ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ...

of 116 /116
Γιάννης Λιγνάδης ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλεμος Βίας Διδάσκαλος

Embed Size (px)

Transcript of ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ...

Page 1: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

Γιάννης Λιγνάδης

Κλασικός φιλόλογος με ειδίκευση στην Λογοτεχνική Κριτική και το Αρχαίο Ελληνικό Δράμα. Δίδαξε στην Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και του Θεάτρου Τέχνης-Κάρολος Κουν, Ιστορία Αρχαίου Θεάτρου και Δραματολογία. Έχει μεταφράσει έργα του Αρχαίου Δράματος και του Ευρωπαϊκού θεάτρου. Έχει διασκευάσει έργα της αρχαίας λογοτεχνίας και έχει συγγράψει πρωτότυπα θεατρικά έργα. Το μεγαλύτερο μέρος της θεατρικής του εργογραφίας έχει παρουσιαστεί στην θεατρική σκηνή. Έχει εκδόσει δοκίμια, μελέτες και άρθρα με φιλολογικό και θεατρολογικό περιεχόμενο.

Γιάννης Λιγνάδης

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Πόλεμος Βίας Διδάσκαλος

ΠΟΛΕΜΟΣ ΒΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ:Τὰ περὶ Πλάταιαν καὶ ἄλλα δεινά

Ο ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΟΡΗΤΗΣ:Ἡ τριλογία τοῦ Περικλῆ

δram

atic

us 01

ΘΟ

ΥΚ

ΥΔ

ΙΔΗ

Σ Δ

ΡΑΜ

ΑΤΙΚ

ΟΣ:

ΤΟ

ΘΕΑ

ΤΡΟ

ΤΟ

Υ Π

ΟΛ

ΕΜΟ

ΥΓι

άννη

ς Λιγ

νάδη

ς

Με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Σχεδιασμός εξωφύλλου/Φωτογραφία: Θοδωρής Βερονίκης

Page 2: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

Γιάννης Λιγνάδης

Κλασικός φιλόλογος με ειδίκευση στην Λογοτεχνική Κριτική και το Αρχαίο Ελληνικό Δράμα. Δίδαξε στην Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και του Θεάτρου Τέχνης-Κάρολος Κουν, Ιστορία Αρχαίου Θεάτρου και Δραματολογία. Έχει μεταφράσει έργα του Αρχαίου Δράματος και του Ευρωπαϊκού θεάτρου. Έχει διασκευάσει έργα της αρχαίας λογοτεχνίας και έχει συγγράψει πρωτότυπα θεατρικά έργα. Το μεγαλύτερο μέρος της θεατρικής του εργογραφίας έχει παρουσιαστεί στην θεατρική σκηνή. Έχει εκδόσει δοκίμια, μελέτες και άρθρα με φιλολογικό και θεατρολογικό περιεχόμενο.

Γιάννης Λιγνάδης

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Πόλεμος Βίας Διδάσκαλος

ΠΟΛΕΜΟΣ ΒΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ:Τὰ περὶ Πλάταιαν καὶ ἄλλα δεινά

Ο ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΟΡΗΤΗΣ:Ἡ τριλογία τοῦ Περικλῆ

δram

atic

us 01

ΘΟ

ΥΚ

ΥΔ

ΙΔΗ

Σ Δ

ΡΑΜ

ΑΤΙΚ

ΟΣ:

ΤΟ

ΘΕΑ

ΤΡΟ

ΤΟ

Υ Π

ΟΛ

ΕΜΟ

ΥΓι

άννη

ς Λιγ

νάδη

ς

Με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Σχεδιασμός εξωφύλλου/Φωτογραφία: Θοδωρής Βερονίκης

Page 3: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ
Page 4: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ
Page 5: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

��������� ���� ���

� ��� � �� �������

Page 6: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

���� �������� ��

� �������� ����� � � �������� ������

�������� � � ���������� ����� ���������� ��������

Page 7: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

����� ! "����# !

��������� ���� ��� � ��� � �� �������

�� ������ ��� ���������

� ��� ��� ���� ��� ���� �����

�� � ���� ��� ���� ��

� ������ �� ������

Page 8: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ
Page 9: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

$� � �% &�&��� &��� � � � ' ��& � � ( &)���**�)��� ��� � � % �� �% �)��� �+ �( + � �, �% �� �-�( % �.�/&�� �01 2�% � ��� � * � � �% �3��0 � � % * .�� ( &�4*� �� 5 � &)��( � � �, % 6�� % ��7���( � ( *�/� ( �+ '���6 � �� ��� �% ( % ����7��( % �4*� ( &7&��2�8 6�� &)����( �, ����� � �� � ��% &��7 � ��� � .9 �, ��� �:7 �( 664�� ��( � � &��( � & �)� � ( �% �* � ( �� � &����� � �, ���� 2;

<���676�(= �> ?@

�8 � � */�( A ��4��(= �, + ��*�( &��� �+ ��B� � % �' � % &�� � �&4B 2��� *����� ( ��� � �7 ��� A7�&&�� ���� ��� $ ��*�� ��( ��� ;2

Page 10: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ
Page 11: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

����������

�����*� � ��

�2 �8"��8! C��! #�#�!��"8!D

E� ��F� �"�E���� ��� �""� #���� ��

C2 8 #F���E��8! ��8F E !D

EF�"8��� E8G ��F��" ��

�% � *�*� � ��

� &�/� % *)����� HC:�7� � IJKLIJJM ��

� ��6�7 �� � &��� �� ������ � ��� &������D�8 �% &4��( �)*�( HC:�7� C NJLOPM ��

� ���� 7 % *)����� HC:�7� C QKLQJM ���

��7�� &��� �� ( &����� (&����&�)� ( ��� ������� ���

��E�"8�8! !G�E�"�!ER� ���

Page 12: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ
Page 13: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

��������

E � &���')��� ��� & �)��( ::�7�� �1 � �5 � ����( �� (&���� ��� ( ��*���6�� ( ��� &�)*� �� �( $<����676�(#� � �)(D E� <� �� �� ������� H������� ����������D ��� ������� � ���M;2 E�� &�)*� �� �% )= &���&� *� �&�3.��� * � &�/� '��� � �� � ��� 7� ��� ��L'���( �+ ��( H@KIQM % &�� �� �������� �� � �������� ������� � �������� ����������� H����M ��� �� � �, &��3�S� ������������� ����� ��� �!�"�� H���M= % &������ � � �% &��L������ � � � ���'���� �&��6�� &4�� ��� � , ���7 �������&����� ���� ������� ��� <����676�2 ���&��3.���� � �-�� �)*� ��� � % **���� *��� �� � � ������� ' ��9 �% �� �&��6 ��� ( �� ���� � *� ��4�� � � 6� � ��� (�'��(= % &�� �� � ����46 = � ( � ������( ����� �( �� ( ��L������ ( � � �� � E����7 2 �-��( 66 ���� ( �)'�( �1 � �,:�� ��� &����**�� ��� 6 '������� � � �% ����������� ������� ��� $&������;= ��� % &�� �� � � �)��� �� ���' ����� � &��� & �4*��� �� � &������� :7 � � �� � ��*�7L���� &��� �% &������ �, �% ��.��( �% �:4��( �(2E�� 6�� &��.3����( 64��� ( &�)*� �� = &����4�: ��

� .3� ��� % �' ���*���� ( )&��( � � ������ = , ������ (� � .� ���� ( 6 ��S�( &4�� ��� .�� �'�� � ��� �� �����&����� �) �)���� � � �� � .����676� ��**� �3=.� �� � �% �* �3� � � 6�*� ��� ( 66 �� �7�( &4����� B�3� �����.��7 ( � 6� � ���*7 (2 E � � .3� �% � 676 S � �% ������ 64�� �� % &�� �� � % � 6�� T��� � �

��

Page 14: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

�� � .� ���� '�� ��2 � &����&7 ��� &��*�4�� �( �% L��7�� ��� � % �)���&� � � �% �* ���� �-B��S� �� � ��� �*������ � &�67��= �� ( , ���7 (= �� ( % �' ���*7 ( � ���� .�4���= �7&�'� &��� �% S ��4��� � � �� � �% &�'7 ��� & 6������ �)'��= &��� 6�� � �1 � + ���( % &�� �� � ��� 7L���� �� ( *�/��( ��� �� U�' *�*��� :7�� 2� & �4� �� ��� �+ �*�� ��� 7�� $�)����( C7 ( #64L�� ��(D E � &��7 ��4 � � � + �� #��4; �1 � �� � ��L�'��) &��T�� � ��� ���6�S�� �% ��� & 6������ �% *'��3� L�(2 ��)�� * � �7 �&��6 ���� & �4� ��= &��� & L����7 �� 6 ���� ���� ��� 6� � �&������ ������ % &�L�&4�� % &�� �� � �����7 ��� <����676�2 E�� % &��& �� L��� �, ���� ��� ��)���� % &�� �5 � �% S�L.����676�� &������ � ������� $6 ��7����;= &��� �% ������ ��� , ������ &�L��')���� ��� ������� ���� ���� ( ���'������ ( � � &��L��4��(= �% ��7��� ( �)'��� �� &���')���� 6� � ������ 7�.�� 2E�� �+ �*� % &����� ���� ��� �% &���67�� % �.���*������

% &�� � &��� &��� ::�7 &��� �% S������ � �� &��� � ����(��� &������2 C ���� ( &��3� ( ��� �+ �*�� �1 � � ���:4� &��� �+ � : � '/� ��� � :����� ��4 V�5 � % &�� � &��6� � � � �% &��)6 �� ����&����� ���� &������ HJNILJ@? &2W2MV= � �, &�� ����� 7��� ��� + �� �% S)'�( 6� L� � � *�*��) = �5 &�( �, ���)( ��� � ��.3� HJNIXJNK &2W2M=�, ���� 7 �4�� ��� �% ����7�� ��� � ������ HJ@O &2W2M= �,64��*�( ��.�� 7�� � � ���7�� HJIQ &2W2M2 !�� �% � & L���:4���� % &��&4�� % &�� � ( 6���*��7�( ���'64L��� � � ������� � � % &�� �� � �% &4�� �)*� ��� ���� 7��2E�� , ������ �, ���� �� ��4����= 6 ����4���� � �

6� � �&�3.��� &��������� � � �, &����.��� � &��7��(�, �% �& 6����� �)'� ��� &��*�4�� �( ���� ( �, &�7��(

Page 15: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

% � ���.�� & � &4��2 � ��4�� �� ���� ��� �� � 6�� ��&�)� �� $*�4�� ; � � �� $&���� � ; �� ( &��)�&�(*� ��� (= ��� ���� �, �)�� ����( �( �+ '� 6 ���� ��� =* � &� ����� ( �)*��(= % �� � � � &��������� � � % � 6�'.���, $.� ��)� ; ��� �% &7&�6� ������ ( � � �, $6� � �)�L ; ��� �% &7&�6� ��� �.3� �(2�#$�%�& � ��"�& = �� �+ �*� & � �4.��� ��� .� �� ��� � L� ��� ��� ���*�7�� ������7� ( HI@X?X@KIQM ��� &� 7�� ����% ��7�� ���: � � �� � #�' �"���(�� � � ��� $, ����); �G&)L*�� ��� <�4��� E�'��(Y� �)��� ��-� HQLPXIKX@KIQ= INLIQXIKX@KIQM2 � & �4� �� ��% 6��7���� ����� � � � �+ �'� .�L��� ( �, &�6�'�� ( % &�� �� .� ���� ���)= � 7= & � � � ( &��� L&��( ��&�&�3��( &��� �, &���= 6 3���� % ��� �� ��&��6 ��3 �( �)� � � �� � & 6����� ���&�.��7 2

��

Page 16: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ
Page 17: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

������ ��� ���������

� ��� ��� ���� ��� ���� �����

)����(��� *������+�, -� )����� ���� �������.!����� % &�� �� � & �4� �� � � �% �'-� = ��� � � �� ��� ���*�� �

�� ( ������7� ( H��+ *����( @KIQM

Page 18: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

������ �� ��� �

!�� � �+ �6��� ��� .� ����� ������� '�����&���� � � & � �4��-�:�� ��� � ( �, S�� ( ��� �7�(D

Y H& �� � MD ��7���� ��� ��% .�� �)*�Z [ H*�� ��� ( & ���.���(MD �������� &���.3�� �% &� ��� &���-&��\]^ H % &���&�� � �% ��� ( % *�-��(MD % &���&�� �����( ��� &���-&���������

YX H& �� � � � &�4* *� ��3MD �-�6��� ��4��( �� ( ����������� ( �����4�� �� ( % �' 7 ( �, ������� (

XX H&�4*�( *� ���(MD & �4����� �% ��/���� �������

E�� ����� H�_ + ���� 6&��� M 64�'� � � % ��*�� � � ����= ��� �6�L�� % �� *�� % ��*�328, ���� ( � � �, ��7'�� ��� ������� *7�� ��� �)&� �5 �� � �

6�����-�� �, �% ���� � ��� �)*��2

Page 19: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

�������

��� � ���� ��/�%�������� �� �0 ����� ����� 1�� 2!%���� �������. �/�(��� �3 ��� ��������� 4�' ��5�� � 6�������+�78 ���������� �3 �� ��+��� �� /�����(����9 �' ��+�����9 /!��� "������� � �� �0 ��� �' ����(����. :��!�� 5��������� �' /������ ����������� �� /���! /��!���� �� ���� �� $����� �; �(��. �������� �' ��$"����� �� ����(� ���. <=����� 1$!>�� �' /� �� ��+����3 �� /���+ ���������+���� �� ���+����. ���!�� ��6����7. �#��$���� �� ���$���� ��� � ����� �� 6��� ���� ��� ���� ���7. -� �' �?��� �� /�(>�� �%� � ��/�%�������� � ����� �� � ������ �� ��� �!/��� ��� � �' ��+�����.���(��� �� � �����? �� !%���� /!�� ��� ���! ����������/�� � �� ���+. �����. �!/���� �' /� ��� � %���� � ���� �' /��%������ �' ���?����.

������ �

���� ( �1 � `

������ �

���� ( �1 � `

������ �

E� �1 � `

������ �

E� ( �1 `

@�; �' /���?���� �� !/��� �%��������9 �' /� �����A����� ��� � �' �"�(� �; �����?.

��

Page 20: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

�����

<����676�( Z�8�)���[ ��.�� � �(S���*� U� �� � &)������� � ����&�����7�� � � �� � ��.�� 7���, ( �% &������ � &��� ( % ��3���(�% �&7� ( ��* � � �+ ���. � � % S���*/ ���� � &��*�*��������2E��� �)����(�5 % ��4B���( �0a � � �% ( �% )� % ��)��� \]^� � �� + ��� ��������� � �, ��� �S���4����� &��� ( �, � ����( \]^�7���( * � � �5 � ��*7�� �� ( b������ �% *����� � ���� �� �� � : �:4��� \]^�R( �% &�� � �% &� &��� ��� % �.�/&��2E�-�� ��� &������ ��� �)( � ��* &���+ :�& .3� 4 � S�����'.� *����. �% � �% �0� �0� ����46�a ��% ' �5 �� �% � + ��0 '�)��0 \]^�)��( �% ���/.�� �= , ��� � �, &�� : �:4��� , 6�� �, &�� ���� � �% �� � % �&�����-��� \]^Z� � ��* � � � �)��( % �.�/&��� � �4��( � � �+ �6�([E4 � &�)���� % ���0� ��� � ��*)��� �+ �*�0 6�� �& �/���� :�: �-��� =��% � + &� � ���2!����� � � &��=�5 �% &� &��� ��� 5 � ����( *�� (� � % �'��) � �, �% �7 �% &��'���, �7�� � �% ���7U�(= 5 &���)�� \]^ �% '��7 \]^ � � % &9 �% �� � ����

��

Page 21: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

� � �, ��% ' �5 �� :�4U � � � ����( �.�7� � ���/6�( �)��(2

������ �

�� � �1 � �, % 7 ��� &������`

������ �

� � &������ � �, &)��( �� � �������� �� S- ��(`

�����

E�� � % ��.��4�� &�)� �� % � ���4�� 6�� �)*�0��� ( ��.�� 7��( �, *��� � ��*4���( **�������(� � �):�� & ��'�� ( �� ( " ��6 ���7�( % � *�4� �% ( �� &������ �2

���!�� 5��� �� 6����7 �� ����"(>�� �� �0 ��� ���$����.B$!>�� �' /� �� ��+��� /!��� �' /� "����� �� �� ��/�%�����

/!�� ��� � �0 ����� ������.

������ �

�� � ��� �7 �+ '� �% �� �, , ���7 `

������ �

�� � '����)� `

���!�� �' /+���� 6���7. ���� �' /� ������� /����,

�����

��� � �% ( % �� � � �����_ % */��� �% ( �� & � '��� � % ��-�� S-*�� 2��� � �% ( % �� � � ����]

��

Page 22: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

������ �

���)���� � ( �� � % �'3 ��� &������2

������ �

��( � ( &�� ( S��& �� �, &)����(2

�#��� �' /���?���� ��� � ����� �� �0 �%��� ���! ��� ��� � ���� .-�� � �(��� �3 �� ���� �������������. <=����� �' /�"����� . @�;��� 6)���� �7 $(������ �A�� ��; "�������� ��� �' ����������9���� �; /�(�� �; �C "�� ��� �; 5�� � /�����$$����� �� %��� ��� � �; �������� � �' ��$����!���. -� ������������ "��/!�� ����� � �����.��� � ��(�� �����9 �' ����(>���� �' /� ����� � �; %(����. ��(����%��� ��� � ������9 �; �%���� ���A���� ��� "���� ��� ���(����. -������ �����.

E�� <� �� ��� � � �� ��� ���*�� � �� ( ������7� (2

Page 23: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

�������� �� �

�#��$$��(� %������4@�; �' ��$$��(�� /!��� ��� � �; ������ �� �� � �' $$��?8

<���( &��� � HJNI &2W2MD �% �:��3 <�: 7�� ��� � ��4 Y ��4S���/������ ����� HJNI ���MD ������9 ����� � � ���!� "������ Y #�� $

� ����������

� � � ( % �'�� ( �� ( % ��7S��(= + �6��( <�: � �=�7*� &����)��� % &�� � �)���(��� % �'�*��� ( �� � ��.4**��� A���76��� � �� � #��&��� �8����76��=�% ��: � � &��7&�� �� � �5 � ��� &�/�� �5 &���=�, &������=��� � ��4 �� ( C��7 (=&)�� �-�� '� �� � ��.�� 7��2

E��� ( �1 ' � &���� ���� � � ��� ( + ��S �� ( &-��( ��� �7'��(= + �6��( �� �� (=�, � ����76�( � � �, �% & 6�7 ��=.���� (= % &�� &����&��� &����� ��������=� � �% S��/���� ��� ( &����-( ��( % �&4���(��� � ��4 � � � � .����� �� � &)�� �, &�� �� � �+ ��*'� �� ( <3: (2

E� ( ������ ( �������3��( � ( �1 ' � �4��

Page 24: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

��� �� � ��% �-� '� "���46��= + �6� <�: � � ��� ��*4�� &����� 6-� ��2

#) &��:��&�� ( �, <�: � ��5 . � S��&��� �� �, &)����(=�+ .�� � � � � �4:��� % ��6 �� � �� � ��4 =&)�� % ��� .�� �% '.���� % &�� �7 ��(2

�&)��� � �+ � � � �&��� � '��� ( � � *7���� % ���&�7= % ���� 6�� � �1 '� &���*������( �&�.��.�� �����42� � 4'.�� � ��� � % *�� � � � �, �3��� ( 6 �4����D

Vb8&��( % &�� � � ( .���=�-���� ��� � & ��& �46� �+ .� =� � ��7�� &��� ( ��� � ���� '7 �� � C���� �=� � & � '.�� �+ ��&��( � B7 � (2

�)�B � �5 ��� �% �� � �� � �)&�. � &���'����� �� ��+ ��� �9 �% ��� ( �, &)��2

b8 � �, �� �� ( % ��3�.�� � �5 �% <�: � � �1 � ��� � � �5 �, &)�( �1 '� � ���.�� ��� % ��6 ��)=� �)� S � � � &7��U �V* � 6�� � �+ :��& � � �4 ��� ��� � �-' V&�� ( �1 � &����� &����)��� �% �� &��� �1 ' � �&�� 2

�1 & � ��&�� � �, �� �� (D

V�+ � �� �-�����2 #�')� �� � ( &��4��( � (2

b8 � �5 ��( � � �� � 64��� �� � 6 &� *� �-����� 4� : � �5 �, <�: � � 6�� � �1 � � &����7=������ � �5 = �% � � ��� ( �% &�.��� �=. � ��� ( ��3���� ��+ ��� 2c�� % &��4�� � � � �� �% &'��3����2

Page 25: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

� 7 �, &����)� �� � �� ���6�� � �+ .��� � � % &�� 3�� % &�� ��� ( ��.�� 7��(2

V���� �1 � �� �'�6�`

V< � � B����� �� � � ����42

V! � ����42

V�����7B�� ( � ( �����'7�( �� � �&�� �2

V< � % ��7S���� ���� ( �7'��( �-&�(2

V#�� � &��&� � � � � ( 6�� � ��� ( �+ S� ���� ( 6�)���(2

V��� � ( 5 � S�( . � �4S���� �, 6���4*� 2

V< � ���7����� �5 ��( � ( �, 6�-(2

V� � . � &��������� ��'� �� � ���� 7 �5 � �� ( �-' (2

V"7*� &����� ' �4S� �, �% *32

V"7*� &����� ' �4S� �, �% *32

� ������ ����

"7*� &����� ' �4S� �, �% *3=�5 ���� � % &�� � �&7 ��( ���� ( <�: 7��(2#�� � �+ .�� � � � *7�� �, �% &7.��� ��� �� ��� (2

� 7 ��� �� ��� ( �, <�: � �. � ��� ( % ���/&B � &�� . �� �� � � �% &� + ��( �5 ��(2

����0� �� � �-' . � �1 � &�� ��:������ � ��� �������)��� .���=�% �)��� 6�� � �+ S�� � � � )& �� ( &)��(2

c�� ��� ( �% &�.�� � % ����( � �]

Page 26: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

]�% ( '�7� ( �1 �.��2

YX�1 �. � � � '�� 2

b8 � �, <�: � � � 4� : � �5 �1 ' � �% S & �.�� =���&��/.�� � � � + �'� � � � % &����-��� � ( �% &.���( % &9 �5 &��( &������ ( �% �� ( �% �6��/��� �2#��� ��� ( ����� ( ��� ( % &������ �2

b8��( �, �� �� ( ����'B � ��� &���� .)��:� � ( �% &.���(=�% ��0� �, *�� � ��( � � �, 6��� �� �� �*4B�� ( � � % � �4B�L� (=��� ( &���� � � % &�� � �&7 &���( � � ��� �76 2

