Κωδ. 115- β' Επιστολή Διαμεσολάβησης για 2 κεραίες...

download Κωδ. 115- β' Επιστολή Διαμεσολάβησης για 2 κεραίες κινητής τηλεφωνίας

of 9

Transcript of Κωδ. 115- β' Επιστολή Διαμεσολάβησης για 2 κεραίες...

 • 8/20/2019 Κωδ. 115- β' Επιστολή Διαμεσολάβησης για 2 κεραίες κινητής τηλεφωνίας

  1/20

  ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΗΜΟ ΠΑΣΩΝ – ΑΡΣΔΜΙΓΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΗ

  & ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗΣαρ. /λζ: Βαζ. Παύινπ & κ.Υξ. Μέα Σαρ. Κώδαο: 190 04, άηα Πιξνθνξίεο: Fax: 210 6633311Σι. 6981095209 E-mail:[email protected]  

  ΔΠΔΗΓΟΝ άηα - Αξηέκδα, 25.01.2016

   Αξ. ξση: 34417,37555Ππορ 

  1. Σ /λζ Τξεζίαο όκζο ηνπ

   ήκνπ άησλ - Αξηέκδνο 2. Σλ Σερλή Τξεζία ηνπ ήκνπάησλ –  Αξηέκδνο 3. κνηή Αζηπλνκία ήκνπάησλ –  Αξηέκδνο. 4. Α.Σ. Αξηέκδνο (Βξαπξώλα) 

  Κοιν.:1. Δλή Δηξνή Σιενλσ-λώλ & Σαρπδξνκείσλ Κθζίαο 60, Σ.Κ. 151 25 Μαξνύζ 

  E-mail: [email protected]  2.  ήκαξρν άησλ –  Αξηέκδνο, . κ. Μάξνπ 3. Γελό Γξακκαηέα ήκνπ - Α 4. Πξόεδξν πκβνπιίνπ κνηήοΚνλόηηαο Αξηέκδνο α κέι 5. Πξόεδξν πκβνπιίνπ κνηήοΚνλόηηαο άησλ α κέι 6. ΔΠΟΗΕΧ ήκνπ άησλ –  Αξηέκδνο (Πξόεδξν) 7. α Καξαγαλλά ηακαηίλα 

  Γαίαο 6, Σ.Κ. 152 33, Υαιάλδξ 8. Οκάδα δακαξηπξόκελσλδκνηώλ (Δί ηο νδνύ Θ.Κνιννηξώλ α κάξρνπΥξήζηνπ Μέα, άηα) 9. Οκνζνλδία πιιόγσλ Α- 

  ΘΔΜΑ: πκιξσκαηή δαδαζία δακεζνιάβζο ζε πόεζ δπνεξαώλ ληήο ηιεθσλίαο ζηα άηα (αλώλπκ) α ζηλ Αξηέκδα (αζηώζεο ηνπ «πκαξαζηάη»). σεη:

  1. Τ’ αξ. ξση: 30348/18.9.2015 αλώλπκ αηαγγειία ξνο ηνλπκαξαζηάη ηνπ κόη α ηο Δρείξζο άησλ –  Αξηέκδνο, γα εξαία ληήο ηιεθσλίαο ζηλ ηαξάηζα ηξώξνθο αηνίαο είηρ οδού Παλαιολόγος & απίκα ζηα άηα , κε αλαθνξά γα κξήαόζηαζή ηο αό ην 4ν  α 5ν  λαγσγείν άησλ α αίηκα γαέιεγρν ηήξζο ησλ ξνϋνέζεσλ – ξνδαγξαθώλ 

  2. Τ’ αξ. ξση: 31089/24.9.2015 αίηζ ηο αο Καξαγαλλάηακαηίλαο ξνο ηνλ πκαξαζηάη ηνπ κόη α ηο Δρείξζοάησλ –  Αξηέκδνο, γα έιεγρν πόεζο εξαίαο ληήο ηιεθσλίαονπ βξίζεηα ξπκκέλ ζε ακλάδα, ζη διεύςνζ : Λ.Βπαςπώνορ 97 (9

   ηάζ) ζην Απηέμιδα. 

