ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3...

of 85 /85
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 - 3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4 - 5 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 6 Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 7 Ισολογισμός 8 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 9 10 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 11 Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 12 - 82

Embed Size (px)

Transcript of ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3...

Page 1: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013

Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 - 3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4 - 5 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 6 Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 7 Ισολογισμός 8 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 9 – 10 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 11 Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 12 - 82

Page 2: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

1

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Διοικητικό Συμβούλιο

Κωνσταντίνος Στ. Λοϊζίδης – Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος (παραιτήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2013 από Διευθύνων Σύμβουλος και Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής και διορίσθηκε μη εκτελεστικός Πρόεδρος στις 23 Απριλίου 2013 ) Γιώργος Άππιος – Διευθύνων Σύμβουλος και Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής (Εκτελεστικός Σύμβουλος μέχρι τις 14 Μαρτίου 2013 και Διευθύνων Σύμβουλος και Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής από 15 Μαρτίου 2013) Μάριος Α. Σαββίδης – Εκτελεστικός Σύμβουλος Τάκης Κληρίδης – Ανώτερος Ανεξάρτητος μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Γιώργος Λιακόπουλος – Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Ιωάννης Σγουροβασιλάκης – Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Σωκράτης Σολομίδης – Ανεξάρτητος μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Χριστόδουλος Αντωνιάδης – Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Γιώργος Κουρρής – Ανεξάρτητος μη Εκτελεστικός Σύμβουλος (διορίσθηκε στις 11 Μαρτίου 2014) Ανδρέας Βασιλείου – Ανεξάρτητος μη Εκτελεστικός Σύμβουλος (διορίσθηκε στις 29 Απριλίου 2014) Ηλίας Μίλης – Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος (παραιτήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2013 από Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος)

Γενική Διεύθυνση

Γιώργος Άππιος – Διευθύνων Σύμβουλος και Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής Μάριος Α. Σαββίδης – Γενικός Διευθυντής Μένοικος Μέσσιος– Βοηθός Γενικός Διευθυντής

Γραμματέας

Έλλη Φωτιάδου Οδός Σπύρου Κυπριανού 1 Τ.Τ. 1065 Λευκωσία Τ.Θ. 25700 Τ.Τ. 1393 Λευκωσία Κύπρος

Νομικοί Σύμβουλοι Άντης Τριανταφυλλίδης & Υιοί ΔΕ.Π.Ε. Δικηγόροι Capital Center, 9

ος Όροφος

2-4 Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ Τ.Κ. 21255 1505 Λευκωσία Κύπρος

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές

PricewaterhouseCoopersLimited Julia House Οδός Θεμιστοκλή Δέρβη 3 Τ.Τ. 1066 Λευκωσία Κύπρος

Κεντρικά Γραφεία/Εγγεγραμμένο Γραφείο

Οδός Σπύρου Κυπριανού 1 Τ.Τ. 1065 Λευκωσία Τ.Θ. 25700 Τ.Τ. 1393 Λευκωσία Κύπρος

Page 3: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

2

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας Πειραιώς (Κύπρου) Λίμιτεδ (η “Τράπεζα”) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Κύριες δραστηριότητες Οι κύριες δραστηριότητες της Τράπεζας είναι η παροχή τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Υποκαταστήματα Η Τράπεζα λειτουργεί στην Κύπρο μέσω 14 (2012:14) υποκαταστημάτων Λιανικής Τραπεζικής, 4 Κέντρων Εξυπηρέτησης Μεγάλων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και 3 Κέντρων Εξυπηρέτησης Διεθνών Δραστηριοτήτων. Ανασκόπηση αποτελεσμάτων και επίδοση έτους Τα αποτελέσματα του 2013 παρουσιάζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στη σελίδα 6 και στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων στη σελίδα 7. Το κέρδος πριν από τις προβλέψεις και απομειώσεις ανήλθε σε €19.815.600 (2012: €19.162.664). Μετά τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους €35.036.401 (2012: €32.293.950) και την απομείωση υπεραξίας ύψους €14.383.078 (2012: €8.000.000) η ζημιά πριν τη φορολογία ανήλθε σε €29.947.093 (2012: €21.316.390). Μετά τη πίστωση φορολογίας ύψους €2.140.045 (2012: €2.350.194) η ζημία για το έτος ήταν €27.807.048 (2012: €18.966.196). Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ήταν €1.110.686.842 (2012: €1.315.925.726). Τα ίδια κεφάλαια κατά την ίδια ημερομηνία ανήλθαν σε €105.841.853 (2012: €137.256.847). Μέρισμα Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει την καταβολή μερίσματος για το έτος 2013. Η ζημιά του έτους μεταφέρεται στα αποθεματικά. Μετοχικό κεφάλαιο Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012 το εγκεκριμένο και εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε €3.360.798 διαιρεμένο 3 360 798 μετοχές ονομαστικής αξίας €1 η κάθε μια. Το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ανήλθε σε €158.592.933. Οι κινήσεις κατά τη διάρκεια του έτους στο μετοχικό κεφάλαιο και το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο παρατίθενται στη Σημείωση 26 των οικονομικών καταστάσεων. Διαχείριση κινδύνων Όπως κάθε άλλος χρηματοοικονομικός οργανισμός, η Τράπεζα εκτίθεται σε κινδύνους. Η φύση των κινδύνων αυτών καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισής τους επεξηγούνται στη Σημείωση 31 των οικονομικών καταστάσεων. Γεγονότα μεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς Τα γεγονότα μεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς παρατίθενται στη Σημείωση 34 των οικονομικών καταστάσεων. Δημοσιονομική κατάσταση στην Κύπρο και Ελλάδα Η αρνητική πορεία που ακολούθησε η Κυπριακή οικονομία τα τελευταία χρόνια επηρεαζόμενη από τη διεθνή οικονομική κρίση, επιδεινώθηκε απότομα τον Μάρτιο του 2013 συνεπεία των αποφάσεων του Eurogroup (Βλέπε Σημ. 2, 31 και 34). Στις 25 Μαρτίου 2013, η Κυπριακή Κυβέρνηση και το Eurogroup κατέληξαν σε συμφωνία για πακέτο χρηματοοικονομικής στήριξης της Κύπρου ύψους €10 δις, με την προϋπόθεση υλοποίησης ενός προγράμματος οικονομικών και διαρθρωτικών αλλαγών. Το Μνημόνιο Συναντίληψης (ΜΣ) που συμφωνήθηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τρόικας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) για την περίοδο 2013-2016 περιλαμβάνει μέτρα για τη μεταρρύθμιση του χρηματοοικονομικού τομέα, μέτρα σχετικά με τη δημοσιονομική πολιτική, διαρθρωτικά δημοσιονομικά μέτρα, μέτρα μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας καθώς και βελτιώσεις που έχουν σχέση με τους τομείς του εμπορίου και των υπηρεσιών. Η εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης αναμένεται να δημιουργήσει αυξημένες πιέσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας ενώ μεσοπρόθεσμα αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγικότητας και διοχέτευση πόρων σε νέους τομείς της οικονομίας.

Page 4: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

3

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Δημοσιονομική κατάσταση στην Κύπρο και Ελλάδα (συνέχεια) Η χρονιά που πέρασε χαρακτηρίσθηκε από σημαντικές εξελίξεις σε πολλούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων η δημοσιονομική προσαρμογή, η πορεία των μεταρρυθμίσεων και η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Η οικονομία παρέμεινε σε τροχιά ύφεσης, ωστόσο ηπιότερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και χαμηλότερη από την αρχική εκτίμηση. Η ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων ολοκληρώθηκε στο τέλος Ιουνίου 2013, με αποτέλεσμα την αποκατάσταση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας τους, οι οποίοι είχαν δεχθεί πλήγμα από το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI). Εξέλιξη μεγεθών και αποτελεσμάτων Ομίλου Πειραιώς Στα στοιχεία ισολογισμού στις 31 Δεκεμβρίου 2013 του Ομίλου Πειραιώς περιλαμβάνονται τα στοιχεία των ελληνικών δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών Κύπρου, Λαϊκής και Ελληνικής καθώς και η Millenium Bank Greece. Το ενεργητικό του Ομίλου στο τέλος του 2013 διαμορφώθηκε σε €92,0 δις, το σύνολο των καταθέσεων σε €54,3 δις και τα δάνεια σε €76,1 δις. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς στο τέλος Δεκεμβρίου 2012 διαμορφώθηκαν σε €8,5 δις (2012: €5,6 δις συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιακής ενίσχυσης €7,9 δις από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας). Προβλεπόμενες εξελίξεις/προοπτικές Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που επικρατούσε το 2013, η Τράπεζα κατάφερε να διατηρήσει την κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα της και να επιτύχει μικρή αύξηση στα λειτουργικά κέρδη πριν τις προβλέψεις. Η Τράπεζα συνεχίζει να εφαρμόζει τους στρατηγικούς στόχους που είχαν τεθεί για το 2013 με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας. Η Τράπεζα παρακολουθεί στενά τις ραγδαίες εξελίξεις στο Κυπριακό τραπεζικό σύστημα οι οποίες έχουν μεν οδηγήσει σε αβεβαιότητα αναφορικά με την πορεία της Κυπριακής οικονομίας αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για την Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ (Βλέπε Σημ. 2).

Διοικητικοί Σύμβουλοι Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και κατά την ημερομηνία της Ετήσιας Έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και του καταστατικού της Τράπεζας, σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση εγκρίνεται ο διορισμός Διοικητικών Συμβούλων που έχει λάβει χώρα μετά την τελευταία Γενική Συνέλευση και δεν έχει εγκριθεί από τους μετόχους. Στις 22 Φεβρουαρίου 2013 παραιτήθηκε ο κ. Κωνσταντίνος Στ. Λοϊζίδης από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή και ανέλαβε καθήκοντα Μη Εκτελεστικού Προέδρου της Τράπεζας στις 23 Απριλίου 2013 αντικαθιστώντας τον κ. Ηλία Μίλη. Στις 15 Μαρτίου 2013 διορίσθηκε ο κ. Γιώργος Άππιος στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή. Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων Οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται στη Σημείωση 33 των οικονομικών καταστάσεων. Ανεξάρτητοι Ελεγκτές Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές της Τράπεζας, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν εκδηλώσει επιθυμία να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Θα κατατεθεί ψήφισμα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση για τον επαναδιορισμό τους και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της αμοιβής τους. Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου Γιώργος Άππιος Διευθύνων Σύμβουλος και Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής Λευκωσία, 9 Μαΐου 2014

Page 5: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

4

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή

Προς τα Μέλη της Τράπεζας Πειραιώς (Κύπρου) Λίμιτεδ

Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λίμιτεδ (η «Τράπεζα»), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2013, και τις καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων, συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

PricewaterhouseCoopers Ltd, Julia House, 3 Themistocles Dervis Street, CY-1066 Nicosia, Cyprus P O Box 21612, CY-1591 Nicosia, Cyprus T: +357 - 22 555 000, F:+357 - 22 555 001, www.pwc.com/cy

PricewaterhouseCoopers Ltd is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Ltd, each member firm of which is a separate legal entity. PricewaterhouseCoopers Ltd is a private company registered in Cyprus (Reg. No. 143594). A list of the company's directors including for individuals the present name and surname, as well as any previous names and for legal entities the corporate name, is kept by the Secretary of the company at its registered office at3 Themistocles Dervis Street, 1066 Nicosia and appears on the

company's web site. OfficesinNicosia, Limassol, LarnacaandPaphos.

Page 6: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

5

Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης της μητρικής εταιρείας Τράπεζας Πειραιώς (Κύπρου) Λίμιτεδ στις 31 Δεκεμβρίου 2013, και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.

Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009, αναφέρουμε τα πιο κάτω:

Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας.

Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία, στην έκταση που φαίνεται από την εξέταση από εμάς αυτών των βιβλίων.

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.

Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις

που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο.

Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.

Άλλο θέμα Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. Ανδρούλλα Σ. Πήττα Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής εκ μέρους και για λογαριασμό της

PricewaterhouseCoopers Limited Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές Λευκωσία, 9 Μαΐου 2014

Page 7: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

6

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

Σημ.

2013 €

2012 €

Έσοδα από τόκους 4 71.672.474 187.401.180 Έξοδα από τόκους 5 (36.976.856) (148.555.010) Καθαρά έσοδα από τόκους 34.695.618 38.846.170 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες

6

8.773.550

8.993.244

Έξοδα από δικαιώματα και προμήθειες 7 (1.562.129) (1.936.091) Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 7.211.421 7.057.153 Άλλα έσοδα 8 2.174.186 2.712.185 Ζημιά από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση

27

(9.697)

(52.209)

Έσοδα από εργασίες 44.071.528 48.563.299 Έξοδα προσωπικού 9 (15.421.657) (19.641.241) Αποσβέσεις 10 (1.374.803) (2.050.627) Λειτουργικά έξοδα 11 (7.459.468) (7.708.767) Κέρδος πριν από απομειώσεις 19.815.600 19.162.664 Απομείωση υπεραξίας 19 (14.383.078) (8.000.000) Διαγραφή άλλων εισπρακτέων (1.905) (185.104) Προβλέψεις για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων 16 (35.036.401) (32.293.950) Άλλα έξοδα 12 (341.309) - Ζημιά πριν τη φορολογία (29.947.093) (21.316.390) Φορολογική πίστωση 13 2.140.045 2.350.194 Ζημιά για το έτος (27.807.048) (18.966.196)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 82 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Page 8: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

7

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σημ. 2013

€ 2012

€ Ζημιά για το έτος μετά τη φορολογία

(27.807.048)

(18.966.196)

Άλλα συνολικά εισοδήματα: Μεταφορά αποθεματικού λόγω πραγματοποιηθέντων ζημιών από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση

27

9.697

52.209 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση – αποθεματικό δίκαιης αξίας

27

(2.574.364)

(1.475.364)

Επανεκτίμηση ακινήτων 27 (1.286.852) 106.033 Αναβαλλόμενη φορολογία 27 243.573 308.460 Άλλο συνολικό έξοδο για το έτος, μετά τη φορολογία

(3.607.946)

(1.008.662)

Συνολική ζημιά για το έτος (31.414.994) (19.974.858) Τα στοιχεία στην πιο πάνω κατάσταση παρουσιάζονται μετά την αφαίρεση φορολογίας. Η φορολογία που σχετίζεται με κάθε στοιχείο των άλλων συνολικών εισοδημάτων παρουσιάζεται στη Σημείωση 3. Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 82 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Page 9: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

8

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2013

Σημ 2013 €

2012 €

Περιουσιακά στοιχεία Μετρητά και καταθέσεις με Κεντρική Τράπεζα 14 13.046.233 16.627.935 Τοποθετήσεις σε άλλες τράπεζες 15 141.051.555 244.936.236 Δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες 16 752.245.745 806.924.218 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

17

166.549.776

196.904.922

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 30 147.665 792.976 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 18 61.054 807.348 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 20 27.233.168 28.960.710 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 19 522.542 15.494.989 Φορολογία εισπρακτέα 87.420 - Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 24 4.095.173 1.785.591 Άλλα περιουσιακά στοιχεία 21 5.646.511 2.690.801 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.110.686.842

1.315.925.726

Υποχρεώσεις Οφειλές σε άλλες τράπεζες και καταθέσεις από τράπεζες

22

66.518.212

50.335.415

Καταθέσεις και άλλοι λογαριασμοί πελατών 23 920.934.397 1.090.009.000 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 30 170.779 430.622 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 72.166 118.702 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 24 1.240.848 1.328.342 Άλλες υποχρεώσεις 25 15.908.587 36.446.798 Σύνολο υποχρεώσεων 1.004.844.989

1.178.668.879

Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 26 3.360.798 3.360.798 Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το

άρτιο

26

158.592.933

158.592.933 Άλλα αποθεματικά 27 (3.723.860) (115.914) Συσσωρευμένες ζημιές 27 (52.388.018) (24.580.970) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

105.841.853

137.256.847

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων

1.110.686.842

1.315.925.726

Στις 9 Μαΐου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση. Γιώργος ΄Αππιος, Διευθύνων Σύμβουλος & Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής Μάριος Σαββίδης, Σύμβουλος Μαρίνα Παγδατή, Οικονομικός Διευθυντής Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 82 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Page 10: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

9

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

Μετοχικό

Κεφάλαιο

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο

Αποθεματικά επανεκτίμησης

και άλλα αποθεματικά

(Σημ. 27) €

Συσσωρευμένες ζημίες

(Σημ. 27)

Σύνολο

€ 2012 Υπόλοιπο 1

η Ιανουαρίου 3.335.798 133.617.933 892.748 (5.614.774) 132.231.705

Συναλλαγές με μετόχους:

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου

25.000

24.975.000

-

-

25.000.000

Συνολικό εισόδημα

Ζημιά έτους - - - (18.966.196) (18.966.196) Άλλα Συνολικά εισοδήματα Επανεκτίμηση χρηματο-οικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση

-

-

(1.475.364)

-

(1.475.364) Μεταφορά πραγματοποιηθέντων ζημιών από πώληση χρηματο-οικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση

-

-

52.209

-

52.209 Επανεκτίμηση ακινήτων - - 106.033 - 106.033

Αναβαλλόμενη φορολογία - - 308.460 - 308.460 Συνολικό εισόδημα για το έτος 2012

25.000

24.975.000

(1.008.662)

(18.966.196)

5.025.142

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2012

3.360.798

158.592.933

(115.914)

(24.580.970)

137.256.847

2013 Υπόλοιπο 1

η Ιανουαρίου 3.360.798 158.592.933 (115.914) (24.580.970) 137.256.847

Συνολικό εισόδημα

Ζημιά έτους - - - (27.807.048) (27.807.048) Άλλα Συνολικά εισοδήματα Επανεκτίμηση χρηματο-οικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση

-

-

(2.574.364)

-

(2.574.364) Μεταφορά πραγματοποιηθέντων ζημιών από πώληση χρηματο-οικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση

-

-

9.697

-

9.697 Επανεκτίμηση ακινήτων - - (1.286.852) - (1.286.852)

Αναβαλλόμενη φορολογία - - 243.573 - 243.573 Συνολικό εισόδημα για το έτος 2013

-

-

(3.607.946)

(27.807.048)

(31.414.994)

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2013

3.360.798

158.592.933

(3.723.860)

(52.388.018)

105.841.853

Page 11: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

10

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 (συνέχεια) (1) Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά το τέλος των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό ως μέρισμα. Έκτακτη αμυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι, για σκοπούς λογιζόμενης διανομής κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσοστό της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα αυξήθηκε στο 17% για κέρδη για το φορολογικό έτος 2009 και στο 20% για κέρδη για τα φορολογικά έτη 2010 και 2011 και μειώθηκε πίσω στο 17% για κέρδη που αφορούν τα φορολογικά έτη 2012 και μετέπειτα. Το ποσό της λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα που ήδη διανεμήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, μέχρι το τέλος των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασμό των μετόχων. Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 82 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Page 12: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

11

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

Κατάσταση Ταμειακών Ροών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

Σημ.

2013 €

2012 €

Ροή μετρητών από εργασίες

Κέρδος πριν τη φορολογία (29.947.093) (21.316.390)

Αναπροσαρμογές για:

Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, και άϋλων περιουσιακών στοιχείων

10 1.374.803 2.050.627

Κέρδος από πώληση εξοπλισμού 20 (4.850) (7.766) Ζημιά από πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων

προς πώληση 9.697 52.209

Κέρδος από διάλυση θυγατρικών εταιρειών 18 (141.100) -

Απομείωση υπεραξίας 19 14.383.078 8.000.000

Άλλα έσοδα 8 (389.295) (503.527) (14.714.760) (11.724.847)

Αλλαγές που προκύπτουν από:

Δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες 54.678.473 31.187.329

Καταθέσεις και οφειλές σε άλλες τράπεζες, και άλλοι λογαριασμοί πελατών (152.891.806) (243.257.824)

Τοποθετήσεις σε άλλες τράπεζες πάνω από 3 μήνες 3.917.898 (2.911.789)

Μείωση στις Υποχρεωτικές καταθέσεις με Κεντρική Τράπεζα 6.636.611 13.483.262

Άλλα περιουσιακά στοιχεία (2.955.710) 517.145

Καθαρή θέση σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 385.468 1.794.029

Άλλες υποχρεώσεις 5.836.849 26.172.208

Υποχρεώσεις για ωφελήματα αφυπηρέτησης 9 (26.522.474) (24.425.375)

Μετρητά που χρησιμοποιήθηκαν σε εργασίες (125.629.451) (209.165.862)

Φορολογία που πληρώθηκε - (87.420)

Καθαρά μετρητά που χρησιμοποιήθηκαν σε εργασίες (125.629.451) (209.253.282) Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις απο πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 20 4.850 11.553

Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 20 (193.188) (257.094)

Αγορά άϋλων περιουσιακών στοιχείων 19 (151.556) (525.122) Καθαρή πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς

πώληση 27.780.782 1.059.373

Λήξη/(αγορά) χρεωστικών τίτλων - 198.024.319

Διάλυση θυγατρικών εταιρειών 887.394 -

Μερίσματα που εισπράχτηκαν 8 389.295 629.527

Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες 28.717.577 198.942.556

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Πληρωμή τόκων δανείου μειωμένης εξασφάλισης 22 - (3.047)

Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες - (3.047)

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (96.911.874) (10.313.773)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή του έτους 249.737.979 260.051.752

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του έτους 28

152.826.105 249.737.979 Μη ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Κατά τη διάρκεια του 2012 η Τράπεζα μετάτρεψε το δάνειο μειωμένης εξασφάλισης σε μετοχικό κεφάλαιο (Σημ. 22). Αυτό δεν αποτελεί κίνηση στις ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 82 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων

Page 13: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

12

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας Πειραιώς (Κύπρου) Λίμιτεδ (η “Τράπεζα”) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 9 Μαΐου 2014. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα σύστασης Η Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λίμιτεδ συστάθηκε στην Κύπρο ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (αρ. εγγραφής HE 189515) σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας βρίσκεται στην οδό Σπύρου Κυπριανού 1, 1065 Λευκωσία. Άδεια τραπεζικών δραστηριοτήτων Στις 29 Νοεμβρίου 2007 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έδωσε άδεια στην Τράπεζα για διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου του 1997. Στα πλαίσια των περί Τηρήσεως Κατωτάτων Αποθεμάτων Κανονισμών, η Τράπεζα έχει υποχρέωση και διατηρεί κατάθεση σε Λογαριασμό Κατωτάτων Αποθεμάτων με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Επίσης η Τράπεζα είναι μέλος του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων, το οποίο έχει συσταθεί και λειτουργεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής Τράπεζας. Κύριες δραστηριότητες Οι κύριες δραστηριότητες της Τράπεζας είναι η παροχή τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων παρατίθενται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά. Βάση ετοιμασίας Οι οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. Κατά την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, όλα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την 1 Ιανουαρίου 2013 έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εξαίρεση ορισμένων προνοιών του ΔΛΠ 39 “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση” σε σχέση με λογιστική αντιστάθμισης χαρτοφυλακίου. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως έχει τροποποιηθεί με την επανεκτίμηση σε δίκαιη αξία της γης και των κτιρίων, των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση, των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων.

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών της Τράπεζας. Οι τομείς που απαιτούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές και οι υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στη Σημείωση 3. Η Τράπεζα έχει επιλέξει να παρουσιάζει ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις και όχι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 27 αφού:

- Είναι εξ ολοκλήρου θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. - Δεν έχει μετοχές ή άλλα στοιχεία κεφαλαίου τα οποία να διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια. - Δεν έχει υποβάλει, ούτε βρίσκεται στη διαδικασία υποβολής οικονομικών καταστάσεων σε Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς ή άλλη εποπτική αρχή με σκοπό την έκδοση μετοχών ή άλλων στοιχείων κεφαλαίου. - Η μητρική εταιρεία, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. παρουσιάζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με

τα ΔΠΧΑ που συμπεριλαμβάνουν την Τράπεζα και τις θυγατρικές της εταιρείες. Αυτές οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό.

Page 14: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

13

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (συνέχεια) Βάση ετοιμασίας (συνέχεια)

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. έχει έδρα την Ελλάδα και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.piraeusbank.gr. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος, μείον απομείωση.

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα Η Τράπεζα επηρεάζεται από την δυσμενή και αβέβαιη οικονομική κατάσταση στην Κύπρο, στις επιπτώσεις αυτής στον Τραπεζικό τομέα και ιδιαίτερα στην επιβολή περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές συναλλαγές βάσει του Νόμου «Περί της Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης του 2013» που επηρεάζουν άμεσα τις εργασίες της Τράπεζας. Τα περιοριστικά μέτρα περιλαμβάνουν περιορισμούς στη διακίνηση κεφαλαίων εντός και εκτός Κύπρου και παρακολουθούνται και αναθεωρούνται συστηματικά από τις αρμόδιες Αρχές. Τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα και ο έλεγχος των κεφαλαίων, επιτρέπουν στην Τράπεζα να περιορίσει τον κίνδυνο σημαντικής εκροής καταθέσεων. Επίσης η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους και ο βαθμός υλοποίησης των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί βάσει των αποφάσεων του Eurogroup του Απριλίου 2013 αποτελούν επιπρόσθετο παράγοντα κινδύνου για το Κυπριακό Τραπεζικό σύστημα. Οι αρνητικές εξελίξεις επηρέασαν σημαντικά την καταθετική βάση και τη ρευστότητα της Τράπεζας, την ποιότητα του δανειακού της χαρτοφυλακίου, το μέγεθος των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, τα αποτελέσματα και την κεφαλαιουχική της βάση. Σύμφωνα με αξιολόγηση από την Διεύθυνση, η Τράπεζα στις 31 Δεκεμβρίου 2013 είχε την δυνατότητα να καλύψει άμεσα απώλειες/εκροές καταθέσεων της τάξεως των €400 εκατ. από διαθέσιμα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία και από διαθέσιμα πιστωτικά όρια που της έχουν παραχωρηθεί από την μητρική τράπεζα ύψους €105 εκατ. Σε ένα συντηρητικό σενάριο όπου η Τράπεζα έχει απώλειες ακόμα και της τάξεως του 82% και του 15% των καταθέσεων από ξένους και ντόπιους καταθέτες αντίστοιχα ως αυτές είχαν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, αγνοώντας την προσέλκυση νέων καταθέσεων και τις εισπράξεις από δάνεια, το ύψος της απώλειας ανέρχεται σε €391 εκατ. περίπου και καλύπτεται από την διαθέσιμη ρευστότητα στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Επιπρόσθετα, η Διεύθυνση της Τράπεζας αξιολογεί σαν σημαντικό θετικό παράγοντα τη σχέση και υποστήριξη που έχει από τη μητρική Τράπεζα/εταιρεία. Στις 26 Μαρτίου 2014

η μητρική τράπεζα ανακοίνωσε ότι

ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία βιβλίου προσφορών εντός Ελλάδος με τη συμμετοχή θεσμικών και άλλων ειδικών επενδυτών στα πλαίσια της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με συνολικό ύψος αντλούμενων κεφαλαίων €1,75 δις. Ο Όμιλος Πειραιώς βελτίωσε την σύνθεση πηγών χρηματοδότησης, με την απόκτηση του πρώην δικτύου Κυπριακών Τραπεζών (Κύπρου, Λαϊκής και Ελληνικής) και της Millenium Bank. Κατά την διάρκεια του 2013 μειώθηκε τόσο η χρήση του ELA κατά €30.000 εκατ. όσο και η συνολική άντληση κεφαλαίων μέσω ευρωσυστήματος κατά €13.800 εκατ. . Επίσης αυξήθηκε σημαντικά η χρηματοδότηση από την Διατραπεζική αγορά μέσω συναλλαγών repos ύψους €7.000 εκατ. Τέλος τον Ιούνιο του 2013 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. με άντληση €1.500 εκατ. Ο Όμιλος κατά το 2013 εξακολουθεί να συμμετέχει στις ρυθμίσεις του νόμου για την «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας» (Ν.3723/2008) συνολικής ονομαστικής αξίας €12.200 εκατ. Στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος ο όμιλος Πειραιώς, έλαβε για τις νεοαποκτηθείσες τράπεζες το 2013 επιπλέον Ομόλογα έκδοσης EFSF, συνολικής ονομαστικής αξίας €1.900 εκατ. ενώ επέστρεψε €500 εκατ. λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Page 15: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

14

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (συνέχεια) Βάση ετοιμασίας (συνέχεια) Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (συνέχεια) Κατά την αξιολόγηση της επάρκειας της ρευστότητας και κεφαλαιουχικών αναγκών της Τράπεζας Πειραιώς (Κύπρου), η Διεύθυνση έλαβε επίσης υπόψη τους πιο κάτω παράγοντες:

- Τη δυνατότητα και τη δέσμευση της ανακεφαλαιοποιημένης μητρικής Τράπεζας να στηρίξει τυχόν ανάγκες ρευστότητας και κεφαλαίων της Τράπεζας μέσα στους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

- Τη δυνατότητα άντλησης ρευστότητας μέσω της πρόσβασης στο Ευρωσύστημα. - Την προοπτική σημαντικής αύξησης του μεριδίου αγοράς μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. - Την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ των Κυπριακών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία

με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για παροχή βοήθειας προς την Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι €10δις.

Λαμβάνοντας υπόψη τους πιο πάνω παράγοντες, η Διεύθυνση της Τράπεζας εκτιμά ότι η Τράπεζα δεδομένης της δεσμευτικής γραπτής στήριξης από την μητρική Τράπεζα διαθέτει τους οικονομικούς πόρους για να συνεχίσει τις εργασίες της στο προσεχές μέλλον και επομένως οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

Page 16: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

15

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (συνέχεια) Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ Κατά το τρέχον έτος η Τράπεζα υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2013. Η υιοθέτηση αυτή δεν επέφερε σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές της Τράπεζας. (i) Τα ακόλουθα νέα Δ.Π.Χ.Α., διερμηνείες και τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από 1.1.2013:

Δ.Λ.Π. 12 (Τροποποίηση), «Φόροι Εισοδήματος» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2013 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 12 παρέχει καθοδήγηση για την επιμέτρηση του αναβαλλόμενου φόρου σε: α) επενδυτικά ακίνητα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία και β) ενσώματες ακινητοποιήσεις, οι οποίες αποτιμώνται με βάση τη μέθοδο αναπροσαρμογής, που προβλέπει το Δ.Λ.Π.16. Και στις δύο περιπτώσεις, η επιμέτρηση του αναβαλλόμενου φόρου πρέπει να γίνεται με βάση την υπόθεση, ότι η λογιστική αξία του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού θα ανακτηθεί με την πώλησή του.

