Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

of 337 /337

Embed Size (px)

Transcript of Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

Page 1: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 1/335

Page 2: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 2/335

Page 3: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 3/335

Page 4: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 4/335

Page 5: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 5/335

I

1 . . . . Η: ι

Page 6: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 6/335

Ρ Η Ι Ε 0 Ν Ι 8Ι ϋ ϋ Α Ε Ι

Ο Ρ Κ Ο Μ Ν Ι Α

Τ Ε Χ Τ ϋ βΕ ϋ Ι Τ ϋ β

Α ΌΡ Π ) Ε ΜΟ Ρ Τ Ι Μ Α Κ ϋ ΜΕ ϋ Ι Τ Ι Ο Ν ϋ Μ

ν ο ι , .I I I .

0 Ο Ν Τ Ι Ν Ε Ν 3Ο Β Β .Ο ϋ Ι ΒΚ Κ Β 0 ΜΟ Ι Γ Ι Ν Α Κ ϋ ΜΗ Ε Κ Ε 88 Ι Τ ,Β Β Ο Ο Ν β Β Ε β β υ( 2 1 7 Α Ε Κ Ε Ν Ο Α ΕΕ Κ Τ 7 Ο Ι Τ Ι 0 Ν Ι 8β Κ Α Τ Ι Α ,

Ο ΒΓ Κ Ο Ρ υ β Ι β, Β ΕΜ Ι 7 Τ Α Τ Ι 0 Ν ΕΝ Ο Μ Ι Ν Ι Γ Μ,Μ Β Β .Ό ν οΒ Κ8 0 Μ Ν Π 9 .

I I Ρ 8 1 Λ Εβ υ Μ Τ Ι Β ϋ βΕ . Β .8 0 Η Λ Υ Ι 0 Κ Ε Η Τ Ι

. 1 82 8 .

Page 7: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 7/335

Β Ι Β Μ Ο Τ Η Ε Ο Α8 Α 0 Κ Α

Ρ Α Τ Κ ϋ ΜΕ € € Ι Ε 8 Ι

ρ α κ 8 I I .

Ρ Η Ι Ι , Ο Ν Ι δΙ ϋ ϋ Α Ε Ι

Ο Ρ Ε Κ ϋ ΜΟ Μ Ν Ι ϋ

Τ Ο Μ .I I I .

I . I Ρ 8 I Α Ε8 1 Γ Μ Τ Ι Β υ βΕ . Β . β Ο Η Λ ν ί Ο Κ Β Κ

1 82 8 .

Page 8: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 8/335

Page 9: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 9/335

ν .

Φ Ι Λ Ω Ν Ο Σ1 0ΥΛ Α Ι ΟΥ

Π Ε Ρ ΙΤ Ο ΥΤ Ι Σ

Ό Τ Ω ΝΘ Ε Ι Ω ΝΠ Ρ Α Γ Μ Α Τ Ω ΝΚ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ Ο

Page 10: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 10/335

Page 11: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 11/335

Α Κ β ϋ Μ Ε Ν Τ ϋ ΜΕ Ι Β Κ Ι

Ι ) Ε£ 0 ,

ς > υ ΐ 8Κ Ε κ υ Μη ι ν ί Ν Α κ υΠ Ε Κ Ε 88 I Ί \

( Ο Γ .Ο β η .ε & ρ .1 5ΐ ο ΐ ι π η . )

) § ϊφ ΐ ί » Γ β Γ η ι ηά ί ν ϊ η Α ΐ - π ι ηΙ ι ρ γ ρ » ,ί . 6 . β η ρ ϊ ρ η ί ΐ Α βά ί \ ί -« ΐ ο Γ ί βρ η ι - ί ϊ ο ρ ρ β, ί ΐ β π 'ο π ρ ί ί ,ΐ β Ι Α 0 6 « Ιβ ί η η ι ΐ ί η ί( ΐ - 3 ) .Ο ο ι η -ρ ο η ο π ( Ι ΐ ΐ 8ρ ι ι ϊ ι ι ιη η ί ι η η βρ β *9 β ΐο ί ϊ β Γ Ρ η ι ϊ η δϋ * θΡ η Ι ι ; ί η βο ί & Ο Λ ο ΐ ΛΡ * γ Γ ( ό Ι Ϊ ο γΓ Ρ ά ϋ η Ι ι ΐ Γ< * 15 ) . Ι Μ ί β ϊβ η ϊ ι ι ιι η ρ ί η ι ι ΐ ϊ η ι η> Ι ι ο ι η ϊ η ι υ ηρ Γ . Ί Ρ β Ι η ι ι Ι ί β δ ί ι η τ ι ι η, η ( Ι ρ οι - ρ ρ ρ ί ϊ ι ι ι η β, η η ϊ ι η ι ι βι ι ο β Ι β Γη η η < | ν ΐ ) ΐ ι ι ι« λί ι π ο ι ί Ρ ί η τ( β 7 ) · Η ί η οΛ ί, η ΐ ρ ΐ η ι - ί ι η ίΙ ι ο η ι ί η Ρ β, φ ΐ ΐ η π ΐ -1 ι π ΐ η ι Ι ρ οή ι ΐ ι ι ο ϊ α ι ηρ ο ι ι ι ι ι ι ΐ, β β η ι η υ η ιϊ Ι 1 ρ ο ρ Ι > ι * Ϊ 8( Ι ρ τ ί ϊ ΐ ί, ί Ι Ι κΜ ρ ί β η ΐ Ηο α π ν μ ι Ι( 8 - 1 0 ) .Ο η ρ ί ν χϊ ^ ί ΐ α τρ ο η ι ι βΙ ι ο ι η ί η η ι ηρ β Ι ,η 1 -Ι ρ ι - η ι η< | η ο άν ϊ ν ί ΐΐ η \ ΐ ηί η · ρ ί π ι ΐ ο η « ι ηϋ ΐ ν ϊ η η ι η ,κ Ι ΐ β Γ Ο ί ης η ο άλ ρ γ υ ϊ Ιο η π ι ϊ βν ο Ι α ρ ί Α ΐ ί η η ·( I I .1 2 . ) .Η ϊβ η η ΐι η ο η ρ η ι Η, η ί ϋ -Ι η π ι ι ην ϊ ν β η ϋ ίΓ η ΐ ί ο η β ι ηβ β φ α κ η Ι ι ΐ Γ( 1 3 ) ;η « ι ηϊ ι ι ι ι ι ι ο Γ ί η Ι ϊ βΠ ' < 1 -( Ι Ι Ι π γι ι ρ ι π ο, η ϊ8 ΐ < | α ίο υ * * 1 ρ 8 ΐ β ι ηβ η ρ ί β η ΐ ί η ι ησ η η ρ τ ί ΐ ,ν β ΐ βο ο γ -ρ Ο Γ βΓ ( Π Λ β ΐΡ β Γ Ρ ί Ι Ϊ Ϊ Ι Ι Ι '( | 4 ) .Η κ ί Οη ρ β χ ΐ π ΐ ΐ ΐ Η Γΐ 1 ΐ · · Α « Π0 0 β 1 ί |Ι ι ι ι ί ηί ΐ η ΐ η τ β η ι ι ί ι η η ι ηο ο η η η ι, ς α ο Αβ β ΐν ϊ ι ΐ β τ βά β η ΐ η( ΐ Λ - 1 7 ) ·Ϊ Ά ΐ κ Ι η ι κ Ι ι ι β ί ρ ί ί η ΓΑ ϋ ι * η ι ι ι η β, ί ] η ΐβ τ ρ τ ί ί ί ΐ ί ΐ( Ι ρ ο ;η η ι ηί ϊ ι ΐ β βΐ η( Ι β α ι ηί οη · β β ΐη Ι ί Ρ Γ η ι η π β· κ ρ Ϊ ρ η ( Ϊ Α 6ι ΐ ί ν ί η η β, η ο Λ βη ο ηβ · η · α( Ι ί β ο ϊ Ι υ ι · ,β β ι ΐι η β ι ι ΐ ϊ1 1 1 1 0 6 »6 η β ρ ϊ π ί η« Ι ΐ ν ί η οί η · ΐ ί ] Ϊ Μ η τ( ΐ 8 - 2 θ ) .

Α ο η η ϊ ι - ί ΐ η Γτ ρ γ οί ΐ ΐ κ8 « ρ ί ρ η Ι Ϊ Λ, ι ί η ο ΐρ ι η η ί η, φ ΐ η β1 ι « 1 > ρ ι η η β ,■ ο ηκ Ο Γ Ρ Η ί ΐ β, 8 Ρ < 1 ηΟ Γ β η ί Ο Γ βΑ ο ο ρ ρ Ϊ Μ βι η β ι η ο Γ β β« ι ι ι η η β, Α ί φ ΐ βΙ π ι ί οΐ η ΐ η ι η ί η η ΐ ηβ β Γ ν η Γ ββ ί ι κ ί ρ ι η η β( 2 1 - 2 2 ) ·ί ^ η η ι ηο Ι >Γ β ι ηρ τ ί -ΐ η ί ΐ ϊ η β( Ι ρ οο Ι Γ ρ ι γ ϊΜ ο χ β β »ί η ο β ί, η η ι ηρ η η φ ρ ί ι ι ι ηι ΐ ϊ ι η ί ί ΐ ϊ ι ι ι η« 8 1/ η ο ΐ ί( 2 3 .21 ) ·Ρ τ ο ο ίη η ΐ β ι ηΗ ο ι η ΐ η ί ΐβ β *ρ η ,φ ί ο π π ηι ι β π ι ηί ρ · ϊι ΐ ν η ιο ο η ο ν β ι ϊ ΐ )Α η ή η Λ ί η ,ι β η ι α ·, Ο Μ ί ΐ ο η β ι η, β η ρ ί β η ΐ ί Α ΐ ηι ΐ ϊ ν ί -κ α μβ Ι Ι ι η ι η η ι ι β ι η, ο ο η «Α 4 · 1η ο η* ΐ Ι ) ΐ· β άϋ β ορ η ρ ημ γ τ α ι τ · ,Ι Ι ο θ« Δ ι ο ί ΐ η Γ ,· ί Γ « Ι ΐ ο η «ά ί τ ί η * , < { η η β« 1ο ρ ί ί ί χρ Ι

Β 2

Page 12: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 12/335

4 Ρ Η Ι Ι . .Ι ϋ Ό .< ? ϋ ϊ 8Κ Ε Κ .Ο Γ Τ .Ι Ι Ε Κ .ξ . 1 .

ς υ Ι ι ί τ ι ι η Ι ο Γυ η ϊ τ * Γ 3 Ϊ, η ο βγ ρ ^ ΙΡ > ί Ι ϊ ι μ π γ( 2 5 - 3 2 ) .Κ α Ι ϊ οΙ ι . ί ρ ο ,η π ί ΑΙ ο Ι τ π ηι η η η ι ΐ η ι η ,ο ι ι ι η ρ 3 ΐ £ η ρβ ί π δρ η ι Ί Ρ βΑ 6 ( [ η η Ι ι ΐ ] ΐ ΐ 6 Γι ΐ ϊ ν ί β ί ί,

γ ο γ Ι βΐ π δ ΐ ί ι Ϊ Α ρα η ε ί ο κΛ ΐ ο ΐ ί α τ ;η η ι ηα β σ α η ΐ ί ΐ α βί α β ί ί ΐ ΐ η βΓ ο η ·© » Ι( 3 3 - 3 6 ) .Π Ι ηΙ ι . ι η οο ΐ )γ ο ι ι ιθ ί ί η ι ι ιΊ η$ « ο ή ΐο Ι ι ν Ϊ Λο β Γ η ί ΐ π Γ ,φ ΐ Α βλ Μ θ χ 3 6ί η β ΐ ϊ ΐ ι ι ΐ η .β η η ί, β , ζ . ί ι ι ά ρ ε β ι ηρ ι - η ρ ϋ ρ ρ ί ί δ, Ι ι ο & Ι ϊ α τ ηί ι η π ι ο ίη ΐ ί ο ι ιβ , δ η ι ι ^ α ι ϊ η ΐ δτ ί ο ΐ ΐ ι η η Γ π ι ηι Ι ΐ β ί Γ Ϊ Ι ι η ΐ ΐ ο η β( 3 7 -3 9 ) ,ϊ η .ρ - ι δ ο ΐ ι η ΐ θο ρ Ι ρ ο ι ά π Α ο( 4 θ )} ί η ύ α ο ι ί ρ ο ϊ ι πρ η η ο ΐ ρ ι ι ι ηδ Α ο ι - ϊ δο ΐ ί ΐ η -Ι ί ο η ί ΐ η ΐ δ ,η ΐ ϊ ί β( 4 ΐ ) .Λ ΐ ^ π ρί ί Αγ α Ι ϊ ο« Κ υ ϊ ο αϊ ρ β Λι η β ΰ ί η ί ο η βο β ι ηΙ β η β Ιί η ΐ Ρ Γβ η η ο ΐ ο ββ ΐ ϊ ι η ρ ί ο δ ,ά ρ ι ι ι ηο γ θ λ γ ο γ ρ ι πΓ Ρ βο γ θ λ Ι α 8( 4 2 ) . 1 1 Η ο ·θ Ι Ϊ Α ΐ ηο ρ π δβ β ΐ, η ΐ ο ο π Ι γ α γ λ α8 ΐ η Ιο ο η ί Γ η ι - ϋ βο ρ ρ ο -8 Ϊ Ι α( 4 3 ) »ο π ί η δγ ρ ι3 ρ η Ι ) θ 1 π ι ηΙ ι ι ο η ί θ η ΐ ί δ δ ϊ ι η π ι ηρ χ ΐ ι ί ΐ ι ρ ίο α π ε Ι ρ Ι λ

ο π π ηβ «η γι ι ιη ( 4 4 ) ,η η οο ΐ ι ο π ί δε ρ ρ ί ρ ι ηρ ΐ η η ε ί η π ι ι π ,^ π ο γ π ι ι ιι η β -ά ϊ π δ5 θ Ι, Γ β ί θ Π η Γ( 4 5 4 7 ) .Η η ϊ οΓ β ΐ Ό ΐ ηο ι ι ι η ί η ι η ι ΐ ί ν ΐ β ϊ οη ο ηδ η ΐ ί ί β ο ΐ α β5 Ό ΐ ι ίΐ Μ ΐ ϊ ο η ρ β, « ι - ο ΐ ι β ί χ ρ ί ΐ( λ ό χ ο ς & ΐ ϊ ο ς ), φ α α ·ΐ ι ι ι · Ί £ θβ 5 ΐ( 1 ( * ί, β ΐ1 ι π ι η » η », φ ΐ Α βϋ ΐ ϊ α βΡ 3 1β ί ι η η ΐ η ο π ι ι η .ϋ ΐ Γ β -φ ΐ βρ η ι ι ηΟ δ Ιΐ ι ι ι ΐ ί ν ί δ ί ΐ η ΐ ί δ, φ ΐ η ι η ν ί βο ρ Ι ρ γ Ϊ 5δ β ο η η ι ΐ ΐ δο ο η ί ί ί ΐ π ί Λ( 4 8 ) ·Λ τ ί η ι ηι η ο τ ρ, φ ΐ Α βΐ η ΰ Ο Γ ρ Ο Γ Λϋ Ρ δ ο ε ι ι ι Ι ϊ δ δ Ρά ί ο η η ί ι ΐ Γ ,α η ΐ η ι . ΐ θϋ ο η ο π π ηΙ ι ο ι η ί η α ι ηθ ν ο ΐ ί ΐ η ΐβ Ι θ γ γ ηη ί ΐο ο θ ΐ η ι η, ι π η ί υ η ι ι αο ο ι ι Ι γ αο θ Γ ρ ο ι · ί Ι > η 3Λ ά Ι ι η β Γ β ι ι ί( 4 9 .5 0 ) .ν β Γ ί ο Γ η ι ηί χ σ τ ύ ο ί ο χ« ρ η β π ι ι ηη η ί ι η α ι ηι η η χ ί ι ι ι β ο τ η . ι ΐΓ π γ ο γί Ι Ι βρ Γ ο ρ Ι ι β ί ί ο η β, φ ι οδ α -ρ Ϊ 6 ΐ ΐ 8ο ο ι τ ρ ρ ί η δΓ β 8ΐ ΐ ί ν ϊ η β βί ι ι ΐ Ρ Γ ρ Γ β Ι ί ΐ Ι π Γ .ΐ Ά Κ βο ο η ΐ ϊ ^ ϊ ϊΑ Ι ) γ α »ι η ο, ο ο η Η η § ί ί < ρ ι βο ι η ι ι ϊ Ι ) η 3ρ ϊ · ο 1 ) ί 3( 5 1 .5 2 ) .Ρ ι ϊ γ ο γ θϊ Ι Ι βα ο ο ρ ι ι »

ά ί ΐ π Γά ΐ τ ί η η ι ηΙ η ι η β ηϊ η Ι ι ο ι η ί η θ, < £ π θρ χ δ ί ί π ς η ΐ ΐ π Γφ ΐ ί ά φ ΐ ΐ Αθ β ΙΙ ι η ι ι η ΐ ρβ ΐβ Ο τ Α ί ι Ι η ι ηί η η η ΐ ι η οΙ ι η ι η η η ο( 5 3 ) .Ο η ο ι ΐή ϊ η η ο β ί βΠ Ρ Γ 1ρ » 3 3 Ϊ£ η Ρ Γ 1 1 Ι Ι Π 3, Θ Χϊ ΐ Α Οί Ρ Γ Γ Α1 1 18 Ρ ΐ Ι ρ 5β η Β Ι ί ι η Ρ βι η ί ^ Λ ο ί -ι η τ ΐ 5( 5 4 .5 3 ) ·Η ο βϊ η η π ί ι τ ί Γρ ο, φ ΐ ο άΑ Ι > Γ Α ΐ η ο Γ β ύ ϊ 1» Λρ » ΐ Γ Ρ 3 »ά β ορ Γ 0 ΐ η Ϊ 8 8 Π 3Ρ 5 ΐ( 5 6 ·5 7 ^ ·Ι Ι Ι η Λν θ Γ Οη ΐ ο ι η η Ρ 5η ^ ϊ -ρ ί δ Ο Λ ί η π Γ, ο ι ί Γ Λ ί ι ι Ι η ι ι ι, τ ι ί ρ η ο έη η ί Γ ΐ ΐ ί? ΐ , ρ , ρ ΐ β ί Λ ΐ βι η η ΐ ΐ ΐ ί β ι α·ρ Γ Ο ρ ρ Ι Ι β η ί Ρ β> ϊ ΐ η ϊ ι η η ι ηΙ ϊ Ι ι ρ γ λ Ηθ Γ η ί ϋ ΐ ϊ ο η βρ ί ΐ υ π ι ι ρ ι η π δ, η βΙ α Γ ρ ΐ -1 ι π 8δ ο ρ 1 ι ΐ δ * η Γ η ι ι ι ί β ΐ ΐ . ι ο ϋ δδ . ι ρ ΐ ε η ΐ ί η θ ( Ι ϊ τ ί η α βα ι π ο τ ί ηη ο Ι ) ί $ρ Γ Α β —β ΐ ί η ^ η Μ τ ΐ Γ( 5 8 - 6 0 ) ·Ρ Γ Ρ Ο Λ ί κ Ι η βί § ϊ ΐ ι ΐ Γί ΐ ρ ο β, η ΐ β ο ΐ η ΐ ί ΐ ΐ α βν Ϊ Γ -Ι η Ι Ϊ 3ί ηη ο Ι > Ϊ 3ρ χ ο ί ΐ ρ ίί η Π α ι η ι η η ι η ,ηΙ Ι ι η οΙ β η ά β ι ηΐ η ε ρ η δ ίν ί ΐ η ι η• Α ρ ί ρ ι ι ΐ ϊ αΟ Γ η η ί Α ΐ ηη ^ η ι η υ β, » Ι φ ΐ οϊ Ι αρ Γ Α Ρ δ ί α η ΐ ΐ β δ ί η ι ί1 ) θ η »Κ β -Γ Ρ ( 1 β 3η Α ι η η δ( 6 1 .6 2 ) .

4 7 3 § . 1 ·β Ε νμ ί ντ τ ]π ρ οτ α ν τ η ςβ ί β λ ωπ ε ρ ί4 8 1Μ . μ ι σ & ώ νω ς Ι ν η νΙ π *α κ ρ ι β ε ί α ςδ ι ί ξ ή λ & ο μ ί ν ·Ν ν ν Ι ΐ

ό ί π ρ ό κ ε ι τ α ιζ η τ ε ΐ ν ,τ ι ς 6 τ ω νΟ ' ε ί ω νπ ρ α γ μ ά τ ωκ λ η ρ ο ν ό μ ο ςΙ ο τ ί ν .Έ π ε ι ό ηγ α ρΟ - ε ο π ι σ & έ ν τ ο ςλ ο γ ί ο υ

Page 13: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 13/335

Ρ Η Π , .Ι ϋ Ο .9 ϋ Ι 8Β Ε Κ .ϋ ΐ ν .Η Ε Κ .5 . 1 .2 . 5

χ ο ι ο ν τ ο νο σ ο φ ό ςη κ ο υ α ε ν, Ό μ ι σ & ό ςσ ο νπ ο λ ύ ςσ φ ό δ ρ α ,* ) π ν ν Ο ά ν ε τ α ιφ ά σ χ ω ν , Τ ίμ ο ι ,δ ί σ π ο τ α ,

δ ώ σ ε ι ς ;Έ γ ώδ ε ά π ε λ ε ΰ σ ο μ α ια τ ε χ ν ο ς .Ό δ ε υ ι ό ςμ ο υο ε κτ η ςο ΐ χ έ τ ι δ ό ςμ ο ν ,κ λ η ρ ο ν ο μ ή σ ε ιμ ε ,ο ν τ ο ςΛ α μ α σ κ ο ςΈ λ ι έ ζ ε ρ .Κ α ιπ ά λ ι ν , Ε π ε ι δ ήί μ ο ϊ4 8 2ο ν χε δ ω κ α ςσ π έ ρ μ α ,ο δ ε ο ϊ χ ο γ ε ν ή ςμ ο νχ λ η ρ ο ν ο μ ή - ΡΟ ε ιμ ε . Κ α ιτ ο ιτ ι ςο ν χα ν τ η τ ο υχ ρ η σ μ ω δ ο ϋ ν -τ ο ςα ξ ί ω μ ακ α ιμ έ γ ε & ο ςκ α τ α π λ α γ ε ) ςά φ ω ν ο ςχ α ϊα χ α ν ή ςε γ έ ν ε τ ο ,κ α ιε ϊ μ ήδ ι αδ έ ο ςα λ λ άτ ο ιτ ωπ ε -

ρ ι χ α ρ ε ϊ ;Έ π ι σ τ ο μ ί ζ ο ν σ ιγ α ρώ ς α ϊ α φ ο δ ρ α ιλ ν π α ί ,κ α ιν π ε ρ β ά λ λ ο υ α α ιχ α ρ α ί .Λ ι όχ α ϊΆ ΐ ω ν σ η ς Ι σ χ ν ό -φ ω ν ο ςκ α ιβ ρ α δ ί γ λ ι ο σ σ ο ςο μ ο λ ο γ ε ίγ ε ν έ σ θ α ι ,α φ *ο υ η ρ ' ξ α τ οο θ ε ό ςα υ τ ψδ ι α λ έ γ ι σ & α ι .* * ) . Κ α ιά ψ ε υ δ η ςε σ τ ί νη τ ο νπ ρ ο φ ή τ ο υμ α ρ τ υ ρ ί α■ τ ο τ εγ α ρε ι κ ό ςτ ο μ ε νφ ι ο ν η τ ή ρ ι ο νό ρ γ α ν ο νε π έ χ ε σ & α ι ,τ ο νδ εκ α τ άδ ι α ν ο ι α νλ ό γ ο νά ρ & ρ ο ν μ ε ν ο να ν υ π ο τ ά κ τ ωφ ο ρ αχ ρ η σ & α ι ,ν ο η μ ά τ ω νο ι ) ρ η μ ά τ ω νε π ά λ λ η λ ακ ά λ λ ημ ε τ 'ε ν τ ρ ό χ ο νκ α ιν ψ η γ ό ρ ο νδ υ ν ά μ ε ω ςφ ι λ ο σ ο φ ο ν ν τ αθ α ν μ ά σ ι ο ιδ ε ά ρ ε τ α ϊη τ ε ε υ τ ο λ ι ι ί α κ α ιη ε ν δ ε ' ο ν τ ιπ α ρ ρ η σ ί απ ρ ο ςτ ο υ ςά μ ε ί ν ο υ ς, ώ ςκ α ι τ οκ ω μ ι κ ό νά ψ ε υ δ ώ ςμ ά λ λ ο νη χ ο ψ ι χ ώ ςε ι ρ ή σ & α ιδ ο χ ε Τ ν ,

Α νπ ά ν & 'ο δ ο ν λ ο ςη σ ν χ ά ζ ω νμ α ν & ά ν η,Π ο ν η ρ ό ςϊ σ τ α ι■ μ ε τ ά δ ι δ α νπ α ρ ρ η σ ί α ς .

ζ . 2 . Π ό τ εο ν να γ ε ιπ α $ ρ η σ ί α νο ϊ χ έ τ η ςπ ρ ο ςδ ε σ π ό τ η ν; Ζ 4 ρ *ο ύ χ ο τ α νή δ ι χ η χ ό τ ιμ ε νε α ν τ ωμ η -

4 7 4δ ε να ν ν ε ι δ γ ι ,π ά ν τ αδ ε ύ π ε ρτ ο νκ ε κ τ η μ έ ν ο υχ α ϊΜ . . λ έ ) ' ο ν τ ικ α ιπ ρ ά τ τ ο ν τ ι ;Π ό τ εο ν νά ξ ι ο νχ α ϊτ ο ντ ο ν

& ε ο νδ ο ϋ λ ο νε λ ε ν θ ε ρ ο σ τ ο μ ε ϊ νπ ρ ο ςτ ο νε α υ τ ο ΰχ α ϊτ ο ϋπ α ν τ ό ςη γ ε μ ό ν αχ α ιδ ε σ π ο τ η ν ;Ή ο τ α να μ α ρτ η μ ά τ ω νχ α & α ρ ε ΰ τ ι, κ α ιτ ο φ ι λ ο ό έ σ π ο τ ο νε κ τ ο νσ υ ν ε ι δ ό τ ο ςχ ρ ί ν γ ,π λ ε ί ο ν ιχ α ρ άχ ρ ω μ ε ν ο ςε π ϊτ ωθ ερ ά π ω νγ ε ν έ σ θ α ι3 · ε ο ν, η ε ι τ ο ϋπ α ν τ ό ςά ν & ρ ω π ω ν

* )Ο β η .1 5 , 1 « ς ς .— * * )Ε χ ο ά .4 , 1 0 .

Page 14: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 14/335

6 Ρ Ι Π Ε .Ι ϋ ϋ .ς > υ ΐ 8κ ε κ .ϋ ΐ ν .Ι Ι Ε Κ .} . 2 . 3 .

γ ί ν ο υ ςί β α σ ί λ ι ν σ ε, τ ο γ η ςο μ ο νκ α ι& α λ ά τ τ η ςά ν ά -ψ ά μ ι ν ο ςά κ ο ν ι τ ϊκ ρ ά τ ο ς ;Τ ά ςδ ί φ ι λ ο δ ε σ π ό τ ο υ ςλ ε ι

τ ο υ ρ γ ί α ςκ α ιθ ε ρ α π ε ί α ςτ ο νί ^ β ρ α ά μδ ι α α ν ν ί σ τ η σά κ ρ ο τ ε λ ε ν τ ι ο νλ ο γ ί ο υτ ο νχ ρ η σ & ί ν τ ο ςα ν τ ο ντ ών α ι . ζ Ι ώ σ ωα ο ικ α ιτ ω σ π ί ρ μ α τ ίσ ο νπ α σ α ντ η νγ η ντ α ν τ η ν, κ α ιε ν ε ν λ ο γ η θ - ή σ ο ν τ α ιε ν τ ωσ π ί ρ μ α τ ίσ ο νπ ά ν τ ατ α ε θ ν ητ η ςγ η ς 'ά ν & 'ω νν π η κ ο ν σ ι νΑ β ρ αά μ ο π α τ ή ρσ ο υ τ η ς ε μ η ςφ ω ν ή ς, κ α ι ί ψ ν λ α ' ξ ετ άπ ρ ο ς τ ά γ μ α τ άμ ο ν, κ α ιτ ά ςε ν τ ο λ ά ςμ ο υ, κ α ιτ ο ν ς

ν ο μ ο ν ςμ ο ν, κ α ιτ ά ςκ ρ ί σ ι ι ς . * ) Μ ί γ ι σ τ ο νδ ε ί γ ~χ ο ' μ ι ο νο ι κ ί τ ο ν, μ η δ ε ν ό ςω να νπ ρ ο ς τ ά ' ξ ηο δ ε σ π ό -τ η ςό λ ι γ ο > ρ ε ΐ ν, ά ό κ ν ω ςδ ί κ α ιψ ι λ ο π ό ν ω ςν π ε ρό ν -ν α μ ι νπ ά ν τ ασ π ο ν δ ά ζ ε ι να ϊ σ ι ' αγ ν ώ μ τ ]κ α τ ο ρ & ο ϋ ν .

ξ . 3 . Ε ι σ ιμ ί νο ν ν ,ο Τ ςά κ ο ν ε ι νά λ λ 'ο ν λ έ γ ε ι νε ν π ρ ε π ε ς ,ε φ 1ω νλ ί γ ε τ α ι, Σ ι ώ π ακ α ια κ ο ν ε ,* * )π ά γ κ α λ ο νπ α ρ ά γ γ ε λ μ α .Κ ά κ ι η τ ο νγ α ρκ α ι& ν α σ ν -

τ α τ ο νά μ α & ί α, η ςπ ρ ώ τ ο νμ ί νί σ τ ι νά κ ο η ςη α ν χ ί α ,δ ε ύ τ ε ρ ο νδ ί, π ρ ο ς ο χ ητ ώ νά ' ξ ι ό ντ ι ά κ ο η ςπ ρ ο ψ ε ρ ο -μ έ ν ω ν .Β Ί η δ ε ϊ ςμ ί ν τ ο ιν ο μ ι σ ά τ ωτ ο ν τ οα υ τ όμ ό ν ο νί μ ψ α ί ν ε σ & α ιδ ι ατ ο ν Σ ι ι ό π ακ α ια κ ο ν εα λ λ άκ α ιπ ρ ο τ ρ ί ψ α σ & α ιδ ν ν α τ ώ τ ε ρ ο νέ τ ε ρ ο ν .Ο νγ α ρπ α -4 8 3ρ α ί ν ε ιμ ό ν ο νγ λ ώ ο σ τ ]σ ι ω π α ν ,κ α ιώ σ ι νά κ ο ν ε ι ν ,ά λ λ αΡ .κ α ιι ρ ν χ ΐ )τ α ν τ απ α θ ε ϊ νά μ ( / ό τ ε ρ α .Π ο λ λ ο ί ·γ α ρί π '

ά κ ρ ό α σ ι νη κ ο ν τ ε ςτ ί ν ο ς, ο ν κε λ η λ ν & α σ ιτ α ΐ ςδ ι α ν ο ί -α ι ς ,ά λ λ 'ί ξ ωπ λ α ν ώ ν τ α ι ,κ α ιμ ν ρ ί απ ε ρ ίμ ν ρ ί ω νε α υ τ ο ΐ ςδ ι ε ' ξ ί ρ χ ο ν τ α ι, τ ά σ υ γ γ ε ν ι κ ά, τ ά ό & ν ε ΐ α, τ άϊ δ ι α, ω ν ε ι κ ό ςη ν ε ν τ ω π α ρ ό ν τ ιμ η μ ε μ ν η σ & ύπ α ν τ ο ) ς 'α , ο > ςϊ π ο ςε ι π ε ί ν, ε ξ η ςσ ν ν α ρ ι & μ ο ί ψ εκ α ιδ ι άτ ο νί ν α ν τ ο ΐ ςπ ο λ ν ν3 - ρ ο ν νά δ ν ν α τ ο ΐ σ ιτ ο νλ ί γ ο ν τ ο ςά κ ρ ο α α & α ι .ι Λ ί γ ι ιγ ά ρε κ ε ί ν ο ςώ ς π ι ρο ν χί ν ά ν & ρ ώ π ο ι ς, ά λ λ 'ί ν ά - ψ ν χ ο ι ςά ν δ ρ ι ά σ ι ν ,ο ΐ ςώ τ αμ ί νί σ τ ι ν, ά κ ο α ϊδ ί ο ν κε ν ι ι σ ι ν . Έ ά νο ν νμ η δ ε ν ϊτ ώ νε ' ξ ω & ε νί π ι φ ο ι τ ώ ν τ ω ν, η ϊ ν δ ο ντ α μ ι ε ν ο μ ί νπ ρ α γ μ ά τ ω νο ν ο υ ςα ξ ί ω σ ηπ ρ ο ς ο μ ι λ ε ϊ ν ,ά λ λ 3τ ρ ε μ ί α ν

* ) Ο β η .2 6 ,3 .— ) Ό β η ΐ .2 7 ,9 .

Page 15: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 15/335

Ρ Ι Ι Ι Ι . .Ι ϋ ϋ .φ υ ί δΚ Ε Κ .ϋ ΐ ν .Η Ε Κ .$ .3 — 5 .7

ά γ α γ ώ νχ α ϊη σ υ χ ά α α ς ,ε α υ τ ό νά π ο τ ε ί ν ηπ ρ ό ςτ ό νλ έ γ ο ν τ α ,σ ι ω π η σ α ς κ α τ άτ ο Μ ω ϋ σ έ ω ςπ α ρ ά γ γ ε λ μ α ,δ υ ν η σ ε τ α ιμ π ατ η ςπ ά σ η ςπ ρ ο ς ο χ ϊ ^ ςά κ ρ ο ά σ α σ ^ α ι ,ε τ έ ρ ω ςδ ε *ο υ κα νΙ σ / ΰ σ η .

§ . 4 · . Τ ο ι ςμ ε νο υ νά μ α θ έ σ ισ υ μ φ έ ρ ο νη σ υ χ ί α ,τ ο ΐ ςδ ϊ Ι π ι σ τ η μ η ςΙ φ ι ι μ έ ν ο ι ς ,κ α ϊά μ αφ ι λ ο δ ε σ π ο τ ο ι ςά ν α γ χ α ι ό τ α τ ο νη π α ρ ρ η σ ί αχ τ ή μ α .Λ έ γ ε τ α ιγ ο ϋ νε ν' Ε ζ ο ύ φ , Κ ύ ρ ι ο ςπ ο λ ε μ ή σ ε ιυ π έ ρη μ ώ ν ,χ α ϊ ν ι α ϊ ςσ ι γ ή σ ε τ ε .* ) Κ α ϊχ ρ η σ μ ό ςε ν & υ ςυ π ό κ ε ι τ α ιτ ο ι υ ς δ ε ,

4 7 5 Κ α }ε ΐ π εκ ύ ρ ι ο ςπ ρ ο ςΜ ω ν σ η ν, τ ΐ β ο α ςπ ρ ό ςΜ , . μ ε; Ώ ςδ έ ο νκ α ισ ι ω π ά ντ ο υ ςμ η δ έ νά ξ ι ο νά χ ο τ , ςέ ρ ο ν ν τ υ ς, χ α ϊλ έ γ ε ι ντ ο υ ςε ρ ω τ ισ ο φ ί α ς& ε ωπ ε π ι -σ τ ε υ χ ό τ α ς, χ α ϊμ η μ ό ν ο νλ έ γ ε ι νσ υ νη ρ ε μ ί α, α λ λ κκ α ιμ ε τ άχ ρ α υ γ η ςμ ε ί ζ ο ν ο ςΙ χ β ο α ν, ο υσ τ ό μ α τ ιχ α ϊγ λ ώ τ τ η ,δ ι ' ω να έ ρ αλ ό γ ο ςέ χ ε ια φ α ι ρ ο ν μ ε ν ο να ι -σ & η τ ό νά κ ο ΐ ]γ ί ν ε σ ΰ α ι, α λ λ άτ ωπ ι ι μ μ η ν σ ωκ α ιμ ε -γ α λ ο φ ω ν ο τ ά τ ωφ ω ν ή ςό ρ γ ά ν ω ,ο υΘ ν η τ ό ςμ ε να κ ρ ο ατ ή ςο ν δ ε ϊ ς ,ο δ ε ά γ έ ν ν η τ ο ςκ α ια φ Ο - α ρ τ ο ςμ ό ν ο ς .Τ όγ α ρν ο η τ ή ςα ρ μ ο ν ί α ςε υ ά ρ μ ο σ τ ο νχ α ϊα ν μ φ ω ν ο νμ έλ ο ς ,ο ν ο η τ ό ςμ ο υ σ ι κ ό ςμ ό ν ο ςχ α τ α λ α β ε ΐ νι κ α ν ό ς ,τ ω νδ έ Ι ν α ί σ & ή σ ε ιφ υ ρ ο μ έ ν ω νο ν δ εε ϊ ς . Ο λ ο υ δ ηχ ο ϋδ ι α ν ο ί α ςο ρ γ ά ν ο υκ α τ άτ η νδ ι άπ α σ ώ νκ α ϊδ ϊ ςδ ι απ α σ ώ νσ υ μ φ ι ο ν ί α νέ ' ί η χ ο ν ν τ ο ς, ο α κ ρ ο α τ ή ςώ ς -α ν ε ϊπ υ ν & ά ν ε τ α ι, π ρ ό ςά λ ή & ε ι α νο υπ υ ν & α ν ό μ ε ν ο—- » π ά ν τ αγ ά ργ ν ώ ρ ι μ α& ε ω— Τ ίπ ρ ό ςμ εβ ο - ,α ς ; Κ α & 'ϊ κ ε σ ί α νκ α κ ώ να π ο τ ρ ο π ή ς ,η χ α τ 'ε ν / α -ρ ι σ τ ί α νμ ε τ ο ν σ ί α ςα γ α θ ώ ν ,? ^κ α τ 'α μ φ ό τ ε ρ α;

§ . 5 . Λ ά λ ο ςδ έ ο ν δ ε νή τ τ ο νο ί σ χ ν ό φ ω ν ο ςκ α ιβ ρ α δ ν γ λ ω σ σ ο ςχ α ϊΆ λ ο γ ο ςε ί ν α ιδ ο κ ώ νά ν ε υ ρ ί σ χ ε τ α ι ,ό ' ι ς τ επ η μ ε νο ύμ ό ν ο νλ έ γ ω νά λ λ ακ α ϊβ ο ώ νε ί ς α -

γ ε τ α ι ,ε τ έ ρ ω & ιδ έά π α ί σ τ ωκ α ϊά δ ι α α τ ά τ ψχ ρ ώ μ ε -ν ο ςλ ό γ α ι νρ ύ μ η . Μ ω ϋ σ η ςγ ά ρ ,φ η σ ϊ ν, ( λ ά -λ ε ι ,κ α ιό & ε ι ) ςά π ε κ ρ ί ν α τ οα ν τ ώΙ ν φ ω ν ή , * * )ο υκ α τ άσ υ ν τ έ λ ε ι α νί λ ά λ η σ ε ν ,α λ λ άκ α τ άμ η κ υ ν ο μ έ ν η ν

· ) Ε χ ο ύ .1 4 ,1 4 .1 5 .—* * )Ε χ ο Λ .1 9 , 1 9 .

Page 16: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 16/335

8 ρ η ι ι , .ι υ υ .ρ υ κκ ε κ .ώ ϊ υ .η ε κ .$ .5 .

π α ρ ά τ α α ι νε λ ά λ ε ι ,χ α ϊο θ - ε ό ςο νκ α τ άσ ν ν τ έ λ ε ι α νέ δ ί -δ α ' ξ ε ν ,ά λ λ 'ά ε ϊχ α ϊσ υ ν ε χ ώ ςά π ε χ ρ ί ν α τ ο . Ο π ο υδ ε4 8 4

ά π ύ χ ρ ι σ ι ς ,έ χ ε ιπ ά ν τ ω ςε ρ ώ τ η σ ι ς .Έ ρ ω τ αδ εΐ κ α σ τ ο ς ,ο μ ηΙ π ί σ τ α τ α ι ,μ α & ε ϊ να ξ ι ώ ν ,γ ν ο ν ςτ ω νε ι ςΙ π ι σ τ η μ η νώ φ ε λ ι μ ω τ ά τ ω νϊ ρ γ ο νε ί ν α ι ,ζ η τ ε ϊ ν, ε ρ ω τ ά ν, π ν ν α -ν ε σ & α ι ,μ η δ έ νδ ο χ ε ΐ νε ι δ έ ν α ι ,μ η δ έτ ι ο ϊ ε σ & α ιπ α γ ί ω ςχ α τ ε ι λ η φ έ ν α ι .Σ ο φ ο ίμ ε νο ν νυ φ η γ η τ ήχ α ϊδ ι δ α -σ χ ά λ ωχ ρ ώ ν τ α ι& ε ω, ο ι δ ε α τ ε λ έ σ τ ε ρ ο ιτ ωσ ο φ ω .Λ ι όχ α ϊλ έ γ ο ν σ ι, Λ ά λ η σ α νσ υη μ ϊ ν, χ α ϊμ ηλ α -

λ ε ί τ ωπ ρ ο ςη μ ά ς6 & ε ό ς, μ ν π ο τ εά π ο & ά ν ω μ ε ν .* )Τ ο σ α ν τ τ ]δ ε ά ρ αχ ρ ή τ α ιπ α ρ ρ η σ ί α6 α σ τ ε ί ο ς ,ώ ς τ εο νμ ό ν ο νλ έ γ ε ι νχ α ϊβ ο ά ν, α λ λ 'η δ ηχ α ϊχ α τ α β ο ά νε ξ ά λ η & ο ν ςπ ί σ τ ε ω ςχ α ϊα π όγ ν η σ ί ο υτ ο νπ ά ο ν ςΦ α φ ρ ε ΐ .Ί ο μ ε νγ α ρ , Ε ια φ ή ςα ν τ ο ΐ ςτ η να μ α ρ -τ ί α ν, ί ί φ ε ς· ί ί δ εμ η, ε ξ ά λ ε ι ψ α νμ εέ χ τ η ςβ ί β λ ο υσ ο υη ς ϊ γ ρ α ψ α ς . * * ) Κ α ιτ ό, Μ ηε γ ώε ν γ α -σ τ ρ ϊε λ α β ο νπ ά ν τ ατ ο νλ α ό ντ ο ϋ τ ο ν; ' ί ϊ ε γ ώϊ τ ε χ ο να υ τ ό ν ,ό τ ι λ έ γ ε ι ςμ ο ι, λ ά β εα υ τ ό νε ι ςτ ο νχ ό λ π ο νσ ο ν, χ α & άα ΐ ρ ητ ι & η ν ό ςτ ο νθ η λ ά ζ ο ν τ α; Κ α ϊτ ό , Π ό & ε νμ ο ιχ ρ έ αδ ο ύ ν α ιπ α ν τ ϊτ ω λ α ωτ ο ν τ ω, ο τ ιχ λ α ί ι ιε π 'ε μ ο ί ;Μ ί ]π ρ ό β α τ αχ α ϊβ ό ε ςσ φ α γ ή σ ο ντ α ι ,η π ά ντ όό ψ ο ντ η ςθ α λ ά σ σ η ςσ υ ν α χ θ - η σ ε τ αχ α ϊ

4 7 0« ρ κ ί ' σ ί ί; Κ α ιτ ό , Κ ύ ρ ι ε ,δ ι α τ ίΙ χ ά χ ω σ αΜτ ο νλ α ό ντ ο ί τ ο ν ;Κ α ι, Ι ν ατ ί ά π έ α τ α λ χ ά ςμ ε ;

Κ α ι , Ϊ Λ φ 'ο υ π ε π ό ρ ε υ μ α ιλ α λ ή σ α ιπ ρ ο ς( ζ α ρ α ώϊ π ϊτ ωσ ωο ν ό μ α τ ι ,ε χ ά χ ω σ ετ ο ν λ α ό ν .Κ α ι , Ο υ χε ρ ρ ν σ ωτ ο νλ α ό νσ ο υ .■ { ■ )Ύ α ν τ αγ α ρχ α ϊτ άτ ο ια ύ τ αε δ ε ι α ε να ν τ ι ςχ α ϊπ ρ ο ςε ' ν ατ ω νε νμ ε ' ρ ε ιβ ασ ι λ έ ω νε ι π ε ί ν .Τ ό δ εά π ο φ α ί ν ε σ & α ιχ α ϊπ ρ ο ςθ ~ ε ό νχ ϊ α ρ ' ρ τ σ α ι, τ ο ΰ τ οδ ' α ρ απ έ ρ α ςη νο ντ ό λ μ η ςά π λ ώ ς ,α λ λ άε ν τ ο λ μ ί α ςα υ τ ω· δ ι ό τ ιο ι σ ο φ ο ϊπ ά ν τ ε ςφ ί λ ο ι& ε ο ν ,χ α ϊμ ά λ ι σ τ ακ α τ άτ ό ι ε ρ ώ τ α τ ο νν ο μ ο θ έ τ η μΠ α ρ ρ η σ ί αδ ε φ ι λ ί α ςσ υ γ γ ε ν έ ς .Έ π ε ϊπ ρ ο ςτ ί ν αα ν

* ) Ε χ ο Λ .2 0 ,1 9 .—* · )Ε χ ο < 1 .3 2 ,3 2 .—* * * )Ν ο ώ .1 1 ,1 1—1 3 . τ ) Ε χ ο ά .5 , 2 2 . 2 3 .

Page 17: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 17/335

Ρ Η Ι Ι . .Ι ϋ ϋ .ρ υ ί δΚ Ε Β .Ώ Ϊ Υ .Η Ε Η .} .5 . 6 . 9

τ ι ςη π ρ ο ςτ ο νε α υ τ ο ύφ ί λ ο νπ α ρ ρ η σ ι ά σ α ι τ ο; Π α γ -χ ά λ ω ςο υ νέ ντ ο ι ςχ ρ η σ μ ο ΐ ς φ ί λ ο ς ι ί δ ε τ α ιΜ ω ν -Ο η ς ,* ) « » «ό σ αΙ π \& ά ρ σ ε ι π α ρ α χ ε χ ι ν δ ν ν ε υδ ι ε ' ξ -έ ρ χ ε τ α ι , φ ι λ ί αμ ά λ λ ο νη α ύ & α δ ε ί φπ ρ ο ς φ έ ρ ε σ 9 · αύ ο χ η .Θ ρ α σ ν τ η ςμ ί νγ ά ρ α ν & ΰ δ ο υ ς, φ ί λ ο νδ έ& α ^ -ρ α λ ε ό τ η ςο ί χ ε ΐ ο ν .

ξ . 6 . Ι Λ λ λ άο χ ό π ε ιπ ά λ ι », ο τ ιε υ λ ά β ε ι α τ ό# « < ? -ρ ο ϋ νά ν α χ έ χ ρ α τ α ι .Τ ομ ί νγ ά ρ' ' Τ ίμ ο ιδ ώ σ ε ι ς ;* * )ν - ά ρ σ ο ςΙ μ φ α ί ν ε ι 'τ ο δ έ Ώδ έ σ π ο τ αε ΰ λ ά β ε ι α ν .Έ ι ω & ώ ςδ εχ ρ ή α & α ιδ ι τ τ α ΐ ςα ί τ ί α ι ςέ π ϊτ ο να ί τ ι ο υχ α ϊπ ρ ο ς ρ η σ ε σ ι, τ ί )τ ε τ ο ΰ& ε ο ΰχ α ϊτ η τ ο νχ ν ρ ί ο ν ,ο ύ δ ε τ έ ρ α νν ϋ νπ α ρ ε ί λ η φ ε ν, ά λ λ άτ η νδ ε σ π ό τ ο υ, λ ί α νε υ λ α β ώ ςχ α ϊσ φ ό δ ρ αχ υ ρ ί ω ς' χ α ίτ ο ισ υ ν ώ ν υ μ ατ α ύτ α ε ί ν α ιλ έ γ ε τ α ι, χ ν ρ ι ο ς χ α ϊο δ ε σ π ό τ η ς .Ά λ λ 'ε ΐχ α ϊτ ου π ο χ ε ί μ ε ν ο νε ν χ α ϊτ α ν τ ό νέ σ τ ι ν ,ί π ι ν ο ί α ι ςα ίχ λ η σ ε ι ςδ ι α α έ ρ ο ν σ ι .Κ ύ ρ ι ο ςμ ί νγ ά ρπ α ρ άτ οχ ν ρ ο ς ,ο δ ηβ έ β α ι ο νΙ σ τ ι ν, ε ϊ ' ρ η τ α ι, χ α τ 'Ι ν α ν τ ι ό τ η τ α α ββ α ι ο υχ α ϊά χ ύ ρ ο υ 'δ ε σ π ό τ η ςδ έπ α ρ άτ ο νδ ε α μ ό ν ,ά φ' ο υδ έ ο ςο ί μ α ι . Ω ς τ ετ ο νδ ε σ π ό τ η νχ ΰ ρ ι ο νε ί ν α ι ,χ α ϊε τ ιώ ς α ν ε ϊφ ο β ε ρ ο νχ ΰ ρ ι ο ν ,ο υ μ ό ν ο ντ ό χ ϋ ρ ο ςχ α ϊτ ό χ ρ ά τ ο ςα π ά ν τ ω νά ν η μ μ έ ν ο ν, α λ λ άχ α ϊδ έ ο ς4 8χ α ϊφ ό β ο νι χ α ν ό νΙ μ π ο ι η σ α ι .Τ ά χ αμ έ ντ ο ιχ α ϊΙ π ε ι -δ η τ ω νο λ ω νδ ε σ π ό τ η ςί σ τ ϊ ,α υ ν έ χ ω να υ τ άά λ υ τ α ,χ α ϊσ φ ι γ γ ώ να δ ι α λ ύ ε τ α ιέ ΐ ξε α υ τ ώ ν .Ό δ έ φ ά σ χ ι ο ν Λ έ α π ο τ ατ ί μ ο ιδ ώ σ ε ι ςδ υ ν ά μ ε ιτ α ύ τ αδ ι ε ' ξ έ ρ χ ε τ α ι ,Ό υ χα γ ν ο ώσ ο υτ όυ π ε ρ β ά λ λ ο νχ ρ ά τ ο ς ,Ι π ί σ τ α μ α ιτ ό φ ο β ε ρ ο ντ η ςδ υ ν α σ τ ε ί α ς, δ ε δ ι ώ ςχ α ϊτ ρ έ μ ω νΙ ν -τ υ γ / ά ν ω, χ α ϊ π ά λ ι ν& α ρ ρ ώ .Σ υγ ά ρΙ & έ σ π ι σ ά ςμ ο ιμ η φ ο β ε ϊ σ & α ι .Σ ύμ ο ιγ λ ώ σ ο α νπ α ι δ ε ί α ςδ έ δ ω -χ α ς , τ ο ΰγ ν ώ ν α ιη ν ί χ αδ ε ιφ & έ γ γ ε σ & α ι .Σ υτ όσ τ ό μ αά π ε ζ ι ρ α μ μ έ ν ο νέ ' ξ έ λ υ α α ς ,σ υ δ ι ο ί ξ α ςί π ι π λ έ ο νη ρ & ρ α -α α ς .Σ ύτ άλ ε χ τ έ ασ υ ν ε β ί β α σ α ςε ί π ε ΐ ν ,τ ο νχ ρ η σ μ ό νβ ε β α ι ο ύ μ ε ν ο ςΙ χ ε ΐ ν ο ν , ' Ε γ ώά ν ο ί ξ ωτ όσ τ ό μ ασ ο ν ,

* ) Ό « ι ι ΐ .3 3 ,1 1 .- ♦ * )Ο β η1 5 ,2 .

Page 18: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 18/335

ί ο ρ η ι ι . .ι υ ϋ .ρ υ ί δκ ε κ .ϋ ΐ ν .η ε κ .§ .β . 7 .

4 7 7χ α ισ υ μ β ι β ά σ ωσ εα μ ε λ λ ι / ςλ ά λ η σ α ν .* ) Τ ι ςγ α ρΜ . ε γ ε ν ό μ η ν, Ί ν ασ υμ ο ιλ ό γ ο υμ ε τ α δ ώ ς, Ί ν αμ ι σ & ο ν

ο μ ο λ ο γ ά ς ,χ ά ρ ι τ ο ςκ α ιδ ω ρ ε ά ςά γ α θ ύ ντ ε λ ε ι ό τ ε ρ ο ν;Ο υτ η ςπ α τ ρ ί δ ο ςε ι μ ίμ ε τ α ν ά σ τ η ς; Ο υτ η ςσ υ γ γ εν ε ί α ςά π ε λ η λ α μ α ι· Ο υτ η ςπ α τ ρ ώ α ςο ι κ ί α ςη λ λ ο τ ρ ί ι ο -μ α ι; Ο ί χά π ο κ ή ρ υ χ τ ο νχ α ιφ υ γ ά δ απ ά ν τ ε ςί ' ρ η μ ο ντ εχ α ια τ ι μ ο ν ό ν ο μ ά ζ ο ν σ ι ν; Ά λ λ αα νμ ο ι ,δ έ σ π ο τ α ,ηπ α τ ρ ί ς ,σ ύη σ υ γ γ έ ν ε ι α ,σ υτ π α τ ρ ώ αε σ τ ί α ,σ υη ε π ι -τ ι μ ί α ,η π α ρ ρ η σ ί α ,ο μ ε ^ α ςχ α ϊά ο ί δ ι μ ο ςχ α ια ν α φ α ίρ ε τ ο ςπ λ ο ύ τ ο ς ,ζ ί ι άτ ίο υ νο ν / 19 · α ρ ρ ή σ ωλ έ γ ε ι να φ ρ ον ώ; Α ι άτ ί ο υ π ε ν σ ο μ α ι, μ α & ε ΐ ντ ι π λ έ ο νά ξ ι ω ν ;Ά λ λ ?ο λ έ γ ω νΙ γ ώ& α $ ρ ε ΐ ν, π ά λ ι νο μ ο λ ο γ ώδ ε δ ι ί ν α ιχ α ιχ α τ α π ε π λ ή χ & α ι ,κ α ιο υ κε χ ε ι ντ η να μ ι χ τ ο νε νε μ ο ιμ ά / η ν ,φ ό β ο ντ ε χ α ι& ά ρ σ ο ς, ω ςΙ σ ω ςν π ο λ η -■ φ ε τ α ίτ ι ς , α λ λ άτ η νά ν α χ ε χ ρ α μ ε ν η νσ ν μ φ ω ν ί α νΆ π λ η σ τ ω ςο υ νε ΐ ω χ ο ν μ α ιτ ο υχ ρ ά μ α τ ο ς ,ο μ εα ν α -π ε π ε ι χ ε ,μ ή τ εά ν ε υε υ λ ά β ε ι α ςπ α ρ ρ η ο ι ά ζ ε σ & α ι, μ ή τ εά π α ρ ρ η σ ι ά σ τ ο > ςε ν λ α β ε ϊ σ & α ι .Τ η νγ α ρο υ & ί ν ε ι α ντ η νε μ α ν τ ο ϋμ ε τ ρ ε ΐ νε μ α & ο ν, χ α ιτ ά ςε ν υ π ε ρ β ο λ α ΐα κ ρ ό τ η τ α ςτ ω νσ ω νε υ ε ρ γ ε σ ι ώ νπ ε ρ ι β λ ε π ε σ & α ι· χ α ϊε π ε ι δ ά ν γ η νχ α ιτ ε ' φ ρ α ν , χ α ιε ϊ 'τ ι ε χ β λ η τ ό τ ε ρ οε μ α ν τ ο να ΐ σ & ω μ α ι, τ η ν ι χ α ϋ τ αε ν τ ν γ χ ά ν ε ι νσ ο ι& α ρ -υ ώ ,τ α π ε ι ν ό ςγ ε γ ο ν ώ ς, κ α τ α β ε β λ η μ έ ν ο ςε ι ς χ ο υ ν ,

ο σ αγ ε ε ι ς τ ο μ η δ 'υ φ ε σ τ ά ν α ιδ ο χ ε ΐ νά ν ε σ τ ο ι χ ε ι ωμ ε ν ο ς . '§ . 7 . Κ α ιτ ο ν τ όμ ο υτ οπ ά Ο - ο ςτ η ςψ υ χ ή ςΙ σ τ η -

λ ο γ ρ ά φ η σ ε νί ν τ ωε μ ώμ ν ή μ ο ν ιί π ί σ κ ο π ο ςΑ β ρ α ά μ . Έ γ γ ί σ α ςγ α ρ, ' φ η σ ι ν , Α β ρ α ά με ί π ε ,ν υ νή ρ ' ξ ά -μ η νλ α λ ε ΐ νπ ρ ο ςκ ΰ ρ ι ο ν, Ι γ ώδ ΐ ε ι μ ίγ ηκ α ισ π οδ ό ς ,* * 0ί π ε ι δ η τ ό τ εκ α ι ρ ό ςε ν τ υ γ χ ά ν ε ι νγ ε ν ε σ ι ντ ω

π ε π ο ι η χ ο τ ι, ο τ ετ η νε α υ τ ή ςο υ & ε ν ε ι α νε γ ν ο > χ ε ν .Τ οδ ε Τ ίμ ο ιδ ώ σ ε ι ς ;ο υ κά π ο ρ ο ϋ ν τ ό ςε α τ ιφ ώ ν η μ αμ ά λ λ ο ν, η ε π ίτ ωπ λ ή & ε ιχ α ιμ ε γ ε & ε ιω νά π ή λ α ν κ ε

* )Ε χ ο Λ .4 , 1 2 .—* * )Ο β η .1 8 ,2 7 .

Page 19: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 19/335

Ρ Η Ι Ι , .ι υ ο .ρ υ ί δΚ Ε Κ .ϋ ΐ ν .Η Ε Κ .$ . ι . ι ι

ά γ α & ώ νε ν χ α ρ ι σ τ ο ν ν τ ο ς .' Τ ί μ ο ιδ ώ σ ε ι ς ;Ε Ι γ ά ρα π ο λ ε ί π ε τ α ιτ ι π λ έ ο νπ ρ ο ς δ ο χ ή σ α *; Λ φ & ο ν ο ιγ ά ρ ,ωφ ι λ ο δ ω ρ ε, α ϊ σ̂ α ιχ ά ρ ι τ ε ςχ α ϊ ά π ε ρ ί γ ρ α φ ο ι, χ α ϊο ρ ο νχ α ϊτ ε λ ε ν τ η νο ν χε χ ο ν σ α ι, π η γ ώ ντ ρ ό π ο ντ ί -4 8 6λ ε ί ο ι ντ ω νά π α ν τ λ ο νμ ί ν ω νά ν α β ρ ν ο ν σ α ι .Σ χ ο π ε ΐ ν δ ί Ρά ξ ι ο νο υ μ ό ν ο ντ ο νά ε ϊπ λ η μ μ υ ρ ο ν ν τ αχ ε ι μ ά ^ ρ ο ν ντ ω νσ ω νε υ ε ρ γ ε σ ι ώ ν, α λ λ άχ α ιτ ά ςά ρ δ ο μ ε ν α ςη μ ώ νά ρ ο ν ρ α ς .Ε ι γ α ρπ ε ρ ι τ τ ό νά ν α χ ν & ε ί ητ ο ρ ε ν μ α ,λ ι ~μ ν ώ ό ι ςχ α ιτ ε λ μ α τ ώ δ ε ςά ν τ ϊχ α ρ π ο ψ ό ρ ο υγ η ςε α τ α ιτ όπ ε δ ί ο ν .Π ρ ό ςε υ φ ο ρ ί α νγ α ρμ ε μ ε τ ρ η μ ε ν η ς ,ά λ λ 'ο ν χά μ ε τ ρ ο υ8 ητ η ςε π ι ρ ρ ο ή ςε μ ο ί .ζ ί ι όπ ε ί χ τ υ μ α ι , τ ί μ ο ιδ ώ σ ε ι ς ,ά μ ν & η τ αδ ο ν ς, χ α ισ χ ε δ ό νπ ά ν τ α

4 7 8ό σ α3 - ν η τ ή νφ ν σ ι νχ ω ρ η σ α ιά δ ν ν α τ ο νη ν ; Ο γ ά ρ' Μ . λ ο ι π ό νε π ι ζ η τ ώσ χ ε ϊ ντ ε κ α ιχ τ η σ α σ & α ιτ ο ϋ τ 'ε σ τ ί ν ,

τ ι ςα νγ έ ν ο ι τ οά ξ ι ο ςτ ω ν σ ώ νέ ρ γ ω ν ,χ α ιχ λ η ο ο ν ό -μ ο ς . Έ γ ώά π ο λ ν & ή σ ο μ α ιά τ ε χ ν ο ς ,* ) ο λ ι γ ό χ ρ ο ν ω νχ α ιε φ η μ ε ρ ο νχ α ιώ χ ν μ ο ρ ο νλ α β ώ νά γ α & ό ν, ε υ χ ό μ εν ο ςτ ό ε ν α ν τ ί ο ν ,π ο λ ν η μ ε ρ ο νχ α ϊπ ο λ ύ χ ρ ο ν ω νχ α ϊά χ η ρ α τ ο νχ α ιά 9 · ά ν α τ ο ν, ω ςδ υ ν η θ η ν α ιχ α ϊσ π έ ρμ α τ αβ α λ ε σ & α ιχ α ι ρ ί ζ α ςό χ ν ρ ό τ η τ ο ςε ν ε χ αά π ο τ ε ΐ ν α ι ,χ α ϊά ν ωπ ρ ο ςο ν ρ α ν ό ντ ό σ τ έ λ ε χ ο ςά ν ε γ ε ί ρ ω νμ ε τ ε ω -ρ ί σ α ι .Τ η νγ ά ρά ν & ρ ω π ί ν η νά ρ ε τ η νβ α ί ν ε ι νμ ε νε π ϊγ η ς ,φ & ά ν ε ι νδ ε π ρ ο ςο ν ρ α ν ό νά ν α γ χ α ΐ ο ν, Ί ' ν 'ε χ ε ΐ

τ η ςα φ θ α ρ σ ί α ςε σ τ ι α & ε ΐ σ ατ ο νά ε ϊχ ρ ο ν ο νά π η μ ω νδ ι α μ ε ν τ ) .Ά τ ε χ ν ο νγ ά ρχ α ϊσ τ ε ί ρ α νο ι δ 'ό τ ιψ υ χ η ν ,ο τ άμ ηό ν τ αφ έ ρ ω νχ α ϊτ άπ ά ν τ αγ ε ν ν ώ ν, μ ε μ ί α η -χ α ς· ε π ε ϊχ α ϊχ ά ρ ι νε ό ω χ α ςε ξ α ί ρ ε τ ο ντ ωδ ι ο ρ α τ ι χ ώγ ί ν ε ι, τ όμ η δ έ π ο ι εσ τ ε ι ρ ο ι 9 · η ν α ιχ α ϊά τ ο χ η σ α ι, ω χ α \ ,α ν τ ό ςπ ρ ο ς ν ε μ η & ε ϊ ςε φ ί ε μ α ικ λ η ρ ο ν ό μ ο υδ ι κ α ί ω ς .^ Α σ β ε σ τ ο νγ ά ρα υ τ όχ α τ α θ - ε ώ μ ε ν ο ς, α ϊ σ χ ι σ τ ο νε ί ν α ι

ν ο μ ί ζ ω ,τ η νε μ α ν τ ο ϋφ ν σ ι ντ ο νχ α λ ο νπ ε ρ ι ί δ ε ϊ νχ α τ α -λ ν & ε ΐ σ α ν .Ι κ έ τ η ςο ν νγ ί ν ο μ α ιχ α ϊπ ο τ ν ι ώ μ α ι, ν ασ π ε ρ μ ά τ ω νχ α ϊ ε μ π ν ρ ε ν μ ά τ ο > νν π ο τ ν φ ο μ έ ν ω ν, τ οα ρ ε τ ή ςά ν α χ α ί η τ α ιχ α ϊά ν α φ λ ί γ η τ α ισ ω τ ή ρ ω νφ έ γ γ ο ς ,

* ) Ο β ι ι .1 5 ,2 .

Page 20: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 20/335

1 2 Ρ Η Ι Ι *Ι ϋ ϋ .φ υ ί δΚ ^ Κ .ϋ Ι Υ .Η Ε Κ ,$ .7 .8 .

