ΣΧΟΛΙΚΕΣ...

of 16 /16
3ο ... Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Oμάδα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών επισκέφτηκε το σχολείο και ενημέρωσε τους μαθητές για τα δικαιώματά τους και τη δυσκολία απόκτησης και διαφύλαξής τους. Π Π Ε Ε Ρ Ρ Ι Ι Β Β Α Α Λ Λ Λ Λ Ο Ο Ν Ν Τ Τ Ι Ι Κ Κ Η Η Ε Ε Κ Κ Δ Δ Ρ Ρ Ο Ο Μ Μ Η Η Τ Τ η η γ γ α α λ λ ή ή ν ν η η κ κ α α ι ι τ τ η η ν ν ο ο μ μ ο ο ρ ρ φ φ ι ι ά ά τ τ η η ς ς Σ Σ ύ ύ ρ ρ ο ο υ υ α α π π ό ό λ λ α α υ υ σ σ α α ν ν ο ο ι ι μ μ α α θ θ η η τ τ έ έ ς ς τ τ ο ο υ υ Γ Γ υ υ μ μ ν ν α α σ σ ί ί ο ο υ υ Συνέντευξη της προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Αθηνάς Ρόδη, του 3 ου Γυμνασίου Ασπροπύργου Φιλοζωική Ομάδα: TA ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2014-2015 Σελ: 10-11 Σελ: 14 Σελ: 15 Σελ: 2-4 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η Ελευσίνα υποψήφια Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021 Σελ: 5 Σελ: 9 Σελ: 13 Σελ: 15

Embed Size (px)

Transcript of ΣΧΟΛΙΚΕΣ...

 • 3ο ... Η ΣΧΟΛΙΚΗΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝΤΟΥ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

  ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

  Oμάδα από τον ΟργανισμόΗνωμένων Εθνών επισκέφτηκε

  το σχολείο και ενημέρωσε τουςμαθητές για τα δικαιώματά τους

  και τη δυσκολία απόκτησης και διαφύλαξής τους.

  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΗΗ ΕΕΚΚΔΔΡΡΟΟΜΜΗΗ ΤΤηη γγααλλήήννηη κκααιι ττηηνν οομμοορρφφιιάά

  ττηηςς ΣΣύύρροουυ…… ααππόόλλααυυσσααννοοιι μμααθθηηττέέςς ττοουυ ΓΓυυμμνναασσίίοουυ

  Συνέντευξη της προέδρου του Συλλόγου Γονέων

  και Κηδεμόνων, Αθηνάς Ρόδη,

  του 3ου ΓυμνασίουΑσπροπύργου

  Φιλοζωική Ομάδα:TA ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ

  ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  2014-2015

  Σελ: 10-11

  Σελ: 14

  Σελ: 15

  Σελ: 2-4

  ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

  Η Ελευσίνα υποψήφια Πολιτιστική

  Πρωτεύουσα2021

  Σελ: 5

  Σελ: 9

  Σελ: 13

  Σελ: 15

 • 3ο ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΣΕΛ. 2

  Στη δημοσιότητα έδωσε το υπουρ-γείο Παιδείας το νέο σύστημαεισαγωγής για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙπου θα ισχύσει το σχολικό έτος 2015-16.

  Πιο συγκεκριμένα:Όσον αφορά στη δομή του ωρολογίου

  προγράμματος διαμορφώνονται  τρειςομάδες προσανατολισμού: Ανθρωπι-στικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών καιΣπουδών Οικονομίας και Πληροφορι-κής. Συνολικά οι μαθητές/τριες θα παρα-κολουθούν 32 διδακτικές ώρες τηνεβδομάδα στη Γ΄ τάξη του ΗμερήσιουΓΕΛ και 25 ώρες στη Δ΄ τάξη του Εσπε-ρινού ΓΕΛ.

  Για όλα τα γνωστικά αντικείμενα(Μαθήματα Γενικής Παιδείας, ΜαθήματαΠροσανατολισμού και Μαθήματα Επιλο-γής) θα ακολουθηθούν προγράμματασπουδών ήδη εγκεκριμένα από το Παιδα-γωγικό Ινστιτούτο ή το Ινστιτούτο Εκπαι-δευτικής Πολιτικής, που αντιστοιχούν σεεπίσης ήδη εγκεκριμένα σχολικά εγχει-ρίδια. Ειδικά για τα Λατινικά Θεωρητικούπροσανατολισμού και τη Χημεία Θετικούπροσανατολισμού, επιστημονικές ομά-δες που έχουν συγκροτηθεί εργάζονταιγια την προσαρμογή της διδακτέας ύλης,καθώς η διδασκαλία τους δεν προβλεπό-ταν στο πρόγραμμα του Νέου Λυκείουγια τη φετινή Β΄ Τάξη.

  Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μαθημά-των Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Ημε-ρήσιου Γενικού Λυκείου συνολικά περι-λαμβάνει 15 ώρες. Τα διδασκόμεναμαθήματα είναι πέντε (5) αλλά δεν είναικαι τα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόμενα.Ανά ομάδα προσανατολισμού το πρό-γραμμα είναι το εξής:

  Διδασκόμενα Μαθήματα ΟμάδαςΠροσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝ

  ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣΛΑΤΙΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

  Διδασκόμενα Μαθήματα ΟμάδαςΠροσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΕΠΠ (ΑνάπτυξηΕφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περι-βάλλον)

  Διδασκόμενα Μαθήματα ΟμάδαςΠροσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΕΠΠ (Ανά-πτυξη Εφαρμογών σε ΠρογραμματιστικόΠεριβάλλον) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

  Τα  Επιστημονικά πεδία ορίζονται ωςεξής:

  1ο Επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστι

  κές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές)2ο Επιστημονικό πεδίο (Τεχνολογικές

  και Θετικές Σπουδές)3ο    Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές

  Υγείας και Ζωής)4ο   Επιστημονικό πεδίο (Παιδαγωγικές

  Σπουδές)5ο    Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές

  Οικονομίας και Πληροφορικής)Με υπουργική απόφαση θα κατατα-

  χθούν τα Τμήματα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ σταπαραπάνω Επιστημονικά Πεδία.

  Στις Εξετάσεις Εισαγωγής του σχολι-κού έτους 2015-΄16 δίνονται στουςμαθητές και στις μαθήτριες οι εξής δυνα-τότητες:

  Α) Να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα(4) μαθήματα και να είναι υποψήφιοι/εςσε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο, όπωςπροβλεπόταν από το πρόσφατα νομοθε-τημένο σύστημα εισαγωγής(Ν.4186/2013).

  Β) Αν οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν ναέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε έναδεύτερο Επιστημονικό Πεδίο, θα πρέπεινα επιλέξουν και ένα 5ο μάθημα (Γενι-κής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολι-σμού), όπως αυτά περιγράφονται στουςπίνακες που ακολουθούν.

  Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από τηνομάδα προσανατολισμού, έχουν τηδυνατότητα να επιλέξουν από τρία επι-στημονικά πεδία το ένα ή τα δύο επιστη-μονικά πεδία στα οποία θα έχουν πρό-σβαση.

  Στον υπολογισμό των μορίων, δύο απότα τέσσερα μαθήματα που θα αντιστοι-χούν σε ένα Επιστημονικό Πεδίο θαέχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας,που θα ορισθεί με υπουργική απόφαση.

  Στο 4ο επιστημονικό πεδίο η πρόσβα-ση είναι εφικτή από όλες τις ομάδες προ-σανατολισμού.

  Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήμα-τα

  Κάθε ομάδα Προσανατολισμού έχειτρία κοινά μαθήματα που απαιτούνται σεόλα τα επιστημονικά πεδία όπου έχειπρόσβαση η Ομάδα Προσανατολισμού.Το τέταρτο μάθημα αντιστοιχεί σε συγκε-κριμένο επιστημονικό πεδίο. Με ένα δια-φορετικό τέταρτο μάθημα ανοίγεται ηδυνατότητα πρόσβασης σε δεύτερο επι-στημονικό πεδίο. Κάθε Ομάδα Προσανα-τολισμού παρέχει τρεις επιλογές από τιςοποίες κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέ-ξει μία ή δύο.

  Τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθή-ματα ανά ομάδα προσανατολισμού καιανά επιστημονικό πεδίο περιγράφονταιαναλυτικά στους πίνακες που ακολου-θούν:

  Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιά-γραμμα:

  Α) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρίακοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετα-σθούν και στα Λατινικά της Ομάδας Προ-σανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση

  στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο.Β) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία

  κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετα-σθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδεί-ας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμέναμόρια στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

  Γ) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρίακοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετα-σθούν και στα Μαθηματικά Γενικής Παι-δείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επι-στημονικό Πεδίο.

  Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιά-γραμμα:

  Α) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρίακοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετα-σθούν στα Μαθηματικά Ομάδας Προσα-νατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση σταΤμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου.

  Β) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρίακοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετα-σθούν στη Βιολογία Ομάδας Προσανα-τολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 3οΕπιστημονικό Πεδίο.

  Γ) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρίακοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετα-σθούν και στην Ιστορία Γενικής Παιδεί-ας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστη-μονικό Πεδίο.

  Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιά-γραμμα:

  Α) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανω-τέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν ναεξετασθούν και στη Βιολογία ΓενικήςΠαιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειω-μένα μόρια στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

  Β) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανω-τέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν ναεξετασθούν και στην Ιστορία Κατεύθυν-σης, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επι-στημονικό Πεδίο.

