Φύλλο Εργασίας Καθηγητή

12
 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Στόχοι: Με τη βοήθεια των πειραματικών δραστηριοτήτων και της διερεύνησης με το λογισμικό Iridium οι μαθητς καλούντα ι!  "α διαπιστώνο#ν τον ό$ινο ή βασικό %αρακτήρα ενός διαλύματος μ ε %ρήση δεικτών ή μτρηση το# &'(  "α διαπιστών ο#ν πειραματικ) τ ο *αινόμενο της ε$ ο#δετρωσ ης με %ρήση δεικτ ών ή μτρηση το# &'(  "α ερμηνεύο#ν την ε$ο#δετρωση+ σύμ*ωνα με τη θεωρ,α το# -r./0iu1 και να γρ)*ο#ν την αντ,στοι%η %ημική ε$,σωση( "α αναγνωρ,2ο#ν ότι στο ο#δτερο δι)λ#μα περι%ονται ,σες ποσότητες ' 3  και 4' 5 ( "α διαπιστώνο#ν ότι δεν σ#μβα,νει πλήρης ε$ο#δετρωση κατ) την αν)μει$η οποιονδήποτε ποσοτήτων ο$ος και β)σης+ αλλ) μόνο με σ#γκεκριμνη κ)θε *ορ) αναλογ,α( "α αναγνωρ,2ο#ν ε*αρμογς της ε$ο#δετρωσης στην καθημερινή 2ωή( Απαραίτητ α όργαα !αι "#"!$#%&: '( 6ια την εργαστηριακή )σκηση!  7( 8ε,ραμα επ,δει$ης μ ε λεμόνι!  )ργαα πο# απαιτο*ται  Υ+ι!, ! αι ο#"ί$& πο# απαιτο*ται σύριγγα 9m: ;σύριγγα ινσο#λ,νης< πλαστικς θήκες ;=:i1>/r ?@ABi0C< από %)πια ή τσ,%λες( μα%α,ρι δι)λ#μα 7μμων,ας DE F  9G ;9H JKL<  *αινολο*θαλεMνη λεμόνι Α. ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΥ, Π. ΒΑΜΒΑΚΑ, Σ. ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ

description

Φύλλο Εργασίας Καθηγητή

Transcript of Φύλλο Εργασίας Καθηγητή

: Iridium :(

.

(

.

( , Arhenius .

+ -.

, .

.

:

1. : . :

1ml ( ) (blister packing) .

NH3 1M (17 % w/v)

. :

(blister packing) . (plastic pipette) 1ml NH3 1 (1,7 % w/v) CH3COOH 1 (6% w/v)

2.

3.

:

1 . 1 .

. :

() 20 1 2 ,

(1ml ( 29 ). . . , , . .

. :

, . () , , 1 3 ml. 1 1 () 3 4 NH3 1,7 % w/v (1) . 2 2 () 3 4 CH3COOH 6% w/v (1) .

3 (plastic pipette) 1 () 2 () .

1

1 . : (microscale chemistry small scale chemistry), ( ) . 80 . 90 , , , , , :

, , , - , . , , . , . , . . , . , .. , , , . , . , . , . Iridium

2 . 2 , .

, .

: , 7, , + .

. VLab

VLab (vladmin) , .

VLab vladmin . VLabAuth.exe1. (1) .

2. Cancel File New, 2.

Title ,

(. , . , . )

3. Species. (3)

. .

4. + Add 4.

, . ( ).

5. File Open Files, VLab, assignments, acidbase, StrongAcid.xml Open, 5.

6. Species, . , Cl- Modify ( 6).

Cl-. ( 7)

7. 4. Next 6 7 ( Na+, MethylOrangeH MethylOrange-). RGB :230,0,0 MethylOrangeH 255,255,0 MethylOrange-. . (8)

8. Reactions . . . Add. ( 9), Modify .

Species () .

9. Stckroom, Add Cabinet Modify ..

10. Add Solution

:

(..HCl 0,365%w/v)

Volume .. 100.

Vessel Species Moles.

HCl, NaOH . ( )

11. File Save As Vlab, assignments Default.xml Save.

Yes.

VLab .8

7

6

5

4

3

2

1

. , . , .