Διατροφή - Υγεία

56
1/ 1/ Θ Θ ΝΗΠ ΝΗΠ / / ΓΕΙΟ ΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗΣ ΣΧΟΛ ΣΧΟΛ . . ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ 2008/2009 2008/2009 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / / ΜΑΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : : ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΥΓΝΩΣΙΑ ΕΥΓΝΩΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ « « Τρώτε Τρώτε υγιεινά υγιεινά για για σώματα σώματα γερά γερά » »

description

ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Ε. - Α.Υ.: "Διατροφή - Υγεία" ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008 - 2009

Transcript of Διατροφή - Υγεία

Page 1: Διατροφή - Υγεία

1/1/ΘΘ ΝΗΠΝΗΠ//ΓΕΙΟΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗΣΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗΣΣΧΟΛΣΧΟΛ. . ΕΤΟΣΕΤΟΣ 2008/20092008/2009ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ / ΜΑΙΟΣΜΑΙΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ::ΣΑΒΒΙΔΟΥΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΥΓΝΩΣΙΑΕΥΓΝΩΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ

««ΤρώτεΤρώτε υγιεινάυγιεινά γιαγια σώματασώματα γεράγερά»»

Page 2: Διατροφή - Υγεία

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΠΑΙΔΙΚΗΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΟΟ μικρόςμικρός ΑρεστήςΑρεστής τουτου ΠάνουΠάνουΤοΤο ταξίδιταξίδι τουτου ΆνκαΆνκαΟΟ ΝικόλαςΝικόλας καικαι ηη ΥγείαΥγείαΜιαΜια φοράφορά ήτανήταν ηη ΚολοτούμπαΚολοτούμπαΟΟ ΣοκολάκηςΣοκολάκης καικαι ηη ΖαχαρούλαΖαχαρούλα ΤρυποδόντηΤρυποδόντηΟΟ ΜάκηςΜάκης οο ΕνζυμάκηςΕνζυμάκης καικαι ηη μάχημάχη στοστο στομάχιστομάχιΤοΤο ευτυχισμένοευτυχισμένο σκιάχτροσκιάχτροΟΟ κκ. . ΜπενΜπεν ηη ΜουΜου καικαι τατα σκουπίδιασκουπίδιαΤαΤα μαγικάμαγικά χρώματαχρώματαΤοΤο δικαστήριοδικαστήριο τωντων τροφώντροφώνΟΟ σπόροςσπόρος ΣιταράκηςΣιταράκηςΜεΜε τοτο σιταράκισιταράκι στουστου μύλουμύλου τουτου δρομάκιδρομάκι

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΥΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΗΚΕΣΕΝΗΛΗΚΕΣΤηςΤης ΤάξηςΤάξης καικαι τηςτης ΠράξηςΠράξης 40 40 ΝέεςΝέες ΘεματικέςΘεματικές ΠροσεγγίσειςΠροσεγγίσειςH H ΔιαθεματικότηταΔιαθεματικότητα σταστα εκπεκπ//κακα προγράμματαπρογράμματαΟδηγόςΟδηγός ΥγιεινήςΥγιεινής ΔιατροφήςΔιατροφήςΑγωγήςΑγωγής ΥγείαςΥγείας ΥπουργείοΥπουργείο ΥγείαςΥγείας καικαι ΠρόνοιαςΠρόνοιαςΒόταναΒότανα όλαόλα γιαγια τηντην ΥγείαΥγεία

11

Page 3: Διατροφή - Υγεία

ΣΤΟΧΟΙΣΤΟΧΟΙ

ΤΑΤΑ ΠΑΙΔΙΑΠΑΙΔΙΑ ΕΝΘΑΡΡΕΝΘΑΡΡYYΝΟΝΤΑΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑΓΙΑ::ΝαΝα ευαισθητοποιηθούνευαισθητοποιηθούν γιαγια μιαμια σωστήσωστή διατροφήδιατροφή καικαι νανα μάθουνμάθουν ναναδιατρέφονταιδιατρέφονται σωστάσωστά..ΝαΝα μάθουνμάθουν ποιαποια είναιείναι ηη επίδρασηεπίδραση τηςτης τροφήςτροφής στηνστην υγείαυγεία τωντωνδοντιώνδοντιών καικαι ποιαποια ηη υγιεινήυγιεινή τωντων δοντιώνδοντιών..ΝαΝα μάθουνμάθουν τιςτις κατηγορίεςκατηγορίες, , τηντην προέλευσηπροέλευση καικαι τατα θρεπτικάθρεπτικάσυστατικάσυστατικά στοιχείαστοιχεία τωντων τροφώντροφών..ΝαΝα καταλάβουνκαταλάβουν ότιότι ηη σωματικήσωματική άσκησηάσκηση είναιείναι απαραίτητηαπαραίτητη γιαγια τηντηνυγείαυγεία τουτου ανθρώπουανθρώπου..ΝαΝα μάθουνμάθουν γιαγια τιςτις βιολογικέςβιολογικές, , μεταλλαγμένεςμεταλλαγμένες τροφέςτροφές..ΝαΝα αποκτήσουναποκτήσουν σωστήσωστή αγωγήαγωγή καταναλωτικήκαταναλωτική ((ημερημερ. . λήξηςλήξηςτωντων προϊόντωνπροϊόντων κκ..λλ..ππ).).ΝαΝα ενημερωθούνενημερωθούν γιαγια τοντον ασφαλήασφαλή τρόποτρόπο συντήρησηςσυντήρησης τωντωντροφήμωντροφήμων..ΝαΝα έρθουνέρθουν σεσε επαφήεπαφή μεμε τοτο ανθρωπογενέςανθρωπογενές καικαι φυσικόφυσικό περιβάλλονπεριβάλλον..ΝαΝα βελτιώνουνβελτιώνουν καικαι νανα εμπλουτίζουνεμπλουτίζουν τοντον προφορικόπροφορικό τουςτους λόγολόγο..ΝαΝα συμμετέχουνσυμμετέχουν σεσε συζητήσειςσυζητήσεις καικαι νανα επιχειρηματολογούνεπιχειρηματολογούν..ΝαΝα αποκτήσουναποκτήσουν πρωτοβουλίαπρωτοβουλία ,,υπευθυνότηταυπευθυνότητα καικαι ικανότηταικανότητασυνεργασίαςσυνεργασίας..

