ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

48
Ευσέβιος Χατζηκώστας Σύμβουλος Ασφάλειας καιΥγείας Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

description

Παρουσίαση ύλης για τις εξετάσεις για απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας και Επαγγελματικής Άδειας για Λεωφορεία και/ή Φορτηγά

Transcript of ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Page 1: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Ευσέβιος ΧατζηκώσταςΣύμβουλος Ασφάλειας και Υγείας

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 2: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Οι Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του 1996 Οι Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του 1996 (Ν.89(Ι)/1996)

Χώρος Εργασίας Το όχημα  ως χώρος εργασίας  Κατηγορίες εργαζομένων οδηγών Κατηγορίες εργαζομένων οδηγών Εργαζόμενοι οδηγοί Εργαζόμενοι, που εργάζονται μέσα στην εταιρεία οδικών μεταφορώνμεταφορών

Δραστηριότητες του  επαγγελματία οδηγού, πέραν από την οδήγηση του οχήματός του (μετακινείται στην καμπίνα του οχήματος, στην καρότσα, στο θάλαμο του ψυγείου του οχήματός 

  λ )  Σ   ύ     ώ   ί   ξί   θ ό    άθ  χήμ ς η ρ μ ψ γ χήμ ςτου κλπ). Σε αυτούς τους χώρους είναι εξίσου πιθανό να πάθει ατύχημα. 

Επιπλέον μπορεί να έχει ατύχημα στη ράμπα φόρτωσης ή εκφόρτωσης εμπορευμάτων ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο θα εκφόρτωσης εμπορευμάτων ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο θα μπορούσε να βρεθεί το όχημα κατά τη διάρκεια ενός συνηθισμένου δρομολογίου.

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 3: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Είδος δραστηριότητας Χώρος εργασίαςΕίδος δραστηριότητας Χώρος εργασίας

∆ιοικητικοί υπάλληλοι Εγκαταστάσεις διοίκησης καμπίνα∆ιοικητικοί υπάλληλοι Εγκαταστάσεις διοίκησης, καμπίνα οχήματος

Οδηγοί Καμπίνα βαρέων οχημάτων καμπίναΟδηγοί Καμπίνα βαρέων οχημάτων, καμπίνα φορτηγών, καμπίνα λεωφορείων, κοκ

Τεχνικοί επισκευής οχημάτων Χώροι συντήρησης και επισκευής οχημάτων

Προσωπικό εξυπηρέτησης Εγκαταστάσεις διοίκησης, χώροι συντήρησης και επισκευής οχημάτων

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 4: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Κατάσταση του οχήματος: η χήμ ςΝα πληρούν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. ς

Ο τομέας των οδικών μεταφορών εμφανίζει μια από τις μεγαλύτερες αναλογίες εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 5: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Εργατικό ατύχημα, είναι το απρόβλεπτο συμβάν το οποίο προκαλεί σωματική ή διανοητική βλάβη, ή απώλεια ζωής. Το ατύχημα χαρακτηρίζεται ως εργατικό, όταν προκληθεί στον χημ χ ρ ηρ ζ ς ργ , ρ ηεργαζόμενο, κατά τη διάρκεια της εργασίας του στον εργασιακό χώρο, ή κατά τη διάρκεια της συνήθους διαδρομής μεταξύ της οικίας και του τόπου εργασίας του ή σε άλλομεταξύ της οικίας και του τόπου εργασίας του, ή σε άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο.

Επαγγελματική Ασθένεια είναι η ασθένεια η οποία προκαλείται από την έκθεση σε κινδύνους του εργασιακού περιβάλλοντοςαπό την έκθεση σε κινδύνους του εργασιακού περιβάλλοντος και αποδειχθεί η προέλευση και ο επαγγελματικός της χαρακτήρας. Στους εν λόγω κανονισμούς περιλαμβάνεται κατάλογος στα Παραρτήματα Ι ή ΙΙ όπου αναφέρονταικατάλογος στα Παραρτήματα Ι ή ΙΙ, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι ασθένειες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικές.

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 6: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Επικίνδυνα συμβάντα (έκρηξη δοχείου πίεσης (π.χ. ατμολέβητα, αεροσυμπιεστή), ανατροπή / κατάρρευση / μ βη , ρ μ ή), ρ ή ρρ ηπτώση ανυψωτικού μηχανήματος (π.χ. γερανού, ανελκυστήρα), ηλεκτρολογικό βραχυκύκλωμα, θραύση περιστρεφόμενου δοχείου ή αντικειμένου και πυρκαγιά ήπεριστρεφόμενου δοχείου ή αντικειμένου και πυρκαγιά ή έκρηξη).

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 7: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Έτος Αριθμός ατυχημάτων στην Κύπρο

Αριθμός ατυχημάτων στην ΕΕστην Κύπρο στην ΕΕ

2005 233 3696

2006 211 --------

2007 1912007 191 --------

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 8: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Κυριότερη αιτία των εργατικών ατυχημάτων: Ο ανθρώπινος παράγοντας. 

Ρόλος του επαγγελματία οδηγού: Μείωση εργατικών ατυχημάτων στον τομέα των οδικών μεταφορών, μέχρι και εκμηδενισμού τους. εκμηδενισμού τους. 

Τα θανατηφόρα ατυχήματα, τα οποία αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό, που συνέβησαν σε εργαζόμενους κατά το έτος 2007 στον τομέα των μεταφορών γενικά, σύμφωνα με στοιχεία του ΤΕΕ είναι:

Κτύπημα από πτώση χειροκίνητης μεταλλικής ράμπας Κτύπημα από πτώση χειροκίνητης μεταλλικής ράμπας

Πτώση από ύψος μετά από κτύπημα από περονοφόρο όχημα

Τροχαίο Τροχαίο

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 9: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Σε επίπεδο ΕΕ κατά τη EUROSTAT: κάθε χρόνο περίπου 5 500 Σε επίπεδο ΕΕ, κατά τη EUROSTAT: κάθε χρόνο περίπου 5.500 άνθρωποι τραυματίζονται θανάσιμα σε εργατικά ατυχήματα, εκ των οποίων περίπου το ένα τρίτο συνδέεται με ατυχήματα στον κλάδο

ώτων μεταφορών. Τα ατυχήματα αυτά αφορούν συνήθως άτομα τα οποία:

δέχονται κρούση, ή παρασύρονται από κινούμενα οχήματα (π.χ. κατά την διάρκεια ανατροπής)

πέφτουν από οχήματα πλήττονται από πτώσεις αντικειμένων, που προέρχονται από οχήματα πέφτουν θύματα οχημάτων, που ανατρέπονται

Τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευχθούν μέσω αποτελεσματικής διαχείρισης και λήψης προληπτικών μέτρων.