� � ��� �� � &����� :��'�� &��� �1 '� &��� �5 �� �� � �-' =�, �% �:���� ( & ���:�3.�� � � � �4&�� � ��� ��*32

c���' � ��� ( � � ���4 �� ( &)��(= % �� � �, 6�)�� �1 � .����)���= *��4� �4�&�2

� � �% � ����: � � ��� ���( ��� ����� ���� �3� 2

b8 � �, �-'�( �1 � ������(2

c�� �, &����)��� % &9 �% ��� ( :��� � � �% ��� �� � .4� �2

�4&�� �� ��4��� � &4�� ��� �� '�(=&36�S � �+ S� � � ���/.�� �2

c���� :��� � � � � &-�� % �-� '�� 7 �&4B�� ( �� � �-�� ��� �5 � ����-�=&��� �4&� *�� 7� ��� ( �+ 6���]

H/����1��?M

�4&� *�� 7� 2

Page 27: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

]� 4��� � � � :*�� � � �+ S� % & � 3���2

c���� ���/.�� � �% 6�� � �% ��� ��� 64��� ���� �� ( &)���(2

8, &����)��� �+ ��S � � � '/.�� � �9 �5 � �3��&��� �+ �'� �, &)��( �� � � �1 � % ��'�(=���7B�� ( &�� ( �1 � &-��( ��� �7'��( &��� �, 6�*��� � � �+ S�2

b8 � �, �� �� ( �1 6 � &�� ( �, <�: � � �1 ' � & *6���� =

+ �'� � � � ��B���� � + � &��&� � � :4���� ��4 ��� �3��2

V� � ��� ( :4����� �� � = � � ��� ( �4U���� � � � � &��7� `

VE7 + ��� � � ��� ( �4�����`

� ������ ����

��&�'� 6�� �, ��4 �� � <�:�� � � 67��( �, :6��3��� 2

��:6���� � �46 % &�'� �, ��4 % &) �� � <3: 2

�8 �� �� ( Z�, �% ��'-��([ �� � <�: 7���1 � �+ 6� � .9 �, 6)�= �5 � �+ � � � � �� =� � �+ �&��� � % ����( * � :�3.� 2

b8��( �, ����&�� ( �1 '� &������7�� % &�� �� � :��'�� &��� �+ &��� �� � �-' � � 6�� � �1 � ��+ ���� � � �� � 6 :��� �2

C 67B�� ( �+ � ��� �� � � �������� � 6 �'7B�� ( ��� 6�����7 �� &�4�=�+ � � � � .�������� =�5 � �, + �6��( ��( ��� � ��4 �1 � &���� ������ �_ % '�4���2

b8 � � 4� : � �, <�: � � &�� ( �+ '� �, � 4� ��=��4��� � �% � �7�� �� � �� ���

Page 28: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

&��� :�7���� � �% ��� ( �� � �'�� � �� ( &)��(2

c .�� � � � &4���� % '� �/��(�5 ���( �&����� � � &����)����(2

!��&�� ( ��( �1 � � � &4���� �, �3���(��� ( '������ ( �� ( ��4 (=* � � � ��� ( % � ��4S��� ��� ��� ( 6���� ( ��( ��� 2

8, �� �� ( ��� ( ������� �3��� � � ����D

V�1 � % �)�� �% �� &��� &�4S �= <�: � �d&��� �% &'��3� �= � 4 �� � 64��� �� � !&��6�� �=� � � �4:�� �� � &)�� � ( ��� �� � :7 2

V� � ��� &��4S�� � ��� � % &9 ��� ( �+ S�� � � � � &�����7 2������ ( � �% ��� ( ���/������5 ���( 6��-( � ( �� � �� �, �3���(2

V�� � � �5 ��( % &�'��3��� % &�� � �% 64�� � (=. � � � ( & � 6/����� �5 ���( �� � ��2

� ����������

8, <�: � � % �'��7B�� �5 �, �� �� ( �+ 6�� � �5 ��� *9 �% )28, �� �� ( �5 ��( �� 6 U�-6���2

c�� �, <�: � � % &�'/��� � % &�� � �% 64�� �� ( ��4 (='��� ( � � &��4S��� 7&� 2

��&���� � � ( 6��4��(= '��� ( � � :�4U���� � ��� �2

8, �� �� ( ������ � *�3*�� �% ��� ( �� � �'�� ��5 � � �3� &��� �, &�� �' � ��� � �5 & .�� '/�

Page 29: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

� � �% ����� � % ����( �5 ���( ��� ( % '� �/��(2

E��� ( . �4�� � �5 ���(2 ��� )� �% *6)� + �6��(2

���4���4 ��( � � �, ��% �-� '�( "���46����� �� � �, &�� � �1 ' � 6 &� *� ���� �, &��6)�(2

Page 30: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

���� �� �

�/�(��� ��� � ���� �; �������� � �� ����,

"�������� � �&��� ( �� � !&��6�� �8, ��.�� � � & ������4B��� �, ( &����3����(� ������4B��� 6�� � � �% " ��6 �)��� � �, S-�� '�� � &��� � ��� � �)* �% ��*������ � 6�� '������)*� �01 6����� �� ( �������� &����3���c� 6�� #�� ��( �% ��3.��8�7*�� &��� �-����)���� ��+ &� ���.�� � �2

�#/�"����� . �#��$���� �� ���������� ������ ���(1� �' /��� � D /���� ����(��. -� ���� ���� %�!��� �� ��!�� 6/�����"�� �7. < ��� �' 5 ��' ��� � �0 �"���� ��� /���?��� �� �' /�$�

$�����.

$E8 !�"��!��;I

8, + �.��&� �5 � % �'7B��� �4������� &4�� �� ��� B�� ��� � �, + �.��&� �1 � ��)6�S� � % �76��e � &����� �, ���� 7 �� ( ��.3� ( )������� � �, ���� 7 �� ( ����&���3���

I # ����3 % &) �� &��)�&� ��7����2

Page 31: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

b8�� ��( ����-����� �� �� �(��� � + &��� ��� B������ � + &��� ��� .4� �2�8 ��� .�( ��� &������= . �4��� � *3��2� �, �)����� �, ����46 = % �3��'�( .� 3(!�� �% ��-�� 6� � � &��� �)�( S������ ���������� � � 6�� &�� ( '-�� �% ��� � a � b8 � �, 6-� &��� �( &)��( �� � ����3������ �� ��( % �)�� % �)�B � � � ' 7� 2

D#���� ���9 �� �� ����!9 /��"����� � �� �' �A���� �+$��.

����� ������� ���������

����&���3�� � � �-�� '�=

8, & ���( � ( �+ � � � &����� ( �% ��� �� �( � � �% ��� ( � � �% L��� ( ����&���3���2 8, &���:-��� % �4���4 � ( 6�� � �1 � � .)��� + &��� &������2 b8��( &��� 6�� � �% &'��3� �� �����* �-��� �� ���� 6-� �� % &�� �� � & ���� � 2 E/� �% �L�� �-���� �% � �7�� & �7�'���( &)���(= 6 .��� ( � ��% ��� ( � � &���� � � + ��� �� )2W���( � (= � � ��� � � ���� �� '��)��� % &�� ��� ( & ���(

� ( ��+ � � /��� �� ( �3��( � (2b8�� �, ����46 �+ '� ��7�� �+ �&���� % &�� �� ��*�.�( ����% *'��3� �( � � �+ '� �� ����� &4�� � ( �� � &����'3�( V ��� �� ��( ���� * � ��� ( ��.�� 7��(2#�� � �% ��� �-���� �% � �7�� &)���( % �7� ��( � � �, &�� L

�&��� �� � �, �) �(= % �� � �% � �7�� &)���( + �� �% S�L&������( � � &4� = �5 �� &��&� � � &��������� �5 . �:*�� � � � � ( % ����&7��2� � �+ '�� ��&)� � � ���� �5 �, �% ��� �7 *7�� �% � L

Page 32: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

�7�� � � ( �, &��6-� ��( � � �5 % &�� �� � �+ �: �3 �(= . � % &����7����� * � ��� ( &��*)���( � ( � � ��� ( �, ��-(� ( �� � ��* �-��� 6)S �+ �� � ��* �-��� ���&32� � % �����.�� � &4� � � & ���� � ( �% ����� ( �� � % ��L

���� � (2� � �% ����� � % ����( � � % ��:�� ( � ( 6 *�( ��(2� � ���� � �� � &�. �'7 � � �� � �% &��� �32� � 67����� �� � �% �)� �5 = + � � � &����7= �+ � �� �5 �

��� � 2

� /�����(�� /�?%���.

������� ������� ���������

c��6��( ��.�� � �=

������ �� * � �� B3�� ��� &������= � :4��( 6 .�� �,� .�� (= * � � � � �4:��2 W��/� ��( % *�)�( �1 � �,����&���3�� � � 6�� � 6 .���� ��+ � % 6�� � ��+ � 6��)� ���4� 2 c�&� 6�� � �+ '��� &�7� % &�� � ���'�)���( � ��, &��&)���( &������(= * � = �+ � ( ��'�7= �4���� �)�� �L���� ( ��7� � ( �% &'��3��(2 ��% �7= ��+ � � � �% & �6�/���� &�L���� � � �4: �&����� � ��+ � � � �, &����7S��� ��*4��( �% �L�� �� �(= % �3��� ( � ( 6�����( ��( � � 6 & �/� ( % &) �&����&�4 ��( '�3� = 6�6������ �5 6�� � �+ '��� &�)�: ����� � .4� �� 2!�� �7 �)�� �4'�= �, ����&���3�� � � �, �-�� '�7 ��(

�1 � �+ ��( % � ��� � � % ����&7���� �5 ���( ��� ( b������(2�1 � �5 ��( % �7� �� � � &����3���� �% � �7�� � � ( 6-� ��(��� 6 ������� ������ �% �*4����(= � .)��� �4�� 6�� �6 .���� �, � 7 :���3= * � � � �% �������� �4&� % &)� �� + ��� � � 6�� ��42�+ � �� ��� &�������)��� .��� ��� � � 6 '������ ��

��

Page 33: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

� &�����4 �+ �* �� ( S�� � (= '4�� ��� � � ��3 � ( �% �&�L�7 = & �4 �% ��� �� � � �� � '4�� ��� � �% �&��7 ��( ��� �S��42 8�+ � . � ��� ( �1 � ��+ ���� � � % &��3���� �'��*��L�7 � � � ��42 ��6�� � �% ��� ( % �)� &��� �% S ���-� ��H�9 �% �� M % &9 �� � � ��� &��� ����� � �, ������7 &)����=6�� � �� �+ '���� % &)�� � �3��2��� ( ��&�� � + �.��&� *���*�� � � �+ ' � ���7= �&����� �

� � &�-'��� �4 % S)��*�= �5 � �4�� . � �% �&�67B�� � ��% S ���.��� � % &�� �� � ��*4�� % �.��� �� � &��7�� � ( &��� . ���� ( % &����7��� 6 ���� ( �� � �+ S�6� ��� � % ��'3 .4� �� `� � �� � ��) �1 � �'��d � �5 &�( �4.� + ��� �'��= 6�� �&��&� � � % ���� &��� � �4= % �� � % & �� �, �������L��� % ������2����� ( �+ '���� &��4�'��( ��.�� 7��( &��7�(= � � ��� (&����)����( � � � �-����( ��&��4�( ��� �5 �� �� � ���L�46 2 � ��� �'7 �� ( .4� �� ( �1 � ��*4�� &�4*� 2c�� &��&� � � :��&���� ��� ( �, ���� ( � ( � � � � ����)L� �� % �4��* D � � % �3����� �� � *�� � � � �&7 � � � �&�������3����� �� � .4� �� � � �� � &)��2 � � ��� � �� � L�� * � �&7 � � '��4� % �� � * � � ( % �.�/&��( B��(d* � 6�� � �4���� �% � �� � + �.��&� % �� � �, + �.��&�( �% 42���&� � � ����6��&�3����� �5 �, &)����( �1 � % � L

&)�����(2 � � � � .��)� ��= �5 % &�� ��� ( &�� ��*4���( % *�� ��(= ���67B�� �% ��* �-���( ��� ( � � * � � ( &)��(� � * � � + �� 28, & ���( � ( &��� �4.�� � % ����&� ���� ( ���L

��(= 6�� � �1 ' � �� � �, &�6���� &��� �+ '���� �3��� �% ��� (d �5 ��(=�% *� ���U � % �)�� � � � �, &4�'��4 ��(= � � ��� �, 6�*�� ����)��� � � �� � )��� V� �+ ' �� � % �.����� �, &���'3V % &������ � �� � :4�: �� � � �+ � � � �� ��4�( �9 �% �� ������� �2

��

Page 34: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

#�� � &��&� ��&�� � � � � ���� �� � /���7 ��(= % �� � � � % �� .��� �� ���� ( �% '.���� ( ��� �4.� �)&� � � � � &���& L.3����� � � �3� & � 6/����� ��-( % &�*)���( � ( �5 � ���)��� ��4�(2

E�������?���� �' /� �� /�?%��. D �"����� ��� /���?����0 ���� ��� �� /��1�(���� �����"�! �� �' �����A����.

��E�"8�8! !G���WR� "���#���8��R�

-�� � �' ��� � ���%���� Dc�& ��( ����&���3�� H&��� � ���*�7��M

-�� � �' �� � ���%���� D��* ��� (C���7"����7A���� (

���:� ��� �("���46���� �)��

�!��"�� �������� D���7�.���* ��� (!��/���������� (� ��� �

���:� ��� �("���46�

�!��"�� �; //����C���7

Page 35: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

A���� ("����7

�!��"�� /�>����c�& ��( ��&�7

��E�"8�8! !G���WR� �< ���R�

W7�"��:��� �� (

����3�� �, �% � � �&4��0��� ��4��(������ � �f �-�.�

�)��( �, &����� (D� �7 (����7 (

������&)���<�4��(��3�(

����46�� H&��� � <3� ( � � �3���M

�!��"�� �������� DW7�"��:������� � �

�!��"�� /�>���� �� "���!���

b�& ��( ��&�7

���� �� /���� ��� � �' �����A����9�' �!����� 6���/����(��7.

-� ���� ���� %�!��� /!�� �� ��!�� 6/����"�� �7.

��

Page 36: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

�������� ��� ��

�#��$$��(� %������.

W���� � � ��( HJ@?XgMD ������7 �( ��4 ( Y��4S� 6�-���� ��� ������ HJ@?XgMD ��� ���%� � "������L#�� $$

� ����������

��� �, &)���� � ��� 7� �, ����&���3�� � � �, �-�� '�7��( �% ��� �-� �� ��� � ��4 2

���'�*�� ( �1 � �, ���'76 ��( f��S64���= : ����� ( �� � " ��L6 ���7��2

������ �% *� ����� �� �� )&�6) ��= �, �� B) � � � �% ���/L�� �� � '/� 2

8, �� �� ( �+ ��� � % ����( &���:�(= � � + �'� � � (6 &� *� �-��(2

�������

���'76 �� � � " ��6 �)��=6�� � �1 � 67� � ��+ � + S� ��� �% �)� )( � (� � �% ��� �-��� �% � �7�� �� ( *�� ( �� ( ��4 (2� � �, � �� �7 (= �, *�� ( ��� �����:�)�� �, " ��6 �)L��(=�5 � �% ���.����� �� � ����46 % &) ��� ( �36��(� � �, �, &)��&� b������( &��� 4'.�� � ��� &����) ����� �4'� &��� �+ *�� � � �% 64�� � (=

Page 37: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

�5 ���= � ��� ( � � ��� � �+ '� �� 6� 7�� � � �% ��� �-�� �% � �7�� � ( % 67��(=� � � � � � ( �, &�6���/��2E/� �% ��� (= � B� ��� ��� ( <�: 7��(=��� ( '��)����( �% '.��-( � (=�+ �'��� � � � � ( �, &�6���/���2� � �+ ��� �� � .��� �=��� � �4��� � ��� ��� � *�� �� ( ��4 (2��� � � & 3��� ��� ( & ��-( � ( �5 ����(2

�������

#7� �5 � ���= �� �� (= % ���� �, &�4S�( � ( � � �1 � �-�����( ��� � �)* � (2E�� � �-��� &��� �+ '�� � � �4����1 � � � ��7��� ��% 6���� % &�� �:4��� ( � �, &4�'�� � � � � ��� � &4��� �� ����( � ���)(= % �� � � � 6�'��� � � �% � � ( � � ��� ( + ����( �, ( �7���( � (� � � ��� � % &9 ��� ( 6-� * � &������� ���&)2

�������

� � ( �1 � % 6-� � � � �4����� �% �'��7( �� � ��*� 4.��� �� � ��.�� 7��=* � � & 64 � ( � �, *�� � ��( � (:�7���� �+ 6� ��� � ��.3� d� � ��:)� �� �3&�(= �)�( % &�'��3��� �% ��� (=�+ �.��� % ����( �, ��.�� � � � � 6�� � � � ( �% &��U���� � ��3����� ��� ( �5 ���(d�+ = �3&�( &4� �, <�: � �=&��� 6�� � &��� �:4��� ���� ( �5 ���( �� ( ������7 (=�% &'��3���� � � � �4:��� �� � &)�� � (2

��

Page 38: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

�������

������ �1 � �+ �= & � 6�� �� ��� �% � � ( ��� ( " ��6 �)���(�� � &)�� � � � �&7 � (2#�� S� � ( � �5 � �� ( *�� ( � (2����� �� � � � 6��� � � �5 = + ��� �&���� � � ����.�� 2����� ( �&���� � � � �-*�� � � � � &4� �5 &�� .����=�5 �� . � 6 ���� �, &)����(2� �5 � ���/��= �% ��� ( . � � � ( �% &���U�����5 = & � �4: ��2

�������

<������ &��� � � *����&�3������ ( &��4��( �% �� ( ���� ( ��.�� 7��(2��'� � � *7�� �% )= B� � �� % � ��'��� � � � ��� � �% &�.�� � ��� � &)�� � (2

� ������

b8 � �+ � � � �, &���:�( % &�� �� � ��4 = �1 & � �, ��L.�� � �D

�����

�� �� (= �, ��.�� � ���+ � ��� & ���.)�= % &�� )� &��� *7� �� �-�� '�= + ��� � &��� � � % 6��.�� ���+ � /� . � �� �% &��U���= % �� � . � � � ( :��.3���� ��� �5 �� ��( �� � 6-� ��2! � ( S���7B��� ���� ( �5 ����(&��� �+ 6�� � �, & ���( � (=� � ��7��� &��� ��� � ���� '7 2

� ������

� � �+ � % &4��� � ��� � ���'76 �� �, �� �� (D

��

Page 39: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

�������

� � ( �1 � % 6-� � � � �4������5 � &���7���� �, " ��6 �)��2��&�� �7� �� � � ��� � &��6/����� ��� ( ��.�� 7��(2< � �, &���7����� �5 = � + � *7��= % �)� � � � � :��&���� �� � '/� � (� � � ����� 2

�������

<��� � � �5 ���(=&��� &��� �-�� �� � *�� �� ( ��4 (V*�� = �5 &�� �, &�)*���7 � (=��� �� � :�3.� �� � � �7��� �( �7��� � ��� ( �36��(=� � &��� �% ��� ( �� � � �3� � �-�:������ % *�� � �� � ����3���V�4����( �1 �� &�� ( 6�� � % 6���� ��Z�% ��� (= �, " ��6 �)��[�% �:4���� ( ��� �% � � '/� = % ���� �% �� &��� � & � :7 � � ��� ( ������ ( �5 ����(2��&��U� � � ����.��� � �% �� &��� + �'� � � � % 6���� �2

� ������

�� � �� � �% &7����� ���� ( .��-(= + �'�� ��� �� � �� �� � (�% '.��&� S7�(2

� � &��� &��� &��' �4��� � ��� ( �� �� ( ��� ������� (6����� &��� �+ ��U �= * � � � ��� � �&���� � � :* 7�� � ��� (��( �+ S�2

c�&� + �'� � � � ����-��� '�� � &��� ( �� ����( �� ( &)��(=�% �&7B�� ( &�� ( . � �� � ����-���� &4� &���� *�3*�� ��� )���� �� &��� �% �*4B�� � �% ��� 2

��

Page 40: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

c���: � S-� % &�� �� � �. ��� � � � � �+ ��� � � ��� � % &�� �� � �7 � � �� � + ��� &���� � ��� ��� ������ '/� �(=* � � � ��� ����&7B� ��� ��*4�� �+ � �� �� % �4'�� 2

c����� � � � ��7: B � �% ��� .4����(= &���(= '�� � � � �5 = + ��� �������� �� ��� � % ��*���� ��� % � '/� �(2

��&� �, :6���� � �, ����( � � �-'�( ����/��� � ����'�� ( 6��L��-�� ( ��� :4�6�(2

C��&�� ( �, �� �� ( �� % �4'�� � � �, U/�� = + �'� � � �'7B��� % &�� ��� 6�-��� �� '�( ��� ����� � �5 &�� � ���*� �,�% &'��4���= ��� S-� � � &�7�.��( % &�� � ���� � �&7 &��� � � �64�B �2

c�� '� � � � &��� �-�� % &�� 6��� = �5 �� � S-� � ��5 �� �% �*4B�� � �% ��� � � ��� � �1 � �% ��.����� ��� �% �&���� �:���2

E�� �� '�( �+ � �� ��� ��*4�� �5 U�( % �� � � � �� % �4'�� &��L'����� �� ��� �� � + 6 '-� 2

8, �� �� ( )� ������ � � � % ��7S��� �-& ��� ����� ���� �7'��( &��� % ����&��� �� �� % �4'�� � � � � � :��� � ��'�� � &��� ( � ��� 2

8, ����&���3�� �5 ��( �� � 4� : � � � + �'� � � � *��7LB��� � � ��� ���7� ��� &��)= �5 �� � � ��� 6 ����&7B� � � � � ��� �� ���� ��+ ��� �5 &�( �� '�� � 2

C��&�� ( �, �� �� ( �5 �� �'� ��4 ��( �% �&�6B) �=�+ �� U � �3� ** ��� ��� � &)�� � � % ���� �, &��)*� � � ��4�� % ��:�� ( �4� % &�� �� % �4'�� = � :��� � � &4� ��'�� � &��� ( �� ����( ��(2

bG��� + �'� � % &�� �� �5 � + ��� ��� % � '/� �( �, ( �� + ���� � '7B��� ��� �� '�( ��� �'�� � �, ����3���= �5 ��= + � �����)L � �� ��*4�� �� '�(= � � + ��'� �% ��� ��2