  Γ) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανω-τέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν ναεξετασθούν και στις Αρχές ΟικονομικήςΘεωρίας (ΑΟΘ), τότε έχουν πρόσβασηστο 5ο Επιστημονικό Πεδίο.

  Τέλος, το Υπουργείο Παιδείας σημειώ-νει πως το σύστημα Εξετάσεων Εισαγω-γής που περιγράφηκε στις παραπάνωπαραγράφους σχεδιάστηκε ως μεταβατι-κό σύστημα, για να αντιμετωπίσει ελλεί-ψεις, κενά και στρεβλώσεις τόσο τουσυστήματος του Νέου Λυκείου όσο καιτου ισχύοντος σήμερα εξεταστικούσυστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθ-μια Εκπαίδευση.

  Υπήρχαν πάρα πολλοί αντικειμενικοίπεριορισμοί, που δεν επέτρεπαν την επι-δίωξη ενός σχεδιασμού εκ του μηδενός.Όμως δίνει σαφώς περισσότερες ευκαι-ρίες στους υποψήφιους της επόμενηςσχολικής χρονιάς από εκείνες που έδινετο σύστημα του Νέου Λυκείου, χωρίς νααιφνιδιάζει τους μαθητές και τις μαθή-τριες και να ανατρέπει τον προγραμματι-σμό τους.

  Τσάκλοβα Ελένη-Τορνικίδου Ελένη

  Στη δημοσιότητα έδωσε το υπουργείο Παιδείαςτο νέο σύστημα εισαγωγής για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ

  που θα ισχύσει το σχολικό έτος 2015- ‘16.

  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

  2014- ‘15

  Κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 υλοποιούνται στο σχολείομας προγράμματα αγωγής υγεί-ας, περιβαλλοντικής εκπαίδευ-

  σης και πολιτιστικά προγράμματα.Όλα στοχεύουν να ευαισθητοποιήσουν

  τους μαθητές σε σοβαρά κοινωνικά ζητήμα-τα, να τους καλλιεργήσουν αισθητικά, νατους εξοικειώσουν με ερευνητικές μορφέςεργασίας, να ενισχύσουν τη δημιουργικό-τητά τους, να καλλιεργήσουν το ομαδικόπνεύμα και τη συνεργασία.

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  «HYDROBOTS δημιουργώντας τους

  δημιουργούς του μέλλοντος »

  Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές να εξοι-κειωθούν με το σχεδιασμό πλοίων και υποβρυχίων,την άνωση και το εκτόπισμα αντικειμένου , τησυγκόλληση και την ασφαλή χρήση εργαλείων, τηνεργονομία, τον τρόπο στεγανοποίησης, την κατα-σκευή ΗΥDROBOT και τη χρήση του για περιβαλλο-ντικές μετρήσεις.

  Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί από τους εκπαιδευτι-κούς Ντάρδα Αθανάσιο (ΠΕ 03) ΧρυσικοπούλουΑλεξάνδρα (ΠΕ 04) και Δημητρόπουλο Μάριο (ΠΕ19).

  «Άνθρωποι και ζώα: αρμονική συμβίωση -

  υπεράσπιση αδέσποτων ζώων»

  Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίησητων μαθητών όσον αφορά τα ζώα, η συνειδητοποίησηότι είναι δυνατή η συνύπαρξη ανθρώπων και ζώωνστη γειτονιά, η ενημέρωση για τη διαχείριση των αδέ-σποτων ζώων, η ανάπτυξη ορθής ζωοφιλίας καιφιλοζωικής κουλτούρας , η ανάδειξη της πολυσήμα-ντης «χρηστικότητας » των ζώων στη ζωή μας.

  Το πρόγραμμα αναπτύσσεται από τις εκπαιδευτικούς: Τουλιά Δαμιανή, Βούλγαρη Μαρία, Μαντά ΙωάνναΣτάμου Μαρία.

 • 3ο ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΣΕΛ. 3

  «REUSE (Kαλλιτεχνικές δημιουργίες

  από παλιά υλικά)-Σπιτικά καλλυντικά

  - Διαμόρφωση κήπου-Νερό»

  Το παρόν πρόγραμμα αποβλέπει στο να γνωρίσουνοι μαθητές το θέμα της επανάχρησης ως τρόπου δια-χείρισης των απορριμμάτων, να συνειδητοποιήσουντη σχέση καταναλωτικών συνηθειών-παραγωγήςαπορριμμάτων- ρύπανσης νερών. Να αποκτήσουνθετική στάση απέναντι στη μείωση απορριμμάτων, τηνανακύκλωση, την κομποστοποίηση τη σωστή διαχείρι-ση της παραλίας του Ασπροπύργου. Να φτιάξουνφυσικά καλλυντικά –κεραλοιφές.

  Να δημιουργήσουν έργα τέχνης από άχρησταυλικά. Να διαμορφώσουν και να περιποιηθούν τοσχολικό κήπο. Να γράψουν ένα θεατρικό έργο και ναστήσουν μια παράσταση.

  Το πρόγραμμα αναπτύσσεται από τις εκπαιδευτι-κούς: Χρυσικοπούλου Αλεξάνδρα, Ρούσσου Αλεξάν-δρα, Γιαννουλάκου Ολυμπία, Τζερικτίδου Χαρά.

  «Πρόγραμμα αισθητικής ανάπλασης του χώρου»

  Το πρόγραμμα που πραγματοποιείται για δεύτερηχρονιά στοχεύει στη διατήρηση του σχολικού χώρουόχι μόνο καθαρού αλλά και καλαίσθητου και ευχάρι-στου για τους μαθητές. Οι συντελεστές του προγράμ-ματος επιδιώκοντας την αισθητική αναβάθμιση τουσχολικού χώρου φιλοδοξούν να συμβάλουν στη δια-μόρφωση κλίματος πρόσφορου για μάθηση, δημιουρ-γία και επικοινωνία.

  ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΣταυρόπουλοςΗλίας, Πασπάτη Κλειώ

  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ« Η Γενοκτονία του Ποντιακού

  Ελληνισμού - εκατό έτη από τηνέναρξή της»

  Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση γιατα γεγονότα , τα αίτια και τα αποτελέσματα της Γενο-κτονίας, η πληροφόρηση για την πολιτιστική κληρο-νομιά του Ποντιακού Ελληνισμού, η προβολή αξιόλο-γων προσωπικοτήτων του ελληνικού Πόντου, η ανά-δειξη του αγώνα για επιβίωση και πρόοδο καθώς και

  της πολυσχιδούς προσφοράς των Ελλήνων Ποντίωνπου κατέφυγαν στην Ελλάδα.

  Το πρόγραμμα αναπτύσσει ο εκπαιδευτικός Κόκο-ρης Σπύρος [

  «Φωτογραφική Λέσχη»

  Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές θαγνωρίσουν διάφορες τεχνικές φωτογράφησης, θαγίνουν και οι ίδιοι φωτογράφοι και θα αποτυπώσουνμε τις φωτογραφίες τους διάφορες όψεις της ζωής.

  Υπεύθυνοι καθηγητές: Στεφανοπούλου Ελένη,Φυσάκη Πωλίνα, Μαυροειδής Δημήτριος, Παυλοπού-λου Αγλαΐα.

  Θεατρική λέσχηΑνέβασμα Μαύρης Κωμωδίας «Η τελετή», του Παύλου Μάτεσι

  Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία με τονκόσμο του θεάτρου και της μουσικής. Η ανάδειξη τουθεάτρου ως μέσου καλλιτεχνικής έκφρασης και ηαναζήτηση των λεπτών αποχρώσεων του καυστικούχιούμορ της Μαύρης Κωμωδίας. Το πρόγραμμα θααναπτυχθεί από τις εκπαιδευτικούς: ΚωνσταντινίδουΙουλία, Παυλοπούλου Αγλαΐα, Φυσάκη Πωλίνα καιΣτεφανοπούλου Ελένη.

  Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του περσινού εγχειρήματος έκδοσης σχολι-κής εφημερίδας και σκοπό έχει να αποκτήσουν οι μαθητές πρόσβαση σε διάφο-ρα θεματικά πεδία (κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, υγεία, επιστήμη, οικολο-γία),να εξοικειωθούν με συνεργατικές μεθόδους έρευνας, συλλογής και κριτι-κής επεξεργασίας πληροφοριών και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με θέματατόσο της μαθητικής κοινότητας όσο και της ευρύτερης κοινωνίας.

  ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Βιολέτης Αναστάσιος, Στάμου Μαρία, Τζερικτίδου Χαρίκλεια, Τουλιά Δαμιανή

  «Τυπώνουμε εφημερίδα 2 »

 • 3ο ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΣΕΛ. 4

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

  ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

  ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

  « Μαθαίνω την αλήθεια

  - Λέω όχι στο τσιγάρο»

  ( Ίδρυμα ΙΙΒΕΕΑ )

  ΟΠαγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτι-μά ότι το κάπνισμα είναι η μεγαλύτερηεπιδημία που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα.Τον 20ο αιώνα το κάπνισμα προκάλεσε100.000 θανάτους ενώ τον 21ο αιώνα ο αριθ-μός αυτός υπολογίζεται ότι θα φτάσει το έναδισεκατομμύριο.

  Οι επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου απότο κάπνισμα αυξάνουν:

  α) Όσο πιο μικρή είναι η ηλικία έναρξης τουκαπνίσματος.

  β) Όσο περισσότερα χρόνια καπνίζει κάποιος.Στόχοι του προγράμματος είναι οι μαθητές

  και οι μαθήτριες:•Να κατανοήσουν ότι το κάπνισμα αποτελεί

  σημαντικό παράγοντα κινδύνου για σοβαρέςνοσολογικές καταστάσεις (π.χ. καρκίνο, καρ-διαγγειακές παθήσεις, χρόνια αποφρακτικήπνευμονοπάθεια κ.α.)

