Επιστολή Παύλου προς Εβραίους

of 24 /24
¶PO™ EBPAIOY™ 1 ¶ÔÏ˘ÌÂÚᘠηd ÔÏ˘ÙÚfiˆ˜ ¿Ï·È ï £Âe˜ Ï·Ï‹Û·˜ ÙÔÖ˜ ·ÙÚ¿ÛÈÓ âÓ ÙÔÖ˜ ÚÔʋٷȘ, 2 â’ âÛ¯¿ÙÔ˘ ÙáÓ ìÌÂÚáÓ ÙÔ‡ÙˆÓ âÏ¿ÏËÛÂÓ ìÌÖÓ âÓ Yîˇá, nÓ öıËΠÎÏËÚÔÓfiÌÔÓ ¿ÓÙˆÓ, ‰È’ Ôy ηd ÙÔf˜ ·åáÓ·˜ âÔ›ËÛÂÓØ 3 n˜ JÓ à·‡Á·ÛÌ· Ùɘ ‰fi- ͢ ηd ¯·Ú·ÎÙcÚ Ùɘ ñÔÛÙ¿Ûˆ˜ ·éÙÔÜ, Ê¤ÚˆÓ Ù Ùa ¿ÓÙ· Ùˇá ®‹Ì·ÙÈ Ùɘ ‰˘Ó¿Ìˆ˜ ·éÙÔÜ, ‰È’ ë·˘ÙÔÜ Î·ı·ÚÈÛÌeÓ ÔÈË- Û¿ÌÂÓÔ˜ ÙáÓ êÌ·ÚÙÈáÓ ìÌáÓ âοıÈÛÂÓ âÓ ‰ÂÍÈ÷Ä Ùɘ MÂÁ·- ψۇÓ˘ âÓ ñ„ËÏÔÖ˜, 4 ÙÔÛÔ‡Ùˇˆ ÎÚ›ÙÙˆÓ ÁÂÓfiÌÂÓÔ˜ ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ, ¬Ûˇˆ ‰È·ÊÔÚÒ- ÙÂÚÔÓ ·Ú’ ·éÙÔf˜ ÎÂÎÏËÚÔÓfiÌËÎÂÓ ùÓÔÌ·. 5 T›ÓÈ ÁaÚ Âr¤ Ô- Ù ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ, Yîfi˜ ÌÔ˘ Âr Û‡, âÁg Û‹ÌÂÚÔÓ ÁÂÁ¤ÓÓËο ÛÂ; K·d ¿ÏÈÓ, \EÁg öÛÔÌ·È ·éÙˇá Âå˜ ·Ù¤Ú·, ηd ·éÙe˜ öÛÙ·È ÌÔÈ Âå˜ ˘îfiÓ; 6 ≠OÙ·Ó ‰b ¿ÏÈÓ ÂåÛ·Á¿ÁFË ÙeÓ ÚˆÙfiÙÔÎÔÓ Âå˜ ÙcÓ ÔåÎÔ˘Ì¤ÓËÓ, ϤÁÂÈØ K·d ÚÔÛ΢ÓËÛ¿ÙˆÛ·Ó ·éÙˇá ¿ÓÙ˜ ôÁÁÂ- ÏÔÈ £ÂÔÜ. 7 K·d Úe˜ ÌbÓ ÙÔf˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ ϤÁÂÈØ ^ O ÔÈáÓ ÙÔf˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ ·éÙÔÜ Ó‡̷ٷ, ηd ÙÔf˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔf˜ ·éÙÔÜ ˘Úe˜ ÊÏfiÁ·. 8 ¶Úe˜ ‰b ÙeÓ YîfiÓØ ^O ıÚfiÓÔ˜ ÛÔ˘, ï £Âfi˜, Âå˜ ÙeÓ ·åáÓ· ÙÔÜ ·åáÓÔ˜. ^P¿‚‰Ô˜ Âéı‡ÙËÙÔ˜ ì ®¿‚‰Ô˜ Ùɘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÛÔ˘. 9 \HÁ¿ËÛ·˜ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓËÓ Î·d âÌ›ÛËÛ·˜ àÓÔÌ›·Ó. ¢Èa ÙÔÜÙÔ ö¯ÚÈÛ¤ ÛÂ, ï £Âfi˜, ï £Âfi˜ ÛÔ˘ öÏ·ÈÔÓ àÁ·ÏÏÈ¿Ûˆ˜ ·Úa ÙÔf˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÛÔ˘. 10 K·›Ø ™f ηْ àÚ¯¿˜, K‡ÚÈÂ, ÙcÓ ÁÉÓ âıÂ- ÌÂÏ›ˆÛ·˜, ηd öÚÁ· ÙáÓ ¯ÂÈÚáÓ ÛÔ‡ ÂåÛÈÓ Ôî ÔéÚ·ÓÔ›. 11 AéÙÔd àÔÏÔÜÓÙ·È, Ûf ‰b ‰È·Ì¤ÓÂÈ˜Ø Î·d ¿ÓÙ˜ ó˜ îÌ¿ÙÈÔÓ ·Ï·Èˆ- ı‹ÛÔÓÙ·È, 12 ηd óÛÂd ÂÚÈ‚fiÏ·ÈÔÓ ëÏ›ÍÂȘ ·éÙÔ‡˜, ηd àÏÏ·- ¶PO™ EBPAIOY™ ¶ÚÔÔ›ÌÈÔ 1 \AÊÔÜ ï £Âe˜ ÙÔf˜ ·Ï·ÈÔf˜ ηÈÚÔf˜ ÔÏÏb˜ ÊÔÚb˜ ηd Ìb ÔÏÏÔf˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì›ÏËÛ ÛÙÔf˜ ÚÔÁfiÓÔ˘˜ Ì·˜ ‰Èa ÙáÓ ÚÔÊËÙáÓ, 2 Ùd˜ öÛ¯·Ù˜ ·éÙb˜ ì̤Ú˜ Ì›ÏËÛ Ûb ÌĘ ‰Èa ÙÔÜ YîÔÜ. AéÙeÓ Î·Ù¤ÛÙËÛ ÎÏËÚÔÓfiÌÔÓ ¬ÏˆÓ. ¢È\ ·éÙÔÜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ηd ÙeÓ ÎfiÛÌÔ. 