  3. Τ’ αξ. ξση: 34417/16.10.2015 αηαγγειία ηο αο Καξαγαλλάηακαηίλαο ξνο ηνλ πκαξαζηάη ηνπ κόη α ηο Δρείξζο

  Ελληνική

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 8/20/2019 Κωδ. 115- β' Επιστολή Διαμεσολάβησης για 2 κεραίες κινητής τηλεφωνίας

  2/20

    2

  άησλ –  Αξηέκδνο, εί ηνπ δίνπ σο άλσ έκαηνο, ζπλνδεπόκελαό ήθζκα κε 82 πνγξαθέο δκνηώλ.

  4. Ο κε κεξνκλίεο 7.1.2016 α 22.1.2016 αλαθνξέο –  πελπκίζεοηο αο Καξαγαλλά ηακαηίλαο (E-mail) ξνο ηνλ πκαξαζηάηηνπ κόη α ηο Δρείξζο άησλ –  Αξηέκδνο 

  5. Τ’ αξ. ξση: 30348/5.10.2015 έγγξαθν ηο /λζο ΣερλήοΤξεζίαο ήκνπ άησλ –  Αξηέκδνο (Παξνρή ιξνθνξώλ γαανζηάζεο ζρνιώλ εγαηαζηάζεσλ αό η /λζ ησλ νδώλΠαιανιόγνπ & αξία) 

  6. Τ’ αξ. ξση: 41611/6.8.2007 αίηζ ηο WIND ΔΛΛΑ ΣΖΛ/ΝΗΔ ΑΔΒΔ, ζρεηόκελ κε ηλ αό 25.5.2007 πογενέζηεπ  (!) όκσο«Μειέη Ραδνενκώλ Κεξαώλ ηακνύ βάζο», ηνπ αγηήΔΜΠ, . Φ. Κσλζηαληίλνπ (άξα αηά ηνλ ζρύνληα ζρεηό Καλνλζκό – ΦΔΚ: 1666/Β/14.11.2006, άξξν 4, § Α, εδάθ. 4δ  –  ξόεηα γαεξίησζ «κακόιζηρ» αίηζο α  γ’ απηό  ζηοισειοεηείηαιαόππιτή ηρ).

  7. Τ’ αξ. ξση: 719/16/22.5.2014 αόθαζ  ηνπ Πξνέδξνπ ηοαλεμάξηηο Δλήο Δηξνήο Σιενλσλώλ & ηαρπδξνκείσλ,(Δ.Δ.Σ.Σ), . Κ. Γ. Λνπξόνπιν, γα εβνιή ξνζηίκνπ ζηλ WINDΔΛΛΑ ΣΖΛ/ΝΗΔ ΑΔΒΔ α αξανκή ζηλ Τξεζία Πνιενδνκίαοα ζηνλ Δζαγγειέα.

  8. Τ’ αξ. 46/2012 αόθαζ ηο ΔΠΟΗΕΧ ηνπ ήκνπ - Α, εξί«Αδενδόηζο βάζεσλ εξαώλ ληήο ηιεθσλίαο» 

  9. Τ’ αξ. 221/ 2012 νκόθσλ αόθαζ ηνπ .. άησλ –  Αξηέκδνονπ «ααγνξεύε ηλ αδενδόηζ βάζεσλ ληήο ηιεθσλίαο εληόοαηνκέλσλ εξνρώλ ηνπ ήκνπ άησλ- Αξηέκδνο, ……»  εεδή « είδξαζ ηο ιεηνπξγίαο ησλ εξαώλ ληήο ηιεθσλίαο ζηλπγεία α ζηλ νόηηα σήο ησλ αηνίσλ ζηο εξνρέο νπεγαίζηαληα ανηειεί έκα δεξεπλώκελν  αό ηνπο εζηκνλνύοθνξείο,  …  αιιά αηά αξνύο έρνπλ δκνζεπεί κειέηεο ζρεηά κεηλ αζθάιεα ηο ενκήο ηνπο γα ηλ δκόζα πγεία. Σα ξηήξαρσξνέηζο ηνπο (γεηλίαζ κε ζρνιεία ή άιινπο ρώξνποζπλάξνζο επαίζησλ νκάδσλ ιπζκνύ) αώο α ηα όξαενκήο ηνπο αλαξνζαξκόνληα δαξώο κε αηεύπλζαπζηξννίζο νπ νίινπλ ζκαληά αό ρώξα ζε ρώξα. εδνκέλνπ όη ν ήκνο καο είλα ήδ εβαξκέλνο εξβαιινληάαό η ιεηνπξγία εληόο ησλ νξίσλ ηνπ δπν κεγάισλ έξγσλ, απηό ηνπ