Δ.Λ.Π. 19 (Τροποποίηση), «Παροχές σε Εργαζομένους» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2013 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση καταργεί τον κανόνα περιθωρίου και την έννοια της αναμενόμενης απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων. Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες πρέπει πλέον να αναγνωρίζονται στο Συγκεντρωτικό Συνολικό Εισόδημα κατά τον χρόνο, που πραγματοποιούνται. Για τα περιουσιακά στοιχεία ο υπολογισμός του εσόδου βασίζεται στην απόδοση των επιχειρηματικών ομολόγων, ανεξάρτητα από την πραγματική σύνθεση και απόδοσή τους.

Δ.Λ.Π. 1 (Τροποποίηση), «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιουλίου 2012 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση απαιτεί την ομαδοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Συγκεντρωτικού Συνολικού Εισοδήματος με βάση την πιθανότητα ανακύκλισής τους στα αποτελέσματα. Εάν τα στοιχεία παρουσιάζονται σε προ φόρων βάση, τότε ο φόρος που αντιστοιχεί στις δύο κατηγορίες στοιχείων της Κατάστασης Συγκεντρωτικού Συνολικού Εισοδήματος (εκείνα που πιθανόν να ανακυκλιθούν στα αποτελέσματα και εκείνα που δεν θα ανακυκλιθούν) πρέπει να παρουσιασθεί διακριτά. Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης επέφερε μεταβολή μόνο στην παρουσίαση της Κατάστασης Συγκεντρωτικού Συνολικού Εισοδήματος.

Δ.Π.Χ.Α. 13, «Επιμέτρηση της Εύλογης Αξίας» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2013 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Το Δ.Π.Χ.Α. 13 ορίζει την εύλογη αξία και παραθέτει το πλαίσιο επιμέτρησης της εύλογης αξίας και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις αναφορικά με την επιμέτρησή της. Οι προβλεπόμενες γνωστοποιήσεις από την εφαρμογή του ανωτέρω προτύπου παρουσιάζονται στη σημείωση 3 των ατομικών οικονομικών καταστάσεων.

Δ.Π.Χ.Α. 7 (Τροποποίηση), «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2013 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Α. 7 εκδόθηκε τον Δεκέμβριο 2011 και απαιτεί επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις, που θα βοηθήσουν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων στην αξιολόγηση της επίδρασης των συμφωνιών συμψηφισμού. Σημειώνεται ότι δεν συντρέχει η εφαρμογή της Διερμηνείας 20, «Δαπάνες Απογύμνωσης Υπαίθριων Ορυχείων κατά το Στάδιο της Παραγωγής» και του Δ.Π.Χ.Α. 1 (Τροποποίηση), «Κρατικές χρηματοδοτήσεις».

Page 17: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

16

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (συνέχεια) Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ (συνέχεια)

Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α. (Μάιος 2012)

Δ.Π.Χ.Α. 1 (Τροποποίηση), «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2013 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις για τη λογιστική αντιμετώπιση της εκ νέου εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α. από επιχειρήσεις, που έχουν σταματήσει να εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Α. στο παρελθόν και επιλέγουν ή απαιτείται να τα εφαρμόσουν ξανά.

Δ.Λ.Π. 1 (Τροποποίηση), «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2013 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση απαιτεί γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, όταν η εταιρεία παρουσιάζει εθελοντικά επιπρόσθετες συγκριτικές περιόδους.

Δ.Λ.Π. 16 (Τροποποίηση), «Ενσώματα πάγια» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2013 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την κατηγοριοποίηση των κύριων ανταλλακτικών και του εξοπλισμού συντήρησης ως ενσώματων παγίων.

Δ.Λ.Π. 32 (Τροποποίηση), «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2013 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση διευκρινίζει, ότι οι φόροι που προκύπτουν από διανομή μερισμάτων σε μετόχους, λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήματος».

Δ.Λ.Π. 34 (Τροποποίηση), «Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2013 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις για τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις του Δ.Λ.Π. 34, αναφορικά με το συνολικό ενεργητικό και τις συνολικές υποχρεώσεις των τομέων, με σκοπό να ενισχύσει τη συνέπεια με το Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς» και να ευθυγραμμίσει τις ενδιάμεσες με τις ετήσιες γνωστοποιήσεις.

(ii) Τα ακόλουθα νέα Δ.Π.Χ.Α. και τροποποιήσεις έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. έως το 2013. Η εφαρμογή τους δεν είναι υποχρεωτική κατά το 2013 και δεν έχουν υιοθετηθεί πρόωρα από την Τράπεζα:

Δ.Λ.Π. 27 (Τροποποίηση), «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2014 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Σε συνέχεια της έκδοσης του Δ.Π.Χ.Α. 10, που αντικατέστησε τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 27, αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, το Δ.Λ.Π. 27 μετονομάστηκε σε «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και πλέον περιλαμβάνει τον απαιτούμενο λογιστικό χειρισμό και τις γνωστοποιήσεις για επενδύσεις σε θυγατρικές, σε κοινοπραξίες και σε συγγενείς εταιρείες, όταν η επιχείρηση συντάσσει ατομικές οικονομικές καταστάσεις.

Δ.Λ.Π. 28 (Τροποποίηση), «Επενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρείες και Κοινοπραξίες» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2014 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Το Δ.Λ.Π. 28 περιγράφει το λογιστικό χειρισμό για τις επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες και παραθέτει τις απαιτήσεις για την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης των επενδύσεων σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες.

Δ.Π.Χ.Α. 10, «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2014 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Το Δ.Π.Χ.Α. 10 θέτει τις αρχές για την κατάρτιση και παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, όταν η επιχείρηση ελέγχει μία ή περισσότερες εταιρείες.

Δ.Π.Χ.Α. 11, «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2014 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Το Δ.Π.Χ.Α. 11 θέτει τις αρχές για τις χρηματοοικονομικές αναφορές των μερών σε ένα σχήμα υπό κοινό έλεγχο. Οι συμφωνίες μεταξύ μερών κατηγοριοποιούνται είτε ως από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες είτε ως κοινοπραξίες. Η ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης είναι υποχρεωτική για τα μέρη σε μία κοινοπραξία.

Page 18: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

17

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (συνέχεια) Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ (συνέχεια)

Δ.Π.Χ.Α. 12, «Γνωστοποίηση των Επενδύσεων σε Άλλες Εταιρείες» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2014 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Το Δ.Π.Χ.Α. 12 έχει εφαρμογή στις επιχειρήσεις που έχουν επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες, σε σχήματα υπό κοινό έλεγχο, σε συγγενείς εταιρείες ή σε μη ενοποιούμενες εταιρείες. Το Δ.Π.Χ.Α. 12 απαιτεί από τις επιχειρήσεις να γνωστοποιούν πληροφόρηση, που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, να αξιολογήσουν τη φύση και τους κινδύνους, που σχετίζονται με την επένδυση σε άλλες εταιρείες, καθώς και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης.

Δ.Λ.Π. 32 (Τροποποίηση), «Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2014 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση εκδόθηκε τον Δεκέμβριο 2011 για την παροχή καθοδήγησης στην εφαρμογή του Δ.Λ.Π. 32 αναφορικά με την έννοια του δικαιώματος συμψηφισμού. Η τροποποίηση θα πρέπει να εφαρμοσθεί αναδρομικά.

Δ.Π.Χ.Α. 10, Δ.Π.Χ.Α. 11 και Δ.Π.Χ.Α. 12 (Τροποποίηση), «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Σχήματα υπό κοινό έλεγχο και Γνωστοποίηση των Επενδύσεων σε Άλλες Εταιρείες: Οδηγίες Μετάβασης» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2014 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση των Δ.Π.Χ.Α. 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις για τις οδηγίες μετάβασης στο Δ.Π.Χ.Α. 10 και απαλλάσσει από την υποχρέωση παρουσίασης ή αναπροσαρμογής της συγκριτικής πληροφόρησης για περιόδους πέραν της αμέσως προηγούμενης περιόδου.

Δ.Π.Χ.Α. 10, Δ.Π.Χ.Α. 12 και Δ.Λ.Π. 27 (Τροποποιήσεις), «Επενδυτικές εταιρείες» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2014 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Οι τροποποιήσεις αφορούν στον ορισμό της επενδυτικής εταιρείας και επιτρέπουν στις επενδυτικές εταιρείες την εξαίρεση από την ενοποίηση συγκεκριμένων θυγατρικών. Επίσης, εισάγουν νέες γνωστοποιήσεις για τις επενδυτικές εταιρείες, όσον αφορά στα Δ.Π.Χ.Α. 12 και Δ.Λ.Π. 27.

Δ.Λ.Π. 36 (Τροποποίηση), «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2014 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση απαιτεί την γνωστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μίας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ), όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης.

Δ.Λ.Π. 39 (Τροποποίηση), «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2014 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης, όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται νομικά (novated), προκειμένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονισμών.

(iii) Τα ακόλουθα νέα Δ.Π.Χ.Α., τροποποιήσεις και διερμηνείες έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αλλά δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. έως το 2013 και δεν εφαρμόζονται από την Τράπεζα:

Δ.Π.Χ.Α. 9, «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (η ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του προτύπου δεν έχει ανακοινωθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων). Το Δ.Π.Χ.Α. 9 δημοσιεύτηκε το Νοέμβριο του 2009 και αντικατέστησε το μέρος του Δ.Λ.Π. 39, που αφορά την ταξινόμηση και την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού.

Δ.Π.Χ.Α. 9 (Τροποποίηση), «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (η ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του προτύπου δεν έχει ανακοινωθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων). Η τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Α. 9 αφορά στο λογιστικό χειρισμό των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.

Page 19: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

18

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (συνέχεια) Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ (συνέχεια)

Δ.Π.Χ.Α. 7 (Τροποποίηση), «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (η ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του προτύπου δεν έχει ανακοινωθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων). Η τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Α. 7 απαιτεί επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις κατά την μετάβαση από το Δ.Λ.Π. 39 στο Δ.Π.Χ.Α. 9.

Δ.Π.Χ.Α. 9, (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα - Λογιστική αντιστάθμισης και τροποποιήσεις στα Δ.Π.Χ.Α. 9, Δ.Π.Χ.Α. 7 και Δ.Λ.Π. 39» (η ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του προτύπου δεν έχει ανακοινωθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων). Η τροποποίηση περιλαμβάνει την προσθήκη της λογιστικής αντιστάθμισης και καταργεί την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του προτύπου.

Διερμηνεία 21 «Εισφορές» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2014 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς, που έχει επιβληθεί από τη κυβέρνηση και αφορά σε φόρο εισοδήματος.

Δ.Λ.Π. 19 (Τροποποίηση), «Παροχές σε Εργαζομένους» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2014 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση επιτρέπει την αναγνώριση των εισφορών αφαιρετικά στο κόστος προϋπηρεσίας στην περίοδο που αναφέρονται, όταν το ύψος των εν λόγω εισφορών είναι ανεξάρτητο από τα έτη προϋπηρεσίας. Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α. 2010 – 2012 (Δεκέμβριος 2013)

Δ.Π.Χ.Α. 2 (Τροποποίηση), «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιουλίου 2014 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό των προϋποθέσεων ωρίμανσης.

Δ.Π.Χ.Α. 3 (Τροποποίηση), «Συνενώσεις επιχειρήσεων» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιουλίου 2014 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Σκοπός της συγκεκριμένης τροποποίησης είναι η αποσαφήνιση ορισμένων σημείων της λογιστικής για το ενδεχόμενο τίμημα σε μια συνένωση επιχειρήσεων.

Δ.Π.Χ.Α. 8 (Τροποποίηση), «Λειτουργικοί τομείς» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιουλίου 2014 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση απαιτεί από τις εταιρείες να δημοσιεύουν τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των προς παρουσίαση λειτουργικών τομέων, όταν αυτοί ενοποιούνται.

Δ.Π.Χ.Α. 13 (Τροποποίηση), «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιουλίου 2014 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, χωρίς ονομαστικά επιτόκια, μπορούν να λογιστικοποιηθούν στην αξία του τιμολογίου, όταν η επίδραση της προεξόφλησης δεν είναι σημαντική.

Δ.Λ.Π. 16 (Τροποποίηση), «Ενσώματα πάγια» και Δ.Λ.Π. 38 «Άϋλα περιουσιακά στοιχεία» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιουλίου 2014 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Σκοπός της τροποποίησης είναι να διευκρινιστούν οι απαιτήσεις για τη μέθοδο της επανεκτίμησης των παγίων.

Δ.Π.Χ.Α. 24 (Τροποποίηση), «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιουλίου 2014 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μια εταιρεία, που παρέχει υπηρεσίες σε βασικά διοικητικά στελέχη της οντότητας, αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της οντότητας. Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α. 2011 – 2013 (Δεκέμβριος 2013)

Δ.Π.Χ.Α. 3 (Τροποποίηση), «Συνενώσεις επιχειρήσεων» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιουλίου 2014 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 3, όχι μόνο οι κοινοπραξίες αλλά και τα σχήματα υπό κοινό έλεγχο.

Page 20: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

19

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (συνέχεια) Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ (συνέχεια)

Δ.Π.Χ.Α. 13 (Τροποποίηση), «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιουλίου 2014 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η εξαίρεση για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μιας ομάδας χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων σε συμψηφισμένη βάση, στο ΔΠΧΑ 13, αφορά σε όλες τις συμβάσεις στο πλαίσιο του ΔΛΠ 39, ανεξαρτήτως του αν πληροί τα κριτήρια του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού ή της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.

Δ.Λ.Π. 40 (Τροποποίηση), «Επενδύσεις σε ακίνητα» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιουλίου 2014 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτείται κρίση για να καθορισθεί εάν η απόκτηση ενός επενδυτικού ακινήτου αποτελεί απόκτηση ενός στοιχείου ενεργητικού, ομάδας στοιχείων ενεργητικού ή συνένωση επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΔΠΧΑ 3.

Μετατροπή ξένου νομίσματος α. Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Τράπεζας) που είναι το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί η Τράπεζα.

β. Συναλλαγές και υπόλοιπα

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας με τη συναλλαγματική ισοτιμία που υφίσταται την ημερομηνία της συναλλαγής. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιου είδους συναλλαγών και από τη μετατροπή των νομισματικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων (στα άλλα έσοδα).

Οι αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών τίτλων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα θα κατηγοριοποιούνται ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση και αναλύονται μεταξύ συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από αλλαγές στο αποσβεσμένο κόστος του τίτλου και άλλες αλλαγές στη λογιστική αξία του τίτλου. Συναλλαγματικές διαφορές σε σχέση με αλλαγές στο αποσβεσμένο κόστος αναγνωρίζονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων (στα άλλα έσοδα/έξοδα) και άλλες αλλαγές στη λογιστική αξία αναγνωρίζονται στα άλλα συνολικά εισοδήματα.

Έσοδα και έξοδα τόκων Τα έσοδα και τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για όλα τα τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε δεδουλευμένη βάση. Τα έσοδα από τόκους περιλαμβάνουν τόκους εισπρακτέους από χορηγήσεις, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων καθώς και την απόσβεση του υπό το άρτιο και υπέρ το άρτιο σε σχέση με χρεόγραφα, γραμμάτια και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα. Τα έσοδα ή έξοδα συναλλαγών που σχετίζονται με τη δημιουργία χρηματοοικονομικών μέσων, που αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος, όπως είναι τα δάνεια, αναβάλλονται και αποσβένονται στη διάρκεια ζωής των μέσων αυτών με βάση το πραγματικό επιτόκιο (effective interest rate). Τα έσοδα ή έξοδα αυτά, απεικονίζονται στα έσοδα από τόκους στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση απομείωσης τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων σε ατομική βάση, αναγνωρίζονται έσοδα από τόκους στο ανακτήσιμο ποσό με βάση το αρχικό πραγματικό επιτόκιο (original effective interest rate). Έσοδα και έξοδα προμηθειών Τα έσοδα και έξοδα προμηθειών αναγνωρίζονται κατά το χρόνο που παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες προς τους πελάτες ή την Τράπεζα, αντίστοιχα. Τα έσοδα και έξοδα προμηθειών αφορούν δικαιώματα και προμήθειες που σχετίζονται με την χορήγηση δανείων, πιστωτικές κάρτες, εγγυητικές επιστολές, πιστώσεις και εκτελέσεις εμβασμάτων.

Page 21: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

20

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (συνέχεια)

Έσοδα από μερίσματα Έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων όταν κατοχυρώνεται το δικαίωμα για την είσπραξη του μερίσματος. Επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες Οι επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον απομείωση, σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. Θυγατρικές είναι όλες οι εταιρείες στις οποίες η Τράπεζα έχει τη δυνατότητα να ασκεί πραγματικά το λειτουργικό και οικονομικό έλεγχο, άμεσα ή έμμεσα μέσω άλλων θυγατρικών εταιρειών. Η Τράπεζα αποκτά και ασκεί έλεγχο μέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου των θυγατρικών εταιρειών. Θυγατρικές θεωρούνται επίσης και οι επιχειρήσεις στις οποίες η μητρική έχει τη δυνατότητα να ορίζει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου τους. Η ύπαρξη δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία μπορούν να ασκηθούν κατά το χρόνο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθεί αν η μητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών.

Επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες (συνέχεια) Συνδεδεμένες εταιρείες είναι όλες οι εταιρείες στις οποίες η Τράπεζα ασκεί σημαντική επιρροή και που γενικά συνοδεύονται από ένα μερίδιο μεταξύ 20% και 50% στα δικαιώματα ψήφου. Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα που διαπραγματεύεται η Τράπεζα περιλαμβάνουν κυρίως προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (forward contracts) και ανταλλαγές συναλλάγματος (foreign currency swaps). Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα αρχικά καταχωρούνται στη δίκαιη αξία τους κατά την ημερομηνία καταχώρισης του συμβολαίου και κατόπιν αποτιμώνται καθημερινά στη δίκαιη αξία τους. Η δίκαιη αξία προσδιορίζεται από τις αγοραίες τιμές και από μοντέλα αποτίμησης όπου οι αγοραίες τιμές δεν είναι διαθέσιμες. Οι μεταβολές στη δίκαιη αξία των παραγώγων προοριζόμενων για εμπορική εκμετάλλευση, εμφανίζονται στα άλλα έσοδα. Όταν η δίκαιη αξία είναι θετική τα παράγωγα αποτελούν στοιχεία ενεργητικού, ενώ όταν η δίκαιη αξία είναι αρνητική αποτελούν υποχρεώσεις.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Οι αρμόδιες διευθύνσεις της τράπεζας αποφασίζουν για την κατηγοριοποίηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στα επιμέρους χαρτοφυλάκια κατά την ημερομηνία αγοράς τους. Η Τράπεζα ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της στις ακόλουθες κατηγορίες: στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων, δάνεια και εισπρακτέα και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση. Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Η διεύθυνση αποφασίζει την ταξινόμηση κατά την αρχική αναγνώριση. Α. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δύο υποκατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αγοράστηκαν με σκοπό την επίτευξη κέρδους από βραχυπρόθεσμες μεταβολές των τιμών, καθώς και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ως αποτιμώμενα σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά την αρχική αναγνώριση. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω λογαριασμού αποτελεσμάτων καταχωρούνται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία. Τα αρχικά έξοδα συναλλαγών χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική αναγνώριση είναι εκείνα η απόδοση των οποίων αξιολογείται με βάση τη δίκαιη αξία, σύμφωνα με τη

Page 22: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

21

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (συνέχεια)

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) Α. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων (συνέχεια) στοιχειοθετημένη επενδυτική στρατηγική της Τράπεζας. Πληροφορίες με βάση τη δίκαιη αξία σχετικά με αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρέχονται εσωτερικά στα βασικά διοικητικά στελέχη της Τράπεζας. Όλα τα πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημιές από την πώληση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμώνται στη δίκαιη αξία μέσω λογαριασμού αποτελεσμάτων, καθώς και τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές από την αποτίμησή τους στη δίκαιη αξία, συμπεριλαμβάνονται στα “Άλλα έσοδα“.

Οι αγορές και οι πωλήσεις των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία συναλλαγής, ημερομηνία κατά την οποία η Τράπεζα δεσμεύεται για την αγορά ή πώληση των στοιχείων αυτών. Η Τράπεζα παύει να αναγνωρίζει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στις οικονομικές καταστάσεις από τη στιγμή που παύει να έχει τον έλεγχο των συμβατικών δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτά. Ο έλεγχος των δικαιωμάτων ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου παύει να υφίσταται όταν πωληθεί, λήξει ή διαγραφεί, και παύει να είναι εφικτή η λήξη των ταμιακών ροών ή όταν οι κίνδυνοι και οφέλη που σχετίζονται με αυτό μεταβιβαστούν σε τρίτο μέρος. Ο τόκος που προκύπτει από τη διακράτηση των στοιχείων αυτής της κατηγορίας καταχωρείται στα “Έσοδα από Τόκους”. Β. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

Το χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση αφορά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία για τα οποία δεν υπάρχει καθορισμένος χρονικός ορίζοντας διακράτησης και μπορεί να ρευστοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες ρευστότητας, τις μεταβολές των επιτοκίων ή των τιμών. Οι συνήθεις αγορές και πωλήσεις των χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση χαρτοφυλακίου αναγνωρίζονται με βάση την ημερομηνία της συναλλαγής – ημερομηνία κατά την οποία η Τράπεζα δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου αναγνωρίζονται αρχικά στη δίκαιη αξία (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων συναλλαγών) και μετέπειτα αποτιμώνται στη δίκαιη αξία με βάση τις τρέχουσες τιμές ή τις αξίες που προκύπτουν από μοντέλα αποτίμησης, όπου οι τρέχουσες τιμές δεν είναι διαθέσιμες σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 39. Περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός εάν η Διεύθυνση προτίθεται να πωλήσει τις επενδύσεις μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές τα οποία προκύπτουν από τις μεταβολές της δίκαιης αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιμα προς πώληση καταχωρούνται σε ειδικό αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια. Κατά την πώληση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση, τα αντίστοιχα συσσωρευμένα κέρδη/ζημιές μεταφέρονται από το αποθεματικό στο λογαριασμό αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση διαγράφονται όταν παύει να είναι εφικτή η λήψη των ταμειακών ροών ή όταν η Τράπεζα έχει μεταφέρει τους κινδύνους και τα οφέλη ιδιοκτησίας σε τρίτους. Όταν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις ότι τα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση έχουν υποστεί απομείωση η συσσωρευμένη ζημιά που έχει αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια μεταφέρεται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων. Η ζημιά αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης και της τρέχουσας αξίας αφού αφαιρεθεί τυχόν ζημιά απομείωσης που αναγνωρίσθηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων σε προηγούμενη περίοδο. Ο τόκος και τα μερίσματα που προκύπτουν από τη διακράτηση στοιχείων αυτής της κατηγορίας καταχωρούνται στις αντίστοιχες κατηγορίες στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Page 23: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

22

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (συνέχεια)

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

Β. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση (συνέχεια)

Αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηματικών τίτλων που παρουσιάζονται σε ένα ξένο νόμισμα και ταξινομούνται ως διαθέσιμοι προς πώληση αναλύονται ανάμεσα σε συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από αλλαγές στο αποσβεσμένο κόστος του τίτλου και άλλες αλλαγές στη λογιστική αξία του τίτλου. Οι συναλλαγματικές διαφορές σε χρηματικούς τίτλους αναγνωρίζονται στις κερδοζημιές, ενώ συναλλαγματικές διαφορές σε μη χρηματικούς τίτλους αναγνωρίζονται στα άλλα συνολικά εισοδήματα. Αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηματικών και μη χρηματικών τίτλων που ταξινομούνται ως διαθέσιμοι προς πώληση, αναγνωρίζονται στα άλλα συνολικά εισοδήματα.

Γ. Δάνεια και άλλα εισπρακτέα Τα δάνεια και άλλα εισπρακτέα είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές που δεν είναι εισηγμένα σε ενεργή αγορά και για τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση για εμπορία του εισπρακτέου. Περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αν έχουν λήξη που υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. Αυτά ταξινομούνται ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και εισπρακτέα της Τράπεζας αποτελούνται από δάνεια και άλλες χορηγήσεις, άλλα εισπρακτέα και ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στον Ισολογισμό. Τα δάνεια και άλλα εισπρακτέα που εκταμιεύονται από την Τράπεζα καταχωρούνται αρχικά στη δίκαιη αξία, που περιλαμβάνει το κόστος συναλλαγής, και στην συνέχεια αποτιμούνται σε αποσβεσμένο κόστος. Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Τράπεζα δεν θα μπορέσει να εισπράξει όλα ή μέρος των οφειλομένων ποσών τα οποία ορίζονται στους συμβατικούς όρους των δανείων, δημιουργείται πρόβλεψη για απομείωση της αξίας. Το ποσό της συσσωρευμένης πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του δανείου. Σε περίπτωση που δημιουργείται πρόβλεψη για απομείωση της αξίας ενός δανείου, συνεχίζεται η αναγνώριση εσόδων από τόκους με βάση το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του δανείου στο ποσό για το οποίο δεν έχει γίνει πρόβλεψη (ανακτήσιμο ποσό), σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΛΠ39. Αν σε μεταγενέστερη περίοδο το ποσό της σχηματιζόμενης πρόβλεψης μειωθεί και η μείωση σχετίζεται με αντικειμενικά γεγονότα που συνέβησαν μετά το σχηματισμό της πρόβλεψης, όπως για παράδειγμα βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας του πιστούχου, τότε η πρόβλεψη μειώνεται και η διαφορά καταχωρείται στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων. Μια απαίτηση έχει υποστεί απομείωση αξίας όταν η λογιστική της αξία είναι μεγαλύτερη από το αναμενόμενο ανακτήσιμο ποσό της. Στον όρο “απαίτηση” περιλαμβάνονται οι χορηγήσεις, οι ενέγγυες πιστώσεις και οι εγγυητικές επιστολές. Η Τράπεζα σε κάθε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων εξετάζει αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις ότι μία απαίτηση ή ομάδα απαιτήσεων έχει υποστεί απομείωση της αξίας της. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό της απαίτησης ή της ομάδας απαιτήσεων και σχηματίζεται πρόβλεψη για απομείωση των απαιτήσεων. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων.

Η Τράπεζα έχει καθορισμένες πολιτικές και διαδικασίες για την απομείωση δανείων και τη διενέργεια προβλέψεων που συνάδουν με τις εποπτικές της υποχρεώσεις και τις πολιτικές που εφαρμόζονται από τον Όμιλο Πειραιώς.

Η Τράπεζα αξιολογεί αρχικά αν υφίσταται αντικειμενική απόδειξη για την απομείωση αξίας, σε ατομική βάση, για σημαντικά δάνεια και απαιτήσεις. Ακολούθως γίνεται συλλογική αξιολόγηση για δάνεια και απαιτήσεις που δεν είναι από μόνα τους σημαντικά και για ζημιές οι οποίες έχουν επισυμβεί αλλά δεν έχουν ακόμα διαπιστωθεί σε δάνεια και απαιτήσεις που έχουν αξιολογηθεί σε ατομική βάση και για τα οποία δεν έχει γίνει πρόβλεψη.

Page 24: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

23

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (συνέχεια)

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) Γ. Δάνεια και άλλα εισπρακτέα (συνέχεια) Η Τράπεζα εξετάζει σε ατομική βάση όλα τα δάνεια τα οποία χειρίζεται το Τμήμα Διαχείρισης Εμπλοκών και η Μονάδα Διαχείρισης Καθυστερήσεων. Εξετάζονται επίσης όλα τα σημαντικά επιχειρηματικά δάνεια καθώς επίσης και όλες οι χορηγήσεις οποιουδήποτε δανειολήπτη με συνολικό υπόλοιπο πέραν του καθορισμένου ορίου σημαντικότητας, νοουμένου ότι υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης. Η επιλογή των ορίων σημαντικότητας γίνεται με γνώμονα τον κατά το δυνατόν ακριβέστερο υπολογισμό των απαιτούμενων προβλέψεων. Αντικειμενικές ενδείξεις ότι μία απαίτηση ή μία ομάδα απαιτήσεων έχει απομειωθεί ή είναι μη εισπράξιμη αποτελούν οι ακόλουθες: i. Σημαντική οικονομική δυσχέρεια του οφειλέτη. ii. Αθέτηση των όρων δανειακής σύμβασης (π.χ. παράλειψη ή καθυστέρηση στις πληρωμές τόκου ή

κεφαλαίου). iii. Η Τράπεζα, για οικονομικούς ή νομικούς λόγους που σχετίζονται με την οικονομική δυσχέρεια του οφειλέτη,

παρέχει στον οφειλέτη ρυθμιστική διευθέτηση την οποία δεν θα εξέταζε υπό κανονικές συνθήκες. iv. Υπάρχει πιθανότητα πτώχευσης ή οικονομικής αναδιοργάνωσης του οφειλέτη. v. Στοιχεία τα οποία δείχνουν, από την ημερομηνία αρχικής καταχώρισης των δανείων αυτών και μετέπειτα,

την ύπαρξη μετρήσιμης μείωσης στις εκτιμώμενες μελλοντικές εισπράξεις μιας ομάδας δανείων παρότι η μείωση αυτή δεν μπορεί να εντοπιστεί ακόμη εξετάζοντας κάθε δάνειο της ομάδας ξεχωριστά, περιλαμβάνοντας:

- Δυσμενείς μεταβολές στο καθεστώς αποπληρωμής των υπολοίπων της ομάδας δανείων (π.χ. αύξηση του

αριθμού των καθυστερημένων πληρωμών λόγω προβλημάτων του κλάδου), ή - Οικονομικές συνθήκες σε εθνική ή τοπική κλίμακα, που σχετίζονται με καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση

των δανείων της ομάδας (π.χ. αύξηση του ποσοστού ανεργίας σε μια γεωγραφική περιοχή, μείωση της αξίας των ακινήτων που έχουν ληφθεί ως εξασφαλίσεις στην ίδια περιοχή ή δυσμενείς αλλαγές στις συνθήκες λειτουργίας ενός κλάδου, οι οποίες επηρεάζουν τους οφειλέτες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη ομάδα).