3 AéÙe˜ ÂrÓ·È àÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Ùɘ öÓ‰Ô͢ ÌÔÚÊɘ ÙÔ˘ 1 ηd à·Ú¿ÏÏ·ÎÙË ÂåÎgÓ Ùɘ ÔéÛ›·˜ ÙÔ˘. K·d ΢‚ÂÚÓ÷Ä Ùa ¿ÓÙ· Ìb ÙeÓ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘. K·d àÊÔÜ ï ú‰ÈÔ˜ (Ìb Ùc ı˘Û›· ÙÔ˘) âÍ¿ÏÂÈ„Â Ùd˜ êÌ·Úٛ˜ Ì·˜, οıËÛ ÛÙa ‰ÂÍÈa Ùɘ MÂÁ·ÏˆÛ‡Ó˘ (ÙÔÜ MÂÁ·ÏÔ‰˘Ó¿ÌÔ˘) ÛÙa „Ë. ^O Yîe˜ àÛ˘ÁÎÚ›Ùˆ˜ àÓÒÙÂÚÔ˜ ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ 4 K·d ÙfiÛÔ àÓÒÙÂÚÔ˜ ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ àÓ‰›¯ıË (ó˜ ôÓıÚˆÔ˜), ¬ÛÔ àÓÒÙÂÚË Û˘ÁÎÚÈÙÈÎa Úe˜ ·éÙÔf˜ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ ‰fiÍ·. 5 ¢ÈfiÙÈ Ûb ÔÈfiÓ àe ÙÔf˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ Âr ÔÙ¤, «¢ÈÎfi˜ ÌÔ˘ ˘îe˜ ÂrÛ·È Û‡, âÁg Û‹ÌÂ- Ú· Ûb Á¤ÓÓËÛ· (Ûb öÊÂÚ· ÛÙeÓ ÎfiÛÌÔ ó˜ ôÓıÚˆÔ)»; K·d ¿ÏÈ ÁÈa ÔÈfiÓ ÂrÂ, «\EÁg ıa ÂrÌ·È ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘, ηd ·éÙe˜ ıa ÂrÓ·È ˘îfi˜ ÌÔ˘»; (™b ηӤӷ ηd ÁÈa ηӤӷ ôÁÁÂÏÔ ‰bÓ Âr ÙfiÛÔ ÙÈÌËÙÈÎa Ïfi- ÁÈ·). 6 K·d ÁÈa ÙfiÙÂ, Ôf ıa ÂåÛ·Á¿ÁFË ¿ÏÈ ÙeÓ âÎÏÂÎÙe Yîe ÛÙcÓ ÔåÎÔ˘Ì¤ÓË, ϤÁÂÈ: K·d Óa ÙeÓ ÚÔÛ΢ӋÛÔ˘Ó ¬ÏÔÈ Ôî ôÁÁÂÏÔÈ ÙÔÜ £ÂÔÜ. 7 K·d ÁÈa ÌbÓ ÙÔf˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ ϤÁÂÈ: K¿ÓÂÈ ÙÔf˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛaÓ ÙÔf˜ àÓ¤ÌÔ˘˜ (Ù·¯ÂÖ˜), ηd ÙÔf˜ ñËÚ¤Ù˜ ÙÔ˘ ÛaÓ ‡ÚÈÓË ÊÏfiÁ· (ÊÏÔÁÂÚÔf˜ ηd ‰Ú·ÛÙÈÎÔ‡˜). 8 °Èa ‰b ÙeÓ Yîe ϤÁÂÈ: ^O ıÚfi- ÓÔ˜ ÛÔ˘, t £Â¤, ÂrÓ·È ·åÒÓÈÔ˜. ^H ‚·ÛÈÏÈ΋ ÛÔ˘ Ú¿‚‰Ô˜ ÂrÓ·È Ú¿- ‚‰Ô˜ Âéı‡ÙËÙÔ˜. 9 \AÁ·÷ Ę Ùe ηÏe ηd ÌÈÛÂÖ˜ Ùe ηÎfi. °È\ ·éÙfi, t £Â¤, (ó˜ ôÓıÚˆÔ) Ûb ö¯ÚÈÛÂ ï £Âfi˜ ÛÔ˘ Ìb öÏ·ÈÔ àÁ·ÏÏÈ¿ÛÂ- ˆ˜ ηÙa ÙÚfiÔ àÓÒÙÂÚÔ àe ÙÔf˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÛÔ˘ (ÙÔf˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ 2 , Ôî ïÔÖÔÈ â›Û˘ ¯Ú›ÔÓÙ·È Ìb ¶ÓÂÜÌ· AÁÈÔ, àÏÏa Ûb ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi). 10 \E›Û˘ ÁÈa ÙeÓ Yîe ϤÁÂÈ: ™‡, K‡ÚÈÂ, ÛÙd˜ àÚ¯b˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ˜ Ùc ÁÉ, ηd öÚÁ· ÙáÓ ¯ÂÚÈáÓ ÛÔ˘ ÂrÓ·È Ôî ÔéÚ·ÓÔ›. 11 AéÙÔd ıa ηٷÛÙÚ·ÊÔÜÓ, âÓˇá Ûf ·Ú·Ì¤ÓÂȘ. N·›, ¬ÏÔÈ ıa ·ÏÈÒÛÔ˘Ó ÛaÓ öÓ‰˘Ì·, 12 ηd ÛaÓ ÚÔÜ¯Ô Ôf ÊÔÚÂÖ Î·ÓÂd˜ ıa ÙÔf˜ Ù˘Ï›ÍF˘ ηd ı\ àÏÏ·¯ıÔÜÓ. ™f ¬Ìˆ˜ ÂrÛ·È ¿ÓÙÔÙÂ ï ·éÙfi˜ (àÓ·ÏÏÔ›ˆÙÔ˜, àÌÂ- 1. òH, ʇÛÂÒ˜ ÙÔ˘ 2. òH, ÙÔf˜ ‚·ÛÈÏÂÖ˜, àÚ¯ÈÂÚÂÖ˜ ηd ÌÂÚÈÎÔf˜ ÚÔÊÉÙ˜ Ùɘ ¶·Ï·ÈĘ ¢È·ı‹Î˘, Ôf ¯Ú›ÔÓÙ·Ó Ìb Âå‰ÈÎe öÏ·ÈÔ, âÓˇá Ûf ¯Ú›ÛıËΘ Ìb ˙ˆÓÙ·Óe öÏ·ÈÔ, Ìb Ùe AÁÈÔ ¶ÓÂÜÌ·