  αεξνδξνκίνπ ¨Δι. Βελέινο¨ α ηο ¨Αηηήο Οδνύ¨, εσξνύκε όη ύλσζ ησλ εξαώλ ληήο ηιεθσλίαο α νδγήζε ζε  αύμζ ηοεέζεσο ησλ αηνίσλ ηνπ ζε αξάγνληεο λδύλνπ γα ηλ πγείαηνπο κε άγλσζηεο καξνξόεζκεο ζπλέεεο….. είζο ζην λόκν4067/2012 λένο  Ονδνκόο  Καλνλζκόο ζην άξξν 19 όνπαλαθέξνληα όιεο ν αηαζεπέο νπ εηξένληα άλσ αό ην ηίξν,δελ ξνβιέεηα ηννέηζ εξαώλ ληήο ηιεθσλίαο …..» 

  10. Τ’ αξ. 298/2015 νκόθσλ αόθαζ ηνπ .. άησλ –  Αξηέκδνο,κε ηλ ννία αλαιήε π’ αξ. 221/2012 αόθαζ ηνπ ..άησλ –  Αξηέκδνο, σο ξνο ην ξώην ζέινο νπ αθνξά ηλ«ααγόξεπζ αδενδόηζο βάζεσλ εξαώλ ληήο ηιεθσλίαο

  εληόο αηνκέλσλ εξνρώλ ηνπ ήκνπ - Α», αώο όσοξνύηε α αό ηλ π’ αξ. 5437/2012 αόθαζ ηΔ, κε ηο

 • 8/20/2019 Κωδ. 115- β' Επιστολή Διαμεσολάβησης για 2 κεραίες κινητής τηλεφωνίας

  3/20

    3

  δαηάμεο ηνπ κνηνύ α Κνλνηνύ Κώδα δεν απέσεηαινομοεηική εξοςζιοδόηζ ζηα Γμοηικά ςμβούλια ηυν Γήμυνγια ην πύμιζ ηυν ποϋοέζευν εγκαηάζηαζρ ηυν ζηαμώνβάζρ κεπαιών κινηήρ ηλεθυνίαρ ζην επιθέπειά ηοςρ  ακάιζηα αη’ αόιζ ησλ ξναλαθεξόκελσλ εδώλ ξπκίζεσλ ηνπ

  λόκνπ (ηΔ 2840/2008) 1

   11. Τ’ αξ. ξση: 30348,31089/29.9.2015 έγγξαθν ηνπ πκαξαζηάη

  ηνπ κόη α ηο Δρείξζο άησλ –   Αξηέκδνο  ξνο ηλΔ.Δ.Σ.Σ, ι.

  12. Τ’ αξ. ξση: 32159/Φ.506/13.11.2015 έγγξαθ αάληζ ηοΔ.Δ.Σ.Σ ξνο ηνλ  πκαξαζηάη ηνπ κόη α ηο Δρείξζοάησλ –  Αξηέκδνο  γα ηο εξαίεο ληήο ηιεθσλίαο ζην ήκνάησλ Αξηέκδνο

  13. Bαζνί Νόκν α Δγύινο νπ ξπκίνπλ ηλ αδενδόηζ ησλαηαζεπώλ εξαώλ [Ν. 2075/1992, Ν. 2801/2000  ζε ζπλδπαζκό κεην  Ν. 4070/2012  γα ηο Ζιεηξνλέο Δνλσλίεο  α ην

  Ν.4053/2012  (άξξν 31 απηνύ), όσο ηξνννήαλ κε ην άξξν58 ηνπ Ν. 4146/2013, ην άξξν 126 ηνπ Ν. 4249/2014 (ΦΔΚ73/Α΄/24.3.2014) α ην Ν. 4313/2014, αώο είζο εγύινο1/29.1.2013 ηο ΟΚΚ].