Η συχνότητα πρόληψης ατυχημάτων είναι υψηλότερη στις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 50 υπαλλήλουςή ς

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 10: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Οι κίνδυνοι που έχει να αντιμετωπίσει ένας οδηγός που εργάζεται σε ένα τυπικό εργασιακό περιβάλλον στον τομέα των οδικώνσε ένα τυπικό εργασιακό περιβάλλον στον τομέα των οδικών μεταφορών, χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Μηχανικοί κίνδυνοι 2. Ηλεκτρικοί κίνδυνοι

3 Επικίνδυνες ουσίες 3. Επικίνδυνες ουσίες 4. Βιολογικοί κίνδυνοι 5. Κίνδυνοι πυρκαγιάς και έκρηξης 6. Θερμικοί κίνδυνοι6. Θερμικοί κίνδυνοι 7. Κίνδυνοι που σχετίζονται με διάφορες σωματικές επιπτώσεις 8. Κίνδυνοι σχετικοί με το εργασιακό περιβάλλον 9. Ενημέρωση και ικανότητα προσαρμογής

10 Άλλοι κίνδυνοι/ φορτία 10. Άλλοι κίνδυνοι/ φορτία 11. Πνευματικός φόρτος 12. Οργάνωση

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 11: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Οι κίνδυνοι στους χώρους εργασίας συνυπάρχουν με κάθε επαγγελματική δ όδραστηριότητα.

Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να προβούν σε εκτίμηση της επαγγελματικής επικινδυνότηταςεκτίμηση της επαγγελματικής επικινδυνότητας για να προσδιορίσουν με επιστημονικό τρόπο το επίπεδο του επαγγελματικού κινδύνουεπίπεδο του επαγγελματικού κινδύνου.

Μεθοδολογία εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.

ΕΞΥΠΠ. Κατάλογος εγκεκριμένων ΕΞΥΠΠ από ΤΕΕ.

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 12: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Κίνδυνος (hazard) θεωρείται η δυνατότητα ενός στοιχείου εργασίας να προκαλέσει βλάβη (harm),δηλαδή τραυματισμό ή ασθένεια υλική ή περιβαλλοντικήδηλαδή τραυματισμό ή ασθένεια, υλική ή περιβαλλοντική ζημιά.

Επικίνδυνη κατάσταση (hazardous situation) είναι οι συνθήκες στις οποίες άνθρωποι υλικά στοιχεία ή τοσυνθήκες στις οποίες άνθρωποι, υλικά στοιχεία ή το περιβάλλον εκτίθενται σε ένα ή περισσότερους κινδύνους.Επικινδυνότητα (risk) μιας πηγής κινδύνου είναι ο Επικινδυνότητα (risk) μιας πηγής κινδύνου, είναι ο συνδυασμός της πιθανότητας (probability, P) να συμβεί μια βλάβη, της συχνότητας (frequency, F)έ θ ί δ άέκθεσης στην επικίνδυνη κατάσταση και της σοβαρότητας (severity, S) της ζημιάς που θα προκληθεί.

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 13: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Προσδιορισμός επικίνδυνων καταστάσεων (πηγών έκθεσης Προσδιορισμός επικίνδυνων καταστάσεων (πηγών έκθεσης για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων).

∆ιαβάθμισηβ μ η (1) Της πιθανότητας να λάβει χώρα ο εν λόγω κίνδυνος (2) Της συχνότητας έκθεσης των εργαζομένων στον κίνδυνο, (3) Της σοβαρότητας του συμβάντος σε περίπτωση που αυτό

προκληθεί. Προσδιορισμός του επιπέδου επικινδυνότητας (1) ανεκτή, (2) χαμηλή, (3) μέτρια, (4) μεγάλη, (5) απαράδεκτα μεγάλη.

∆ιορθωτικά μέτρα μείωσης του κινδύνου. Επανεκτίμηση της επικινδυνότηταςμη η ης η ς

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 14: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Για τον υπολογισμό του Βαθμού Επικινδυνότητας Για τον υπολογισμό του Βαθμού Επικινδυνότητας, χρησιμοποιείται η εξίσωση:

∆ιαβάθμιση Επικινδυνότητας = Σοβαρότητα x∆ιαβάθμιση Επικινδυνότητας Σοβαρότητα x Συχνότητα x Πιθανότητα

R = S x F x P Στους πίνακες που ακολουθούν περιγράφονται: (1) Η ∆ιαβάθμιση της Πιθανότητας Εκδήλωσης Ε ί δ Σ βάΕπικίνδυνου Συμβάντος

(2) Η ∆ιαβάθμιση της Συχνότητας Έκθεσης στον ενδεχόμενο κίνδυνοενδεχόμενο κίνδυνο

(3) Η ∆ιαβάθμιση της Σοβαρότητας των Συνεπειών 4) Η Κλίμακα Επικινδυνότητας4) Η Κλίμακα Επικινδυνότητας

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 15: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

∆είκτης πιθανότητας (P) Πιθανότητα ανεπιθύμητου γεγονότος

5 Επίκειται να συμβεί

4 Π λύ θ ό (έ 50 % θ ό )4 Πολύ πιθανό (έχει 50 % πιθανότητα)

3 Θα μπορούσε να μην συμβαίνει συνήθως αλλά είναι πιθανό

2 Λίγο πιθανό (συνέβη κάποτε)

1 Πρακτικά αδύνατο (μια στο εκατομμύριο)

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 16: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

∆ ί β ό Σοβαρότητα συμβάντος∆είκτης σοβαρότητας αποτελέσματος (S)

