ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-04-10 · σµία των...

of 29 /29
Άρθρο 1 Κύρωση της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ- τρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοι- νωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας δι- οίκησης», που δημοσιεύθηκε στο υπαριθμ. 68 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής: «ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς τις παραγράφους 1, 4 και 5 του άρθρου 5, την πα- ράγραφο 3 του άρθρου 18, την παράγραφο 4 του άρθρου 25, την παράγραφο 3 του άρθρου 21, την παράγραφο 1 του άρθρου 22 και τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 106 του Συντάγματος. 2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων , προκειμέ- νου να διασφαλισθεί η στήριξη της κοινωνίας και της επι- χειρηματικότητας και η ομαλή λειτουργία της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, καθώς και για την προστασία των εθνικών και ενωσιακών συνόρων . 3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, A π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε : ΜΕΡΟΣ A΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Άρθρο πρώτο Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας 1. Στο Κεφαλαίο Α «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν . 2859/2000, Α΄ 248) προστίθεται παρά- γραφος 50 ως εξής: «50. Μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική (για την προστασία από ιούς και την αποφυγή μετάδο- σης ασθενειών - νοσοκομειακή και ιδιωτική χρήση) (ΔΚ ΕΧ 3926, ΕΧ 4015, ΕΧ 4818 ΕΧ, ΕΧ 6307). Σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υ- γιεινή (ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ 3402). Αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα (ΔΚ 3307 ΕΧ, ΔΚ ΕΧ 3401, ΔΚ ΕΧ 2828, ΔΚ ΕΧ 3402, ΔΚ ΕΧ 3808 και ΕΧ 3824). ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΡΚΕ΄, 9 Απριλίου 2020, Αριθ. Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου: Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις

Embed Size (px)

Transcript of ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-04-10 · σµία των...

Page 1: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-04-10 · σµία των παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται

Άρθρο 1Κύρωση της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού

Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράςτου κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας

και της επιχειρηµατικότητας και τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς

και της δηµόσιας διοίκησης»

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή τηςστην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 20.3.2020Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέ-τρα για την αντιµετώπιση των συνεπειών του κινδύνουδιασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοι-νωνίας και της επιχειρηµατικότητας και τη διασφάλισητης οµαλής λειτουργίας της αγοράς και της δηµόσιας δι-οίκησης», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµ. 68 Φύλλοτης Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχειως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Κατεπείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού

COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηµατικότητας και τη διασφάλιση της οµαλής

λειτουργίας της αγοράς και της δηµόσιας διοίκησης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασµό

προς τις παραγράφους 1, 4 και 5 του άρθρου 5, την πα-ράγραφο 3 του άρθρου 18, την παράγραφο 4 του άρθρου25, την παράγραφο 3 του άρθρου 21, την παράγραφο 1

του άρθρου 22 και τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου106 του Συντάγµατος.

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκηγια τον περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19 και τη λήψη των αναγκαίων µέτρων, προκειµέ-νου να διασφαλισθεί η στήριξη της κοινωνίας και της επι-χειρηµατικότητας και η οµαλή λειτουργία της αγοράς καιτης δηµόσιας διοίκησης, καθώς και για την προστασίατων εθνικών και ενωσιακών συνόρων.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου,

A π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε :

ΜΕΡΟΣ A΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο πρώτοΜείωση συντελεστή ΦΠΑ για είδη ατοµικής υγιεινής και προστασίας

1. Στο Κεφαλαίο Α «Αγαθά» του Παραρτήµατος ΙΙΙ τουΚώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 248) προστίθεται παρά-γραφος 50 ως εξής:

«50. Μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική(για την προστασία από ιούς και την αποφυγή µετάδο-σης ασθενειών - νοσοκοµειακή και ιδιωτική χρήση) (ΔΚΕΧ 3926, ΕΧ 4015, ΕΧ 4818 ΕΧ, ΕΧ 6307). Σαπούνι και άλλα παρασκευάσµατα για την ατοµική υ-

γιεινή (ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ 3402). Αντισηπτικά διαλύµατα, αντισηπτικά µαντιλάκια και

άλλα αντισηπτικά παρασκευάσµατα (ΔΚ 3307 ΕΧ, ΔΚ ΕΧ3401, ΔΚ ΕΧ 2828, ΔΚ ΕΧ 3402, ΔΚ ΕΧ 3808 και ΕΧ3824).

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΕ΄, 9 Απριλίου 2020,Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηµατικότητας και τη διασφάλιση

της οµαλής λειτουργίας της αγοράς και της δηµόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις

Page 2: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-04-10 · σµία των παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται

Αιθυλική αλκοόλη µετουσιωµένη (ΔΚ ΕΧ 2207), η ο-ποία προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντι-σηπτικών. Καθαρή αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη γεωργι-

κής προέλευσης µε αλκοολικό τίτλο 95%, η οποία διατί-θεται εµφιαλωµένη στη λιανική πώληση, σύµφωνα µετην παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ν. 2969/2001 (Α΄281) (ΔΚ ΕΧ 2207). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά των εν λόγω

δασµολογικών κλάσεων ορίζεται σε έξι τοις εκατό(6%)».

2. Η παράγραφος 1 ισχύει έως τις 31 Δεκεµβρίου2020.

Άρθρο δεύτεροΜείωση µισθώµατος επαγγελµατικών µισθώσεων

και µισθώσεων κύριας κατοικίας

1. Ο µισθωτής επαγγελµατικής µίσθωσης προς εγκα-τάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικάκαι έκτακτα µέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγό-ρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούςλόγους που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό COVID-19, α-παλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40%του συνολικού µισθώµατος για τους µήνες Μάρτιο και Α-πρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεωνπερί µισθώσεων. Τέλος χαρτοσήµου και ΦΠΑ κατά περί-πτωση υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί τουµισθώµατος που προκύπτει από την ανωτέρω µερική κα-ταβολή. Η µερική µη καταβολή του µισθώµατος του πρώ-του εδαφίου δεν γεννά δικαίωµα καταγγελίας της σύµ-βασης εις βάρος του µισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη α-στική αξίωση. Τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια ι-σχύουν και για την περίπτωση µισθωτών στους οποίουςέχει παραχωρηθεί έναντι µισθώµατος η χρήση πράγµα-τος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο µαζί, που προορί-ζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική χρήση, στο πλαί-σιο χρηµατοδοτικής µίσθωσης, και αφορά σε επιχειρή-σεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα µέ-τρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λει-τουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγουςπου σχετίζονται µε τον κορωνοϊό COVID-19.

2. Η παράγραφος 1 ισχύει και για τις συµβάσεις µίσθω-σης κύριας κατοικίας, στις οποίες µισθωτής είναι εργα-ζόµενος σε επιχείρηση της ίδιας παραγράφου, του οποί-ου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύµβαση εργασίας λόγωτων µέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφί-ου απαιτείται ο εργαζόµενος να συνδεόταν µε σχέση ερ-γασίας µε την επιχείρηση κατά τον χρόνο έναρξης εφαρ-µογής των ειδικών και έκτακτων µέτρων περί αναστολήςή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτι-κούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται µε τονκορωνοϊό COVID-19.

Άρθρο τρίτοΕπιτάχυνση επιστροφών φόρου εισοδήµατος

και φόρου προστιθέµενης αξίας

Σε εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας,υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήµατος νο-µικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων ή φόρου προ-στιθέµενης αξίας φυσικών προσώπων ή νοµικών προσώ-

πων και νοµικών οντοτήτων, εφόσον το συνολικώς αιτη-θέν ποσό των εκκρεµών αιτήσεων ανέρχεται µέχρι τουύψους των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ανά φορο-λογία και ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άµε-σα, µε την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.Ως εκκρεµείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις ο-ποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη προσωρινού διορθωτικούπροσδιορισµού φόρου. Για τις επιστροφές του παρόντοςδύναται να διενεργείται έλεγχος σε δείγµα που επιλέγε-ται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 τουν. 4174/2013 (Α΄ 170).

Άρθρο τέταρτοΠαράταση προθεσµίας για υποβολή γνώµης

δηµοτικών συµβουλίων

Εξαιρετικά για το έτος 2020, η δεκαπενθήµερη προθε-σµία των παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν.1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται έως την 31η Μαΐου2020.

Άρθρο πέµπτοΠαράταση προθεσµίας καταβολής

και αναστολής είσπραξης

Στο άρθρο 2 της από 11.3.2020 Πράξης ΝοµοθετικούΠεριεχοµένου (Α΄ 55) επέρχονται οι εξής τροποποιή-σεις:

1. Στην παράγραφο 1 µετά από τις λέξεις «COVID-19»,προστίθενται οι λέξεις «καθώς και σε µισθωτούς των επι-χειρήσεων αυτών».

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 προστί-θεται εδάφιο ως εξής: «Στις ρυθµίσεις των προηγούµε-νων εδαφίων υπάγονται και φυσικά πρόσωπα που εκµι-σθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικο-νοµικά λόγω της εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊούCOVID-19».

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 µετά από τις λέξεις«και ανά περιοχή», προστίθενται οι λέξεις «και οι µισθω-τοί τους».

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 προστί-θεται εδάφιο ως εξής: «Με όµοια απόφαση µπορεί να ε-πεκτείνεται η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντοςκαι σε άλλες κατηγορίες φυσικών προσώπων οφειλετώνπου επλήγησαν οικονοµικά λόγω της εµφάνισης και διά-δοσης του κορωνοϊού COVID-19.».

Άρθρο έκτοΧρηµατοδότηση δράσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων

Δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων, οι οποίες πλήτ-τονται από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, και ταµέτρα για την ανάσχεση αυτής µπορούν να χρηµατοδο-τούνται από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέ-λος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεωνεγκρίνονται οι προκηρύξεις των δράσεων ενίσχυσης, οιοποίες ορίζουν τους δικαιούχους των ενισχύσεων, τις ε-πιλέξιµες δαπάνες, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια υ-παγωγής, τις σχετικές προθεσµίες, τις αρµόδιες για τηνυλοποίηση Υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο ειδικότεροθέµα.

2

Page 3: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-04-10 · σµία των παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται

Άρθρο έβδοµοΣτήριξη ανέργων

1. Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, τουεπιδόµατος µακροχρονίως ανέργων, του βοηθήµατος α-νεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουµένων-ασφαλισµένων του ΕΦΚΑ - τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π. -Μ.Μ.Ε. και του βοηθήµατος ανεργίας αυτοτελώς και α-νεξαρτήτως απασχολουµένων - ασφαλισµένων του ΕΦ-ΚΑ - τ. ΕΤΑΑ (τ. Τοµέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τοµέας ΤΣΑΥ, τ. Το-µέας Ασφάλισης Νοµικών), για όσους δικαιούχους έληξεή θα λήξει εντός του πρώτου τριµήνου του έτους 2020,παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2020.

2. Οι ηµέρες επιδότησης του χρονικού διαστήµατοςτης παράτασης της παραγράφου 1 του παρόντος εξαι-ρούνται του περιορισµού της παραγράφου 8 του άρθρου6 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91). Κατά τα λοιπά εφαρµόζονταιοι διατάξεις του ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 197) και του άρθρου44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών καιΕργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρα-τείνεται περαιτέρω η διάρκεια των παροχών της παρα-γράφου 1.

Άρθρο όγδοοΜέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελµατιών,

αυτοαπασχολουµένων και ιδιοκτητών ατοµικών επιχειρήσεων

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α-νάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και ΚοινωνικώνΥποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ηδιαδικασία για τη λήψη µέτρων οικονοµικής ενίσχυσηςγια τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους αυτοαπα-σχολουµένους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 τουν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε τοάρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), και για τους ιδιοκτή-τες ατοµικών επιχειρήσεων.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-κών Υποθέσεων προβλέπονται µέτρα για τους ελεύθε-ρους επαγγελµατίες, αυτοαπασχολουµένους, όπως αυ-τοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016, όπως αυτόαντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22 του ν. 4670/2020, καιτους ιδιοκτήτες ατοµικών επιχειρήσεων, που αφορούν α-ναστολή της προθεσµίας καταβολής των ασφαλιστικώνεισφορών, των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τους φο-ρείς κοινωνικής ασφάλισης και των δόσεων ή διευκολύν-σεων τµηµατικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Άρθρο ένατοΛειτουργία επιχειρήσεων µε προσωπικό

ασφαλούς λειτουργίας

1. Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών µέτρωνστην αγορά εργασίας για την αντιµετώπιση και τον πε-ριορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, καιπάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερ-βαίνει τους έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος της πα-ρούσας, o εργοδότης δύναται, µε απόφασή του, να ορί-ζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησηςως εξής: α) Κάθε εργαζόµενος µπορεί να απασχολείται κατ’ ε-

λάχιστο δύο (2) εβδοµάδες µε περίοδο αναφοράς τονµήνα, συνεχόµενα ή διακεκοµµένα.

β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνε-ται ανά εβδοµάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστοντο 50% του προσωπικού της επιχείρησης. γ) Εργοδότης που θα εφαρµόσει αυτόν τον τρόπο ορ-

γάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ί-διο αριθµό εργαζοµένων που απασχολούνταν κατά τηνέναρξη εφαρµογής του.

2. Στο τέλος κάθε µήνα o εργοδότης υποχρεούται ναδηλώνει την εφαρµογή του ανωτέρω τρόπου εργασίαςσε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστηµα «ΕΡΓΑ-ΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-σεων.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-κών Υποθέσεων ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρειαγια την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο δέκατοΜεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις

εντός του ιδίου οµίλου

1. Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών µέτρωνστην αγορά εργασίας για την αντιµετώπιση και τον πε-ριορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ο ερ-γοδότης του οποίου η επιχειρηµατική δραστηριότηταπλήττεται σηµαντικά ή τελεί υπό απαγόρευση της επι-χειρηµατικής δραστηριότητάς του µε βάση τις κείµενεςκανονιστικές πράξεις, δύναται να µεταφέρει προσωπικόαπό επιχείρηση του οµίλου σε επιχείρηση του ιδίου οµί-λου, κατόπιν σχετικής µεταξύ τους συµφωνίας.

2. Οι επιχειρήσεις του οµίλου που θα εφαρµόσουν ταοριζόµενα στην παράγραφο 1 υποχρεούνται να διατηρή-σουν, συνολικά, τον ίδιο αριθµό εργαζοµένων που απα-σχολούνταν πριν από τη µεταφορά.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών καιΕργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθµίζεται κάθε α-ναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-κών Υποθέσεων ρυθµίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και ηδιαδικασία δήλωσης της µεταβολής της παραγράφου 1στο Πληροφοριακό Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ».

Άρθρο ενδέκατοΑκυρότητα καταγγελιών σύµβασης εργασίας

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες, που τελούν σε αναστο-λή της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας, κατόπιν ε-ντολής δηµόσιας αρχής, και για όσο χρονικό διάστηµαδιαρκούν τα µέτρα αντιµετώπισης του κορωνοϊούCOVID-19, υποχρεούνται να µην προβούν σε µειώσειςπροσωπικού µε καταγγελία των συµβάσεων εργασίας.Σε περίπτωση πραγµατοποίησής τους, οι καταγγελίεςαυτές είναι άκυρες.

Ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος ορίζε-ται η 18η Μαρτίου 2020.

2. Α. α) Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα,που πλήττονται σηµαντικά, λόγω των αρνητικών συνε-πειών του φαινόµενου του κορωνοϊού-COVID 19, δύνα-νται να αναστέλλουν τις συµβάσεις εργασίας µέρους ήτου συνόλου του προσωπικού τους, προκειµένου ναπροσαρµοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυ-σµενές περιβάλλον που δηµιουργείται. Η αναστολή τωνσυµβάσεων εργασίας µπορεί να εφαρµοστεί µέχρι ένα(1) µήνα από τη δηµοσίευση της παρούσας, µε δυνατό-τητα παράτασης µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-

3

Page 4: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-04-10 · σµία των παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται

νοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαµ-βάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινοµένου.β) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που

κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθµισης απαγορεύεται ρη-τά να προβούν σε καταγγελία των συµβάσεων εργασίαςγια το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωσηπραγµατοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.γ) Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα

που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθµισης υποχρεούνταιµετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συµβάσε-ων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τονίδιο αριθµό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστηµα ίσοµε εκείνο της αναστολής.δ) Η διάταξη της περίπτωσης α) της υποπαρ. 2Α εφαρ-

µόζεται µόνο σε επιχειρήσεις -εργοδότες του ιδιωτικούτοµέα, που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Οικονοµι-κών, βάσει Κ.Α.Δ. κύριας δραστηριότητας, ως κλάδοιπληττόµενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19.Β. α) Οι εργαζόµενοι, των οποίων η σύµβαση εργασίας

τελεί σε αναστολή, είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουρ-γίας της επιχείρησης µε εντολή δηµόσιας αρχής, είτελόγω εφαρµογής του µέτρου της περίπτωσης α) της υ-ποπαρ. 2Α, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονοµικής ενί-σχυσης, ως αποζηµίωσης ειδικού σκοπού.β) Δικαιούχοι της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης, ως

αποζηµίωσης ειδικού σκοπού, είναι επίσης οι εργαζόµε-νοι των οποίων η σύµβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ηςΜαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε µε καταγγελίααπό τον εργοδότη είτε µε οικειοθελή αποχώρηση απότους ίδιους.γ) Η αποζηµίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, α-

φορολόγητη και δεν συµψηφίζεται µε οποιαδήποτε ο-φειλή.δ) Οι Α.Π.Δ. των εργαζοµένων, των οποίων οι συµβά-

σεις εργασίας τελούν σε αναστολή, υποβάλλονται απότον εργοδότη. Η δαπάνη της πλήρους ασφαλιστικήςτους κάλυψης υπολογίζεται επί των ονοµαστικών µι-σθών τους.ε) Η δαπάνη για την αποζηµίωση ειδικού σκοπού και

την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων καλύπτεταιαπό τον κρατικό προϋπολογισµό.Γ. α) Για τη λήψη της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού από

τους εργαζόµενους, ο εργοδότης υποχρεούται να υπο-βάλει υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουρ-γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε την ο-ποία δηλώνει τους εργαζόµενους των οποίων οι συµβά-σεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είτε λόγω απαγό-ρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης µε εντολή δη-µόσιας αρχής, είτε λόγω εφαρµογής του µέτρου της πε-ρίπτωσης α) της υποπαρ. 2Α.β) Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα υ-

ποχρεούνται να συµπεριλάβουν στην υπεύθυνη δήλωσηκαι τους εργαζόµενους των οποίων η σύµβαση εργασίαςέχει λυθεί, από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020,είτε µε καταγγελία από τους ίδιους, είτε µε οικειοθελήαποχώρηση του εργαζόµενου.γ) Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ι-

διωτικού τοµέα δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωσητων προηγουµένων περιπτώσεων, αποκλείονται από τηνυπαγωγή τους στα µέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ήρυθµίσεων ή διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής καικάθε είδους βεβαιωµένων οφειλών προς το Δηµόσιο.

δ) Οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να γνω-στοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγρά-φως ή ηλεκτρονικά, αυθηµερόν στον εργαζόµενο, δηλώ-νοντάς του και τον αριθµό πρωτοκόλλου καταχώρησηςτης πράξης τους στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».Δ. Μετά την ανωτέρω γνωστοποίηση οι δικαιούχοι –

εργαζόµενοι, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, για να λάβουντην αποζηµίωση ειδικού σκοπού, υποβάλουν υπεύθυνηδήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρµα που τηρείται για τονσκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων,Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στηνΕργασία της Γενικής Γραµµατείας Εργασίας του Υπουρ-γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στην υπεύ-θυνη δήλωση των δικαιούχων εργαζοµένων συµπεριλαµ-βάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων, τα ο-ποία αντλούνται αυτόµατα από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», ταστοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασµούIBAN, καθώς και ο αριθµός πρωτοκόλλου καταχώρισηςτης υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο Π.Σ. «ΕΡΓΑ-ΝΗ».Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθορίζονται οι ό-ροι και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογήτων υποπαρ. 2Α και 2Β. Με απόφαση του Υπουργού Ερ-γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροικαι κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή τωνπαραγράφων 2Γ και 2Δ του παρόντος.

Άρθρο δωδέκατοΑναστολή απαγόρευσης πολιτικής επιστράτευσης

και κάθε µορφής επίταξης κατά τη διάρκεια απεργίας

Αναστέλλεται η ισχύς της παραγράφου 2 του άρθρου1 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) έως τις 30 Απριλίου 2020.

Άρθρο δέκατο τρίτοΔιατάξεις για την άσκηση καθηκόντων

ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις

1. Το άρθρο 16 του Κώδικα νόµων για την υγεία και α-σφάλεια των εργαζοµένων (ΚΝΥΑΕ) που κυρώθηκε µε τοάρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α΄ 84) αντικαθίσταται ωςεξής:

«Άρθρο 16Προσόντα ιατρού εργασίας

1. Καθήκοντα ιατρού εργασίας µπορούν να ασκούν:α) Οι ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα της ιατρικής

της εργασίας. β) Οι ιατροί που κατέχουν τίτλο οιασδήποτε ειδικότη-

τας, πλην της ιατρικής της εργασίας, και έχουν εκτελέ-σει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις προ της15ης Μαΐου 2009.γ) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα οι οποίοι έχουν ασκήσει

καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχώς ε-πί επτά (7) τουλάχιστον έτη µέχρι και τις 15 Μαΐου 2009.

2. Οι ιατροί της παραγράφου 1 µπορούν να ασκούν κα-θήκοντα ιατρού εργασίας σε όλες τις περιφέρειες ιατρι-κών συλλόγων της χώρας, χωρίς άδεια των συλλόγωναυτών.

3. Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκησητης επιχείρησης».

4

Page 5: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-04-10 · σµία των παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται

2. Κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί µέχρι τηνέναρξη ισχύος της παρούσας κατ’ εφαρµογή της διάτα-ξης που αντικαθίσταται µε την παράγραφο 1 παύουν ναισχύουν.

3. Η υπ’ αρ. Υ7α/ΓΠ.οικ.112498/18.08.2009 κοινή υ-πουργική απόφαση (Β΄ 1775) καταργείται.