  14. Τ’ αξ. 299/2014 αόθαζ ηνπ κνηνύ πκβνπιίνπ άησλ –  Αξηέκδνο, εξί «Δινγήο ηνπ πκαξαζηάη ηνπ κόη α ηοΔρείξζο βάζε ησλ δαηάμεσλ ηνπ άξξνπ 77 ηνπ Ν. 3852/2010» 

  15. Τ’ αξ. ξση: 1909/23.01.2015 Πξάμ ηνπ πκαξαζηάη ηνπ κόη α ηο Δρείξζο άησλ –   Αξηέκδνο (ΚώδαοΛεηνπξγίαο ηνπ πκαξαζηάη ηνπ κόη α ηο Δρείξζο ζην ήκν άησλ –  Αξηέκδνο) 

  16. Ο «Οξγαλζκόο Δζσηεξήο Τξεζίαο» (ΟΔΤ) ηνπ ήκνπ άησλ –  Αξηέκδνο (ΦΔΚ: 2314/Β/2011) 

  17. Τόεζ κε Κσδό 5/2016 ζηνλ ηΔ 

  1  Χζηόζν, ζπκθώλα κε ηο δαηάμεο ηνπ λ. 4313/2014, Κεθάιαν Ε΄ άξξν 60

  αξ.12, ζε εξίησζ άξλζο ρνξήγζο νιενδνκήο έγξζο ή αλάιζοηο έγξζο ή άξλζο ανδνρήο δανινγηώλ ή άξαηο αξέιεπζο ηοξνεζκίαο γα ηλ έδνζ νιενδνκήο έγξζο ζε όιεο ηο αλσηέξσεξηώζεο αδενδόηζο, αώο α γα ηο αηαζεπέο εξαώλ νπαδενδνηνύληα ζύκθσλα κε ηνλ αξόληα λόκν, ν ύξνο ησλ εγαηαζηάζεσλαηαζεπώλ εξαώλ δανύηα εληόο ηξάληα (30) κεξώλ αθόηνπ έιαβε γλώζ ησλσο άλσ ξάμεσλ λα ξνζθύγε ζηνλ Γελό Γξακκαηέα Ανεληξσκέλο νίζο,ν ννίνο ξίλε νξζηά εί ηο νπζαζηήο α ηπήο λνκκόηηαο ησλ ξάμεσληο αξκόδαο Πνιενδνκήο Τξεζίαο α εδίδε ή ανξξίηε νξζηά ηλαηνύκελ έγξζ εληόο εμήληα (60) κεξώλ αό ηλ αηάεζ ιήξνπο θαέινπεί ηο ξνζθπγήο αό ηο αξκόδεο πξεζίεο. Δίζο, ζύκθσλα κε ηο ζρεηέοδαηάμεο γα ηλ εγαηάζηαζ ζηακνύ εξαίαο ληήο ηιεθσλίαο ααηείηαέγξζ δνκώλ αηαζεπώλ, ννία ρνξγείηα αό ηλ αξκόδα νιενδνκήπξεζία, ννία ζύκθσλα κε ηλ άγα λνκνινγία ζνδπλακεί κε ννδνκή άδεα(ηΔ 5437/2012, 881/2008,3607/2007) γ΄ απηό α εδίδεηα βάζε δέζκαοαξκνδόηηαο, διαδή εθόζνλ πνβιεί ζρεηό αίηκα ζπλνδεπόκελν αό ηα

  λόκκα δανινγηά α εθόζνλ ζπληξέρνπλ ν νπζαζηέο ξνϋνέζεο νπηάζζε ν λόκνο, /λζ όκζο νθείιε λα ανθαλεί αηνινγκέλα εί ηνππνβιέληνο αηήκαηνο. 

  http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/Antenna_Mast_Systems/FEK46A2000.pdfhttp://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/Antenna_Mast_Systems/FEK46A2000.pdfhttp://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/Antenna_Mast_Systems/FEK46A2000.pdfhttp://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/Antenna_Mast_Systems/FEK82A2012.pdfhttp://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/Antenna_Mast_Systems/FEK82A2012.pdfhttp://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/Antenna_Mast_Systems/FEK82A2012.pdfhttp://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/Antenna_Mast_Systems/FEK44A2012.pdfhttp://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/Antenna_Mast_Systems/FEK44A2012.pdfhttp://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/Antenna_Mast_Systems/FEK44A2012.pdfhttp://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/Antenna_Mast_Systems/FEK82A2012.pdfhttp://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/Antenna_Mast_Systems/FEK46A2000.pdf

 • 8/20/2019 Κωδ. 115- β' Επιστολή Διαμεσολάβησης για 2 κεραίες κινητής τηλεφωνίας

  4/20

    4

  ε ζπλέρεα ησλ π’ αξ. 1, 2, 3, 4, 6 α 7 αλσηέξσ ζρεηώλ ν

  «πκαξαζηάηο» εαλέξρεηα εί ηνπ έκαηνο δακεζνιάβζο γα ηο

  εξαίεο ληήο ηιεθσλίαο ζηα άηα α ζηλ Αξηέκδα, έρνληαο ζε γελέο

  γξακκέο δαζηώζε, όη :