Σοβαρότητα συμβάντος

25 Καταστρεπτικός (πολλά μοιραία συμβάντα, εκτεταμένη ζημιά)

16 Πολύ σοβαρός (μοιραίο συμβάν, ζημιά, προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία)

8 Σοβαρός (πολύ σοβαρός τραυματισμός, ζημιά, προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία)

4 Σημαντικός (παροδική ανικανότητα ζημιά4 Σημαντικός (παροδική ανικανότητα, ζημιά, προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία)

1 Αμελητέος (μικροτραυματισμοί όπου απαιτείται ή ώ β θ ώ )η παροχή πρώτων βοηθειών)

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 17: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

∆είκτης συχνότητας (f) Συχνότητα έκθεσης

5 ∆ιαρκής

4 Συχνή (καθημερινά)4 Συχνή (καθημερινά)

3 Ευκαιριακή (εβδομαδιαία)ρ ή ( β μ )

2 Περιορισμένη (μηνιαία)

1 Πολύ σπάνια (ετήσια)

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 18: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Τιμή της Περιγραφή ΕνέργειεςΤιμή της επικινδυνότητας R

Περιγραφή Επικινδυνότητας

Ενέργειες

R<25 Ανεκτή: Η επικινδυνότητα είναι ασήμαντη και δεν ενδέχεται να αυξηθεί στο εγγύς

∆εν κρίνεται απαραίτητη η λήψη μέτρων Αυτό δεν σημαίνεικαι δεν ενδέχεται να αυξηθεί στο εγγύς

μέλλον χωρίς αλλαγή των συνθηκών εργασίας

μέτρων. Αυτό δεν σημαίνει χαλάρωση των μέτρων ασφάλειας αλλά συνεχή εφαρμογή τους

25<R<100 Χαμηλή: Η επικινδυνότητα είναι Απαιτείται παρακολούθηση και ελεγχόμενη, χωρίς να αποκλείεται η εκδήλωση ανεπιθύμητου συμβάντος

ενέργειες για την μείωση του κινδύνου. Η άμεση λήψη μέτρων δεν κρίνεται απαραίτητη.

100<R<200 Μέτρια: Η επικινδυνότητα δεν ελέγχεται Απαιτείται ο προγραμματισμός100<R<200 Μέτρια: Η επικινδυνότητα δεν ελέγχεται αποτελεσματικά ή δεν αποκλείεται η εκδήλωση σοβαρού ανεπιθύμητου συμβάντος

Απαιτείται ο προγραμματισμός λήψης μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου.

200 R 400 Μ άλ Η δ ό δ λέ Α ί ό200<R<400 Μεγάλη: Η επικινδυνότητα δεν ελέγχεται αποτελεσματικά και υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης σοβαρού ανεπιθύμητου συμβάντος

Απαιτείται ο προγραμματισμός ενεργειών για την εξάλειψη του κινδύνου και η άμεση λήψη μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου.

400<R<625 Απαράδεκτα Μεγάλη: Υπάρχει πιθανότητα απώλειας ζωής ή επίκειται άμεσα η εκδήλωση σοβαρού ανεπιθύμητου συμβάντος

Άμεση προτεραιότητα σε ενέργειες εξάλειψης του κινδύνου.

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 19: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Στόχοι της Εκτίμησης Επαγγελματικής Επικινδυνότητας στονΣτόχοι της Εκτίμησης Επαγγελματικής Επικινδυνότητας στον τομέα των οδικών μεταφορών είναι:

Η ανάλυση των υπαρχόντων και πιθανών κινδύνων στον ό ώ δ λ δή όεργασιακό χώρο, δηλαδή στο όχημα

Η λήψη προληπτικών μέτρων για τη μείωση του επαγγελματικού κινδύνου και την προστασία του επαγγελματία δ ύοδηγού.

βελτίωση των συνθηκών εργασίας Πληρέστερη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των

βεργαζομένων, των επιβατών και των τρίτων προσώπων. Αποφυγή ατυχημάτων και περιστατικών στην εργασία στον τομέα των οδικών μεταφορών. μ μ φ ρ

Καλύτερη απόδοση του επαγγελματία οδηγού και αυξημένη παραγωγικότητα του μεταφορέα.

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 20: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Υποχρέωση εργοδότη: Γραπτή Μ λέ Ε ί Ε λ ήΜελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικής Επικινδυνότητας και λήψη μέτρων ί δ όμείωσης της επικινδυνότητας.

Υποχρέωση επαγγελματία οδηγού: ό έ ί θΝα εφαρμόσει τα μέτρα τα οποία θα

πάρει ο εργοδότης. ρ ργ ης Μείωση ν/ν εξάλειψη ατυχημάτων

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 21: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Μετά την εκτίμηση κινδύνου ο εργοδότης πρέπει να είναι σε Μετά την εκτίμηση κινδύνου ο εργοδότης πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει ότι έχει πάρει τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα μείωσης της επικινδυνότητας στον χώρο εργασίας και ότι, εκεί που απαιτείται, έχει εφοδιάσει τους εργαζόμενους με τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας. Σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση να το αποδείξει αυτό, δεν θα είναιπου δεν είναι σε θέση να το αποδείξει αυτό, δεν θα είναι εύκολο να ανταποκριθεί σε δικαστική προσφυγή, η οποία μπορεί να κινηθεί εναντίον του.Ο λ ί δ ό έ ίζ ό Ο επαγγελματίας οδηγός πρέπει να γνωρίζει ότι, αν ο εργοδότης του παρέχει το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον και του προσφέρει τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας ρ φ ρ η μ ής ρ ςαλλά αυτός δεν τα εφαρμόζει, θα είναι πολύ δύσκολο να στοιχειοθετήσει κατηγορία εναντίον του εργοδότη του, σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικήςπερίπτωση εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας.