  •Να αντιληφθούν ότι το κάπνισμα επηρεάζειαρνητικά την αντοχή στη φυσική άσκηση καιγενικά στον αθλητισμό.

  •Να κατανοήσουν το οικονομικό κόστος σεατομικό και εθνικό επίπεδο λόγω νοσηλείας ήκαι θανάτου από νοσήματα που σχετίζονται μετο κάπνισμα.

  •Να αποκτήσουν γνώσεις για τις βλαβερέςσυνέπειες του καπνίσματος.

  •Να διαμορφώσουν αξίες και στάσεις, ώστεμε αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση και υπευθυ-νότητα να φροντίζουν συνειδητά την υγεία τουςμακριά από το κάπνισμα.

  ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:

  - Κούρεντα Ερμιόνη-Γιαννουλάκου Ολυμπία

  - Κόκκορης Σπυρίδων-Κυπραίου Μαριάννα

  Στόχος του προ-γράμματος πουξεκίνησε πέρυσι

  είναι η διαρκής ενημέρωσητης σχολικής ιστοσελίδαςπροκειμένου να ανοίξουμεένα παράθυρο επικοινωνίαςτου σχολείου με την κοινω-νία. Ειδικότερα επιδιώκεταιη προβολή των δραστηριο

  τήτων, των εκπαιδευτικώνπρογραμμάτων και των και-νοτόμων δράσεων του σχο-λείου, η ενημέρωση γονέωνκαι μαθητών για θέματα τουσχολείου και της τοπικήςκοινωνίας, η ενεργοποίησητων μαθητών, η παροχήκινήτρων για παραγωγή και

  δημοσίευση των δικών

  τους κειμένων και η ενί-σχυση της μαθησιακής δια-δικασίας με την αξιοποίησητων νέων τεχνολογιών.

  ΥΠΕΥΘΥΝΟΙΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

  Βιολέτης Αναστάσιος,Δημητρόπουλος Μάριος,

  Ντάρδας Αθανάσιος

  «Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την ιστοσελίδα του σχολείου μας»

 • 3ο ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΣΕΛ. 5

  Κα Ρόδη, πώς πήρατε την απόφαση να ασχο-ληθείτε με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμό-νων;

  Είδα ότι το σχολείο μας δεν είχε ενεργό Σύλ-λογο Γονέων και Κηδεμόνων και θεώρησα ότικαι το 3ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου θα πρέπει ναδείξει το δυναμικό χαρακτήρα του. Εμείς, οιγονείς οφείλουμε να είμαστε κοντά στα παιδιάμας και να στηρίζουμε τις προσπάθειες τωνκαθηγητών και της διεύθυνσης του σχολείου γιαμόρφωση και γνώση.

  Αντιμετωπίζετε δυσκολίες στο έργο σας;Ποια προβλήματα του σχολείου θεωρείτεσημαντικότερα;

  Επειδή ζούμε σε δύσκολους καιρούς, υπάρ-χουν δυσχέρειες ως προς την υλοποίηση τωναιτημάτων του Συλλόγου για τις ανάγκες τουσχολείου. Χρειάζεται τρέξιμο. Υπάρχει αρκετήαγωνία, πίεση και άγχος, όταν πρέπει να ζητήσειςκαι να διεκδικήσεις.

  Ποιο είναι το όραμά σας για το σχολείο;

  Επιθυμία μας είναι να γίνει το καλύτερο τηςπεριοχής τόσο ως προς τις υποδομές όσο και ωςπρος τις πρωτοβουλίες που θα κάνουν τουςμαθητές χαρούμενους και θα τους βοηθούν ναμάθουν καλύτερα.

  Θεωρείτε εφικτούς τους στόχους σας υπότις παρούσες συνθήκες ;

  Υπάρχει θέληση και συνεργασία με τουςεκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου.Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου και η διεύθυνσηκάνουν τα πάντα, για να βελτιώνουν τις συνθή-κες μάθησης των μαθητών.

  Είναι κοντά στους μαθητές και πρόθυμοι ναβοηθήσουν και να στηρίξουν το Σύλλογο αλλάκαι κάθε γονιό ξεχωριστά.

  Έχετε συμπαράσταση στο έργο σας ;

  Υπάρχει αμέριστη συμπαράσταση από το Διευ-θυντή του σχολείου, τον κ. Βιολέτη. Συνεργα-ζόμαστε άψογα για το καλό των μαθητών, αλλάκαι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές είναι κοντάμας και με κατανόηση προσπαθούμε να τους δεί-ξουμε πως τα δίκαια αιτήματα πρέπει να διεκδι-κούνται, για να κατακτηθούν.

  Θεωρείτε σημαντικό το ρόλο του ΣυλλόγουΓονέων και Κηδεμόνων στη λειτουργία τουσχολείου ;

  Είναι σημαντικός ο ρόλος του σε ένα σχολείο,γιατί και οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν πώς είναιτο κλίμα στο σχολείο, ποιο είναι το μαθησιακόπεριβάλλον στο οποίο μαθαίνουν τα παιδιά,

  κοινωνικοποιούνται και μεγαλώνουν. Επίσης,υπάρχουν ζητήματα στη λειτουργία ενός σχολεί-ου που θα πρέπει και ο γονιός να συμμετέχει καινα στηρίζει τη διεύθυνση και τους εκπαιδευτι-κούς στο έργο τους.

  Ρόλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνωνείναι να ακούγεται η φωνή του σχολείου και τωνγονέων που νοιάζονται για τα παιδιά τους.

  Ποιο μήνυμα θα θέλατε να απευθύνετεστους μαθητές και ποιο στους γονείς ;

  Το μήνυμα προς τους μαθητές είναι να μηνεγκαταλείπουν τα όνειρά τους και ότι η ζωή τουςανήκει.

  Το μήνυμα προς τους γονείς είναι να βρίσκο-νται κοντά στα παιδιά τους, να «ακούνε» τιςανάγκες τους και να τα στηρίζουν.

  Ηλίας Πουλιάνος

  Συνέντευξη της προέδρου του ΣυλλόγουΓονέων και Κηδεμόνων, Αθηνάς Ρόδη,

  του 3ου Γυμνασίου Ασπροπύργου

  Τα σχολεία στη χώρα μας διακρί-νονται σε δύο βαθμίδες, τηνπρωτοβάθμια και τη δευτερο-βάθμια. Η πρώτη περιλαμβάνει τοδημοτικό σχολείο που είναι εξαετούςφοίτησης ,ενώ η δεύτερη το γυμνάσιοκαι το λύκειο που είναι τριετούς φοί-τησης το καθένα. Αντίθετα τα σχολείαστη Γερμανία χωρίζονται σε δύο στά-δια. Στο πρώτο στάδιο η φοίτηση είναι πενταετής καιστο δεύτερο εξαετής.Επίσης διαφορές παρατηρούνταικαι ως προς τον σχεδιασμό και την υποδομή των σχο-λικών κτιρίων.

  Τα γερμανικά σχολεία διαθέτουν γήπεδα βόλεϊ, μπά-σκετ ,ποδοσφαίρου ανοιχτά και κλειστά καθώς καιχώρους ψυχαγωγίας με τραμπολίνο, όργανα γυμναστι-κής και άλλα , ανοιχτό γήπεδο στίβου , γήπεδο με χλο-οτάπητα και θερμαινόμενη πισίνα. Με λίγα λόγια ταγερμανικά σχολεία διαθέτουν σύγχρονες αθλητικέςεγκαταστάσεις και είναι πλήρως εξοπλισμένα σε αντί-θεση με τα ελληνικά που συνήθως διαθέτουν μόνογήπεδο ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ.

  Επίσης τα γερμανικά σχολεία διαθέτουν αποδυτήρια ,

  ντους και ντουλαπάκια φύλαξης τωνπροσωπικών αντικειμένων τωνμαθητών.Ακόμα ενώ στο ελληνικόσχολείο οι μαθητές αγοράζουνφαγητό από το κυλικείο στα γερμανι-κά σχολεία υπάρχουν καφετέριες καιτραπεζαρίες μέσα στο χώρο του σχο-λείου, όπου μπορούν οι μαθητές ναγευματίσουν κατά τη διάρκεια της

  έκτης διδακτικής ώρας. Όλα τα παιδιά τρώνε μεσημε-ριανό στο σχολείο, αφού το ημερήσιο πρόγραμμα ξεκι-νά στις 7:45 και τελειώνει στις 4:30 μ.μ.Στο γερμανικόπρόγραμμα σπουδών εκτός από τα υποχρεωτικά μαθή-ματα περιλαμβάνονται και μαθήματα επιλογής όπως,μαθήματα μαγειρικής, ραπτικής, γυμναστικής, πολιτιστι-κού περιεχομένου κ.α. Κάθε μαθητής επιλέγει έναμάθημα επιλογής το οποίο παρακολουθεί μια φορά τηνεβδομάδα για τρεις ώρες. Για κάθε γνωστικό αντικείμε-νο υπάρχει διαφορετική τάξη κατάλληλα εξοπλισμένη,με αποτέλεσμα οι μαθητές από ώρα σε ώρα να μετακι-νούνται σε διαφορετική αίθουσα. Οι κανόνες λειτουρ-γίας των γερμανικών σχολείων είναι λιγότεροι απότους αντίστοιχους ελληνικούς αλλά είναι αυστηρότεροικαι τηρούνται πιστά. Στα γερμανικά σχολεία επιτρέπε-

  ται η χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητέςκαθώς και το κάπνισμα μόνο σε ειδικά διαμορφωμέ-νους χώρους εντός του σχολείου .Οι σχέσεις καθηγη-τών και μαθητών είναι στενότερες και πιο προσωπικές.Μάλιστα ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος μπο-ρεί με ειδική άδεια που χορηγείται να πραγματοποιήσειτρεις φορές το χρόνο δραστηριότητες και εξορμήσειςμε τους μαθητές εκτός σχολείου. Μπορούν για παρά-δειγμα να παρακολουθήσουν μια κινηματογραφική ται-νία, μια θεατρική παράσταση, μια μουσική συναυλία, ναεπισκεφτούν τη βιβλιοθήκη ή έναν πολιτιστικό πολυχώ-ρο.Σχετικά με τις παιδαγωγικές μεθόδους δεν παρατη-ρούνται μεγάλες διαφορές. Ο διάλογος, οι ερευνητικέςεργασίες, τα πειράματα, η χρήση νέων τεχνολογιώνσυναντώνται και στα δύο σχολεία με συχνότητα πουποικίλλει από μάθημα σε μάθημα και από καθηγητή σεκαθηγητή.