  α) ε όη αθνξά ηλ αηαγγειία γα εξαία ληήο ηιεθσλίαο ζηλ ηαξάηζαηξώξνθο αηνίαο εί ηρ οδού Παλαιολόγος & απίκα ζηα άηα,

  αηάζηαζ εξγξάθεηα ζηλ π’ αξ. 12 αλσηέξσ ζρεηή αάληζ ηο

  Δ.Δ.Σ.Σ (βι. ζει. 2) α ζην π’ αξ. 5 αλσηέξσ ζρεηό ηο /λζο Σ.Τ ηνπ

   ήκνπ - Α (ανζηάζεο αό ζρνιέο εγαηαζηάζεο), ακθόηεξα ησλ ννίσλ

  ζαο νλνννύκε. 

  β)  ε όη αθνξά ηλ αηαγγειία  γα εξαία ληήο ηιεθσλίαο ζη

  διεύςνζ: Λ. Βπαςπώνορ 97 (9 ηάζ) ζην Απηέμιδα, δαζηώλνληα

  ηα εμήο: 

  β.1. ύκθσλα κε ην π’ αξ. 12 αλσηέξσ ζρεηό έρε ήδ ρνξγεί

  άδεα ζηλ εηαξεία WIND ΔΛΛΑ ΣΖΛ/ΝΗΔ ΑΔΒΔ (αόθαζ

   Αληξνέδξνπ ηο Δ.Δ.Σ.Σ κε αξ. 14056/Φ610/21.11.2014), αξά ην

  γεγνλόο όη κε ην π’ αξ. 7 αλσηέξσ ζρεηό (αόθαζ ηνπ

  Πξνέδξνπ ηο Δ.Δ.Σ.Σ) είρε ξνγεί ιής αόθαζο εβνιήο

  ξνζηίκσλ α δαβίβαζή ηο ξνο ηλ αξκόδα Τξεζία

  Πνιενδνκίαο α ζηνλ . Δζαγγειέα ηο πόεζο. 

  β.2. Όζνλ αθνξά η ρνξγείζα άδεα (βι. ζρεη. 12), ζηλ εξίησζ

  απηή (αόθαζ Αληξνέδξνπ ηο Δ.Δ.Σ.Σ κε αξ. 14056/Φ610/

  21.11.2014 γα ηλ εηαξεία WIND ΔΛΛΑ ΣΖΛ/ΝΗΔ ΑΔΒΔ),

  αξαηξείηα όη ξνθαλώο δελ έξεε λα έρε δνεί, εεδή ζύκθσλακε ηλ αό  25.5.2007  «Μειέη Ραδνενκώλ Κεξαώλ ηακνύ

  βάζο», ηνπ αγηή ΔΜΠ, . Φ. Κσλζηαληίλνπ  (εί εγαηεζηκέλο

  ήδ, αό ηόηε, εξαίαο ζη /λζ απηή) α ηλ κεηέεηα  απηήο

  πνβιείζα ζηο 6.8.2007  αίηζ ηο σο άλσ εηαξείαο, ξνύηε

  εξίησζ «κακόιζηρ» αίηζο, γεγνλόο νπ ζηοισειοεηεί

  αόππιτ, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνλζκό (ΦΔΚ: 1666/Β/14.11.2006  – 

  βι. άξξν 4, § Α, εδάθ. 4δ)