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 22: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Στο εργασιακό περιβάλλον μιας εταιρείας οδικών μεταφορών είναιΣτο εργασιακό περιβάλλον μιας εταιρείας οδικών μεταφορών είναι σημαντικό να καθορίζονται οι επιπτώσεις των κινδύνων στην υγεία του επαγγελματία οδηγού. Μέσα στο χώρο εργασίας, ο επαγγελματίας οδηγός μπορεί να βιώσει εργατικά ατυχήματα γγ μ ς ηγ ς μ ρ β ργ χήμδιαφορετικής σοβαρότητας έως και θανατηφόρα. Η έκταση της ζημιάς και των τραυματισμών εξαρτάται, πρωτίστως, από το είδος του συγκεκριμένου κινδύνου. Η έκθεση σε διάφορους τύπους κινδύνων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα προβλήματα σε όλα τα μέρη του σώματος, όπως για παράδειγμα, διαφορετικού βαθμού εγκαύματα, αναπνευστικές διαταραχές, στένωση αιμοφόρων

ί λ ό ή δ λ ί ώλαγγείων, μη ελεγχόμενες κινήσεις, δηλητηρίαση, απώλεια συνείδησης κλπ. Ορισμένοι τύποι κινδύνων, πολύ συχνά, οδηγούν σε επαγγελματικές ασθένειες. Για παράδειγμα, οι κραδασμοί και ο θό β έ ώ ί ί δ λ ύθόρυβος στον τομέα των μεταφορών είναι κίνδυνοι που προκαλούν τις συνηθέστερες επαγγελματικές ασθένειες (πόνοι στη μέση λόγω κραδασμών, κώφωση λόγω θορύβου).

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 23: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Στα επαγγελματικά οχήματα προκύπτουν οι ακόλουθοι Στα επαγγελματικά οχήματα προκύπτουν οι ακόλουθοι παράγοντες κινδύνου οι οποίοι-, ένας προς έναν-αναλύονται με σκοπό τη λήψη των κατάλληλων μέτρων εκ μέρους του επαγγελματία οδηγού για μείωση τηςμέρους του επαγγελματία οδηγού για μείωση της επικινδυνότητας.

Κινούμενα αντικείμενα: Αντικείμενα που κινούνται εκτός ελέγχου είναι δυνατό να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματαελέγχου είναι δυνατό να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα. Τέτοια αντικείμενα είναι εκείνα τα οποία μπορεί: να πέσουν ή να ταλαντευτούν,

ή ή ή να κυλήσουν ή να γλιστρήσουν, να χαλαρώσουν, να διασκορπιστούν ή να απλωθούν ολόγυρα.

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 24: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Για παράδειγμα, στα λεωφορεία οι βαλίτσες και άλλα προσωπικά αντικείμενα πρέπει να ρ μ ρτοποθετούνται στους κατάλληλους χώρους αποσκευών και στους χώρους αποθήκευσης πάνω από τα καθίσματα. Οι διάδρομοι και οι χώροι των θέσεων, πρέπει να είναι ελεύθεροι α ό ε όδ α ώσ ε α εί α εφ ή η ε α ί ησηαπό εμπόδια, ώστε να είναι εφικτή η μετακίνηση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Στα φορτηγά η ύπαρξη μη κατάλληλα δεμένων Στα φορτηγά η ύπαρξη μη κατάλληλα δεμένων φορτίων ή υγρών σε δοχεία, μπορεί να είναι η αιτία για ατύχημα.α α γ α α ύχημα

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 25: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Ατυχήματα που μπορεί να συμβούν λόγω μετακίνησης κινούμενων αντικειμένων μπορεί να έχουν επιπτώσεις στη ανθρώπινη υγεία που εξαρτώνται από το μέγεθος η ρ η γ ξ ρ μ γ ςκαι τη μορφή του αντικειμένου που κινείται ανεξέλεγκτα και από το μέρος του σώματος που δέχτηκε το κτύπημα από το αντικείμενο.μ

Στην εκτίμηση της εκδήλωσης αυτού του επικίνδυνου παράγοντα, πρέπει να επιθεωρηθούν και να προσδιοριστούν τα ακόλουθα:ροσδ ορ σ ού α α ό ουθα Ο τρόπος φόρτωσης των αντικειμένων στο όχημα Ο τρόπος πρόσδεσης των αντικειμένων και φορτίων Η κατάσταση των χώρων φόρτωσης Η κατάσταση των χώρων φόρτωσης Ο τρόπος πρόσκρουσης του ρεύματος του αέρα στα φορτία Η πλευρά ανοίγματος των παράπλευρων σανίδων και της πόρτας φόρτωσηςπόρτας φόρτωσης

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 26: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Γ ί ό δύ ί λ θ ύ Για την προστασία από τους κινδύνους που μπορεί να προκληθούν από κινούμενα αντικείμενα στα επαγγελματικά οχήματα μπορεί να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας: Αποφυγή δυνάμεων επιτάχυνσης, π.χ. ξαφνική αλλαγή κατεύθυνσης, οφυγή δυ άμεω ε άχυ σης, χ ξαφ ή α αγή α εύθυ σης,

ξαφνικό φρενάρισμα ή εκκίνηση, ρυμούλκηση από τη μια πλευρά αν υπάρχει πιθανότητα μετακίνησης του φορτίου,

Αποφυγή άσκησης δύναμης φόρτωσης προς μια κατεύθυνση, π.χ. βύθιση στο χώμα, ή σε κοιλότητες, οδήγηση σε ανηφόρα ή κατηφόρα κλπ.,

∆ιευθέτηση, φορτοεκφόρτωση του φορτίου με ασφαλή τρόπο (συμμόρφωση με το σχέδιο για την κατανομή του φορτίου, το επιτρεπόμενο ύψος για τις στοίβες κλπ )στοίβες, κλπ.),

Ισότιμη κατανομή του φορτίου, Η μεταφορά αντικειμένων στην καμπίνα ή στο επιβατικό όχημα (πακέτα,

μπουκάλια, τενεκεδάκια, κλπ.) να γίνεται σε ασφαλή και ειδικάμπουκάλια, τενεκεδάκια, κλπ.) να γίνεται σε ασφαλή και ειδικά διαρρυθμισμένο χώρο,

∆ιατήρηση ασφαλούς απόστασης από κινούμενα αντικείμενα, Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας για το κεφάλι και τα πόδια.