��

Page 41: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

8, ����&���3��= �% ��0� ����'B � �� � �% &'��4���= �+ ��� �&��������� ( ��' ��� ( * � � � '�&3���� �� � &)��2

�7 �3.��� ��� % �4'�� � � *������ ��*4�� ����( ���U����� �7'��( � � � �)� S � �, �� �� (2

b8��( � ( ��' ��� ( &��� �1 � ��� + �� ����� ������(= � (�+ & � � ��� .���� ( � � � ( % � &�6�*-�B �2

� % &�� � ( + ���( 6-� ��� �� � &��� �1 � % ����&�����( *�� ���� �� '�( � � �% S�� ' � % &�� �% )= ���� � � ��� � ���� ( �6���L��( % ���76�( ��*4� 6��4� = � �, &�� � :��� � � &��� ( �&4�� � � �)�( �� �+ �:��� �� ( ��' ��� ( &3* �� � � ���-�� �4L&�� ����� �= + ��� � � ( % ���76�( � � �� 6��4� &���� ( �����*4�� �)� �+ �& B� �� � &���S�'��� ��� ��� ��� �% �:)��� XV

X�, 6�� �, -��0 �% �&7&��� % &�� -�B� �� &���� '�� �� ( �% �:���� (2

8, ����&���3�� :��&�� ( �5 �, &��������� ( ��' ��� ( 6�� ��+ ���� � % &������ � � �� % �4'�� % ����&B) � ��� ��L���6�� ( % ��7'�� = .�/��� � �5 ��� � �, &4�'�� ��� �1 � % 6-� � � � ����-���� �� � &)�� � � ������ � � � �� �&���'7����2

������ �5 ��( S���3���� �� �'�6�= % &��4�� � � � 6���4L����= �5 � . � ������ �� ��% ��T��� ( + ����(= � � &��&��3���� �� �&)��= &��� 6�� � �1 � + ����� ��*4��2

c����� � ��&�� � 6��4 S��)�� 6 � � � �+ �'� � &��� �������� �� S�� �7'��( � � % � '/� �( � � �� � ��� + �� �����% ��� ( �� � �'�� � �� ( &)��(= �5 �� &�� � �� � �&����� � �2

bG��� &� S � % � ������( 6 ����� ( ��� .�4� � � &7�� � ��+ : � � ��42

� � �% *���� ���� S �� -� �5 ��� ��% 6�7( &� �+ ( *� �% ��� ��� �� �'�)��� '���&�7��� �1 6��2

��

Page 42: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

YX� ��� ( ��'� )� 6�� � �1 '� 6�� )�� ��*4�� �� � � � �+ '�:4�� % �.�/&�� '��2

E�-� �, &��� * � �1 � )�� ��*4�� &��� �7*� �+ ��U� � � % � L�7�� ��� ( �� �� ( &��� �1 ' � *�/�� % &�� )���( + ����(��6-���(2

"�*� &�� ( ����:� � � �% )= � � S��&4�� ��*4�� � *76 ��� &���� ����� &��� �+ �:��� �� � �� � � �+ � % &���:3.��� �,�7�6���(2

bG��� � % &9 �% �� � �� � % &��'7 �, ����&���3�� % &���� ��� ��* �-��� ����( ��� �� ��� = % �3��� ( �5 � ���)���� � + �'� � � � &���'7B��� �� � &)�� �� ( ��4 (2

� �5 � �� � �% &�'�� &��� % � ��� �, ������� ��( �� �+ �*� �1 '����/��= + ��� � ������� ( � � � ��.-�.�� � � .�� ( ��� �&)�� ��2

!����� �4'�( �% �&�������� % &�� *��&��� ( 64������( % �' 7�� � �� �2

Page 43: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

���� ��� ��

�����?. �#/�$$��(� /��?�����46-��� )��(��7 �(���� ��"�����8.

Page 44: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

�������� � �

FG"�� �' /� /��%����� ��/��� ��/!���. *�� "����� �� �� ���������$�� �"�������� /�(����� %�����. �G ��' +�� ��� � �(��/���/��/�� �� ���(�9 ��� � �0 ���� �� �' �%����� � ��+������ �; ���������. �@ �������+� /������1!>�� ��� � ���� ����%�������

1�1� �� � ���������� ��� � �+$�� ������$���(�.

�#��$$��(�� %��!���.

W���� � &��� �(L.���( 6�-��� HJNIXJNK &2W2MD ��&4��( ")*�( ��L������(L"��)(����� ������L��� � ����� HJNIXJNK ���2MD ��� "���� ������ ��#����� �� "�������L��� "��%� �� #�����

�����

8, &����)��� % &9 �5 ���( �+ '��� �, ( /� ��3�� % &�� ��:�� � �% )= �% & ���� � �% �� � &��� &�)�.��� ��� � ����� �� ��% &4�� �)*�= ��*�� ( &�� ( �1 � � �) � � �% ������ &��� (��� � �% �� � &��� �+ &�� � ��� � &)����2 ��*�� �5 ��( . � ��.������ � % ����� * � + �6��( &��� % &�6�S � �� � % ��3 ��(��� �+ �* = ��� �+ �* � � �% �6��/����� � � � ( ��(= �5 &�( �,�% &7���� ����� &��� :��&�� � � ���� /� �% 6�� 6����7�(� � � � ��� � 6 ��:�-� �, �, �������7 &����� � � &�� ���)� �, �)( �3�� = �+� ��3�� �% &4S �+� % �4S �� ( % ���� ( ��(2 � � �1 � 6-����� � � ��3�� � ��� ( % ���L����4= �% ��� &��� ��� 6�����7 �% S �� �7B� �, ����� &��� % ��.�7 ( % �7��U�2 � 7 �7 �+ & �� &��� ��*�� * � ��� (

Page 45: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

+ ����( �1 � &����7 �)�� ��'� ��� ����7�� &��� �, � .�L� ( &��-� &�� ( �1 � � �, + 6�( % � ��� ( � � &�4S� �4 % &�� �% � &��� + �����d % �7.� �5 = �, &��: 7�� � ( 6��4��( ��= % &�� �.)��= % ���� � � �� &��-��2c��S�� % &�� �� � &��*)��� &��� ��]

���

� % ��/� + �'��= �5 &�( ����=&��� % &�� �� � �% .�&7 = ��� � c��� �+ *�&�=�+ &� � �:��� ��� � �+ *�&� � � �� � ":-�� � ��� ��* �-��� ����( �� ( '/� ( ��� C ����(2!�� � ��.3� �% �� �7���� S ��� �� � �, &��� � &��� &���:�3.�� � �1 � ��� � ��� 42"��� &�� ( �1 ' � 6�����4�� � &�*46 �, ����&���3��2

�����

< � % �'7�� % &�� ��� ( &��*)���( &��� 2 � � �1 � 67� �� � &��&�� ��� ���( &���4��( � � � � �� &��7��( �� ���3�� �� � &��*)���2 � 7 H�% ��� ��M �� � '/� � ��/� ( % � � ��� ( % �� ��(= *��4 ��� *��4= � � ( �� � & ��6�� � �% ��-L.��� '4�� ��� � % ��3 ��(2 � � �% ��� �� % S7B��� �� � �+ & ��� � % �)� &����)��� �, & ���( � (2 � � � B7 ��� �5 � ������)��� � �, + 6�= % &���� � �� ��4�( &��� �+ '���� �3L��� ��� % *�� ��( &����-( � � � � ( �� �����6)�� � � B7 ��� � &��� 2 E�� ��* �-��� �5 ��( ����( �� ( �% &��4� ( �� �% S3� �� �% ��� (= �5 �� �3��� :���)� �� ��� � �5 ��� �, �L�7 ��� &������ :7��= � � �� � &)�� &�����4� �� �5 �� � ��1 � ��� �4.� ��� �5 �� �� 6�� �� � &�� �% 4���( ��� &��7�6�&������ � � �% �3��(2 ��*�� � &����� � �+ �* ]

���

��*�� /� . � &��*�4U� �� � �)&� �% �63����( �� ( �)���� � � ���&/� 4 �(d

Page 46: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

* � �� � &�� � �, + 6�( � � �1 6 &���� �)���&��� �1 '� &���:��.�� % &�� �% 3�2

�����

��*�� � &�����4 �+ �* = ��� � �, &�� % &��3.��� �� � .�7=� � �� &�� ( �% ��� ( �_ �, & ���( � ( % &����-� �� ��� .4���(b����� �_ :4�: �� �% �:��� = * � � � ��� � ���*���� �&��L� � ��� �)��� &��� � *���7B� � �4= . � & � ��7U�2

���

c�����( ��� ( �+ & �� S ����� ( &������ ��( ��� �, U���� &���)2E � �4 ����7�B � � � �+ ���B � &��-2�8 �4��** ( *7��� � , � /6�(� � �, % � &���� % ��66� & �4S��� 6�����7 2bG��� �, &)��( � �: �� ��� ��� .�( ��� % �'���� :�� ' 2� �5 � &3* �� ��� � � �6 � �+ ����� % � �4�� � � % �����.��� � � % �'���� �& ���� � � �% ���� '���� (2

�����

���� � ��� &�4 �+ .� � � ��� &��� &��7��� � � ��� &��-(�)&��( B��� ( �% &-' �� �� � ��*4�� % ��3= �% � % ���� 6�L�/�� &��� = . � �+ �.� � � ��� � �+ & �� �� � ������ �= .��L�/� ( �5 �1 � &��&�� ��� � & ���� � ��*���7 � � �% &�L.��� � �% � � � �������� � � � % ��-�� �� &��� .�( �� � &��L�� � � � �� � S����2

���

E�� ��� � ��� % ��/��� �1 � � �)����=� � )&��( ��� � �����=*��4� ��-' ��( � � � ���� �% S �.3� 28, &����)��� &�. � � % &�� �, U���� &������� � �5 :6��� �_ �� � �+ � � �, ��� 2�� � � *�7�� �]

Page 47: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

�����

c�'���� &��7��� &��� 6�� � ���� ��� ( �)���( �� � + ����2���7.� = �% ��� ( �+ � �� �, &)6�*� ��4��( * � + ����( & L� � ����� ( + ����2 E�� &��7���4 � ( � ��� $6����� L7 ;]

���

� % ��/� � �: �� ��� � ��� ��� '/� &��� �/� ( �5 ��� � � % � 4�'�� 64��� = % &9 �� � �, &�7 �, &����)��� � ���* � % &�� �% S4�����2� � �� � ��� &����: ��� �5 �� �� ��� � % �'7B�� ( % &�� �� ���4�� � �4��� ( ��'� � + �� ��� % ��/���2

�����

E�� &��7���4 � ( � ��� $6����� 7 ;]

���

� % ��/� '�&��� �� � � *����� � �+ �* � � � � � 64'�� �� � '���� � � � �� � &�6�� �]

�����

E�� &��7���4 � ( � ��� $6����� 7 ;= �% &�63 �� � % �'��� �'� �, � �� ( � � �+ ' �, �% �7*�2 8, �)�� � ( �% S �� �7B������ �5 ���( % �)� �% ��� �, �4.� &��7�( % ���'� � � 6��)� % S/� = �+ ' �5 ��� �� ( �������� ( �� .����( % �� � �� (&����&��� ( �� % S7 (2 c8' �)�� ��� � 6��)�� :7� &��L��)� �� ��� �����-.��� &���� � = % �� � � � �� ( � .����L��� ( � ( �'���( 6�� � 6�7'����� � '�&�U7 � � �% �*�� &��� ( �� ����&��7�2

���

������ = * � � � % & �� *��� � % &�� �� � &)��=�+ ��: � ��� ( �+ �'�( � � � % 6�� =

Page 48: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

� 64'�� �� � '���� � � � �� � &�6�� � ��(2�4&�� �+ :* B � % �)�� � � � �4 ��(2c����= �)�( �4&�( �����'�� � % &�� �� � % ��/� =&4. � � �, ���� % ����7 � � 6�� � % � *�/�B ��� � �, �) ��( � � ��� ( 6��-( ��(2

�����

�������� �� ( % 6���� ( � ( ��� � �����(= � � 6��)� % &�'���� % &�� �� � & � ���7 = % &�� ��: ���� &��� &4����� ( �% & *�� ( �� � �, �4��� ��:���/��� � � �� � �)���=% 67�( �% ��7��� �5 �� �+ '��� .��&��� &��� ( �, &��4�&�� �� � % 6��4��= &��� �����) + *� ��= �% &������ �, ����*������(�+ ��6�( ��� � & � :4�2

���

E � �+ ��� � � � ��4&�6 =�5 � % **7B��� % �.�/&�� ��� (=& �)�� &��� &����� �+ ��� � + ��=6�� � ��� ( &���7 B ��_ �% � � ��� ( �+ ��* �= U����� � �2��&)6�S�D�, �% S �4��� �� � &�� ��4*�� �% ����� � � �� � ��-���2

�����

� � �� � % � U�'�� ��� &��-� �( % &�� ��� ( �)'.��( �% ��-� ��&������ ( �)&��( U�' *�*7 (= ��� % *�� ��( � � .��������� (*���( &��� � .��/� �� � .9 �5 �� �� � 64��� ��� �+ ��(=� � ��� ��% &��&�� ( �% *� �4��(= �� � �, &�7�� �, % ����(:��.��� � � � S�' ���� � � &��:�3� �� ( ��� (2

���

E�� ��:��)��� �5 ��( % &9 �5 � ��� ��� � �� � ����1 � �, � 4.�U�=�5 � � �4: �� � ��� ( �5 �1 '� % ����3��=

Page 49: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

* � ��� ( �+ & �� % ����( % &��&�7 � � �% &�6�� ������� � � �� � % ��/� �, �5 � ( ��� �� � + ����=&�. � � ����6�� � � � � � B�� 2

�����

W4�� ��� ��*�.��( �� ( �% &��4�4( � (= �% �4*�� % &���4.� *�� � ��� �)���� � &4� = � � �&���-�� &� *� � �� � % &�� �:4����� � S�� &��T)� ��� �� � + 6 ��% ���7 &��� � � �/����� � �% *'/� 2

���

�8 �+ ��.��( �������� � � ��� ���.�� ��( % &��-�� % � �'7 (28, ������ ��7�� � �, �5 � ( &4�� ��� � + ���2c���� ���&�. ���� ������ � � ���� ( 6�)���(� � *-�� % &�� � ( :�-��( % &�� �� � � '4� ��( * � ���)2E � , ��4= �5 &�� �1 ' � � ����/�� �, + �����=�1 � 64�& � % &�� &/� = % ���� �, + �.��&� ��� � % &)*���3 ��( % 6 ������ � � * � � , �� � � � � �5 � 2

�����

A��� ���� ��� * � � ��9 ��% ���7 ( � � ��������� ��� + ���� � �7 (]

���

$c S� 6�� ��� ( &)����( � � ����� ( 5 �9 �% �0� ;

����� �� ���

H�� /��!����� �' �A���� �� "��(� �' ��� � ��� � ����(�� HHM

�����

XX� ����*��� �� �� �4���( ��� �)� � � ��������� ��67'�( � �. �)� 2 E�� � &���� � �� � '�����&���� �� �, (��% � �7 * � �+ �* � � �+ ' * � &����&��� �% &76�S�2 �

Page 50: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

�% ��� �, � .�� ( � ( � *7�� ��� + ��� �% �* �7 = �5 �� *��L�7B��� �% & ���� ( � &���4d * � �+ � �� �, �)�� &���.������ �� �+ ' % &�4*��� % �� � + '���� �5 &��� 6�� � ���'�� � ���42 !�*��� � /��� (= �, ��.3� = ���= % &������'���� � �� ( ����46 (= � � �, � .�� ( S�'��� � % &�� ��� (&��7�(= ���� � 7�� = 6 .�� ��� � ��*��)��3 �� �� �% � �)� � � &��� ��)B� �� ( &��7��( �% ��4���( �� (&����� ( 6�4���( ��� � &������ ��% ����7 � � '4��2XX

���

XX� � � �+ .� �� ( ��� ( �� � ������ � � & 3.�� � �5 � � � ��� ( �+ . : �= �, � .�� ( �5 &�( �&����� ��2� � % &�� + ���( % &)U�(�, ����� ( �+ *�� % ������ * � ��* �-��� % ���7 ��� � &)��2� � ��% ���)�� /� % &������� �� � ��� ( &�4*� &��� &��-�� % &����*� � � &�4S�2������ �+ :��& � &)�� % &)�� �1 � � *��7�� �� ( -'�(2��&��4�B � ��&�� � � � ' ���� � �� � B�3 ��(&��-�� ( �5 �5 � �1 � �% �3��� ]c�� �, % &)� ��� �� ( �*��� ( .���3.��� � ��� � � '�3�L��]� � � ��� ( �):�( .��� � �_ �)��( % �.�/&��6�� � ��� ( ��*�� ��� �� &����= % ���� 6�� � �+ S�� � $�� /+�� � � �I � . � B3����2XX

�����

��% �� ��&)� �, ������ �4��� � � .)� % �4S� �� ( &)��L�(2$���6��� � * � � �% &� ��� � & � � *�� 4��(;2��% ��� ( ��&�� � &��&� � � �+ '�� �, &)6�*� =* � $�� ��+ 6 ��� �� �% ��-.����= �� 69 �% ��-.���� �� ��+ U�L'��;2

Page 51: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

8, ��&�� �% &B�� ��(6�� � �+ '�� & � � � � ��+ '����� & ���) � ( ��)��� � � -'� ��* �-���( % �� L��7 (2

�8 �% .�&��� ( � �4*�( ��� ��� � ��� � �)�� ��� ������� 2

Page 52: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

���� � �

�����?. �#/�$$��(� /��?�����4�' /� �� � 6�#���$� 7 ���� (�� J!����8

Page 53: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

�������� � � �

�#��$$��(� %������

<���( &��&� HJ@g &2W2MD ��4 ( 5 ���( Y E�7� ��4S������ ����� HJ@g ���2MD ��� ���� � "������ Y #�� $$$

� ������

!�� 64��� ��� � ��� ���� = ��� � �+ '�� ( & � �)�� � � % 6�� /� ( � � % ��S��� �� � &�����7 = �, �� �� ( & L� 6).�� � ���� ( ����&�����7��(2

� � �% &/.�� � �% � �% �/&�� �� � 6� ��� � �� ( !&4��(D

��������

� � �� � 64��� ��� & �)��( &������&������ � % * .�( �, &����7�( ���� ( " ��6 ���7��(`

�������

� �4�� � ( �, &�� �S� + U�*� ��� � &)���� ��� ��� ( �36��(� � ��� � �% �3�� &��� % ����-.���2E� ( �/���� � 6�� � � ( & � :4� �� &��� � �% ��� (= % �7.� &����3� �� &��� � � B7 � (* � �� � �% ���.��7 �� ( ����46 (d�)�� �% ��� ( % &9 �5 ���( ��� ( C���-(2!�� � � �� '7 ��� ������7��� � ��� � �4'� &��� �+ *�� � � 6�4 � ( '/� =� .3� �� ��� &������ �� 6�) � ( � � ��� � �� �7 2

��

Page 54: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

��������

� � �� � 64��� ��� & �)��( &������&������ � % * .�( �, &����7�( ���� ( " ��6 ���7��(`

�������

�% 6� � ��� � � (= " ��6 �)��=)� &��� �):�( � � �)��( �1 '� ����-�� �� � !&4���� � �� � ����)=�5 � �% & � �4�� � �, �5 ���( ��� � ��./��=�% ��� ( ��7� �� �� �h � �7� �� ( 6-� �3( � (* � � � � � ( :��.3�����2#�� � �1 � ����� � � � S�'� � � �% 428, <�: � � � � ( �+ � � � &����� ( % 6�7�(� � ���� � �% &'�7��� � � � � �4:��� �� � &)�� � (��� � ��� �% �3��( � � �4�� ��� �, ��� *���� (2#7� ��&�� � ��� ( ���3� ��=�-���� ��� �� � ����� ( % &�6���� % �'���5 �1 � .���� � � % &����-� � ��� ( �� � �% �:��� 2

��������

� � �� � 64��� ��� & �)��( &������&������ � % * .�( �, &����7�( ���� ( " ��6 ���7��(`

�������

c�� ���7B�� �5 �, <�: � � � � ( �1 � /� '�3���=&���� &�� '�3��� �+ � � � �% ��� ( � � �, + ��� b������(=�5 � 6 ��' � ��*4�� �7�6���2b8 � �% ��� �� �� � � ��� �, :4�: ��( % &����� �� � � �, &�6���/�� ��� ( &4��(=�% ��� �� �' �?�����. � �?�����i��� � � S�'� � � �% 42

Page 55: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

��������

� � �� � 64��� ��� & �)��( &������&������ � % * .�( �, &����7�( ���� ( " ��6 ���7��(`

�������

< � � ��� �� �� 6�(� � � ���U��� �� � ��4 �, " ��6 �)��=� 7= �% ��� �, & ���( � ( % ��*� U � �� �+ ��� �� ( &)��(��� � �7&�6 �� � #����� � * � �� � % �6��7 �(=�% ��� ( � � �� � �% S � �7��� �% � .����7�� % &�� �� � ��������� �)���2

���? /����

�+ � �� �% *� ������� � � % :�3.��=�% ��� ( �, �� �� (=&��� � 6/� �� �5 � ��� � % *�� � * � �� � ����46 2! � ( �% S���7B���� ���� ( .��-(= " ��6 �)��=��� � . � /��� �% ��� (&��� 6�� � &��&� � .)��� � � . � /���2

� ����������

� �% ��� �� �+ ���� � �&��� � �5 � � �+ � � ��� ( % '� �/��( �� (��4 ( � � ��� ( ����� � �]

j�� �1 ' � �4�� ��� �% �� � �� � &)���� �4 � ��� * � ��� ( " L��6 ���7��( � � ��� ( ����4'��(2

� �5 � �% ��� �� % & ���� � � % ����4= ��� ( ��)�� � �5 ���( % ��S ���(2

E��� ( �% ������ � � �5 � � �+ � �2

E�� � &)�� % �'� � �� � & ��6�� � ��� �% S��7���( % &�� � ��* � 2

��

Page 56: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

bG��� �� � � �64�� � �% � .����7�� � � �+ '� � ��� � ��� �� �� �� ( b � ( �5 � 6/���� S���� � �3���( 6 ���7�� &�6�� �2

E� ( * � �( � ( 63���� � � � � ( & ��6�� � * � �% ���4���������� ( <�: 7��(2

��% �� � �� � � 4��S� �1 ' � �, �� �(2

�����3� �7 '�)� % &�� )� &��� �, &)�� ����4'��� ��� ��� (��.�� 7��(2

� 6�.��� ( �, �46 �� � �&��6 ��� � ��� &��*�4�� �( $<����676�( #� � �)(DE�� <� �� ��� �������; @KIQ2

Page 57: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

��� �� �

�����?.