ο λ α μ π α δ ε υ ό μ ε ν ο νε π α λ λ η λ ο ι ςδ ι α δ ο χ α ϊ ς ,ι σ ό χ ρ ο ν ο νγ ε ν η σ ε τ α ικ ό σ μ ο ι .Ζ η λ ο νχ α ιτ ο ι ςά σ χ η τ ι χ ο ΐ ςε δ ω χ α ςτ ε χ ν ώ ντ ω ντ η ςψ υ χ ή ςσ π ο ρ ά ςκ α ιγ ε ν έ σ ε ω ς, χ α ιμ ο ι -ρ α & ε ν τ ε ςν φ' η δ ο ν ή ςε ξ ε λ ά λ η σ α νε ϊ π ό ν τ ε ς ,Ί απ α ι δ ί αο ΐ ςε λ ε η σ ε νο 3 - ε ο ςτ ο νδ ο ϋ λ ό νσ ο ν* ) ω νά π ο ι χ ί α ,χ α ιτ ρ ο φ ό ςχ α ιτ ι θ η ν ο ς ,ω νά β α τ ο ιχ α ιά π α λ α ιχ α ιε ν φ ν ε ΐ ςψ ν χ α ι ,τ ω να ρ ε τ ή ςπ α γ χ ά λ ω νχ α ΐ ί ϊ ε ο ε ι δ ε σ ττ ω νε ύ π α ρ ά δ ε χ τ ο ιχ α ρ α κ τ ή ρ ω ν .Λ ί δ α ' ξ ο νδ εμ ε χ α ιε κ ε ί ν ο , Ε Ιο ν ι ο ςΜ α σ ε κτ η ςο ϊ κ ο γ ε ν ο ϋ ςμ ο υ, , τ ω νσ ω νχ α ρ ί τ ω νι κ α ν ό ςγ ε ν ε σ & α ικ λ η ρ ο ν ό μ ο ςε σ τ ί ν .* * )Έ γ ώγ α ρα χ ρ ιν ν ν τ ο νμ ε νε λ π ι ζ ό μ ε ν ο νο υ χε λ α χ ο ν ,ο νδ εε λ . α β ο ν ,ο υ κε λ π ί ζ ω .'

{ .8 . Ί ί ςδ εη Μ α σ ε κ , χ α ιτ ι ςα ν τ η ςο ν ι ο ς ,ο υπ α ρ ε ρ γ ω ςε π ι σ κ ε π τ ε ο ν .Ε ρ μ η ν ε ύ ε τ α ιτ ο ί ν υ ν .Μ ασ ε χ, ε κφ ι λ ή μ α τ ο ς .Φ ί λ η μ αδ εδ ι α φ έ ρ ε ιτ ο νφ ι λ ε ΐ ν .Τ ομ ε νγ α ρ- ψ υ χ ώ νε υ ρ ε σ ι νά ρ μ ο ζ ο μ ε ν ω νέ ν ν ο ι α ,τ οδ ε ψ ι λ η νκ α ιε π ι π ό λ α ι ο νδ ε ' ξ ί ω α ι ν ,χ ρ ε ί α ςτ ί ν ο ςε ς4 8 7τ α ν τ ό ν σ ν ν α γ ο ΰ σ η ς, ε ο ι κ ε νε μ φ α ί ν ε ι ν . Ω ς π ε ργ ά ρε νΡ .τ ωά ν α χ ν π τ ε ι νο ν χε ' σ τ ιτ οχ ΰ π τ ε ι ν, ο ν δ 'ε ντ ωκ ατ ά π ι ν α ντ ο π ί ν ε ι ν, ο ν δ *ε νμ α ρ σ ί π π < οο ' ί π π ο ς, ό ντ ω ςο ν δ ^ε ν τ ωχ α τ α φ ι λ ε ΐ ν τ οφ ι λ ε ΐ ν· ε π ε ικ α ιτ ω νε χ θ ρ ώ νμ υ ρ ί ο ν ς, ε ΐ κ ο ν τ ε ςτ ί ν ε ςτ α ΐ ςτ ο νβ ί ο υχ α λ ε -π α ΐ ς ά ν ά γ κ α ι ς, δ ε ' ξ ι ο ΐ ν τ α ι .Ί ' ί ςδ ' ε σ τ ί νη ε κφ ι λ ήμ α τ ο ς, ά λ λ αμ ηε ξά ψ ε υ δ ο ν ςφ ι λ ί α ςη μ ϊ νΟ υ ν τ ε & ε ΐ σ αφ ρ α σ ωμ η δ έ νν π ο σ τ ε ι λ ά μ ε ν ο ς .Η ζ ω ηη σ ν να ϊ σ & η -

4 7 σ̂ ε ι, η π ά σ αώ χ ν ρ ω μ ε ν η, η ςα ν έ ρ α σ τ ο ςο ν δ ε ι ς ,η ν~ ^ [ δ έ σ π ο ι ν α νμ ε νο ι π ο λ λ ο ί ,& ε ρ ά π α ι ν α νδ ε ο ι α σ τ ε ί ο ι

ν ο μ ί ζ ο ν σ ι ν, ο υ κά λ λ ό φ ν λ ο νη ά ρ γ ν ρ ώ ν η τ ο ν, « λ λ 'ο ϊ -χ ο γ ε ν ηκ α ιτ ρ ό π ο ντ ι ν άο μ ό φ ν λ ο ν .Ο ύ τ ο ιχ α ιπ ε π α ί -δ ε ν ν τ α ιχ α τ α φ ι λ ε ΐ να υ τ ή ν, ο υφ ι λ ε ΐ ν, ε κ ε ί ν ο ιδ εν π ε ρ -

φ ν ώ ςα γ α π ά ν, χ α ιπ ε ρ ι π ό 9 · η τ ο νη γ ε ΐ ο & α ι .Λ ά β α νδ ϊ ο μ ι α ά ρ ε τ ο ςο υ δ εκ α τ α φ ι λ η σ α ιδ ν ν η σ ε τ α ιτ ά ς π ρ ο ς ^χ ε χ λ η ρ ω μ ε ν α ςτ ω ά σ χ η τ ι χ ωδ ν ν ά μ ε ι ς, « λ λ 'ν π ο χ ρ ί -σ ε ω ςχ α ιψ ε υ δ ώ νπ λ α σ μ ά τ ω νά ν η ρ τ η κ ώ ςτ ο νε α ν τ ο ϋ

' ) Ο β η .5 3 ,8 . —* * )Ο β η .1 5 ,2 .

Page 21: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 21/335

Ρ Η Ι Ι . .Ι ϋ ϋ .φ υ ΐ 8Κ Ε Κ .ϋ ΐ ν .Η Ε Π .$ .8 . 9 .1 3

β ι ' ο ν ,ω ς α ν ύδ ν ς χ ι ρ ' χ ί ν ω ν , ο νγ ά ρπ ρ ο ςά λ ή & ι ι α ν« λ ; ' < « » ' ,

ψ η σ ' ι ν, Ο ν χη ξ ι ώ Ο - η νχ α τ α γ ι λ π ντ ά π α ι δ ί αμ ο υ ,χ α ιτ ά ςΘ υ γ α τ έ ρ α ς· * ) ι ΐ χ ό ι ω ςγ ί χ α ιπ ρ ο ς η χ ό ν ·τ ο > ς .Ε Ι ρ ω ν ι ί α νγ α ρ̂ . ι ι σ ι ΐ νά χ α τ α λ λ ά χ τ ω ςΙ π α ι δ ι ν ·9 - η μ ι ν .' Λ γ ά π η σ ο νο ν νά ρ ι τ ά ς, χ α ια α π α σ α ιψ ν χ ϊ ιτ ι )σ ι α ν τ ο ν ,χ α ϊη χ ι σ τ αβ ο ύ λ η σ ητ ο φ ι λ ί α ςπ α ρ ά -χ ο μ μ απ ο κ Τ νχ α τ α φ ι λ ι ΐ ν . Μ ηγ α ρί σ τ ι να ύ τ α Τ ςΐ τ ιμ ι ρ ί ςη χ λ η ρ ο ν ο μ ί αί ν τ ωσ ώο ι ' χ ω ;Ο ν χώ ςά λ -

λ ό τ ρ ι α ι( λ ο γ ί σ ί ) η σ α νπ α ρ άπ ο ί ;Ή ο ύπ ί π ρ α χ α ςα ν -τ ά ς ,χ α ιχ α τ Α / α γ ι ςτ ο ά ρ γ ν ρ ι ο ν ,* * ) ν αμ η δ *ι ί ς -α ν & ι ςά ν ο Μ ο μ ί σ α σ Ο - α ιδ ν ν η Μ η ς ,τ ά σ ώ σ τ ρ αχ α ιτ άλ ί τ ρ αχ α τ ί δ η δ ο χ ώ ς; Π ρ ο ς π ο ί ο υο ν νβ ο ν λ ι σ & α ιχ α -τ α ψ ι λ ι ϊ ν, η π ά σ ιτ ο ΐ ςχ ρ ι τ α ΐ ςά σ π ο ν δ ι ΐ ν' ά λ λ 'ο ν χΐ Α α ρ ώ νχ α τ α φ ι λ η σ ι ιΜ ω ν α ί α ,ά λ λ 'ά π ογ ν η σ ί ο υτ ο ϋτ η ςψ ν χ η ςπ ά & ο ν ςγ ι λ η σ ί ΐ . Έ φ / λ ι , σ ιγ ά ρ ,φ η σ ι ν ,

α ν τ ο ν, χ α ϊή σ π ά σ α ν τ οά λ λ ή λ ο ν ς .$ . 9 · & ο ή ςϋ τ ρ ι τ τ ο νγ { ν ο ς ,τ ο μ ί νπ ρ ο ς6 - ι ύ ν ,τ ο 0 ί π ρ ο ςγ ί ν ι σ ι ν, τ ο δ ί μ ι θ ό ρ ι ο ν, μ ι -χ τ ο ν ά μ ψ ο ΐ ν .Τ ομ ( νο ν νπ ρ ο ς3 - ώ ν, ο νχ α τ ί β η■ π ρ ο ςη μ ά ς, ο ί δ ϊή λ & ι νι ΐ ςτ ά ςσ ώ μ α τ ο ςά ν ά γ χ α ς .Τ οδ ί π ρ ο ςγ ί ν ι σ ι ν, ο ΰ δ '' ό λ ω ςά ν ί β η, ο ν δ ϊΙ ζ η τ η -ο ι νά ν α β η ν α ι ,φ ω λ ι ν ο νδ ί μ ν χ ο ΐ ςά δ ν τ ο ι ς ,τ ωά β ι ω -

Τ ψβ ί ωχ α / ρ ι ι .Τ οό 4μ ι χ τ ό νί σ τ ι ν ,ο π ο λ λ α χ ι ςμ ι νά ν ί β ην π υτ η ςά μ ι ί ν ο ν ο ςά γ ό μ ι ν ο ντ α ξ ί ω ς ,& ( ΐ ά ζ ι ιτ «χ α ι& ι ο φ ο ρ ι ΐ τ α ι, π ο λ λ ά χ ι ς< Γ ί 'ί π οτ η ςχ ι / ρ ο ν ο ςά ν τ ι ·σ π ο ι μ ο ο νί π ι α τ ρ ί φ α .Τ ο ν 9 - '' ό τ α ν« ί ς π ι ρΜ π λ ά -σ τ ι γ γ ο ςη τ η ςχ ρ ί ί τ τ ο ν ο ςζ ω η ςμ ο ί ρ ατ ο ΐ ςο λ ο ι ςβ ρ ί -0 η, σ ν ν ι π ι σ π α α & ί ντ οτ η ςί ν α ν τ ί α ςζ ω ή ςβ ά ρ ο ςχ ο ν -ψ ό τ α τ ο νά χ θ ο ςά π ί ψ η ν ι .Μ ω ϊ ι α η ςδ ί τ ο τ η ςπ ρ ο ςί Η ϊ ι νζ ω η ςγ ί ν ο ςά χ ο ν ι τ ϊσ τ ι φ α ν ώ σ α ςι ΐ ς ί π ί χ ρ ι σ ι να γ ι ι ,τ άλ ο ι π άδ ν σ ι νά π ι ι χ ά ζ ω νγ ν ν α ι ' ξ ί ν ,ω ντ η ν4 8 8μ ί νά γ α π ω μ ί ν η ν ,τ η νδ £μ ι σ ο ν μ ί ν η νχ α λ ι ϊ ,& ι ι ςό » · ό - Ρ .μ α τ απ ρ ο ς φ ν ί α τ α τ α .Τ ι ςγ ά ρο ντ ά ςδ ι 'ο ψ & α λ μ ώ ν ,

* ) Ο ϊ β .3 1 ,2 8 .—» * ;Ο β η .3 1 ,1 4 .—♦ ♦ * )Κ χ ο ϋ .1 8 ,7 .

Page 22: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 22/335

1 4 ρ η ι ι , .π ι ο .φ υ ι »κ ε κ .ϋ ΐ ν .η ε κ .§ .9 .ι ό .

τ ι ς δ έ ο υ τ ά ςδ ι *ω τ ι ο ν, τ ι ς ο ντ ά ςδ ι αγ ε υ σ ε ω ς,ο α φ ρ ή ο ι ώ ςτ ε κ α ια φ ή ςη δ ο ν ά ςχ α ϊτ έ ρ ψ ε ι ςά π ο δ έ -χ ι τ α ι; Τ ι ςδ ι ο υτ αΙ ν α ν τ ί αμ ε μ ί α η κ ε ν, ο λ ι γ ο δ ε ι α νΙ γ κ ρ ά τ ε ι α ν, α ν σ τ η ρ ό νχ α ϊε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό νβ ί ο ν, γ έ λ ωτ α ςκ α ιπ α ι δ ' ι α ςά μ έ τ ο χ ο ν, σ υ ν ν υ ί α ςχ α ϊφ ρ ο ν τ ί δ ω

4 8 0χ α ϊπ ό ν ω νμ ε σ τ ό ν, φ ί λ ο ντ ο υί ϊ ε ω ρ ε ΐ ν, ά μ α & ί α ςΜ . έ / β - ρ ό ν, χ ρ η μ ά τ ω νμ ε νχ α ϊδ ό ξ η ςχ α ϊη δ ο ν ώ νκ ρ ε ί τ -

τ ω ,ή τ τ ωδ εσ ω φ ρ ο σ ύ ν η ςχ α ϊε υ κ λ ε ί α ς, χ α ϊβ λ έ π ο ντ ο ς ο ΰτ υ φ λ ο ύπ λ ο ύ τ ο υ ;Π ρ ε σ β ύ τ ε ρ αμ ε νο υ νά ε ϊτ η ςφ ρ ο ν ή σ ε ω ςτ ά γ ε ν ν ή μ α τ α .

§ . 1 0 . Ο δ έ Μ ω ϋ σ ή ς, ε ϊ χ α ϊν ε ώ τ ε ρ αχ ρ ό ν ι ο ,τ ά φ υ α ε ιτ ί μ ι απ ρ ε σ β ε ι ώ νά ξ ι ο ι ,τ ά δ ί π λ αδ ι δ ο υ ς ,τ ω νδ ε α φ α ι ρ ώ ντ η νη μ ί α ε ι α ν . Έ ά νγ ά ργ έ ν ω ν τ α ι

• φ η σ ϊ ν, ά ν & ρ ι ό π ωδ υ ογ υ ν α ί κ ε ς ,ά γ α π ω μ έ ν ηκ α ιμ ι -σ ο υ μ έ ν η, χ α ϊτ έ κ ω σ ι νά μ φ ό τ ε ρ α ι, μ έ λ λ ω ντ ά ι α υ τ ο ϋδ ι α ν έ μ ε ι ν, ο υδ υ ν ή α ε τ α ιπ ρ ε σ β ε ι ώ να ξ ι ώ σ α ι τ ο νυ ' ι ό ν

τ η ςή γ α π η μ έ ν η ς, * ) η δ ο ν ή ς .Ν ε ' ο ςγ ά ρο ύ τ ο ς ,ε ϊχ α ϊχ ρ ό ν ι οπ α λ α ι ό ςέ γ έ ν ε τ ο* ά λ λ ατ ο ν τ η ςμ ι σ ο υ μ έ -ν η ςπ ρ ε σ β ί τ ε ρ ο ν ,φ ρ ο ν ή σ ε ω ς ,ε κ π α ί δ ω νε υ & ν ςο ν τ α ,ω δ ι μ ο ι ρ ί α να π έ ν ε ι μ ε .Τ η νδ ε τ ρ ο π ι χ ω τ έ ρ α ντ ο ν -τ ω να π ο ο ο σ ι νε ν ε τ ε ρ ο ι ς * * )ε ι ρ η κ ο τ ε ςε π ιτ αα κ ολ ο ύ θ ατ ω νε νχ ε ρ σ ϊτ ρ ε ψ ώ μ ε & α, ε κ ε ί ν οπ ρ ο ' ύ π ο δ ε ί' ξ α ν τ ε ς , ό τ ιτ ή ςμ ι σ ο υ μ έ ν η ςο 3 ε ό ςλ έ γ ε τ α ιτ η νμ ή -

τ ρ α νδ ι ο ί ξ α ς, γ έ ν ε σ ι να σ τ ε ί ω νε π ι τ η δ ε υ μ α τ ι ώχ α ικ α λ ώ νέ ρ γ ω νά ν α τ ε Ώ . α ι ,τ ή ςφ ι λ ε ϊ σ & α ιν ο μ ι ζ ο μ έ ν ηα υ τ ί χ ασ τ ε ι ρ ο υ μ έ ν η ς . Ί δ ώ νγ ά ρ ,φ η σ ϊ, κ ύ ρ ι ο ςό τ ι, μ ι σ ε ί τ α ιΛ ε ί α, η ν ο ι ' ξ ετ η νμ ή τ ρ α να υ τ ή ς, Ρ α —χ ή λδ ' η ν σ τ ε ί ρ α .* * * )Ι ά ρ 'ο ύ χ' ό τ α νη ψ ν χ ηχ υ ο φ ο ρ η ,χ α ϊτ ι ' κ τ ε ι να ρ χ η τ α ιτ ά ψ υ χ ήπ ρ έ π ο ν τ α ,τ η ν ι κ α ϋ τ αό σ αα ι σ & η τ άσ τ ε ι ρ ο ύ μ ε ν αά τ ο κ ε ΐ ,ο ϊ ςπ ρ ό ς -

ε σ τ ι νή ε κκ α τ α φ ι λ ή μ α τ ο ςά λ λ 'ο υ χή ε κγ ν η σ ί ο υφ ιλ ή μ α τ ο ςα π ο δ ο χ ή;

* )Ό β α ί .2 1 ,1 4 .— ) δ α ρ ι β ,ρ « ε .7 5 .1 6 7 .3 9 5 .« ά .Μ ,—* * * )Ο β η .2 9 , 3 1 . . ·

I

Page 23: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 23/335

ρ η ι ι . .ι υ ϋ .ρ υ ΐ 8κ ε κ .ϋ ΐ ν . Η Ε Κ .5 . 1 1 . 1 2 .1 5

§ . 1 1 . Τ α ϊ τ ή ςο ν ντ η ςχ α τ 'α Υ σ & η σ ι νζ ο ) ή ς ,η νχ α λ ι ΐΜ α α ι χ, ν ι ο ςϊ χ α σ τ ο ςη μ ω νι α τ ι, τ ι μ ώ νχ α ί& α ν μ α ζ ο ) ντ η ντ ρ ο η ο νχ α ιτ ι θ η ν ο ντ ο νΟ ψ η τ ο νγ έν ο υ ς ,α ΐ σ β η σ ι ν ,η νχ α ιο γ η ϊ ν ο ςν ο υ ς ,ό ν ο μ α' Λ δ ά μ ,ι δ ών ύ κ χ π λ α σ & ί ΐ σ α ν ,τ ο νι α ν τ ο ϋθ ά ν α τ ο νζ ο ι ή νι χ ι ί -.ν η ςώ ν ό μ α σ ι ν . Έ χ ά λ ι ο εγ α ρ , φ η α ι ν , Α δ ά μό ν ο μ αγ ν ν α ι χ ο ςα ί τ ο ν' Δ ω η ν, ό τ ια ν τ ημ η τ η ρπ α ν -τ ί ι ΐ ντ ω νζ ώ ν τ ω ν, * ) τ ω νπ ρ ο ς ά λ η & ι ι α ντ ο νψ υ χ ή ςδ η π ο υτ ι & ν η χ ό τ ω νβ ΐ ο ν .0 1 δ * ζ ώ ν τ ι ςό ν τ ω ςμ ητ έ ρ αμ ι νϊ / ο ν σ ισ ο φ ί α ν, α ι ' σ & η σ ι ν δ ΐδ ο υ λ η ν, π ρ ο ςν π η ρ κ ί α νι π ι σ τ η μ η ςν ι ι όφ ν α ι ω ςδ η μ ι ο ν ρ γ η θ - ι ΐ σ Ο ν ο μ αδ ι τ ο νγ ι ν ν η θ έ ν τ ο ςί χ ζ ο ι ή ς, η ν ί χ φ ι λ ή μ ατ ο ςί γ ν ω ρ ί σ α μ ι ν, δ ι α α ν ν ί α τ η σ ιΛ α μ α σ χ ο ν, τ ό ό 'ϊ σ τ ιμ ι τ α λ η φ θ - ί ν, α ί μ αα ά χ χ ο ν· α φ ό δ ρ αδ υ ν α τ ώ ςχ α ι4 8 9ι ν & ν β ό λ ω ςα ά χ χ ο νμ ι ντ ο σ ώ μ αα ι ν ι ' ξ ά μ ι ν ο ς, α ι μ α Ρ .δ ί ζ ω η ντ η νϊ ν α ι μ ο ν .Έ π ι ι δ ήγ α ρψ ν χ ηδ ί χ ω ςλ ί -

γ ί τ α ι, η τ ι ό λ ηχ α ιτ ο η γ ι μ ο ν ι χ ό να υ τ ή ςμ ί ρ ο ς, ο ,χ ν ρ ί ι ο ςι ι π ι ΐ ν ,ψ ν χ τ ψ υ χ ή ςι α τ ι ,χ α & α π ι ρο φ & α λ μ δ ςότ ιχ ν χ λ ο ςσ ν μ π α ςχ α ιτ οχ ν ρ ι ώ τ α τ ο ν μ ί ρ ο ςτ οψ β λ ί π ο -μ ι ν· ϊ δ ο ' ξ ΐτ ων ο μ ο & ί τ ηδ ι π λ ή νι ΐ ν α ιχ α ιτ η νο ν ο ί α ν

4 8 1τ η ςψ ν χ ή ς, α ί μ αμ ι ντ οτ η ςό λ η ς ,τ ο νδ ι η γ ι μ ο -Μ . ν ι χ ω τ ά τ ο νπ ν ι ΐ μ αϋ ι ΐ ο ν .Φ η σ ιγ ο ν να ν τ ι χ ρ ν ς , Ψ υ

χ ήπ ά σ η ςσ α ρ χ ο ς ,α ϊ μ άι σ τ ι ν .* * )Ε νγ ι τ οπ ρ ο ς ν ι ΐ -

μ α ιτ ωσ α ρ χ ο ςο χ λ ωτ η να ' ΐ μ α τ ο ςί π ι ρ ρ ο η ν, ο ι χ ι ϊ ο νο ι χ ι ί ω· τ ο νδ ι ν ο ϋτ η νο ν ο ί α νι ξ ο ν δ ι ν δ ςη ρ τ η σ ιγ ι ν ν η τ ο ν ,ά π οθ ι ο νδ ' α ν ω & ι νχ α τ α μ ν ι ν σ & ι ϊι ι ς η γ α γ ι ν .' - ' Ε ν ι φ ν α η σ ιγ α ρ , φ η α ι ν , ο π ο ι ητ ή ςτ ω νό λ ω νι ι ς τ ο π ρ ο ς ο ι π ο να ν τ ο ϋπ ν ο η νζ ω ή ς ,χ α ι ί γ έ ν ι τ οο α ν & ρ ω π ο ςι ϊ ς ψ ν χ η νζ ώ α α ν, η νχ α ιχ α τ άτ η νι ι χ ο ν ατ ο νπ ο ι η τ ο νλ ό γ ο ςι χ ι ιτ υ -

π ω & ή ν α ι .§ . 1 2 . Ώ ς τ ιδ ι τ τ ο νι Ί ν α ιγ έ ν ο ςα ν & ρ ω π ω ν ,τ ομ ι ν & ι ί ωπ ν ι ν μ α τ ιχ α ιλ ο γ ι σ μ ωβ ι ο ν ν τ ω ν, τ ο δ ια ' ϊ μ α τ ιχ α ϊσ α ρ χ ο ςη δ υ ν ΐ ]ζ ώ ν τ ω ν .Τ ο ν τ οτ ο ι ι δ ο ς

* ) Ο β η .3 , 2 0 .— * * )Ο β β .9 , 4 .— * * * )Ο β η .2 , 7 .Β 2

Page 24: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 24/335

1 6Ρ Η Ι Ε , .Ι ϋ ϋ .9 ϋ Ι 8Κ Ε Κ .ϋ Ι Υ .Η Ε Κ .$ .1 2 .1 3 .

π λ ά σ μ αί σ τ ϊγ η ς ,ί χ ί ϊ ν οδ ί & ι ί α ςι ι χ ό ν ο ςί μ φ ι ρ ί ςΙ χ μ α γ ί ϊ ο ν .Χ ρ ί ΐ ο ςδ ί ί σ τ ι νο υ μ ε τ ρ ί ω ςο π ε π λ α -σ μ ί ν ο ςη μ ώ νχ ο υ ςχ α ϊά ν α δ ι δ ι ν μ ί ν ο ςα ' ΐ μ α τ ι ,β ο ηθ ε ί α ς τ η ςΙ χ 3 ε ο ν' δ ι όλ ί γ ε τ α ι , Ο ν τ ο ς Λ α μ α σΈ λ ι ί ζ ί ρ . * ) Έ ρ μ ψ ε ν & ε ϊ ςδ ί ί σ τ ι νΈ λ ι ί ζ ί ρ6 θ ε ό ς

. μ ο νβ ο η θ ό ςε π ε ι δ ή οϊ ν α ι μ ο ςΌ γ χ ο ςί ' ξε α υ τ ό νε ν δ ι α λ ν -τ ο ςω νχ α ιν ε χ ρ ό ς ,σ ν ν ί σ τ η χ εχ α ιζ ω π υ ρ ε ΐ ν α ιπ ρ ό ν ο ι αθ ε ο ντ ο ΰ τ η νχ ε ί ρ αυ π ε ρ ί χ ο ν τ ο ςχ α ιυ π ε ρ α σ π ί ζ ο ν τμ η δ ε μ ί α νη μ ί ρ α νϊ δ ρ υ ν θ η ν α ιπ α γ ί ω ςδ υ ν η θ ί ν τ ο ςε ξε α υ τ ό ντ ο νγ ί ν ο ν ςη μ ώ ν .Ο ν χο ρ α ςΌ τ ιχ α ιΜ ω ν -σ ί ω ςο δ ε ύ τ ε ρ ο ςτ ώ νν ϊ ώ νό μ ω ν υ μ ε ϊτ ο ν τ ω ; Τ ογ α ρΌ ν ο μ α ,ψ η σ ϊ , τ ο νδ ι ν τ ί ρ ο υ, Έ λ ι ί ζ ί ρ . * * * Κ α ιτ η να ι τ ι ' α νί π ι φ ί ρ ι ι , Όγ α ρθ ε ό ςμ ο ν β ο ηθ ό ςμ ο ν, χ α ϊε ξ ε ί λ ε τ όμ ε ι χ χ ε ι ρ ό ςΦ α ρ α ώ .Τ ο ι ςδ ε ί ' τ ιτ η ςί ν α ι ' μ ο νχ α ϊα ι σ θ η τ ή ς ζ ω η ςε τ α ί ρ ο ι ς ε π ι τ ίθ ε τ α ιΌ τ ά ςθ ε ο σ έ β ε ι α ςσ χ ε ύ ά σ α ιδ ε ι ν ό ςτ ρ ό π ο ς , ό ν ο

μ αΦ α ρ α ώ ,ο υ τ η νπ α ρ α ν ο μ ί α ςχ α ιώ μ ό τ η τ ο ςμ ε -α τ η νδ ν ν α σ τ ι ί α να μ τ ρ α ν ο νί χ φ υ γ ε ΐ ν, ά ν ε υτ ο ΰγ ε ν -ν η θ η ν α ιτ ο ν Έ λ ι ί ζ ί ρί ν ψ υ / γ, χ α ιε π ε λ π ί σ α ιτ η νπ α ρ άτ ο νμ ό ν ο να ω τ η ρ ο ςβ ο η θ ε ι α ν .Ι Ι α γ χ ά λ ω ςδ ίτ ο ν/ Ι α μ α σ χ ό νο ν χα π όπ α τ ρ ό ς ,α λ λ 1α π όμ η τ ρ ό ςτ η ςΜ α σ ί χδ ι α σ υ ν ί σ τ η σ ε ν, Ί ν αδ ι ι ξ τ \Ό τ ιη ε ν α ι μ ο ς ή ι ν χ η ,χ α θ 'η νζ ϊ ]χ α ιτ α ά λ ο γ α ,τ ο νπ ρ ο ςγ υ ν α ι κ ώ ν

μ η τ ρ ώ ο υγ ί ν ο υ ςο ι χ ε ϊ ό νί σ τ ι ν ,ά ρ ρ ε ν ο ςγ ε ν ε ά ςα μ έτ ο χ ο ς ,ί ί ί λ λ 'ο ν χη ά ρ ί τ ήΣ ά ρ ρ α· μ ό ν ο νγ ά ( >τ ο ΰπ ρ ο ςα ν δ ρ ώ νμ ε τ α π ε π ο ί η τ α ι, Ι χ π α τ ρ ό ςτ ο ΰπ ά ν τ ω νθ ε ο ν μ ό ν ο νγ ε ν ν η θ ε ΐ α αη ά μ η τ ο ) ρά ρ χ η . Α λ η θ ώ ςγ α ρ ,ψ η σ ϊ ν , α δ ε λ φ ήμ ο νί σ τ ι ν ί χπ α τ ρ ό ς ,α λ λ *ο ν χί χ μ η τ ρ ό ς .

1 3 . Λμ ί νο ν νη να ν α γ χ α ΐ ο νπ ρ ο α χ ο ν σ α ι ,δ ι ι -

π τ ν ' ξ α μ ε ν 'χ α ιγ α ρε ι χ ε νά σ α ψ ε ι α ν ηπ ρ ό τ α σ ι ςα ϊ ν ι ·γ μ α τ ώ δ η .Τ ίδ ί ό φ ι λ ο μ α θ ή ςζ η τ ι ΐ ,δ ι ι ρ μ η ν ι ν τ ί ο ν4 9 0ά χ ρ ι β ί σ τ ε ρ ο ν .Μ η π ο τ 'ο ν νί σ τ ιτ ο ι ο ύ τ ο ν .Ε ι ί ύ - Ρ .

• 4 8 2ν α τ α ίτ ι ςε φ ι ε ' μ ε ν ο ςτ η ςί ν α ί μ ο υζ ω η ς, χ α ϊμ ε τ α -Μ .

* ) Ο β η .1 5 ;2 . —· » )Ε χ ο < Ι .1 8 ,4 . — * * * )Ο β η .2 0 ,1 2 .

Page 25: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 25/335

Ρ Η Ι Ι . .Ι ϋ ϋ .φ υ ί δΚ Ε Κ .ϋ Ι Υ .Η Ε Κ .$ .1 3 .1 4 .1 7π ο ι ο ύ μ ε ν ο ςε τ ι τ ω νχ α τ Ία ι σ & η σ ι ν, γ ε ν έ σ θ α ιτ ω να σ ω μ ά τ ω νκ α ιθ ε ί ω νπ ρ α γ μ ά τ ω νκ λ η ρ ο ν ό μ ο ς; Τ ο ίχ ω νά ' ξ ι ο ϋ τ α ιμ ό ν ο ςό κ α τ α π ν ε ν σ θ ε ι ςά ν ω θ ε ν, ο υρ α ν ί ο υτ ε κ α ιθ ε ί α ςμ ο ί ρ α ςε π ι λ α χ ώ ν ,6 κ α θ α ρ ι ΰ τ α -τ ο ςν ο ϋ ς, ά λ ο γ ω νο ΰ μ ό ν ο νσ ώ μ α τ ο ςά λ λ ακ α ιε τ ί -ρ ο υψ υ χ ή ςτ μ ή μ α τ ο ς, ο π ε ρα λ ο γ ο νυ π ά ρ χ ο να μ α τιπ ε φ ν ρ α τ α ι ,θ υ μ ο ύ ςζ έ ο ν τ α ςκ α ιπ ε π υ ρ ω μ έ ν α ςε π ι -& ν μ ί α ςά ν α φ λ έ γ ο ν .Π υ ν θ ά ν ε τ α ιγ ο ν ντ ο ύ τ ο ντ ο ντ ρ ό π ο νε π ε ι δ ή ε μ ο ϊο υ κε δ ω κ α ςα π ε ο μ ατ ό α ν τ ο δ ί -

δ α κ τ ο ν, τ ο ν ο η τ ό νε κ ε ί ν ο ,α ρ άγ ι ο ο ί κ ο γ ε ν η ςμ ο υκ λ η ρ ο ν ό μ η σ αμ ε , * )έ τ η ςί ν α / μ ο υζ ω η ςε γ γ ο ν ό ς;Τ ό τ εκ α ιε π ι σ π ε ν σ α ςο θ ε ό ςέ φ θ α σ ετ ο νλ α λ ο ν ν τ α ,τ η ςρ η α ε ω ςπ ρ ο α π ο σ τ ε ί λ α ς ,ώ ςϊ π ο ςε ϊ π ε ΐ ν ,δ ι δ α σ κ α -λ ί α ν . Ε υ θ ύ ςγ α ρ, φ η σ ι, φ ω ν ήθ ε ο ϋε γ έ ν ε τ οπ ρ ο ςα ν τ υ ν ,τ ω λ έ γ ε ι νο υ κ λ η ρ ο ν ο μ ή σ ε ισ ε ο ύτ ο ς* * )τ ω νε ι ςτ η νδ ι 'ά ί σ θ η σ ε ω ςδ ε ΐ ' ξ ι νε ρ χ ο μ έ

ν ω νο υ δ έε ι ς . ^ Α σ ώ μ α τ ο ι γ α ρφ ύ σ ε ι ς ,ν ο η τ ώ νπ ρ αγ μ ά τ ω νε ι σ ϊπ λ η ρ ο ν ό μ ο ι .Ι Ί ι ι ρ α τ ε τ η ρ η τ α ιδ ε ά κ ρ ω ςτ ο μ ηε ι π ε νη Ι λ ά λ η α ε να ύ τ ώφ ά ν α ι ,ά λ λ ατ ο φ ω -% · ηθ ε ο ϋε γ ί ν ε τ οπ ρ ο ςα υ τ ό ν , ώ ς π ε ρε ν τ ό ν ω ςκ α ιά ρ ρ η κ τ ω ςέ ν η χ η α α ν τ ο ς 'ϊ ν ' ε ι ς π ν σ α ντ η νψ υ χ η νδ ι α δ ο θ ε ΐ σ αη φ ω ν ήμ η ύ ε νε ' ρ η μ ο νΙ ά σ ηκ α ικ ε ν ό νν φ η γ ή σ ε ω ςό ρ θ η ςμ έ ρ ο ς ,α λ λ άπ ά ν τ αδ ι άπ ά ν τ ω ν

ν γ ι α ι ν ο ν σ η ςμ α θ ή σ ε ω ςά ν α π λ η σ θ ΐ ] .§ . 1 4 . Τ ί ς ^ ο ν νγ ε ν η σ ε τ α ικ λ η ρ ο ν ό μ ο ς; Ο ν χό

μ έ ν ω νε ν τ η σ ώ μ α τ ο ςε ί ρ κ τ ηλ ο γ ι σ μ ό ςκ α θ 'ε κ ο ν σ ι ο νγ ν ώ μ η ν, ά λ λ 'ο λ υ θ ε ί ςτ ω νδ ε σ μ ώ νκ α ιε λ ε υ θ ε ρ ω -θ - ε ί ς, κ α ιε ξ ωτ ε ι χ ώ νπ ρ ο ε λ η λ υ θ ώ ς, κ α ι ,ε ι ο ϊ ό ντ ετ ο ν τ οε ι π ε ί ν ,α υ τ ό ςε α υ τ ό νκ α τ α λ ε λ ο ι π ω ς . Ο ςγ α ρφ η σ ι ν, ε ξ ε λ ε ν σ ε τ α ιε κσ ο υ ,ο ύ τ ο ςκ λ η ρ ο ν ομ ή σ ε ισ ε . Π ό θ ο ςο ν νε ι τ ι ς ε ϊ ς ί ρ χ ε τ α ίσ ε ,ψ υχ ή, τ ω νθ ε ί ω να γ α θ ώ νκ λ η ρ ο ν ο μ η σ α ι ,μ ημ ό ν ο ν

* ) Ο ε η .1 5 ,3 . — * * )0 ) 1 ( 1 .4 .

Page 26: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 26/335

1 8 Ρ Β Ι Ι > .Ι ϋ ϋ .< ? ϋ 8Κ Ε Κ .ϋ Ι Υ .Η Ε Κ .$ .1 4 .

γ η ν * )τ ο σ ώ μ α ,χ α ϊ ο ν γ γ ε ν ε ι α ν, α \ ' σ & η α ι ν ,χ α ϊ ο ί χ ο νπ α τ ρ ό ς ,τ ο νλ ό γ ο ν ,χ α τ α λ ί π γ ^, ά λ λ «χ α ϊσ α ν τ η νά π ο δ ρ α & ι, χ α ϊε χ σ τ η & ισ ε α ν τ η ς, χ α & α -π ε ρο ι χ ο ρ ν β α ν τ ι ώ ν τ ε ςχ α ϊχ α τ ε χ ό ι ι ε ν ο ι ,β α χ χ ε υ & ε ΐ αχ α ϊ ϋ ε ο ψ ο ρ η & ε ΐ α αχ α τ άτ ι ν απ ρ ο η η τ ι χ ό νε π ι & ε ι α —ο μ ό ν .' Ε ν & ο ν σ ι ώ ΰ η ςγ ά ρχ α ϊο ν χε τ ιο ν σ η ςΙ ν ε α ν -τ ί ) δ ι α ν ο ί α ς ,ά λ λ 'ϊ ρ ω τ ιο ν ρ α ν ί ωσ ε σ ο β η μ έ ν η ςχ α ιε χ μ ε μ ψ ν ί α ς, χ α ϊά ν ωπ ρ ο ςα ν ι ό νε ι λ χ ν α μ έ ν η ς ,π ρ ο ϊ -ο ί α η ςα λ η θ ε ί α ςχ α ϊτ α ε ν π ο σ ϊ νά ν α α τ ε λ λ ο ί ο η ς , ν α

χ α τ άλ ε ι ο ψ ό ρ ο νβ α ί ν ο ιτ η ςο δ ο ί ·, τ ο γ ε ν έ ο δ α ιτ ω ν& ε ί ω νχ λ η ρ ο ν ό μ ο ν .Π ω ςο ν νμ ι τ α ν ί σ τ α σ οτ ω νπ ρ οτ έ ρ ω νε χ ε ί ν ω ν, λ ε ' γ ε& α ρ ρ ο ν σ αη μ ϊ ν, ώ δ ι ά ν ο ι α ,ητ ο ι ςά χ ο ν ε ι νδ ε δ ι δ α γ μ ε ' ν ο ι ςτ α ν ο η τ άε ν η / ε ΐ ς, ά ι ϊψ ά σ χ ο ν σ αό τ ι μ ι τ ω χ η α ά μ η ντ ο να ω μ α τ ο ς ,η ν ί χ ατ η ςσ α ρ χ ό ςή ) . ό γ ο ν νδ η' χ α ϊτ η ςα ι ο ί ϊ η π ε ω ς, ο π ό τ ε )τ άα ι α ϋ η τ άπ ά ν τ αω ςτ άπ ρ ο ςά λ η δ ε ι α νό ν τ αε φ α ν -

4 8 3τ α σ ι ω θ η νχ α τ α γ ν ο ν ο αμ ε να ν τ η ςτ ω νχ ρ ι τ η ρ ί ι ο νΜ .ω ς ν ε ν ο & ε ν μ ε ' ν ω ν, χ α ϊδ ε δ ε χ α α μ ε ν υ ι ν, χ α ϊψ ε ν δ ο ν ςν π ο π ε π λ η ρ ( ο μ έ ν ο ) νδ ό ξ η ς ,χ α τ α γ ν ο ν ο αδ ε χ α ϊτ ω ν4 9 1κ ρ ί ν ομ έ ν ω ν, ω ςδ ε λ ε ά σ α ιχ α ϊά π α τ η π α ι, χ α ϊε χ μ ε ' - Ρ .α η ςτ η ςψ ν α ε ω ςά ρ π ά ο α ιτ η νά λ ι Ί & ε ι α νε ν τ ρ ε π ι σ μ ίν ω ν .Λ ί ε τ α ν ε ' σ τ η νχ α ϊτ ο νλ ό γ ο ν ,η ν ί χ απ ο λ Λ η νά λ ο -γ ί α να ν τ ο ϋχ α τ έ γ ν ι ο ν, χ α ί τ ο ιμ ε τ ε ω ρ ί ζ ο ν τ α ςχ α ϊψ ν -

σ ώ ν τ ο ςε α υ τ ό ν .Έ τ ό λ μ αγ α ρτ ό λ μ η μ αο ν μ ι χ ρ ό ν ,δ ι άσ χ ι ώ νμ ο ισ ώ μ α τ α ,δ ι ά ρ η μ ά τ ω νπ ρ ά γ μ α τ αα π ε ρ ά μ η χ α ν ο νη ν ,δ ε ι χ ν ν ν α ι .Ί Ό ι γ α ρ ο ν νπ ε ρ ι ε ' ρ ρ ε ιτ ο ΐ ςσ ψ α λ λ ο μ ε ' ν ο ι ςχ α ϊπ ε ρ ι ε λ α λ ε ι ,χ ο ι ν ό τ η τ ιτ ω νό ν ο -μ α τ ο ι ντ ά ςι δ ι ό τ η τ α ςτ ω νν π ο χ ε ιμ έ ν ω νά δ ν ν α τ ώ νί μ φ ά σ ε ιτ ρ α ν ΐ )π α ρ α σ τ η σ α ι .Π α & ο ν α αδ ε *ω ςα γ ρ ώ νχ α ϊν η π ι ο ςπ α ι ς , ε γ ν ω ν ,ω ςά μ ε ι ν ο νη νά ρ απ ά ν τ ω νμ ε ντ ο ν τ ω νν π ε ' ξ ε λ & ε ΐ ν, ε χ ά σ τ ο νδ ε τ ά ςδ ν ν ά μ ε ι ςα ν α θ ε ϊ ν α ι& ε ω, τ ω χ α ϊσ ώ μ ασ ω μ α τ ο ϋ ν τ ιχ α ϊπ η -γ ν ν ν τ ι ,χ α ϊτ η να ϊ σ & η σ ι να ι σ & ά ν ε σ ί ϊ α ιπ α ρ σ . σ χ ε ν άζ ο ν τ ι , χ α ϊ . τ ωλ ό γ ωτ ο λ έ γ ε ι νό ρ ε γ ο ν τ ι .Τ ο να ν τ ό ν

* ) Ο β η .1 2 ,1 .

Page 27: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 27/335

Ρ Η Ι Ι . .Ι ϋ ϋ .< ? ϋ Ι δΚ Ε Κ .ϋ Ι Υ .Η Ε Κ .} .1 4 .1 5 .1 9

δ ητ ρ ό π ο νδ ν π ε ρτ ώ νά λ λ ω νν π ε ' ξ ε λ η λ ν & α ς ,ν π ε κ σ τ η -& ικ α ιμ ε τ α ν ά σ τ η & ικ α ϊσ ε α ν τ η ς .Ί ϊ δ ί έ σ τ ιτ ο ν τ ο ;Ι Ι Ί ήτ α μ ι ε ν σ ητ ό ν ο ε ΐ νκ α ιδ ι α ν ο ε ΐ σ & α ιΚ α ϊκ α τ αλ ά μ β α ν α νσ ε α ν τ η 'φ έ ρ ο υ σ αδ ε κ α ιτ α ύ τ αά ν ά ί ϊ ο ντ ων ο ε ΐ να κ ρ ι β ώ ςκ α ικ α τ α λ ά μ β α ν α νά ν ε ' ξ α π α τ ή τ ωα ί τ ί ω .

§ . 1 5 . Τ η νδ ε ά ν ά & ΐ Ο ι νδ έ χ ε τ α ιτ ώ νπ α ν ι ε ρ ω ντ ε μ ε ν ώ ντ ο α γ ν ο τ ε ρ ο ν .Λ ν ογ α ρε ' ο ι κ εσ ν σ τ η ν α ι ,τ όμ ε νν ο η τ ό ν, τ ο δ ε α ί σ & η τ ό ν .Α ι σ θ η τ ώ νμ ε νο ν ν

φ ύ σ ε ω νο κ ό σ μ ο ςο ν τ ο ς ,α ο ρ ά τ ι ο νδ ε ώ ςά λ η ί λ ώ ςοκ ό σ μ ο ςο ν τ ο ς ,α ο ρ ά τ ω νδ ε ώ ςά λ η & ώ ςδ ν ο η τ ό ςτ όπ α ν δ ο χ ε ϊ ό νε σ τ ί ν . Ο τ ιδ ε δ ν π ε ξ ε λ & ώ νε ξ η μ ώ νκ α ϊγ λ ι χ ό μ ε ν ο ςο π α δ ό ςε ί ν α ι& ε ο ν, τ ο ν( ρ ί σ ε ω ςά ο ι δ ί μ ο νπ λ ο ν τ ο υκ λ η ρ ο ν ό μ ο ςε σ τ ί, μ α ρ τ ν ρ ε ϊδ λ ί γ ω ν , ' Κ ξ ή -γ α γ ε να ν ι ό νε ξ ω, κ α ιε ί π ε ν, ά ν ά β λ ε ψ ο νε ι ςτ ο νο ν ~ρ α ν ό ν* ) ε π ε ι δ ψ ι ε ρο ν τ ο ςό τ ώ ν& ε ί ω νθ η σ α υ ρ ό ς

ά γ α & ώ ν . Ά ν ο ΐ ξ α ίσ ο ι , ψ η α ϊ , κ ν ρ ι ο ςτ ο ν& η ~σ α ν ρ ό να ν τ ο ντ ώ νά γ α & ώ ν, * * )τ ό νο ν ρ α ν ό νε ξο νδ ητ ά ςτ ε λ ε ω τ ά τ α ςε ν ψ ρ ο σ ν ν α ςδ χ ο ρ η γ ό ςά δ ι α —σ τ ά τ ω ςν ε ι .Α ν ά β λ ΐ ψ ο ν, ε ι ς ε λ . ε γ χ ο ντ ο ντ ν φ λ ο ντ ώ νά γ ε λ α ί ω νά ν & ρ ι ό π ω νγ ε ' ν ο ν ς, υ β λ ί π ε ι νδ ο -κ ο ν ν, π ε π η ρ ω τ α ι .Π ώ ςγ ά ρο ν π ε π η ρ ω τ α ι, ' ό τ α νκ α κ άμ ε νά ν τ ια γ α & ώ νο ρ ά ,ά ν τ ϊδ ε δ ι κ α ί ω νά δ ι κ α ,

κ α ιπ ά $ ημ ε νά ν τ 'ε ν π α & ε ι ώ ν ,ϋ ' ν η τ άδ ε ά ν τ ιά θ α -ν ό . τ ω ν· κ α ιν υ ν & ε τ η τ ά ςμ ε νκ α ισ ω ψ ρ ο ν ι ο τ ά ςέ τ ιδ £ε λ ε γ χ ο νκ α ιπ α ι δ ε ί α νά π ο δ ι δ ρ ά σ κ ί ], κ ό λ α κ α ςδ ε κ α ϊτ ο ν ςπ ρ ο ςη δ ο ν η να ρ γ ί α ςκ α ιά μ α & Ι α ςκ α ι9 - ρ ν ψ ε ω ςλ ό γ ο ν ςά π ο δ ε χ η τ α ι; Μ ό ν ο νο ν νβ λ έ π ε ιδ ά σ τ ε ΐ ο ς ,ο ν χ ά ρ ι νκ α ιτ ο ν ςπ ρ ο ψ η τ α ςώ ν ό μ α σ α νο ι π α λ α ι ο ί δ ρ ώ ν τ α ς . Ό ό εϊ ξ ωπ ρ ο ε λ η λ ν & ώ ςο νμ ό ν ο νο ρ ώ ν, α λ λ άκ α ϊ& ε ό νο ρ ώ νπ ρ ο ς ε ρ ρ η & η^ Ι σ ρ α ή λ, δ ς

4 8 4 ί ί ΐ τ < νο ρ ώ ν& ε ό ν .Ο ιδ ε, κ α ιά νπ ο τ ε τ ο ι ςυ φ α λ -Μ . μ ο ν ςδ ι ο ί ξ ε ι α ν ,π ρ ο ςγ η νά π ο ν ε ν ε ν κ α σ ι, τ άγ η ϊ ν αμ ΐ -

) Ο θ ο .1 5, 5 . — * * )ϋ β ι ι ί .2 8 ,1 2 .— * * * )1 δ β ω .( 1Κ ο β . )9 , 9 .

Page 28: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 28/335

2 0Ρ Η Ι 1 , .Ι ϋ Ό .< ? υ ΐ 8Κ Ε Κ .ϋ Ι Υ . Η Ε Κ .§ .1 5 .1 6 .

τ ι ό ν τ ι ς, χ α ιτ ο ι ςε νυ λ ησ υ ν τ ρ ε φ ό μ ε ν ο ι .Ό μ ε νγ ά ρτ ά ςό ψ ε ι ςά ν α τ ε ί ν ε ιπ ρ ο ςα ί ΰ - έ ρ α, ά φ ο ρ ω ντ ομ ά ν ν α ,

τ ο νθ ε ί ο ν' λ ό γ ο ν ,τ η νο ν ρ ά ν ι ο νφ ι λ ο θ ε ά μ ο ν ο ςψ υ χ ή ς4 9 2ά φ θ α ρ τ ο ντ ρ ο φ η νο ϊ δ ε π β ό ςτ άκ ρ ό μ μ υ ακ α ιτ ά Ρ .σ χ ό ρ ο δ α, τ άπ ε ρ ι ο δ υ ν ο ΐ ν τ ατ ά ςχ ο ρ α ςχ α ικ ν χ ώ ν τ αχ α ικ α τ α μ ί ε ι νπ ο ι ο ν ν τ α, χ α ιτ ά ςά λ λ α ςπ ρ α σ ω νχ α ιν ε κ ρ ώ νι / β ί ω νδ υ ς ο δ μ ί α ς, ο ι κ ε ί α ςΑ ι γ ύ π τ ο υτ ρ ο -ψ ά ς . Έ μ ν η σ θ η μ ε νγ ά ρ , φ η σ ι, τ ο ν ςϊ χ θ ί α ςο ν ςη σ & ί ο μ ε νε νΛ ι γ ν ι τ τ ωϋ ω ρ ι ά ν, τ ο ν ςσ ι χ ΰ ο ν ς ,π έ ~

7 ΐ ο ν α ς, π ρ ά σ α , χ ρ ό μ μ ν α, σ χ ό ρ ο δ αν ν ν ι δ εη ψ ν χ η■ η μ ώ νκ α τ ά ξ η ρ ο ς ,ο υ δ έ νπ λ η νπ ρ ο ςτ ομ ά ν ν αό φ θ α λ -μ ο ιη μ ω ν .ν )

§ . 1 6 .Σ υ ν τ ε ί ν ε ιδ ι π ρ ο ςη θ ο π ο ί ί α νχ α ιτ ο , Έ ξ -η γ α γ ε να υ τ ό νε ξ ω , ο τ ί ν ε ςυ π όά μ ο ν ρ ί α ςή θ ο υ ςε ϊ -ώ θ α σ ιγ ε λ ά ν, φ ά σ κ ο ν τ ε ς, ε ϊ ' σ ωγ ά ρτ ι ςε ξ ά γ ε τ α ι ,ηε ' μ π α λ ι ν ε ι ς έ ρ χ ε τ α ι¥ ξ ι ο - $Ν α ι ,ε φ η νά ν, ώ κ α τ α γ έ -λ α σ τ ο ιχ α ιλ ί α νε υ χ ε ρ ε ί ς' ψ υ χ ή ςγ ά ρτ ρ ό π ο υ ςί χ ν η -λ α τ ε ΐ νο ν κε μ ά θ ε τ ε, ά λ λ άσ ω μ ά τ ω ντ ά ςε ν τ ο ύ τ ο ι ςμ ε τ α β α τ ι χ ά ςκ ι ν ή σ ε ι ςμ ό ν α ςε ρ ε υ ν ά τ ε .Λ ι όπ α ρ ά δ ο -' ξ ο νν μ ΐ νφ α ί ν ε τ α ιε ϊ τ ι ςε ξ έ ρ χ ε τ α ιε ϊ ' σ ω, η ε ι ς έ ρ χ ε τ α ιΤ ξ ω' τ ο ι ςδ έ Μ , ω ν σ έ ι ο ς γ ν ω ρ ί μ ο ι ς - η μ ΐο ν δ ε ντ ο ύτ ω ν ά π ω δ ό νε σ τ ί ν .Υ Η .ο υ κά ν ε ΐ π ο ι τ ε, τ ο ν μ ε ντ ε -

λ ε ι ο να ρ χ ι ε ρ έ α, ο π ό τ εε ντ ο ι ςά δ ν τ ο ι ςτ ά ςπ α τ ρ ώ ο υ ςα γ ι σ τ ε ί α ςε π ι τ ε λ ε ί ,έ ν δ ο νε ί ν α ιτ εκ α ιΙ ' ξ ω' έ ν δ ο νμ ε ντ ωφ α ν ε ρ ωσ ώ μ α τ ι, ε ' ξ ωδ εψ υ χ γ ιτ ι )π ε ρ ι φ ο ί τ ωκ α ιπ ε π λ υ , ν η μ ε ν γ ι; Κ α ιε ' μ π α λ ι ν ,τ ι ν άμ η δ έγ έ ν ο υ ςο ν τ ατ ο νϊ ε ρ α ι μ έ ν ο νθ ε ο φ ι λ ήκ α ιφ ι λ ό θ ε ο ν ,ε ' ξ ωτ ω νπ ε ρ ι ρ -ρ α ν τ η ρ ί ω νε σ τ ώ τ α, ε σ ω τ ά τ ωδ ι α τ ρ ι ' β ε ι ν, ά π ο δ η μ ί α ν■ η γ ο ν μ ε ν ο ν' ό λ ο ντ ο νμ ε τ άσ ώ μ α τ ο ςβ ί ο ν ;Ό π ά τ εδ έδ ν ν α ι τ οψ υ χ βμ ο ν ήζ η ν ,ώ ςε ν π α τ ρ ί δ ικ α τ α μ έ ν ε ι νν π ο λ α μ β ά ν ε ι ν; Κ α ιγ ά ρφ ι λ ί α ςμ έ νε σ τ ί νί ξ ωπ ά ςά φ ρ ω ν ,χ α ιά νσ ν ν η μ ε ρ ε ν ω νμ η δ 'ά χ α ρ ε ς ά π ο λ ε ίτ α ι· ε ϊ ' σ ωδ επ ά ςσ ο φ ό ς ,χ α ιά ν μ ημ ό ν ο νχ ώ ρ α ι ς ,ά λ λ ακ α ιμ ε γ ά λ ο ι ςχ λ ί μ α σ ιγ η ςδ ι ω χ ι α μ έ ν ο ςτ υ γ χ ά ν χ .

* )Ν α ι η .1 1 ,ί . — Ο β η .1 5 ,5 .

Page 29: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 29/335

Ρ Η Ι Ε , .Ι ϋ Ό .φ ϋ ΐ δΚ Ε Κ .Ό Ϊ Υ .Η Ε Κ .{ . 1 6 .1 7 .2 1

Κ α τ άδ ί Μ ω ν σ η ν6 φ ΰ . ο ςο ΐ - τ ω ςΙ γ γ ν ςε σ τ ί ν ,ώ ς τ ίά δ ι α φ ο ρ ε ΐ νψ υ χ ή ς ·) . ί γ ε ιγ ά ρ, Όφ ί λ ο ς ,ό Ί σ ο ςτ ηψ ν / ΐ ίσ ο ν . * ) Κ α ι ο ι ε ρ ε ί ςμ ε ' ν τ ο ι α ν & ρ ω -π ο ςο ν χε ' σ τ ν . ιχ α τ 'α ν τ ο ν ,' ό τ α νε ι ς ί τ )ε ι ςτ αά γ ι ατ ώ να γ ί ω ν, ¥ ω ςα νε ξ ί λ & η, * * )ο υσ ο ψ α τ ι χ α ΐ ςα λλ άτ α ΐ ςχ α τ άψ ν χ η νχ ι ν η σ ε σ ι ν .Ο γ α ρν ο υ ς , ο τ εμ ε νχ α & α ρ ώ ςλ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί& ε ω ,ο ν χ ϊ σ τ ι νά ν & ρ ώ π ι ν ο ςα λ λ ά& ε ΐ ο ς' ο τ ε< 5 ίά ν & ρ ω π ί ν ωτ ι ν ϊ, τ ε τ ρ α π τ α ιχ α -τ α β ά ςά π 'ο υ ρ α ν ο ύ ,μ ά λ λ ο νδ ι π ι σ ώ νε π ϊγ ην , ε ξ ε ρ -

4 8 ϋ χ ε τ α ι, χ α ϊά νε τ ιμ έ ν ητ ο σ ώ μ αέ ν δ ο να ν τ ώ .Ό ρ -Ο , & ό τ α τ αο ν νι ϊ ρ η τ α ι, Έ ' ξ η γ α γ ε να ν τ ο νε ξ ω, τ ω νχ α τ άτ ο σ ώ μ αδ ε σ μ ω τ η ρ ί ω ν, τ ω νχ α τ άτ ά ςα ισ θ ή σ ε ι ςφ ω λ ι ώ ν ,τ ώ νχ α τ άα π α τ ε ώ ν αλ ό γ ο νσ ο φ ι -α τ ε ι ώ ν' ί π ϊ π ά α ι ν, α ν τ ο νε ξε α ν τ ο νχ α ιτ ο νδ ο χ ι ΐ να ν τ ε ξ ο ν α ί ωγ ν ώ μ ηχ α ια υ τ ο χ ρ ά τ ο ρ ιν ο ι ΐ ντ ε χ α ϊχ α -τ α λ α μ β ά ν ι ι ν .

§ . 1 7 . Π ρ ο α γ α γ ώ νδ εα υ τ ό νε ξ ωφ η σ ι ν , Ά ν ά -β λ ε ψ ο νε ί ςτ ύ νο ν ρ α ν ο ν ,χ α ιά ρ ί ΰ μ η ο ο ντ ο υ ςά σ τ ε -ρ α ς, ε ά νδ ν ν η & η ςΙ ξ α ρ ι & μ η σ α ια ν τ ο ν ς .Ο ν τ ω ςΙ ' σ τ α ιτ οσ π έ ρ μ ασ ο ϋ .\ ) Π α γ χ ά λ ω ςε ί π ε ν , ο ντ ω ςϊ α τ α ι4 9 3τ οσ π ί ρ μ ασ ο να λ λ 1ο ντ ο σ ο ν τ ο ν ,τ ο ΐ ςα α τ ρ ο ι ςϊ σ ά - Ρ .ρ ι θ · μ ο ν .Ο υγ ά ρα ν τ οτ οπ λ η & ο ςμ ό ν ο ν ,ά λ λ άχ α ια λ λ αμ ν ρ ί ατ ώ νε ι ςε ν δ α ι μ ο ν ί α νο λ ό χ λ η ρ ο νχ α ϊπ α ν τ ε λ ή

β ο ν λ ε τ α ιπ α ρ ε μ φ α ί ν ε ι ν . Ο ν τ ω ςο ν νΙ ' σ τ α ι ,φ η σ ι ν ,ώ ςι / ε ιτ ο ο ρ ώ μ ε ν ο να ϊ & ί ρ ι ο ν, ό ν τ ω ςο υ ρ ά ν ι ο ν, ό ν τ ω ςα υ γ ή ςγ ί μ ο νά α χ ί ο νχ α ϊχ α & α ρ ά ς ,—ο ΰ ρ α ν ο ϋγ ά ρά π ε λ η λ α τ α ιν ί ι ' ξ, χ α ϊα ρ ε τ ή ςτ οο χ ό τ ο ς, —ά σ τ ρ ο ε ι -δ ί σ τ α τ ο ν, ε νδ ι α χ ε χ ο σ μ η μ ε ν ο ν, τ ά ξ ε ιχ ρ ώ μ ε ν ο νά χ λ ι -ν ε ΐ ,τ ι ]χ α τ άτ α ν τ αχ α ϊώ ς α ν τ ω ςε χ ο ν σ η .Β ο ν λ ε τ α ιγ ά ρά ν τ ί μ ι μ ο νο υ ρ α ν ο ύ, ε ι δ εχ ρ ηχ α ϊπ ρ ο ς ν π ε ρ β ά λλ ο ν τ αε ϊ π ε ϊ ν ,ο ν ρ α ν ο νε π ί γ ε ι ο νά π ο φ η ν α ιτ η ν τ ο νσ οφ ο ύ ψ ν χ η ν ,Ι ' χ ο ν σ α νε ν α ΐ & ε ρ ιχ α & α ρ ά ςφ ά σ ε ι ς, τ ε -τ α γ μ ε ν α ςχ ι ν η σ ε ι ς ,χ ο ρ ε ί α ςε μ μ ε λ ε ί ς ,ϊ ϊ ε ί α ςπ ε ρ ι ό δ ο ν ς ,

· ) Ο β α » .1 3 ,6 . — · * )Ι β τ .1 6 ,1 7 .—* * * )Ο ί η .1 5 ,5 .

Page 30: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 30/335

2 2Ρ Η Ι Ε , .Ι Ι Ι Ό .( ? ϋ Ι 8Π Ε Κ .ϋ ΐ ν .Η Ε β .} .1 7 .1 8 .

α ρ ε τ ώ νά σ τ ρ ο α δ ε σ τ ά τ α ςκ α ϊπ ε ρ ι λ α μ π ε σ τ ά τ α ςα υ γ ά ς .Ε ϊ δ ' ά μ η χ α ν ο να ι σ θ η τ ώ να σ τ έ ρ ω να ρ ι θ μ ό νε ύ ρ ε ϊ ν ,

π ώ ςο ν χ ιμ ά λ λ ο ν ν ο η τ ώ ν; * Ε φ' ' ό σ ο νγ α ρο ΐ μ α ιτ οκ ρ ί ν ο ντ ο ΰκ ρ ι ν ο μ έ ν ο υ α μ ε ι ν ο νη χ ε ί ρ ο ν ,—ν ο υ ςμ ε νγ α ρα μ ε ι ν ο να ι ο & ή σ ε ω ς, δ ι ά ν ο ι α ςδ έ ά μ β λ ν τ ε -ρ ο ν α ϊ σ & η σ ι ς, — ( π ι τ ο ο ο ϋ τ ο νκ α ιτ α κ ρ ι ν ό μ ε ν αδ ι ε ν ή ν ο γ ε νω ς τ ιμ υ ρ ί ωπ λ η θ - ε ιτ ά ν ο η τ άτ ω να ϊ -σ & η τ ώ νυ π ε ρ β ά λ λ ε ι ν .' Γ ο νγ α ρι ρ ν χ η ςό μ μ α τ ο ςβ ρ α -χ υ τ ά τ ημ ο ί ρ αο ι κ α τ άσ ώ μ αά φ & α λ μ ο ί 'τ ο μ ε νγ α ρϊ ο ι κ ι νη λ ί ω ,λ ν χ ν ο ν γ ο ι ςδ ε ο ύ τ ο ι ,μ ε λ ε τ ώ σ ι νε ξ ά π τ ε -σ & α ίτ ε κ α ισ β έ ν ν ν σ 3 · α ι .