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 27: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Σε περίπτωση που τα μέτρα αυτά δεν είναι αποτελεσματικά η σταθερότητα μπορεί νααποτελεσματικά, η σταθερότητα μπορεί να επιτευχθεί και με επιπρόσθετα προστατευτικά μέτρα για τις πτώσεις (π χ εξοπλισμός μεμέτρα για τις πτώσεις (π.χ. εξοπλισμός με πλευρικό δέσιμο, εξοπλισμός που επιμηκύνεται, εξοπλισμός που εμποδίζει εξοπλισμός μεεξοπλισμός που εμποδίζει, εξοπλισμός με κάθετο δέσιμο, βοηθητικά στηρίγματα, πλατφόρμες τοποθετημένες στο δάπεδο γιαπλατφόρμες τοποθετημένες στο δάπεδο για ενίσχυση της βοηθητικής επιφάνειας, κλπ.).

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 28: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Κατά την εκτίμηση της εκδήλωσης των επικίνδυνων παραγόντων, πρέπει να επιθεωρηθεί και να προσδιοριστεί η ασφάλεια των δρόμων και διαδρόμων για περπάτημα, το φ ρ μ ρ μ γ ρ ημ ,πλάτος τους και η ύπαρξη εμποδίων.Ο κίνδυνος για γλίστρημα προκαλείται από: Επιφάνειες καλυμμένες από λάδιαφ ς μμ ς Υγρές βοηθητικές επιφάνειες, Γυαλισμένες βοηθητικές επιφάνειες, Παγωμένες επιφάνειεςΠαγωμένες επιφάνειες, Ασταθείς βοηθητικές επιφάνειες (φύλλα, κονιώδες υλικό), μη στερεωμένες επιφάνειες (χαλιά, πλάκες),

Βοηθητικές επιφάνειες γεμάτες με υλικά διαφορετικής αντίστασηςΒοηθητικές επιφάνειες γεμάτες με υλικά διαφορετικής αντίστασης στο γλίστρημα,

Κεκλιμένες βοηθητικές επιφάνειες (ράμπες, κλπ.)

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 29: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Ανώμαλη επιφάνεια (σκαλιά, ή / ή ύ λώ )ανήφορος/κατήφορος, τρύπες, κοιλώματα),

Ραγισμένες άκρες ή προεξοχές της επένδυσης,Π ά ό ί δ ύ Προστατευτικά όπου μπορεί να παγιδευτούν τα δάκτυλα ή ολόκληρο το παπούτσι (π.χ. καλώδιο επέκτασης)επέκτασης),

∆ιασκορπισμένα αντικείμενα, Βοηθητικές επιφάνειες ανεπαρκούς μορφής Βοηθητικές επιφάνειες ανεπαρκούς μορφής, μεγέθους και σταθερότητας.

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 30: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Για την πρόληψη από την έκθεση σε αντικείμενα που πέφτουν ,από η ρ ηψη η η μ φγλιστρήματα σε λείες επιφάνειες, από στραβοπατήματα, από παραπατήματα και από ασταθές βήμα προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας:

∆ημιουργία δρόμων και διαδρόμων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής ημ ργ ρ μ ρ μ ξ φ ζ η φ ήςκίνηση (περπάτημα).

∆ιατήρηση των δρόμων και των διαδρόμων καθαρών κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες προς αποφυγή γλιστρημάτων.

Αποφυγή βοηθητικών επιφανειών φτιαγμένων από υλικά διαφορετικής οφυγή βοηθη ώ ε φα ε ώ φ αγμέ ω α ό υ ά δ αφορε ήςαντίστασης στο γλίστρημα.

Χρήση σκαλιών του ιδίου ύψους. Εύκολος καθαρισμός των βοηθητικών επιφανειών. Πρέπει να

παρεμποδίζεται η είσοδος λαδιών στις βοηθητικές επιφάνειες με τη χρήσηπαρεμποδίζεται η είσοδος λαδιών στις βοηθητικές επιφάνειες με τη χρήση επαρκών φραγμών.

Εφαρμογή επιπρόσθετης χημικής ή μηχανικής κατεργασίας για να δίνεται περισσότερη τραχύτητα στις βοηθητικές επιφάνειες.

Λήψη μέτρων για τη μείωση της ολίσθησης (π χ πριονίδια μείγματα για το Λήψη μέτρων για τη μείωση της ολίσθησης (π.χ. πριονίδια, μείγματα για το λιώσιμο του πάγου, άμμος) όταν οι επίπεδες επιφάνειες γίνουν γλιστερές.

Εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων, χερουλιών ή άλλων βοηθητικών σε επίπεδες επιφάνειες που δεν είναι βολικές για περπάτημα.

Χρήση κατάλληλων υποδημάτων Χρήση κατάλληλων υποδημάτων. Προστασία σε χώρους που υπάρχει πιθανότητα πτώσης.

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 31: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Ο κίνδυνος πτώσης παρουσιάζεται κατά την εργασία σε υψηλές ή Ο κίνδυνος πτώσης παρουσιάζεται κατά την εργασία σε υψηλές ή ανυψωμένες επιφάνειες.

Στην εκτίμηση της εκδήλωσης αυτού του επικίνδυνου παράγοντα, πρέπει να επιθεωρηθούν και να προσδιοριστούν τα ακόλουθα:ρ ρη ρ ρ

Η εξασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης στον εργασιακό χώρο (καμπίνα οδηγού, επιφάνεια φόρτωσης), με σκαλιά, σκάλες ή κινητές σκάλες,Η πρόληψη της μη εξουσιοδοτημένης επιβίβασης και αποβίβασης Η πρόληψη της μη εξουσιοδοτημένης επιβίβασης και αποβίβασης,

Η εξασφάλιση της ασφάλειας κατά το καθάρισμα του ανεμοθώρακα (παρμπρίζ),

Η εξασφάλιση της ασφάλειας της περιοχής περπατήματος και ξ φ η ης φ ς ης ρ χής ρ ήμ ςφόρτωσης, η ασφαλής στάση κατά την τοποθέτηση ή απομάκρυνση της τέντας ή κάλυψης του φορτίου με άλλο τρόπο.