Για σκοπούς συλλογικής απομείωσης όλα τα δάνεια κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες με βάση τα χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου που παρουσιάζουν. Η Τράπεζα υιοθετεί μια τυποποιημένη προσέγγιση για τις προβλέψεις σε συλλογική βάση χρησιμοποιώντας ποσοστά ζημιών που βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία και την παρελθούσα εμπειρία. Η μεθοδολογία αυτή υπόκειται σε αβεβαιότητα λόγω της υποκειμενικής ομαδοποίησης των δανείων σε χαρτοφυλάκια με παρόμοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου. Επιπλέον, η χρήση ιστορικών πληροφοριών συμπληρώνεται από εκτιμήσεις από τη διοίκηση κατά πόσο η παρελθούσα εμπειρία είναι αντιπροσωπευτική των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών. Όταν υπάρχουν αλλαγές στο οικονομικό ή εποπτικό περιβάλλον ή αλλαγές στη συμπεριφορά των πελατών, οι πιο πρόσφατες τάσεις στους παράγοντες κινδύνου του χαρτοφυλακίου δεν απεικονίζονται πλήρως. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η παρελθούσα εμπειρία αναπροσαρμόζεται ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι πιο πρόσφατοι παράγοντες κινδύνου. Όταν ένα δάνειο κατηγοριοποιείται ως μη ανακτήσιμο, διαγράφεται έναντι της σχετικής πρόβλεψης για απομείωση αξίας δανείων εφόσον υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Τέτοια δάνεια διαγράφονται μετά το πέρας όλων των απαραίτητων διαδικασιών και εφόσον το ποσό της ζημιάς έχει προσδιοριστεί. Τα δάνεια και άλλα εισπρακτέα διαγράφονται όταν παύει να είναι εφικτή η είσπραξη των ταμειακών ροών ή όταν η Τράπεζα έχει μεταφέρει κατά το μεγαλύτερο μέρος όλους τους κινδύνους και τα οφέλη σε τρίτους.

Page 25: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

24

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (συνέχεια) Υπεραξία Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την υπέρβαση του κόστους απόκτησης από τη δίκαιη αξία των δραστηριοτήτων που αποκτήθηκαν κατά την ημερομηνία απόκτησης. Ξεχωριστά αναγνωρισμένη υπεραξία ελέγχεται ετησίως για απομείωση και οποτεδήποτε υπάρχουν ενδείξεις για απομείωση και παρουσιάζεται στην τιμή κόστους μείον συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης. Ζημιές απομείωσης στην υπεραξία δεν αντιστρέφονται. Κέρδη και ζημιές κατά την πώληση μιας επιχείρησης περιλαμβάνουν τη λογιστική αξία της υπεραξίας που αφορά την επιχείρηση. Η υπεραξία κατανέμεται στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών για σκοπούς ελέγχου για απομείωση. Η κατανομή γίνεται σε αυτές τις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών ή σε ομάδες μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών που αναμένεται να ωφελήσουν τις συνενώσεις επιχειρήσεων στις οποίες η υπεραξία δημιουργήθηκε. Λογισμικό και άλλα άϋλα στοιχεία ενεργητικού Ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο ενεργητικού αναγνωρίζεται όταν αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από την χρήση του. Στο κόστος του άϋλου περιουσιακού στοιχείου συμπεριλαμβάνεται και κάθε άμεσο κόστος που απαιτείται για τη δημιουργία, την παραγωγή και την προετοιμασία για τη σωστή λειτουργία του. Παραδείγματα κόστους είναι: - Το κόστος προσωπικού το οποίο είναι δυνατόν να εξακριβωθεί και να αποδοθεί άμεσα στο συγκεκριμένο άϋλο

στοιχείο. - Οι αμοιβές εξωτερικών συνεργατών που αφορούν στη δημιουργία του άϋλου περιουσιακού στοιχείου. Η δαπάνη για αγορά λογισμικού, το οποίο θα επιφέρει μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Τράπεζα, καταχωρείται ως άϋλο στοιχείο ενεργητικού. Η συντήρηση των προγραμμάτων λογισμικού αναγνωρίζεται ως έξοδο όταν πραγματοποιείται η δαπάνη. Αντίθετα, οι δαπάνες που βελτιώνουν ή επιμηκύνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέραν των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών ή αντίστοιχα τα έξοδα μετατροπής λογισμικού ενσωματώνονται στο κόστος κτήσεως του άϋλου ενεργητικού με απαραίτητη προϋπόθεση να μπορούν να μετρηθούν με αξιοπιστία. Το λογισμικό αποσβένεται στις περισσότερες περιπτώσεις σε 3 χρόνια. Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία εξετάζονται για τυχόν απομείωση όταν τα γεγονότα ή οι μεταβολές των συνθηκών υποδεικνύουν ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όπου η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη

της λογιστικής αξίας τους, τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία απομειώνονται στο ανακτήσιμο ποσό. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού εξετάζονται και γίνονται τυχόν προσαρμογές στην ωφέλιμη ζωή των άϋλων στοιχείων ενεργητικού. Απομείωση στην αξία μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων Τα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται, αλλά ελέγχονται κάθε χρόνο για απομείωση στην αξία. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται ελέγχονται για απομείωση στην αξία όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται για τη διαφορά της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιμου ποσού του περιουσιακού στοιχείου. Το ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο της δίκαιης αξίας του περιουσιακού στοιχείου μείον έξοδα πωλήσεων και της αξίας λόγω χρήσης. Για σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στα μικρότερα επίπεδα για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστές, αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών). Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός της υπεραξίας, τα οποία έχουν υποστεί απομείωση ελέγχονται για πιθανή αντιστροφή της απομείωσης σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.

Page 26: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

25

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (συνέχεια) Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Η γη και τα κτίρια παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία, με βάση περιοδικές εκτιμήσεις από εξωτερικούς ανεξάρτητους επαγγελματίες εκτιμητές, μείον μετέπειτα αποσβέσεις για κτίρια. Συσσωρευμένες αποσβέσεις την ημερομηνία της επανεκτίμησης διαγράφονται έναντι της μεικτής λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και η καθαρή λογιστική αξία αναπροσαρμόζεται στην επανεκτιμημένη αξία του περιουσιακού στοιχείου. Οι επανεκτιμήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε η λογιστική αξία να μη διαφέρει σημαντικά από το ποσό της δίκαιης αξίας που προσδιορίστηκε την ημερομηνία του ισολογισμού. Όλα τα άλλα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον αποσβέσεις. Το ιστορικό κόστος περιλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση στοιχείων ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός εξετάζονται για τυχόν απομείωση αξίας όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες παρέχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. Η λογιστική αξία ενός στοιχείου των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού μειώνεται στην ανακτήσιμη αξία όταν η λογιστική αξία είναι μεγαλύτερη από την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη μεταξύ της δίκαιης αξίας του στοιχείου μείον τις δαπάνες για την πώλησή του και της αξίας λόγω χρήσης. Οι μεταγενέστερες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται στην αξία του στοιχείου, ή αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό στοιχείο ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ανάλογα με την περίπτωση, μόνο όταν αναμένεται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Τράπεζα και οι δαπάνες αυτές μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα. Όλες οι υπόλοιπες δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων στο έτος που πραγματοποιούνται. Η γη δεν αποσβένεται. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο, με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή των στοιχείων ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ως εξής:

- Κτίρια 2% - Βελτιώσεις επί ακινήτων 3% - Εξοπλισμός και έπιπλα 10% - 20% Σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού εξετάζονται και γίνονται τυχόν προσαρμογές τόσο στην ωφέλιμη ζωή των περιουσιακών στοιχείων όσο και στην υπολειμματική αξία τους. Τα κέρδη ή οι ζημιές από τη διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού περιλαμβάνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και προσδιορίζονται από τη διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και της αναπόσβεστης αξίας του στοιχείου. Όταν επανεκτιμημένα περιουσιακά στοιχεία πωλούνται τα ποσά που περιλαμβάνονται στα αποθεματικά δίκαιης αξίας ακινήτων μεταφέρονται στα κέρδη που κρατήθηκαν/συσσωρευμένες ζημιές. Λειτουργικές μισθώσεις Μισθώσεις όπου σημαντικό μέρος των κινδύνων και ανταμοιβών της ιδιοκτησίας παραμένουν με τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Πληρωμές που αφορούν λειτουργικές μισθώσεις (μετά την αφαίρεση κινήτρων που εισπράχθηκαν από τον εκμισθωτή) χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο στο διάστημα της περιόδου μίσθωσης. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν υπόλοιπα με λήξη μικρότερη των τριών μηνών από την ημέρα απόκτησης τους. Συγκεκριμένα αυτά συμπεριλαμβάνουν μετρητά, καταθέσεις με άλλες τράπεζες και άλλες τοποθετήσεις με λήξη μικρότερη των τριών μηνών από την ημερομηνία λήξης τους.

Page 27: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

26

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (συνέχεια) Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Οι χρηματοοικοινομικές υποχρεώσεις της Τράπεζας είναι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αποτιμούνται σε αποσβεσμένο κόστος. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις διαγράφονται όταν λήξουν. Οι χρηματοοικοινομικές υποχρεώσεις που αποτιμούνται σε αποσβεσμένο κόστος αποτελούνται από καταθέσεις πελατών ή άλλων τραπεζών, δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και άλλες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Προβλέψεις Οι προβλέψεις για δαπάνες αναδιοργάνωσης και νομικές υποθέσεις καταχωρούνται όταν: α) η Τράπεζα έχει μια παρούσα υποχρέωση (νομική ή τεκμαρτή) ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, β) το ενδεχόμενο ότι μια εκροή πόρων θα απαιτηθεί για το διακανονισμό της υποχρέωσης είναι πιθανότερο απ’ ότι το ενδεχόμενο να μην απαιτηθεί και γ) το ποσό της υποχρέωσης μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές ζημιές. Όταν υπάρχει ένας αριθμός όμοιων υποχρεώσεων, η πιθανότητα ότι μια εκροή θα απαιτηθεί για διακανονισμό καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία των υποχρεώσεων ως σύνολο. Η πρόβλεψη καταχωρίζεται, ακόμα και αν η πιθανότητα εκροής για μια υποχρέωση από το σύνολο των υποχρεώσεων είναι μικρή. Οι προβλέψεις εκτιμώνται στην παρούσα αξία των δαπανών που αναμένεται να απαιτηθούν για το διακανονισμό της υποχρέωσης, χρησιμοποιώντας ένα επιτόκιο που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη παρούσα αξία του χρήματος και τους συναφείς με την υποχρέωση κινδύνους. Η αύξηση της πρόβλεψης λόγω της παρόδου του χρόνου καταχωρίζεται ως έξοδο τόκων. Συμβόλαια χρηματοοικονομικών εγγυήσεων Τα συμβόλαια χρηματοοικονομικών εγγυήσεων είναι συμβόλαια τα οποία απαιτούν από τον εκδότη να κάνει συγκεκριμένες πληρωμές προς αποζημίωση του κομιστή για ζημιά που έχει υποστεί, επειδή ένας συγκεκριμένος χρεώστης αδυνατεί να προβεί σε πληρωμές όταν πρέπει, σύμφωνα με τους όρους ενός πιστωτικού μέσου. Τέτοια συμβόλαια χρηματοοικονομικών εγγυήσεων δίνονται σε τράπεζες, χρηματοοικονομικά ιδρύματα και άλλους φορείς για λογαριασμό πελατών, ώστε να διασφαλίζονται δάνεια, υπεραναλήψεις και άλλες τραπεζικές εργασίες. Τα συμβόλαια χρηματοοικονομικών εγγυήσεων καταχωρούνται αρχικά στη δίκαιη αξία στις οικονομικές καταστάσεις, την ημέρα που δόθηκε η εγγύηση. Μετά την αρχική καταχώριση, οι υποχρεώσεις της Τράπεζας στο πλαίσιο τέτοιων συμβολαίων καταχωρούνται στη μεγαλύτερη αξία μεταξύ (α) της αρχικής, μείον τις υπολογισμένες αποσβέσεις, ώστε να αναγνωριστεί με τη σταθερή μέθοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων το έσοδο από προμήθειες που έχει καταστεί δεδουλευμένο στη διάρκεια του συμβολαίου και (β) της βέλτιστης εκτίμησης της απαιτούμενης δαπάνης για το διακανονισμό τυχόν χρηματοοικονομικής υποχρέωσης κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην εμπειρία και την κρίση της Διοίκησης από παρόμοιες πράξεις στο παρελθόν και το ιστορικό προηγούμενων ζημιών. Οποιαδήποτε μεταβολή σε υποχρέωση που σχετίζεται με εγγυήσεις, μεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Ωφελήματα υπαλλήλων Η Τράπεζα λειτουργεί διάφορα σχέδια αφυπηρέτησης. Η Τράπεζα λειτουργεί σχέδιο καθορισμένων συνεισφορών και στο παρελθόν λειτουργούσε σχέδιο καθορισμένων παροχών το οποίο τερματίστηκε το 2012. Ένα σχέδιο καθορισμένων συνεισφορών είναι σχέδιο αφυπηρέτησης στο οποίο η Τράπεζα και οι υπάλληλοι της πληρώνουν πάγιες συνεισφορές σε ξεχωριστό ταμείο. Οι συνεισφορές της Τράπεζας αναγνωρίζονται στην περίοδο που σχετίζονται και περιλαμβάνονται στο κόστος προσωπικού. Για ένα σχέδιο καθορισμένων συνεισφορών η Τράπεζα δεν έχει καμιά νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση να πληρώσει περαιτέρω συνεισφορές εάν το ταμείο δεν κατέχει αρκετά περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει προς όλους τους υπαλλήλους τα ωφελήματα που αναλογούν στις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και προηγούμενων περιόδων.

Page 28: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

27

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (συνέχεια) Ωφελήματα υπαλλήλων (συνέχεια) Οι συνεισφορές αναγνωρίζονται ως δαπάνη ωφελημάτων υπαλλήλων όταν είναι οφειλόμενες. Προπληρωμένες συνεισφορές αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο στην έκταση που υπάρχει επιστροφή μετρητών ή μείωση στις μελλοντικές πληρωμές. Γίνονται επίσης συνεισφορές στο Κυβερνητικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία Η χρέωση φορολογίας για την περίοδο περιλαμβάνει την τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία. Η φορολογία αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων εκτός στην έκταση όπου σχετίζεται με στοιχεία που αναγνωρίζονται στα άλλα συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή, η φορολογία αναγνωρίζεται επίσης στα άλλα συνολικά εισοδήματα ή απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα. Η τρέχουσα χρέωση φορολογίας υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία που έχει θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού στη χώρα όπου η Τράπεζα δραστηριοποιείται και δημιουργεί φορολογητέο εισόδημα. Η Διεύθυνση αξιολογεί περιοδικά τις θέσεις που λαμβάνονται σε φορολογικές δηλώσεις σε σχέση με καταστάσεις όπου η εφαρμοσθείσα φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνεία. Εάν η εφαρμοσθείσα φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνεία, καθορίζεται πρόβλεψη όπου είναι κατάλληλο με βάση τα ποσά που υπολογίζεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. Η αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρέωσης πάνω στις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και της λογιστικής τους αξίας στις οικονομικές καταστάσεις. Εντούτοις, η αναβαλλόμενη φορολογία δεν λογίζεται εάν προκύπτει από αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης σε μια συναλλαγή εκτός από συνένωση επιχειρήσεων, η οποία κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε τα λογιστικά ούτε τα φορολογητέα κέρδη ή ζημιές. Η αναβαλλόμενη φορολογία καθορίζεται χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται ότι θα ισχύουν όταν το σχετικό αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο εκποιηθεί ή όταν η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση διακανονιστεί. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού τρεχόντων φορολογικών απαιτήσεων με τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι σχετίζονται με φόρο εισοδήματος που χρεώνεται από την ίδια φορολογική αρχή στην Τράπεζα όπου υπάρχει πρόθεση για διακανονισμό των υπολοίπων σε καθαρή βάση.

Page 29: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

28

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (συνέχεια) Μετοχικό κεφάλαιο α) Οι συνήθεις μετοχές καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια. Τα έξοδα αύξησης κεφαλαίου αφαιρούνται από τα

αποθεματικά υπέρ το άρτιο. β) To υπέρ το άρτιο είναι η διαφορά μεταξύ της δίκαιης αξίας του τιμήματος που απαιτείται για την έκδοση των

μετοχών και την ονομαστική αξία των μετοχών. Ο λογαριασμός αποθεματικό υπέρ το άρτιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν την χρησιμοποίηση του για διανομή μερισμάτων, και υπόκειται στις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου σχετικά με τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Τα μερίσματα που αναλογούν στις συνήθεις μετοχές, αναγνωρίζονται ως υποχρέωση κατά την περίοδο στην

οποία εγκρίνονται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων ή σε περίπτωση προμερίσματος, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών Τα συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνουν: (α) Εταιρείες του Ομίλου Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (β) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διοίκησης της Τράπεζας, (γ) συγγενείς πρώτου βαθμού (σύζυγοι, τέκνα κ.α.) και οικονομικά εξαρτώμενα μέλη των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διοίκησης και (δ) εταιρείες οι οποίες συναλλάσσονται με την Τράπεζα Πειραιώς, εφόσον η συνολική συμμετοχή σε αυτές (μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διοίκησης καθώς και των εξαρτώμενων μελών ή συγγενών τους πρώτου βαθμού) υπερβαίνει αθροιστικά το 20%. Συναλλαγές παρόμοιας φύσεως γνωστοποιούνται συγκεντρωτικά. Όλες οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη είναι βάσει συνήθους εμπορικής πρακτικής και διενεργούνται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες χρηματοδοτικές διαδικασίες και πολιτικές της Τράπεζας.

Πιστωτές Οι πιστωτές αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό καταχωρείται στον Ισολογισμό, όταν υπάρχει νόμιμο δικαίωμα συμψηφισμού των καταχωρημένων ποσών και υπάρχει η πρόθεση να διακανονιστεί το καθαρό ποσό ή να αναγνωριστεί ταυτόχρονα μια απαίτηση και μια υποχρέωση. Συγκριτικά ποσά Τα συγκριτικά ποσά που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις αναπροσαρμόζονται, όπου κρίνεται αναγκαίο, για να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση του τρέχοντος έτους. 3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά σύμφωνα με τις περιστάσεις. Τα αποτελέσματα των παραγόντων αυτών διαμορφώνουν τις βάσεις με τις οποίες ασκείται η κρίση σχετικά με τις λογιστικές αρχές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων οι οποίες δεν είναι άμεσα εμφανείς από άλλες πηγές.

Page 30: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

29

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ (συνέχεια) Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί, παραδοχές και εκτιμήσεις Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διεύθυνσης της Τράπεζας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

Η Τράπεζα προβαίνει σε εκτιμήσεις για τον προσδιορισμό των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων. Δεδομένου ότι μέρος των Δανείων και Άλλων Χορηγήσεων σε Πελάτες (περιλαμβανομένων Τόκων Εισπρακτέων) αφορούν επίδικες απαιτήσεις για τις οποίες δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία, οι εκτιμήσεις υπόκεινται σε αβεβαιότητα και, με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα, υπάρχει το ενδεχόμενο να προκύψουν κατά το επόμενο ή επόμενα οικονομικά έτη σημαντικές αναπροσαρμογές στο ύψος των σχετικών προβλέψεων. Η Τράπεζα εξετάζει αν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει όλα τα οφειλόμενα ποσά από δάνεια ή άλλες χορηγήσεις σε πελάτες. Οι ενδείξεις περιλαμβάνουν το ιστορικό αποπληρωμής, την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη και την τρέχουσα ρευστοποιήσιμη αξία τυχόν εξασφαλίσεων. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό του δανείου και δημιουργείται πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Η θεώρηση του πιστωτικού κινδύνου είναι συνεχής. Η μεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισμό της πρόβλεψης εξετάζονται τακτικά ώστε να περιορίζονται οι διαφορές μεταξύ των υπολογισθέντων και πραγματικών ζημιών από επισφαλείς απαιτήσεις. Εάν τα ανακτήσιμα ποσά σε δάνεια που εξετάστηκαν για ατομική απομείωση μειώνονταν κατά 10% η επίδραση μετά τη φορολογία στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων θα ήταν επιπλέον χρέωση ύψους €9.404 χιλιάδων (2012: €5.269 χιλιάδες). Εάν οι αξίες της υποθήκης για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώνονταν κατά 30% η επίδραση μετά τη φορολογία στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων θα ήταν επιπλέον χρέωση ύψους €35.943 χιλιάδων (2012: €4.329 χιλιάδες). Δίκαιη αξία ομολόγων, μετοχών και άλλων χρηματοοικονομικών μέσων Η δίκαιη αξία ομολόγων, μετοχών και άλλων χρηματοοικονομικών μέσων που δεν διαπραγματεύονται σε κάποια αγορά προσδιορίζεται από μοντέλα αποτίμησης. Στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τα μοντέλα αποτίμησης βασίζονται σε δεδομένα της αγοράς, αλλά και παράγοντες όπως ο προσδιορισμός του πιστωτικού κινδύνου και της μεταβλητότητας που απαιτούν εκτιμήσεις και παραδοχές από τη Διεύθυνση. Αλλαγές σε αυτές τις εκτιμήσεις και παραδοχές πιθανό να επηρεάσουν τη δίκαιη αξία των σχετικών χρηματοοικονομικών μέσων. Σε ένα σενάριο που η δίκαιη αξία όλων των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαθέσιμα προς πώληση, μειωθούν κατά 5%, η Τράπεζα θα αυξήσει τη ζημιά στις κερδοζημιές από επανεκτίμηση περιουσιακών χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση κατά €8,33 εκατ. (2012:€9,85 εκατ.) περίπου. Σε ένα σενάριο όπου το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για επενδύσεις σε μετοχές που αποτιμούνται στη δίκαιη αξία σε επίπεδο 3, ήταν ψηλότερο κατά 100 μονάδες βάσης η επίδραση στα αποθεματικά θα ήταν αύξηση στη ζημιά κατά €657 χιλιάδες (2012: €470 χιλιάδες).

Page 31: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

30

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ (συνέχεια) Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί, παραδοχές και εκτιμήσεις (συνέχεια) Αναβαλλόμενη φορολογία Η Τράπεζα αναγνωρίζει απαιτήσεις για αναβαλλόμενη φορολογία σε σχέση με φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που είναι πιθανόν να υπάρχουν φορολογητέα κέρδη στο μέλλον έναντι των οποίων θα χρησιμοποιηθούν οι ζημιές. Ο καθορισμός του ποσού της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί, βασίζεται στον χρονισμό και το επίπεδο των μελλοντικών φορολογικών κερδών, σε συνάρτηση με μελλοντικές στρατηγικές. Αυτές οι μεταβλητές έχουν καθοριστεί με βάση σημαντικές εκτιμήσεις και παραδοχές της διοίκησης και είναι εξ’ ορισμού αβέβαιες. Είναι δυνατόν οι πραγματικές συνθήκες στο μέλλον να είναι διαφορετικές από τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα σημαντικές αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Αν τα αποτελέσματα της Τράπεζας με βάση το επιχειρηματικό πλάνο μειωθούν κατά 20% τότε οι φορολογικές ζημιές χρησιμοποιούνται πλήρως εντός των 5 επόμενων φορολογητέων ετών. Δίκαιη αξία κτιρίου στη Λευκωσία που κατηγοριοποιείται ως κτίριο για ίδιαν χρήση Η δίκαιη αξία του κτιρίου στη Λευκωσία προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης με βάση εκτιμήσεις ανεξάρτητων εκτιμητών. Η Τράπεζα ασκεί κρίση για την επιλογή διαφόρων μεθόδων αποτίμησης και κάνει υποθέσεις, οι οποίες βασίζονται κυρίως στην κατάσταση της αγοράς σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Λόγω της έλλειψης πρόσφατων συγκριτικών αγοραπωλησιών για παρόμοια ακίνητα οι ανεξάρτητοι επαγγελματίες εκτιμητές έχουν υιοθετήσει τις μεθόδους για τον υπολογισμό της αγοραίας αξίας του υπό εκτίμηση ακινήτου όπως παρουσιάζεται στη Σημείωση 20. Αν η υπολογιζόμενη αξία ανά τετραγωνικό μέτρο που χρησιμοποιήθηκε στους υπολογισμούς ήταν κατά 15% χαμηλότερη η αξία του κτιρίου θα ήταν €3,5εκ. χαμηλότερη με το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς (€2,9εκ) να αναγνωρίζεται στις κερδοζημιές. Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας Όπως παρουσιάζεται στη Σημείωση 2 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας έχει εξετάσει την καταλληλότητα της χρήσης της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. Αυτή η εξέταση απαιτεί άσκηση σημαντικής κρίσης. Στην άσκηση αυτής της κρίσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει λάβει υπόψη τους παράγοντες που γνωστοποιούνται στη Σημείωση 2 και είναι ικανοποιημένο ότι οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταλλήλως καταρτιστεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Στη Σημείωση 2 παρουσιάζεται ανάλυση ευαισθησίας όπου με βάση ένα συντηρητικό σενάριο η Τράπεζα υπερκαλύπτεται από την υφιστάμενη ρευστότητα της ύψους περίπου €400εκ. Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο βασίζεται πάνω στη γραπτή δέσμευση της μητρικής Τράπεζας, στο να παρέχει την αναγκαία ρευστότητα και κεφάλαια, για να συνεχίσει η Τράπεζα να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

Page 32: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

31

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 4. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 2013

€ 2012

€ Τόκοι από δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες 38.639.917 41.158.991 Τόκοι από τοποθετήσεις σε άλλες τράπεζες 3.392.289 7.844.774 Τόκοι από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς Πώληση (Σημ. 17)

165.830

1.461.262

Τόκοι από καταθέσεις με Κεντρική Τράπεζα 54.424 100.918 Τόκοι από χορηγήσεις που έχουν υποστεί απομείωση 9.383.829 6.370.577 Τόκοι συμβάσεων ανταλλαγής 9.567 - Άλλοι τόκοι 20.026.618 130.464.658 Σύνολο 71.672.474 187.401.180 Οι “Άλλοι τόκοι” συμπεριλαμβάνουν τόκους ύψους €20.020.098 (2012: €130.448.316) οι οποίοι προέρχονται από ομολογιακά δάνεια και τιτλοποιήσεις που έχουν εξαγοραστεί από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (βλέπε Σημ. 21 “Άλλα περιουσιακά στοιχεία”). 5. ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

2013 €

2012 €

Τόκοι καταθέσεων πελατών 20.417.849 29.109.304 Τόκοι σε άλλες τράπεζες 1.227.792 2.219.780 Τόκοι από δανεισμό - 844.978 Τόκοι συμβάσεων ανταλλαγής - 618.136 Άλλοι τόκοι 15.331.215 115.762.812 Σύνολο 36.976.856 148.555.010 Οι “Άλλοι τόκοι” συμπεριλαμβάνουν τόκους ύψους €15.331.215 (2012: €115.601.828) οι οποίοι προέρχονται από καταθέσεις ισότιμες με τα ομολογιακά δάνεια και τιτλοποιήσεις που έχουν εξαγοραστεί από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (βλέπε Σημ. 21 “Άλλα περιουσιακά στοιχεία”). 6. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2013

€ 2012

€ Δικαιώματα και προμήθειες εμπορικής τραπεζικής 8.642.071 8.740.399 Άλλα δικαιώματα και προμήθειες 131.479 252.845 Σύνολο 8.773.550 8.993.244

7. EΞΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

2013 €

2012 €

Δικαιώματα και προμήθειες εμπορικής τραπεζικής 1.539.950 1.833.158 Άλλα δικαιώματα και προμήθειες 22.179 102.933 Σύνολο 1.562.129 1.936.091

Page 33: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

32

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 8. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 2013

€ 2012

€ Κέρδος από πώληση εξοπλισμού (Σημ. 20) 4.850 7.766 Κέρδος από διάλυση θυγατρικών εταιρειών (Σημ. 18) 141.100 - Κέρδος από εμπορία συναλλάγματος 1.614.333 2.200.892 Μέρισμα από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς Πώληση (Σημ. 17)

389.295

629.527

Άλλα έσοδα / (έξοδα) 24.608 (126.000) Σύνολο 2.174.186 2.712.185 9. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2013

€ 2012

Μισθοί και εισφορές εργοδότη 16.226.365 16.553.425 Κοινωνικές Ασφαλίσεις 839.961 807.843 Ωφελήματα αφυπηρέτησης για σχέδια καθορισμένης εισφοράς 2.052.089 2.112.058 Αναλογιστικό κέρδος από μετατροπή σε Σχέδιο Καθορισμένων Παροχών (4.711.043) - Αποζημιώσεις Ειδικού Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης 798.082 Άλλα έξοδα προσωπικού 216.203 167.915 Σύνολο 15.421.657 19.641.241 Σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση μεταξύ του Κυπριακού Εργοδοτικού Συνδέσμου Τραπεζών και της Συντεχνίας των Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου – ΕΤΥΚ, η οποία υπογράφηκε στις 12 Ιανουαρίου 2012 με ισχύ από τη 1

ην

Ιανουαρίου 2012, το σχέδιο φιλοδωρήματος αφυπηρέτησης προσωπικού (σχέδιο καθορισμένων παροχών) το οποίο ίσχυε για όλους τους υπαλλήλους των οποίων τα ωφελήματα αφυπηρέτησης διέπονταν από τις πρόνοιες των συλλογικών συμβάσεων, καταργήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2011. Από την 1

ην Ιανουαρίου 2012 όλοι οι

επηρεαζόμενοι υπάλληλοι εντάχθηκαν σε Ταμείο Προνοίας στο οποίο εισφέρουν σε ποσοστό 3% - 10% επί του βασικού μηνιαίου μισθού τους συν της ανάλογης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Η αντίστοιχη μηνιαία εισφορά του εργοδότη μέχρι τις 31/12/2013 ανερχόταν σε 14%. Ως αποτέλεσμα της μετατροπής του σχεδίου αφυπηρέτησης από σχέδιο καθορισμένων παροχών σε σχέδιο καθορισμένης εισφοράς κατά τη διάρκεια του έτους το αναλογιστικό πλεόνασμα ύψους €4,7εκατ. που αφορούσε το σχέδιο καθορισμένων παροχών διαγράφηκε στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων. Στις 16 Σεπτεμβρίου 2013 τα μέλη του Ταμείου Προνοίας αποφάσισαν τη διάλυση του και την διανομή των ωφελημάτων στα Μέλη. Ακολούθως αποφασίσθηκε από τα Μέλη η δημιουργία νέου Ταμείου με την ονομασία «Ταμείο Προνοίας 2013 των Εργοδοτουμένων της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου» το οποίο και εγκρίθηκε από τον Έφορο Ταμείων Προνοίας στις 26 Φεβρουαρίου 2014. Σε συνέχεια απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στις 2 Αυγούστου 2013 η Τράπεζα προσέφερε σε όλο το μόνιμο προσωπικό της Ειδικό Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης το οποίο είχε την μορφή της εθελούσιας εξόδου. Το σύνολο των αποζημιώσεων που καταβλήθηκε στα μέλη του προσωπικού της Τράπεζας που επέλεξαν εθελοντικά και είχαν ενταχθεί στο Ειδικό Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης της Τράπεζας ανήλθε στις €798 χιλιάδες.