§ . 1 8 . Ά ν α γ κ α ί ω ςο ν νΙ π ι λ ί γ ε τ α ι, Έ π ί σ τ ε ν σ εΙ Α β ρ α ά μτ ω& ε ώ ,* ) π ρ ο ςε π α ι ν ο ντ ο νπ ε π ι σ τ ε ύ κ όχ ο ς .Κ α ί τ ο ιτ ά χ αα ν τ ι ςε ι ' π ο ι, τ ο 2 γ 'ά ξ ι ο νε π α ίν ο υκ ρ ί ν ε τ ε; Τ ί ςδ εο υ κα ντ ι λ ε γ ο ν τ ι κ α ιν π ι σ χ ν ο υ —μ έ ν ω& ί ΰπ ρ ο ς έ χ ο ιτ ο νν ο υ ν, κ α ια ν ε ϊ π ά ν τ ω ν

ά δ ι κ ώ τ α τ ο ςκ α ια σ ε β έ σ τ α τ ο ςώ ντ ν γ χ ά ν ο ι; Π ρ ο ςο νΙ ρ ο ν μ ε ν, μ η ,μ η ,ω γ ε ν ν α ί ε ,ά ν ε ξ ε τ ά σ τ ω ς, η τ ο νσ ο φ ο νά ψ ί λ γ ιτ ά π ρ έ π ο ν τ αε γ κ ώ μ ι α ,η τ ο ι ςά ν α ' ξ ί ο ι ςτ η ντ ε λ ε ι ο τ ά τ η να ρ ε τ ώ νπ ί σ τ ι νμ α ρ τ υ ρ ή σ η ς, η τ η νη μ ε τ έ ρ α νπ ε ρ ιτ ο ύ τ ω νγ ν ώ σ ι να ί τ ι ά σ τ \ .Β α & ν τ έ ρ αγ ά ρε ι β ο υ λ η & ε ί η ςε ρ ε υ ν α νκ α ιμ ησ φ ό δ ρ αέ π ι π ό -λ α ι ο νπ ο ι ή σ α σ & α ι, σ α φ ώ ςγ ν ώ σ τ ], Ό τ ιμ ο ν ω& ε ( 7 >

χ ω ρ ί ςε τ έ ρ ο υπ ρ ο ςπ α ρ α λ ή ψ ε ω ςο υρ ά δ ι ο νπ ι σ τ ε ϋ σ α ι ,ό ι άτ η νπ ρ ο ςτ ο 3 - ν η τ ο νω σ υ ν ε ζ ε ΰ γ μ ε 9 - ασ υ γ γ έ -ν ε ι α ν· Ό π ε ρη μ ά ςκ α ιχ ρ ή μ α σ ι ,κ α ιδ ό ξ η ,κ α ιά ρ γ τ \ ,κ α ιφ ί λ ο ι ς, υ γ ε ί ατ ε κ α ιρ ώ μ ΐ ]σ ώ μ α τ ο ς ,κ α ϊά λ λ ο ι ς

4 8 6 τ τ ο λ λ ο Γ ς ά ν α π ε ί & ε ιπ ε π ϊ α τ ε ν κ έ ν α ι .Τ ο δ ε έ κ ν ί ψ α -Ή Ι , σ & α ιτ ο ύ τ ω νί ' κ α σ τ ο ν, κ α ι>ά π ι σ τ η σ α ιγ ε ν έ σ ε ιτ ί }

π ά ν τ αέ ξ ε α υ τ ή ςά π ί σ τ ω, μ ό ν ωδ ε π ι σ τ ε ϋ σ α ιτ ω κ α ϊπ ρ ο ςά λ η & ε ι α νμ ο ν ωπ ι σ τ ώ, μ ε γ ά λ η ςκ α ιο λ υ μ π ί ο υδ ι α ν ο ί α ςε ' ρ γ ο νΙ σ τ ϊ ,π ρ ο ςο ν δ ε ν υ ςο ν κ έ τ »δ ε λ ε α ζ ο μ έ ν η ςτ ω νπ α ρ *η μ ϊ ν .

* ) Ο β η .1 5 , 6 .

Page 31: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 31/335

Ρ Η Ι Ι , .Ι Μ Ό .ρ υ ΐ 8Κ Ε Ι 1 .ϋ ΐ ν .Η Ε Κ .} .1 0 .2 0 .2 3

{ . 1 9 . Ε ν δ ί τ ό φ ά ν α ι, λ ο γ ι σ & η γ α ιτ η νπ ί ~α τ ι νε ϊ ςδ ' ι κ α ι ο σ ν ν η ν« ν τ ο ; . * )Λ ί κ α ι ο νγ α ρό ν τ ω ςο ΰ δ ε ν, ω ς ά κ ρ ά τ ι οκ α ιά μ ι γ ε ΐτ Τ )π ρ ο ς& ε ό νμ ό ν ο νπ ί σ τ ι ικ ε χ ρ η σ ό α ι .Τ ο δ ε *δ ί κ α ι ο νκ α ιά κ ό λ ο ν Ο - ο ντ ο ν τ οτ ί ; φ ύ σ ε ιπ α ρ ά δ ο ' ξ ο νε ν ο μ ί σ Ο η ,δ ι ατ η ντ ω ν 4 9 4π ο λ λ ώ νά π ι σ τ ί α νη μ ώ ν ,ο ις Ι λ Ι γ / ω νο ι ε ρ ό ςλ ό γ ο ς Ρ .ψ η σ ϊ ν ,ο τ ιτ 6 Μ μ ό ν ωτ ωο ν τ ιβ ε β α ί ω ςκ α ϊά κ λ ι -ν ώ ςο φ μ ι ΐ ν ,& α ν μ α σ τ ο νμ ε ν π α ρ 'ά ν ΰ - ρ ώ π ο ι ς} ο ΐ ςά γ α & ώ νά δ ο λ ω νκ τ η σ ι ςο υ κε σ τ ί ν ,ο υ & α υ μ α σ τ ό νδ ί π α ρ 'ά λ η & ε ί αβ ρ α β ε υ ο ΰ σ ΐ ], δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ςδ ε α υ τ όμ ό ν ο νέ ρ γ ο ν .

§ , 2 0 . Ε ί π εδ ι , φ η σ ϊ , π ρ ο ςα υ τ ό ν ,Ι γ ώδ ·

ϋ - ι υ ς ,ό Ι ' ξ α γ α γ ώ νσ ε Ι κ γ η ςΧ α λ δ α ί ω ν ,ω ς τ εδ ο ύν α ισ ο ιτ ί νγ η ντ α ΰ τ η νκ λ η ρ ο ν ο μ η σ α ι .* * ) Τ ο ϋ τ 'ο ν χν π ό σ χ ε σ ι νμ ό ν ο ν ,ά λ λ άκ α ϊπ α λ α ι ά ςν π ο σ χ ί α ε ω ςβ ε β α ι ' ι ο σ ι νί μ φ α ί ν ε ι .Τ ο μ ί νο ν νπ ά λ α ιδ ω ρ η & ί νά γ α ϋ ό νΙ ' ξ ο δ ο ςη να π ότ η ςΧ α λ δ α ϊ κ η ςμ ε τ ε ω ρ ο λ ογ ί α ς ,ή τ ι ςά ν ε δ ί δ α σ κ ε νο υ & ε ο ϋΐ ρ γ ο ν ,ά λ λ ά& ε ό ντ ο νκ ό σ μ ο νε ί ν α ιν π ο λ α μ β ά ν ε ι ν, κ α ϊτ ο τ ι ( υκ α ϊτ ό χ ε ί ρ ο να π α σ ιτ ο ι ςο ν α ι ν, ψ ο ρ α ϊ ςκ α ϊτ ε τ α γ μ ί ν α ι ςά σ τ ί ρ ω νπ ε ρ ι ό δ ο ι ςά ρ ι & μ ε ΐ α & α ι ,κ α ϊΙ ν & Μ ετ η νά -γ α & ο ΰκ α ϊκ α κ ο ϋγ ί ν ε α ι νη ο τ ή ο θ - α ι .Τ α ύ τ αδ ϊ τ ω νκ α τ ' ο υ ο α ν ό ν ηο μ α λ ήκ α ιτ ε τ α γ μ έ ν ηκ ί ν η σ ι ς ,τ ο υ ςε υ χ ε ρ έ σ τ ε ρ ο υ ςϊ π ι ι σ ετ ε ρ α τ ε ΰ ε σ & α ι· κ α ϊγ α ρτ όΧ α λδ α ί ω νό ν ο μ αρ ε τ α λ η φ & ε ν' · \ ό μ α λ ό τ η τ ιπ α ρ ω ν υ μ ε ΐ .Τ ό δ ί ν ί ο να γ α & δ ν ,κ τ η σ α σ & α ισ ο ψ ί α ν τ η νά δ ί δ α -κ τ ο νμ ϊ να ί σ & η σ ε ι, ν ώδ ε ε ί λ ι κ ρ ι ν ε σ τ ά τ ωκ α τ α λ α μ -β α ν ο μ ί ν η ν, δ ι ' η ς α π ο ι κ ι ώ νη . ά ρ ί σ τ ηβ ε β α ι ο ν τ α ι 'μ ε τ α ν ι α τ α μ ί ν η ςτ η ςψ ν χ η ςά π όά σ τ ρ ο ν ο μ ί α ςΙ π ιφ υ -σ ι ο λ ο γ ί α ν, κ α ϊά π όά β ε β α ί ο υε ί κ α σ ί α ςΙ π ϊ π ά γ ι ο νχ α τ ά λ η · ψ ι ν, κ α ϊκ υ ρ ί ω ςε ί π ε ΐ ν, ά π ότ ο νγ ε γ ο ν ό τ ο ςπ ρ ο ςτ ό ά γ ί ν ν η τ ο ν, ά π ότ ο νκ ό σ μ ο υπ ρ ό ςτ ο νπ ατ έ ρ ακ α ϊπ ο ι η τ η να ν τ ο ν .Τ ο υ ςμ ε νγ α ρτ ά ςγ ν ώ -

· ) Ο β η .1 ί ,β . — * * )Ι Μ 4 .7 .

Page 32: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 32/335

2 4Ρ Η Π *Ι ϋ ϋ .0 ϋ 1 8Κ Ε Κ .Ό Ϊ Υ .Η Ε Κ .5 .2 0 . 2 1 .

μ α ςΧ α λ δ α ' ΐ ζ ο ν τ α ςο ν ρ α ν ώη ε π ι σ τ ε ν χ ί ν α ι ' ,τ ο νδ ι ε ν -ΐ ) έ ν δ εμ ε τ α ν α σ τ ά ν τ ατ ωε π ά γ ωτ ο νο ν ρ α ν ο νχ α ϊη ν ι -

ό χ ωτ ο νπ α ν τ ό ςχ ό σ μ ο ν ,& ί ψ ,φ α σ ϊ νο ί χ ρ η σ μ ο ί .Κ αλ ό ςγ εο χ λ η ρ ο ς ,μ ε ί ζ ω ν ϊ σ ω ςτ η ςδ ν ν ά μ ι ω ςτ ο νλ α μβ ά ν ο ν τ ο ς ,ε π ά ξ ι ο ςδ ι τ ο νμ ε γ έ & ο ν ςτ ο νδ ι δ ί ν τ ο ς .

§ . 2 1 . Ι Α λ λ 'ο ν χε ξ α ρ χ ε ΐχ ρ η σ τ άε λ π ί σ α ιχ α ϊθ α υ μ ά σ ι αη λ ί χ απ ρ ο ς δ ο χ η σ α ιτ ωσ ο φ ί α ςέ ρ α σ τ β ,δ ι ατ ω νθ ε σ π ι σ θ έ ν τ ω ν, ά λ λ 'ι ϊ μ ηχ α ϊτ ρ ό π ο νγ ν ω σ ι τ α ι

χ α & 'ο ν έ φ ί ξ ι τ α ιτ η ςτ ο υχ λ ή ρ ο νδ ι ά δ ο χ η ς, π α γ χ ά -4 8 7λ ι π ο νη γ ε ί τ α ι ,α τ εδ ί ψ ω νε π ι σ τ ή μ η ςχ α ιά π λ ή α τ ωΜι / ω να υ τ ή ς .Λ ι όπ ν ν & ά ν ι τ α ιφ ά σ χ ω ν , Κ ύ ρ ι εθ ε έ ,

χ α τ άτ ί γ ν ώ σ ο μ α ι ,ο τ ιχ λ η ρ ο ν ο μ η σ ωα υ τ ή ν; * )̂ ' Ι α ω ζα ντ ι ς ε ϊ π ο ι ,μ ά / ε σ & α ιτ ο ν τ οτ ωπ ι π ι σ τ ι ν χ ί ν α ι* τ ομ ε νγ ί ι ρά π ο ρ ε ΐ νε ν δ ο ι ά ζ ο ν τ ο ς, τ ό < ) ' ίμ η χ ί τ ιζ η τ ε ΐ νπ ι π ι σ τ ι ν χ ό τ ο ςέ ρ γ ο νε ί ν α ι .Λ ε χ τ έ ο , νο ν ν, ο τ ιά π ο -ρ ι ΐ χ α ϊπ ε π ί σ τ ε ν χ ε ν, ο ν μ η νπ ι ρ ϊτ ο ν α ν τ ο ν 'χ α ιπ ο λ λ ο νγ ι χ α ϊδ ι ϊ . Π ι π ί σ τ ι υ χ ιγ α ρο τ ιχ λ η ρ ο ν ο μ οε ' σ τ α ισ ο φ ί α ς ,τ ο νδ ι τ ρ ό π ο να υ τ όμ ό ν ο νζ η τ ι ΐχ α & 'ο ν α νγ έ ν ο ι τ ο■ τ ο δ ι ο τ ιγ ε ν ή σ ι τ α ι, π ά ν τ ω ςχ α τ ά4 9 5τ ά ςθ ε ί α ςυ π ο σ χ έ σ ε ι ςβ ε β α ί ω ςχ α τ ι ί λ η φ ι .Τ ο νπ ό - Ρ .θ ο νο ν νω χ ί χ ρ η τ α ιπ ρ ο ςτ ο μ α θ ε ΐ νέ π α ι ν έ ο α ςοδ ι δ ά σ χ α λ ο ς, ά ρ χ ε τ α ιτ η ςν φ η γ ή σ ε ω ςα π όσ τ ο ι χ ε ι ώδ ο υ ςε } ς α γ ω } ' η ς, ί ν % π ρ ώ τ ο νχ α ϊά ν α γ χ α ι ό τ αγ έ γ ρ α π τ α ι , Λ ά β εμ ο * . * * )Β ρ α χ ε ί αμ ε νη λ ε ξ ι ς ,π ο λ λ ήδ ί η δ ν ν α μ ι ς ,ε μ φ α ί ν ε ιγ α ρο ν χο λ ί γ α .Π ρ ώτ ο νμ ε ν ,ί δ ι ο ν, φ η σ ϊ ν ,ο ν δ ε νέ χ ε ι ςα γ α θ ό ν ,ά λ λ 'οτ ι α ν ν ό μ ι σ ε ςε χ ε ι ν, έ τ ε ρ ο ςπ α ρ ί σ χ η χ ε ν .Έ ' ξο να ν ν -ά γ ε τ α ιο τ ιθ ε ο ντ ο νδ ί δ ο ν τ ο ςχ τ ή μ α τ απ ά ν τ α ,ά λ λ 'ο υτ η ςμ ε τ 'α ν τ ό νχ α ϊτ ά ςχ ε ί ρ α ςε ι ςτ όλ α β ε ί νπ ρ ο -τ ε ι ν ο ν σ η ςγ ε ν έ σ ε ω ς .Λ ε ν τ ε ρ ο νδ έ, χ α ϊα νλ ά β η ς ,λ ά β ε ,μ ησ ι α ν τ ω ,δ ά ν ι ι ο νδ ι η π α ρ α χ α τ α θ ή χ ην ο -μ ί σ α ςτ ό δ ο θ έ ν, τ ω π α ρ α χ α τ α θ ε μ έ ν ωχ α ϊσ ν μ β α -λ ό ν τ ιά π ο δ ο ς, π ρ ε σ β ν τ έ ρ α νχ ά ρ ι νχ ά ρ ι τ ιν ε ω τ έ ρ α ^

· ) β β η .1 5 ,8 . — ) η > Μ .τ . 9 .

Page 33: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 33/335

ρ η ι ι , .ι υ ο .< ? υ ΐ δκ ε κ .ϋ ΐ ν .η ε β .} .α .2 ΐ . 2 5

π ρ ο χ α τ ά ρ χ ο ν σ α νά ν τ ε χ τ ι ι ο ν σ ηδ ι κ α ί ω ςχ α ιπ ρ ο ς η χ ό ν -τ ω ςά μ ε ι ψ ά μ ε ν ο ς .

\ -

2 2 . Π ο λ λ ο ίγ ά ρϊ χ π α ρ α χ α τ α & η χ ώ νΗ ρ ώ νπ ο ν η ρ ο ίε γ ε ν ο ν τ ο ,τ ο ΐ ςά λ λ ο τ ρ ί ο ι ςώ ςΙ δ ί ο ι ςυ π 'ά μ έ -τ ρ ο ντ η ςπ λ ε ο ν ε ξ ί α ςχ α τ α χ ρ η σ ά μ ε ν ο ι .Σ ν δ ε ,ωγ ε ν ν α ί ε, π ε ι ρ ώπ α ν τ ϊα & έ ν ε ι, μ ημ ό ν ο νά σ ι ν ήχ α ϊ

* ά χ ι β δ ή λ ε ν τ α φ ν λ ά τ τ ε ι να ε \ α β ε ς, ά λ λ ακ α ιπ λ ε ί ο ν ο ςί π ι μ ε λ ε ί α ςά ' ξ ι ο ύ ν ,' ϊ ν 'ο π α ρ α κ α τ α θ ε μ έ ν ο ς μ ηϊ χ ητ η ςπ α ρ άσ ο νφ υ λ α κ ή ςα ί τ ι ά σ & α ι .1 ΐ α ρ α κ α τ ( 3 - ε τ οδ εσ ο ια ν τ ώψ ι > χ ή ν, λ ό γ ο ν, . α ι ' σ 9 - η σ ι ν6 ζ ω ο π λ ά σ τ η ς ,α σ ν μ β ο λ ι χ ώ ςδ ά μ α λ ι ς, χ ρ ι ο ς, α ι' ξ ε ν Ί ε ρ α ΐ ςγ ρ α -φ α ϊ ςώ ν ο μ ά σ Οη σ α ν .Τ α ύ τ αδ ε *ο ϊ μ ε ν ε ν ϋ ν ςί π οφ ι λ α υ τ ί α ς έ ν ο σ φ ί α α ν τ ο, ο ϊδ ί π ρ ο ςχ α ι ρ ι ω τ ά ι η νά π ό -δ ο σ ι ν ε τ α μ ι ε ν α α ν τ ο .Τ ω νμ ε νο ν ν ν ο σ φ ι ζ ο μ έ ν ω νο υ κε σ τ ί νά ρ ι & μ ό νε ν ρ ε ΐ ντ ι ςγ α ρη μ ώ νψ ν χ ή νχ α ιλ ό - ,γ ο νχ α ια ϊ ' σ & η σ ι ν, ο ϋπ ά ν τ αο μ ο ΰτ α ύ τ άφ η σ ιχ τ ήμ α τ αα υ τ ο ύε ί ν α ι ,~ . τ υα ι σ & ά ν ε α & α ι, τ ο λ έ γ ε ι ν ,τ οκ α τ α λ α μ β ά ν ε ι ν, ο ι ό μ ε ν ο ςΙ φ 'ε α υ τ ώμ ό ν ωκ ε ϊ σ θα ι;Τ ω νδ ί π ί α τ ι νΊ ε ρ ά νχ α ια σ υ λ ο ν ό ν τ ω ςδ ι α φ ν λ α τ -τ ό ν τ ω ν, ο λ ί γ ο ςΙ σ τ ι νά ρ ι 9 - μ ό ς .Ο ύ τ ο ιτ α ύ τ ατ « .τ ρ ί αά ν α τ ε & ε ί χ α α ι& ε ψ, - ψ ν χ ή ν ,α ϊ σ ^ η σ ι ν , λ ό γ ο νε λ α β ο νγ ά ρο ν χε α ν τ ο ϊ ς , ά λ λ 'ε κ ε ί ν ωτ α ύ τ απ ά ν τ α ψ ;ω χ α ιε ι κ ά τ ω ςω μ ο λ ό γ η σ α νχ α τ 'α ν τ ο νε ί ν α ιτ ά ςε κ ά σ τ ω νί ν ε ρ γ ε ί α ς, τ ο νν ο ντ ά ςδ ι α ν ο ή σ ε ι ς ,τ ο ύλ όγ ο υτ ά ςε ρ μ η ν ε ί α ς ,τ η ςα ί σ & ή σ ε ω ςτ ά ς φ α ν τ α σ ί α ς .Ο ιμ ε νο ν νε α υ τ ο ΐ ςτ α ύ τ αε π ι γ ρ ά φ ο ν τ ε ς, ά ξ ι ατ α ΰ - .

( 8 8τ ατ η ςε α υ τ ώ νβ α ρ ν δ α ι μ ο ν ί α ςί κ λ η ρ α ' ι σ α ν τ ο .Ψ υ - - ,Λ . χ ή νμ ε νε π ί β ο υ λ ο ν ,ά λ ό γ ο ι ςπ α & ε σ ιπ ε φ υ ρ μ έ ν η ν ,χ α ι

π λ ή & ε ι χ α χ ι ώ νχ ά τ ε ι λ η μ μ ί ν η ν· τ ο τ εμ ε νν π όλ α ιμ α ρ γ ί α ςχ α ιλ α γ ν ε ί α ς, ώ ς π ε ρί νχ α μ α ι τ υ π ε ί ψπ ε ρ ι ν -β ρ ι ζ ο μ ε ' ν η ν ,τ ο τ ίδ ί ν π οπ λ η & ο ν ςα δ ι κ η μ ά τ ω ν ,ώ ς π ε ρί ν δ ε σ μ ω τ η ρ ί φχ α & ε ι ρ γ ν υ μ ε ν η ν, μ ε τ άκ α κ ο ύ ρ γ ω ν ,ο ΰ κά ν & ρ ώ π ω ν ,ά λ λ 'ί π ι τ η δ ε υ μ ά τ ω ν, α π ά α ιτ ο ϊ ς4 9 6χ ρ ι τ α ϊ ςά γ ώ γ ι μ αγ ί ν ε τ α ι .Λ ό γ ο νδ εσ τ ό μ α ρ γ ο ν , ή χ ο -Ρ .ν η μ έ ν ο νχ α τ ατ τ ςά λ η & ι ί α ς ,β λ α β ε ρ ύ νμ ε ντ ο ι ςί ν -

Page 34: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 34/335

2 6Ρ Η Ι Ι , .Ι ϋ ϋ .ρ ϋ Ι 8Κ Ε Κ .Ό Τ Υ .Η Ε Κ .$ .2 2 . 2 3 .

τ ν γ χ ά ν ο ν σ ι ν, α ί σ χ ν ν η νδ ε τ ο ι ςχ ε χ τ η μ ε ν ο ι ςΙ π ι φ έ -ρ ο ν τ α .Λ ϊ σ & η σ ι νδ εά χ ό ρ ε σ τ ο ν, ε μ φ ο ρ ο ν μ ε ν η νμ ε νά ε ϊτ ω να ί σ ' ά η τ ώ ν, ν π οδ ε α χ ρ ά τ ο ρ ο ςε π ι & υ μ ί αμ η δ ί π ο τ εε μ π λ η π ϋ η ν α ιδ υ ν α μ ε ν η ν, ά λ ο γ ο ϋ σ α ντ ω νσ ι ο φ ρ ο ν ι σ τ ώ ν ,ω ςπ α ρ ο ρ ά νχ α ϊπ α ρ α χ ο ν ε ι ν, χ α ίο σ αα ν ε π ' ω φ ε λ ε ί αδ ι ε ξ ί ρ χ ω ν τ α ι, π α ρ α π τ ΰ ε ι ν .Ο ιδ ελ α β ό ν τ ε ςμ ή ε α υ τ ο ϊ ς ,ά λ λ α& ε ω, τ ο ύ τ ω νε χ α σ τ ο να ί τ ι οά ν ε β ε σ α ν, ι ε ρ ο π ρ ε π έ ςχ α ϊά γ ω νό ν τ ω ς δ ι α φλ ά ' ξ α ν τ ε ςτ ο χ ε χ τ η μ ε ν ο ν ^τ η ν μ ε νδ ι ά ν ο ι α ν, ν αμ ηδ έ νά λ λ ο ,η τ άπ ε ρ ϊ& ε ο ΰχ α ιτ ω νά ρ ε τ ώ ν α ν τδ ι α ν ο η σ α ι *τ ο νδ ι λ ό γ ο ν, ' ί ν 'ά / α λ ί ν ι οσ τ ό μ α τ ιε γ -χ ω μ ί ο ι ςχ α ϊν μ ν ο ι ςχ α ϊε ν δ α ι μ ο ν ι σ μ ο ϊ ςγ ε ρ α ί ρ ο ιτ ο ντ ω νό λ ω νπ α τ έ ρ α ,τ ά ςπ ρ ο ςε ρ μ η ν ε ί α νά π ά ο α ςά ρ ε -τ ά ς ,ε ι ς. ' ε κ ν .τ ο ν τ οι ι ό ν ο νέ ρ γ ο να ν γ χ ρ ο τ ω νχ α ϊε π ι δ ε ι -χ ν ύ μ ε ν ο ς * 'τ η νδ ε α ϊ σ θ - η σ ι ν ,' Ί ν αφ α ν τ α σ ι ο ν μ ε νπ ά ντ α τ ο να ι σ } η τ ο νχ ό σ μ ο ν, ο ν ρ α ν ό ντ ε χ α ϊγ η ν, χ α ιτ ά ςμ ε τ α ' ξ ι ιφ ύ σ ε ι ς ,ζ ώ άτ ε χ α ϊφ υ τ ά, ε ν ε ρ γ ε ί α ςτ εχ α ϊδ υ ν ά μ ε ι ςα ν τ ω ν, χ α ϊο σ α ιχ ι ν η σ ε ι ςχ α ϊσ χ έ σ ε ι ς ,ά δ ο λ ω ςχ α ϊχ α & α ρ ώ ςψ ν / ηδ ' ι α γ γ έ λ λ ο ι .Ν ωγ α ρ6

' ν η π τ ο νχ ό σ ι ι ο νδ ι 'ε α ν -

■ Φ υ ν η ςτ ά ν ο η τ άχ α ιο ν τ αο ν ι ω < , . , · ■ · - ,,Η τ ο νχ α τ ά* η νφ ω ν η νο ρ γ ά ν ο υ* α ϊτ ο νδ η μ ι ο ν ρ γ ο νυ μ ν η σ α ς■ ε ν δ α ι μ ο ν ιχ α ιμ « * « -ο ί ωβ ί ΐ ' ΐγ ρ η π ε τ ψ . 1 . ■ . ,Ρ ' « . ' 2 3 ΐ α ϋ τ αΙ χ τ ο ν Κ ά β ε/ . ο ι *π α ρ έ μ β α ι

. ι · ~ τ > ν - * . * , .« Ζ . ™ /· ✓ « » ϊ ^ ί ί α ί« ί > ί -

Ο ι ε κ ε ο ντ ο νγ ε ν υ ν ,' / . » γ . ' . · · Γ } .ά μ , ί ν ο ν ο ς μ ο ί ρ α ς ,σ ν μ β ο λ Η χ - ώ ϊτ η νι ε ο α ν σ χ η ν τ , νχ α ιι τ ά Ι ν κ ν τ ηχ α τ α σ χ ε ϊ ά & ι ,σ ο φ ί α ςα π ε ι χ ο ν ι ΰ μ αχ α ι. ' η ί μ η α α .Τ η ςγ ά ρά χ α ^ α ρ σ ί ά ς η μ ω νε ν μ έ σ ωβ η σ ,

ή να χ η ν η νΑ δ ρ ί ν α σ & α ι* έΊ ό γ , ο ν / ι *ϊ χ ϊ ψ ^ ψ

Page 35: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 35/335

Ρ Η Ι Ι , .Ι ϋ ϋ .< ? ϋ Ι 8Κ Ε Κ .ϋ ΐ ν .Η Ε Κ .$ .2 3 .2 4 .2 7

& α ρ & η σ ό μ ε 9 - α, ί χ ν ι ψ ά μ ε ν ο ιχ α ϊά π ο λ ο υ σ ά μ ε ν ο ιτ ά4 8 9χ« ταρ ρ υ π α ί ν ο ν τ α ιη μ ώ ντ ο νά & λ ι ο νκ α ιδ ν ς κ λ ε ί α ςΜ . γ ε ' μ ο ΐ ' τ αβ ί ο ν .Τ άσ υ ν τ ε ί ν ο ν τ αο υ νπ ρ ο ςτ η νκ υ , τ α -

σ χ ε ν η νϊ δ ' ω μ ε νο ντ ρ ό π ο νε ι ς φ ε ' ρ ε ι νπ ρ ο ς ε ' τ α ' ξ ε ν .α Έ -λ α λ η σ ε ,φ η ο ι ,' κ ύ ρ ι ο ςπ ρ ο ςΙ Μ ω ν α η νλ ί γ ω ν ,ί ί π ο ντ ο ι ςυ ι ο ΐ ςΊ α ρ α η λ ,χ α ϊλ ά β ε τ ε μ ο ιά π α ρ ' / ά ς ,ο ι ςα νδ ο ' ξ τ ]τ ι ] κ α ρ δ ί αλ ή ψ ε σ & α ιτ ά ςά π α ρ χ ά ςμ ο υ . . * )Ο ν χ ο ν νκ α ι( ν τ α ν τ άπ α ρ α ι ' ν ί σ ι ς, μ ηε α ν τ ο ΐ ς, ά λ λ α& ε ωλ ά μ β α ν α ν ,τ ι ς τ ί Ι α τ ι νο δ ι δ ο ν ςε ξ ε τ ά ζ ο ν τ α ς ,χ α ϊτ ά δ ο & ε ν τ αμ ησ ι ν ο μ ε ν ο υ ς ,ά λ λ 'ά σ ι ν ητ ε κ α ιά μ ω μ α ,τ έ λ ε ι άτ ε α νκ α ιο λ ό κ λ η ρ αδ ι α φ υ λ ά τ τ ο ν τ αΤ ά ςδ ε α ρ χ ά ς δ ο γ μ α τ ι κ ό τ α τ αά ν ί Ο - η κ ε να ν τ ώ .Τ ωγ α ρο ν τ ιχ α ϊσ ω μ ά τ ω νκ α ιπ ρ α γ μ ά τ ω να ί ά ρ χ α ϊ4 9 7κ α τ άΐ τ ε ο νε ξ ε τ ά ζ ο ν τ α ιμ ό ν ο ν .Ε ρ ε ύ ν η σ α νδ ε ,ε ι # ί - Μ .λ ε ι ςγ ν ώ ν α ιέ κ α σ τ α ,ψ ν τ ά ,ζ ώ α ,τε /να ς, ε π ι σ τ η μ α ς .\ Λ ρ άγ ε ο ν να ' ι π ρ ώ τ α ιτ ώ νφ υ τ ώ νσ π ε ρ μ α τ ι χ α ϊκ α -τ α β ο λ α ϊγ ε ώ ρ γ ί α ςη τ η ςά ο ρ ά τ ο υφ ύ σ ε ω ςε ι σ ι να όρ α τ αϊ ρ γ α; Τ ί δ ί; Α ϊά ν & ρ ώ π ω νκ α ιτ ώ νά λ λ ω νζ ω ω νγ ε ν έ σ ε ι ς; Ο ν χώ ς α ν ε ιμ ε νσ ν ν α ι τ ί ο υ ςε ' χ ο ν σ ιτ ο υ ςτ ο χ ε ' α ς, τ η νδ ' ά ν ι ο τ ά τ ι »κ α ιπ ρ ε σ β υ τ ε ρ α νκ α ιω ςά λ η ^ ώ ςα ϊ τ ί α ν ,τ η νφ ύ σ ι ν; Τ ί χ ν α ι ςδ ε κ α ιί π ι -σ τ η μ α ι ςο υ π η γ ηκ α ιρ ι ζ άκ α ι. θ ε μ έ λ ι ο ς, κ α ιε ι τ ιά λ λ οπ ρ ε σ β υ τ έ ρ α ςό ν ο μ αά ρ χ η ςυ π ό κ ε ι τ α ιη φ ύ σ ι ς ,τ ; π ά ν τ 'ε π ο ι κ ο δ ο μ ε ΐ τ α ιτ ά θ ε ω ρ ή μ α τ α; Φ ύ σ ε ω ςδ έμ ηπ ρ ο ϋ π ο κ ε ι μ ε ν η ς ,ά τ ε λ ηπ ά ν τ α .Έ ν τ ε ν & έ νμ ο ιύ ο -χ ί Γτ ι ςε ν σ τ ο χ ω ςε ι π ε ί ν,

1 4 ρ χ ηδ ε τ ο ιη μ ι ά υπ α ν τ ό ς .1

2 4 .Ε Ι χ ό τ ω ςο ν ντ ο λ ι ' η ' ΐ ο νά ν ε & η χ ε ντ ά ςά π α ρχ ά ςτ < ; >η γ ε μ ό ν ι& ε ώ .Κ α ιί ν ε ν ε ' ρ ο ι ς , Ε 7 π ΐκ ν ρ ι ο ς

π ρ ο ςΊ ν ί ω ' ν σ η νλ ε ' γ κ ι ν ,ά γ ί α σ ό ν μ ο ιπ ά νπ ρ ' Ή ο τ ο κ ο ν ,π ρ α π ο γ ε ν έ ς, δ ι ά ν ο ι γ α νμ η τ ρ α ν ,ε ν υ ' ι ο Τ ςΤ σ ρ α η λ ,α π ό

Page 36: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 36/335

2 8 Ρ Η Ι Ι . .Ι ϋ ϋ .ρ υ ί δΚ Ε Κ .ϋ ΐ ν .Ι Ι Ε Κ .} .2 4 .

α ν & ρ ω π ο υ < » ςκ τ ή ν ο ν ςι μ ο ίί σ η » · . * )' Ώ ς τ ιά ν ω -μ ο λ ο γ ή α & α }κ α ι δ ι άτ ο ν τ ϊ ο ν ,ο τ ιτ η π ρ ώ τ ακ α ιχ ρ όν ο )κ α ιδ ν ν ά μ ι ιχ τ ή μ α τ α& ι ο ν, χ α ιδ ι α φ ι ρ ό ν τ ω ςτ απ ρ ω τ ο γ ε ν ή' ι π ι ι δ ι )γ α ρπ α νγ ί ν ο ςα φ & α ρ τ ο ν, δ ι ~

χ α ί ω ςτ ωά φ & ά ρ τ ωπ ρ ο ς ν ι μ η & ή σ ι τ α ι, χ α ιη τ ι σ ν ν -ό λ ω ςμ ή τ ρ α νδ ι ο ι γ ν ν ι ι ,ά π οά ν & ρ ώ π ο ν, τ ο νλ ο γ ισ μ ο ύχ α ιτ ο νλ ό γ ο ν, ι ' ω ςχ τ ή ν ο ν ς ,τ η ςα ϊ σ & ή σ ι ώτ ι χ α ια ω μ α τ ο ς .Ο γ α ρδ ι ο ι γ ν ν ςμ ή τ ρ α νι χ ά σ τ ω ν ,τ ο νμ ί νν ο ΰπ ρ ο ςτ ά ς ν ο η τ ά ςκ α τ α λ ή ψ ι ι ς ,τ ο νό ' £λ ό γ ο νπ ρ ο ς τ ά ςδ ι αφ ω ν ή ςι ν ι ρ γ ι ί α ς ,τ ω νδ ι α ί α Ο - ή -Ο ί ω νπ ρ ο ςτ α ςά π οτ ω νυ π ο χ αμ ί ν ω νί γ γ ι ν ο μ ί ν αφ α ν τ α σ ί α ς ,τ ο νδ ι α ω μ α τ ο ςπ ρ ο ςτ ά ςο ί χ Ί ι ο ν ςα ν τ ωο χ ί ο ι ι ςτ ι χ α ιχ ι ν η α ι ι ς, α ό ρ α τ ο ςχ α ι α π ι ρ μ α τ ι χ όχ α ιτ ι γ ν ι κ ό ςχ α ι ϋ ι ΐ ο ςι π τ ιλ ό γ ο ς ,ο ςπ ρ ο ς η χ ό ν τά ν α κ ι ί α ι τ α ιτ ω π α τ ρ ί .Κ α ιμ ή νώ ς π - ι ρα ι ά ρ χ α ι3 · ι ο ν, ο ν τ ωκ α ιτ ά τ ί λ η& ι ο ν .Ι Υ Ι ά ρ τ υ ςδ ι ο3 ) Ί ( ο ν -α ι ΐπ ρ ο ς τ ά τ τ ω ν ά φ α ι ρ ι ΐ νχ α ιό μ ο λ ο γ ι ϊ ντ ο τ ί λ ο ςχ ν ρ ί ο ν . * * )Μ α ρ τ ν ρ ι ϊδ ι χ α ιτ ά ι ν χ ο π μ ω .Π ω ς ;Φν τ ο νμ ι να ρ γ ήσ π ί ρ μ α ,τ ί λ ο ςδ ι κ α ρ π ό ς ,ι χ ά τ ι ρ ο νο νγ ι ω ρ γ ί α ς ,ά λ λ άφ ν α ι ω ςΐ - ' ρ γ ο ν .Π ά λ ι νι π ι σ τ ή μ η ς

4 9 0α ρ χ ήγ ί νή φ ν α ι ς ,ώ ς ί δ ι ί χ β η, π ί ρ α ςδ ' ο ν δ 'α νΜ . ί λ ϊ ^ ο ίί ? ςά ν & ρ ω π ο ν ς .Τ ί λ ι ι ο ςγ ά ρο ί δ ι ι ςι ν ο ν δ ι ν ι

τ ω νί π ι τ η δ ι ν μ ά τ ω ν, ά λ λ 'ά ι ρ ι ν δ ώ ςα ι τ ι λ ι ι ό τ η τ ι ςχ α ι ά χ ρ ό τ η τ ι ςι ν ό ςι ι α ιμ ό ν ο υ .Φ ο ρ ο ν μ ι & αο ν νή μ ι Τ ςι ν τ ωτ ί λ ο ν ςχ α ια ρ χ ή ςλ ο ι π ό νμ ι & ο ρ ί ω ,μ α ν -ϋ ά ν ο ν τ ι ς ,δ ι δ ά α κ ο ν τ ι ς, γ ι ω π ο ν ο ν ν τ ι ς, ί ρ γ α ζ ό μ ι ν οτ ω νά λ λ ω νι χ α α τ ο ν ,ώ ς α ν ι ιδ ρ ώ ν τ ι ς ,Ί ' ν ατ ι χ α ϊ γ ί -ν ι α ι ςπ ρ ά τ τ ι ι νδ ο χ ή .Γ ν ω ρ ι μ ο Ί τ ι ρ ο νμ ί ν τ ο ιτ ά ς« -π α ρ χ ά ςκ α ιτ ά τ ί λ ηκ α τ ά& ι ό νω μ ο λ ό γ η α ι νι π ιτ ή ςτ ο νκ ό σ μ ο νγ ι ν ί σ ι ω ς ,ι ι π ώ ν , Έ να ρ χ ήι π ο ί η σ ι .

Κ α ιπ ά λ ι ν , Σ ν ν ι τ ί λ ι σ ι νο & ι ό ςτ ο νο ν ρ α ν ό νχ α ϊτ ή νγ ή ν .Ν ν ν ιμ ί νο ν ν, Α ά β ι τ ίμ ο ι , · ^ )φ η σ ι , 4 9.

· ) Κ χ ο ά .1 3 ,2 . —* · )Ν ι π η .2 1 ,4 1( ? ) .—· · · )Ο * * ,ϊ , 1 .V )Τ . χ ο ά .2 5 ,ί .

Page 37: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 37/335

Ρ Ι Η Ι . .Ι ϋ ϋ .φ υ ΐ 8 Κ Ε Κ .ϋ ΐ ν .Η Ε Κ .$ .2 4 . 2 5 .2 9

δ ι δ ο ν ςτ ά π ρ έ π ο ν ^α ν τ ώ, χ α ι- π ρ ο τρ ί π ω ντ άδ οθ έ ν τ αμ η χ ι β δ η λ ε ί ε ο >, ά λ λ 'ά ξ ί ω ςτ ο νδ έ ο ν τ ο ςφ ν -λ ά τ τ ι ι ν .Λ ν Ο ι ςδ ε ε ν ε τ έ ρ ο ι ς ,ο μ η δ ί ν ο ς/ ρ ε ΐ ο ςω ν ,κ α ιδ ι άτ ο ν τ ολ α μ β ά ν ω νμ η δ έ ν, ο μ ο λ ό γ η σ αλ α μ β άν ε ι ν ,ε ' ν ε χ ατ ο νπ ρ ο ςε ί σ ε ' β ε ι α νά λ ε ί ψ α ι ,χ α ιπ ρ ο & ν -μ ί α νο σ ι ό τ η τ ο ςε μ π ο ι η σ α ι, χ α ιπ ρ ο ς & ε ρ α π ε ί α νά χ ο -ν η σ α ιτ η νι α ν τ ο ϋ ,« > ςα π ο δ ε χ ό μ ε ν ο υ τ ά ςψ υ χ ή ςε χ ο υ -α ί ο να ρ ε σ κ ε ί α ςχ α ιγ ν η α ί ο ν ςχ )ε ρ α π ε ί α ς . Ί δ ο νγ ά ρ ,ψ η σ ι ν , ι ί λ η ψ ατ ο ν ςΛ ε ν ϊ τ α ςά ν τ ιπ α ν τ ό ςπ ρ ώ τ ο -τ ό χ ο νδ ι α ν ο ί γ ο ν τ α ςμ η τ ρ α νπ α ρ άτ ω νν ι ω νΙ σ ρ α ή λ *λ ί τ ρ αα ν τ ώ νέ σ ο ν τ α ι . * ) Ο ν χ ο ν νλ α μ β ά ν ο μ ε νχ α ι δ ί δ ο μ ε ν, ά λ λ αχ ν ρ ί ι ο ςμ ε νλ α μ β ά ν ο μ ε ν, χ α -τ α χ ρ η σ τ ι χ ω ςδ ε δ ι δ ό ν α ιλ ε γ ό μ ε ν α, δ ι 'α ς ε ι π ο να ιτ ί α ς .Ε ν & ν β ό λ ω ςδ ε λ ί τ ρ α ώ ν ό μ α σ ετ ο ι ς- Λ ε ν * -ΐ τ α ς' ε ι ςε λ ε ν θ ε ρ ί α νγ α ρο ν δ ε νο ν τ ο ι ς ε ξ α ι ρ ε ί ττ η νδ ι ά ν ο ι α ν, ω ς τ ο π ρ ά ς φ ν γ αχ α ιΊ χ ε ' τ η νγ ε ν έ σ θ α ι

& ε ο ν .Τ ο ν τ οη ί ε ρ ω μ ε ' ν ηφ υ λ ήΛ ε υ ϊ τ ώ νε π α γ γ έ λλ ε τ α ι .§ . 2 5 . Λ ε λ α λ η χ ό τ ε ςο ν ντ ά π ρ έ π ο ν τ απ ε ψ .τ ο ί

χ ω νε π ιτ άέ ξ η ςά ν α δ ρ ά μ ω μ ε ν .Ύ π ε ρ ε θ - ε ' μ ε & αγ ά ρπ ο λλ άτ ω νο ψ ε ι λ ό ν τ ω να χ ρ ι β ω σ θ η ν α ι . Λ ά β εμ ο ι,ψ η σ ί ,. δ ά μ α λ ι νά ζ ν γ ο νχ α ιά χ ά χ ω τ ο ν, α π α λ η νε ' τ ιχ α ιν ε ' α ν* * )χ α ια φ ρ ι γ ώ α α ν ,η ν ι ό / η σ ι νχ α ιπ α ι δ ε ί α ν

χ α ιε π ί σ τ α σ ι νε ν μ α ρ ώ ςδ ί ξ α σ & α ιδ ν ν α μ ε ν η νψ ν χ η ν . Λ ά β εμ ο ιχ α ιχ ρ ι ο ν, λ ό γ ο νά γ ω ν ι σ ι η νχ α ιτ ε λ ε ι ο ν ,ϊ χ α ν ο νμ ε ντ ά σ ο φ ί σ μ α τ ατ ω νά ν τ ι δ ο ' ξ ο ί ν τ ω να ν α -τ ε μ ε ΐ ντ ε χ α ιλ ϊ σ α ι, Ί / . α ν ο νδ εχ α ιά σ σ ά λ ε ι α νο μ ο ν

- χ α ιε ν χ ο σ μ ί α ντ ωχ ρ ω μ ε ν ωπ ε ρ ι π ο ι η σ α ι . Λ α β εμ ο ιχ α ιτ η νδ ι ά γ ο ν σ α να ϊ σ & η σ ι νε π ιτ ο να ι σ & η τ ο νχ ο σ μ ο ν , α ί γ α, π ά ν τ ατ ρ ι ε τ ί ζ ο ν τ α ,χ α τ 'α ρ ι θ μ ό ντ ε λ ε ι ο ν

π α γ ε ' ν τ α, ά ρ / η ν, μ ε σ ό τ η τ α ,τ ε λ ε ν τ η νε / ο ν τ α .Π ρ ο ςδ ε τ ο ύ τ ο ι ς' · τ ρ ν γ ό ν ατ ε χ α ιπ ε ρ ι α τ ε ρ ά ν, τ η ντ ε9 ε ί α νχ α ιτ η νά ν 3 - ρ ω π ί ν η να ο ψ ί α ν ,π τ η ν ά ςμ ε να μ -

* )Ν η ω .3 , 1 2 .—* * ) Ο β η .1 5 ,9 . —» * * )Ε χ ο ι ί .1 , 1 5 .

Page 38: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 38/335

3 0Ρ Η Τ Ε .Ι ϋ ϋ .9 ϋ Ι 8Κ Ε Κ .ϋ Ι Υ .Η Ε Κ .} .2 5 .2 6 .

φ ο τ ε ρ α ςχ α ϊ ά ν α π η δ α νμ ε μ ε λ ε τ η χ ν ί α ς, δ ι α φ έ ρ ο υδ εα λ λ ή λ ω ν, η δ ι α φ έ ρ ε ιγ έ ν ο υ ς ,ε ί δ ο ς ,η μ ί μ η μ α αχ έ τ υ π ο υ .Φ ι Χ ε ρ η μ ο ςμ ε νγ α ρη θ ε ί ασ ο φ ί α, δ ί άτ ο ν

4 91 μ ό ν ο νθ ε ό ν ,ο νχ τ η μ άΙ σ τ ι ,τ η νμ ό ν ω σ ι νά γ α π ώ σ αΡ . Σ ν μ β ο λ ι χ ώ ςα ν τ ητ ρ ν γ ώ νχ α λ ί ΐ τ α ι, ή μ ε ρ ο ςδ εχ α ϊ

τ ι θ α σ σ ό ςχ α )ά γ ε λ α ΐ ο ςη ε τ έ ρ α, τ άά ν θ ψ ί ι π ω νά σ τ ηπ ε ρ ι π ο λ ο ύ σ α, χ α ϊ δ ι α ί τ ητ ι ] μ π αθ ν η τ ώ νι ' ι σ μ ε ν ί -ζ ο ν σ α .Π ε ρ ι σ τ έ ρ ατ α ν τ η νά π ε ι χ ά ζ ο ν σ ι .

§ . 2 6 . Τ α ί τ α ςμ ο ιδ ο χ ε ϊτ ά ςά ρ ε τ ά ςΜ ί α ν σ ηά ι ν ί ξ ά μ ε ν ο ςμ α ί α ςΕ β ρ α ί ω νό ν ο μ ά σ α ιΣ ε π φ ι ο ρ α ντ ίχ α ϊΦ ο ν α ν * )η μ ε νγ α ρο ρ ν ί θ ω ν ,Φ ο ν άδ εέ ρ ν θ ρ ο νε ρ μ η ν ε ύ ε τ α ι .Ύ η ςμ ε ν ο ν νθ ε ί α ςε π ι σ τ ή μ η ς, ο ρ ν ι & οτ ρ ό π ο ν ,τ ο υ ε ϊμ ε τ ε ω ρ ο π ο λ ε ΐ νΙ δ ι ο ν ,τ η ςδ εα ν θ ρ ωπ ι ν ή ς ,α ι δ ωχ α ϊσ ω φ ρ ο σ ΰ ν η νε μ π ο ι ε ΐ ν ,ά ι ς τ εε ρ ν θ ρ ι ά νε φ *ο ϊ ςά ξ ι ο ν .Λ ε ΐ γ μ αδ έ Ι ν α ρ γ έ α τ α τ ο νί % } ι Ε λ α β ε

φ η σ ϊ ν, α ν τ ωτ α ϋ τ ν .π ά ν τ α* * ) Ψ ο ν τ 'έ π α ι ν ο ς4 9 9ε σ τ ιτ ο νσ π ο ν δ α ί ο ν, τ η νι ε ρ ά νω νέ λ α β επ α ρ α χ α τ αΡ .θ η χ η ν ,ψ ν χ η ς, α ί σ θ η σ ε ω ς, λ ό γ ο υ ,& ε ί α ςσ ο φ ί α ς ,α ν θ ρ ω π ι ν ή ςε π ι σ τ ή μ η ς ,χ α θ α ρ ω ςχ α ϊά δ ό λ ω ς ,μ ηε α ν τ ω ,μ ό ν ωδ ετ ωπ ε π ι σ τ ε ν χ ό τ ιφ ν λ ά ' ξ α ν τ ο ς .Ε ι τ 'ε π ΰ , έ γ ε ι, . 2 / ι ε ΐ λ ε να υ τ άμ ε ' σ α , τ οτ ι ςο υπ ρ ο ς θ ε ϊ ςΊ ' τ ατ ο νά δ ί δ α χ τ ο νε ν ν ο η ςθ ε ό ντ έ μ ν ο ν τ α ,τ ά ςτ ετ ω ν

σ ω μ ά τ ω νχ α ϊπ ρ α γ μ ά τ ω νε ξ η ςα π ά σ α ςη ρ μ ό α θ α ιχ α ϊη ν ω σ θ α ιδ ο χ ο ί σ α ςφ ύ σ ε ι ς, τ ωτ ο μ ε ΐτ ω νσ ν μ π ά ν τ ωα ν τ ο ϋλ έ > γ ψ ·ο ς, ε ι ςτ η νό ' ξ ν τ ά τ η νά χ ο ν η θ - ε ϊ ςά χ μ η ν ,δ ι α ι ρ ώ νο υ δ έ π ο τ ελ ή γ ε ιτ ά α ι σ θ η τ άπ ά ν τ α ,έ π ε ι δ ά νδ ε μ έ χ ρ ιτ ω να τ ό μ ω νχ α ϊλ ε γ ο μ έ ν ω νά μ ε ρ ώ νδ ι ε ' ξ ε λ -θ η, π ά λ ι να π ότ ο ΰ τ ω ν, τ άλ ο γ ωθ ε ω ρ η τ άε ι ςά μ υ -θ η τ ο ν ςχ α ϊ ά π ε ρ ι γ ρ ά φ ο ν ςμ ο ί ρ α ςά ρ χ ε τ α ιδ ι α ι ρ ε ΐ ν

ο ν τ ο ςο τ ο μ ε ί ς ,χ α ϊ τ ά π έ τ α λ ατ ο νχ ρ υ σ ί ο υτ έ μ ν ε ιτ ρ ί χ α ς , ω ςφ η σ ιΜ ω ν σ η ς, ε ν ι ι ^ χ ο ςά π λ α τ έ ςά σ ω μ ά τ ο ι ςγ ρ ά μ μ α σ ι νέ μ φ ε ρ έ ς . Ε χ α σ τ ο νο υ ντ ω ν

* ) Ε χ ο ι ί .1 , 1 5 .—* * )Ο β η1 5 ,1 0 .—* * * )Ε χ θ ( 1 . 3 9 ,3 .

Page 39: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 39/335

Β Η Ι Ι . .Ι ϋ Ο .( ? υ ΐ 8Κ Ε Κ .ϋ ΐ ν .Η Β Η .$ .2 6 . 2 7 .3 1

τ ρ ι ώ νδ ι ε ϊ λ εμ έ σ ο ν ,τ η νμ ε νψ ν χ ή νε ι ςλ ο γ ι χ ο νχ α )ί ί λ ο γ ο ν ,τ ο νδ ελ ό γ ο νε ι ςά λ η & έ ςτ ι χ α ϊψ ε υ δ ό ς ,τ ί , ν

δ εα ' ι σ ΰ η σ ι νε ι ςχ α τ α λ η π τ ι χ η νφ α ν τ α ο ί α νχ α ϊά χ α τ α -λ . η π τ ο ν 'ί ί π ε ρι ρ & ν ςτ μ ή μ α τ αά ν τ ι π ρ ό ς ω π ατ ί & η σ ι νά λ λ η λ ο ι ς, λ ο γ ι χ ο νί ί λ ο γ ο ν ,ά λ η & έ ς- ψ ε υ δ ό ς, χ α τ ά -λ η π τ ο νν χ α τ α λ η π τ ο ν, ά π ο λ ι π ώ ντ ά π τ η ν άά δ ι α ί -ρ ί τ α .Ί ά ςμ ε νγ ά ρά σ ο ι μ ά τ ο ν ςχ α }ϋ ε ί α ςέ π ι -ί ΐ τ η μ α ςε ι ςμ α χ ο μ έ ν α ςε ν α ν τ ι ό τ η τ α ςά Λ ΰ ν α τ ρ ντ έ μ ν ε -ο & α ι .

§ . 2 7 .Π ο λ ύ νδ έχ α ϊα ν α γ χ α Τ ο νλ ό γ ο νΟ ν τ ατ ο νπ ι ο ϊτ η ςε ι ςΙ σ ατ ο μ ή ςκ α ιπ ε ρ ίέ ν α ν τ ι ο τ η τ ω ν ,ο ϊ ' τ επ α ρ η -σ ο μ ι ν, ο ν τ εμ η χ ν ν ο ν μ ε ν, ά λ λ 'ώ ςε ' σ τ ι νέ π ι τ ε μ ό ν τ ε ς

4 9 2ά ρ χ ε σ & η σ ό μ ε ΰ - αμ ό ν ο ντ ο ι ςχ α ι ρ ί ο ι ς .Κ α & ά π ε ργ α ρΜ , , η μ ώ ντ η νψ υ χ η νχ α ϊ ,τ άμ ί λ ημ ί α ν .δ ι ε ΐ λ ε ν οτ ε χ ν ί τ η ς ,

ο ν τ ο ι ςχ α ϊτ η ντ ο υπ α ν τ ό ςο ί σ ί α ν, ο Τ ίτ ο νχ ό σ ι ι ο νί δ η μ ι ο ν ρ γ ε ι .Λ α β ώ νγ ά ρα ν τ η νη ρ ' ξ α τ οδ ι α ι ρ ε Γ νω δ ε .Λ ν οτ ομ ί νπ ρ ώ τ ο νέ π ο ί ε ιτ μ ή μ α τ α ,τ ό β α ρ ύχ α ϊχ ο ν φ ο ν, τ ο π α χ ν μ ε ρ ε ςα π ότ ο νλ ε π τ ό τ ε ρ ο υδ ι α χ ρ ί -ν ω ν .Ε ι θ - 3ε χ ά τ ε ρ ο νπ ά λ ι νδ ι α ι ρ ε ί ,τ ό μ ε νλ ε π τ ο μ ερ έ ςε ι ςά ε ' ρ αχ α ίπ υ ρ, τ οδ επ α χ ν μ ε ρ ε ςε ι ςύ δ ω ρτ _ εχ α ιγ η ν, χ α ϊσ τ ο ι χ ε ί αα ί σ & η τ άα ί π & η τ ο νχ ό σ μ ο ι ι ,ώ ς α ν ε ϊ& ε μ ε λ ί ο ν ς ^ ,π ρ ο χ α τ ε β ά λ ε τ ο .Π ά λ ι νδ ετ οβ α -ρ νχ α ϊτ ό χ ο ϋ ψ ο νχ α ε̂ τ έ ρ α ςε τ ε μ ν ε νΙ δ έ α ς .7 ομ ε νχ ο ϊ ψ ο νε ι ςψ υ χ ρ ό ντ ε χ α ϊ& ε ρ μ ό ν· ε π ι η η μ ι σ εδ ίτ ό . μ ε νψ υ χ ρ ό ν ,α έ ρ α , τ οδ ε& ε ρ μ ο νψ ν σ ε ιπ ΐ ρ .Τ οδ έβ α ρ νε ι ςν γ ρ ό ντ ε α νχ α ϊ' ξ η ρ ό νε χ ά λ ε σ εδ ετ ι )μ ε ν' ξ η ρ ό νγ η ν, τ ο ό ί ν γ ρ ό νν δ ω ρ . Ε χ α α τ ο νδ ε .τ ό ν τ ι ο να λ λ ά ςτ ο μ ά ςε δ έ χ ε τ ο . ,Γ ημ ε ν γ ά ρε ι ςη π ε ί ρ ο υ ςχ α ϊν η ο ο ν ςδ ι ^ ρ η τ ο, ν δ ω ρδ ε ε ι ςθ ά λ α σ σ α νχ α ϊπ ο τ αμ ο ύ ς, χ α ϊΌ σ ο νπ ό τ ι μ ο ν .* Α η ρδ εε ι ςτ ά ς θ έ ρ ο υ ςχ α ϊχ ε ι μ ώ ν α ςτ ρ ο π ά ς .Ι Ί ϋ ρδ ε ε ι ςτ οχ ρ ε ι ί ϊ ι δ ε ς ,ά π λ ησ τ ω νδ ε ε σ τ ίχ α ϊφ Ο - α ρ τ ι χ ό ντ ο ϋ τ ο' χ α ϊχ α τ άτ οε ν α ντ ί ο νε ι ςτ ό σ ο ι τ η ρ ι ο ν ,ο π ε ρε ι ςτ η νο ί ρ α ν ο να ν σ τ α σ ι νά π ε χ λ η ρ ο ν τ ο τ' Ώ ς π ε ρδ ε τ ά ο λ ο σ χ ε ρ ή, ρ ν τ ωχ α ϊχ μχ α τ άμ έ ρ ο ςε τ ε μ ν ε ν ,ω ντ άμ ε νε μ ψ ν χ α , τ άδ ε ί ί ' ψ υ ^ ύχ αη νχ α ϊτ ω νά ψ ν χ ω ν, τ άμ ε νΙ ν χ α ν τ ωμ έ ν ο ν τ α ,Ρ .

Page 40: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 40/335

3 2Ρ Η Π . .Ι ϋ ϋ .< ? υ ΐ δΚ Ε Κ .ϋ ΐ ν .Η Ε Κ .§ .2 7 2 8 .

ω νδ ι σ μ ο ς' ί ξ ι ς, τ ά δ ί ο νμ ι τ α β α τ ι χ ώ ς, ά λ λ 'α ν ' ξ η -τ ι χ ώ ςχ ι ν ο ν μ ι ν α, α φ ί σ ι ςή ά φ α τ ο ςί ' ί ώ ο ν .Κ α ιτ ο ν τ ω ν ,τ άμ ί ντ η ςα γ ρ ί α ςϊ ' λ η ςο ί σ τ ι χ άά γ ρ ί ι ο νχ α ρί τ ω ν, ο ' ι τ ρ ο φ ή& η ρ ί ο ι ςί σ τ ί' τ ά ( 5 ίτ η ςη μ έ ρ α ς ,ώ νγ ι ω ρ γ ι ' ατ η νπ ρ ο σ τ α σ ί α νχ α ιί π ι μ ί λ ι ι α νι λ α / 1 .Τ ί -χ τ ι ιδ ί χ α ρ π ο ν ςτ ωη ά ν τ ω νη μ ι ρ ο ι τ ά τ ωζ ώ ι ο νπ ρ ο ςά π ο λ α ν α ι ν, ά ν & ρ ώ π ω . Κ α ιο νμ ό ν ο νχ α & '? ν ατ ρ όπ ο ντ άα ι ρ ν χ αχ α ιτ άτ η ςψ ν χ η ςμ ι μ ο ι ρ α μ ί ν αδ ι α ι -ζ ί Γ ·τ ο ν τ ω νγ α ρ ,ι ί ν μ ί να λ ό γ ω ν ,' ί ν δ ί λ ο γ ι χ ώ να π ί φ η ν ι νι ? δ ο ς α λ λ άχ α ιτ ο ν τ ω νΙ ' χ α σ τ ο νπ ά λ ι νδ ι α ι ρ ι ϊ ,τ ο μ ί νά λ ο γ ο ν, » ί ςα γ ρ ώ ντ ι χ α ιχ ι ι ρ ό η & ι ςί ΐ δ ο ς' τ ο δ ι λ ο γ ι χ ο ν, ι ί ςα φ & α ρ τ ό ντ ι χ α ιθ ν η τ ό ν .Κ α )τ ο νϋ τ η τ ο νδ υ ομ ο ί ρ α ςι ί ρ γ ά ζ ι τ ο, ω ντ η νμ ί να ν δ ρ ώ ν, τ η νδ ι γ ι · ν α ι χ ώ νί π ι φ η μ ι α ί 'χ α ιχ α τ 'ά λλ ο νμ ί ν τ ο ιτ ρ ό π ο ντ όζ ώ ο νι ΐ ςά ρ ρ ι νι τ ι μ ν ιχ α ι& η λ ν .Ε δ ί / ι τ οδ ί χ α ιά λ λ α ςά ν α γ χ α ί α ςτ ο μ ά ς, α ' ιδ ι ί α τ ι λ -λ ο ν, π τ η ν άμ ί νχ ι ρ α α ί ω ν, χ ι ρ α α ΐ αδ ι ΐ ν ν δ ρ ω ν, ί ' ν —ν δ ρ αδ ιά μ ψ ο ΐ ντ ω να χ ρ ω ν .Ο ν τ ω ςο & ι ό ςά χ ο ν η -ο α μ ι ν ο ςτ ο ντ ο μ ί ατ ω νσ ν υ π ά ν τ ω να ν τ ο νλ ό γ ο ν ,δ ια ι ρ ι ϊτ η ντ ι ί ί μ ο ρ φ ο νχ α ιά π ο ι ο ντ ω νο λ ω νο ν σ ί α ν ,χ α ιτ ά ί ξα ν τ ΐ ^ ςά π ο χ ρ ι θ ' ί ν τ ατ ί σ σ α ρ ατ ο νχ ό α μ ο νΒ τ ο ι / ι ϊ α ,χ α ιτ ά δ ι άτ ο ν τ ω νπ α γ ί ν τ αζ ώ άτ ι χ α ϊφ υ τ ά .

§ . 2 8 .Έ π ι ιδ ι ο νμ ό ν ο νφ η σ ) δ ι π λ ώ ν ,α λ λ ά1 1μ ί αα δ ι ι ΐ λ ι ν ,ά ν α γ χ α ϊ ο νχ α ι« ν ο λ ί γ απ ι ρ ιτ ω νί σ ω ντ μ η μ ά τ ω νν π ο μ ν η σ α ι .Τ ομ ί νγ ά ρά χ ρ ω ςχ α -

4 9 3τ α μ ί σ ο νδ ι α ι ρ ι & ί ν, ί σ αά π ο τ ι λ ι ϊτ μ ή μ α τ α . Α ν -Ν . & ρ ω π ο ςμ ί νο τ δ ι ϊ ςδ ν ν α ι τ 'α ν π ο τ ιι ι ςί σ αδ ι ι λ ί ϊ ν

ο ν δ ί ν' ά λ λ 'ά ν ά γ χ ητ ω ντ μ η μ ά τ ω ντ ο Ι ' τ ι ρ ο νί ν δ ί ι ι νη π ι ρ ι τ τ ι ν ι ι ν, ι \ μ ήμ ι ί ζ ο ν ια λ λ άτ ο ιβ ρ α χ ι ϊμ ί ρ ι ι

π ά ν τ ω ς· δ τ η ν μ ί ν α ϊ α ΰ η α ι νί χ φ ι ν γ ι ι, τ ο ι ςά δ ρ ο μ ι -ρ ι σ τ ί ρ ο ι ςί χ ψ ν σ ι ώ ςχ α ιϊ & ο ν ςπ ρ ο ς β ά λ λ ο ν σ α νι ΐ γ χ ο ι ς ,τ ο ν ςδ ί α τ ό μ ο ν ςχ α ιά μ ι ρ ι ϊ ςχ α τ α λ α β ι ΐ νά δ ν ν α τ ο ν -σ α ν .Α ν ι σ ό τ η τ α ςδ ί, ο ν δ ί νΐ α ο νί ' τ ιά δ ι χ ά σ τ ωλ ό γ ω

' τ η ςά λ η & ι ί α ςι ν ρ ί α χ ι τ α ι . Ε ο ι χ ι νο ν νο 3 - ι ό ςμ ό ν ο ςα κ ρ ι β ο δ ί κ α ι ο ςι ί ν α ι ,χ α ιμ έ σ αμ ό ν ο ςδ ν ν α σ & α ιδ ι α ι ρ ι ϊ ν ,

Page 41: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 41/335

Ρ Η Ι Ι , .ΐ υ ϋ .< ? ϋ Ι 8Κ Ε Κ .ϋ ΐ ν .Ι Ι Ε Κ .} .2 8 . 2 9 .3 3

τ άτ εσ ώ μ α τ αχ α ϊπ ρ ά γ μ α τ α ,ώ ςμ η δ έ ντ ω ντ μ η μ ά τ ω ν

μ η δ 'ά χ α ρ ε ΐχ α ϊά μ ε ρ ε ΐτ ι ν ιπ λ έ ο νη ε λ α τ τ ο νγ ε ν έσ θ α ι, τ η ςδ έά ν ω τ ά τ ωχ α ιά χ ρ α ςΙ σ ό τ η τ α ςμ ε τ α λ α -χ ε Τ ν} σ χ ΐ : σ α ι .Ε Ι μ ε νο ν ντ ο νΊ σ ο νμ ι αΙ δ έ α ,ϊ χ α -ν ώ ςα ν τ α λ ε χ θ έ ν τ αε ϊ ρ η τ ο' π λ ε ι ό ν ω νδ έ ο ν σ ω ν ,ο ν χά π ο χ ν ή τ έ ο ντ ά α ρ μ ό τ τ ο ν τ απ ρ ο ς ί ϊ ε Τ ν α ι .Λ έ γ ετ α ι γ α ρΐ σ ο ν ,χ α & 'Ι ' ν αμ έ ντ ρ ό π ο νε ν ά ρ ι θ - μ ο ΐ ς ,ώ ςΰ ν ωδ ν σ ϊ ν, χ α ιτ ρ ι α * τ ρ ι σ ί ν, χ α ιτ ά α λ λ ατ α υ -

χ γ ΐ' χ α & ' τ ε ρ ο νδ ι ε νμε γ ε ί ρ ει , ώ ςμ ή χ ε ι, π λ α τ ε ι ,β ά } ε ι ,ά δ ι α σ τ ά σ ε ι ςε ι σ ί ν .Π α λ α ι σ τ ή ςγ α ρπ α λ α ισ τ ή ,χ α ιπ ή / ν ςπ η χ ε ι ,ί σ αμ ε γ έ ΰ · ε ι ,δ υ ν ά μ ε ιδ έ Ι σ τ ι να λ λ α ,ω ς τ ά ε ν σ τ α ί ϊ μ ο ϊ ςχ α ιμ ε ' τ ρ ο ι ς .' Λ ν α γ χ α ί αϋ ί ε σ τ ί νΙ σ ό τ η τ α ςι δ έ α ,χ α ιή δ ι άα ν α λ ο γ ί α ς ,χ α θ - *5 0 1η νχ α ιο λ ί γ ατ ο ι ςπ ο λ λ η ' ς, χ α ϊτ άβ ρ α χ έ ατ ο ι ςμ ε ί - Ρ .ζ ο σ ι νϊ σ αν ε ν ό μ ι σ τ α ι· Τ ) χ α ϊπ ό λ ε ι ςε π ίχ α ί ρ ω νε ϊ ώ -

Ο α α ι χ ρ η σ Ο α ι, χ ε λ ε / : ο ν σ α ιτ ο ϊ σ ο νε χ α σ τ ο ντ ω νπ ο ~? ^ τ ω να π ότ η ςο ν σ ί α ςε ι ς φ έ ρ ε ι ν, ο νδ ή π ο νέ νά ρ ( -0 · μ ω, « λ λ 'α ν α λ ό γ ω ςτ ο νπ ε ρ ίτ ο νχ α ι ρ ό ντ ι μ ήμ α τ ο ς, ώ ς ό δ ρ α / μα ς ε χ α τ ό νέ ι ς ε ν ε γ χ ώ ντ ω τ οτ ά λ α ν τ ο νε ϊ ς ε ν ε γ χ ό ν τ ιδ ό ' ξ α 'ό τ ν ε π ι δ ε δ ω χ έ ν α ι τί σ ο ν .