  Αυτές ήταν μερικές μόνο από τις διαφορές του ελλη-νικού από το γερμανικό σχολείο ,όπως τις κατέγραψεμε βάση την προσωπική της εμπειρία η μαθήτρια ΝίναΜυλοπούλου της Β΄ Γυμνασίου που έχει φοιτήσει καιστους δύο τύπους σχολείου.

  Νίνα Μυλοπούλου

  ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 • 3ο ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕΛ. 6

  ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

  Μια από τις πιο σημαντικές πόλεις της αρχαίας Ελλά-δας. Αποτελούσε ξεχωριστή πόλη – κράτος με δικότης βασιλέα. Έγινε ιδιαίτερα γνωστή σε όλη τηνελληνική επικράτεια λόγω του ότι εκεί τελούνταν τα Ελευσί-νια μυστήρια προς τιμήν της Θεάς Δήμητρας, η οποία μυθο-λογείται ότι έφθασε στην Ελευσίνα μεταμφιεσμένη ως γριάγυναίκα προς αναζήτηση της κόρης της Περσεφόνης, τηνοποία είχε αρπάξει ο Πλούτωνας, και φιλοξενήθηκε στα ανά-κτορα του βασιλιά Κελεού. Τα Ελευσίνια μυστήρια από τηναπώτατη αρχαιότητα συνέχισαν να λαμβάνουν χώρα μέχρι καιτο 395 μ.Χ. όπου και καταστράφηκαν εντελώς τα ιερά καιφονεύθηκε όλο το ιερατείο από τους Γότθουςχριστιανούς του Αλάριχου. Αίσθηση μας προκαλεί η δομή τουχώρου καθώς και ιδιαίτερα το Πλουτώνειον , το οποίο θεω-ρούνταν ότι είναι είσοδος στον Άδη και ότι από εκεί ο Πλού-τωνας απήγαγε την Περσεφόνη. Η Ακρόπολη της Ελευσίναςκαι συγκεκριμένα τα μεγάλα προπύλαια είναι αντιγραφή τωνπροπυλαίων της Ακρόπολης Αθηνών. Από τα μικρά προπύ-λαια εισέρχεται ο επισκέπτης στο τελεστήριο όπου και τελού-νταν τα Ελευσίνια μυστήρια. Σώζονται επίσης τα ερείπια τουναού του Μίθρα ο οποίος πρέπει να λατρευόταν τα τελευταίαχρόνια της λειτουργίας της Ελευσίνας.

  Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΜΥΘΟΣ

  Τα μυστήρια της Ελευσίνας βασίζονταν στον μύθο τηςαναζήτησης της Περσεφόνης από την μητέρα της, Δήμητραμετά την αρπαγή της από τον άρχοντα του κάτω κόσμουΠλούτωνα. Ο μύθος διηγείται πως ο Ζευς έδωσε τη συγκατά-θεση του στον αδελφό του Πλούτωνα να νυμφευθεί την κόρητης Δήμητρας, κάνοντάς την βασίλισσα των νεκρών. Στησυνέχεια αναφέρεται στην αρπαγή της Περσεφόνης από τονΠλούτωνα, την ώρα που η Κόρη έπαιζε με τις φίλες της Ωκε-ανίδες, μαζεύοντας λουλούδια στους κάμπους της Ελευσίνας.Ο Πλούτων έκανε να φυτρώσει από τη Γη θαυμάσιο άνθοςπου τράβηξε την προσοχή της Κόρης. Στην προσπάθειά τηςόμως να το κόψει, η Γη άνοιξε και ο άρχοντας των νεκρώνφάνηκε με το άρμα του, σκορπώντας τον τρόμο στις νεαρέςΘεές, αρπάζοντας κατόπιν την Περσεφόνη και μεταφέροντάςτην στο Βασίλειό του κάτω από τη Γη. Οι φωνές της Κόρηςκατά την αρπαγή της οδήγησαν στην αναζήτησή της από τηνμητέρα της Δήμητρα..

  Γεμάτη πόνο για τον χαμό του παιδιού της, η Θεά περι-πλανήθηκε εννέα ημέρες αναζητώντας παντού την κόρη της.Πολύτιμη στάθηκε τη δέκατη μέρα η βοήθεια της Θεάς Εκάτηςκαι του Ηλίου, ο οποίος την πληροφόρησε για το τι είχε συμ-βεί. Η λύπη και η οργή της Θεάς μετά από αυτό έγιναν ακόμημεγαλύτερες. Η Θεά μεταμορφώθηκε σε φτωχή και ηλικιωμέ-νη ζητιάνα και αποσύρθηκε στην Ελευσίνα, όπου και έτυχεκαλής υποδοχής από τον βασιλιά του τόπου Κελεό και τησύζυγό του Μετάνειρα.. Η θεά έδωσε εντολή στον Κελεό ναχτίσει προς τιμήν της περίλαμπρο ναό και βωμό στον τόπο τηςΕλευσίνας. Η εντολή πραγματοποιήθηκε με μεγάλη προθυμίααπό τον λαό της Ελευσίνας. Η Θεά επέλεξε τον ναό για δια-μονή της. Βαθιά λυπημένη για την κόρη της, έφερε μια φοβε-ρή και σκληρή χρονιά για τους ανθρώπους, κάνοντας τη Γηάγονη και μαστίζοντας τον πληθυσμό από την πείνα. Η στάσηαυτή της Δήμητρας οδήγησε τον Δία σε μια προσπάθεια συμ-βιβασμού των πραγμάτων. Οι Θεοί, ένας ένας, ζητούσαν απότη Δήμητρα να κοπάσει την οργή της, προσφέροντάς τηςπλούσια δώρα, ωστόσο η ίδια παρέμενε ανένδοτη. Τελικά ηλύση δόθηκε με την αποστολή του Ερμή στον Άδη, με σκοπόνα πείσει τον Πλούτωνα να επιστρέψει την Περσεφόνη στημητέρα της. Ο Πλούτωνας δέχτηκε. Το αποτέλεσμα ήταν ναμένει το 1/3 του έτους με τον νόμιμο σύζυγό της (συμβολικάη περίοδος αυτή σημαίνει τον μαρασμό της φύσης κατά τουςψυχρούς χειμερινούς μήνες) και τα 2/3 με τη μητέρα της καιτους υπόλοιπους Ολύμπιους Θεούς (περίοδος που σημαίνειτην αναγέννηση της φύσης, με την ανάπτυξη του νεαρούάνθους από τον σπόρο που κοιμάται τον χειμώνα μέσα στοχώμα).

  Ακολουθεί η αποστολή της Ρέας στη Δήμητρα, η οποίαζήτησε από τη Θεά να δεχθεί τον συμβιβασμό. Η Δήμητραδέχθηκε και ως αποτέλεσμα της παύσης της οργής της η Γηγέμισε λουλούδια και καρπούς..

  Πριν η Θεά αναχωρήσει για τον φωτεινό Όλυμπο, δίδα-ξε στους άρχοντες της Ελευσίνας Τριπτόλεμο, Διοκλή, Εύμολ-πο και Κελεό τα Ελευσίνια μυστήρια, σε ανάμνηση της αναζή-τησης και της ανάκτησης της κόρης της Περσεφόνης.

  Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

  Η μύηση αποσκοπούσε στη συμφιλίωση με το θάνατο καιτην προσδοκία της μεταθανάτιας ζωής και γι’ αυτό τον λόγο

  είχε μεγάλη απήχηση την εποχή εκείνη.Η ουσία των Ελευσίνιων μυστηρίων παραμένει άγνωστη.