22

Page 4: Διατροφή - Υγεία

ΙΩΑΝΝΑΙΩΑΝΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΤΟΥΚΑΣΤΑΝΙΤΟΥ::ΥπάρχουνΥπάρχουν βλαβερέςβλαβερές καικαι υγιεινέςυγιεινές τροφέςτροφές. . ΑνΑν φάμεφάμεπολλέςπολλές βλαβερέςβλαβερές τροφέςτροφές θαθα γίνουμεγίνουμε χοντροίχοντροί. . ΗΗ μαμάμαμά μουμου πήρεπήρε έναέναβαμβάκιβαμβάκι τοτο βούτηξεβούτηξε στοστο νερόνερό καικαι τοτο έβαλεέβαλε πάνωπάνω στοστο μάτιμάτι μουμου. . ΥπάρχουνΥπάρχουνκανόνεςκανόνες γιαγια τοτο φαγητόφαγητό;; ΝαΝα πάμεπάμε νανα δούμεδούμε πωςπως γίνεταιγίνεται τοτο αλάτιαλάτι. . ΤρώμεΤρώμεγιαγια νανα μεγαλώσουμεμεγαλώσουμε. . ΜιαΜια μέραμέρα πήγαπήγα μεμε τοντον μπαμπάμπαμπά μουμου στηστη ΧρύσαΧρύσα, , πήραπήρα έναένα γιαούρτιγιαούρτι απόαπό τοτο ψυγείοψυγείο κικι ηη ΧρύσαΧρύσα είπεείπε ότιότι χάλασεχάλασε..ΘΩΜΑΣΘΩΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: : ΌτανΌταν πονάειπονάει οο λαιμόςλαιμός μουμου πίνωπίνω τσάιτσάι. . ΤοΤο νερόνερόκάνεικάνει καλόκαλό, , ότανόταν δενδεν πίνωπίνω νερόνερό είμαιείμαι παράξεναπαράξενα. . ΠρέπειΠρέπει νανα πιωπιω νανασυνέλθωσυνέλθω. . ΦυτεύουμεΦυτεύουμε λαχανικάλαχανικά στοστο μπαχτσέμπαχτσέ μαςμας. . ΝαΝα πάμεπάμε νανα δούμεδούμε πωςπωςγίνεταιγίνεται τοτο αλεύριαλεύρι, , τοτο ψωμίψωμί.. ΌτανΌταν τατα μάτιαμάτια μουμου κολλήσουνκολλήσουν ηη μαμάμαμά παίρνειπαίρνειμιαμια πετσέταπετσέτα τητη βάζειβάζει στοστο ζεστόζεστό νερόνερό καικαι μετάμετά σταστα μάτιαμάτια μουμου. . ΘΩΜΑΣΘΩΜΑΣ ΣΙΩΚΑΣΣΙΩΚΑΣ: : ΜεΜε μπουκωμένημπουκωμένη μύτημύτη δενδεν τρώμετρώμε. . ΔενΔεν τρώμετρώμε λαίμαργαλαίμαργα. . ΝαΝα πάμεπάμε νανα δούμεδούμε πωςπως γίνεταιγίνεται τοτο λάδιλάδι..ΡΑΦΑΕΛΑΡΑΦΑΕΛΑ:: ΤαΤα αα φρούταφρούτα τατα παίρνουμεπαίρνουμε απόαπό τατα δέντραδέντρα. . ΝαΝα καταπίνουμεκαταπίνουμετηντην μπουκιάμπουκιά μαςμας καικαι ύστεραύστερα νανα πίνουμεπίνουμε νερόνερό. . ΠρέπειΠρέπει νανα μασάμεμασάμε καικαι ναναμηνμην κοιτάμεκοιτάμε αλλούαλλού. . ΗΗ ζάχαρηζάχαρη πειράζειπειράζει τηντην καρδιάκαρδιά ,,τατα δόντιαδόντια , , τοτο κεφάλικεφάλι. . ΣκάβουμεΣκάβουμε βάζουμεβάζουμε σποράκισποράκι μέσαμέσα στοστο χώμαχώμα, , μετάμετά τοτο ξανασκεπάζουμεξανασκεπάζουμε μεμετοτο χώμαχώμα. . ΤοΤο ποτίζουμεποτίζουμε καικαι φυτρώνειφυτρώνει οο σπόροςσπόρος καικαι γίνεταιγίνεται τοτο λαχανικόλαχανικό..ΌτανΌταν πήγαπήγα νανα αγοράσωαγοράσω CocaCoca--Cola Cola μαζίμαζί μεμε τοντον μπαμπάμπαμπά μουμου κοίταξακοίταξα τηντηνημερομηνίαημερομηνία..ΝΙΚΟΛΕΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑ: : ΝαΝα αγοράσουμεαγοράσουμε φρούταφρούτα καικαι λαχανικάλαχανικά απόαπό τοτο μανάβικομανάβικο καικαι νανατατα φάμεφάμε. . ΤρώμεΤρώμε γιατίγιατί πεινάμεπεινάμε καικαι γιαγια νανα μεγαλώσουμεμεγαλώσουμε. . ΠλένουμεΠλένουμε τατα χέριαχέριαμαςμας καικαι ύστεραύστερα τρώμετρώμε..ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΑΤΕΡΙΝΑ::ΤρώμεΤρώμε τοτο πρωίπρωί καικαι τοτο βράδυβράδυ..

ΓΝΩΣΕΙΣ / ΑΠΟΡΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

33

Page 5: Διατροφή - Υγεία

–– ΣτηΣτη συνέχειασυνέχεια ξεκίνησεξεκίνησε ηη φάσηφάση τηςτης διεξαγωγήςδιεξαγωγής δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτωνόπουόπου κάθεκάθε ομάδαομάδα ανέλαβεανέλαβε νανα φέρειφέρει σεσε πέραςπέρας διάφορεςδιάφορεςδραστηριότητεςδραστηριότητες. . ΤαΤα παιδιάπαιδιά κάποιεςκάποιες φορέςφορές εργάζοντανεργάζονταν σεσε ομάδεςομάδες, , τιςτις περισσότερεςπερισσότερες φορέςφορές λειτούργησελειτούργησε όληόλη ηη τάξητάξη ωςως μιαμια ομάδαομάδα. . ΚατάΚατά διαστήματαδιαστήματα γίνοντανγίνονταν διαλείμματαδιαλείμματα ανατροφοδότησηςανατροφοδότησης ( ( μεμεδιάφοραδιάφορα φύλλαφύλλα εργασίαςεργασίας, , βλέπονταςβλέποντας τιςτις φωτογραφίεςφωτογραφίες καικαι DVD DVD απόαπό διάφορεςδιάφορες δραστηριότητεςδραστηριότητες καικαι επισκέψειςεπισκέψεις πουπου είχανείχανπραγματοποιηθείπραγματοποιηθεί).).