ξ . 2 9 . Τ ο ύ τ ω νπ ρ ο ΐ · π ο τ ν π ω 9 - έ ν τ ω ν, ΐ δ ε π ω ς

μ έ σ αδ ι ε λ α ) νϊ σ αδ ι ε ϊ λ εχ α τ άπ ά σ α ςτ ά ςΙ σ ό τ η τ α ςΙ δ έ α ςε ν τ ι ] τ ο νπ α ν τ ό ςγ ε ν έ σ ε ι .1 4 ρ ι & μ ωμ ε νϊ σ ατ άβ α ρ έ ατ ο ι ςχ ο ν φ ο ι ςέ τ ε μ ν ε ,δ υ οδ ν σ ϊ ν ,γ η νχ α ιν δ ω ρ ,τ ά β ά ρ ο ςέ χ ο ν τ α ,τ ο > ~ ςφ ν σ ε ιχ ο ΰ φ ο ι ς ,ά έ ρ ιΚ α ιπ ν ρ ί 'π ά λ ι ν' έ νε ν ϊ, τ ό μ ε ν' ξ η ρ ό τ α τ ο ντ ωυ γ ρ ό -τ ά τ ω , γ η νν δ α τ ι ,τ ό δ έ - ψ ΐ χ ρ ό τ α τ ο ντ ω3 - ε ρ μ ο τ ά τ ψ ,α έ ρ απ ν ρ ί .Τ ο να υ τ ό νδ έ τ ρ ό π ο νχ α ϊσ χ ό τ ο ςφ ω τ ϊ {

χ α ιή μ έ ρ α νν υ χ τ ϊ, χ α ιχ ε ι μ ω ν ι9 έ ρ ο ς ,χ α ϊε α ρ ιμ ε -τ ό π ω ρ ο ν, χ α ϊο σ ατ ο ύ τ ω ν .Μ ε γ έ & ε ιδ ' ϊ σ α> ί νο ν ρ α ν ωμ έ ντ ο υ ςπ α ρ α λ λ ή λ ο υ ςχ ν χ λ ο ν ς ,τ ο υ ςτ εΙ σ ημ ε ρ ι ν ο ύ ς, Ι α ρ ι ν ό νχ α ιμ ε τ ο π ω ρ ι ν ό ν, χ α ϊτ ο ν ςτ ρ ο π ι -χ ο ν ς ,χ ε ι μ ε ρ ι ν ό νχ α ϊθ - ε ρ ι ν ό ν· έ π ϊγ η ςδ έ ζ ώ ν α ς ,δ ν ομ έ νϊ σ α ςά λ λ ή λ ά ι ς ,α ΐ π ρ ο ςτ ο ϊ ςπ ό λ ο ι ςε ΐ α ϊχ α τ ε -ψ ν γ μ έ ν * ι ,χ α ϊδ ι άτ ο ν τ οά ο ί χ η τ ο ΐ 'δ ύ οδ ε τ ά ςμ ε

Page 42: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 42/335

3 4Ρ Η Ι ΚΙ ϋ ϋ .0 ϋ Ι 8Κ Ε Κ .Ό 1 Ύ .Η Ε Κ .5 .2 9 .3 0 .

3 - ο ρ ί ο ν ςτ ο ν τ ω ντ ε κ α ιτ η ςδ ι α κ ε κ α ν μ ε ' ν η ς, α ς ί ί 'ε ί κ ρ α ο ί α νγ α σ ι νο ι χ ε ϊ σ & α ι ,τ η νμ ε νπ ρ ο ςτ ο ι ςν ο —τ ί ο ι ς, τ η νδ έπ ρ ο ςτ ο ι ςβ ο ρ ε ί ο ι ς κ ε ι μ έ ν η ν .Μ η κ ε ι3Υ α αε σ τ ικ α ιτ αχ ρ ό ν ο υδ ι α σ τ ή μ α τ α ,η μ ε γ ί σ τ ηη μ έ ρ α

4 9 4τ ι ]μ ε γ ί σ τ ην ν κ τ ' ι ,κ α ιπ ά λ ι νη β ρ α χ ν τ ά τ ητ ηβ ρ ο ι -^ Ι χ ν τ ά τ η, κ α ιη μ ί σ η τ ημ έ σ η .Τ ά < ) ' ίτ ω νά λ λ ω ν

Ι μ ε ρ ω ντ ι ν υ κ τ ώ νΊ σ αμ ε γ έ & η μ ά λ ι σ τ αμ ή ν υ α να ιί α η μ ε ρ ί α ι , δ Ό κ ο ΐ σ ι ν, ά π ομ ε ντ η ςε α ρ ι ν ή ς ά χ ρ ι3 ε -ρ ι ν ώ ντ ρ ο π ώ νη μ ε νή μ ε ρ απ ρ ό ς & ε σ ι ν, η - δ ε ν ν ' ξά ψ α ί ρ ε α ι νδ έ χ ε τ α ι, ε ω ςα νη τ ε μ ε γ ί σ τ ηη μ έ ρ ακ α ιη β ρ α χ ν τ ά τ ην ί ' ξά π ο τ ε λ ε σ ΰ ώ σ ι ν .Ά π οο έθ ε ρ ι ν ώ ντ ρ ο π ώ νά ν α κ ά μ π τ ω ν6 ή λ ι ο ςτ η να ν τ η νό δ ό ν ,ο ν τ εϋ - α τ τ ο ν ,ο ν τ εβ ρ α δ ν τ ε ρ ο ν ,ά λ λ άτ ά α υ τ άκ α ιω ς α ν -τ ω ςέ χ ο ν τ αδ ι α σ τ ή μ α τ α, τ ά ' ξ ε σ ι νΐ σ α ι ςχ ρ ώ μ ε ν ο ςμ έ χ ρ ιτ η ςμ ε τ ο π ω ρ ι ν η ςι σ η μ ε ρ ί α ςέ ρ χ ε τ α ι, κ α ιι ' σ η νά π ο τ ε λ έ σ α ςη μ έ ρ α νν ν κ τ ι, π α ρ α ν ξ ε ι νά ρ χ ε τ α ιτ η νν ν κ τ α, μ ε ι ώ ντ η νη μ έ ρ α ν, ά χ ρ ιχ ε ι μ ε ρ ι ν ή ςτ ρ ο π ή ς .Κ α ιΌ τ α νά π ο τ ε λ έ σ ην ί κ τ αμ ε νμ ε γ ί σ τ η ν, η μ έ ρ α νό έ β ρ α χ ν τ ά τ η ν, κ α τ άτ ά α υ τ άπ ά λ ι νδ ι α σ τ ή μ α τά ΐ α κ υ μ π τ ω νε π ιτ η νε α ρ ι ν η νι σ η μ ε ρ ί α νά φ ι κ ν ε ΐ τ αΟ ν τ ω ςτ άχ ρ ό ν ω νδ ι α σ τ ή μ α τ αά ν ι σ αε ί ν α ιδ ο χ ο ν ν τ αΙ σ ό τ η τ ο ςτ η ςκ α τ άτ ό μ έ γ ε & ο ςέ ν ο ν χ ίτ α ΐ ςα υ -τ α ΐ ς, ι ϊ λ λ 'ε ν δ ι α φ ε ο ο ν σ α ι ςτ ο νε τ ο ν ςω ρ α ι ςμ ε τ απ ο ι ε ί τ α ι .

} . 3 0 . Τ όπ α ρ α π λ η σ ι ο νμ έ ν τ ο ικ α ιΙ ν τ ο ι ςμ έ - >ρ ε σ ιτ ω νζ ώ ω νκ α ιμ ά λ ι σ τ αά ν θ - ρ ώ π ω ν3 - ε ω ρ ε ΐ τ αΠ ο ν ςγ ά ρπ ο ό ι ,κ α ιχ ε ι ρχ ε ι ρ ι ,κ α ιτ ά ά λ λ ασ χ ε δ ό νπ ά ν τ αι σ αμ ε γ έ & ε ι, τ ά έ π ιδ ε ξ ι άτ ο ι ςκ α τ 'ε ν ω ν ν μ αΊ α δ ' ί σ αδ υ ν ά μ ε ιπ ά μ π ο λ λ άε σ τ ί ν ,ε ν τ ε ξ η ρ ο ΐ ςκ α ιν γ ρ ο ϊ ς, ω ν η ε π ί κ ρ ι σ ι ςε ν μ έ τ ρ ο ι ςκ α ιπ λ α -6 0 2σ τ ι γ ' ξ ικ α ιτ ο ι ςπ α ρ α π λ η σ ί ο ι ςθ ε ω ρ ε ί τ α ι .Ά ν α λ ο γ ίδ ε σ χ ε δ ό ντ ά π ά ν τ αε σ τ ί νϊ σ α ,μ ι κ ρ άτ ε α νκ α ιμ εγ ά λ αΌ σ αε ν τ ώπ α ν τ ικ ό σ μ ω .Λ έ γ ο ν σ ι γ ά ρο ιά κ ρ ι -β έ σ τ ε ρ ο νπ ε ρ ιτ ώ ντ η ςφ ύ σ ε ω ςέ ' ξ η τ α κ ό τ ε ς , Ό τά ν α -λ ο γ ί αμ ε νϊ σ ατ ά τ έ σ σ α ρ ασ τ ο ι χ ε ι άέ σ τ ι ν' α ν α λ ο γ ίδ έ κ α ιυ κ ό σ μ ο ςά π α ςκ ρ α & ε ι ς ,τ ο Ί σ ο νε κ ά σ τ ι οτ ώ ν

Page 43: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 43/335

Ρ Η Ι Ι , .Ι ϋ ϋ .< ? ϋ Ι 8Κ Ε Κ .ϋ ΐ ν .Η Ε Κ .{ .3 0 — 3 2 .3 5

μ ε ρ ώ νά π ο ν ε μ ο ν α γ ι, σ ν ν έ σ Ύ ητ ν , χ α ια ν π τ α & ι ι ςε ι ςά π α νδ ι α μ έ ν ε ι .Κ α ιτ ά π ε ρ ϊη μ ά ςμ ε ι κ τ ο ίτ έ σ σ α ρ α ,' ξ η ρ ό ν ,ν γ ρ ο ν, ψ ν χ ρ ό ντ ε α νχ α ι& ε ρ μ ό ν, τ η ν- · ) ' « 'α ν α λ ο γ ί α ςι σ ό τ η τ α ,χ ε ρ α σ ά μ ε ν αά ρ μ ό σ α σ θ α ι, χ α ιμ η δ έ να λ λ οη χ ρ ά σ ι νι ί ν α ιτ ω ντ ε σ σ ά ρ ω νδ ν ν ά μ ε ι ο να ν α λ ο γ ί α ςί σ ό τ η τ ιχ ρ α & ε ι σ ω ν .

§ . 3 1 . Ε π ι ώ νδ ε τ ι ς' ε χ α σ τ α ,μ η χ ο ςα νά π ε ι ρ ο νδ ν ν α ι τ 'α νπ ε ρ ι & ε ΐ ν α ιτ ωλ ό γ ω' τ άβ ρ α γ ί τ α τ α ζ ώτ ο ι ςμ ε γ ί σ τ ο ι ςα ν α λ ο γ ί ασ χ ο π ώ νΊ σ αα νε ύ ρ ο ι' ω ςχ ε λ ι δ ό ν αά ε τ ώ ,χ α ιτ ρ ί γ λ α νχ η τ ε ι ,χ α ιμ ί ρ μ η χ αέ λ έ -ψ α ν τ ι .Κ α ιγ ά ρσ ώ μ αχ α ι ψ ψ χ η , χ α ιπ ά λ ι νά λ γ η δ ο -ν ε ςτ ε χ α ιι , δ υ ν α ι ,π ρ ο ςδ έ ο ί χ ε ι ώ σ ε ι ςχ α ιά λ λ ο τ ρ κ ' , -α ε ι ς, χ α ιΌ σ αη ζ ώ ω νψ ν σ ι ςέ χ ε ι, τ ά π ά ν τ ασ χ ε δ ό νε σ τ ί νο μ ο ι ό τ ρ ο π α, τ ω τ η ςα ν α λ ο γ ί α ςϊ σ ο ν μ ε ν α χ αν ο ν ι .Ο ν τ ω ςέ & ά ρ ρ η σ α νέ ' ν ι ο ιχ α ιτ ωπ α ν τ ϊχ ο σ μ ωτ ο β ρ α / ν τ α τ ο νζ ώ ο ν, ά ν 3μ ω π ο ν, ϊ σ ο νά π ο φ η ν α ι ,χ α τ ι δ ό ν τ ε ςΌ τ ιΙ χ ά τ ε ρ ο νε ν .σ ώ μ α τ ο ςχ α ι· ψ ν χ η ςχ α ~.& έ σ τ η χ ελ ο γ ι χ η ς, ώ \ ι ΐχ α ιέ ν α λ λ ά τ τ ο ν τ ε ςβ ρ α χ ν νι ι έ νχ ο σ μ ο ντ ο να ν & ρ ω π ο νϊ φ α σ α ν ,μ ε ' γ α νδ έ « > -& ρ ω π ο ντ ο νχ ό σ μ ο νε ί ν α ι .Τ α ν τ αδ ' ο ν χα π ό0 X 0 -π ο ϋδ ι δ α ο χ ο ν σ ι ν, α λ λ 'έ γ ν ω σ α νΌ τ ιη τ ο ν& ε ο ντ έ -

4 9 5 / . ΐ > ]χ α ) - *η ν έ δ η μ ι ο ί ρ γ ε ιτ ά σ ύ μ π α ν τ α ,ο ν τ εε π ί -^ Ι τ α σ ι ν, ο ν τ εα ν ε σ ι νδ ε χ ό μ ε ν η ,μ έ ν ο υ σ αδ έη α ί τ η ,

κ α τ άτ η νέ ν ν π ι ρ β ο λ α ϊ ςά χ ρ ό τ η τ ατ ε λ ε ί ω ς' ί χ α σ τ ο ντ ώ νό ν τ ω νδ ε δ η μ ι ο ί ρ γ η χ ε' π α σ ι ν ά ρ ι & μ ο ΐ ςχ α ιπ ά -α α ι ςτ α ΐ ςπ ρ ο ςτ ε λ ε ι ό τ η τ αί δ έ α ι ςχ α τ α χ ρ η σ α μ έ ντ ο νπ ι π ο ι η χ ό τ ο ς .

§ . 3 2 . Κ α τ άγ ά ρτ ο νμ ι χ ρ ό νχ α ιχ α τ άτ ο νμ ί -γ α ν, ώ ς ψ η σ ιΜ ω ν σ η ς , έ κ ρ ι ν ε , * )γ ε ν ν ώ νχ α ισ χ η μ α τ ί ζ ω νε ' χ α σ τ α· μ ή τ εδ ι 'ά ψ ά ν ε ι α νυ λ η ςν ψ ε λ ώ ντ ι τ ο ντ ε χ ν ι χ ο νμ η τ εδ ι ά λ̂ α μ π ρ ό τ η τ απ ρ ο ς θ ε ί ς .Ε π ε ιΌ σ ο ιτ ώ ντ ε χ ν ι τ ώ νε ι σ ιδ ό κ ι μ ο ι, α ς ά νπ α ρ α -λ α β ω σ ι νν λ α ς, ε ί τ επ ο λ υ τ ε λ ε ί ςε ι ε ν, ε ι ' τ εχ α ϊε ν τ έ λ ε ι

* ) Ο β η ΐ .1 , 1 7 .

Page 44: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 44/335

3 6Ρ Η Ι Ι . .ί ϋ Ο .ς ) ϋ Ι 8Κ Ε Κ .ϋ ΐ ν .Η Ε Β .§ .3 2 . 3 3 .

σ τ α τ α ι ,, δ η μ ι ο υ ρ γ ε ϊ νέ Θ - έ λ ο ν σ ιπ ο λ υ τ ε λ ώ ς . Η δ ηδ ίτ ί ν ε ςκ α ιπ ρ ο ς ψ ι λ ο κ α λ ο ν ν τ ε ς, τ ά ε ν τ α ΐ ςε υ τ ϊ λ ε σ τ έ -ρ α ι ςο ν σ ί α ι ςτ ε χ ν ι χ ώ τ ε ρ ατ ω νε ν τ α ΐ ςπ ο λ ν τ ε λ έ σ ιε ι ρ γ ά σ α ν τ ο, β ο υ λ η θ - έ ν τ α ςπ ρ ο ς θ ή χ ητ ο νε π ι σ τ η μ ο ν ικ ο ύτ ο κ α τ άτ η νν λ η νε ν δ έ ο νε π α ν ι σ ώ σ α ι .Τ ί μ ι ο νί 1 ο υ δ έ ντ ω νέ ν ν λ α ι ςπ α ρ ά& ε ω, δ ώτ η ςα υ τ ο ύμ ε τ έ ό ω κ επ ά σ ιτ ί χ ν η ςΙ ' ξ ϊ σ ο υ .Π α ρ *ο κ α ιί ν ι ε -ρ α ΐ ςγ ρ α : φ α ΐ ςλ έ γ ε τ α ι , Ε ί δ ε νο & ε ο ςτ άπ ά ν τ αΌ σ αΙ π ο ί η σ ε ν, κ α ιι δ ο ύά γ α & άσ φ ο δ ρ ά .* ) Τ άδ ε τ ο να ν τ ο ϋτ υ γ χ ά ν ο ν τ αε π α ί ν ο υ, π α ρ άτ ψ ε π α ι ν ο ϋ ν τ ι5 0 3π ά ν τ ω ςε σ τ ί νι σ ό τ ι μ α .Έ π η ν ε σ εδ ε ο & ε ο ςο υτ η νΡ .δ η μ ι ο ν ρ γ η & ε ΐ σ α νϋ λ η ν, τ η να ψ υ χ ο νκ α ιπ λ η μ μ ε λ ήκ α ι δ ι ά λ ν τ ο ν ,ε τ ιδ ε φ & α ρ τ η νε ξ ε α υ τ ή ς, ά ν ώ μ α λ ό ντ ε κ α ιά ν ι σ ο ν ,α λ λ άτ ά ε α υ τ ό ντ ε χ ν ι κ άε ρ γ α ,κ α τ άμ ί α νΥ σ η νκ α ιο μ α λ η νδ ν ν α μ ι νκ α ιε π ι σ τ η μ η ν ο μ οκ α ιτ η ν α ν τ η νά π ο τ ί λ ε σ & έ ν τ α .Π α ρ *ο κ α ιτ ο ι ςτ η ςα ν α λ ο γ ί α ςκ α ν ό σ ι νϊ σ ακ α ιό μ ο ι απ ά ν τ απ α σ ι νε ν ο μ ί σ & η, κ α τ άτ ο ντ η ς τ έ χ ν η ςκ α ιε π ι σ τ ή μ η ςλ ό γ ο ν .

3 3 . Ί σ ό τ η τ ο ςδ εκ α ιε ΐ τ ι ςά λ λ ο ςε π α ι ν ε τ ή ςγ ί γ ο ν εΜ ω ϋ σ η ς .Π ρ ώ τ ο νμ ε να ν τ η ν ν μ ν ώ ν ,κ α ιπ α ντ α χ ο ύ ,κ α ιδ ι κ α ι ο σ ύ ν η ςί δ ι ο νδ ν ο μ ά ζ ω ν ,ώ ςκ α ια ν τ οπ ο υδ η λ ο ϊτ ο ό ν ο μ α ,τ ο δ ί χ ατ έ μ ν ε ι νε ι ςμ ο ί ρ α ςτ ατ ε σ ώ μ α τ ακ α ιπ ρ ά γ μ α τ αε ί τ α- ψ έ γ ω νά δ ι κ ί α ν ,τ η νά ν ι σ ό τ η τ ο ς τ η ςα ϊ σ χ ί α τ η ςδ η μ ι ο υ ρ γ ό ν .ΐ Α ν ι σ ό τ η ςδ ε *τ ο υ ςδ ι δ ν μ ο ν ςπ ο λ έ μ ο υ ςε τ ε κ ε, τ ό ντ ε ' ξ ε ν ι κ ο νκ α ιτ ο νε μ ψ ν λ ι ο ν, ω ς ε μ π α λ ι νε ϊ ρ η ν η νι σ ό τ η ς .Τ άδ εί γ κ ώ μ ι αδ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς ,κ α ιτ ο ι ςψ ό γ ο υ ςα δ ι κ ί α ς ,ε ν α ργ έ σ τ α τ αδ ι α σ υ ν ί σ τ η σ ι ν, Ό τ α νλ έ γ η, Ο υπ ο ι ή σ ε τ ει ί δ ι κ ο νε ν κ ρ ί σ ε ι, ε ν μ έ τ ρ ο ι ς ,ε ν σ τ α θ - μ ο ΐ ς ,ε ν ζ ν -γ ο ΐ ς' ζ ν γ άδ ί κ α ι α, κ α ισ τ ά & μ ι αδ ί κ α ι α, κ α ιχ ο υ ςδ ί κ α ι ο ςε σ τ α ιυ μ ϊ ν .* * ) Κ α ιε νΈ π ι ν ο μ ί δ ι, Ο ν *ϊ σ τ α ιε νμ α ρ σ ι τ ι π ί ωσ ο ισ τ ά θ - μ ι ο ν ,ά λ η & ι ν ό νδ ε κ α ι

β ε η .1 , 3 1 .—* * )Ι β τ .1 9 ,3 5 .

Page 45: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 45/335

Ρ Η Π . .Ι ϋ ϋ .< ? ϋ Ι 8 Κ Ε Κ .ϋ ΐ ν .Η Ε Κ .$ .3 3 . 3 4 .3 7

δ ί κ α ι ο νε σ τ α ι· ο ν χ ϊδ έ σ τ ά θ - μ ι ο νμ έ γ ακ α ιμ ι κ ρ ό ν ,Ί ν απ λ η & ν ν & ώ α ι να ϊ η μ έ ρ α ισ ο νε π ϊτ η ς γ β ο ν ό ς ,η νχ ν ρ ι ο ςο ϋ ε ό ςδ ί δ α ό ίσ ο ικ λ η ρ ο δ ο σ ί α ν ,ο τ ιβ δ έ λ ν γ μ αχ ν ρ ί ωπ α ςπ ο ι ώ ν τ άά δ ι κ α .* ) Ο ν κ ο ϋ νό φ ι λ ο δ ί -χ α ι ο ς3 · ι 6 ςά δ ι κ ί α νμ ε μ ί α η κ εχ α ϊβ δ ε λ ν τ τ ε τ α ι, σ τ άσ ε ω ςχ α ϊκ α κ ώ νά ρ χ η ν' π ο υδ έ Ι σ ό τ η τ αδ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς

4 9 6τ ρ ο φ ό νο ν ο μ ο θ έ τ η ςα π ο δ έ χ ε τ α ι, ά ρ ' ξ ά μ ε ν ο ςά π οΌ Ι . τ η ςτ ο νπ α ν τ ό ςο υ ρ α ν ο ύγ ε ν έ σ ε ω ς . Κ α ιδ ι ε χ ι ' ι ρ ι σ ε ,

φ η σ ι ν ,' ' υ & ε υ ςα ν άμ έ σ ο ντ ο νφ ω τ ό ςκ α ια ν άμ έσ ο ντ ο νσ χ ό τ ο ν ς 'χ α ϊ ε χ ά λ ε σ ετ ο φ ώ ςη μ έ ρ α ν, χ α ϊτ ο σ κ ό τ ο ςν ύ χ τ α* * )Ή μ έ ρ α νγ ά ρκ α ιν ύ κ τ α , χ α ϊφ ώ ςκ α ισ κ ό τ ο ς ,ι σ ό τ η ς έ τ α ξ ετ ο ι ςο ν σ ι .Λ ι ε Ώ Λ νΙ σ ό τ η ςκ α ιτ ο νά ν & ρ ω π ο νε ι ςά ν δ ρ ακ α ιγ υ ν α ί κ α ,δ ύ οτ μ ή μ α τ α, ά ν ι σ αμ ε ντ α ϊ ςρ ω μ α ι ς, π ρ ο ςο δ έε σ π ε υ σ ε νη φ ύ σ ι ς ,τ ρ ί τ ο ντ ί ν ο ςο μ ο ί ο υγ έ ν ε σ ι ν ,ί σ ώ -τ α τ α .' - ' Ε π ο ί η σ εγ ά ρ . φ η σ ι ν, σ & ε ι ι ςτ ο νά ν -Ό ' ρ ι ο π ο ν ,κ α τ 1ε ι κ ό ν α& ε ο νέ π ο ί η σ ε να υ τ ό ν ,ά ρ ρ ε νχ α ϊ 3 - η λ νέ π ο ί η σ ε να υ τ ο ύ ς . Ο υ χε τ ι α υ τ ό να λ λ * α υ τ ο ύ ςε π ι φ έ ρ ε ιπ λ η & υ ν τ ι κ ώ ς, ε φ α ρ -μ ό τ τ ω ντ ά ε ί δ ητ ω γ έ ν ε ι ,δ ι α ι ρ ε Θ έ ν τ α, ώ ςε ι π ο ν ,Ι σ ο τ η τ ι .

§ . 3 4 . Ψ ϋ χ ο ςγ ε μ η νκ α ικ α ϋ μ α ,χ α ϊ& έ ρ ο ςκ α ιε ' α ρα ν έ γ ρ α ψ ετ ά ςε τ η σ ί ο υ ςώ ρ α ς, π ά λ ι ντ ωα ν τ ώτ ο μ ε ΐδ ι α ι ρ ο υ μ έ ν α ς .Λ ί γ ε μ η νπ ρ οη λ ί ο υ■τ ρ ε ι ςη μ έ ρ α ι ,τ α ΐ ςμ ε & 'η λ ι ο νι σ ά ρ ι θ μ ο ιγ ε γ ό ν α σ ι ν ,ε ξ ά -δ ο ςτ μ η & ε ί σ η ςϊ σ ό τ η τ ιπ ρ ο ςα ι ώ ν ο ςκ α ιχ ρ ό ν ο υδ ή ~λ ω σ ι ν .Λ ί ω ν ιμ ε νγ ά ρτ ά ςπ ρ οη λ ί ο υτ ρ ε ι ςά ν α τ έ -& ε ι κ ε, χ ρ ό ν ωδ ε τ ά ςμ ε & 'η λ ι ο ν ,ο ς έ σ τ ιμ ί μ η μ αα ι ώ ν ο ς ,τ ά ςδ ύ οτ ο νο ν τ ο ςπ ρ ώ τ α ςδ υ ν ά μ ε ι ς ,τ η ντ εχ α ρ ι σ τ ι κ η ν ,κ α θ · *η νε χ ο σ μ ο π λ ά σ τ ε ι, η π ρ ρ ς η γ ο -5 0 4ρ ε ν τ α ι& ε ο ς, χ α ϊτ η νχ ο λ α σ τ ι κ η νκ α & 'η νά ρ χ ε ιχ α ϊΡΙ π ι σ τ α τ ε ΐτ ο νγ ε ν ο μ έ ν ο υ ,π ρ ο ξ ο ν ο μ ά ζ ε τ α ικ ύ ρ ι ο ς ,ν π 3 α υ τ ό ν φ η σ ι νε σ τ ώ τ ο ς -ί π ά ν ωμ έ σ ο νδ ι α α τ έ λ λ ί -

* )ϋ β η ί .2 5 ,1 3 .—* * )< 5 * η . 1 , 4 .—* * * )Ο β η .I , 2 6 .

Page 46: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 46/335

3 8Ρ Η Ι Ι , . Ι ϋ Ο .< ? υ ΐ 8Κ Ε Κ . ϋ ΐ γ . Η Ε Β .{ . 3 4 . 3 5 .

σ & α ι . Λ α λ ή σ ωγ ά ρσ ο ι ,φ η σ ϊ γ , α ν ω & ι ντ ο νϊ λ α σ τ η -ρ ί ο να ν άμ ί α ο ντ ώ νό ν ο ΐ νΧ ε ρ ο ν β Ί μ ,* ) ν αί π ι δ ε ί ξ ) ]ο τ ι α ϊπ ρ ε σ β ν τ α τ α ιτ ο ϋό ν τ ο ςδ ν ν ά μ ε ι ςί σ ά ζ ο ν σ ι ν , ήτ ιδ ω ρ η τ ι χ ή, χ α ιη χ ο λ α α τ η ρ ι ο ς, α ν τ ί οτ ο μ ε ΐχ ρ ώ -μ ε ν α ι .

§ , 3 5 .Τ ίδ ε α ϊσ τ ή λ α ιτ ώ νγ ε ν ι χ ώ νδ ί χ αν ό μ ω ν ,α ς ο ν ο μ ά ζ ε ιπ λ ά χ α ς; / ί ν οε ϊ ο ι νϊ α α ρ ι & μ ο ιτ ο ι ςτ η ςψ ν χ η ςμ ε ' ρ ε σ ι ., λ ο γ ι χ ώχ α ιά λ ό γ ω, α π α ι δ ε υ θ - ή ν α ίτ εχ α ισ ω φ ρ ο ν ι σ & ή ν α ιχ ρ η, τ ε μ ν ό ^ ι ε ν α ιπ ά λ ι νν π ότ ο ν3 - ε σ μ ο & ί τ ο ν , Α ϊγ ά ρπ λ ά χ ε ςϊ ρ γ ο ν& ε ο νή σ α ν , χ α ιη γ ρ α φ ήγ ρ α φ ή& ε ο νχ ε χ ο λ μ μ μ ε ν ηε ν τ α ϊ ςπ λ α -' ξ ί .* * )Κ α ιμ η ντ ώ νί ντ α ν τ α ι ς δ ί χ αλ ό γ ω ν ,ο ΐ χ ν ρ ί ω ςε ϊ σ ιδ ε σ μ ο ί, δ ι α ί ρ ε σ ι ςΐ σ ηγ ε γ ο ν ε νί ΐ ςπ ε ν τ ά δ α ς ,ώ νήμ ε ν π ρ ό τ ε ρ α τ άπ ρ ο ς& ε ο νδ ί χ α ι α, η δ ε δ ε υ τ έ ρ ατ άπ ρ ο ςά ν & ρ ω π ο ν ςπ ε ρ ι έ χ ε ι .■Ύ ώ νμ ε ν ^ ο ν νπ ρ ο ς& ε ό νδ ι χ α ί ω νπ ρ ώ τ ο ςε σ τ ι .δ ε σ μ ό ς, ο ε ν α ν τ ι ο ν μ ε ν ο ςτ τ /

π ο λ ν & έ ωδ ό ' ξ π, δ ι δ α σ χ ω νό τ ιμ ο ν α ρ χ ε ΐ τ α ι6 χ ό σ μ ο ς ./ Ι ε ν τ ε ρ ο ςδ ε, π ε ρ ιτ ο νμ ή& ε ο π λ α σ τ ε ϊ ντ άμ ήα ί τ ι α ,γ ρ α φ έ ω νχ α ιπ λ α σ τ ώ νε π ι β ο ν λ ο ι ςτ ε / ν α ι ς ,α ςΜ ω ' ύ α ή ςε ξ η λ α σ ετ η ςχ α τ 'α ν τ ο νπ ο λ ι τ ε ί α ς ,ά ί δ ι ο νφ ν γ ή νε π '

4 9 7α ν τ ο ϊ ςψ η φ ι σ ά μ ι ν ο ς , ν ομ ό ν ο ςχ α ιπ ρ ο ς ά λ ή & ε ιΡ . τ ι μ ά τ α ι& ε ό ς .Τ ρ ί τ ο ςδ ε, π ε ρ ιο ν ό μ α τ ο ςχ ν ρ ί ο ν ,

ο ί χο δ ι ή λ & ε νε ι ςγ έ ν ε σ ι ν ,—ά ρ ρ η τ ο νγ ά ρτ όό ν ο μ α

—α λ λ άτ ο ντ α ϊ ςό ν ν α μ ε σ ι νε π ι φ ι η μ ι σ & ί ν τ ο ςα ε ί .Ε ϊ -ρ η τ α ιγ ά ρα ν τ ί )μ ήλ α μ β ά ν ε ι νε π ιμ α τ α ί ι ο .Τ έ τ α ρτ ο ςδ ε, π ε ρ ίτ η ςά ε ιπ α ρ & έ ν ο νχ α ιά μ ή τ ο ρ ο ςε β δ ο μ άδ ο ς , ν ατ ή ν ά π ρ α ς ί α να ν τ ή ςμ ε λ ε τ ώ σ αγ ε ν ε σ ι ς, ε ί ςμ ν ή μ η ντ ο νά ο ρ ά τ ω ς π ά ν τ αδ ρ ώ ν τ ο ςε ρ / η τ α ι .Π έ μπ τ ο ςδ ε, ο π ε ρ ιγ ο ν έ ω ντ ι μ ή ς' χ α ιγ ά ρο ν τ ο ςι ε ρ ό ς ,ε / ω ντ ή νά ν α φ ο ρ ά νο ν χ ε π 'ά ν Ο - ρ ώ π ο ν ς, α λ λ *ε π ι

τ ο ν σ π ο ρ ά ςχ α ιγ ε ν ν ή σ ε ω ςτ ο ι ςό λ ο ι ςα ί τ ι ο ν ,π α ρ *ο νμ ή τ η ρτ ε χ α ιπ α τ ή ργ ε ν ν ά νε δ ο ' ξ α ν ,ο υγ ε ν ν ώ ν τ ε ς ,α λ λ 1ό ρ γ α ν αγ ε ν ν ή σ ε ω ςό ν τ ε ς .Ι Ι Ι ε & ό ρ ι ο ςδ βό χ ρ η -

* )Ε χ ο ι ί .2 5 ,2 2 .—* * )Ε χ ο Λ .3 2 , 1 6 .

Page 47: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 47/335

Ρ Η Ι Ι . .Ι Ι Ι Ό .ς > Ι Ι Ι δΚ Ε Κ .ϋ ΐ ν .Η Ε Κ .$ .3 5 .3 6 .3 9

σ μ ο ςο ύ τ ο ςε τ ά γ η, τ η ςτ ε π ρ ο ςε υ σ έ β ε ι α νο ύ σ η ςπ ε ντ ά δ ο ς ,χ α ϊτ η ςά π ο τ ρ ο π η ντ ω νπ ρ ο ςτ ο υ ςο μ ο ί ο υ ςα δ ι κ η μ ά τ ω νπ ε ρ ι ε χ ο ΰ σ η ς .Έ π ε ι δ ή π ε ρο ί θ ν η τ ο ίγ ον ε ί ςτ έ λ ο ςε ϊ α ϊ νά θ α ν α τ ω νδ ν ν ά μ ε ο > ν, α ' ιπ ά ν τ αγ ε ν -ν ώ σ α ι χ α τ άφ υ σ ι ν, ε π έ τ ρ ε ψ α νν σ τ ά τ ι οχ α ϊτ ωθ ν η -χ ώγ έ ν ε ιμ ι μ η σ α μ έ ν ωτ η νπ ε ρ ϊτ ογ ε ν ν ά ν τ έ γ ν η νσ π ε ί -ρ ε ι ν .Ϊ Λ ρ χ ή μ ε νγ α ργ ε ν ν ή σ ε ω ςο θ ε ό ς, τ οδ εε α χ α τ ο νκ α ιά τ ι μ ό τ α τ ο ντ οθ ν η τ ό νε ί δ ο ςτ έ λ ο ς .Ή δ ε ε τ έ ρ απ ε ν τ ά ςε σ τ ί νά π α γ ό ρ ε ν σ ι ςμ ο ι χ ε ί α ς, ά ν δ ρ ο φ ο ν ί α ς , κπ ή ς, ψ ε υ δ ο μ α ρ τ υ ρ ί α ς, ε π ι θ υ μ ί α ς .Ο ί τ ο ιγ ε ν ι χ ο ϊσ χ ε δ ό νπ ά ν τ ω να μ α ρ τ η μ ά τ ω νε ι σ ϊκ α ν ό ν ε ς ,ε φ 35 0 5ο υ ςε χ α σ τ ο νά ν α φ έ ρ ε σ θ α ιτ ω νε ν ε ϊ δ ε ισ υ μ β έ - Μβ η χ ε ν . ,

§ . 3 6 . Ι Α λ λ άκ α ιτ ά ςΕ ν δ ε λ ε χ ε ί ςΟ υ σ ί α ςό ρ α ςε ι ςΙ σ αδ ι η ρ η μ έ ν α ς, η ντ ευ π έ ρα υ τ ώ νά ν ά γ ο υ σ ι νο ί Ι ερ ε ί ςό ι άτ η ςσ ε μ ι δ ά λ ε ω ς, χ α ϊτ η νυ π έ ρτ ο νέ θ ν ο υ ςτ ω νδ υ ο ϊ να μ ν ώ ν ,ο υ ςά ν α ψ έ ρ ε ι νδ ι ε ί ρ η τ α ι .* )Π ρ ω ' ϊ 'γ α ρ τ άή μ ί σ ητ ώ νλ ε χ θ έ ν τ ω νκ α ιτ ά έ τ ερ α ε σ π έ ρ α ςδ ε ι λ ι ν ή ςέ χ έ λ ε υ σ ε νό ν τ ω ςί ε ρ ο ν ρ γ ε ϊ νον ό μ ο ς, Ί ν αχ α ϊν π έ ρτ ώ νν ΰ κ τ ω ρ ά ρ δ ο μ έ ν ωα π α -σ ι να γ α θ ώ νο θ ε ό ςε ν χ α ρ ι σ τ η τ α ι .Ό ρ ά ςχ α ϊτ ο υ ςπ ρ ο τ ι θ ε μ έ ν ο υ ςά ρ τ ο υ ςε π ιτ η ςι ε ρ ά ςτ ρ α π έ ζ η ς ,ω ςε ι ςϊ ' σ αμ έ ρ ηδ ι α ν ε μ η θ έ ν τ ε ςο ι δ υ ι δ ε κ α, κ α θ 'ε ξ άδ αα ρ ι θ μ ώ, τ ί θ ε ν τ α ιμ ν η μ ε ί ατ ώ νι σ α ρ ί θ μ ω νφ υ λ ώ ν ,ω ν τ η νη μ ί σ ε ι α νη α ρ ε τ ήΛ ε ί αχ ε χ λ η ρ ω τ α ι, ε ξτ ε -χ ο ν σ αί ρ υ λ ά ρ / α ς ,τ η νδ εε τ έ ρ α νη μ ί σ ε ι α νο ' ίτ ε ' Ρ α χ ή Χκ α ιο ϊ τ ώ νά λ λ ω ν .' Ο ρ ί ϊ ςκ α ιτ ο υ ςε π ιτ ο ΰπ ο ό ' η ρ ο υ ςδ ώ δ ε κ αλ ί θ ο υ ςτ η ςα μ α ρ ά γ δ ο υ, π ρ ο ςτ ετ ο ι ςδ ε ' ξ ι ο ϊ ςχ α ιτ ο ι ςε υ ω ν ν μ ο ι ςί α ό τ η τ ιδ ι η ρ η μ έ ν ο υ ς, ο ϊ ςτ ά ϊ σ αχ α θ 'ε ξ ά δ αε γ γ έ γ λ ν π τ α ιτ ά τ ώ νδ ώ δ ε κ αφ υ λ α ρ χ ώ νο ν ό μ α τ α ,θ ε ί αγ ρ ά μ μ α τ αέ σ τ η λ ι τ ε ν μ έ ν α, θ ε ί ω νφ ύσ ε ω νυ π ο μ ν ή μ α τ α .Τ ίδ έ; Ο υ χ ίδ υ οό ρ ησ υ μ β ο λ ι -κ ώ ςγ έ ν ηλ α β ώ ν ,χ α ϊπ ά λ ι νϊ σ ό τ η τ ιδ ι α χ ρ ί ν α ςά ν α -

* )Ι λ τ .6 , 2 0 .

Page 48: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 48/335

4 0ρ η ι ι , .ι υ ο .ς > υ ΐ 8κ ε κ .ϋ ΐ ν .η ε κ .$ .3 6 . 3 7 .

λ ο γ ο ν σ τ ], τ ο μ ε να π έ ν ε ι μ ετ ο ι ςε ί λ ο γ ο ν σ ι, τ ο δ ' α ν

4 9 8τ ο ι ς- / . α τ α ρ ω μ ε ν ο ι ς;

Έ ς 'ε κ α τ ε ρ ο νσ τ η σ α ςφ ν λ ά ρ χ α ς ,Τ ϋ ' ί ν α τ ο ι ςχ ρ ε ί ο ι ςν ο ν & ε σ ί α ςο ϊ σ ι νε π ί δ ε ι ξ η ,ο τ ικ α ϊΙ σ ά ρ ι θ μ ο ιε ν λ ο γ ί α ι ςά ρ α ϊκ α ϊσ χ ε δ ό ν ,ε ί θ έ μ ι ςε ιπ ε ί ν, ι σ ό τ ι μ ο ι .Ο μ ο ί ω ςγ α ρο τ ε έ π α ι ν ο ιτ ω νά γ αμ ω ν, κ α ιο ϊ ψ ό γ ο ιτ ω νμ ο χ θ η ρ ώ νώ φ ε λ ο ν σ ι ν, ( π ε ικ α ϊτ ο φ ε ν γ ε ι νκ α κ ό ν ,τ ω α γ α θ ό νε λ ε σ θ α ι ,π αρ ά τ ο ι ςε ν ψ ρ ο ν ο ϋ σ ι ν, ' ό μ ο ι ο νκ α ιτ α ν τ ό νν ε ν ό -μ ι σ τ α ι .

· § .3 7 .Κ α τ α π λ η τ τ ε ιμ εκ α ιη τ ω νπ ρ ο ς α γ ο μ ε ντ ωϊ λ α σ μ ωδ ν ο ϊ ντ ρ ύ γ ω νε π ί κ ρ ι σ ι ςο μ ο νκ α ιδ ι α ν ο μ ή ,τ ε μ ν ο μ έ ν ω νά δ η λ ωκ α ιά τ ε κ μ ά ρ τ ωτ ο μ ε ΐ ,κ λ η ρ ω .Λ ό γ ω νγ α ρδ ν ο ϊ νο μ ε ντ ατ η ςθ ε ί α ςα ρ ε τ ή ςπ ρ α -

γ μ α τ ε ν ό μ ε ν ο ςά ν ι ε ρ ο ν τ α ικ α ια ν α τ ί θ ε τ α ιθ ε ώ ,ο δ £τ α τ η ςα ν θ ρ ω π ι ν ή ςκ α κ ο δ α ι μ ο ν ί α ςε ζ η λ ι ο κ ώ ς, γ ε ν ε -

' , ϋ ε ι τ τ }φ ν γ ά δ ι . ·Κ α ιγ α ρο ν ε λ α χ ε να ν τ ηκ λ η ρ ο ν ,ά π ο π ο μ π α ΐ ο νκ α λ ο ν σ ι νο ιχ ρ η σ μ ο ί, ε π ε ι δ ήμ ε τ α ν ί σ τ ατ α ικ α ιδ ι ώ κ ε τ α ικ α ιμ α κ ρ ά νά π ε λ η λ α τ α ισ ο φ ί α ς .Ε π ί σ η μ ω νγ ε μ η νκ α ιά σ η μ ω νω ς π ε ρν ο μ ι σ μ ά τ ω νό ν τ ω ςκ α ιπ ρ α γ μ ά τ ω νό ν τ ω νε ν τ ϊ )φ ν σ ε ιπ ο λ λ ώ ν ,ο ,

α ό ρ α τ ο ςτ ο μ ε ν ςο νδ ο κ ε ϊσ ο ιδ ι ε λ ε ΐ νε ι ςμ ο ί ρ α ςι ' σ α ς ,κ α ιτ άμ ε ν ε π ί σ η μ ατ ω π α ι δ ε ί α ςε ρ α σ τ ήκ α ιδ ό κ ι μ α ,τ ωδ εά μ α θα ί ν ο ν τ ιτ ά ά τ ν π ω τ ακ α ιΙ ί σ η μ απ ρ ο ς ν ε ΐ -μ α ι ; Έ γ ε ν ε τ ογ α ρ, φ η σ ϊ , τ ά μ ε νά σ η μ ατ ο υΛ ά β α ν, τ ά δ ε ε π ί σ η μ ατ ο ν* Ί α χ ώ β . * ) Ή γ ά ρψ ν χ ητ οκ η ρ ι ν ο ν ,ώ ςε ί π ετ ι ςτ ω να ρ χ α ί ω ν ,ε κ μ α γ ε ϊ ο ν ,σ κ λ η ρ άμ ε νο ν σ ακ α ιά ν τ ί τ ν π ο ς, ά ν τ ω θ ε ϊκ α ιά π ο -σ ε ί ε τ α ιτ ο ι ςε π ι φ ε ρ ο μ ε ' ν ο ν ςχ α ρ α κ τ ή ρ α ς ,κ α ιά σ χ η μ α - 5τ ι σ τ ο ςε ς ά ν α γ κ η ςδ ι α μ έ ν ε ι .Π ε ι θ ή ν ι ο ςδ έν π ά ρ χ ο ν σ ακ α ϊμ ε τ ρ ί ω ςν π ε ί κ ο ν σ α, β α θ ε ϊ ςτ ο ι ςτ ν π ο ν ςδ έ χ ε τ α ι ,κ α ιά ν α μ α ' ξ α μ ί ν ητ ά ςσ φ ρ α γ ί δ α ς α κ ρ ι β ώ ςδ ι α φ υλ ά τ τ ε ιτ ά ε ν σ η μ α ν θ ί ν τ αά ν ε ξ ά λ ε ι π τ αε ' ι δ η .

· ) Ο β η .3 0 ,4 2 .

Page 49: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 49/335

ρ η π . .ι υ ϋ .ς > υ ΐ δκ ε κ .ό ι υ .η ε κ .$ .3 8 . 4 1

§ . 3 8 . θ α υ μ α σ τ ήμ ί ν τ ο ιχ α ϊη τ ο ϋθ υ σ ι ώ να ί μ α τ ο ςΊ σ ηδ ι α ν ο μ ή, η νο ά ρ χ ι ε ρ ε ν ςΜ ί α ν σ η ςφ ύ σ ε ι

δ ι δ α σ κ ά λ ωχ ρ η σ ά μ ε ν ο ς, δ ι έ ν ε ι μ ε . Λ α β ώ νγ α ρ ,φ η σ ϊ, τ όή μ ι σ υτ ο να ί μ α τ ο ςε ν έ χ ε ε νε ι ςκ ρ α τ ή ρ α ς'τ ό< ί ίή μ ι σ υπ ρ ο ς έ / ε επ ρ ο ςτ οθ ν σ ι α σ τ η ρ ι ο ν ,* ) Ό π ω ςά ν α δ ι δ ά ' ξ τ ], Ό τ ιτ ο σ ό γ ι α ςΙ ε ρ ό νγ ί ν ο ς δ ι τ τ ό νε ο τ ι ,τ όμ ε νθ ε ί ο ν ,τ ο ό εά ν θ ρ ώ π ι ν ο ν .Κ α ιτ ο μ ε νθ ε ί ο να μ ι γ έ ςκ α ια κ ρ α τ ο ν, ο υέ ν ε κ ατ ωά μ ι γ ε ϊχ α ϊα χ ρ α τ ψχ α τ άτ η νε ' ν ο ι σ ι νμ ο ν ά δ ιό ν τ ιο π ί ν ύ ε ιθ ε ώ' τ ο ϋά ν θ ρ ώ π ι ν ο νμ ι χ τ ο νχ α ιχ ε χ ρ α μ ί ν ο ν, ο τ ο ϋμ ι χ τ ο νχ α ϊσ ν ν θ έ τ ο νχ α ϊχ ε χ ρ α μ ε ' ν ο υγ έ ν ο υ ςχ α τ α σ χ ε δ ά ν ν ν τ α ιημ ώ νο μ ό ν ο ι α νχ α ιχ ο ι ν ω ν ί α ν 'χ α ιτ ί γ α ρί ί λ λ οη χ ρ ά σ ι νμ ε λ ώ ντ <χ α ϊη θ ώ νέ ρ γ α σ ό μ ε ν ο νΆ λ λ αγ ύ ρτ η ς· ψ ν ~χ η ςτ ομ ε να μ ι γ έ ςχ α ιά κ ρ α τ ο νμ έ ρ ο ςα κ ρ α ι φ ν έ σ τ α τ.ν ο υ ςε σ τ ί ν ,Ό ςά π 'ο ί ρ α ν ο νχ α τ α π ν ε ν α θ ε ϊ ςά ν ω θ ε ν ,ό τ α νά ν ο σ ο ςχ α ια π η μ ω νδ ι α φ υ λ α γ θ ϊ ] ,τ ωκ ' χ τ α π ν ε ν -

α α ν τ ιχ α ιά π α θ ηπ α ν τ ό ς χ α χ ο ϋδ ι α φ ν λ α ' ξ α ν τ ι, π ρ ο ς ·η χ ό ν τ α ι ςΌ λ ο ςε ι ς' ι ε ρ ά νσ π ο ν δ η νά ν α σ τ ο ι / ε ι ω θ ε ϊ ςά ν -4 9 9τ α π ο δ ί δ ο τ α ι .Τ οδ ' α νμ ι : : τ ό νμ έ σ ο ςτ όν . Ι ΰ θ ψ ε ώ νΜ , ε σ τ ι ν, ω κ ρ α τ ή ρ α ςο ι κ ε ί ο υ ςη ψ ν σ ι ςέ δ η μ ι ο ν ρ γ η σ ε

Κ ρ α τ ή ρ ε ςδ έ ο ρ ά σ ε ω ςμ ε νο φ θ α λ μ ο ί, ά χ ο η ςδ ε ώ τ α ,χ α ιμ ν κ τ η ρ ε ςο σ φ ρ ή σ ε ω ς, χ α ιτ ο ν τ ι ο να ϊ υ . ρ μ ό τ τ ο ν -α α ιδ ε ' ξ α μ ε ν α ί .Τ ο ύ τ ο ι ςε π ι / ε ΐτ ο ι ςχ ρ α τ η ρ σ ι νο ι ε

ρ ό ςλ ό γ ο ς τ ο να ' ί μ α τ ο ς ,α ξ ι ώ ντ ο ά λ ο γ ο νη μ ώ νμ έρ ο ςψ υ γ ω θ η ν α ι ,χ α ϊτ ρ ό ι ι ο ντ ι ν άλ ο γ ι κ ό νγ ε ν έ σ θ α ιτ α ϊ ςμ ε νν ο ν θ ε σ ί α ι ςπ ε ρ ι ό δ ο ι ςα κ ο λ ο ύ θ η σ α ν, ά γ ν ε ν -σ α νδ ε τ ώ νο λ χ ό να π α τ ε ώ ν απ ρ ο τ ε ι ν ά ν τ ω ν δ ν να ι σ θ η τ ώ ν .Ζ 4 ρ άγ ε ο ν / ϊτ ο ν τ ωτ ρ ό π ωχ α ϊτ ό δ ί -δ ρ α / μ ο νδ ι ε ν ε μ ή θ ητ ό « / / ο ν; * * ) Ι ν α τ όμ ε νή μ ι σ υα ν τ ο ν ,τ η νδ ρ α /μ η ν ,κ α θ ά ρ ω μ ε ν, λ ί τ ρ ατ η ςε α υ τ ώ νψ υ χ ή ςκ α τ α τ ι θ έ ν τ ε ς 'η ν ,ό μ ό ν ο ςε λ ε ύ θ ε ρ ο ςκ α ιε λ ε υ -θ ε ρ ο π ο ι ό ςθ ε ό ς, ώ μ η ςκ α ιπ ί κ ρ α ςπ α θ ώ νκ α ια δ ι κ ημ ά τ ω νδ ε σ π ο τ ε ί α ς, ι κ ε τ ε ν θ ε ϊ ς ,ε σ τ ίδ εΌ τ ιχ α ϊχ ω ρ ϊ ς

* )Ε χ ο Λ .2 4 ,6 . — · ♦ )Ε χ ο ά .3 0 , 1 3 .

Page 50: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 50/335

4 2Ρ Ι Ι Ι Γ . .Ι ϋ ϋ .< ? υ ΐ 5Κ Ε Κ .Ό ΐ ν .Η Ε Κ .$ .3 8 .3 9 .

ϊ χ ε τ ε ί α ςά ν άχ η ά τ ο ςε χ λ ν ε ι .Τ όδ ε έ τ ε ρ ο νμ ί ρ ο ςτ ωα ν ε λ ε ύ θ ε ρ ο ιχ α ϊύ ο υ λ ο π ρ ε π ε ΐγ ί ν ε ιχ α τ α λ ε ί π ο ι μ, ο ν

χ ε χ ο ι ν ώ ν η χ ε νο λ ί γ ω ν , Ή γ ά π η χ άμ ο υτ ο νχ ν ρ ι ο ν ,* )Τ ο νη γ ε μ ό ν αΙ ν ε μ ο ϊν ο ν ν, χ α ϊτ η νγ υ ν α ΐ χ υ .μ ο ν,τ η νι / ί λ η νχ α ϊο ι χ ο υ ρ ό νπ α ' & ώ να ' ί σ ' ά η α ι ν, χ α ϊτ απ α ι ό ί α ,τ άχ α κ άτ ο ν τ ο ι νε γ γ ό ν α ,' · ο ν χα π ε ι μ ιε λ ε ύθ ε ρ ο ς .Ι Α ν ά γ χ ηγ α ρχ α ϊτ ωτ ο ι ο ν τ ωγ ί ν ε ιχ λ η ρ οί ί χ λ η ρ ο νχ α ϊ' ' ά η ο π ο μ π α ΐ ο νε χ τ ο νδ ί δ ρ α χ μ ο υό ο ί ϊ ήν α ι ,ε ν α ν τ ί ο ντ τ \ά ν α τ ε & ε ι μ ί ν ηϋ ρ α γ μ τ ]τ ι χ α ϊμ ο η ί ό

Μ ο ν ά ςδ εο ν τ επ ρ ο ς & η χ η ν, ο ν τ εά ηα ί ρ ε ο ι νδ ί χ ε σ &π ί ψ ν χ ε ν ,ί ΐ χ ώ νο ν σ ατ ο νμ ό ν ο νπ λ η ρ ο ν ς3 - ε ο ν .Χ α ν - Άν α γ α ρτ άτ εα λ λ αε ξε α υ τ ώ ν ,ε ι δ επ ο νχ α ϊπ ν χ ν ω

■ & ε νε ΐ η, λ ό γ ωσ φ ί γ γ ε τ α ι & ε ί ω .Κ ό λ λ αγ ά ρΙ σ τ ιχ μδ ε σ μ ό ςο ν τ ο ς, τ ά π ά ν τ ατ η ςο υ σ ί α ςΙ χ π ε π λ η ρ ι·ο δ * ε ΐ ρ α ς χ α ϊσ ν ν ν γ η ν α ςΐ χ α σ τ α ,π λ ή ρ η ςα υτ ό ςε α υ τ ό νχ ν ρ ί ω ςΙ α τ ϊ ν, ο νδ ε η θ ε ί ς έ τ ε ρ ο ντ ο π α ·ρ ά π α ν .

$ . 3 9 . Ε ϊ χ ό τ ω ςο ν νί ρ ε ϊΜ ο ι ν σ η ς, Όπ λ ο ύτ ω νο ν π ρ ο ς θ - η σ ε ι, χ α ϊο π ε ν ό μ ε ν ο ς ο ΰ χί λ α τ τ ωά π ότ ο ΰη μ ί α ο υ ςτ ο ΰδ ι δ ρ ά χ μ ο υ, * * )ο π ε ρΙ σ τ ϊ νω ςε φ η ν ,δ ρ α χ μ ήτ ε χ α ϊμ ο ν ά ς' γ π ά ςα νά ρ ι & με ΐ π ο ιτ όπ ο ι η τ ι χ ό νέ χ ι ΐ ν ο,

Έ να ο ϊμ ε νλ η ξ ω, ο ί οδ ' α ρ ' ξ ο μ α ι .—— Λ ή γ ε ιτ ε γ ά οά ν α λ υ ό μ ε ν ο ςό χ α τ άα ΰ ν & ε σ ι νά π ε ι ρ άχ ι ςά π ε ι ρ ο ςά ρ ι θ - μ ό ςε ι ςμ ο ν ά δ α ,ά ρ χ ε τ α ιδ α νπ άλ ι νά π όμ ο ν ά δ ο ς, ε ι ςά π ε ρ ί γ ρ α φ ο νσ υ ν τ ι θ έ μ ε ν οπ λ ήθ ο ς .Λ ι ό π ε οο ί χά ρ ι θ μ ό ν ά λ λ ασ τ ο ι χ ε ΐ ο νχ α ϊά ρ χ η« ρ ι θ - μ ο ϋτ α ν τ η νε ι Τ α ο α ν ,ο ΐ ςζ η τ ε ΐ νε π ι μ ε λ έ ς . Ε τ ιτ ο ί ν υ ντ η νο ϋ ρ ά ν ι ο ντ ρ ο ψ η νψ υ χ ή ς ,η νχ α λ ε ϊμ ά ν ν αδ ι α ν έ μ ε ιπ ά σ ιτ ο ι ςχ ρ η σ ο μ ε ν ο ι ςλ ό γ ο ςθ ε ί ο ςί ' ξ Υ σ ο τ

5 0 0π ε φ ρ ο ν τ ι χ ώ ς δ ι α γ ε ρ ό ν τ ω ςΙ σ ό τ η τ α ς .Μ α ρ τ υ ρό ϊΙ ι Ι , Μ ΐ ' η σ η ςλ ί γ ω ν , Ο ν χε π λ ε ό ν α α ε νω τ όπ ο λ ύ, κ α ιί ι

* ) τ , χ ο Λ .2 1 ,ί . — ) Ε χ β < 1 .3 0 ,1 5 .

Page 51: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 51/335

Ρ Η Ι Ε .ϊ ϋ Ό .ρ ϋ Ι 8Κ Ε Κ .ϋ ΐ ν . Η Ε Κ .$ .3 9 — 4 1 .4 3

τ ο ο λ ί γ ο ν, ο ν κϊ λ α τ τ ό ν η σ ε ν ,* , ) ^ ν / κ ατ ώτ η ςα ν αλ ο γ ί α ςέ χ ρ η σ α ν τ οθ α υ μ α σ τ ώκ α ιπ ε ρ ι μ α χ η τ ι ρμ ε τ ρ ώ .. 4 ι ο υσ υ ν έ β ημ α & ε ΐ ν, ό τ ιέ κ α σ τ ο ςε ι ςτ ο υ ςκ α ό - η -ν . ο ν τ α ςπ α ρε α ν τ ωβ ν ν ε λ ε ' ξ ε νο ν χα ν θ ρ ώ π ο υ ςμ ά λ λ ο ν ,η λ ο γ ι σ μ ο ύ ςκ α ιτ ρ ό π ο υ ς . Ογ α ρε π ί β α λ ε νε χ ά σ τ ω ,τ ο ν τ 'ά π ε χ λ η ρ ώ Ο - ηπ ρ ο ν ο η τ ι χ ώ ς ,ώ ςμ η τ εν σ τ ε ρ η σ α ι ,μ ή τ εα νπ ε ρ ι τ τ ε ν σ α ι .

§ . 4 0 . Τ ο π α ρ α π λ η σ ι ο ντ η ς κ α τ *ά ν α λ ο γ ί α νΙ σ ο τ η τ ο ςΙ ο τ ι νε ν ρ ε ΐ ν ,χ α ιε π ϊτ ο ν λ ε γ ο μ έ ν ο υΠ ά σ χ α .Π ά σ χ αδ ε ϊ σ τ ι ν ,ό τ α νη ψ υ χ ήτ ομ ε να λ ο γ ο νπ ά ' & ο ςά π ο μ α 9 ε ΐ νμ ε λ ε τ ϊ ί, τ η νδ ' ε υ λ ο γ ο νε ν π ά 9 · ε ι α νε χ ο υ > -α ί ω ςπ ά σ χ τ [ .Λ ι ε ί ρ η τ α ιγ α ρ , Έ ά ν ' ό λ ί γ ο ιω σ ι νο ίε ντ ι ]ο ι κ ί α ,ώ ς τ εμ ηι κ α ν ο ύ ςε ί ν α ιε ι ςτ ο π ρ ό β α τ ο ν ,τ ο νπ λ η σ ί ο νγ ε ί τ ο ν απ ρ ο ς λ α β ε ϊ νχ α τ 'α ρ ι θ μ ό νψ υχ ώ ν , ν ' έ κ α σ τ ο ςτ όά ρ χ ο υ να ί τ ώσ ν ν α ρ ι & μ η τ αμ ο ί ρ α ς ,η ςε σ τ ί νΙ π α ' ξ ι ο ςτ ε χ α ι' χ ρ ε ΐ ο ςε ν ρ ι σ χ ο μ ε ν ο ςΈ π ε ' ι δ ά νδ έ Χ α ιτ ρ ό π ψχ ώ ρ α ςτ η ν ά ρ ε τ η νε ι ςτ ο ι ςο ϊ κ η τ ο ρ α ςα υ τ ή ςέ θ ε λ η σ τ )δ ι α ν έ μ ε ι * ,' ■χ ό ΐ ζ' η λ ε ί ο ά ιπ λ ε ο ν ά ζ ε ι νκ ε ν ο ίγ α ρΙ π ι ϋ τ η ^ η ςέ σ ο ν τ α ι ,■—χ α ίτ ο ι ςί λ ά τ ΐ ο σ ι νέ λ α τ τ ο ν ντ η ν χ α τ α σ χ ε σ ι νπ ρ ο ς τ ά τ τ ε ι ,δ ί κ α ι ω νμ η τ ετ ν ύ ςμ ε ί ζ ο ν ςέ λ α τ τ ό ν ω νά ' ξ ι ο ϋ ν, μ η τ εμ η ντ ο υ ςέ λ ά τ τ ο υ ςμ ε ι ζ ό ν ω νχ ω ρ η α α ιγ α ρα υ τ ώ ντ όμ έ γ ε θ ν ςο υδ υ ν ή σ ο ν τ α ι .

§ . 4 1 . Τ η ςδ έ κ α τ 1ά ρ ι & μ ο νι σ ό τ η τ ο ς ί ν α ρ γσ τ α τ ο νδ ε ΐ γ μ άε σ τ ιτ άτ ε τ ω νδ ώ δ ε κ αα ρ χ ό ν τ ω νι ε ρ άδ ώ ρ α, κ α ι' ε ' τ ιτ άά π ότ ω νδ ( ό ρ ( ο νδ ι α ν ε μ ό μ ε ν ατ ο ι ςϊ ε ρ ε ν σ ι ν . Έ κ ά ο τ ω. γ α ρ ,, φ η σ ί, τ ω νυ ι ώ νΑ αρ ώ νε σ τ α ιτ ό ι α ρ ν .* * * )Π α γ χ ά λ ω ςδ ε κ α ιη π ε ρ ίτ η νσ ν ν & ε α ι ντ ω νΙ χ 9 ν μ ι ω μ ί ν ( ο νε σ τ ί νι σ ό τ η ς .Λ έγ ε τ α ιγ α ρ , Λ ά β εσ ε α ν τ ωη δ ΰ σ μ α τ α ,σ τ α κ τ η ν ,ό ν υχ α ,κ α ιχ α λ β ά ι ι η νη δ υ σ μ ο ν ,κ α ιλ ί β α ν ο νδ ι α φ α ν ή ς

* ) Ε χ ο Η .1 6 ,1 8 .— ) Ε χ ο Η .1 2 ,6 ( ? ) .—. · * * )Ν α ι μ ,7 , 5 ( ? ) · > ■ * - . Κ. * . . · . / . ' ., -

Page 52: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 52/335

4 4 Ρ Η Ι Ι . .Ι ϋ ϋ .( ? υ ΐ δΚ Ε Κ .Ό ΐ ν .Η Ε Κ .{ . 4 1 .

