Επιστολή Για Κατώτατα Όρια Έργων από ΤΕΕ Στερεάς...

2
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3 ΛΑΜΙΑ Τηλ. 22310-31181,2 Fax 22310-27026 e-mail: [email protected], http://www.teetas.gr ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Σ.Ε..Ε.Φ. Αριθµ. Πρωτ. 321 Λαµία 12 – 3 – 2015 Προς κ.κ. Βουλευτές Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας κ.κ. Βουλευτές το Τ.Ε.Ε./Τµήµα Ανατολικής Στερεάς και ο Σ.Ε..Ε.Φ. µετά από κοινή σύσκεψη, διαπιστώνουν τα κάτωθι: Στις 24-7-2014 ψηφίσθηκε αιφνιδιαστικά µέσα σε ένα άσχετο νοµοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ, το άρθρο 59 του Ν. 4278/2014, το οποίο καταργεί τα ανώτατα και κατώτατα όρια προϋπολογισµού στα δηµόσια έργα, µε βάση τα οποία έχουν δικαίωµα συµµετοχής οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). Στο ίδιο άρθρο βέβαια, προαναγγέλλεται και η κατάργηση του ίδιου του ΜΕΕΠ µε µελλοντικό Π... Όµως, ενώ η κατάργηση των κατώτατων ορίων είχε άµεση εφαρµογή, η κατάργηση των ανώτατων ορίων θα είχε µελλοντική ισχύ, υπό προϋποθέσεις και κατόπιν νέου Π.. Οι αλλαγές της νοµοθεσίας των ∆ηµοσίων Έργων ολοκληρώθηκαν λίγες µέρες αργότερα, στις 8-8-2014, µε την ψήφιση µε συνοπτικές διαδικασίες του Νόµου «πλαίσιο» της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, Ν.4281/2014, ο οποίος αλλάζει ριζικά όλα όσα ισχύουν µέχρι σήµερα για τις διαδικασίες δηµοπράτησης και εκτέλεσης ∆ηµοσίων Έργων, παραδίδοντας το σύστηµα παραγωγής τους στις µεγάλες εταιρείες, αφανίζοντας τις µικροµεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις και καθιστώντας αρµόδιο και κυριότερο όργανο την ΕΑΑ∆ΗΣΥ και όχι το ίδιο το ΥΠΟΜΕ∆Ι. Ελπίζουµε και ευχόµαστε, η νέα ηγεσία του ΥΠΟΜΕ∆Ι να αναθεωρήσει την πολιτική της πρακτική στον τοµέα των ∆ηµοσίων Έργων. ∆ηλαδή, να θεσµοθετήσει τον διαχωρισµό των «µικρών» από τα «µεγάλα» έργα, να διατηρήσει το ΜΕΕΠ και να επαναφέρει τα κατώτατα όρια συµµετοχής, τα οποία επί χρόνια λειτουργούσαν σαν ένα δίχτυ προστασίας για τους µικροµεσαίους εργολήπτες, εξασφαλίζοντάς τους τεχνικό αντικείµενο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους Νοµούς του Τµήµατός µας, οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ κεντρικό σηµείο της επικράτειας, µετά την κατάργηση των κατώτατων ορίων, καταφθάνουν από όλη τη χώρα µεγάλες εταιρείες (4 ης κατηγορίας και άνω), που

description

Επιστολή Για Κατώτατα Όρια Έργων από ΤΕΕ Στερεάς Ελλάδας

Transcript of Επιστολή Για Κατώτατα Όρια Έργων από ΤΕΕ Στερεάς...

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3 ΛΑΜΙΑ

Τηλ. 22310-31181,2 Fax 22310-27026 e-mail: [email protected], http://www.teetas.gr

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Σ.Ε.∆.Ε.Φ.