Embed Size (px)

description

Επιστολή Παύλου προς Εβραίους - Ν. Ι. Σωτηρόπουλου

Transcript of Επιστολή Παύλου προς Εβραίους

 • PO EBPAIOY

  1 d fi e

  , 2

  Y, n fi ,

  y d f 3 n J fi-

  d c , a

  , e -

  M-

  ,

  4 fi , -

  f fi . 5 T a r -

  , Yfi r , g ;

  Kd , \Eg , d e

  fi; 6 O b F e fi c

  , Kd -

  . 7 Kd e b f ^O f

  , d f f e

  fi. 8 e b e Yfi ^O fi , fi, e

  . ^P

  . 9 \H d . a

  , fi, fi a

  f fi . 10 K f , K, c -

  , d . 11 Ad

  , f b d -

  , 12 d d fi , d -

  PO EBPAIOY

  1 \A e f f f b b d b ffi f fi a , 2 d b b a Y. Ae fi . \ d e fi. 3 Ae r 1 d g . Kd a b e fi . Kd (b c ) d , aa M ( M) a .

  ^O Ye

  4 Kd fi ( ), a e f fi fi. 5 fi b fie f r , fi e r , g - b (b e fi ); Kd afi r, \Eg a r , d e a r fi; (b d a b r fi a fi-). 6 Kd a fi, f a F e e Ye c, : Kd a e . 7 Kd a b f : K f a f (), d f a fi (f d ). 8 a b e Ye : ^O fi- , t , r . ^H r - . 9 \A e e d e fi. \ fi,t , ( ) b fi b - a fi e f (f 2, b A, a b fi fi).10 \E a e Ye : , K, d b c , d r . 11 Ad a, f . N, a a, 12 d a f d a f F d\ . f r fi (, -

  1. H, 2. H, f , d f , f

  b e , f b e , b e A

 • f b e r, d a .

  13 e b , K

  i f fi ;

  14 Od d a -

  fi a f ;

  2 a -, . 2 E a -d fi , d d -c , 3 fi ; H c - a K, e -, 4 d d d ^A ac .

  5 O a c c ,

  d w , 6 b T

  FF , j e F

  fi; 7 \H e , fiF d

  F fi. 8

  . \E a a b

  fi. N b a -

  . 9 Te b -

  \I a e fiF d

  F , b e

  . 10 E a , n a d y a

  , f f fi fi e e -

  a .

  ), d a b a (r ).13 b fi e f r , K a - , f fi - ; (b ). 14 b r a -, f a a , f a ;

  \A i fi !

  2 \ e fi a a fi f -, a a c e c . 2 fi, i fi-, f \ , fi, d (fi) d c , 3 a c , a a fi -; , a e e e K-, d b e f fi (f -fi), 4 b e d b d b -a d b d b ,f e A a c .

  ^O e b d

  5 Te fi , a F d a e -, ( e) b \ (a \ ). 6 \e : T r , a e , j e , a eF; 7 Te \ f , e b fi d . 8 ^Y a ea fi . \A\ \ e a , b fi \ fi. \E b fi a \ e a . 9 \Aa e \I, r \ f fi - , b fi d ,fi fi a . 10 fi \ fi (e fi), - a , d e e a , - , f a f f b fi, e e1 , a F b .

  944 PO EBPAIOY . , . , PO EBPAIOY 945

  1. H, e

 • 11 O a d fi e . m f f , 12 - \A e , . 13 Kd \Eg g . Kd \If g d a fi.

  14 \Ed s a e d , de , a F e e , e, 15 d F , fi ae q .

  16 O a , a \Aa . 17 O a , d e -f a e e e e a -. 18 \E z a e , - .

  3 O, d , , - e fi d ^O \I Xfi, 2 e fi, dM . 3 a fi ya M , c

  \I

  11 Kd , ( Xfi), d , , e e e (e\A). \ e e fi (fi c d Xe r \A, ) b a f F , 12 -: a e f , a b . 13 Kd (b a - d a F): \Eg a c \ fi (e fi). Kd : \If g da , f fi.

  Ye

  14 \Ec b a a e d ( -c ), \ e d e ( - d x, ), (a a FF d) b e a F , f c (c - a F fi ), c e , 15 d a F , fi fi ( ) q \ c .

  16 \E, r fi (e e e fi), b - (a c ), \ fi \A- ( ). 17 \ e (a a F c -) b a F b f ( - fi c a ), a a F -e d f a e e fi, a aF d . 18 \E c , f e , a F ff .

  ^O Xe M

  3 \ fi, d e fi, b a a, a fi r fi d f \I Xfi. 2 ^Y e \ e f e (fi d ), d M \ er (e e ). 3 \A\ e a F fi - e e M, c () e e

  946 PO EBPAIOY . , . , PO EBPAIOY 947

 • fi. 4 a r

  fi , b a fi. 5 Kd M

  b e ,

  , 6 Xe b Ye d e r

  , y rfi , c d e

  .

  7 fi, g e e A a

  , 8 c a

  a c F

  , 9 y , ,

  d r a . 10 e

  F F d r \Ad F , d b

  a . 11 ^ F F ,

  c .

  12 B, , -

  a e . 13 \Aa

  f y e -

  , c F F -

  . 14 M a fi X, c

  c .

  15 \E , a -

  , c a ,

  16 a ; \A

  fi A a M; 17 T b

  ; Od , z a -

  F ; 18 T b c c

  c ; 19 Kd

  .

  r , e . 4 K b r - e . \E , f a , r fi(^O Xe r c , fi, M r , ). 5 \E, bM e \ e r , f - a a F a fi, 6 Xe e Ye e r (^O r r d r Y). A r , a fi c fi d c \ e f .