Page 34: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

33

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 9. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (συνέχεια) Σχέδια Καθορισμένων Απολαβών (συνέχεια) Η κίνηση στις υποχρεώσεις για ωφελήματα αφυπηρέτησης που παρουσιάζονται στον Ισολογισμό είναι: 2012

€ Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 24.425.375 Σύνολο εξόδων που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος

-

Ωφελήματα που πληρώθηκαν σε μέλη που αποχώρησαν - Αναπροσαρμογές - Διευθέτηση της υποχρέωσης για ωφελήματα αφυπηρέτησης (24.425.375) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου - Η κίνηση στην καθαρή παρούσα αξία των υποχρεώσεων για ωφελήματα αφυπηρέτησης που παρουσιάζονται στον Ισολογισμό είναι: 2012

€ Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 19.051.991 Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας - Τόκος επί των υποχρεώσεων - Αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημιές - Πληρωμές σε μέλη που αποχώρησαν - Διευθέτηση υποχρεώσεων (19.051.991) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου - Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων καθορισμένων απολαβών υπολογιζόταν ετησίως από ανεξάρτητο επαγγελματία αναλογιστή. 10. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2013

€ 2012

€ Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ. 20) 633.878 945.522 Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων (Σημ. 19) 740.925 1.105.105 Σύνολο 1.374.803 2.050.627

Page 35: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

34

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 11. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ – Ανάλυση κατά είδος 2013

€ 2012

€ Έξοδα προώθησης και πωλήσεων 754.707 913.538 Νομικά έξοδα και έξοδα για άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες 650.413 589.675 Αμοιβή ελεγκτών 77.180 93.600 Κόστος συντήρησης κτιρίων και λοιπών στοιχείων ενεργητικού 875.466 1.168.871 Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 941.843 963.660 Έξοδα ταξιδιών 175.715 421.211 Γραφική ύλη και εκτυπωτικά 233.514 203.678 Έξοδα τηλεπικοινωνιών 320.003 351.237 Συνεισφορά στο Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων 209.024 209.024 Ειδικός Φόρος (1) 1.531.831 912.015 Άλλα λειτουργικά έξοδα 1.689.772 1.882.258 Σύνολο 7.459.468 7.708.767

Τα έξοδα για συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρουσιάζονται πιο πάνω, περιλαμβάνουν αμοιβές ύψους €40.847 (2012: €16.965) για υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών και €18.290 (2012: €8.775) για άλλες υπηρεσίες διαβεβαιώσεων που χρεώθηκαν από το νόμιμο ελεγκτικό γραφείο της Τράπεζας. (1) Στις 14 Απριλίου 2011 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων «Ο Περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος Νόμος του 2011», στόχος του οποίου είναι η επιβολή ειδικού φόρου επί των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ο ειδικός φόρος επιβαλλόταν αρχικά σε ποσοστό 0,095% επί των καταθέσεων του κάθε πιστωτικού ιδρύματος κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους φορολογίας. Τροποποιήσεις που ψηφίστηκαν στις 21 Δεκεμβρίου 2012, για σκοπούς εφαρμογής των όρων του Μνημονίου μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των δανειστών της, προνοούν για εξάλειψη του περιορισμού στην ισχύ του σχετικού νόμου, αύξηση του συντελεστή επιβολής Ειδικού Φόρου στο 0,11% και κατάργηση από την ημερομηνία πρώτης εφαρμογής του νόμου, του περιορισμού του ποσού του Ειδικού Φόρου στο 20% των βεβαιωμένων από τον Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων φορολογητέων εισοδημάτων του κάθε πιστωτικού ιδρύματος. Μετά από περαιτέρω τροποποίηση που ψηφίστηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων στις 29 Απριλίου 2013, ο συντελεστής επιβολής ειδικού φόρου αυξήθηκε σε 0,15% με ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2013. Το 25/60 των συνολικών εισπράξεων ειδικού φόρου κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό ο οποίος αποτελεί μέρος του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων βάσει του Περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και άλλων Ιδρυμάτων Νόμου. 12. ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ 2013

€ 2012

€ Προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις 130.910 - Προβλέψεις για μεταφορά υποκαταστήματος 210.399 - 341.309 -

Page 36: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

35

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 13. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 2013

€ 2012

€ Φορολογία τρέχοντος έτους Αναπροσαρμογή φόρων 169.537 (62.191) Αναβαλλόμενη φορολογία (Σημ. 24) (2.309.582) (2.288.003) Συνολική φορολογία τρέχοντος έτους (2.140.045) (2.350.194)

Η χρέωση φορολογίας που σχετίζεται με στοιχεία της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος είναι ως εξής: Φορολογικές επιδράσεις των στοιχείων των άλλων συνολικών εισοδημάτων

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Πριν τη

φορολογία

(Χρέωση)/ πίστωση

φορολογίας €

Μετά τη Φορολογία

Πριν τη φορολογία

(Χρέωση)/ πίστωση

φορολογίας €

Μετά τη Φορολογία

Γη και κτίρια Επανεκτίμηση (1.286.852) 243.573 (1.043.279) 106.033 308.460 414.493 Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:

Μείωση δίκαιης αξίας (2.574.364) - (2.574.364) (1.475.364) - (1.475.364) Άλλα συνολικά εισοδήματα

(3.861.216)

243.573

(3.617.643)

(1.369.331)

308.460

(1.060.871)

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για την Τράπεζα είναι 12,5% στο φορολογητέο εισόδημα (2012: 10%). Ο φορολογικός συντελεστής αυξήθηκε στο 12,5% την 1η Ιανουαρίου 2013. Από το φορολογικό έτος 2012, φορολογικές ζημιές μπορούν να μεταφερθούν μέχρι και 5 χρόνια και να χρησιμοποιηθούν έναντι μελλοντικών φορολογικών κερδών. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 10%. Σε τέτοιες περιπτώσεις 50% των τόκων αυτών θα εξαιρούνται από το φόρο εισοδήματος και επομένως θα έχουν πραγματικό φορολογικό συντελεστή περίπου 15%. Από την 1 Ιανουαρίου 2009, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι μπορεί να εξαιρούνται από φόρο εισοδήματος και να υπόκεινται μόνο σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα με ποσοστό 10%, αυξημένο σε 15% από την 31 Αυγούστου 2011 και σε 30% από τις 29 Απριλίου 2013.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα από εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα με ποσοστό 15%, αυξημένο σε 17% από την 31 Αυγούστου 2011, αυξημένο σε 20% από την 1 Ιανουαρίου 2012 και μειωμένο σε 17% από την 1 Ιανουαρίου 2014. Σε ορισμένες περιπτώσεις μερίσματος που εισπράχτηκαν από την 1 Ιανουαρίου 2012 και μετά από άλλες εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου, μπορεί επίσης να υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα.

Κέρδη από τη διάθεση αξιόγραφων που εμπίπτουν στον ορισμό των τίτλων για φορολογικούς σκοπούς (περιλαμβανομένων μετοχών, χρεογράφων, ομολόγων, δικαιωμάτων επ' αυτών, κλπ) εξαιρούνται από Κυπριακό εταιρικό φόρο.

Page 37: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

36

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 13. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) Ο φόρος επί του κέρδους της Τράπεζας πριν από τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας ως εξής: 2013

€ 2012

€ Ζημιά πριν τη φορολογία (29.947.093) (21.316.390) Φόρος υπολογιζόμενος με τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας (3.743.387) (2.131.639) Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς

545.967

389.854

Φορολογική επίδραση εσόδων που δεν υπόκεινται σε φορολογία (314.812) (278.216) Άλλες φορολογικές αναπροσαρμογές (217.223) 995.655 Φορολογική επίδραση απομείωσης στην αξία της υπεραξίας 1.797.894 800.000 Φορολογικές ζημιές προς μεταφορά 1.931.582 224.346 Αναπροσαρμογή φόρων προηγούμενων ετών 169.516 (62.191) Συνολικός εταιρικός φόρος 169.537 (62.191) 14. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Τα μετρητά και καταθέσεις με Κεντρική Τράπεζα περιλαμβάνουν τις υποχρεωτικές καταθέσεις με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε λογαριασμό κατωτάτων αποθεματικών για σκοπούς ρευστότητας. Οι καταθέσεις αυτές δεν είναι διαθέσιμες για τη χρηματοδότηση των τρεχουσών συναλλαγών της Τράπεζας. 2013

€ 2012

€ Μετρητά (Σημ. 28) 6.409.276 3.774.985 Υπόλοιπα με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Σημ. 28) 4.057.500 2.570.000 Επιταγές υπό εκκαθάριση (Σημ. 28) 1.307.774 2.374.656 Υποχρεωτικές καταθέσεις με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε λογαριασμό κατωτάτων αποθεματικών

1.271.683

7.908.294

Σύνολο 13.046.233 16.627.935

15. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2013

€ 2012

€ Τραπεζικοί λογαριασμοί (Σημ. 28) 17.024.736 107.608.569 Τοποθετήσεις σε άλλες τράπεζες 124.026.819 137.327.667 Σύνολο 141.051.555 244.936.236

Τρεχούμενες 141.051.555 244.936.236 Μη τρεχούμενες - - Σύνολο 141.051.555 244.936.236 Οι τοποθετήσεις σε τράπεζες φέρουν τόκο με βάση το διατραπεζικό επιτόκιο της σχετικής περιόδου και νομίσματος. Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 στις τοποθετήσεις σε άλλες τράπεζες συμπεριλαμβάνονται τοποθετήσεις με ημερομηνία λήξης πέραν των 3 μηνών ύψους €3.917.898 (2013: μηδέν). Οι τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν ημερομηνία λήξης μικρότερη των 3 μηνών. Η ανάλυση της πιστοληπτικής διαβάθμισης των τοποθετήσεων σε τράπεζες από ανεξάρτητους οίκους παρουσιάζεται στη Σημ. 31.

Page 38: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

37

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

16. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ 2013

€ 2012

€ Χορηγήσεις σε ιδιώτες 197.566.786 214.898.496 Χορηγήσεις σε επιχειρήσεις: Μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμοί 141.774.409 139.701.113 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 500.963.244 506.847.266 Μεικτές χορηγήσεις 840.304.439 861.446.875 Πρόβλεψη για απομείωση των χορηγήσεων

(88.058.694)

(54.522.657)

Καθαρές χορηγήσεις

752.245.745

806.924.218

Τρεχούμενες

229.844.276

256.062.972

Μη τρεχούμενες 522.401.469 550.861.246 Σύνολο 752.245.745 806.924.218 Πρόβλεψη για απομείωση των χορηγήσεων Τα ακόλουθα αποτελούν ανάλυση της συνολικής πρόβλεψης για απομείωση των χορηγήσεων κατά κατηγορία:

Ιδιώτες

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Μεγάλες επιχειρήσεις

και οργανισμοί €

Σύνολο

€ Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 15.220.680 8.764.206 - 23.984.886 Ανακτήσεις προβλέψεων (2.500.841) (1.095.110) - (3.595.951) Διαγραφές (1.395.288) (272.030) - (1.667.318) Επιβάρυνση για το έτος 8.259.635 22.686.041 4.876.905 35.822.581 Άλλες αναπροσαρμογές - (25.132) - (25.132) Συναλλαγματικές διαφορές 962 2.629 - 3.591 19.585.148 30.060.604 4.876.905 54.522.657 Απομείωση σε ατομική βάση 16.210.511 17.178.581 4.876.905 38.265.997 Απομείωση σε συλλογική βάση 3.374.637 12.882.023 - 16.256.660

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 19.585.148 30.060.604 4.876.905 54.522.657 Ανακτήσεις προβλέψεων (3.002.383) (12.920.643) (187.745) (16.110.771) Διαγραφές (781.111) (131.655) - (912.766) Επιβάρυνση για το έτος 17.438.918 24.418.850 9.260.447 51.118.215 Άλλες αναπροσαρμογές - (536.051) - (536.051) Συναλλαγματικές διαφορές (8.887) (13.703) - (22.590) 33.231.685 40.877.402 13.949.607 88.058.694 Απομείωση σε ατομική βάση 27.144.425 36.468.128 9.927.261 73.539.814 Απομείωση σε συλλογική βάση 6.087.260 4.409.274 4.022.346 14.518.880

Η χρέωση στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων όσον αφορά στις “Προβλέψεις για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων“ συμπεριλαμβάνει χρέωση ύψους €28.957 (2012: €67.320) η οποία αφορά διαγραφές χορηγήσεων για τις οποίες δεν είχε δημιουργηθεί πρόβλεψη, ή η πρόβλεψη δεν ήταν ισόποση με το διαγραφέν ποσό με αποτέλεσμα η κίνηση στις “Προβλέψεις για απομείωση των χορηγήσεων“ στον ισολογισμό να διαφέρει από την χρέωση στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων.

Page 39: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

38

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 17. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 2013

2012 €

Επενδύσεις σε χρεόγραφα (1) 152.983.293 182.637.707 Επενδύσεις σε μετοχές (2) 13.566.483 14.267.215 166.549.776 196.904.922 Περιουσιακά στοιχεία εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (2) 13.313.901 14.014.633 Περιουσιακά στοιχεία εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού (1) 152.983.293 182.637.707 Μη εισηγμένα περιουσιακά στοιχεία 252.582 252.582 166.549.776 196.904.922 Τρεχούμενα 101.545.270 182.637.707 Μη τρεχούμενα 65.004.506 14.267.215 166.549.776 196.904.922 (1) Οι επενδύσεις σε χρεόγραφα που κατείχε η Τράπεζα αποτελούνταν από κυβερνητικά ομόλογα χώρων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός Κύπρου και Ελλάδας) καθώς και χρεόγραφα που εκδόθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Όλα τα χρεόγραφα διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές (Σημ 31) και αποτιμούνται με βάση τις τιμές αγοράς. Η αποτίμηση στο τέλος του χρόνου έδειξε χαμηλότερη αξία κατά €1.873.632. Το ποσό αυτό χρεώθηκε στα αποθεματικά δίκαιης αξίας. (2) Η Τράπεζα κατέχει ποσοστό συμμετοχής 19,91% στο μετοχικό κεφάλαιο της Atlantic Insurance Company Limited. Η Τράπεζα κατέχει το δικαίωμα προαίρεσης για αγορά των μετοχών στο μέλλον σε συγκεκριμένες ημερομηνίες στην τιμή πώλησης (€1) αυξημένη κατά 9% ετησίως μείον τυχόν μερίσματα που εισπράχθηκαν εντός της περιόδου. Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 η Διεύθυνση της Τράπεζας θεωρούσε ότι η δίκαιη αξία του δικαιώματος προαίρεσης ήταν μηδέν αφού η τρέχουσα αξία της μετοχής ήταν σημαντικά χαμηλότερη της τιμής που προνοούσε η σύμβαση. Η Διεύθυνση της Τράπεζας θεωρεί ότι η τιμή της μετοχής της εταιρείας που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου δεν είναι αντιπροσωπευτική λόγω του χαμηλού όγκου συναλλαγών κι έτσι υιοθέτησε άλλον αποδεκτό τρόπο αποτίμησης της αξίας της μετοχής χρησιμοποιώντας προεξόφληση ταμειακών ροών. Η αποτίμηση στο τέλος του έτους έδειξε χαμηλότερη δίκαιη αξία κατά €700.732. Το ποσό αυτό χρεώθηκε στα αποθεματικά δίκαιης αξίας. Κατά την διάρκεια του έτους η Τράπεζα είχε μέρισμα και τόκους από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση ύψους €389.295 και €165.830 αντίστοιχα (2012: €629.527 και €1.461.262 αντίστοιχα).

Page 40: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

39

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 18. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

2013 €

2012 €

Λογιστική αξία στις 31 Δεκεμβρίου

61.054

807.348

Όλες οι θυγατρικές εταιρείες της Τράπεζας έχουν ιδρυθεί στην Κύπρο και οι δραστηριότητες τους είναι στην Κύπρο. Οι εταιρείες Imperial Stockbrokers Ltd, Imperial Eurobrokers Ltd, EMF Investors Ltd, Euroinvestment Mutual Funds Limited και Bull Fund Limited έχουν εξαγοραστεί ως μέρος της εξαγοράς δραστηριοτήτων της Euroinvestment & Finance Public Limited το 2008. Στις 24 Απριλίου 2013 οι εταιρείες Imperial Stockbrokers Ltd, Imperial Eurobrokers Ltd, Euroinvestment Mutual Funds Limited και Bull Fund Limited προχώρησαν σε διάλυση λόγω εκούσιας εκαθάρισης. Ως αποτέλεσμα της διάλυσης των θυγατρικών εταιρειών της η Τράπεζα αναγνώρισε κέρδος ύψους €141.100 (Σημ. 8). Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 η Τράπεζα εξαγόρασε 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Piraeus Bank (Cyprus) Nominees Limited” (αρ. εγγραφής ΗΕ307934). Το εγκεκριμένο και εκδομένο μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στις 1 000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1 η κάθε μια. Πληροφορίες που αφορούν τις θυγατρικές εταιρείες για τα έτη που έληξαν την 31

η Δεκεμβρίου 2013 και 2012

παρουσιάζονται πιο κάτω: Ποσοστό

Συμμετοχής 2013

Ποσοστό Συμμετοχής

2012

Χώρα Σύστασης

Κύρια Δραστηριότητα

Imperial Stockbrokers Limited

-

100%

Κύπρος

Αδρανής

Imperial Eurobrokers Limited - 100% Κύπρος Αδρανής EMF Investors Limited 100% 100% Κύπρος Αδρανής Euroinvestment Mutual Funds Limited

-

100%

Κύπρος

Αδρανής

Bull Fund Limited - 100% Κύπρος Αδρανής Πειραιώς (Κύπρου) Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις Λτδ

100%

100%

Κύπρος

Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής

Curdart Ltd 100% 100% Κύπρος Αδρανής Adflikton Investments Ltd 100% 100% Κύπρος Ιδιοκτήτης Ακίνητης

Περιουσίας Costpleo Investments Ltd 100% 100% Κύπρος Ιδιοκτήτης Ακίνητης

Περιουσίας Custsofiar Enterprises Ltd 100% 100% Κύπρος Ιδιοκτήτης Ακίνητης

Περιουσίας Gravieron Company Ltd 100% 100% Κύπρος Ιδιοκτήτης Ακίνητης

Περιουσίας Kaihur Investment Ltd 100% 100% Κύπρος Ιδιοκτήτης Ακίνητης

Περιουσίας Pertanam Enterprises Ltd 100% 100% Κύπρος Ιδιοκτήτης Ακίνητης

Περιουσίας Rockory Enterprises Ltd 100% 100% Κύπρος Ιδιοκτήτης Ακίνητης

Περιουσίας Topuni Enterprises Ltd 100% 100% Κύπρος Αδρανής Albalate CompanyLtd 100% 100% Κύπρος Αδρανής Akimoria Enterpises Ltd 100% 100% Κύπρος Αδρανής Alarconaco Enterprises Ltd 100% 100% Κύπρος Ιδιοκτήτης Ακίνητης

Περιουσίας Piraeus Bank (Cyprus) Nominees Limited

100%

-

Κύπρος

Αδρανής

Page 41: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

40

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις

για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 19. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υπεραξία

Λογισμικά Προγράμματα

Σύνολο

€ 1 Ιανουαρίου 2012 Κόστος 22.383.078 7.148.148 29.531.226 Συσσωρευμένες αποσβέσεις - (5.448.264) (5.448.264) Καθαρή λογιστική αξία 22.383.078 1.699.884 24.082.962 Έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012 Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 22.383.078 1.699.884 24.082.962 Προσθήκες - 525.122 525.122 Αποσβέσεις (Σημ. 10) - (1.105.105) (1.105.105) Απομείωση -Υπεραξίας (8.000.000) - (8.000.000) Πωλήσεις/διαγραφές – Κόστος - (407.759) (407.759) Πωλήσεις/διαγραφές – συσσωρευμένες αποσβέσεις

-

399.769

399.769

14.383.078 1.111.911 15.494.989 Καθαρή λογιστική αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2012 / 1 Ιανουαρίου 2013

Κόστος 14.383.078 7.265.511 21.648.589 Συσσωρευμένες αποσβέσεις - (6.153.600) (6.153.600) Καθαρή λογιστική αξία 14.383.078 1.111.911 15.494.989 Έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 14.383.078 1.111.911 15.494.989 Προσθήκες - 151.556 151.556 Αποσβέσεις (Σημ. 10) - (740.925) (740.925) Απομείωση -Υπεραξίας (14.383.078) - (14.383.078) - 522.542 522.542 Καθαρή λογιστική αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2013

Κόστος - 7.417.067 7.417.067 Συσσωρευμένες αποσβέσεις - (6.894.525) (6.894.525) Καθαρή λογιστική αξία - 522.542 522.542 Η υπεραξία προέκυψε από την εξαγορά των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος της Arab Bank στην Κύπρο. Υπολογιζόμενη απομείωση υπεραξίας Κάθε χρόνο η Τράπεζα εξετάζει εάν η υπεραξία από την εξαγορά των εργασιών της πρώην Αραβικής Τράπεζας έχει υποστεί απομείωση σύμφωνα με τη λογιστική αρχή που αναφέρεται στη Σημείωση 2. Η ανακτήσιμη αξία της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών καθορίζεται βάσει υπολογισμών της αξίας λόγω χρήσης. Αυτοί οι υπολογισμοί χρησιμοποιούν προβλέψεις ροής μετρητών βασισμένες σε χρηματοοικονομικούς προϋπολογισμούς που καλύπτουν περίοδο πέντε χρόνων και έχουν εγκριθεί από τη Διεύθυνση. Οι ροές μετρητών πέραν των πέντε χρόνων προεκτείνονται με τη χρήση του πιο κάτω υπολογιζόμενου ρυθμού ανάπτυξης. Ο ρυθμός ανάπτυξης δεν ξεπερνά το μακροπρόθεσμο μέσο ρυθμό ανάπτυξης της επιχείρησης στην οποία λειτουργεί η μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών.

Page 42: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

41

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις

για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 19. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (συνέχεια) Υπολογιζόμενη απομείωση υπεραξίας (συνέχεια) Οι κύριες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης είναι οι εξής:

Αποδοτικότητα κεφαλαίου χρήσης: 12% (2012: 12%)

Ρυθμός ανάπτυξης: 2,0% (2012: 2,0%)

Προεξοφλητικό επιτόκιο: 11% (2012: 11%)

Η Διεύθυνση καθορίζει την αποδοτικότητα κεφαλαίου χρήσης βάσει των προσδοκιών για την ανάπτυξη της αγοράς. Ο μέσος σταθμικός ρυθμός ανάπτυξης που χρησιμοποιήθηκε συνάδει με τις προβλέψεις που περιλαμβάνονται σε στοιχεία και εκθέσεις που αφορούν τον κλάδο της Τράπεζας για την Κύπρο. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε δεν περιλαμβάνει την επίδραση της φορολογίας και αντικατοπτρίζει συγκεκριμένους κινδύνους που σχετίζονται με τη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών. Με βάση την αξιολόγηση που έγινε από την Διεύθυνση της Τράπεζας για απομείωση στην υπεραξία, η ανακτήσιμη αξία της εκτιμήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ως μηδενική και η χρέωση για το έτος ήταν €14 εκατ. (2012: €8 εκατ.), λόγω των συνεπειών της επιδείνωσης της οικονομικής κρίσης στην Κύπρο το 2013.

Page 43: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

42

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις

για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 20. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ακίνητα €

Εξοπλισμός €

Σύνολο €

1 Ιανουαρίου 2012 Κόστος ή εκτίμηση 25.105.789 7.649.015 32.754.804 Συσσωρευμένες αποσβέσεις (475.726) (2.738.747) (3.214.473) Καθαρή λογιστική αξία 24.630.063 4.910.268 29.540.331 Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 24.630.063 4.910.268 29.540.331 Προσθήκες - 257.094 257.094 Πωλήσεις/Διαγραφές – Κόστος - (777.291) (777.291) Πωλήσεις/διαγραφές – συσσωρευμένες αποσβέσεις

-

773.504

773.504

Αποσβέσεις (Σημ. 10) (236.096) (709.426) (945.522) Επανεκτίμηση ακινήτων - ζημιά (605.789) - (605.789) Επανεκτίμηση ακινήτων – συσσωρευμένες αποσβέσεις

711.822

-

711.822

Αναπροσαρμογές – Κόστος - 1.587 1.587 Αναπροσαρμογές – συσσωρευμένες αποσβέσεις - 4.974 4.974 Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 24.500.000 4.460.710 28.960.710 31 Δεκεμβρίου 2012 / 1 Ιανουαρίου 2013 Κόστος ή εκτίμηση 24.500.000 7.130.405 31.630.405 Συσσωρευμένες αποσβέσεις - (2.669.695) (2.669.695) Καθαρή λογιστική αξία 24.500.000 4.460.710 28.960.710 Έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 24.500.000 4.460.710 28.960.710 Προσθήκες 7.139 186.049 193.188 Πωλήσεις/Διαγραφές – Κόστος - (60.678) (60.678) Πωλήσεις/διαγραφές – συσσωρευμένες αποσβέσεις

-

60.678

60.678

Αποσβέσεις (Σημ. 10) (152.787) (481.091) (633.878) Επανεκτίμηση ακινήτων - ζημιά (1.439.639) - (1.439.639) Επανεκτίμηση ακινήτων – συσσωρευμένες αποσβέσεις

152.787

-

152.787

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 23.067.500 4.165.668 27.233.168 31 Δεκεμβρίου 2013 Κόστος ή εκτίμηση 23.067.500 7.255.776 30,323.276 Συσσωρευμένες αποσβέσεις - (3.090.108) (3.090.108) Καθαρή λογιστική αξία 23.067.500 4.165.668 27.233.168 Τα ακίνητα περιλαμβάνουν γη αξίας €10.395.000 (2012: €11.770.000) για την οποία δεν υπολογίζονται αποσβέσεις. Η τελευταία επανεκτίμηση των ακινήτων έγινε στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Page 44: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

43

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 20. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια) Η λογιστική αξία των ιδιόκτητων ακινήτων με βάση το κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ήταν €22.725.557 (2012: €22.871.205). Στην κατάσταση ταμειακών ροών το ποσό που παρουσιάζεται ως εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού αποτελείται από: 2013

€ 2012

€ Καθαρή λογιστική αξία - 3.787 Κέρδος από πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 4.850 7.766 Μετρητά που εισπράχθηκαν

4.850

11.553

Δίκαιη αξία της γης και των κτιρίων

Διενεργήθηκε εκτίμηση της γης και των κτιρίων της Τράπεζας από δύο ανεξαρτήτους εκτιμητές για τον καθορισμό της δίκαιης αξίας της γης και των κτιρίων στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012. Η ζημιά επανεκτίμησης χρεώθηκε στο αποθεματικό επανεκτίμησης με βάση τη σχετική λογιστική πολιτική. Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τα ακίνητα, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία, με βάση τη μέθοδο αποτίμησης. Τα διάφορα επίπεδα έχουν οριστεί ως ακολούθως:

Εισηγμένες τιμές (μη προσαρμοσμένες) σε ενεργείς αγορές για πανομοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις (Επίπεδο 1).

Δεδομένα εκτός από χρηματιστηριακές τιμές που περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1, τα οποία είναι παρατηρήσιμα για το περιουσιακό στοιχείο, είτε άμεσα (δηλαδή ως τιμές) ή έμμεσα (δηλαδή που προέρχονται από τιμές) (Επίπεδο 2).

Δεδομένα για το περιουσιακό στοιχείο που δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς (δηλαδή μη παρατηρήσιμα δεδομένα) (Επίπεδο 3).

Αποτίμηση δίκαιης αξίας στις 31 Δεκεμβρίου

2013 χρησιμοποιώντας

Εισηγμένες τιμές σε ενεργείς

αγορές για πανομοιότυπα

περιουσιακά στοιχεία

(Επίπεδο 1)

Σημαντικά άλλα παρατηρήσιμα

δεδομένα) (Επίπεδο 2)

Σημαντικά μη παρατηρήσιμα

δεδομένα) (Επίπεδο 3)

€ € € Επαναλαμβανόμενες αποτιμήσεις δίκαιης αξίας

Γη και κτίρια – Κτίριο γραφείων – Λευκωσία - - 23.067.500 - - 23.067.500 Δεν υπήρχαν μεταφορές μεταξύ κανενός Επιπέδου κατά τη διάρκεια του έτους.

Page 45: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

44

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 20. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια)

Αποτίμηση δίκαιης αξίας χρησιμοποιώντας σημαντικά μη παρατηρήσιμα δεδομένα (Επίπεδο 3)

Κτίριο γραφείων

Λευκωσία €

Αρχικό υπόλοιπο 24.500.000 Μεταφορά σε/(από) Επίπεδο 3 -

Προσθήκες 7.139

Πωλήσεις - Χρέωση απόσβεσης (Σημ. 10) (152.787) Ζημιές που αναγνωρίστηκαν στις κερδοζημιές (1.439.639) Επανεκτίμηση ακινήτων – συσσωρευμένες αποσβέσεις 152.787

Τελικό υπόλοιπο 23.067.500

Κατά τη διάρκεια του έτους 2013 και 2012, υπήρξε ένας περιορισμένος αριθμός παρόμοιων πωλήσεων στην τοπική αγορά ιδίου τύπου και ως εκ τούτου, η Τράπεζα αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει τεχνική αποτίμησης με μη παρατηρήσιμα δεδομένα. Ως εκ τούτου, η αποτίμηση της δίκαιης αξίας ταξινομήθηκε ως Επιπέδου 3. Έχει χρησιμοποιηθεί η Συγκριτική Μέθοδος Εκτίμησης (Comparison Method) σε συνδυασμό με τη Μέθοδο Κόστους Κατασκευής.