  γ) ε όη αθνξά ην ήκν άησλ –  Αξηέκδνο έρνπλ ιθεί ν αλαθεξόκελεο

  ζηα π’ αξ. 8 α  9 αλσηέξσ ζρεηά ανθάζεο ζπιινγώλ νξγάλσλ 

  (ΔΠΟΗΕΧ α .., αληίζηνρα), ελ όςε ηνπ γεγνλόηνο όη ηα έη 2012 – 2015

  έρνπλ πνβιεί -12- αηήζεο γα εξαίεο ληήο ηιεθσλίαο, ελώ

  ανινύζε α π’ αξ. 10 αλσηέξσ ζρεηή αόθαζ ζπκκόξθσζο ηνπ

   ..  2  κε ηο ανθάζεο ηνπ ηΔ. Χζηόζν όκσο είλα μεάαξν όη ζε άε

  εξίησζ πξεζία δόκζο ηνπ ήκνπ - Α α ξέε ξλ αό άε

  αδενδόηζ λα εδίδε νιενδνκή άδεα αηά ηο δαηάμεο ηνπ άξξνπ 19

  ηνπ Ν. 4067/12 (Νένο νιενδνκόο αλνλζκόο) γα ηο αηαζεπέο νπ

  εηξένληα άλσ αό ηα ηίξα, όνπ αηά ηλ άνς ηνπ

  «πκαξαζηάη» δελ ξνβιέεηα γα ηο εξαίεο ληήο ηιεθσλίαο, νπ

  2  Αθνξά αλάιζ ηο π’ αξ. 221/2012 αόθ. ., σο ξνο ην ξώην ζέινο ηο 

 • 8/20/2019 Κωδ. 115- β' Επιστολή Διαμεσολάβησης για 2 κεραίες κινητής τηλεφωνίας

  5/20

    5

  άλησο α ξέε λα εμεηάεηα ζε άε εξίησζ  εδά,  ενώ αοηελεί

  γενεζιοςπγό πάξ ξλ αό άε έγξζ ηο Δ.Δ.Σ.Σ. 

  Καηόλ ησλ αλσηέξσ αξααινύκε όιεο ηο πξεζίεο (αξαιήηεο) ηνπ

  αξόληνο α γα ηο δέο ηνπο αόςεο α ελέξγεεο, δαηέξσο δε ηλ

  Δ.Δ.Σ.Σ. γα ηο δεπξλήζεο ηο εί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην π’ αξ. 6αλσηέξσ ζρεηό α ζηλ § β ηνπ αξόληνο, ελκεξώλνληάο καο ζη

  ζπλέρεα.

  πλκκέλα θύιια 14

  Σα π’ αξ. 5, 6, 7 α 12 αλσηέξσ ζρεηά. 

  Με ηκή 

 • 8/20/2019 Κωδ. 115- β' Επιστολή Διαμεσολάβησης για 2 κεραίες κινητής τηλεφωνίας

  6/20

    6

 • 8/20/2019 Κωδ. 115- β' Επιστολή Διαμεσολάβησης για 2 κεραίες κινητής τηλεφωνίας

  7/20

    7

 • 8/20/2019 Κωδ. 115- β' Επιστολή Διαμεσολάβησης για 2 κεραίες κινητής τηλεφωνίας

  8/20

    8

 • 8/20/2019 Κωδ. 115- β' Επιστολή Διαμεσολάβησης για 2 κεραίες κινητής τηλεφωνίας

  9/20

    9

 • 8/20/2019 Κωδ. 115- β' Επιστολή Διαμεσολάβησης για 2 κεραίες κινητής τηλεφωνίας

  10/20

    10

 • 8/20/2019 Κωδ. 115- β' Επιστολή Διαμεσολάβησης για 2 κεραίες κινητής τηλεφωνίας

  11/20

    11

 • 8/20/2019 Κωδ. 115- β' Επιστολή Διαμεσολάβησης για 2 κεραίες κινητής τηλεφωνίας

  12/20

    12

 • 8/20/2019 Κωδ. 115- β' Επιστολή Διαμεσολάβησης για 2 κεραίες κινητής τηλεφωνίας

  13/20

    13

 • 8/20/2019 Κωδ. 115- β' Επιστολή Διαμεσολάβησης για 2 κεραίες κινητής τηλεφωνίας

  14/20

    14

 • 8/20/2019 Κωδ. 115- β' Επιστολή Διαμεσολάβησης για 2 κεραίες κινητής τηλεφωνίας

  15/20

    15

 • 8/20/2019 Κωδ. 115- β' Επιστολή Διαμεσολάβησης για 2 κεραίες κινητής τηλεφωνίας

  16/20

    16

 • 8/20/2019 Κωδ. 115- β' Επιστολή Διαμεσολάβησης για 2 κεραίες κινητής τηλεφωνίας

  17/20

    17

 • 8/20/2019 Κωδ. 115- β' Επιστολή Διαμεσολάβησης για 2 κεραίες κινητής τηλεφωνίας

  18/20

    18

 • 8/20/2019 Κωδ. 115- β' Επιστολή Διαμεσολάβησης για 2 κεραίες κινητής τηλεφωνίας

  19/20

    19

 • 8/20/2019 Κωδ. 115- β' Επιστολή Διαμεσολάβησης για 2 κεραίες κινητής τηλεφωνίας

  20/20

    20