�G /�A�� �' ��"� ��� � �' �"�(� �; ������ �' /��(����� �' /� �� ��������+. :�!���� ���� �' /��/!������ �' /������1!������9 �; ��' ���"?����9 �� 5���� $��� ���� 4�' $$��!9 �����!9 ���>��9

.�.8

� � �% &�&��� &��� � � � ' ��& � � ( &)����*�)��� ��� � � % �� �% �)��� �+ �( + � �, �% �� �-�( % �.�/&�� �01 2��� ��� � * � � �% �3��0 � � % * .�� ( &�4*� �� 5 � &)��( � � �, % 6�� % ��7���( � ( *�/� ( �+ '���6 � �� ��� �% ( % ����7��( % �4*� ( &7&��2�8 6�� &)����( �, ����� � �� � ��% &��7 � ��� � .9 �, ��� �:7 �( 664�� ��( � � &��( � & �)� � ( �% �* � ( �� � &����� � �, ���� 2

*������ �' ��"?

E���( ��*4��( �������� (�+ &�� � �� ( &)��(�% S 7 ( �� � �% ����7�� �& � *��� �2E���( &��� *7��� � � . � *7��� &4� �5 �� �, �-�� ��� % �.�/&�� & � ���� + 6 2

��

Page 58: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

c����� &����)��� � � + ���� �*)��� + *��(2� � ��� 6 ����� ( �� ( �% ��4���( ��( % �4��* ��� � ( �, �4����� :���� ( �� � ��*����� �2!�� � �% �3�� � � ��� � ���� ( ��% �'7 (�, &)��( � � � + �� ���&�� � �-�� =�% &�6�� 6�� � &�B�� % &�� �% S�*���� ( & �4*���(2�8 &)����( �5 ��( ���/� ( % &�� ��� ( % �.�/&��(�� � ��% ���7 �� ( � .�����)� (=��� ( 664��� �� � :7 � � �% S���/�� �� � �% �*�� ��(��� �� � B�/6� % *�)�4 ��2

��

Page 59: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

�������� ���� �

�#��$$��(� %������.

<���( �5 :6��� HJ@O &2W2MD ������ 7�� �4�( Y E���� 7 ��4S���&���� ����� HJ@O ���2MD ��� ��&�� '�� �� � �����D ����� "���

� ����������

� � �� & ��� � .���(= �, ��.�� � � �.4��� ( ��� � ������ �% &'�7��� � � B� ��� ��� ( 6����� ���� ( ������ 7��( � ��% &�.��� � ���� ( �% �* �'��-(= ��� ( �% *� ��������( ����+ ��( �� ( ���/��(2

���7��� � �� �% '-��� ��� �+ ��6�2 8, �% �* �'��� ���.����)L*�� � ��� �� � �5 �� � � & � 6/���� � �5 &� � � * � �� � -'���( � � % &�� �7�� �, �% �����7 ��� 63��� ��� � ��.3� 2

8, % �'�*�� �5 ��( �� ( 6����� ��� ( & �4 S�( �� � �����L� 7��= �% &�6�� ��:3.�� � �3&�( �, ��.�� � � 6�� � ��� ( . � L/���� �)�( ��� ( �� ������ ��� � ��.3� = ��� ( ����� : �� � ��� ( �+ ���� � ��� �5 � ��*4�� �+ ��� 2

c�&� ��� ( &������ � � 6������( �� � �5 � � ��� �� � + ���� % �4L��� % &�� 6-� ����� ( & � *����� �, &��� � &��� ��� ( '�&��� L� �]

H/����1��?M

��� � �7*

��

Page 60: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

]� � ��� ( &�3*�� �= � 4 :�-����= �% � � -' �� � ��� ( ��(� �+ :��&� �4&��� &����&��� �% '.�) ��2

# &)�&��� � � � ��)�� � ��� �% �� � �� � �)&� &����-(]

H/����1��?M

&4�� % &�� �, S3� + �6��(

]'��� ( � � �� % ����.��� � �% ��� �� &��� �1 � ��� ��� �+ ��� 2�)�( �5 ��( �� � 4� : �]

H/����1��?M

�4&��( ��� ( �� � �-����

] + �'� � � ( �% ���3��( ���� ( ��.�� 7��(D

V��4�= ��.�� � �= �% &.���� � �� � �% S)���3 � (=� � � � ( . � /��� �% ��� ( �, + 6�2#�� � &��.���. � � :*��� �� % &�� �� �3����+ � . � % �3����� � ��� � � � �&�� ��� 2

8, 6����� ��� ������ � � % ��:�� � &4�� ��� � ��*� � �S��/��� ( �� � �% ����� ��� ( '�&��� � � % &�� &4�� ��� � ��� L�76 � � ��� ( �+ �'� � ��� � )S 2

����� �� &���& .��� � � � � &����� '��� � �5 &�( �5 &�( � � �,&����)��� �% ������� � � �&3*�� ( ��� � � �) ��( �:���]

]�% ��� + ��� ����)���� � ��� �'�� � % &�� ���� � ���:4 &��� �+ �'� � � :�7���� �% ��� � � ��� ���76�( &��� �+ ��: � % &�� � ���� ' ��(2

b8�� �� � �-' S�� � � ��� ( �, ��-( ��(2

��

Page 61: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

b8�� �� � �-' �, + ��� % &�� &4�� ��� ( '�&��� � �2

b8 � S������� ��� ( �/� � � ������� ( &4�� ��� 5 � S�( � ���� ( ������ � �+ S� % &�� �� � &)��2

b8��( *�� � ��( ����� : �= � ( &�-��� � 6��� ��(2

��

Page 62: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

��� ��� ��

�����?.

4�#/+���� ���� �' /��/!������ �� /���� � $��� ����8

!�� �� �% �)� �+ � �� �, �% ��-��( �& � *�)( \]^� � �+ *� � &�4*� ��� � �� ���� �5 ��� �� � �, ������� �)���2� � ���( 6 ����� ( �, &3�' � & ����� � �+ 6� � % ����3 ���� ( % �'�*��� ( �� � 6����� ��� �� � � ���� � ��� :�3.� ��� ( ��.�� 7��(� � ���� ( �% �* �'��-(= ��� ( " ��6 ���7��(2� 7��� � �+ � �, �% ��-�� �& � *��� �� ( &)��(� � , &�/.��� ��� � �, ������� �)����4.� ������ % '��)� (2� � �, % .�)� &��� � ���/�� �� � ��% *��� ��� % �.�/&��� 4���� � *�� �� � � '4.���2� � �% &��4��� �'�6�� � � .��� ��, % ��: 7 6��&�7 � � �, ���6��� ���� ��� % �& �4.���2E7&� 6�� � �&����� �� � � 6 �-�� �� � 6��&�7 28�+ � �, &��'���( % �'���� ( ��+ � �5 ��� ��:���72� � 6����� � � ( � .�������( ��� �7�( �� � ��S���=�5 �� � � �4B��� ��� � ( 6��� �����( &�4S�( ��(2

��

Page 63: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

� � �, ( �% &� �� &��� ��� �, &��7�'� ��, &���� � � � /���2#) % &�� �):� �3&�( �)*�0 �� ( 6��� ( ��( % ��&4��� (� � �� ( ��% ��7 ( �� � % �&4���6�� � � :*4���� &�� ��� � 64��*� % &������� � � �5 � � � ����*3� 2

4�' /��!��2�8

��&������� � � �5 � � � ����*3� 2� � �� ��+ �.�( � � �� *��� � ��=� *�� �.�� � �% � �7�.�2� � �, % .�)� &��� � ���/�� �� � ��% *��� ��� % �.�/&��� 4���� � *�� �� � � '4.���2

��

Page 64: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

�������� �� �

�#��$$��(� %������.

<���( 6�� � �5 �� HJIQ &2W2M $(3��� c����(;����� ��)������D ��� '����� � (�� �

� ����������

E�� �, &)���� � ��� 7� �, ��.�� � � �% ��� �-� �� �% � �7���� ( �3��� ��� �4� 6�4 ��( &��� = �5 S ' � � � � 6-����: �4= ��� '7���( 6 �)���( �, &�� �(= � �)���( �S)L�( � � '7���( &�� �)���( �, &�� �( % &�� ��� ( ����� �(����4'��(2

8, �3�� �1 � + &��� �� � " ��6 ���7�� � � % ����� � � � ��, &� '.��� � ���� ( ��.�� 7��( �5 &�( �, + ��� ����� �(2

b8 � �, ��.�� � � + �'� � � � ��� ( &�B��� �% ���/��� ( �� �*�� ��(= :��.�� � ��� � 4� �� % ��'��� &������2

���-�� �5 ��( �, &�)��� �� � ���7�� 6�'�� � ��� (&���:�( �� � ��.�� 7�� � � �% &/.�� � �� S- ��( &4���4� � �, S�� (D

���

� � �3 � ( 64.��� � � 6 &� *� ��.��� �� ��� �+ &� ��7� 6�� � �1 � � ��� =�5 ��( �, &������( � ( �% ���*��(&��� &� *� �&���� � �+ 6�=�+ �'�� ��� &�3�� % �7� �� ��� �� � &�) �3 � (2#) �+ �'��� �, ( 6� ��� (

Page 65: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

�5 ��� &�)�� � � �% &�.��� � �% � �����( � (� � = �, ( �% � �-��= �% � � 6�� � �% �6/����� �� ( % S/��( � (=. � ��� 7�� * � � � ( &)����=�% ��0� = �% � � &��.��� �� � � �, &�'��3�����= �, &� *32

�����

�� � � &���3�. � ��� � 64��*�=* � � � �4��� ��������� ( �, &�.���(= % �� � � ����.�� � &�� ( . � ��.�� �, &)�� � (=)� �&����� �� � � � � 3����� �� � 6 &� *�4����2

���

��% �� �, ���4���� *7�� * � �� � �% &:7��3 � (2�� � � �+ � ���7B��= + ( 6�S '.�� �, ��B3������ �� � �)&� &��� �% ��� ( �, &�6���-��2

�����

�R� � ��&)�2���7B���� �5 � � �% ��� ( � � �% ��� (�% ��7����� � � �����*��� ����� *�/��� �� &� *� � � �% ��)2k������ � � S���� �5 � � �� � ����� ��*��������&��-� �� � � �4����� �)*� * � $67� �;�5 � � 6-� ���� �+ '��� % ��6�� �7 2k������ � � S���� �5 �, % �'���� �% &:4������ � �, % 6-� �� �, &�'����� � � � % &�6�'�� 2

���

���)��� % �& ���'��� �� $67� �;� � �� � � ��� :4�� �� $��������;=. � �1 � '�3��� � � % � ��*��� �� � � �% ��� ( % &9 �� � &����4 � (�� '��)��� �% �6�')����D

��

Page 66: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

� � �, �.�� � % &�� ��� ( " ��6 ���7��(� � � � � � ( �% &:��.�� : �- � ���7 2

�����

����� (= % �)�� � _ � � ��.�� �, �, *����7 � (=6�� � % ����'��� �� * � �� ���( �(2� � 6�� � ����� ��� �����)� ���� ( �, ������(�5 ��= �5 &�( �, " ��6 �)��= % ����� � ��� �'7 &4�� ��� + ����(2!������ *7��� �, �, &����� (=�% � � �% S�*��.��� � �% � �7�� �� � �% S��� ��� � ��(� � �, &���'-����2��% �� � ��&�� � �� � �7�6��� % ��� �� �� ��� � � (2����� ( ������ � /� * � �� � ����7 �� ( &)��( � (2#) �% &.��7 � ( �1 � � � � � ( �% S���4�����'��� ( � � �, &�:��.��� �� ��� �)&��(2��% �� �1 � � � * � ��� ( 6-� ��������2

���

E� �������� �+ '���� �% ��� ( ��� �� � � �, &�6����.��� ��`

�����

��&���-*�� � '��)�� 2 E�� + 6� � � �% ��� (2

���

#�� � . � 6�')� � � ��&�� � � � �+ � �� ��% 6����� � �7�� % �� * � �% '.��7 � (`

�����

c8'2� � �, �% '.�)�4 � ( 6�� � � � ( :�4&� �5 �� �, ��7 � (2� � � � �4 �� � + �����1 � �+ �6�S� �� ( % 6�� �7 ( � (2����� �� �� ��(= % &)6�S� �� ( 6-� �3( � (2

Page 67: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

���

E)� � + ��� �4��� % &�� �� � � &��� &� �4B�� ��� ( �% '.���� ( &��� �+ 6� �+ '��2

�����

� � � � ( �% &�7�6��� �1 � &��&4��� �, ����� �(=�5 &�( �% ��� (= &��� �1 � �4&�( % ��S4���d�% &7��(= �5 �� �+ 6� 6�� � �'���� ���� �� � �% S � *� ���� �, &� *�� ��(��� � ��� �'7 � (2

���

����� (= &��� �+ � �� % �)� �% ��-.���=6�� � . � �+ � � � �% ����� ( % �4S� � � 6���7=�% � � 6�� � �4� �� � &4� =* � � � ��� � *7����� 6��� ��`

�����

c8'= + � ������ � ��*�42�8 % */� ( 6�� � �1 � �% &� + ��( �5 ��(2

���

�� � � �5 ��( �, &�'��3�����= '4����� �4.� �% �&76 d�% ��0� = �% � � % �� .��� ��=�, &4�'� % �)� �% �&76 �% &:7���(2

�����

� �% �&76 �� � �5 � ��� ��6-��� �1 � & ��*��42b8�� �5 ��( � & 7B��� �5 � * � �5 � ��� �7 B �4=� � : 7���� �� �������� ��(=�5 � �+ '��� &���� � �� ��� 2�����S� ��� � &4.�� �% �� � � �% ��� (&��� �1 �� % 6-� �� � � :�7����� /� ��� � �)U� ��� S�� ���� 2

��

Page 68: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

���

� � ( �1 � 6-����� � � �% � ��.��� �� ��� � % �'- � (2c�'���� �5 ��( �% �&���-�� ��� � -'� � � ���� ( .��-(2� � &��-���� &�� ( �� �+ ����� �� ( 6-� �3( � (. � �� % � &���/�� �, &�)�� �� � .��� �� � �, ���� '7 �� � " ��6 ���7��&��� . � � � ( ���& � � .���)*�0 ������� ( ��**��� (� � % &�� + �.�� ��� (2

�����

b8��� % ��� � ��� � ��+ �� �� � .��� �=��+ � �% ��� ( &��-���� �5 . � � � ( ��7U�2b8��� % ��� � �� � �� ( &���6��7�( &��� �+ '��* � ��� ( " ��6 ���7��(=� � ( � � �7B���� * � �� � % ����4 � (= % ��4 6�� � B���-���� �� � % &�����U7 � (2� 7 �1 � �% ����� ( % �)*���, &���6��7 � ( * � ����7 2

���

c�'���� �� � �% �&76 �5 �, " ��6 �)��6�� � . � .��3���� � � &��6/���� ��� ( ���7��(=&��� �1 � + &���7 ��(= � � � � *7���� % � S)&����� �5 ���( b������( ��� ( ���& .��� �� � . ��4B��� �� � �% ��)�4 ��(2

�����

�1 � &����� �% ��&�-= �% ��0� :��&��� &��� ( � &��� &4�� � &�4*� =��� ( & � �-�� ��� �� � *��� 6-� �� �� ( ��S�(�, ��*)���� $�3;� � ��� ( �7'�� ��� �������� ( % �3����(=

��

Page 69: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

% &�� % ����7 � � ���� & � � % �'7 2!����� � � �-�� � � % � ��*��� � S � � � � S �4=�5 & 7���� * � �� � & �76 � (�� � �7 � � ��� 6��� % &)� ��D�_ ����7 �_ �, ���� � ����32

���

���������� ��� � .��� � (= ��.�� � �2#�� � .������ ��� ��� �7*�( �*��� (� � % &��&��3����� �� � �% ���.��7 � � ( &)��(&��� � ���� �% 6�� � � �, & �)� '�)� 2# ��/� ( �� � &7�� ���� ( .��-( � � ���� ( % �.�/&��(=% 6 7�� ���� ( " ��6 ���7��(=. � % *������ �� * � �� � ����7 � (2

�����

��7��� ( % &9 �� � % &)� �3 � (=&��-���� �5 �1 �� �, �)��&��� : �7B�� �� � ��7�� � ( � � ������� � �% �6�')��� & � � �� ( & ���� ��( � �4��(d � + 6�� = �% &�6�� � �% &.���� �= � �, � � 7B������ ( � � ���: 7���� �+ 6�2b8��( �5 �� ��* �-��� �, �% &4�� � �, &7�� &��� ����� ��� �7&�'�" ��6 �)��LE-'�L���&76 =)�� ��* �-��� . � �1 � �, � ����3 � (2

� ����������

8, ��.�� � � + �'� � % ����( � � �, ��4B�� * � �% '.��L&� S7�(2

���'� � % &����� � ��� ( ���7��( ����� � ��� �� '�( � � % ���� + ��� � ����� � % &�� 6��-( ��( � � ����4'��( ��� � S�� � � �

��

Page 70: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

��� � .4� �� = % &�'/��� � ��� �� ��* �-��� ����( ��� �� L��� 2

8, �, &)��&� �+ ��� � � � &�������� � � �� � &)��2

bG��� � ��. �� % &�� �� � ��.3� + ���( �� �� ( ��� % �'�*���� � A����4� ��� #����� � � �, &�����7 �+ *�� % �)�� &7����32

�4&� �% � �� � �+ �� &��6��7 % �4*� �� ��� ( ���7��( � ����.�����*3����= �, &�� �� � �5 �� �5 . � % &�� �7���� �, ��.�L� � � * � �� � -'� ��(2

� � �, ��.�� � � ��)�� � �5 ���( ��� ( �% ���7���( ���7��( � ��% S �6� &)6� � � & 6 � � � � ( *�� � ��( ��(2

b�6��� � % &��7 ��� ���� ������ ( &�� �)���( �% &�7���( % &�� �� � ��.3� 2

��

Page 71: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

���� � � �

�����?. �#/�$$��(� /��?����� 4�' /+�/���� �' /� ���������+� ���� 6D#5��� � ��� 7 ���� �@������ � ����8

!*�)�&� % &�� �� � & �4� �� ��� �G&)*�� ��� <�4��� E�'��(2

Page 72: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

�������� � �������

���!��5� %�!���. -� /���!�� �' /��(������ ��� �; �������� �� �0 ���� $��� ���� 4�' $$��!9 �����!9 ���>�� .�.8.

��% 4 �+ '�� ( � � ���� =��� � % �3��� � � � � ( � :4��� �, �):�( ��� &������2

� 7 6�� � �1 � ��*��� � � 6 ��6���-���&����)��� �� � B�3 ��( �, % &��'�����=�5 �� 6�� � �+ '��� � �7 �% �&76 * � �4 � �-���

���� � �% ��� �� &�-= �% ��0� B��� � � �4=6 ��'��� �� � �7�6��� �� ( % � ��&�� ( �� ( -'�( ��(=� * � ��� ( �, &�7��( �1 � ��* �-����� 6 �-:��� �� ( % &��'7 (2

c�'�� ( �% &6�7S� �� � 6-� �3 � (��� &��7� ��( % &�6�7S�( � � ���3� =. � � � ( . ��4B��� �, �������� (� � �, �, &)����( *���(

W��� ( � � �+ '���� % �4*�� �� � b8���� � � � � ( 6�S4����+ � + ����( &���(=&��� &�)�� � � � � � ( ��&��� ��� �% &4�(� ( �, &�� �( . � 6 �-�� ��� � ����'� �, , ������ % �3.� 2

< � 6 �-�� �, , ������ % �3.�

��

Page 73: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

�@ �������� � ���/���A���,

� ���3.� ]

�#����%�� �' /��%���� ��� ���� �� � �' �A����,

��� � �% ( % �� �_ % */��� �% ( �� & � '��� � % ��-��`

�����?. �#/�"A���� %�!���.

lm"8!

E�� ���( �� ( & �4� ��( � � �% �'-�� HI@ ��% *�-��� @KIQM2

��

Page 74: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ
Page 75: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

��� ��� ��������

I2 (��� � ����� ���D$*� ��� ����� � ��� �����; H��2 +�� � �����M

� � � % �'�� ���������� '��� ��� �� � �����$ ����� ��� � � ' �� � ��$ ����� %�&� � �� ������� ,%$ ����� ��� %�&� � � � ���$ ����� %�&� � � �� �� � ��� '���$ ����� ����% � � ���� ���� ��� ��� � ' ��� � �& � ����� ���� ��� ' ����� ����- �� �' �� � ' ���%� ��� ����� ����-

$ ����� ��� � � � ��� ���� %��� �%�����������% �� ��%�� � � �� ��� ��-$ ����� ��� � � � ��� �� -�� ���� �� �%����� ��� �-�L % ���� -� � ��� ���� �� ��� '���$ ����� ��� � � � ��� ���� � ����� �%����� '� &������ ����� ����� �% '��� � � �� �� &� ��� ������ �� '� -� �-� � �� �� ��%��'��� �� ���� ��� $ ����� ��� � � � ��� � ���� � �� �%���

� � � % �'�� ����� ����� '��� ��� �� � �����

��

Page 76: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

@2 �7��� ��4���D �#���$+�\ �8 c��.��&�(^

�8 + �.��&�(� � �� � �, ��� � �� ( �����/6��( B��� ( ��� ��&�� �% ( ��� ( % &�*)���( ��#�7*� &��� &� �� � % �4S �� ( % . �4�� � *�*�� ( ��2b8&�( �% &7��( � ��&��c�'�� �� � �% ��&7�� ��� ��� �*��� (W����:46 ( ��% � �7�� �, �&��� �W � ���� (��64� � (� � :���� �, �7�.����� ����0 % � ��� *��� �# ��-��= &�7��(= �% ��*�� �� � ��� ( �, &�*�7�� ���4��.