Οι επιπτώσεις των πτώσεων στην ανθρώπινη υγεία εξαρτώνται από το ύψος της πτώσης και την επιφάνεια που κάποιος θααπό το ύψος της πτώσης και την επιφάνεια που κάποιος θα χτυπήσει κατά την πτώση. Για παράδειγμα, ακόμα και πτώσεις από μικρό ύψος μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς, εάν η επιφάνεια πάνω στην οποία πέσει κάποιος ρ μ μ ς, η φ η ςείναι σκληρή ή με αιχμηρές άκρες.

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 32: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Για την προστασία από πτώσεις προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας: Α ό άλλ λ ά β θ ύ Απόκτηση κατάλληλων οχημάτων και βοηθητικού εξοπλισμού και έλεγχος της κατάστασής τους,

Καθοδήγηση των υπαλλήλων για τη σωστή επιβίβασηΚαθοδήγηση των υπαλλήλων για τη σωστή επιβίβαση και αποβίβαση, όπως επίσης και για τη σωστή οδήγηση,

∆ιεξαγωγή εργασίας όπου είναι δυνατό, στο πάτωμα ή άλλη ασφαλή θέσηάλλη ασφαλή θέση,

Σωστή χρήση εργασιακού εξοπλισμού (σκάλες, παλέτα), Στάθμευση του οχήματος με ασφάλεια στη ράμπα κατά μ η χήμ ς μ φ η ρ μτη φορτοεκφόρτωση.

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 33: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Είναι υποχρέωση του εργοδότη όπως σε περίπτωση Είναι υποχρέωση του εργοδότη όπως, σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή επικίνδυνου συμβάντος, ενημερώσει άμεσα τις αρμόδιες Αρχές, είτε πρόκειται για ημ ρ μ ς ρμ ς ρχ ς, ρ γατύχημα στον εργαζόμενο ή σε τρίτο πρόσωπο.

Γνωστοποιήσαμε είναι τα ατυχήματα τα οποία κρατούν ζό ά ό ώ ίτον εργαζόμενο μακριά από τον χώρο εργασίας του

πέραν των τριών εργάσιμων ημερών Η γνωστοποίηση αφορά τα προαναφερθέντα εργατικά Η γνωστοποίηση αφορά τα προαναφερθέντα εργατικά ατυχήματα (πτώσεις κινούμενων αντικειμένων, πτώσεις από γλιστρήματα σε λείες επιφάνειες, από γ ρήμ ς φ ςστραβοπατήματα κλπ) συμπεριλαμβανομένων και των τροχαίων ατυχημάτων.

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 34: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Τα κατάλληλα έντυπα για την γνωστοποίηση ΑτυχήματοςΤα κατάλληλα έντυπα για την γνωστοποίηση Ατυχήματος ή Επικίνδυνου Συμβάντος φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Έντυπο Γνωστοποίησης ΤΕΕ-Α-1/DLI-A-1η ηςΕργατικού Ατυχήματος

Έντυπο Γνωστοποίησης TEE‐EΣ‐1/DLI‐DO‐1Έντυπο Γνωστοποίησης Επικίνδυνου Συμβάντος

TEE EΣ 1/DLI DO 1

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 35: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία υπεύθυνος για την γνωστοποίηση των Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, υπεύθυνος για την γνωστοποίηση των Επικίνδυνων Συμβάντων είναι ο Εργοδότης, στο χώρο εργασίας του οποίου συνέβη το ατύχημα.Η ί ώ ίλ δ θέ άθ ό Η επιχείρηση μεταφορών οφείλει να διαθέτει σε κάθε όχημα το εν λόγω έντυπο, το οποίο μπορεί να προμηθευτεί από τα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του ΤΕΕ.

Τα θανατηφόρα, ή τα σοβαρά εργατικά ατυχήματα πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως, τηλεφωνικά, στο Αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας.ρ φ ρη ης ργ ς

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας συνιστά όπως ο Εργοδότης γνωστοποιεί όλα τα ατυχήματα αμέσως τηλεφωνικά ή με fax ώστε να καθίσταται δυνατή η διερεύνησή τους προτού αλλοιωθεί ο χώροςνα καθίσταται δυνατή η διερεύνησή τους προτού αλλοιωθεί ο χώρος του ατυχήματος.

Οι παθόντες ή άλλοι επηρεαζόμενοι μπορούν να ζητούν, αντίγραφο της έκθεσης διερεύνησης του ατυχήματοςτης έκθεσης διερεύνησης του ατυχήματος.

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 36: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Κύριες αιτίες των οδικών ατυχημάτων Κύριες αιτίες των οδικών ατυχημάτων Απροσεξία των οδηγών, Υπερεκτίμηση ικανοτήτων, ρ μη η ή , Παρορμητικός χαρακτήρας, Έλλειψη σεβασμού προς τους άλλους χρήστες των δ όδρόμων,

Έλλειψη κυκλοφοριακής αγωγής και Τεχνικές ατέλειες στην υποδομή του οδικού δικτύου Τεχνικές ατέλειες στην υποδομή του οδικού δικτύου.

Αιτίες τροχαίων ατυχημάτων και θανάτων Υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ρβ η ρ χ η ς Οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος, Μη χρήση της ζώνης ασφαλείας καιΠ βί ό ύ δό Παραβίαση του κόκκινου φωτεινού σηματοδότη.