  ^H c \I c e

  7 \ fi, e e A, , - c , 8 a c d a c , a e fi c -, 9 b , b b -, d r a d . 10 \ e a d r: - e e fi b c , d b - e fi . 11 \ e c : ba e fi .

  12 , , a c F d e e ee e (e e e) d F d F. 13 \Aa a F e , e , a a c F d e - e c . 14 fi X c fi, a c c fi.

  15 O , , c , a c d a c , 16 ,, , d ; O , f M e c A; 17 Kd d ; O , -, d a a c ;18 Kd a , b a e fi , a a , ;19 Kd , b fi a fi .

  948 PO EBPAIOY . . PO EBPAIOY 949

 • 4 s ,

  c , F

  . 2 Kd ,

  . \A fi c

  F . 3 Efi a

  c , g ^ -

  F F , c

  e fi . 4 E-

  d fi Kd e

  F F fiF e . 5 Kd

  E c .

  6 \Ed s , d

  fi , 7

  a , , U , a

  fi, g a -

  , c a . 8 E a f \I

  , i d a .

  9 A e . 10 ^O a

  g c d e

  e , e fi. 11 -

  s c , c

  F .

  12 Z a fi d c d

  b d -

  d , d , d -

  e fi d d

  4 hA fi, , fi a - e fi ( , ), F e , ( b f a a F). 2 fi d - e fi , d ( \I). \A\ fi, f , b , fi b q b c \ f e . 3 Efi e fi , e ,e r (a f ): \ e c : b a e fi .K a q e e fi fi ( d e , ). 4 fi ac fi r e : Kd e c c fi e a . 5 \E \ e (ac c) r : b a e fi .

  6 \Ec e a d \ fi, ,f e fi , b fi, 7 fi, a d F, -, a e f fi, b e , , c , a c d .8 \Ea \I ( N) f e fi , b a (e e A) a fi. 9 A a e e ( ). 10 fi, e fi (e ), d ee a , e a fi (ae ). 11 hA e a \ efi , a a c F d .

  ^O Xe fi, e d fi

  12 13 ^O fi , a e a - fi, r e d e d fie , d e e d, d , d d , d b fi \ fi, \

  950 PO EBPAIOY . . PO EBPAIOY 951

 • e d , 13 d

  c , b a d

  , e n fi.

  14 E s fi f ,

  \I e Ye , ^O. 15 O

  a c -

  , b a fi

  d . 16 s a

  fi , d

  .

  5 a f fi b

  a e e fi, F

  d b , 2

  d , d d e

  . 3 Kd a , g d ,

  d d b .

  4 Kd c , a

  e , d \A. 5 O d Xe

  e fi , e

  fi Yfi r , g . 6 Kg

  d f f e a c

  M.

  r a d a f (\Ae e fi

  fi fi e e fi ,

  e e fi e

  fi ).

  ^O Xe d

  14 \A e , d f , e \I e Ye , i -

  a c . 15 b b , b aF d , \ b

  b , d . 16 hA eb e fi fi (e fi), a a

  d a a e e .

  O

  5 K b , f e , f c , a a -F d a d . 2 Kd a F, d , c d e -

  e . 3 Kd , a efi, d a e fi a F a d .

  O fi, a fi

  4 Kd d b \ e , \ e e fi, d \A. 5 E d Xe b e fi b e a F , a e

  ( fi), f r \ fi: fi e r , g b (b c ). 6 \E b : f r f a e M-.

  952 PO EBPAIOY . , . , PO EBPAIOY 953

 • 7 lO e d -

  e e e a

  d , d d

  e , 8 J Yfi, z

  c , 9 d d

  , 10 d e

  f a c M.

  11 d y f fi d ,

  d d fi . 12 Kd a r

  a e fi,

  a . Kd -

  fi d .

  13 a fi

  . 14 T a , a

  c a fi e

  d .

  6 e e X fi d c -fi , c fi e , d d fi, 2 -

  , ,

  d . 3 Kd , -

  F fi.

  K Yfi, c b d

  7 Ae ( Xe) a d bc c d d e, f r c a e F e e (b c -), d fi . 8 K b qYfi ( fi, d b ), b - . 9 K, , a ,f \ fi, , 10 d ee e f a e M.

  E fi d fi

  11 \ e (e Mb X) a a , a d fi a a a -, c d e a b aa d a . 12 Kd \ fi, e fi fi a r , a F d a fi . E a e d e a .13 K , f b , r a fi -fi, r . 14 ^H b a c r a f -, fi a ,a a d e e d e fi.

  c e fi

  6 \ e i c c d i e c fi (c d fi -c ). hA c e - a a (a f ), d efi, 2 a , d (e - ), d , d . 3 Kde a e , a F fi.

  954 PO EBPAIOY . , . , PO EBPAIOY 955

 • 4 \A a f

  d fi

  ^A 5 d e -

  , 6 d fi -

  , e Ye d -

  . 7 a e

  fi e d R

  d , e .

  8 \E b d fi, fi d -

  , w e .

  9 b d , , a d

  fi , d . 10 O a

  e d fi

  w e ,

  d .

  11 \E b c c

  c e c ,

  12 c d , d b a d -

  a .

  13 T a \Aa fi, d

  e r fi, 14 oH

  c d . 15 Kd

  . 16 A b

  a a , d

  . 17 \E z fi fi

  e fi e -

  , 18 a -

  , x fi, a

  ^O e d

  4 Er b , f a a , d - c a c , d A^,5 d e fi d a fi f a F (a M), 6 d \ a, r (a c a ) af F d a , f - \ f d e Ye -. 7 ^H , c , f b b \ , d a \ , a f d -, e e fi. 8 \A\ F d fi, r d c . Te r a F.

  9 \Aa a , , i d , a - d a . 10 fi e b r , a -F e d e fi e c , c a \ b d f d f f (f ).

  11 \A\ e a F e e (a ), 12 aa c , a \ d , b c d c c fi.