Άρθρο δέκατο τέταρτοΔηµόσιες συµβάσεις αρµοδιότητας Υπουργείου

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεωνδύναται, για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την έ-ναρξη ισχύος της παρούσας, να συνάπτει συµβάσειςπροµηθειών και παροχής υπηρεσιών µέχρι του ποσούτων εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ ανά σύµβαση, µε α-πευθείας ανάθεση, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα καικατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄147), για την επέκταση υφιστάµενων πληροφοριακώνσυστηµάτων, τη δηµιουργία και εγκατάσταση ηλεκτρονι-κών εφαρµογών και νέων εντύπων στο ΠληροφοριακόΣύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ», τη δηµιουργία νέων πλατφορµώνγια ενίσχυση εργοδοτών, εργαζοµένων και ανέργων, ευ-άλωτων και ευπαθών οµάδων του πληθυσµού, µε δια-σφάλιση της διαλειτουργικότητας αυτών µε τα πληρο-φοριακά συστήµατα των ΑΑΔΕ, e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕ-ΚΑ, την προµήθεια εφαρµογών και υπηρεσιών για την α-σφαλή διαχείριση της πληροφορίας και τη διασφάλισητων προσωπικών δεδοµένων, την εγκατάσταση συστη-µάτων και εφαρµογών ροών πληροφορίας, καθώς και τηδιαχείρισή τους, τη δηµιουργία portal για την υγεία και α-σφάλεια και για την ενηµέρωση εν γένει των εργαζοµέ-νων και εργοδοτών στο πλαίσιο εφαρµογής των νέωνµέτρων, τη δηµιουργία πενταψήφιου αριθµού για τη σχε-τική πληροφόρηση εργοδοτών, εργαζοµένων και ανέρ-γων, την προµήθεια εξοπλισµού για την υποστήριξη τωνδιαχειριστών υπάλληλων των νέων εφαρµογών και τηνενίσχυση του ΣΕΠΕ στον τοµέα ελέγχου της υγείας καιασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Άρθρο δέκατο πέµπτοΠαράταση προθεσµιών υποβολής προτάσεων έργων

(πράξεων) ΕΣΠΑ και παράταση υλοποίησης των εν εξελίξει πράξεων ΕΣΠΑ ως προς το φυσικό

και οικονοµικό τους αντικείµενο

1. Ενεργές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έργων(πράξεων) ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-κών Υποθέσεων προς δυνητικούς δικαιούχους µε κατα-ληκτική προθεσµία υποβολής προτάσεων έως τις 31Μαρτίου 2020, παρατείνονται ως προς την ως άνω προ-θεσµία, κατά τρεις (3) µήνες, ήτοι έως τις 30 Ιουνίου2020.

2. Το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των εν εξελί-ξει πράξεων ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-νικών Υποθέσεων που λήγει την 31η Μαρτίου 2020 πα-ρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2020. Για την ενεργοποίη-ση της παράτασης αυτής, οι αρµόδιες Ειδικές ΥπηρεσίεςΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-σεων προβαίνουν σε ανάλογες τροποποιήσεις των τε-χνικών δελτίων και των αποφάσεων ένταξης των πράξε-ων ως προς το χρονοδιάγραµµα λήξης του φυσικού καιοικονοµικού τους αντικειµένου αντίστοιχα.

Άρθρο δέκατο έκτοΈνταξη των ωφελουµένων του προγράµµατος

«Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» στο Επίδοµα Στέγασης

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνοςδιασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του ο-ποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας,και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υ-περβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος τηςπαρούσας, οι κατ’ εφαρµογή της υπ’ αρ.60134/786/15.12.2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄4545) ωφελούµενοι του προγράµµατος «Στέγαση καιΕργασία για τους αστέγους», µετά από την απένταξήτους από το πρόγραµµα αυτό, δικαιούνται να λάβουν τοΕπίδοµα Στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α΄74), κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης.Το ποσό του Επιδόµατος Στέγασης που δικαιούνται οι ω-φελούµενοι του πρώτου εδαφίου είναι ίσο µε αυτό της ε-πιδότησης που ελάµβαναν από το πρόγραµµα «Στέγασηκαι Εργασία για τους αστέγους» και έως τα όρια που κα-θορίζονται στην υπ’ αρ. 60134/786/15.12.2017 κοινή υ-πουργική απόφαση.

ΜΕΡΟΣ B΄:ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Άρθρο δέκατο έβδοµοΜέγιστες ποσότητες διάθεσης µέσων ατοµικής

προστασίας και προσωπικής υγιεινής στους καταναλωτές

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνοςδιασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του ο-ποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας,και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υ-περβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος τηςπαρούσας, πάσης φύσεως επιχειρήσεις λιανικής πώλη-σης προϊόντων, µέσων ατοµικής προστασίας ή προσωπι-κής υγιεινής δύνανται να διαθέτουν προς τους κατανα-λωτές ανώτατη ποσότητα τριών (3) τεµαχίων ανά πελά-τη για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη ατοµικής προ-στασίας και προσωπικής υγιεινής:α) Προϊόντα απολύµανσης.β) Προϊόντα αιθυλικής αλκοόλης.γ) Αντισηπτικά προϊόντα. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, τα ως άνω

προϊόντα επιτρέπεται να διατίθενται αποκλειστικά σε µε-µονωµένες συσκευασίες.

Άρθρο δέκατο όγδοοΩράριο εµπορικών καταστηµάτων

λιανικής πώλησης τροφίµων

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνοςδιασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του ο-ποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας,και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υ-περβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος τηςπαρούσας, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ε-πενδύσεων δύναται να παρατείνεται το εθνικό πλαίσιοωραρίου των εµπορικών καταστηµάτων λιανικής πώλη-σης τροφίµων κατά µία (1) ώρα από Δευτέρα έως Παρα-σκευή και κατά δύο (2) ώρες το Σάββατο.

5

Page 6: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-04-10 · σµία των παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνοςδιασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του ο-ποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας,και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υ-περβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος τηςπαρούσας, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ε-πενδύσεων δύναται να προβλέπεται η υποχρέωση λει-τουργίας των εµπορικών καταστηµάτων λιανικής πώλη-σης τροφίµων ή κατηγοριών αυτών τις Κυριακές, είτε γιαόλη την Επικράτεια είτε για µέρος αυτής. Με όµοια από-φαση καθορίζεται το ωράριο λειτουργίας των εµπορικώνκαταστηµάτων λιανικής πώλησης τροφίµων τις Κυρια-κές. Για το ίδιο χρονικό διάστηµα, µε απόφαση του Υ-πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι δυνατόν να υ-ποχρεώνονται τα εµπορικά καταστήµατα λιανικής πώλη-σης τροφίµων ή κατηγορίες αυτών να πωλούν εφηµερί-δες.

Άρθρο δέκατο ένατοΠροϊόντα δειγµατισµού

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνοςδιασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του ο-ποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας,και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υ-περβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος τηςπαρούσας, πάσης φύσεως επιχειρήσεις λιανικής πώλη-σης προϊόντων, ιδίως καλλυντικών, υποχρεούνται στηναπόσυρση και τη µη διάθεση προϊόντων δειγµατισµούστους καταναλωτές. Με τον όρο «προϊόντα δειγµατι-σµού» νοούνται τα προϊόντα, τα οποία τηρούνται εντόςτων επιχειρήσεων µε σκοπό τη δειγµατοληπτική τουςχρήση από τον καταναλωτή εντός της επιχείρησης.

Άρθρο εικοστόΤροφοδοσία καταστηµάτων και αγορών – Επίταξη

ειδικού νοσοκοµειακού εξοπλισµού, µέσων ατοµικήςπροστασίας και φαρµάκων

Στην από 14.3.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµέ-νου (Α΄ 64) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρουπρώτου αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εφαρµογή της παραγράφου 8 του άρθρου 52 του ν.2696/1999 (Α΄ 57) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτήςκοινών υπουργικών αποφάσεων, περί ωραρίου τροφοδο-σίας των επιχειρήσεων, αναστέλλεται για χρονικό διά-στηµα ενός (1) µήνα από την έναρξη ισχύος της παρού-σας, αποκλειστικά και µόνον για την περίπτωση της τρο-φοδοσίας των καταστηµάτων που εµπορεύονται τρόφι-µα, των υπεραγορών (super market), των υπαίθριων αγο-ρών (λαϊκών αγορών), των οργανωµένων αγορών τροφί-µων, των ιδιωτικών φαρµακαποθηκών και των προµηθευ-τικών συνεταιρισµών φαρµακοποιών».

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου έ-κτου αντικαθίσταται ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ε-πενδύσεων και Υγείας που δηµοσιεύεται στην Εφηµερί-δα της Κυβερνήσεως, εφόσον κρίνεται ότι υπάρχει ανά-γκη δηµόσιου συµφέροντος, µπορούν να επιτάσσονται,για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι (6) µηνών κινητά, αναλώ-σιµα και µη, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες, φυσικά ή νοµι-

κά πρόσωπα, και εµπίπτουν στην έννοια του ειδικού νο-σοκοµειακού εξοπλισµού, των µέσων ατοµικής προστα-σίας και των φαρµάκων.».

Άρθρο εικοστό πρώτοΠεριορισµοί ως προς την πώληση αγαθών

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνοςδιασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του ο-ποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας,και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υ-περβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος τηςπαρούσας, απαγορεύεται η συνοµολόγηση ή η λήψη πε-ριουσιακών ωφεληµάτων που αφορούν την πώληση ο-ποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας που είναι απαραίτητογια την υγεία, τη διατροφή, τη µετακίνηση και την ασφά-λεια του καταναλωτή, ιδίως δε φαρµακευτικών προϊό-ντων, µέσων ατοµικής προστασίας και προσωπικής υγιει-νής, όπως χειρουργικών µασκών, αντισηπτικών υγρώνκαι άλλων υλικών απολύµανσης, εφόσον τα ωφελήµατααυτά υπερβαίνουν την αξία της παροχής, τόσο ώστε τοµικτό περιθώριο κέρδους να είναι µεγαλύτερο από αυτότης προ της 1ης Φεβρουαρίου 2020, για τα ως άνω προϊ-όντα και υπηρεσίες.

2. Αρµόδια αρχή, για τη λήψη καταγγελιών και τη δια-πίστωση παράβασης της παραγράφου 1, ορίζεται η Γενι-κή Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτήτου Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

3. Η αρχή της παραγράφου 2 ασκεί αρµοδιότητες ε-λέγχου ως εξής:α) αποκτά πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδοµένο

και έγγραφο από οιαδήποτε πηγή που διευκολύνει τον έ-λεγχο οιασδήποτε πιθανολογούµενης παράβασης,β) διενεργεί επιτόπιο έλεγχο, ο οποίος συµπεριλαµβά-

νει την πρόσβαση σε κάθε χώρο ή µέσο µεταφοράς πουχρησιµοποιεί ο προµηθευτής τον οποίον αφορά ο έλεγ-χος, ή παραγγέλλει ελέγχους που διενεργούνται απόάλλες δηµόσιες αρχές, προκειµένου να λαµβάνονται, ναεξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδοµένα ήέγγραφα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγ-χου, ανεξαρτήτως του µέσου αποθήκευσής τους,γ) διατηρεί στην κατοχή της τα στοιχεία, τα δεδοµένα

και τα έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή τουελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθµό που απαιτείταιγια την οµαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,δ) αναζητεί την παροχή πληροφοριών όσον αφορά στα

πραγµατικά περιστατικά από κάθε εκπρόσωπο ή µέλοςτου προσωπικού του προµηθευτή που ελέγχεται, ο οποί-ος έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες και εξη-γήσεις όσον αφορά στα πραγµατικά περιστατικά, τα δε-δοµένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται µε το αντικείµενοτου ελέγχου.

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-σεων επιβάλλονται σε βάρος οποιουδήποτε παραβαίνειτην απαγόρευση της παραγράφου 1, είτε αυτεπαγγέλ-τως είτε έπειτα από καταγγελία, µία ή περισσότερες κυ-ρώσεις ως εξής: α) σύσταση µε σκοπό την παύση της παράνοµης πρα-

κτικής και τη συµµόρφωση εντός οριζόµενης µε την από-φαση αποκλειστικής προθεσµίας, καθώς και την παρά-λειψή της στο µέλλον,

6

Page 7: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-04-10 · σµία των παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται

β) πρόστιµο από χίλια (1.000) έως ένα εκατοµµύριο(1.000.000) ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβα-σης.

5. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που ο Υπουργός Ανά-πτυξης και Επενδύσεων έχει εξαντλήσει όλα τα µέσαπου του παρέχει ο νόµος προκειµένου να επιτύχει τηνπαύση της παράνοµης πρακτικής και την άρση των συνε-πειών της και προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνοςσοβαρής βλάβης των συλλογικών συµφερόντων των κα-ταναλωτών, µπορεί να λάβει επιπλέον µέτρα ως εξής: α) να απαιτεί είτε από τον παραβάτη, είτε από πάροχο

υπηρεσιών Κοινωνίας της Πληροφορίας την άµεση αφαί-ρεση περιεχοµένου, τη διαγραφή, την απενεργοποίηση ήτον περιορισµό της πρόσβασης σε επιγραµµική (online)διεπαφή, β) να απαγορεύει τις διαφηµιστικές καταχωρίσεις σε

οποιοδήποτε µέσο για αγαθά που διατίθενται προς πώ-ληση κατά παράβαση της παραγράφου 1.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-σεων µπορεί να εξειδικεύεται η έννοια της δυσαναλο-γίας των ωφεληµάτων µε την αξία της παροχής, να κα-θορίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν τις αρµοδιό-τητες ελέγχου, καθώς και τη διαδικασία επιβολής τωνκυρώσεων της παραγράφου 4 και να ρυθµίζεται κάθε επι-µέρους θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο εικοστό δεύτεροΠρόστιµα και αρµοδιότητα ελέγχου

1. Η µη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του δέκατου έ-βδοµου, δέκατου όγδοου και δέκατου ένατου άρθρου ε-πισύρει την επιβολή διοικητικού προστίµου ύψους απόχίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανά πε-ρίπτωση, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης.

2. Η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Κα-ταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεωνορίζεται αρµόδια για τον έλεγχο συµµόρφωσης µε τις υ-ποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις που µνη-µονεύονται στην παράγραφο 1, τη λήψη καταγγελιών, τηδιαπίστωση παραβάσεων και την επιβολή προστίµων κατ’εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο εικοστό τρίτοΕισαγωγή µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης

1. Για την αποφυγή του κινδύνου περαιτέρω διασπο-ράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βε-βαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντωςγια χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνειτους τέσσερις (4) µήνες από την έναρξη ισχύος της πα-ρούσας, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ε-πενδύσεων δίνεται άδεια εισαγωγής από τρίτες χώρεςδιάθεσης µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης µε φθαλι-κό διαιθυλεστέρα (DEP) σε ποσοστό 0.2 γραµµάρια ανάλίτρο ένυδρης αιθυλικής αλκοόλης αλκοολικού τίτλουτουλάχιστον 95% vol.

2. Η εισαγωγή της µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόληςπροορίζεται αποκλειστικά για την παραγωγή αντισηπτι-κών προϊόντων και τη διάθεσή τους στην Ελληνική Επι-κράτεια.

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διαδικασίες και οι διατυ-πώσεις, όπως προβλέπονται στην υπ. αρ.

Φ.1554/811/2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίαςκαι Οικονοµικών (Β΄ 2694) για την παραλαβή µετουσιω-µένης αιθυλικής αλκοόλης από κράτη µέλη της Ευρω-παϊκής Ένωσης.

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟ-

ΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο εικοστό τέταρτοΈκδοση εγγράφων µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης

της Δηµόσιας Διοίκησης

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτότου ατοµικά ή ως νόµιµος εκπρόσωπος νοµικού προσώ-που (χρήστης) δύναται να εκδίδει έγγραφα µέσω της Ε-νιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης του άρ-θρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).

2. Για την πρόσβαση στις ως άνω υπηρεσίες, απαιτεί-ται η προηγούµενη αυθεντικοποίηση του χρήστη, σύµ-φωνα µε όσα ορίζονται στο εικοστό πέµπτο άρθρο.

3. Τα έγγραφα της παραγράφου 1 φέρουν µοναδικό α-ναγνωριστικό αριθµό επαλήθευσης και προηγµένη ή ε-γκεκριµένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψη-φιακής Διακυβέρνησης και γίνονται υποχρεωτικά αποδε-κτά από τους φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερουδηµόσιου τοµέα, καθώς και από άλλα φυσικά ή νοµικάπρόσωπα: α) ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούµενα µε χρήση

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλε-κτρονική σφραγίδα,β) ως έντυπα έγγραφα, εφόσον εκτυπωθούν από τη

διαδικτυακή εφαρµογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης τηςΔηµόσιας Διοίκησης, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ήδιαδικασία επικύρωσης.

4. Τα έγγραφα της παραγράφου 1 αποθηκεύονται στηθυρίδα του χρήστη για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) η-µερών και µετά από επιλογή του είτε αποστέλλονται η-λεκτρονικά στη θυρίδα του φορέα επιλογής του, είτε ε-κτυπώνονται και υποβάλλονται ως έντυπα έγγραφα.

5. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνη-σης ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα για την εφαρµογήτου παρόντος.

Άρθρο εικοστό πέµπτοΤρόποι αυθεντικοποίησης για χρήση υπηρεσιών

της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης

1. Οι χρήστες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης αποκτούνπρόσβαση στις υπηρεσίες της, αφού προηγουµένωςπροβούν σε αυθεντικοποίηση µε τη χρήση των κωδικών -διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορια-κών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του ΥπουργείουΨηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

2. Για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισµού για τηνΠροστασία Δεδοµένων (ΕΕ L 119) και του ν. 4624/2019(Α΄ 137), το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενερ-γεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ως προς την πρόσβα-ση, την επεξεργασία και τη διατήρηση των δεδοµένωνπροσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την πα-ροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από την Ενιαία Ψηφιακή

7

Page 8: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-04-10 · σµία των παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται

Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 τουν. 4635/2019 (Α΄ 167).

3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνη-σης ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα για την εφαρµογήτου παρόντος.

Άρθρο εικοστό έκτοΑιτήσεις πολιτών µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης

1. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του εικοστού τέταρ-του άρθρου της παρούσας µπορούν να αιτούνται την έκ-δοση διοικητικών εγγράφων από τους φορείς του δηµό-σιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα µέσω της Ενιαί-ας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης του άρ-θρου 52 του ν. 4635/2019.

2. Για την πρόσβαση στην ως άνω υπηρεσία απαιτείταιη προηγούµενη αυθεντικοποίηση του χρήστη, σύµφωναµε όσα ορίζονται στο εικοστό πέµπτο άρθρο.

Άρθρο εικοστό έβδοµοΗλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

1. Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α΄ 75) µπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύ-λη της Δηµόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 τουν. 4635/2019, µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεταικαι γίνεται αποδεκτή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ει-κοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.

2. Η αυθεντικοποίηση που πραγµατοποιείται για τηχρήση της ηλεκτρονικής εφαρµογής της παραγράφου 1του παρόντος έχει την ίδια ισχύ µε τη βεβαίωση γνήσιουυπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Η η-µεροµηνία που αναγράφεται στην προηγµένη ή εγκεκρι-µένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου ΨηφιακήςΔιακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ηµεροµηνία έκδοσηςτης ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρού-νται οι όροι του προηγούµενου εδαφίου, η ηλεκτρονικήυπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έ-ντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας.

3. Στη θυρίδα του χρήστη και στη θυρίδα του αρµόδιουφορέα τηρείται αρχείο των ηλεκτρονικών υπεύθυνων δη-λώσεων που συντάχθηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξειςτου παρόντος, για διάστηµα τριάντα (30) ηµερών. Το διά-στηµα αυτό υπολογίζεται από την ηµεροµηνία και την ώ-ρα που αποτυπώνεται στο σώµα της ηλεκτρονικής υπεύ-θυνης δήλωσης.

4. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υλοποιείται µέσωτου Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της ΓενικήςΓραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Δι-οίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-βέρνησης, σύµφωνα µε το ισχύον Πλαίσιο ΑσφάλειαςΠληροφοριακών Συστηµάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και τιςδιατάξεις περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χα-ρακτήρα.

5. Σε περίπτωση αµφισβήτησης του περιεχοµένου τηςυπεύθυνης δήλωσης ή άρνησης αποδοχής της υποβολήςτης, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., υπό την ιδιότητα του παρόχου της υ-πηρεσίας, έχει την αρµοδιότητα να επιβεβαιώνει το πε-ριεχόµενο της υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και τα ανα-γκαία στοιχεία αναφορικά µε τον τρόπο που έλαβε χώραη αυθεντικοποίηση της δήλωσης, και να κοινοποιεί αυτάείτε στον δηλούντα, είτε στον αποδέκτη της υπεύθυνης

δήλωσης, είτε σε οποιονδήποτε αποδεικνύει ειδικό έν-νοµο συµφέρον, υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων2, 3 και 5 του άρθρου 5 του ν. 2690/1999. Για τον σκοπόαυτό, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. τηρεί τα αναγκαία µεταδεδοµέναγια χρονικό διάστηµα επτά (7) τουλάχιστον ετών.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνη-σης ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε την τήρη-ση και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρµογής τηςπαραγράφου 1, όπως:α) οι γενικοί όροι που διέπουν την παροχή της υπηρε-

σίας προς τους πολίτες, και µε τους οποίους καθορίζο-νται:αα) η πρόσβαση των χρηστών στην ηλεκτρονική εφαρ-

µογή της παραγράφου 1,αβ) ο τρόπος και η διαδικασία αυθεντικοποίησης µέσω

µοναδικής ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των χρηστών,αγ) τα στοιχεία και δεδοµένα που απαιτούνται για τη

συµπλήρωση της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης,αδ) η µορφή και το περιεχόµενό της,β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής

της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης σε αρχή ή υπηρε-σία του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, γ) η δυνατότητα υποβολής αµφισβητήσεων και ενστά-

σεων, δ) η δυνατότητα ασκήσεως των εκ του Γενικού

Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων και τουν. 4624/2019 δικαιωµάτων, ε) τα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα ασφαλείας και στ) κάθε τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµο-

γή του παρόντος.

Άρθρο εικοστό όγδοοΗλεκτρονική εξουσιοδότηση

1. Η εξουσιοδότηση δύναται να καταρτίζεται στην Ενι-αία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης του άρθρου52 του ν. 4635/2019 µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής«e-Exousiodotisi». Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση του πα-ρόντος δεν υποκαθιστά το συµβολαιογραφικό πληρεξού-σιο. Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση υποβάλλεται και γί-νεται αποδεκτή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εικοστότέταρτο άρθρο.

2. Η αυθεντικοποίηση που πραγµατοποιείται για τηχρήση της ηλεκτρονικής εφαρµογής της παραγράφου 1του παρόντος έχει την ίδια ισχύ µε τη βεβαίωση γνήσιουυπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Η η-µεροµηνία που αναγράφεται στην προηγµένη ή εγκεκρι-µένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου ΨηφιακήςΔιακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ηµεροµηνία έκδοσηςτης ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης. Κατά τους όρους τουπροηγούµενου εδαφίου η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση,τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνι-στά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας.

3. Στη θυρίδα του χρήστη και στη θυρίδα του αρµόδιουφορέα τηρείται αρχείο των ηλεκτρονικών εξουσιοδοτή-σεων που συντάχθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις τηςπαρούσας για διάστηµα τριάντα (30) ηµερών. Το διάστη-µα αυτό υπολογίζεται από την ηµεροµηνία και ώρα πουαποτυπώνεται στο σώµα της εξουσιοδότησης.

4. Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση υλοποιείται µέσωτου Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της ΓενικήςΓραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Δι-οίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

8

Page 9: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-04-10 · σµία των παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται

σύµφωνα µε το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφορια-κών Συστηµάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ και τις διατάξεις περίπροστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. Σε περίπτωση αµφισβήτησης του περιεχοµένου τηςεξουσιοδότησης ή άρνησης αποδοχής της υποβολήςτης, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., υπό την ιδιότητα του παρόχου της υ-πηρεσίας, έχει την αρµοδιότητα να επιβεβαιώνει το πε-ριεχόµενο της εξουσιοδότησης, καθώς και τα αναγκαίαστοιχεία αναφορικά µε τον τρόπο που έλαβε χώρα η αυ-θεντικοποίηση της εξουσιοδότησης και να κοινοποιεί αυ-τά είτε στον εξουσιοδοτούντα, είτε στον εξουσιοδοτού-µενο, είτε σε οποιονδήποτε αποδεικνύει ειδικό έννοµοσυµφέρον, υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 3και 5 του άρθρου 5 του ν. 2690/1999. Για τον σκοπό αυτό,η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. τηρεί τα αναγκαία µεταδεδοµένα για χρο-νικό διάστηµα επτά (7) τουλάχιστον ετών.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνη-σης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-ως, ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε την τήρη-ση και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρµογής τηςπαραγράφου 1, όπως: α) οι γενικοί όροι που διέπουν την παροχή της υπηρε-

σίας προς τους πολίτες, και µε τους οποίους καθορίζο-νται:αα) η πρόσβαση των χρηστών στην ηλεκτρονική εφαρ-

µογή της παραγράφου 1,αβ) ο τρόπος και η διαδικασία αυθεντικοποίησης µέσω

µοναδικής ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των χρηστών, αγ) τα στοιχεία και δεδοµένα που απαιτούνται για τη

συµπλήρωση της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης, αδ) η µορφή και το περιεχόµενό της, β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής

της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης σε αρχή ή υπηρεσίατου δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, γ) η δυνατότητα υποβολής αµφισβητήσεων και ενστά-

σεων, δ) η δυνατότητα ασκήσεως των εκ του Γενικού

Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων και τουν. 4624/2019 δικαιωµάτων, ε) τα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα ασφαλείας και στ) κάθε τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµο-

γή του παρόντος.

Άρθρο εικοστό ένατοΥποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στα Κ.Ε.Π.

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτότου ατοµικά ή ως νόµιµος εκπρόσωπος νοµικού προσώ-που µπορεί να υποβάλει αιτήσεις στα Κέντρα Εξυπηρέ-τησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και ηλεκτρονικά, είτε µέσω τηςΚεντρικής Διαδικτυακής Πύλης της δηµόσιας διοίκησης(ermis.gov.gr), είτε µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής“e-kep.gov.gr “ της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµό-σιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019. Η παρα-λαβή του αποτελέσµατος µπορεί να διενεργείται είτε µέ-σω της αποστολής του στην ηλεκτρονική θυρίδα του αι-τούντος, είτε µέσω της αποστολής του στην ταχυδροµι-κή διεύθυνση του χρήστη µε τη χρήση ταχυδροµικών υ-πηρεσιών ή υπηρεσιών ταχυµεταφορών. Τα φυσικά πρό-σωπα µπορούν να αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίεςτης ηλεκτρονικής εφαρµογής «e-kep.gov.gr», αφούπροηγουµένως προβούν σε αυθεντικοποίηση σύµφωναµε το εικοστό πέµπτο άρθρο.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνη-σης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνη-σης, ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε την τή-ρηση και τη λειτουργία των ηλεκτρονικών εφαρµογώντης παραγράφου 1, όπως: α) οι γενικοί όροι που διέπουν την παροχή της υπηρε-

σίας προς τους πολίτες, και µε τους οποίους καθορίζο-νται:αα) η πρόσβαση των χρηστών στις ηλεκτρονικές ε-

φαρµογές της παραγράφου 1,αβ) ο τρόπος και η διαδικασία αυθεντικοποίησης µέσω

µοναδικής ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των χρηστών, αγ) τα στοιχεία και δεδοµένα που απαιτούνται για τη

συµπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, αδ) η µορφή και το περιεχόµενό της,β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής

της ηλεκτρονικής αίτησης σε αρχή ή υπηρεσία του δηµό-σιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, γ) η δυνατότητα ασκήσεως των εκ του Γενικού

Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων και τουν. 4624/2019 δικαιωµάτων, δ) τα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα ασφαλείας,ε) ο τρόπος αποστολής των αποτελεσµάτων των αιτή-

σεων,στ) ο ορισµός των υπηρεσιών για τις οποίες απαιτείται

η φυσική παρουσία του αιτούντος στο αρµόδιο ΚΕΠ και οτρόπος ορισµού προγραµµατισµένης συνάντησης,ζ) κάθε τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή

του παρόντος.

Άρθρο τριακοστόΜέθοδοι ταυτοποίησης

1. Πριν από την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας ε-µπιστοσύνης, ο πάροχος υπηρεσιών εµπιστοσύνης προ-βαίνει µε κατάλληλα µέσα στην εξακρίβωση της ταυτό-τητας και των ειδικών χαρακτηριστικών του αιτούντος(ταυτοποίηση). Τη διαδικασία του προηγούµενου εδαφί-ου δύναται να διενεργεί και τρίτος δυνάµει σύµβασης µετον πάροχο υπηρεσιών εµπιστοσύνης. Η δυνατότηταταυτοποίησης από τρίτο ενεργοποιείται µετά από την έ-νταξη της θετικής αξιολόγησης της Εθνικής ΕπιτροπήςΤηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) στον Εθνι-κό Κατάλογο Εµπιστοσύνης, όπως προβλέπεται στο άρ-θρο 22 του Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014 του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014(ΕΕ L 257).

2. Η ταυτοποίηση διενεργείται µε µία από τις αναφε-ρόµενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ανωτέρωΚανονισµού µεθόδους. Ειδικότερα, ο πάροχος υπηρε-σιών εµπιστοσύνης ή τρίτος δύναται να χρησιµοποιεί µε-θόδους ταυτοποίησης µε διασφάλιση ισοδύναµη µε τηφυσική παρουσία, όπως την ηλεκτρονική ή την εξ απο-στάσεως ταυτοποίηση, σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο24. Η ισοδύναµη διασφάλιση εξετάζεται και επιβεβαιώ-νεται από οργανισµό αξιολόγησης συµµόρφωσης, όπωςορίζεται στην περίπτωση 18 του άρθρου 3 του ανωτέρωΚανονισµού. Τα πρότυπα και οι απαιτήσεις για τη µέθοδοταυτοποίησης του προηγούµενου εδαφίου, καθώς καικάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρό-ντος, ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού ΨηφιακήςΔιακυβέρνησης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση τηςΕ.Ε.Τ.Τ..

9

Page 10: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-04-10 · σµία των παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται

Άρθρο τριακοστό πρώτοΝοµική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων

1. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που εκδίδονται από νοµικόπρόσωπο ή νοµική οντότητα, είτε υπογράφονται µε τηνεγκεκριµένη ηλεκτρονική υπογραφή του νόµιµου εκπρο-σώπου τους, είτε τίθεται σε αυτά η εγκεκριµένη ηλε-κτρονική σφραγίδα της περίπτωσης 27 του άρθρου 3 τουΚανονισµού (ΕΕ) 910/2014, όπου η τελευταία απαιτείται.Στα ως άνω έγγραφα η εγκεκριµένη ηλεκτρονική υπο-γραφή του νόµιµου εκπροσώπου και η εγκεκριµένη ηλε-κτρονική σφραγίδα επέχουν θέση ιδιόχειρης υπογραφήςκαι πρωτότυπης σφραγίδας αντίστοιχα.

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόµος ή τα µέρηορίζουν ότι απαιτείται η ιδιόχειρη υπογραφή σε κάθεφύλλο ή σελίδα του εγγράφου, αρκεί η θέση της ηλε-κτρονικής υπογραφής ή της ηλεκτρονικής σφραγίδαςστην αρχή ή στο τέλος του ηλεκτρονικού εγγράφου.

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 11 τουν. 2690/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στις περι-πτώσεις που ο νόµος απαιτεί βεβαίωση του γνησίου τηςυπογραφής του ενδιαφεροµένου, αρκεί, κατά περίπτω-ση, η εγκεκριµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή η εγκεκριµέ-νη ηλεκτρονική σφραγίδα του ενδιαφεροµένου, εφόσοντο έγγραφο διακινείται ηλεκτρονικά.».

Άρθρο τριακοστό δεύτεροΑναστολή διοικητικών διαδικασιών

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυ-βέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργούκαι εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνοςδιασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του ο-ποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας,και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υ-περβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος τηςπαρούσας, δύναται να τροποποιείται η διαδικασία έκδο-σης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικώνεγγράφων, καθώς και να αναστέλλεται η υποχρέωση κα-ταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών που απαιτού-νται για την έκδοση των ως άνω εγγράφων.

Άρθρο τριακοστό τρίτοΔυνατότητα τηλεδιάσκεψης

1. Στο άρθρο 4 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) η παράγρα-φος 8 αναριθµείται ως παρ. 9 και προστίθεται παράγρα-φος 8 ως εξής:

«8. Η συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου µπορείνα διεξαχθεί µε τηλεδιάσκεψη ως προς ορισµένα ή καιως προς όλα τα µέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκλη-ση προς τα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου της παρα-γράφου 1 του άρθρου 2 περιλαµβάνει τις αναγκαίες πλη-ροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συµµετοχή τουςστη συνεδρίαση».

2. Η γενική συνέλευση µετόχων ή εταίρων, οποιουδή-ποτε νοµικού προσώπου ή οποιασδήποτε νοµικής οντό-τητας, µπορεί να διεξαχθεί µε τηλεδιάσκεψη ως προς ο-ρισµένα ή και ως προς όλα τα µέλη της. Στην περίπτωσηαυτή η πρόσκληση προς τα µέλη της Γενικής Συνέλευ-σης περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνι-κές οδηγίες για τη συµµετοχή τους στη συνεδρίαση. Ηπαρούσα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Άρθρο τριακοστό τέταρτοΖητήµατα δηµοσίων συµβάσεων Υπουργείου

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 της από 11.03.2020Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου αντικαθίσταται ωςεξής:

«1. Για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την έναρξηισχύος της παρούσας, λόγω του κινδύνου περαιτέρωδιάδοσης κορωνοϊού COVID-19 και µε σκοπό τη διασφά-λιση της εύρυθµης και απρόσκοπτης λειτουργίας του Υ-πουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευό-µενων φορέων του, την αποτροπή ή ελαχιστοποίησηπραγµατοποίησης συνεδριάσεων συλλογικών και µη ορ-γάνων του δηµόσιου τοµέα, την εξ αποστάσεως εκτέλε-ση εργασίας δηµόσιων υπαλλήλων και λειτουργών καιτην αποµακρυσµένη παροχή υπηρεσιών σε πολίτες καιεπιχειρήσεις, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησηςκαι οι εποπτευόµενοι φορείς του δύνανται, κατά παρέκ-κλιση όλων των κείµενων εθνικών διατάξεων περί δηµο-σίων συµβάσεων, να προσφεύγουν στη διαδικασία της α-πευθείας ανάθεσης για τη σύναψη συµβάσεων προµη-θειών και παροχής υπηρεσιών µε αντικείµενα ενδεικτικάτη συντήρηση υφιστάµενων κρίσιµων πληροφοριακώνσυστηµάτων του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιουτοµέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011(Α΄138), την ανάπτυξη νέων µέσων Τεχνολογιών Πληρο-φορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), την ανάπτυξη και συ-ντήρηση ιστοσελίδων, την παροχή υπηρεσιών πληροφο-ρικής, τα έργα πληροφορικής, για τους ως άνω σκοπούςκαι ιδιαίτερα τη συνέχιση της εύρυθµης και απρόσκο-πτης λειτουργίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-νησης και των εποπτευόµενων φορέων του, την παροχήυπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και απολύµανσηςτων κτιρίων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησηςκαι των εποπτευόµενων φορέων του και την προµήθειατων σχετικών υλικών, καθώς και την προµήθεια φορητώνυπολογιστών, σχετικών ηλεκτρονικών συσκευών και τουαπαραίτητου λογισµικού για την επίτευξη της εξ απο-στάσεως παροχής εργασίας των υπαλλήλων και την πα-ροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση και λειτουργίατους».

Άρθρο τριακοστό πέµπτοΧρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

1. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της ανώ-νυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗ-ΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.» (Κ.τ.Π.), η Κ.τ.Π., ως αναθέτουσα αρχήτου έργου «Σύζευξις ΙΙ», µπορεί να χρησιµοποιεί το Εθνι-κό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψηςτων εκτελεστικών δηµοσίων συµβάσεων, εκκρεµών καιµη, των συµφωνιών πλαίσιο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υποδοµές α-σφάλειας, τηλεφωνίας, τηλεδιάσκεψης, καλωδίωσης»,«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδων 1– 8» και «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υπηρεσίες Ασύρµατης Νησί-δας».

2. Με όµοια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία µετά-βασης στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και οι σχετικές προθεσµίες καιρυθµίζεται κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια.Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το µέχρι σήµερα ισχύον κα-νονιστικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες όσον αφοράτις ανωτέρω συµφωνίες πλαίσιο.

10

Page 11: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-04-10 · σµία των παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται

Άρθρο τριακοστό έκτοΆυλη λειτουργία συστήµατος ηλεκτρονικής

συνταγογράφησης φαρµάκων

1. Για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από την έναρξηισχύος της παρούσας, λόγω του κινδύνου περαιτέρωδιασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και µε σκοπό τονπεριορισµό της φυσικής επαφής ασθενών και ιατρών καιτη διευκόλυνση των ασθενών, κατά παρέκκλιση όλωντων κείµενων διατάξεων για την άυλη συνταγογράφηση,η άυλη συνταγογράφηση διενεργείται σύµφωνα µε τοπαρόν. Η άυλη συνταγή και το άυλο παραπεµπτικό διακι-νούνται και εκτελούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικάστο Σύστηµα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας(https://www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p) που λειτουργείκαι διαχειρίζεται η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..

2. Ο ασθενής δύναται να συνδέεται στο ΣύστηµαΠρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (https://www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p) είτε µε τους κωδικούς πρόσβα-σης στο Σύστηµα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, εφό-σον διαθέτει («Είσοδος µε ΠΦΥ»), είτε µε τη χρήση τωνκωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραµµατείας Πλη-ροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υ-πουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και ναδηλώνει ότι επιθυµεί να λαµβάνει ηλεκτρονικά τις συ-νταγές φαρµάκων που του συνταγογραφούνται. Στηνπερίπτωση αυτή, δηλώνει επίσης υποχρεωτικά τον τρό-πο µε τον οποίο θα λαµβάνει τις ανωτέρω συνταγές, ο ο-ποίος µπορεί να είναι είτε µέσω µηνύµατος (sms) στο κι-νητό του τηλέφωνο, καταχωρώντας τον αριθµό του κινη-τού του τηλεφώνου στο σύστηµα, είτε και µέσω µηνύµα-τος (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείουτου, καταχωρώντας στο σύστηµα τη διεύθυνση του ηλε-κτρονικού του ταχυδροµείου.

3. Στην περίπτωση που ο ασθενής έχει δηλώσει ότι ε-πιθυµεί να λαµβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές φαρµά-κων του, µόλις ο ιατρός καταχωρίσει τη συνταγή φαρµά-κων του, ο ασθενής ενηµερώνεται για την έκδοση τηςσυνταγής µε λήψη µηνύµατος (sms) στο κινητό του τη-λέφωνο, το οποίο περιλαµβάνει τον αριθµό της συντα-γής που του συνταγογραφήθηκε (barcode συνταγής) καιτο χρονικό διάστηµα ισχύος της ή και µήνυµα στη διεύ-θυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του (email) µε όλα ταστοιχεία που περιλαµβάνονται στη συνταγή, ήτοι, ενδει-κτικά, αριθµό συνταγής, φάρµακο, διάγνωση και χρονικόδιάστηµα ισχύος. Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείταιστο Σύστηµα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, στο ο-ποίο συνδέονται οι ιατροί µε τους µοναδικούς κωδικούςπιστοποίησής τους. Για κάθε ηλεκτρονική συνταγή κατα-γράφονται τα στοιχεία του ιατρού που την καταχώρισε,καθώς και η ηµεροµηνία αυτής.

4. Κατά την εκτέλεση της άυλης ηλεκτρονικής συντα-γής δεν προσκοµίζεται στον φαρµακοποιό το φυσικό έ-ντυπο της συνταγής φαρµάκων του ιατρού. Ο φαρµακο-ποιός ανακτά την άυλη ηλεκτρονική συνταγή εισάγο-ντας στο Σύστηµα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τονκωδικό της (barcode συνταγής) ή τον Αριθµό ΜητρώουΚοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του ασθενή. Στην πε-ρίπτωση εκτέλεσης της άυλης συνταγής φαρµάκων µεβάση τον αριθµό συνταγής (barcode συνταγής), ο φαρ-µακοποιός αναζητεί και εκτελεί την άυλη ηλεκτρονικήσυνταγή φαρµάκων, µε βάση τον αριθµό της (barcode

συνταγής). Μόλις ο φαρµακοποιός εκτελέσει τη συντα-γή, ο πολίτης λαµβάνει ενηµερωτικό µήνυµα στο κινητότου τηλέφωνο ή και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ-δροµείου που έχει δηλώσει, µε τα στοιχεία εκτέλεσηςτης συνταγής του. Στην περίπτωση εκτέλεσης της άυληςηλεκτρονικής συνταγής φαρµάκων µε βάση τον Α.Μ.Κ.Α.του πολίτη, ο φαρµακοποιός εισάγει στο Σύστηµα της Η-λεκτρονικής Συνταγογράφησης τον Α.Μ.Κ.Α. του πολίτηπου έχει δηλώσει ότι επιθυµεί άυλη συνταγογράφηση,προκειµένου να αναζητήσει τις ηλεκτρονικές συνταγέςτου, οι οποίες εκκρεµούν προς εκτέλεση. Το σύστηµα α-ποστέλλει στον πολίτη κωδικό (one-time-password) µεµήνυµα στο κινητό τηλέφωνο ή και στη διεύθυνση ηλε-κτρονικού ταχυδροµείου που έχει δηλώσει για επιβεβαί-ωση της παρουσίας του. Ο πολίτης γνωστοποιεί τον κω-δικό στον φαρµακοποιό, ο οποίος τον εισάγει στο Σύστη-µα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και αποκτά πρό-σβαση στις προς εκτέλεση συνταγές φαρµάκων του πο-λίτη. Μόλις ο φαρµακοποιός εκτελέσει τη συνταγή, οπολίτης λαµβάνει ενηµερωτικό µήνυµα στο κινητό τηλέ-φωνο ή και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείουπου έχει δηλώσει, µε τα στοιχεία εκτέλεσης της συντα-γής του.

5. Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψη-φιακής Διακυβέρνησης µπορεί να παρατείνεται ο χρόνοςεφαρµογής του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρι-νού µέτρου λαµβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξηςτου φαινοµένου του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο τριακοστό έβδοµοΚατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

1. Στο άρθρο εικοστό τέταρτο της από 14.3.2020 Πρά-ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου επέρχονται οι εξής τρο-ποποιήσεις:α. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 προστί-

θεται εδάφιο ως εξής: «Οι κατά το προηγούµενο εδάφιοσυµβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορι-σµούς των δώδεκα (12) µηνών που προβλέπονται στηνπαράγραφο 1 του άρθρου 206 του Κώδικα ΚατάστασηςΔηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007,Α΄143) και της περίπτωσης ιε’ της παραγράφου 2 του άρ-θρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄234), καθώς και στον χρονι-κό περιορισµό των τριών (3) µηνών που προβλέπεταιστην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004(Α΄134).».β. Στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται εδάφιο

ως εξής: «Για το προσωπικό της παρούσας δεν εφαρµό-ζεται το άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης ΝοµοθετικούΠεριεχοµένου (Α΄55).».

2. α. Ειδικά για το έτος 2020, η προθεσµία της παρα-γράφου 1 του άρθρου 160 του Κώδικα Δήµων και Κοινο-τήτων (ν. 3463/2006, Α΄114) παρατείνεται έως τις31.5.2020.β. Προϋπολογισµοί ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, οι οποίοι έ-

χουν ψηφιστεί από τα οικεία συµβούλια και έχουν τησύµφωνη γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυ-τοτέλειας Ο.Τ.Α., η οποία παρασχέθηκε κατά την παρά-γραφο 6 του άρθρου 77 και την παράγραφο 3 του άρ-θρου 78 του ν. 4172/2013 (Α΄167) και για τους οποίους,έως της έναρξη ισχύος της παρούσας, δεν έχει εκδοθεί

11

Page 12: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-04-10 · σµία των παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται

η ειδική πράξη έγκρισης της οικείας αποκεντρωµένης δι-οίκησης, εκτελούνται αµέσως. Η περίπτωση α΄ της πα-ραγράφου 7 του εικοστού τετάρτου άρθρου της από14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ισχύει α-ναλόγως. Οι διατάξεις των δύο προηγούµενων εδαφίωνισχύουν αναλόγως και για τους προϋπολογισµούς τωννοµικών προσώπων των Ο.Τ.Α., καθώς και των ΦορέωνΔιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

3. Στις συµβάσεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου10 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµέ-νου, των παραγράφων 3, 4 και 6 του εικοστού τέταρτουάρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιε-χοµένου, καθώς και σε κάθε άλλη σύµβαση προµήθειαςαγαθών και υπηρεσιών που εκτελείται για κατεπείγοντεςλόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας από τη διασπο-ρά του κορωνοϊού COVID-19, σύµφωνα µε την οικεία βε-βαίωση της αναθέτουσας αρχής, το όριο πάνω από το ο-ποίο διενεργείται προσυµβατικός έλεγχος νοµιµότηταςαπό το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθορίζεται στο ποσό τωνεννιακοσίων χιλιάδων (900.000) ευρώ. Οι διατάξεις τηςπαρούσας ισχύουν από τις 14 Μαρτίου 2020.

4. Με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη ή δηµάρ-χου, κατά περίπτωση, µπορεί να αναστέλλεται για το έ-τος 2020, η εκτέλεση των προγραµµάτων τουριστικήςπροβολής του άρθρου 30 του ν. 3498/2006 (Α΄230) τωνπεριφερειών και των Δήµων της χώρας.

5. Συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου προ-σωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α΄ βαθ-µού και των νοµικών τους προσώπων, οι οποίες λήγουνέως τις 30 Ιουνίου 2020, παρατείνονται από τη λήξη τουςγια τέσσερις (4) µήνες, µε απόφαση της οικείας Οικονο-µικής Επιτροπής για τους δήµους και µε απόφαση τουαρµόδιου οργάνου για τα νοµικά πρόσωπα.

6. Αναστέλλεται έως τις 30 Ιουνίου 2020 η ισχύς τηςπαραγράφου 2 του άρθρου 10 της υπ’ αρ. 129/2534/2010κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄108).

7. Από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου2020 αναστέλλεται η καταβολή µισθωµάτων σε Δήµουςγια την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών µονάδωνκαι εντός κοιµητηρίων.

8. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, επιχειρή-σεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λει-τουργία τους, λόγω των µέτρων αποτροπής της διασπο-ράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση πα-ραχωρηµένου κοινόχρηστου χώρου, σύµφωνα µε το άρ-θρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄171), µπορεί νααπαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονι-κό διάστηµα που ισχύουν οι περιορισµοί. Με την απόφα-ση αυτή µπορεί να ρυθµίζονται και θέµατα συµψηφισµούµε µελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έ-χουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήµατος α-παλλαγής.

9. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, επιχειρή-σεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των µέ-τρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, µπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτι-κού τέλους καθαριότητας και φωτισµού του πρώτου εδα-φίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975(Α΄74), για το χρονικό διάστηµα που ισχύουν οι περιορι-σµοί. Με την απόφαση αυτή µπορεί να ρυθµίζονται καιθέµατα συµψηφισµού µε µελλοντικές απαιτήσεις τελών,σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντόςτου διαστήµατος απαλλαγής.

10. Στο άρθρο 24 της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. προστίθε-ται παράγραφος 10 ως εξής: «10. Μέχρι την 31η.5.2020,οι δήµοι και οι περιφέρειες δύνανται να διενεργούν προ-µήθειες για την παροχή γευµάτων και τροφίµων για τιςευπαθείς κοινωνικές οµάδες, µε απευθείας ανάθεση κα-τά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείµενης ε-θνικής νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωναµε τις περ. (α) και (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 10της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου».

11. α. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 9 του άρθρου53 του ν. 4314/2014 (Α΄204) αντικαθίσταται ως εξής: «β.τη διαχείριση και την παρακολούθηση Αναπτυξιακών καιΕιδικών Προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από ε-θνικούς ή συγχρηµατοδοτούµενους πόρους,».β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 69

του ν. 4509/2017 (Α΄201) αντικαθίσταται ως εξής: «1.Στο πλαίσιο υλοποίησης Προγράµµατος Χορήγησης Ε-πενδυτικών Δανείων από το Υπουργείο Εσωτερικών µεσκοπό την προµήθεια αγαθών και την κατασκευή έργωνστους τοµείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπληµµυρικήςπροστασίας, αποκατάστασης ζηµιών από φυσικές κατα-στροφές, αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθε-σης Απορριµµάτων (Χ.Α.Δ.Α.), αγροτικής οδοποιίας καιανέγερσης ή αποκατάστασης δηµοτικών κτιρίων, καθώςκαι για την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών πολιτικήςπροστασίας και προστασίας της δηµόσιας υγείας και ενγένει δράσεις κοινωνικής συνοχής, οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα δύνανται να συνο-µολογούν επενδυτικά δάνεια µε το Ταµείο Παρακαταθη-κών και Δανείων.»

Άρθρο τριακοστό όγδοοΖητήµατα ανθρώπινου δυναµικού δηµόσιου τοµέα

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 της από 11.3.2020Π.Ν.Π., όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις της παρα-γράφου 9 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από14.3.2020 Π.Ν.Π., αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων και απο-κλειστικά στο πλαίσιο λήψης µέτρων πρόληψης και προ-στασίας της δηµόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, µεαπόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρµόδιου οργά-νου διοίκησης του φορέα είναι δυνατός ο περιορισµός ήη διεύρυνση των ωρών εισόδου κοινού στις δηµόσιες υ-πηρεσίες έως και κατά 50%, για συγκεκριµένο διάστηµαπου ορίζεται στην εν λόγω απόφαση, ή και η πλήρης α-ναστολή εξυπηρέτησης του κοινού µε αυτοπρόσωπη πα-ρουσία, µε πρόβλεψη δυνατότητας η εξυπηρέτηση τουκοινού να γίνεται µε κατ’ ιδίαν συναντήσεις, κατόπινπροηγούµενης συνεννόησης. Οι αποφάσεις που εκδίδο-νται κατ΄ εξουσιοδότηση της παρούσας δεν δηµοσιεύο-νται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά αναρτώ-νται στο Πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και κοινοποιούνται υ-ποχρεωτικά στη Γενική Γραµµατεία Ανθρώπινου Δυναµι-κού Δηµοσίου Τοµέα του Υπουργείου Εσωτερικών καιστον οικείο Υπουργό.».

2. Η έναρξη ισχύος της παραγράφου 7 του άρθρου 5της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., όπως τροποποιήθηκε µε τηνπαράγραφο 9 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από14.3.2020 Π.Ν.Π., όπως διαµορφώνεται µε την παρούσα,ανατρέχει στον χρόνο έναρξης ισχύος της από11.3.2020 Π.Ν.Π..

3. Σε περίπτωση που υπάλληλος του Δηµοσίου, όπως

12

Page 13: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-04-10 · σµία των παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται

ορίζεται στο πεδίο εφαρµογής της από 11.3.2020Π.Ν.Π., απαιτείται να τεθεί σε περιορισµό, λόγω των έ-κτακτων µέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπινοδηγιών που του έχουν δοθεί αρµοδίως από τον ΕθνικόΟργανισµό Δηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρ-µόδιο δηµόσιο φορέα, ο οποίος ενηµερώνει αµελλητίτον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογηµένα από την Υπη-ρεσία µε αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υπο-βολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικούσκοπού δεν αφαιρείται από τη δικαιούµενη αναρρωτικήάδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος ναπαραπεµφθεί στην αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή. Οι υ-πάλληλοι της παρούσας παραγράφου προσµετρώνταιστους υπαλλήλους, οι οποίοι µπορούν να παρέχουν εξ α-ποστάσεως εργασία µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων.

4. Στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. προστίθεταιπαράγραφος 8 ως εξής: «8. Οι διευκολύνσεις της παρα-γράφου 4, καθώς και κατ' εξαίρεση της παραγράφου 1 ε-φόσον εγκρίνονται µε βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες α-πό το αρµόδιο όργανο χορηγούνται υπό τις ίδιες προϋ-ποθέσεις στο πλαίσιο των έκτακτων µέτρων και στουςγονείς των οποίων τα τέκνα ηλικίας έως τεσσάρων (4) ε-τών δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθµούς».

5. Πάσης φύσεως προθεσµίες για υποβολή αιτήµατοςή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης ανα-στέλλονται από τις 11.3.2020 για δύο (2) µήνες. Με από-φαση του Υπουργού Εσωτερικών η προθεσµία του προη-γούµενου εδαφίου µπορεί να συντέµνεται ή να παρατεί-νεται, εφόσον παραµένει άµεσος ο κίνδυνος διασποράςτου κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της31ης.12.2020.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ε-σωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται ναπροβλέπονται η διαδικασία πρόσληψης έκτακτου προ-σωπικού στις κάθε είδους δοµές φιλοξενίας µεταναστώνγια την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Υπουργείου Με-τανάστευσης και Ασύλου µε συµβάσεις διάρκειας έωςτριών (3) µηνών, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξε-ων, ο ανώτατος αριθµός του προς πρόσληψη προσωπι-κού και τα αναγκαία κριτήρια.

Άρθρο τριακοστό ένατοΠροσωρινή αναστολή λειτουργίας Υπηρεσιών

του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους

1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου διασποράςτου κορωνοϊού COVID-19 που ενδέχεται να έχει σοβα-ρές επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία, µπορεί να επιβληθείτο µέτρο της προσωρινής, µερικής ή ολικής, αναστολήςτης λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝοµικούΣυµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), καθώς και του συνό-λου ή µέρους των υπηρεσιακών µονάδων του που λει-τουργούν στην Αττική, σε υπουργεία, Ν. Π .Δ. Δ. και ανε-ξάρτητες αρχές ή στην περιφέρεια.

2. Κατά το διάστηµα της αναστολής της παραγράφου1, οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Ν.Σ.Κ.µπορούν να γίνονται και από απόσταση, µε τη χρήση τε-χνολογικών µέσων που παρέχουν τα εχέγγυα της µυστι-κότητας της διαδικασίας.

3. Τα παραπάνω µέτρα επιβάλλονται µε κοινή απόφα-ση των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας και Δικαιοσύνης

µετά από γραπτή ή προφορική εισήγηση του Προέδρουτου Ν.Σ.Κ. Στην απόφαση αυτή ορίζονται το χρονικό διά-στηµα της αναστολής, πρόβλεψη για τα ζητήµατα ανα-στολής ή παρέκτασης κάθε είδους προθεσµιών, κατά τοµέρος που αυτά δεν έχουν ήδη ρυθµιστεί µε την υπ’ αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/2020 κοινή απόφαση των ΥπουργώνΥγείας και Δικαιοσύνης (Β΄864), καθώς και λοιπά ζητή-µατα λειτουργίας των υπηρεσιών του Ν.Σ.Κ κατά το διά-στηµα αυτό.

Άρθρο τεσσαρακοστόΛειτουργία υγειονοµικών επιτροπών

1. Αποκλειστικά στο πλαίσιο της πρόληψης και προ-στασίας έναντι του κορωνοϊού COVID 19 και για όσοχρονικό διάστηµα υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του,η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται µε απόφαση του Υ-πουργού Υγείας, οι πάσης φύσεως υγειονοµικές επιτρο-πές προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια στο πλαί-σιο των αρµοδιοτήτων τους χωρίς την αυτοπρόσωπη πα-ρουσία του ενδιαφερόµενου πολίτη. Κατ΄ εξαίρεση ο εν-διαφερόµενος πολίτης καλείται να παραστεί αυτοπρο-σώπως στην αρµόδια υγειονοµική επιτροπή, εφόσον απότα στοιχεία του φακέλου δεν είναι δυνατή η στοιχειοθέ-τηση νόµιµης κρίσης. Η ανάγκη πρόσκλησης προς αυτο-πρόσωπη παράσταση αιτιολογείται ειδικά.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 αφορούν και τις υ-ποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον των αρµόδιων υγειο-νοµικών επιτροπών κατά την έναρξη ισχύος της παρού-σας.

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτοΆδεια ειδικού σκοπού εργαζόµενων γονέων

στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα

Το εδάφιο που προστέθηκε στο τέλος της περίπτωσηςη΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της από 11.3.2020Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε την παράγραφο 3του δεκάτου τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πρά-ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου αντικαθίσταται ως εξής:«Ειδικότερα για τους εργαζοµένους του ευρύτερου δη-µοσίου τοµέα και των επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Α΄του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), οι τρεις ηµέρες άδειας ειδι-κού σκοπού καλύπτονται από τον εργοδότη».

Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτεροΚάλυψη αναγκών καθαριότητας

Υπουργείου Δικαιοσύνης

Συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου τουπροσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες καθαριό-τητας των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουρ-γείου Δικαιοσύνης κατά την έναρξη ισχύος του παρού-σας σύµφωνα µε το άρθρο όγδοο του ν. 4506/2017 (Α΄191) παρατείνονται για δύο (2) µήνες. Η παράταση τωνσυµβάσεων σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο δενµεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσειτης οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέ-σεις αυτές. Η παράταση των συµβάσεων γίνεται κατάπαρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄134).

13

Page 14: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-04-10 · σµία των παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται

Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτοΔιαµόρφωση αρχείων µισθοδοσίας φορέων Κεντρικής

Διοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. - Πληρωµή µισθοδοσίας, πρόσθετων αµοιβών Κεντρικής Διοίκησης

και συντάξεων Δηµοσίου

1. Οι φορείς Κεντρικής Διοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ. καιΝ.Π.Ι.Δ. οφείλουν να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα α-νάρτησης αρχείων µισθοδοσίας (µορφής xml) από έναν ήπερισσότερους αναπληρωτές εκκαθαριστές πέραν τουενεργού εκκαθαριστή του φορέα τους. Οι αναπληρωτέςεκκαθαριστές θα χρησιµοποιούν υποχρεωτικά το όνοµαχρήστη (username) και τον κωδικό (password) που έχειχορηγηθεί από την Ενιαία Αρχή Πληρωµής (Ε.Α.Π.) στονενεργό εκκαθαριστή του εκάστοτε φορέα. Λαµβάνουνµέριµνα για τη δυνατότητα αποµακρυσµένης πρόσβασηςστα συστήµατά τους και τη διαρκή ενηµέρωσή τους µέ-σω της ιστοσελίδας της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής(Ε.Α.Π.) για την όσο το δυνατόν απρόσκοπτη λειτουργίατης διαδικασίας µισθοδοσίας.

2. Στις περιπτώσεις που δεν µπορεί να παραχθεί αρ-χείο µισθοδοσίας για την τρέχουσα περίοδο και τύποπληρωµής, δίνεται η δυνατότητα στους εκκαθαριστές ήτους αναπληρωτές τους, να αναρτούν ηλεκτρονικό αρ-χείο µισθοδοσίας του αµέσως προηγούµενου χρονικούδιαστήµατος, που έχει ήδη πληρωθεί σε αρχείο/α µορ-φής xml, ακολουθώντας τις οδηγίες της Γενικής Γραµµα-τείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) µέσω της ιστοσελίδας της Ε.Α.Π..

3. Στις περιπτώσεις που καµία από τις δυνατότητεςτων παραγράφων 1 και 2 δεν µπορεί να πραγµατοποιηθείκαι τότε µόνον, η πληρωµή της µισθοδοσίας γίνεται βά-σει προηγούµενων µισθολογικών καταστάσεων, που έ-χουν προεπιλεγεί από την έναρξη ισχύος της παρούσας,µε ευθύνη των εκκαθαριστών, µε αυτόµατο τρόπο µέσωνέας εφαρµογής που υλοποιεί η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και είναιδιαθέσιµη στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Π..

4. Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν ισχύουν για εκκαθαρι-στές που εκκαθαρίζουν µόνο χρηµατικά εντάλµατα καιπάσης φύσεως αποδοχές σε βάρος του ΠρογράµµατοςΔηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Οι πάσης φύσεως απο-δοχές που βαρύνουν το Π.Δ.Ε. ή καταβάλλονται µε τα-κτικά χρηµατικά εντάλµατα, εφόσον αναρτηθούν, κατα-βάλλονται στις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες.

5. Μετά από τη λήξη των έκτακτων µέτρων, κάθε δια-φοροποίηση του προεπιλεγµένου αρχείου που αναρτά-ται για πληρωµή σε σχέση µε το πραγµατικό αρχείο πουθα έπρεπε να είχε αναρτηθεί, τακτοποιείται από τον εκά-στοτε εκκαθαριστή αποδοχών. Στο χρονικό διάστηµα ι-σχύος της παρούσας, η Ε.Α.Π. δεν πραγµατοποιεί αλλα-γές εκκαθαριστών.

6. Η πληρωµή µισθοδοσίας και πρόσθετων αµοιβώντων φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και συντάξεων Δη-µοσίου διενεργείται σύµφωνα µε τα ηλεκτρονικά αρχεία,χωρίς να απαιτείται η προσκόµιση των συγκεντρωτικώνκαταστάσεων µισθοδοσίας και πρωτότυπων χρηµατικώνενταλµάτων, πριν από την πληρωµή. Η συµφωνία µε τιςέντυπες πρωτότυπες καταστάσεις και τα χρηµατικά ε-ντάλµατα γίνεται σε µεταγενέστερο χρόνο. Η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται να εκτελεί τις ε-

ντολές µισθοδοσίας και πρόσθετων αµοιβών που λαµβά-νει, µε ηλεκτρονική αλληλογραφία.

7. Οι παράγραφοι 1 έως και 6 του παρόντος ισχύουν έ-ως τις 30 Ιουνίου 2020. Η ισχύς τους δύναται να παρατα-θεί µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.

ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτοΔηµιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον

υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγµάτωνβιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσµατα

κορωνοϊού - COVID-19

1. Για την αντιµετώπιση του άµεσου κινδύνου διασπο-ράς του κορωνοϊού COVID-19 συνιστώνται Κινητές Οµά-δες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού µε δυνατότηταδραστηριοποίησης σε όλη την Επικράτεια και αντικείµε-νο την κατ’ οίκον παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής φρο-ντίδας και λήψης δειγµάτων βιολογικού υλικού προσώ-πων-πιθανών κρουσµάτων κορωνοϊού COVID-19 και τηνπαροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης νεοπροσλαµβανόµενωνεπαγγελµατιών υγείας σε νοσοκοµεία, κέντρα υγείαςκαι στο Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.). Ηλειτουργία των οµάδων του προηγούµενου εδαφίου συ-νιστά δράση, η οποία εντάσσεται στην Πράξη «Δηµιουρ-γία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοση-λευτικής φροντίδας και λήψη δειγµάτων βιολογικού υλι-κού από πρόσωπα πιθανά κρούσµατα κορωνοϊού-COVID-19», η οποία χρηµατοδοτείται από το ΕπιχειρησιακόΠρόγραµµα «Μεταρρύθµιση Δηµοσίου Τοµέα 2014 –2020». Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υ-

γείας ρυθµίζονται οι επιµέρους λεπτοµέρειες σύστασηςτων Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού, η ηµεροµηνία έναρξης λει-τουργίας τους, οι επιµέρους περιοχές ευθύνης τουςστην Επικράτεια, οι λεπτοµέρειες δράσης τους, η λει-τουργική τους ένταξη, η διασύνδεσή τους µε άλλες µο-νάδες και οργανικές δοµές αναφοράς, τα επιµέρουςπροσόντα του στελεχιακού δυναµικού, η διαδικασία πρό-σληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί-ου Ορισµένου Χρόνου, οι ειδικότητες απασχόλησης, τοχρονικό διάστηµα της σύµβασης εργασίας, το ύψος τωναµοιβών προσωπικού, οι δαπάνες υλοποίησης των ανω-τέρω δράσεων, καθώς και οι λεπτοµέρειες υλοποίησηςτης πράξης. Οι Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού συγκροτούνταιµε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του ΕθνικούΟργανισµού Δηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ως φορέα υλο-ποίησης της πράξης του δευτέρου εδαφίου.

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνοςδιασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του ο-ποίου διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας,και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υ-περβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες από την έναρξη ι-σχύος της παρούσας, ο Εθνικός Οργανισµός ΔηµόσιαςΥγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ως φορέας υλοποίησης της ανωτέρωΠράξης δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείµενων ε-θνικών διατάξεων περί προσλήψεων και δηµοσίων συµ-βάσεων, να συνάπτει συµβάσεις: α) πρόσληψης προσω-πικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ΟρισµένουΧρόνου για τη στελέχωση κινητών µονάδων για τη λήψη

14

Page 15: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-04-10 · σµία των παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται

δειγµάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσµάτων κο-ρωνοϊού COVID-19, β) µίσθωσης οχηµάτων για τις µετα-κινήσεις των κινητών συνεργείων και προµήθειας καυσί-µων για τη χρήση των οχηµάτων, γ) προµήθειας ηλε-κτρονικού συστήµατος διαχείρισης συµβάντων, δ) παρο-χής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε νεοπροσλαµβανόµενουςεπαγγελµατίες υγείας σε νοσοκοµεία, κέντρα υγείας,Ε.Κ.Α.Β. και Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού, ε) ενίσχυσης τουτηλεφωνικού κέντρου του Ε.Ο.Δ.Υ. για τη διαχείρισητων κλήσεων για λήψη δειγµάτων βιολογικού υλικού α-πό ύποπτα κρούσµατα κορωνοϊού COVID-19 σε εξοπλι-σµό και ανθρώπινο δυναµικό, στ) αγοράς θήκης (ΚΙΤ) λή-ψης δειγµάτων και ζ) παροχής υπηρεσιών τεχνικού συµ-βούλου για τη στελέχωση και αξιολόγηση. Η πρόσκλησηγια τη σύναψη των ανωτέρω συµβάσεων αναρτάται µέ-σω της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Δ.Υ. για χρονικό διάστηµατριών (3) ηµερών. Οι συµβάσεις ως προς τις απαραίτητεςπροµήθειες ειδών και υπηρεσιών συνάπτονται µε σκοπότην αγορά ικανών ποσοτήτων µε το κριτήριο της χαµη-λότερης τιµής µεταξύ των άµεσα διαθέσιµων υπηρεσιών.Το σύνολο της αναγκαίας δαπάνης για την υλοποίησητων ανωτέρω βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΜΔΤ2014-2020 (Πράξη: Δηµιουργία δικτύου νοσηλευτών γιακατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψηδειγµάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανάκρούσµατα κορωνοϊού COVID-19», η οποία θα χρηµατο-δοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μεταρρύθµι-ση Δηµοσίου Τοµέα 2014 – 2020»).

Άρθρο τεσσαρακοστό πέµπτοΔιάθεση εγκαταστάσεων, θαλάµων, κλινών νοσηλείαςκαι κλινών αυξηµένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος Μετοχικού Ταµείου Στρατού «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.»

1. Για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από τηνέναρξη ισχύος της παρούσας και εφόσον εξακολουθείνα υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊούCOVID-19, δύναται να παραχωρούνται, µε κοινή απόφα-ση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Υγείας, άνευ αντι-τίµου, στο Δηµόσιο για κάλυψη αναγκών δηµόσιας υγεί-ας οι εγκαταστάσεις, θάλαµοι, κλίνες νοσηλείας και κλί-νες αυξηµένης φροντίδας του Νοσηλευτικού ΙδρύµατοςΜετοχικού Ταµείου Στρατού «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.» για την κάλυψηέκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας που συνδέονται µετην αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, εφόσον αυ-τές δεν µπορούν να αντιµετωπισθούν µε διαφορετικότρόπο. Με όµοια απόφαση ορίζονται οι συγκεκριµένες α-νάγκες δηµόσιας υγείας, οι δεσµευόµενες ποσότητες υ-λικών και εγκαταστάσεων, ο χρόνος δέσµευσης των α-ναγκαστικά διατιθέµενων προς χρήση για τη δηµόσια υ-γεία υλικών ή και εγκαταστάσεων, ο διοικητικός φορέαςεποπτείας ιατρικών και λοιπών υπηρεσιών, καθώς και κά-θε σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρό-ντος.

2.α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου Ι του άρθρου 5του ν. 1137/1946 (Α΄ 113) αντικαθίσταται ως εξής: «Δι-ευθυντής του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος Μετοχικού Τα-µείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) διορίζεται, επί θητεία µέχριτριών (3) ετών, ανώτατος εν ενεργεία ή εν αποστρατείαΑξιωµατικός οποιουδήποτε Όπλου ή Σώµατος του Στρα-τού Ξηράς µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας,που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του διοικητικού συµ-βουλίου του.»

