Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

of 36 /36
Παρουσίαση Μανώλης Μπατζέρης Εισαγωγή στη τεχνική ανάλυση

Embed Size (px)

description

εισαγωγη στην τεχνικη αναλυση

Transcript of Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

Page 1: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 1/58

ΠαρουσίασηΜανώλης Μπατζέρης

Εισαγωγή στη τεχνική ανάλυση

Page 2: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 2/58

• Θα καλυφθούν οι ασικές αρχές της τεχνικής αν• !κοπ"ς είναι η ε#οικείωση $ε τις ασικές έννοιε

$εθο&ολογία και την ορολογία της• 'άθε εν&ιαφερ"$ενος θα έχει τη &υνατ"τητα $έσ

()*+,-(.*/0* να αναγνωρίζει τα ασικά $οτία στπλατφ"ρ$α συναλλαγών

Εισαγωγή

Page 3: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 3/58

• 1ι είναι η τεχνική ανάλυση• !ύντο$η ιστορική ανά&ρο$η•  2+3 *-4+.5

▫ 1α 6 ασικά α#ιώ$ατα της θεωρίας

 1ύποι &ιαγρα$$άτων▫ 'ατασκευή ιαπωνικών κηροπηγίων 7 8(9(:404 ,(:;<40

• 'λασσική &ιαγρα$$ατική ανάλυση▫ 1άση

▫ !τηρί#εις?@ντιστάσεις

!χη$ατισ$οί συνέχισης ? αντιστροφής

 A.(/:/:B C)*</:4

Page 4: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 4/58

• Dείκτες▫

 1άσης▫ 1αλαντωτές ορ$ής

▫ Eγκου

• F)*+,-(.*/0* 9<)B/: G+. HAI

Page 5: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 5/58

 1ι είναι η 1εχνική ανάλυση

• 1εχνική ανάλυση είναι η $ελέτη της λειτουργίαςαγορών% $έσω &ιαγρα$$άτων% που έχει ως σκοπ"πρ"λεJη της τάσης των τι$ώνK

• Lια να το πετύχουν αυτ"% αναλύουν τα $εγέθη τη

αγοράς% χρησι$οποιώντας κυρίως τα M ασικά α• 1ι$ή 7N./,4>• Eγκο συναλλαγών 7O+<)P4>

Page 6: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 6/58

• Qναν αιώνα πριν θέσει τα θε$έλια της τεχνικής ο R-(.<40 2+3% οι Sάπωνες είχαν εί&η αναπτύ#ει τεχνική ανάλυσηK

• 1ο TUVV ο H):4-/0( W+PP( έγραJε το πρώτο

πηγή του χρυσού> τεχνικής ανάλυσης και επεν&υJυχολογίαςK

• !υστη$ατοποίησε επίσης την τεχνική που σή$εργνωστή ως XXY $έθο&ος των κηροπήγιωνXX 78(9,(:;<40*/,=0>

Sστορική ανα&ρο$ή

Page 7: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 7/58

• 1ο TZII + R-(.<40 2+3 $αζί $ε τον συνεργάτη τ[;3(.; 8+:40 &η$οσίευσαν για πρώτη φορά έναπου περιλά$ανε TT $ετοχές% σή$ερα είναι γνωσ2+3\8+:40

• !το πρώτο $ισ" του M]ου αιώνα αναπτύχθηκε και

συστη$ατοποιήθηκε η κλασική &ιαγρα$$ατική α• 1ο T^IZ εκ&ί&εται το $νη$ειώ&ες ιλίο XXA4,-:

F:(<50/0 +G *-4 _*+,= A.4:;0XX απ" τους [;3(.;

Page 8: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 8/58

• C R-(.<40 2+3 7TZVT`T^]M> &η$οσιογράφος% συνκαι ι&ρυτής της a_8% έθεσε τις άσης της τεχνικανάλυσης

• C 2+3 &εν έγραJε κανένα ιλίο "σο ζούσε% &η$

τη θεωρία του σε MVV 4;/*+./(<0 στην a_8• Μετά το θάνατο του οι a/<</(P N4*4. W(P/<*+:% b

b-4( και d4+.B4 _,-(4G4. συστη$ατοποίησαν καγνωστ" το έργο του

2+3 *-4+.5

Page 9: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 9/58

• Y αγορά προε#οφλεί τα πάντα• Y αγορά έχει e τάσεις• Y κύρια τάση έχει e φάσεις• fι &είκτες πρέπει να επιεαιώνουν ο ένας τον ά• f "γκος συναλλαγών πρέπει να επιεαιώνει την• Y τάση θεωρείται ενεργή $έχρι να &ώσει οριστικ