N2 �86���� ( ���-�(= �k�8� �!E�H % &��&4�� % &�� �� �������+�M

W�)���( &������ ( �� � �� � ��� �7 &��� �� � �+ & �� ������ ��� �� (�% �����7�( � � �� � ��% �)*�� �2"�7U � & ��� � + ���� � � *���� ( % � '� �����( 9 ��% � ���� � �/L��� ( �, � *76 &��� . � *���3�� �, ���� ( ��� % �.�/&��2���� � &�� �= % 6��� . � &��4���� *����� ( �� % ��� ��( &4�� ��� ���� *�� ( \]^� � ���� � . � ���3���� �� � % �.�/&�� &� �4� ��( �, ��:����� �(=���-���� ( &������(2���3��� ( �� '���4� ���� ( % � ��� (= � � �% �&�4S��� �% �� �� � ������ ( �5 :��( � � ��� � ���7��2� � ��*4� &��� .9 % ��:4���� ��� � �(= �% �: 3� . � &4���� ��� (6�)���(= �, �% S�� ��( � � �4���� ��� + �.� �� ���32���� . � B�� ��� � �% ���� �� � &��4�� \]^� � �� � % �' 7����:������ � � �+ �* &���/��� ( �, W7�(= . � ��7S�2E � '�� . � &��� ��� � b�6�= � � �� � �76�� . � �, &�'��3�� % &�� �� �&7��� �� ��*4�� ��� �5 ���2���� � &�� �= % 6��� . � ���4S��� �, ��� � � �� a � ��( % � 7 . � *��4��

Page 77: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

\]^� � .4 9�.���� '�)� '��� � � � % 6-� � ��� ��� *4B 2� � .4 9'� � .�� ( � �7* *� ��4� �� ( ��% �'7 (2� � .4 9� � &�4*� ��� �� �)� ( �, � � �% ��7& 2E)�= ��� � �+ '�� ( + ��� �% S��7 = &��� � � .���3�� �, ���3( \]^=< � *��7�� * � � � � .�� � � �, � � ��� �% ��7& 2� � �� � &��� � �)*� �� �, ������ ( �� � % �.�/&�� . � &�� \]^� � . � �4:���� � �+ ��� �% �67����= � � . � �&�7����� *����� ( ���� ( % �� ��( �� � % /���i

J2 <����676�= ������(�\ ��&)6��� &����7�� � � �� �������4^

��*/= �, <����676�(= ��.�� � �( &��7�(=����*� U �� � &)���� �� � ����&�����7��� � �� � ��.�� 7��=&�� ( �% �� &������ � �� S- ��(2c��'� �� � ��**� �3= % ����( �)�( S��& ��* � &7��U �5 �% �� ( �, &)����(. � �+ �� ��*4��( � � &�� % S)��*�( % &9 �5 ���( ��� ( &���*�-�����(2E�� ���&�� � �% �� % &�� �� *�*��)(�5 � � �, 6-� &������ ( �+ �& � � �9 �% �� �&����� � & �7�'���(=� � % &�� �� *�*��)(�5 �, �, &)��&�( ��������� ( �)���(���4���� � ��� �� � �5 � � �_ ��� �� � + ����= + ��� ��% .�� ( �% S �'�� ( + ��� �� � % &�� &��7���U�2#) �, �-*������ �% �� &�� �� ��4��( 6 �4��(� �1 � �, ��* �-��� &��� ����:� &��� ��� � ���� � 6 � � �9 �5 � ����( ��� : �: ����� �)����2� : .-��� % 7 ��� &������=��% �� &��� 6�� � ��*� % ��' ��1 � = � � �� � *�/�� ���=�5 �1 '� �% S�.�� �, 6-� �� �� � ��.�� 7��� �% �� �% ��&��� �):� ���� ( " ��6 ���7��(� � ��� ( % �4*� �� � � &4���� � �5 &� 2

��

Page 78: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ
Page 79: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

� ���� ��� ���� ��

� ������ �� ������

Page 80: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ
Page 81: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

���������

� %�����+���� �� � 6���*���� � ��� <����676�D� � &����&��� � 4.���

8, 6���*��7�( &��� �, <����676�( �% ���� /�� ��� � % ����� ( , ������ ( % �3*���( % &������ � �5 � L+ ��( �� &�� �+ ��&�L���3�� $6� � �)� (; �� ( , ����*� ���� ( �� �-�L.���(2 b8 � �4&�� ����� B % &��&4�� ��� .����L676��� �+ �*�� * � �� .� ��= �1 ' *�4U� �5 �, % *���-��(��� ������� ���� &��� ���� � � �% �-&��� & �)�� ��� �% ��7L�� �� � �' $A��� �+$�� �� ( % �' 7 ( � *�67 (2 � � � � (&����� ( � � ��% �/6�( 6 ����( H* � & �46�*� = �� � � �&���� ��* �-��� �+ � �� �� � �, ���� �= �� � . � � &���)��( &���')����= �� � &�B���*��� �������*7 = �� � &�� �+ �L6��� ������� �&���*7 = �2 2M= �, + �.��� �� ( 6� � ��� (��( ���4���( �1 � �� &��� �% &6���� �� ��� � % � *��L��3 ��� &�)���U� � � � .)�B� �% � &����� ( �� � �, ������L�3 H2�2 �� �� ��3M ��� &�).���2��&���� � � :��&� � ( .����676��( 6���*��7�( % &�� �% L�� � �� � �% &�3D �, ( �% �� �����( .� ���-( �����)*��(= �, (�3��( ��������� � /���A/��= &��� 6�.7B��� � % �����L�� � *�*��) �� ( , ������ ( &�4S�( ��� % &�� �� �, &���L

8, �� ��4��( �� � 6���*���� � ��� ������� & ����4��� � ����� ���� � & �4� �� ��� �+ �*�� $E�� � ����� ��� �������D ������� (= �, ��-L���� �� ( � *����7 (; H�����.��7 F�-� � ��4��= A��: � � ��&6 -���� � ��.���� � @KIJM2

��

Page 82: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

������ &�)��&� ��� �, ����� ��( &�� *���32 � ����L��� �-�� � � �, 6��)��( % ��� � ��� ( ' � �3� ( �� ��, ���� � ����&4*� = �5 &�( � � ���� ( ������ � �+$��� �� (� *�67 ( �5 � � �, U���� : .��� % &��4��U�( % ��4 V ��L'�)��(V � � ��*�4��U�( ��� �C %���9 �� ( �����(�� � � �� (2�"�� � ��� ��*���(2 � % �3.� � � �� ������� �'� �� =�� �, ��� � � �� + ���� �)�� = �, &��� ��� ( � � �, % � ��� (���&�)� �� � �% &'����4��= ������� � � � % S�64����, �)� = �5 � % �� �)= % �*� ��� � � �% � ���� �������&�67�= &��� &���� ��� �� ��� (= �� .� ��)= * � � � �� �, ���L��-��2 ��)�� % ��:�� ( * � �� ����� � �5 &�� �, �' %�/��(��� :4��� �� � ��*��'��3X��**� ��3 �( �-�� ��� 6� L� �3X.� ��328, � �4� &��7&�� 6���*��7�( &��� &���'�� ��� , L

������ �����= � �'��� � � % 6 7�� ���� �*��� .������ � �-� �� �� ( , ������ ( % �3*���(= � .�� ( ���:4�����������! H��������/(M ��� � &�)���U� ��� &���'�������� � &������� � *�*��)��2 E � ���� � ��7B�� �, &�L������4= % &�� ��� ( + 6��( ��� ( $% .-����( �)�(;= &��� �, (&�� *����� ( � � ( + ���( �/����(�� /�!5��= �������� ���� � % ����3 �( &� *�4���2 � � � 7�� � � �1 � % L6 7��� �� �% �6 ����� ��� ��*4��� , ������� * � �� � & L�4*�� $�, &���7����;= �% S��� � � �, �&��6�� �� &4�� ��� �6 *� ��� ��� $&������ &���/&��; �� � &�� *����� ��� ( , ���7 (2 ��)�� �5 ��( * � �5 � �)&� 6 *� ��� ( ' L� �3��� &��� &���64B� ��� � �'���� �� ( � *�67 (d�'���� &��� 6 ��7�� * � �� � �% ���&�)� � � �� � % � 7���� �� ( �% .�*�4����(= % ���� � � �% 6�� � ��*������� =% 6�� � *���7�� ��� ' � �3� �����7B�� = * � � �&��:��.�� �% �� �)�� �, �% S�����3(= �, 6��)� � � &�L���� �, &)� �� ��� &���/&��2

��

Page 83: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

� � & �46�*� = �� ( ��� ( 6���*��7�( ��� �������&�-= ��� &�� ( ��� �7&�'� �, �)� = & � .�� & � �4��� �� �����(= & ����4B� ��� �7 % � ����� H+ ��( � � % ��������M ������ �� �% .�)= % 6����*��� � � U�'���*��� % &�-&�� ��� , ������� &���/&��d �� *� ��� = �9 + �� �)* = �� &��� � � ��� &������ % �6�)(= ��� /�A��� ��.�L� 7�� &��7�= ��� � �S�'�� � $&�� *���3; �� ( 6����� L7 (2 < � �+ ��*� � ��� ( �5 �, <����676�( �% �6-� �� , ������&�)��&� ��� �5 � .� ���� &����&�� �= �� :4����4( � ��������� �������= ��� &�� *����� � � ( �������/���������% �6�'�� ( �� ( , ������ ( ��**� �3(2� ����� + ��( � � ����� �5 = % &�� �������*��� ( % &)L

U��(= �, .� ��)� �� � 6���*���� � �1 � &��� �3(= � L.�� ( �, ��% .�� ( �)*�( �� :4��� �� � % �3*��� ��� �(����9 ��L ��&�� ( �� � �)*� % &�� 6�*�� ��� ��� 6� � ��� = �_ = &���'�� �4= % &�� �% &7&�6� ��� % �4*����2 ��6�� �, , ����*� L�7 H�� �, & �7'.�� �+ 6� & � &4��M �% &�� �-� ��� ( ��L' ������ ( ��� .�4��� * � � � �% &�����3�� ���� �, ��� ( 6 L�������� �/6� �� �3���4 �(2 < � �+ .�� �% �)�� � ��, &����7S� V�����) ���� �1 � �% S ��� � 6-����� � � % &�6�7S�V �5 �, �% � ���*�� �% �� ( �� ( �'���� ( �1 � ��)L&�� % &�� &���� � ( ��**� �� d � � �4�� �5 �, &���-&��7 &�).��� 6 ������� ( &����**��( ��� 6� � �&��L����� �������= &��� 6�� � &��� �:4�� �)�� �� � ���: ��� % �4*���� �_ % ��) �� % �� � � � �� � B�� � H % � M& �4� ����� �% S���������� �)*��2� &�)�� � �% �&��7 &��� % &��)�� % &�� .� �� � % ��L:4�� �% &��*����� �, ��3�� �� ( �����7 ( ��� <����L676�= � � �, &�� �������� �, &���/� ( &�����)&�(�� � &��)�&� % �' � � �)*�= ���� � �6�S� 6-� &�4*� D&��� �� �� � % S�. -� �� 6�S)� ��� , ����*�4���

��

Page 84: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

��� � '�3�� �� � 6� � ��� � ��67���d 6�-����= �� � &��L����)� ���7�� ��� , ������� �, ����� V� �S�'�� � �� �6���*���� �V * � .� ���� % S�&�7���2�% 6� � ��� � &��7&��� �� � 6���*���� � ��� �������

H�� � 6-� ���:�������� � � � ��� �, ��� ( �% &6������ �)*��M=�, �, &������ % &)6��� ����: �� ��� 6� � ��� � 6 ��������� :4.��( ��� &���/&�� ��� &�� *���3= % �� � � � ��� � % �46�S� �� � ��'�7�� �% ��7��� &��� ��� � % &��� % �4*����& ����� � �% *���:���� ��� � �)*� � � �����*� � % 6� L��� 2 ���� ���-����( �, 6� � �&������( �)*�( ��� �, �� �&����')��� % &�� �� �����*��� % �.�/&�� :7�� = � .7� L &���� �����*�)(= ���& .�� � % �.�/&��( � � $6� L� �)(;= � � �� � + ��� �+ ��� ��� �5 ���D ��� ��� �.�� L� � ��������� �)*�� ��� % &�'�/��( &��� % �3���� � . � ���� �4�� ��� � *���� ��� �.3� �(2c�� �, 6���*��7�( ��� ������� ��� � �% �6�'�� �� ( 6� � L��� ( % &)6���(= � � ��� 6 ������ &4� ���4���� ��� ������ B)��� �� ( , ������ ( % �3*���(= �&����� � � � �% �� 7L���� V + ���� 6 ��� � + ���� 64'� V �� + �.�� �� ( % *��7 ( � � �� ( % & �)� ( &��� &��� ���� � �, ����� (�% �:4��( ��� &������= � � % � 6���-��� �� � �% ����7 &�������&4*�� �, % 6����*��� ( � � &����� ( 6 U�-��(= � ��������� � �� � *��� /!%�� &��� ����&4*� �, % �.�/&�����'�� ��� � : )� ��� &������2��� ���( &��7&�� ���U�( � � &��6 .���( &����� �.

��� � ��4�� �� �� � 6����7�� �)*�� ��� ������� 2 � ���4�� �� &��6 *�*� �����= ���7�(= * � .� ���� % &)L6���2

�2"2

Page 85: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

� �� � ������ ������� � ��������

IJK2 $� *�/�� ���= ��.�� � �= �1 � �, + 6 &��� �1 ' &4� D � � ��� � �, &�'��3����� ���� ( ����&�����7��(2 C�L: S��� �5 �, + �.��&� & 7����� � ( % &��4��( * � &)L���� �, &�� �� ��4�( �� ( �% �*�� (= �% ��0� 6�� � 6 ����� � �� � + 6 �% �*3= �5 � �+ �.� �, �5 � �� ( &�4S�(= % �� � % ��4B��� *��� ��( % �4��* ��� � ( &���4��(2 C��&� &�� ( � � /� &��&� � �� � ( ���:����-�� � + 6 &4�� �4� �5 &�( � � &�7�2 � ��+ '� �� � % S7���= �5 �� &��.��� � * � �� � &)����= � � 6�����L.��� � �5 . � �, &����7S��� �� � &����� &��� % &�� ������ ���L���3.��� % �)� � � ��� � &��7&��� &��� &4� �4 �� L:4= % ���� ( � � ��� &��7&��� �% &�'7 ( � � ��� � B�3�������76� ��� � ����� % &)� ��2 � 7 �% �6�'� �, �% S��7S�(�� � &� *�4�� � � �+ '��� �� + 6� % &�):��&�( ��&�( �5 &�(� � �, *��� ��( �� � % �.�/&��2 �9 �% �� + ����� ��'� � �:4B���� ��� �� � -'� * � �5 � ���: 7���� &�� � �4.� ��*L��� ( &�)*����(2;8, " ��6 �)�� � � &��-�� �1 � � ����� &�� ( � � (

�% &:����-�� � � � % �)� &����)��� /� 2 � 7 �% ����+ ' �� �� � ������3�� � � �, &�:4������ ��� 6 ��7 � (�� S- � ( 6 ����(= �� /� ( ��� �� S�� �, � .�� ( � (�5 � H�% 64��M � �'�= ��+ � �% �� B3�� � &�� �, ( /� 6 ��7 ��+ � �� 6�'�� = �5 � ��� ( �� &���7�����= % �� �&������ � � � �-���� � ( 6 ����� ( ��� &)���� & �4 ��� 6 L&� *�4����2 � � �+ �'�� /� �% 6�� �+ ' ��� % 3� 6 � ���7 ( % �� � ��� ����7*� � 2 � � � � ( &���4B���

��

Page 86: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

� � �-����� �� � &�����7 �� ( ���76 ( � � � � % �3������� � �+ *� �% )���� � � � � % � � ������� �� ��* ��)U3��� 2 8, ���� � � �4�� &���:�( ��( � � ( �1 �. ���� �� +�� � � % �3����� �% )����( �5 ��( � ( ��������� (&)��(2 #�� � &��&� � � ���7�� � ��7( � ( &�� ( . � �1 � % �3L� �� % ������ &������ �, + ����3 � ( * � % �-���� �����* ����� U��7�� �(= +�� &��� 6 �&/���� ��� �5 ���(��� ( )���(= &�� ( + � % ����.�� �% )= 6�� � . � �+ '���� &)����d��+ � � � �/.�� �4&� �% ��'�� �5 S���3� � �5 � � &)����* � % �3� �� % ����32 � � �% �� �, $ % �3� �� % ����3;&���'� �, �)����� �� � �% &:�: 7��� � � �� � 6��� �7 �������3� )( � (2 � + � �% �6/��� �9 �% 3 ��( �� � % & 7�L��= % ����( . � � � ( 6�.�� + ��� ��* �-��� &��� *3= % ����. � .���3���� &�� ( % &�� �):� �, & ��-� � � � ��� � &�/�2j�� �5 ��( % &���7U�� � �*���� � � � ( % S/��( ��(= . ���� ( � �3��� � ��� ( �5 &��&� ��� �, S�� ( � � � � ( ���&�L������ �, ( + �� &��� ( + ���(2

IJI2 ;���&� ��&�� � � � % &�� �7��� �% 6�� � � /� D �+ � ��, &� '.��� �� &�� � �, &����� �� �4&� B�� � �+ = + � &����3L����� V&��� �% ��� ���� � 7�� &���)���V � � ��� ��, &�'��3����� ��+ � ��� ��*4��( ��+ � ��� ����� ( % S/��(� � � � ��� � �� � �� ��� �):� �5 � � �'���� �3��� 2 #)�, �% &:���� � � ( % S/���( V�+� ����� ( �+� ��*4��(V % &��&)�� % �)�� � � '��� ( &���*�-���� &�����*�� ��� 6� �L�-��= ���� � &�4S� �, &�6���/���(2;������ �� ��&�� � /� * � �� B3�� ��� &������ % � L

��� � � ��� 6 .�� �, � .�� (= * � � � � �4:�� �5 6�� � . � :��.��� �� ��� �������)��� .���2 W��/� ��( % L*�)�( �1 � �, ����&���3�� � � 6�� � 6 .���� ��+ � % 6�L� � ��+ � 6��)� ���4� 2 c�&� 6�� � �+ '��� &�7� % &�%

Page 87: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

� ���'�)���( � � �, &��&)���( &������(= * � �+ � ( ��L'�7= �4���� �)�� ����� ( ��7� � ( �% &'��3��( �, �5 � ( �% � L�7�� ��� + ����2 ��% �7= ��� � � 4� �� &��� :�7���� =��+ � � � �% & �6�/���� &����� � � �4: �&����� � ��+ � � ��, &����7S��� ��*4��( �% ��� �� �(= % �3��� ( � ( 6�����(��( � � ���4� 6 & �/� ( % &) � &����&�4 ��( '�3L� = 6�6������ �4�� �5 6�� � �+ '��� &�)�: �� ��� � .4L� �� 2 � � � &����4B�� ���4� �, &����7B��� ��� (&������(= �+ ' �, � � *� ���� ( �+ � ��( �% �����(2 � ��, '��/� ��( �1 � &����)��� &�).��� � � &������������ � &)���� �� ��� � ��( & � � �� � &�����7 ��(d * � ��&��� � &��-��� �5 . � �� &���/����= + � *�/���� ��� (��6-���(= �% ��0� � '�3� 6�� � �1 � :�: � �5 6�� � . � �'4���� 6 � & ��� ( ��'� � � �3S� �, &)����(= % 67�( ��� �&��7&��� &��� �% )(= &�� � �4.� &���6��7 ( ��(= � :3LS� ��� �4���(= &�4*� &���� &. �)2;�� � � &�)�� * � �7 � � �)�� �4'�= �, ����&���3��

� � �, �-�� '�7 ��( �1 � % � ��� � � % ����&7���� �5 ���(��� ( b������(d �1 � �5 ��( % �7� �� � � &����3���� �% � �7��� � ( 6-� ��( ��� 6 ������� ������ �% �*4����(= 6�6�������5 6�� � 6 .���� �, � 7 :����� * � � � �% �������� �4&� % &)� �� + ��� � � 6�� �� � � � * � �5 �� H�, �-�� '�M�+ '��� + �� U�� �� �% ��0� % �3���� ��� 6 ������� ���3= � � �+ ��1 � ������ �, � .�� ( � � U��7B� * � �� 6�) �� ��������2��� ��� �-��� �1 � % &7. �� � � �, &4�'� % &������ L�)� 2 #) + ��� % &9 �% ��� ( .����� &��� &4��� � ��% �6��.��� � �4&��� �% '.�)= �% ��0� + ��� � � �, &����� � � ( ���)L���( 6�� �� ( % &/���(2 ��&&����= �% &�6�� �����'�� �& �7�(= �1 � ����� ( �, '�)��( &��� �����&�� * � ����4 B�3� = �% ��0� �� � &����)��� � �7:�� ��� ��% �����4 ��(2 � � �% &�6�� �, � .�� ( ��( ���� �� � &�L

��

Page 88: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

&�7.��� &�� ( �, % ����4 �� * � � ( ����� ( �, &�.���( 6�� ��1 � �% &B3� � � &������ � � �� � � �-U� �, &�)�� �4L&��� + ����2 c��= ��� �% �� � �� � �����&7 &��� ������� % &9 �5 ���(= '��� ( � � �� % �� �:4��� = 6�� � &��4*� ������� ��������2

IJ@2 ;� � �� �&��6 )���D ��� �� � �+ ���U� '���4�� . ��1 � 6���� � '�� ��( � � . � '4���� '�)�� & �'7B�� (� � � � B�U���2 8, ��% � �7�( �5 ��( ��� &������ 6�� � &��L������2 8�+ � � �+ �* �% '-����( ��( H��� � ���3M ��+ � ��� ��) ��( % S7B� � � ��:�.��� ��2 � � �1 � �% S ��� �6-����� � � % �7& ��( &)�� V� � �4�� % ��6-� ��V � � % ��*�7�� �� '�( % �)� � � ��� � ��� �% �3��(d &)�� �4������� �% '.���� '/� = � � �4�� ��� � 6�4 � ( �7'� H�% �.�L��� M % &�� �7 ��(2 �� � � &4� � ����4���� �% '��)= �&�L���� � :�: � � � ���U��� �5 � ����( �� ( *�� ( � (= �4L��� ( �% &6����� ( � � 6�')���� 6�-���( �&�4��(2 ��% ���5 ��( 6�� � . � �1 � % ����� � � � � ( �% �&�67�� � � &��-������% � �7�� �� ( 6��� ( ��( '/� ( � � � � '7����� �% ��� 6�4� ( �7'�= &��� . � � �, &�� �&B)� �� ��� �� � ��) � (=& �4*�� ��� � �, &�� � � ��� ( �, &���'����2 � 7 �+ � �� ���&�������)��� .��� � � 6 '������ �� � ( '��� � �( �% &L'��3��( '4�� ��� � � ��3 � ( �% �&��7 = & �4 �% ��� �� � (� ���� ( '4�� ��� � �% �&��7 ��( ��� � S��42 8�+ � . � ��� (�1 � ��+ ���� � � % &��3���� &�7� � � � ��42 ��6�� ��% ��� ( &��� �% S ���� �� �9 �% �� % &�� �� � � ��� &��� ����� ��, ������7 &)����= 6�� � �� �+ '�� % �)� � �3�� % &�L�-�(2 ��� ( ��&�� � + �.��&� *���*�� � � �+ ' � ���7=�&����� � � � &�-'��� �4 % S)��*�= �5 � �4�� . � �% �&�L67B�� � � �% S ����� � % &�� �� � ��*4�� % �.��� �� � &��7��� ( &��� . � ��� ( % &����7��� % 64��& �� � �+ S�6� ��� � % ��L