β. Η παράγραφος Ι του άρθρου 6 του ν. 1137/1946 α-ντικαθίσταται ως εξής: «Υποδιευθυντής του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. ο-ρίζεται, επί θητεία µέχρι τριών (3) ετών, ανώτατος ή α-νώτερος εν ενεργεία ή εν αποστρατεία Αξιωµατικός ο-ποιουδήποτε Όπλου ή Σώµατος του Στρατού Ξηράς µεαπόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, που εκδίδεταιύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και έ-γκριση του διοικητικού συµβουλίου του.»

Άρθρο τεσσαρακοστό έκτοΠρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας

Ιατροί, που έχουν λάβει την άδεια ασκήσεως επαγγέλ-µατος και έχουν υποβάλει κατά την έναρξη ισχύος τηςπαρούσας αιτήσεις για ειδίκευση οι οποίες εκκρεµούν σεπεριφέρειες ή περιφερειακές ενότητες, δύνανται, κατάπαρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, να προσέλθουν ά-µεσα για ανάληψη καθηκόντων στο νοσοκοµείο προτίµη-σης των αιτήσεων ειδίκευσής τους. Η απασχόλησή τουςδιενεργείται µε σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρό-νου, µε ανώτατη διάρκεια τετραµήνου ενόψει της ανά-γκης αντιµετώπισης της διασποράς του κορωνοϊούCOVID 19. Η τοποθέτησή τους γίνεται µε απόφαση τουαρµόδιου οργάνου διοίκησης του νοσοκοµείου σε κενήθέση ειδικευόµενου, οποιασδήποτε ειδικότητας. Κατά τηδιάρκεια της ανωτέρω απασχόλησης οι καταβαλλόµενεςαποδοχές τους είναι ισόποσες µε τις αποδοχές ειδικευό-µενων ιατρών. Ο χρόνος απασχόλησης των τοποθετού-µενων ιατρών κατά τα ανωτέρω δεν λογίζεται ως χρόνοςεκπαίδευσής τους για τη λήψη τίτλου ειδικότητας.

Άρθρο τεσσαρακοστό έβδοµοΠαράταση θητείας συλλογικών οργάνων

του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόµενων νοµικών προσώπων αυτού

1. Θητεία πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων και επι-τροπών του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόµενωννοµικών προσώπων αυτού, η οποία έληξε µετά από τηνέναρξη ισχύος της από 25.2.2020 Πράξης ΝοµοθετικούΠεριεχοµένου (Α΄42) και µέχρι την έναρξη ισχύος τηςπαρούσας, παρατείνεται αυτοµάτως για δύο (2) µήνες α-πό την έναρξη ισχύος της από 25.2.2020 Πράξης Νοµο-θετικού Περιεχοµένου.

2. Παρατείνεται η θητεία των συλλογικών οργάνων καιεπιτροπών του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόµε-νων νοµικών προσώπων αυτού, η οποία λήγει κατά τηδιάρκεια ισχύος των έκτακτων µέτρων για την αντιµετώ-πιση και τον περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19, το αργότερο έως τις 17.5.2020.

Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοοΠαράταση συµβάσεων εξειδικευόµενων ιατρών –

Μετακίνηση επικουρικού προσωπικού

1. Συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ιατρών, που εξειδικεύο-νται στη λοιµωξιολογία, µε τα νοσοκοµεία όπου υπηρε-τούν για τη λήψη του τίτλου εξειδίκευσης, παρατείνο-νται αυτοδικαίως για χρονικό διάστηµα έως και τέσσερις(4) µήνες λόγω της ανάγκης αντιµετώπισης της διασπο-ράς του κορωνοϊού COVID-19. Κατά τη διάρκεια της α-πασχόλησής τους καταβάλλονται αποδοχές ίσες µε αυ-τές του ιατρικού επικουρικού προσωπικού. Ο χρόνος α-

15

Page 16: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-04-10 · σµία των παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται

πασχόλησης των εξειδικευόµενων ιατρών κατά τα ανω-τέρω λογίζεται ως χρόνος εκπαίδευσής τους για τη λή-ψη της εξειδίκευσης.

2. Ο Γενικός Γραµµατέας Υπηρεσιών Υγείας δύναται έ-ως τις 30.6.2020 να µετακινεί, κατά παρέκκλιση όλωντων κείµενων διατάξεων, για χρονικό διάστηµα ενός (1)µήνα, και µε δυνατότητα παράτασης έως και τρεις (3) ε-πιπλέον µήνες, επικουρικό ιατρικό, επικουρικό νοσηλευ-τικό και πάσης φύσεως επικουρικό βοηθητικό προσωπικότων νοσηλευτικών ιδρυµάτων και κέντρων υγείας απόνοσοκοµεία ή κέντρα υγείας σε άλλα νοσοκοµεία ή κέ-ντρα υγείας για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών α-πό τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο τεσσαρακοστό ένατοΔιαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο Σύστηµα

Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνοςδιασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του ο-ποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας,και πάντως το αργότερο έως τις 30.6.2020, µηνιαίες ή ε-παναλαµβανόµενες συνταγές, που αφορούν σταθερήφαρµακευτική αγωγή που λαµβάνουν οι χρονίως πάσχο-ντες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας και κατά τονχρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας έχει παρέλθει η ι-σχύς τους, ανανεώνονται για χρονικό διάστηµα έωςτριών (3) µηνών και εκτελούνται έως τις 30.6.2020, ως ε-ξής: Οι θεράποντες ιατροί δύνανται να επανεκδίδουν τησυνταγή, κατόπιν αιτήµατος των ασθενών, διατυπωµέ-νου µέσω τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονικούταχυδροµείου ή γραπτού µηνύµατος κινητού τηλεφώ-νου. Για τις εν λόγω συνταγές, δεν απαιτούνται η έκδο-ση φύλλου της συνταγής από τον θεράποντα ιατρό, κα-θώς και τα συνοδευτικά έντυπα. Με την επανέκδοση τηςσυνταγής από τον ιατρό, η συνταγή θα είναι διαθέσιµη η-λεκτρονικά στα φαρµακεία για υποχρεωτική εκτέλεσηµέσω του συστήµατος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.Σε περιπτώσεις σκευασµάτων που διατίθενται κατόπιν α-τοµικής παραγγελίας, µετά από την επανέκδοση της οι-κείας συνταγής, η παραγγελία διενεργείται κατόπινµνείας από τον θεράποντα ιατρό επί των σχολίων τηςσυνταγής ότι πρόκειται για «επαναλαµβανόµενη θερα-πεία», η οποία, έως τις 30.6.2020, επέχει θέση του προ-βλεπόµενου από την οικεία άδεια κυκλοφορίας ατοµικούεντύπου οδηγιών, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατά-ξεων.Οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθ-

µού αυτών ή τρίτα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα, προσέρ-χονται µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησής,ήτοι ταυτότητα και Α.Φ.Μ., στο φαρµακείο επιλογήςτους µε τον κωδικό (barcode) της συνταγής. Η παραλαβήτων φαρµάκων είναι δυνατό να γίνει και από τρίτα πρό-σωπα µε τα ανωτέρω δικαιολογητικά ταυτοποίησης καιµε τη συµπλήρωση απλής υπεύθυνης δήλωσης που συ-ντάσσεται και παραδίδεται στο φαρµακείο. Τα δικαιολο-γητικά ταυτοποίησης αναγράφονται στο φύλλο εκτέλε-σης συνταγής. Κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξε-ων είναι δυνατή η ταυτόχρονη εκτέλεση στα φαρµακείατου Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) τριών συνεχόµενων φύλλων των επαναλαµ-βανόµενων συνταγών που βρίσκονται σε ισχύ ή πρόκει-ται να εκδοθούν από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του ο-ποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας,και πάντως το αργότερο έως τις 30.6.2020, δύναται ναπαρατείνεται η ισχύς µηνιαίων ή επαναλαµβανόµενωνσυνταγών, που αφορούν σταθερή φαρµακευτική αγωγήπου λαµβάνουν οι χρονίως πάσχοντες, οι οποίες είτε έ-χουν εκδοθεί στο Σύστηµα Ηλεκτρονικής Συνταγογρά-φησης, αλλά ακόµα δεν έχει παρέλθει η ισχύς τους, είτεπρόκειται να εκδοθούν, µετά από απόφαση του διοικητι-κού συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Άρθρο πεντηκοστόΔιαδικασία συνέχισης αγωγής για φάρµακα του Σ.Η.Π.

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνοςδιασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του ο-ποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας,και πάντως το αργότερο έως τις 30.6.2020, για φάρµακαπου εγκρίνονται µέσω του Συστήµατος ΗλεκτρονικήςΠροέγκρισης (ΣΗΠ) είναι εφικτή η συνέχιση της αγωγήςσε ασθενείς που ήδη λαµβάνουν θεραπεία µέχρι τις30.6.2020, κατόπιν καταχώρισης σχετικού ηλεκτρονικούαιτήµατος του θεράποντα ιατρού στην ηλεκτρονικήπλατφόρµα του ΣΗΠ.

Άρθρο πεντηκοστό πρώτοΔιαδικασία αποστολής φαρµάκων σε ευπαθείς οµάδες

και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισµό

1. Για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από τηνέναρξη ισχύος της παρούσας και εφόσον εξακολουθείνα υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊ-ού COVID-19, προκειµένου να διασφαλιστεί η συνέχισητης φαρµακευτικής αγωγής ευπαθών οµάδων του πλη-θυσµού, καθώς και ασθενών που βρίσκονται σε περιορι-σµό κατ’ εφαρµογή της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετι-κού Περιεχοµένου, είναι δυνατή η αποστολή φαρµάκωναπό τα φαρµακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους ασφαλισµέ-νους, αυθηµερόν, µέσω πιστοποιηµένης εταιρείας ταχυ-µεταφοράς. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίουτου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµο-γής του παρόντος.

2. Για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από τηνέναρξη ισχύος της παρούσας και εφόσον εξακολουθείνα υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊ-ού COVID-19, οι διαδικασίες έκτακτης προµήθειας κάθεενδεδειγµένου εξοπλισµού για την υλοποίηση της παρα-γράφου 1, καθώς και παροχής υπηρεσιών, ιδίως ταχυµε-ταφοράς ή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, µπορούν ναδιενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µε απευθείας ανάθε-ση και µόνο κριτήριο τη χαµηλότερη αξία προσφοράς,κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείµενης ε-θνικής νοµοθεσίας περί δηµοσίων προµηθειών και συµ-βάσεων.

Άρθρο πεντηκοστό δεύτεροΔιατάξεις για την πληρωµή και εκκαθάριση λογαρια-σµών ιδιωτικών φαρµακείων και δηµόσιων δοµών

παροχής υπηρεσιών υγείας

1. Έως τις 31.5.2020, οι λογαριασµοί των ιδιωτικώνφαρµακείων δύνανται να εκκαθαρίζονται, κατά παρέκ-κλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης, (α) µε πρόχειρολογιστικό έλεγχο, (β) σε ποσοστό µέχρι 80% του ποσού

16

Page 17: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-04-10 · σµία των παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται

του τιµολογίου, (γ) χωρίς την αποστολή λογαριασµού µετα παραστατικά των συνταγών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µε µόνητην ηλεκτρονική υποβολή στην ηλεκτρονική πύληwww.eopyykmes.gr του Τιµολογίου, του ΣυνοδευτικούΣηµειώµατος Υποβολής και της Συγκεντρωτικής Κατά-στασης Πληρωµής. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας,που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συµ-βουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζεται κάθε άλλη ανα-γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του ανωτέρω εδα-φίου και δύναται να παρατείνεται το χρονικό διάστηµαεκκαθάρισης κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικώνδιατάξεων, όχι πέραν της 30ης.6.2020.

2. Έως τις 31.5.2020, κατά παρέκκλιση της κείµενηςνοµοθεσίας, τα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., τα στρατιωτικάνοσοκοµεία, τα νοσοκοµεία ειδικού καθεστώτος, τα λοι-πά Ν. Π .Δ. Δ., οι λοιπές δηµόσιες δοµές παροχής υπη-ρεσιών υγείας, καθώς και τα ιδιωτικά φαρµακεία, εξαι-ρούνται της διαδικασίας εκκαθάρισης αποκλειστικά γιατην παροχή φαρµάκων προς ασφαλισµένους τουΕ.Ο.Π.Υ.Υ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδί-δεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συµβουλίουτου Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτο-µέρεια για την εφαρµογή του ανωτέρω εδαφίου και δύ-ναται να παρατείνεται το χρονικό διάστηµα εκκαθάρισηςκατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών διατάξεων, όχιπέραν της 30ης.6.2020.

Άρθρο πεντηκοστό τρίτοΔιαδικασία επανέκδοσης γνωµατεύσεων

στο πληροφορικό σύστηµα υποβολής δαπανών του ΕΟΠΥΥ e-dapy

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνοςδιασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως γιαχρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις30.6.2020, µηνιαίες ή επαναλαµβανόµενες γνωµατεύ-σεις χρονίως πασχόντων, που αφορούν περιοδικώς χο-ρηγούµενες παροχές της περίπτωσης γ΄ της παραγρά-φου 7 και της παραγράφου 8 του άρθρου 2 της παρού-σας, καθώς και του άρθρου 53 του Ενιαίου ΚανονισµούΠαροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.), ανανεώνονται µετά από τηλήξη τους µε την εξής διαδικασία: Οι θεράποντες ιατροίδύνανται να εκδίδουν ηλεκτρονικά γνωµατεύσεις για τιςπαροχές αυτές, κατόπιν αιτήµατος των δικαιούχων πουδιατυπώνεται µέσω τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας, ηλε-κτρονικού ταχυδροµείου ή γραπτού µηνύµατος κινητούτηλεφώνου. Για τις εν λόγω γνωµατεύσεις, δεν απαιτού-νται η έκδοση και η εκτύπωσή τους σε έντυπη µορφή,καθώς και η θεώρηση από ελεγκτή ιατρό. Ο θεράπων ια-τρός αναγράφει ότι η ηλεκτρονική γνωµάτευση εκδίδε-ται δυνάµει της παρούσας και ενηµερώνει τον δικαιούχογια τον κωδικό της γνωµάτευσης (barcode) µε κάθε δυ-νατό τρόπο, όπως τηλεφωνικά, µέσω τηλεµοιοτυπίας ήηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Οι δικαιούχοι µπορούν ναβλέπουν τους κωδικούς (barcode) των γνωµατεύσεωνκαι στον Φάκελο Υγείας τους. Με την έκδοση της γνω-µάτευσης από τον ιατρό, η γνωµάτευση είναι διαθέσιµηηλεκτρονικά στα συµβεβληµένα φαρµακεία και λοιπούςσυµβεβληµένους παρόχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µέσω του α-ναγραφόµενου κωδικού γνωµάτευσης (barcode), για υ-ποχρεωτική εκτέλεση µέσω του Πληροφοριακού Συστή-µατος εκτέλεσης και υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.(e-dapy). Μέχρι τις 30.6.2020 δύνανται να εκδίδονται

γνωµατεύσεις µε την ως άνω διαδικασία, οι οποίες εκτε-λούνται µέχρι την ηµεροµηνία λήξης, όπως αυτή ορίζε-ται επί της εκδοθείσας ηλεκτρονικής γνωµάτευσης.Οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθ-

µού αυτών ή τρίτα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα προσέρ-χονται µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησης,ήτοι ταυτότητα και ΑΦΜ, στα συµβεβληµένα φαρµακείακαι λοιπούς συµβεβληµένους µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρό-χους της επιλογής τους µε τον κωδικό (barcode) τηςγνωµάτευσης. Τα στοιχεία ταυτοποίησης του παραλήπτηαναγράφονται στο φύλλο εκτέλεσης γνωµάτευσης ήστο έντυπο παραλαβής κατά την παραλαβή των συντα-γογραφηµένων ειδών.

Άρθρο πεντηκοστό τέταρτοΆποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς µε χρόνια

νεφρική ανεπάρκεια

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνοςδιασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως γιαχρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι(6) µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, άποροικαι ανασφάλιστοι ασθενείς µε χρόνια νεφρική ανεπάρ-κεια τελικού σταδίου, για τους οποίους απαιτείται θερα-πεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας µε αιµο-κάθαρση και που δεν έχουν ενταχθεί σε µόνιµη τακτικήθέση σε Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) δηµόσιου νο-σοκοµείου, αναφερόµενοι ως περιφερόµενοι νεφροπα-θείς ασθενείς, δύνανται να εντάσσονται σε συµβεβληµέ-νες µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µονάδες αιµοκάθαρσης του ιδιωτι-κού τοµέα, ΜΤΝ ιδιωτικών κλινικών και Μονάδες Χρό-νιας Αιµοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.), για τη διενέργεια τακτικώναιµοκαθάρσεων σύµφωνα µε το θεραπευτικό πρωτόκολ-λο. Η ένταξη του προηγούµενου εδαφίου διενεργείταιµε απόφαση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου τουΕ.Ο.Π.Υ.Υ, µετά από γνωµοδότηση της Υπηρεσίας Συ-ντονισµού και Ελέγχου (Υ.Σ.Ε.) προγράµµατος τελικούσταδίου χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας του Γενικού Νο-σοκοµείου Αθηνών «Γεώργιος Γεννηµατάς», µε αναλογι-κή κατανοµή και µε βάση τον τόπο κατοικίας των αιµοκα-θαιρόµενων, στις πλησιέστερες συµβεβληµένες ΜΤΝ καιΜ.Χ.Α. του ιδιωτικού τοµέα. Η διαδικασία υποβολής, ε-λέγχου και αποζηµίωσης των δαπανών, καθώς και κάθεσχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Υ-πουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγησητου διοικητικού συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι δαπάνεςτου προηγούµενου εδαφίου καλύπτονται µε έκτακτη επι-χορήγηση από την έκτακτη χρηµατοδότηση του Υπουρ-γείου Υγείας σύµφωνα µε το άρθρο πέµπτο της από25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου.

Άρθρο πεντηκοστό πέµπτοΠαρέκταση χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού

Για τους υπαλλήλους που απασχολούνται, µε οποιοδή-ποτε καθεστώς εργασίας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ειδικοτήτωνιατρών, φαρµακοποιών, βοηθών φαρµακοποιών και λοι-πών κλάδων που εργάζονται στα φαρµακεία και τις φαρ-µακαποθήκες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στην Κεντρική Υπηρε-σία, καθώς και σε προϊσταµένους κάθε επιπέδου ευθύ-νης, εφαρµόζονται όσα προβλέπονται στην παράγραφο5 του άρθρου 5 της από 11.03.2020 Πράξης ΝοµοθετικούΠεριεχοµένου.

17

Page 18: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-04-10 · σµία των παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται

Άρθρο πεντηκοστό έκτοΔιαδικασία αντιµετώπισης αδυναµίας διενέργειας της

διαδικασίας εκκαθάρισης, ενταλµατοποίησης ή πληρωµής των ιδιωτών παρόχων

1. Σε περιπτώσεις απρόβλεπτης, λόγω διασποράς τουκορωνοϊού COVID-19, αδυναµίας διενέργειας της διαδι-κασίας εκκαθάρισης, ενταλµατοποίησης ή πληρωµήςτων ιδιωτών παρόχων από τις υπηρεσίες του Οργανι-σµού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τµήµα αυτών, η οποία διαπιστώνε-ται µε απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υ-πηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δαπάνες του Οργανισµού πλη-ρωτέες από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως τις31.5.2020, αποδίδονται σε ποσοστό έως 80% του αιτού-µενου ποσού, χωρίς τελική εκκαθάριση κατά παρέκκλισητης κείµενης νοµοθεσίας, µετά από έλεγχο αποκλειστι-κώς επί των τιµολογίων που υποβάλλονται στο ηλεκτρο-νικό σύστηµα του Οργανισµού (e-dapy). Στη συνέχεια εκ-δίδονται συστηµικά εντάλµατα πληρωµής, τα οποία υπο-γράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Ορ-γανισµού και τον Γενικό Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρε-σιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανεξαρτήτως ορίου, κατά παρέκκλι-ση των κείµενων διατάξεων. Τα ανωτέρω εντάλµατα υ-ποβάλλονται συγκεντρωτικά και αποστέλλονται ηλε-κτρονικά, µέσω του συστήµατος ΔΙΑΣ, στην τράπεζα γιαεκτέλεση πληρωµής. Τα ποσά αυτά δεν κατάσχονται,δεν συµψηφίζονται και δεν παρακρατούνται από το Δη-µόσιο ή τρίτους.

2. Το σύνολο της διαδικασίας της παραγράφου 1 πραγ-µατοποιείται ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος οικονο-µικής διαχείρισης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατά παρέκκλιση κάθεάλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Επιπλέον, για την κα-τά τα ανωτέρω υποβολή δεν απαιτούνται η προσκόµισηφορολογικών και ασφαλιστικών ενηµεροτήτων ή βεβαί-ωσης οφειλής της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν.4174/2013 και της κατ’ εξουσιοδότησή του απόφασης, οιοποίες θα υποβληθούν µετά από τη λήξη των µέτρων κα-τά την τελική εκκαθάριση. Η τελική εκκαθάριση θα πραγ-µατοποιηθεί όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2020. Το ποσο-στό του αποδιδόµενου ποσού δύναται να επανακαθορι-σθεί µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών καιΥγείας, κατόπιν αιτιολογηµένης πρότασης του διοικητι-κού συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Με όµοια απόφαση δύ-ναται να παραταθεί το χρονικό διάστηµα εφαρµογής τηςεξαιρετικής διαδικασίας της παρούσας και πάντως όχιπέραν της 30ης Ιουνίου 2020.

Άρθρο πεντηκοστό έβδοµοΠαράταση προθεσµιών Ε.Κ.Π.Υ.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας οι προβλεπόµε-νες προθεσµίες υποβολής και εκκαθάρισης ατοµικών αι-τηµάτων παροχών του Ενιαίου Κανονισµού Παροχών Υ-γείας (Ε.Κ.Π.Υ.), καθώς και οι προθεσµίες εκτέλεσης πα-ραπεµπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και γνωµατεύσε-ων παροχών Ε.Κ.Π.Υ., παρατείνονται έως τις 30 Ιουνίου2020.

Άρθρο πεντηκοστό όγδοο Διαδικασία χρηµατικών δωρεών για απευθείας προµήθεια νοσοκοµειακού εξοπλισµού για την

καταπολέµηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνοςδηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊούCOVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφα-ση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διά-στηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) µή-νες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οποιοδήποτεφυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δύναται να διενεργεί χρηµα-τική δωρεά µε αποκλειστικό σκοπό την αγορά ειδών ειδι-κού νοσοκοµειακού εξοπλισµού πάσης φύσεως, µέσωνατοµικής προστασίας και φαρµάκων προς χρήση ή ανά-λωση, από τους εποπτευόµενους φορείς του Υπουργεί-ου Υγείας, τις Δηµόσιες Υγειονοµικές Περιφέρειες, τανοσοκοµεία, ιδιωτικά και δηµόσια, καθώς και όλες τις δο-µές δηµόσιας υγείας για την καταπολέµηση της διασπο-ράς του κορωνοϊού COVID-19.