ΦΟΡΕΙΣΦΟΡΕΙΣ , , ΙΔΙΩΤΕΣΙΔΙΩΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣΜΕΜΕ ΤΟΥΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣΟΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ

–– ΔήμοΔήμο ΠύδναςΠύδνας–– ΙδιώτεςΙδιώτες γεωπόνοιγεωπόνοι τουςτους κκ. . ΗλιάδηΗλιάδη -- ΤσατσάληΤσατσάλη–– ΙδιώτεςΙδιώτες καταστηματάρχεςκαταστηματάρχες–– κκ. . ΛεωνταρίδηΛεωνταρίδη ΦώτηΦώτη ιδιοκτήτηιδιοκτήτη επαγγελματικούεπαγγελματικού θερμοκηπίουθερμοκηπίου–– ΜύλλοιΜύλλοι ΠαγγέλαΠαγγέλα–– κκ. . ΚαραίσκουΚαραίσκου ΑυγήΑυγή ΔιαιτολόγοςΔιαιτολόγος/ / ΔιατροφολόγοςΔιατροφολόγος–– ΑγροτικόΑγροτικό ιατρείοιατρείο–– ΓονείςΓονείς–– ΣύλλογοΣύλλογο ΓονέωνΓονέων

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

44

Page 6: Διατροφή - Υγεία

Α ΦΑΣΗΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΤοΤο θέμαθέμα ήτανήταν γνωστόγνωστό καικαι προσιτόπροσιτό σταστα παιδιάπαιδιάΥπήρχεΥπήρχε εύκοληεύκολη πρόσβασηςπρόσβασης στουςστους διάφορουςδιάφορους χώρουςχώρους πουπου επρόκειτοεπρόκειτονανα επισκεφτούμεεπισκεφτούμεΑφορμήΑφορμή γιαγια τηντην επιλογήεπιλογή τουτου συγκεκριμένουσυγκεκριμένου θέματοςθέματος ήτανήταν οιοιπαρατηρήσειςπαρατηρήσεις τωντων μεγάλωνμεγάλων νηπίωννηπίων προςπρος τατα προνήπιαπρονήπια, , κατάκατά τηντηνώραώρα τουτου πρωινούπρωινού τουςτους, , γιαγια τοτο κολατσιόκολατσιό πουπου είχανείχαν μαζίμαζί τουςτους. . ΚαλέσαμεΚαλέσαμε τουςτους γονείςγονείς γιαγια νανα τουςτους εξηγήσουμεεξηγήσουμε τοντον τρόποτρόπο μεμε τοντονοποίονοποίον θαθα εργαζόμαστανεργαζόμασταν καικαι πωςπως θαθα μπορούσανμπορούσαν οιοι ίδιοιίδιοι νανασυμμετάσχουνσυμμετάσχουν ενεργάενεργά..ΚατάΚατά τηντην διάρκειαδιάρκεια συζητήσεωνσυζητήσεων στηνστην παρεούλαπαρεούλα καταγράφαμεκαταγράφαμε όλαόλαόσαόσα ανέφερανανέφεραν τατα παιδιάπαιδιά σχετικάσχετικά μεμε τητη διατροφήδιατροφή ((εμπειρίεςεμπειρίες, , γνώσειςγνώσεις, , απορίεςαπορίες))ΟμαδοποιήσαμεΟμαδοποιήσαμε όλεςόλες τιςτις ερωτήσειςερωτήσεις καικαι τιςτις πληροφορίεςπληροφορίες τωντωνπαιδιώνπαιδιών καικαι τιςτις χωρίσαμεχωρίσαμε σεσε τέσσερατέσσερα υποθέματαυποθέματα. . ΤαΤα παιδιάπαιδιά ήτανήτανείδηείδη χωρισμέναχωρισμένα σεσε δύοδύο ομάδεςομάδες, , διάλεξεδιάλεξε ηη κάθεκάθε ομάδαομάδα απόαπό δύοδύουποθέματαυποθέματα. . ΣτηΣτη συνέχειασυνέχεια δημιουργήθηκεδημιουργήθηκε τοτο ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ

55

Page 7: Διατροφή - Υγεία

ΤΡΟΦΕΣ

Κατηγορίες τροφών Προέλευση τροφών

Βλαβερές / υγιεινέςτροφές

Υγεία/ άσκηση

ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ

66

Page 8: Διατροφή - Υγεία

ΒΒ ΦΑΣΗΦΑΣΗ

ΟιΟι ομάδεςομάδες άρχισανάρχισαν νανα συγκεντρώνουνσυγκεντρώνουν τοτο υλικόυλικό πουπου αποτελούνταναποτελούνταν απόαπόβιβλίαβιβλία , , περιοδικάπεριοδικά, , συσκευασίεςσυσκευασίες προϊόντωνπροϊόντων, , διάφορεςδιάφορες συνταγέςσυνταγές, , σπόρουςσπόρους,,διάφοραδιάφορα βόταναβότανα..ΟργανώσαμεΟργανώσαμε τοτο υλικόυλικό δίπλαδίπλα στηστη γωνιάγωνιά τηςτης παρεούλαςπαρεούλας. . ΣτηΣτη συνέχειασυνέχειαακολουθείακολουθεί ηη διεξαγωγήδιεξαγωγή τωντων δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων..

77

Page 9: Διατροφή - Υγεία

ΣΥΝΔΕΣΗΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΜΕ ΤΟΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥΠΑΙΔΙΠΑΙΔΙ ΚΑΙΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΕμπλούτισανΕμπλούτισαν τοτο προφορικόπροφορικό τουςτους λόγολόγο (( πρωτείνεςπρωτείνες, , βιταμίνεςβιταμίνες, , υδατάνθρακεςυδατάνθρακες, , σίδηροσίδηρο, , βιολογικήβιολογική καλλιέργειακαλλιέργεια κκ.. λλ.. ππ.).)ΑποστήθισανΑποστήθισαν αινίγματααινίγματα σχετικάσχετικά μεμε τιςτις τροφέςτροφές, , καικαι μικράμικρά κείμενακείμενα..ΣυμπλήρωσανΣυμπλήρωσαν σταυρόλεξασταυρόλεξα, , αριθμόλεξααριθμόλεξα..ΜεΜε λέξειςλέξεις καικαι εικόνεςεικόνες δημιούργησανδημιούργησαν συμβουλέςσυμβουλές..ΈγραψανΈγραψαν συνταγήσυνταγή φρουτοσαλάταςφρουτοσαλάτας. . ΈγραψανΈγραψαν ταμπέλεςταμπέλες μεμε τατα ονόματαονόματα τωντων σπόρωνσπόρων πουπου φύτεψανφύτεψαν..ΈμαθανΈμαθαν νανα διαβάζουνδιαβάζουν συσκευασίεςσυσκευασίες προϊόντωνπροϊόντων..ΚατάρτισανΚατάρτισαν τοντον εβδομαδιαίοεβδομαδιαίο πίνακαπίνακα υγιεινήςυγιεινής διατροφήςδιατροφής τουτουδεκατιανούδεκατιανού στοστο ΝηπΝηπ//γείογείο..ΑπομνημόνευσανΑπομνημόνευσαν γλωσσοδέτεςγλωσσοδέτες..ΔημιούργησανΔημιούργησαν σύνθετεςσύνθετες λέξειςλέξεις..ΈμαθανΈμαθαν νανα δίνουνδίνουν εξηγήσειςεξηγήσεις γιαγια τιςτις επιλογέςεπιλογές τουςτους πουπου αφορούναφορούντητη διατροφήδιατροφή καικαι τητη φροντίδαφροντίδα τουτου σώματόςσώματός τουςτους..ΣύνταξανΣύνταξαν τηντην ακροστιχίδαακροστιχίδα τηςτης διατροφήςδιατροφής..ΥπαγόρευσανΥπαγόρευσαν τοτο κείμενοκείμενο γιαγια τιςτις προσκλήσειςπροσκλήσεις..