��

Page 89: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

'3 .4� �� ` b�� ( % &�������� ( % &�� ����� �)�� . � �&�L���� �� � � ��� ( % &�.� �-�� � � � � ��� ( �4�� V�, &���*7B�L� ( ��� � % �.����� �, &���'�� � � S�'�/� ( �� � % &��7 ��(V � � % &����3���� �4&� �% �&���32 b8��( �5 � ( % L&�������� ( ��� ��*4�� �)�� . � ��� ( �� 4� � .��������(� � ��4� d � � '��� ( � ���� ( % ��3��( . � & � ������ + &��� � 7= �5 ��� �� ( % &��7 ( ��(= &����)��� 6���72� � �� � ��) �1 � �'�� � 7= �5 &�( �4.� �'��= 6�� �&��&� � � % ���� ��% � � �4 % �� � % & �� % &)��� % ��L����2

IJN2 ;c�� &4� ���/���� '�3� % &�� �� ��� � �� ( �8L���&7 ( �+ �� � #����� � � � &���& .3���� � � �% S *��4���� �����* �-��� ��.�� ��� ( S����( H��.��)���(M � �� �( � (= �% L�� . � �&����� �� � � % &������ ��: ��� �7�6���= + � 6�� � �+ ' ���� � 6�� )� � � ��� ( % ����&7����� �% & �6�/��� ( �% L��� ( �, + 6� � B� ��� ��� ( ���7���( � � �4: � (2 E/� �5 ��( � � �% �� � �� � 6�� )� �+ '���� � 7= �� �&��6 )���=�+ '���� &��4�'��( ��.�� 7��( &��7�(= � � ��� ( &����)�L���( � � � �-����( ��&��4�( ��� �5 �� �� � ����46 2 � �&4�� ��� � ��7��� �5 � = � ��� ( S���( � -�( 6�� � . � 6�') �� � % *����� ��� &����) ��( * � ��* �-��� ��.�� �7*���, ����� �= 6 ��6���-�� ( � � �% S����� % &�� �� � & �76 ��� � �+ '�� ( ���)��� �% �&76 ����7 (2;��% �� �1 � ��� *����� ( *� ���(= � � �� � + &�U3 ���= �,

� 4� �� �� � ����&�����7��2 � 6�3 � (= % &�� �� � + ���=6�� � �+ '� � ������3� &��� ��� ( � �)*� = � � + �� ��*4� &������3� &��� 6�� � � � ( �% S�/���� �9 �% �-(2c�� �% �:4����� ��� � '/� � ( ��� &�B�)= �% ��� ( . � &��-������% � �7�� �� ( 6��� ( ��(= � � 6�� � . � �+ '� �� + 6� �)��( �,�% �3���� �, ��� ( �+ �� � � ������ �����( �� ( ����&���3��� ���

��

Page 90: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

�� � �% �3���� �5 ��( �� ( ����� (2 � � �% �� 6�� � . � �&���L���� '��� ( &)���� � � % &��3���� + �� �% 64�� ��� � .����� � ' �����= �% ��0� �% ��� ( �+ '���� �+ 6� &���4= � � � � ��� �� � ��� � �% &������ '/� 2 � � �, ��� �'7 �� ( .4� �� (�1 � ��*4�� &�4*� 2 � � ������ �D + � �+ � � � ����� �(=. � �, &�� �'� � ��� ( &�� % �7���( % &�� � � (` E/� �4&�( �+ �&��&� � � :��&���� ��� ( �, ���� ( � ( � � � � ����)� �� % �4��* 2 � � % �3����� �� � *�� � � � �&7 � � � � &��L�����3����� �� � .4� �� � � �� � &)��2 � � � � ��� � �% �&� L���� �� ��� ��*4�� �4'� ��� ��� ( � � &���� &����)���-( � (����&�����7��( % &�� �% �*�� * � � ( �, ��4����( % &/���(� (2 � � � � � � ��3�����= &4� . � '�� ��� � � &����3L����� � �+ ' �% � �7�� �*)����2 c�� �5 ��( '4�����= '4���L�� � � � &������3� �� ( ���� '7 (= % &9 �� � �, &�7 �% S � � �, 6-� �3 � (2 � � � �% ��� �� 6�� � . � & � ��7�����, &4����= + � 6�� � �+ � �� ��� .��� � � �% ��� �-���� �% � �7����(2 � � ��� � .����� � * � � �&7 � � � '��4� % �� �* � � ( % �.�/&��( B��(2 � � 6�� � �4���� �% � �� � + �.��&� % �� � �, + �.��&�( �% 42 �� � � �4�� &7��� &�� ( . � � � (�+ &�. = . � � � ( &�����& � � :*�� � � � � � � � ���U���)�� � (= * � � � 6�7S�� ���� ( ����&�����7��( �5 6�� �&�)�� � � �, &��-U�� * � �, �� � % * .42

IJJ2 ;c�'� � � &������ ( + ����( �)*��( � � �% �&7B� &�� ( . ��% &�� 3�����= �% � � :�: 6�� � .��3��� � � �% &���7��� �� ���� �'7 � ( 6 ����� ��( ��� &������ � � + � 6�� � �&�� � ���&�)�.��( � � % '��7 ��( &��&���(2 � � &�� &���� ��L: � � � 6�4 � ( �4.� & � � � �'�6 �� � �% '.��� � � (2���� � �% � . � � % � &-S� ��� + ��� �, ��7 ��� � � �� ��% S��S� ��� &������2 E/� �5 ��( + ( ��7����� ��� ( &��L�:�( ��( &7��= 67���4( ��( �% �� �� � % &4����D &��� ��=

��

Page 91: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

�5 . � % �3����� ��� ( ��* ��� ( � � '�����&���� � �� � % *�� �� � � ��4� � (= _ � � � �, " ��6 �)�� % &9 �� � &����4��( &4U��� � ( % &��4��( �� � S����= �� � ��.�� 7�� � ��� � ����4'�� � ( H�% �)��� �, � ����-�( �&��6�� ( 6�� � % &����7��� ��+ � �� �5 � ��+ � �� + ���Md 6�-����= �5 . � % �3L����� � ( &)��( H�� ( ���� '7 ( � (M �% )����(= �5 ��( �1 � �% )����( �5 � ��������*�-� �� �� � ���.3��= �5 � � �% ��� L�� % &�6/���� �� ( &)��( �� ( ���� '7 ( ��( &� *� ��� �% ����7 = �% &��&��4( ��( � � �+ '��� �� &��7��� �� (�% &��*�� ( ��( � �+ ' �% �� &��� ��� ( �, & *���-� �, !&4��d���(= �5 �+ � �� &�).��� � � &����-*���� * � � ( 6 ��L��( � ( ��� 67��= �-���� ��� ��� ( �5 ���( �� ( ���.3��(= � ��5 6�� � . � S���3����� �% ��� ( �� � &)���� % ��4= _ � 6�'��� ���% &7.���= . � �, &�� �&7����� �� � �, �) � (2 ��% �� �1 � �,����� � � �, 6���� * � � � &)�� � � � �� � 6�4 � ( % &4L����2 ���&� % �)�� � � ����6��&�3����� �5 �, &)����(�1 � % � &)�����(2 b8�� &��.��)�� �� % &�6�'��� ��=)�� % &��.��)���( . � �1 � % &�� �7 � ( �, �% '.�)(2 � �� � .��)� ��= �5 % &�� ��� ( &�� ��*4���( % *�� ��(= ���67B�L� �% ��* �-���( ��� ( � � * � � ( &)��( � � * � ��� (&��7�(2 8, & ���( � ( &��� �4.�� � % ����&� ���� (�����(= 6�� � �1 ' � �� � �, &�6���� &��� �+ '���� �% ��� ( �3��� 2��*� ���U � �5 ��( % �)�� � � � �, &4�'��4 ��( � � ����, 6�*�� �� ��)��� &����)��� & �4 �� � -'�= � � �� � )���� �+ ' �� � % �.����� �, &���'3= % &������ � �� � :4�: �� � ��+ � � � �� ��4�( �9 �% �� �� ����� �2 #�� � &��&� ��&�� � � �� ���� �� � /���7 ��(= % �� � � � % �� .��� �� ���� ( �% L'.���� ( ��� �4.� �)&� � � � � &���& .3����� � � �3� & � L6/����� ��-( % &�*)���( � ( �5 � ���)��� ��4�(;2

��

Page 92: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

� ������ �� �� �� ����� �� ��������

� ��� ���� ���� ������� � ��!"�

NJ2 E�� � + 6� '��/� �, ��.�� � � ��/� ( �� & ��& L�46�� �+ .�� �36��� � 6����7�( ��� ( &�/��( ������� ( �% L��� ��� &������= �, ( �, S�� (D &��� �% �.���� � �% � � �� �&��)��� ��� �7 &�)'��� ������ * � ��� ( �, ����(= � � �,� .�� ( &������� ��� � 6�) �� ����) �5 = �% &.���� 2 b8 ��+ �.� �, �5 � �� ( �% ���� � (= 6�� 5 � S�(= �7 * � �4.� ���3=�� ������ �4�� ��( ��& ������( � � % &�.���� �9 �% �� ( � �% � � ��� ������� � 4 ���32 �7 ��7�� �������� � �����4 ���� ���3 * � ��� ( % � ��� (= �5 �� 6�� � :��.�� �� � �� � &�������*32 !���6�-� �� � &��&�� % &�� ��� ( &��7L�( � � ��� ( S����( �5 &��( �% &.���� 2 � ����7���� � �*�� � ��( ��**���� ( �� � ������ � .������ ��(2 E��� ( .4:��� ��L&�� � ��� #��)�� !�� � = &��� :�7��� ��� �, � )��� &��L4��� �� ( &)���(2 ����� &4� .4:��� ��� ( &��)��( ���&������ &��� � �� � � � .����4'��d 6) ��7��� ( �� � % L��3 �% ��7��� �% S�'��� = ��� ( % �3*�� � -�:� �% &� )&��2������ ��&)� ��� ( �% � �4����= �5 � ( + �6� ( �% ���*����( % &�� �� � &���7 = ��� ��)���� � � ��� ��(= �% ������ &��� ( �3���( �� � � .������� �+ & ��2 � )&� �-�� % &��'�� 2c�� ��&)� ��� ( ��6�-���2 � � � .9 �5 �� �� � 64��� ���&������= ��� �4.� & �)�� &��7� ��= ����� � � �% ) ���+ .��2 � � ��� ( &�/��( ������� ( �% S���*� �, ������� ( ���k �.7&&�� � � �% ����3�� �� � �% &4��2 � �5 � �+ � �� �,�*�3= �� : 7��� ( % &�� �� ����� � �� ( ��� ( ��� �7

��

Page 93: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

�, U��3 �% S�6� &��� �1 '� ��.�� �% &� �-�� * � � � % ��-*� �5 �� �� 6�� �� � � �-�� % &�� �� &��� .�(= �1 &� � �, S�� (D

NO2 $8, &����)��� % &9 �5 ���( �+ '��� �, ( /� ��3�� % &�� �� :�� � �% )= �% & ���� � �% �� � &��� &�)�.��� ��� � �L���� �� � �% &4�� �)*�= ��*�� ( &�� ( �1 � � �) � � �% ���L��� &��� ( ��� � �% �� � &��� �+ &�� � ��� � &)����2 ��*���5 ��( . � �� .������ � % ����� * � + �6��( &��� % &�6�S ��� � % ��3 ��( ��� �+ �* = ��� �+ �* � � �% �6��/����� � � � (��( V�5 &�( �, �% &7���� ����� &��� :��&�� � � ���� /� �% 6�� 6����7�(V � � � � ��� � 6 ��:�-� �, �, ����L���7 &����� � � &�� �� �)� �, �)( H�3�� M= �+� ��3���% &4S �+� % �4S �� ( % ���� ( ��2 � � �1 � 6-������ � ��3�� � ��� ( % �������4= �% ��� &��� ��� 6�����7 �% LS �� �7B� �, ����� &��� % ��.�7 ( % �7��U�2 #) �, *�/L��( �� � *�*��)�� � � �7� ��7����( &��� ( ��� ( �% ��&)L��(= �&���� ��+ ��� � � .���3�� �5 �% &/.�� � � /�� �� � �5 ��� *���7B� � � �% &.���� � � % ��-��d �, + &���(= % &9�� � + ���= % &�� �.)�� �&���� � � ���7�� &�� ( �% &/.�� � �, L&��:���4= + � % ��-�� �4 &��� S�&���4� � �5 � �� � 6L��� � �� 6�� �3��2 � 7 �7 �+ & �� &��� ��*�� * ���� ( + ����( *7��� &����7 �)�� ��'� ��� ����7��&��� �, � .�� ( &��-� �5 �1 � � �, + 6�( % � ��� ( � � &�4S��4 % &�� �% � &��� + �����d % �7.� �5 = �, &��: 7�� � (6��4��( ��= % &�� �.)��= % ���� � � �� &��-��2 ��&�6���5 ��( �� �+ .�� 6���4���� % &�� ��� ( &��*��������( � ���7.��� �5 � ��� ( �+ '�= &��&� � �% */= ��/� ( �� � & L�46���= � � &���& .3�� � � % � &���.�� �� ( % & 3��(� � �� ( &���6��7�( ��� � .��)( � (2

NQ2 ;< � % �'7�� &��� % &�� ��� ( &��*)���(= * 7 �1 �

��

Page 94: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

67� � � � &��&�� ��� ���( &���4��( � � � � �� &��L7��( �� � ��3�� �� � &��*)���2 � 7 �% ��� �� � ��/� (�� � '/� % � � ��� ( % �� ��(= % &�� *��4 ��� *��4= � � ( �� �& ��6�� � �% ��-.��� '4�� ��� � % ��3 ��(2 � � �% ��� �� % S7B��� �� � �+ & �� � � % �)� &����)��� �, & ���(� (2 � 7= � B7 ��� �5 � ������)��� �= �, + 6� % &���� ��� ��4�( &��� �+ '���� �3��� = ��� % *�� ��( &����-(= � � � � (�� �����6)�� � � B7 ��� � &��� 2 E�� ��* �-��� �5 ��(����( ��� ��4��( �� �% S3� �� �% ��� (= �5 �� �3��� :���)L� �� �7*� &��- ��� � �5 ��� �, ��7 = � � �� � &)�� &����L�4� �� �5 �� � � �1 � ��� �4.� ��� �5 �� �� 6�� �� � &�� �% 4���( ��� � &)���� � � ��� � �% �3��2 ��*�� � &�����4�+ �* = ��� � �, &�� ���63.��� �� � .�7= � � �� &�� ( �% ��� ( �+�, & ���( � ( % &����-� �� ��� .4���( b����� �+ :4�: ���% �:��� = * � � � ��� � ���*���� �&��� � ��� �)��� &��� �*���7B� � �4= . � & � ��7U�2 ���� � ��� &� � �+ .� � � ���&��� &��7��� � � ��� &��-( �)&��( B��� ( �% &-' �� �� ���*4�� % ��3= �% � % ���� �% �.��� &��� = . � �+ �.� � � ��� ��+ & �� �� � ������ �= .���/� ( �5 �1 � &��&�� ��� � & L���� � ��*���7 � � �% &�.��� � �% � � � �������� � � � % L��-�� �� &��� .�( �� � &���� � � � �� � S����2

Ng2 ;c�'���� &��7��� &��� 6�� � ���� ��� ( �)���( �� � + ����2 ���7.� = �% ��� ( �+ � �� �, &)6�*� ��4��( * � + ����( & � � ����� ( + ����2 E�� &��7���4 � ( � ��� 6����� 7 = �% &�63 �� � % �'�� � �'��� �, &��7�( � � �+ '�, �% �7*�2 8, �)�� � ( �% S �� �7B��� ��� �5 ���( % �)� �, (&��� ( � ( % 6���� ( 6 ����(= �% ��� �, �4.� &��7�( % ���'� � � 6��)� % S/� = �+ ' ��� ��3�� �� � �������� .��� % �� � �� � &����&��� % S7 = �% �)��� 6 &��&� ��� �4&������ 2 8�+ � �, ��')(= &��� �+ '� � � &������� �4 � ���

Page 95: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

��� � &)��= �% �&�67B� � � % ���.� �)*�0 �� ( �������� ( �� % �4�� (2 � � �+ ' �)�� ��� � 6��)�� :7� &����)� �� ��������-.��� &���� � = % �� � � � �� ( � .������� ( � ( ��� L� ������ ( 6�� � ������� � '�&�U7 � � �.)�� &��� ( �� � ��L�&��7� � (= + � �4�� �4 �� ( % �����7 ( ��= ��+ � �� ���4B���� ��� �� :�� �4= &��� _ � � � 6�� � % &����� % 67��L� = 6�� � & -� � � �1 � ��&��)2 �������� �� ( % 6���� (� ( ��� � ������ (= � � 6��)� % &�'���� % &�� �� � & � L���7 = % &�� ��: ���� &��� &4��� �� ( �% & *�� ( �� � �, �4��L� ��:���/��� � � �� � �)���= % 67�( �% ��7��� &��� �+ '���.��&��� &��� ( �, &��4�&�� �� � % 6��4�� � � �% ��7���( &4�&��� �����) + *� ��= �% &������ �, ����*������( �+ ��6�(��� � & � :4�2

N?2 ;� � �� � % � U�'�� ��� &��-� �( % &�� ��� ( �)'.��(�% ��-� �� &������ ( �)&��( U�' *�*7 (= ��� % *�� ��( � � .��L������� ( *���� ( &��� � .��/� �� � .9 �5 �� �� � 64��� ��� �+ ��(= � � ��� ��% &��&�� ( % 6���� ( �% *� �4��(= �� ��, &�7�� �, % ����( :��.��� � � � S�' ���� � � � .����� � &��L:�3� 2 W4�� ��� ��*�.��( �� ( �% &��4�4( � (= �% �4*�L� % &�� �4.� *�� � ��� �)���� � &4� = � � �&���-��&� *� � � � � % &�� �:4����� � S�� &��T)� ��� �� �+ 6 ��% ���7 &��� � � �/����� � �% *'/� 2

NP2 ;# ������� % &�� ��� ( % �&4���( � ( � � � � �� L�� � B�3� ��� �, S�� (D �% ��� ( & ��'���� �� � &)�� % L��'�� ��� �5 ���(d � � &��� 6�� � �4: �� ��� 5������(��H�% �67�S�( �� � S����M= �% �&�67B�� ( �� � &�)�: �� �4&������ &�������7 �+ .� � &��� + � 6�� � �1 � ������ � � �� �+ :��&��, �% '.�)(= . � �&����� �� � � �% ����.�� d * � �% ��� ( 6�� � �% &��L6-���� ��� �� ���� ( % ��3��( � � ������ ( ���� (

��

Page 96: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

&������= % �� � ��� U�'��� �.���( &��� &�*4B� % &�� ��� � (�� � ��7��� �5 � �� ( �4'�(2 � � �5 ��� % ��� � ��� � �% �& 76��L��= �% ��� �� ��� �% &7&�� *���4� % &�� & 6 � % ����� � ��� ��� ���� B�3= �% ��� �% ��� ( ��* �/��� ( ��� �% ���.��7 = �% &�+ ��( �5 ��( �% &'����� �� � � &����� � � � ��� �� � + 6 �% &L�'7 2 ��6��� �, % &)6�S�D �, " ��6 �)�� 6�� � �% ��� �-����% � �7�� � ( �)�� ��( % �� � ��� �5 ���( � B� ��� ( ����4'��(��(d �% ��� �% ��� ( �)�� � ( �% �:4������ ��� + ���( '�� ��( � �67��� ( �4'�( ��� �� ��� ( &��� �, &�� �&7B�� � &4� =��+ ��� � ( &����)���( ����� ( ��� ( �� � ��2 � ��� ( �, (/� �% '.��� ( 6�� � ���4���� % .�) �� � &�����3 � ( 6-� ��=�)*�0 �� ( H&���6��� (M �����3���( ��� � ����� � ( � ��� ( % &������ ( �% ��� ����� � ���4�� �)'��� ���&��� � ����2 � + � �4&�� -'� � � ��*�������� � ��� �4&������� ����( ��� �� ��� � ( � � �% &�� 3����= � �'��� � &�� ( � � ( �7��� � � � ��4�(d + � &4� �% �.��� �= ���� &�� (�% 3.�� � % &�� �� �-���� �� ( 6-� ��( � (2 c�� .��������&)� ��� % &) � � �% � ���� % *�*�� � � �+ ' ����� *�*7 � � % � � �:4����� ��6-���(= � � �+ ' ��� �)���( &��� �% &:4�L���� �� � % �6��7 % �� � ��� �% ��-.��� ��)��� = % &����7B�����+ ����(= % ���� 6�� � � &���-� �� &��� :��� � * � ���L���� � 6��4d �5 ��(= � �5 � �+ �.� �, ��7��� �5 � = 6�� � � L�)� �� �*)��� ������� % &�� �% ��7���( &��� � &����� L� �% �9 �5 ��� B��� (2 � � * � �% � ��&)� � � * � &��� � + �� �, &)�� � ( �1 � + S . �� ����� 2

JK2 ;� ����*��� �� �� �4���( ��� �)� � � ��������� L�� '��� ( � �. �)� 2 E�� � &���� � �� � '�����&���� ��&��& ��� ( �, ( ��% � �7 * � �+ �* � � �+ ' * � &����&����% &76�S�2 #�� � .������ �� ���&�� �� � � �, ����*�� � ��� ( �� ��/' ��= % �� � &� *� ��� ���&3 �� � � ��� � �4�� �4