ί ' ξ α ί ρ ε τ ο νε ξ α ί ρ ε τ ο ) ,\ ' < ΐ ο νΐ σ ω , χ ά ϊπ ο ι ή α ο ν σ ι να υ τ ό5 0 8. & ν μ ί α μ α, μ ν ρ ο ν, μ υ ρ ε ψ ο ϋέ ρ γ ο ν ,. σ υ ν θ έ σ ε ω ςχ α θ α - Ρ^ « ί ,έ ρ γ ο νά γ ι ο ν . Έ χ α σ τ ο νγ ϊ ί ρτ ω νμ ε ρ ώ ν

. ε χ ά σ τ ωφ η σ ιδ ε ΐ νί σ ο νσ ν ν ί ρ / ε σ θ α ιπ ρ ο ςτ η ντ ο νό λ ο υχ ρ ά σ ι ν . Ε σ τ ίδ ' ο ι μ α ιτ ά τ έ σ σ α ρ ατ α ύ τ αε ξω ντ ο• θ υ μ ί α μ ασ υ ν τ ί θε τ α ι, σ ύ μ β ο λ ατ ω νσ τ ο ι χ ε ί ω ν ,ε ξ ω νά π ε τ ε λ ί α θ ησ υ μ π ά ςο χ ό σ μ ο ς .Σ τ α χ τ ή νμ ε νγ α ρί δ α τ ι ,γ η δ εό ν υ χ α ,χ α λ β ά ν η νδ εά ε ρ ι ,τ ο νδ ε \δ ι αφ α ν ήλ ί β α ν ο νπ ν ρ ιά π ε ι χ ά ζ ε ι .Σ τ α χ τ ήμ ε ν 'γ α ρ

π α ρ άτ ά ςσ τ α γ ό ν α ς ,υ δ α τ ώ δ ε ς ·ξ η ρ ό νδ εο ν υ ' ξχ α ϊγ ε ώ δ ε ς' η δ εχ α λ β ά ν ητ ο νη δ ν σ μ ο νπ ρ ο ςτ ή νά ε ρ ο ςε ' μ φ α σ ι νπ ρ ο ς ε τ ε ' & η, τ ογ α ρε υ ώ δ ε ςΙ ν ά ί ρ ι ·τ ώδ ίλ ι β ά ν ωτ οδ ι α φ α ν έ ς, π ρ ο ςφ ω τ ό ςε ν δ ε ι ξ ι ν .Λ ι όχ α ΐτ ά β ά ρ ο ςέ χ ο ν τ ατ ω νκ ο ύ φ ω νδ ι ε χ ώ ρ ι σ ε, τ ά μ ε ντ ωσ υ μ π λ ε χ τ ι χ ωσ υ ν δ ε ' α μ ωε ν ώ σ α ς, τ ά δ ε δ ι α λ ε λ υ μ ε ν

5 0 1ϊ ' ξ ε ν ε γ χ ώ ν, ε ' φ η σ ε ,' · Λ ά β εσ ε α υ τ ώή δ ύ σ μ α τ α, σ τ α -

Ό 1 : χ τ ή ν, ο ν ν χ α . Ί ' α ν τ αα σ ύ ν δ ε τ ατ ω νβ ά ρ ο ςί χ ό ν -, τ ω ν, υ δ α τ ό ςτ εχ α \γ η ς ,*σ ύ μ β ο λ α · *Ε ί τ αά φ 1ε τ έρ α ςά ρ χ ή ς ^ μ ε τ άσ ρ μ η λ ο χ ή ς, ' Κ α Ιχ α λ β ά ν η νή δ νσ μ ο ν ,χ α ιλ ι ' β α ν ο νδ ι α φ α ν ή , * * )τ α ν τ α 'π ά λ ι νχ α θ · *ε α ν τ άτ ω ν χ ο ύ φ ω ν, α ε ' ρ ο ςχ α ιπ υ ρ ό ς, τ ά σ η μ ε ί α .Ί τ νδ ε τ ο ν τ ω νε μ μ ε λ ήσ ύ ν θ ε σ ί ντ ε χ α ιχ ρ ά σ ι ν, τ οπ ρ ε σ β ύ τ α τ ο νχ α ιτ ε λ ε ι ό τ α τ ο νέ ρ γ ο νά γ ι ο ν, ω ςά λ η -

& ώ ςε ί ν α ισ υ μ β ε β η χ ετ ο νχ ό σ μ ο ν, ο νδ ι άσ ν μ β ό λ ο ντ ο νθ υ μ ι ά μ α τ ο ςο ϊ ε τ α ιδ ε ΐ νε ύ χ α ρ ώ τ ε ΐ ντ ωπ ε π ο ι η -κ ό τ ι ' ν α λ ό γ ωμ ε νή μ υ ρ ε τ ρ ι χ ήτ έ χ ν ηχ α τ α σ χ ε ν αα θ ~ ε ΐ σ ασ ΰ ν θ ε σ ι ςε χ θ υ μ ι ά τ α ι, ' ε ρ γ ωδ εο & ε ί ασ ο φ ί αδ η μ ι ο υ ρ γ η θ ε ί ςχ ό σ μ ό ςά π α ςά ν α φ ί ρ η τ α ι' , π ρ ω ' ΐχ α ϊδ ε ι λ ι ν ή ςό λ ο χ α υ τ ο ύ μ ε ν ο ς .Β ί ο ςγ ά ε̂ μ π ρ ε π ή ςκ ό σ μ ω ,τ ωπ α τ ρ ιχ α ιπ ο ι η τ ήσ ν ν ε χ ώ ςχ α ιά δ ι α α τ ά τ ω ςε ν χ α -

ψ σ τ ε ΐ ν, μ ο ν ο ν ο ν χε χ θ υ μ ι ώ ν τ ίχ α ϊ ά ν ' α σ τ ο ι χ ε ι ο νε α υ τ ό ν ,π ρ ο ςε ν δ ε ι ξ ι ντ ο νμ η δ έ νθ η α α ν ρ ί ζ ε α θ α ι, ά λ λ 'ό λ ο νε α υ τ ό να ν ά θ η μ αά ν α τ ι θ έ ν α ιτ ω γ ε γ ε ν ν η χ ό τ& ε ω .ν ι . . : . ' ; > , <■ . ι . . . · . · - .· - . · » . , . · . · · - »ι 4

* )Ε χ ο ά .3 0 , 3 4 .— » · )Ι Μ α . · > ' ' ί ·

Page 53: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 53/335

Ρ Η Ι Ι . .Ι ϋ ϋ .φ υ ί δΚ Ε Κ .ϋ ΐ ν .Η Ε Κ .? .4 2 . 4 5

§ , 4 2 . θ α υ μ ά ζ ωχ α ιτ ο νμ ε τ άσ π ο ν δ ή ςα π ν ι υ -σ τ ιδ ρ α μ ο ν τ ασ υ ν τ ό ν ο ι ςι ι ρ ό νλ ό γ ο ν, ν ασ τ ϊ ]μ ί σ ο ςτ ώ ντ ί & ν η κ ό τ ω νκ α ιτ ώ νζ ώ ν τ ω ν .Ε ν & ν ςγ α ρ ,ψ η σ ιΜ ώ ϋ σ η ς , ί κ ό π α σ ί νη ΰ ρ α ϊ σ ι ς .* )Ά λ λ 'ο υ *ί ' μ ί λ λ ΐχ ο π ά σ α ικ α ιί π ι κ ο ν ηί σ α ιτ α π ι ρ ι & ρ ν π τ ο ν τχ α ιχ α τ α γ ν ν ν τ αχ α ια υ ν τ ρ ί β ο ν τ ατ η νη μ ι τ ί ρ α νψ υ ~/ ■ η ν, μ ηδ ι α τ ι ι χ ί σ α ν τ ο ςτ ο ϋ& ί ο γ ι λ ο ϋ ςτ ο υ ςο σ ί ο υ ς ,ο ζ ώ σ ι νά ψ ι ν δ ώ ς ,α π ότ ώ να ν ο σ ι ώ ν ,ο ' ι τ ι & ν η χ α σ ιη ρ ό ςά λ η & ί ί α ν, λ ο γ ι σ μ ο ύ .Τ ωγ α ρΙ γ γ ν ςί ί ν α ιπ ο λ -λ ά χ ι ςν ο σ ο ν ν τ ω ν, χ α ιο ι σ φ ό δ ρ αυ γ ι α ί ν ο ν τ ι ςί χ δ ί ξ α -μ ί ν ο ιτ η νί χ κ ' ν ο ι νν ό σ ο ν, ί μ ί λ λ η σ α ντ ι λ ι υ τ η σ α ι .Τ ο ΰ τ οδ ' ά μ η / α ν ο νη νϊ τ ι π α 3 ι ΐ νδ ι α ζ ί υ χ & ί ν τ αό ρ ι ομ ί σ ωπ α γ ί ν τ ιδ ν ν α τ ω τ ά τ ω, ' ό ςτ ά ςί φ ό δ ο υ ςκ α ι ί π ι -δ ρ ο μ ά ςτ ο ϋχ π ρ ο ν ο ςμ ί ρ ο υ ςα π ότ ο νβ ι λ τ ί ο ν ο ςύ ν α -Ο ω α ι ι .' Γ ί Ο - α ν μ α χ αδ ί ϊ χ ιμ ά λ λ ο ν, Ι π ί ι δ ά νχ α τ α -5 0 9χ ο ν ω ντ ώ να γ ί ω νλ ο γ ί ω νά ν α δ ι δ ά σ χ ω μ α ι, ο ντ ρ ό π ο νΡ .( ι ς η λ & ί , η η Α ημ ί σ ητ η ςΑ ι γ υ π τ ι α κ ή ςχ α ιτ η ς ^ Ι σ ρ α -τ ^ λ ι τ ι κ η ςσ τ ρ α τ ι ά ς .* ? ) Υ π όγ α ρτ ο ϋφ ι λ ο π α & ο ν ςχ α ιά θ ί α ντ ο ί γ κ ρ α τ ί ςχ α ιΟ ι ο ψ ι λ ί ςγ ί ν ο ςο ν κϊ τ ιί ί -α α ίδ ι ω κ ί σ Ο α ι, τ ό σ χ ι π α σ τ η ρ ι ο νκ α ια ω τ η ρ ι ο ντ ώ να > ί λ ω ν, ά μ υ ν τ η ρ ι ο νδ ί κ α ικ α λ α α τ η ρ ι ο ντ ώ νί χ & ρ ώ νό π λ ο ν ,η ν ι ψ ί λ η .Λ ι α ν ο ί α ι ςμ ί νγ ά ρά ρ ί τ ω σ α ι ςη ρ ί μ ασ ο φ ί α νί π ι ψ ί χ ά ζ ί ΐ, τ η νά π α & ηπ α ν τ ό ςχ α κ ο ϋ 'λ υ -

π ρ α Γ ςδ ί χ α ιά γ ό ν ο ι ςί π ι σ τ η μ η ςά β ρ ό α ςκ α τ α ν ί ψ ί ΐτ ιμ ω ρ ί α ς ,κ α τ α κ λ υ σ μ ώ νφ & ο ρ ά νο ί κ τ ί σ τ η νί π ι ψ ί ρ ο ν σ α .Τ ώδ ί ά ρ / α γ γ ί λ ωχ α ίπ ρ ί σ β ν τ ά τ ι ϋλ ό γ ο ιδ ο ι ρ ί ά νί ' ξ α ί -ρ * τ ο νϊ δ ω κ ί νο τ α ό λ αγ ι ιν η σ α ςπ α τ ή ρ , ν αμ ι & ό ρ ι ο ςσ τ ά ςτ ό γ ί ν ί ψ ί ν ο νδ ι α κ ρ ί ν ι ]τ ο νπ ι π ο ι η χ ό τ ο ς . 'Ο- - δ 'α υ τ ό ςΊ χ ί τ η ςμ ί νί σ τ ι .τ ο νϋ - ν η τ ο ϋχ η ρ υ ι ί ν ο ν τ ο ς« ί ί >π ρ ο ςτ ό α ψ ϋ α ρ τ ο ν ,π ρ ι σ β ι ν τ η ςδ ίτ ο νη γ ι μ ό ν ο ςπ $ ό ς

τ όν π η κ ο ο ν .Ά γ ά λ λ ι τ α ιδ ί ί π ιτ ι /δ ω ρ ί α ,κ α ισ ψ ν ν ·5 0 2ν ό μ ι ν ο ςα ν τ η νί κ δ ι η γ ι Τ τ α ι( [ α σ κ ώ ν , Κ α ί ί γ ώ« -Μ . α τ η χ ι ι να ν άμ ί σ ο νκ υ ρ ί ο υχ α ιά μ ώ ν ,* > * * * )ο ν τ ίά γ ί ν -

· ) Ν α η ι .1 6 ,4 8 .— * * )Ε χ ο Η .1 4 ,1 9 . ' —* * * )Ν α ο ί .1 6 ,4 8 .

Page 54: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 54/335

4 6Ρ Η Ι Ι , .Ι ϋ ϋ .( ? υ ΐ δΚ Ε Κ .ϋ Ι Υ .Η Ε Κ .ξ . 4 2 .4 3 .

ν η τ ο ςώ ς ο & ι ο ςω ν, ο ν τ εγ ε ν ν η τ ό ςώ ςν μ ε ϊ ς ,α λ λ άμ ί σ ο ςτ ω νά κ ρ ω ν, ά μ φ ο τ ί ρ ο ι ςό μ η ρ ε ύ ω νπ α ρ άμ ε ντ ωφ υ τ ε ΰ σ α ν τ ι, π ρ ο ςπ ί σ τ ι ντ ο νμ ησ ύ μ π α νά φ α ν ί -σ α ιπ ο τ εκ α ιά π ο σ τ ή ν α ιτ ο γ έ ν ο ς ,ά κ ο σ μ ί α να ν τ ϊκ οσ μ ί ο υε λ ό μ ε ν ο νπ α ρ άδ ε τ ωφ ν ν τ ι ,π ρ ο ςε ν ε λ π ι σ τ ί ατ ο νμ ηπ ο τ ετ ο ν' ί λ ε ω ν& ε ό νπ ε ρ ί ί δ ε ΐ ντ ο ί δ ι ο νέ ρ γ ο ν .Έ γ ώγ α ρε π ι κ η ρ ν κ ε ν σ ο μ α ιτ ά ε ϊ ρ η ν α ΐ αγ ε ν ί σ ε ιπ α ρ ατ ο νκ α & α ι ρ ε ΐ νπ ο λ έ μ ο υ ςε γ ν ω κ ό τ ο ς, ε ί ρ η ν ο φ υ λ αά ε ι& ε ο ϋ . ■ ·. · ■ . ' ■* '

§ . 4 3 . Λ ι δ α ξ α ςο ν νη μ ά ςπ ε ρ ιτ η ςε ι ςί σ ατ ομ ή ςο Ι ε ρ ό ςλ ό γ ο ς, κ α ιπ ρ ο ςτ η ντ ω νε ν α ν τ ί ω νε π ι -σ τ ή μ η νά γ ε ι ,φ ά σ κ ω νό τ ιτ ά τ μ ή μ α τ α ε θ η κ ε ν ά ντ ι π ρ ό ς ω π αά λ λ ή λ ο ι ς .* ) Τ ωγ ά ρό ν τ ιπ ν . ν & 'ό σ αε ν κ ό σ μ ωσ χ ε δ ό νε ν α ν τ ί αε ί ν α ιπ ί φ υ κ ε νά ρ κ τ ε ο νδ εα π ότ ω νπ ρ ώ τ ω νθ ε ρ μ ό νε ν α ν τ ί ο νψ υ χ ρ ώ ,κ α ΐ' ξ η -ρ ό νν γ ρ ώ, κ α ικ ο ν φ ο νβ α ρ ε ί ,κ α ισ κ ό τ ο ς ,φ ω τ ), κ α ι

ν ν ξή μ ε ρ α .Κ α ιε ν ο ν ρ α ν ωμ ε νη α π λ α ν ή ςτ τ {π ε π λ αν η μ έ ν ηφ ο ρ ά' κ α τ άδ ε· τ ό νά ί ρ α, α ϊ Ο - ρ ί αν ε φ ε σ ι ,ν η ν ε μ ί απ ν ε ί μ α σ ι, & ε ρ ε ιχ ε ι μ ώ ν ,ϊ α ρ ιμ ε τ ό π ω ρ ο ν'τ ό μ ε νγ ά ρά ν Ο - ε ϊ, τ ό δ ε φ & ί ν ε ι .Τ άδ *έ γ γ ε ι απ άλ ι νΐ ' δ α τ ο ςτ ό γ λ ν κ ντ ωπ ι χ ρ ω ,κ α ιγ η ςη σ τ ε ί ρ α,τ ι ]γ ο ν ί μ ω .Κ α ιτ ά ά λ λ αδ εε ν α ν τ ί α ,π ρ ο ί π τ ασ ι ο -μ α τ αα σ ώ μ α τ α ,Ι ' μ ψ ν χ αά ψ υ χ α ,λ α γ ι κ άά λ ο γ α ,ϋ ^ ν η -

τ ά ά & ά ν α τ α, α ι σ θ η τ άν ο η τ ά, κ α τ α λ η π τ άα κ α τ ά λ ηπ τ α ,σ τ ο ι χ ε ί αά π ο τ ε λ ε σ μ α τ α, α ρ χ ήτ ε λ ε υ τ ή , γ ί ν εψ & χ ι ρ ά, ζ ω ήϋ ά ν α τ ο ς, ν ό σ ο ςυ γ ε ί α, λ ε ν κ ό νμ ε λ α ν ,δ ε ξ ι άε υ ώ ν υ μ α ,δ ι κ α ι ο σ ύ ν ηά δ ι κ ί α, φ ρ ό ν η σ ι ςα φ ρ οσ ύ ν η ,α ν δ ρ ε ί αδ ε ι λ ί α ,σ ω φ ρ ο σ ύ ν ηα κ ο λ α σ ί α, α ρ ετ ήκ α χ ί υ : ,κ α ιτ ά τ η ςε τ έ ρ α ςε ϊ δ ηπ ά ν τ ατ ο ι ςτ τ ; ς 5 1 0ε τ έ ρ α ςε ϊ δ ε σ ιπ ά σ ι .Π ά λ ι νγ ρ α μ μ α τ ι κ ήά γ ρ α μ μ α -

τ ί α ;-μ ο υ σ ι κ ήά μ ο ν σ ί α ,π α ι δ ε ί αά π α ι δ ε ν σ ί α, σ υ ν ο λ ο ι ςτ ε χ ν ήά τ ε χ ν ί α .Κ α ιτ ά ε ν τ α ΐ ς τ ε χ ν α ι ς ,φ ω ν ή ε ν τ ασ τ ο ι χ ε ί ακ α ι .ά φ ω ν α, ο ξ ε ί ςκ α ιβ α ρ ε ί ςφ θ ό γ γ ο ι ,■ ■

- ι . - - ( » Ί . ϊ ' · ^ . ■ , β ι ; ; ' · .* ) Ο β η .1 5 ,1 0 . ^ ~ · ί -

Page 55: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 55/335

Ρ Ι Π Ε , .Ι ϋ ϋ .< ? υ ΐ 8Κ Ε Κ .ϋ ΐ ν .Η Ε Κ .$ .4 3 .4 4 .4 7

& ε ϊ α ικ α ιπ ε ρ ι φ ι ρ ε ΐ ςγ ρ ά μ μ α / .Κ α ιε ν ζ ι ό ο ι ςκ α ι( ξ ν τ ο ΐ ς, ά γ ο ν αγ ό ν ι μ α ,π ο λ ύ τ ο κ αό λ ι γ ο τ ό κ α ,ώ ο τ ό κ αζ ω ο τ ό κ α ,μ α λ α κ άο σ τ ρ α κ ό δ ε ρ μ α, ά γ ρ ι αή μ ε ρ α ,μ ον ω τ ι κ άά γ ε λ α ϊ α .Κ α ιπ ά λ ι ν ,π ε ν ί απ λ ο ύ τ ο ς ,δ ό ξ αά δ ο ξ ί α, δ ν ς γ έ ν ι ι αε υ γ έ ν ε ι α , ,έ ν δ ε ι απ ε ρ ι ο υ σ ί α ,π ό λ εμ ο ς' ε ι ρ ή ν η, ν ό μ ο ςα ν ο μ ί α ,α ι ώ ν ι αε υ φ υ ΐ α ,ά π ο ν ί απ ό ν ο ς ,ν ε ό τ η ςγ ή ρ α ς ,δ υ ν α μ ι ςα δ υ ν α μ ί α, α σ θ έ ν ε ι αρ ω μ η .Κ α ιτ ' ί δ ε ιτ ά κ̂ α & '' έ κ α α τ ο νά ν α λ έ γ ε σ 3 α ι ,ά π ε ρ ί γ ρ α φ ακ α ια π έ ρ α ν τ αό ν τ ατ ωπ λ ή ξ ε ι; Ι Ι α γ -χ ά λ α ι ςο ν νο τ ω ντ η ςφ ν σ ε ω ςε ρ μ η ν ε υ τ ή ςγ ρ α μ μ ά -τ ο ι ν, τ η ςα ρ γ ί α ςκ α ιά μ ε λ ε τ η α ί α ςη μ ώ νλ α μ β ά ν ο ι νο ί κ τ ο ν ,' έ κ α α τ ο νά φ α ν ώ ςά ν , α δ ι δ ά ο κ ε ι ,κ α & άκ α ιν ΰ ν ,τ η νά ν τ ι π ρ ό ς ω π ο νε κ ά σ τ ω ν -ϋ ^ έ α ι νο ν χο λ ο κ λ ή ρ ω ν ,

5 0 3ά λ λ ατ μ η μ ά τ ω νυ π α ρ χ ό ν τ ω νε ν γ ά ρτ ό ε ξ ά μ -Μ . Φ ο Γ ντ ω νε ν α ν τ ί ω ν ,ο υτ μ η Ο · ί ν τ ο ς ,γ ν ώ ρ ι μ ατ ά̂ ε ν

α ν τ ί α .Ο υτ ο ΰ τ 'ε σ τ ί ν ,ό φ α σ ι ν Ε λ λ η ν ε ςτ ο νμ έ -

γ α νκ α ιά ο ι δ ι μ ο νπ α ρ 'α υ τ ο ϊ ς Ί ΐ ρ ά κ λ ε ί τ ο ν ,κ ε φ άλ α ι ο *τ η ςα ν τ ο ϋπ ρ ο σ τ η σ α μ ε ν ο νφ ι λ ο σ ο φ ί α ς ,α ν χ ε ΐ νω ςί φ 'ε ν ρ έ σ ε ικ α ι ν ΐ ] ;Π α λ α ι ό νγ ά ρε ν ρ ε μ αΜ ω ϋ -σ ε ι ο ς ε σ τ ί ,τ ό ε κ τ ο ϋα ί τ ο ν τ άε ν α ν τ ί ατ μ η μ άτ ω νλ ό γ ο ν έ χ ο ν τ αά ι ι ο τ ε λ ε ΐ η & α ι ,κ α ΰ ά ι ι ε ρο ν νπ α ρ ε -δ ε ϊ / β η .

§ . 4 4 . Τ α ν τ αμ ε νο ι νκ α ιε ν ε τ έ ρ ο ι ςά κ ρ ι β ω -

σ ο μ ε ν . Α ξ ι ο νδ ε κ α ιε κ ε ί ν ομ η π α ρ η σ ν χ α σ θ ή ν αΤ άγ ά ρλ ε γ ό μ ε ν αδ ι χ ο τ ο μ η μ α τ α, τ ρ ι ώ νζ ο ι ω νδ ι α ι -ρ ε 9 - ε ν τ ο > ν, ε ξ έ γ έ ν ε τ ο, ώ ς' έ β δ ο μ ο ντ ο ντ ο μ ί αε ί ν α ιλ ό γ ο ν ,δ ι α σ τ έ λ λ ο ν τ ατ ά ςτ ρ ι ά δ α ς ,μ έ σ ο να υ τ ό νί δ ρ ν -σ ά μ ε ν ο ν .Τ όπ α ρ α π λ ή σ ι ο ι 1μ ο ιδ ο κ ε ΐσ α φ έ σ τ α τ α ,μ ε -μ - η ν ϊ Ό & α ικ α ιε π ίτ η ςι ε ρ ά ςλ υ χ ν ί α ςδ ε δ η μ ι ο ΰ ρ γ η τ αγ ά ρε ξ κ α λ α μ ί σ κ ο ν ςέ χ ο υ σ α ,τ ρ ε ϊ ςε κ α τ έ ρ ω θ ε ν .Ε β δ ό

μ η δ ε α υ τ ί ]μ έ σ η, δ ι α κ ρ ί ν ο ν σ ακ α ιδ ι α ι ρ ο ύ σ ατ ά ςτ ρ ι ά δ α ς .Τ υ ρ ε ν τ ηγ ά ρ ·ε σ τ ι ,τ ε χ ι ι κ ό νκ α ιδ ό κ ι μ ο ν9 - ε ϊ ο νέ ρ γ ο ν ,ί ξ ε ν ό ςχ ρ ν σ ί ο χ >κ α θ α ρ ο ί :Τ όγ ά ρί ' ι ·κ α ιμ ό ν ο νκ α ιχ α θ α ρ ό νό ν τ ω ς ,ε β δ ο μ ά δ ατ η νά μ ί -τ ο ρ αγ ε γ έ ν ν η κ εκ α ιε ξ α ϋ τ ο νμ ο ν ο ύ ,μ ηπ ρ ο ς γ ο η σ ά -μ ε ν ο νν λ τ βτ ό π α ρ ά π α ν .Χ ρ ν σ ό νδ εο \ έ γ χ ω μ ι ά ζ ο ν τ ε ς

Page 56: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 56/335

4 8Ρ Η Ι Ι . .Ι ϋ ϋ .< ? ϋ Ι 8Κ Ε Κ . ϋ ΐ ν .Η Ε Κ .$ .4 4 .4 5 .

π ο λ λ άμ ί νκ α ιά λ λ αλ ί γ ο ν σ ιτ ώ νε ί ςε π α ι ν ο ν, ό ν οτ ά ά ν ω τ ά τ ω '' ί νμ ε ν, ο τ ι Ι ό νο υπ α ρ α δ έ χ ε τ α ι' ί τ ί -ρ ο νδ ί, ο τ ιε ί ςί μ ί ν α ςλ ε π τ ό τ α τ ο υ ςά π ρ α γ η ςδ ι α μ έν ω νί λ α ύ ν ε τ α ίτ ι κ α ι/ ι ϊ τ α ι .Σ ύ μ β ο λ ο νο ν νε ί χ ό τ ωγ ί γ ο ν εμ ε ί ζ ο ν ο ςρ ύ σ ε ω ς ,η τ α & ε ΐ α ακ α ικ ε χ ν μ έ νκ α ιη & ά σ α σ απ ά ν τ η, π λ ή ρ η ς' ό λ ηδ ι ' ο λ ω νι σ τ ι ν ,ε ΰ α ρ μ ό σ τ ω ςκ α ιτ ά ά λ λ ασ υ ν υ φ ή ν α σ α .Π ε ρ ιτ η ς5 11ά ρ η μ ί ν η ςλ υ χ ν ί α ςο τ ε χ ν ί τ η ςδ ι α λ ε γ ο μ ε ν ο ςπ ά λ ι νΡ .φ η σ ί ν ,ο τ ιε κτ ω νκ α λ α μ ί σ κ ω νε ί α ϊ νο ι β λ α σ τ ο ίΙ ' ξ ί -χ ο ν τ ε ςτ ο ε Τ ςε κ α τ έ ρ ω θ ε ν, ί ξ ι σ ο ν μ ε ν » ιά λ λ ή λ ο ι ς ,χ α ιτ ά λ α μ π ά δ ι αα υ τ ώ να Ι σ τ ι νε π ιτ ω νά κ ρ ω νχ α ρ ν ·ω τ ά? ξ α ν τ ώ ν, * ) χ α ϊτ ά ά ν & ε μ ι αε ν α ν τ ο ϊ ς ,7 ν *ώ σ ι νί π 'α υ τ ώ νο ι λ ύ χ ν ο ικ α ιτ ο ά ν & ί μ ι ο ντ ο ε β δ ο ~μ ο νΙ π' ά κ ρ ο υτ ο νλ α μ π α δ ί ο υσ τ έ ρ ε ο ι ;ό λ ο νχ ρ ν -σ ο ϋ ν ,κ α ιε π τ άλ ύ χ ν ο υ ςε π 'α ν τ ο ΐ ςχ ρ υ σ ο ύ ς , ί ϊ ς τ ίδ ι άπ ο λ λ ώ νώ η & ηκ α τ α σ κ ε ν ά ζ ε σ & α ι ,ο τ ιε ξ ά ςε ι ςδ ν οτ ρ ι ά δ α ςυ π ομ ί σ ο υτ ο νε β δ ό μ ο υλ ό γ ο υδ ι ή ρ η τ α ιχ α 9 · ι ί π ε ρ -έ χ ε ιν υ ν / .Π ά σ αγ α ρη λ υ χ ν ί αο υ ντ ο ι ςο λ ο σ χ ε ρ κ ι τ ά τ ο ι ςμ ί ρ ι σ ι να υ τ ή ς ,α ε ξ Ι σ τ ι ν ,Ι π ά γ η ·λ α μ π α δ ί ω νε π τ ά ,ά ν & ε μ ί α ι νε π τ ά ,λ ύ χ ν ω νε π τ ά .δ ι α ι ρ ο ύ ν τ α ιδ &ο ί μ ε νε ξ λ ύ χ ν ο ιτ ώε β δ ό μ ο ι ,τ άΛ ίά ν & ε ' μ ι αο μ ο ί ω ςτ ώμ έ σ ο ι, κ α ιτ ά λ , α μ π ά δ ι ατ ο να ν τ υν τ ρ ό π ο νν π ότ ο νε β δ ό μ ο νκ α ιμ έ σ ο υ' ο ι δ ί ϊ ξχ α λ α μ ί σ κ ο ι, κ α ιο ί ε χ π ε ( Μ ΐ κ ό τ ε ςί σ ο ιβ λ α σ τ ο ί, ί π *α υ τ ο ΰτ ο νσ τ ε λ έ χ ο υ ςτ η ςε β δ ό μ η ς .

5 0 4§ . 4 5 . Π ο λ ύ νδ ' ο ν τ ατ ο νπ ε ρ ίε κ ά σ τ ο υλ ό γ ο ν ,} Α . υ π ε ρ & ε τ ί ο νε ί ς α ΰ & ι ς .Τ ο σ ο ύ τ ο νδ ε α ν τ ομ ό ν ο νν π ο -

μ ν η σ τ ί ο ν, ο τ ιτ η ςκ α τ 'ο ν ρ α ν ο ντ ώ νε π τ άπ λ α ν ή τ ωπ ο ρ ε ί α ςμ ί μ η μ αΙ σ τ ι νη Ι ε ρ άλ υ χ ν ί α, κ α ιο ι ε π τ άλ ύ χ ν ο ιο ι ε π ' α υ τ ή ς .Π ώ ς ;Έ ρ ή α ε τ α ίτ ι ς . Ο τ ι ,φ η σ ο μ ε ν, ο ντ ρ ό π ο νο ί λ ύ χ ν ο ι ,ο ύ τ ω ςκ α ιτ ώ ν π λ αν ή τ ω νέ κ α σ τ ο ςφ ω ς φ ο ρ ε ϊ .Λ α μ π ρ ό τ ε ρ ο ιγ ά ρο ν τ ε ςα ύ γ ο ε ι δ ε σ τ ά τ α ςά χ ρ ιγ η ςά π ο σ τ ε λ λ ο ν σ ι να κ τ ί ν α ς .

* )Ε χ ο . Ι .2 5 : 3 3 .

Page 57: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 57/335

Ρ Η Ι Ε .Ι ϋ Ο ' .φ ϋ ΐ δΚ Ε Κ .Ό ΐ ν .Η Ε Κ .? .4 5 . 4 6 .4 0

/ ί ι α φ ε ρ ό ν τ ω ςδ ε ο μ ί σ ο ςτ ώ νε π τ ά, ή λ ι ο ς .Μ ι σ ό νδ ε α υ τ ό ν ,ο ν μ ό ν ο ν' ό τ ιμ ί α η νΕ π έ χ ε ι 1χ ω ρ ά ν ,ω ς .■ η ' ξ ί ω σ ά ντ ί ν ε ς, κ α λ ώ, ν Χ λ '' ό τ ιχ α ϊθ ε ( > α π ε ΰ ε σ θ α ιχ α ϊδ ο ρ υ φ ο ρ ε ϊ σ θ α ιπ ρ ο ςν π α σ π ι ζ ό ν τ ο > νε κ α τ έ ρ ω θ ε ν ,α ξ ι ώ μ α τ ο ςί ' ν ε χ αχ α ϊμ ε γ έ θ ο υ ςχ α ϊω φ ε λ ε ι ώ ν ,α ςτ ο ι ςί π ι γ ε ί ο ι ςα π α σ ιπ α ρ έ χ ε ι ,δ ί χ α ι ο ς& λ λ ω ςΙ σ τ Ι .. Τ η ν9 1τ ω νπ λ α ν ή τ ω ντ ά ξ ι νά ν θ ρ ω π ο ιπ α γ ί ω ςμ ηχ α τ ε ι -λ η ψ ο τ ε ς -— τ ι δ ' α λ λ οτ ώ νχ α τ 'ο ν ρ α ν ό νί σ χ υ σ α νδ ι α ν ο ή σ α ιβ ε β α ί ω ς ;—ε ί χ ό τ ω ςλ ί γ ο υ σ ι ν .Ά ρ ι σ τ αδ 'ϊ μ ο ισ τ ο χ α ζ ε σ θ α ιδ ο χ ο ϋ σ ι ν ,ο ι τ η νμ ε ' σ η νά π ο ν ε ν ε μ η -χ ό τ ε ςη λ ί ωτ ά ξ ι ν ,τ ρ ε ι ςμ ε νν π ε ρ ^α υ τ ό νχ α ιμ ε τ 'α ντ ο ντ ο υ ς\ < ί ο υ ςε ί ν α ιλ έ γ ο ν τ ε ς ,υ π ε ρα υ τ ό νμ ε νΦ α ί -ν ο ν τ α ,Φ α έ θ ο ν τ α ,Ι Ί υ ρ ά ε ν τ α, ε ϊ θ' Η λ ι ο ν' μ ε τ' α υτ ό νδ ε Σ τ ί λ β ο ν τ α ,Φ ω ς ψ ό ρ ο ν, τ η νά ί ρ ο ςγ ε ί τ ο ν αΣ ε λ ή ν η ν . Έ π ί γ ε ι ο νο ν νβ ο υ λ η θ ε ϊ ς ά ρ χ ί τ υ π οτ η ςχ α τ 'ο υ ρ α ν ό νσ φ α ί ρ α ςε π τ α φ ε γ γ ο ν ςμ ί μ η μ απ α ρ *η -μ ϊ νο τ ε χ ν ί τ η ς γ ε ν έ σ θ α ι ,π ά γ χ α λ ο νέ ρ γ ο νπ ρ ο ς έ τ α ' ξ ε ,τ η νλ ν χ ν ί α ν, δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ή ν α ι .Α ε δ ε ι χ τ α ιδ £χ α ιήπ ρ ο ςψ υ χ ή νΕ μ φ ε ρ ε ι αα υ τ ή ς' ψ υ χ ήγ α ρτ ρ ι μ ε ρ ή ςΙ σ τ ι ,δ ί χ αδ ε ε χ α σ τ ο ντ ώ νμ ε ρ ώ ν ,ώ ςε δ ε ί χ θ η, τ έ τμ ν ε τ α ι' μ ο ι ρ ώ νδ ε γ ε ν ο μ έ ν ω νε ξ, έ β δ ο μ ο ςε ί χ ό τ ω ςτ ο μ ε υ ςη να π ά ν τ ω ν, ο ι ε ρ ό ςχ α ϊ θ ε ί ο ςλ ό γ ο ς .

§ . 4 6 . ν Α ' ξ ι ο νδ ε μ η δ 'ε χ ε ΐ ν οπ α ρ η σ υ γ α σ θ ή ν α

τ ρ ι ώ νό ν τ ω νε ν τ ο ι ςά γ ι ' ο ι ςσ χ ε ν ώ ν ,λ υ χ ν ί α ς, τ ρ α -5 1 2π ε ' ζ η ς ,θ υ μ ι α τ η ρ ί ο υ, τ ο μ ε νθ υ μ ι α τ ή ρ ι ο νε ι ςτ ή ν Ρ .ν π ε ρτ ώ νσ τ ο ι χ ε ί ω νε υ χ α ρ ι σ τ ί α να ν ά γ ε τ α ι ,ω ςε δ ε ίχ θ ηπ ρ ό τ ε ρ ο ν .Έ π ε ϊχ α ϊα υ τ όμ ο ί ρ α ςε χ ε ιτ ώ ντ ε σσ ά ρ ω ν ,γ η ςμ ε ντ ά ' ξ ΰ λ α ,ύ δ α τ ο ςδ ε τ α ε π ι θ υ μ ι ω -μ ε ν α' π ρ ό τ ε ρ ο νγ α ρτ η χ ό μ ε ν α, ε ι ς λ ι β α δ α ςα ύ θ ι ςα ν α λ ύ ε τ α ι' τ ο νδ ε ά τ μ ό νά ε ρ ο ς ,π υ ρ ό ςδ ε τ ο . ε ' ξ α -

π τ ό μ ε ν ο ν .Κ α ιη σ ΰ ν θ ε α ι ςδ ε λ ι β α ν ω τ ο νχ α ϊχ α λ β α -ν η ς ,ο ν υ χ ό ςτ εχ α ϊσ τ α χ τ ή ς ,τ ώ νσ τ ο ι χ ε ί ω να υ μ β ο λ ο ν .' Ηδ ετ ρ ά π ε ζ α ,ε ι ςτ η ντ ώ νν π ε ρτ ώ νθ ν η τ ώ νά π ο τ ε -λ ε σ μ ά τ ω νε υ χ α ρ ι σ τ ί α ν' ά ρ τ ο ιγ α ρχ α ϊσ π ο ν δ ε ΐ αΕ π ιτ ί θ ε ν τ α ια ύ τ η ,ο ΐ ςά ν ά γ χ ηχ ρ ή σ θ α ιτ άτ η ςτ ρ ο φ ή ςδ ε ό μ ε ν α .' ϋ < ί ί 'λ υ χ ν ί α ,ί ΐ ςτ ή ν ν π ε ρτ ώ νχ α το ν -

Ε

Page 58: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 58/335

5 0Ρ Η Ι Ι , .Ι ϋ ϋ .ρ ϋ Ι 8Κ Ε Κ .ϋ ΐ ν .Η Ε Κ .§ .4 6 — 4 8 .5 0 5ρ α ν ό να π ά ν τ ω ν , ν αμ η δ έ νμ έ ρ ο ςτ ο ΰκ ό σ μ ο υδ ΐ -

, ' Μ . , κ η να χ α ρ ι σ τ ί α ςο φ ε ι λ ή, ά λ λ 'Ί δ ω μ ε νο τ ιπ ά ν τ ατ άμ έ ρ ητ ά κ α τ *α υ τ ό νε υ χ α ρ ι σ τ ε ί ,τ ά σ τ ο ι χ ε ί α ,τ άα π ο τ ε λ έ σ μ α τ α, ο υ τ ά ε π ίγ η ςμ ό ν ο ν ,α λ λ άκ α ϊτ άΙ ν ο υ ρ α ν ω . . . . . . ,§ . 4 7 . ' Ά ' ξ ι ο νδ έ σ χ ί ψ α σ β - α ι, δ ι α τ ίτ η ςτ ρ α -π ί ζ η ςχ α ίτ ο ΰ3 - ν μ ι α τ η ρ ί ο υτ άμ έ τ ρ αδ η λ ώ α α ς ,τ η ςλ υ χ ν ί α ςο υ δ έ να ν έ γ ρ α ψ ε ;Μ ή π ο τ εδ ι ' Ι χ ι ΐ ν ο, ο τ ιτ άμ ε νσ τ ο ι χ ε ί αχ α ϊτ ά 3 - ν η τ άα π ο τ ε λ έ σ μ α τ α, ω νητ ρ ά π ε ζ αχ α ιτ ό 9 - ν μ ι α τ ή ρ ι ο νσ ύ μ β ο λ α ,μ ε μ έ τ ρ η ν τ απ ε ρ α τ ω & έ ν τ αυ π ότ ο ΰο ΰ ρ α ν ο ϋ· ά ε ϊγ ά ρτ ό π ε ρ ι έ χ οτ ο ΰπ ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ μ έ τ ρ ο ν .Ο δ έ ο υ ρ α ν ό ς ,ο υσ ί μ -β ο λ ό νέ σ τ ι νη λ υ χ ν ί α, ά π ε ι ρ α μ ε γ έ & η ςε σ τ ί .Π ε ρ ι έχ ε τ α ι γ ά ρ ,α λ λ 3ο υ χυ π όχ ε ν ο ϋχ α τ άΜ ω ϋ σ η ν ,ο υ τ εν π 'ο υ δ ε ν ό ςσ ώ μ α τ ο ς ,ο υ τ ει σ ο μ ε γ έ θ ο υ ςα υ τ ά, ο υ τ εά π ε ι ρ ο ν ,δ ι ατ η νε ν τ η π υ ρ γ ώ σ ε ιμ υ & ε υ ο μ έ ν η ντ ε —

ρ α τ ο λ ο γ ί α νε ' σ τ ι< ϊ ίο ρ ο ςα ϋ τ ο ϋο 9 ~ ε ό ς ,χ α ιη ν ί οχ ο ςχα ϊ κ υ β ε ρ ν ή τ η ς .Ώ ς π ε ρο υ νά π ε ρ ί λ η π τ ο ντ ό ο ν ,ο ύ τ ω ςκ α ιτ ό ό ρ ι ζ ό μ ε ν ο νν π ' α υ τ ο ύ ,μ έ τ ρ ο ι ςτ ο ι ςε ι ςτ τ νη μ ε τ έ ρ α νέ π ί ν ο ι α νή χ ο ν σ ι ν ο υμ ε τ ρ ε ί τ α ιχ α ιτ ά χ αέ π ε ϊκ υ χ λ ο τ ε ρ η ςώ ν χ α ι ά χ ρ ω ςε ί ς α φ α ϊ -ρ α νά π ο τ ε τ ο ρ ε υ μ έ ν ο ς, μ ή κ ο υ ςχ α ίπ λ ά τ ο υ ςο υμ ετ έ χ ε ι .

ξ . 4 8 . Ε ι π ώ νο υ ντ ά π ρ έ π ο ν τ απ ε ρ ίτ ο ύ τ ω ν ,ε π ι λ έ γ ε ι , Τ άδ έ ο ρ ν ε α ο ύδ ι ε ϊ λ ε ν , * )ό ρ ν ε αχ α λ ώντ ο υ ςπ τ η ν ο υ ςχ α ϊμ ε τ ε ω ρ ο π ο λ ε ΐ νπ ε φ υ κ ό τ α ςδ υ ολ όγ ο υ ς· ε ν αμ ε ν ά ρ χ έ τ υ π ο ν υ π έ ρη μ ά ς, ' ΐ τ ε ρ ο νδ έ μ ί -μ η μ α ,τ ο νχ α & 'η μ α ςυ π ά ρ χ ο ν τ α .Κ α λ ε ίδ έ Τ Υ Ι ω ' ν -Ο η ςτ ο νμ ε νυ π έ ρη μ ά ςε ί χ ό ν α3 - ε ο ΰ, τ ο νδ έχ α & 'η μ ά ς ,τ η ςε ι κ ό ν ο ςέ χ μ α γ ε ϊ ο ν . Έ π ο ί η σ εγ ά ρ, φ η -α ϊ ν , ο 3 - ε ό ςτ ο νά ν & ρ ω π ο ν, ο υ χε ί χ ό ν α ,ά λ λ ά κ α τ 3ε ί χ ό ν α .* * ) Ω ς τ ετ ο νχ α & 'ί ' χ α σ τ ο νη μ ώ νν ο υ ν ,ο ς δ ή κ υ ρ ί ω ςχ α ίπ ρ ο ςά λ ή θ - ε ι α νά ν & ρ ω π ό

* ) Ο β η .1 5 ,1 0 . —* * )Ο β » .1 , 2 7 .

Page 59: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 59/335

Ρ Η Ι Ι , .Ι ϋ ϋ .< ? ϋ Ι 8Κ Ε Κ .ϋ Ι Υ .Η Ε Κ .{ .4 8 . 5 1

ί ( Τ τ ι, τ ρ ί τ ο νε ί ν α ιτ ύ π ο νά π οτ ο νπ ε π ο ι η χ ό τ ο ς' ' τ 6 ν

δ ε μ ί σ ο ν, π α ρ ά δ ε ι γ μ αμ ε ν τ ο ύ τ ο ν ,ά π ε ι χ ό ν ι σ μ αδ εε κ ε ί ν ο ν .Φ ύ σ ε ιό έΆ τ μ η τ ο ςο η μ έ τ ε ρ ο ςγ έ γ ο ν εν ο ν ς .6 1 3Τ ο μ ε νγ α ρί ί λ ο γ ο νψ ν χ η ςμ έ ρ ο ςε ξ α χ ηδ ι ι λ ώ νο Ρ .δ η μ ι ο υ ρ γ ό ς, ϊ ξ μ ο ί ρ α ςε ί ρ γ ά σ α τ ο, ο ρ α σ ι ν ,γ ε ν σ ι ν >α κ ο η ν, ο σ φ ρ η σ ι ν ,α φ η νγ ό ν ι μ ο ν ,φ ω ν η ν' τ ο δ έ λ ο -γ ι χ ό ν, ο δ η ν ο υ ςώ ν ο μ ά σ & η, α σ χ ι σ τ ο νε ϊ ' α α ε, κ α τ άτ η ντ ο ϋπ α ν τ ό ςο μ ο ι ό τ η τ αο υ ρ α ν ο ύ .Κ α ιγ α ρε ν

τ ο ύ τ ωλ ό γ ο ςέ χ ε ιτ η ν μ ε νε ξ ω τ ά τ η νκ α ια π λ α ν ήο φ α ΐ ρ α να τ μ η τ ο νφ ν λ α χ & η ν α ι ,τ η νδ ' ε ν , ι . ο ςε ξ α χ ητ μ η & ε ΐ σ α ν, ε π τ άκ ύ κ λ ο υ ςτ ω νλ ε γ ο μ έ ν ω νπ λ α ν ή τ ω νά π ο τ ε λ ε ' σ α Γο γ α ρ ,ο ΐ μ α ι ,ε ν ά ν & ρ ώ π ωψ ο χ ή ,τ ο ύ τ οο υ ρ α ν ό ςε ν κ ό σ μ ι ο .Τ ά ςο ν νν ο ε ρ ά ςκ α ίλ ο γ ι χ ά ςδ ΰ οφ ύ σ ε ι ς, τ η ντ ε ε ν ά ν & ρ ώ π ωχ α ι τ η νε ν τ ψπ α ν τ ι ,α ν μ β έ β η κ ε ν · ο λ ο χ λ ή ρ ο ν ςκ α ια δ ι α ί ρ ε τ ο υ ςε ί ν α ι .

5 0 6Λι ό λ έ γ ε τ α ι, Τ άδ ε ο ρ ν ε α. ο υ \δ ι ε ΐ λ εΠ ε ρ ι σ τ ε -Μρ αμ ε νο η μ έ τ ε ρ ο ςν ο υ ς ,Ι π ε ι δ ητ ι Ά α σ σ ό νκ α ισ ύ ν -

τ ρ ο φ ο νη μ ΐ νε σ τ ιτ ό ζ ω ο ν, ε ι κ ά ζ ε τ α ι ,τ ωδ έ τ ο ύ τ ο νπ α ρ α δ ε ί γ μ α τ ιη τ ρ ύ γ ω ν .Ό γ α ρ& ε ο ϋλ ό γ ο ςφ ι λ έ -ρ η μ ο ςχ α ιμ ο ν ω τ ι κ ό ς, ε ν ο γ λ ωτ ω νγ ε ν ο μ έ ν ω νκ α ιφ & α ρ η α ο μ έ ν ω νο ν χ ϊφ ν ρ ό μ ε ν ο ς ,ά λ λ °ά ν ωφ ο ι τ ά νε ϊ -& ι σ μ έ ν ο ςα ε ί ,κ α ιε ν ϊ ο π α δ ό ςε ί ν α ιμ ε μ ε λ ε τ η κ ω ς .ά τ μ η τ ο ιμ ε νο ί ?α ϊ δ ύ οφ ύ σ ε ι ς, η τ ε ε ν η μ ΐ ντ ο ΰλ ο γ ι σ μ ο ύ ,κ α ιυ π έ ρη μ ά ςτ ο ϋ& ε ί ο υλ ο γ ο ύ' ά τ μ η τ ο ιδ ί ο ν ο α ι, μ υ ρ ί αά λ λ ατ έ μ ν ο ν σ ι ν . Οτ ε γ α ρ& ε ΐ ο ςλ ό γ ο ςτ ά ε ν τ ΐ \φ ύ σ ε ιδ ι ε ΐ λ ε ,κ α ιδ ι έ ν ε ι μ ε -π ά ν τ α ·' ότ ε η μ έ τ ε ρ ο ςν ο ν ς , α τ τ 'α νπ α ρ α λ ά β τ ]ν ο η τ ώ ςπ ρ άγ μ α τ ατ ε κ α ισ ώ μ α τ α ,ε ι ςά π ε ι ρ α χ ι ςά π ε ι ρ αδ ι α ι ρ ε ίμ έ ρ η, κ α ιτ έ μ ν ω νο ύ δ έ π ο τ ελ ή γ ε ι .Τ ο ύ τ οδ έ σ ν μ -β α ί ν ε ιδ ι ατ η νπ ρ ό ςτ ο νπ ο ι η τ η νκ α ιπ α τ έ ρ α τ ω νό λ ω νέ μ φ έ ρ ε ι α ν .Τ όγ ά ρδ - ε ΐ ο να μ ι γ έ ς, ά χ ρ α τ ο νχ μ \ ι >ά μ ε ρ έ σ τ α τ ο νυ π ά ρ χ ο ν ,α π α ν τ ιτ ωκ ό σ μ ι αγ έ γ ο ν ε να ϊ - ιτ ι ο νμ ί ξ ε ω ς ,χ ρ ά σ ε ω ς , π ο λ ν μ ε ρ ί α ς ·ώ ς τ εε ΐ κ ό τ ω ς χ α ί

* * )Ο β η .1 5 , 1 0 .Ε %

Page 60: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 60/335

5 2Ρ Η Π * .Ι Ι Ι ϋ .φ υ ί δ Κ Ε Κ . ϋ ΐ Υ .Π Ε Η .{ .4 8 .4 9 .

τ ά ο μ ο ι ο & Ι ν τ α ,ν ο υ ςτ ι οΙ ν η μ ΐ ν ,κ α ιο ν π ε ρη μ ά ς ,

ά μ ε ρ ε ϊ ςκ α ιά τ μ η τ ο ιυ π ά ρ χ ο ν τ ε ς, δ ι α ι ρ έ ϊ νκ α ΐδ ι άκ ρ ι ν α νϊ χ α σ τ ατ ω νό ν τ ω νε ζ ι ρ ω μ ί ν α > ςδ υ ν ή σ ό ν τ α{ . 4 9 . Λ α λ ή σ α ςο υ νπ ε ρ ίτ ω νά τ μ η τ ω νκ α ϊ

α δ ι α ί ρ ε τ ω νό ρ ν ι ω νψ η σ ι νε ξ η ς, Κ α τ έ β ηδ ι ό ρ ν ι αΙ π ι τ α σ ώ μ α τ α ,τ α δ ι χ ο τ ο μ η & έ ν τ α, * ) ο μ ω ν υ μ ίμ ί νχ ρ η σ ά μ ε ν ο ς, τ η νδ ι π ρ α γ μ α τ ι κ η νδ ι α μ ά χ η νε να ρ γ έ σ τ α τ ατ ο ι ςό ρ α νδ υ ν α μ ε ν ο ι ςδ ι α α υ ν ι σ τ ά ς .Π α ρ άφ ΰ α ι νγ ά ρΙ σ τ ιτ ο κ α τ α β α ί ν ι ι νό ρ ν ι α ,τ ο υμ ε τ ε ω ρπ ο λ ε ΐ νέ ν ε κ απ τ ε ρ ω & έ ν τ α .Κ α & ά π ε ργ ά ρτ ο ι ςχ ε ρ -α α ί ο ι ςο ι χ ε ι ό τ α τ ο νχ ω ρ ί ο νγ η, κ α ιμ ά λ ι π τ ατ ο ι ςε ρ -π ε τ ο ΐ ς, α μ η δ' υ π έ ρα υ τ ή ςΙ λ υ σ π ώ μ ι ν αά ν ί χ ι τ α ια ω λ ε ο υ ςδ ε *κ α ικ α τ α δ ύ σ ε ι ςζ η τ ε ί, τ ο νά ν ωχ ώ ρ ο να π ο δ ι δ ρ ά σ κ ο ν τ α, δ ι ατ η νπ ρ ο ςτ ά κ α τ ωσ υ γ γ ί ν ε ιτ ο να υ τ ό ν τ ρ ό π ο νκ α ιτ ο ι ςπ ε τ ε ι ν ο ϊ ς 6ά η οε ν δ ι α ί

τ η μ α: ο ι κ ε ΐ ο ν, κ ύ ν γ ο ι ςδ ι άτ η νπ τ έ ρ ω σ ι νο φ ν σ ε ιχ ο ΰ ψ ο ς . Ο τ α νό ν ντ ά ά ί ρ ο π ό ρ αα ι ϋ - ε ρ ο β α τ ε ϊ νό φ ε ί -7 . ο ν τ ακ α τ α β α ί ν ε ιπ ρ ο ςχ ί ρ α ο νά φ ι κ ν ο ν μ ε ν α, τ ωχ α -,τ ά φ ν σ ι να δ υ ν α τ ε ί- χ ρ η σ & α ιβ ί ω .Τ δί ν α ν τ ί ο ν< 5 ί 5 ΐΜ ω ϋ σ η ςκ α ιο σ ατ ω νε ρ π ε τ ώ να ν ωδ ύ ν α τ α ιπ η δ ά νο υμ ε τ ρ ί ω ςα π ο δ έ χ ε τ α ι .Φ η σ ϊγ ο ϋ ν , Τ α ύ τ α< ρ ά γ ε -Ο & εα π ότ ω νε ρ π ε τ ώ ντ ω νπ ε τ ε ι ν ώ ν ,α π ο ρ ε ί ε τί π ι τ ε σ σ ά ρ ω ν ,α ϊ χ ε ισ χ ε λ ηά ν ο ι τ έ ρ ωτ ω ν π ο δ ώύ ' > ς τ ε ·π η δ ά νΙ ν α υ τ ο ϊ ςά π ογ η ς . * * )Τ α ν τ αδ ' ί σ τ ϊσ ύ μ β ο λ α- ψ υ χ ώ ν, ο σ α ι^ τ ρ ό π ο νε ρ π ε τ ώ νπ ρ ο ς ε φ ρ ιμ ε ' ν α ιτ ώγ η ί ν ωσ ώ μ α τ ι ,κ α τ α ρ γ ε ί σ α ι ,μ ε τ ε ω ρ ολ ε ϊ ν .ϊ σ χ ΰ ο ν ο ι ν ,ο ν ρ α ν ο νά ν τ ι κ α τ α Χ Χ α ' ξ ά μ ε νγ η ς ,κ α ιφ & ο ρ ά ςι ι Ο - α ν α π ί α ν .Π ά σ η ςο υ νβ α ρ υ δ α ι μ ο ν ί αά ν α -π ε π Χ η ρ ώ σ & α ι *ν ο μ ι σ τ έ ο νΙ κ ε ί ν α ς, α ' ί τ ι ν ε ςϊ ν α έ ρ ιχ α ιά ϊ θ - έ ρ ί. τ ωκ α ΰ - α ρ ω τ ά τ ωτ ρ α φ ε ϊ σ α ι, μ ε τ α ν έ σ τ η& Ο Τ ϊ ό ν ' ·κ ό ρ ο ντ ω νθ - ε ί ω νά γ α & ώ νο ΰδ υ ν η & ε ϊ σ α ιφ ε ' ρ ε ι ν

Μ ί π ίχ ό ' & ν η τ ό νκ α ικ α κ ό ν χ ω ρ ί ο νγ η ν .' Ε π ι φ ο ι τε ν ν ο ι α ιμ υ ρ ί α ιπ ε ρ ' ιμ υ ρ ί ω νπ ρ α γ μ ά τ ω ν' ό σ ω ν

· ; Ο β η .1 5 ,1 1 .—♦ * )Ι β τ .1 1 , 2 1 .

Page 61: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 61/335

Ρ Η Ι Ι . .ΐ υ Ώ .ς > ϋ Ι 8Β Ε Κ .ϋ ΐ ν .Η Ε Ε .{ .4 9 .5 0 .5 3

ν , ϊμ ε νε χ ο ν σ ι ο ι, α ϊ δ ε χ α τ άά γ ν ο ι α ν ,α Ϋο ν δ ε νδ ι α -ψ ε ρ ο υ σ ιπ τ η ν ώ ν ,α ΐ ςτ ά κ α τ ι ό ν τ αε ξ ω μ ο ί ο κ τ ε νο ρ ν ε α .

Τ ω νδ ε ε ν ν ο ι ώ νη μ ε νά ν ωφ ο ρ ά. τ η νά μ ε ί ν ωτ ά -' ξ ι νέ λ α χ ε ,σ ν ν ο δ ο ι π ο ρ ο ν σ η ςα ρ ε τ ή ς τ η ςπ ρ ο ςτ ο νο ν -ρ α ν β νχ α ϊ& ε ΐ ο νχ ώ ρ ο νά γ ο ί σ η ς 'τ η νχ ε ί ρ ω δ εηΛ ί ά τ ω ,χ α χ ί α ςα φ η γ ο ύ μ ε ν η ςχ α ϊά ν τ ι σ π ώ σ η ςβ ί αΙ ό ' η -λ ο Γ■' ί ϊ>χ α ϊτ ά ο ν ό μ α τ αο ν χη χ ι σ τ ατ η ν. τ ω ντ ό π ω νΙ ν α ν τ ή τ η τ α .ΐ Α ρ ε τ ημ ε νγ α ρο ν μ ό ν ο ν ,π α ρ άτ η να ϊ ρ ε σ ϊ νώ ν ο μ α σ & η, α λ λ άχ α ιπ α ρ άτ ο α ' ί ρ ε σ & α ι , ^ -α ί ρ ε τ α ιγ ά ρχ α ϊμ ε τ ε ω ρ ί ζ ε τ α ιδ ι άτ β » « * '& ϋ νο λ υ μπ ί ω νΙ ρ ά ν ,—χ α χ ί αδ ε α π ότ ο νχ ά τ ώκ ε χ ω ρ η χ έ ν α ι- κ α ιχ α τ α π ί π τ ε ι ντ ο υ ςχ ρ ω μ έ ν ο υ ςα ν τ ί )β ι ά ζ ε σ & α ι .Τ άγ ο ν νπ ο λ έ μ ι ατ η ςψ υ χ ή ςε π ι π ε τ ώ μ ε ν αχ α ϊΙ π ε -φ ο ι τ ώ ν τ αν ο ή μ α τ α, χ ά τ ε ι α ιμ ε να υ τ ά ,χ α τ ά β ά λ λ ε ιδ ε % α \τ η νδ ι ά ν ο ι α ν ,σ ώ μ α $ ι νν ί σ χ ρ ώ ςε π ι φ ε ρ ό μ ε ν αη ρ ά γ μ α σ ι να ΐ σ & η τ ο ϊ ςο νν ο η τ ο ΐ ς ,ά τ ε λ ε ' σ ι νο ν χ *ο Χ ο -χ λ η ρ ο ι ς ,ε φ & α ρ μ ε ν ο ι ςο υ χ ϊτ ο ι ςζ ώ ο ι ν .Ο νγ ά ρμ ο τν ο νσ ω μ α σ ι ν, ά λ λ αχ α ϊσ ω μ ά τ ω ντ ω νδ ί χ αδ ι α ι ρ ε -& ε ν τ ω ντ μ η μ α σ ι ν, ε π ι φ ο ι τ ζ ι .Τ α ό ν τ ω ςδ ι α ι ρ ε -· & ί ν τ αά ρ μ ο ν ΐ α νά μ η / α ν ο νδ έ ξ α σ & α ιχ α ϊε ν ω σ ι ρ ,τ ω νπ ν ε υ μ α τ ι κ ώ ν τ ό ν ω ν, ο ' ίσ ν μ φ ν ε α τ α τ ο ςδ ε σ μ ό ςη σ ά ) ^δ ι α χ ο π έ ν τ ω ν * ■ ■. . ; ν ι

§ . 5 0 . Ε Ι ς η γ ε ϊ τ α ιδ ε γ ν ώ μ η νά λ η 9 · ε σ τ ά τ η ν ,δ ι

δ ά σ κ ω ν ,ο τ ιδ ι κ α ι ο σ ύ ν ημ ε νχ α ϊπ ά σ αά ρ ε τ ή, ψ υχ ή ς, ά δ ι χ ί αδ ε χ α ϊπ ά σ αχ α χ ί ασ ώ μ α τ ο ςε ρ ώ σ ι'χ α ϊο τ ιτ ά τ ωε τ έ ρ ωφ ί λ ατ ω ε τ ε ρ ψπ ά ν τ ω ςε χ & ρ άε σ τ ί, χ α & ά. χ α ϊν ΐ ν . Λ ϊ ν ι τ τ ό μ ε ν ο ςγ ά ρτ ο ν ςτ η ςψ ν χ η ςπ ο λ έ μ ο υ ς, ο ρ ν ε αε ί ς η γ α γ εγ λ ι / ό μ ε ν αε μ -π λ ε χ ε σ θ - α ιχ α ϊ ε μ φ ΰ ε σ & α ισ ώ μ α σ ι, χ α ϊ σ α ρ χ ώ νί μ ' φ ο ρ ε ΐ σ & α ι, ω ντ ά ςε φ ό δ ο υ ςχ α ϊε π ι δ ρ ο μ ά ςε π ι -

σ / ε ΐ νβ ο υ λ η Ο - ε ϊ ςό α σ τ ε ί ο ς ,λ έ γ ε τ α ια ϋ τ ο ί ςε γ χ α -ϋ - ί σ α ι ,ο ί απ ρ ό ε δ ρ ο ςτ ι ςη π ρ ό β ο ν λ ο ςω ν . Έ π ε ι δ ηγ ά ρχ α ϊτ ά ο ϊ χ ε ΐ αυ π όε μ φ υ λ ί ο υσ τ ά σ ε ω ςδ ι ε ι α τ η χ ε ι ,χ α ϊτ ά ε χ & ρ άσ τ ί φ ήδ ι ε φ ε ρ ε τ ο, β ο υ λ η νά μ ε ί ν ωσ ν ν -α γ α γ ώ νί α χ ό π ε ι π ε ρ ϊτ ώ νδ ι α φ ό ρ ω ν' ί ν αε ι δ ν ν α ι τ ο , Ρ ·π ε ι ά ο ϊχ ρ ώ μ ε ν ο ς, κ α ιτ ο ν' ξ ε ν ι χ ό νη ό λ ε μ β νχ α τ « λ ι > - 5 1

Page 62: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 62/335

• 5 4 Ρ Η Ι Ι , . Ι Ι Ι Ώ . ρ ϋ Ι δΚ Ε Κ . ϋ ΐ ν . Η Ε Η .{ . 5 0 .