2. Η κατά τα ανωτέρω χρηµατική δωρεά εγκρίνεται α-µελλητί µε δήλωση αποδοχής του Υπουργού Υγείας ωςπρος το δωριζόµενο ποσό, µε ρητή αναφορά στον σκοπότης δωρεάς για αγορά ειδών εκ του ανωτέρω εξοπλι-σµού. Με την εγκριτική δήλωση του Υπουργού Υγείας ο-ρίζεται το νοµικό πρόσωπο αρµοδιότητας ή εποπτείαςτου Υπουργείου Υγείας προς το οποίο θα εισφερθεί τοποσό της δωρεάς προκειµένου να διενεργήσει την προ-µήθεια του εξοπλισµού. Στα νοµικά πρόσωπα εποπτείαςτου Υπουργείου Υγείας στα οποία δύναται να εισφερθείτο δωριζόµενο χρηµατικό ποσό από τον δωρητή, περι-λαµβάνονται ρητά όλα τα Ν. Π .Δ. Δ., Ν. Π .Ι. Δ., του Υ-πουργείου Υγείας, ο ΕΟΔΥ, οι Δ.Υπ.Ε και η ΙΦΕΤ ΑΕ, ταοποία δύνανται να διενεργήσουν τη προµήθεια των ει-δών της παραγράφου 1 κατά τις διατάξεις της από25.2.2020 ΠΝΠ και της υφιστάµενης νοµοθεσίας για τηνκαταπολέµηση της διάδοσης του κορωνοϊού. Κάθε νοµι-κό πρόσωπο, αποδέκτης της δωρεάς, αρµοδιότητας ή ε-ποπτείας του Υπουργείου Υγείας κατά τα αναφερόµεναστο προηγούµενο εδάφιο οφείλει να παρέχει άµεσα κά-θε αναγκαία σύµπραξη δια των οργάνων διοίκησής τουγια την είσπραξη του ποσού της δωρεάς, την υλοποίησητης προµήθειας προϊόντων της παραγράφου 1, και ναπαρέχει αναλυτική ενηµέρωση και λογοδοσία προς τονΥπουργό Υγείας για την υλοποίηση των σχετικών προ-µηθειών.

3. Μετά την υλοποίηση της προµήθειας τα προµηθευ-θέντα είδη διατίθενται από το νοµικό πρόσωπο αποδέκτητης δωρεάς προς τους εποπτευόµενους φορείς του Υ-πουργείου Υγείας µε απόφαση του Γενικού ΓραµµατέαΥπηρεσιών Υγείας, που κατανέµει τα προµηθευθέντα εί-δη σε οποιοδήποτε εκ των εποπτευόµενων νοµικών προ-σώπων του Υπουργείου Υγείας, στις Δηµόσιες Υγειονο-µικές Περιφέρειες και στα νοσοκοµεία, ιδιωτικά και δη-µόσια, όλων των δοµών δηµόσιας υγείας συµπεριλαµβα-νοµένης της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.

18

Page 19: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-04-10 · σµία των παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται

Άρθρο πεντηκοστό ένατοΑνάθεση υπηρεσιών από τον ΕΟΔΥ

για την εξέταση δειγµάτων

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνοςεµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ηέλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υ-πουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστηµα πουδεν µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες απότην έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Εθνικός ΟργανισµόςΔηµόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) δύναται, κατά παρέκκλιση ό-λων των κείµενων εθνικών διατάξεων περί δηµοσίωνσυµβάσεων, πέραν της δυνατότητας απευθείας ανάθε-σης σύµφωνα µε τη διάταξη του δωδέκατου άρθρου τηςαπό 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου σετρίτους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας(διαγνωστικά εργαστήρια), να συνάπτει συµβάσεις γιατην απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών υγείας (δια-γνωστικών εξετάσεων) µε Πανεπιστηµιακές Κλινικές,Μονάδες και Εργαστήρια µέσω των Ειδικών Λογαρια-σµών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκ-παιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι) και Πανεπιστηµιακά Νο-σοκοµεία της ηµεδαπής. Η πρόσκληση αναρτάται στην ι-στοσελίδα του Ε.Ο.Δ.Υ. για χρονικό διάστηµα τριών (3)ηµερών. Οι συµβάσεις συνάπτονται µε το κριτήριο τηςχαµηλότερης τιµής µεταξύ των άµεσα διαθέσιµων υπη-ρεσιών.

ΜΕΡΟΣ Ε΄:ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο εξηκοστόΖητήµατα δηµοσίων συµβάσεων

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνοςεµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ηέλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υ-πουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστηµα πουδεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έ-ναρξη ισχύος της παρούσας, µε απόφαση του κατά περί-πτωση αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου οργάνου, εί-ναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δηµόσιων διαγωνι-σµών, β) η παράταση της ηµεροµηνίας υποβολής αιτήσε-ων συµµετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχειήδη δηµοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος τηςπαρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσµίας που αφοράδηµόσιες συµβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθε-σης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασηςκάθε είδους συµβατικών προθεσµιών, για χρονικό διά-στηµα που θα καθορίζεται µε την οικεία απόφαση.

2. Οι διατάξεις των από 25.2.2020, 11.3.2020 και14.3.2020 Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου, καθώςκαι της παρούσας που αναφέρονται σε αναθέτουσες αρ-χές µπορούν να εφαρµοστούν αναλογικά και από τουςαναθέτοντες φορείς, κατά την έννοια του άρθρου 224του ν. 4412/2016.

Άρθρο εξηκοστό πρώτοΠρόσθετοι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

εργαζοµένων σε εργοτάξια

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνοςεµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η

έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υ-πουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστηµα πουδεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έ-ναρξη ισχύος της παρούσας, είτε µε απόφαση των Υ-πουργών Υγείας και Υποδοµών και Μεταφορών εφόσονπρόκειται για εργοτάξια δηµοσίων έργων, είτε µε από-φαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας και Κοινωνι-κών Υποθέσεων εφόσον πρόκειται για εργοτάξια ιδιωτι-κών έργων, επιβάλλονται πρόσθετοι κανόνες υγιεινήςκαι ασφάλειας εργαζοµένων στα εργοτάξια. Με τις κοι-νές αποφάσεις του προηγούµενου εδαφίου προβλέπο-νται διοικητικά πρόστιµα σε εργοληπτικές επιχειρήσεις,οι οποίες παραβιάζουν τους πρόσθετους κανόνες υγιει-νής και ασφάλειας των εργαζοµένων, πλέον των λοιπώνκυρώσεων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθε-σία, καθώς και η διαδικασία επιβολής τους.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄:ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο εξηκοστό δεύτεροΚατεπείγουσες διατάξεις για την ενηµέρωση του κοινούγια θέµατα προστασίας της δηµόσιας υγείας και λοιπά

ζητήµατα κοινωνικού ενδιαφέροντος

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνοςεµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ηέλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υ-πουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστηµα πουδεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έ-ναρξη ισχύος της παρούσας, είναι δυνατή η ανάθεση υ-πηρεσιών επικοινωνίας και ενηµέρωσης των πολιτών,καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας που απαιτεί-ται για την έγκαιρη υλοποίησή τους, για ειδικότερα θέ-µατα προστασίας της δηµόσιας υγείας και για λοιπά κα-τεπείγοντα ζητήµατα κοινωνικού ενδιαφέροντος που ά-πτονται κυβερνητικών δράσεων στο πλαίσιο αυτό, κατάπαρέκκλιση των κείµενων εθνικών διατάξεων.

2. Με κοινή απόφαση του µέλους της Κυβέρνησης ήτου Υφυπουργού που ασκεί την αρµοδιότητα της ΓενικήςΓραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης και του Υ-πουργού Οικονοµικών καθορίζονται όλες οι αναγκαίεςλεπτοµέρειες για το είδος και το περιεχόµενο των ανω-τέρω υπηρεσιών.

Άρθρο εξηκοστό τρίτοΡυθµίσεις για το Ηλεκτρονικό Μητρώο

Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου

1. Η προθεσµία υποβολής αίτησης πρώτης καταχώρι-σης και αίτησης ανανέωσης εγγραφής, καθώς και τωνσχετικών δικαιολογητικών, στο Ηλεκτρονικό ΜητρώοΠεριφερειακού και Τοπικού Τύπου του άρθρου 2 του ν.3548/2007 (Α΄68) παρατείνεται µέχρι τις 30 Απριλίου2020.

2. Κατά το χρονικό διάστηµα από τις 16 Μαρτίου 2020έως τις 30 Απριλίου 2020 θεωρείται δικαιολογηµένη τυ-χόν διακοπή της έκδοσης των ηµερήσιων περιφερειακώνκαι τοπικών εφηµερίδων έως δεκαπέντε (15) ηµέρεςκατ΄ ανώτατο όριο και τυχόν διακοπή έως τεσσάρων εκ-δόσεων των εβδοµαδιαίων περιφερειακών και τοπικών ε-

19

Page 20: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-04-10 · σµία των παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται

φηµερίδων κατ` ανώτατο όριο. Για το ανωτέρω διάστηµαοι υποχρεώσεις των στοιχείων (α) και (β) της παραγρά-φου 3 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α΄68) ως προς ταελάχιστα όρια που περιγράφονται (αριθµός πωλήσεωνφύλλων ανά έκδοση και συνολικό εµβαδόν επιφάνειαςχαρτιού εκτύπωσης) µειώνονται κατά το ήµισυ.

Άρθρο εξηκοστό τέταρτοΚατεπείγουσες ρυθµίσεις για την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Για την αποφυγή του κινδύνου περαιτέρω διασποράςτου κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώ-νεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως γιαχρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνειτους τέσσερις (4) µήνες από τη θέση σε ισχύ της παρού-σας, και µε σκοπό τη διασφάλιση της αδιάλειπτης και α-πρόσκοπτης λειτουργίας των εγκαταστάσεων και υπο-δοµών, καθώς και της παραγωγής, µετάδοσης και εκπο-µπής του ραδιοτηλεοπτικού προγράµµατος και διαδι-κτυακού περιεχοµένου του δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικούφορέα «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Ε-ταιρεία», η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. µπορεί, µε απόφαση του Δ.Σ., νασυνάπτει συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή συµ-βάσεις µίσθωσης έργου και να αναθέτει την εκτέλεσηέργων για την επίτευξη του ως άνω σκοπού, κατά παρέκ-κλιση των κείµενων διατάξεων. Kατά το ίδιο χρονικό διά-στηµα οι εργαζόµενοι της Ε.Ρ.Τ. A.E. µπορεί να απασχο-ληθούν υπερωριακώς, πέραν των ανωτάτων ορίων πουορίζουν οι κείµενες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Ζ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο εξηκοστό πέµπτοΚατεπείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων

1. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί ναλαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε να καθίσταταιδυνατή για το σύνολο των εκπαιδευτικών δοµών, ανε-ξαρτήτως τύπου και βαθµίδας, δηµόσιων ή ιδιωτικών, ηεξ αποστάσεως διδασκαλία.

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυ-νος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη τουοποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας,και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υ-περβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος τηςπαρούσας, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων δύ-ναται να αποδέχεται κάθε δωρεά κινητών πραγµάτων καιυπηρεσιών από τρίτους, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, γιατη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της εξ α-ποστάσεως διδασκαλίας και για τη γενικότερη εύρυθµηλειτουργία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτωνκαι του συνόλου των εκπαιδευτικών δοµών, ανεξαρτή-τως τύπου και βαθµίδας, δηµόσιων ή ιδιωτικών, καθώςκαι των λοιπών φορέων και υπηρεσιών, που υπάγονται ήεποπτεύονται από αυτό. Η αποδοχή των ανωτέρω δωρε-ών διενεργείται αµελλητί από τον Υπουργό Παιδείας καιΘρησκευµάτων, αρκεί δε και µόνη η δήλωσή του περί α-ποδοχής τους ως προς τα δωριζόµενα κινητά πράγµατακαι υπηρεσίες προς τον δωρητή τους. Με απόφαση τουΥπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων τα δωριζόµενακινητά πράγµατα και υπηρεσίες µπορούν να κατανέµο-

νται και να διατίθενται, προς χρήση ή ανάλωση, σε κάθεεκπαιδευτική δοµή, ανεξαρτήτως τύπου και βαθµίδας,δηµόσια ή ιδιωτική, καθώς και στους λοιπούς φορείς καιυπηρεσίες που υπάγονται ή εποπτεύονται από το Υπουρ-γείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.

3. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυ-νος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη τουοποίου διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγεί-ας, και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί ναυπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος τηςπαρούσας, για την επίτευξη της εξ αποστάσεως εκπαί-δευσης, της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας των υ-παλλήλων και της εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης τωνπολιτών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων δύ-ναται να συνάπτει συµβάσεις µε απευθείας ανάθεση, κα-τά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δη-µοσίων συµβάσεων, α) για την προµήθεια φορητών υπο-λογιστών, σχετικών ηλεκτρονικών συσκευών και λογι-σµικών, β) για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, επι-κοινωνίας και ενηµέρωσης µε κάθε µέσο των πολιτών,του εκπαιδευτικού προσωπικού και των υπαλλήλων καιγια την προµήθεια του αναγκαίου υλικού, καθώς και γ)για την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση και λει-τουργία τους σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις. Η σύµ-βαση ανατίθεται µε µοναδικό κριτήριο τη χαµηλότερηπροσφορά.

4. (α) Αποκλειστικά για το έτος 2020, παρατείνεται, έ-ως τις 31.5.2020, η προθεσµία υποβολής αιτήσεων χορή-γησης άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας καιΔευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και Κολλεγίου, του στοι-χείου 3 της παραγράφου Θ3 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222).

(β) Αποκλειστικά για το έτος 2020, παρατείνεται, έωςτις 31.5.2020, η προθεσµία αναγγελίας επικαιροποίησηςάδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-βάθµιας εκπαίδευσης και Κολλεγίου, του στοιχείου14γ της παραγράφου Θ3 του άρθρου πρώτου τουν. 4093/2012.

5. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι) δύνανταινα κάνουν χρήση των ταµειακών διαθεσίµων τους έωςτου ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ συνολικάχωρίς να απαιτείται προηγούµενη έγκριση του Υπουρ-γού Οικονοµικών, αποκλειστικά για την προµήθεια ειδώντης παραγράφου 4 του άρθρου 12 της από 11.3.2020Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και του εικοστού έ-βδοµου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης ΝοµοθετικούΠεριεχοµένου. Η δυνατότητα χρήσης των ταµειακώνδιαθεσίµων του προηγούµενου εδαφίου ισχύει αποκλει-στικά για το χρονικό διάστηµα της προσωρινής απαγό-ρευσης λειτουργίας των Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε την περίπτω-ση στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 ΠράξηςΝοµοθετικού Περιεχοµένου λόγω άµεσου κινδύνου δια-σποράς του κορωνοϊού COVID-19.Η χρήση των ταµειακών διαθεσίµων πραγµατοποιείται

µε απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. περί ανα-µόρφωσης του εγκεκριµένου αναλυτικού προϋπολογι-σµού, µε αύξηση των πιστώσεων ανά Κωδικό Αριθµού Ε-ξόδου (Κ.Α.Ε.) στους οποίους εντάσσονται οι εν λόγωδαπάνες. Η απόφαση της Συγκλήτου κοινοποιείται στηΓενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και στη Δι-εύθυνση Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης(Δ.Π.Γ.Κ.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους(Γ.Λ.Κ.).

20

Page 21: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-04-10 · σµία των παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονταιαναδροµικά από τον χρόνο έκδοσης της υπ’ αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.16838 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανά-πτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδεί-ας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-σεων, Υγείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Εσωτερι-κών (Β΄ 783).

ΜΕΡΟΣ Η΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο εξηκοστό έκτοΈγκριση καταστατικών και εγγραφή δασικών

συνεταιρισµών στα οικεία Μητρώα

Δικαίωµα υποβολής αίτησης, έως τις 10 Απριλίου2020, κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 τουπ.δ. 126/1986 (Α΄44), όπως ισχύει, έχουν και δασικοί συ-νεταιρισµοί που:α. είτε εγκρίθηκε το καταστατικό τους από το αρµόδιο

δικαστήριο σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1του άρθρου 47 του ν. 4423/2016 (Α΄182), όπως ισχύει,αλλά δεν εγγράφησαν έως τις 31 Μαρτίου 2020 στα Μη-τρώα που προβλέπονται στην ίδια διάταξη,β. είτε υπέβαλαν αίτηση έγκρισης καταστατικού στο

αρµόδιο δικαστήριο, γεγονός που αποδεικνύεται µε τηνεπίδειξη της αίτησης αυτής, αλλά δεν εκδόθηκε η σχετι-κή απόφαση ως την έναρξη ισχύος της παρούσας ρύθµι-σης,γ. είτε δεν υπέβαλαν αίτηση έγκρισης καταστατικού

στο αρµόδιο δικαστήριο έως την έναρξη ισχύος της πα-ρούσας, αλλά υπέβαλαν το προσαρµοσµένο στις διατά-ξεις του ν. 4423/2016 καταστατικό, ως τις 31 Μαρτίου2020, στην οικεία δασική υπηρεσία, η οποία χορήγησεβεβαίωση περί της προσαρµογής του στις προϋποθέσειςτου ν. 4423/2016, υπό την αίρεση της έγκρισής του απότο αρµόδιο δικαστήριο.Στις παραπάνω περιπτώσεις, η απόφαση παραχώρη-

σης του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης εκ-δίδεται µέχρι να πληρωθούν οι προϋποθέσεις του άρ-θρου 47 παρ. 1 του ν. 4423/2016.

ΜΕΡΟΣ Θ΄:ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ

Άρθρο εξηκοστό έβδοµοΕπαναπατρισµός Ελλήνων πολιτών

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναλαµβάνει τηδιενέργεια του συνόλου των επιχειρησιακών, διοικητι-κών και οιωνδήποτε άλλων πράξεων και ενεργειών απαι-τηθούν, για τον άµεσο και ταχύ επαναπατρισµό, λόγωτης διασυνοριακής εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στο εξωτερικόκαι αιτούνται να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Η διάταξητης παρούσας ισχύει για τέσσερις (4) µήνες από τη δη-µοσίευσή της.

Άρθρο εξηκοστό όγδοο Πρόσθετα µέτρα αντιµετώπισης του κινδύνου

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

1. Προς τον σκοπό µείωσης του κινδύνου διασποράςτου κορωνοϊού COVID-19 µπορεί να επιβάλλεται, πλέονάλλων µέτρων, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Προ-στασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών µετά απόγνώµη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της ΔηµόσιαςΥγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, η προσωρινή α-παγόρευση εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια υπηκόωντρίτων κρατών. Η απαγόρευση του προηγούµενου εδα-φίου δεν ισχύει για τους υπηκόους κρατών-µελών τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συµφωνίας Σένγκεν,συµπεριλαµβανοµένων των συζύγων τους ή των προσώ-πων µε τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίω-σης, καθώς και των ανήλικων τέκνων τους.

2. Για επιτακτικούς λόγους αντιµετώπισης σοβαρούκινδύνου δηµόσιας υγείας που συνίστανται στη µείωσητου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είναιδυνατόν, µε απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ-νοµίας µετά από γνώµη της Εθνικής Επιτροπής προστα-σίας της Δηµόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, να επιβάλλεται, για το απολύτως αναγκαίο χρονικόδιάστηµα, σε όλη την Επικράτεια ή σε ορισµένη µόνο πε-ριοχή, απαγόρευση δηµόσιων υπαίθριων συναθροίσεων,στις οποίες συµµετέχει ένας ελάχιστος αριθµός ατόµων.Με την ίδια απόφαση µπορούν να προβλέπονται διοικητι-κά πρόστιµα σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης τουπροηγούµενου εδαφίου, υπό την επιφύλαξη της εφαρ-µογής άλλων κυρώσεων που προκύπτουν από την κείµε-νη νοµοθεσία.

3. Για επιτακτικούς λόγους αντιµετώπισης σοβαρούκινδύνου δηµόσιας υγείας που συνίστανται στη µείωσητου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είναιδυνατόν να επιβάλλονται ως µέτρα πρόληψης και για τοαπολύτως αναγκαίο χρονικό διάστηµα, περιορισµοί ή α-παγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω ή ενµέρει στην Επικράτεια. Από τα µέτρα του προηγούµενουεδαφίου εξαιρούνται µετακινήσεις των πολιτών για τηνεξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελµατικών,αναγκών τους που δεν µπορούν να ικανοποιηθούν µε άλ-λον τρόπο. Τα µέτρα του πρώτου εδαφίου της παρούσαςεπιβάλλονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Προστα-σίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών µετά από γνώ-µη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δηµόσιας Υ-γείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Με την ίδια από-φαση καθορίζονται οι εξαιρέσεις του δευτέρου εδαφίου,καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση για την εφαρµο-γή της παρούσας. Παράβαση της παρούσας επισύρει τιςκυρώσεις της παραγράφου 2 του εξηκοστού ένατου άρ-θρου.

4. Σε περίπτωση προσωρινής απαγόρευσης της λει-τουργίας τουριστικών καταλυµάτων κατ’ εφαρµογή τηςπερίπτωσης ζ’ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης ε’της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από25.2.2020 Π.Ν.Π., µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµούείναι δυνατόν να εξειδικεύονται τα τουριστικά καταλύ-µατα, η λειτουργία των οποίων κατ’ εξαίρεση επιτρέπε-ται και να τίθενται ειδικοί όροι για τη λειτουργία τους αυ-τή.

21

Page 22: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-04-10 · σµία των παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται

5. Προς τον σκοπό της µείωσης του κινδύνου διασπο-ράς του κορωνοϊού COVID-19 είναι δυνατόν να τίθενται,µε κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολί-τη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου µετά απόγνώµη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της ΔηµόσιαςΥγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, περιοριστικάµέτρα στη µετακίνηση των προσώπων που διαµένουν σεκάθε είδους δοµή φιλοξενίας µεταναστών, όπως επίσηςστην είσοδο και έξοδο από τις δοµές αυτές και να λαµ-βάνονται αναγκαία συναφή µέτρα για την προστασία τηςδηµόσιας υγείας, τηρουµένης πάντως της αρχής της α-ναλογικότητας. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθε-τικού Περιεχοµένου εφαρµόζονται αναλόγως.

