κινδυνοι και προστασια τουσ δασουσ

13
ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΔΑΟΤ

Transcript of κινδυνοι και προστασια τουσ δασουσ

Page 1: κινδυνοι και προστασια τουσ δασουσ

ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΔΑΟΤ

Page 2: κινδυνοι και προστασια τουσ δασουσ

Το δάςοσ είναι….

Ένα θςζικό αγαθό με

ανςπολόγιζηη αξία

για ηον άνθπωπο

Έναρ ανανεώζιμορ

θςζικόρ πόπορ με

ηεπάζηιερ δςναηόηηηερ

Σημανηικόρ

παπάγονηαρ για

καλύηεπερ ζςνθήκερ

ζωήρ

Page 3: κινδυνοι και προστασια τουσ δασουσ
Page 4: κινδυνοι και προστασια τουσ δασουσ

Τι κάνει το δάςοσ πολφτιμο

• Παράγει οξυγόνο

• Προςτατεφει το περιβάλλον από τθ ρφπανςθ

• Δίνει υλικά: ξφλο, ρετςίνι, καρποφσ

• Προςτατεφει από τουσ ανζμουσ

Page 5: κινδυνοι και προστασια τουσ δασουσ
Page 6: κινδυνοι και προστασια τουσ δασουσ

•Μειϊνει τισ βλαβερζσ ακτινοβολίεσ

•Εξαςφαλίηει ςτζγθ και τροφι ςτα ηϊα

•Προςφζρει μεγάλεσ δυνατότθτεσ αναψυχισ και άκλθςθσ.

Page 7: κινδυνοι και προστασια τουσ δασουσ

Οι κίνδυνοι που απειλοφν το δάςοσ

1. Φωτιά: που μπορεί να προκλθκεί από αμζλεια και απροςεξία

2. Ο διαμελιςμόσ του δάςουσ: διαςπά το δαςικό τάπθτα και μειώνει τθ δυνατότθτα μετακίνθςθσ και αναηιτθςθσ τροφισ για πολλά ηωικά είδθ.

Page 8: κινδυνοι και προστασια τουσ δασουσ
Page 9: κινδυνοι και προστασια τουσ δασουσ

3. Οι ρίψεισ ςκουπιδιϊν: από μθ ευαιςκθτοποιθμζνουσ ανκρώπουσ

4. Η ατμοςφαιρική ρφπανςη: επθρεάηει τα φυτά του δάςουσ

5. Οι κακζσ καταςκευζσ ζργων υποδομήσ:κακοκαταςκευαςμζνοι δαςικοί δρόμοι που αυξάνουν τθ διάβρωςθ

Page 10: κινδυνοι και προστασια τουσ δασουσ
Page 11: κινδυνοι και προστασια τουσ δασουσ

Δεν πετάμε αναμμζνα τςιγάρα, γυαλιά και άλλα ςκουπίδια

Δεν ανάβουμε φωτιζσ ςτην φπαιθρο

Αποφεφγουμε όλεσ τισ εργαςίεσ ςτην φπαιθρο που ενζχουν κίνδυνο πυρκαγιάσ.

Ειδοποιοφμε άμεςα την Πυροςβεςτική (τηλζφωνο 199) για οποιαδήποτε εςτία φωτιάσ

Page 12: κινδυνοι και προστασια τουσ δασουσ

Πηγζσ

www.scouts91.agrino.orgwww.Google.gr /ingresswww.Google.gr/ingress?q=%CF%80%CF%CE%BF%C

F%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1+%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF1Locum:&imgrefurl=http://syriza-8x0or5CH64mom&immure=http://syriza-vyrona.blogs.gr/files/46736-Image39.gif&w=285&h=469&eye=6RWlTsPwww.i-live.gr/news-wwf-campaign-forest-protection/

Page 13: κινδυνοι και προστασια τουσ δασουσ

Ήταν μια εργαςία των μακθτριϊν

Παναγιϊτα Ελευθεριάδου

Ηλιάνα Ζελιαλίδου