  Ακόμα και για τα Ιερά Αντικείμενα που έφερε ο Ιεροφάντηςενώπιον των μυημένων στο αποκορύφωμα της τελετής δενείναι γνωστή η φύση τους: εικάζεται πως ήταν αρχαϊκά αγαλ-ματίδια και σύμβολα πιθανότατα της Δήμητρας και της Κόρης.Η μυστικότητα που επιβαλλόταν μεταξύ των μυημένων στηρί-ζεται σε βάσεις θρησκευτικές και πολιτικές. Στον ΟμηρικόΎμνο αναφέρεται πως “τα μυστήρια που έδειξε η Δήμητραδεν πρέπει ούτε να παραμελούνται ούτε να ερευνούνταιούτε να κοινολογούνται”, [ενώ από την πολιτεία επιβαλλό-ταν η θανατική ποινή σε όποιον αθετούσε τον όρκο τωνμυστών

  Στις 21 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, το σχολείο μαςπραγματοποίησε εκδρομή στην Ελευσίνα. Όλοι οι μαθητέςτου σχολείου επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό χώρο τηςΕλευσίνας όπου ξεναγήθηκαν από τον υποδιευθυντή του σχο-λείου, κύριο Ντάρδα. Ακολούθως μικρή ομάδα μαθητών υπότην επίβλεψη της κυρίας Παυλοπούλου έγιναν δεκτοί στομουσείο της Ελευσίνας και είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουνμερικά εντυπωσιακά εκθέματα, όπως το υπερφυσικού μεγέ-θους άγαλμα κιστοφόρου κόρης(πρόκειται για μια από τις δύοΚαρυάτιδες που στήριζαν τη στέγη των Μικρών Προπυλαί-ων),τα αγάλματα της Δήμητρας και του Αντίνοου, το ανάγλυ-φο της Περσεφόνης, το αναθηματικό ανάγλυφο του Πλούτω-

  να ,της Περσεφόνης και των ικετών κ.α.Στη συνέχεια ομάδα μαθητών συνοδευόμενη από τον

  Διευθυντή του σχολείου και υπεύθυνους καθηγητές επισκέ-φτηκαν την περιοδεύουσα έκθεση του μουσείου ΑρχαίαςΕλληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά που φιλοξενούντανστο πολιτιστικό κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπουλος της Ελευ-

  σίνας. Εκεί ξεναγήθηκαν σε μια εξαιρετική συλλογή εφευρέ-σεων των αρχαίων Ελλήνων, από το ρομπότ- υπηρέτρια τουΦίλωνος μέχρι τον «κινηματογράφο» του Ήρωνος και από τοαυτόματο ωρολόγιο του Κτησιβίου μέχρι τον αναλογικό υπο-λογιστή των Αντικυθήρων που καλύπτουν την περίοδο από το2000π.Χ. μέχρι το τέλος της αρχαιότητας. Τα εκθέματα συνο-δεύονται από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, ώστε να γίνεταικατανοητή η λειτουργία των μηχανημάτων, ενώ κάποια απ’αυτά είναι διαδραστικά. Οι μαθητές συνειδητοποίησαν ότι ητεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων λίγο πριν από το τέλος τουαρχαίου ελληνικού κόσμου ήταν εξαιρετικά όμοια με τιςαπαρχές της σύγχρονης τεχνολογίας μας και ότι ο ΔυτικόςΠολιτισμός χρωστάει πολλά στους Έλληνες.

  Βασικά εκθέματα της Έκθεσης:1. Το σταθερό αυτόματο θέατρο του Ήρωνος (ο «κινημα-

  τογράφος» των Ελλήνων)2. Το υδραυλικό ωρολόγιο του Αρχιμήδη ( το πρώτο

  υδραυλικό ωρολόγιο με κτύπους της ιστορίας)3. Η αυτόματη υπηρέτρια του Φίλωνος (το πρώτο λει-

  τουργικό ρομπότ της ιστορίας)4. Το κινητό αυτόματο θέατρο του Ήρωνος ( το αυτοκι-

  νούμενο κουκλοθέατρο των Ελλήνων)5. Το υδραυλικό ωρολόγιο του Κτησίβιου (ένα θαύμα

  του αυτοματισμού)6. Η ύδραυλις του Κτησίβιου (το πρώτο πληκτροφόρο

  μουσικό όργανο της ιστορίας)7. Το υδραυλικό αυτόματο των φθεγγομένων ορνέων και

  της επιστραφείσης γλαυκός (ο πρώτος αυτοματισμός επα-ναλαμβανόμενου θεάματος με παραγωγή κίνησης και ήχου)

  8. Το ξυπνητήρι του Πλάτωνος (η πρώτη συσκευή αφύ-πνισης παγκοσμίως)

  9. Ο ηχητικός συναγερμός του Ήρωνος (ο πρώτος αυτο-ματισμός προειδοποίησης της ιστορίας)

  10. Το ατμοτηλεβόλο του Αρχιμήδη (το πρώτο κανόνιτης ιστορίας)

  11. Η πυροσβεστική αντλία του Ήρωνος (η πρώτη εμβο-λοφόρα καταθλιπτική αντλία της ανθρωπότητας)

  12. Ο γαστραφέτης (ο πρώτος καταπέλτης)13. Το αυτόματο άνοιγμα θυρών ναού μετά από θυσία

  στο βωμό του (ο πρώτος κτηριακός αυτοματισμός της ιστο-ρίας)

  14. Ο υπολογιστικός μηχανισμός των Αντικυθήρων(ένας «φορητός υπολογιστής» από την αρχαιότητα).

  15. Η μαγική κρήνη του Ήρωνος (μια «αεικίνητη»συσκευή που παραβιάζει τους νόμους της υδροστατικής)

  16. Ο αστρολάβος του Πτολεμαίου (το G.P.S. των αρχαί-ων Ελλήνων)

  17. Η ευφυής οινοχόη του Φίλωνος (η πρώτη «έξυπνη»συσκευή οικιακής χρήσης στην ιστορία)

  18. Το οδόμετρον του Αρχιμήδη (το πρώτο.ταξίμετρο τηςιστορίας)

  19. Η τρίκωλος ανυψωτική μηχανή (ο πρώτος γερανόςκατακόρυφης ανύψωσης της ανθρωπότητας)

  20. Η αιολόσφαιρα του Ήρωνος (η πρώτη ατμομηχανήτης ανθρωπότητας)

  21. Ο υδραυλικός κοχλίας του Αρχιμήδη22. Η ύσπληξ (ο πρώτος αθλητικός μηχανισμός της

  ιστορίας)23. Η διόπτρα του Ήρωνος (ένας θεοδόλιχος και ένας

  χωροβάτης από το παρελθόν)24. Ο υδραυλικός τηλέγραφος του Αινεία (η πρώτη

  συσκευή τηλεπικοινωνίας παγκοσμίως)25. Η ιπτάμενη περιστερά του Αρχύτα (η πρώτη αυτόνο-

  μη πτητική μηχανή της ανθρωπότητας)26. Το αυτόματο σπονδείο με κερματοδέκτη (ο πρώτος

  αυτόματος πωλητής της ιστορίας)27. Η μηχανή κοπής θηλυκών σπειρωμάτων του Ήρω-

  νος (ο πρώτος σπειροτόμος της ιστορίας)28. Ο λιθοβόλος καταπέλτης του Φίλωνος (ο πρώτος

  μεγάλος λιθοβόλος καταπέλτης της ιστορίας)29. Ο πολυβόλος καταπέλτης του Διονυσίου (ένας αυτό-

  ματος επαναληπτικός καταπέλτης με την πρώτη εφαρμογήτης επίπεδης αλυσοκίνησης παγκοσμίως)

  30. Ο παντογράφος του Ήρωνος (η πρώτη συσκευήαντιγραφής, μεγέθυνσης και σμίκρυνσης παγκοσμίως)

  31. Ο «ελληνικός» νερόμυλος του Στράβωνος (η πρώτηαξιοποίηση της υδραυλικής ενέργειας παγκοσμίως)

  32. Η ανεμοκίνητη ύδραυλις (η πρώτη αξιοποίηση τηςαιολικής ενέργειας παγκοσμίως)

  33. Ο τετράντας του Ιππάρχου (ο πρώτος εντοπιστήςγεωγραφικού πλάτους καθημερινής χρήσης παγκοσμίως)

  34. Το μονόχορδο του Πυθαγόρα (το πρώτο επιστημονι-κό μουσικό όργανο παγκοσμίως)

  35. Το οστομάχιον του Αρχιμήδη (το πρώτο παζλ τηςιστορίας) κ.ά.

  Μαρία ΣιρσόβαΧριστίνα Φωτιάδη

  Κατερίνα Τοπαλίδου

  Ο Δυτικός Πολιτισμ ός χρωστά πολλά στους Έλληνες Ο Δυτικός Πολιτισμ ός χρωστά πολλά στους Έλληνες

 • 3ο ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕΛ. 7

  Εκδρομή στη Νέα Πέραμο

  Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου το σχολείο μαςπραγματοποίησε τον πρώτο περίπατο της νέαςσχολικής χρονιάς. Επιλέξαμε ως προορισμότη Νέα Πέραμο ή Μεγάλο Πεύκο, περιοχή κοντά στονΑσπρόπυργο και αγαπημένο προορισμό των μαθη-τών για βόλτα και ξεκούραση. Μετακινηθήκαμε μελεωφορεία από την εθνική οδό και φτάσαμε στη ΝέαΠέραμο ακολουθώντας τον παραλιακό δρόμο, μιαδιαδρομή όμορφη και ειδυλλιακή. Ο καιρός ήτανθαυμάσιος και τα παιδιά μπόρεσαν να κάνουν βόλτεςδίπλα στη θάλασσα, να παίξουν, να συζητήσουν, ναγνωριστούν καλύτερα και να γευτούν τις τοπικέςσπεσιαλιτέ. Παραμείναμε στο χώρο της παραλίας ωςτις 12.30 περίπου και μετά πήραμε το δρόμο της επι-στροφής για το σχολείο. Οι εντυπώσεις μας ήταν οικαλύτερες και θα επισκεφθούμε ξανά την περιοχή,πιθανότατα την άνοιξη.

  Επίσκεψη στα Έργα Ακροπόλεως ΦιλοπάππουΣτις 17 Μαρτίου 2015 οι μαθητές των τμημάτων Γ1 και

  Γ4 πραγματοποίησαν επίσκεψη στα έργα ΑκροπόλεωςΦιλοπάππου και στο ίδρυμα Θεοχαράκη. Η επίσκεψη οργα-νώθηκε από το ίδρυμα Θεοχαράκη με στόχο την εξοικείωσητων μαθητών με το έργο του αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώ-νη και τη βιωματική επαφή τους με τα έργα του ζωγράφου,Σπύρου Παπαλουκά. Συνοδοί καθηγητές: Στάμου Μαρία,Τζερικτίδου Χαρά, Χρυσικοπούλου Αλεξάνδρα.