88

Page 10: Διατροφή - Υγεία

ΠΑΙΔΙΠΑΙΔΙ ΚΑΙΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠαραμύθιαΠαραμύθια : : ΜιαΜια φοράφορά ήτανήταν ηη ΚολοτούμπαΚολοτούμπα, , οο κύριοςκύριος ΜπενΜπεν ,,ΜουΜου καικαιτατα σκουπίδιασκουπίδια, , τατα μαγικάμαγικά χρώματαχρώματα, , οο σπόροςσπόρος ΣιταράκηςΣιταράκης στηστη χώραχώρατηςτης βλάστησηςβλάστησης..ΔημιούργησανΔημιούργησαν ταμπλόταμπλό σύμφωνασύμφωνα μεμε τηντην προέλευσηπροέλευση τωντων τροφώντροφών..ΣυμπλήρωσανΣυμπλήρωσαν φύλλαφύλλα εργασίαςεργασίας..ΕπισκέφτηκανΕπισκέφτηκαν τοτο ΣουπερμάκετΣουπερμάκετ τουτου χωριούχωριού..ΚατασκεύασανΚατασκεύασαν αφίσααφίσα μεμε δυοδυο κατηγορίεςκατηγορίες τροφίμωντροφίμων, ( , ( τρόφιματρόφιμα πουπουπρέπειπρέπει νανα τρώμετρώμε γιαγια δόντιαδόντια γεράγερά καικαι αυτάαυτά πουπου πρέπειπρέπει νανααποφεύγουμεαποφεύγουμε).).ΕπισκέφτηκανΕπισκέφτηκαν τουςτους ΜύλουςΜύλους τουτου ΠαγγέλαΠαγγέλα..ΚατασκεύασανΚατασκεύασαν ατομικάατομικά χωριάτικαχωριάτικα ψωμάκιαψωμάκια καικαι τατα έψησανέψησαν σεσεπαραδοσιακόπαραδοσιακό φούρνοφούρνο τουτου χωριούχωριού..ΕπισκέφτηκανΕπισκέφτηκαν ηλεκτρικόηλεκτρικό φούρνοφούρνο..ΦύτεψανΦύτεψαν σπόρουςσπόρους πουπου έφερανέφεραν απόαπό τοτο σπίτισπίτι τουςτους σεσε μικράμικράγλαστράκιαγλαστράκια..ΓλωσσικόΓλωσσικό παιχνίδιπαιχνίδι: : ΠοιοΠοιο βότανοβότανο είναιείναι;;

99

Page 11: Διατροφή - Υγεία

ΠΑΙΔΙΠΑΙΔΙ ΚΑΙΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΈμαθανΈμαθαν γιαγια τηντην θρεπτικήθρεπτική αξίααξία τωντων τροφώντροφών..ΈμαθανΈμαθαν νανα αναγνωρίζουναναγνωρίζουν καικαι νανα ταξινομούνταξινομούν τιςτις τροφέςτροφές σεσεομάδεςομάδες..ΈμαθανΈμαθαν γιαγια τοτο ταξίδιταξίδι τουτου ψωμιούψωμιού..ΣεΣε χαρτίχαρτί τουτου μέτρουμέτρου ζωγράφισανζωγράφισαν τοτο έναένα τοτο άλλοάλλο τητη φιγούραφιγούρατουςτους, , τηντην καρδιάκαρδιά, , τουςτους πνεύμονεςπνεύμονες, , τιςτις αρτηρίεςαρτηρίες, , φλέβεςφλέβες..ΈμαθανΈμαθαν γιαγια τοτο ταξίδιταξίδι τηςτης τροφήςτροφής στονστον ανθρώπινοανθρώπινο οργανισμόοργανισμό..ΚατασκεύασανΚατασκεύασαν φυσικόφυσικό λίπασμαλίπασμα απόαπό φλούδεςφλούδες τωντων φρούτωνφρούτων καικαιαπόαπό ξεράξερά κλαδιάκλαδιά, , καικαι τοτο φανάριφανάρι τηςτης διατροφήςδιατροφήςΕπισκέφτηκανΕπισκέφτηκαν τουςτους γεωπόνουςγεωπόνους κκ..ΗλιάδηΗλιάδη-- ΤσατσάληΤσατσάληΈφαγανΈφαγαν φρουτοσαλάταφρουτοσαλάτα, , ήπιανήπιαν φυσικόφυσικό χυμόχυμό καικαι δοκίμασανδοκίμασανδιάφοραδιάφορα ροφήματαροφήματα..ΕπισκέφτηκανΕπισκέφτηκαν τοτο ιατρείοιατρείο τουτου χωριούχωριού..ΈδωσανΈδωσαν δίπτυχαδίπτυχα μεμε συμβουλέςσυμβουλές στουςστους καταστηματάρχεςκαταστηματάρχες, , κατοίκουςκατοίκους..

1010

Page 12: Διατροφή - Υγεία

ΠΑΙΔΙΠΑΙΔΙ ΚΑΙΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΟμαδοποίησανΟμαδοποίησαν τιςτις συσκευασίεςσυσκευασίες προϊόντωνπροϊόντων στοστο μπακάλικομπακάλικοτουτου ΝηπΝηπ//γείουγείου σύμφωνασύμφωνα μεμε τιςτις κατηγορίεςκατηγορίες τωντων τροφώντροφών..ΦύλλοΦύλλο εργασίαςεργασίας : : μεγαλύτερομεγαλύτερο/ / μικρότερομικρότερο..ΧρονικήΧρονική εξέλιξηεξέλιξη τουτου σπόρουσπόρου έωςέως τοντον καρπόκαρπό..ΦύλλοΦύλλο εργασίαςεργασίας:: πόσαπόσα κιλάκιλά αλεύριαλεύρι αγόρασαναγόρασαν απόαπό τηντηνεπίσκεψήεπίσκεψή τουςτους στουςστους ΜύλλουςΜύλλους τουτου ΠαγγέλαΠαγγέλα..ΚατηγοριοποίησανΚατηγοριοποίησαν τιςτις τροφέςτροφές σύμφωνασύμφωνα μεμε τατα θρεπτικάθρεπτικάσυστατικάσυστατικά τουςτους..ΜέτρησανΜέτρησαν τοτο έναένα τοτο άλλοάλλο τοτο ύψοςύψος τουςτους κικι έκανανέκαναν τιςτιςσυγκρίσειςσυγκρίσεις τουςτους..ΜέτρησανΜέτρησαν στηστη ζυγαριάζυγαριά τατα κιλάκιλά τουςτους καικαι συγκρίνανεσυγκρίνανε..ΠαρακολούθησανΠαρακολούθησαν τηντην εξέλιξηεξέλιξη τωντων σπόρωνσπόρων πουπου φύτεψανφύτεψαν..ΕξοικειώθηκανΕξοικειώθηκαν μεμε τακτικάτακτικά αριθμητικάαριθμητικά ( ( φύτρωσεφύτρωσε πρώτοπρώτο, , δεύτεροδεύτερο κκ..ττ..λλ.)..).