σή$ατα αντιστροφής

 1α 6 ασικά α#ιώ$ατα της θεωρίας

Page 10: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 10/58

Candlestick chartBar chart

 1ύποι &ιαγρα$$άτων

Page 11: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 11/58

'ατασκευή R(:;<40*/,=

Page 12: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 12/58

• Y κλασική &ιαγρα$$ατική ανάλυση &εν περιλα$&είκτες αλλά γρα$$ές στήρι#ης?αντίστασης και 7R-(.* 9(**4.:0>

'λασική &ιαγρα$$ατική ανάλυση

Page 13: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 13/58

• f ορισ$"ς της τάσης είναι θε$ελιώ&ης στην τεχανάλυση

• Y κατεύθυνση που ακολουθούν οι τι$ές &ια$ορφώκορυφές και πυθ$ένες &είχνει την κατεύθυνση τη

• Y τάση είχε e κατευθύνσειςg▫ @νο&ική

▫ 'αθο&ική

▫ Πλάγια

 1άση

Page 14: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 14/58

Page 15: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 15/58

Page 16: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 16/58

Page 17: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 17/58

@ντίσταση είναι το επίπεαποτρέπουν άνο&ο των τ

• !τήρι#η είναι το επίπε&οαποτρέπουν πτώση των τ

 

Στηρίξεις και αντισ

Page 18: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 18/58

fι στηρί#εις και οι αντισπάντοτε υποκει$ενικέςK γρα$$ές είναι σπάνια ακ

• Πολλοί επεν&υτές &έχονκλεισί$ατος ως έγκυρες υJηλά?χα$ηλά

• Y κάτω γρα$$ή λέγεται 7*.4:; </:4>

Στηρίξεις και αντισ

Page 19: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 19/58

fι ση$αντικ"τερες στηραντιστάσεις ορίζονται αευθείες που έχουν επιεπυθ$ένες ή κορυφές% ι&α"γκους

Στηρίξεις και αντισ

Page 20: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 20/58

Page 21: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 21/58

Page 22: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 22/58

• W &ιαγρα$$ατική ανάλυση χρησι$οποιεί ακ"$α ένα επέρα απ" τις στηρί#εις?αντιστάσεις% τους σχη$ατισ,-(.* 9(**4.:0

• @υτοί οι σχη$ατισ$οί χωρίζονται σε M τύπους• !υνέχισης

• @ντιστροφής

• fι σχη$ατισ$οί αυτοί παρέχουν σή$ατα αγοραπωληπροτού τους εφαρ$"σει κάποιος πρέπει να τους ελέγπρώτα για την στατιστική τους α#ιοπιστία

• @υτ" $πορεί να γίνει εύκολα στο *.(;/:B ,4:*.(<

!χη$ατισ$οί συνέχισης?αντιστροφής

Page 23: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 23/58

• 'ούπα $ε χερούλι

•  !η$αίες και ση$αιάκια

 1ρίγωνα

Συνέισης

• 'εφάλι $ε ώ$ους 7W4(; \ _-+)<;4.0>

• Dιπλοί και τριπλοί πυθ$ένες

• !τρογγυλε$ένοι πυθ$ένες

• !φήνες

!ντιστρ"#$ς

!χη$ατισ$οί

Page 24: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 24/58

Ση%ατισ%"ί αντιστρ"#$ς

Page 25: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 25/58

'εφάλι και ώ$οι ` !χη$ατισ$"ς αντιστροφής

Page 26: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 26/58

Page 27: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 27/58

Page 28: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 28/58

Page 29: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 29/58

Page 30: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 30/58

Page 31: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 31/58

Page 32: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 32/58

Page 33: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 33/58

Ση%ατισ%"ί συνέισης

Page 34: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 34/58

Page 35: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 35/58

Page 36: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 36/58

Page 37: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 37/58

• !υ$$ετρικά• @νερχ"$ενα• 'ατερχ"$ενα

 1ρίγωνα

Page 38: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 38/58

Page 39: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 39/58

Page 40: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 40/58

Page 41: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 41/58

• fι τεχνικοί &είκτες $ας παρέχουν πληροφορίες ώσταναλύου$ε $ια σειρά απ" ποσοτικά &ε&ο$ένα "πως ορ$ή% η $εταλητ"τητα και οι θέσεις των επεν&υτώ