  Δημήτρης Πικιώνης (1887-1968)

  Ζωγράφος και συγγραφέας, στοχαστής και φιλόσοφος,διακρίθηκε ως αρχιτέκτονας και άνοιξε νέους ορίζοντεςστην αισθητική της αρχιτεκτονικής, την oποία αντιμετώπισεως τέχνη και όχι ως κτιριολογία και της προσέδωσε έναόραμα σχεδόν ζωγραφικό.

  EΡΓΑ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ,

  ΜΑΊ΄ΟΣ 1954- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1958

  Για τη νεότερη πόλη της Αθήνας, έπρεπε να περάσει περί-που ένας αιώνας από την εποχή των νεοκλασικών κτιρίωνκαι της ρομαντικής κηποτεχνίας του Εθνικού Κήπου, για ναξαναεμφανιστεί ένα έργο -μέσα στη δεκαετία του 1950-δημόσιου υπαίθριου χώρου, με αναφορά στο σύνολο τηςπόλης. Είναι το έργο των διαμορφώσεων στην Ακρόποληκαι στου Φιλοπάππου του αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη,ένα έργο που σκοπό έχει να φέρει τον περιπατητή, στασημεία εκείνα, που θα θεάται τα ερείπια των κλασικών χρό-νων, μέσα από τη μέθεξη του ίδιου του τοπίου. Ο αρχιτέ-κτονας Δημήτρης Πικιώνης, ποιητής και ζωγράφος με έντο-νες μεταφυσικές αναζητήσεις, σχεδιάζει, μελετά και δημι-ουργεί έναν περίπατο, που ουσιαστικά μέσα από τουςθάμνους, τις ελιές, τις πέτρες, τους βράχους και τα θραύ-σματα παλαιότερης κατοίκησης, ο διαβάτης θα μαθαίνει τομύθο της αττικής γης. Ο πλακόστρωτος πεζοδρόμος τουΠικιώνη είναι το χαλί που ενώνει το μοναδικό χώρο τηςπεριοχής του Φιλοπάππου, με το επίπεδο της σημερινήςπρόσβασης προς τα Προπύλαια. Στα πλαϊνά αυτού τουχαλιού ο Πικιώνης έστησε δυο ταπεινές κατασκευές, τοπερίπτερο στου Λουμπαρδιάρη και το Άνδηρο στου Φιλο-πάππου. Από αυτά τα καλά επιλεγμένα σημεία θέας, οσημερινός επισκέπτης, μπορεί να βλέπει το τοπίο της Ακρό-πολης και να στοχάζεται την αισθητική του πολιτισμού τουτόπου. Ο πεζοδρόμος αποτελείται από δυο συστρεφόμενασκέλη, που ελίσσονται πάνω στις πλαγιές της Ακρόποληςκαι του Φιλοπάππου αντίστοιχα. Το πρώτο σκέλος, μεδεξιόστροφη και το δεύτερο με αριστερόστροφη περιέλιξη,φαίνονται σε μια αεροφωτογραφία σαν δυο σκοινιά μεθηλιές στην άκρη, ριγμένα στο τοπίο. Το ένα σκέλος προςτην Ακρόπολη έχει λειτουργία πρόσβασης, ενώ του Φιλο-πάππου είναι διαμορφωμένο για χρήση περιπάτου μεσημεία στάσης και θέας, στα ίχνη των Περιπατητικών φιλό-σοφων, γύρω απ’ την Ακρόπολη.

  Το έργο χωρίζεται σε πέντε “αρχιτεκτονικά θέματα” πουήταν και οι πέντε σταθμοί του περιπάτου μας: στον κόμβο

  Πικιώνη, στο Λουμπαρδιάρη και στο Άνδηρο, στην αρχή καιστο τέλος της πρόσβασης στην Ακρόπολη.

  • Ο κόμβος Πικιώνη

  • Ο Άγιος Δημήτριος ο Λουμπαρδιάρης

  Η εκκλησία του Άγιου Δημήτριου κτίστηκε τον 9ο αιώναστον τύπο μονόκλιτης βασιλικής. Από εδώ οι μισθοφόροιτων Βαυαρών και του Βένετου Μοροζίνι, πυρπόλησαν τηνΑκρόπολη στις 26 Σεπτεμβρίου 1687 και από τότε έμεινε

  στη μνήμη του λαού ως Λουμπαρδιάρης. Από αυτό τοσημείο στην αρχαιότητα ο εισερχόμενος πρωτοαντίκριζετην Ακρόπολη .

  Είσοδος της πόλης από το Δίπυλο.

  Γύρω από το εκκλησάκι ο Πικιώνης διαμόρφωσε μιααυλή με πέτρινα πεζούλια, που έχουν πλάτη τους διακο-σμημένους τοίχους και στην εξωτερική πλευρά ξύλινουςπάγκους, για να συζητούν οι “γέροντες” τις λαμπρές αττι-κές μέρες, όπως στις εκκλησιές στις πλατείες των χωριών.Στο βάθος, πίσω από την κεντρική αυλή και κάτω από τησκιά των δέντρων, δημιούργησε το κυλικείο για τους νέους.Το συγκρότημα του Άγιου Δημήτριου προσφέρει στον επι-σκέπτη οικειότητα, φιλοξενία, ξεκούραση και αναψυχή.

  • Το Άνδηρο

  Ανεβαίνοντας προς το Άνδηρο με θέα προς το συγκρότη-μα του Λουμπαρδιάρη, περάσαμε από τη “θηλιά” του πλα-κόστρωτου στου Φιλοπάππου. Σε αυτή την περιοχή υπάρ-χουν δύο αρχαία ευρήματα: ένας ελληνορωμαϊκός τάφοςκαι ένα χάραγμα στο βράχο με τη λέξη ΦΑΟΣ.

  . Με την πλάτη στην Ακρόπολη πήραμε το μονοπάτι πουξεκινάει στα δεξιά και κατεβαίνει προς το πλακόστρωτο.Από εκεί επιστρέψαμε στον κόμβο Πικιώνη. Περάσαμε απέ-ναντι στο μονοπάτι που οδηγεί στην είσοδο του αρχαιολο-γικού χώρου της Ακρόπολης.

  • Η αρχή του μονοπατιού της Ακρόπολης

  Εδώ δεν μιλάμε για «περίπατο» αλλά για τη σημαντική«πρόσβαση» στον ιερό χώρο της Ακρόπολης. Πρόκειται γιαένα μονοπάτι πέτρινο, βαθμιδωτό, που κυλά σαν φυσικόρυάκι, αποφεύγοντας τους χοντρούς κορμούς τωνδέντρων και οδηγεί τον επισκέπτη κάτω από τη σκιά τουπεύκου και της ελιάς, σε ένα κεντρικό σημείο, όπου αποκα-λύπτεται για πρώτη φορά η θέα των Προπυλαίων. Όλαπροετοιμάζουν για το μεγαλειώδες, το ιδεώδες της κλασι-κής αρχαιότητας.

  • Η είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο

  Το μονοπάτι είναι και αυτό σε σχήμα θηλιάς και καταλήγειστην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης.Φτάνοντας στο τέλος αυτού του πεζόδρομου σε απόστασημόλις 150 μέτρων αποκαλύπτονται τα Προπύλαια.

  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Β&Μ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ

  Μετά τον περίπατο στο λόφο Φιλοπάππου επιβιβαστήκα-με στο πούλμαν και μεταβήκαμε στο πολιτιστικό ίδρυμαΘεοχαράκη, που στεγάζεται στη γωνία Βασιλίσσης Σοφίαςκαι Μέρλιν απέναντι από τη Βουλή. Εντύπωση μας προκά-λεσε ο καλαίσθητος χώρος του κτιρίου και η εγκάρδια υπο-δοχή που μας επιφύλαξαν οι υπεύθυνοι του προγράμμα-τος. Ανεβήκαμε στον πέμπτο όροφο του κτιρίου, όπουφιλοξενείται η έκθεση των έργων του ζωγράφου ΣπύρουΠαπαλουκά . Η αρμόδια υπάλληλος μας ενημέρωσε σχετι-κά με το ρεύμα του υπερρεαλισμού στη ζωγραφική, για τηζωή, τις σπουδές, τα ταξίδια, τις επιρροές και τις διάφορεςφάσεις του έργου του ζωγράφου. Διατυπώνοντάς μαςερωτήσεις και ωθώντας μας σε συνεχή συγκριτική παρατή-ρηση των έργων πέτυχε να μας ενεργοποιήσει, να εντείνειτο ενδιαφέρον μας και εν τέλει να μας οδηγήσει σε μιαβιωματική επαφή με την τέχνη της ζωγραφικής.

  Γκέλαϊ Άννα- Καλαϊτζίδης Γιώργος

  -Ιωακειμίδου Μαρία

  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

  Στις 29 Απριλίου 2015, οι μαθητές της θεα-τρικής ομάδας πραγματοποίησαν επίσκεψη στοεθνικό θέατρο και ξεναγήθηκαν στους χώρουςτου θεάτρου.

  Συνοδοί καθηγητές: Παυλοπούλου Αγλαΐα-Στεφανοπούλου Ελένη-Κωνσταντινίδου Ιουλία-Φυσάκη Παυλίνα

  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

  Στις 2 Απριλίου 2015 οι μαθητές της Β΄Γυμνασίου του σχολείου μας πραγματοποίη-σαν επίσκεψη στο Ολυμπιακό Στάδιο όπου τουςδόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν τα ολυμπιακάαθλήματα και να παίξουν κάποια από αυτά .

