αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

40
Υπερκινητικός Δάσκαλος Υπερκινητικός Δάσκαλος

Transcript of αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Page 1: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 2: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 3: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Το Το αρχαίο ελληνικό θέατροαρχαίο ελληνικό θέατρο, θεσμός της , θεσμός της αρχαιοελληνικής αρχαιοελληνικής πόλης-κράτουςπόλης-κράτους, , διδασκαλίαδιδασκαλία και τέλεση θεατρικών παραστάσεων, επ' και τέλεση θεατρικών παραστάσεων, επ' ευκαιρία των εορτασμών του Διονύσου, ευκαιρία των εορτασμών του Διονύσου, αναπτύχθηκε στα τέλη της αρχαϊκής αναπτύχθηκε στα τέλη της αρχαϊκής περιόδου και διαμορφώθηκε πλήρως κατά περιόδου και διαμορφώθηκε πλήρως κατά την κλασική περίοδο -κυρίως στην Αθήνα. την κλασική περίοδο -κυρίως στην Αθήνα. Φέρει έναν έντονο θρησκευτικό και Φέρει έναν έντονο θρησκευτικό και μυστηριακό χαρακτήρα κατά τη διαδικασία μυστηριακό χαρακτήρα κατά τη διαδικασία της γέννησής του, αλλά και έναν εξίσου της γέννησής του, αλλά και έναν εξίσου έντονο κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα έντονο κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα κατά την περίοδο της ανάπτυξής του. κατά την περίοδο της ανάπτυξής του.

Page 4: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Τα κύρια μέρη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου ήταν η Τα κύρια μέρη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου ήταν η σκηνήσκηνή, η , η ορχήστραορχήστρα και το και το κοίλονκοίλον, με τα ακόλουθα επιμέρους μέρη:, με τα ακόλουθα επιμέρους μέρη:

Η Η σκηνήσκηνή: ορθογώνιο, μακρόστενο κτήριο, που προστέθηκε : ορθογώνιο, μακρόστενο κτήριο, που προστέθηκε κατά τον 5ο αι. π.Χ. στην περιφέρεια της ορχήστρας απέναντι κατά τον 5ο αι. π.Χ. στην περιφέρεια της ορχήστρας απέναντι από το κοίλον. Στην αρχή ήταν ισόγεια και χρησιμοποιούταν από το κοίλον. Στην αρχή ήταν ισόγεια και χρησιμοποιούταν μόνο ως αποδυτήρια, όπως τα σημερινά παρασκήνια και τα μόνο ως αποδυτήρια, όπως τα σημερινά παρασκήνια και τα καμαρίνια.καμαρίνια.Το Το προσκήνιοπροσκήνιο: μια στοά με κίονες μπροστά από τη σκηνή. : μια στοά με κίονες μπροστά από τη σκηνή. Ανάμεσα στα διαστήματα των κιόνων βρίσκονταν θυρώματα και Ανάμεσα στα διαστήματα των κιόνων βρίσκονταν θυρώματα και ζωγραφικοί πίνακες (τα σκηνικά). Τα θυρώματα του προσκηνίου ζωγραφικοί πίνακες (τα σκηνικά). Τα θυρώματα του προσκηνίου απέδιδαν τρεις πύλες, από τις οποίες έβγαιναν οι υποκριτές. Το απέδιδαν τρεις πύλες, από τις οποίες έβγαιναν οι υποκριτές. Το προσκήνιο ήταν αρχικά πτυσσόμενο, πιθανώς ξύλινο.προσκήνιο ήταν αρχικά πτυσσόμενο, πιθανώς ξύλινο.Τα Τα παρασκήνιαπαρασκήνια: τα δύο άκρα της σκηνής που προεξέχουν : τα δύο άκρα της σκηνής που προεξέχουν δίνοντάς της σχήμα Π στην κάτοψη.δίνοντάς της σχήμα Π στην κάτοψη.Οι Οι πάροδοιπάροδοι: οι διάδρομοι δεξιά και αριστερά από τη σκηνή που : οι διάδρομοι δεξιά και αριστερά από τη σκηνή που οδηγούν στην ορχήστρα. Συνήθως σκεπάζονταν με αψίδες.οδηγούν στην ορχήστρα. Συνήθως σκεπάζονταν με αψίδες.

Page 5: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Η Η ορχήστραορχήστρα: Η ημικυκλική (ή κυκλική, π.χ. Επίδαυρος) πλατεία : Η ημικυκλική (ή κυκλική, π.χ. Επίδαυρος) πλατεία στο κέντρο του θεάτρου. Συνήθως πλακόστρωτη. Εκεί δρούσε ο στο κέντρο του θεάτρου. Συνήθως πλακόστρωτη. Εκεί δρούσε ο χορός.χορός.Η Η θυμέληθυμέλη: ο βωμός του Διονύσου στο κέντρο της ορχήστρας.: ο βωμός του Διονύσου στο κέντρο της ορχήστρας.Ο Ο εύριποςεύριπος: αγωγός απορροής των υδάτων στην περιφέρεια της : αγωγός απορροής των υδάτων στην περιφέρεια της ορχήστρας από το μέρος του κοίλου.ορχήστρας από το μέρος του κοίλου.