1111

Page 13: Διατροφή - Υγεία

ΠΑΙΔΙΠΑΙΔΙ ΚΑΙΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΕΚΦΡΑΣΗΔημιούργησανΔημιούργησαν έναένα βιβλίοβιβλίο μεμε αινίγματααινίγματα χρησιμοποιώνταςχρησιμοποιώντας διάφορεςδιάφορεςτεχνικέςτεχνικές ζωγραφικήςζωγραφικής ( ( μεμε μπατονέταμπατονέτα, , μεμε δαχτυλομπογιάδαχτυλομπογιά ……))ΨυχοκινητικέςΨυχοκινητικές δραστηριότητεςδραστηριότητες μεμε μουσικήμουσική υπόκρουσηυπόκρουση απόαπό τιςτιςκασέτεςκασέτες τιςτις ΜΜ. . ΚυνηγούΚυνηγούΔραματοποίησανΔραματοποίησαν τοτο παραμύθιπαραμύθι οο NNικόλαςικόλας καικαι ηη ΥγείαΥγείαΘεατρικόΘεατρικό παιχνίδιπαιχνίδι γιαγια τηντην υγιεινήυγιεινή τωντων δοντιώνδοντιώνΠαιχνίδιαΠαιχνίδια μεμε μπάλεςμπάλες, , μεμε στεφάνιαστεφάνια, , σύρσιμοσύρσιμο πάνωπάνω στουςστους πάγκουςπάγκουςγιαγια τηντην σημασίασημασία τηςτης σωματικήςσωματικής άσκησηςάσκησης στηνστην υγείαυγεία τουτουανθρώπουανθρώπουΤραγούδισανΤραγούδισαν: : ΟΟ χορόςχορός τωντων μπιζελιώνμπιζελιών, , κουτόςκουτός-- κουτόςκουτός, , οοπρίγκιπαςπρίγκιπας ΛεμόνηςΛεμόνης, , στιςστις πατάτεςπατάτες λέμελέμε ΝΑΙΝΑΙ……ΟΧΙΟΧΙ λέμελέμε στασταγαριδάκιαγαριδάκια, , έναένα κούφιοκούφιο δόντιδόντι, , οο γεωργόςγεωργός……ΧόρεψανΧόρεψαν τατα παραδοσιακάπαραδοσιακά τραγούδιατραγούδια:: ΜήλοΜήλο μουμου κόκκινοκόκκινο, , πωςπως τοτοτρίβουντρίβουν τοτο πιπέριπιπέρι, , κυράκυρά ΒαγγελιώΒαγγελιώ, , ΛεμονάκιΛεμονάκι μυρωδάτομυρωδάτο……ΧόκιΧόκι –– πόκιπόκι, , γόναταγόνατα καικαι πόδιαπόδια..ΈπαιξανΈπαιξαν τηντην πινακωτήπινακωτή, , τοτο σπασμένοσπασμένο τηλέφωνοτηλέφωνο..ΔημιούργησανΔημιούργησαν κολλάζκολλάζΕκπόνησανΕκπόνησαν έναένα μεγάλομεγάλο διάστασηςδιάστασης τροχότροχό τηςτης διατροφήςδιατροφής ωςωςεποπτικόεποπτικό μέσομέσοΖωγραφικήΖωγραφική μεμε τηντην τεχνικήτεχνική τουτου πουαντιγισμούπουαντιγισμούΚατασκεύασανΚατασκεύασαν σουπλάσουπλάΈπλασανΈπλασαν απόαπό ζυμάριζυμάρι διάφορεςδιάφορες φιγούρεςφιγούρες καικαι τιςτις έβαψανέβαψαν

1212

Page 14: Διατροφή - Υγεία

ΠΑΙΔΙΠΑΙΔΙ ΚΑΙΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΜΟΥΣΙΚΗΤραγούδησανΤραγούδησαν μεμε διάφορουςδιάφορους τρόπουςτρόπους σιγάσιγά-- δυνατάδυνατά, , θυμωμέναθυμωμένα, , χαρούμεναχαρούμενα..ΣυνόδευσανΣυνόδευσαν τατα τραγούδιατραγούδια χτυπώνταςχτυπώντας παλαμάκιαπαλαμάκια στοστο ρυθμόρυθμότωντων τραγουδιώντραγουδιών πουπου τραγουδούσαντραγουδούσαν..ΧρησιμοποίησανΧρησιμοποίησαν μουσικάμουσικά όργαναόργανα σύμφωνασύμφωνα μεμε τοτο ρυθμόρυθμό τωντωντραγουδιώντραγουδιών..ΧωρίστηκανΧωρίστηκαν σεσε δύοδύο ομάδεςομάδες: : ηη μιαμια ομάδαομάδα παρίστανεπαρίστανε τηντηνορχήστραορχήστρα καικαι ηη άλληάλλη ομάδαομάδα τουςτους χορευτέςχορευτές..