β α ι , χ α ϊτ η νΙ μ φ ΰ λ ι ο ντ α ρ α χ η νά ν έ λ ο ι .Τ ο υ ςμ ε νγ ά ρω ς π ε ρν έ φ ο ςέ π ι ρ ρ ά ξ α ν τ α ς, ά χ α τ α λ λ α χ τ ω ςέ χ ο ντ α ς ,λ υ σ ι τ ε λ έ ςη νά π ο σ χ ε δ ά σ α ι ,τ ο ι ς δ έτ η νπ ά λ α ι α ν■ σ υ γ γ έ ν ε ι α νο ί χ ε ι ώ σ α σ & α ι .Λ ν ς μ ε ν ε ΐ ςμ ε νο υ νά σ π ο νδ ο ιχ α ϊά χ α τ ά λ λ α χ τ ο ι γ ρ ά φ ο ν τ α ι■ - ψ υ χ ή ςά φ ρ ο σ υ ν α■ χ α ϊά χ ο λ α α ί α ι, δ ε ι λ ί α ιτ ε χ α ϊά δ ι χ ί α ι ,χ α ϊ' ό σ α ιά λ τ -λ α ιέ π ϊπ λ ε ο ν α ζ ο ΰ σ η ςο ρ μ ή ςε ί ώ & α σ ιφ ΰ ε σ & α ιά λ ο γ ο ιε π ι & υ μ ί α ι, σ χ ι ρ τ ώ σ α ιχ α ϊά π α υ χ ε ν ί ζ ο ν σ α ι, χ α ϊτ ο ν

5 0 8ε ν & υ νδ ρ ό μ ο ν 'τ η ςδ ι α ν ο ί α ςε π έ / ο υ σ α ι· π ο λ λ α χ ι ςΜ · . < ) ^χ α ϊτ κ )σ ύ μ π α να υ τ ή ςσ χ ή μ ασ π α ρ ά τ τ ο υ σ ατ ε. < χ α ϊχ α τ α β ά λ λ ο ν σ α ι .> > Τ άδ ε τ ω νέ ν σ π ό ν δ ω νδ υ ν ά

μ ε ω νπ ρ ο ς χ ρ ο ΰ ομ α τα τ ο ι α ϋ τ 'Ι σ τ ϊ ν, ο ' ί α ςε ί ν α ισ ν ρ ΐ ι -■ β έ β η χ ε 'τ ά ς 'τ ω νσ ο φ ι σ τ ώ νδ ο γ μ α τ ι χ ά ςϊ ρ ι δ α ς .Η ιχ - $ & νγ α ρπ ρ ο ς' έ νά π ο π ν ί ο υ α ιτ έ λ ο ς ,θ ε ω ρ ί α ντ ω ντ η ςφ ύ σ ε ω ς. π ρ α γ μ ά τ ω ν ,λ έ γ ο ι ν τ *α νε ί ν α ιφ ί λ ο ι * . ι $' ύ ,ο υ χο μ ο γ ν ω μ ο ν ο ν σ ι νε ν τ α ϊ ςχ α τ άμ έ ρ ο ςζ η τ η σ ί σ ι ν

Ι μ φ υ ^ ί ωσ τ ά σ ε ιχ ρ η σ & α ι . ' Ώ ς π ε ρο ϊ ά γ έ ν η τ ο νε ί ν α ι■ λ έ γ ο ν τ ε ςτ ο π α ν ,τ ο ι ςγ έ ν ε σ ι νε ι ς η γ ο υ μ έ ν ο ι ςα υ τ ό ν'

χ α ϊπ ά λ ι νο ϊ φ & α ψ ή σ ε σ & α ι, τ ο ι ςφ & α ρ τ ο νμ ε ν. ε ί ν α ιφ ύ σ ε ι ,μ η δ έ π ο τ ε< 5 ίφ & α ρ η σ ό μ ε ν ο ν, δ ι α τ οχ ρ α τ α ι α -τ ί ρ ωδ ε σ μ ω ,τ ί }τ ο ϋπ ε π ο ι η χ ό τ ο ςβ ο ν λ η σ ε ι ,σ ν ν έ χ ι -σ & α ΐ 'χ α ϊο ι μ η δ έ νε ί ν α ιο μ ο λ ο γ ο ϋ ν τ ε ςά λ λ απ ά ν τ αγ ί ν ε σ & α ι, τ ο ΐ ςν π ο λ α μ β ά ν ο υ σ ιτ ά έ ν α ν τ ί α' χ α ϊο ί

π ά ν τ ω νχ ρ η μ ά τ ω νά ν & ρ ω π ο νμ έ τ ρ ο νε ί ν α ιδ ι ε ' ξ ι ό ν τ ε ςτ ο ΐ ςτ αα ι σ ί )η σ ε ω ςχ α ϊτ άδ ι α ν ο ί α ςχ ρ ι τ η ρ ι ασ υ ν έ χ ο ν -σ ι· χ α ϊσ υ ν ό λ ω ςο ι π ά ν τ α ά χ α τ ά λ η π τ αε ι ς η γ ο ΰ μ ε ν οτ ο ΐ ςγ ν ω ρ ί ζ ε σ & α ιπ ά μ π ο λ λ αφ ά σ χ ο υ σ ι .Κ α ιή λ ι ο ς

, μ έ ν τ ο ιχ α ϊσ ε λ ή ν η ,χ α ϊο σ υ μ π ά ςο υ ρ α ν ό ς, γ ητ ε χ α ϊα η ρ, χ α ϊν δ ω ρ ,τ άτ ε έ π 'α υ τ ώ νπ ά ν τ α ,τ ο ΐ ς< τ χ β -π τ ι χ ο ΐ ςέ ρ ι δ α ςχ α ϊ φ ι λ ο ν ε ι χ ί α ςπ α ρ ε σ χ η χ α σ ι ν, ο ί σ Λ ι ς

χ α ϊπ ο ι ό τ η τ α ς ,μ ε τ α β ο λ ά ςτ εα υχ α ϊτ ρ ο π ά ς ,χ α ϊγ ε ν έσ ε ι ςε τ ιτ ε χ α ϊφ θ ο ρ ά ςα υ τ ώ νά ν α ζ η τ ο ϋ σ ι νμ ε γ έ & ο ντ ε π ε ρ ιχ α ϊχ ι ν η α ε ω ςτ ώ νχ α τ 'ο υ ρ α ν ο ν ,ο ΰπ ά ρ ε ρ γ ο νπ ο ι ο ύ μ ε ν ο ιτ η νε ρ ε υ ν α ν, έ τ ε ρ ο ό ' ο ' ξ ο ΰ σ ι νο υσ υ μ φ ε ρ όμ ε ν ο ι , μ έ χ ρ ι ςα νμ α ι ε ν τ ι χ ό ςτ ι ςά ν η ρο μ ο ϋχ α ϊδ ι χ α σ τ ι -χ ο ςσ ν γ χ α & Ι α α ς ,& ε ά σ η τ α ιτ ά τ η ςε χ ά σ τ ο υγ ε ν ν ή μ α τ

Page 63: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 63/335

Ρ Η Ε . . .Ι ϋ Ό .φ υ ΐ 8Κ Ε Κ .Ό Ι Υ .Η Ε Κ .{ .6 0 .5 1 .5 5

ψ ν / η ς, κ α ϊτ άμ ε νο ν χά ξ ι ατ ρ ο φ ή ςα π ό ρ ρ ι ψ η, τ αδ ε ε π ι τ ή δ ε ι αδ ι ά σ ω σ ηκ α ιπ ρ ο ν ο ί α ςτ η ςά ρ μ ο τ τ ο υ σ

α ξ ί ω σ η .Τ άδ ε κ α τ άφ ι λ ο σ ο φ ί α νμ ι σ τ άδ ι α φ ω ν ί α ςγ έ γ ο ν ε ,τ ο νπ ι & α ν ο νκ α ισ τ ο χ α σ τ ι κ ο νν ο ν ν τ η ςα λ ηθ ε ί α ςά π ο δ ι δ ρ α σ κ ο ΰ σ η ς 'τ ογ α ρδ υ ς ε ί ρ ε τ ο νκ α ιό ' ν ς -& η ρ α τ ο να ν τ η ς ,ω ςγ ε ο ΐ μ α ι ,σ τ ά σ ι ι ςε γ έ ν ν η σ ι .

§ . 5 1 . Π ε ρ ϊ( 3 ίη λ ί ο υδ υ σ μ ά ςε κ σ τ α σ ι ςε π ε σ ε νΙ π ιΙ ι ί β ρ α ά μ, κ α ιι δ ο υφ ό β ο ςσ κ ο τ ε ι ν ό ςμ έ γ α ςε π ι π ί π τ ε ια ν τ ω .* ) Ε κ σ τ α σ ι ςη μ ί νέ σ τ ιλ ν τ τ αμ α ν ι ώ δ η ςπ α ~

ρ ά ν ο ι α ν ε μ π ο ι ο ΐ σ α, κ α τ ά .γ ή ρ α ς, η μ ι λ α γ χ ο λ ί α ν, ητ ί ν αο μ ο ι ό τ ρ ο π ο νά λ λ η να ϊ τ ί α ν 'η δ ι σ φ ο δ ρ άκ α τ α - ΰ ί5 0 9 π λ η ξ ι ςί π ϊτ ο ι ςε ξ α π ι ν α ί ω ςκ α ιά π ρ ο ς δ ο κ η τ ω ςσ υ μ - Ρ *ΰ ι ί β α ί ν ε ι νι ι ω & ό σ ι ν 'η δ ε η ρ ε μ ί αδ ι α ν ο ί α ς , έ π ε ι ά ηπ ί ~

φ υ κ έ π ο τ εη σ υ χ ά ζ ε ι ν^ < ) ίπ α σ ώ να ρ ί σ τ η ,ε ' ν & ε ο ςχ α -- α ο χ ω τ ι κ ητ ε μ α ν ί α , ,η τ ο π ρ ο φ η τ ι κ α νγ έ ν ο ςχ ρ η τ α ι .- Τ η ςμ ε νο υν π ρ ώ τ η ςε ν τ α ΐ ςΈ π ι ν ο μ ί δ ιγ ρ α φ ε ί σ α ι

α ρ α ΐ ςδ ι α μ έ μ ν η τ α ι . Π α ρ α π Χ η ' ξ ί α νγ ά ρ ,φ η σ ϊ ν , κ α ιά ο ρ α σ ί α νκ α ιϊ κ σ τ α σ ι νδ ι α ν ο ί α ςκ α τ α λ η ψ ε σ &τ ο ν ςά σ ε β ο ϋ ν τ α ς ,* * )ω ςμ η δ έ νδ ι ο ί σ ε ι ντ υ φ λ ώ νε νμ ε σ η μ β ρ ί α, χ α & ά π ε ρΙ ν β α & ε ϊσ κ ό τ ωψ η λ α φ ω ν τ ω, Τ η ςδ ε δ ε υ τ έ ρ α ςπ ο λ λ α χ ο ϋ . Έ ξ έ σ τ ηγ ά ρ ,φ η α ι ν } Ι σ α ά κϊ κ σ τ α σ ι νμ ε γ ά λ η ν, κ α ιε ί π ε, τ ι ςο υ νο & η -ρ ε ΰ σ α ςμ ο ι9 - η ρ α ν, κ α ιε ν ε γ κ ω νμ ο ι ,χ α ϊ ε φ α γ ο γ

ά π οπ ά ν τ ω νπ ρ οτ ρ ϋ -σ εε λ & ε ΐ ν, κ α ιε υ λ ό γ η σ αα υτ ό ν ,χα ϊε υ λ ο γ η μ έ ν ο ςί ' σ τ α ί . * * * )Κ α ιέ π ϊτ ο υΙ α κ ώ βά π ι σ τ ο ϋ ν τ ο ςτ ο ι ςλ έ γ ο ν σ ι ν ,' ό τ ι' ' Ζ ί ]Ί ω σ η φκ α ιά ρχ ε ιπ ά σ η ςγ η ςΛ ί γ ΰ π τ ο υ .Έ ξ έ ο τ ηγ ά ρ ,φ η σ ϊ , τ ηδ ι ά ν ο ι α ,ο ύ /γ ά ρε π ί σ τ ε υ σ ε να ΰ τ ο ΐ ς .- \ · ) Κ α ϊε νΈ ' ξ ό δ ωκ α τ άτ η νε κ κ λ η σ ί α ν, Τ ογ ά ρ' ό ρ ο ς / 'φ η σ ϊ , τ οΣ ι ν άε κ α π ν ί ξ ε τ οπ α να ν τ ο, δ ι άτ ό κ α τ α β ε β η

χ έ ν α ιτ ο ν& ε ό νε π 'α ν τ οε ν π ν ρ ί ·κ α ϊά ν έ β α ι ν ε νο■ κ α π ν ό ςω ς ε ια τ μ ι ςχ α μ ι ν ο ν, κ α ιε ς ε σ τ ηπ α ςο λ α υ ς

· ) Ο β η .1 5 ,1 2 , · * )0 « β ί .2 8 , 2 8 .—* )Ο β μ .2 7 , 3 3 .τ ) Ο ρ η .4 5 , 2 δ . λ »χ ; , » „ , , . . . . { » . . ';

Page 64: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 64/335

* 5 6Ρ Η Η , ;Ι ϋ ϋ .ρ ϋ 1 8Κ Ε Κ .Μ Ϋ .Η Ε Κ ,$ ,6 4 .

σ φ ό δ ρ α . * )Κ α ιΙ ν τ ωΛ έ ύ ϊ τ ι χ φ, κ α τ άτ η ντ ί α νι ι ρ ί ω ντ ι λ ε ί ω σ ι ν ,η μ ί ρ ψτ ι ]ο γ δ ό η ,ο π ο τ ιι ξ η λ ' & επ ν ρ

■ ' ά τ ιο υ ρ α ν ο ί ) ,κ α ικ α τ ί φ α γ ιτ ά ί π ιτ ο ν3 · ν σ ι α σ τ η ρ ί οτ άτ ε ο λ ο κ α υ τ ώ μ α τ αχ ά ιτ ά σ τ ί α τ ά < ;Λ έ γ ε τ α ιγ α ρϊ ν & ν ς , Κ α ϊε ί δ επ α ς , α λ ά δ ς ,χ α ΐε ξ ε ' σ τ η ,χ α ίί ϊ ΐ Β -, σ ε νΙ π Ιπ ρ ό ς ω π ο ν . * * )Ήγ α ρτ ο ι α ύ τ ηε χ π λ η ' ξ ι ςη τ & -' ή σ ι νχ α ϊχ α τ ά π ΐ η ' ξ ι νί μ π ο ι ε ΐ .[ Κ λ λ 'Ό ν χ ' ΐ ί ' ξ ί ο ν# α ν -ν μ ά σ α ΐχ α ιί π ι- τ ο νη σ α ν ,ο τ ιί ΐ δ ώ ς■ χ ν ν η γ ε ΐ ν ^ά ύΖ & η ρ ί ν ι τ α ιχ ά ι π τ ε ρ ν ί ζ έ τ κ ϊ ,τ η ν- τ ε ^ ν η ν' ε π ίβ λ ά β τ ]

χ τ η σ ά μ ε ν ο ςο υ κώ φ ε λ ε ί α , θ η ρ ε ν ε ι νδ ε ο υ δ έ π ο τ ε' Ι σ π ο ν δ α σ ε; Κ α ιϊ π ϊτ ο νΙ α κ ώ β ,Ό τ ιθ η ρ ε ύ ε ιμ ημ α -' ' ^ ώ ι > ,α λ λ άφ ύ σ ε ι κ ι ν ο ύ μ ε ν ο ς, χ α ιτ &π ά & Λ ςφ ί ρ ε ί

~ τ $δ ο ' χ ι μ α σ τ ^ ,θ £\ ϊ ' δ ό κ ι μ ο ' νε σ τ ι ' ,' & α γ ν ώ α ε τ α ι ,Λ α 1*Λά τ ώπ ά ν τ ώ ν Ί ρ ά γ ( τ ά ί; ? ' * * * ) Π ά ν τ α ·γ α ρτ άτ ή ~ ς■ Α σ κ ή σ ε ω ςε δ ώ δ ι μ ακ α & έ σ ν η χ ε ν, · ' η ■ζ ^ τ η ^ ι ς , 1 - ^ ·σ χ ό -• ψ ι ς ,η α χ ρ ό ά ύ ί ς ' ,η ά ν ά γ ν ω σ ι ς , ,4 ή■η ρ ο ς ( ν χ ί ) ) \%

χ ρ ά τ ε ι α, η ε ξ α δ ι α φ ό ρ η σ ι ςτ ω να δ ι α φ ο ρ ώ ν .Ά π οη ά ν τ ω νδ ε τ ά ςά π α ρ χ ά ςδ ή π ο ν & ε νϊ φ α γ ε ν -, α λ λ 1ο υπ ά ν τ αδ ε ιγ ά ρν π ο λ ε ί π ε σ & α ι ,κ α ι ' τ ώα σ κ η τ ί )' ζ ρ δ -ψ ά ςο ι κ ε ί α ςώ ς■ ' ■& 9 λ ά ΐ ' Ϊ Ι ρ ατ ο νσ ε - { - ^

■ ψ ΰ ϋ ι κ ώ ς ,Έ ά Ψ ' γ ά ρτ ο π ά θ ο ςε ϊ ς ί η ' ' ^ ςτ η νψ υ χ η ν ,~ 6 ν χβ Λ ο Χ ά ν σ ο μ ί νε γ κ ρ ά ι ι ε έ α ^ ε λ ί γ χ Η^ ' ί -χ ί Λ ' τ * 0 Ρφ α ϋ λ ο ν ,ώ ςβ ρ α δ ν νχ α ϊ' δ κ ν ή ρ δ ν ,κ α ιμ ί λ λ η τ ή ν ^ π

τ ά π α Ί δ ε ί α ςε ' ρ γ ά, - ά λ λ 'ο ι ·π ρ ο ς τ άα κ ο λ α σ ί α ς .Ε ρ -γ ο δ ι ώ κ τ α ςο ν νΛ \ ' γ χ > π τ ο ςΙ ' / ε ιπ ρ ο ςτ η ντ ω νπ α θ ώ νί π ι σ π ε ν δ ο ν τ α ςά π ό λ ά υ σ ι ν' Μ ω ν σ η ςδ ε ε ' μ π α λ ι νμ ε τ άσ π ο ν δ ή ςπ α ρ α γ γ έ λ λ ε ιτ ο Π ά σ / αέ σ θ ί ε ι ν ,κ α ιτ η ν5 1 7ύ π δ' ■τ ο ύ τ ω νδ ι ά β α σ ι νε ν ω χ ε ΐ α θ α ι .; Κ α ϊ ·ο Ί ο ύ δ α ς Ρ

5 1 0φ η σ ί ν , Ε ιμ > ηγ ά ρέ μ έ λ λ η σ α μ ε ν ,η δ ηά νυ π ε σ τ ρ έ -Μ , . ψ α μ ε ν ,χ α ιχ α τ έ β η μ ε νε ι ςΑ ΐ γ υ π τ ο ν' δ ι ςο ν νφ η σ ι ν

ά λ λ 'ε κ ε ί θ ε νέ π ά ν ε σ ώ θ η μ ε ν .- Η ) Ε ι κ ό τ ω ς- χ α ϊ Ί α - τχ ώ βτ ε θ α ν μ α κ ε ν, ε ι ε τ έέ ν σ ώ μ α τ ιδ ν ο υ ς ,δ % « ·

* ) ΐ χ ο ά .1 9 ,1 8 .— * )Ι β τ .9 , 2 4 .—· )Ο β η .2 7 , 3 3 .ί ) Ι 1 ) ϊ « ) .— Ο β η .4 3 ,9 . « > . .

Page 65: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 65/335

Ρ Η Ι Ϊ . .Τ ϋ Ό .ς > ϋ Ι 5Κ Ε Κ .ϋ Ι Υ .Η Ε Κ .5 .5 1 .5 ? .5 7

σ ή φ ,ζ γ ι π ρ ο ςά ρ ε τ η ν ,κ α ιά ρ χ ε ιτ ο ΰσ ώ μ α τ ο ς ,« λ λ 'ο ν κά ρ χ ε τ α ιπ ρ ο ςα υ τ ο ν . ~ ]Κ α ιτ α ά λ λ αα ντ ι ς ε π ιώ νυ π ο δ ε ί γ μ α τ α , ά λ η θ ε ςι χ ν ι ν ε ι νδ ν ν η θ ε ί η .Π ρ όκ ε ι τ α ιδ ε ν υ νο ύ π ε ρ ίτ ο ύ τ ω νά ^ κ ρ ι β ώ ο γ ε ϊ σ θ - α ιδ ι όε π ιτ α ε ξ α ρ χ ή ςτ ρ ε π τ ε ο ν .Τ η ςδ ε τ ρ ί τ η ςε ν ν ο ί α ς ^Τ «π ε ρ ίτ η ντ η ςγ υ ν α ι κ ό ςγ ε ' ν ε σ ι νφ ι λ ο σ ο φ ε ί . Ε π ίβ α λ εγ α ρ6 θ ε ό ς , φ η Ο ι ν , ϊ χ σ τ α σ ι νί π ιτ ο νΑ δ ά μ ,χ α ιν π ν ω σ ε ν' * ) ε κ σ τ α σ ι ντ η νή ρ ε μ ί α νχ α ϊή σ ν χ ί α ντ ο νν ο υπ α ρ α λ α μ β ά ν ω * . Υ π ν ο ςγ ά ρν ο ν, γ ρ ή γ ο ρ σ ί ςε σ τ ί να ι σ θ ή σ ε ω ς ,χ α ίγ α ρα ι γ ρ η γ ό ρ σ ν ςτ η ςδ ι άν ο ι α ς ,α ί α θ ή σ ε ι - ι ΐ ςά π ρ μ ξ ί α . ,. Λ >1

§ . 5 2 .Τ η ςδ ε τ ε τ ά ρ τ η ς ,δ ν υ νσ χ ο π ο ν μ ΐ ν . Τ Τ ε ρ ϊδ ε η λ ί ο υδ υ σ μ ά ςϊ χ σ τ α σ ι ςε π ί π ε σ ε νΙ π ιτ ο ν' Λ β ρ α -α μ * * )ε ν θ ο υ σ ι ώ ν τ α ςκ α ιθ ε ο φ ο ρ ή τ ο υτ ο π ά θ ο ς .Λ λ λο υ χ ίτ ο ϋ τ ομ ό ν ο νσ υ ν ί α τ η σ ι να ν τ ό νπ ρ ο φ ή τ η ν ,ά λ λ ακ α ιγ ρ ά μ μ αρ η τ ό νε σ τ η λ ι τ ε ν μ ε ν ο νι ε ρ α ϊ ςβ ί -β λ ο ι ς .Η ν ί κ ατ ι ς ε π ε χ ε ί ρ η σ ετ η νε κ φ ΰ σ ι ω ςά ρ ε τ ·τ η ν ,Σ α ρ ρ α να υ τ ο ϋδ ι ο ι χ ί ζ ε ι ν ,ω ςο υ χϊ δ ι ο νσ ο φ ο ύχ α ϊμ ο ν ο ύχ τ ή μ α ,ά λ λ α π α ν τ ό ςτ ο νφ ρ ό ν η σ ι νε π ι -μ ο ρ φ ά ζ ο ν τ ο ς . Α π ό ύ ' ο ςγ ά ρ φ η σ ι , τ ωά ν θ ρ ω π ωΤ η νγ υ ν α ί κ α, ' ό τ ιπ ρ ο φ ή τ η ςε σ τ ι, κ α ιπ ρ ο ς ε υ ξ ε τ α *η ι ρ ϊσ ο ν ,κ α ιζ ή σ ε ι ς . * ® * )Κ α ιπ α ν τ ιδ ε ά ν θ ρ ω π ωά σ τ ε ί ωό Ι ε ρ ό ςλ ό γ ο ςπ ρ ο φ η τ ε ί α ν μ α ρ τ υ ρ ε ίπ ρ ο φ ήτ η ςγ ά ρϊ δ ω νμ ε νο ν δ ε ν ά π ο φ θ ε ' γ γ ε τ α ι, α λ λ ό τ ρ ι αδ $π ά ν τ α -υ π η χ ο ϋ ν τ ο ςέ τ ε ρ ο υ .Φ α υ λ ψδ ε ο ύθ έ μ ι ςε ρ -μ η ν ε ϊγ ε ν έ σ θ α ιθ ε ο ϋ, ώ ς τ ε κ υ ρ ί ω ςμ ο χ θ η ρ ό ςο υ δ ε ί ςΙ ν θ ο υ σ ι α, μ ο ν ωδ ε σ ο φ ώτ α ϋ τ ' ί φ α ρ μ ό τ τ ε ι, Ι π ύκ α ιμ ό ν ο ςό ρ γ α ν ο ν& ε ο ϋε σ τ ί νή χ ο ϋ ν, χ ρ ο υ ό μ ε ν ο νχ α ϊπ λ η τ τ ό μ ε ν ο νά α ρ ά τ ω ςν π 'α υ τ ο ϋ .Τ ί ά ν τ α ςγ ο ϋ νο π ο σ ο ν ςά ν ε γ ρ α ' ψ ε δ ι κ α ί ο υ ς ,κ α τ ε χ ό μ ε ν ο υ ςκ α ιπ ρ ο » -

φ η τ ε ΰ ο ν τ α ςε ί ς ή γ α γ ε .Ν ώ εδ ί κ α ι ο ς' ά ρ 'ο υκ α ιπ ρ οφ ή τ η ςε υ θ ύ ς ;Ή τ ά ςε υ χ ά ςκ α ικ α τ ά ρ α ςα ςί π ιτ α ΐ ςα ν θ ι ςγ ε ν ε α ΐ ςε π ο ι ή σ α τ ο Λέ ρ γ ω να λ ή θ ε ι αβ ε β α ι ω θ ε ί σ α ς ,

* ) Ο β η .2 ,2 1 .— Ο β η .1 5 ,1 ? .— * · · ) 'Ο β η .5 0 ,7 .

Page 66: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 66/335

0 8Ρ Η Π , .Ι ϋ ϋ .9 ϋ Ι 8Κ Ε Κ .ϋ ΐ ν .Η Ε Κ .$ . 5 2 .5 3 .

ο υκ α τ ε χ ό μ ε ν ο ςΙ & έ σ π ι σ ε; Τ Ιδ εΤ σ α ά κ; Τ ίδ ε' Τ α κ ω β;Κ α ιγ ά ρο ύ τ ο ιδ ι άτ ε π ο λ λ ώ νά λ λ ω νκ α ιμ ά λ ι σ τ αδ ι ατ ώ νε ί ςτ ο ν ςΙ γ γ ό ν ο υ ςπ ρ ο ς ρ ή σ ε ω νο μ ο λ ο γ ο ύ ν τ απ ρ ο —φ η τ ε ΐ σ α ι .Τ ογ α ρ , Σ υ λ λ έγ η τ ε, ν αα ν α γ γ έ λ λτ ία π α ν τ ή σ ε ιν μ ΐ νέ π 'Ι α χ ά τ ω ντ ώ νη μ ε ρ ώ ν , 1 * ) Ι ν & σ νσ ι ώ ν τ ο ςη ν' η γ α ρτ ώ νμ ε λ λ ό ν τ ω ν κ α τ ά λά ν ο ί —

δ ΐ ΐ κ ί ί ο ςά ν & ρ ώ π ω .Τ ί δ ε *Μ ω ϋ σ ή ς; Ο υπ ρ ο φ ή τΜ . « < 5 ί Γ « ίπ α ν τ α χ ο ύ ;Λ ί γ ηγ α ρ , ' Ζ ί ά νγ ί ν η τ α ιν μ ώ ν

π ρ ο φ ή τ η ςκ ν ρ / ο ν, Ι ν ό ρ ά μ α τ ια ν τ ώγ ν ω α & ή( Μ α ι / ' * * )Μ ω ν σ ηδ ί Ι ν ε ϊ δ ί ΐ, κ α ιο νδ ι ' α ί ν ι γ μ α -5 1 8τ ω ν .Κ α ιπ ά λ ι ν, Ο υ κα ν ί α τ ηε τ ιπ ρ ο φ ή τ η ςώ ς Ρ .Μ ο > ν σ ή ς ,ο νε γ ν ωα ν τ δ νκ ύ ρ ι ο ςπ ρ ό ς ω π ο νπ ρ ο ςπ ρ ό ς -ω π ο ν . Π α γ κ ά λ ω ςο ν ν τ ο νί ν ϋ - ο ν σ ι ώ ν τ αμ ην ύ ε ιφ ά σ κ ω ν π ε ρ ίη λ ί ο υδ υ σ μ ά ςε κ σ τ α σ ι ςΙ π ί -π ε σ ε ν .· } · )

5 3 . Η λ ι ο νδ ι δ ι άσ υ μ β ό λ ο υτ ο νη μ έ τ ε ρ ο νν ο ΐ νκ α λ ε ί . Ο π ε ργ ά ρΙ ν η μ ΐ νλ ο γ ι σ μ ό ς ,τ ο ϋ τ οε ν ν . ό -σ μ ωή λ ι ο ς* έ π ε ι δ ήφ ω ς φ ο ρ ε ΐε κ ά τ ε ρ ο ς, ο μ έ ντ ωπ α ν τ ιφ έ γ γ ο ςα ί σ θ η τ ο νέ κ π έ μ π α > ν, ο δ ί η μ ΐ ν α ν τ οτ ά ςν ο η τ ά ςδ ι ατ ώ νκ α τ α λ ή ψ ε ω να ν γ ά ς . Ε ω ς μ εο υ ν% τ ιη ε ρ ι λ ά μ π ε ικ α ϊπ ε ρ ι π ο λ ε ίη μ ώ ν6 ν ο υ ς ,μ εσ η μ β ρ ι ν ώ νο ί αφ έ γ γ ο ςε ι ςπ ά σ α ντ η νψ ν χ η νά ν α χ έ ω ν

Ι ν ε α ν τ ο ΐ ςο ν τ ε ς, ο υ κ α τ ε χ ό μ ε ν α· ε π ε ι δ ά νδ ε π ρ ο ςδ υ σ μ ά ςγ ί ν η τ α ικ α τ άτ ο ε ι κ ό ςε κ σ τ α σ ι ςη ε ν & ε ο ςΙ π ι π ί π τ ε ικ α τ ο χ ω τ ι κ ήτ ε κ α ιμ α ν ί α . Ο τ εμ ε νγ ά ρφ ω ςε π ι λ ά μ ψ ε ιτ ό & ε ϊ ο ν ,δ ύ ε τ α ιτ ο ά ν Ο - ρ ώ π ι ν οο τ εδ ' ε κ ε ί ν ο δ ύ ε ι, τ ο ΐ τ 'ά ν ί σ χ ε ικ α ια ν α τ έ λ λ ε ι .Τ ωδ επ ρ ο φ η τ ι κ ώγ έ ν ε ιφ ι λ ε ΐτ ο ϋ τ οσ ν μ β α ί ν ε ι ν .Έ ' ξ ο ι κ ί ζτ α ιμ έ νγ ά ( )Ι ν η μ ΐ νο ν ο ϋ ςκ α τ άτ η ντ ο ν& ε ί ο ν

π ν ε ύ μ α τ ο ςα φ ί ξ ι ν ,κ α τ άδ ί τ η νμ ε τ α ν ά σ τ α σ ι να ν τ ο ΰπ ά λ ι νι ί ς ο ι κ ί ζ ε τ α ι .Θ έ μ ι ςγ ά ρο υ κΙ ' α τ ιθ ΐ ' η τ ό νά & α -ν ά τ ωα ν ν ο ι κ η σ α ι .Λ ι άτ ο ϋ τ οή δ ν σ ι ςτ ο νλ ο γ ι σ μ ο

* ) Ο ο β .4 9 ,2 . —* * )Ν ι ι ι η .1 2 ,6 . —· · · )Γ ) « τ Λ3 4 ,1 0 .Ο ο η .1 5 ,1 2 . ■ -

Page 67: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 67/335

. ΓΡ Η Η , ;Ι ϋ Ό .< ? ϋ Ι 8- Β Ε Κ .Ό Τ Ϋ .Η Ε Κ . $ .5 8 .5 4 .5 0

χ α ϊτ ο π ι ρ ια υ τ ό νσ κ ό τ ο ς ,ε κ σ τ α σ ι νκ α ι& ε ο φ ό ρ η τ ομ α ν ί α νε γ έ ν ν η σ ε .- Τ όδ έ α κ ό λ ο υ θ ω νπ ρ ο ς ν φ α ί ν ε ιτ τ \

γ ρ α ψ Γ ϊ ,φ ά σ χ ω ν , Έ ρ ρ έ Ο ηπ ρ ο ςΑ β ρ α ά μ . 1 Ο ν τ ω ςγ α ρο - π ρ ο φ ή τ η ς, κ α ιο π ό τ ελ έ γ ε ι νδ ο κ ε ϊ ,π ρ ο ςα λ η -

- & α α νη σ υ χ ά ζ ε ι· χ α τ α χ ρ ή τ α ιδ έί ' τ ι ρ ο ςα υ τ ό ντ ο ι ςφ ω -ν η τ η ρ ί ο ι ςό ρ γ ά ν ο ι ς ,σ τ ό μ α τ ιχ α ϊγ λ ω τ τ η , .π ρ ο ςμ ή ν υ α ν

· & νά ν& έ λ η .Τ έ χ ν ηδ ' ά ο ρ ά τ ωχ α ί ·π α μ μ ο ΰ σ ωτ α ϋ τ αχ ρ ο ν ώ ν, ε ν η χ ακ α ιπ α ν α ρ μ ό ν ι ακ α ιγ έ μ ο ν τ ασ υ μ φ ων ί α ςτ η ςπ ά σ η ςα π ο τ ε λ ε ί .

6 . 5 4 . Τ ί ν αδ *ε σ τ ί να έ $ ρ έ & ηπ ρ ο & ε σ π ι σ & έ νχ α λ ό νά κ ο ν α α ι .Π ρ ώ τ ο νμ ε ν, ο τ ιτ ωφ ά α ρ έ τ ψκ α -τ ο ι κ ε ϊ νο ν δ ί δ ω σ ι νο & ε ό ς ,ω ςε ν ο ι κ ε ί αγ η, τ ω σ ώμ α τ ι, ά λ λ απ α ρ ο ι χ έ ΐ νώ ςε νά λ λ ο δ α π ημ ό ν ο νε π ι τ ρ έπ ε ιχ ώ ρ α . Γ ι ν ο ' ι σ κ ω νγ α ρ , φ η ο ι , γ ν ώ σ η, ο τ ι

• , η ά ρ ο ι χ ο νϊ σ τ α ιτ ό σ π έ ρ μ ασ ο νε ν γ ηο υ κΙ δ ί α* )Ι Ι α ν τ ό ςδ έ φ α ύ λ ο υσ υ γ γ ε ν έ ςτ ό σ ώ μ α τ ο ςχ ω ρ ί ο ν, , ί νψ μ ε λ έ τ ακ α τ ο ι κ ε ΐ ν, ο ν π α ρ ο ι χ έ ΐ ν . Ε νμ ε ν δ ηπ α ΐ -

ό ε υ μ ατ ο ν τ ο' έ τ ε ρ ο νδ ε, ο τ ιδ ο υ λ ε ί α νχ α ιχ α χ ω σ ι νχ α ι .ό ' ε ι ν ή ν, ώ ςα υ τ ό ςε φ η, τ α π ε ί ν ω σ ι νέ π α γ ο ν τ ατ η ψ ν χ ΐ ], τ α .χ α τ άγ ή νε σ τ ί νο ί χ ί δ ι α .Ν ά & αγ α ρχ α ϊξ έ ν αδ ι α ν ο ί α ςτ ά σ ώ μ α τ ο ς ώ ςά λ η & ώ ςπ ά θ η, σ α ρ -■ χ ό ςε κ π ε φ υ κ ό τ α, η π ρ ο ς ε ρ ρ ί ζ ω ν τ α ι .Τ ε τ ρ α κ ό σ ι αδ έϊ τ ηγ ί ν ε τ α ι ,ή <δ ο υ λ ε ί α ,χ α τ άτ ά ςτ ω ντ ε σ σ ά ρ ω νπ α -& ώ νδ υ ν ά μ ε ι ς .Ι Α ρ / β ί σ η ς μ ε νγ α ρη δ ο ν ή ς ,μ ε τ ε ω ρ ί -

& 1 Λ ζ ε τ α ικ α ιφ υ ν α τ α ιτ ό φ ρ ό ν η μ α ,χ α ΰ ν ωχ ο ν φ ο τ η τ ιΜ . ϊ ' ξ α ι ρ ό μ ε ν ο ν· ' ό τ α νδ έέ π ι θ υ μ ί ακ ρ ά τ η σ η ,έ ρ ω ςε γ γ ί ν ε τ α ι

τ ω ν α π ό ν τ ω ν, κ α ιτ η ν■ ψ ν χ η νω ς π ε ρά π 'α γ χ ό ν η ς .Ι λ ·π ί δ ο ςά τ ε λ ο ν ςέ κ ρ έ μ α σ ε .ι Λ ΐ ψ φμ ε νγ α ρά ε ϊ , π ι ε ΐ νδ έα δ υ ν α τ ε ί ,Τ α ν τ ά λ ι ι ο ν τ ι μ ω ρ ί α νυ π ο μ έ ν ο υ σ α .Κ α τ α5 1 9δ ε τ η ντ η ςλ ύ π η ςδ ν ν α σ τ ε ί α ν. σ υ ν ά γ ε τ α ιχ α ϊσ ν σ τ έ λ - Ρλ ε τ α ι ,φ υ λ λ ο ρ ρ ο ο ΰ ν τ ω νκ α ιά φ α υ α ι ν ο μ έ ν ω ντ ρ ο π ψδ έ ν δ ρ ω ντ ό γ α ρε ν & α λ ε ςα υ τ ή ςκ α ιπ ΐ ο νϊ σ χ ν α ί ν ε -Χ - α ι .. . Φ ό β ο υγ εμ η ντ ν ρ α ν ν η σ α ν ν ο ς, ο υ δ ε ί ςέ τ ιμ έ ~

* ) Ο β η .1 5 ,ί &

Page 68: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 68/335

6 0Ρ Η ΐ ι , . ι υ ο .ς > υ ΐ 8Κ Ε Κ . Ι Η Τ .# ϊ 3 8 ίι ^ κ ί ζ .

ν ι ι νά ' ξ ι ο ϊ, δ ρ α σ μ ώδ ε χ α ϊφ ι η ' ΐ )χ ρ η τ α ι, μ ό ν ω ςα νο υ π ο ςσ ω θ η σ ε α & α ιπ ρ ο ς δ ο χ ώ ν .' Ε η ι & ν μ ί χ ίμ & < γ & ( >ο λ χ ο νέ χ ο υ σ αδ ν ν α μ ι ν, χ α ϊα νφ ε υ γ ητ οπ ο Ο ο ύ μ ε νδ ι ω χ ε ι να ν α γ κ ά ζ ε ι - ·φ ό β ο ςί ' ε μ π α λ ι ν, ά λ λ ο τ ρ ι ό τ ηε μ π ο ι ώ ν, ό ι ο ι χ ί ζ ε ι, κ α ιμ α κ ρ ά ντ ο νφ α ι ν ο μ έ ν ο υό ί ί -σ τ η σ ι ν . > · . . · . · . . . » , ,

§ . 5 5 . Α ϊ δ ε τ ω νλ ε χ & ε ν τ ω νη γ ε μ ο ν ί α ιπ α & ώ νβ α ρ ε ΐ α ντ ο ι ςά ρ χ ο μ ε ' ν ο ι ςί π ά γ ο ν σ ιδ ο ν λ ε ί α ν, α χ ρ ι ς« νο β ρ α β ε ν τ η ςχ α ϊδ ι χ α σ τ ή ς& ε ό ςδ ι α χ ρ ί ν ητ ' οχ α χ ο υ -μ ε ν ο ν« τ ι ότ ο νχ α χ ο ν ν τ ο ς, χ α ιτ όμ ε νε ι ςε λ ε ν & ε ρ ί αε ξ ε λ η τ α ιπ α ν τ ε λ ή, τ ωδ ε τ ά ε π ί χ ε ι ρ αω νε ξ η μ α ρ τ εα π ο δ ώ .Λ έ γ ε τ α ιγ α ρ , Τ οδ εε ί ϊ ν ο ς, ω α ν δ ο ν —λ ε ν σ ω σ ι ,χ ρ ι ν ώε γ ώ ,μ ε τ άδ ι τ α ν τ αε ξ ε λ ε ν σ ο ν τω δ εμ ε τ άα π ο σ κ ε υ ή ςπ ο λ λ ή ς .* ) Α ν ά γ κ ηγ α ρ& ν η -τ ό νϋ γ τ ατ ωτ ω νπ α ί δ ω νε & ν ε ιπ ε ι β & η ν α ι · , χ α ϊτ ά ςο ι κ ε ί α ςτ ο ν γ ε ν ν ώ μ ε ν ο νχ ή ρ α ςά ν α δ ε ξ α σ Ο - α ι' β ο ν λ η -

μ α δ ε & ε ο ν, τ ά α ΰ μ φ ν τ αχ α χ άτ ο νγ έ ν ο υ ςη μ ώ νέ π ι κ ο ν φ ί ζ ε ι ν . Ω ς τ εχ α ια νη μ ε ί ςέ νά ρ χ ΐ ]τ άο ι κ ε ί απ ε ι σ ο μ ε & α, ω μ ώ νγ ε ν ό μ ε ν ο ιδ ε σ π ο τ ώ νδ ο ν λ ο ι, χ α ϊο& ε ό ςτ ό ο ϊ χ ε ΐ ο νέ ρ γ ά σ ε τ α ιε α ν τ ω, ά φ ε σ ι νΧ α ιε λ ε υ -ί ϊ ε ρ ί α ντ α ϊ ςΙ κ έ τ ι σ ι να ν τ ο ϋψ ν χ α ϊ ςπ ρ ο κ η ρ ν ξ ά ς, ο νμ ό ν ο νλ ν σ ι νδ ε σ μ ώ νχ α ιε ' ξ ο δ ο νε χ τ η ςπ ε ρ ι φ ρ ο ν ρ ομ έ ν η ςε ' ι ρ κ τ η ςπ α ρ α σ χ ό μ ε ν ο ς, α λ λ άχ α ϊε φ ό δ ι αδ ο υ ς ,

ά π ε ρ ά π ο σ κ ε ν η νέ χ ά λ ε σ » .Τ ίδ ετ ο ν τ 'ε σ τ ί ν, * Έ π ε * -δ ά να ν ω ϋ ε νκ π 'ο ν ρ α ν ο νχ α τ α β ά ςό ν ο ν ςε ν δ ε & γ ιτ α ΐ ςσ ώ μ α τ ο ςά ν ά γ χ α ι ς ,ε ί τ αυ π όμ η δ ε μ ι ά ςδ ε λ ε α σ & ε ϊ ςο ι αα ν δ ρ ό γ υ ν ο ςη γ ύ ν α ν δ ρ ο ς ,τ ά η δ έ αά σ π ά σ η τ α ιχ α χ ά 'μ ε ί ν α ςδ εέ π ϊτ η ςε α ν τ ο νφ ύ σ ε ω ς ,ά ν η ρο ν τ ο > ςτ ^ α χ · η ~λ ί ζ ο > ν, η τ ρ α χ η λ ί ζ ε σ θ α ι δ ύ ν α τ α ι, τ ο ι ςτ η ς ε γ κ ν κ λ ίμ ο υ σ ι κ ή ςε γ γ ρ α φ ε ί ςά π α σ ι ν, ε ζ ω ν3 - ε ω ρ ί α ςλ α β ώ ν

' ΐ μ ε ρ ο ν, ε γ κ ρ α τ ε ι α νχ α ιχ α ρ τ ε ρ ί α νε ρ ρ ω μ έ ν α ςά ρ ε ~τ ά ςε χ τ η σ α τ ο, μ ε τ α ν ι σ τ ά μ ε ν ο ς, χ α ι χ ά & ο δ ο ν τε ι ςπ α τ ρ ί δ α ,ε υ ρ ι σ κ ό μ ε ν ο ς ,π ά ν τ 'ε π ά γ ε τ α ιτ άπ α ι δ ε ί α ς ,α π ε ρα π ο σ κ ε υ ήκ α λ ε ί τ α ι .. ■« »

* )Ο β η .1 5 ,1 4 . , % · . · . . . ». *

Page 69: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 69/335

. ρ η τ τ , ,ι υ ο . ' ρ ϋ ΐ δκ ϊ 3 κ ν η ι ν .ϊ γ ε κ .§ . 5 6 .θ ΐ

ι ι τ > | .5 6 . Τ ο Ο α ν τ αχ α ιπ ε ρ ιτ ο ν τ , ω νε ι π ώ ν, ε π ι λ έ -γ α, Σ υδ εά π ε λ ε ν σ ηπ ρ ο ςτ ο ν ςπ α τ έ ρ ά ςσ ο ν ,μ ε τ *ε ι ρ ή ν η ς τ ρ α φ ε ί ςε νγ η ρ αχ α λ ώ .* ) Ο ν χ ο ν νο ι μ ε ν5 1 3« τ ϊ λ ί Γ ςχ α ιπ ο λ ε ' μ ο ν μ ^ & α, χ α ί̂ δ ο ν λ ε ν ο μ ε ν, χ α ίμ ι ' ( -

Μ . Α < ςά π α λ λ α γ η ντ ώ νέ π ι χ ρ ε μ α σ & έ ν τ ω νφ ο β ε ρ ώ νε ν ρ ί -ό χ ο μ ε ν 'τ ο ά ετ έ λ ε ι ο ν γ έ ν ο ς ,ά ύ ο ί λ ω τ ο ν , ά π ο λ έ με ι ρ ή ν ηχ α ιε λ ε υ θ ε ρ ί αβ ε β α ι ό τ α τ ηέ ν τ ρ ε φ ό μ ε ν ο ν .ζ / ο -γ μ α τ ι χ ώ ςδ ε τ ο να σ τ ε ϊ ο νο ΰ χά π ο & ν ή σ χ ο ν τ α, ά λ λά π ε ρ χ ό μ ε ν ο νε ί ς ή γ α γ ε ν, ' ί ν 'α σ β ε σ τ ο νχ α ιά & ά ν α τ ο ντ οτ η ςχ ε χ α & α ρ μ έ ν η ςα χ ρ ω ςψ υ χ ή ςά π ο φ α ν ηγ έ ν ο ς ,5 2 0α π ο δ η μ ί ατ ηέ ν & έ ν ό επ ρ ο ς ο ν ρ α ν ο νχ ρ η σ ά μ ε ν ο ν ,ο ν Ρ .δ ι α λ ΰ β ε ιχ Λ ιφ & ο ρ ϊ ί, η νέ π ά γ ε ι νθ ά ν α τ ο ςδ ο χ ε ϊ .Μ ί - *τ α τ ο , ' Λ π ε λ ε ν β η γ έ γ ρ α π τ α ιτ &, Π ρ ο ςτ ο υ ςπ α τ έ ρ α ςσ ο ϋ .Π ο ί ο υ ς π α τ έ ρ α ς, ά ξ ι ο νσ κ έ ψ < χ σ 9 α ι ·Τ ο υ ςμ ε νγ α ρε νγ ηΧ α λ δ α ί ω ν -β ε β ι ω χ ό τ α ς, ο ϊ ςμ ο -ν ο ι ςέ ν ε χ ρ ό ν ι σ εσ ν γ γ ε ν έ σ ι ν ,ο ν χα νλ ί γ ο ι ,δ ι ό τ ιχ ρ η -

ο μ ώτ ω ν ά φ 'α ' ί μ α τ ο ςδ κ > ) χ ί σ 9 - η . Ε ί π εγ ά ρ ,φ η σ ί , χ ν ρ ι ο ςτ ώ Α β ρ α ά μ ,έ ξ ε λ & εε χ τ η ς γ η ς σ ο υ, χ α ιε »τ η ςσ υ γ γ ε ν ε ί α ςσ ο ν ,χ α ιε χτ ο νο ϊ χ ο ντ ο νπ α τ ρ ό ςσ ο ν ,π ρ ο ςτ η νγ η νη ν α νσ ο ιδ ε ί ξ ω, χ α ιπ ο ι ή σ ι οσ εε ι ςΙ ' & ν ο ςμ έ γ α .* * ) Τ ο νγ ά ρά λ λ ο τ ρ ι ω & έ ν τ αΙ π ι φ ρ ο -σ ν ν τ )& ε ί α ,π ώ ςη ν τ ο ι ςα ν τ ο ϊ ςε ν λ ο γ ο νο ι χ ε ι ο ν σ & α ιπ ά λ ι ν, · Π ώ ςδ έ τ ο νϊ & ν ο ν ςχ α ιγ έ ν ο υ ςε τ έ ρ ο νμ έ λ ~

λ ο ν τ αε σ ε σ θ - α ιη γ ε μ ό ν α , π ρ ο ς χ λ η ρ ο ν σ 9 - α ιτ ωπ α λ α ί ω ;Ο νγ ά ρί ϊ ϊ νε χ α ρ ί ζ ε τ οχ α ι ν ό ντ ρ ό π ο ντ ι ν άχ α ιν έ ο ν* 9 - ν ο ς ?χ α ιγ έ ν ο ςα ν τ ω6 & ε σ ς ,ε ι μ ί ιτ ο νά ρ χ α ί ο νχ α -τ α τ ο π α ν τ ε λ έ ςά π ε σ χ ο ί ν ι ζ ε ν . .Έ & ν ά ρ χ η ςγ ά ρχ α ιγ ε ν ά ρ χ η ςω ςά λ η θ - ώ ςέ σ τ ι νο ύ τ ο ς, ά φ 'ο νχ α & ά π ε ρά π όφ έ ξ η ς, τ ο& ε ι ο ρ η τ ι χ ό νχ α ισ χ ε π τ ι χ ό ντ ώ ντ η ςφ ν -α ε ω ςπ ρ α γ μ ά τ ω νά ν ε β λ ά σ τ η σ ε νϊ ρ ν ο ς ,ό ν ο μ α' Ι σ ρ α η λ ·

Ι π ε ϊχ α ι τ άπ α λ α ι άε χπ ρ ο ς ώ π ο νν έ ω νΙ χ φ έ ρ ε ι νδ κ 4 *ρ η τ α ι Π ο ΰγ ά ρα ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ςε ' τ ιχ α ϊπ α λ α ι ώ νν « ΐχ α τ ψ ι ά ξ ε υ μ έ ν ω *ε & ώ νό φ ε λ ο ς> ο ΐ ςί ξ α π ι ν α ί ω ς

* }Ο β η .1 4 ,1 5 .— * » )6 « η .1 ί ,Χ .—* * * )Μ *3 6 ,ί θ \

Page 70: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 70/335

6 2Ρ Η Ι Γ . .ΐ υ ν - . - φ ϋ Ι βΚ Ε Κ .Ό Ι Ύ .Η Ε Κ .ξ .5 6 — 5 8 .

ο υ δ έ νπ ρ ο ς δ ο κ ή σ α σ ι νά & ρ ό αχ α ι ν ί α ώ μ β ρ η σά γ α & ά;

ι $ . 5 7 . Π α τ έ ρ α ςο ν ν, ο ί χω νμ ε τ α ν ά σ τ α τ οΙ γ ί -ν ε τ οη ψ υ χ ί, χ α λ ε ϊ τ ο ν ςε ν τ ο ι ςΧ α λ ύ α ϊ χ ο ϊ ςκ α τ ά *ρ υ γ μ έ ν ο υ ςμ ν ή μ α σ ι ν ,ά λ λ 'ω ςμ ε νε ν ι ο ί . φ α α ι ν, ' ή λ ι α νχ α ϊσ ε λ ή ν η νχ α ιτ ο υ ς ά λ λ ο υ ςα σ τ έ ρ α ς· τ ώ νγ ά ρκ α τ άγ ψά π ά ν τ ο ι ντ η νφ ί α ι νύ ι άτ ο ύ τ ω νλ ό γ ο ςε / ε ια ν ν ί -α τ α α & α ι .Ώ ςδ έτ ί ν ε ςν ο μ ί ζ ο υ σ ι, ( ί ά ςά ρ χ ε τ ΰ π οϊ ύ έ α ς, τ α ν ο η τ άκ α ια ό ρ α τ αε κ ε ί ν ατ ω να ι σ θ η τ ώχ α ιό ρ ο ι μ έ ν ω ντ ο ύ τ ω νπ α ρ α δ ε ί γ μ α τ α ,π ρ ο ςα τ η ντ ο νσ ο ψ ο νύ ι ά ν ο ι α νμ ε τ ο ι χ ί ζ ε σ Ά α ι .Τ ί ν ε ςό έπ α τ έρ α ςν π ε τ ά π α σ α νε ί ρ ή σ & α ιτ ά ςτ έ σ σ α ρ α ς, ά ρ χ α ςτ ε κ α ιδ υ ν ά μ ε ι ς ,ί ξ ω ν σ υ νέ σ τ η χ ε νό κ ό σ μ ο ς, γ η ν , ' ν ά ο ι ρ ,α έ ρ αχ α ιπ υ ρ .Ε ι ςγ ά ρτ α ύ τ α ςε χ α σ τ ο ντ ώ νγ ε ν ομ έ ν ω νφ μ σ ' ι ν- . .ά ν α λ ύ ε ο ί ϊ α ιδ ε ό ν τ ω ς .Κ α ϋ α π ε ργ ά ρο ν ό μ α τ αχ α ι ρ ή μ α τ α, χ α ιτ ά λ ο γ ο ύμ έ ρ ηπ ά ν τ α ,σ υ ν έ σ τ η κ εμ ί ν- ί χ τ ω ντ η ςγ ρ α μ μ α τ ι κ έ ςσ τ ο ι χ ε ί ωα ν α λ ύ ε τ α ιδ ΐ π ά λ ι νε ι ςέ σ χ α τ αε κ ε ί ν ατ ο να υ τ ό ντ ρ ό π ο νέ κ α σ τ ο ςη μ ώ νσ υ γ χ ρ α Ά ε ι ςε κτ ώ ντ ε σ σ ά ρ ω■ χ α ιά φ 'ε κ ά σ τ η ςο υ σ ί α ς ^δ α ν ε ι σ ά μ ε ν ο ςμ ι κ ρ άμ ό ρ ι α ,

1 4κ α &ώ ρ ι σ μ έ ν α ςπ ε ρ ι ό δ ο υ ςκ α ι ρ ώ νε κ τ ί ν ε ϊτ όδ ά ~Ι . ν ε ι ο ν' ε ί μ ί ντ ι ' ξ η ρ ό νγ ι , ε π ι δ ι δ ο υ ςγ Τ ) 'ε }δ έ, τ ιυ -γ ρ ό ν, ' ν δ α τ ι 'ε ί δ ε ϊ ν ΰ ε ρ μ ο ν, π υ ^ ί 'ε ι δ εψ υ χ ρ ό * ,ά έ ρ ι .Τ άμ ε νσ ο ι μ α τ ι κ ά, τ α ν τ α 'τ ό δ εν ο ε ρ ό νχ α ιο ί ρ ά ν ι ο ντ η ςψ υ χ ή ςγ έ ν ο ς, π ρ ο ςα ι θ έ ρ α ι ό νχ α Ο - α ^ρ ώ τ α τ ο ν, ώ ςπ ρ ο ςπ α τ έ ρ αά φ ί ξ ε τ α ι .Π έ μ π τ ηγ ά ρ ,5 2 1ω ς6 τ ώ νά ρ χ α ί ω νλ ό γ ο ς ,ϊ σ τ ωτ ι ςο ί οί α κ ν κ λ ο φ ορ η τ ι χ η, τ ώ ντ ε σ σ α ρ ο ι νκ α τ άτ όκ ρ ε ΐ ι τ ο νδ ι α φ έ ρ ο υ σε ξη ςο τ ΐ α σ τ έ ρ ε ςχ α ιό σ υ μ π ά ςο υ ρ α ν ό ς ,ϊ ' ύ ο ξ *γ ε τγ ε ν η α ϋ α ι ,η ςκ α τ άτ ό ά κ ό λ ο υ ΰ ο νΟ ε τ ί ο νχ α ϊτ η νά ν τ -0 · ρ ο ι τ ι ί ν η νψ υ χ η νά π ό σ π α σ μ α ., . . . · ι · .· ι · . . ι

$ . . 5 8 .Τ όδ ϊ μ ε τ ' ε ι ο ή ν η ςτ ρ α φ ε ί ςο ί χα π όα χ ο π ο ϋπ ρ ο ς δ ι ώ ρ ι β τ α ι, ά λ λ' ό τ ισ χ ε δ ό ντ ό π λ ε ί σ τ οά ν ' & η ι ' ι π ο ι / νγ έ ν ο ς, Ι π ι η ο λ έ μ ψχ α ϊτ ο ι ςΙ χ π ο λ έ μ ο υχ α κ ο ϊ ςπ ά σ ιτ ρ έ φ ε τ α ι .Π ό λ ε μ ο ςδ ε ό μ ε ν' ά π ότ ώ νί χ τ ο ςε α ι ι ν ,ο ν ά δ ο ί ί ακ α ιδ υ ς γ έ ν ε ι αχ α ιτ άό μ ο ι ο -

Page 71: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 71/335

Ρ Η Ι Ι ί . ΐ υ Ό . ρ υ ΐ 5 Κ Ε Κ . Ο ΐ γ .$ . 5 8 .6 3

τ ρ ο π άΙ π ά γ ο ν σ ι ν .Ό δ εα π ότ ώ νε μ φ υ λ ί ω νχ α τ άμ ε ντ όσ ώ μ α ,ά σ Ο - ί ν ε ι α ι ,λ ώ β α ι ,π η ρ ώ σ ι ι ςπ α ν τ ι λ ε ΐ ς, χ α ϊχ η ρ ώ νσ ω ρ ό ς ά λ λ ω νά μ υ & ή τ ω νχ α τ άό ι τ η ν- ψ ν χ η ν ,π ά & η, ν ο σ ή μ α τ α ,ά ρ ρ ω σ τ ή μ α τ α ,δ ι 'ά φ ρ ο σ ί ν η ςχ α ϊά δ ι χ ί ά ςκ α ιτ ώ νό μ ο ι ο τ ν ρ ά ν ν ω νχ α λ ι π α ϊχ α \β α ρ ΰ τ α -Ί α ιϊ π α ν α σ τ ά σ ι ι ς, χ α ϊά χ α & α ί ρ ι τ ο ιδ υ ν ά μ ι ι ς . Μ ε τ 'ι ϊ ρ η ν η ςο υ ν τ ρ α φ ε ί ς6 γ α λ η ν ό νχ α ϊε ν δ ι ο νχ τ η σ ά μ ε -ν ο ςβ ί ο ν, ε ν δ α ί μ ο ν αω ςά λ η & ώ ςχ α ϊμ α χ ά ρ ι ο ν .Ι Ι ό τ ιο ν ντ ο ϋ τ οσ υ μ β η σ ι τ α ι· Ο τ α νε ν ο δ ϊ )μ ο ιτ ά ε χ τ ό ςπ ρ ο ςε υ π ο ρ ί α νχ α ϊε ν δ ο ' ξ ί α ν' ε ν ο δ ϊ }τ άσ ώ μ α τ ο ςπ ρ ο ςν γ ε ί α ντ ι χ α ϊι σ / ΰ ν' ε ϋ ο δ τ \δ ι χ α ϊτ ά - ψ υ χ ή ςπ ρ ο ςά π ό λ α ν σ ι νά ρ ι τ ώ ν .Χ ρ ή ζ ε ιγ ά ρ' ϊ χ α σ τ ο νο ί χ ε ί ω νδ ορ υ φ ό ρ ω ν .Λ ο ρ ν φ ο ρ ε ΐ τ α ιδ ι σ ώ μ αμ ι νε ν δ ο ξ ί αχ α ϊπ ε ρ ι ο υ σ ί αχ α ϊ ά φ & ο ν ί απ λ ο ύ τ ο υ' - ψ υ χ ήδ ι , τ ωχ ο ϋσ ώ μ α τ ο ςο λ ο χ λ η ρ ωχ α ϊχ α τ άπ ά ν τ αυ γ ι ε ι ν ω' οδ ί ν ο υ ςυ π ότ ώ νε ν τ α ΐ ςε π ι σ τ η μ α ι ς& ι ι ο ρ η μ ά τ ωΈ π ε ϊο τ ιγ ε ε ι ρ ή ν η ς ,ο ΰ χη να ι π ό λ ι ι ςά γ ο ν ο ι ,μ ε -μ ν η τ α ι ,σ α φ ί ςι ο τ ιτ ο ι ςι ν τ υ γ χ ά ν ο υ σ ιτ α ΐ ςί ι ρ α ϊ ςγ ρ α φ α ΐ ς ·μ ι γ ά λ ο ν ςγ ά ρχ α ϊβ α ρ ε ί ςπ ο λ έ μ ο υ ςΑ β ρ α ά μά ν ε δ ε ξ α τ ο, ο υ ςχ α & η ρ η χ ώ ςφ α ί ν ε τ α ι .Κ α ιη τ η ςπ α τ ρ ώ α ςμ ί ν τ ο ιγ η ςά π ό λ ε ι ψ ι ςμ ι τ α ν ι σ τ α μ ί ν ωχ α ϊπ ό λ ι νο ϊ χ η σ α ιμ η δ υ ν α μ ί - ν ω, φ ι ρ ο μ ί ν ωδ ι ώ δ εχ α ϊί χ ε ΐ σ ε, χ α ϊέ ρ η μ ο υ ςχ α ϊά τ ρ ι β ι ΐ ςο δ ο ύ ςα λ ω μ ί ν ψ ,τ ωμ η& ε ο π ρ ο π ί ο ι ςχ α ίτ ι σ ι& ε σ φ α τ ο ι ςπ ι π ι σ τ ε υ χ ό τ ιβ αρ ύ ςη ν π ό λ ε μ ο ς .Ά λ λ αδ ε ιγ ά ρχ α ϊ τ ρ ί τ ο ντ ι τ ώ νφ ο β έ ρ ω νπ ρ ο ς ε ν δ α ψ ι λ ε ν α α σ & α ι, λ ι μ ό νμ ε τ α ν α σ τ ά α εχ α ϊπ ο λ έ μ ο υχ α χ ώ νχ ε ί ρ ο ν α .Π ο ί α νο ν νε ϊ ρ η ν η νη γ α -γ ε ν; Τ όγ ά ρ ,ο ί μ α ι, μ ε τ α ν ί α τ α σ & α ι, χ α ϊά ν ί δ ρ υ τ ο νε ί ν α ι ,χ α ϊβ α σ ι λ ε ν σ ι νά μ ά χ ο ι ςΙ ν α ν τ ι ο ΰ σ Ο - α ιμ ηδ ν ν ά μ ε -ν ο ν, χ α ϊλ ι μ ώπ ι ε ζ ε ΐ σ ί )α ι , π ό λ ι μ ο νο υ χί ν α ,π ο λ λ ο ύ ςδ ε χ α ϊπ ο λ υ τ ρ ό π ο υ ςε ο ι χ εμ η ν ί ι ι ν .Ι Λ λ λ 1ε νγ ετ α ΐ ςδ ι ' υ π ο ν ο ι ώ νά π ο δ ό σ ι σ ι ν, ε ι ρ ή ν η ςά χ ρ ά τ ο υδ ε ί γ μ α

& 1 & ε ' χ α σ τ ο να υ τ ώ νε ί ν α ια υ μ β ί β η χ ι .Π α & ώ νγ ά ρι ' ν -Μδ ι ι α, χ α ϊλ ι μ ό ς, χ α ϊχ α & α ί ρ ι α ι ς1 / β · ρ ώ νά δ ι χ η μ α -

τ ω ν ,χ α ϊμ ι τ α ν ά σ τ α σ ι ςα π όΧ α λ δ α ϊ / . η ςδ ό ξ η ςπ ρ ο ςτ η νφ ι λ ό & ε ο ν, τ ο ν τ ε α τ ι να π ότ ο ϋγ ε γ ο ν ό τ ο ςα ί σ & η τ ο ϊ

Κ 2

Page 72: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 72/335

6 4Ρ Η Π , .Ι ϋ ϋ .< ? ϋ Ι 8Κ Ε Κ .Ό ΐ ν .Η Ε Κ .} .5 8 .Μπ ρ ο ςτ ο ν ο η τ ο νκ α ιπ ε π ό ι η κ ρ ςα ί τ ι ο ν, ε ΰ ν ο μ ί α νκ α ιε ϋ α τ ά & ε ι α νχ α τ α σ κ ε ν ά ζ ο ν σ ι ν .' Υ π ι σ χ ν ε ϊ τ α ιδ £ τ ωχ ρ ι α ΰ τ η να γ ο ν τ ιε ι ρ η ν η ν, κ α λ ό νγ ή ρ α ς ,ο υδ ή π ο υ5 2 2π ο λ υ χ ρ ό ν ι ο ν ,ά λ λ ατ ο μ π αφ ρ ο ν η σ π ο ςζ η ν .Τ ογ ά ρΡ .ΐ ΰ η μ ε ρ ο νπ ο λ ν ε τ ί α ςχ ρ ε ϊ τ τ ο ν, ο σ ωκ α ιβ ρ α χ ν τ ε ρ οφ ω ςσ κ ό τ ο υ ςα ι ω ν ί ο υ . Μ ί α νγ α ρη μ έ ρ α ν ,ϋ γ ι ω ςε ί π ετ ι ς π ρ ο φ ή τ η ςά τ η ρ , β ο ν λ ι α & α ιβ ι ώ ν α ιμ ε τ άα ρ ε τ ή ς ,η μ υ ρ ι ' αέ τ ηε ν α κ ι ϊ ίτ ο ϋ& α ν ά τ ο ν' * )σ κ ι ά ν τ ο νφ α ν λ ο να ι ν ι τ τ ό μ ε ν ο ςβ ί ο ν .Τ οδ ε .α ν τ οκ α ιν ϋ νέ ρ γ ωμ ά λ λ ο νη ρ η μ α τ ιδ ι α σ ν ν ί σ τ η σ ιΜ ω ν —ί ^ ^ ί $ & γ ά ρα ν ά γ ρ α φ ε *γ η ρ ηχ ρ η σ ο μ ε ν ο νκ α λ ψ ,τ ω νπ ρ οα υ τ ο ϋσ χ ε δ ό να π ά ν τ ω νό λ ι γ ο / ρ ο ν ι ώ τε ι ς ή γ α γ ε■ φ ι λ ο σ ό φ ω νκ α ιδ ι δ ά σ κ ω νη μ ά ς ,τ ι ς οπ ρ ο ςά λ η & ε ι α νε ύ γ ή ρ ω ςε σ τ ί ν ,Ί ν αμ ηπ α λ α ι ό ντ ν φ ο νε π ίτ ο ϋφ α ν ε ρ ο ύσ ι ' ι μ α τ ό ςπ ο τ εά ν α δ έ ξ ί ' ι μ ε & α, γ ε ' μ ο ν τ αα ι σ χ ύ ν η ςχ α ϊπ ο λ λ ώ ν ο ν ε ι δ ώ νά λ λ 'ε ν β ο ν λ ί α νκ α ΐσ τ α θ ε ρ ό τ η τ αψ υ χ ή ςί δ ο ν τ ε ς ,τ ο γ ε ρ ω ς ά δ ε λ φ ό νκ α ι,π α ρ ω ν ν μ ο νκ α λ ό νγ ή ρ α ς ε π ι φ η μ ί σ ω μ ε ντ ε κ α ιμ α ρ -τ υ ρ η σ ω μ ε ν .Λ ο γ μ α τ ι κ ώ ςο ν νά κ ο υ εκ α τ άτ ο νν ο -μ ο & ε τ η νμ ό ν ο ντ ο νά σ ι ε ΐ ο ν ε ί γ ή ρ ί ο νκ α ιμ υ . κ ρ ο β ι ι ό-τ α τ ο νυ λ ι γ ο χ ρ ο ν ι ώ τ α τ ο νδ ι τ ο νφ α ν λ ο ν ,ά π ο & ν η -σ κ ε ι νμ α ν & ά ν ο ν τ α, μ ά λ λ ο νδ έτ ψα ρ ε τ ή ςζ ω η νη δ ηχ ε τ ε λ ε υ τ η κ ό τ α . ι * ' τ

5 9 . Λ έ γ ε τ α ιδ ε ε ξ η ς, Τ ε τ ά ρ τ ηγ ε ν ε άά π ο -α τ ρ α φ η σ ο ν τ α ιι ν δ ε ,α ΰ χ' ί ν αμ ό ν ο να ϋ τ ώμ η ν ν & ηδχ ρ ό ν ο ς ,ε ν ω τ η νΊ ε ρ ά νο ί κ η σ ο υ σ ιγ η ν ,ά λ λ 'υ π ε ρτ ο ϋκ α ιτ η ντ ε λ ε ί α νά π ο κ α τ α α τ α α ι νά ρ ε τ η ςπ α ρ άσ τ η σ α νΓ ί ν ε τ α ιδ ε ώ ς α ν ε ιτ ε τ ά ρ τ ηγ ε ν ε ά ,ο ν δ εΤ ρ ό π ο ν ,α ξ ι ό νσ υ ν δ ι α σ κ ε ' ψ α σ & α ι .Ι Λ π ο κ υ η θ - ε ντ οβ ρ έφ ο ςα χ ρ ιτ η ςπ ρ ώ τ η ςε π τ α ε τ ί α ςε ν η λ ι κ ί ατ ηπ α ι

δ ι κ ήφ ύ σ ε ω ςά κ ρ α ι φ ν ο ν ςμ ε μ ο ί ρ α τ α ι ,λ ε ί ωμ ά λ ι σ τ αΙ μ φ ε ρ ο ϋ ς ,ά κ η ρ ά τ ο ι ςά γ α & ώ νκ α ικ α κ ώ νχ α ρ α κ τ η ρ σμ ή π ωτ ε τ ν π ω μ ί ν η *Κ α ιγ ά ρ' ό σ α ,γ ρ ά φ ε σ α ιδ ο χ ε ΐ ,

) Γ ϊ β ΐ η ι .8 4( 8 3 ) , ί ί .