Page 97: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

* � � � �� � % &��-*�2 � � �&����� �� �, + 6� � � % �'���-� �� �)'��� � � ��� � % 6�� � � � ��� � 6��)� B�3� L d � �% ��� �, � .�� ( � ( � *7�� ��� + ��� �% �* �7 = �5 ��*���7B��� �% & ���� ( � &��� � &�4*� 2 * � �+ � �� �,�)�� &��� .������ �� �+ ' % &�4*��� % �� � + '���� �5 &��� 6�� ����'� � � ���42 ����� ( �+� 6 ����/����� �% �.���*��� (&����� ( &��4��( �+� ��7��( * � � &�4*� = �� �4L����� * � 6�� � &��-���� �5 �, �)*� :�4&��� � �+ �* = % �� � �� � � ��� � �+ '���� �% �6���'�� ( � �&��� ��� �)* * ��5 � &��&�= &�� � �+ �.���� ��� � &�4S�2 �G&���'���� � � �, (&��� ( ��� �D �5 ��� � �� � � �4����� &��*�/��( * � �5 � &�)�� � � �% &'��3�����2 ����0� ���� ( + ����( ���: 7���, + *�� � � ����� .�4���( � � �, 6 :����-��( % � &�� L���)� 2 #7� ��&�� � . � &��&� � � .������ � &��*��� )U�'� �5 �� ��� 6�� �)� *���7B��� � ( &. �)L��( �% &�'7 ( �+ % &��'7 ( � � �% ��-�( �, *�/�� �% �� 6�� ���� ( % &���&� % &�� ��� ( % ����������( ��6-���(2 � � � �B�3� % �����**-�( �% ���*��� �� % �7.� % &�� ��� ( &��L��-(d * � �% ��� ( ��% ��*�/� ( � � �+ ' ��% ��*��-���� % &�L� � �� ��� ( �7���(2 � � �, ��% ��*��� � &��� 6 ���� % ��'3�� � '4�� &��� ��� �% ��7�� = :�7��� ��� &�������)���.��� �+ � � ��� ��% ��*�������� �, �, &�� �( �1 � &�� % &�).�L��(= * � S��� �5 . � % � &�6/�� �� � �% ����� % &�� �, &�'��L��� � �+ ' % &�� % �6����� '4��2 � � �+ � �� �, �)�� &���:��. � �� �� � + ���� '��� ( �% �6� ���-(= �+ ' % &�� �, &���*�������������( % �� � % &�� &7�� ��� % * .�� �� ( �% ���.��7 (2

JI2 ;!�*��� � /��� (= �, ��.3� �, ( &)��= ���= % &��L��� �'���� � �� ( ����46 (= � � �, � .�� ( S�'��� � % &�� ��� (&��7�(= �, &����7B�= 6 .�� ��� � ��*��)��3 �� �� � % L� �)� � � &��� ��)B� �� ( &��7��( �% ��4���( �� (

��

Page 98: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

&����� ( 6�4���( ��� � &������ ��% ����7 � � '4��2� � �5 �% � 6�� � % &������ � ������� �� ( �*��� ( % �� � �+ L�&� �� % �3.� = % &�6���-� �, + 6 �, 6-� �� �� ( &)���(&��� % &��3.��� ��� �% ��� ( ��� ( �)&��(2 �)�� % &9 � ( �-*L'����( &)��( �, ��.3� �+ '� 6��� ���� % &�6�'.�� % �/L��� �� ( �3��( �(2 �)�� �% �� 6�� � �4�� ��� ( �% '.���� ( &����� ( �% &7.�� � � % * � ���� � * � � � � � &��� & . 7����=��+ � 67�� � :3 ���� ( �, &��)��( �( � � �� � � ����*��� �= &�� (4' 6�� � ��� ( �% S���4B� + S 2 c�'�� ( �% &6�7S� �� � 6-� L�3 � ( ��� &��7� ��( % &�6�7S�( � � ���3� = . � � � ( . �L�4B��� �, �������� ( � � �, �, &)����( *���(= '��� ( � � �+ '���� % �4*�� �4&��� b8���� � � � � ( 6�S4�� ��+ � + ���� �% &�&�)=&��� &�)�� � � � � � ( ��&� ��� �% &4�( � ( �, &�� �( . �6 �-�� ��� � ����'� �, , ������ % �3.� 2 �8�)����� �� �S�� � � � �� � .4� �� 6 �4� �� ��� �� � )��� � ( � � �� ��4� �� &���:4��� � � & ���� �3� �� ������ %/� �� � �% &�'�� � � � % &��'�� � � (2 � � � � �� &)�� � �% �� �% 6�� �+ &�� � *��� � &����/� (= % S/��� ( � � ��� ��� � ����.��� �2 �1 � ��&�� � ����) �, � .�� ( % &�� �% � � (= ��� (�% &B�� ��(= � � .��� � � % *����� *9 �% 3�2

J@2 ;�9 �% �� �% &��4.�� &����)��� � � &��� � �% &L�-*� = * � � � � 6�7S� �5 �% ��� ( 6�� � % *��B)� ��* � �� + 6� �+ & .��= * � �� �, &�� � % *��7B�� �5 �� 6�� � % &�L� �:4���� �5 �� &���)� = % �� � � � * � � � &��S� ��� &� *L� � � ��'�� �� �% *�/�� �% �� � �� � % �6��� �= &��� ( ��� ��� � �, &�7�� /� �, ���� 2 � � �� ��* �-��� ����( ��� �% L*���7�� �+ '� �+ 6� �% &�.�� 2 � � �, �5 ���( ��� &��� ( ��� �&)�� ������ % &�� � ( % ���� ( �% �� � � � �� � �, ��7�� ��(� � 6�� � :�7��� � ��� ( &����-( b������( � � �+ '��� 6)S ��� % &)��� ������7 ��� � �+ �* = �5 &�( �, &����7����2 ��L

��

Page 99: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

�7B�= + �����= �5 �% �6����� ( �� ( &����� ( ��( % �L��7 (= &�/� � ������ � � ����� �% &���4*��= �1 � /L� �% �� �� ���(2 ������ % �)� � � �, � � 9 + �� &��� �� �� 6� ��� � � � &��:4����� �� � % �6� * .7 &��� �% &�L6�S � ��� � &)���� * � �� � & �76 d 6) ���U��7B�� (�� � ��� ��� �� � �) &��� �+ � � �= �, &������ �, 6��)� �% ��L�� & � � �, :�4:� &��� &���4��� � ��� � % 6�� � ��4�L� 4 ��(2 ��&�� �% ��� ( �% 6�� �5 ��( � ��� ( 6�� � &��7���� � �����'7�� � � % &�� �:4�� �� � &���� � � � � � � ��� 6��)(=� � � ��7( V����� ( �� � �% &4� ��� ��'��� = &�� ( . �S��-*� �4&�� % &�� �� � �/' � � . � &���7��V 6�� ��+ 6��� % � :���� ��� � ��� � ��2 ���� � &�./� ( �� � ��L�7 �� � �% '.��� � &����)��� % &�� � &����&� � �% ���� � ���7��� ( �% �� �� 6 �-:��� �, ( �, &�� � �3= % &��4�L� � 6 ��6���-�� ( � � �% �6��.��� � �% ��7���( & � �-�����4.� + ���� ���������2 ��� .��� ( ��� � �% �&76 �� + 6�L��� �� ( �% &�'7 (= �5 � ��� � &�4S� :��.�� � % ����&���� �� � �7�6���= % &��4�� � � � �% �&���.��� � � ( 6��( ��(6��4��(d � � �% � �0� ����0 �� ( �4'�(= ��7��� ( &���)���� � &�.4���� & � � � � ��.��� � �, &�'��/� (= % &���* � ���+ ��6�( �� ( 6��7 (= &��4���� ( � �/� 4 ��(2 � ���� ��7��� �� 7'�� �� ( ��7� (= &4�� ��� � % ���� �� (6)S ( � �+ ' ��� �):��= & ��6�� � �� &���� � 2

JN2 ;��% �� ��&)� �, ������ �4��� � � .)� % �4S� �� (&)���(2 8, ��&�� �% &B�� ��( 6�� � �+ '�� & � � � � ��+ '��.� ��& ���) � ( ��)��� � � -'� ��* �-���( % �� ��7 (='��� ( � � � 6�'.�� � � � �, ���3��� ��� )��� �+ � � ����% '.���� = ��7��� ( �� � �% ���� H��� & ������� M �+ ' 6 � % ���4���( �)*��= &��� . � �&����� �� � � % � &-S� �5 � ( �3L�� ( �% �/&�� % �.�/&�� &��� *���7B��� �% S7��� � � � �

��

Page 100: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

&������3� &��� & ��'� �, % �7� �� ��� � �% '.�)= % �� ��+ � ( � .����� � �% )&�( �4����( �� ( 6-� ��( �� ( &)��L�( � � �% ���*/� ( �, ( �% � ��� ( �(2 � � �5 � % ���-��� ����* ��� � �(= % � ��*��� � �5 �5 � �% � � % &���� � + �6��( ������� &��� �1 ' � % &)��� ����76��� �� � &�4S�/���( � � &��� � � �� � �5 � ��� ��6-��� 6 � �'�� � % &�� + �.�� ��� (d '��� ( � � &���4� % &) �� �� �) ��(= % �)� � �5 � 6��7� B � �4&� % &��'7 = � � ���3���� �� � & L�76 % &�� �� � % �6��7 ��(d � �/� 4 ��( �� ( &�)���� ��, ( �% �6�S)��� �+ � ��2 <��4B�� ( % &�� ������ �� � B�3 ��(���6B � �, + 6� �� � % /�� �+ & �� � � �� � �&��6 )���4��d �+ ' �� � &� *� �)= �% ��� ( ��� �, &�7�� % � & -�� = % �� � �� � % 6� )= �% ��� �5 &�� �, 6)S � ���� % /� � % � L:/�� ��� �4.� ��% � �7 ��� & ��*������ ( �)*��( � � ���L�(2 ���6��� � * � � �% &� ��� � & � � *�� 4��(d � � �, �% &� ��� (6�� � �������-�� �)�� ��� � )&� ��( ��� �% &*�4�� � ��% &-�:�( ��� ��(= % �� � � � ��� �4.� S��� )&� �1 � ' L� *���� ��� � ����76��� ��� � .���� ( + *� �� �, ��3��= �+ ')�� �� � �+ �*�� �5 �� ��� &���� ���� ��( % � �3� �(2��% ��� ( ��&�� � &��&� � � �+ '�� �, &)6�*� = * � ��% 6 ���7 ��� 7�� �% ���.��7 � � �% ���.��7 = ��% U�'7 2 ��% �� �+ '�� (� � ���� = ��� � % �3��� � � � � ( � :4��� �, �):�( ��� &�L�����2 � 7 6�� � �1 � ��*��� � � 6 ��6���-��� &����)����� � B�3 ��( �, % &��'�����= �5 �� 6�� � �+ '��� � �7 �% �&76 * � �4 � �-���= % �� � �% ��� �� &��� = �% �)��0 B��� � � �4= 6 L��'��� �� � �7�6��� �� ( % � ��&�� ( �� ( -'�( ��(= � � * ���� ( �, &�7��( �1 � ��* �-��� �� 6 �-:��� �� ( % &��L'7 (2 � � * � �5 � � + �.��&� ��� % S�&��&� �1 � : �-����, + �.��� �� ( &�7����( &��� ����� �, 6��7 & � � �, &4����� � % ���� �� ( �, /��( � � �� � �% �&76 ��� ������ % *�� � % L��& 7�.��( .4� �(2

��

Page 101: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

JJ2 ;�9 �% �� 6�� � . � ��4U� * � �% � � ( ��� ( *���� ( �% �� �H�� � ������ �M= �5 �� �1 �� /� �% 6�� & �)��(= , &��� ( . � � � (& ��*��3��2 � � �+ '�� ( &��4�� ��� � B�3 � ( &��� �� � 64��� = *���7B�� �5 �1 � ��% �'7 � � % S/�� � L��7( �5 � � % S�&��&�� .4� �= �5 &�( �, &����7����= �+ = �5 &�(�% ��� (= �5 � % S�&��&�� ( &��.�(d � � � �4�� �5 �� ��� 7� L� � ��% �'�� B��� ��� ��% �'�� ( ���(2 k��� &�� ( �1 � 6-������ � � � ( &�7�� *9 �% �� = * � &����� ( ����� ( �, ��% �'7�( �� � + ����= &��� �4&�� � �% ��� ( � ( *��3� �= . � � � ( �, &��.�L�7B��� �� � �+ ���U�2 � � �� � .�7U� �� � ����� �, ������=�+ ' �5 ��� 6�� � 6���4� �� &��= % �� � �5 ��� �+ ' �� ����.7��� � � � ( % � ��.�� �2 ���&� ��&�� � � � �4��� ����4*�� � � � �% �&7B�� �5 . � % &��3��� � + �� & 64= �5 ���1 �� % �)� ��� � 4����� * � ����&�7��� �, ��7 2 � 7� � &����&� � � ��� &���.�� & 64 . � � � ( :��.3L���� � � ������3��� ��� ( �% ��&)��(= � � �, &)�( . � �% ��L��.�� 6&�4= % ����� ( % &���-*�� ( �� � �% �3����= % ���������67B�� ( ��* �-��� % ��4�� d * � 6�� � *7�� � �� �:4��� % &�� ����� :4�� 6� 7�� � � �% &� + ��( �5 ��( % &��4��(= �� S- �% ��7��� &��� 6�� � �+ '��� & 6 � � � �% ��7L��� &��� 6 ��:�-��� �� ������ �� � & 6�� � ��(2 b8��&4� �1 �� ��� &��'������� �, ��7 = � � .����� � ���6�( &���B3� � �� ��* �-��� ����( �� ( B��� ( � ( ��% �'����� � �&��� �5 �� � � ( % &����� . � �1 � �-����= � � � � & ��*���� L�� ��� �� � 6)S �� � ������ �2 � � �)�� �, % *4&� �� ( ��� (6�� � *���4� &��2 � � 6�� � �1 � % �3.� = �5 &�( % �'��7B�� �4&��= �5 ��* �-��� ' � � �� ( % �3�&���( �, ��7 ( �1 � �� ���6�( % �� � �, ' � � �� ( ��� (2

JO2 ;� � ��� ( *�-(= /� = � � ��� ( % 6������ ( �� � ������ �=�5 �� �1 � �% 6�� & �)��(= :��&� ��*4�� % *�� � �&���4

��

Page 102: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

��(2 � � �% �� � &��� ��-*� % &�� �� � B�3 �+ .� �5 �� � ��% & ���� �d �% ��� �% � � (= � � �, &��:4��� B�� �� % �6��7 ( � � �% &L6�7S��= �)�( � � �� � :7 ( . � � � ( ��7����= �+ ' % �4S��( % �� � �7*� � /����( % &�� �% ��7���(2 � � ���� ( B�� ���� (�, &4�'� &4� �, �.)��( * � �� � % � *���32 �� � .4� ���5 ��(= �5 � �+ '� % �.�� �% �� �� �% �&)6�= �� � ���� � ��� % ��L&7�.��� ��+ �� 2 j�� &��&� � � �4�� � � �4&� ���7 ��� � % ���� �� � *�� ��� � ��(= �5 ��( /� &�)�� � � ��7����'�� ��(= . � % &��.-�� �)�� �% �� � �� � �-���� & � 7����D�5 ��( 6�� � &��6/���� � ( % S7�( &��� �, �-�� �, �7B� * � �� �*�� � � = . � �+ '��� ��*4�� 6)S d �� + 6� � � �5 ��( ���� (�)�&��( �� � % �6��� � &��� ������ �*)�� �')� �+� �% L& ��� � �+� �% &���42

OP2 ;������3.��� 6 � �)� )( ��� � � �� �+ .�� �, �% &L4��( �)*�(= � � �+ �&� � �+ '��� �+ 6� �����.�� �, �����7=� � � & 64 ��( ��� �, S�� ( . � � % � .��U� �, &)�( 6���L�7 0 6 &4��0 ��'� �� � �% ��:�7 ��(= % .��.�/� ( ��� ����� ( * � �5 ���( ��� ( & �)����( % *�� ��( &��)��� � � �% &LB/���2 � 7 �5 &�� �, &4�'��� ��*4� :� :�� % ���� (= �% ����, + �6��( % ���-��� � � &���42 E/� .����� �� �% ��-.�� �, � .�� ( �� � ����) �� � � �� � � � &4� ��� � �)2;

���

Page 103: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

� ���� ��� ������ ������� � #��#��

QK2 $���� �1 � % � ���)���� �, �% �*�� &��� ����� �% � �7����� V� ���� ��� ( �)*��(V � � *9 �% �� ��*�4��� �% �L����7 = * � � � � � ( �, &��.��7�� �, ����� &�4*� � � � �� � ( �% &��7�� &��� �+ � + 6� % * � ��� � � B7 ��� � � &����+ � % ��.3� � � � � � ( � :4���� �, �������(2 ��*�� &L��-� �5 = �5 � ��% ������ �, &)�( �, ( �-����= �% ����� �� ��4.� &��7� &����)���= & � � �5 � ��% ������ �, � .�� ( % ���4= �% ��� �, + 6 �+ '� &4�� �� � � ��� � 2 � 7 �% �� (&��� ��% 6����� % 6��4= �% � � � �� ��� �, & �76 ��=�+ '� �� � + 6 ��� � d �% � � �5 ��( � ���'3�� ��� &)�� &�����% 6����� = �1 � &. ��� � � 6 ��.�� 2 ������ ��&�� � �, &)�(�&���� � � ���/�� � ( % ����� ( �������� ( ��� � .��)(= �% ����, � .�� ( �)��( �� 6�� � �&���� H� � �% &��7B� M �� ( &)���(=&�� ( 6�� � �+ '���� �5 �� '���( � � �� � �, &�� �&B)� �� � � � ���� � % �6���� ��= �5 &�( /� �% ��� (= &��� '�&����� % &�� �6�� � &��� :��� � � �� �&7 � ( �% *� ��7&�� �� � ���������7 � � � �*���� � �% ��� &��� �% ��*3.�� �� � &)��L�� � � ��� ( �, ��-( � ( &��� ��� ��� �` � �5 ��( �% �*7LB��� ��� �% ��� &��� S���� &��� ( �1 � d % &�� � ��� �= ���7LB�= �*)��� % � ��� ( ��� � � ��7�� � &��� � � � � � �% ��L*�� &��4��( � 7= �% &&����= ��)& �( � � �, &��4��'���4��d * � �5 &��( 6 .�� &����� % �7��U�= % �� ��+ ' �� � �)&� � � �� � �% &�����3��= �1 � � � � � � ��� � �+ '�� _ � + &�U�2 b8&��( &4� 6 .�� � � � 6-� % �� � 6�� � % L* &4� �� � &)��= 6�� � . � ��3�� ��� �� � .���� ��� & �/�2

���

Page 104: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

�� � � 6 .�� % �)� � � & ����) % �� � 6�� � % ��'� ��� �&�� ���� �� � '���4��= �5 � . � �&����� �� � � � S�&���3����� :���� ��� '�3� �(2 c�� ��&�� � �% ��� ( )� ��7� � �5 6 .�� �% � � ' �7�� &����)��� % &�� + ����( V�+ L�� � � ��� ���� : .�)V= �5 �� &��3� � * � �� � &)L����= 6�� � . � �1 � ��*�) /� � � ��� � �*���� � &�� ( � � (�% S &4�� 2

QI2 ;#) �5 �� �+ '��� �� � 6�� )� � � % &�� �7B��� &�L�� &������ �_ �% �3��( ��� � ���� ( &��� �5 � ��� ( &�* 7����� �4= � � U��7B��� &)����= ��+ ��* �&����� � � � .����.��� � % �)��2 b8��( * � � � ( �� 67���� �1 � �_ � � �, &�'��3���L�� ���� ( + ����( � � � � �, &�6����.��� �� �_ � � 6 ��6���-L����� � � � � ��3�����2 #�� � �1 � ��&�� � &�� % S�� 4��L�( �% �� ( &��� % &���-*� �� � �7�6��� % &�� �% ��� ��� &��� �� � % � � �:4��` ��*�� & � ���� � .���� ( � � % �� �7���(�� ( .���( ���= �% ��� �% ��� ( % ��4S � �4��= �% &�6�� ����:�=�5 � ��* � �� $� 7; H�� ( &��4��( ���M= � � �1 �� % �)� % :� :�� (d �5 � �5 ��( �, &��3� � :�4:�= �� ��/� �2� � /� � �)* ���= �% &�6�� �+ '� &��� �� �% .�) � (=6�� � � � ( � 7��� ���42 � � �, �������� ( �+ '��� �+ 6�&�3S� �� � � .�� � (= � � � ��� ( 6�� � :��&� , & � ���46 �% ����7 (2 � �% &�6�� ����:�� � ��*4��( % � ��&�(= � ��4�� �% ��� ( ������ '������� 6 �3� �(= �, 64.��3� ( % 6�� �� � � % ��S� �� :4��( �� � �% �������� % &��4��L��2 !��: 7�� � �, &�6���/�� �� ��)��� ��� % �.�/&���)*�0 �� � % ��6 ���� �= �� � % &���6��3�� � � ��*� ���� &��:��U��� �������� �2 ��% �� � � ( &���4����= ��� � �� ( + ���( &��& ��� ( �, �% ��.��( ���)(2 b8��( �% ��� (= &��� �1 L�� &��7�( � � ( ��*4��( &)��( � � &��� % � � �3� � ����+ .� % �4S4 �(= �+ '�� '���( &�).�� � � �, &������ � ( &��

��

Page 105: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

��*4��( �������( � � � � ��� � % � �7B�� � ( % S7�( �( H* ��, �)���( ����.7B� � � � ��7�� �� � � �. ��� &��� 6�� � �1 � % �4S�( ��� ��*�.��( �� ( �3��( ��= �5 &�( % &�'.4�� � � �� � .� ��� &��� �% ��*� �3�� & � &4�� % &9 �5 �� ��� % S7B�Md *9 �% )= & � ���7�� �� � &����&�) � ( &)�� � �&4�� � � '�� � ( �� � ����7 �� ( &)���(2