  Τα παιδιά εκτονώθηκαν, πέρασαν ευχάριστεςστιγμές και συνειδητοποίησαν τις αξίες τουολυμπιακού ιδεώδους, που γεννήθηκε στηχώρα μας.

  Συνοδοί καθηγητές: Κυπραίου Μαριάννα-Κωνσταντινίδου Ιουλία-Δημήτρης Μαυροειδής

 • 3ο ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕΛ. 8

  Στις 5 Μαρτίου 2015 οι μαθητές τωνδύο περιβαλλοντικών προγραμμά-των του σχολείου μας « Reuse(καλλιτεχνικές δημιουργίες από

  παλιά υλικά)-σπιτικά καλλυντικά-διαμόρφω-ση σχολικού κήπου-νερό » και «HYDROBOTS δημιουργώντας τους δημιουρ-γούς του μέλλοντος » επισκέφτηκαν το ΚΠΕΛαυρίου και πήραν μέρος στο εκπαιδευτικόπρόγραμμα «Γιαλό- Γιαλό». Τους μαθητέςσυνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί: Ντάρδας Αθα-νάσιος, Χρυσικοπούλου Αλεξάνδρα, Τζερι-κτίδου Χαρά.

  Λίγες πληροφορίες για τους στόχους και τηνπορεία του προγράμματος…

  Γιαλό – Γιαλό

  Θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματαΜονοήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που άρχι-

  σε να υλοποιείται στη σχολική περίοδο 2006

  Δραστηριότητες μαθητώνκατά την εξέλιξη του προγράμματος

  ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΟ σκοπός αυτού του προγράμματος, είναι να

  ερευνήσουν οι μαθητές τα μυστικά της ακρογια-λιάς σε ένα από τα πιο όμορφα, καθαρά και ιστο-ρικά λιμανάκια της Αττικής, «το λιμάνι της Ποσει-δωνίας».

  Ο πυθμένας της θάλασσας αυτής καλύπτεταιαπό τα λιβάδια της Posidonia oceanica, ενόςανώτερου θαλάσσιου φυτού που δημιουργεί έναδυναμικό οικοσύστημα, που όμως, κινδυνεύειαπό την έντονη «οικιστική ανάπτυξη».

  Ο προβληματισμός και η συμμετοχή για τη δια-τήρηση και διαχείριση της ακτής με γνώμονα τηναειφόρο ανάπτυξη αποτελεί τελικό στόχο τουπρογράμματος.

  ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΣύντομη ενημέρωση στο ΚΠΕΔραστηριότητες στο ΠεδίοΔειγματοληψία οργανισμώνΜελέτη βιοποικιλότηταςΜέτρηση αβιοτικών παραγόντωνΠαιχνίδι ρόλων: «συμμετοχή στις αποφάσεις»Δραστηριότητες στο ΕργαστήριοΑνάλυση δειγμάτων με στερεοσκόπιαΚύκλος ζωής αχινού (γονιμοποίηση στο μικρο-

  σκόπιο)Αξιολόγηση οικοσυστήματος

  ΣΙΡΣΟΒΑ ΜΑΡΙΑ- ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  ΚΠΕ ΛΑΥΡΙΟΥ: Θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα

  “ΕΛΕΝΗ” του ΕΥΡΙΠΙΔΗ

  Σκηνοθεσία: ΕΛΛΗ ΒΟΖΙΚΙΑΔΟΥΜουσική: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΥΤΣΗΣΣκηνικά: ΧΑΡΗΣ ΣΕΠΕΝΤΖΗΣKοστούμια: ΕΛΣΑ ΒΩΚΟΥΕκτέλεση κοστουμιών: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΑΡΓΥΡΟΥΕκτέλεση μουσικής: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΑΘΗΝΩΝΜουσική διδασκαλία: ΛΟΡΝΑ ΚΟΥΤΣΗΦωτισμοί: ΝΙΚΟΣ ΤΣΕΛΕΣΗχοληψία: ΣΤΡΑΤΟΣ ΛΕΜΗΣΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

  Το είδωλο μιας γυναί-κας προκάλεσε τον Τρωικόπόλεμο και όχι η ίδια ηΕλένη, γιατί η Ήρα πεισμα-τωμένη με τον Πάρη πουδιάλεξε την Αφροδίτη και

  όχι εκείνη για το βραβείο της ομορφιάς,του έδωσε αντί για την Ελένη, δώρο τηςΚύπρης προς τον Πάρη, τον «ίσκιο τηςΕλένης, μια νεφέλη.

  Ο Ερμής βοηθούμενος από το Δίαφέρνει την πραγματική Ελένη στην Αίγυ-πτο κάτω από τη φροντίδα του ενάρετουΠρωτέα, βασιλιά της Αιγύπτου. Μετά τοθάνατό του όμως ο γιος του Θεοκλύμενοςθέλει να την παντρευτεί και την πιέζει ναδεχτεί αυτό το γάμο. Η Ελένη βρίσκειάσυλο στον τάφο του Πρωτέα. Με τηνείσοδο του Τεύκρου πληροφορείται ηΕλένη την καταστροφή της Τροίας και το

  χαμό του Μενέλαου, του άντρα της.Ελληνίδες σκλάβες, ο χορός της τρα-

  γωδίας, παρηγορούν την «θρηνούσα»Ελένη, τη συμβουλεύουν και την πείθουννα ρωτήσει τη μάντισσα Θεονόη, αδελφήτου Θεοκλύμενου, για τη μοίρα του άντρατης.

  Μετά από πολλά χρόνια, ο Μενέλαοςπου ναυαγός φτάνει στην Αίγυπτο, συνα-ντάται με την πραγματική γυναίκα του, ενώη άλλη, η νεφέλη, εξαφανίζεται στον αιθέ-ρα. Η Θεονόη βοηθά τους δύο συζύγουςνα δραπετεύσουν.

  Η Ελένη καταστρώνει το σχέδιο αποδρά-σεως και οι δυο τους κατορθώνουν ναξεγελάσουν τον Αιγύπτιο βασιλιά και ναφύγουν για την Ελλάδα. Η παράστασηαυτή είναι δοσμένη σε κλασική γραμμή καιέχει παρουσιαστεί σε μεγάλα Φεστιβάλ σε

  όλη την Ελλάδα. Ο θίασος είναι 15μελής(12 ηθοποιοί και 3 τεχνικοί).Στο βιβλίο της Γ’ Γυμνασίου oι παραγωγέςτης Ελένης από το θέατρο «ΘΥΜΕΛΗ»αναφέρονται ως οι αντιπροσωπευτικότε-ρες μεταξύ άλλων του Εθνικού Θεάτρουκαι του Κ.Θ.Β.Ε.

  Οι μαθητές της Γ ‘ Γυμνασίου είχαν τηνευκαιρία να απολαύσουν τη συγκεκριμένηπαράσταση τη Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015με τη συνοδεία των καθηγητριών , ΣτάμουΜαρίας και Τζερικτίδου Χαρίκλειας. Κατάγενική ομολογία η παράσταση εντυπωσία-σε τους μαθητές και συνέβαλε αποφασιστι-κά στην πληρέστερη κατανόηση της τραγω-δίας, «Ελένη» του Ευριπίδη που διδάσκο-νται.

  Καλαϊτζίδης Γιώργος – ΓιαννακόπουλοςΑπόστολος

 • 3ο ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕΛ. 9

  ΤΤην περιμέναμε αρκετό καιρό αυτήν τηνεκδρομή στη Σύρο με την περιβαλλοντικήομάδα. Και επιτέλους η πολυπόθητη μέρα

  έφτασε…Την Κυριακή 29 Μαρτίου συγκεντρωθήκα-με όλοι,, μαθητές και συνοδοί καθηγητές (Α.Βιολέ-της, Α.Ρούσσου, Α.Χρυσικοπούλου, Χ.Τζερικτίδου)στις 6:00 π.μ. στο σχολείο και επιβιβαστήκαμε στοπούλμαν με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά. Αν καιαγουροξυπνημένοι ήμασταν ευδιάθετοι. Στις 7:30π.μ. το πλοίο μας « BLUE STAR ΠΑΡΟΣ » απέπλευ-σε. Χαρούμενοι παρακολουθούσαμε από το κατά-στρωμα το πλοίο να ξεμακραίνει από το λιμάνι τουΠειραιά. Για τρεις ημέρες θα αφήναμε πίσω τηνπολύβουη Αθήνα και το άγχος των μαθημάτων γιανα απολαύσουμε τη γαλήνη και την ομορφιά τηςΣύρου…

  Και να!!! Στις 11:15 είδαμε να ξεπροβάλλει από τοαπέραντο γαλάζιο το λιμάνι της Σύρου. Στις 11:30 π.μ.αποβιβαστήκαμε στην Ερμούπολη, την πρωτεύουσατου νησιού. Μια δυσάρεστη έκπληξη μας περίμενε…Άρχισε να βρέχει!!! Όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε μπή-καμε στο πούλμαν και αρχίσαμε να προτείνουμελύσεις, ώστε να μη χάσουμε χρόνο από τις δραστηριό-τητές μας . Λίγοι ήταν οι προνοητικοί που είχαν μαζίτους ομπρέλα… Χάρη στην επιμονή του διευθυντήμας αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε πιστά το πρό-γραμμά μας.

  Σχηματίζοντας μια ανθρώπινη αλυσίδα και κινούμενοιόσο μπορούσαμε κάτω από στέγαστρα κινηθήκαμεπρος τον πρώτο σταθμό της περιήγησής μας. Το θέα-τρο Απόλλων. Ως δια μαγείας μέχρι να φτάσουμε στοθέατρο η βροχή σταμάτησε και ένας δυνατός ήλιοςέλαμψε στον ουρανό.