  \A fi a

  13 O, fi, e fi e \A,c b a F b ( b \ e fi), e fi 14 : \E- a \ b e , d a b be (a f fi). 15 Kfib , b , fi, f fi. 16 O e fi , d b c b .17 \ e fi, fi a F f fi f e , - b , 18 b (c fi de ), a c r a F fi, a -

  956 PO EBPAIOY . . PO EBPAIOY 957

 • fi -

  19 m

  d d e -

  , 20 fi b \I, a

  c Mb f fi e .

  7Oy a M, f , f -

  , \Aa e

  d fi, 2 z d -

  e \A, b fi-

  f , b d f ,

  f , 3 , , fi, -

  c , b

  Y , f e .

  4 b y, z d \Aa -

  . 5 Kd b

  U c c

  e e a e fi, f f , -

  c , , a a c e fi. 19 Ac c a d , f afi e e (a , ee , f e a ).20 \E fi a (a a F fi a -) \I, fa e M.

  ^O Mb X

  7 fi e M, f , f , e \Aa - e c c w d e fi-, 2 d e \Aa e \ a , b a c fifi f, b d f , f f, 3 () d , d , d -, d a F c (fi - c c c d e fi d ), b e Ye (- fi ) f (O a e Mb X -, , d b e fi, a e Xe - d b fi fi. Xe r d , d d , -, c d fi. \E b fi e r -f d f , d b c r, f ).

  ^O Mb \A

  4 \A , fi q fi ( M), d \Aa e e a -fi . 5 Kd b e f fi , f c , e e fi a e e e fi, c e f , e c f (c ) \Aa (

  958 PO EBPAIOY . , . , PO EBPAIOY 959

 • fi \A. 6 ^O b c -

  e \A, d e

  a fi. 7 Xd b e

  e . 8 Kd z b

  F , b -

  F. 9 Kd , a \Aa d U

  10 a F

  e q M.

  11 E b s a q, e a F , a c

  Mb d a c

  \Ag ; 12 M a d fi . 13 \E n a -

  , , w d - . 14 fi a \I -

  K , m c b d M- .

  15 Kd fi fi , a c -fi Mb f , 16 n a fi-

  , a a -. 17 M a f f e a c

  M. 18 \A b a

  a e b d . 19 Ob a - fi.

  c d e e\A). 6 Ae ( M), e c -c b r \ (b r fi ), e e e \A, d fi fi, f r d . 7 Xd b , e ee (A M, f fi, r ee \A, f ). 8 \E, c - , c , a e F ( c fi a c , a ). 9 a a F , \Aa (f e M-b) d e , f , (eM), 10 i d fi q c f (c ) -fi (q c ), Mb fi (e \A).

  \A c

  11 \Ea b q c b c c , be \ c r , a a aF , a e M, da c r a e \A; 12 \A b a F , \ a F d e fi ( fif b c \ ). 13 \ e (Xfi), a e , e ,e c d b e . 14 Er b -fi, Kfi \ c c \I, c c M b a a a .

  15 b e fi fi, b e - Mb , 16 c eb b e fi , a c c (f e ), a b c .17 fi : f r f a e M. 18 K b e c - d . 19 fi a b fi.

  960 PO EBPAIOY . . PO EBPAIOY 961

  ^H Kc 31

 • \Ec b , w . 20 Kd d b ad d fi, 21 b a - a e fi, K d - f f e a c M 22 a \I.

  23 Kd b fi a e , 24 b a e e e c . 25 O d e b f , e b .

  26 T a , , ,, e d fi fi, 27 n , , fi b , a e . 28 ^O fi a , fi b a e fi Ye e .

  8 K b d , -, n fi M , 2 e d -, m K d . 3 a -

  ^H c X

  E b , b c fi e fi. 20 \E b d . O b , fi, d , 21 e ( Xe) -f b a c ( fi), e fi: ^ K (e A ) d ba F fi. f r f a e M. 22 \ e \I c -.

  23 \E b q , fi fi- a F d e , 24 fi ( Xfi),c F , c fi, , (^O Xe c b fi c . O \E b r , \ fi , d b r , \ fi ).25 \ e d a F \ e fi, F, a a F \ .

  Te e X

  26 \Ed , f fi (e e fi), ( e f ), fi ( ee fi ), e e f (),f e f . 27 Ae b aF , , a d d a d -. Tc a a a b e a F efi . 28 ^O fi e , (a d ), fi, b e a e fi, e Yfi, - a .

  ^O Xe e a

  8 Te b r fi: E , a a fi M- ( M) f f 2 e a (-) d c c c , c K d . 3 ^ fi, f -

  962 PO EBPAIOY . , . , PO EBPAIOY 963

 • f e d d n F. 4 E b a qd , i q , fi- a e fi a , 5 d , g M c , a e e .

  6 Nd b , d -fi , d . 7 E a q , i fi. 8 Mfi a

  \If , K, d d e

  r \Ic d d e r \I , 9

  a c m

  e f

  A d F F , g

  , K 10 m -

  \I Ma a , K-

  , f fi c , d d -

  , d fi, d

  d fi. 11 Kd c

  e d e e ,

  e K e

  12 ,

  d d c -

  . 13 \E c c e

  b d f .

  a a F d . \ e q a F de f a F. 4 \Ea b c , b a q i, , b e fi - a . 5 Ad b e e b a , a r g d a , c M a F c (). fi r fi: fi a a F - b e fi, f e (A b efi, f a , d , f - a ).

  ^O Xe

  6 \Aa ( Xe f b c , \ efi) ( f) fi , r d , b - . 7 \Ea q ,b a a . 8 \A\ e f (f \I) :

  \If , K, d a b er \Ic d b e r \I . 9 ba r a c , f b f e fi, f f e e a a f e c A. fi d b d c , d \ e g f , K-. 10 \A\ , c a b e r \I, a r . Ma d , K-, a f fi c , d af d . Kd a r fi ,d d a r fi . 11 Kd fi b a e d e fi -, \A e K. fi a b e ee f e , 12 fi a d b , d b a d - d d . 13 Mb e a F a - a c . \E , f e d -, b fi.