Q@2 ;b8��� % ��� � ���� ( �)'.��( ��� &������= ��� �'�� � % &�:��� � &��- ��*4��= '��� ( ��� � H� � � �������M � ��, &���'-�����= % ������ � � � �5 � &����� ( ����� ( � � ���& ���.�� � % &�6�S = �5 �, �, &�U7�( &��� �% ��� 6�� � �1 � :4L���(2 < � &���.��� �5 ��( � �% �� �� ��'�� �= �'�� � ��� ����*�.�( �� ( �, *����7 ( � (= �� �, &�� �= ���7B�= &�� � ( 6�� � % ����.3� � �5 6 .�����= � � &��� �, + 6�( % &���* � ��% &� ����� �� ( &���*�-����( % *���-��( ���d �4�� ��+ L� � � /� . � �� % ����� V6) % ��-*� % ��� � % � LB���)= + � 6�� � � � ( �+ :��& �, &��:��� � &�������(2 ����� (&��-�� &�� ( �% S���4B�� �)�� ��� ( ����4'��(2 ��*�� �5 L��( � � ( ���= �5 % &�� � 6-� &�67 �� ( % �.�/&��( 6�4���(=�� � S�� � � � �� � .4� �� = �% ��� ( �1 �� �, % &)��� ���7 �'���� �, �)(= ��� �5 �� �+ � �� �� � ������ �% &� ��� & �)��( � � ����5 �� % �)� �')� .��3���2 ��� �� � � ���� 6-� �� &��� 6 L.��� �3��� = � ��� ( 6�� � �&���� � � � � ( �% �&�67�� � � &����� ( .4� ���(= ��+ � �, ��* ( C ����� ( ��+ � � ��� + ��� % &�� � �, &4�'�� �+ .��2 � 6-� �� �% �� 6�� � �&���� � � ��*��.����� �� � � �'�� �&�� � � � *�� (= &�4*� &��� /� '4� �� � � .����� � �&��6 � 2 #�� � �, &4�'� �)*�( � � ��� '�L���� *9 �% 4 % �� � � � � .����� � �&��� � ��� � . �4�� &�����7 = �5 � ��&4� �+ �5 � , &��� ���76 &��-��2���&� � �� �4:�� �5 �, �% ���.��7 = �% � � �� � 6 �/����� �% &��6-�L� ( ��� � .4� �� = ��+ ��� . � � % � �3�� �% 42 ���7.�L

���

Page 106: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

= �5 �� *7��� �, &����� ( + ����= � ( &����)���( ����� ('4���� % �)� � � � & � � ��( % &��3� 2 8�+ � &��&� � �� ��� � 6&� � � /��� % &�� ��� ( & ���( � ( V* � �% L��� �� � % &���� � �% � ��� �)&��( � � 6�� � � :��� � � % &�� + ����( �5 �� � � � 6 3��� � � � � � ( � & ��6�� �H�������� �5 �, % &/�� �� � ��������� �1 � &�� �% &�L��76�� % &�� �� � % &��'7 % &)����( ����MV % �� � � � &�L���3��� ��� ( �% '.���� ( � (= �+ ' �)�� ��� ��)��� % �� � � � ���� ��)����d 6�� � �% ����� �+ & ���= &��� 6 .�� � � �, 6��)(�5 � �, % ����7 �� ���6�4B� ��� ��% ��T��� -'�= % �� � �% L�&�&�7.��� &��� 6 .�� �5 &��( �+ '� ����76��� �� ( 6 ���L��� ( �� % ����)� ( �+ � � �� � + ����= �4 &��� % �'-���� � &��7&��3 � (2 � � �% ��� &��� �, &. �)��( H�% &�'7 (� � % &��'7 (M �1 � ��� �����(= �, &���� ��� % ����)�L �, ��� ( % �.�/&�� % &����� �% **-��� � � ����� � �% *'��3L� = % ���� �� � �4�� � � �% �&��-� �*)��� �� � �% �&76 H�� � �, &�7 ���� �, + �.��� ��� % 6�S)6��M � � &����)����� � �% �.���*��� % �7��U� &��� & ��'� &�� % S)&�� &�)*��L�� ��� �������(2

QN2 ;�1 � ��+ ��*� �, &�����( � � ���7B�� � ( % S7�( �� (&)���( &��� % &������� % &�� �� � �, *�����) �( �)��V* � � (�, &�� �( + ����� �5 �� �, &���� ��-���V � � � � ��� � % &���-L*�� �� 7��� d % ���� ( � � ��� � �% &6/��� � � � ( ��(28�+ � � � ���7B�� &�� ( % *��7B��� * � �5 � �)��= _ � . � �1 ���% ��-.��� �_ 6��� ��= % �� � � � * � � � ��� � ����.�� � �� ��, *����7 � � * � � � ���4*��� % &�� �� � % &�'.� &��� �+ '��+ 6� &��� ���� �, �% S���7 � (2 ��S4���� ��+ � �&���� � &��L�� � � & � �.�� � % &9 �% 3�= % �)� � + � �4&��( � � �� ���7��� �% �� &��7� �� % &�� �):� : �7B� �� � % 6�4�� 4' �, ( �% ���)��� �4��2 � � �, �, *����7 &��� � �'��

��

Page 107: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

�1 � � � � �� � �� ��76 d �&���� �, % &)���3 �( � � � 7�� + 6��= �� � � & � �.�� �5 ��( � ��� ( % &�� �% �� � �1 � �% &L�7�6���2 E���� �+ 6��( &��7�(= + � � 4���� � � � &�7����� � + ����(= . � 6��� � ��� �-���� '�)�� �� � &)�� �_ _ ��4&�� % ����� ��*������ � � � � 6�4 ��( % ��S4��� &�L��7 2 � � �, �% ���)��� % &� S7 &��� 6�� � 6 .�� � .)���&����� ���6�S7 = 6�� � �% �&��� � �7 % ��4�� d ��+ � ���L���� �� � �, *������� &)��= % �� � �� � �, &� *����= &��� H��1 � M�, &�6�������� % �.4�� % �� �3(2

QJ2 ;����� ( 6�� � &��&� � .)��� � � & � �-���� % &�� �L���( &��7�( ��+ � � � �% �*7B��� � B7 ��� V&)�� � � �����5 � �, + 6� ��� '.3� � ��� �� � *�/�� ��� * � &)����V=�% &�6�� /� �, �% '.��� � � ( �% &�.�� � � � �+ � � � �5 = �1 ��, &)���� � � �4����= � � � � 6�� � .��3� � � � ��� ( �, &� '.�� L�d � � �% &�6�� &����.��� �9 �% 4= &�� � �4.� &���6��7 (= �% �� ( �, ���)(= % &9 �5 � �� �)�� ��*�4 ��� &��:��U�� � �)2� � S��� �5 � � ��7B�� �)*� �% S 7 ( �% ��� ��� ���� �= + 6� �5 ��(d �% ��� ( � � + �= ��� � &��� &��� &��� � � ( ����L: �� �4&� ��% � ��� �: � ��% �'7 = �� � &�/� � � �% �� � ��� ��� 2 b8��( �+ '�� '���( � � �, &������ ��� � ��L�7 � .�)� � 6�� � � � ��� % �6��7 �5 � &����'�� % &����� ( �% '.���� (2 c�� �+ � �� % ��� .�� �% �� �, &)�� � � 6�� �&��&� /� �% ��� ( � � �&4��� �% �� � �� � & �46���2 ���L���.�� � �% &7��( �5 �, &)�� �+ '� �� &�� ��*4�� �+ ��� ��� ��)���= �% &�6�� 6�� � �, &��-&� �� ( �������(= � � �% &�6�� �+ '� % � �/�� &����� ( U�'�� ( � � �)'.��( ��� � &)���� � � �+ '� % &��3�� �� � ��* �-��� 6-� �� &��� �+ '� �, &4�S� ��'�/� = �+ �� � _ � & ����4B� /� �4&� �4�U� H�, & L� ���� �1 � ��� �-�� �� � &� *�4��Md 6-� �� �� ( �, &�7 ( �,��3�� . � ��7�� % /� �7( �, &)����( *���(2 b8�� . � .�L

���

Page 108: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

���� � �5 b������( �% ��� ( �% S���4� �� �� ��* �-��� ��L��( ��� �, ��������� � � % � �4: �� ��� ( ��* �-����( &���L���( �% � �7�� ���� '�� � � � �� �� �d � � �5 �, &3�S ��&��7�( �� ( ��* �-���( � � �&��6 )���(= % &9 �5 ��( � ( % &)U�(= &)���(2 �&���� �, �, & 6�� ( �� ( &����� ( % &� *��L�-��( � � � � ��7�� �% 4= �% �� ( �5 ��( &��� &��-� ��� �&���&�4*��� &���3= . � � ���.�� d � �% �� ( &��� 6�� � �6 .��= . � � B���U�2 E�� �� ��( � � �, �.)��( &��� �% �&�4L�� ��� � & ���� � ��*���7 �1 � �, ����� ��� � �5 ��� �5 �����6)S�� � � � �% S���4���� + ����(2 b8&��( �+ ��( �% �&�4L� �� 7��� ��� �.)��� * � �, U�� � % 6 ��4= 6 .�� �% �.��&���32 E�� �� ��( 6�� � % ��'� &��- ��� � '�)��= �% ��� ��� �&��� & ��� � �% &:/�� ��� ������ �, ( % �7����� 6)S 2�����/� ( ��&�� � �% ��� ( * � �� �+ �6�S� ������ % �� � � �* � �� � % &���*�� �, ��� ( �% & 7�'���� & �)��(= �&���� � �% &L6���-�� ( &��.��7 � � � �3��� � � � 6-�2 ��� � ���L��� &���:�( ���� ( " ��6 ���7��( * � % � ��'�� � � ��� �6�7'��� � ��� � �5 � � ( �+ '��� ����7�� �, & ���� ��( 6���L'7�(2 � � �5 �� �% �4'� &���� � % &�� � ( �������( � ��% &6���-��� % ��'�� ��� � % *�� � = �% �7 V�+� &)��( �+� + �� V �1 � �, �% &�� �����;2

���

Page 109: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

��� ��� � ���� ���

������� � � �� ������

QO2 ��� �� �)* &���& .��� �� �, ������� ( � � � ��L�4�� �� � �% � �7�� �� �% �*�� �� � ��.�� 7�� � � � � % &��&4���� � ����� *�/�� % &�� � & �)� 6��42 ����� ��= 6��)� =&�7.�� � % &�� � �)* �� � � ��+ � �+ ���� � &���� &��L�:�( &��� ( ��� ( " ��6 ���7��( � � * � �� � &)���� �+ 6�'� ���* �-��� &��.��7 d % 6�� � �5 ��( .�7:�� � * � � & L.3� 4 ��(2 �8 , &��� ( � )(= �% &�63 �+ ' �� % �)� � � � �7* &��� � �� '�= �, &��-�� �% &�6�� �1 ' � '4�� �, � � �( % 6���L�7�( � � &��4�� �� ( �, & 7.���= ��� �% & -��( � � &����L��� ( �% *� �4��(= � 7= �� ���)���= �% &�6�� �1 ' � &)���� % �� �% �3��(2 ���� � �, *����� � �� �*�� �% � �7�� �� 6�� ��)& ��= & � � �)��� % ���� ��� �% &�: � � : ��� &�)���2 ��L � % &�� �7*� �5 ��( '�)��= �5 &�( �� ����.7B� �, � )(= �� ��% S���S � � � &4� �� �*)= 67���4( �� % &)��� �% S���7 =�% &�6�� �1 '� ��� ��� �, &)��( * � � ( % 6���( ��( % &/L���( � � �% &�6�� �� � .������ � � �, ( �� � &���� + S� * � �� �6 '�7��� �� � ������)��� �� ( &)���(2 b8�� '�)�� �, &�� �LS� �, *��( �� ( &)���( ��� � ��� �% �3��(= ��:������ ��� ����� � 6 �-� S� �� � % ��4�� � � �% &� �� � �, ����� � �� �+ *�� �,&)�� ��*4��2 � � �5 � S��& �� �, &)����(= % &�6�7'���&�� ( �1 '� �% ��3�� ��� � � ( 6��4��( �(2 c�B��� 6-�'�)� � � �5 S ��� ��( �� � �� � �+ � �S� ��� &������2 � � �� ��� � .4� ) �� �4���� % �)� &����)��� �, 6�� �)�4�� �, ( &��� ( �� � �% S��S� ��� &������2 � � �% �� ( ��� ( �+ ��*�&/(= _ � % �����.��� � � ��������� &����� � � ��)�B �

���

Page 110: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

�� � ��) ��( � � 6�� � �% �4���B � �% &�� � � �'�6 � ��� � 64��� ��� &������ � � 6�� � �+ : B � �� � &)�� ��� &��L&���(= . � �% &�� ��� � �2 ����� �� �5 ��( �+ � � � � % �7.� % &9 �5 � �% � � � + �� % �� + ���� % &�� &����&��� ( ���6�LS7�( � � �������� 2 ��4*� &��� � 7��� � + �'� ����� � &)����= � �, &�� _ � ��% �6/��� � �4&� + �� . � % &�L�)�B � ��� ( � � �% ����= �% ��0� _ � % &�-*' � � . � �+ :� & ��� � &)�� ��� � 6�S *�*�� ��� &������2 c��= % ����-.�� �&����� &��� �+ :� U� ��� ( + 6��( � � �� � �'��� ��( ��� ��� (����4'��(2� % 7 *9 �% �� �1 � �5 �, ������� (= �+ '�� ( 6-� ���)*�0 �� ( H&����� (M � S/���( � � �� � &���� ��� ��� ' ���4�� � � �% &�6�� �1 � % &�6�6�*��� �% ����� ( % 64�.���(= �&����� �� � � ��:���4� �� � � �� ��� �% ���.��7 d� � 6�� � + ���� � � �� � � .�6�*�� �, ����� *�/�� % �� � �% ��� ��(�� � � .�6�*��� ��2 � � 6�� � % ����� �� �+ ��*'� ��� % .�� ��� = ' T6�-�� ( � �% � ��� � ��� = % �� � �&����� �� ����� �-��( �� � � ��� �% � ��.�� &��� �/� ( % �)� � ��� � �% �*3 ��2 b8 � % �. �) � �5 �� .4���( ��( �+ �. �� % 6� ��)*� ��� ����� � �, &������( % � B���7 (= ��� ( �)L� B� ��� � �)* �� �% �&����4( ��( �):�2 b8 � &4���� ( �+ :��&� � � � �'�� % &�� & �4��*�( ��:7�(= ��� ( �% L��&��� &4� �� .4���(2 c�� �� &��7��� � � �)* �1 �6����� 7 = ��� � &�4S� �5 ��( �1 � �% S���7 ��� % S)����&��7�2 8, �, &)���� H&����7M �% &�6�� �1 �= &4�� �4�=+ ��( % S7 ( � � �+ ��� � �� � ���6�S7 � � *7���� �-�� �� (�% S���7 (= + �'� � � � &�* 7���� ��� � ��� � ��� � ��� = & � L676�� ( ��� � �� � -'� �� ( &)���( ��� � � T��� :�-����2��S 7 ( �% ��� �+ *� � � � &��� � + �� �4.�= �5 &�( �1 � �, &)���� ��� ��*4�� &)�� &��� % ���� �, *������� &���3=��� ���)��� �� � % &��'7 �� ( !������ ( �% ��� �7 (=

���

Page 111: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

&��� 6�� � �1 � )�� �4.�( �% �7����( �'�� � ��� �� ��*�.�(H�� ( 6-� ��(M ��� % �&4���= �5 �� * � �, % .-����( �� (�% &'�7����( 6�� � % ��3�.�� � � ( &� *� ��� ( % �4*��(�� ( �% ��� ����� ( % &������ ( % �� � �% &676�� � ��� 6 :�L��� ( �, �5 � ( �% � �7�� ��� + ���� ��� ���&�� �� � % �46�S3 ��(��� � % �'�*�7 ��� 63���d � � �+ � �+ ' �)�� ' �4��� � �&�4*� ��� ���&� �� � �� ���� � �% &'��3����= % �L� � + �'� � � � �% �6��/��� � � �, &��� � &����� �*������ �% ������� �� ( &)��(2 c�'�� ( '4�� ��� � !���7 � (6��4��( &�B���� � � �� ��* �-��� ����( ��� �)���= � ��+ 6� % ����&7B�� ( ��� �% ������� �% ��-��( 6 �4'�(= + ��S � �% � �-�( + �� �% ��� '�)� d �+ ' �)��� % &�� ����� ( �% '.���� ( &��� �1 ' � &��-�� = % �� � � � ��� ��7���(&��� &����.�� � �% &&���� % &�� �� � !���7 = � � % &�� ����� ( ����4'��( V % &�� ��� ( �, &�7��( �, &����)��� �1 ' � % &�� 3��V= � � % �*)�� H % &�� �M ��� � �-��= *�� �����*4��� C ����( &��� '��� �6���� �� �� � � �&3*������ �)��� �� � ����&�����7��2 � � 6�� � �, &���U �= �+ �( �5 ���, + 6� % � ��-���� ��� �% ��-��( �+ �6�( �% �� ��4��L� �2 !�� )�� ��*4� % &�.�� 6��4���� �3�S� �, ��L����� ( � ( &��:��U�( �� �5 �, ��.3� . � �% &�� ��� ��V� � �4�� &��- ��+ ��� V ��� � &)���� � � �� � ��L��&�����7��2

���

Page 112: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

!*�)�& % &�� �� � & �4� �� ��� �G&)*�� ��� <�4��� E�'��(2

Page 113: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

�� ����� �� ��� ��

!�������� ( �� ( & � �4��( ��� �+ �*�� ��� .� �� ���� � ��� ��� ���*�7�� ������7� ( � � ��� �G&�*�7�� ���<�4��� E�'��( �1 � �, �, S�� (D

��7����L#� � ���*7 D �4���( "*�46�(<� ���� #6 �� �7 D #��3��( "*� 6�(!����.��7 D �4���( � � *)&����(C��.�� ( !����.��D b���� � ���4���������� !-�:����D

"� �2 ����� .�&����

#�2 ���6���7�� � ����� ���'���� !-�:����(D F� !��-� !����4L����-� D #�� ��( �����/�A����7D ��:7� C �� ��&�-���.�� $��������� �D

"��� � ( f4� (W��� ��( � � TB)*���

������� ��&���� D ���� ( ��-� (e '�(D +��� ��� #� A��*� �7 D <�6���� ( C����7��(���� �*�4���� � �4� ��(D

�7��( "��)( H!����.��7 M!���( #4*� ( � �/� ( E�-� ( H �8&�� ��M�% �3�� W B�� H���4BM

�G&�-.���( ��&�����7 (D c���( ���&��-��(

���

Page 114: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

�G&�-.���( � � *�*�� (D ��� �*�( EB �&7��(

� .�&��7D����� #���� %�= ������ #��!��= !���( ��� � �46�(=(��� ��� ���= !�� ��� ( C4�� (= (�����' ������=/�������� .����= 0���� /����= � �7 ���-� = (�������

/ �%= � � */�( ����*���)(= ���� �7��( #���� L�4��(= � ��7� f ����&�-���= � �4*�( ��� ��7�= �������� +���= !3��( ��� �4��(= f��� ����� � = #����� �����

���= ��4��� ( ���� (= ���.�� ! ::4��= �7��(L��% �� � �! ����76�(= ����S�( ! �*4�= � ���� ! ���� = �7��( !L*4� (= �4���( !7��(= 1�- � � 2!= 3 �4 ����� �� ���= ����L4�� A��� �/�= c�����( W���&�-���2

��

Page 115: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

Γιάννης Λιγνάδης

Κλασικός φιλόλογος με ειδίκευση στην Λογοτεχνική Κριτική και το Αρχαίο Ελληνικό Δράμα. Δίδαξε στην Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και του Θεάτρου Τέχνης-Κάρολος Κουν, Ιστορία Αρχαίου Θεάτρου και Δραματολογία. Έχει μεταφράσει έργα του Αρχαίου Δράματος και του Ευρωπαϊκού θεάτρου. Έχει διασκευάσει έργα της αρχαίας λογοτεχνίας και έχει συγγράψει πρωτότυπα θεατρικά έργα. Το μεγαλύτερο μέρος της θεατρικής του εργογραφίας έχει παρουσιαστεί στην θεατρική σκηνή. Έχει εκδόσει δοκίμια, μελέτες και άρθρα με φιλολογικό και θεατρολογικό περιεχόμενο.

Γιάννης Λιγνάδης

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Πόλεμος Βίας Διδάσκαλος

ΠΟΛΕΜΟΣ ΒΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ:Τὰ περὶ Πλάταιαν καὶ ἄλλα δεινά

Ο ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΟΡΗΤΗΣ:Ἡ τριλογία τοῦ Περικλῆ

δram

atic

us 01

ΘΟ

ΥΚ

ΥΔ

ΙΔΗ

Σ Δ

ΡΑΜ

ΑΤΙΚ

ΟΣ:

ΤΟ

ΘΕΑ

ΤΡΟ

ΤΟ

Υ Π

ΟΛ

ΕΜΟ

ΥΓι

άννη

ς Λιγ

νάδη

ς

Με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Σχεδιασμός εξωφύλλου/Φωτογραφία: Θοδωρής Βερονίκης

Page 116: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥwar.dramaticus.org/wp-content/uploads/2016/10/Dramaticus_Book.pdf · ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πόλε˙οˇ Βίαˇ ιδάσκαλοˇ

Γιάννης Λιγνάδης

Κλασικός φιλόλογος με ειδίκευση στην Λογοτεχνική Κριτική και το Αρχαίο Ελληνικό Δράμα. Δίδαξε στην Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και του Θεάτρου Τέχνης-Κάρολος Κουν, Ιστορία Αρχαίου Θεάτρου και Δραματολογία. Έχει μεταφράσει έργα του Αρχαίου Δράματος και του Ευρωπαϊκού θεάτρου. Έχει διασκευάσει έργα της αρχαίας λογοτεχνίας και έχει συγγράψει πρωτότυπα θεατρικά έργα. Το μεγαλύτερο μέρος της θεατρικής του εργογραφίας έχει παρουσιαστεί στην θεατρική σκηνή. Έχει εκδόσει δοκίμια, μελέτες και άρθρα με φιλολογικό και θεατρολογικό περιεχόμενο.

Γιάννης Λιγνάδης

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Πόλεμος Βίας Διδάσκαλος

ΠΟΛΕΜΟΣ ΒΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ:Τὰ περὶ Πλάταιαν καὶ ἄλλα δεινά

Ο ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΟΡΗΤΗΣ:Ἡ τριλογία τοῦ Περικλῆ

δram

atic

us 01

ΘΟ

ΥΚ

ΥΔ

ΙΔΗ

Σ Δ

ΡΑΜ

ΑΤΙΚ

ΟΣ:

ΤΟ

ΘΕΑ

ΤΡΟ

ΤΟ

Υ Π

ΟΛ

ΕΜΟ

ΥΓι

άννη

ς Λιγ

νάδη

ς

Με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Σχεδιασμός εξωφύλλου/Φωτογραφία: Θοδωρής Βερονίκης