Page 73: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 73/335

: Ρ Ι Π £ .Ι Ι Φ <ς ϋ Ι δ Β Έ Β , Β ί ν .Η Ε Η ,$ . 5 9 .6 5

Ά ^ '^ ν γ ρ ό τ η τ »ϊ η α λ ΐ κ ρ ό ^ ι ε ν αΌ ν γ χ ε ΐ τ ά ι .. Π ρ ώ τ ημ ί νη δ ΐώ ς α ν ε ιγ ε ν ε ά- ψ ν χ η ς .Λ ε ν τ ε ρ αό ε ,ή τ ι ςμ ε τ άτ η ν . π α ι ύ ι κ ή νη λ ι χ ί α ν, κ α κ ο ΐ ςά ρ χ ε τ α ισ ν ζ η ν, α τ ιϊ ' ξ ε α υ τ ή ςε Ί ' υ ι ΰ ιγ ε ν ν ά ν, χ ι Α' ό σ απ α ρ άτ ω νά λ λ ω να σ μ έ ν ω ςδ έ χ ε τ α ι ,δ ι δ ά σ κ α λ ο ιτ ί γ α ρά μ α ρ τ η μ ά τ ι ομ ύ ρ ι ο ι, < ΐ τ τ > $ - α ι, < χ ά ιπ α ι δ α γ ι ο γ ο ι, κ α ιγ ο ν ε ί ς ,χ α ιο ι» τ « τ «ιπ ό λ ε ι ςγ ε γ ρ α μ μ έ ν ο ι ,ν ο μ ο ίκ α ΐά γ ρ α φ ο ι ,& α ν -ϊ ι ά ζ ο ι τ ε ςά χ ρ ηγ ύ . Λ σ ΰ α ι ·χ α ια ν ε υΚ τ ώ ν .δ ι δ α ξ ά ντ ω να υ τ ό μ α τ η ς. ε σ τ ί να ν τ ηπ ρ ο ςυ π α ί τ ι α ,ω ςν π 'ί ί φ ο ρ ί α ςα ι ικ α κ ώ νβ ρ ί Λ έ α ν .Ε γ κ ι ι τ α ι φ η -5 1 6α ϊ ν , η δ ι ά ν ο ι ατ ο νά ν & ρ ί ό π ο νε π ι μ ι λ ώ ςε π ιτ α

Μ . - π ρ ν η ρ άέ χ^ ψ ε ό τ ^ ] τ ο ς . , ,Ή δ εί σ τ ι νη ε π ά ρ α τ ω ντ ά τ ηγ ε ν ε ά' μ β ν. σ υ μ β ο λ ι χ ώ ς, χ ν ρ ι ' ω ςδ ε^ η λ ι κ ί α ,χ α & 'ΐ $ γ· τ ό τ ί .σ ώ μ α> η β ά, χ α ι- η · ψ ν χ η >π ε φ ν ο η τ α ι . ,τ ω νΐ ν τ ν φ ο μ έ ν ω ν >ά ν α ρ ρ ι π ϊ ξ ΐ ι μ έ ν . ο ) νπ α & . ω ν ,ι ά λ ω ά ςτ ε χ α ισ τ χ ί χ ν α ςχ α ιπ ε δ ί ακ α ϊί σ αα ντ ύ χ ηχ α τ α π ι μ π ρ ά ν -τ ω ν .Τ α ύ τ η ντ η νι π ί ν ο σ ο νγ ε ν ε ά νη η λ ι χ ί α νν π ό Ρ .τ ί ν ο ςτ ρ ί τ η ς ,ο ί αν π δι α τ ρ ι κ ή ςφ ι λ ο σ ο φ ί α ς ,ν ο σ η λ ε υ -& η ν α ι, χ ρ η ,χ α τ ε π α α & ε ΐ σ α νλ ό γ ο ι ςν γ ι ε ι ν ο ϊ ςχ α ι σ ο ι τ η -Ι ζ ί ο ι ς · ,· 0 ι '' ω νκ έ ν ω σ ι νμ ε νε ν δ έ χ ε τ α ιτ η ςά μ έ τ ρ ο υτ ω να μ α ρ τ η μ ά τ ω νπ λ η σ μ ο ν ή ς ·π λ ή ρ ω σ ι νδ έ λ ι μ η ρ ά ςχ ΐ -ν ι ό α α Ή ςτ ω ν .χ α τ ο ρ βα ι μ ά τ ω νχ α ιζ η μ ί α ςδ ε ι ν ή ς .Μ ετ ά τ η νϋ - ε ρ α π ε ί α νο ν ντ α ύ τ η ν ,τ ε τ ά ρ τ η ,γ ε ν ε άφ ύ ε τ α ι

• ψ ν χ η ' ΰ ν ν α μ ί ςτ εχ α ιρ ι ο μ η ,χ α τ ατ η ντ η ςφ ρ ο ν η σ ι ω ςβ ε β α ι ο τ ά τ η νά ν ά λ η - ψ ι ν ,χ α ι τ ο ι ν ά π ά σ α ι ςά ρ ι τ α ΐ ςά κ λ ι ν έ ςτ ε χ α ιπ ά γ ι ο ν .Τ ο ϋ τ 'ε σ τ ίτ ο λ ε γ ό μ ε ν ο ν ,* ' Τ ε τ ά ρ τ ηγ ε ν ε άά π ο σ τ ρ α φη σ ο ν τ α ια » ί ί .* * )Κ α τ άγ α ρτ ο ι > .δ ε ι χ β έ ν τ ατ έ τ α ρ τ ο να ρ ι θ μ ό ν, ά π ο σ τ ρ α φ ε ΐ σ ατ ο νδ ι α μ α ρ τ ά ν ε ι νη ψ ν χ ηκ λ η ρ ο ν ό μ ο ςά π ο δ ί ί κ ν ν τ α ισ ο φ ί α ς .Π ρ ώ τ ο ςμ ε νγ α ρά ρ ι ϋ μ ο ς ,κ α β - ο νο ν τ ΐ

ά γ α & ώ ν. ο ν τ εχ α χ ώ νε ν ν ο ι α νλ α β ε ί νε ' α τ ι ν, ά τ ν π ι ο -τ ο νι ρ ν χ η ςν π α ρ χ ο ύ σ η ς . δ ε ύ τ ε ρ ο ςδ έ ,κ α ϋ - '' ό νφ ο ρ ατ ω ν α μ α ρ τ η μ ά τ ω νχ ρ ώ μ ε & α .Τ ρ ί τ ο ςδ έ * }ε ν ω # ί -

· ) Ο β η .8 , 2 1 .—· ♦ )Ο β η .1 5 ,1 6 . - Α . ί . 1 , *

Page 74: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 74/335

6 6Ρ Η Π . .Π Ι Ο .ρ ϋ ΐ δΚ Ε Κ .Ό Τ ν .Ε Ε Ά .| . 5 9 -6 0 .

ρ α π ι ν ό μ ΐ & α ,τ άν ο ο ε ρ άδ ι ω & ο ν μ ε ν ο ι ,χ α ΐ -τ η να χ μτ ω ν π α & ώ ν -ά ψ η β ώ ν τ ε ς .Τ έ τ α ρ τ ο ςδ ε ,Ι ν ψ π α ντ ε λ ο ύ ςυ γ ε ί α ς χ α ιρ ι ί ι α ε ω ςμ ε χ α π ο ι ο ΰ μ ε &, ο π ό τά π ο σ τ ρ ε φ ό / . ι ε ν ο ιτ ά φ - α ν λ α ,χ α λ ο ϊ ςε γ χ ε ι ρ ε ϊ νδ ο χ ο ϋ μη ρ ό τ ε ρ ο νδ ε ο υ χε ξ ε η τ κ ' Ί ·- > · 'Λ. λ . · \. \ · ' < » ·ν . 4 .6 0 . Τ οδ £Δ χ ρ ιτ ί ν ο ς> α υ τ ν ςμ η ν ύ ε ι ,λ ί γ ω ν Ο υ π ωγ ά ρά ν α π ε π λ η ρ ι β ν τ α ' ϊ . α \ ^ μ] Α μ -μ ο ρ ρ β ί ΐ ώ ν .Λ )> . ^ ί ύ ' ο χ Ηδ ε - Α ι γ ο ρ μ η ντ ι α ςά σ ά ε ν ε αρ ο ι ςτ ά τ ο ι α ύ τ α ,ώ ςί π ο λ α μ β ά ν ε ΐ ν, ι ο τ ιΆ ΐ υ ι ΐ σ η ςμ α ρ μ έ ν η νχ α ι α ν ά γ κ η νώ ς α ι τ ί α ςτ ω νγ ε ν ο μ έα π ά ν τ ω νε ι ς ά γ ε ι .Χ ρ ηδ εμ ηά γ ν ο ε ΐ ν, Ό τ ιά χ ο λ οθ - ί ι α >ψ ε νχ α ϊι ' ι ρ μ ό νχ ά ΐϊ π ι η λ ο χ ά ς- α ι τ ί ω ν, ' ά τ εφ ιλ ό σ ο φ ο ςχ α ι- • ' & ' ε ο φ α ά δ μ ω νά ν ή ρώ ν ,ό ι δ ε .Τ ο ύ τ οδ ε ο ν χά ν ά π τ ι ιτ ά ςτ ω ν. γ ι ν ο + ι ε ν ω ν :α ι τ ί α ς ,Ε φ α ντ α σ ι ώ & ηγ ά ρη ρ ε σ β ύ τ ε ρ ο νί ί λ λ οΙ π ο χ ο ύ μ ε τ οτ ο ι ς

■° ο λ ο ι ςί ι η ν ι ό χ ο υτ ρ ό π ο ν■η >χ ν β ε ρ ν η τ ο ν .Π η δ α λ ι ογ ά ρτ ο χ ο ι ν ό ντ ο νχ ο ύ μ ο υα χ ά φ ο ς ,μ τ ά π ά ν τ α .Ι μ -η λ ε ϊ ,χ α ι τ οπ τ η ν ό νΐ ϊ ρ μ α ,τ ο νσ ύ μ π α ν τ αο υ ρ α ν οη γ ν ο γ ε ΐ, χ ρ ό ι μ ε ν ο να ν τ ε ' ξ ο υ α ί ω χ α ια ϋ τ ο χ ρ ά τ οβ ασ ι λ ε ί α .Τ ίο υ νχ α ιπ ε ρ ίτ ο ύ τ ω νλ ι χ τ ε ο ν ;Ε ρ μ η νο ν τ α ιΆ μ μ ο ρ ρ α ΐ ο ι λ α λ ο ϋ ν τ ε ς » Τ ο δ ε μ ε ' γ ι σ τά γ α ο νά ν & ρ ο ' ι π ο »δ ω ρ η & ε νν π ό ·φ ύ σ ε ω ς , τ ο νλ ό γ ο νμ ν ρ ί ο ιτ ω νλ α β ό ν τ ο ι νδ ι ί φ & ε ι ρ α ν, α χ α ρ ί α τ ι α ς\ χ α ϊά π ί α τ ο ι ςτ ? }. δ ο ΰ σ ηπ ρ ο ς ε ν ε χ & έ ν τ ε ς .Ο ν τ ο ιδ ε ε ί σ τ νο ι χ ό λ α χ ε ς, ο ι γ ό η τ ι ς ,ο ' ιπ ι θ α ν ώ νσ ο ι μ ο μ ά τ ωε ν -

* > 1 7ρ ε τ α ί, φ ε ν α χ ΐ α α ιχ α ιπ α ρ α χ ρ ο ΰ σ α α & αμ ά λ λ ο νε υΜ , ε Ι δ ό τ ε ς ,τ ο νδ ί ά - ψ ε υ δ ε ΐ νο ΰπ ε φ ρ ο ν τ ι χ ό τ ε ςΈ π ι -

τ η δ ί ΰ ο ν σ ιμ ί ν τ ο ιχ α ιά α ά φ ε ι α ν■ α σ ά φ ε ι αδ εβ α &α χ ό τ ο ςί ν λ ό γ ο ) ,χ λ ί π τ α ι ςδ ί σ υ ν ε ρ γ ό ντ ο α χ ό τ οΟ υχ ά ρ ι νΜ ω ν σ η ςτ ο να ρ χ ά ρ ι αδ η λ ο ' ι σ ε ιχ α ιά λ η -& ε ί αδ ι α χ ε χ ό σ μ η χ ε ν, ά ρ ί δ η λ ο να ξ ι ώ νε ί ν α ιχ α ιά λ η -& ήτ ο ντ ο υσ π ο υ δ α ί ο υλ ό γ ο ν .Ο ι δ ι π ο λ λ ο ίτ ο νί ί δ η λ ο ν χ α ιψ ε υ δ ήμ ι τ α δ ι ώ χ ο ν σ ι ν, ω ο υ ν ε π ι γ ρ ά

* )Ο β η .1 5 , 1 6 .

Page 75: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 75/335

Ρ Η Π , .Τ ϋ Ό .ρ υ ΐ 8Η Ε Κ .Ο Ι Υ .Η Ε Β .5 .6 0 .6 1 .6 7

η α ς6 τ ω νά γ ε λ α ί ω νχ α ι ή μ ε λ η μ ε ν ω νά ν & φ ώ π ωά π α τ ω μ ε ν ο ςό χ λ ο ς . Ε ω ςμ ε νο ν ν ο ν χά ν α π ε π λ ή -ρ ω ν τ α ιτ άα μ α ρ τ ή μ α τ ατ ω νΙ Α μ μ ο ρ ρ α ί ω ν , * ) τ ο ν -τ ε σ τ ι. τ ω νσ ο φ ι σ τ ι κ ώ νλ ό γ ω νδ ι άτ όά ν έ ξ ε λ ε γ χ τ ο ν ,« λ λ 'ί τ ι -ε ν δ ί ο λ χ ο νέ χ ο ν τ αδ ΰ ν α μ ι ντ α ϊ ςπ ι % ) α ν ό τ η σ . ι νη μ ά ςΑ π ά γ ε τ α ι ,ά π ο σ τ ρ α φ ή ν α ιχ α ιχ α τ α λ ι π ε ΐ να ν τ ά . ο νδ ν * ·ν α μ ε ν ο ι, τ ωδ ε λ ε ά Ι , ε σ & ΐ Μχ α τ α μ ί ν ο μ ε ν .Έ ά νδ *τ ι ά τ ·< τ α ια ι ψ ε υ δ ε ί ςπ ι θ α ν ό τ η τ ε ςδ ι ε λ ε γ / β - ώ σ ι Ρν & ο, τ ώ ν·α λ η θ ώ νπ ί σ τ ε ω ν ,χ α ιπ λ ή ρ ε ι ςα ϊ τ ώ νχ α ιε π ι χ ε ι λ ε ϊ ςα ϊ .

ά μ α ρ τ ί α ιπ ε ρ ι φ α ν ω σ ι ν, ά π ο δ ρ α σ ό μ ε & αά μ ε ν α σ τ ρ ε π τχ α ϊμ ο ν ο ν ο ντ άα π ό γ ε ι αά ρ ά μ ε ν ο ι, τ η ςτ ω ν■ ψ ε ν σ μ ά -χ ω νχ α ισ ο φ ι σ μ ά τ ω νχ ω ρ ά ςε ξ ά ν ' α χ θ - η σ ό μ έ & α, τ ο ι ςα λ η θ ε ί α ςν α ν λ ο χ ω τ ά τ ο ι ςν π ο δ ρ ό μ ο ι ςχ α ιλ ι μ ε σ ί νε ν ο ρ -

■ μ ί σ α σ & α ιε π ε ι γ ό μ ε ν ο ι .Τ ο ι ο ύ τ ο νδ ήτ οδ η λ ρ ν μ ί ν ο ψ■ ν π ότ η ςπ ρ ο τ ά σ ε ω ς ,ά μ η χ α ν ο ν .ά π ο σ τ ρ α φ ή ν α ιχ ο μμ ι σ ή α α ιχ α ιχ α τ α λ ι π ε ΐ ν τ βπ ι θ α ν ό ν ,- ψ ε υ δ ό ς ,ε ΐ μ ητ ο

π ε ρ ία ν τ όα μ ά ρ τ η μ απ λ ή ρ ε ςά ν α φ α ν ΐ /χ α ιτ ί λ ε ι ο ν .ΐ Α ν α φ α ν ε ϊ τ α ιδ ε ε χτ ο νμ ηπ η ρ ε ' ρ γ ω ςδ ι ε λ ε γ χ θ ή ν α ιχ α τ άτ η ν ά λ η θ ο ν ςά ν τ ί τ α ' ξ ι νχ α ιβ ε β α ί ω σ ι ν .,

ξ . 6 1 . Λ έ γ ε ιδ εέ ξ η ς , ' Β π «, δ ΐ- ε γ ί ν ε τ ο -, ό ή λ ι ο ςπ ρ ό ς δ ν σ μ ά ς ,φ λ ο ξε γ έ ν ε τ ο* * )δ η λ ώ ν, ο τ ια ρ ε τ ήπ ρ ά γ μ αε σ τ ί ν δ - ψ ί γ ο ν ο ν, χ α ϊμ η νω ςέ φ α σ ά ντ ί ν ε ς ,π ρ ο ςα ν τ α ϊ ςτ α ΐ ςτ ο ϋβ ί ο υδ ν σ μ α ϊ ς. β ε β α ι ο ΰ μ ε ν ο ν

] Α ρ ε τ η νδ ε ά π ε ι χ α ζ ε ιφ λ ο γ ί .Κ α θ ά π ε ργ ά ρη φ λ ο ξχ α ί ε ιμ ε ντ ή νπ α ρ α β λ η θ ε ϊ σ α νυ λ η ν, φ ω τ ί ζ ε ιδ ετ ο νγ ε ί τ ο ν αά ε ρ α ' τ ο να υ τ ό ν τ ρ ό π ο νε μ π ί π ρ η σ ιμ ε ντ αα μ α ρ τ ή μ α τ αη α ρ ε τ ή ,φ έ γ γ ο υ ςδ ετ ή ν' ό λ η νά ν α π ί μ -π λ η σ ιδ ι ά ν ο ι α ν .Ι 4 λ λ άγ ά ρέ τ ιτ ώ νά δ ι α ι ρ ε τ ω νχ α ϊα μ έ ρ ι σ τ ω νλ ό γ ω νε π ι χ ρ α τ ο ΰ ν τ ω ντ α ϊ ςπ ι θ α ν ό τ η σ ι νο υ ς Ά μ μ ο ύ ρ α ί ο υ ςά ν α χ α λ ε ϊ, π ε ρ ι φ α ν ε σ τ ά τ η νχ α ι

α σ χ ι ο να ί γ ή νι δ ε ΐ νο υδ υ ν ά μ ε θ α1 χ λ ι β ά ν ο υδ εε ϊ λ ι -χ ρ ι ν ε ςπ ΰ ρο ν χέ χ ο ν τ ο ς ,ά λ λ 'ώ ςα υ τ ό ςέ φ η, χ α π ν ι ζ ο -μ ε ν ο υτ ρ ό π ο νδ ι α χ ε ί μ ε θ α ,σ π ι ν θ ή ρ σ ι μ ε ντ ο ι ςϊ τ ι ι σ τ ή -

· ) Ο β « ι .1 5 ,Ι β . — · * )Ο ε η .1 5 , 1 7 , · ■

Page 76: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 76/335

6 8Ρ Η Ι Ε ;Ι ΰ Ο .ρ υ ί δΒ Ε Κ .Ό ΐ ν .Η Ε Κ .$ .6 1 .6 2 .

μ η ςν π ο τ ν φ ό μ ε ν ο ι, μ ή π ι αδ ΐ π ν ρ ϊχ α & α ρ ωδ ο κ ι μ ασ & ή ν α ικ α ιχ ρ α τ α ι ο ι & ή ν α ιδ υ ν ά μ ε ν ο * .. Π ο λ λ ήό ε τ ωΟ π ε ί ρ α ν τ ιτ ο υ ςσ π ι ν θ ή ρ α ςχ ά ρ ι ς, Ί ν αμ ήν ε κ ρ ώ ντ ρ όπ ο *β ο ι μ ά τ ο ι νό ψ ο ν ςκ α τ α ψ ν γ ή ,ι ί λ λ 'έ ν θ ε ρ μ ο ς- α ι ν

' - χ α ίά λ ε α ι ν ό μ ε ν ο ςν π ε κ κ - α ν μ α σ ι να ρ ε τ ή ςζ ι υ π ν ρ η τ ί- μ έ χ ρ ιτ ο ν ίτ ή ν Ή Ι ςπ ΰ ρι ε ρ ό ν ,ω ς' ο Ν α δ ά βκ α ΐΆ β ι ο ν δ

■ - ό έ ξ α ν θ ο ι ιμ ε τ α β ο λ ή ν .> · Κ α π ν ό ςδ ε γ ί ν ε τ α ιμ ε νπ ρ ο5 1 8 Λ ν ρ β £ >δ α χ ρ ί : ( ι νδ εβ ι ά ζ ε τ α ιτ η ν ςπ λ η σ ι ά ζ ο ν τ α ςί Α μ -Ί Λ . φ ύ τ ε ρ αδ ε *φ ι λ ε ϊσ υ μ β α ί ν ε ι ν .Ύ ο Ί ςγ ά ρά ρ ε τ ή ς' ά γ γ έ -

λ ο ι ςπ ρ ο χ ο ρ ε ΰ ο ν τ ε ςτ ε λ ε ι ό τ η τ α Ι λ π ί ζ ο μ ε νΤ χ α ια νε ΐμ ή π ο ιδ υ ν α ί μ ε θ ατ ν χ ε ΐ να υ τ ή ς ,ο υ κά δ α κ ρ ν τ ϊδ ι ά γ ο ~ 5 • μ ι νά ν ι ώ μ ε ν ο ι .Π ο λ ύ ςγ ά ρΌ τ α νΊ μ ε ρ ο ςι ν ι α κ ή ;π ρ ά ς Υ- Τ η ντ ο ν -π ο θ ο ύ μ ε ν ο υθ ή ρ α νέ π ι σ π ε ΰ δ ε ι ; κ α ια χ ρ ιτ ο ϋ' κ α τ α λ α β ε ΐ νκ α τ ή ' ρ ε ΐ να ν α γ κ ά ζ ε ι .Κ λ ι β ά ν ωδ έ ν υ νΐ ξ ο ι μ ο ί ω σ ετ ή νψ ν χ ή ντ ο νφ ι λ ο μ α θ ο ύ ςκ α ιί λ π ί δ ατ ε ~λ ε ι α κ τ ε ω ς■έ χ ο ν τ ο ς, έ π ε ι δ ήτ ρ ο φ ή ςπ ε τ τ ο μ έ ν η ςε χ ά τ ε -

• ρ ο νά γ γ ε ΐ ό νέ σ τ ι ν, ο μ έ ντ ή ςό ι άα ι τ ί ω νφ θ α ρ τ ώ νήϋ τ ή ςδ ι ά φ θ ά ρ τ ο ι να ρ ε τ ώ ν .Α ι δ ε λ α μ π ά δ ε ςτ ο ϋη ν ρ υ ςα ' ιδ α δ ο ν χ ι η ' - μ ε ν α ι, τ ο νδ ο δ ο ν / ο υθ ε ο ϋχ ρ ί σ ε ι ς' ά σ ι ν, α ί - λ α μ η ρ α ιχ α ι- δ ι α υ γ ε ί ς, α ΐ ςε θ ο ςμ ί σ α ι ςτ ο / νύ ι χ ο τ ο μ η μ ά τ ω ν, λ ί γ ο ιύ ε τ ω νΙ ν α ν τ ι α τ ή τ ω ν, έ ' ξω ν

~ & π α ςο κ ό σ μ ο ςσ υ ν έ σ τ η χ ε, δ ι ά γ ε ι ν .. Λ έ γ ε τ α ιγ ά ρ , Λ α μ π ά δ ε ςπ υ ρ ό ς ,α ' ί δ ι ή λ θ ο νμ ί σ ο ντ ω νδ ι χ & τ ομ η μ ά τ ω ν ,* ) Ί ν αγ ν ο ι ς, Ό χ ια ' ιθ ε ΐ α ιδ υ ν ά μ ε ι ςδ ι αμ έ σ ω νχ α ϊπ ρ α γ μ ά τ ω νχ α ισ ω μ ά τ ο ι νι ο ϋ σ α ι, φ θ ε ί -ρ ο ν σ ιμ έ νο υ δ έ ν ,—μ έ ν ε ιγ ά ρα π α θ ήτ ά δ ι χ ο τ ο μμ α τ α ,—δ ι α ι ρ ο ϋ σ ιδ ε χ α ιδ ι α σ τ έ λ λ ο ν α ισ φ ό δ ρ ακ αλ ώ ςτ ά ςε κ ά σ τ ω νφ ά σ ε ι ς .■ . · · · . ■ »

^ . 6 2 . Τ ή ςο ν ντ ω νε ί ρ η μ έ ν ω νε π ι σ τ ή μ η ςκ λ ηρ ο ν ό μ ο ςδ ε ό ν τ ο ι ςά π ο δ ε ί κ ν ν τ α ι6 σ ο ί ρ ό ς . ' Ε νγ ά ρτ ήΤ / μ έ ρ α ,φ η σ ί ν , Ι χ ε ί ν ηα ν ν έ θ ε τ οκ ν ρ ι ο ςτ ωΑ β ρ α άα ν ν θ ή χ η νλ έ γ ω ντ ωα π έ ρ μ α τ ίσ ο υδ ώ σ ωτ ή νγ ή ντ α ΰ τ η ν .Π ο ί α νγ ή νό η λ ο ϊ ,ε ΐμ ήτ ή νπ ρ ο ε ι ρ η μ έ

* )Ο ί η .1 5 ,1 7« ς ς . ■ >■

Page 77: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 77/335

Ρ Η Ι Ι . .Π Π ) .( ? ϋ Ι 8Κ Ε Κ .Ό ί Υ .Η Ε Κ .$ .6 2 . 6 9

Ι φ' η νπ ο ι ε ί τ α ιτ η νά ν α φ ο ρ ά ν; Ή ςϊ σ τ ι νό χ α ρ π ό ςχ α τ α λ η ψ ι ςα σ φ α λ ή ςχ α ιβ ε β α ι ό τ α τ ητ η ςτ ο ϋ& ε ο ϋσ οφ ί α ς, χ α θ' η ν τ άσ ύ μ π α ν τ ατ ο ι ςτ ο μ ε ν σ ι νε α υ τ ό νδ ι α φ ύ λ α τ τ αα π α θ ήτ ά α γ α θ άχ α χ ο ϋ, χ α τ ά τ άΙ π Ι• τ ο ι ςτ η ν' γ ε ' ν ε σ ι νά φ θ ά ρ τ ο ι ς .Ε ί τ 'ε π ι λ έ γ ε ϊ , Α π οτ ο ϋπ ο τ α μ ο ϋΑ ι γ ύ π τ ο υ ,ϊ ω ςτ ο υπ ο τ α μ ο ύτ ο νμ ε γ άλ ο υ ,- π ο τ α μ ο ύΕ ΰ φ ρ ά τ ο ν ,δ η λ ώ ν ,ο τ ιο ι τ έ λ ε ι ο ιτ ά ςμ ί να ρ χ ά ςϊ χ ο ν σ ι νά π οσ ώ μ α τ ο ςχ α ια ί σ θ ή σ ε ω ς ,χ α ιτ ω νό ρ γ α ν ι χ ώ νμ ι ρ ώ ν ,ω να ν ε υζ η νο ν χε σ τ ι ,—χ ρ ήσ ι μ αγ ά ρπ ρ ο ςτ η νε ν τ ωμ ε τ άσ ώ μ α τ ο ςβ ί ωπ α ι -δ ε ί α ν—̂τ ά δ ΐ τ ί λ ηε π ϊτ η ντ ο ϋθ ε ο ϋσ ο φ ι ' α ν, τ ο νμ ε γ α νω ςα λ η θ ώ ςπ ο τ α μ ο ν ,χ α ρ ά ςχ α ιε υ φ ρ ο σ ύ ν η ςχ α ιτ ω νά λ λ ω να γ α θ ώ νπ λ η μ μ ν ρ ο ν ν τ α ,Ο νγ ά ρ ά π ατ ο ν π ο τ α μ ο νΕ ν φ ρ ά τ ο υί ' ω ςτ ο ϋΑ ι γ ν π τ ί ο νπ ο τ α μ ο ντ η νχ ω ρ ά νπ ε ρ ι έ γ ρ α ψ α · ,—ο ν γ ά ρα νά ρ ε τ η νε ι ςτ άσ ω μ α τ ι χ άπ ά θ ηχ α τ ε β ί β α σ ε ν ,—ά λ λ 'Ι ' μ π α λ ι ν ά π οτ ο ν Α ι γ ν π τ ί ο νε ω ςτ ο νμ ε γ ά λ ο υΕ ν φ ρ ά τ ο ν .Α π όγ ά ρτ ω νθ ν η τ ώ να ϊ ο ί χ ε ι ώ α ε ι ςγ ί ν ο ν τ α ιπ ρ ο ςτ άά φ θ α ρ τ α .

Page 78: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 78/335

Π Ε Ρ ΙΤ Η ΣΕ Ι ΣΤ ΑΠ Ρ Ο Ί Ι ΑΙ ΑΕ Υ ΜΑ Τ Α

; . . ς υ ν ο λ ο τ . · ., . . . .

Ό Εϋ Ο ΝΟ ΚΕ 8 8 ϋ

φ ϋ Α Ε Β Ε Ν ϋ Α ΕΕ Κ υ ϋ Ι Τ Ι Ο Ν Ι δΑ Κ Α Τ Ι Α .■ ' · . * ■ * —

ς θ £ .Ο β η .1 6 ,1—6 . )

) § α γ α θβ γ π ι ΐ ι ο ΐ οά ο ο β ί π τ, τ ϊ γ Ι ο Ι ρ ι π ι η η Ι η Γ π ι ηφ ΐ ΐ ι ΐ ί π ιΓ ί Γ Π Μ ΐ• Ι β η ΐ β ι η, ο ο η η ι - η ι ηυ ρ γ οΓ β ο η ι κ ί ί β β ί ι η ί ΐ ι ηβ β δ Ρ .( ΐ ) . Η η βη ΐ ν ΐ τ -Ι η »ΐ ι ο ί π βρ η Γ ί ί ΐ Ι ,σ η η ι ηι η η χ ΐ ι η ε ο ρ Ι η η ι Η ι ι η\ ~η α ι ηϊ ΐ ηά β ι η η ι ην ί -ΐ Λ ΐ η .ί θ ΐ ί ο β ι ηβ χ ί ς ρ ι η π β( 2 ) .Ι ι Ια π Ι ρ η ιη ο ί η ίη ο ηο ο η ί ί η ρ β ί ,η , ϊ β ί« η ΐ θε υ ι ηί η ι η π ί Αν Ϊ Γ ΐ η ΐ ί »1 . « « ρ ΐ θ η ί ΐ η ρ( Α ^ Λ Γ β )ο ο η § Γ Ρ 5 8 Ϊί η β ι Ί -ι η η β( 3 ), φ ΐ »ϊ η η η ι ι η Ι η Γβ Γ ί Ρ δι η β ι ΐ ί η β] . ρ ι ι ο χ ο ΐ ί ο ί ί θ, ς Η ΐ η η η -Ι ΐ ο η ,ς ρ ο π ι ρ ί τ ί αρ Ι ο ., φ ΐ ί Ι > ι ΐ 8$ ο 1 ϊ δά η τ ί ίη ά ϊ ΐ η ι η« ι ΐτ ί τ ΐ ι ι ΐ β ι ι ιΐ η -τ ε η ί ρ ι η π β( - 4 ) .Α γ Ι θ *ϊ Π η β( Α ^ η τ )Α ρ £ 7 ρ ΐ ί η &ϊ ι ι § ρ π θ γ θ ά ϊ ο ηΙ η τ, ρ τ ο ρ Ι β Γ θ Λφ ΐ ο άο ο τ ρ ο Γ ί δ8 < ? η 3 ΐ ΐ 3( Α θ ^ ν ρ Ι π β )α ά ΐ ι ί ο β ι κ ί ί ,β άρ β ρ ο ΐ ρ ί β ι κ ί α *τ «, φ ΐ Α 8( Ι ο ο β ι ι Ι( ι ) .Α ι Ί ρ βΙ ι α βρ ΐ Α ε η η Ιβ ΐ λ ο π ι ι ι ι Ι• η ί ι η η π ι ,ί . ι ο π ί ΐ η ΐ θ ΐ ηΙ ο φ ί ρ η ά ϊρ Γ Α Ρ Ο β η Ι ,ν ΐ ΐ Α ΐ η φ ί ββ χ Μ Ι α Γ η η Ι( 6 ) ,ά α ι η ι η ο ι ί οΑ ( 1 1 ι ϊ ο ρ α ι ι π ι 8© χ β Γ ο ϊ ΐ Α ΐ ί ο η β ι ηρ Ι ρ / ι ΐ ϊ β η ΐ ΐ η ι η( 7 ), « Ι φ ΐ βι η β ι η ο Γ Ϊ η ι ηβ ΐΓ 6 ΐ η ί α ΐ · ο β η ( ϊ α ι η( $ ) .Α ΛΙ α ο ΐ ά κ ι ητ β ή ί β ΐ ί βο ο ^ η ί -Ι ί ο η β π ιι ι ο ϊρ β Γ ά α ε α η ί - ,ν ί ΐ η ρ φ ί βυ θ ΐ ΐ ρ Γ η ο Ι ϊ βο γ ι ι α ι ι ϊ Ι α θΓ β ά ά ι ι η ίΐ ά ο η β ο β( ΐ θ ) .Κ π ς ϊ β ι κ ί α ι ηί η ι η β ητ η η η ι ηβ χ Ι Ι ί ΐ & Ο ί η Λ ο Μ ί ϊ« I{ α Ι ι α π ι η ιο ρ ί η ί ο η η ι η» 1 π ( 1 ί τ ι ι π, ^ η ϊ ρ ρ β< | η ΐ 1 > η 8ι ί γ α τ ϊι π ο γ ρ $π α -α ο α π Ι ο τ( 1 1 .1 2 ) .Κ π ^ ί β η ά ΗΡ ί ΐ η ι ηΙ ρ τ ί ΐ η ββ Ο Γ η ι η , φ ΐ ίΑ ΐ ι ά ϊ η η Ις π ΐ ά θ ΐ ητ ϊ τ ί ο ΐ ί ιρ ι - Α ? ε ρ ρ ( η ,α ϊ η ο ηί η χ ΐ Λα ι μ Ι ϊ Ι αΑ ς η η *( 1 3 ) .Ν β φ ΐ βά ΐ α ΐ ί ι ι ιί ι ι Ι ί Α Ρ ί - ε η ά ο ι ηβ η ο χ ο Ι ο ρ η Ρ ί Ι Ϊ Α β, η βη ο ββ ΐ η ·£ -η θ Η ΐι η ι η ι η υ ι η ,» η ρ Ϊ 6 η ΐ ί · ι η, Α Η ί η ς ρ Γ βργ3*ρθ( Ι αλI ( 1 4 ) ·Ο ο θ 4

Page 79: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 79/335

■ Ϊ Η Π *Ι ϋ Β .Χ Ό Ν 6 .Ε Κ ϋ Ο .6 Β Α Τ .§ »1 . 7 1

ρ θ 5 ΐΑ β ο β η η ί η ι ηΑ § α γΑ ? > ι - Α ΐ η οΙ τ β ά ί Ι αά ί ο ΐ Ι η Γ, ί ί ΐ η ο ο ί βΛ ο ο α -* η β η ( οβ ϊ ι, Ι ι ο ι η ί η ^ ι η^ π ΐ ί ΐ ΰ ι ηρ 6 Γά β ο β ι ηρ ι Ί ι η ο βν ί ΐ η βα η η ο »

■6 π · ί Ι > η 5β ο ΐ ϊ δά β ά ί ΐ ι ι ι η .6 5 5 6( 1 5 ) »Ι ι ο » ·τ θ γ οΛ β ί η β β ρ ιβ Ω η ϊ ο τ ΐϊ η β ΐ ί ΐ η ΐ ΐ ο η β6 5 5 6Γ 6 « 6 η ι 1 θ 5( ΐ6 ) . ϊ η ί β Γ Ϊ 0 Γ 6 ΐ ηά β ι ι η η ϊη η ι η 6 ϊ ϊη ο ηι 6 η θ 7 θ 1 ΐ ( ; ίβ ο ΐ ίν ϊ ά θ Γ π π Ι, β β Λ6 ( Ϊ Λ ΐ ηΜ ο χ β β β, ( ρ ι ΐ

. « 6 ο η η ; 1 π ι ηβ ί τ ι 5η η Ι ι ί Γ α ι ι ιί ι ι β ί ί ΐ η ί ΐ( 1 7 - 2 1 ) .Ο ο ϋ π η ά π ι η ,ε υ ι ι ιΑ ^ α γ θ, η ΐ ί η 5 ΐ ϊ Ι η Ι ί ο η 6β η ο ^ ο Ι Ϊ Γ Α. ρ Γ Α 6 ΐ η υ η ϊ Ι ΐΙ ΐ Γ , β τ ΐ

β η ρ ί ε η Ι Ϊ Α ΐ ητ β τ η ι η< 1 Ϊ 5 ^ Α ΐ η ι ΐ 6( 2 2 ) .X X *6 η ϊ ι α0 β ι ΐ 6 ί Α 0 ( Α6 < ΐ Α ΐ η η · ,Ο Ο π ό ί ρ Ϊ Α ΐ η α ίη > θ ' 6 5 5 β6 5 1Γ β θ ί . 1 5Ι ΐ Ο η β β Ηϊ ί θ ΐ ί θ 1 1 6 4( 2 4 ), Ι | ί ΐ « 5ΐ η -▼ 6 η Ϊ 6 ΐ η η 5, 8 Ϊ η ο ηβ ο ΐ ϊ δΑ Γ ΐ ί ϋ η 5 β η ε χ ο ΐ ϊ ο ί βί ι η ι η θ Γ Α ΐ ) ί ι ι ι π ι * ,β β άρ η ί 1 θ 5 θ ρ 1 ι ϊ η ββ ΐ ΐ η ι ηι η Μ ί ι η ί ο ϊ ϊο ρ β Γ , - ι ι η( ΐ Α ί ι ί ι η υ β( 2 56 12 β ) .Ο ρ Ι ί -ι η η ι αη ο ΐ ι ί βο ο ι ι ΐ ΐ η ^ ί ΐ} 5 Ϊη β η ι ι η η ΐ βΙ ο Ι β Γ Α ί ι ά ϊ β β ι α β ι κ ί Α ί π η, ι ρ ί Α - *Ϊ 6 8ί ί β ον ο ί θ ι ι ΐ β] 5 γ . ί θ 1 ϊ Ι α 6ί ι ι ά β 8 6 Γ ΐ οβ η ο ί ΰ Γ η η Ι( 2 7- 2 9 ) ;ί ΐ *6 ο ί ι ι ιτ ί τ ΐ η ΐ ί β6 1α ι η Ο Γ Ϊ β« Ι ί ν ΐ η ΐρ Α Γ ΐ ί ο ΐ ρ 6 «Γ 6 < 1 ( 1 ί η ι α χ( 3 0 . 3 1 ) ·

- . . , ·■ · . . ' . ' ■ · · · · · < ι : >

5 1 9 § . ί . Σ ά ρ ρ αδ εή γ υ ν ήΑ β ρ α ά μο ν χε τ ι χ τ ε ν Α Ί Α

Ί Λ . α ν τ ψ .Η νδ ε α ύ τ ηπ α ι δ ί σ χ ηΑ ι γ ύ π τ ι α ,ύ \ ο ν ο μ α Ρ .ν Λ γ α ρ .Ε ί π εδ έ Σ ά ρ ρ απ ρ ο ςΑ β ρ α ά μ ,ι δ ο ύ ,σ υ ν έ -χ λ ε ι σ έμ ι ο χ ύ ρ ι ο ςτ ο νμ ητ ί χ τ ε ι ν ,ε ι ς ε λ θ επ ρ ο ςτ η νπ α ι δ ί σ χ η νμ ο υ , ν ατ ε κ ν ο π ο ί η σ η ς ^ε ξ α υ τ ή ς .* ) . Τ ο2 α ρ ρ α ςό ν ο μ αμ ε τ α λ η φ θ έ νε σ τ ί ν ά ρ χ ήμ ο υ . ·φ ρ ό -ν η α ι ςδ έ η ε ν έ μ ο ι, χ α ισ ω φ ρ ο σ ύ ν ηη ε ν ε μ ο ι, χ α ϊ7 | ί π ϊ μ έ ρ ο υ ςδ ι κ α ι ο σ ύ ν η, χ α ιε χ ά α τ ητ ω νά λ λ ω ν

α ρ ε τ ώ ν, η ν π ε ρ ίέ μ εμ ό ν ο νε ί ν α ισ ν μ β έ β η κ ε ν ,α ρ χ ήΙ σ τ ι νέ μ ο νμ ό ν ο υ .Έ π ι σ ι α τ ε ΐγ ά ρμ ο υχ α ιη γ ε μ ον ε ύ ε ιπ ε ι θ α ρ χ ε ϊ νε γ ν ω χ ό τ ο ς ,β α σ ι λ ι ςέ χφ ύ σ ε ω ςυ π ά ρχ ο υ σ α .Τ α ύ τ η νΜ ω ν σ η ς, τ ό π α ρ α δ ο ' ξ ό τ α τ ο ν, χ α ϊσ τ ε ί ρ α ν ά π ο ψ α ί ν ε ιχ α ιπ ο λ υ γ ο ν ω τ ά τ η ν ,ε ΐ γ ετ ό η ο -λ υ α ν θ ρ ω π ό τ α τ ο ντ ω νε θ ν ώ νε ξ α ν τ η ςο μ ο λ ο γ ε ίγ εν έ σ θ α ι .Τ ωγ ά ρο ν τ ιη ά ρ ε τ ηπ ρ ο ςμ ε ντ ά φ α ύ λ α

τ ι α ν τ αΙ σ τ ε ί ρ ω τ α ι, τ ω ν . δ εα γ α θ ώ νε ύ τ ο κ ί αχ ρ η τ α ίτ ο ι α ύ τ η, ω ςμ η δ έμ α ι ε υ τ ι κ ή ς τ έ χ ν η ςδ ε ΐ σ θ α ι' φ θ άν ε ι γ ά ρά π ο τ ί χ τ ο ν α ά .Τ άμ ε νο υ νζ ώ αχ α ιφ υ τ ά

· ) Ο β η .1 6 ,1 . . . ; . · . . . ·

Page 80: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 80/335

7 2Ρ Η Ι Ι , .Ι ϋ ϋ .Ο Ο Ν Ο .Ε Κ ϋ Ο .Ο Κ Α Τ .

δ ι α λ ε ί π ο ν τ ατ ο νπ λ ε ί ωχ ρ ό ν ο να π α ' ξη δ ι ςτ ό π λ ε Το τ ο ντ ο υ ςο ϊ χ ε ί ο υ ς. δ ι 'ί ν ι α ν τ α ΰφ έ ρ ε ιχ α ρ π ο υ ς ,χ α ί Ρο νε τ α ' ξ ε νά ρ ι & μ ό νε χ ά σ τ ο ι ςη φ ύ σ ι ς ,ί ΐ ' α ρ μ ο ζ ό /τ α ΐ ςΙ τ η σ ί ο ι ςω ρ α ι ς - 'ά ρ ε τ ηδ ί ο ύδ ι α λ ε ί π ο υ σ αά ν ε Χλ ι π ώ ςί ϋ χ α ϊ ά δ ι α α τ ά τ ω ςχ α τ άτ ο υ ςά μ ε ρ ε ϊ ςχ ρ όν ο υ ςα ε ίγ έ ν ν α, β ρ έ φ ημ ί νο υ δ α μ ώ ς ,λ ο γ ο ύ ςό ί ά ~

5 2 0σ τ ι ί ο υ ς ,χ α ϊβ ο ύ λ α ςά ' ν ε π ι λ η π τ ο υ ς, χ α ϊΙ π α ι ν ε τΜ , π ρ ά ' ξ ε ι ς . . · , ^ . . . .

} . 2 . Ά λ λ 'ο υ τ επ λ ο ύ τ ο ς ,ω μ ηδ υ ν α τ ό νΙ α τ ιχ ρ η σ & α ι ,τ ο υ ς χ ε χ τ η μ έ ν ο ν ςω φ ε λ ε ί ,ο ΰ τ εη φ ρ ο ν ή σε ν τ ο χ ί α ,Ι ά νμ ηχ α ϊη μ ϊ να ϋ τ ο ϊ ςτ α ω φ έ λ ι μ ατ ΐ χ τ Ύ \Τ ο υ ςμ ε νγ α ρε ι ςα π α νά ξ ι ο υ ςϊ χ ρ ι ν ετ η ςσ υ μ β ι ώ σα υ τ ή ς ,ο ι δ 'ο ϋ π ωη λ ι χ ί α νί δ ο ' ξ α νε χ ε ι ν ,ω ςϊ π α ι ν ε τχ α ϊσ ώ φ ρ ο ν ο ςο ί χ ο υ ρ ί α ςά ν ε / ε α & α ι .Ο ι ςτ α π ρ ο τ ϊλ ε ι ατ ω νγ ά μ ω νϊ φ η ~ κ επ ο ι ε ΐ ο & α ι ,Ι λ π ί δ αχ α ϊτ ο ν

& ΰ σ ε ι ντ ο υ ς'γ ά μ ο υ ςπ α ρ ά σ χ ο υ σ α .' 2 ά ρ ρ αο ν ν, η 4 ί 5α ρ γ ο ύ σ αμ ο υτ η ςψ υ χ ή ςά ρ ε τ η ,ε τ ι χ τ εμ ε ν ,ο ν χε τ ι - Ρχ τ εδ ' -Ι μ ο ί— ο υ γ α ρη δ υ ν ά μ η νπ α >ν έ ο ςω ντ αγ ε ν ν ή μ α τ αα υ τ ή ςπ α ρ α δ ί χ ε σ & α ι— τ ό φ ρ ο ν ε ϊ ν ,τ οδ ι χ α ι ο π ρ α γ ε ΐ ν, τ ό ε υ α ε β ε ϊ ν, δ ι ατ όπ λ ή & ο ςτ ω νν ό -& 0 ) νπ α ι δ ι ώ ν, ο ν ςά π ε χ ΰ η σ ά νμ ο ια ϊ χ ε ν α ϊδ ' ό ' ξ α ι .Τ ρ ο φ ο ύγ α ρ' α ί τ ο ΰ τ ω νχ α ϊ σ υ ν ε χ ε ί ς Ι π ι μ έχ α ' ιο ρ ρ ο ν τ ί ί ε ςα λ η χ τ ο ι> τ ω νγ ν η σ ί ο > νχ α ϊ ω ς α λ η & ώα σ τ ώ νό λ ι γ ω ρ ε ϊ νη ν ά γ χ α σ α ν .Κ α λ ό ν ο υ νε υ χ ε ν θ -τ η νά ρ ι τ η νμ ημ ό ν ο ντ ί χ τ ε ι ν, η χ α ϊδ ί χ αε ν χ η ς 'ε ν -τ ο χ ε ϊ ,α λ λ άχ α ϊη μ ϊ να ν τ ο ϊ ςτ ί χ τ ε ι ν, ν ατ ω να π ε ρ ~μ ά τ ω νχ α ϊγ ε ν ν η μ ά τ ω να ν τ η ςμ ε τ α λ α γ χ ά ν ο νε ν -ό α ι μ ο ν ώ μ ε ν ,Ε ϊ ω & εγ α ρ& ί ωμ ό ν ώτ ί ΐ ί τ ε ι ν ,τ ά ς ά -π α ρ χ ά ςω νε τ υ χ ε νά γ α & ώ νε υ χ α ρ ί σ τ ω ςα π ο δ ί δ ο υΧ ωτ η νά ε ϊπ ά ρ & ε ν ο ν μ η τ ρ α ν ,ω ςφ η σ ιΜ ω ϋ σ η ά ν ο ί ξ α ν τ ι .* 1 Κ α ϊγ α ρτ η νλ υ χ ν ί α ντ α·ά ρ χ ί τ νπ ο ντ ο ϋμ ι μ η μ α τ ο βπ α ρ ά δ ε ι γ μ α ,Ι χ τ ο ΐ >ε ν ό ςμ έ ρ ο ν ςφ η σ ίφ α ί ν ε ι ν ,δ η λ ο ν ό τ ιτ ο ϋπ ρ ο ς Ε β δ ό μ

* ) Ο β η .2 9 , 3 ί . ) Ε χ ο Λ .2 5 ,3 1« ς * .- · « '

Page 81: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 81/335

Ρ ί Π Τ . .Ι ϋ ϋ .0 0 1 Ϊ 6 .Ε Κ υ ϋ .( 3 Κ Α Τ .§ . 2—4 . 7 3

γ ά ρο υ σ ακ α ιμ ί σ ητ ω ν' ί ξ χ α λ α μ ί σ χ ω νδ ί χ αδ ι τ ] ρ η -μ ί ν ω νε ι ςτ ρ ι ά δ α ς ,ε κ α τ έ ρ ω θ ε νδ ο ρ υ φ ο ρ ο ύ ν τ ω ν ,ά ν ωτ α ςα υ γ ά ςα π ο σ τ έ λ λ ε ιπ ρ ο ςτ όε ν ,λ α μ π ρ ό τ ε ρ ο νη γ ο υμ έ ν ητ οψ ί γ γ ο ς, ή ώ ςδ ύ ν α σ θ α ιθ ν η τ ή να ύ τ ωπ ρ ο ς -φ ί λ λ ε ι ν τ η νο ψ ι ν .

§ .3 . Α ι άτ ο ϋ ι οο υφ η σ ιμ ητ ί χ τ ι ι ντ η νΣ ά ρ ρ α ν ,ά λ λ 'α ν τ β ατ ι ν ιμ ητ ί χ τ ι ι ντ η νΣ ά ρ ρ α ν .Ο υγ ά ρε σ μ ε νι κ α ν ο ίδ ε ξ α σ θ α ίπ - ωγ ο ν ά ςα ρ ε τ ή ς, ε ϊ μ ή' π ρ ό τ ε ρ ο νί ν τ ν χ ω μ ε να υ τ ή ςτ ήθ ε ρ α π α ι ν ί δ ι .Θ ε ρ α π α ι ν ι ςδ ε σ ο

φ ί α ςη δ ι ατ ω νπ ρ ο π α ι δ ε ν μ ά τ ω νε γ κ ύ κ λ ι ο ςμ ο υ σ ι κ ήχ α ιλ ο γ ι κ ή . Ω ς π ε ργ ά ρε νμ ε νο ί χ ί α ι ςα ν λ ε ι ο ιπ ρ ό -χ ε ι ν τ α ικ λ ι σ ι ά δ ω ν, ε ν δ ί π ό λ ε σ ιτ απ ρ ο ά σ τ ε ι α ,δ ι 'ω νε ι ' σ ωβ α δ ί ζ ε ι νε ν ε σ τ ι νο ύ τ ω ςκ α ια ρ ε τ ή ςπ ρ ό κ ε ιτ α ιτ άε γ κ ύ κ λ ι α .Τ α ύ τ αγ ά ρο δ ό ςε σ τ ί νε π ' Ι κ ε ί ν η νφ έ ρ ο υ σ α .Χ ρ ήδ ' ε ΐ δ ί ν α ι, ο τ ιτ ω νμ ε γ ά λ ω ν υ π ο θσ ε ω νμ ε γ ά λ ακ α ιτ άπ ρ ο ο ί μ ι αε ί ν α ισ υ μ β ε β η κ ε .Μ εγ ί σ τ ηδ ε ν π ό θ ε σ ι ςα ρ ε τ ή' κ α ιγ ά ρπ ε ρ ιμ ε γ ί σ τ η νν λ η νκ α τ α γ ί ν ε τ α ι ,τ ο νσ ύ μ π α ν τ αα ν θ ρ ώ π ω νβ ί ο ν .Ε ϊ -χ ό τ ω ςο υ νο υ β ρ α / ί σ ιχ ρ ή σ ε τ α ιπ ρ ο ο ι μ ί ο ι ς, α λ λ άγ ρ α μ μ α τ ι κ ή ,γ ε ω μ ε τ ρ ί α, α σ τ ρ ο ν ο μ ί α, ρ η τ ο ρ ι κ ή ,μ ο υ -

5 2 1σ ι χ ή, τ ήα λ λ τ \λ ο γ ι κ ήθ ε ω ρ ί απ α σ γ ι ,ω νε σ τ ίσ ν μ -Μβ ο λ ο νή Σ ά ρ ρ α ςθ ε ρ α π α ι ν ϊ ς'' 4 γ α ρ, ώ ςε π ι δ ε ί ξ ο μ ι ν .

Ε ί π εγ ά ρ ,φ η σ ι , 2 ά ρ ρ απ ρ ο ςΑ β ρ α ά μ ,ι δ ο ύ

α ν ν ί κ λ ε ι σ ίμ ε κ ύ ρ ι ο ςτ ο ϋμ ήτ ί κ τ ε ι ν' ε ϊ ς ε λ θ επ ρ ο ςτ η νπ α ι δ ί σ κ η νμ ο υ, ' ί ν ατ ε κ ν ο π ο ί η σ ε ςε ξ α υ τ ή ς .* )Τ ά ςσ ω μ ά τ ω νπ ρ ο ςσ ώ μ α τ αμ ί ξ ε ι ςκ α ιο μ ι λ ί α ς ,ή δ ο -ν ή νέ χ ο υ σ α ςτ ότ ί λ ο ς ,υ π ε ξ α ι ρ ε τ ί ο ντ ο ϋπ α ρ ό ν τ ο ςλ ο -γ ο ν· ν ο νγ ά ρπ ρ ο ςά ρ ε τ ή νε α τ ισ ύ ν ο δ ο ς, ε ξ α υ τ ή ςΙ φ ι ε μ ί ν ο υπ α ι δ ο π ο ι ε ϊ σ θ α ι, ε ι δ εμ ήδ υ ν α ι τ οε υ θ ύ ς ,4 2 6α λ λ άτ ο ιτ η νθ ε ρ α π α ι ν ί δ αα υ τ ή ς ,τ ή νμ ί σ η νπ α ι δ ε ί α ν , Ρ

Ι γ γ υ ά σ θ α ιδ ι δ α σ κ ο μ έ ν ο υ .§ . 4 . ' Ά ' ξ ι ο νδ ε τ ή ςα ϊ δ ο ϋ ςκ α τ α π λ α γ ή ν α ισ ο -φ ί α ν ,η τ ι ςτ ό β ρ α δ ύπ ρ ο ςγ ί ν ε σ ι νη τ ε λ ε ω ςσ . γ ο ν ο ν

* )β β η .1 6 ,1 .

Page 82: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 82/335

' Λ Ρ Η Ι ΚΙ ϋ ϋ .0 Ο Ν & .Ε Κ υ θ Θ Κ Α Τ .\ . 4 .

ο υ κη ξ ί ω σ ε νή μ ΐ νό ν ε ι δ ί σ α ι' κ α ιτ ' ο ιτ ο νχ ρ η ϋ μ ο ντ οά λ η & ε ςε ϊ π ό ν τ ο ς ,Ό τ ι' ο υ κε τ ι κ τ ε ν ο ύδ ι άφ & ό ν ο ν ,

α λ λ άδ ι άτ η νη μ ώ να υ τ ώ νά ν ε π ι τ η δ ε ι ο τ η τ α . Σ υ ν -έ κ λ ε ι σ εγ ά ρμ ι , φ η ο ι , κ ύ ρ ι ο ςτ ο νμ ητ ί κ τ ε ι νκ α ϊο υ κϊ τ ιπ ρ ο ς τ ί & η σ ι νν μ ϊ ν , ν αμ ηπ ρ ο φ έ ρ ε ι νκ α ιο ν α -δ ί ζ ε ι ν ,ά τ ν χ ί α νε τ έ ρ ο ι ςδ ο κ ΐ ] .1 1Ε ϊ ς ε λ & εο ν ν , φ η σ ϊ , π ρ ο ςτ η νπ α ι δ ί σ κ η νμ ο ν ,τ η ντ ω νμ έ σ ω νκ α ι ε γκ υ κ λ ί ω νε π ι σ τ η μ ώ νμ έ σ η ν' π α ι δ ε ί α ν ,' - ' ί ν ατ ε χ ν ο π ο ι η -σ τ } ςπ ρ ό τ ι ρ ο νέ ξα υ τ ή ς .Α υ β ι ςγ ά ρ δ ν ν η σ ηκ α ιτ ω ν

π ρ ο ςτ η νδ ί σ π ο ι ν α νο μ ι λ ι ώ νγ ε ν έ σ ε ιπ α ί δ ω νγ ν η σ ί ω νά π ό ν α σ & α ι .Γ ρ α μ μ α τ ι κ ήμ ε νγ ά ρΙ σ τ ο ρ ί α ςτ ά ςπ α ρ άπ ο ι η τ α ϊ ςκ α ισ υ γ γ ρ α φ ε ϋ σ ι νά ν α δ ι δ ά ξ α α αν ο η σ ι νχ α ίπ ο λ ν μ ά θ - ι ι α νε ρ γ ά α ε τ α ι ,κ α ιε ' τ ικ α τ α ψ ρ ο ν η τ ι κ ώε χ ε ι ν ,α ν α δ ι δ α ξ ε ιτ ω νΌ σ αα ϊ κ ί ν α )δ ό ' ξ α ιτ ν φ λ ο π λ α σ τ οδ ι άτ ά ςκ α κ ο π ρ α γ ί α ς, α ϊ ςτ ο υ ςά δ ο μ έ ν ο υ ςπ α ρα υ -τ ο ΐ ςή ρ ω ά ςτ ε κ α ιη μ ι θ έ ο υ ςλ ό γ ο ςί χ ε ιχ ρ η α α σ & α

Ί Ά ο υ σ ι κ ήδ ε τ ο μ ί νά ρ ρ ν & μ ο νε ν ρ υ θ μ ο ΐ ς ,τ οά ν ά ρ μ ο σ τ ο νΙ ν α ρ μ ο ν ί α ,τ δ δ ε ά π ω δ ό νκ α ιε κ μ ε λ έ ςμ έ λ ε ικ α τ ε π ά δ ο ν σ α ,τ δ ά α ν μ φ ω ν ο νί ϊ ς α ν μ φ ω ν ί αΆ ' ξ α .Γ ε ω μ ε τ ρ ί αδ ' ί σ ό τ η τ ο ςκ α ια ν α λ ο γ ί α ςα υ τ άβ α λ λ ό μ ε ν ητ άσ π έ ρ μ α τ αε ι ςψ υ χ ή νφ ι λ ο μ α θ ή, γ λ α -φ ν ρ ό τ η τ ισ υ ν ε χ ο ύ ς θ ε ω ρ ί α ς ,δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς ζ η λ ο νε μ π ο ι -• η σ ε ι .̂ Ρ η τ ο ρ ι κ ήδ εκ α ϊτ ο ν ν ο υ νπ ρ ο ςθ ε ω ρ ί α νά κ ο -

ν η σ α μ έ ν η, κ α ιπ ρ ο ςε ρ μ η ν ε ί α νγ υ μ ν ά σ α α ατ ο νλ ο γ ο νκ α ισ ν γ χ ρ ο τ η σ α σ α, λ ο γ ι κ δ νό ν τ ω ςα π ο δ ε ί ξ ε ιτ ο να ν -θ ρ ω π ο ν, ε π ι μ ε λ η θ ε ΐ σ ατ ο νι δ ί ο υκ α ιέ ξ α ι ρ ί τ ο ν, ομ η δ ε ν ϊτ ω νά λ λ ω νζ ώ ω νη φ ύ σ ι ς δ ε δ ώ ρ η τ α ι ,δ ι αλ ε κ τ ι κ ήδ ΐ η ρ η τ ο ρ ι κ ή ςα δ ε λ φ ήκ α ιδ ί δ υ μ ο ς ,ω ςί ι -π ο ντ ί ν ε ς ,τ ο υ ςα λ η θ ε ί ςτ ώ νψ ε υ δ ώ νλ ό γ ο υ ςδ ι α κ ρ ί -ν ο ν σ α, χ α ϊτ ά ςτ ώ νσ ο φ ι σ μ ά τ ω νπ ι θ α ν ό τ η τ α ςε λ έ γ

χ ο υ σ α, . μ ε γ ά λ η νν ό α ο νψ υ χ ή ς - ,ά π ά τ η ν, ά χ έ σ ε τ α ι .Τ ο ύ τ ο ι ς ο ν νχ α ϊτ ο ι ςπ α ρ α π λ η σ ί ο ι ςε ν ο μ ι λ η σ α *χ α ίί μ π ρ ο μ ε λ ε τ ή σ α ιλ υ σ ι τ ε λ έ ς ·Ί σ ω ςγ ά ρϊ σ ω ς, υ π ο λ λ ο ί ςσ υ ν έ β η ,δ ι άτ ώ νυ π η κ ό ω ντ α ΐ ςβ α σ ι λ ί σ ι νά ρ ε τ α ϊ ςγ ν ΐ ύ -

Μ . ρ ι σ θ η σ ο μ ε θ α .Ο υ χο ρ α ς, Ό τ ικ α ϊτ δσ ώ μ αη μ ώ νο ν5 2 2π ρ ο τ ε ρ ο νπ ε π η γ ν ί α ι ςχ α ϊπ ο λ ν τ ε λ έ σ ιχ ρ η τ α ιτ ρ ο

Page 83: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 83/335

Ρ Η Ι Ι , .Ι ϋ ϋ .Ο Ο Ν Ο .Ε Κ ϋ ϋ .Ο Κ Α Τ .$ . 4 .5 . 7 5

< ξ α ϊ ς, π ρ ι νη τ α ΐ ςά π ο ι χ ί λ ο ι ς κ α ιγ α λ α κ τ ω δ ε σ ι νί νη λ ι κ ί ατ η β ρ ε φ ώ δ ε ι; Τ ο να υτ ο νδ η τ ρ ό π ο νχ α ιτ ή• ψ υ χ ήπ α ι δ ι χ ά ςμ έ νν ό μ ι σ ο νη ί ι τ ρ ε π ί σ & α ιτ ρ ο φ ά ς ,τ άε γ κ ΰ κ λ ι α, χ α ιτ ά χ α & '' ε ' χ α σ τ ο να ϊ τ ώ ν3 - ε ω ρ η μ α -* β· τ ί λ ί ί ο τ έ ρ α ςδ εχ α ιπ ρ έ π ο υ σ α ςά ν δ ρ ά α ι νώ ςά λ η -& ώ ς, τ ά ςά ρ ε τ ά ς .; · ·

§ . 5 . Ο ι δ επ ρ ώ τ ο ιτ η ςμ ί σ ης π α ι δ ε ί α ςχ κ ο α - Α Πκ τ ή ρ ε ςδ ι αδ ν ο ϊ ΐ 'π α ρ ί σ τ α ν τ α ισ υ μ β ό λ ω ν, τ ο ϋτ ε γ έ - Ρ .ν ο υ ςκ α ιτ ο νο ν ό μ α τ ο ς .Γ έ ν ο ς μ ε νε σ τ ί νΑ ι γ ύ π τ ι α ,κ α λ ε ί τ α ιδ έ Ά ν α ο· τ ο ν τ οδ εε ρ μ η ν ε υ & έ νε σ τ ιπ α ρ ο ί -κ η σ ι ς .Α ν ά γ κ ηγ α ρτ ο νε γ χ ο ρ ε ν ο ν τ ατ α ι ςε γ κ ν κ λ ι ο ι ς& ε ω ρ ί α ι ς ,χ α ϊπ ο λ ν μ α θ - ί α ι ςε τ α ϊ ρ ο νο ν τ ά ,τ ωγ ε ώ δ ε ιχ α ιΑ ι γ υ π τ ί ωπ ο ο ς χ ε χ λ η ρ ώ σ θ - α ισ ώ μ α τ ι' χ α ί ρ ο ν τ ακ α ιό φ & α λ μ ώ ν ,ω ς ί δ ε ϊ νκ α Ιά ν α γ ν ώ ν α ι, χ α ιώ τ ω ν ,ώ ςΛ ρ ο ς σ χ ε ΐ ντ ε κ α ια χ ο ν σ α ι ,κ α ιτ ω νά λ λ ω να ϊ σ 3 Ί Γΰ ε ω ν, ώ ς ' ί ' κ α σ τ ο ντ ώ να ί σ & η τ ώ νά ν α π τ υ ξ α ι .Λ ί γ αγ α ρτ ο ϋκ ρ ί ν ο ν τ ο ς, τ ο κ ρ ι ν ό μ ε ν ο νο νπ έ φ ν κ εχ α τ α τ -λ α μ β ά ν ε σ θ - α ι' κ ρ ί ν ε ιδ ετ ό α ϊ σ & η τ ό να ΐ σ & η σ ι ς, ω ς τ 'ά κ ρ ι β ο ) 0 · η ν α ίτ ι τ ω νκ α τ άτ ο να ϊ σ & η τ ό ν χ ό σ μ ο ν, ε νο ϊ ς- η π λ ε ί ω νμ ο Τ ρ ατ ΰ νφ ι λ ο σ ο φ ε ί ν, ο υ κΙ ν ή νά ν ε υα ι σ & ή σ ε ω ς .Α ϊ σ & η σ ι ςδ ε ,τ ό σ ω μ α τ ο ε ι δ έ σ τ ε ρ ο νψ υχ ή ςμ έ ρ ο ς ,τ ωτ η ς' ό λ η ς■ ψ υ χ ή ςα γ γ ε ί ωπ ρ ο ς ε ρ ρ ί ζ ω τ α ΐ■ τ όδ ε τ η ς ψ υ χ ή ςά γ γ ε ϊ ο νΑ ί γ υ π τ ο ςδ ι α σ υ μ β ό λ ο υπ ρ ο ς ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι .Χ α ρ α κ τ ή ρμ ε νε ι ςο α π ότ ο νγ έν ο υ ςο ύ τ ο ς, ο νη & ε ρ α π α ι ν \ ς α ρ ε τ ή ςε λ α χ ε ν' ό δ εα π ότ ο ϋο ν ό μ α τ ο ς ,π ο ί ο ςη τ ι ςε σ τ ί ν ,Ι π ι α χ ε ψ ώ μ ε &.