  964 PO EBPAIOY . . PO EBPAIOY 965

 • 9Er b s d c fi

  fi. 2 c a ,

  Fw d d fi ,

  . 3 Ma b e c

  , 4 d c

  e ,

  Fw e d \Ag

  d , 5 b

  Xd fi e d z

  a .

  6 T b b c c a e a -, 7 b c fi , d , n b d , 8 ^A, c fi, - 9 c e ee fi, n d c a e , 10 fi- d d fi d fi d - e .

  11 Xe b fi f fi a d , -, , 12 b d fi, a b a , .

  ^H ( e fi)

  9 Er b d ( c, e fi), d e e ffi e fi (e ). 2 E - e , e . \ e () , d , d - ( c ). 3 b e e -( e ) q e ,e . 4 \E e , d e fi. \c c f e , d \Ag f (), d - ( q ). 5 \E b\ c (c e) q X, f c e (e e ). \Aa \a b r a .

  ^H e , d e

  6 Mb e c d , e b d d -. 7 e b fi f a e , d d x, e a a - d . 8 Te e A fi, c fi b r fi e a (a ), d fi (c ). 9 Ac r a e fi fi, ae d , b a - e c f , 10 \ fi d d fi d e e W.

  ^O Xe f b c d fi x

  11 \A\ Xfi, q f , a q , c d fi -, , c fi (a - fi), 12 d x d fi, a e fi x, a () ( ) a a , d .

  966 PO EBPAIOY . . PO EBPAIOY 967

 • 13 E a e x d d e - f e c -e fi, 14 fi e x X, n a e , - c e e - ;

  15 Kd a , , - d F F F, c . 16 O a , 17 a d ,d F . 18 O - d 19 a a e fi e M d , g ex fi d a d d , fi e d e e - 20 T e x w e fi. 21 Kd c c b d a . 22 Kd e a e fi, d d - .

  23 \A s a b , a b a a . 24 O a X-fi, , e e fi,

  ^H X

  13 fi, a e x d d b e (f ) F f -a e c fi , 14 fi ex X, ( ) b e (c fi) e fi efi, c a F c e a ( f ), a e e fi;(Te x X , fi r x ,, d ).

  ^H b e d e x

  15 \ e b e fi ( Xe) r ,, fi a c a e e , a c , c . 16 O , (a a F) \ F -. 17 fi r , r .\A, F, b b . 18 \ e - d x (f ). 19 \A\ M , f fi e fi, - b e fi, e x fi d d be d fi d d , d d e e ( fi) d e fi, 20 : Ae r e x , c e a . 21 Kd c c bd a a b e x. 22 Kde e e fi () bx, d d a F x b .

  ^H a a X a d

  23 oH e , b a , f q d , a \ a a, a a b \ (Kd a d a , a \ , - fi ). 24 \e Xe b b ( ), - , a e e fi, a a F -

  968 PO EBPAIOY . . PO EBPAIOY 969

 • b 25 F fi, f a e 26 d e e fi b d a . 27 Kd fi - , a b , 28 d X-fi, d e , d e - .

  10 a a fi fi , c c fi , e L e , - f 2 d i -

  fi a e - f , ; 3 \A fi. 4 \A a x -

  d .

  5 e fi e fi d -

  a , b 6 - d d fi. 7 Tfi r \If , d , fi,

  e . 8 \A d ad d d bfi, a e fi , 9 fi -

  \ If , fi, e . \A e e F. 10 \E z

  a . 25 O a a F -b b e fi , f a () b x. 26 \A a a Fb b e fi. \Aa aa a f (e fi ), a\ F b c c . 27 Kd - f a a , d a \ e, 28 d Xfi, a a a \ -F d , a a e c ( c a \ F c ) a F \f f e a a f F.

  O . , b

  10 \Ec b fi a , a q, d c c fi , bb b d b , f , aF , f . 2 \A b a a , , f a a a ar , b a r a ;3 \Aa \ b (d ) .4 Er e x d \ F .

  ^H fi X

  5 \ e ( Xe) a c fi e fi ee fi: d a b . \ e - . 6 \ d a b . 7 Tfi r: \If . e () r a a , t , e (Te r c , , r e e fi). 8 \A r, d a d d a b - d b \ , a r ,f a e fi, 9 r: \If a, t , e . K e (d fi), a a F f e (e a -

  970 PO EBPAIOY . , . , PO EBPAIOY 971

 • b a \I X

  .

  11 Kd b f da a , - 12 e b b e b -, 13 e e fi d -fi . 14 M a e b f .

  15 M b d e e A a a e

  , 16 A m e ,

  Ma a , K, f fi d

  , d d ,

  17 d d c

  . 18 O b , a d

  .

  19 E s, , c

  ^A \I, 20 m e

  fi d a ,

  e , 21 d d e r ,

  22 a -

  , a e ,

  d e . 23 K c

  e a .

  24 Kd e d

  F e ). 10 \E - b c a \I X a aa .

  ^O Xe a d a a

  11 Kd b f d d b b d b , f b b \ - , 12 e ( Xe) fi a d a a , d a a , 13 d e a fi . 14 N, b a a a f f -.

  ^H A^ a c

  15 M b d e e A (a e -e e d b e a F K, c fi fi). fi, a e fi-, 16 Ac r , c a \ , K : Ma d a f fi d , d a f d ,17 d d d d b a (O fi e e , fi r e d d ).18 O b ( d ), b a .

  19 \A fi, , a \I c a a a ( ), 20 cc d fi, c a , -c fi , a 21 e r , 22 i b ,b fi a , d b e , d e b e (e e ). 23 hA c a fi afi d . fi ( fi), d, r fi. 24 Kd i (i -

  972 PO EBPAIOY . . PO EBPAIOY 973

 • , 25 c c c -

  , g , a , d

  , c ^H.

  26 ^E a fi a e c

  , d

  , 27 a c d e -

  f . 28 \A fi M-

  d d d j d F.

  29 fi e Ye

  , d e x e -

  , z , d e ;

  30 O a e fi \Ed , g -

  , K. Kd K e e .

  31 e e !