Άρθρο εξηκοστό ένατοΜηχανισµοί ελέγχου µέτρων αντιµετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού

και διοικητικές κυρώσεις

1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του εικοστούτρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης ΝοµοθετικούΠεριεχοµένου αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α) Αρµόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρµο-γής των κατεπειγόντων µέτρων για την αντιµετώπισητου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηδιαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προ-βλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων είναι το Σώµα Επιθε-ώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονοµικές Υπηρεσίεςτων ΟΤΑ α' και β' βαθµού, η Ελληνική Αστυνοµία, η Δη-µοτική Αστυνοµία και οι Λιµενικές Αρχές στην περιοχήευθύνης τους, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας(Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133)».

2. Στο τέλος του εικοστού τρίτου άρθρου της από14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄64)προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Στα φυσικά πρόσωπα, που παραβιάζουν τα µέτρατης παραγράφου 1 του παρόντος, χωρίς να θίγονται οιπροβλεπόµενες στην παράγραφο 6 του άρθρου πρώτουτης από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου(Α΄42) ποινικές κυρώσεις και οι κυρώσεις που προβλέπο-νται στον Ποινικό Κώδικα, επιβάλλεται µε αιτιολογηµένηπράξη της αρµόδιας αρχής, για κάθε παράβαση, διοικητι-κό πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ».

ΜΕΡΟΣ Ι΄: ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο εβδοµηκοστόΑξιοποίηση θωρακισµένων στρατιωτικών οχηµάτων για

τη διασφάλιση της προστασίας των συνόρων

Τα θωρακισµένα στρατιωτικά οχήµατα τα οποία βρί-σκονται στη νοµή και κατοχή δηµοσίων αρχών και δεν έ-χουν αναζητηθεί έως τη δηµοσίευση της παρούσας τίθε-νται στην υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάµεων και της Ελ-ληνικής Αστυνοµίας, προς τον σκοπό της κάλυψης έκτα-κτων και επιτακτικών αναγκών εξυπηρέτησης του δηµο-

σίου συµφέροντος και ειδικότερα της προστασίας των ε-θνικών και ενωσιακών συνόρων, χωρίς να απαιτείται ο-ποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή διατύπωση.

Άρθρο εβδοµηκοστό πρώτο Κατασκευή τεχνητού εµποδίου στο χερσαίο τµήµα

της ελληνοτουρκικής µεθορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πάσης φύσεως εργασίες για την κατασκευή και επέ-κταση τεχνητού εµποδίου (φράχτη) στο χερσαίο τµήµατης ελληνοτουρκικής µεθορίου στην Περιφερειακή Ενό-τητα Έβρου εκτελούνται χωρίς να απαιτείται η έκδοσηοικοδοµικής άδειας ή άδειας εκτέλεσης εργασιών µικρήςκλίµακας του ν. 4495/2017 (Α΄167) και εξαιρούνται τουπεδίου εφαρµογής του ν. 4014/2011 (Α΄209), τουν. 998/1979 (Α΄289) και του ν. 3028/2002 (Α΄153). Τασχετικά σχέδια κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στη ΓενικήΔιεύθυνση Πολεοδοµίας του Υπουργείου Περιβάλλο-ντος και Ενέργειας.

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο εβδοµηκοστό δεύτερο Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικάκατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγµατος, αρχίζει απότη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ε-κτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξειςτης.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συµβουλίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥ-ΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑ-ΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑ-ΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩ-ΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩ-ΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΘΕΟ-ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥ-ΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ».

22

Page 23: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-04-10 · σµία των παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται

Άρθρο 2Θέµατα αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας

Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώµατος

1. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 91 τουν. 4623/2019 (Α΄134) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συστήνεται Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προ-στασίας, εφεξής Συντονιστικό Όργανο, το οποίο συ-γκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας τουΠολίτη και αποτελείται από τα εξής µέλη:».

2. Για την εφαρµογή των διατάξεων του εδαφίου α΄της παραγράφου 1 του άρθρου 3, της παραγράφου 3 τουάρθρου 7, του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρ-θρου 12, της παραγράφου 2 του άρθρου 17, της παρα-γράφου 3 του άρθρου 26, του εδαφίου α΄ της παραγρά-φου 3 και της παραγράφου 14 του άρθρου 38, της περί-πτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 39, του εδαφί-ου α΄ του άρθρου 50 και των παραγράφων 4, 9 και 10 τουάρθρου 53 του ν. 4662/2020 (Α΄27), όπου αναφέρεται οΓενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας, νοείται ο Υ-πουργός Προστασίας του Πολίτη.

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 32 του ν. 4662/2020 α-ντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολί-τη, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραµµατέα ΠολιτικήςΠροστασίας, το προσωπικό της παραγράφου 2 δύναταινα διατίθεται για τη στελέχωση των δοµών του ΕθνικούΜηχανισµού.»

Άρθρο 3Λοιπές παροχές ΕΚΑΒ

Στους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ µε τις κάτωθι ειδικότη-τες: 1. Διασώστη - Πληρώµατος ασθενοφόρου, 2. Νοση-λευτή, 3. Τεχνικού Συνεργείου και 4. Καθαριστή - Καθα-ρίστριας χορηγείται ετήσια ειδική αποζηµίωση για την α-γορά ή αντικατάσταση της προβλεπόµενης υπηρεσιακήςστολής, η οποία είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη. Τούψος, ο τρόπος καταβολής της ειδικής αποζηµίωσης, οιδικαιούχοι, η διαδικασία τήρησης των προϋποθέσεων χο-ρήγησης της ειδικής αποζηµίωσης και κάθε άλλη ανα-γκαία λεπτοµέρεια ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υ-πουργών Οικονοµικών και Υγείας. Με όµοια απόφασηµπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος της αποζηµίωσηςανά διετία.

Άρθρο 4Θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Σ.Υ.

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007(Α΄134), προστίθεται περίπτωση ιδ΄, η οποία έχει ως ε-ξής:

«ιδ. Για την κάλυψη έκτακτων και άµεσων αναγκώνστελέχωσης των δοµών της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., ήτοι στην Πο-λυκλινική του Ολυµπιακού Χωριού, στο Κέντρο Υγείας –Αποκατάστασης -Αποθεραπείας Κερατέας - Κ. Πρίφτης,στο Γενικό Νοσοκοµείο της Θήρας, καθώς και στα Προα-ναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών είναι δυνα-τή η τοποθέτηση επικουρικών ιατρών, οι οποίοι είναι εγ-γεγραµµένοι στους ηλεκτρονικούς καταλόγους επικου-ρικών ιατρών που τηρούνται στις Υγειονοµικές Περιφέ-

ρειες (Υ.Πε.), εντός της γεωγραφικής αρµοδιότητας τηςοποίας λειτουργεί καθεµία από αυτές. Οι επικουρικοί αυ-τοί ιατροί είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλη-σης, λαµβάνουν τις αποδοχές του Επιµελητή Β΄ τουΕ.Σ.Υ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4472/2017(Α΄74), όπως εκάστοτε ισχύουν, και η δαπάνη για την α-µοιβή τους βαρύνει τον προϋπολογισµό της Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε.. Η διάρκεια της σύµβασής τους µπορεί να είναι έωςένα (1) έτος, εκτός αν το κόστος µισθοδοσίας τους ε-ντάσσεται σε συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα, οπότεη διάρκεια της σύµβασης µπορεί να είναι έως δύο (2) έ-τη. Η τοποθέτησή τους γίνεται µε απόφαση του Διοικητήτης Υ.Πε., εντός της γεωγραφικής αρµοδιότητας της ο-ποίας λειτουργεί καθεµία από τις εν λόγω δοµές. Η το-ποθέτηση εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας,η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένο αίτηµα απότο Διοικητικό Συµβούλιο της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., συνοδευόµε-νο µε τις αντίστοιχες βεβαιώσεις πίστωσης και εισήγη-σης του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών τουΥπουργείου Υγείας, σύµφωνα µε την περίπτωση ε΄ τηςπαραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).Κατά τα λοιπά, ισχύουν και για τους ιατρούς της περί-πτωσης αυτής οι διατάξεις που ισχύουν για τους επικου-ρικούς ιατρούς των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ..»

Άρθρο 5Ρυθµίσεις για τη συνεργασία του Εθνικού ΟργανισµούΠαροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) µε τον ΕνιαίοΔηµοσιογραφικό Οργανισµό Επικουρικής Ασφάλισης

Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ)

1. Οι συµβεβληµένοι µε τον Εθνικό Οργανισµό Παρο-χής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) πάροχοι υγείας δύνα-νται να παρέχουν υπηρεσίες και στους ασφαλισµένουςτου Ενιαίου Δηµοσιογραφικού Οργανισµού ΕπικουρικήςΑσφάλισης Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ) µετά από τη σύναψησχετικής σύµβασης µεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του ΕΔΟΕΑΠσύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 36 του ΕνιαίουΚανονισµού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ (κοινήαπόφαση Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών και Υ-γείας µε αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018, Β΄ 4898) καιτων διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 90 τουν. 4368/2016 (Α΄21), σχέδιο της οποίας υποβάλλεταιστους Υπουργούς Υγείας και Οικονοµικών προς έγκριση.Οι δαπάνες της εξυπηρέτησης των ασφαλισµένων τουΕΔΟΕΑΠ δεν προσαυξάνουν τον λογαριασµό των παρό-χων για την εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων του ΕΟ-ΠΥΥ και ως εκ τούτου δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξειςτου άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄167) σχετικά µε τηνεφαρµογή του µηχανισµού της αυτόµατης επιστροφής.

2. Η παροχή φαρµάκων υψηλού κόστους και φαρµά-κων εξωσωµατικής γονιµοποίησης σε δικαιούχους τουΕΔΟΕΑΠ δύναται να πραγµατοποιείται από τα φαρµα-κεία του ΕΟΠΥΥ στο πλαίσιο της σύµβασης της παρα-γράφου 1 µεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΕΔΟΕΑΠ.

3. Κάθε ειδικότερο ζήτηµα ή ζήτηµα µε χαρακτήρα τε-χνικό ή λεπτοµερειακό που αφορά στην υλοποίηση τωνπροβλεποµένων στις παραγράφους 1 και 2 ρυθµίζεται µεκοινές αποφάσεις των Διοικητικών Συµβουλίων του ΕΟ-ΠΥΥ και του ΕΔΟΕΑΠ.

23

Page 24: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-04-10 · σµία των παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται

Άρθρο 6Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4332/2015

Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015(Α΄76) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες για την εξόφλησηυποχρεώσεων των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. και τωνΥ.Πε. που απορρέουν από προµήθειες υλικών-αγαθώνκαι παροχή υπηρεσιών που διενεργήθηκαν µέχρι τις 31Μαρτίου 2020, χωρίς την υπογραφή σύµβασης, δεν ανα-φέρονται στο Παρατηρητήριο Τιµών που τηρεί η Ε.Π.Υ.(άρθρο 24 του ν. 3846/2010, Α΄ 66) και δεν υφίστανταιπροηγούµενες συµβάσεις, µε την προϋπόθεση ότι είναιεντός των εγκεκριµένων πιστώσεων των προϋπολογι-σµών τους, των αντίστοιχων ετών αναφοράς.»

Άρθρο 7Πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Κλινική Μικροβιολογία

Στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρα-γράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4461/2017 (A΄ 38), ηφράση «ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος» αντι-καθίσταται µε τη φράση «15η Απριλίου 2020».

Άρθρο 8Ιατρικές εξειδικεύσεις

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 83 τουν. 2071/1992 (Α΄ 123), προστίθενται εδάφια ως ακολού-θως:

«Για τις οργανικές θέσεις των ιατρικών εξειδικεύσεωνέχουν εφαρµογή τα ισχύοντα για τις οργανικές θέσειςτων ειδικευόµενων ιατρών, ήτοι η παράγραφος 1 του άρ-θρου 38 του ν. 1397/1983 (Α΄ 143). Οι ανωτέρω θέσειςδύνανται να προέρχονται από µεταφορά/µετατροπή ορ-γανικών θέσεων ειδικευόµενων ιατρών και το αντίστρο-φο. Οι ιατροί που ήδη υπηρετούν σε νοσοκοµεία που α-ποτελούν Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. δεσµεύουν τις συγκεκριµέ-νες οργανικές θέσεις µέχρι την ολοκλήρωση της εξειδί-κευσής τους. Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης τουν. 4613/2019 (Α΄78) και µέχρι να συσταθούν οι εν λόγωθέσεις, τυχόν υπηρετούντες ιατροί, οι οποίοι δεν ασκούνάλλη επαγγελµατική δραστηριότητα, λαµβάνουν κανονι-κά τις προβλεπόµενες αποδοχές τους από τις 24 Μαΐου2019 και έως τη σύσταση των ως άνω θέσεων.»

Άρθρο 9Ένταξη του Διδυµότειχου στις άγονες περιοχές

1. Προστίθεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987 (Α΄ 73), υποπερίπτωσηα35, η οποία έχει ως ακολούθως : «α35. Νοµός Έβρου:Διδυµότειχο.»

2. Τροποποιείται η υποπερίπτωση β10΄ της περίπτω-σης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 τουπ.δ. 131/1987 ως ακολούθως: «β10. Νοµός Έβρου: Σου-φλί, Ορεστιάδα.»

Άρθρο 10Επίδοµα θέσης ευθύνης

Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) η φράση «διακόσια πενήντα

(250) ευρώ» αντικαθίσταται από τη φράση «διακόσια ε-νενήντα (290) ευρώ».

Άρθρο 11Παράταση θητείας Συµβουλίων Κρίσης

και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ.

Στο άρθρο 8 του ν. 4498/2017 (Α΄ 172) προστίθεται πα-ράγραφος 12, η οποία έχει ως εξής: «12. Η θητεία τωνΣυµβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. τα οποίαέχουν συγκροτηθεί έως τη 16η Δεκεµβρίου 2019, σύµ-φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4498/2017 (Α΄172) σε συνδυασµό µε την παράγραφο 11 του άρθρου 4του ν. 4647/2019 (Α΄ 204), παρατείνεται και µετά την πά-ροδο της προβλεπόµενης διετίας και µέχρι την ολοκλή-ρωση των διαδικασιών κρίσης/τοποθέτησης Ιατρών κλά-δου Ε.Σ.Υ. που εκκρεµούν στα εν λόγω Συµβούλια.»

Άρθρο 12Κριτήρια και µεθοδολογία Αξιολόγησης

Τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 249 του ν.4512/2018 (Α΄ 5) ως εξής:

«4. Τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και οι εξωτε-ρικοί εµπειρογνώµονες - αξιολογητές έχουν πρόσβασησε κάθε πληροφορία που διαθέτουν ο Ε.Ο.Φ., οΕ.Ο.Π.Υ.Υ. και η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. σχετικά µε το υπό αξιο-λόγηση και ένταξη φάρµακο, και γενικώς, σχετικά µε κά-θε φάρµακο. O αιτών Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας έχειπρόσβαση στα δεδοµένα του Συστήµατος ΗλεκτρονικήςΣυνταγογράφησης, τηρουµένων των διατάξεων της νο-µοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδοµέ-νων και της νοµοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισµού,σχετικά µε φάρµακα για τα οποία έχει ήδη καταθέσει αί-τηση αξιολόγησης.»

Άρθρο 13Διαδικασία αξιολόγησης

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 250 του ν. 4512/2018(Α΄ 5) τροποποιείται ως εξής:

«1. Για την αξιολόγηση ενός φαρµάκου από την Επι-τροπή Αξιολόγησης και την ένταξή του στον κατάλογοτου άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄6), ή την απένταξήτου από αυτόν ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.):α) υποβάλλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης σχετική αίτη-ση, συνοδευόµενη από πλήρη φάκελο µε τα πληροφο-ριακά στοιχεία και τα έγγραφα και β) καταβάλλει εφάπαξτέλος αξιολόγησης, το οποίο καθορίζεται µε κοινή από-φαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας. Με από-φαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται ο τύπος τηςαίτησης, τα πληροφοριακά στοιχεία και τα έγγραφα πουυποβάλλονται από τους Κ.Α.Κ.. Το καταβαλλόµενο ως ά-νω τέλος αποτελεί δηµόσιο έσοδο, που αποδίδεται µεκοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικώνστο Υπουργείο Υγείας, οι πιστώσεις του οποίου βαρύνο-νται µε τις δαπάνες της αποζηµίωσης των µελών, των ε-ξωτερικών αξιολογητών, των υπαλλήλων της γραµµατεί-ας και εν γένει των εξόδων λειτουργίας της ΕπιτροπήςΑξιολόγησης και της Επιτροπής Διαπραγµάτευσης τουπαρόντος νόµου.Τα γενόσηµα που έχουν ίδιες δραστικές ουσίες και εν-

δείξεις µε ήδη αποζηµιούµενα, δεν υπόκεινται σε αξιο-

24

Page 25: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-04-10 · σµία των παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται

λόγηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Επίσης, δεν υ-πόκεινται σε αξιολόγηση τα φαρµακευτικά προϊόντα πουεγκρίνονται µε τη νοµική βάση του άρθρου 10 (β) της Ο-δηγίας 2001/83/ΕΚ. Τα βιο-οµοειδή φαρµακευτικά προϊό-ντα υπόκεινται σε συνοπτική διαδικασία αξιολόγησης ε-ντός µηνός από την υποβολή της αίτησης, σύµφωνα µετα οριζόµενα στο παρόν. Τα βιο-οµοειδή δεν παραπέµπο-νται σε εξωτερικούς αξιολογητές. Κατά τη συνοπτικήδιαδικασία αξιολόγησης εκτιµώνται τα διαθέσιµα κλινικάκαι επιδηµιολογικά δεδοµένα και η επίπτωση της νέαςθεραπείας στον Προϋπολογισµό. Τα εµβόλια υπόκεινταισε συνοπτική διαδικασία αξιολόγησης εντός µηνός απότην υποβολή της αίτησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στοπαρόν. Επίσης δεν υπόκεινται σε αξιολόγηση η αλλαγήπεριέκτη, οι αλλαγές στη συσκευασία, η µετονοµασίακαι αλλαγές σε φαρµακοτεχνική µορφή, που αφορούνστην ίδια οδό χορήγησης και τη διαδικασία αποδέσµευ-σης φαρµάκων, ήδη ενταγµένων στον θετικό κατάλογοκαι δεν επιφέρουν επίπτωση στη δαπάνη.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 250 του ν. 4512/2018(Α΄ 5) τροποποιείται ως εξής:

«2. Για την εκτίµηση της επίπτωσης στον Προϋπολογι-σµό από την ένταξη ενός φαρµάκου στον Κατάλογο Α-ποζηµιούµενων Φαρµάκων, η Επιτροπή Αξιολόγησης πα-ραπέµπει υποχρεωτικά προς την Επιτροπή Διαπραγµά-τευσης του άρθρου 254 όλες τις αιτήσεις, οι οποίες: α) έ-χουν λάβει καταρχάς θετική αξιολόγηση βάσει των κρι-τηρίων α΄ έως γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 249, β)έχουν λάβει καταρχάς θετική αξιολόγηση βάσει συνοπτι-κής διαδικασίας αξιολόγησης. Η Επιτροπή Διαπραγµά-τευσης εκκινεί και ολοκληρώνει τη διαδικασία διαπραγ-µάτευσης του φαρµάκου και γνωµοδοτεί αιτιολογηµένα,βάσει του αποτελέσµατος της διαδικασίας διαπραγµά-τευσης, σχετικά µε την επίπτωση στον προϋπολογισµόαπό την ένταξη ή τη διατήρηση ενός φαρµάκου στον Κα-τάλογο Αποζηµιούµενων Φαρµάκων. Σε κάθε περίπτωση,η Επιτροπή Αξιολόγησης λαµβάνει υπόψη την αιτιολογη-µένη εισήγηση της Επιτροπής Διαπραγµάτευσης, ωςπρος την επίπτωση στον Προϋπολογισµό της αποζηµίω-σης των φαρµάκων είτε βάσει επιτυχούς ολοκλήρωσηςτης διαπραγµάτευσης είτε βάσει της µη έναρξης ή τηςµη ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαπραγµάτευσης, γιατην τελική αιτιολογηµένη γνώµη της προς το αρµόδιοόργανο του Υπουργείου Υγείας, σχετικά µε την ένταξη ήαπένταξη φαρµάκων και την αναθεώρηση του Καταλό-γου Αποζηµιούµενων Φαρµάκων. Κατ’ εξαίρεση των α-νωτέρω, ειδικά ως προς τα γενόσηµα προϊόντα τα οποίαδεν υπόκεινται σε αξιολόγηση, καθώς έχουν ίδιες δρα-στικές ουσίες και ενδείξεις µε ήδη αποζηµιούµενα κατάτο παρόν άρθρο, η Επιτροπή Αξιολόγησης παραπέµπειτα γενόσηµα αυτά στην Επιτροπή Διαπραγµάτευσης,προκειµένου η τελευταία να κρίνει εάν συντρέχουν οιπροϋποθέσεις εξαίρεσής τους από τη διαπραγµάτευσηκατ’ εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 51 τουν. 4633/2019 (Α΄161). Σε περίπτωση που η Επιτροπή Δια-πραγµάτευσης διαπιστώνει ότι συντρέχουν οι νόµιµεςπροϋποθέσεις εξαίρεσης των γενοσήµων από τη δια-πραγµάτευση, εκδίδει η ίδια αιτιολογηµένη γνωµοδότη-ση για την ένταξη τους ή µη στον Κατάλογο Αποζηµιού-µενων Φαρµάκων απευθυνόµενη απευθείας προς το αρ-µόδιο όργανο του Υπουργείου Υγείας για τη λήψη τηςσχετικής απόφασης. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή

εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγρά-φου 1 του άρθρου 51 του ν. 4633/2019, η Επιτροπή Δια-πραγµάτευσης διενεργεί τη διαπραγµάτευση και µετάτην ολοκλήρωσή της, αποστέλλει ως προς τα συγκεκρι-µένα γενόσηµα αιτιολογηµένη γνωµοδότηση για την έ-νταξή τους ή µη στον Κατάλογο Αποζηµιούµενων Φαρ-µάκων απευθυνόµενη άµεσα προς το όργανο του Υπουρ-γείου Υγείας που έχει την αρµοδιότητα για τη λήψη τηςσχετικής απόφασης. Η ρύθµιση των τριών προηγούµε-νων εδαφίων καταλαµβάνει και τα προϊόντα της παρα-γράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 4633/2019, που κατά τηνηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας έχουν ήδηπαραπεµφθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης στην Επι-τροπή Διαπραγµάτευσης.