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 37: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με το μεγαλύτερο αριθμό θανάτων σε τροχαία

ή ύ ίατυχήματα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το 2006 ο αριθμός των θυμάτων τροχαίων Το 2006 ο αριθμός των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων στην Κύπρο ανήλθε σε 86, που αντιστοιχεί με 112 θανάτους ανά εκατομμύριοαντιστοιχεί με 112 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ς ςΕπιτροπής, ο αριθμός των θανάτων που αντιστοιχούσε σε κάθε χώρα μέλος ανά

ύ ί ή 2006 ξήεκατομμύριο κατοίκων ήταν το 2006 ο εξής:Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 38: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

χώρα Αριθμός χώρα Αριθμός χώρα Αριθμόςχώρα Αριθμός θανάτων ανά εκατομμύριο

χώρα Αριθμός θανάτων ανά εκατομμύριο

χώρα Αριθμός θανάτων ανά εκατομμύριο

Μάλτα 255 Ρουμανία 115 Ιρλανδία 87μ ρΛιθουανία 223 Κύπρος 112 Λουξεμβούργο 78Λετονία 177 Σλοβακία 107 Γαλλία 75Εσθονία 152 Τσεχία 104 Φινλανδία 64Ελλάδα 149 Βέλγιο 102 Γερμανία 62Πολωνία 137 Ιταλία 96 ∆ανία 56Πολωνία 137 Ιταλία 96 ∆ανία 56Βουλγαρία 135 Ισπανία 94 Ην. Βασίλειο 55Σλοβενία 131 Πορτογαλία 92 Σουηδία 49β ρ γ ηΟυγγαρία 130 Αυστρία 88 Ολλανδία 45

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 39: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Τα βαρέα οχήματα εμπλέκονται στο 40% των τροχαίων ατυχημάτων Τα βαρέα οχήματα εμπλέκονται στο 40% των τροχαίων ατυχημάτων που σημειώνονται, ενώ η πρόκληση ατυχήματος με βυτιοφόρο μέσα σε σήραγγα οδηγεί στην πλειονότητα των περιπτώσεων σε δήλ άεκδήλωση πυρκαγιάς.

Από το 2001, στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της οδικής ασφάλειας είναι μέσα σε δέκα χρόνια να μειωθεί στο ήμισυ ο αριθμός των θυμάτων θανατηφόρων ατυχημάτων.

Το 2001, έχασαν τη ζωή τους 54.000 άτομα στους δρόμους των 27 χωρών που σήμερα είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. χ ρ ήμ ρ ρ η μ η ης ρ ής ης

Το 2007, για πρώτη φορά από το 2001, δεν σημειώθηκε πρόοδος στη μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα, ο αριθμός των οποίων παραμένει στους 43 000οποίων παραμένει στους 43.000.

Από το 2001 έως το 2007, ο αριθμός των θανάτων μειώθηκε κατά 20%, ενώ χρειαζόταν μείωση κατά 37% ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί για το 2010στόχος που έχει τεθεί για το 2010.

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 40: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα κατανάλωσης αλκοόλ Στην Κύπρο, τα τελευταία χρόνια, το πρόβλημα κατανάλωσης αλκοόλ πριν την οδήγηση, έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Τα στατιστικά του τμήματος τροχαίας φανερώνουν ότι περίπου 1000 οδηγοί καταδικάζονται κάθε χρόνο για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ!καταδικάζονται κάθε χρόνο για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ!

Η αστυνομία μπορεί να υποβάλει τον οδηγό σε έλεγχο αλκοτέστ οποιαδήποτε στιγμή. ∆εν χρειάζεται να εμπλακεί σε δυστύχημα για να γίνει έλεγχος αλκοόληςγίνει έλεγχος αλκοόλης.

Στην Κύπρο το 25% (δηλαδή ένας στους τέσσερις) των νεκρών οδηγών των τροχαίων ατυχημάτων οφείλεται στην οδήγηση υπό την επήρεια λ όλ Α ό ό ί λό ό ά Γ λλίαλκοόλ. Αυτό το ποσοστό είναι ψηλότερο από τα ποσοστά της Γαλλίας

(20%), της Μεγάλης Βρετανίας (15%), της Γερμανίας (19%) και της Σουηδίας (4,8%). Ε ό ό ή λ όλ έ άλλ ό ά Εκτός από την χρήση αλκοόλ, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας των τροχαίων ατυχημάτων είναι η ταχύτητα. Σύμφωνα με την αστυνομία της Κύπρου, κάθε χρόνο 55 άτομα σκοτώνονται και άλλα 600

ίζ λό β λ ή ύ Α ή ί ίτραυματίζονται, λόγω της υπερβολικής ταχύτητας . Αυτή η αιτία είναι καθαρά ανθρώπινος παράγοντας.

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 41: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Η οδική ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα της πολιτικής μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τον

ό δ ή ξύ δ ίεπιμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ των δημοσίων αρχών, των επιχειρήσεων και του ευρύτερου κοινού, οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι στον κλάδο τωνεπιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι στον κλάδο των μεταφορών καλούνται να αναλάβουν ηγετικό ρόλο.

Κάθε χρόνο περίπου 800 οδηγοί βαρέων οχημάτων σκοτώνονται σε τροχαία ατυχήματα στην Ευρωπαϊκήσκοτώνονται σε τροχαία ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα το επάγγελμα αυτό να είναι επικίνδυνο. Όλοι οι εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων ργ ζ μ μ ρ μβ μτων ατόμων που απασχολούνται στις οδικές μεταφορές, έχουν το δικαίωμα να εργάζονται υπό ασφαλείς και υγιείς συνθήκεςυγιείς συνθήκες.

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 42: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Εργατικά ατυχήματα στον κλάδο των οδικών μεταφορών Από πτώσεις αντικειμένων, γλιστρήματα κλπ, Τροχαία ατυχήματα Τροχαία ατυχήματα

Θύματα ατυχημάτων Ο οδηγόςΤ ί ό ( βά δ ί ό ά Τρίτα πρόσωπα (επιβάτες, οδηγοί μικρότερων οχημάτων που εμπλέκονται στο δυστύχημα, ανυποψίαστοι πολίτες, πεζοί κλπ)

Συνέπειες ατυχημάτων θύ στο θύμα,

στα μέλη της οικογένειάς του Επιπτώσεις ατυχημάτων

Σ έ ώ βλή ό βλάβ θύ Σωματικές επιπτώσεις, προβλήματα, μόνιμες βλάβες θύματος Τρόπο ζωής, επαγγελματική αποκατάσταση, κοινωνικές σχέσεις θύματος

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 43: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 44: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Συνέπειες ατυχημάτων Συνέπειες ατυχημάτων Αδυναμία στην οδήγηση, Έλλειψη αυτοπεποίθησης, Αγχώδεις κρίσειςΑγχώδεις κρίσεις, Τάσεις αυτοκτονίας, κατάθλιψη, φοβία,φοβία, διαταραχές στη διατροφή, θυμό, μνησικακία, μ η , πικρία.