  Καλός οιωνός, σκεφτήκαμε…Το θέατρο Απόλλωναποτελεί μικρογραφία της σκάλας του Μιλάνου καικατασκευάστηκε το 1864 για να φιλοξενήσει έκτοτεαξιόλογες παραστάσεις ελληνικών και ξένων θιάσωνκαθώς και φημισμένους ηθοποιούς, όπως την αείμνη-στη Μαρίκα Κοτοπούλη.

  Το θέατρο υπέστη σοβαρές καταστροφές κατά τηνπερίοδο της Κατοχής. Σήμερα, ανακαινισμένο πια,φιλοδοξεί να ανακτήσει την παλιά του αίγλη. Εντυπω-σιακά στοιχεία του θεάτρου είναι τα περίφημα ανοίγμα-τα με τους τοσκανικούς κίονες, τις τέσσερις σειρέςθεωρείων και τις θαυμάσιες τοιχογραφίες τωνΜότσαρτ, Βέρντι, Δάντη, Αισχύλου κ.λ.π.

  Συνεχίζοντας την περιήγησή μας στο κέντρο τηςπόλης συναντήσαμε την αριστοκρατική συνοικία«Βαπόρια» με τα περίφημα νεοκλασικά κτίρια, απολαύ-σαμε τη θέα της Μικρής Βενετίας και επισκεφτήκαμετον επιφανέστερο ναό της πόλης, τον Άγιο Νικόλαο,που θεμελιώθηκε το 1848 και ολοκληρώθηκε τυπικάτο 1870.Ο ναός συνδυάζει το ορθόδοξο στοιχείο με τηναρχαιοελληνική μεγαλοπρέπεια και τις δυτικές επιρρο-ές .Ο ζωγραφικός και ανάγλυφος διάκοσμός του ολο-κληρώνει την πραγματικά μεγαλειώδη όψη, που δημι-ουργούν το εντυπωσιακό τέμπλο, ο επισκοπικός θρό-νος και ο άμβωνας, ο οποίος προσομοιάζει στον αντί-στοιχο της Μητρόπολης Αθηνών.

  Επόμενος σταθμός μας ήταν το Αρχαιολογικό Μου

  σείο, που περιλαμβάνει ευρήματα μιας μακραίωνηςπεριόδου που ξεκινά από τη Νεολιθική εποχή και εκτεί-νεται μέχρι την ελληνιστική περίοδο και τους ύστερουςρωμαϊκούς χρόνους. Ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίσα-με τα λίθινα και μαρμάρινα σκεύη καθώς και τα πήλινααγγεία από τη Χαλανδριανή της Σύρου, τα ειδώλια απότην Πάρο και την Νάξο, γλυπτά και επιγραφές από τηΣύρα των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων κ.λ.π.

  Ακολουθήσαμε στη συνέχεια το δρόμο από τηνκεντρική μαρμάρινη πλατεία Μιαούλη και την ομώνυμηαυθεντική εικόνα του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου. Αυτήήταν και η τελευταία στάση μας πριν από το μεσημε-ριανό φαγητό. Για τις επόμενες δύο ώρες ήμαστανελεύθεροι να περιηγηθούμε στην Ερμούπολη, να φάμεκαι να ψωνίσουμε.

  Στις 5:00 μ.μ. συγκεντρωθήκαμε στο πούλμαν επιβι-βαστήκαμε και κατευθυνθήκαμε προς την περιοχή Αζό-λιμνος, όπου βρίσκεται το πολυτελές ξενοδοχείο«Φάρος», στο οποίο καταλύσαμε. Αφού τακτοποιηθή-καμε στα δωμάτια είχαμε στη διάθεση μας αρκετό ελεύ-θερο χρόνο για ξεκούραση και βόλτες στην παραλία.Ακολούθησε δείπνο στο ξενοδοχείο και βραδινή δια-σκέδαση στο κλαμπ Μεσάνυχτα, όπου ξεχωρίσαμε γιατο κέφι και τις χορευτικές μας ικανότητες.

  Την επόμενη μέρα ξυπνήσαμε νωρίς γιατί το πρό-γραμμα μας ήταν γεμάτο. Μετά το πρωινό αναχωρή-σαμε από το ξενοδοχείο με πρώτο προορισμό το Νεώ-ριο. Το ναυπηγείο χτίστηκε το 1860 και εγκαινιάστηκετο 1861 από την πρώτη Ατμοπλοϊκή Εταιρεία της Ελλά-δας που διηύθυνε επί χρόνια ο Ηλίας Κεχαγιάς. Αρχι-κά, το εργοστάσιο κατασκεύαζε μικρές ατμομηχανές,αντλίες , λέβητες, πιεστήρια, ακόμα και μικρά ραβδωτάκανόνια κατά την Κρητική Επανάσταση του 1866-1869. Ακόμη, περιλάμβανε τμήματα μηχανουργείου,λεβητοποιείου και χυτηρίου.

  Το πρώτο μεταλλικό εμπορικό πλοίο στην Ελλάδαναυπηγήθηκε στο Νεώριο το 1892 και το δεύτερο στα1903-1904. Μετά το κλείσιμο του ναυπηγείου επί δύοχρόνια , το Νεώριο αγοράστηκε το 1994 από τη σημε-ρινή εταιρεία «Νεώριον Νέα Α.Ε.» και επαναλειτούργη-σε. Η ίδια εταιρεία το 1997 αγόρασε και τα ναυπηγείατης Ελευσίνας. Το ναυπηγείο σήμερα ασχολείταικυρίως με τη συντήρηση και την επισκευή πλοίων καιαντιμετωπίζει πρόβλημα βιωσιμότητας λόγω οικονομι-κών προβλημάτων και σκληρότατου ανταγωνισμούαπό τα ναυπηγεία της Τουρκίας που κάνουν προσφο-ρές που δεν μπορούν να κάνουν τα ελληνικά ναυπη-γεία λόγω κόστους εργατικών χεριών.

  Μετά την ομολογουμένως άκρως ενδιαφέρουσαξενάγηση μας στο Νεώριο κινηθήκαμε με τα πόδιαπρος το Δημαρχείο της Ερμούπολης που δεσπόζει στοκέντρο της πλατείας Μιαούλη, στην καρδιά της πόλης.Το Δημαρχείο, έργο του Γερμανού αρχιτέκτονα Ε. Τσίλ-λερ χτίστηκε το 1889. Μνημειώδης μαρμάρινη σκάλαοδηγεί από την πλατεία στον πρώτο όροφο.

  Ο συνδυασμός του δωρικού με το ιωνικό στοιχείο στοεξωτερικό του κτιρίου προσδίδουν σε αυτό αρχαιοπρέ-πεια. Στην πρόσοψη προεξέχει και τονίζεται περισσότε-ρο το κεντρικό τμήμα καθώς και οι ακραίοι πύργοι. Ιδι

  αίτερα αξιόλογη είναι η πλούσια ζωγραφική διακό-σμηση του εσωτερικού.

  Ακόμη οι κίονες, οι ευρύχωρες εσωτερικές αυλές, ηυαλόφρακτη στέγη και το παλιό δημοτικό Ρολόι είναιμερικά από τα στοιχεία που εντυπωσιάζουν. Η ξενάγη-σή μας στην αίθουσα συνεδριάσεων ήταν από τιςπλέον ενδιαφέρουσες. Πρέπει να σημειωθεί πως σήμε-ρα στο χώρο εκτός από το Δημαρχείο καθαυτό στεγά-ζεται το Εφετείο Αιγαίου και άλλες υπηρεσίες.

  Στη συνέχεια είχαμε στη διάθεσή μας δύο ελεύθε-ρες ώρες για φαγητό και περιπλάνηση στα γραφικάσοκάκια της πόλης.

  Κατά τις 15:00 μ.μ. αναχωρήσαμε για τον απογευμα-τινό μας περίπατο με πούλμαν αυτή τη φορά στις φημι-σμένες και πολυτραγουδισμένες παραλίες του νησιού:Κίνι, Γαλησσάς, Φοίνικας, Ποσειδωνία, Αγκαθωπές,Δελαγράτσιας, Μέγας Γιαλός, Βάρη. Στο δρόμο για τοΚίνι όπως και σε ένα μικρό αιολικό πάρκο στα βόρειατου νησιού είδαμε ανεμογεννήτριες . Επίσης πραγμα-τοποιώντας τον γύρο του νησιού συναντήσαμε πολλάθερμοκήπια για την παραγωγή λαχανικών και διάφορεςιδιόμορφες κατασκευές για την περισυλλογή του βρό-χινου νερού. Συναντήσαμε επίσης το εργοστάσιο αφα-λάτωσης που λειτουργεί στο νησί και επεξεργαζόμενοβρόχινο ή θαλασσινό νερό τροφοδοτεί τους κατοίκουςμε πόσιμο νερό σε προσιτή τιμή (20 λεπτά για 10 λίτραπόσιμο νερό).

  Φθάνοντας στα νότια θαυμάσαμε τις πυργοειδείςεπαύλεις των παλιών μεγαλέμπορων και μεγαλοβιομη-χάνων του νησιού στην Ντελαγκράτσια, που τις διαδέ-χτηκαν τα παραθεριστικά σπίτια του Μ .Γιαλού. Τέλοςφτάσαμε σε ένα από τα μεγαλύτερα χωριά του νησιού,τη Βάρη με τα κλασικά αγροτόσπιτα. Κατά τις 17:30μ.μ.επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο για ανάπαυση και