Διαδικασίες αποτίμησης της Εταιρείας

Σε ετήσια βάση, η Τράπεζα μισθώνει εξωτερικούς, ανεξάρτητους και εγκεκριμένους εκτιμητές για τον προσδιορισμό της δίκαιης αξίας της γης και των κτιρίων της. Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, οι δίκαιες αξίες της γης και των κτιρίων έχουν καθοριστεί ως ο μέσος όρος των τιμών από τι εκτιμήσεις που διενεργήθηκαν από τις εταιρείες Rois Nicolaides. K. Talattinis. Ph. Christodoulou Charterd Surveyors and Valuers, και Φιλοκτηματική Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ.

Οι εξωτερικές εκτιμήσεις Επιπέδου 3 της γης και των κτιρίων έχουν πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τον μέσον όρο μιας προσέγγισης σύγκρισης των πωλήσεων και μιας προσέγγισης κατασκευής και ανάπτυξης, παρόμοια με την εκτίμηση Επιπέδου 2 για γη και κτίρια. Ωστόσο, για τα κτίρια γραφείων στη Λευκωσία ιδίου τύπου υπήρχε περιορισμένος αριθμός παρόμοιων πωλήσεων στην τοπική αγορά και οι εκτιμήσεις έχουν διεξαχθεί με τη χρήση μη-παρατηρήσιμων δεδομένων. Οι εξωτερικοί εκτιμητές, έχουν καθορίσει αυτά τα δεδομένα με βάση το μέγεθος, την ηλικία και την κατάσταση της γης και των κτιρίων, την κατάσταση της τοπικής οικονομίας και συγκρίσιμες τιμές στην περιοχή.

Page 46: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

45

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 20. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια)

Πληροφορίες για εκτιμήσεις δίκαιης αξίας χρησιμοποιώντας σημαντικά μη-παρατηρήσιμα δεδομένα

(Επίπεδο 3)

Περιγραφή

Δίκαιη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2013 €

Μέθοδος δίκαιης αξίας

Μη-παρατηρήσιμα δεδομένα

Εύρος μη παρατηρήσιμων δεδομένων (πιθανότητα-σταθμισμένος μέσος όρος)

Σχέση μη παρατηρήσιμων δεδομένων με δίκαιη αξία

Κτίριο γραφείων - Λευκωσία

23.067.500

Κόστος γης Τιμή ανά τετραγωνικό

μέτρο

Περίπου €4.725μ² Όσο ψηλότερη

είναι η τιμή ανά

τετραγωνικό

μέτρο, τόσο

μεγαλύτερη είναι

και η δίκαιη αξία Προσέγγιση κατασκευής κτηρίου

Τιμή ανά

τετραγωνικό μέτρο

Περίπου €1.760μ²

για ισόγειο και ορόφους και €840μ² για τα

υπόγεια

Όσο ψηλότερη

είναι η τιμή ανά

τετραγωνικό

μέτρο, τόσο

μεγαλύτερη είναι

και η δίκαιη αξία

Αναλύσεις ευαισθησίας παρουσιάζονται στη Σημείωση 3. 21. ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2013

€ 2012

€ Προπληρωμένα έξοδα 426.885 550.865 Άλλα εισπρακτέα 5.219.626 2.139.936 5.646.511 2.690.801 Τρεχούμενα 5.646.511 2.690.801 Μη τρεχούμενα - - 5.646.511 2.690.801 Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 στα “Άλλα εισπρακτέα” συμπεριλαμβάνεται το ποσό €3.449.465 το οποίο αφορά δεδουλευμένο τόκο σε σχέση με δάνειο το οποίο καλύπτεται με τραπεζική εγγύηση από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 στα “Άλλα εισπρακτέα” συμπεριλαμβάνεται το ποσό €1.601.711 το οποίο αφορά καθαρό δεδουλευμένο τόκο σε σχέση με τα ομολογιακά δάνεια και τιτλοποιήσεις που εξαγοράστηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Οι ομολογιακοί τίτλοι εκδόθηκαν από θυγατρικές εταιρείες του ομίλου Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η Τράπεζα εξαγόρασε τα δικαιώματα τους από τη μητρική εταιρεία ενώ οι τιτλοποιήσεις εκδόθηκαν από εταιρείες που ιδρύθηκαν ειδικά για το σκοπό αυτό. Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 η Τράπεζα κατείχε ομολογιακά δάνεια ύψους €1.339.614.374 και τιτλοποιήσεις ύψους €5.176.784.917. Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Page 47: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

46

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 21. ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (συνέχεια) διατηρούσε κατάθεση ύψους €6.514.797.580 με επιτόκιο χαμηλότερο κατά 32 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το επιτόκιο των αντίστοιχων δανείων/τιτλοποιήσεων. Τα ομολογιακά δάνεια/τιτλοποιήσεις και η υποχρεωτική κατάθεση παρουσιάζονται στον ισολογισμό μετά από συμψηφισμό αφού το επέτρεπαν οι συμφωνίες εξαγοράς των ομολογιακών δανείων/τιτλοποιήσεων. Στις 21 Μαρτίου 2013 η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε επαναγόρασε όλα τα ομολογιακά δάνεια και τις τιτλοποιήσεις, με αντίστοιχη μείωση στην σχετική κατάθεση. 22. ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2013

€ 2012

€ Βραχυπρόθεσμες 66.518.212 50.335.415 66.518.212 50.335.415 Ανάλυση κατά γεωγραφικό τομέα Κύπρος 978.145 3.387.756 Ελλάδα 65.539.025 46.941.614 Άλλες χώρες 1.042 6.045 66.518.212 50.335.415 Στις 9 Νοεμβρίου 2012, σύμφωνα με οδηγίες του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου προχώρησε με διαγραφή-ακύρωση των 35 ειδικών κυβερνητικών τίτλων ονομαστικής αξίας €1 εκ. έκαστος που κατείχε η Τράπεζα και τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης τους ήταν η 8

η Νοεμβρίου 2012. Συνεπώς από την 9

η Νοεμβρίου αποδεσμεύτηκαν και επανεκχωρήθηκαν στην Τράπεζα οι

χορηγήσεις που εξασφάλιζαν τους εν λόγω τίτλους με αποτέλεσμα η συμμετοχή της Τράπεζας κατά την 31η

Δεκεμβρίου 2012 και 2013 στους Ειδικούς Κυβερνητικούς τίτλους να είναι μηδενική. Στις 12 Νοεμβρίου 2012 το δάνειο μειωμένης εξασφάλισης μετατράπηκε σε μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση και παραχώρηση 25 000 μετοχών αξίας €1 η κάθε μια στην τιμή των €1.000 ανά μετοχή (€999 ανά μετοχή υπέρ το άρτιο (Σημ. 26) ). Οι οφειλές σε άλλες τράπεζες στην Ελλάδα αποτελούν οφειλές προς την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ιθύνουσα Εταιρεία. Οι οφειλές/καταθέσεις από τράπεζες αντιπροσωπεύουν καταθέσεις στη διατραπεζική αγορά και φέρουν τόκο με βάση το διατραπεζικό επιτόκιο της σχετικής χρονικής περιόδου και νομίσματος. 23. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ 2013

€ 2012

€ Βραχυπρόθεσμες 854.733.506 1.013.591.646 Μη βραχυπρόθεσμες 66.200.891 76.417.354 920.934.397 1.090.009.000 Οι καταθέσεις και άλλοι λογαριασμοί πελατών αναλύονται όπως πιο κάτω: 2013

€ 2012

€ Καταθέσεις από επιχειρήσεις: Μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμοί 5.879.397 22.316.935 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 514.386.979 730.664.319 Καταθέσεις από ιδιώτες 400.668.021 337.027.746 Σύνολο 920.934.397 1.090.009.000

Page 48: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

47

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 23. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ (συνέχεια) Οι καταθέσεις και άλλοι λογαριασμοί πελατών αναλύονται ανά χώρα όπως πιο κάτω: 2013

€ 2012

Κύπρος 593.495.787 540.714.654 Ελλάδα 68.140.258 108.735.255 Άλλες χώρες 259.298.352 440.559.091 Σύνολο 920.934.397 1.090.009.000 24. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές με τη μέθοδο της υποχρέωσης χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας (Σημ. 13). Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων με τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι σχετίζονται με την ίδια φορολογική αρχή. Η κίνηση στην αναβαλλόμενη φορολογία είχε ως ακολούθως: Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 2013

€ 2012

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.785.591 -

Χρέωση από αλλαγή φορολογικού συντελεστή 446.398 - (Πίστωση) / χρέωση από απομείωση χορηγήσεων (417.129) 1.785.591 Χρέωση από μελλοντική χρήση φορολογικών ζημιών 2.280.313 -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 4.095.173 1.785.591

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 2013

€ 2012

€ Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.328.342 2.139.214 Αναπροσαρμογή – Επανεκτίμηση ακινήτων (Σημ. 27) (243.573) (810.872) Προσωρινές διαφορές μεταξύ αποσβέσεων και κεφαλαιουχικών εκπτώσεων 156.079 - Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 1.240.848 1.328.342 Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις είναι αποδοτέες στα ακόλουθα στοιχεία: 2013

€ 2012

€ Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Χρέωση από μελλοντική χρήση φορολογικών ζημιών 2.280.313 - Χρέωση από απομείωση χορηγήσεων 1.814.860 1.785.591 4.095.173 1.785.591 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Επανεκτίμηση ακινήτων (1) 1.084.769 1.328.342 Διαφορές αποσβέσεων και κεφαλαιουχικών εκπτώσεων 156.079 - 1.240.848 1.328.342 (1) Τα ακίνητα εκτιμήθηκαν σε δίκαιη αξία κατά την εξαγορά του υποκαταστήματος της Arab Bank plc στην Κύπρο και επανεκτιμήθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και αποτελούνται από τα κεντρικά κτίρια της Τράπεζας στην οδό Σπύρου Κυπριανού 1, Λευκωσία.

Page 49: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

48

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 24. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχεια) Η πίστωση στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για αναβαλλόμενη φορολογία αναλύεται σε προσωρινές διαφορές ως ακολούθως: 2013

€ 2012

€ Φορολογικές ζημιές 2.280.313 - Αλλαγή φορολογικού συντελεστή 446.398 - Συλλογική απομείωση χορηγήσεων (417.129) 1.785.591 Αναπροσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογίας - 502.412 Σύνολο 2.309.582 2.288.003 25. ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2013

€ 2012

€ Σχέδια αφυπηρέτησης προσωπικού (Σημ. 9) (1) - 26.522.474 Αναβαλλόμενο εισόδημα 3.449.465 2.110.909 Έξοδα πληρωτέα 539.375 905.263 Άλλες υποχρεώσεις 11.919.747 6.908.152 Σύνολο 15.908.587 36.446.798 Βραχυπρόθεσμες 15.777.677 36.446.798 Μη βραχυπρόθεσμες 130.910 - Σύνολο 15.908.587 36.446.798 (1) Σύμφωνα με τη συμφωνία που υπογράφτηκε στις 12 Ιανουαρίου 2012 μεταξύ του Κυπριακού Εργοδοτικού Συνδέσμου Τραπεζών (ΚΕΣΤ) και της Συντεχνίας των Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου-ΕΤΥΚ, και είχε ισχύ από τη 1

η Ιανουαρίου 2012, το σχέδιο καθορισμένου ωφελήματος (σχέδιο φιλοδωρήματος αφυπηρέτησης) το οποίο

ίσχυε για όλους τους υπαλλήλους των οποίων τα ωφελήματα αφυπηρέτησης διέπονταν από τις πρόνοιες της Συλλογικής Σύμβασης μεταξύ του ΚΕΣΤ και της ΕΤΥΚ, καταργήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2011. Με βάση την πιο πάνω συμφωνία, κατά τη διάρκεια του 2012 θα έπρεπε να έχουν καταβληθεί, από την Τράπεζα στο Ταμείο Προνοίας σε πίστη του κάθε δικαιούχου μέλους του προσωπικού, τα συσσωρευμένα δικαιώματά του σε φιλοδώρημα αφυπηρέτησης βάση το σχέδιο φιλοδωρήματος αφυπηρέτησης που ίσχυε μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2011 (Σημ. 9). Η Τράπεζα συμφώνησε με τα δικαιούχα μέλη του ταμείου όπως η χρηματική διευθέτηση να γίνει κατά το 2013 ώστε να ξεκαθαρίσουν οι νομικές και φορολογικές πτυχές. Η χρηματική διευθέτηση ολοκληρώθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2013. 26. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ Αριθμός

μετοχών

Μετοχικό κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο

Σύνολο

€ 1 Ιανουαρίου 2012

3 335 798

3.335.798

133.617.933

136.953.731

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 25 000 25.000 24.975.000 25.000.000 31 Δεκεμβρίου 2012 / 2013 3 360 798 3.360.798 158.592.933 161.953.731 Στις 12 Νοεμβρίου 2012 το εγκεκριμένο και εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκαν κατά €25.000 με έκδοση και παραχώρηση 25 000 μετοχών αξίας €1 η κάθε μια στην τιμή των €1.000 ανά μετοχή (€999 ανά μετοχή υπέρ το άρτιο). Το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δεν είναι διαθέσιμο για διανομή στους μετόχους υπό μορφή μερίσματος.

Page 50: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

49

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 27. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 2013

€ 2012

€ Αποθεματικά προσόδου Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (24.580.970) (5.614.774) Ζημιά έτους που αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας (27.807.048) (18.966.196) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου (52.388.018) (24.580.970) Αποθεματικά δίκαιης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (1.764.248) (341.093) Επανεκτίμηση έτους (Σημ. 17) (2.574.364) (1.475.364) Μεταφορά πραγματοποιηθέντων ζημιών/(κερδών) από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση

9.697

52.209

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου (4.328.915) (1.764.248) Αποθεματικά επανεκτίμησης ακινήτων Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.648.334 1.233.841 Επανεκτίμηση ακινήτων (Σημ. 20) (1.286.852) 106.033 Αναβαλλόμενη φορολογία 243.573 308.460 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 605.055 1.648.334 Σύνολο αποθεματικών 31 Δεκεμβρίου (56.111.878) (24.696.884) 28. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 2013

€ 2012

€ Επιταγές υπό εκκαθάριση (Σημ. 14) 1.307.774 2.374.656 Μετρητά (Σημ. 14) 6.409.276 3.774.985 Υπόλοιπα με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Σημ. 14) 4.057.500 2.570.000 Τραπεζικοί Λογαριασμοί (Σημ. 15) 17.024.736 107.608.569 Τοποθετήσεις σε άλλες τράπεζες – μέχρι τρεις μήνες (Σημ. 15) 124.026.819 133.409.769 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 152.826.105 249.737.979 29. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Χρηματοπιστωτικά μέσα Τα χρηματοπιστωτικά μέσα συμπεριλαμβάνουν δεσμεύσεις αναφορικά με ενέγγυες πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών της Τράπεζας. Ο πιστωτικός κίνδυνος από αυτές τις συναλλαγές είναι αντίστοιχος με το συνολικό ποσό των συμβολαίων. Η πλειονότητα όμως αυτών των διευκολύνσεων αντισταθμίζεται με αντίστοιχες υποχρεώσεις τρίτων μερών. 2013

€ 2012

€ Ενέγγυες πιστώσεις 1.438.877 1.662.034 Εγγυητικές επιστολές 24.094.785 23.083.007 Σύνολο 25.533.662 24.745.041 Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 εγγυητικές επιστολές αξίας €6.973.266 (2012: €4.916.483) είχαν ημερομηνία λήξης πέραν του ενός έτους. Το σύνολο των ενέγγυων πιστώσεων είχαν ημερομηνία λήξης εντός ενός έτους. Τα ποσά είναι μη τοκοφόρα και άρα παρουσιάζονται στη λογιστική τους αξία αφού η επίδραση της προεξόφλησης δεν είναι σημαντική.

Page 51: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

50

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 29. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχεια) Όρια χορηγήσεων Τα όρια χορηγήσεων που έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί ανέρχονται σε €71.289.147 (2012: €78.061.520). Νομικές διαδικασίες Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012 υπήρχαν εκκρεμείς αγωγές εναντίον της Τράπεζας σε σχέση με τις δραστηριότητες της. Με βάση νομική συμβουλή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας πιστεύει ότι υπάρχει επαρκής υπεράσπιση έναντι οποιασδήποτε επιδιωκόμενης απαίτησης και δεν είναι πιθανόν η Τράπεζα να υποστεί οποιαδήποτε σημαντική ζημιά που θα επηρεάσει την ικανότητα της να λειτουργεί κανονικά. Υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις Η Τράπεζα ενοικιάζει διάφορα καταστήματα, γραφεία και αποθήκες σύμφωνα με μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις. Οι μισθώσεις έχουν ποικίλους όρους, πρόνοιες αναπροσαρμογής τιμήματος και δικαιώματα ανανέωσης. Το σύνολο των ελάχιστων μελλοντικών καταβολών μισθωμάτων σύμφωνα με τις μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις είναι ως εξής: 2013

€ 2012

€ Μέχρι ένα χρόνο 278.849 649.379 Από ένα μέχρι πέντε χρόνια 252.256 304.913 Περισσότερο από πέντε χρόνια - - 531.105 954.292 30. ΔΙΚΑΙΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Η Τράπεζα χρησιμοποιεί τα ακόλουθα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που είναι προς εμπορία: Προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (forward contracts): αντιπροσωπεύουν συμβάσεις για αγοραπωλησίες ξένου συναλλάγματος με διακανονισμό σε μελλοντική ημερομηνία. Οι προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος καθορίζουν τη συναλλαγματική τιμή ανταλλαγής δύο νομισμάτων σε συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία. Η συναλλαγματική τιμή καθορίζεται την ημέρα της πράξης. Ανταλλαγές συναλλάγματος (foreign currency swaps): αντιπροσωπεύουν συμβάσεις για ανταλλαγή ταμειακών ροών διαφορετικών νομισμάτων. Οι ανταλλαγές συναλλάγματος διέπουν την ανταλλαγή συγκεκριμένων ποσών δύο διαφορετικών νομισμάτων συμπεριλαμβανομένου τόκου σε συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία. Οι συμβάσεις ανταλλαγής συναλλάγματος αποτιμούνται στη δίκαιη αξία τους (με βάση τις τρέχουσες συναλλαγματικές τιμές), υπολογίζοντας τη νέα τιμή ανταλλαγής (swap points) κατά την ημερομηνία της αποτίμησης.

Page 52: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

51

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 30. ΔΙΚΑΙΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (συνέχεια) Τα θεωρητικά ποσά των συμβάσεων παρέχουν μια βάση για σύγκριση με άλλα χρηματοοικονομικά μέσα που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό, αλλά δεν δείχνουν τα ποσά των μελλοντικών ταμειακών ροών ή της δίκαιης αξίας των παραγώγων και γι’ αυτό δεν παρέχουν καμιά ένδειξη για την έκθεση της Τράπεζας σε πιστωτικούς ή άλλους κινδύνους αγοράς. Η δίκαιη αξία των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων μπορεί να είναι θετική ή αρνητική ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων στις τρέχουσες τιμές του συναλλάγματος σε σχέση με τους όρους που τα διέπουν. Τα παράγωγα παρουσιάζονται ως περιουσιακά στοιχεία όταν η δίκαιη αξία τους είναι θετική και ως υποχρεώσεις όταν η δίκαιη αξία τους είναι αρνητική.

Η θεωρητική και δίκαιη αξία των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων ήταν: Θεωρητική

αξία συμβολαίων

Δίκαιη αξία

Περιουσιακά στοιχεία

Υποχρεώσεις

€ 2013 Παράγωγα για εμπορία: Παράγωγα συναλλάγματος Προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος 8.463.122 21.312 12.724 Ανταλλαγές συναλλάγματος 96.985.107 126.353 158.055 Σύνολο παραγώγων χρηματοοικονομικών στοιχείων 147.665 170.779 2012 Παράγωγα για εμπορία: Παράγωγα συναλλάγματος Προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος 4.440.053 21.610 7.863 Ανταλλαγές συναλλάγματος 200.864.095 771.366 422.759 Σύνολο παραγώγων χρηματοοικονομικών στοιχείων 792.976 430.622 31. ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Όπως κάθε άλλος χρηματοοικονομικός οργανισμός, η Τράπεζα εκτίθεται σε κινδύνους. Αυτοί παρακολουθούνται σε συνεχή βάση με διάφορες μεθόδους ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση υπέρμετρων κινδύνων. Η φύση των κινδύνων αυτών καθώς και οι τρόποι διαχείρισης τους επεξηγούνται πιο κάτω. Η Διεύθυνση της Τράπεζας πιστεύει ότι ακολουθεί συντηρητική πολιτική και λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας στο υπάρχον επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον.

Page 53: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

52

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 31. ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 η Τράπεζα κατείχε περιουσιακά στοιχεία που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από την οικονομική ευρωστία της Κυπριακής και Ελληνικής οικονομίας ως ακολούθως: Κυπριακή Οικονομία: Δάνεια και άλλες χορηγήσεις – Δάνεια που παραχωρήθηκαν με εγγύηση της Κυπριακής Κυβέρνησης (2013: €69εκ., 2012: €78εκ.). Ελληνική Οικονομία Καθαρές τοποθετήσεις με την μητρική Τράπεζα και συγγενικές εταιρείες του ομίλου Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. στην Ελλάδα (2013: €56εκ., 2012: €7εκ.). Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 η Τράπεζα δεν είχε έκθεση σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ή της Κυπριακής Κυβέρνησης. Οικονομικό περιβάλλον στην Κύπρο Η ευρωπαϊκή κρίση δημόσιου χρέους, η αστάθεια στις χρηματαγορές, οι εξελίξεις μετά το Eurogroup της 25ης Μαρτίου 2013 καθώς και άλλοι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο χρηματοοικονομικό και εταιρικό περιβάλλον της Κύπρου. H Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά τα τελευταία χρόνια από τη διεθνή και Ελληνική πιστωτική κρίση και την αστάθεια των χρηματαγορών. Κατά τη διάρκεια του 2012 υπήρξε σημαντική μείωση της διαθέσιμης ρευστότητας για δανεισμό από τα Κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, λόγω κυρίως της χρηματοοικονομικής αστάθειας σε σχέση με την κρίση του Ελληνικού δημοσίου χρέους, περιλαμβανομένης της απομείωσης των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, και των επιπτώσεών της στην Κυπριακή οικονομία. Επιπλέον, η δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αντλήσει δανεισμό από τις διεθνείς χρηματαγορές είχε περιοριστεί σημαντικά μετά από τις μειώσεις στην πιστοληπτική της αξιολόγηση. Στις αρχές του 2013 η Κυπριακή Κυβέρνηση ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Τρόϊκα), για οικονομική στήριξη. Στις 22 Μαρτίου 2013, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε νομοθεσία που αφορά την επιβολή περιοριστικών μέτρων για τις συναλλαγές που εκτελούνται μέσω των τραπεζικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο η οποία τέθηκε σε ισχύ από τις 28 Μαρτίου 2013. Η έκταση και η διάρκεια των περιορισμών αποφασίζονται και αναθεωρούνται από τον Υπουργό Οικονομικών και το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα στις τραπεζικές συναλλαγές και τις συναλλαγές με μετρητά περιλαμβάνουν περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών, στην εξαργύρωση επιταγών σε μετρητά και περιορισμούς στη μεταφορά χρημάτων σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό και στο άνοιγμα λογαριασμών σε μη υφιστάμενους πελάτες. Στις 25 Μαρτίου 2013 η Κύπρος και το Eurogroup (μαζί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για ένα μελλοντικό πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής που περιλαμβάνει την παροχή οικονομικής βοήθειας προς τη Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι €10 δισεκατομμύρια. Το πρόγραμμα στοχεύει να αντιμετωπίσει τις εξαιρετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος και να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, με στόχο την αποκατάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης και την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών τα επόμενα χρόνια. Στις 29 Μαρτίου 2013, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έκδωσε διατάγματα αναφορικά με τη Λαϊκή Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου, εφαρμόζοντας μέτρα για τις δύο αυτές τράπεζες δυνάμει του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013.

Page 54: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

53

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 31. ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) Οικονομικό περιβάλλον στην Κύπρο (συνέχεια) Με βάση τα σχετικά διατάγματα, η Λαϊκή Τράπεζα υποβλήθηκε σε καθεστώς εξυγίανσης, βάσει απόφαση της Αρχής Εξυγίανσης. Τα περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής Τράπεζας στην Κύπρο, οι ασφαλισμένες καταθέσεις και η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα έχουν μεταφερθεί στην Τράπεζα Κύπρου, με αποζημίωση για την αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρθηκαν την έκδοση μετοχών από την Τράπεζα Κύπρου προς τη Λαϊκή Τράπεζα. Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας Κύπρου ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τα σχετικά διατάγματα της Αρχής Εξυγίανσης μέσω «Διάσωσης με Ίδια Μέσα», δηλαδή με μερική μετατροπή ανασφάλιστων καταθέσεων σε μετοχές. Στη συνέχεια, ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνταν για την επίσημη έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας καθώς και η επικύρωση από κράτη μέλη της ευρωζώνης. Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης των πιο πάνω διαδικασιών ακολούθησε η εκταμίευση της πρώτης δόσης της χρηματοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας με βάση τις πρόνοιες του σχετικού Μνημονίου. Μετά τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης και της δεύτερης τριμηνιαίας αξιολόγησης του οικονομικού προγράμματος της Κύπρου από την Τρόικα, κατά τη διάρκεια του 2013, το Eurogroup ενέκρινε την εκταμίευση των προγραμματισμένων δόσεων της οικονομικής βοήθειας προς την Κύπρο. Η τρίτη αξιολόγηση που διενεργήθηκε αρχές του 2014 ήταν επίσης θετική και η απόφαση για εκταμίευση της επόμενης δόσης είναι άμεσα συνδεμένη με τη διαδικασία αποκρατικοποίησης ημικρατικών οργανισμών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, διαμορφώθηκε ένα νέο οικονομικό περιβάλλον για την Κύπρο και τον τραπεζικό κλάδο ειδικότερα. Στις 21 Φεβρουαρίου 2014 στα πλαίσια του εικοστού εβδόμου διατάγματος για την επιβολή περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές συναλλαγές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, υπήρξε σειρά χαλαρώσεων βάσει του προσυμφωνημένου οδικού χάρτη χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων, όπως συμφωνήθηκε μεταξύ της Κυπριακής Κυβέρνησης και της Τρόικας στις 8 Αυγούστου 2013. Τον Φεβρουάριο 2014, οι αποδόσεις των κυπριακών δεκαετών ομολόγων μετά την θετική τρίτη αξιολόγηση του κυπριακού προγράμματος υποχώρησε κάτω από το 7% που είναι το χαμηλότερο σημείο από τον Ιούνιο 2011. Ελληνικό τραπεζικό σύστημα Το 2013 αποτέλεσε έτος αλλαγών για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η ανακεφαλαιοποίηση των 4 μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων ολοκληρώθηκε στο τέλος Ιουνίου 2013, με αποτέλεσμα την αποκατάσταση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας τους, οι οποίοι είχαν δεχθεί πλήγμα από το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI). Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχοντας ολοκληρώσει μια πρωτοφανή σε ταχύτητα και εύρος συγκέντρωση, έχει πλέον επικεντρωθεί στον λειτουργικό εξορθολογισμό και στην επίτευξη συνεργειών, καθώς και στη διαχείριση των σωρευμένων προβληματικών απαιτήσεων συνεπεία της κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) διεξήγαγε το 2013 νέα άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε όλες τις ελληνικές τράπεζες, ικανοποιώντας σχετική δέσμευση του ελληνικού οικονομικού προγράμματος, για δεύτερη φορά μετά την αντίστοιχη άσκηση του 2011. Οι κεφαλαιακές ανάγκες που προέκυψαν για το σύνολο των ελληνικών τραπεζών εκτιμήθηκαν σε €6,4 δις σύμφωνα με το βασικό σενάριο, το οποίο είναι και το δεσμευτικό σενάριο. Η ΤτΕ θεωρεί ότι, μέσα σε φυσιολογικά επίπεδα οικονομικής αβεβαιότητας, οι εκτιμηθείσες κεφαλαιακές ανάγκες για τον χρονικό ορίζοντα της άσκησης (Ιούνιος 2013 – Δεκέμβριος 2016) καλύπτονται από αποθέματα ασφάλειας που έχουν ήδη ενσωματωθεί στην άσκηση και ενέργειες περιορισμού των κεφαλαιακών αναγκών, καθώς και από τα αποθέματα του ΤΧΣ που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος ζήτησε από τις τράπεζες να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου 2014, σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης με βάση τα αποτελέσματα του βασικού σεναρίου και με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το συντομότερο εύλογο χρονικό διάστημα.