  32 \AF b a fi , x -

  c , 33 b

  d fi, b d

  . 34 Kd a -

  d c c fi

  a ,

  d . 35 Mc -

  s c , -

  . 36 ^Y a , e

  c . 37 E a e

  , \Efi d . 38 ^O b

  . Kd a ,

  . 39 ^H b ,

  a .

  ) e b d . 25 Kd c (e e) a c , , a a . Kd fi fi, ^H.

  e e

  26 \Ea b a c ( d ), b a c - , 27 a (fi)c d , f a F f ( e ). 28 O d F ee fi, d b c j . 29 fi fi a F fi, e Ye , d fie x , b e , a a q - x, d e fi (e );30 b fi fi r , r: \ , g \ , K.Kd : ^O K a F e fi . 31 e a F -d a ( ) !

  \A d

  32 Na b d , a d a e - c b . 33 Ab fi b f d , b , f . 34 b d a c . Kd c c fi b , fi , af f f d fi. 35 Mc e c , a F fie . 36 \E , a a e - d a e e f . 37 b fi, d \Efi a F d b a F. 38 ^Ob c e c a F (c ). Kd a -d F c , b a \ fi. 39 \A\ b d - a a , a a a .

  ^Oe d

  974 PO EBPAIOY . . PO EBPAIOY 975

 • 11 E b fi, . 2 \E F a . 3 f , e c a fi -.

  4 A a K , w r , d , d g .

  5 \Eg c , d -, fi e fi. e a . 6 Xd b - . a e fi- d e fi.

  7 d N, d d e , w e fi, d a - fi.

  8 \Aa efi n , d c . 9 c , a \Iad \Ig fi 10 a c f fi, w - d e fi. 11 d c c d a e -, d e e . 12 e d e , d , g a d a e .

  11 Er b a , a ,fi a , a b . 2 M\ c b fi c . 3 Mb c fi, fi b e fi , , a , a c e .

  \Afi

  4 \Ae A e e e eK, () , r .^O e a a . Kd \ c c, , fi \ e fi fi.

  5 fi \Eg (\ e e fi) d b . Kd b fi, fi e fi.d b e c fi , r - e fi. 6 Xd b r a F -. Ae , f e fi, a -F, e d b fi e .

  7 fi N, , a, a fi b , d e a c , b c (e) efi d fi c , f a .

  \I

  8 fi \A, a F a efi, f a F , d ,d a F . 9 fi b , c (c f fi). Kd b , d \Ia d \I-, fi f fi.10 fi c fi b a a , d e r fi. 11 fi d c , a a F \ c (a a -F). Kd r , . fi fi (e fi), f c fi ( \ fi). 12 \ e d e (e \A), d (fi ), a e, d c a .

  13 Mb , d a , f - fi a r e a d a , d

  976 PO EBPAIOY . . PO EBPAIOY 977

 • 13 Ka y , c fi a

  , a fi a fi d ,

  d d d

  . 14 O a -

  . 15 Kd b fi, w ,

  r i e . 16 N b ,

  . e f e

  e a fi.

  17 \Aa e \Ia fi,

  d e a ,

  18 e n \Ia ,

  19 d e fi.

  O e d F . 20 d -

  fi fi \Ia e \Ig d e \H. 21

  \Ig F \Ic fi, d

  d e . 22

  \Ic d fi \Ic fi-

  d d .

  23 M d e -

  , fi r e , d -

  e . 24 M -

  fi e e , 25

  fi j fi

  fi, 26

  A e e

  a c . 27 A c

  d e e . Te a fi

  . 28 e d c fi

  , c a fi F .

  , r d d c .14 \E , f fi, , . 15 Kd i b , e c r ,a r e a . 16 \Aa -, c . \ e e b \ f a fi , d f fi.

  17 \Ae \A, fi, a e \I, d e , d -, 18 e , \Ae e \Ia a fi . 19 fi , e d a F. \ e e , d b fi. 20 \Ae \Ia fi e \Ig d e \H a -. 21 \Ae \I, , fi ef f \Ic d e (fi b a r c - M, ). 22 \Ae \I, , a c \I (e c A), d c a a .

  M, d \I

  23 \Ae , M, e - , fi r e d ( \e e fi), d b e -. 24 \Ae M, , a - e . 25 a - b e e , a a F fi c fi-. 26 \Ae f f A e e a r fi ( ce a r e e e fi d i ac a ), fi - c fi. 27 \Ae c A, fi e e ( , a b \ e c A c b ). Kd a a e fi fi, b fi e (d , a a e F c A ac ). 28 \Ae e d c () b x, a a c F c a -fi a \I.

  29 Mb c \Ea a a , A, a c , -

  978 PO EBPAIOY . . PO EBPAIOY 979

 • 29 c \Ea a ,

  w fi A fi. 30 a

  ^Ig d a .

  31 ^Pa fi ,

  f fi . 32 Kd ;

  \E fi d , B

  d g d \I, d c d -

  , 33 Q a , -

  , , fi fi-

  , 34 fi, fi ,

  e , d -

  , a . 35 E

  f f . A b ,

  c , -

  . 36 E b d

  , b d . 37 \E, -

  , 1, fi . -

  , , , -

  fi, . 38 u q fi, -

  d d d

  .39 Kd y a

  c , 40 d fi

  , c d .

  . 30 Mb a ^Ig ,

  d a .

  A , d

  31 \Ae Pa fi b d \ f f -

  , fi f fi . 32 Kd a

  fi; ^O fi b a F a a e -

  g d e Ba d e g d e \I d e d

  d e c d f . 33 Ad b c -

  , b , c -

  , fi fi, 34 -

  , , q d , -

  d e fi, b c fi . 35 -

  f . A b -

  e ( fi), d b

  \ \ a , a a -

  . 36 A b d , fi d -

  d . 37 b , b fi, b

  , b . N d . Z

  b , b , b . 38 \Ec fi b q

  a f F , \ b d d

  b d d b .

  39 O b , i d c fi

  , b e f fi. 40 fi e -

  a , a c c d

  (\E fi e fi , d a e

  d b a c ).

  980 PO EBPAIOY . . PO EBPAIOY 981

  1. ^H fi c a fi, b fi.