• fι &είκτες χρησι$οποιούνται κυρίως για e σκοπούς▫ Lια να προει&οποιούν▫ Lια να επιεαιώνουν

▫ Lια να προλέπουν

 1εχνικοί &είκτες

Page 42: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 42/58

• Είναι &είκτες που ακολοτάση 7A.4:;`h+<<+3/:B>

• Επιεαιώνουν την τάσ&ιασπάσεων ανάλογα τ

!ε πλάγια αγορά &ίνουνσή$ατα

• iHC% F2j% k+<</:B4. c(

• f HFR2 ανήκει και στιςκατηγορίες

&a''in' indicat(rs )!κ*-είκτες.

• !τη κατηγορία αυτή ανήκουν οιπερισσ"τεροι ταλαντωτές ορ$ής και"γκου 7b_l% H+P4:*)P% _*+,-(0*/,% CkO>

• Επιεαιώνουν την τάση &ίνονταςσή$ατα αγοράς ή πώλησης αναλύονταςτην ορ$ή ή τον "γκο

• Προει&οποιούν "ταν η τάση έχει φθάσεισε ακραία επίπε&α

• Προει&οποιούν για αντιστροφή $έσωθετικής ή αρνητικής &ιαφοροποίησης

• Είναι αποτελεσ$ατικοί σε πλάγια αγοράή σε HAh (:(<50/0

&eadin' indicat(rs )/ρ"0"ρευ*%εν"ι-είκτες .

fι &είκτες χωρίζονται σε M ασικές κατ

Page 43: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 43/58

/ρ"0"ρευ*%εν"ι -είκτες

Page 44: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 44/58

Page 45: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 45/58

Page 46: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 46/58

Page 47: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 47/58

Page 48: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 48/58

!κ*+"υ,"ι -είκτες

Page 49: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 49/58

• fι 'Μf είναι απ" τα απλούστερα εργαλεία στην ανάλυση και χρησι$εύουν στα ε#ήςg▫ mα αναγνωρίζου$ε εύκολα την τάση

▫ mα αναγνωρίζου$ε στηρί#εις?αντιστάσεις

▫ mα &η$ιουργού$ε συστή$ατα συναλλαγών $ε &ιπλοτριπλούς 'Μf

• nπάρχουν I τύποι 'Μfg▫ @πλ"ς ` @'Μf 7_HF>▫ Εκθετικ"ς ` Ε'Μf 7[HF>

▫ _P++*-4; και o/:4(. a4/B-*4;

'ινητοί $έσοι "ροι 7'Μf>

Page 50: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 50/58

Page 51: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 51/58

Page 52: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 52/58

Page 53: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 53/58

Page 54: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 54/58

Page 55: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 55/58

• fι "γκοι επιεαιώνουν τις τι$ές• fι "γκοι επιεαιώνουν τις $εσοπρ"θεσ$ες τάσε• fι "γκοι επιεαιώνουν τις στηρί#εις ? αντιστάσ

τις &ιασπάσεις

fι "γκοι συναλλαγών

Page 56: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 56/58

Page 57: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 57/58

F)*+,-(.*/0* 9<)B/: στο H4*(*.(;

Page 58: Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

7/21/2019 Εισαγωγή Στη Τεχνική Ανάλυση

http://slidepdf.com/reader/full/-563dbac3550346aa9aa7d705 58/58

• *4,-:/,(< (:(<50/0 +G *-4 p:(:,/(< P(.=4*0% 8+-: 8• A4,-:/,(< F:(<50/0 +G _*+,= A.4:;0% Z*- [;/*/+:% 2

q 8KH(B44• 1εχνική ανάλυσηg !υστή$ατα συναλλαγών% Dη$ή

Dη$"πουλος• Y $έθο&ος των κηροπηγίων% Dη$ήτρης Dη$"πουλ• _*+,=R-(.*0K,+P

rιλιογραφία \ αναφορές