Page 55: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

54

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 31. ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) Πιστωτικός Κίνδυνος Πιστωτικός κίνδυνος είναι η ενδεχόμενη μη έγκαιρη αποπληρωμή προς την Τράπεζα των υφιστάμενων και ενδεχόμενων μελλοντικών υποχρεώσεων των αντισυμβαλλομένων με συνέπεια την απώλεια κεφαλαίων και κέρδους. Η διαχείριση πιστωτικού κινδύνου επικεντρώνεται στη διασφάλιση μιας πειθαρχημένης κουλτούρας, διαφάνειας και λελογισμένης ανάληψης κινδύνων, βασισμένη σε αναγνωρισμένες διεθνείς πρακτικές. Η Διεύθυνση της Τράπεζας καθόρισε τις πρόνοιες για απομείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με βάση την οικονομική κατάσταση και προοπτικές στο τέλος της χρήσης. Η πρόνοια για εμπορικά εισπρακτέα καθορίζεται χρησιμοποιώντας την μέθοδο “πραγματοποιηθείσες ζημιές” (incurred losses) όπως απαιτείται από τα σχετικά λογιστικά πρότυπα. Αυτά τα πρότυπα απαιτούν την αναγνώριση ζημιών από απομείωση για εισπρακτέα οι οποίες προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και απαγορεύουν την αναγνώριση απομείωσης που πιθανόν να προκύψει από μελλοντικά γεγονότα, ανεξάρτητα από την πιθανότητα αυτών των μελλοντικών γεγονότων. Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου Οι μεθοδολογίες διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν το εκάστοτε οικονομικό περιβάλλον. Οι διάφορες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται αναθεωρούνται ετησίως ή οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο και προσαρμόζονται ανάλογα με τη στρατηγική της Τράπεζας και με τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της. Οι διάφορες αναλύσεις τομέων και υποτομέων της οικονομίας, σε συνδυασμό με οικονομικές προβλέψεις, παρέχουν τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό της πιστωτικής πολιτικής, η οποία αναθεωρείται τουλάχιστον κάθε εξάμηνο. Έχοντας ως γνώμονα την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου, έχουν καθοριστεί όρια αντισυμβαλλομένων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την πιστοληπτική ικανότητα του οφειλέτη, τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις και εγγυήσεις που μειώνουν την έκθεση της Τράπεζας στον πιστωτικό κίνδυνο, καθώς και το είδος και τη διάρκεια της πιστωτικής διευκόλυνσης. Όσον αφορά την ανάλυση της πιστοληπτικής ικανότητας κάθε οφειλέτη, αυτή πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο της χώρας αλλά και τον τομέα της οικονομίας στον οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και ποιοτικά και ποσοτικά του χαρακτηριστικά. Παράλληλα, έχουν θεσπιστεί όρια εγκρίσεων πιστωτικών διευκολύνσεων και έχουν διαχωριστεί καθήκοντα στη διαδικασία δανειοδότησης για διασφάλιση της αντικειμενικότητας, ανεξαρτησίας και ελέγχου των νέων και υφιστάμενων δανειοδοτήσεων. Κατά την εγκριτική διαδικασία, εξετάζεται ο συνολικός πιστωτικός κίνδυνος για κάθε αντισυμβαλλόμενο ή ομάδα αντισυμβαλλομένων οι οποίοι σχετίζονται μεταξύ τους σε επίπεδο Τράπεζας αλλά και του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Παράλληλα, οποιαδήποτε συγκέντρωση αναλύεται και παρακολουθείται σε συνεχή βάση, με στόχο τον περιορισμό ενδεχομένων μεγάλων ανοιγμάτων και επικίνδυνων συγκεντρώσεων, ώστε αυτά να συνάδουν με τα εκάστοτε όρια της πιστωτικής πολιτικής. Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου μπορεί να δημιουργηθεί σε επίπεδο τομέα οικονομίας, αντισυμβαλλόμενο ή ομάδα αντισυμβαλλομένων, χώρα, νόμισμα και είδος εξασφάλισης. Οι χορηγήσεις που παρουσιάζουν καθυστερήσεις παρακολουθούνται σε συνεχή βάση και γίνεται συστηματικός διαχωρισμός μεταξύ εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων σύμφωνα με την εσωτερική πολιτική της Τράπεζας η οποία λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και τα κριτήρια του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Σημαντικές υπερβάσεις ή καθυστερήσεις επικοινωνούνται στη Διεύθυνση που εποπτεύει τα αντίστοιχα τμήματα χορηγήσεων για λήψη προληπτικών ή διορθωτικών μέτρων.

Page 56: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

55

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 31. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου (συνέχεια) Παράλληλα, στα πλαίσια της πολιτικής διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, αξιολογείται η επίδραση που θα έχουν ακραία αλλά εφικτά σενάρια στην ποιότητα του δανειοδοτικού χαρτοφυλακίου και στα διαθέσιμα κεφάλαια μέσω της διενέργειας προσομοιώσεων καταστάσεων κρίσης (stress testing). Οι προσομοιώσεις εξετάζουν ξεχωριστά τα χαρτοφυλάκια επιχειρήσεων και ιδιωτών και υπολογίζουν ενδεχόμενες αυξήσεις μη-εξασφαλισμένων χορηγήσεων που δύναται να προκύψουν λόγω μελλοντικών μειώσεων σε αξίες εξασφαλίσεων. Οι μη εξασφαλισμένες χορηγήσεις (unsecured exposures) υπολογίζονται βάσει της αξίας καταναγκαστικής πώλησης μετά την εφαρμογή μειώσεων (haircuts) όπως καθορίζεται από την πιστωτική πολιτική. Συστήματα εσωτερικής διαβάθμισης

Οι μέθοδοι αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος του αντισυμβαλλόμενου στις ακόλουθες κατηγορίες: κεντρικές κυβερνήσεις (για αγορά και διακράτηση ομολόγων), χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα αξιολογούνται βάσει δύο διαφορετικών μεθόδων εσωτερικής διαβάθμισης. Η πρώτη μέθοδος αφορά υφιστάμενους πελάτες και στηρίζεται στο ιστορικό αποπληρωμής του πελάτη και την εν γένει συνεργασία του με την Τράπεζα, ενώ η δεύτερη μέθοδος, στηρίζεται τόσο σε δημογραφικούς παράγοντες όσο και σε αντικειμενικά οικονομικά στοιχεία (π.χ. εισόδημα, περιουσιακά στοιχεία κ.τ.λ.) και αφορά τόσο υφιστάμενους όσο και νέους πελάτες. Για την αξιολόγηση των μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων χρησιμοποιείται το σύστημα Moody’s Risk Advisor (MRA), το οποίο αξιολογεί την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης βάσει των οικονομικών και ποιοτικών στοιχείων της, αλλά και βάσει του τομέα οικονομίας στον οποίο δραστηριοποιείται. Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή και όπου οι συνθήκες το επιβάλλουν ώστε η βαθμολογία του πελάτη να είναι αντιπροσωπευτική του πιστωτικού κινδύνου που αναλαμβάνεται και να λειτουργεί ως προειδοποιητικό σήμα κινδύνου. Ο βαθμός πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία έγκρισης πιστωτικών διευκολύνσεων και τον καθορισμό των αντίστοιχων ορίων, για τον εσωτερικό υπολογισμό πιθανοτήτων αθέτησης υποχρέωσης αλλά και για την παρακολούθηση μετατοπίσεων στην ποιότητα του δανειοδοτικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, με σκοπό την ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών προς αποφυγή αύξησης των αναλαμβανομένων κινδύνων. Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο πριν από δοθείσες εξασφαλίσεις και άλλες πιστωτικές αναβαθμίσεις Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τη μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από χρηματοοικονομικά μέσα που παρουσιάζονται στον ισολογισμό, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εξασφαλίσεις που έχουν ληφθεί. Για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζονται στον ισολογισμό, η έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο ισούται με τη λογιστική τους αξία.

Page 57: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

56

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 31. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) Μέγιστη έκθεση 2013

€ 2012

€ Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο από περιουσιακά στοιχεία του ισολογισμού:

Καταθέσεις με Κεντρική Τράπεζα (Σημ. 14) 5.329.183 10.478.294 Τοποθετήσεις σε άλλες τράπεζες (Σημ. 15) 141.051.555 244.936.236 Χορηγήσεις: Χορηγήσεις σε ιδιώτες (Σημ. 16) 164.335.101 195.313.348 Χορηγήσεις σε επιχειρήσεις: Mεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμοί (Σημ. 16) 127.824.802 134.824.208 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Σημ. 16) 460.085.842 476.786.662 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση – επενδύσεις σε χρεόγραφα (Σημ. 17)

152.983.293

182.637.707

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα (Σημ. 30) 147.665 792.976 Άλλα περιουσιακά στοιχεία (1) 5.646.511 2.690.801 1.057.403.952 1.248.460.232 Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο από περιουσιακά στοιχεία εκτός ισολογισμού:

Ενέγγυες πιστώσεις (Σημ. 29) 1.438.877 1.662.034 Εγγυητικές επιστολές (Σημ. 29) 24.094.785 23.083.007 Μη χρησιμοποιηθέντα όρια χορηγήσεων (Σημ. 29) 71.289.147 78.061.520 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων εκτός ισολογισμού 96.822.809 102.806.561 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων εντός και εκτός ισολογισμού 1.154.226.761 1.351.266.793 Η Τράπεζα λαμβάνει εξασφαλίσεις έτσι ώστε να διαχειρίζεται καλύτερα τον πιστωτικό κίνδυνο που απορρέει από τις χορηγήσεις. Οι κύριοι τύποι εξασφαλίσεων που λαμβάνει η Τράπεζα είναι: (α) υποθήκες, (β) τραπεζικές εγγυήσεις, (γ) καταθέσεις, (δ) ενεχυρίαση μετοχών, (ε) άλλες επιβαρύνσεις και (στ) προσωπικές και εταιρικές εγγυήσεις. Σύμφωνα με τον πιο πάνω πίνακα, 13% (2012: 19%) της συνολικής έκθεσης απορρέει από τοποθετήσεις στην Κεντρική Τράπεζα και σε άλλες τράπεζες, και 65% (2012: 60%) προέρχεται από χορηγήσεις και 13% (2012:14%) απορρέει από επενδύσεις σε χρεόγραφα που ταξινομούνται στην κατηγορία Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση. Η διεύθυνση της Τράπεζας πιστεύει ότι έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τον έλεγχο του πιστωτικού κινδύνου, ο οποίος απορρέει τόσο από το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων όσο και από το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε χρεόγραφα. (1) Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 στα “Άλλα περιουσιακά στοιχεία” συμπεριλαμβάνεται το ποσό €3.449.465 το οποίο αφορά δεδουλευμένο τόκο σε σχέση με δάνειο το οποίο καλύπτεται με τραπεζική εγγύηση από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 στα «Άλλα περιουσιακά στοιχεία» συμπεριλαμβάνεται ο καθαρός δεδουλευμένος τόκος σε σχέση με τα ομολογιακά δάνεια και τιτλοποιήσεις που εξαγοράστηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ύψους €1.601.711. Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 η Τράπεζα κατείχε ομολογιακά δάνεια και τιτλοποιήσεις ύψους €6.516.399.291 (Βλέπε Σημ. 21 “Άλλα περιουσιακά στοιχεία“).

Page 58: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

57

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 31. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχεια) Χορηγήσεις Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων της Τράπεζας. 2013 2012 Χορηγήσεις

€ Χορηγήσεις

€ Μη καθυστερημένες ή απομειωμένες 401.033.045 484.452.463 Σε καθυστέρηση αλλά μη απομειωμένες 261.141.319 286.330.612 Απομειωμένες 178.130.075 90.663.800 Μεικτές χορηγήσεις (Σημ. 16) 840.304.439 861.446.875 Πρόβλεψη για απομείωση των χορηγήσεων (Σημ. 16) (88.058.694) (54.522.657) Καθαρές χορηγήσεις

752.245.745

806.924.218

α. Χορηγήσεις μη καθυστερημένες ή απομειωμένες Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τις χορηγήσεις της Τράπεζας που δεν ήταν σε καθυστέρηση ή απομειωμένες, για κάθε κατηγορία εσωτερικής πιστωτικής διαβάθμισης. Ιδιώτες

Μεγάλες επιχειρήσεις &

οργανισμοί €

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σύνολο

€ 2013 Κατηγορία πιστωτικής διαβάθμισης: Χαμηλός κίνδυνος 74.635.672 30.201.990 235.671.788 340.509.450 Μέσος κίνδυνος 8.318.561 16.355.180 35.849.854 60.523.595 Ψηλός κίνδυνος - - - -

82.954.233 46.557.170 271.521.642 401.033.045 2012 Κατηγορία πιστωτικής διαβάθμισης: Χαμηλός κίνδυνος 114.810.588 48.805.169 272.185.817 435.801.574 Μέσος κίνδυνος 9.678.176 12.725.798 26.246.915 48.650.889 Ψηλός κίνδυνος - - - -

124.488.764 61.530.967 298.432.732 484.452.463 β. Χορηγήσεις σε καθυστέρηση αλλά μη απομειωμένες Χορηγήσεις με λιγότερο από 90 ημέρες καθυστέρηση δεν θεωρούνται ότι υπόκεινται σε απομείωση εκτός εάν υπάρχουν ενδείξεις για το αντίθετο. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει ανάλυση της χρονικής καθυστέρησης των χορηγήσεων που ήταν σε καθυστέρηση αλλά μη απομειωμένες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού κατά κατηγορία, καθώς επίσης και την εκτιμημένη δίκαιη αξία των εξασφαλίσεων που έχουν ληφθεί.

Page 59: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

58

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 31. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχεια) Χορηγήσεις (συνέχεια) β. Χορηγήσεις σε καθυστέρηση αλλά μη απομειωμένες (συνέχεια) Ιδιώτες

Μεγάλες επιχειρήσεις &

οργανισμοί €

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σύνολο

€ 2013 Καθυστέρηση από 1 μέχρι 30 ημέρες (1) 39.831.996 49.990.776 78.361.285 168.184.057 Καθυστέρηση από 31 μέχρι 60 ημέρες 12.644.203 - 27.772.602 40.416.805 Καθυστέρηση από 61 μέχρι 90 ημέρες 4.876.681 - 6.267.988 11.144.669 Καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών (2) 10.305.082 7.653.874 23.436.832 41.395.788 Χορηγήσεις σε καθυστέρηση αλλά μη απομειωμένες

67.657.962

57.644.650

135.838.707

261.141.319

Δίκαιη αξία εξασφαλίσεων 48.251.465 47.788.549 112.772.469 208.812.483 2012 Καθυστέρηση από 1 μέχρι 30 ημέρες (1) 28.948.485 9.084.678 89.353.127 127.386.290 Καθυστέρηση από 31 μέχρι 60 ημέρες 12.350.741 49.774.050 23.334.336 85.459.127 Καθυστέρηση από 61 μέχρι 90 ημέρες 9.413.757 - 22.417.753 31.831.510 Καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών (2) 6.337.252 9.829.513 25.486.920 41.653.685 Χορηγήσεις σε καθυστέρηση αλλά μη απομειωμένες

57.050.235

68.688.241

160.592.136

286.330.612

Δίκαιη αξία εξασφαλίσεων 40.561.815 53.588.740 141.734.917 235.885.472

(1) Στις χορηγήσεις που παρουσιάζουν καθυστέρηση από 1 μέχρι 30 ημέρες συμπεριλαμβάνονται χορηγήσεις ύψους €148.408.288 (2012: €109.149.118) που παρουσίασαν καθυστέρηση μιας ημέρας, την τελευταία ημέρα του χρόνου.

(2) Η Τράπεζα δεν έχει προχωρήσει σε απομείωση της αξίας αυτών των χορηγήσεων με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών λόγω επαρκών εξασφαλίσεων και αναμενόμενων μελλοντικών εισπράξεων. Η Διεύθυνση αναμένει την είσπραξη του μεγαλύτερου ποσοστού των χορηγήσεων που είναι σε καθυστέρηση αλλά μη απομειωμένες, ενώ αναγνωρίζονται προβλέψεις για απομειώσεις σε συλλογική βάση για ομάδες αυτού του είδους πιστωτικού κινδύνου. Η δίκαιη αξία εξασφαλίσεων προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας κοινές αποδεκτές μεθόδους αποτίμησης, οι οποίες περιλαμβάνουν σύγκριση με τις τιμές αγοράς. Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 η Τράπεζα έλαβε υπόψη τις εκτιμήσεις για περαιτέρω μειώσεις στις αξίες των εξασφαλίσεων ως αποτέλεσμα των γεγονότων του Μαρτίου 2013. γ. Χορηγήσεις που έχουν υποστεί απομείωση αξίας Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τις χορηγήσεις που έχουν υποστεί απομείωση αξίας, όπου η αξιολόγηση για απομείωση έγινε σε ατομική βάση, καθώς και την εκτιμημένη δίκαιη αξία των εξασφαλίσεων που έχουν ληφθεί, για κάθε κατηγορία. Μέρος των χορηγήσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό τον πίνακα παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών και ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενες.

Page 60: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

59

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 31. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχεια) Χορηγήσεις (συνέχεια) γ. Χορηγήσεις που έχουν υποστεί απομείωση αξίας (συνέχεια) Επιπλέον, στις χορηγήσεις που έχουν υποστεί απομείωση αξίας περιλαμβάνονται χορηγήσεις οι οποίες θα διαγραφούν στο μέλλον εάν ο οφειλέτης εκπληρώσει κάποιους όρους (2013: €2,1εκ., 2012: €2,4εκ.). Στις περιπτώσεις αυτές ο οφειλέτης έχει αριθμό χορηγήσεων εκ των οποίων μια από τις χορηγήσεις θα διαγραφεί στο μέλλον, εφόσον οι υπόλοιπες χορηγήσεις του οφειλέτη αποπληρωθούν κανονικά (υπό όρους διαγραφή). Υπάρχει πλήρης πρόβλεψη για τις χορηγήσεις οι οποίες θα διαγραφούν υπό όρους και η κατηγοριοποίηση των χορηγήσεων αυτών ως εξυπηρετούμενες/ μη εξυπηρετούμενες εξαρτάται από την κατηγοριοποίηση των υπολοίπων χορηγήσεων του συγκεκριμένου οφειλέτη. Ιδιώτες

Μεγάλες επιχειρήσεις

& οργανισμοί €

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σύνολο

€ 2013 Χορηγήσεις που προσδιορίζονται σε ατομική βάση ως απομειωμένες

46.954.591

37.572.589

93.602.895

178.130.075

Δίκαιη αξία εξασφαλίσεων 19.357.550 25.585.186 56.374.000 101.316.736 2012 Χορηγήσεις που προσδιορίζονται σε ατομική βάση ως απομειωμένες

33.359.497

9.481.905

47.822.398

90.663.800

Δίκαιη αξία εξασφαλίσεων 14.198.518 4.605.000 27.445.592 46.249.110 Κατά τη διάρκεια του έτους 2013 η Τράπεζα έχει προβεί στην διαγραφή χορηγήσεων ύψους €889.406 (2012: €1.970.761). Ληφθείσες εξασφαλίσεις και άλλες πιστωτικές αναβαθμίσεις

Η Τράπεζα έχει χορηγήσει δάνεια σε θυγατρικές της εταιρείες για την μεταβίβαση ενυπόθηκων ακινήτων έναντι διευθέτησης υποχρεώσεων προς την Τράπεζα. Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 τα δάνεια στις θυγατρικές εταιρείες που είχαν δοθεί για το σκοπό αυτό είχαν υπόλοιπο €1.428 χιλ. μετά από προβλέψεις ύψους €2.293 χιλ.( 2012: υπόλοιπο €3.485 χιλ.). Κατά τα έτη 2012 και 2013 δεν υπήρξαν ανακτήσεις ή πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν έναντι διευθέτησης υποχρεώσεων.

Έτος Απόκτησης

Τιμή

Πώλησης €

Αγοραία Αξία

Yπόλοιπο χορηγήσεων

στις 31/12/2013

Πρόβλεψη για

απομείωση χορηγήσεων

Καθαρές χορηγήσεις

31/12/13 €

2011 907.992 830.000 1.239.070 678.370 560.700

2012 1.894.801 1.375.000 2.481.857 1.614.257 867.600

2.802.793 2.205.000 3.720.927 2.292.627 1.428.300

Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, οι μεικτές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις σύμφωνα με την νέα Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που είναι σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2013, ανήλθαν στις €283.735 χιλ.

Page 61: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

60

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις

για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 31. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχεια) Χορηγήσεις (συνέχεια) Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (συνέχεια)

Με βάση τη νέα Οδηγία, μια χορήγηση θεωρείται μη εξυπηρετούμενη (ΜΕ) όταν:

- Παρουσιάζει υπέρβαση ή καθυστερήσεις σε συνεχή βάση για περίοδο μεγαλύτερη των 90 ημερών. - Έχει ρυθμιστεί και την ημέρα της ρύθμισης η χορήγηση ήταν ταξινομημένη ως μη εξυπηρετούμενη ή είχε

καθυστερήσεις για περίοδο μεγαλύτερη των 60 ημερών (με εξαίρεση χορηγήσεις οι οποίες την 15ην

Μαρτίου 2013 ήταν εξυπηρετούμενες, ρυθμίστηκαν μεταξύ 18

ην Μαρτίου 2013 και 30

ην Σεπτεμβρίου 2013

και η ρύθμιση δεν περιλαμβάνει καταβολή εφάπαξ ποσού μεγαλύτερο από 20% του δανείου ή περίοδο χάριτος τόκων μεγαλύτερη των 12 μηνών ή περίοδο χάριτος κεφαλαίου μεγαλύτερη των 24 μηνών).

- Έχει ρυθμιστεί 2 ή περισσότερες φορές σε περίοδο 18 μηνών (με εξαίρεση χορηγήσεις πλήρως εξασφαλισμένες με καταθέσεις).

Με βάση τη νέα Οδηγία, όλες οι χορηγήσεις ενός πελάτη θεωρούνται μη εξυπηρετούμενες όταν:

- Για έστω και μια χορήγηση του πελάτη έχουν διενεργηθεί ειδικές προβλέψεις - Για έστω και μια χορήγηση του πελάτη έγινε μερική διαγραφή κεφαλαίου ή τόκων. - Έστω και μια χορήγηση του πελάτη έχει καταστεί άμεσα απαιτητή. - Ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο και έχει κηρυχτεί σε πτώχευση ή έχει καταχωρηθεί σχετική αίτηση

πτώχευσης εναντίον του. Αντίστοιχα σε περίπτωση που ο πελάτης είναι νομικό πρόσωπο έχει τεθεί σε εκκαθάριση ή έχει καταχωρηθεί αίτηση εκκαθάρισης ή έχει διοριστεί παραλήπτης/διαχειριστής.

- Οι συνολικές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις του πελάτη είναι μεγαλύτερες ή ίσες του 20% των συνολικών χορηγήσεων.

- Οι συνολικές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις είναι μικρότερες του 20% των συνολικών χορηγήσεων αλλά οι καθυστερήσεις όλων των χορηγήσεων υπερβαίνουν το 5% του συνόλου των χορηγήσεων.

Οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις οι οποίες δεν έτυχαν ρύθμισης ταξινομούνται άμεσα ως εξυπηρετούμενες όταν δεν έχουν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών. Χορηγήσεις που έτυχαν ρύθμισης παραμένουν ως ΜΕ για 6 μήνες από την έναρξη καταβολής δόσεων κεφαλαίου βάσει του νέου προγράμματος αποπληρωμής ή σε περίπτωση σταδιακής αύξησης της δόσης 6 μήνες μετά τον πρώτο μήνα κατά τον οποίο η υψηλότερη δόση έχει οριστεί στο νέο πρόγραμμα αποπληρωμής. Αν το νέο πρόγραμμα αποπληρωμής προβλέπει καταβολή εφάπαξ ποσού στη λήξη της χορήγησης, τότε η χορήγηση παραμένει ως μη εξυπηρετούμενη μέχρι τη λήξη της.

Χορηγήσεις με όρους που ήταν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης

Οι χορηγήσεις με όρους που ήταν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης αντιπροσωπεύουν διευκολύνσεις πελατών που έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με την νέα Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου η οποία είναι σε ισχύ από την 1

η Ιουλίου 2013. Σύμφωνα με τη νέα Οδηγία, ρύθμιση διευκολύνσεων ενός πελάτη, θεωρείται οποιαδήποτε

αλλαγή στους όρους ή/και προϋποθέσεις των διευκολύνσεων για την αντιμετώπιση υφιστάμενων ή αναμενόμενων δυσκολιών του πελάτη στην εξυπηρέτηση των διευκολύνσεων σύμφωνα με το υφιστάμενο πρόγραμμα αποπληρωμής.

Οι χορηγήσεις ταξινομούνται ως ρυθμισμένες για 12 μήνες μετά την πρώτη καταβολή κεφαλαίου σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα αποπληρωμής. Σε περίπτωση όπου το νέο πρόγραμμα αποπληρωμής προβλέπει σταδιακή αύξηση της δόσης τότε θα συνεχίσει να ταξινομείται ως ρυθμισμένη για 6 μήνες μετά από τον πρώτο μήνα με την υψηλότερη δόση νοουμένου ότι έχει ταξινομηθεί ως ρυθμισμένη για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 1 έτους. Σε περίπτωση όπου το νέο πρόγραμμα αποπληρωμής προβλέπει καταβολή εφάπαξ ποσού κατά τη λήξη μεγαλύτερου ή ίσου του 20% τότε η χορήγηση θα ταξινομείται ως ρυθμισμένη μέχρι την λήξη της

Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, οι μεικτές χορηγήσεις που έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης σύμφωνα με την νέα Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που είναι σε ισχύ από την 1

ην Ιουλίου 2013, ανήλθαν στις €234.241 χιλ. εκ

των οποίων χορηγήσεις ύψους €113.941 χιλ. συμπεριλαμβάνονται στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.

Page 62: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

61

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 31. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχεια) Τοποθετήσεις σε άλλες τράπεζες Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τις τοποθετήσεις με άλλες τράπεζες (Σημ.15) κατά πιστοληπτική διαβάθμιση σύμφωνα με τον διεθνή οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012. 2013

€ 2012

€ Με πιστοληπτική διαβάθμιση ΑΑ2 666.081 961.520 Με πιστοληπτική διαβάθμιση ΑΑ3 - 34.622.331 Με πιστοληπτική διαβάθμιση ΑΑ 471.196 - Με πιστοληπτική διαβάθμιση Α2 6.729.876 95.666.283 Με πιστοληπτική διαβάθμιση Α3 86.414 - Με πιστοληπτική διαβάθμιση Βαα2 - 9.312.009 Με πιστοληπτική διαβάθμιση ΒΒΒ 7.227.928 - Με πιστοληπτική διαβάθμιση Βα3 15.316 141.676 Με πιστοληπτική διαβάθμιση Cαα1 125.818.976 - Με πιστοληπτική διαβάθμιση Cαα2 - 104.232.417 Με πιστοληπτική διαβάθμιση Cαα3 13.744 - Με πιστοληπτική διαβάθμιση Cα 22.024 - 141.051.555 244.936.236 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει επενδύσεις σε χρεόγραφα (Σημ. 17) κατά πιστοληπτική κατηγοριοποίηση σύμφωνα με διεθνή οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012. 2013

€ 2012

€ Επενδύσεις σε χρεόγραφα Με πιστοληπτική διαβάθμιση ΑΑΑ 50.022.435 50.884.556 Με πιστοληπτική διαβάθμιση ΑΑ1 51.438.023 80.210.850 Με πιστοληπτική διαβάθμιση ΑΑ3 51.522.835 51.542.301 152.983.293 182.637.707

Page 63: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

62

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 31. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχεια) Συγκέντρωση κινδύνου σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο. α) Γεωγραφική περιοχή Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τη λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο κατά γεωγραφική περιοχή. Για σκοπούς αυτού του πίνακα, η κατανομή της έκθεσης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στις γεωγραφικές περιοχές έχει γίνει βάσει της χώρας δραστηριοποίησης των αντισυμβαλλoμένων μερών.