1313

Page 15: Διατροφή - Υγεία

ΣεΣε κάθεκάθε γράμμαγράμμα τηςτης αλφαβήτουαλφαβήτου κόλλησανκόλλησαν τιςτις αντίστοιχεςαντίστοιχες τροφέςτροφές

ΚατασκεύασανΚατασκεύασαν ένανέναν πίνακαπίνακα μεμε τατα χρώματαχρώματα καικαι τατα αντίστοιχααντίστοιχα τρόφιματρόφιμα

1414

Page 16: Διατροφή - Υγεία

ΈγραψανΈγραψαν τηντην συνταγήσυνταγή τηςτης φρουτοσαλάταςφρουτοσαλάτας( ( ΠαιδίΠαιδί καικαι γλώσσαγλώσσα))

1515

Page 17: Διατροφή - Υγεία

ΣυμπλήρωσανΣυμπλήρωσαν σταυρόλεξασταυρόλεξα καικαι τηντην ακροστιχίδαακροστιχίδα τηςτηςδιατροφήςδιατροφής ((ΠαιδίΠαιδί καικαι ΓλώσσαΓλώσσα))

1616

Page 18: Διατροφή - Υγεία

ΑφηγήθηκανΑφηγήθηκαν παραμύθιαπαραμύθια ( ( ΠαιδίΠαιδί καικαι ΓλώσσαΓλώσσα))

1717

Page 19: Διατροφή - Υγεία

ΣυμπλήρωσανΣυμπλήρωσαν σταυρόλεξασταυρόλεξα

1818

Page 20: Διατροφή - Υγεία

ΣυμπλήρωσανΣυμπλήρωσαν φύλλαφύλλα εργασίαςεργασίας

1919

Page 21: Διατροφή - Υγεία

ΜεΜε εικόνεςεικόνες πουπου βρίσκονταιβρίσκονται σεσε εξέλιξηεξέλιξη είπανείπαν τητη δικήδική τουςτουςιστορίαιστορία ((ΠαιδίΠαιδί καικαι ΓλώσσαΓλώσσα))

2020

Page 22: Διατροφή - Υγεία

ΑντιστοίχισανΑντιστοίχισαν λέξειςλέξεις μεμε τατα ανθρώπιναανθρώπινα όργαναόργανα καικαισυμπλήρωσανσυμπλήρωσαν τοτο ατομικόατομικό φύλλοφύλλο εργασίαςεργασίας

Συμπλήρωσαν σταυρόλεξα

2121

Page 23: Διατροφή - Υγεία

ΥγιεινόΥγιεινό πρωινόπρωινό στοστο ΝηπιαγωγείοΝηπιαγωγείο ((ΠαιδίΠαιδί καικαι ΠεριβάλλονΠεριβάλλον))

2222

Page 24: Διατροφή - Υγεία

ΉπιανΉπιαν φυσικόφυσικό χυμόχυμό καικαι δοκίμασανδοκίμασαν διάφοραδιάφορα ροφήματαροφήματα((χαμομήλιχαμομήλι, , φλαμούριφλαμούρι,, μένταμέντα))

2323

Page 25: Διατροφή - Υγεία

ΚατηγοριοποίησανΚατηγοριοποίησαν τατα προϊόνταπροϊόντα σύμφωνασύμφωνα μεμε τιςτιςομάδεςομάδες τωντων τροφώντροφών, , έγραψανέγραψαν τουςτους τίτλουςτίτλους καικαιτοποθέτησαντοποθέτησαν τατα προϊόνταπροϊόντα στοστο μπακάλικομπακάλικο τουτου

ΝηπΝηπ//γείουγείου ( ( ΜαθηματικάΜαθηματικά))

2424

Page 26: Διατροφή - Υγεία

ΕκπόνησανΕκπόνησαν ένανέναν τροχότροχό ωςως εποπτικόεποπτικό μέσομέσο γιαγια ενημέρωσηενημέρωση καικαιψυχαγωγίαψυχαγωγία. . ΜέσωΜέσω τηςτης διαδικασίαςδιαδικασίας αυτήςαυτής έγινεέγινε κατηγοριοποίησηκατηγοριοποίησητωντων τροφώντροφών σεσε ομάδεςομάδες ανάλογαανάλογα μεμε τατα συστατικάσυστατικά πουπου περιέχουνπεριέχουν. .

((ΜαθηματικάΜαθηματικά/ / ΠεριβάλλονΠεριβάλλον))

2525

Page 27: Διατροφή - Υγεία

ΜέτρησανΜέτρησαν, , κατέγραψανκατέγραψαν τοτο βάροςβάρος καικαι τοτο ύψοςύψος τουςτους. . ((ΜαθηματικάΜαθηματικά))

2626

Page 28: Διατροφή - Υγεία

ΑτομικόΑτομικό φύλλοφύλλο εργασίαςεργασίας: : ΧρονικήΧρονική εξέλιξηεξέλιξη τουτου σπόρουσπόρου( ( ΜαθηματικάΜαθηματικά))

Χρονική εξέλιξη κι αρίθμηση των εικόνων

2727

Page 29: Διατροφή - Υγεία

ΚολλάζΚολλάζ μεμε διάφοραδιάφορα υλικάυλικά, , ζωγραφικήζωγραφική μεμε τεχνικήτεχνική τουτουπουαντιγισμούπουαντιγισμού ( ( ΠαιδίΠαιδί καικαι ΈκφρασηΈκφραση))

2828

Page 30: Διατροφή - Υγεία

ΈπλασανΈπλασαν διάφορεςδιάφορες φιγούρεςφιγούρες απόαπό ζυμάριζυμάρι, , τιςτις έβαψανέβαψαν μεμετέμπερατέμπερα. ( . ( ΠαιδίΠαιδί καικαι ΔημιουργίαΔημιουργία))

2929

Page 31: Διατροφή - Υγεία

ΕλεύθερεςΕλεύθερες δραστηριότητεςδραστηριότητες

3030

Page 32: Διατροφή - Υγεία

ΚινητικέςΚινητικές δραστηριότητεςδραστηριότητες γιαγια τητη σημασίασημασία τηςτης σωματικήςσωματικής άσκησηςάσκησηςστηνστην υγείαυγεία τουτου ανθρώπουανθρώπου καικαι τοτο σημαντικόσημαντικό ρόλορόλο πουπου παίζουνπαίζουν ηηκαρδιάκαρδιά καικαι οιοι πνεύμονεςπνεύμονες στηστη διατήρησηδιατήρηση τηςτης υγείαςυγείας. (. (ΠαιδίΠαιδί καικαι

έκφρασηέκφραση/ / ΑνθρωπογενέςΑνθρωπογενές ΠεριβάλλονΠεριβάλλον))

3131

Page 33: Διατροφή - Υγεία

ΣεΣε χαρτίχαρτί τουτου μέτρουμέτρου απεικόνισαναπεικόνισαν τητη φιγούραφιγούρα τουςτους, , τηντηνκαρδιάκαρδιά, , τουςτους πνεύμονεςπνεύμονες, , τιςτις φλέβεςφλέβες ,,τιςτις αρτηρίεςαρτηρίες..