Άρθρο 14Επιτροπή Διαπραγµάτευσης Τιµών Φαρµάκων

Η παράγραφος 2 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α΄5) τροποποιείται ως εξής:

«2. Η Επιτροπή Διαπραγµάτευσης έχει την αρµοδιότη-τα να διαπραγµατεύεται τις τιµές ή τις εκπτώσεις τωνφαρµάκων, τα οποία αποζηµιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.ή προµηθεύονται τα δηµόσια νοσοκοµεία, να συνάπτεισυµφωνίες µε τους Κ.Α.Κ. που συµµετέχουν στη σχετικήδιαδικασία διαπραγµάτευσης ως προς το ανωτέρω αντι-κείµενο της διαπραγµάτευσης, να εισηγείται στην Επι-τροπή Αξιολόγησης σχετικά µε την επίπτωση στον προϋ-πολογισµό της αποζηµίωσης των φαρµάκων και στις πε-ριοριστικά προβλεπόµενες περιπτώσεις που ορίζονταιρητά από το νόµο να γνωµοδοτεί απευθείας στο αρµόδιοόργανο του Υπουργείου Υγείας ως προς την ένταξηπροϊόντων στον Κατάλογο Αποζηµιούµενων Φαρµάκων.Οι συµφωνίες που συνάπτονται µεταξύ της Επιτροπήςκαι των Κ.Α.Κ. καθίστανται δεσµευτικές για τονΕ.Ο.Π.Υ.Υ., τους Κ.Α.Κ. και τα δηµόσια νοσοκοµεία µετάτην έναρξη ισχύος της απόφασης του αρµοδίου οργάνουτου Υπουργείου Υγείας περί ένταξης ή απένταξης ή ανα-θεώρησης του Καταλόγου Αποζηµιούµενων Φαρµάκων,εφόσον στη σχετική απόφαση το αρµόδιο όργανο του Υ-πουργείου Υγείας αποδέχεται την γνώµη της ΕπιτροπήςΑξιολόγησης που ενσωµατώνει την ανωτέρω εισήγησητης Επιτροπής Διαπραγµάτευσης ή αποδέχεται τη γνώ-µη της Επιτροπής Διαπραγµάτευσης, όπου κατά το νόµοαυτή προβλέπεται.»

Άρθρο 15Σύσταση Ειδικής Υποεπιτροπής Αξιολόγησης για τηνεξέταση των κατ’ εξαίρεση χορηγουµένων φαρµάκωντης παραγράφου 1δ του άρθρου 265 του ν. 4512/2018

Συστήνεται στο Υπουργείο Υγείας Ειδική ΥποεπιτροπήΑξιολόγησης µε αποκλειστικό έργο τη γνωµοδότηση γιαχορήγηση κατ’ εξαίρεση φαρµάκων που δεν περιλαµβά-νονται στον κατάλογο αποζηµιούµενων φαρµάκων (θετι-κό κατάλογο), τα οποία δεν έχουν αξιολογηθεί και ζητεί-ται να χορηγηθούν για νόσους ή παθολογικές καταστά-σεις, άµεσα απειλητικές για τη ζωή ή ικανές να προκαλέ-σουν ανήκεστο βλάβη στην υγεία, σύµφωνα µε τα οριζό-µενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου265 του ν. 4512/2018 (Α΄5). Έργο της Ειδικής Υποεπι-τροπής Αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση και η έκδοση α-

25

Page 26: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-04-10 · σµία των παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται

πευθείας γνωµοδότησης προς το Διοικητικό Συµβούλιοτου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για όσα αιτήµατα κατ’ εξαίρεση χορήγη-σης φαρµάκων διαβιβάζονται σε αυτήν από τον Πρόεδροτης επιτροπής του άρθρου 247 του ν. 4512/2018 και δενδιακρατώνται προς εξέταση και παροχή γνώµης από τηνΕπιτροπή Αξιολόγησης κατά τη διαδικασία της παραγρά-φου 6 του άρθρου 268 του ν. 4512/2018. Η Ειδική Υποε-πιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από πέντε (5) µέλη,µε αποδεδειγµένη επιστηµονική εξειδίκευση και επαγ-γελµατική εµπειρία, συγκροτείται µε απόφαση του Υ-πουργού Υγείας, µετά από πρόταση του Προέδρουτης Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 247 τουν. 4512/2018, ο οποίος εισηγείται ως προς τις επιστηµο-νικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις των µελών, έχει έδρατο Υπουργείο Υγείας και υπάγεται στον Υπουργό Υγεί-ας. Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται ο Κανονισµός Λει-τουργίας της Ειδικής Υποεπιτροπής Αξιολόγησης, µετον οποίο ρυθµίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα της συ-γκρότησης, τα ασυµβίβαστα και κωλύµατα των µελώντης, οι τεχνικές λεπτοµέρειες της διαδικασίας εξέτασηςτων αιτηµάτων, ο τρόπος λειτουργίας της, η γραµµατεια-κή της υποστήριξη, µε τρεις (3) κατ’ ανώτατο όριο γραµ-µατείς, οι οποίοι τοποθετούνται ή αποσπώνται σε αυτήνκατά τους όρους και τη διαδικασία της παραγράφου 2του άρθρου 248 του ν. 4512/2018, καθώς και τα προσό-ντα αυτών, οι ειδικές υποχρεώσεις των µελών και κάθεάλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την άσκηση του έργουτης. Η αποζηµίωση των µελών της Ειδικής Υποεπιτροπήςκαθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-κών και Υγείας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον. 4354/2015 (Α΄ 176) και στις κείµενες διατάξεις για τοενιαίο µισθολόγιο στον δηµόσιο τοµέα, είναι ανάλογη µεαυτή των µελών της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρ-θρου 247 του ν. 4512/2018 και καλύπτεται εξ ολοκλήρουαπό τις πιστώσεις του καταβαλλόµενου τέλους αξιολό-γησης της παραγράφου 1 του άρθρου 250 τουν. 4512/2018. Μέχρι τη συγκρότηση της ως άνω ΕιδικήςΥποεπιτροπής τα αιτήµατα για την κατ’ εξαίρεση χορή-γηση φαρµάκων εξετάζονται από την Επιτροπή του άρ-θρου 247 του ν. 4512/2018.

Άρθρο 16Μετακινήσεις προσωπικού δηµόσιων µονάδων υγείας

1. Το άρθρο 129 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) καταργείται.2. Όσες µετακινήσεις ιατρών πραγµατοποιήθηκαν

σύµφωνα µε τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου του κα-ταργούµενου άρθρου 129 του ν. 4600/2019 άνευ τεκµη-ριωµένης αιτιολογίας ως προς την ανάγκη διασφάλισηςτης λειτουργίας τµηµάτων ή µονάδων, καταργούνται αυ-τοδίκαια. Με απόφαση του διοικητή του ενιαίουΝ.Π.Δ.Δ., η οποία εκδίδεται εντός (30) ηµερών από τηδηµοσίευση του παρόντος, οι εν λόνω ιατροί επανατοπο-θετούνται στην οργανική µονάδα προέλευσης, που κα-τείχαν πριν υπαχθούν στις διατάξεις του δεύτερου εδα-φίου του άρθρου 129 του ν. 4600/2019, σε κενή οργανικήθέση ή προσωποπαγή θέση της ειδικότητάς τους διατη-ρώντας τον βαθµό τους.

Άρθρο 17Μη παρεµβατικές µελέτες

Το άρθρο 4 του ν. 4523/2018 (Α΄ 41) καταργείται.

Άρθρο 18Μηνιαία αποζηµίωση οικογενειακών ιατρών

1. Η µηνιαία αποζηµίωση των οικογενειακών ιατρώντων άρθρων 6 και 11 του ν. 4486/2017 (Α΄115), και τωνασκούντων καθήκοντα οικογενειακού ιατρού ιδιωτών ια-τρών, µε ενεργές συµβάσεις κατά την ηµεροµηνία δηµο-σίευσης του παρόντος, ορίζεται για το χρονικό διάστηµααπό 1ης Απριλίου 2020 µέχρι την 30ή Ιουνίου 2020 στοποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ.

2. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήµατος τηςπαραγράφου 1 και για τους δικαιούχους του παρόντοςπου δεν έχουν συµπληρώσει το πρώτο έτος της σύµβα-σής τους, η αποζηµίωση προσδιορίζεται µε βάση ταπραγµατικά στοιχεία του εγγεγραµµένου πληθυσµού ευ-θύνης, σε κάθε οικογενειακό ιατρό ή ασκούντα καθήκο-ντα οικογενειακού ιατρού, µε ανώτατο όριο το ποσό τωνδύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ.

Άρθρο 19Διαδικασία επανέκδοσης γνωµατεύσεων

στο πληροφορικό σύστηµα υποβολής δαπανών του ΕΟΠΥΥ e-dapy

Το άρθρο 53 της από 20.3.2020 Πράξης ΝοµοθετικούΠεριεχοµένου µε τίτλο «Κατεπείγοντα µέτρα για την α-ντιµετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς τουκορωνοϊού C0VID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και τηςεπιχειρηµατικότητας και τη διασφάλιση της οµαλής λει-τουργίας της αγοράς και της δηµόσιας διοίκησης»(Α΄68), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνοςδιασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως γιαχρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 30 Ι-ουνίου 2020, µηνιαίες ή επαναλαµβανόµενες γνωµατεύ-σεις χρονίως πασχόντων, που αφορούν περιοδικώς χο-ρηγούµενες παροχές της περίπτωσης γ΄ της παραγρά-φου 7 και της παραγράφου 8 του άρθρου 2 της παρού-σας, καθώς και των άρθρων 10, 39, 40, 41, 42 και 53 τουΕνιαίου Κανονισµού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), ανανεώ-νονται µετά από τη λήξη τους µε την εξής διαδικασία: Οιθεράποντες ιατροί δύνανται να εκδίδουν ηλεκτρονικάγνωµατεύσεις για τις παροχές αυτές, κατόπιν αιτήµατοςτων δικαιούχων που διατυπώνεται µέσω τηλεφώνου, τη-λεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή γραπτούµηνύµατος κινητού τηλεφώνου. Για τις εν λόγω γνωµα-τεύσεις, δεν απαιτούνται η έκδοση και η εκτύπωσή τουςσε έντυπη µορφή, καθώς και η θεώρηση από ελεγκτή ια-τρό. Ο θεράπων ιατρός αναγράφει ότι η ηλεκτρονικήγνωµάτευση εκδίδεται δυνάµει της παρούσας και ενηµε-ρώνει τον δικαιούχο για τον κωδικό της γνωµάτευσης(barcode) µε κάθε δυνατό τρόπο, όπως τηλεφωνικά, µέ-σω τηλεµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Οι δι-καιούχοι µπορούν να βλέπουν τους κωδικούς (barcode)των γνωµατεύσεων και στον φάκελο υγείας τους. Μετην έκδοση της γνωµάτευσης από τον ιατρό, η γνωµά-τευση είναι διαθέσιµη ηλεκτρονικά στα συµβεβληµέναφαρµακεία και λοιπούς συµβεβληµένους παρόχους τουΕ.Ο.Π.Υ.Υ., µέσω του αναγραφόµενου κωδικού γνωµά-τευσης (barcode), για υποχρεωτική εκτέλεση µέσω τουΠληροφοριακού Συστήµατος εκτέλεσης και υποβολήςδαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (e-dapy). Μέχρι τις 30 Ιουνίου2020 δύνανται να εκδίδονται γνωµατεύσεις µε την ως ά-νω διαδικασία, οι οποίες εκτελούνται µέχρι την ηµεροµη-

26

Page 27: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-04-10 · σµία των παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται

νία λήξης, όπως αυτή ορίζεται επί της εκδοθείσας ηλε-κτρονικής γνωµάτευσης. Οι δικαιούχοι περίθαλψης, οισυγγενείς α΄ και β΄ βαθµού αυτών ή τρίτα εξουσιοδοτη-µένα πρόσωπα προσέρχονται µε τα απαραίτητα δικαιο-λογητικά ταυτοποίησής τους, ήτοι ταυτότητα και ΑΦΜ,στα συµβεβληµένα φαρµακεία και λοιπούς συµβεβληµέ-νους µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους της επιλογής τους µετον κωδικό (barcode) της γνωµάτευσης. Τα στοιχεία ταυ-τοποίησης του παραλήπτη αναγράφονται στο φύλλο ε-κτέλεσης γνωµάτευσης ή στο έντυπο παραλαβής κατάτην παραλαβή των συνταγογραφηµένων ειδών.

Άρθρο 20Ειδικές ρυθµίσεις θεώρησης παραπεµπτικών

κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

1. Για τις παρακλινικές εξετάσεις του άρθρου 6 του Ε-νιαίου Κανονισµού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.), ΚΥΑ ΕΑ-ΛΕ/Γ.Π. 80157/2018 (Β΄4898), όπως έχει τροποποιηθείκαι ισχύει, χορηγείται παράταση στην προθεσµία εκτέ-λεσης τόσο των µη εκτελεσµένων παραπεµπτικών, πουέχουν εκδοθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, όσοκαι όσων θα εκδοθούν µέχρι την 30ή Απριλίου 2020, κα-τά τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες σε σχέση µε τηναναγραφόµενη ηµεροµηνία λήξης επί του παραπεµπτι-κού.

2. Η υποχρέωση θεώρησης γνωµατεύσεων από ελε-γκτή ιατρό, όπου αυτή ορίζεται από τον Ε.Κ.Π.Υ., ΚΥΑ Ε-ΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018 δεν ισχύει από τη δηµοσίευση τουπαρόντος και µέχρι την 30ή Απριλίου 2020.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας οι ρυθµίσεις τωνπαραγράφων 1 και 2 δύνανται να παραταθούν και πέραντης 30ής Απριλίου 2020 και για όσο χρονικό διάστηµα ι-σχύουν τα κατεπείγοντα µέτρα αποφυγής και περιορι-σµού της διάδοσης κορωνοϊού, όχι όµως πέραν της 30ήςΙουνίου 2020.

Άρθρο 21Νοµιµοποίηση δαπανών για παρασχεθείσες

υπηρεσίες της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Οι δαπάνες του ΕΟΠΥΥ που πραγµατοποιήθηκαν κατάτο έτος 2019, συνολικού ποσού ενός εκατοµµυρίου εκα-τόν εξήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώκαι δύο λεπτών (1.163.336,02€) και αφορούν σε υπηρε-σίες που παρασχέθηκαν από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ στον ΕΟΠΥΥείναι νόµιµες και πληρώνονται στον δικαιούχο µε ένταλ-µα πληρωµής που εκδίδει η Διεύθυνση Οικονοµικών Υπη-ρεσιών του ΕΟΠΥΥ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋ-πολογισµού του ΕΟΠΥΥ και µε µόνα παραστατικά τα εκ-δοθέντα κατά το έτος 2019 σχετικά τιµολόγια παροχήςυπηρεσιών.

Άρθρο 22Παράταση συµβάσεων µε παρόχους του ΕΟΠΥΥ κατάτην περίοδο της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνοςεµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ηέλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υ-πουργού Υγείας, η ισχύς των συµβάσεων που έχουν συ-ναφθεί µεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των κάτωθι κατηγοριώνπαροχών του και αφορούν:

α) παροχή υγειονοµικού υλικού και ιατροτεχνολογι-κών προϊόντων,β) παροχή ακουστικών βαρηκοΐας, ορθοπεδικών και α-

ναπνευστικών συσκευών/ειδών,γ) παροχή διαιτητικών τροφίµων που προορίζονται για

ειδικούς ιατρικούς σκοπούς,δ) παροχή οπτικών ειδών καιε) στέγες υποστηριζόµενης διαβίωσης,παρατείνεται αυτοδίκαια µε τους ίδιους όρους από την

ηµεροµηνία της λήξης τους, εφόσον λήγουν εντός τρι-µήνου από την έκδοση της παρούσας, και για χρονικόδιάστηµα τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία λήξηςτους, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 10ης Οκτω-βρίου 2020.

Άρθρο 23Κάλυψη δαπάνης µεταφοράς προϊόντων ατοµικής

προστασίας και νοσοκοµειακού εξοπλισµού από την ΙΦΕΤ Α.Ε.

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνοςεµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ηέλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υ-πουργού Υγείας, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της30ής Μαΐου 2020, η ΙΦΕΤ Α.Ε. δύναται να αναλαµβάνει,στο πλαίσιο συµβάσεων αγοράς µέσων ατοµικής προ-στασίας και νοσοκοµειακού εξοπλισµού, αναγκαίων γιατην καταπολέµηση της διάδοσης του κορωνοϊού, τις δα-πάνες µεταφοράς των προµηθευόµενων προϊόντων απόχώρες του εξωτερικού προς την Ελληνική Επικράτεια.

Άρθρο 24Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4603/2019 (Α΄48)

Το πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 68του ν. 4603/2019, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Για λόγους διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος,δαπάνες που προκλήθηκαν ή θα προκληθούν µέχρι τις 30Ιουνίου 2020 και υποβάλλονται µε ατοµικά αιτήµατα στιςΠεριφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δύνανται νααποζηµιώνονται και απευθείας στους δικαιούχους ασφα-λισµένους, κατά παρέκκλιση των οριζόµενων στο άρθρο27 του ν. 4549/2018 (Α΄105). Οι δαπάνες του προηγού-µενου εδαφίου εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται σύµφω-να µε την υπ’ αρ. ΕΑΛΕ/ΓΠ/80157/2018 (Β΄ 4898) κοινήαπόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας ή τηνυπ’ αρ. ΕΜΠ/5/2012 (Β΄ 3054) κοινή απόφαση των Υ-πουργών Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-σης και Προνοίας και Υγείας. Κατά τα λοιπά εφαρµόζο-νται τα οριζόµενα στον Ενιαίο Κανονισµό Παροχών Υ-γείας. Οι γενόµενες πληρωµές των ανωτέρω δαπανών,µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, είναι νόµιµες.»

Άρθρο 25Διαδικασία λήψης µέτρων περιορισµού κρουσµάτων ή

επαφών κρουσµάτων κορωνοϊού COVID-19 σε επιτασσόµενους χώρους

Εφόσον συντρέχουν οι κατά νόµο προϋποθέσεις γιατη λήψη των µέτρων των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και ε΄της παραγράφου 2 του πρώτου άρθρου της από25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα µέτρα αποφυγής καιπεριορισµού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), σε συν-

27

Page 28: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-04-10 · σµία των παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται

δυασµό µε το τέταρτο άρθρο της ίδιας Π.Ν.Π., για την ε-πιβολή περιορισµού φυσικών προσώπων σε αναγκαστικάδιατιθέµενους χώρους και αποκλειστικά και µόνο προςτον σκοπό της διασφάλισης της δηµόσιας υγείας, δύνα-ται να εκδίδεται η κοινή υπουργική απόφαση επιβολήςτου µέτρου του περιορισµού µε αναφορά στον χώρο υ-λοποίησης του περιορισµού, και να έπεται της απόφασηςαυτής, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, η έκδοσητης κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου τέταρτουτης από 25.2.2020 Π.Ν.Π. για την αναγκαστική διάθεσητων χώρων, µε τον προσδιορισµό της έκτασής τους, τουχρόνου διάρκειάς της και του προσδιορισµού της αποζη-µίωσης για τη δέσµευσή τους. Εφόσον ο περιορισµόςτων φυσικών προσώπων για την υλοποίηση της διαδικα-σίας περιορισµού έχει λάβει χώρα από τη Γενική Γραµµα-τεία Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο των αρµοδιοτή-των της, η ανωτέρω Γενική Γραµµατεία µεριµνά για τηδιαβίβαση ενηµερωτικού εγγράφου για την αναγκαιότη-τα της διενέργειας επίταξης του χώρου υλοποίησης τουπεριορισµού των φυσικών προσώπων, προς το Υπουρ-γείο Υγείας ως επισπεύδον τη διαδικασία της αναγκαστι-κής διάθεσης του τέταρτου άρθρου της από 25.2.2020Π.Ν.Π.. Στο ανωτέρω έγγραφο αναφέρεται η αναγκαίαγια την υλοποίηση των δράσεων αυτών έκταση της υπόαναγκαστική δέσµευση εγκατάστασης, ιδίως δωµατίωνξενοδοχειακών καταλυµάτων, ιδιωτικών χώρων παροχήςυπηρεσιών στέγασης, κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίωνκαι κλινικών.

Άρθρο 26Επέκταση µείωσης µισθώµατος επαγγελµατικών

µισθώσεων και µισθώσεων κύριας κατοικίας

Η παράγραφος 3 του δεύτερου άρθρου της από20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχόµενου (Α΄ 68), ηοποία προστέθηκε µε το ενδέκατο άρθρο της από 30Μαρτίου 2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου(Α΄ 75) αναριθµείται σε παράγραφο 4 του ίδιου άρθρουκαι προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Ο µισθωτής επαγγελµατικής µίσθωσης προς εγκα-τάσταση επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά απότην επιδηµία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάµει των α-ποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση τηςπαραγράφου 2 του άρθρου 1, της παραγράφου 2 του άρ-θρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 της α-πό 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου(Α΄55), όπως εκάστοτε ισχύουν, απαλλάσσεται από τηνυποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού µισθώ-µατος για τον µήνα Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση τωνκείµενων διατάξεων περί µισθώσεων, σύµφωνα µε ταλοιπά οριζόµενα στην παράγραφο 1. Τα οριζόµενα στο

προηγούµενο εδάφιο ισχύουν και για την περίπτωση µι-σθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι µισθώ-µατος η χρήση πράγµατος, κινητού ή ακινήτου, ή και τωνδύο µαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµα-τική χρήση, στο πλαίσιο χρηµατοδοτικής µίσθωσης, καιαφορά σε επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου, καθώς καιγια τις συµβάσεις µίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποί-ες µισθωτής είναι εργαζόµενος σε επιχείρηση του πρώ-του εδαφίου του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά ησύµβαση εργασίας λόγω των µέτρων αποφυγής της δια-σποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουµένων των προ-ϋποθέσεων της παραγράφου 2.»

Άρθρο 27Παροχή πρόσθετων στοιχείων

στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας(Γ.Γ.Π.Π.) για επιχειρησιακούς λόγους

1. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Α-σθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 του άρθρου 29 τηςαπό 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέ-τρα αντιµετώπισης της πανδηµίας του κορωνοϊούCOVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75),πέραν των αναφερόµενων στο άρθρο 5 της από14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπεί-γοντα µέτρα αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµούτης διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19» (A΄ 64), η ο-ποία κυρώθηκε µε το τρίτο άρθρο του ν. 4682/2020(Α΄ 76), παρέχεται προς τη Γενική Γραµµατεία ΠολιτικήςΠροστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) ο Αριθµός Μητρώου ΚοινωνικήςΑσφάλισης (ΑΜΚΑ) κάθε κρούσµατος της ασθένειας. ΟΑΜΚΑ τηρείται για τον αναγκαίο χρόνο, ήτοι έως την ε-πιδηµιολογική υποχώρηση του ιού, σύµφωνα µε τα επι-στηµονικά δεδοµένα.

2. Κάθε πράξη διαβίβασης και επεξεργασίας της παρα-γράφου 1 διενεργείται τηρουµένων όλων των απαιτού-µενων µέτρων για τη διασφάλιση του απορρήτου και τηςασφάλειας της επεξεργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 32του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία των Δεδοµέ-νων και το άρθρο 29 της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθε-τικού Περιεχοµένου «Μέτρα αντιµετώπισης της πανδη-µίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσεςδιατάξεις» (Α΄75).

Άρθρο 28Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορί-ζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.

28

Page 29: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-04-10 · σµία των παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται

29

Αθήνα, 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