 • 12 T d , , d c , e -

  , 2 e e d

  c \I, n d -

  fi, , fi-

  . 3 \A a e

  fi e e ,

  c fi.

  4 O e c

  fi, 5 d ,

  Y , c K-

  , b fi. 6 lO a K-

  , b e n . 7 E

  , fi

  e n ; 8 E b ,

  w fi , fi b d .

  9 Er f b e a

  d fi fi d

  d ; 10 O b a e -

  a e , b d e ,

  e fi . 11 b e

  b e e r, a , b

  e e

  . 12 e a d a -

  fi , 13 d a a

  d , c e e F, F b .

  ^O \I fi

  12 e d , f fi , d c f , i b c e e fi, 2 e \I, d c. Afi, q c , , c , d a a fi -. 3 \A e , c e f , a a c d.

  ^O K b e

  4 e a b fi - a e x . 5 Kd c - , b : Y , a cF c 1 K, a F, \ fi. 6 fi K 2 , e , d fi, e e . 7 \Ea , e b .fi fi e , e b ; 8 \Eab r d , c ( ), fir fi d . 9 E, f b (), b e , f d -c \ . b f fi a e, a (d ), d a - c ; 10 fi b a fi d fi, e e e , a a c fi (^H c c fi b r a fi, a a c fi). 11 K b e b e e b fi , a . Y, \ \ , e - (). 12 \ e a d a fi , 13 d f fia a fi , e e fi a c F, a a F.

  982 PO EBPAIOY . . PO EBPAIOY 983

  1. H, a c e c , , a c c 2. H,

 • 14 E a , d e fi, yd d e K, 15 e , F d a , 16 fi j \H, n d afi . 17 I a d , - c , , a fi- y, a .

  18 O a d d d fi d fi d F 19 d d F , w F c - fi. 20 O a e fiKi F , . 21 Kd -e q e fi! M r Efi d.

  22 \Aa g d fi ,^Ic , d , 23 d fi ,d F , d ,24 d F \I, d a e A.

  25 B c e . E a e d ,

  e fi26 y c c fi, b -

  c a , fi d c

  14 Na b , d c fi, d c d b a F e K. 15 Na , d e c , a -, g e a , F, d - \ c , 16 d r j -c \H, d e afi . 17 , d fi, aF c , ,fi b -, i d c b .

  T e , ^I

  18 b b b , f r e d b, d b c d fi d 19 d (-e) q d c fi, , f, a c . 20 b - c : Kd fi, i F e , a -F. 21 N, fi e q e fi! ^O M r:Er fi d fi.

  22 \A\ e g d c fi ( ), c ^I, d b , b 23 d , f , d e fi, rc , d a , - ( , fi a F a c ), 24 d e \I, r , d b x , e e ex A ( e x \I e , e x A ).

  hA c e (M), fi e (\I)

  25 a c a \ fi (e \I-), . fi, a b c a e (e M), f - d , f fi b a c - , a e (e \I). 26 A c fi c ( e ). Kd a

  984 PO EBPAIOY . . PO EBPAIOY 985

 • E g fi c , a d e -fi. 27 Te b c , F a c fi. 28 e - , w - , a d .29 Kd a e .

  13 ^H . 2 T c - a a fi -. 3 MF , - d d . 4 T d . fi b d f fi. 5 \A fi, .Ae a , O ,6 K d fi, d . T ;

  7 M ,

  e fi , z c -

  c . 8 I Xe b d -

  e d f . 9 d

  c . Ke a c

  , , x -

  . 10 E y

  F F . 11 u a

  e x d a a ,

  a . 12 e d \I-

  , F a e fi, -

  c fi : \Afi a a g a fi c , a d e fi. 27 Te b fi a a -, , f , a -, a a a (a , d ). 28 \ fi, , i e fi, d \ c i e e a fi , b e d .29 fi fi r , f .

  a

  13 Mc b a f . 2 Mc c . fi , d a e -, fi ( , ). 3 Na f a a rd , f , fi d .4 ^O a \ , d c a r fi-. Tf fi b d f f a F fi. 5 ^H a r \ c . N\ \ . fi e e r, b a b d b ab , 6 b a : ^O K rfi , d \ e b a . T e a F ;

  7 Na f f , - e fi . N\ e (e) , d a c . 8 ^O \I Xe q, r d d a r f fi (-, ). 9 \Ae d a c -. Er b e a a b , b -, e a b \ .10 E , e e b a c ( )1. 11 \ e a (- fi) , e x e e a a c e c, (b , a) e e -

  986 PO EBPAIOY . , . , PO EBPAIOY 987

  1. H, e e c c

 • . 13 T e e -

  e e . 14 O a z

  fi, a c . 15

  s a e ,

  e fi

  .

  16 T b d c -

  a fi.

  17 d d a

  b fi

  a d c b

  a . 18 d . a

  c , -

  . 19 b ,

  .

  20 ^O b e , g e -

  e ,

  e K \I, 21 d

  e e , e -

  a \I X.

  u fi f . \A.

  22 b , , fi -

  d a a . 23 -

  e e Tfi , y, a

  , .

  24 \A f d

  f . \A e \I.

  25 ^H a . \A.

  fi. 12 \ e \I, a a F b e x e fi, e c fi (, a a \I e e fi , a - e e \Ie d e , c ^I, d a e Xe d c ^I). 13 e i e e e e fi, efi ( e d e ).14 A b fi fi, \ c - (c ^I). 15 \ b ( X) i - e e b , f r e e -, f e .

  16 \E a c \ d a e a f . fi b fi.

  17 Na f f d a -. fi d a d , c a fi. Na d a , e a a b a d . fi e a b r e e . 18 Na a . Eb , c , d b 1 a - b e fi. 19 b a fi (c ), a a fi.

  E, ,

  20 ^O e b fi, e c ( c) , r c b x , e K \I, 21 a F a e , a e , b e fi a \I X.

  \ e fi f . \A.22 , , a e e fi

  . A b . 23 M, e Tfi 2. Kd , a F fi-, a .

  24 Xf \ f f d\ f (f ). f

  988 PO EBPAIOY . . PO EBPAIOY 989

  1. H, e 2. H,