Κύπρος

Ελλάδα

Άλλες Χώρες

Σύνολο

€ 2013 Καταθέσεις με Κεντρική Τράπεζα (Σημ. 14) 5.329.183 - - 5.329.183 Τοποθετήσεις σε άλλες τράπεζες (Σημ. 15) 35.768 125.779.009 15.236.778 141.051.555 Χορηγήσεις (Σημ. 16) 665.539.679 16.041.682 70.664.384 752.245.745 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση (Σημ. 17)

-

-

152.983.293

152.983.293

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα (Σημ. 30) 39.993 107.672 - 147.665 Άλλα περιουσιακά στοιχεία 2.197.046 3.449.465 - 5.646.511 673.141.669 145.377.828 238.884.455 1.057.403.952 Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο από περιουσιακά στοιχεία εκτός ισολογισμού:

Ενέγγυες πιστώσεις (Σημ. 29) 1.378.277 - 60.600 1.438.877 Εγγυητικές επιστολές (Σημ. 29) 22.661.923 171.013 1.261.849 24.094.785 Μη χρησιμοποιηθέντα όρια χορηγήσεων (Σημ. 29)

68.315.109

149.199

2.824.839

71.289.147

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων εκτός ισολογισμού

92.355.309

320.212

4.147.288

96.822.809

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων εντός και εκτός ισολογισμού 31 Δεκεμβρίου 2013

765.496.978

145.698.040

243.031.743

1.154.226.761

Page 64: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

63

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 31. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχεια) Συγκέντρωση κινδύνου σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο (συνέχεια) α) Γεωγραφική περιοχή (συνέχεια)

Κύπρος

Ελλάδα

Άλλες Χώρες

Σύνολο

€ 2012 Καταθέσεις με Κεντρική Τράπεζα (Σημ. 14) 10.478.294 - - 10.478.294 Τοποθετήσεις σε άλλες τράπεζες (Σημ. 15) 50.052.076 54.134.372 140.749.788 244.936.236 Χορηγήσεις (Σημ. 16) 713.547.044 17.039.724 76.337.450 806.924.218 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση (Σημ. 17)

-

-

182.637.707

182.637.707

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα (Σημ. 30) 250.646 542.330 - 792.976 Άλλα περιουσιακά στοιχεία 1.089.090 1.601.711 - 2.690.801 775.417.150 73.318.137 399.724.945 1.248.460.232 Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο από περιουσιακά στοιχεία εκτός ισολογισμού:

Ενέγγυες πιστώσεις (Σημ. 29) 1.378.728 - 283.306 1.662.034 Εγγυητικές επιστολές (Σημ. 29) 21.632.911 512.310 937.786 23.083.007 Μη χρησιμοποιηθέντα όρια χορηγήσεων (Σημ. 29)

74.163.952

80.384

3.817.184

78.061.520

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων εκτός ισολογισμού

97.175.591

592.694

5.038.276

102.806.561

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων εντός και εκτός ισολογισμού 31 Δεκεμβρίου 2012

872.592.741

73.910.831

404.763.221

1.351.266.793

β) Επιχειρηματικός τομέας Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τη λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο βάσει του επιχειρηματικού τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται τα αντισυμβαλλόμενα μέρη. Βιομηχανία

Τουρισμός

Εμπόριο

Ακίνητα και κατασκευές

Χρηματο- οικονομικοί οργανισμοί

Κυβερνήσεις

Άλλοι τομείς

Σύνολο

€ 2013

Καταθέσεις με Κεντρική Τράπεζα (Σημ. 14)

-

-

-

-

5.329.183

-

-

5.329.183

Τοποθετήσεις σε άλλες τράπεζες (Σημ. 15)

-

-

-

-

141.051.555

-

-

141.051.555

Χορηγήσεις (Σημ. 16): Χορηγήσεις σε ιδιώτες - - - - - - 164.335.101 164.335.101 Χορηγήσεις σε επιχειρήσεις: Mεγάλες επιχειρήσεις και Οργανισμοί

2.786.782

10.945.774

39.408.228

70.557.006

-

-

4.127.012

127.824.802

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 21.920.241 40.443.314 71.066.218 129.228.961 11.926.684 6.690.898 178.809.526 460.085.842 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση (Σημ. 17)

-

-

-

-

-

152.983.293

-

152.983.293 Παράγωγα Χρηματοοικονομικά μέσα (Σημ. 30)

-

-

-

2.623

34.973

-

110.069

147.665

Άλλα περιουσιακά στοιχεία - - - - 3.449.465 - 2.197.046 5.646.511 24.707.023 51.389.088 110.474.446 199.788.590 161.791.860 159.674.191 349.578.754 1.057.403.952 Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο από περιουσιακά στοιχεία εκτός ισολογισμού:

Ενέγγυες πιστώσεις (Σημ. 29) 273.971 - 427.810 686.524 24.022 - 26.550 1.438.877 Εγγυητικές επιστολές (Σημ. 29) 1.076.334 35.565 3.334.883 13.937.835 188.537 - 5.521.631 24.094.785 Μη χρησιμοποιηθέντα όρια χορηγήσεων (Σημ. 29)

5.136.866

2.234.747

19.615.082

11.299.498

224.461

513.518

32.264.975

71.289.147

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων εκτός ισολογισμού

6.487.171

2.270.312

23.377.775

25.923.857

437.020

513.518

37.813.156

96.822.809

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων εντός και εκτός ισολογισμού 31 Δεκεμβρίου

31.194.194

53.659.400

133.852.221

225.712.447

162.228.880

160.187.709

387.391.910

1.154.226.761

Page 65: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

64

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις

για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 31. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχεια) Συγκέντρωση κινδύνου σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο (συνέχεια) β) Επιχειρηματικός τομέας (συνέχεια) Βιομηχανία

Τουρισμός

Εμπόριο

Ακίνητα και κατασκευές

Χρηματο- οικονομικοί οργανισμοί

Κυβερνήσεις

Άλλοι τομείς

Σύνολο

€ 2012 Καταθέσεις με Κεντρική Τράπεζα (Σημ. 14)

-

-

-

-

10.478.294

-

-

10.478.294

Τοποθετήσεις σε άλλες τράπεζες (Σημ. 15)

-

-

-

-

244.936.236

-

-

244.936.236

Χορηγήσεις (Σημ. 16): Χορηγήσεις σε ιδιώτες - - - - - - 195.313.348 195.313.348 Χορηγήσεις σε επιχειρήσεις: Mεγάλες επιχειρήσεις και Οργανισμοί

3.888.380

10.464.906

42.129.648

78.269.950

-

-

71.324

134.824.208

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 23.955.666 43.843.271 79.095.908 169.863.862 8.841.494 7.259.560 143.926.901 476.786.662 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση (Σημ. 17)

-

-

-

-

-

182.637.707

-

182.637.707 Παράγωγα Χρηματοοικονομικά μέσα (Σημ. 30)

-

-

-

-

542.330

-

250.646

792.976

Άλλα περιουσιακά στοιχεία - - - - 1.601.711 - 1.089.090 2.690.801 27.844.046 54.308.177 121.225.556 248.133.812 266.400.065 189.897.267 340.651.309 1.248.460.232 Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο από περιουσιακά στοιχεία εκτός ισολογισμού:

Ενέγγυες πιστώσεις (Σημ. 29) 23.366 - 1.351.493 287.175 - - - 1.662.034 Εγγυητικές επιστολές (Σημ. 29) 96.948 7.695 2.680.668 9.335.019 314.684 - 10.647.993 23.083.007 Μη χρησιμοποιηθέντα όρια χορηγήσεων (Σημ. 29)

1.629.708

2.396.247

23.847.739

15.352.072

617.290

499.388

33.719.076

78.061.520

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων εκτός ισολογισμού

1.750.022

2.403.942

27.879.900

24.974.266

931.974

499.388

44.367.069

102.806.561

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων εντός και εκτός ισολογισμού 31 Δεκεμβρίου

29.594.068

56.712.119

149.105.456

273.108.078

267.332.039

190.396.655

385.018.378

1.351.266.793

Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένων Τραπεζών Η Τράπεζα διατρέχει τον κίνδυνο της απώλειας κεφαλαίων εξαιτίας της πιθανής μη έγκαιρης αποπληρωμής προς αυτή των υφιστάμενων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων των αντισυμβαλλόμενων τραπεζών. Διαμέσου των καθημερινών της εργασιών η Τράπεζα συναλλάσσεται με άλλες τράπεζες και χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Διεξάγοντας αυτές τις συναλλαγές η Τράπεζα διατρέχει τον κίνδυνο να απωλέσει κεφάλαια λόγω της πιθανής μη έγκαιρης αποπληρωμής προς την Τράπεζα των υφιστάμενων και ενδεχομένων υποχρεώσεων των αντισυμβαλλόμενων τραπεζών. Τα όρια αντισυμβαλλομένων τραπεζών αντανακλούν το επίπεδο του κινδύνου που είναι αποδεκτός και κατανέμονται στο Τμήμα Διαχείρισης Ρευστών Διαθεσίμων ή και σε άλλες υπηρεσίες που υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ανάλογα με τις ανάγκες και τον όγκο εργασιών της κάθε υπηρεσίας. Σε γενικές γραμμές τα μέγιστα όρια καθορίζονται από μοντέλα αξιολόγησης τραπεζών, από τις οδηγίες των εποπτικών αρχών και τα όρια του Ομίλου. Το όριο που δίνεται σε κάθε αντισυμβαλλόμενο μέρος χωρίζεται σε υπο-όρια καλύπτοντας τις τοποθετήσεις, τις επενδύσεις, την αγορά ξένου συναλλάγματος όπως επίσης και καθημερινό όριο εκκαθάρισης. Οι πραγματικές θέσεις ελέγχονται έναντι των ορίων καθημερινά και σε πραγματικό χρόνο.

Page 66: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

65

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις

για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 31. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχεια) Κίνδυνος Χώρας Η Τράπεζα διατρέχει τον κίνδυνο να απωλέσει κεφάλαια εξαιτίας των πιθανών πολιτικών, οικονομικών και άλλων γεγονότων σε μια συγκεκριμένη χώρα όπου τα κεφάλαια ή ρευστά διαθέσιμα της Τράπεζας έχουν τοποθετηθεί ή επενδυθεί με διάφορες τοπικές τράπεζες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Όλες οι χώρες αξιολογούνται ανάλογα με το μέγεθος, τα οικονομικά δεδομένα και προοπτικές τους και το βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης (Fitch, Moody’s, Standard & Poor’s). Οι πραγματικές θέσεις ανά χώρα ελέγχονται έναντι των ορίων τους καθημερινά. Η αναθεώρηση των ορίων γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο με τις χώρες που έχουν μικρότερο μέγεθος και χαμηλότερο δείκτη φερεγγυότητας να υπόκεινται σε μεγαλύτερη και συχνότερη ανάλυση και αξιολόγηση, όπου κρίνεται σκόπιμο. Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου Υπάρχουν περιορισμοί στη συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου από τον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμο της Κύπρου και τη σχετική οδηγία που εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Σύμφωνα με αυτούς τους περιορισμούς, οι τράπεζες δεν δικαιούνται να δανείζουν περισσότερο από 25% της κεφαλαιουχικής τους βάσης σε ένα πελατειακό συγκρότημα. Η Τράπεζα συμμορφώνεται και με τον κανονισμό αυτό. Κίνδυνος Επιτοκίων Ο κίνδυνος επιτοκίων είναι ο κίνδυνος που διατρέχει η Τράπεζα να μειωθεί η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων και των καθαρών εσόδων από τόκους εξαιτίας δυσμενών μεταβολών στα επιτόκια αγοράς. Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει λόγω του ετεροχρονισμού στην αναπροσαρμογή των επιτοκίων ή της λήξης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Ο κίνδυνος επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τις τοκοφόρες τραπεζικές δραστηριότητες και το τραπεζικό χαρτοφυλάκιο και αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό λαμβάνοντας θέσεις στη διατραπεζική αγορά. Όσον αφορά τα στοιχεία ισολογισμού του τραπεζικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2013 μια παράλληλη αύξηση των επιτοκίων της αγοράς σε όλα τα νομίσματα κατά 200 μονάδες βάσης θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των κερδών πριν την φορολογία κατά €2,7 εκατ. (2012: €2,3 εκατ.). Μια παράλληλη μείωση των επιτοκίων κατά 200 μονάδες βάσης θα είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των κερδών πριν την φορολογία κατά €2,7 εκατ. (2012: €2,3 εκατ.). Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την έκθεση της Τράπεζας στον κίνδυνο επιτοκίων. Στον πίνακα παρουσιάζονται σε λογιστική αξία τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της Τράπεζας κατηγοριοποιημένα με βάση την ημερομηνία αναπροσαρμογής του επιτοκίου για τα στοιχεία κυμαινόμενου επιτοκίου ή την ημερομηνία λήξης για τα στοιχεία σταθερού επιτοκίου. Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει την καθαρή θέση του κινδύνου επιτοκίων.

Page 67: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

66

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 31. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) Κίνδυνος Επιτοκίων (συνέχεια) Μέχρι 1 μήνα

Από 1 μήνα μέχρι 3 μήνες

Από 3 μήνες μέχρι 1 χρόνο

Από 1 χρόνο μέχρι 5 χρόνια

Πάνω από 5 χρόνια

Μη τοκοφόρα στοιχεία

Σύνολο

2013 Περιουσιακά στοιχεία Μετρητά και καταθέσεις με Κεντρική Τράπεζα

5.329.183

-

-

-

-

7.717.050

13.046.233

Τοποθετήσεις σε άλλες Τράπεζες

140.691.826

359.729

-

-

-

-

141.051.555

Χορηγήσεις 231.959.818 317.345.402 96.343.138 69.267.616 37.329.771 - 752.245.745 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

-

-

101.545.261

51.438.032

-

-

152.983.293 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα

-

-

-

-

-

147.665

147.665

Άλλα περιουσιακά στοιχεία

-

-

-

-

-

5.646.511

5.646.511

Σύνολο 377.980.827 317.705.131 197.888.399 120.705.648 37.329.771 13.511.226 1.065.121.002 Υποχρεώσεις Οφειλές σε άλλες Τράπεζες

979.188

65.539.024

-

-

-

-

66.518.212

Καταθέσεις πελατών 536.496.958 185.822.824 132.435.222 66.179.393 - - 920.934.397 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα

-

-

-

-

-

170.779

170.779

Άλλες υποχρεώσεις - - - - - 15.908.587 15.908.587 Σύνολο 537.476.146 251.361.848 132.435.222 66.179.393 - 16.079.366 1.003.531.975 Καθαρή θέση ισολογισμού

(159.495.319)

66.343.283

65.453.177

54.526.255

37.329.771

Μέχρι 1 μήνα

Από 1 μήνα μέχρι 3 μήνες

Από 3 μήνες μέχρι 1 χρόνο

Από 1 χρόνο μέχρι 5 χρόνια

Πάνω από 5 χρόνια

Μη τοκοφόρα στοιχεία

Σύνολο

2012 Περιουσιακά στοιχεία Μετρητά και καταθέσεις με Κεντρική Τράπεζα

10.478.294

-

-

-

-

6.149.641

16.627.935

Τοποθετήσεις σε άλλες Τράπεζες

238.148.936

2.869.402

3.917.898

-

-

-

244.936.236

Χορηγήσεις 253.439.528 341.113.390 108.343.464 56.432.861 47.594.975 - 806.924.218 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

50.884.556

80.210.850

51.542.301

-

-

-

182.637.707 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα

-

-

-

-

-

792.976

792.976

Άλλα περιουσιακά στοιχεία

-

1.601.711

-

-

-

1.089.090

2.690.801

Σύνολο 552.951.314 425.795.353 163.803.663 56.432.861 47.594.975 8.031.707 1.254.609.873 Υποχρεώσεις Οφειλές σε άλλες Τράπεζες

3.393.802

46.941.613

-

-

-

-

50.335.415

Καταθέσεις πελατών 606.683.946 160.533.012 246.374.688 76.417.354 - - 1.090.009.000 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα

-

-

-

-

-

430.622

430.622

Άλλες υποχρεώσεις - - - - - 36.446.798 36.446.798 Σύνολο 610.077.748 207.474.625 246.374.688 76.417.354 - 36.877.420 1.177.221.835 Καθαρή θέση ισολογισμού

(57.126.434)

218.320.728

(82.571.025)

(19.984.493)

47.594.975

Page 68: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

67

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 31. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) Συναλλαγματικός Κίνδυνος Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων και των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο κίνδυνος από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα προέρχεται από μια ανοικτή θέση, θετική ή αρνητική, η οποία εκθέτει την Τράπεζα σε διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Αυτός ο κίνδυνος μπορεί να δημιουργηθεί αν διατηρούνται περιουσιακά στοιχεία σε ένα νόμισμα χρηματοδοτούμενα από υποχρεώσεις σε άλλο νόμισμα, ή από συμβάσεις άμεσης ή προθεσμιακής παράδοσης ξένου συναλλάγματος, είτε ακόμα από παράγωγα. Η Τράπεζα διενεργεί συναλλαγές σε ξένο νόμισμα για να εκπληρωθούν οι ανάγκες των πελατών της και για να αντισταθμιστούν ανοικτές θέσεις. Το Τμήμα Διαχείρισης Ρευστών Διαθεσίμων διεξάγει επίσης αγοραπωλησίες άμεσης παράδοσης, στα πλαίσια προκαθορισμένων και εγκεκριμένων ορίων καθώς επίσης και συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα όπως προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (foreign exchange forward contracts) και ανταλλαγές συναλλάγματος (foreign exchange swaps). Χρησιμοποιούνται μέθοδοι υπολογισμού των εκθέσεων σε κινδύνους και ανάλογες δομές ορίων για να ελέγχονται κυρίως τα πιο κάτω: α. Η ανοικτή θέση ανά νόμισμα – καθαρή θετική ή αρνητική θέση σε κάθε νόμισμα. β. Το σύνολο καθαρών θετικών ή αρνητικών θέσεων. Τα εγκεκριμένα όρια παρακολουθούνται και ελέγχονται συστηματικά και αναθεωρούνται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και μεταβάλλονται, αν απαιτείται, ανάλογα με τη στρατηγική της Τράπεζας και τις επικρατούσες συνθήκες αγοράς. Ο πιο κάτω πίνακας συνοψίζει το συναλλαγματικό κίνδυνο που αντιμετώπιζε η Τράπεζα από ανοικτές συναλλαγματικές θέσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Η ανάλυση προϋποθέτει εύλογες θεωρητικές μεταβολές στις τιμές συναλλάγματος έναντι του ευρώ. Νόμισμα Μεταβολή στην

συναλλαγματική ισοτιμία

2013 Επίδραση στο

λογαριασμό αποτελεσμάτων

€000

2012 Επίδραση στο

λογαριασμό αποτελεσμάτων

€000 Δολάριο Αμερικής +10% (-10%) -8 (+8) +55 (-55) Αγγλική Λίρα +10% (-10%) -3 (+3) +1 (+1) Ελβετικό Φράγκο +10% (-10%) -54 (+54) -11 (+11) Άλλα νομίσματα +10% (-10%) -46 (+46) +47 (-47)

Page 69: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

68

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 31. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) Συναλλαγματικός Κίνδυνος (συνέχεια) Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την έκθεση της Τράπεζας στο συναλλαγματικό κίνδυνο. Στον πίνακα παρουσιάζεται η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της Τράπεζας κατηγοριοποιημένα ανά νόμισμα. Στον πίνακα παρουσιάζεται επίσης ανά νόμισμα η θεωρητική αξία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων. Ευρώ

Δολάριο ΗΠΑ

Αγγλική Λίρα

Ελβετικό Φράγκο

Άλλα νομίσματα

Σύνολο

2013 Περιουσιακά στοιχεία

Μετρητά και καταθέσεις με Κεντρική Τράπεζα

12.811.462

111.430

110.385

6.098

6.858

13.046.233

Τοποθετήσεις σε άλλες τράπεζες 115.978.998 2.804.609 8.765.237 115.818 13.386.893 141.051.555 Χορηγήσεις 672.662.781 25.132.364 6.066.747 33.960.993 14.422.860 752.245.745 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

166.549.776

-

-

-

-

166.549.776

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 61.054 - - - - 61.054 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 27.233.168 - - - - 27.233.168 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 522.542 - - - - 522.542 Αναβαλλόμενη φορολογία εισπρακτέα 4.095.173 - - - - 4.095.173 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 31.895 115.364 406 - - 147.665 Φορολογία εισπρακτέα 87.420 - - - - 87.420 Άλλα περιουσιακά στοιχεία 6.714.589 544.073 (20.900) (695.175) (896.076) 5.646.511 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.006.748.858 28.707.840 14.921.875 33.387.734 26.920.535 1.110.686.842 Υποχρεώσεις Οφειλές σε άλλες τράπεζες 56.052.650 7.701 - - 10.457.861 66.518.212 Καταθέσεις πελατών 729.288.137 163.591.228 14.620.495 478.267 12.956.270 920.934.397 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 44.572 5.071 8.159 112.977 - 170.779 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 72.166 - - - - 72.166 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

1.240.848

-

-

-

-

1.240.848

Άλλες υποχρεώσεις 18.751.509 737.300 57.445 (7.103.460) 3.465.793 15.908.587 Σύνολο υποχρεώσεων 805.449.882 164.341.300 14.686.099 (6.512.216) 26.879.924 1.004.844.989 Ίδια κεφάλαια 105.841.853 - - - - 105.841.853 Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων

911.291.735

164.341.300

14.686.099

(6.512.216)

26.879.924

1.110.686.842

Καθαρή θέση ισολογισμού

95.457.123 (135.633.460) 235.776 39.899.950 40.611 -

Καθαρή θεωρητική αξία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων

(94.349.507)

135.555.764

(263.926)

(40.438.129)

(504.202)

-

Καθαρή συναλλαγματική θέση

1.107.616 (77.696) (28.150) (538.179) (463.591) -

Page 70: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

69

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 31. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) Συναλλαγματικός Κίνδυνος (συνέχεια)

Ευρώ

Δολάριο ΗΠΑ

Αγγλική Λίρα

Ελβετικό Φράγκο

Άλλα νομίσματα

Σύνολο

2012 Περιουσιακά στοιχεία

Μετρητά και καταθέσεις με Κεντρική Τράπεζα

16.400.247

126.353

94.584

3.230

3.521

16.627.935

Τοποθετήσεις σε άλλες τράπεζες 113.020.863 95.681.482 6.715.795 1.422.821 28.095.275 244.936.236 Χορηγήσεις 711.885.097 29.705.794 7.880.563 41.987.681 15.465.083 806.924.218 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

196.904.922

-

-

-

-

196.904.922

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 807.348 - - - - 807.348 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 28.960.710 - - - - 28.960.710 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 15.494.989 - - - - 15.494.989 Αναβαλλόμενη φορολογία εισπρακτέα 1.785.591 - - - - 1.785.591 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 232.459 560.121 - 394 2 792.976 Άλλα περιουσιακά στοιχεία 2.520.098 144.755 9.580 3.768 12.600 2.690.801 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.088.012.324 126.218.505 14.700.522 43.417.894 43.576.481 1.315.925.726 Υποχρεώσεις Οφειλές σε άλλες τράπεζες 38.420.896 8.035 - - 11.906.484 50.335.415 Καταθέσεις πελατών 696.210.951 350.565.704 14.440.971 1.236.743 27.554.631 1.090.009.000 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 13.796 30.224 - 386.602 - 430.622 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 118.702 - - - - 118.702 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

1.328.342

-

-

-

-

1.328.342

Άλλες υποχρεώσεις 29.397.112 6.009.728 (2.577) (1.326.746) 2.369.281 36.446.798 Σύνολο υποχρεώσεων 765.489.799 356.613.691 14.438.394 296.599 41.830.396 1.178.668.879 Ίδια κεφάλαια 137.256.847 - - - - 137.256.847 Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων

902.746.646 356.613.691 14.438.394 296.599 41.830.396 1.315.925.726

Καθαρή θέση ισολογισμού

185.265.678 (230.395.186) 262.128 43.121.295 1.746.085 -

Καθαρή θεωρητική αξία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων

(186.185.428)

230.941.618

(251.195)

(43.233.147)

(1.271.848)

-

Καθαρή συναλλαγματική θέση

(919.750) 546.432 10.933 (111.852) 474.237 -

Page 71: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

70

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 31. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) Κίνδυνος Από Μεταβολές Στις Τιμές Μετοχών και Ομολόγων Ο κίνδυνος σε σχέση με τους μετοχικούς τίτλους που κατέχει η Τράπεζα πηγάζει από τυχόν αρνητικές μεταβολές στις τρέχουσες τιμές των μετοχών. Η Τράπεζα επενδύει σε εισηγμένες και μη εισηγμένες μετοχές που ανάλογα με το σκοπό της επένδυσης κατανέμονται και στο ανάλογο χαρτοφυλάκιο. Στο παρόν στάδιο όλες οι επενδύσεις σε μετοχές, πέραν των επενδύσεων σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες, είναι κατηγοριοποιημένες ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση. Στην ίδια κατηγορία συμπεριλαμβάνονται κυβερνητικά ομόλογα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 η επένδυση στα κυβερνητικά ομόλογα (Σημ. 17) έχει έκθεση σε κίνδυνο στις τιμές ομολόγων. Σε περίπτωση μείωσης/αύξησης της τάξης του 5% στην αγοραία αξία των ομολόγων στις 31 Δεκεμβρίου 2013 τα ίδια κεφάλαια θα μειώνονταν/αυξάνονταν κατά €7,6 εκατ. (2012: €9,1 εκατ). Η συμμετοχή στην Atlantic Insurance Public Company Ltd αποτιμάται στη δίκαιη αξία με βάση την αξία που προκύπτει από το μοντέλο αποτίμησης. Σε περίπτωση μείωσης/αύξησης της τάξης του 10% στην εκτιμώμενη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2013 τα ίδια κεφάλαια θα μειώνονταν/αυξάνονταν κατά €1,33 εκατ. (2012: €1,40 εκατ). Η Τράπεζα δεν εκτίθεται σε κινδύνους σε σχέση με τις τιμές αγαθών (commodities). Κίνδυνος Ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος αδυναμίας ανευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίμων για την κάλυψη των άμεσων υποχρεώσεων της Τράπεζας χωρίς μεγάλο οικονομικό κόστος. Ο πιο πάνω κίνδυνος παρακολουθείται και ελέγχεται από το Τμήμα Διαχείρισης Ρευστών Διαθέσιμων (Treasury), την Οικονομική Διεύθυνση και την Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων. Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς των αρμοδίων εποπτικών αρχών για δείκτες ρευστότητας και δείκτες ασυμφωνίας ληκτότητας τόσο σε ευρώ όσο και σε ξένα νομίσματα και η συμμόρφωση με εσωτερικά όρια παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση. Ο έλεγχος και διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση και τον έλεγχο των ακολούθων: α. Υπόλοιπο στο Λογαριασμό Κατωτάτων Αποθεματικών όπως καθορίζεται από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. β. Δείκτες ασυμφωνίας ληκτότητας μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων για περιόδους μέχρι και

ένα μήνα. γ. Δείκτες των ρευστών διαθέσιμων προς τις καταθέσεις πελατών, διαχωρισμένους σε ευρώ και ξένα νομίσματα. Παρόλο που ορισμένες καταθέσεις μπορούν να αποσυρθούν χωρίς προειδοποίηση εάν ζητηθεί, η διασπορά σε αριθμό και είδος καταθέσεων διασφαλίζει την απουσία σημαντικών διακυμάνσεων και συνεπώς συντελούν σε κατά πλειοψηφία σταθερή καταθετική βάση.

Page 72: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

71

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 31. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) Κίνδυνος Ρευστότητας (συνέχεια) Ταμειακές ροές από μη παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα Ο ακόλουθος πίνακας κινδύνου ρευστότητας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και χρηματοοικονομικές απαιτήσεις της Τράπεζας, στις ανάλογες περιόδους, με βάση την εναπομένουσα περίοδο από την ημερομηνία ισολογισμού μέχρι τη λήξη τους. Τα ποσά παρουσιάζονται στις συμβατικές μη προεξοφλημένες ταμειακές ροές και υπόλοιπα με λήξη εντός ενός έτους ισούνται με τις λογιστικές αξίες τους αφού η επίδραση της προεξόφλησης δεν θεωρείται σημαντική. Μέχρι 1

μήνα

Μέχρι 3 μήνες

Από 3 μήνες μέχρι 1 χρόνο

Από 1 χρόνο μέχρι 5 χρόνια

Πάνω από 5 χρόνια

Σύνολο

2013 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Μετρητά και καταθέσεις με Κεντρική Τράπεζα

13.046.233

-

-

-

-

13.046.233

Τοποθετήσεις σε άλλες τράπεζες 140.691.826 359.729 - - - 141.051.555 Δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες

134.639.592

26.851.072

144.541.522

282.891.829

256.599.288

845.523.303

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

6.999.530

-

101.545.260

51.438.032

6.566.954

166.549.776

Άλλα περιουσιακά στοιχεία 5.646.511 - - - - 5.646.511 301.023.692 27.210.801 246.086.782 334.329.861 263.166.242 1.171.817.378 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Οφειλές σε άλλες τράπεζες 979.188 10.457.861 - 55.081.163 - 66.518.212 Καταθέσεις πελατών 536.496.958 185.822.824 132.435.222 73.838.826 - 928.593.830 Άλλες υποχρεώσεις 15.908.587 - - - - 15.908.587 553.384.733 196.280.685 132.435.222 128.919.989 - 1.011.020.629 Καθαρή θέση ρευστότητας (252.361.041) (169.069.884) 113.651.560 205.409.872 263.166.242 160.796.749 2012 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Μετρητά και καταθέσεις με Κεντρική Τράπεζα

16.627.935

-

-

-

-

16.627.935

Τοποθετήσεις σε άλλες τράπεζες 241.651.767 2.869.401 415.068 - - 244.936.236 Δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες

165.896.925

38.142.319

144.183.957

284.227.109

269.195.005

901.645.315

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

55.945.395

80.210.849

51.542.301

-

9.206.377

196.904.922

Άλλα περιουσιακά στοιχεία 2.690.801 - - - - 2.690.801 482.812.823 121.222.569 196.141.326 284.227.109 278.401.382 1.362.805.209 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Οφειλές σε άλλες τράπεζες 3.393.802 11.906.484 - 35.035.129 - 50.335.415 Καταθέσεις πελατών 606.683.946 160.553.012 246.374.688 88.357.183 - 1.101.968.829 Άλλες υποχρεώσεις 9.924.324 - 26.522.474 - - 36.446.798 620.002.072 172.459.496 272.897.162 123.392.312 - 1.188.751.042 Καθαρή θέση ρευστότητας (137.189.249) (51.236.927) (76.755.836) 160.834.797 278.401.382 174.054.167

Η καθαρή θέση ρευστότητας της Τράπεζας ενισχύεται από μη χρησιμοποιημένα πιστωτικά όρια από την μητρική Τράπεζα ύψους €105 εκατ. (2012: €85 εκατ.).

Page 73: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

72

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 31. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) Κίνδυνος Ρευστότητας (συνέχεια) Ταμειακές ροές από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που διακανονίζονται σε μεικτή βάση Ο ακόλουθος πίνακας αναλύει τις ταμειακές ροές από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που διακανονίζονται σε μεικτή βάση στις ανάλογες περιόδους, με βάση την εναπομένουσα περίοδο από την ημερομηνία ισολογισμού μέχρι τη λήξη τους. Μέχρι 1

μήνα

Μέχρι 3 μήνες

Από 3 μήνες μέχρι 1 χρόνο

Από 1 χρόνο μέχρι 5 χρόνια

Πάνω από 5 χρόνια

Σύνολο

2013 Παράγωγα για εμπορία: Παράγωγα συναλλάγματος Εκροή 45.953.988 926.595 1.354.121 - - 48.234.704 Εισροή 104.791.774 - 656.455 - - 105.448.229 2012 Παράγωγα για εμπορία: Παράγωγα συναλλάγματος Εκροή 51.514.100 5.884.781 5.742.233 - - 63.141.114 Εισροή 205.304.148 - - - - 205.304.148

Δίκαιη Αξία Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων Η δίκαιη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό για το οποίο κάποιο περιουσιακό στοιχείο μπορεί να αντικατασταθεί, ή μία υποχρέωση να τακτοποιηθεί μέσα από μια κανονική εμπορική πράξη. Κάποιες διαφορές μπορεί να προκύψουν μεταξύ της λογιστικής αξίας και της δίκαιης αξίας. Σημειώνεται ότι ο ορισμός της δίκαιης αξίας προϋποθέτει ότι η Τράπεζα θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία της χωρίς καμιά πρόθεση ή απαίτηση για σημαντική συρρίκνωση των εργασιών της ή ανάληψη εργασιών με τέτοιους όρους που θα ήταν επιζήμιοι για την Τράπεζα. Γενικά αποδεκτές μέθοδοι υπολογισμού της δίκαιης αξίας περιλαμβάνουν την αναφορά σε αγοραίες αξίες και πράξεις που γίνονται για παρόμοια χρηματοοικονομικά μέσα. Αναφορικά με τα πιο πάνω, η λογιστική αξία όλων των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Τράπεζας δεν έχει σημαντικές διαφορές από τη δίκαιη αξία τους. Χρηματοοικονομικά στοιχεία που δεν αποτιμούνται στη δίκαιη αξία α. Τοποθετήσεις σε/οφειλές σε άλλες Τράπεζες Οι τοποθετήσεις σε/οφειλές σε άλλες τράπεζες περιλαμβάνουν διατραπεζικές τοποθετήσεις και άλλα στοιχεία προς είσπραξη. Η δίκαιη αξία των τοποθετήσεων τόσο με κυμαινόμενο όσο και με σταθερό επιτόκιο προσεγγίζει κατά πολύ τη λογιστική αξία τους καθώς η μέση περίοδος λήξης τους είναι στην πλειοψηφία τους μέχρι τρεις μήνες. β. Χορηγήσεις Οι χορηγήσεις παρουσιάζονται μετά την αφαίρεση της σχετικής πρόβλεψης για απομείωση της αξίας τους. Η μεγάλη πλειονότητα των χορηγήσεων χρεώνεται με κυμαινόμενο επιτόκιο και έτσι η δίκαιη αξία τους προσεγγίζει κατά πολύ τη λογιστική τους αξία. γ. Καταθέσεις Η εκτιμημένη δίκαιη αξία των καταθέσεων χωρίς καθορισμένη λήξη, που περιλαμβάνει και τις καταθέσεις που δε φέρουν επιτόκιο, είναι το ποσό που θα αποπληρωθεί κατά απαίτηση. Η εκτιμημένη δίκαιη αξία των καταθέσεων τόσο με σταθερό όσο και με κυμαινόμενο επιτόκιο προσεγγίζει κατά πολύ τη λογιστική αξία τους καθώς η μέση περίοδος λήξης τους είναι κάτω από ένα χρόνο.

