ΟΔΗΓΟΣ...

Click here to load reader

 • date post

  20-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΟΔΗΓΟΣ...

 • 1

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

  ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  «ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»

  ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014

 • 2

  Πίνακας περιεχομένων

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ .................................... 5

  1.Εισαγωγή - Στόχοι του ΠΜΣ ........................................................................................... 5

  2.Το Πρόγραμμα Σπουδών ................................................................................................ 7

  2.1. Εισαγωγή ................................................................................................................... 7

  2.2. Δομή του Προγράμματος Σπουδών ........................................................................... 8

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ – ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ - ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ...................................... 12

  1.Οι Σπουδαστές.............................................................................................................. 12

  1.1. Διαδικασία Επιλογής ................................................................................................ 12

  (α) Η Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων .............................................................................. 12

  (β) Ποιοι μπορούν να είναι υποψήφιοι .......................................................................... 12

  (γ) Απαραίτητα δικαιολογητικά ...................................................................................... 13

  (δ) Κριτήρια επιλογής ...................................................................................................... 14

  (ε) Κατάρτιση του Πίνακα Επιτυχόντων .......................................................................... 15

  1.2.Όροι Φοίτησης .......................................................................................................... 17

  (α) Διάρκεια Σπουδών ..................................................................................................... 17

  (β) Διδασκαλία των προσφερομένων μαθημάτων ......................................................... 17

  (γ) Αξιολόγηση των σπουδαστών .................................................................................... 18

  (δ) Επανεξέταση μαθημάτων .......................................................................................... 19

  (ε) Αναγνωρίσεις Μεταπτυχιακών Μαθημάτων ............................................................ 19

  1.3.Προϋποθέσεις Αποφοίτησης από το ΠΜΣ ................................................................ 20

  (α) Συγκέντρωση των απαραίτητων πιστωτικών μονάδων (ECTS) ................................. 20

  (β) Συγκέντρωση των απαραίτητων διδακτικών μονάδων ............................................. 21

  (γ) Εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ........................................... 21

  (δ) Παρεχόμενες πρόσθετες ευχέρειες φοίτησης ........................................................... 22

  1.4.Προσδιορισμός του βαθμού του ΜΔΕ ...................................................................... 23

  1.5.Παρεχόμενος Τίτλος Σπουδών και Πιστοποιητικά - Ορκωμοσία αποφοίτων .......... 24

  1.6.Παρεχόμενα πιστοποιητικά σπουδών ...................................................................... 25

  1.7.Κόστος σπουδών - Υποτροφίες ................................................................................ 25

  1.8.Παροχές και διευκολύνσεις ...................................................................................... 26

  1.9.Λοιπά θέματα ............................................................................................................ 27

 • 3

  2. Οι Διδάσκοντες ............................................................................................................ 27

  2.1. Κριτήρια επιλογής διδασκόντων .............................................................................. 27

  2.2.Διαδικασία επιλογής διδασκόντων ........................................................................... 28

  2.3.Υποχρεώσεις Διδασκόντων ....................................................................................... 29

  2.4.Υποχρεώσεις επιβλεπόντων Διπλωματικών Εργασιών ............................................ 30

  2.5.Ποιοι είναι οι διδάσκοντες του ΠΜΣ ........................................................................ 31

  3. Οι Απόφοιτοι του ΠΜΣ «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» ............. 32

  3.1. Ένταξη των αποφοίτων μας στην αγορά εργασίας .................................................. 32

  3.2.Ο Σύλλογος Αποφοίτων του ΠΜΣ ............................................................................. 33

  3.3. Πιστοποιήσεις .......................................................................................................... 34

  4.Σπουδές για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος ..................................................... 35

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ...................... 37

  1. Όργανα του ΠΜΣ ......................................................................................................... 37

  2.Εγκαταστάσεις – Υποδομή ........................................................................................... 39

  2.1.Αίθουσες διδασκαλίας .............................................................................................. 39

  2.2.Εργαστήρια ................................................................................................................ 39

  2.3. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη ............................................................................................. 39

  Η Κλειστή Συλλογή του ΠΜΣ «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» ........ 41

  2.4. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες .......................................................................................... 41

  2.5.Ηλεκτρονική πλατφόρμα ενισχυτικής διδασκαλίας ................................................. 42

  Α. Σύγχρονη επικοινωνία διδάσκοντος – διδασκομένων στα πλαίσια μιας εικονικής

  τάξης με γεωγραφική διασπορά ..................................................................................... 43

  Β. Ασύγχρονη επικοινωνία .............................................................................................. 43

  2.6.Το Site του ΠΜΣ ......................................................................................................... 44

  3.Αξιολόγηση του ΠΜΣ ................................................................................................... 45

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ................................................................. 46

  1.Η Εξωτερική Εικόνα του ΠΜΣ ....................................................................................... 46

  2.Προβολή του ΠΜΣ στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης .................................................. 46

  3.Εκδηλώσεις ................................................................................................................... 47

  Ημέρα Καριέρας 22-5-2013 ............................................................................................. 47

  «Actuarial and Risk Measures Workshop on Risk Dependency and Ruin» ..................... 48

 • 4

  Ημερίδα γνωριμίας με στελέχη της Ασφαλιστικής και τραπεζικής αγοράς ................... 48