3232

Page 34: Διατροφή - Υγεία

ΨυχοκινητικέςΨυχοκινητικές δραστηριότητεςδραστηριότητες μεμε υπόκρουσηυπόκρουση μουσικήςμουσικής::ΓόναταΓόνατα καικαι πόδιαπόδια, , ΧόκιΧόκι--ΠόκιΠόκι ( ( ΈκφρασηΈκφραση))

Παραδοσιακοί χοροί: Μήλο μου κόκκινο, Πως το τρίβουν το πιπέρι( Μουσική Έκφραση)

3333

Page 35: Διατροφή - Υγεία

ΤραγούδησανΤραγούδησαν: : ΟΟ ΠρίγκιπαςΠρίγκιπας ΛεμόνηςΛεμόνης, , ΈναΈνα κούφιοκούφιο δόντιδόντι,,ΚουτόςΚουτός--ΚουτόςΚουτός…… συνοδεύοντάςσυνοδεύοντάς τατα μεμε μουσικάμουσικά όργαναόργανα,,

παλαμάκιαπαλαμάκια, , καικαι χορόχορό ((ΜουσικήΜουσική ΈκφρασηΈκφραση))

3434

Page 36: Διατροφή - Υγεία

ΔραματοποίησανΔραματοποίησαν τοτο παραμύθιπαραμύθι: : ΟΟ ΝικόλαςΝικόλας καικαι ηη ΥγείαΥγεία((ΠαιδίΠαιδί καικαι ΈκφρασηΈκφραση))

Αναπαράστησαν τον βολβό που μεγαλώνει( Παιδί και Έκφραση / Φυσικό Περιβάλλον)

3535

Page 37: Διατροφή - Υγεία

ΑναπαράστησανΑναπαράστησαν τατα δόντιαδόντια, , τηντην τερηδόνατερηδόνα, , τηντηνοδοντόβουρτσαοδοντόβουρτσα

3636

Page 38: Διατροφή - Υγεία

ΦύτεψανΦύτεψαν διάφορουςδιάφορους σπόρουςσπόρους,, παρακολούθησανπαρακολούθησαν τηντην εξέλιξήεξέλιξή τουςτους,, εξοικειώθηκανεξοικειώθηκαν μεμε τακτικάτακτικά αριθμητικάαριθμητικά, , τοποθέτησαντοποθέτησαν ταμπέλεςταμπέλες

((ΦυσικόΦυσικό ΠεριβάλλονΠεριβάλλον))

3737

Page 39: Διατροφή - Υγεία

ΦύτεψανΦύτεψαν τουςτους σπόρουςσπόρους πουπου πήρανπήραν απόαπό τουςτους γεωπόνουςγεωπόνους, , τουςτους περιποιήθηκανπεριποιήθηκαν καικαι έγραψανέγραψαν ταμπέλεςταμπέλες

( ( ΦυσικόΦυσικό ΠεριβάλλονΠεριβάλλον))

3838

Page 40: Διατροφή - Υγεία

ΕντόπισανΕντόπισαν στοστο χάρτηχάρτη τατα χωριάχωριά όπουόπου καλλιεργείταικαλλιεργείται καικαιπαρασκευάζεταιπαρασκευάζεται τοτο ζαχαρότευτλοζαχαρότευτλο

3939

Page 41: Διατροφή - Υγεία

ΚατασκεύασανΚατασκεύασαν φυσικόφυσικό λίπασμαλίπασμα απόαπό αποφάγιααποφάγια καικαι τατακάλυψανκάλυψαν μεμε χώμαχώμα.( .( ΦυσικόΦυσικό ΠεριβάλλονΠεριβάλλον))

4040

Page 42: Διατροφή - Υγεία

ΈμαθανΈμαθαν τοντον τρόποτρόπο παρασκευήςπαρασκευής ψωμιούψωμιού , , επισκέφτηκανεπισκέφτηκαντοντον παραδοσιακόπαραδοσιακό φούρνοφούρνο καικαι έψησανέψησαν τατα καρβέλιακαρβέλια τουςτους..

4141

Page 43: Διατροφή - Υγεία

ΜέτρησανΜέτρησαν τατα καρβέλιακαρβέλια καικαι έπειταέπειτα τοτο κάθεκάθε παιδίπαιδί πήρεπήρε απόαπόέναένα στοστο σπίτισπίτι..

4242

Page 44: Διατροφή - Υγεία

ΑναγνώρισανΑναγνώρισαν τοτο όνομάόνομά τουςτους , , κατέγραψανκατέγραψαν τιςτις επιδόσειςεπιδόσεις τουςτουςστονστον εβδομαδιαίοεβδομαδιαίο πίνακαπίνακα υγιεινήςυγιεινής διατροφήςδιατροφής, , συνέκρινανσυνέκριναν καικαι

ανέδειξανανέδειξαν τοντον νικητήνικητή..

4343

Page 45: Διατροφή - Υγεία

ΚατασκεύασανΚατασκεύασαν σουπλάσουπλά, , τοτο φανάριφανάρι τηςτης ΔιατροφήςΔιατροφής( ( ΠαιδίΠαιδί καικαι ΈκφρασηΈκφραση))

Έκαναν τα αινίγματα βιβλίο χρησιμοποιώντας διάφορεςτεχνικές της ζωγραφικής ( Έκφραση)

4444

Page 46: Διατροφή - Υγεία

ΜεΜε εικόνεςεικόνες καικαι λέξειςλέξεις δημιούργησανδημιούργησαν συμβουλέςσυμβουλές υγιεινήςυγιεινήςδιατροφήςδιατροφής

4545

Page 47: Διατροφή - Υγεία

ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στοστο ΣουπερμάρκετΣουπερμάρκετ τουτου χωριούχωριού..

4646

Page 48: Διατροφή - Υγεία

ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στουςστους ΜύλλουςΜύλλους τουτου ΠαγγέλαΠαγγέλα, , αγόρασαναγόρασαν αλεύριαλεύριαπόαπό τηντην υπεύθυνηυπεύθυνη..

Επίσκεψη στο φούρνο του χωριού, έκαναν τα δικά τουςκαρβέλια υπό την καθοδήγηση του φούρναρη.

4747

Page 49: Διατροφή - Υγεία

ΕπίσκεψηΕπίσκεψη σεσε επαγγελματικόεπαγγελματικό θερμοκήπιοθερμοκήπιο τουτου κκ. . ΛεωνταρίδηΛεωνταρίδη ΦώτηΦώτη

Επίσκεψη της κ. Καραίσκου ΑυγήςΔιατροφολόγου/ Διαιτολόγου στο Νηπιαγωγείο.

