Θέατρο Μοιρών

of 6 /6
χ0Pι]ta: το e,v o|κ)Jι EPAΣ| 0ΕATΡ|l{H τEχ ΣKHNH NII{H |!10|PΩN < 0 $dνατo q, τoυ Πε1 ιxλlου φ> τoυ Δ. ΚoμμηΜ .,,xαι μdιo.,,

Embed Size (px)

description

Μοίρες - Θεατρικές Παραστάσεις

Transcript of Θέατρο Μοιρών

Page 1: Θέατρο Μοιρών

χ0Pι]ta:

το e,v o|κ)Jι

EPAΣ|0ΕATΡ|l{H

τEχΣKHNH

NII{H|!10|PΩN

< 0 $dνατo q, τoυ Πε1 ιxλlου φ>

τoυ Δ. ΚoμμηΜ

.,,xαι dμ μdιo.,,

Page 2: Θέατρο Μοιρών

χοPι]tο] ερ.nlτθρlo yp']'o{oll]'

AΛεΞ AιιHΣ'χpoΝ A |t'Θ".t.ι.""')". 2ζ ι1".P.ζ

τΛ 7'42ΙJ2312η

{,

)(οPιlΓ0|

tΠ|(0 ΝQιl AΣ:Ar.τtΙlAΛoΕ AIIo|ΨΗ

Page 3: Θέατρο Μοιρών

χοPHt0|:

ΦoYPNoΣKoYNΔoYΡAKH

Παaαc.τhαειc:

Tετι1lτη 15 Ιουιiου

Δειτiyα 20 Ιaυιlου

Πtμττη 23 Ιoιιicυ

Κυqιαxi 26 Ιaυνiου

Δευτl1a 27 Ιουιiaυ

Tετd1τη 29 Ιoυνlaι

Πα1αοιευη Ι Ιaλlου

7ρlτη 5 Ιολiου

Tετ17η 6 Ιoυλbυ

Σινεμd StadiοΠoλixειτρo Moψιilν

Ω7α !ναρξηs 21:30

Tιμη ειαδδoυ: 5.00€

Παιδιd Γυμιααioυ & '4ιxε/ου : 3.00€

Παιδιd Δημoτιxoιj : Δω7εdν

χ0PHta|:

='+Lj|lΕ-|zαxcιρloUδαKn

Page 4: Θέατρο Μοιρών

χοPHtο:

DoιcE v|τA

Λiγαλoγια για τo dργo...

ι, ,\ρη,τοζ και η l ^ειη pιαζ0νται τοΛJνα ,αντPευτoυ,

1ιανα pρeθa'iι ετιτLλου9 γbιaι '''.(1 Ξd:ιPαζ τηζ'rL 1ηζ τaζ ιαΦniζ.ι μι ιην α τδoα,η ιoι

ια1Ινειa1λψac, την i),λη uiριι.

Και ειδ Υ1ιτρa., και πeθeρδ91pαQoιι τρacrrλipειg'

ταρ αn {ιιaιι aτ L8 αι α και ντ aψτcπ ιL Ρει',

θνγa{ιτ αι iια ζ\ηια τaυ τλαιβΘ...την Nεδτερη Ιλλdδα,

t Ιoιo;

1. o κατα τhoa ωι!€ιηαε i1 ι{D'α'!ε τaν τιτa..o θιiνατog τoυ Περικλθoυq>'.

] τ.ραστιζoμιν)ι trι πιi9a.,aκα9',αC,.ηι α:ον1l .]ν

κατi)'\"7aιι ια τoακι:lθoiι και ια eψλiξoτι ατ η διαγ&,γη

και τηι υτbl.οιτη cικc.γLι εια γαξΙ ψε τa4 ττηρLτεc,'

Ν[e τηl ταρiγpαη τr'n 'JρxραιγaτLρωι κατωQLρνaυι

Lι αι ετιQα'l\ oιγβιpααμt''

T ι θω γπaρaι\αε bψelc, ι α eτιQυΙiιoαω η oιγpi'ωo1

oτa μλλaι;

oνδμεθιι!

οrjEov Aιιι7ι,ιγ*'ιλι"L fllul,ι ι μ..|\ !.. Ιη0nηl/ιjτπφη

Page 5: Θέατρο Μοιρών

ΙοPΗto:

p;ψν*::;:.",',-"

Σκηνoθεαtα:

Moυαικli]:

Σxηvιxιi:

Διdνoμγl:

Aρpωιτ6τaλaqιΜαpiα (ailζυ1aξι

Ελθνη (κδρη),

Βδ1κλωc, ("tαψρδq):

Aημiνα (θεiω):

ΣoQiα (υηρiτρια):

LtιΙα9 (υτηρLτηζ.

Γιd'ννηq Δ αo.ιαλιlxηe

Γιιiινηq Δaolιαλαιη€

Θlμηg Κωaταxdτoυλo€

-.{l' ε ξαι fu α Z α7α1, ι ο υ δ α x η

Γιd'ιιηq Δασχλ|ixηqΙ'εω1γiα Ξεxαyδιlxη

Zωι Βλd/"0υ

Θlμηe Κωoται6τoιλoq

Αμεμιq '4λεξιΙxηΒααιλιιi Γεψyl!Α$ηνi Tριαματιlιηλιδ1lαq Κλd!δοq

Φωτιaμ6q - Mουoιxi:

'4'εξαιδ7 α Zα7α1 ι a ι δlιxη

Πo^ιilτ ιψo ι oνι ε η ωτ εc,ι

Χ1) υ αΔ oτο μο q Π qyy ι ανixη q

Σ a φ l α λ1 ι7αλo μανa)ιΙιη

Mψdληg Φιιοψdιηι

'ι1oιο'ζax0PHtoi

ιnI(0IΝaN|ΑΣ: ffi-

Page 6: Θέατρο Μοιρών

χ0ιι]lο]:Moiρη, θεοτoxoπoυλoυ]8

τηλ. 2892022ο68. 6980464]88

&a

Ι.L

J11

t,0

fγnil1i1Ι1]Φ--FΙπMEΣΣAPAΣ

Pλ|MMκ|lε iinοΛ()ιΑ|(ιlι

]i $i λ]01ρt'l, τYMnΔκloY

χ!P ]ιο ]