Το Το κοίλονκοίλον: όλος ο αμφιθεατρικός χώρος (με τα εδώλια, τις : όλος ο αμφιθεατρικός χώρος (με τα εδώλια, τις σκάλες και τα διαζώματα) γύρω από την ορχήστρα όπου σκάλες και τα διαζώματα) γύρω από την ορχήστρα όπου κάθονταν οι θεατές.κάθονταν οι θεατές.Οι Οι αναλημματικοί τοίχοιαναλημματικοί τοίχοι: οι τοίχοι στήριξης του εδάφους στα : οι τοίχοι στήριξης του εδάφους στα άκρα του κοίλου.άκρα του κοίλου.Οι Οι αντηρίδεςαντηρίδες: πυργοειδείς τοίχοι κάθετοι προς τους : πυργοειδείς τοίχοι κάθετοι προς τους αναλημματικούς που χρησιμεύουν στην καλύτερη στήριξή τους.αναλημματικούς που χρησιμεύουν στην καλύτερη στήριξή τους.Τα Τα διαζώματαδιαζώματα: οριζόντιοι διάδρομοι που χωρίζουν τις θέσεις : οριζόντιοι διάδρομοι που χωρίζουν τις θέσεις των θεατών σε οριζόντιες ζώνες.των θεατών σε οριζόντιες ζώνες.Οι Οι σκάλεςσκάλες: κλιμακωτοί εγκάρσιοι διάδρομοι για την πρόσβαση : κλιμακωτοί εγκάρσιοι διάδρομοι για την πρόσβαση των θεατών στις θέσεις τους.των θεατών στις θέσεις τους.Οι Οι κερκίδεςκερκίδες : ομάδες καθισμάτων σε σφηνοειδή τμήματα που  : ομάδες καθισμάτων σε σφηνοειδή τμήματα που δημιουργούνται από τον χωρισμό των ζωνών με τις σκάλες.δημιουργούνται από τον χωρισμό των ζωνών με τις σκάλες.Τα Τα εδώλιαεδώλια: τα καθίσματα, οι θέσεις των θεατών.: τα καθίσματα, οι θέσεις των θεατών.Η Η προεδρίαπροεδρία : η πρώτη σειρά των καθισμάτων όπου κάθονταν οι  : η πρώτη σειρά των καθισμάτων όπου κάθονταν οι επίσημοι.επίσημοι.

Page 6: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 7: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 8: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 9: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 10: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 11: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 12: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 13: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 14: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 15: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 16: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 17: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 18: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 19: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 20: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 21: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 22: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 23: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 24: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 25: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 26: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 27: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 28: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Το Το θέατροθέατρο είναι ο κλάδος της τέχνης που είναι ο κλάδος της τέχνης που αναφέρεται στην απόδοση ιστοριών μπροστά αναφέρεται στην απόδοση ιστοριών μπροστά σε κοινό, με τη χρήση κυρίως του λόγου, σε κοινό, με τη χρήση κυρίως του λόγου, αλλά και της μουσικής και του χορού. Το αλλά και της μουσικής και του χορού. Το θέατρο μπορεί να έχει διάφορες μορφές, θέατρο μπορεί να έχει διάφορες μορφές, όπως είναι ο μονόλογος, η όπως είναι ο μονόλογος, η όπεραόπερα, το , το μπαλέτομπαλέτο, η , η παντομίμαπαντομίμα κ.α. Το θέατρο δημιουργήθηκε κ.α. Το θέατρο δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στην Αρχαία Αθήνα, σαν μια για πρώτη φορά στην Αρχαία Αθήνα, σαν μια εξέλιξη του εξέλιξη του διθύραμβουδιθύραμβου. Οι πρώτες μορφές . Οι πρώτες μορφές του θεάτρου σε όλη τη διάρκεια της του θεάτρου σε όλη τη διάρκεια της ελληνικής αρχαιότητας ήταν η τραγωδία, η ελληνικής αρχαιότητας ήταν η τραγωδία, η κωμωδία και το σατυρικό δράμα. Στο αρχαίο κωμωδία και το σατυρικό δράμα. Στο αρχαίο Ελληνικό θέατρο πρωταγωνιστούσαν μονάχα Ελληνικό θέατρο πρωταγωνιστούσαν μονάχα άντρες και ακόμη *και σε γυναικείους ρόλους άντρες και ακόμη *και σε γυναικείους ρόλους ντύνονταν οι ίδιοι γυναίκες. Το 1962, από το ντύνονταν οι ίδιοι γυναίκες. Το 1962, από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, καθιερώθηκε η Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, καθιερώθηκε η 27η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου. 27η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου.

Page 29: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 30: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 31: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 32: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 33: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 34: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 35: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 36: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 37: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 38: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 39: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος

Page 40: αρχαίο και σύγχρονο θέατρο 8

Υπερκινητικός ΔάσκαλοςΥπερκινητικός Δάσκαλος