4848

Page 50: Διατροφή - Υγεία

ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στουςστους ιδιώτεςιδιώτες γεωπόνουςγεωπόνους στοστο ΚίτροςΚίτροςκκ. . ΗλιάδηΗλιάδη ΜπάμπηΜπάμπη –– κκ. . ΤσατσάληΤσατσάλη ΜάνοΜάνο

4949

Page 51: Διατροφή - Υγεία

ΈδωσανΈδωσαν τατα δίπτυχαδίπτυχα μεμε τιςτις συμβουλέςσυμβουλές πουπου δημιούργησανδημιούργησανστουςστους καταστηματάρχεςκαταστηματάρχες καικαι στουςστους κατοίκουςκατοίκους

5050

Page 52: Διατροφή - Υγεία

ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στοστο αγροτικόαγροτικό ιατρείοιατρείο

5151

Page 53: Διατροφή - Υγεία

ΣυμμετείχανΣυμμετείχαν σεσε εκδήλωσηεκδήλωση πουπου έγινεέγινε σταστα πλαίσιαπλαίσια τουτουπρογράμματοςπρογράμματος περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής εκπαίδευσηςεκπαίδευσης στηνστην ΕκάβηΕκάβη

5252

Page 54: Διατροφή - Υγεία

ΕκδήλωσηΕκδήλωση μεμε τητη λήξηλήξη τουτου προγράμματοςπρογράμματος

5353

Page 55: Διατροφή - Υγεία

ΗΗ αξιολόγησηαξιολόγηση έγινεέγινε σεσε τακτάτακτά χρονικάχρονικά διαστήματαδιαστήματα μεμε τουςτους παρακάτωπαρακάτωτρόπουςτρόπους::αα) ) μεμε τηντην παρατήρησηπαρατήρηση τωντων νηπίωννηπίων στιςστις ελεύθερεςελεύθερες δραστηριότητεςδραστηριότητεςββ) ) μεμε φωτογραφίεςφωτογραφίες καικαι DVDDVD πουπου έβλεπανέβλεπαν τατα παιδιάπαιδιά απόαπόδραστηριότητεςδραστηριότητες πουπου είχανείχαν πραγματοποιηθείπραγματοποιηθείγγ) ) μεμε συζητήσειςσυζητήσεις πουπου γινόντουσανγινόντουσαν μεμε τουςτους γονείςγονείς κατάκατά τηντην ώραώρα τηςτηςπροσέλευσηςπροσέλευσης ήή αποχώρησηςαποχώρησης τωντων νηπίωννηπίων..ΣΣ’’ όληόλη τητη διάρκειαδιάρκεια τουτου προγράμματοςπρογράμματος τοτο ενδιαφέρονενδιαφέρον τωντων παιδιώνπαιδιών έμενεέμενεαμείωτοαμείωτο καικαι ηη συμμετοχήσυμμετοχή τουςτους ήτανήταν ενεργητικήενεργητική. . ΈμαθανΈμαθαν νανασυνεργάζονταισυνεργάζονται, , νανα παίρνουνπαίρνουν πρωτοβουλίεςπρωτοβουλίες κατανέμονταςκατανέμοντας τιςτιςαρμοδιότητεςαρμοδιότητες καικαι τιςτις ευθύνεςευθύνες, , νανα βοηθάειβοηθάει τοτο έναένα παιδίπαιδί τοτο άλλοάλλο . . ΈμαθανΈμαθαν νανα συζητούνσυζητούν, , νανα σέβονταισέβονται τοντον συνομιλητήσυνομιλητή τουςτους, , νανα περιμένουνπεριμένουντητη σειράσειρά τουςτους. . ΕκτόςΕκτός απόαπό τιςτις γνώσειςγνώσεις πουπου απέκτησαναπέκτησαν , , ευχαριστήθηκανευχαριστήθηκαν, , εντυπωσιάστηκανεντυπωσιάστηκαν, , εκφράστηκανεκφράστηκαν μέσαμέσα απόαπό τητηδραματοποίησηδραματοποίηση, , τοτο χορόχορό,,τιςτις κατασκευέςκατασκευές καικαι τιςτις επισκέψειςεπισκέψεις πουπουπραγματοποιήθηκανπραγματοποιήθηκαν. . ΑπόκτησανΑπόκτησαν εμπειρίεςεμπειρίες απόαπό τοτο φυσικόφυσικό καικαιανθρωπογενέςανθρωπογενές περιβάλλονπεριβάλλον. . ΤοΤο σχολείοσχολείο ήρθεήρθε σεσε επαφήεπαφή μεμε τουςτουςκατοίκουςκατοίκους καικαι τουςτους καταστηματάρχεςκαταστηματάρχες, , αφούαφού τουςτους παρείχεπαρείχε συμβουλέςσυμβουλέςστοστο πλαίσιοπλαίσιο τουτου προγράμματοςπρογράμματος τηςτης υγιεινήςυγιεινής διατροφήςδιατροφής. . ΈτσιΈτσι, , μέσαμέσααπόαπό τοτο πρόγραμμαπρόγραμμα επιτεύχθηκεεπιτεύχθηκε τοτο άνοιγμαάνοιγμα τουτου νηπνηπ//γείουγείου στηνστηνκοινωνίακοινωνία τουτου χωριούχωριού..

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΓ΄ΦΑΣΗΓ΄ΦΑΣΗ

5454

Page 56: Διατροφή - Υγεία

ΗΗ συμμετοχήσυμμετοχή τωντων γονιώνγονιών ήτανήταν πολύπολύ σημαντικήσημαντική . . ΒοήθησανΒοήθησαν στηστησυλλογήσυλλογή τουτου υλικούυλικού, , συνόδευσανσυνόδευσαν τατα παιδιάπαιδιά στιςστις επισκέψειςεπισκέψεις πουπουπραγματοποιήθηκανπραγματοποιήθηκαν, , ανταποκρίθηκανανταποκρίθηκαν σεσε όλεςόλες τιςτις εκκλήσειςεκκλήσεις. . ΟιΟι στόχοιστόχοι μαςμας επιτεύχθηκανεπιτεύχθηκαν σεσε αρκετάαρκετά ικανοποιητικόικανοποιητικό βαθμόβαθμό. . ΠιστεύουμεΠιστεύουμε ότιότι καλλιεργήσαμεκαλλιεργήσαμε σταστα νήπιανήπια τητη γνώσηγνώση γιαγια τηντηνσπουδαιότητασπουδαιότητα τηςτης σωστήςσωστής διατροφήςδιατροφής καικαι τητη συμβολήσυμβολή τουτουπεριβάλλοντοςπεριβάλλοντος γιαγια μιαμια υγιεινήυγιεινή διατροφήδιατροφή ώστεώστε νανα αποκτήσουναποκτήσουνθετικέςθετικές στάσειςστάσεις απέναντιαπέναντι στοστο περιβάλλονπεριβάλλον. . ΒοηθήσαμεΒοηθήσαμε τατα παιδιάπαιδιά νανααντιλαμβάνονταιαντιλαμβάνονται τιςτις συμπεριφορέςσυμπεριφορές πουπου υποκρύπτουνυποκρύπτουν κινδύνουςκινδύνους καικαινανα τιςτις αποφεύγουναποφεύγουν καικαι δώσαμεδώσαμε τατα κίνητρακίνητρα γιαγια νανα αποκτήσουναποκτήσουνσυμπεριφορέςσυμπεριφορές πουπου προάγουνπροάγουν τιςτις σωστέςσωστές διατροφικέςδιατροφικές συνήθειεςσυνήθειες..

5555