Page 74: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

73

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 31. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια)

Δίκαιη Αξία Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων (συνέχεια) Η Τράπεζα χρησιμοποιεί την ακόλουθη ιεραρχία για τον καθορισμό και τη γνωστοποίηση της δίκαιης αξίας: Επίπεδο 1: χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρούνται στη δίκαιη αξία με βάση χρηματιστηριακές τιμές σε ενεργείς αγορές για πανομοιότυπα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Επίπεδο 2: χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρούνται στη δίκαιη αξία με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά τη δίκαιη αξία είναι βασισμένα σε παρατηρήσιμα στοιχεία της αγοράς είτε άμεσα (δηλαδή ως τιμές) ή έμμεσα (δηλαδή που προέρχονται από τιμές). Επίπεδο 3: χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρούνται στη δίκαιη αξία με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία τα στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά τη δίκαιη αξία δεν είναι βασισμένα σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών μέσων που αποτιμούνται στη δίκαιη αξία κατά επίπεδο παρουσιάζεται πιο κάτω: Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

€ € € € 2013 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 152.983.293 - 13.566.483 166.549.776 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - 147.665 - 147.665 152.983.293 147.665 13.566.483 166.697.441

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 170.779 - - 170.779 170.779 - - 170.779

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

€ € € € 2012 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 182.637.707 - 14.267.215 196.904.922 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - 792.976 - 792.976 182.637.707 792.976 14.267.215 197.697.898

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - 430.622 - 430.622 - 430.622 - 430.622

Δεν υπήρχαν σημαντικές μεταφορές μεταξύ κανενός επιπέδου κατά τη διάρκεια του έτους.

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργείς αγορές βασίζεται στις χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία του ισολογισμού. Μια αγορά θεωρείται ως ενεργή, εάν οι χρηματιστηριακές τιμές είναι άμεσα και τακτικά διαθέσιμες από ένα χρηματιστήριο, έμπορο, χρηματιστή, βιομηχανικό όμιλο, υπηρεσία εκτίμησης, ή εποπτική υπηρεσία, και εκείνες οι τιμές αντιπροσωπεύουν πραγματικές και συχνές συναλλαγές αγοράς σε καθαρά εμπορική βάση. Η χρηματιστηριακή τιμή που χρησιμοποιείται για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Τράπεζα είναι η τρέχουσα τιμή προσφοράς. Αυτά τα μέσα περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1. Τα μέσα που περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1 περιλαμβάνουν κυρίως επενδύσεις σε κυβερνητικά χρεόγραφα που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήρια του εξωτερικού, που ταξινομούνται ως διαθέσιμα προς πώληση. Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που δεν εμπορεύονται σε ενεργή αγορά (για παράδειγμα, μετοχικοί τίτλοι που δεν είναι εισηγμένοι σε ενεργή αγορές) καθορίζεται χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης. Αυτές οι

Page 75: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

74

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 31. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια)

Δίκαιη Αξία Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων (συνέχεια) μέθοδοι αποτίμησης μεγιστοποιούν τη χρήση παρατηρήσιμων δεδομένων της αγοράς, που είναι διαθέσιμα, και βασίζονται όσο το δυνατό λιγότερο σε εκτιμήσεις που σχετίζονται άμεσα με την οντότητα. Εάν όλα τα βασικά δεδομένα που χρειάζονται στον καθορισμό της δίκαιης αξίας ενός μέσου είναι παρατηρήσιμα, το μέσο αυτό περιλαμβάνεται στο Επίπεδο 2.

Εάν ένα ή περισσότερα από τα βασικά δεδομένα δεν βασίζεται σε παρατηρήσιμα γεγονότα της αγοράς, το μέσο

περιλαμβάνεται στο Επίπεδο 3.

Συγκεκριμένες μέθοδοι αποτίμησης που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση της δίκαιης αξίας των

χρηματοοικονομικών μέσων περιλαμβάνουν:

Χρηματιστηριακές τιμές αγοράς ή προσφερόμενες τιμές από έμπορο για παρόμοια μέσα.

Προσαρμοσμένα συγκρίσιμα πολλαπλάσια τιμών προς λογιστική αξία.

Άλλες τεχνικές όπως ανάλυση προεξοφλημένων ταμειακών ροών.

Να σημειωθεί ότι όλα τα τελικά υπολογισμένα ποσά δίκαιης αξίας περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 3, όπως εξηγείται

πιο κάτω.

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει αλλαγές στις επενδύσεις επιπέδου 3 για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013:

Μετοχικοί

τίτλοι €

Σύνολο

€ Την 1 Ιανουαρίου 2013 14.267.215 14.267.215 Προσθήκη - - Μεταφορά στο Επίπεδο 3 - - Ζημιές που αναγνωρίστηκαν στα αποθεματικά δίκαιης αξίας (700.732) (700.732) Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 13.566.483 13.566.483 Συνολικό κέρδος ή ζημιά για την περίοδο, που περιλαμβάνεται στις κερδοζημιές για τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στο τέλος της λογιστικής περιόδου κάτω από τα κέρδη/ζημιές

-

- Αλλαγή σε μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες για το έτος που περιλαμβάνεται στις κερδοζημιές για τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στο τέλος της λογιστικής περιόδου αναφοράς

-

-

Page 76: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

75

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 31. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) Δίκαιη Αξία Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων (συνέχεια)

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει αλλαγές στις επενδύσεις Επιπέδου 3 για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012:

Μετοχικοί

τίτλοι €

Σύνολο

€ Την 1 Ιανουαρίου 2012 14.267.215 14.267.215 Προσθήκη - - Μεταφορά στο Επίπεδο 3 - - Ζημιές που αναγνωρίστηκαν στα αποθεματικά δίκαιης αξίας - - Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 14.267.215 14.267.215 Συνολικό κέρδος ή ζημιά για την περίοδο, που περιλαμβάνεται στις κερδοζημιές για τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στο τέλος της λογιστικής περιόδου κάτω από τα κέρδη/ζημιές

-

- Αλλαγή σε μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες για το έτος που περιλαμβάνεται στις κερδοζημιές για τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στο τέλος της λογιστικής περιόδου αναφοράς

-

-

Αναφερθείτε στις Σημειώσεις 3 και 20 για τις γνωστοποιήσεις των δίκαιων αξιών των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, που επίσης αποτιμούνται σε δίκαιη αξία.

Διαχείριση Κεφαλαίων

Οι κανονισμοί κεφαλαιακής επάρκειας που διέπουν τις εργασίες της Τράπεζας καθορίζονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σύμφωνα με την σχετική Οδηγία για τον Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων. Ο κύριος στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου της Τράπεζας είναι η τήρηση των εποπτικών κεφαλαιακών απαιτήσεων που επιβάλλονται, καθώς επίσης και η διατήρηση ισχυρών δεικτών πιστοληπτικής διαβάθμισης και υγιών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίζει τις εργασίες της.

Page 77: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

76

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 31. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια)

Διαχείριση Κεφαλαίων (συνέχεια) Ο πίνακας που ακολουθεί παραθέτει την ανάλυση του εποπτικού κεφαλαίου και του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012 όπως υποβλήθηκαν στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Η Τράπεζα συμμορφώθηκε με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις στις οποίες υπόκειται. 2013

€ 2012

€ Εποπτικά Κεφάλαια Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια 104.659.000 119.366.000

Βασικά Ίδια Κεφάλαια 104.659.000 119.366.000

Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια 605.000 1.670.000

Συνολικά Ίδια Κεφάλαια 105.264.000 121.036.000

Σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία – πιστωτικός κίνδυνος 669.692.000 737.439.000

Σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία – κίνδυνος αγοράς - -

Σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία – λειτουργικός κίνδυνος 84.779.000 84.779.000

Σύνολο σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων 754.471.000 822.218.000

Δείκτης Κυρίων Βασικών Ίδιων Κεφαλαίων 13,87% 14,52%

Δείκτης Βασικών Ίδιων Κεφαλαίων 13,87% 14,52%

Δείκτης Συμπληρωματικών Ίδιων Κεφαλαίων 0,08% 0,20%

Δείκτης Συνολικών Ίδιων Κεφαλαίων 13,95% 14,72%

Ελάχιστα όρια σύμφωνα με την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου:

Δείκτης Κυρίων Βασικών Ίδιων Κεφαλαίων 9,0 8,0

Δείκτης Βασικών Ίδιων Κεφαλαίων δ/ε 9,5

Δείκτης Συνολικών Ίδιων Κεφαλαίων δ/ε 11,5

Με βάση την Οδηγία, τα εποπτικά κεφάλαια αποτελούνται από τα: (i) Βασικά ίδια κεφάλαια που περιλαμβάνουν κυρίως το μετοχικό κεφάλαιο, το αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, τα αδιανέμητα κέρδη μείον προτεινόμενα μερίσματα, μετά τις εποπτικές αναπροσαρμογές που σχετίζονται με αποθεματικά δίκαιης αξίας. Η λογιστική αξία της υπεραξίας και άλλων άϋλων περιουσιακών στοιχείων αφαιρείται από το πρωτοβάθμιο κεφάλαιο. (ii) Συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια που περιλαμβάνουν και αποθεματικά επανεκτίμησης (αποθεματικό επανεκτίμησης ακινήτων και άλλα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη που προκύπτουν από μεταβολές στη δίκαιη αξία χρηματοοικονομικών μέσων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ). Συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια αποτελούν και τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης (subordinated) σε περίπτωση που πληρούν τους όρους που προϋποθέτει η Οδηγία. Οι επενδύσεις σε συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο ή στο δανειακό κεφάλαιο άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων εφόσον υπερβαίνουν το 10% του κεφαλαίου τους, αφαιρούνται εξίσου από τα βασικά ίδια κεφάλαια και τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια.

Page 78: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

77

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 31. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) Διαχείριση Κεφαλαίων (συνέχεια) Τα συνολικά ίδια κεφάλαια για εποπτικούς σκοπούς διαφέρουν από τα συνολικά ίδια κεφάλαια που παρουσιάζονται στον Ισολογισμό λόγω των αναπροσαρμογών που αναφέρονται πιο πάνω. Άλλοι κίνδυνοι Εποπτικός κίνδυνος Οι δραστηριότητες της Τράπεζας εποπτεύονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Στην άσκηση του εποπτικού της ρόλου η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καθοδηγείται μεταξύ άλλων και από το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και κινδύνους έχοντας τις ρυθμιστικές της λειτουργίες υπό συνεχή ανασκόπηση και αναθεώρηση όπου χρειάζεται. Οι συνεχείς και αυξανόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις που υπόκεινται η Τράπεζα μπορεί να έχουν θετικές αλλά και αρνητικές επιπτώσεις στις εργασίες της. Ένταση ανταγωνισμού Η Τράπεζα αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό που προέρχεται κυρίως από τις εμπορικές τράπεζες, τις συνεργατικές πιστωτικές εταιρείες και ταμιευτήρια, και τις διεθνείς τραπεζικές μονάδες, οι οποίες προσφέρουν παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες. Η Τράπεζα αντιμετωπίζει ανταγωνισμό εντός του κυπριακού τραπεζικού συστήματος καθώς και από τράπεζες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. Ενδεχόμενη όξυνση του ανταγωνισμού, με την προσφορά πιο ανταγωνιστικών επιτοκίων καταθέσεων και δανείων από αυτά που προσφέρει η Τράπεζα ενδεχομένως να δημιουργήσει πιέσεις στα περιθώρια κέρδους της Τράπεζας.

Νομικός κίνδυνος Η Τράπεζα ενδέχεται από καιρό εις καιρό να εμπλακεί σε δικαστικές ή διαιτητικές διαφορές ή αγωγές οι οποίες πιθανόν να επιφέρουν επιπτώσεις στις εργασίες και τα αποτελέσματα της. Ο νομικός κίνδυνος πηγάζει και από δικαστικές διαδικασίες που εκκρεμούν ή ενδέχεται να εγερθούν εναντίον της Τράπεζας (Σημ. 29). Πολιτικός κίνδυνος Εξωτερικοί παράγοντες που δεν τελούν υπό τον έλεγχο της Τράπεζας, όπως πολιτικές εξελίξεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τις δραστηριότητες, τη στρατηγική και τις προοπτικές της Τράπεζας. Ενδεικτικά, τέτοιοι παράγοντες περιλαμβάνουν αλλαγές στην κυβερνητική πολιτική, αλλαγές στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, πολιτική αστάθεια ή στρατιωτικές επιχειρήσεις που επηρεάζουν την Ευρώπη ή/και άλλες περιοχές στο εξωτερικό.

Page 79: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

78

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 32. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Οι λογιστικές αρχές για χρηματοοικονομικά μέσα έχουν εφαρμοστεί στα στοιχεία που παρουσιάζονται πιο κάτω:

Δάνεια και εισπρακτέα

Παράγωγα προς

εμπορία

Χρηματο-οικονομικά

περιουσιακά στοιχεία

διαθέσιμα προς πώληση

Σύνολο

€ 2013 Περιουσιακά στοιχεία ως ο ισολογισμός

Μετρητά και καταθέσεις με Κεντρική Τράπεζα

13.046.233

-

-

13.046.233

Τοποθετήσεις σε άλλες τράπεζες 141.051.555 - - 141.051.555 Χορηγήσεις 752.245.745 - - 752.245.745 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

-

-

166.549.776

166.549.776

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα

-

147.665

-

147.665

Άλλα περιουσιακά στοιχεία 5.646.511 - - 5.646.511 911.990.044 147.665 166.549.776 1.078.687.485

Παράγωγα

προς εμπορία

Άλλες χρηματο- οικονομικές

υποχρεώσεις €

Σύνολο

€ 2013 Υποχρεώσεις ως ο ισολογισμός Οφειλές σε άλλες τράπεζες - 66.518.212 66.518.212 Καταθέσεις πελατών - 920.934.397 920.934.397 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 170.779 - 170.779 Άλλες υποχρεώσεις - 15.908.587 15.908.587 170.779 1.003.361.196 1.003.531.975

Δάνεια και

εισπρακτέα

Παράγωγα προς

εμπορία

Χρηματο-οικονομικά

περιουσιακά στοιχεία

διαθέσιμα προς πώληση

Σύνολο

€ 2012 Περιουσιακά στοιχεία ως ο ισολογισμός

Μετρητά και καταθέσεις με Κεντρική Τράπεζα

16.627.935

-

-

16.627.935

Τοποθετήσεις σε άλλες τράπεζες 244.936.236 - - 244.936.236 Χορηγήσεις 806.924.218 - - 806.924.218 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

-

-

196.904.922

196.904.922

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα

-

792.976

-

792.976

Άλλα περιουσιακά στοιχεία 2.690.801 - - 2.690.801 1.071.179.190 792.976 196.904.922 1.268.877.088

Page 80: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

79

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 32. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (συνέχεια)

Παράγωγα προς

εμπορία

Άλλες χρηματο-

οικονομικές υποχρεώσεις

Σύνολο

€ 2012 Υποχρεώσεις ως ο ισολογισμός Οφειλές σε άλλες τράπεζες - 50.335.415 50.335.415 Καταθέσεις πελατών - 1.090.009.000 1.090.009.000 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 430.622 - 430.622 Άλλες υποχρεώσεις - 36.446.798 36.446.798 430.622 1.176.791.213 1.177.221.835

33. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ Η Τράπεζα ελέγχεται από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα και εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και που κατέχει 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει συναλλαγές και υπόλοιπα με βασικά διευθυντικά στελέχη και συνδεδεμένα πρόσωπα:

2013 €

2012 €

Δάνεια και άλλες χορηγήσεις

314.527

386.089

Έσοδα από τόκους

8.822

11.651

Καταθέσεις

967.162

754.072

Έξοδα από τόκους 5.268 32.375

Δεν υπήρχαν ενδεχόμενες ή ανειλημμένες υποχρεώσεις προς τα βασικά διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας. Τα συνδεδεμένα πρόσωπα περιλαμβάνουν τη σύζυγο, τα εξαρτώμενα τέκνα καθώς και εταιρείες στις οποίες τα βασικά διευθυντικά στελέχη κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση. Αμοιβές βασικών διευθυντικών στελεχών της Τράπεζας 2013

€ 2012

€ Αμοιβή βασικών διευθυντικών στελεχών: Μισθοί και άλλα βραχυπρόθεσμα ωφελήματα και εισφορές εργοδότη για κοινωνικές ασφαλίσεις

611.025

737.239 Σύνολο αμοιβών βασικών διευθυντικών στελεχών-υπό εκτελεστική ιδιότητα (i)

611.025

737.239

Σύνολο αμοιβών βασικών διευθυντικών στελεχών-ως σύμβουλοι - - (i) Τα βασικά Διευθυντικά στελέχη αποτελούνται από τη Γενική Διεύθυνση της Τράπεζας.

Page 81: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

80

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 33. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια) Αμοιβές μη-εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων 2013

€ 2012

€ Σύνολο αμοιβών μη-εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων 23.000 23.000 Κατά τη διάρκεια του 2013 η Τράπεζα σύναψε συναλλαγές για αγορά άϋλων περιουσιακών στοιχείων ή παροχή υπηρεσιών υποστήριξης με συγγενικές εταιρείες ύψους €321.255 (2012: €676.770). Μέρος των συναλλαγών αφορούσαν απόκτηση πάγιων ή άϋλων στοιχείων ενεργητικού (2013: €11.767, 2012: €202.469) ενώ το υπόλοιπο ποσό αφορούσε διάφορες υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στην Τράπεζα και συμπεριλήφθηκαν στο λογαριασμό αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012 αντίστοιχα. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα υπόλοιπα με συγγενικές εταιρείες του ομίλου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. που συμπεριλαμβάνονται στον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012:

2013

€ 2012

€ Τοποθετήσεις σε τράπεζες - με μητρική εταιρεία

125.779.009

54.134.372

- με συγγενικές εταιρείες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. 39.967 45.948 Δάνεια και άλλες χορηγήσεις -με συγγενικές εταιρείες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. 2.860.720 2.335.937 - με θυγατρικές εταιρείες (μετά από προβλέψεις ύψους 2013: € 2.292.626 2012: μηδέν) 1.428.300 3.484.982 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με θετική δίκαιη αξία - με μητρική εταιρεία 107.672 542.330 Άλλα περιουσιακά στοιχεία (1) -με μητρική εταιρεία -με θυγατρικές εταιρείες

3.449.465

25.474

1.601.711

172.992 Οφειλές σ’ άλλες τράπεζες - με μητρική εταιρεία - με συγγενικές εταιρείες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

65.539.025

1.043

46.941.617

6.046 Καταθέσεις και άλλοι λογαριασμοί πελατών -με συγγενικές εταιρείες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. -με θυγατρικές εταιρείες Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με αρνητική δίκαιη αξία - με μητρική εταιρία

9.710.529

453.784

159.069

8.998.059 1.440.711

407.740

Άλλες υποχρεώσεις -με συγγενικές εταιρείες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. -με θυγατρικές εταιρείες

6.495

-

16.495 12.200

(1) Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 στα «Άλλα περιουσιακά στοιχεία» συμπεριλαμβάνεται το ποσό €3.449.465 το οποίο αφορά δεδουλευμένο τόκο σε σχέση με δάνειο το οποίο καλύπτεται με τραπεζική εγγύηση από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 στα “Άλλα περιουσιακά στοιχεία” συμπεριλαμβάνεται το ποσό €1.601.711 το οποίο αφορούσε τον καθαρό δεδουλευμένο τόκο σε σχέση με τα ομολογιακά δάνεια και τιτλοποιήσεις που εξαγοράστηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε τη Σημείωση 21.

Page 82: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

81

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 33. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια) Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τις συναλλαγές με συγγενικές εταιρείες του ομίλου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. που συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012: 2013

€ 2012

€ Έσοδα από τόκους -με μητρική εταιρεία -με συγγενικές εταιρείες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. -με θυγατρικές εταιρείες

2.538.355

20.164.107 234.196

4.719.013

130.500.203 227.832

Έξοδα από τόκους -με μητρική εταιρεία 16.544.463 118.137.737 - με συγγενικές εταιρείες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. 257.800 402.183 -με θυγατρικές εταιρείες - 12.551 Λειτουργικά έξοδα -με συγγενικές εταιρείες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. -με μητρική εταιρεία

192.483 169.920

129.899 223.800

Προβλέψεις για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων -με θυγατρικές εταιρείες

2.292.626

-

34. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Η τρίτη αξιολόγηση του οικονομικού προγράμματος της Κύπρου από την Τρόικα που διενεργήθηκε αρχές του 2014 ήταν θετική και η απόφαση για εκταμίευση της επόμενης δόσης είναι άμεσα συνδεμένη με τη διαδικασία αποκρατικοποίησης των ημικρατικών οργανισμών. Στις 17 Φεβρουαρίου 2014 εκδόθηκε από την ΚΤΚ οδηγία που καλύπτει Πολιτική Απομείωσης δανείων και τις διαδικασίες διενέργειας προβλέψεων. Η Οδηγία τέθηκε σε άμεση ισχύ και οι απαιτήσεις δημοσιοποίησης στοιχείων εφαρμόζονται από το έτος 2013. Στις 17 Μαρτίου 2014, συμφωνήθηκαν με την Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) οι βασικές πρόνοιες της νέας συλλογικής σύμβασης για την περίοδο 01/01/2014-31/12/2016. Η Συμφωνία προνοεί κλιμακωτές μειώσεις μισθών με ισχύ την 01/03/2014 όπως επίσης και μειώσεις στις συνεισφορές του εργοδότη στο Ταμείο Προνοίας του προσωπικού. Στις 18 Μαρτίου 2014, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έκδοση και διάθεση στις διεθνείς αγορές τριετούς ομολόγου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ύψους €500 εκατ. για την άντληση ρευστότητας. Με την έκδοση που υπερκαλύφθηκε 6 φορέ, η μητρική τράπεζα επανέκτησε πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρέους.

Στις 21 Μαρτίου 2014, ο διεθνής οίκος Moody’s αναβάθμισε την προοπτική του δημοσίου χρέους (Caa3) της Κύπρου σε θετική από αρνητική, επισημαίνοντας την ικανοποίηση των όρων της δανειακής σύμβασης και τις δημοσιονομικές και οικονομικές επιδόσεις. Παράλληλα ο οίκος αναβάθμισε την οροφή της διαβάθμισης για ομόλογα σε εγχώριο και ξένο νόμισμα από Caa2 σε Caa1.

Page 83: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

82

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 34. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (συνέχεια) Στις 24 Μαρτίου 2014, η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος, με τη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών, έχοντας τοποθετήσει 1.029.411.764 νέες κοινές μετοχές στην τιμή των €1,70 ανά μετοχή. Στις 28 Μαρτίου 2014 αποφασίσθηκε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για άντληση κεφαλαίων ύψους έως €1,75 δις. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της Διεθνούς Προσφοράς και της Δημόσιας Προσφοράς καλύφθηκε το σύνολο των προσφερόμενων νέων μετοχών. Σκοπός της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου είναι η αποπληρωμή €750 εκ. για τις προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου, η κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών που προσδιορίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος και η περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Στις 25 Απριλίου 2014, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Standard and Poor`s ανέβασε κατά μία βαθμίδα την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Κύπρου, λόγω “καλύτερης απ’ ότι προβλεπόταν οικονομικής και δημοσιονομικής επίδοσης". Ειδικότερα, ο οίκος ανέβασε τη μακροπρόθεσμη βαθμολογία της Κύπρου από το "Β-" στο "Β" διατηρώντας τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση στο “Β”. Την ίδια μέρα, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε σε σταθερή από αρνητική την προοπτική (outlook) της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου σε ξένο νόμισμα. Παράλληλα ο διεθνής οίκος αναβάθμισε σε "Β-" την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας σε ευρώ. Στις 2 Μαΐου 2014, εκδόθηκε το εικοστό ένατο διάταγμα για την επιβολή περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές συναλλαγές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, στα πλαίσια του προσυμφωνημένου οδικού χάρτη χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων, όπως συμφωνήθηκε μεταξύ της Κυπριακής Κυβέρνησης και της Τρόικας στις 8 Αυγούστου 2013. Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 4 μέχρι 5.

Page 84: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Παράρτημα 1 : Ανάλυση δανειακού χαρτοφυλακίου από τραπεζικές υπηρεσίες σύμφωνα με τη συναλλακτική συμπεριφορά του δανεισμού στις 31 Δεκεμβρίου 2013

Συνολικές

χορηγήσεις

Εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

Μη Εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

Μη ρυθμισμένες χορηγήσεις

Ρυθμισμένες χορηγήσεις Σύνολο

€000 €000 €000 €000 €000

1. Χορηγήσεις σε επιχειρήσεις 572.550 303.837 78.293 382.130 190.420

Βιομηχανία 23.074 20.642 1.480 22.122 952

Τουρισμός 48.793 17.483 15.579 33.062 15.731

Εμπόριο 106.044 49.824 16.721 66.545 39.499

Ακίνητα και κατασκευές 193.084 56.271 29.892 86.163 106.921

Χρηματοοικονομικοί οργανισμοί 12.672 6.162 4.999 11.161 1.511

Κυβερνήσεις 6.689 4.385 2.304 6.689 0

Άλλοι τομείς 182.194 149.070 7.318 156.388 25.806

2. Χορηγήσεις λιανικής τραπεζικής 66.763 27.365 13.701 41.066 25.697

Βιομηχανία 2.209 1.508 174 1.682 527

Τουρισμός 5.504 1.635 31 1.666 3.838

Εμπόριο 15.184 7.942 1.835 9.777 5.407

Ακίνητα και κατασκευές 28.384 7.572 8.854 16.426 11.958

Χρηματοοικονομικοί οργανισμοί 662 649 0 649 13

Κυβερνήσεις 0 0 0 0 0

Άλλοι τομείς 14.820 8.059 2.807 10.866 3.954

3. Χορηγήσεις σε φυσικά πρόσωπα 197.271 101.348 28.305 129.653 67.618

Χορηγήσεις για την αγορά/ανέγερση ακίνητης περιουσίας 129.092 71.509 19.394 90.903 38.189

(α) Για μόνιμη ιδιοκατοίκηση 110.471 58.810 16.982 75.792 34.679

(β) Για άλλους σκοπούς 18.621 12.699 2.412 15.111 3.510

Καταναλωτικά δάνεια 45.327 14.403 5.428 19.831 25.496

Πιστωτικές κάρτες 5.142 3.805 0 3.805 1.337

Τρεχούμενοι λογαριασμοί 10.054 8.078 0 8.078 1.976

Χορηγήσεις σε ελεύθερους επαγγελματίες 7.656 3.553 3.483 7.036 620

4. Συνολικές χορηγήσεις (1) 836.584 432.550 120.299 552.849 283.735

Ειδικές Προβλέψεις 71.247 0 0 0 71.247

Γενικές Προβλέψεις 14.519 0 0 0 0

(1) Εξαιρούνται τα Δάνεια και χορηγήσεις που έχουν παραχωρηθεί σε θυγατρικές εταιρείες της Τράπεζας ύψους €3.720 χιλ. (Σημ. 31) για μεταβίβαση ενυπόθηκων ακινήτων έναντι διευθέτησης υποχρεώσεων.

Page 85: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ/media/com/downloads/... · 2014. 12. 3. · 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Έκθεση Διοικητικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Παράρτημα 2 : Ανάλυση δανειακού χαρτοφυλακίου από τραπεζικές υπηρεσίες ανά ημερομηνία χορήγησης στις 31 Δεκεμβρίου 2013

(1) Εξαιρούνται τα Δάνεια και χορηγήσεις που έχουν δοθεί στις θυγατρικές εταιρείες της Τράπεζας ύψους €3.720 χιλ. (Σημ. 31) για μεταβίβαση ενυπόθηκων ακινήτων έναντι διευθέτησης υποχρεώσεων.

Ημερομηνία χορήγησης

Συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο (1) Χορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα Χορηγήσεις σε φυσικά πρόσωπα για αγορά/ανέγερση ακίνητης περιουσίας

Χορηγήσεις σε φυσικά πρόσωπα-Άλλες χορηγήσεις

Συνολικές χορηγήσεις

Μη Εξυπηρετ. χορηγήσεις Προβλέψεις

Συνολικές χορηγήσεις

Μη Εξυπηρετ. χορηγήσεις Προβλέψεις

Συνολικές χορηγήσεις

Μη Εξυπηρετ. χορηγήσεις Προβλέψεις

Συνολικές χορηγήσεις

Μη Εξυπηρετ. χορηγήσεις Προβλέψεις

€000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 Εντός 1

έτους 69.580 37.986 6 58.040 36.881 0 8.223 0 0 3.317 1.105 6

1-2 έτη 73.592 19.362 3.957 52.161 11.989 2.261 13.701 4.328 61 7.730 3.045 1.635

2-3 έτη 103.541 28.478 4.450 81.927 24.978 2.675 13.822 684 78 7.792 2.816 1.697

3-5 έτη 389.714 103.763 32.373 271.674 60.793 14.518 77.694 23.425 6.393 40.346 19.545 11.462

5-7 έτη 197.601 93.757 30.319 173.124 81.256 24.573 15.652 9.752 4.183 8.825 2.749 1.563

7-10 έτη 2.556 389 142 2.387 220 76 0 0 0 169 169 66

836.584 283.735 71.247 639.313 216.117 44.103 129.092 38.189 10.715 68.179 29.429 16.429