Επιπλέον, τα άτομα αυτά μπορεί να κάνουν χρήση ηρεμιστικών ή ψυχοθεραπευτικών χαπιών, αλκοόλ, καπνίσματος ή και άλλων παράνομων ουσιών.

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 45: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, φάνηκε ότι

Οι συγγενείς των θανόντων και οι συγγενείς των αναπήρων έχουν εντονότερα προβλήματα από τα ίδια τα θύματα που επιζούν δηλαδή από τουςπροβλήματα από τα ίδια τα θύματα που επιζούν, δηλαδή από τους αναπήρους.

Αυτά τα άτομα χρησιμοποιούν ηρεμιστικά χάπια, αλκοόλ, κάπνισμα και άλλες ουσίες, που είτε άρχισαν είτε αυξήθηκαν σε κατανάλωση ύστερα από ένα τροχαίο ατύχημα το οποίο δημιούργησε θυμό στην οικογένεια.

Μετά από ένα τροχαίο ατύχημα υπάρχουν προβλήματα σχέσεων προβλήματα Μετά από ένα τροχαίο ατύχημα υπάρχουν προβλήματα σχέσεων, προβλήματα επικοινωνίας, ακόμα και χωρισμοί ζευγαριών. Τα παιδιά μένουν πίσω στο σχολείο ή φεύγουν από το σπίτι, το ζευγάρι αλλάζει κατοικία. Τα προβλήματα σχέσεων, που παρατηρήθηκαν στην έρευνα είναι σε υψηλά ποσοστά, έως και 60% στους συγγενείς θανόντων και σε ένα μικρότερο ποσοστό στους συγγενείς αναπήρων και στους ίδιους τους ανάπηρους.

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 46: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Μετά από ένα ατύχημα που οδηγεί σε θάνατο ή σε αναπηρία Μειώνεται δραματικά η δυνατότητα απόλαυσης της ζωής! Παύουν να γίνονται σχέδια για το μέλλον Μόνιμες βλάβεςΜόνιμες βλάβες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας ένας στους ογδόντα ανθρώπους, θα χάσει τη ζωή του 40 χρόνια πριν από το προσδόκιμο επιβίωσης και ένας στους τρεις θα νοσηλευτεί, λόγω ρ μ β ης ς ς ρ ς η γτροχαίου ατυχήματος.

Τα ενεργά χρόνια που χάνονται - δηλαδή τα χρόνια που μεσολαβούν ως τη συνταξιοδότηση - είναι περισσότερα εξαιτίας των τροχαίων, παρά εξαιτίας του καρκίνου και των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Το γεγονός αυτό τα κατατάσσει στην τρίτη θέση όσον αφορά τα αίτια θ ά έ ό ώθανάτου στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες·- στην πρώτη για τους νέους ηλικίας 15-24 ετών. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται κυρίως ψυχολογική υποστήριξη των θυμάτων και των ο ο ε ε ώ ο ς α ό αρ όδ α/ε δ ε έ α ά ο αοικογενειών τους από αρμόδια/ειδικευμένα άτομα.

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 47: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Κάθε επαγγελματικό ατύχημα και επαγγελματική ασθένεια αποτελεί γγ μ χημ γγ μ ήμεγάλο πλήγμα . Οι συνέπειές του, ακόμη και στην περίπτωση που δεν είναι θανατηφόρο, είναι πολύ επιβαρυντικές τόσο για τους άμεσα εμπλεκόμενους, όσο και για την οικονομία. Κάθε χρόνο,άμεσα εμπλεκόμενους, όσο και για την οικονομία. Κάθε χρόνο, εκατομμύρια εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση παθαίνουν ατυχήματα, τα οποία τους υποχρεώνουν να παραμείνουν στο σπίτι για τρεις τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες με τεράστιο κόστος για τηνγια τρεις τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, με τεράστιο κόστος για την οικονομία. Η εκτίμηση κινδύνου αποτελεί το κλειδί για τη μείωση αυτών των αριθμών. Αποτελεί όμως μόνο το πρώτο βήμα – πρέπει

λ θή λ ί Η ‘'Α άλ Υ ίνα επακολουθήσει και η υλοποίηση. Η 'Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας’', υπογραμμίζει την αναγκαιότητα της εκτίμησης κινδύνου, η οποία στοχεύει στον περιορισμό των ατυχημάτων που σχετίζονται με την εργασία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 25%.

Τα εργατικά ατυχήματα στον τομέα των οδικών μεταφορών μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες ειδικότερα όταν προκύπτουν από βαριά οχήματα.

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ

Page 48: ΟΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Κάθε ατύχημα πέραν από τις κοινωνικές συνέπειες που είναι οι Κάθε ατύχημα, πέραν από τις κοινωνικές συνέπειες, που είναι οι σημαντικότερες, έχει υλικές καθώς βέβαια και οικονομικές.

Οι υλικές και οικονομικές συνέπειες των ατυχημάτων αντανακλώνται ό όστο επιχειρησιακό κόστος.

Οι επιχειρήσεις μεταφορών να υιοθετήσουν πολιτική οδικής ασφάλειας για μείωση του λειτουργικού κόστους.

Τα οδικά ατυχήματα που γίνονται με συμμετοχή βαρέων οχημάτων ζημιώνουν την εικόνα των οδικών μεταφορών και την αποδοχή τους από το κοινό.

Οι επιχειρήσεις οδικών μεταφορών να αναλαμβάνουν ρητή δέσμευση να μειώσουν τους κινδύνους για τους οδηγούς.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της κοινοπραξίας ασφαλιστών ταΣύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της κοινοπραξίας ασφαλιστών, τα τελευταία 10 χρόνια στην Κύπρο, 1.976 λεωφορεία ενεπλάκησαν σε τροχαία δυστυχήματα. Οι αποζημιώσεις για τα συγκεκριμένα ατυχήματα που πληρώθηκαν στα θύματα ανέρχονται στο ποσό τωνατυχήματα που πληρώθηκαν στα θύματα, ανέρχονται στο ποσό των 6.272.594 ευρώ.

Συνοδός στην Επιτυχία σας! Ευσέβιος Χατζηκώστας, Σύμβουλος Α&Υ