Αριθµ. Πρωτ . 321 Λαµία 12 – 3 – 2015 Προς κ.κ. Βουλευτές Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας κ.κ. Βουλευτές το Τ.Ε.Ε./Τµήµα Ανατολικής Στερεάς και ο Σ.Ε.∆.Ε.Φ. µετά από κοινή σύσκεψη, διαπιστώνουν τα κάτωθι: Στις 24-7-2014 ψηφίσθηκε αιφνιδιαστικά µέσα σε ένα άσχετο νοµοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ, το άρθρο 59 του Ν. 4278/2014, το οποίο καταργεί τα ανώτατα και κατώτατα όρια προϋπολογισµού στα δηµόσια έργα, µε βάση τα οποία έχουν δικαίωµα συµµετοχής οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). Στο ίδιο άρθρο βέβαια, προαναγγέλλεται και η κατάργηση του ίδιου του ΜΕΕΠ µε µελλοντικό Π.∆.. Όµως, ενώ η κατάργηση των κατώτατων ορίων είχε άµεση εφαρµογή, η κατάργηση των ανώτατων ορίων θα είχε µελλοντική ισχύ, υπό προϋποθέσεις και κατόπιν νέου Π.∆. Οι αλλαγές της νοµοθεσίας των ∆ηµοσίων Έργων ολοκληρώθηκαν λίγες µέρες αργότερα, στις 8-8-2014, µε την ψήφιση µε συνοπτικές διαδικασίες του Νόµου «πλαίσιο» της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, Ν.4281/2014, ο οποίος αλλάζει ριζικά όλα όσα ισχύουν µέχρι σήµερα για τις διαδικασίες δηµοπράτησης και εκτέλεσης ∆ηµοσίων Έργων, παραδίδοντας το σύστηµα παραγωγής τους στις µεγάλες εταιρείες, αφανίζοντας τις µικροµεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις και καθιστώντας αρµόδιο και κυριότερο όργανο την ΕΑΑ∆ΗΣΥ και όχι το ίδιο το ΥΠΟΜΕ∆Ι. Ελπίζουµε και ευχόµαστε, η νέα ηγεσία του ΥΠΟΜΕ∆Ι να αναθεωρήσει την πολιτική της πρακτική στον τοµέα των ∆ηµοσίων Έργων. ∆ηλαδή, να θεσµοθετήσει τον διαχωρισµό των «µικρών» από τα «µεγάλα» έργα, να διατηρήσει το ΜΕΕΠ και να επαναφέρει τα κατώτατα όρια συµµετοχής, τα οποία επί χρόνια λειτουργούσαν σαν ένα δίχτυ προστασίας για τους µικροµεσαίους εργολήπτες, εξασφαλίζοντάς τους τεχνικό αντικείµενο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους Νοµούς του Τµήµατός µας, οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ κεντρικό σηµείο της επικράτειας, µετά την κατάργηση των κατώτατων ορίων, καταφθάνουν από όλη τη χώρα µεγάλες εταιρείες (4ης κατηγορίας και άνω), που

συµµετέχουν σε όλες τις δηµοπρασίες, ακόµη και µε προϋπολογισµούς κάτω των 100.000 ευρώ! Στον αντίποδα όµως, και εφόσον εκκρεµεί το Π.∆. για την κατάργηση των ανώτατων ορίων, οι τοπικές εταιρείες και συνάδελφοι δεν µπορούν να συµµετέχουν σε κανένα µεγάλο έργο. Είµαστε στη διάθεση σας και µπορούµε να συνδράµουµε στη διαµόρφωση προτάσεων µε στόχο πάντα τη διασφάλιση όλων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων Ε∆Ε.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΣ Ο Πρόεδρος του ΣΕ∆ΕΦ

Αθανάσιος Λυκόπουλος Γεώργιος Αργυρίου

Κοινοποίηση 1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 2. Ν.Ε. ΤΕΕ Ν. Βοιωτίας, Ν. Φωκίδας και Ν. Ευρυτανίας