Τ ή νμ ε σ η νπ α ι δ ε ί α νπ ά ρ ο ι κ ο υλ ό γ ο νΙ ' χ ε ι νσ υ μ β έ β η κ ε ν ,ί π ι σ τ η μ ημ ε νγ α ρκ α ισ ο φ ί ακ α ιά ρ ε τ ήπ α σ αα ν & ι γ ε -ν η ςκ α ια υ τ ό χ & ι ο νκ α ιπ ο λ ΐ τ ι ςώ ςά λ η & ω ςε σ τ ιμ ό ν ητ ο νπ α ν τ ό ς .Α ϊδ ε α λ λ α ιπ α ι δ ί ΐ α ι ,δ ε υ τ έ ρ ω νκ α ιτ ρ ί

τ ω νκ α ιν α τ α τ ω νά & λ ω ντ ν γ χ α ν ο υ σ α ι ,μ ε θ ό ρ ι ο ιξ έ ν ω νκ α ια σ τ ώ νε ϊ σ ι ν· ο υ δ ε τ έ ρ ο υτ ε γ α ργ έ ν ο υ ςα κ ρ ά τ ο υ ,κ α ιπ ά λ ι νά μ φ ο ΐ νκ α τ άτ ι ν αχ ο ι ν ω ν ί α νε φ ά π τ ο ν τ α ι .Π ά ρ ο ι κ ο ιγ α ρ ,τ ωμ ε νέ ν δ ι α τ ρ ί β ε ι νά σ τ ο ΐ ς, τ ωδ εμ ηκ α τ ο ι χ ε ϊ ν, ά λ λ ο δ α π ο Τ ςι σ ο ύ ν τ α ι .Κ α & ά π ε ρ ,ο ? μ α ι ,κ α ιο ϊ & ί τ ο ϊπ α ί δ ε ς, τ \μ ε νχ λ η ρ ο ν ο μ ο ϋ σ ιτ άτ ω ν& ε / ι έ -

6 2

Page 84: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 84/335

7 6 Μ Π Ι * .Ι ϋ ϋ .Ο Ο Ν ( Ϊ .Ε Κ ϋ ϋ .Θ Κ Α Τ .$ . 5 .6 .

ν ω ν, τ ο ι ςγ ν η ο ί ο ι ς ,τ \ δ ΐ ο υγ ε γ ί ν ν η ν τ α ιπ ρ ο ςα ί τ ώ ν 3τ ο ι ς6 9 - ν ι ί ο ι ς .Ό νδ ή λ ό γ ο νέ χ ε ιδ έ σ π ο ι ν αμ ΐ νπ ρ ο ς& ε ρ α π α ι ν ί δ α ς, γ υ ν ήδ ι ά α τ ήπ ρ ο ςπ α λ λ α κ ή ν, τ ο ϋ τ ο ν' ί ξ ι ιτ ο νλ ό γ ο νά ρ ι τ ή2 ά $ ρ απ ρ ο ςπ α ι δ ι ί α νΑ γ α ρ'ώ ς τ 'ε ι κ ό τ ω ς- τ ο ν& ε ω ρ ί α νκ α ιε π ι σ τ ή μ η νΐ ζ η λ ω κ ό τ οΑ β ρ α ά μό ν ο μ α ,γ έ ν ο ι τ οή μ ΐ νά ρ ι τ ή ,Σ ά ρ ρ α ,γ υ ν ή ,π α λ λ α χ ήδ ι Α γ , α ρ, η ί γ κ ΰ χ λ ι ο ςμ ο υ σ ι κ ήπ ά σ α .£ 21τ ι ν ιμ ΐ νο ν νφ ρ ό ν η σ ι ςΐ χ δ ι δ α σ κ ά λ ω νπ ι ρ ι γ ί ν ι τ α ι ,τ ή νΆ γ α ρο υ χα ν ά π ο δ ο χ ι μ ά ζ ο ι' π ά ν υγ α ρα ν α γ κ α ί αητ ω νπ ρ ο π α ι δ ι υ μ ά τ ω νκ τ η σ ι ς ., ■

§ . 6 . Ε ϊ δ ετ ι ςτ ο υ ςυ π ΐ ρά ρ ι τ ή ςι ί & λ ο υ ςε γ ν ω -χ ώ ςδ ι α π ο ν ι ΐ νμ ι λ ί τ α ι ςχ ρ η τ α ισ υ ν ε χ ί σ ι ν ,ά ν ι ν δ ό τ ωέ χ ω νπ ρ ο ςυ . σ ν . η σ ι ν ,δ ΰ ομ ΐ νά σ τ ά ς ,π α λ λ α χ ά ςδ ΐ τ ά ς

5 2 3 ί ' ( Τ « £ ίτ ω ν α σ τ ώ ν3 - ε ρ α π α ι ν ί δ α ' ς, α ξ ε τ α ι .Φ ν σ ι νΜκ α ι ι δ ί α νϊ λ α χ ι να ν τ ω ν. ε κ ά σ τ ηδ ι ά γ ο ρ ο ν .Α ν τ ί κ α

τ ω να σ τ ώ νή μ έ νί α τ ι νί γ ι ι ι ν ο τ ά τ ηκ α ιι ν α τ α Ο - ι σ τ άχ α ϊε ί ρ η ν ι κ ω τ ά τ ηκ ί ν η σ ι ς - ,η νά π οτ ο υσ υ μ β ε β η χ ό( ο ν ό μ α σ εΛ ε ί α ν 'ή δ ΐ ε ο ι χ ε νά χ ό ν η, κ α λ ι ϊ τ α ιδ έ' Ρ α χ ή λ ,π ρ ο ςη νο ι ρ ί λ α Ο - λ ο ςκ α ιψ ι λ ο γ ν μ ν α α τ ήν ο υ ςπ α ρ α & η γ ό μ ε ν ο ςο ξ ύ ν ε τ α ι .Ε ρ μ η ν ε ύ ε τ α ιδ ΐ Ό ρ α α ι ς 4β ε β η λ ώ σ ε ω ς, ο υ κΐ π ι ι δ ήβ ε β ή λ ω ςο ρ ζ ι, ά λ λ ατ ο ΐ ν - Ρ .α ν τ ί ο ν, ο τ ιτ αο ρ α τ άκ α ια ι σ θ η τ ά, π α ρ άτ ή νά κ ή -ρ α τ ο νψ ί σ ι ντ ω ν ά ο ρ ά τ ω νκ α ϊ 'ν ο η τ ώ ν, ο υ κε υ α γ ή ,

β έ β η λ αδ ΐ ε ί ν α ιν ο μ ί ζ ι ι .Τ η ςγ ά ρψ υ χ ή ςη μ ώ νδ ι ~μ ε ρ ο ν ςν π α ρ χ ο ν σ η ς ,κ α ιτ ο μ ΐ νλ ο γ ι χ ο ν ,τ ο δ ΐα λ ο -γ ο νΐ χ ο ν σ η ς, ά ρ ι τ ή ν ε χ α τ έ ρ ο υί π ά ρ χ ι ι νσ υ μ β ί β η κ ιΛ ι ί α νμ ΐ ντ ο υλ ο γ ι χ ο ν ,τ ο νδ ΐ α λ ό γ ο υ' Ρ α χ ή λ .Γ υμ ν ά ζ ε ιγ ά ρη μ ά ςή μ ΐ νδ ι ατ ώ να ι σ θ η σ ι ω νκ α ιτ ω ντ ο νλ ό γ ο νμ ι ρ ώ ν ,π ά ν τ ω νκ α τ α φ ρ ο ν η τ ι κ ώ ςι χ ι ι ν ,ω ν-ά λ α γ ε ϊ νά ξ ι ο ν, δ ό ξ η ςκ α ιπ λ ο ύ τ ο υκ α ιη δ ο ν ή ς, α π ε

ρ ί β λ ε π τ ακ α ιπ ι ρ ι μ ά χ η τ αο π ο λ ύ ςκ α ιά γ ι λ α ΐ ο ςα νθ ρ ώ π ω νό χ λ ο ςκ ρ ί ν ε ι ,δ ι ό ε χ α σ μ έ ν α ι ςμ ε νά κ ο α ϊ ς, δ ε -δ ε κ α σ μ έ ν ωδ ΐ τ ωτ ώ ν ά λ λ ω να ϊ σ & ή σ ι ω νδ ι κ α σ τ η ρ ί ωΗ δ ι α ν α δ ι δ α σ κ ε ιτ η νά ν ω μ α λ ο νκ α ιτ ρ α χ ι ΐ α νο δ ο να β α τ ο νψ ι λ α ρ έ τ ο ι ςψ υ χ α ϊ ςε κ τ ρ α π έ σ & α ι, λ ε ί ω ςδ έδ ι ατ η ςλ ε ω φ ό ρ ο υβ α ί ν ε ι να ν ε υπ τ α ι σ μ ά τ ω νχ α ϊτ ώ ν

Page 85: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 85/335

Ρ Η Ι Ε .Η Π > .Ο Ο Ν β .Ε ί ΐ ϋ ϋ .6 Κ Α Τ .§ .# . 7 7

ί ν π ο σ ι νο λ ί α & ω ν .Ά ν α γ κ α ί ω ςο ν ντ η ςμ ε νπ ρ ο τ ιμ ά ςϊ σ τ α ιθ ε ρ α π α ι ν ι ςη δ ι άτ ώ νφ ι ο ν η τ η ρ ί ω νο ρ γ ά

ν ω νε ρ μ η ν ε υ τ ι κ ήδ ύ ν α μ ι ς, κ α ιη λ ο γ ι κ ήσ ο φ ι σ μ ά τ ω νΐ ν ρ ε σ ι ς . ,ε ν σ τ ό γ ωπ ι & α ν ό τ η τ ικ α τ α γ ο η τ ε υ ο υ α α' τ η ςδ εά ν α γ κ α Τ α ιτ ρ ο φ ι ά, β ρ ι ' ι σ ί ςτ ε χ ι άπ ο ο ~ ι ς .Ο ι ο / ι α τ αδ ε .η μ ΐ ντ ώ νδ υ ε ΐ νθ - ε ρ α π α ι ν ί δ ι ο νΜ * ί γ Ω ( ρ ψ » ,' / * λ φ α ντ ε χ α ιΒ ά λ λ α ν .* ) Ήμ ε νο υ ν ' Λ ε λ φ αμ ε τ α λ η φ θ - ε ϊ ση ο ρ ε ν ό μ ε ν ο νκ α λ ε ί τ α ισ τ ό μ α, τ η ςε ρ μ η ν ε υ τ ι κ ή ςχ α )δ ι ε ξ ο δ ι κ ή ςα νμβ ο λ ά νδ ν ν ά μ ε ι ο ς' η δ ε Β ά λ λ α, κ α τ α -η ο σ ι ς, τ δ π ρ ώ τ ο νκ α ιά ν α γ κ α ι ό τ α τ ο νθ ν η τ ώ νζ ι ο α ι νί ' ρ ι ι σ μ α .Κ α χ α π ό σ ε ιγ α ρτ ά σ ώ μ α τ αη μ ώ νΙ ν ο ρ μ ε ΐ ,χ α ιτ ά τ ο νζ η νπ ε ί σ μ α τ α{ χτ α ύ τ η ςω £ά π δκ ρ η π ϊ -δ ο ςε ξ η π τ α ι .Π ά σ α ι ςο ν ντ α ϊ ςε ι ρ η μ ε ν α ι ςδ ν ν α μ ε -α ι νο ά σ χ η τ η ςε ν ο μ ι λ ε Τ ,τ α ΐ ςμ ε νώ ςε λ ε υ θ έ ρ ι α ςκ α ιά σ τ α ΐ ς ,τ α ΐ ςδ ε ώ ςδ ο ν λ α ι ςκ α ιπ α λ λ α κ ί σ ι ν .Έ < \ ί ε τ α ιμ ε νγ α ρτ η ςΛ ε ί α ςκ ι ν ή σ ε ω ςλ ε ί αδ ε κ ί ι η σ ι ςΙ ν

μ ϊ νσ ώ μ α τ ιγ ι ν ο μ έ ν ην γ ε ί α ν, Ι ν δ ε ψ υ χ ήκ α λ ο κ ά γ α -& ί α νχ α ΐ δ ι κ α ι ο α ΰ ν η να νε ρ γ ά σ α ι τ ο .' Ρ α / η λδ έ αγ ά π α, π ρ ο ς τ άπ ά θ ηπ α λ α ι ώ ν ,κ α ιπ ρ ο ςί γ κ ρ ά τ ε ι α νά λ ε ι φ ό μ ε ν ο ς, τ ο ι ςα ί α θ - η τ ο ΐ ςπ α σ ι νά ν τ ι τ α τ τ ό μ ε ν οΛ ι τ τ ο ιμ ε \γ α ρω φ ε λ ε ί α ςτ ρ ό π ο ι ,η κ α τ άά π ό λ α υ σ ι να γ α θ ώ νώ ςΙ ν ε ϊ ρ η ν - ΐ ] ,η κ α τ άά ν τ ί τ ο . ' ξ ι νκ α ιυ φ α ί -

6 2 4ρ ε σ ι νκ α κ ώ νώ ς ε ν π ο λ ί μ ι ο .Λ ε ί αμ ε νο ν νΙ σ τ ι ,Μ . κ β ^ 'η νσ υ μ β α ί ν ε ιτ ά π ρ ε σ β ύ τ ε ρ ακ α ιη γ ε μ ο ν ε ύ ο ν τ

α γ α θ άκ α ρ π ο ϋ σ θ α ι' ' Ρ α χ ή λδ ε , κ α θ · 'η ντ ά ι ο ς ά νΙ κ π ο λ ί μ ο νλ ά φ υ ρ α .Τ ο ι α ύ τ ημ ε νη π ρ ο ςτ ά ςπα τ ά ςσ ν μ β ί ω σ ι ς .Χ ρ ή ζ ε ιδ ε ο α σ κ η τ ή ςΒ ά λ λ α ςμ ε νχ α τ α π ο ο ε ι ο ς ,α λ λ άο ι ςδ ο ύ λ η ςκ α ιπ α λ λ α κ ί δ α ς' α ν ε υγ α ρτ ρ ο φ ή ςχ α ιζ ι ο η ςο ν δ 'α ντ ο ε νζ η νπ ε ρ ι γ ε ν ο ι -τ ο, ί π ε ι δ ητ ά μ ε ' σ ατ ω νά μ ε ι ν ό ν ω νά ε ' ιθ ε μ έ λ ι ο ι .4 2 9Χ ρ ή ζ ε ιδ ε χ α ι' / . έ λ φ α ςδ ι ε ξ ο δ ι κ ή ςε ρ μ η ν ε ί α ς , ν ατ ί )Ρ .λ ο γ ι κ ό να ύ τ δδ ι χ ό θ ε νσ ν ν ε ρ α ν / ζ η τ α ιπ ρ ο ςτ ε λ ε ί ω σ η · , ,ϊ χ τ ε τ η ςκ α τ άδ ι ά ν ο ι α νπ η γ ή ς, χ α ίΙ χ τ η ςπ ε ρ ιτ οφ ω ν η τ ή ρ ι ο νό ρ γ α ν ο να π ο ρ ρ ο ή ς .— « ν * · Ί ' Α ι

) Ο β η .3 0 ,1 4 4 9 · . »>

Page 86: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 86/335

7 8Ρ Η Ϊ Ι ί .Π Ι Ο .Ο Ο Ν Ο .Ε Η ϋ Ο .β Η Α Τ .§ .7 . 8 .

§ . 7 . ί 4 λ λ 'ο ύ τ ο ιμ ε νχ α ϊπ λ ε ι ό ν ω νγ υ ν α ι κ ώ νχ α ι■ π α λ λ α κ ί δ ω ν ,ο υ κά σ τ ώ νμ ό ν ο ν ,ά ν δ ρ ε ςε γ ί ν ο ν τ ο ,ω ςα ι

ί ε ρ α ϊμ η ν ΰ ο υ σ ιγ ρ α φ α ί' τ ωδ ε ' Ι σ α ά χο υ τ επ λ ε ί ο υ ςγ υ -ν α ϊ κ ε ς ,ο υ τ εσ ν ν ό λ ω ςπ α λ λ α κ ή ,μ ό ν ηδ ε η χ ο ν ρ ί δ ι ο ςα χ ρ ιπ α ν τ ό ςσ υ ν ο ι κ ε ί ./ Ι ι άτ ί ; Ο τ ιχ α ιη δ ι δ α κ τ ι κ ήαρ ε τ ή ,η νΑ β ρ α ά μμ ε τ ε ι α ι, π λ ε ι ό ν ω νδ ε ϊ τ α ι ,γ ν η σ ί ω νμ ε ντ ω νκ α τ άφ ρ ό ν η σ ι ν ,ν ό & ω νδ ετ ω νχ α τ άτ α .ε γ κ υ -χ λ ι απ ρ ο π α ι δ ε υ μ ά τ ω νΑ ι ω ρ ή μ α τ α .Κ α ϊη δ ι 'α σ κ ή σ ε ω ςτ ε λ ε ί ο υ μ ί ν η, π ε ρ ϊη νΙ α κ ώ βε σ π ο ν δ α κ ε ν α ιφ α ί ν ε τ α ι ./ Ι ι άπ λ ι ι ό ν ω νγ α ρχ α ιδ ι α φ ε ρ ό ν τ ω να ι ά σ κ η σ ε ι ςδ ογ μ ά τ ω ν ,η γ ο υ μ έ ν ω νε π ο μ έ ν ω ν ,π ρ ο α π α ν τ ω ν τ ω νν σ τ ε -ρ ι ζ ό ν τ ω ν ,π ό ν ο υ ςτ ο τ εμ ε νε λ ά τ τ ο ν ς ,τ ο τ εδ ι μ ι ί ζ ο ν ςί χ ό ν τ ω ν .Τ ο ί ί α υ τ ό μ α τ ε ςγ ί ν ο ςο υΙ κ ο ι ν ώ ν η σ εΙ σ α ά κ, η ε υ π α & ε ι ώ να ρ ί σ τ ηχ α ρ ά, φ ύ σ ε ω ςα π λ ή ςχ α ϊ ά μ ι γ ο ϋ ςκ α ϊα κ ρ ά τ ο υμ ε μ ο ί ρ α τ α ι, μ ή τ εα σ κ ήσ ε ω ς ,μ ή τ εδ ι δ α σ κ α λ ί α ςδ ε ό μ ι ν ο ν ,Ι ν ο ι ςπ α λ λ α χ ί δ ωε π ι σ τ η μ ώ νο ν χα σ τ ώ νμ ό ν ω νε σ τ ιχ ρ ε ί α ,θ ε ο ϋγ ά ρτ ο α υ τ ο μ α & ε ςκ α ϊα υ τ ο δ ί δ α κ τ ο νΆ ν ω θ ε νά π 'ο υ ρ αν ο ύκ α λ ό νό μ β ρ ή σ α ν τ ο ς, , ά μ ή χ α ν ο νη νε ' τ ιδ ο ν λ α ι ςκ α ιπ α λ λ α χ α ΐ ςσ υ μ β ι ώ ν α ιτ ε χ ν α ι ς ,ν ό θ ω νδ ο γ μ ά τ ω ν ,ο ί απ α ί δ ω ν, ό ρ ε χ 9 ε ν τ α ./ ί ε σ π ο ί ν η ςγ ά ρχ α ϊβ α σ ιλ ί δ ο ςα ρ ε τ ή ς, ό τ ο ύ τ ο νλ α χ ώ ντ ο ϋγ ε ρ ω ς, ά ν ή ρα ν α γ ρ ά φ ε τ α ι .Κ α λ ε ί τ α ιδ ε π α ρ άμ ε ν Ε λ λ η σ ι νυ π ο

μ ο ν ή ,π α ρ άδ £ τ ο ι ςΈ β ρ α ί ο ι ς' Ρ ε β ε ' κ κ α .Ζ η τ ε ίγ ά ρο α π ο ν ο νκ α ιά τ α λ α ί π ω ρ ο νε ν ρ ά μ ε ν ο ςσ ο φ ί α νδ ι 'ε ΰ -μ ο ι ρ ί α νφ ΰ σ ε ω ςκ α ιε ν τ ο κ ί α νψ υ χ ή ςο υ δ έ ντ ω νε ι ςβ ε λ τ ί ω σ ι ν .ν Έ χ ε ιγ ά ρε ν ε τ ο ί μ ωτ έ λ ε ι ατ ά τ ο ν9 - ε ο ν

δ ώ ρ α ,χ ά ρ ι σ ιτ α ΐ ςπ ρ ε σ β ν τ ε ρ α ι ςε π ι π ν ε υ σ & έ ν τ α ,β ο ν -λ ε τ α ιδ ε κ α ϊε ύ χ ε τ α ιτ α ϋ τ αε π ι μ ε ΐ ν α ι .Ι Ί α ρ 'ο μ ο ιδ ο κ ε ϊχ α ϊο ε υ ε ρ γ έ τ η ς ,' ί ν αδ ι α ι ω ν ί ζ ω σ ι να ϊ χ ά ρ ι τ ε ς

α ΰ τ ο ϋτ ω λ α β ό ν τ ιγ υ ν α ί κ α, τ η νΙ π ι μ ο ν ή νε γ γ ν ή σ α ι .§ . 8 . Ά ν ά μ ν η σ ί ςγ ε μ η ν μ ν ή μ η ςτ ά δ ε ν τ ε ρ ε ΐ αφ έ ρ ε τ α ι ,χ α ϊο ά ν α μ ι μ ν η σ κ ό μ ε ν ο ςτ ο ϋμ ε μ ν η μ ε ν ο ν

5 2 5Ο μ ε νγ ά ρε ' ο ι χ ετ ωσ υ ν ε χ ώ ςν γ ι α ί ν ο ν τ ι, 6 δ ε τ ωΆ ί Χν ό σ ο νά ν α λ α μ β ά ν ο ν τ ι' λ ή & ηγ ά ρν ό σ ο ςμ ν ή

μ η ς . ' Λ ν ά γ χ ηδ έτ ο νν π ο μ ν ή σ ε ιχ ρ ώ μ ε ν ο νε χ λ α & ε ' σ & α

Page 87: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 87/335

Ρ Η Π . .Ι ϋ ϋ .Ο Ο Ν Ο .Ε Κ ϋ ϋ .Θ Κ Α Τ .§ . 8 . 9 .7 9

π ρ ό τ ε ρ ο νω ν Ι μ έ μ ν η τ ο .Τ ή νμ ε νο ν νμ ν ή μ η νΈ -φ ρ α ' ί ' μ ,ε ρ μ η ν ε ν ό μ ε ν ο νκ α ρ π ο φ ο ρ ί α ν ,ο ν ο μ ά ζ ε ι6 ι ε

ρ ό ςλ ό γ ο ς ,τ η νδ ε ά ν ά μ ν η σ ι ν ,ε κλ ή & η ς ,Μ α ν α σ σ ηπ ρ ο ς α γ ο ρ ε ν ο ν σ ι ν Ε β ρ α ί ο ι . Ο ν τ ω ςγ α ρη μ ε ντ ο νμ ε μ ν η μ έ ν ο ν' ψ ν χ ηκ α ρ π ο φ ο ρ ε ία ε μ α & ε ν ,ο υ δ έ ν ·ά π ο -β ά λ λ ο υ σ α α υ τ ώ ν· η ό ε τ ο νά ν α μ ν ή σ ι ιχ ρ ω μ έ ν ο υε ξ ο )λ ή & η ςγ ί ν ε τ α ι ,ΐ ] π ρ ι νν π ο μ ν η σ & η ν α ικ α τ έ α χ η τ ο .4 3 )Μ ν η μ ο ν ι χ ωμ ε νο ν νά ν δ ρ ιά σ τ ησ ν μ β ι ο ϊγ ν ν ή ,μ ν ή -Ι * .μ η' ε π ι λ α ν & α ν ο μ έ ν ωδ επ α λ λ α χ ή, ά ν ά μ ν η α ι ς ,Σ ν ρ α

Τ ογ έ ν ο ς, ά λ α ζ ώ νκ α ιί π έ ρ α υ χ ο ς .Σ υ ρ ί αγ α ρε ρμ η ν ε ύ ε τ α ιμ ε τ ε ω ρ ί α .Τ η ςδ £ π α λ λ α χ ί δ ο ςτ α ύ τ η ςά ν α μ ν ή α ε ω ςε σ τ ί νν ι ο ςΜ α χ ε ι ρώ ς Ε β ρ α ί ο ικ α λ ο ν -α ι ν ,ώ ςδ ε Ε λ λ η ν ε ς ,π α τ ρ ό ς .Ν ο μ ί ζ ο υ σ ιγ α ρο ι ά -■ ψ α μ ι μ ν η σ χ ό μ ε ν ο ιτ ο νπ α τ έ ρ αν ο υ να ί τ ι ο νε ί ν α ιτ ο νν τ ι ο μ ν η α & η ν α ι, χ α \ο νλ ο γ ί ζ ο ν τ α ι ,ο τ ιο α υ τ ό ςο ύτ ο ςέ χ ώ ρ η σ έπ ο τ εκ α ιλ ή & η ν ,ο υ κα νδ ε ' ξ ά μ ε ν ο ςα υ

τ ή ν ,ε ί π α ρ *α υ τ ό νη ντ ο μ ε μ ν ή σ & α ι .Λ έ γ ε τ α ιγ α ρ ,Λ' Ε γ έ ν ο ν τ ον ι ο ιΜ α ν α α σ ή, ο υ ςε τ ε κ ε να ύ τ ώη π α λλ α χ ή2 ν ρ α , .τ ο νΜ α χ ε ί ρ .Μ α χ ε ι ρδ ε έ γ έ ν ν η σ ετ ο νΓ α λ α ά δ .* ) Κ α ιΝ α χ ώ ρμ έ ν τ ο ι ,6 α δ ε λ φ ό ς' Λ β ρ α ά μ ,έ χ ε ιδ ύ ογ υ ν α ί κ α ς ,ά σ τ ή ντ ε κ α ιπ α λ λ α κ ή ν . Ο ν ο μ αδ ε τ η ςμ ε να σ τ ή ςΜ ε λ χ ά, ' Ρ ο υ μ αδ ε τ η ςπ α λ λ α κ ίδ α ς .Ι Λ λ λ 'ο υ χΙ σ τ ο ρ ι κ ήγ ε ν ε α λ ο γ ί ατ α ϋ τ 'έ σ τ ι νά ν α -

γ ρ α φ ε ϊ σ απ α ρ άτ ω σ ο φ ων ο μ ο & έ τ τ ] ,μ η δ ε ι ςτ ο ΰ τ *ε νφ ρ ο ν ώ νν π ο ν ο η σ ε ι ε ν 'ά λ λ αη ρ α γ μ ά τ ω ν■ ψ υ χ ή νώ φ ε -λ ή α α ιδ υ ν α μ έ ν ω νδ ι ασ υ μ β ό λ ω νά ν ά π τ ν ' ξ ι ς .Τ άό 'ο ν ό μ α τ αμ ε τ α β α λ ό ν τ ε ςε ι ς τ ή ν ή μ ε τ έ ρ α νδ ι ά λ ε κ τ ο ν ,ι ι σ ό μ ε & ατ ή νν π ό σ χ ε σ ι να λ η & η .Φ έ ρ εο ν νε κ α σ τ ο να ν τ ώ νε ρ ε ν ν ή σ ω μ ε ν .

$ . 9 . Ν α χ ώ ρε ρ μ η ν ε ύ ε τ α ιφ ω τ ό ςά ν ά π α ν σ ι ς ,Μ ε λ χ άδ ε β α σ ί λ ι σ σ α ,ι Ρ ο ν μ άδ ε ο ρ ώ σ άτ ι . Τ ομ ε νο ν νφ ω ςε χ ε ι νκ α τ άδ ι ά ν ο ι α ν ,ά γ α & ο ν ,τ ο δ έ ά ν α -π α υ ό ι ι ε ν ο νκ α ι η ρ ε μ ο ύ ν ,κ α ιά χ ί ν η τ ο ν, ο υ τ έ λ ε ι ο ν

* ) 1 Ρ α η Ι ΐ ρ .7 , 1 4 .

Page 88: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 88/335

8 0 Γ Η Ι Ε .Τ ϋ Ό .Ο Ο Ί Χ & .Ε Κ ϋ Ό .Ο Κ Α Τ .$ .9 .1 0 .

α γ α θ ό ν .Ή σ ν χ ί αμ ε νγ ά ρτ ά χ α χ άχ ρ η σ & α ιλ υ σ ιτ ε λ έ ς ,τ άδ εά γ α θ - άχ ι ν η σ ε ισ υ μ φ έ ρ ο ν .Τ ι ςγ ά ρο ν η —

ο ι ςε ν φ ώ ν ο νη σ υ χ ά ζ ο ν τ ο ς ,η μ ηα ν λ ο ϋ ν τ ο ςα ϋ λ η τ ο ν ,η χ ι & α ρ ι σ τ ο νμ ηχ ι & α ρ ί ζ ο ν τ ο ς, η σ ν ν ό λ ω ςτ ε χ ν ί τ ο ντ ά χ α τ άτ η ντ ε χ ν η ' νμ ηί ν ε ρ γ ο ϋ ν τ ο ς; Ή γ α ρά ν ε υπ ρ ά ξ ε ω ς & ε ω ρ ί α- ψ ι λ ήπ ρ ο ςο υ δ έ νό φ ε λ ο ςτ ο ι ςΙ π ι —σ τ η μ ο σ ι ν .Ο υγ ά ρο π α γ χ ρ α τ ι ά ζ ε ί νη π ν χ τ ε ν ε ι νηπ α λ α ί ε ι νε ϊ δ ώ ςε ξ α γ χ ω ν ι σ & ε ϊ ςά π ό ν α ι τ 'α νά & λ η σ ε ω ς ,η ο τ η ν τ ο υτ ρ ί γ ε ι νΙ π ι σ τ η μ η νε χ μ α & ώ ν, ε ΐ π ο δ α -

γ ρ ι χ ω χ ρ η σ α ι τ οπ ά θ ε ι ,η τ ι ν αά λ λ η νπ ε ρ ϊτ ά ςβ άσ ε ι ςχ η ρ αά ν α δ ε ξ α ι τ ο .Φ ω ςδ ε ψ υ χ ή ςη λ ι ο ε ι δ έ σ τ ο ντ ο νΙ π ι α τ η μ η .Κ α & ά π ε ργ ά ρτ ά ό μ μ α τ αα ν γ α ϊ ς ,

• 5 2 6χ α ϊη δ ι ά ν ο ι ασ ο φ ί απ ε ρ ι λ ά μ π ε τ α ι, χ α ιό ' ξ ν δ ε ρ χ έ *Μ , σ τ ε ρ αε μ β λ ί π ε ι ν ,ε χ χ ρ ι ο μ ε ν ηχ α ι ν ο ΐ ςά ε ϊ& ε ω ρ ή μ α σ ι τ

Ι & ί ζ ε τ α ι .Φ ω τ ό ςο υ νά ν ά π α ν σ ι ςε ρ μ η ν ε ύ ε τ α ιΝ α χ ώ ρ·ε ϊ χ ό τ ω ς .* Η ιμ ε νγ ά ρ' Λ β ρ α ά μΙ σ τ ιτ ο ϋσ ο φ ο ϋ σ υ γ

γ ε ν ή ς ,φ ω τ ό ςτ ο ϋχ α τ άσ ο φ ί α νμ ε τ ε σ χ η χ ε νγ ι δ ' ο νσ υ ν α π ο δ ε δ η μ η χ ε να ύ τ ω ,τ η να π ότ ο ϋγ ε ν ο μ έ ν ο υπ ρ ο ςτ ό ά γ ε ν ν η τ ο ν, χ α ϊτ η να π ότ ο ϋχ ό σ μ ο υπ ρ ο ςτ ο νχ ο σ μ ο π λ ά σ τ η νά π ο δ η μ ί α ν, χ ω λ η νχ α ια τ ε λ ήτ η ν4 3 1Ι π ι σ τ η μ η νε χ τ η σ α τ ο, ά ν α π α υ ο μ ε ν η νχ α ϊμ ε ν ο ν σ α ν, Ρ .μ ά λ λ ο ν< 5 ' 'α ν δ ρ ι ά ν τ α ςά ψ υ χ ο υτ ρ ό π ο νπ ε π η γ υ ϊ α ν .Τ η ςγ ά ρΧ α λ δ α ϊ χ η ςο υμ ε τ α ν ί σ τ α τ α ιχ ώ ρ α ς ,τ ο ν τ ε σ τ ιτ η ς

π ε ρ ϊά σ τ ρ ο ν ο μ ί α νθ ε ω ρ ί α ςο υδ ι α ζ ε ΰ γ ν υ τ α ι ,τ ογ ε ν ο —μ ε ν ο νπ ο ότ ο ϋπ ε π ο ι η χ ό τ ο ς, χ α ϊ' χ ό σ μ ο νπ ρ ο& ε ο ϋτ ε τ ι μ η χ ω ς, μ ά λ λ ο νδ ετ ο νχ ό σ μ ο να υ τ ό ν & ε ό να υ τ ο -χ ρ α τ ο ρ αν ο μ ί ζ ω ν , ο ν χα ύ τ ο χ ρ ά τ ο ρ ο ςέ ρ γ ο ν& ε ο ϋ .

§ . 1 0 . Μ ε λ χ ά νδ εά γ ε τ α ι γ υ ν α ϊ χ α ,ο ν χά ν θ ρ ώ -π ω νη π ό λ ε ω ν ά φ η γ ο υ μ έ ν η ντ ί γ ηβ α σ ι λ ί δ α ,α λ λο μ ι υ ν ν μ ο να υ τ όμ ό ν ο νε χ ε ί ν τ ] .Κ α & ά π ε ργ ά ρτ ο νο υ -ρ α ν ό ν ,ά τ εχ ρ ά τ ι σ τ ο νό ν τ ατ ω νγ ε γ ο ν ό τ ω ν ,β α σ ι λ έ ατ ω να ί σ & η τ ώ νε ϊ π ο ιτ ι ςα νο υ χα π όσ χ ο π ο ϋ, ο ύ τ ωχ α ϊτ η νπ ε ρ ϊα υ τ ό νι π ι σ τ η μ η ν ,η νμ ε τ ί α σ ι νο ί ά σ τ ρ ο -ν ο μ ο ΰ ν τ ε ςχ α ϊΧ α λ δ α ϊ ο ιδ ι α φ ε ρ ό ν τ ω ς, β α σ ι λ ί δ ατ ω νΙ π ι σ τ η μ ώ ν .Γ υ ν ημ ε νο υ νη δ ε ά σ τ η ,π α λ λ α χ ηδ ε ηε ντ ι τ ω νό ν τ ω νό ρ ώ σ α ,χ α ϊα νε ι π ά ν τ ω νε υ τ ε λ ί α τ α

Page 89: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 89/335

Ρ Η Ι Ι , .Ι ϋ Β .Ο Ο Ν Ο . Ε Κ ϋ Ώ .Ο Κ Α Τ .} .1 0 . 1 1 .8 1

τ ο νν π ά ρ χ ο ι .Τ ωμ ε νο ν νά ρ ι σ τ α )γ έ ν ε ιτ ο ά ρ ι σ τ ο νο ρ ά ν ,τ ο ό ν τ ω ςα ν, σ ν μ β ε ' β η χ ε ν .Ί σ ρ α η λγ α ρο ρ ώ ν

& ε ό νε ρ μ η ν ε ύ ε τ α ι .Τ ωδ ε δ ε ν τ ε ρ ε ί ω νί φ ι ε μ έ ν ο ) ,τ ο< δ ε ν τ ε ρ ο ν, τ ο να ι σ & η τ ό νο ν ρ α ν ό νχ α ιτ η ν« Vα ν τ ί οτ ώ νά σ τ ί ρ ω νε ν α ρ μ ό ι χ ο ντ α ξ ι ν, χ α ιπ ά μ μ ο ν σ ο νώ ςα λ ή & ί ^ ςχ ο ρ ε ί α ν .Τ ρ ί τ ο ιδ έε ι σ ι νο ι σ κ ε π τ ι κ ο ί ,τ ώ νί ν τ ΐ \φ ν σ ε ιχ ρ α τ ί σ τ ώ να ί σ & η τ ί ώ ντ ε κ α ιν ο η τ ώ νο ν χε φ α π τ ό μ ε ν ο ι ,π ε ρ ιμ ι χ ρ άμ ί ν τ ο ισ ο φ ί σ μ α τ ατ ρ ι β η μ ε -ν ο ιχ α ιγ λ ι σ χ ρ ο λ ο γ ο ι ' μ ε ν ο ι .Τ ο ύ τ ο ι ς ηο ρ ώ σ άτ ι χ α ΐ

τ ο σ μ ι χ ρ ο τ α τ ο νπ α λ λ α χ ι ς' Ρ ο ν μ ασ ν ν ο ι χ ε ϊ ,μ ηδ ν ν α -μ ε ν ο ι ςπ ρ ο ςτ η ντ ώ νά μ ί ι ν ο ν ω νε λ & ε ΐ νϊ ρ ε ν ν α ν ,ε ξω ν τ ο νε α ν τ ώ νρ ι ο νό ν η σ ο ν σ ι ν .' Ώ ς π ε ργ ά ρε ν ι α -τ ρ ο ΐ ς η λ ε γ ό μ ε ν ηλ ο γ ο ϊ ά τ ρ ε ί απ ο λ ντ η ςτ ώ νχ α μ ν ό ν -τ ω νω φ ε λ ε ί α ςα π ο σ τ α τ ε ί, — φ α ρ μ ά χ ο ι ςγ ά ρχ α ιχ ε ι ρ ο ν ρ γ ί α ι ςχ α ι ο ι α ί τ α ι ς ,« λ λ *ο ί λ ά γ ο ι ςα ϊ ν ό σ ο ιθ ε ρ α π ε ύ ο ν τ α ι—ο ν τ ωχ α ιΙ ν φ ι λ ο σ ο φ ί αλ ο γ ο π ώ λ α

χ α ιλ ο γ ο θ η ρ α ίτ ί ν ε ςα ν τ όμ ό ν ο νί ι σ ι ν, ' τ ο νά ρ ρ ω -σ τ η μ ά τ ω ργ ε ' μ ο ν τ αβ ί ο νΘ ε ρ α π ε ν ε ι νο ν τ ε ε θ ε λ ο ν το ν τ εε τ ι ι τ η δ ε ό ο τ τ ε ς, ε χ π ρ ώ τ η ςό ' ΐη λ ι κ ί α ςα χ ρ ιγ η ~ρ ω ςε σ χ ά τ ο νγ ν ω σ ι μ α χ ο ν ν τ ί ςτ εχ α ισ ν μ β ο λ ο μ α χ ο

5 2 7τ ι ςο ν χ ε ρ ν 3' ρ ι ώ σ ι ν, ω ς π ε ρτ η ςε ν β ' α ι μ ο ν ι ' α ςε π * ό -Μ . ΐ ' ο μ ο . τ ω ί 'χ α ιρ η μ ά τ ι ο νχ α ιά π ε ρ ά ν τ ωχ α ιά ν η ν ν τ ω

π ε ρ ι έ ρ γ ε ι αχ α μ έ ν η ς ,α λ λ *ο ν χε ν τ ω τ ο η 9 ο ς ,τ η ν

τ ο νά ν & ρ ω π ε ί ο νπ η γ η ν ,α μ ε ι ν ο νχ α τ α σ τ η σ α σ 9 ~ α ιτ ά ςμ ε νχ α χ ί α ς ν π ε ρ ο ρ ί ο ν ςφ ν γ α δ ε ν ό α ν τ αα υ τ ό ν ,τ ά ςδ εα ρ ε τ ά ςε ι ς ο ι χ ί σ α ν τ α .

§ . 1 1 . Π α λ λ α χ ά ςμ ε ν τ ο ι, ή τ ο ιδ ό ξ α ςχ α ιδ όγ μ α τ α, π ρ ο ς ί ε ν τ α ιχ α ιο ί ψ α ν λ ο ι .Φ η σ ιγ ο ν ν' ό τ ι; θ α μ ν άη π α λ λ α χ ηΈ λ κ ρ ά ςτ ο ϋν ι ο ι )Ή σ α ν ,ε τ ε χ ε 4 3τ ωΕ Χ ι ι ρ ύ . ςτ ο νΆ μ α λ η χ .* ) Ώ τ η ςτ ο να π ο γ ό ν ο υλ α μ π ρ α ςδ υ ς γ ε ν ε ί α ς .ν Ο \ ρ ε ιδ ε α ν τ ο ϋτ η νδ ϊ ς γ έ ν ε ι α ν }ε ά νά π ο σ τ ά ςτ ο νπ ε ρ ίά ν & ρ ώ π ο υτ υ . ν τ αε ί ρ η σ θ - ά , ,ν ό μ ι ζ α ντ - > ) νψ ν χ η νω ς π ε ρε ξ α ν α τ ο μ ή ςϊ π ι α χ έ τ ι τ τ ϊ .

* ) Ο β η .3 6 ,1 2 .

Page 90: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 90/335

8 2ρ & £ .ι ϋ ϋ .ο ό Ν Ο .Ε κ υ ϋ .α κ Α τ .%ι ι . ΐ 2 .

Τ ^ νμ ε ντ ο ί ν ν να λ ο γ ο νχ α ϊα μ ε τ ρ ο νό ρ μ η ντ ο νπ άγ ο υ ςΆ μ α λ η χπ ρ ο ς α γ ο ρ ε ί ε ι .Μ ε τ ά λ η φ & ε ϊ ςγ ά ρε σ τ ιλ α ό ςε χ λ ε ί χ ι ο ν .Κ α & ά π ε ρ 'γ ά ρη τ ο υπ υ ρ ό ςό ΰ ν α μ ι ςτ η νπ ν ρ α β λ η & ε ΐ σ α νυ λ η να ν α λ ί σ κ ε ι ,τ ο να υ τ ό ντ ρ όπ ο νκ α ϊτ ό π ά & ο ςά ν α ζ ε ο ντ ά ε ν π ο σ ιπ ά ν τ αε π ι λ ι -χ μ ά τ α ικ α ιδ ι α φ θ ε ί ρ ε ι .Τ ο ύ τ ο υτ ο νπ ά & ο υ ςπ α τ ή ρΈ λ ι φ ά ςα ν α γ ρ ά φ ε τ α ιδ ε ό ν τ ω ςε ρ μ η ν ε ύ ε τ α ιγ ά ρο& ε ό ςμ εδ ^ ί σ π ε ι ρ ε νΙ Λ Ϊ Χο ι * /, ό τ α νά ν α σ κ ε δ ά σ τ ]^δ ι α σ π ε ί ρ εχ α ϊσ κ ο ρ α κ ί σ ητ η ν■ ψ ν / η να φ *ε α ν τ ο ϋο

& ε υ ς ,τ ο α λ ο γ ο νε υ & ί ςγ ε ν ν ά τ α ιπ ά & ο ς; Τ η νμ ε νγ ά ρο ρ α τ ι κ η να υ τ ο ϋχ α ϊ φ ι λ ο Ο ε ο νό ν τ ω ςδ ι ά ν ' ο ι α ν ,χ λ η μ α τ ί δ αε υ γ ε ν ή . ,κ α τ α φ υ τ ε ν ε ι, ρ ί ζ α ςά π ο τ ε ί ν ώ νπ ρ ο ςά ϊ δ ι ό τ η τ α, χ α ϊε υ φ ο ρ ί α νχ α ρ π ώ νδ ι δ ο ύ ςπ ρ ό ζχ τ η σ ι νχ α ϊά π ό λ α υ σ ι να ρ ε τ ώ ν .2 1 ι όχ α ϊΜ ω ν α η ςε ύχ ε τ α ιαα σ κ ώ ν , Ε ί ς α γ ά γ ώ νκ α τ α φ ν τ ε ν σ ο να ό -τ ο υ ς ,* ) ν αμ ηε φ ή μ ε ρ α ,α λ λ 3ά & α ν α τ αχ α ϊμ ακ ρ α ί ω ν αγ ε ν η τ α ιτ ά & ε ΐ αβ λ α σ τ η μ α τ α .Τ η νδ ε άδ ι κ ον χ α ϊά & ε ο ν' ψ υ χ η νφ ν γ α δ ε ν ω να φ .ε α υ τ ό νπ ο ρ -ρ ω ί α τ ι όδ ι ε ο τ τ ε ι ρ ε νε ι ς τ ο νη δ ο ν ώ νκ ά ϊε π ι & υ μ ι ώ ϊκ α ια δ ι κ η μ ά τ ω νχ ώ ρ ο ν .Ό ι ) ίχ ώ ρ ο ςο ύ τ ο ςπ ρ ο ς -ψ ν ί α τ α τ αα σ ε β ώ νκ α λ ε ί τ α ι, ο ν χό μ ν & ε ν ό μ ε ν ο ςε νί ί δ ο ν .Κ α ϊγ ά ρο π ρ ό ςά λ η & ε ι α να δ η ςο τ ο νμ ο -χ Ο η ρ ο ϋβ ί ο ςε σ τ ϊ ν ,ό ά λ ά σ τ ω ρχ α ϊπ α λ α μ ν α ϊ ο ςχ α ϊ

π ά α α ι ςά ρ α ΐ ς- έ ν ο χ ο ς .§ .1 2 . Ε σ τ ίδ εχ α ϊε τ ε ' ρ ω & ιτ όγ ρ ά μ μ ατ ο ϋ τ οε σ τ η -

λ ι τ ε ν μ έ ν ο ν , Η ν ί χ αδ ι ε μ έ ρ ι ζ ε νό ύ ψ ι σ τ ο ςε ' & ν η ,ώ ςδ ι ε -ο π ε ι ρ ε ν ν ι ο υ ςΛ ύ α μ , τ ο υ ςγ ή ι ν ο υ ςα π α ν τ ά ςτ ρ ο -π ο ν ς , ο υ ρ ά ν ι ο νο υ δ έ νά γ α & ό νε σ π ο ν ό ' α κ ό τ α ςϊ δ ε ϊ ν ^η λ α -σ ε ν ,ά ο ί κ ο υ ςκ α ιά π ό λ ι δ α ςκ α ϊσ π ο ρ ά δ α ςό ν τ ω ςε ρ γ α -σ ά μ ε ν ο ς .Ο ν δ ε ν ϊγ ά ρτ ω νφ α ν λ ο ι νο υ κο ί κ ο ςο ΰπ ό λ ι ς

ο υ κά λ λ οτ ώ νε ι ςκ ο ι ν ο > ν ί α νο υ δ έ νδ ι α σ ώ ζ ε τ α ι, ά λ λ 'ά ν ί δ ρ υ τ ο ςω νσ π ε ί ρ ε τ α ι ,π ά ν τ ηφ ε ρ ό μ ε ν ο ςχ α ϊμ ε τ α -ν ι σ τ ά μ ε ν ο ςά ε ϊ ,χ α ϊμ η δ α μ ο νσ τ η ρ ι χ & η ν α ιδ υ ν ά μ ε ν ο ς

* ) Ε χ ο ά .1 5 , 1 7 .—* * )ϋ β η ΐ .3 2 ,8 .

Page 91: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 91/335

Ρ Η Ι ΚΙ ϋ ί > .Ο Ο Ν β .Ε Κ ϋ ϋ .β Κ Α Τ .1 2 .1 3 .8 3

Γ ό / ε τ α ιο υ ντ ω φ α ΰ λ ωά σ τ ή ς μ ε ν ήκ α κ ί α ,τ οδ ε π α & ο ςε κ π α λ λ α κ ή ς .Λ ο γ ι σ μ ο ύγ α ρή μ ε ν Ό λ η

5 2 8ψ υ χ ήκ α & ά π ε ρά σ τ ησ ύ μ β ι ο ς ,ψ υ χ ήδ ε ε π ί λ η π τ ο ς' Μ . ^ τ ί χ τ ε ικ α κ ί α ς .Η δ ε τ ο νσ ι ό μ α τ ο ςφ ύ σ ι ςπ α λ λ α χ ή ,

Λ η ς η γ ε ν ν η σ ι ςτ ο νπ ά & ο ν ςθ ε ω ρ ε ί τ α ι .Η δ ο ν ώ νγ α ρκ α ιε π ι θ υ μ ι ώ νχ ώ ρ ο ςτ ο σ ώ μ α .Κ α λ ε ί τ α ιδ εθ α μ ν ά, η ςμ ε τ α λ η φ θ ε νε σ τ ιτ ο ( ϊ ν ο μ αϊ κ λ ι ι ψ ι ςσ α -λ ε ν ο μ ε ' ν η .Ε κ λ ε ί π ε ιγ α ρκ α ι -α δ υ ν α τ ε ίη ψ υ χ ήτ ψπ α & ε ι , σ ά λ ο νκ α ικ λ ύ δ ω ν απ ο λ ύ ν ά π όσ ι ό μ α τ ο ςε ν - τ

δ ε ξ α μ ε ν ήδ ι ατ ο νκ α τ α ρ ρ α γ ε ι ' τ αβ α ρ υ νχ ε ι μ ώ ν αί £ 4 3 3ά μ ε ' τ ρ ο νο ρ μ ή ς .Κ ε φ α λ ήδ ε ώ ς ζ ώ ο νπ ά ν τ ω ντ ώ ν Ρ .λ ε χ θ έ ν τ ω νμ ε ρ ώ ν6 γ ε ν ά ρ χ η ςε σ τ ί ν Ή σ α ν, ο ςτ ο τ ίμ ε νπ ο ί η μ ατ ο τ εδ ε δ ρ ν ςε ρ μ η ν ε ύ ε τ α ι .Λ ρ ν ςμ ε γγ α ρ ,π α ρ 'Ό σ ο νά ν α κ α μ π ή ςκ α ια μ ε ί λ ι κ τ ο ςά π ε ι θ η ςτ τ ίκ α ισ κ λ η ρ α ν χ η νφ ν σ ε ισ υ μ β ο ύ λ ι οχ ρ ι ό μ ε ν ο ςά ν ο ι α ,δ ρ ύ ι ν ο ς ό ν τ ω ς .Π ο ί η μ αδ ε ,π α ρ' Ό ο ο νπ λ ά σ μ ακ α ι

μ ν θ ό ςε σ τ ί νο μ ε τ άα φ ρ ο σ ύ ν η ςβ ί ο ς ,τ ρ α γ ι ο δ ί α ςκ α ικ ε ν ό νκ ό μ π ο υκ α ιπ ά λ ι νγ ε λ ω τ ο ςκ α ικ ω μ ι κ ή ςχ λ ε ύ η ςά ν α π λ ε ω ς ,υ γ ι έ ςε χ ω νο υ δ έ ν ,κ α τ ε ψ ε υ σ μ ε ν ο ς ,ε κ τ ε τ ο -' ξ ε υ κ ω ςά λ η θ ε ι α ν ,τ η νί ί π ο ι ο νκ α ιά ν ε ί δ ε ο νκ α ιά π λ α - ,σ τ ο ν φ ν σ ι νε ν ο ν δ ε ν ιλ ό γ ωτ ι θ έ μ ε ν ο ς ,η ς ο ά σ κ η τ ή ςε ρ α .Μ α ρ τ υ ρ ε ίδ εΜ ο ι ϋ σ ή ςφ ά σ κ ι ο ν ,Ό τ ι ' / Ζ ν- Ι α κ ώ βα π λ α σ τ ο ς, ο ϊ χ ώ νο ί / . ί α ν* ) ώ ς τ ε _ο ε ν ά ν τ ι ο ς. τ ο ύ τ ο »

6 ϋ . ο ι κ ο ςά ν ε ϊ η ,π λ ά σ μ α τ ο ςκ α ιπ ο ι ή μ α τ ο ςκ α ιμ υθ ι κ ώ ν λ ή ρ ω νε τ α ί ρ ο ς ,μ ά λ λ ο νδ έσ κ η ν ήκ α ιμ ϋ θ ο ςα υ τ ό ς .

1 3 . Η μ ε νδ ή λ ο γ ι σ μ ο ύφ ι λ ο θ ε ά μ ο ν ο ς πό . σ τ ά ςκ α ιπ α λ λ α κ ί δ α ςδ υ ν ά μ ε ι ςσ ύ ν ο δ ο ς ,ώ ςο ι ό ντ εή ν ,ε ΐ ρ η τ α ι' τ ο νδ εε ι ρ μ ό ντ ο νλ ό γ ο υσ υ ν υ φ α ν τ ε ο ντ άά χ ό λ ο ν θ αδ ι ε ρ ε υ ν ώ ν τ α ς . ■ ' Ύ π ή χ ο υ σ ε, φ η σ ϊ ν, Α

β ρ α ά μτ η ςφ ω ν ή ςΣ ά ρ ρ α ς .* * )' Λ ν α γ χ α ϊ ο νγ α ρτ ο ι ςπ α ρ α γ γ ε λ μ α σ ι να ρ ε τ ή ςτ ο νμ α ν θ ά ν ο ν τ απ ι ι θ α ρ χ ε ΐ νΟ υ π ά ν τ ε ςδ ε π ε ι θ α ρ χ ο ϋ σ ι ν, ά λ λ 'ο α ο ι ςσ φ ο δ ρ ό ς

* ) Ο β η .2 5 , 2 7 .—* * )Ο β η .1 6 ,2 .

Page 92: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 92/335

8 4 Ρ Η Ι Ι . .Ι ϋ ϋ .Ο Ό Ν Ο .Ε Κ ϋ ϋ .6 Κ Α Τ .§ .1 3 .

ϊ ρ ω ςΙ ν τ έ τ η κ ε νΙ π ι α τ η μ η ς .Έ π ε ικ α θ *ε κ ά σ τ η νσ χ εδ ό νη μ έ ρ α ντ άτ εα κ ρ ο α τ ή ρ ι ατ άτ εθ έ α τ ρ απ λ η ρ ο ύτ α ι δ ι έ ξ ί ρ χ ο ν τ α ιδ εά π ν ε ν σ τ ισ ν ν ε ί ρ ο ν τ ε ς_ τ ο υ ςπ ε ρ ία ρ ε τ ή ςλ ό γ ο υ ςο ι φ ι λ ο σ ο η ο ΰ ν τ ε ς .Α λ λ άτ ί τ ω νλ υ ο μ έν ω νό φ ε λ ο ς; ] Α ν τ \γ ά ρτ ο νπ ρ υ ς έ χ ε ι νε τ έ ρ ω α ετ ο νν ο υ νά π ο σ τ ε ι ϊ α ν τ ε ςο ι μ ε νπ λ ο υκ α ιέ μ π ο ρ ί α ς ,ο ι 0 ίπ ρ ο ς ό δ υ ι νκ α ιγ ε ω ρ γ ί α ςο ι 0 ί τ ι μ ώ νκ α ιπ ο λ ι τ ε ί α ς ,ο ιϋ ϊ τ ω νά φ 'ε κ ά σ τ η ςτ ί χ ν η ςκ α \ ε π ι τ η δ ε ν σ ε ο ι ςκ ε ρ δ ώ νά λ λ ο ιδ ε τ ι μ ω ρ ί α ςΙ χ θ ρ ω ν, ο ι δ έτ ω νΙ ν τ α ΐ ςε ρ ο π ι -κ α ι ςΙ π ι θ ν μ Ι α ι ςά π ο λ α ν α ι ω ν ,κ α ισ ν ν ό λ ο ι ςε τ έ ρ ο > νέ τ ερ ο ιδ ι α μ ί μ ν η ν τ α ι' ω ςέ ν ε κ ατ ω νε π ι δ ε ι κ ν ν μ έ νχ ε —

. κ ο > φ η σ ϋ α ι ,χ α )τ ο ΐ ςμ ε νο ώ μ α σ ιπ α ρ ε ϊ ν α ιμ ό ν ο ν, τ α ΐ ςό εό ι α ν ο ί α ι ςά π η λ λ ά χ θ α ι ,ε ι ό ' ω λ ο ι νκ α ια ν δ ρ ι ά ν τ ω νφ έ ρ ο ν τ α ςμ η δ έ ν .Ε ί δ έτ ί ν ε ςκ α ιπ ρ ο ς έ / ο ν σ ι, τ ο ο ο ντ ο νχ ρ ό ν ο νκ α θ ί ζ ο ν τ α ιμ ό ν ο νά κ ο ν ο ν τ ε ς ,ά π α λ λ α γ έ ν

ό £ο ν δ ε ν ο ςτ ω νε ί ρ η μ έ ν ι ο νδ ι α μ ί μ ν η ν τ α ι, κ α ιη κ ο ντ ε ρ φ θ η ν α ιδ ι ' ό κ ο η ςμ ά λ λ ο νη ώ φ ε λ η θ η ν α ι .ο ν δ ε να ν τ ώ νΐ π χ ν σ ε νη ψ υ χ ήσ υ λ λ α β ε ΐ νκ α ικ ν ο φ ο ρ

6 2 9ο α ι, ί λ λ '' ά μ ατ ο κ ι ν ο ύ ντ η ν η δ ο ν η να ί τ ι ο νη σ ύ -Μ . χ α σ ε, κ α ιη π ρ ο ς ο χ ηκ α τ ε π β έ α θ η .Τ ρ ί τ ο ιδ έε ϊ σ ι ν ,

ο ϊ ς ί ' ν α ν λ αμ ε ντ ά λ ε χ θ έ ν τ α1 / ι η χ ε ϊ, σ ο φ ι α τ α ιό εα ν τ ί( /ι λ ο σ ό φω ν α ν ε υ ρ ί σ κ ο ν τ α ι· τ ο ί τ ο ι νο μ ε νλ ό γ ο ς

Ι π α ι ν ε τ ό ς ,ο δ ί β ί ο ςι ρ ε κ τ ό ςί σ τ ι ./ ί ν ν α τ ο ιμ ε νγ ά , ρ 4ε ϊ π ε ΐ ν, α δ ύ ν α τ ο ιδ έε ί σ ιπ ρ ά τ τ ε ι ντ άβ έ λ τ ι σ τ α .Ά Ι ό - Ρλ ι ςο ν νί σ τ - ι νε ί ρ ε ΐ νπ ρ ο ς ε κ τ ι κ ό νκ α ιμ ν η μ ο ν ι / . ό ν, τ οπ ρ ά τ τ ε ι ντ ο νλ έ γ ε ι νπ ρ ο τ ι μ ώ ν τ α ,« δ ημ α ρ τ ν ρ ε ΐ ττ ωι μ λ ο μ α θ ε ΐδ ι άτ ο ν Υ π ή χ ο υ σ ετ η ς' / α ι ν η ςΣ ά ρ -ρ α ς . Ο υγ ά ρυ π α κ ο ύ ω νά λ λ 'ε ί ς α κ ο ύ ω νε ϊ ς ά γ ε τ ατ οδ έΙ σ τ ιτ ο νσ ν ν α ι ν ε ΐ νκ α ιπ ε ι θ α ρ χ έ ϊ νε ν Ο υ β ο λ ώτ ο ν ό ν ο μ α .Ο ί κα π όα κ ο π ο νδ ε π ρ ό ς χ ε ι τ α ιτ οτ η ςί ^ ο η τ ς ,α λ λ άμ ητ η ςφ ω ν ο ύ σ η ςΣ ά ρ ρ α ςν π α κ ο ν σ αΙ δ ι ο νγ ά ρτ ο νμ α ν θ ά ν ο ν τ ο ς ,φ ω ν ή ςκ α ιλ ό γ ο > νά κ ρ ο -ά α θ α ι' δ ι δ ά σ κ ε τ α ιγ ά ρτ ο ύ τ ο ι ςμ ό ν ο ι ς .' Οδ εα σ κ ήσ ε ιτ ο κ α λ ό ν ,α λ λ άμ ηδ ι δ α σ κ α λ ί ακ τ ώ μ ε ν ο ςο υτ ο ι ςλ ε γ ο μ έ ν ο ι ςα λ λ άτ ο ι ς■λ έ γ ο ν σ ιπ ρ ο ς έ χ ε ι, μ ι μ ο ύ μ ε ντ ο νΙ κ ε ί ν ω νβ ί υ νε ν τ α ΐ ςκ α τ άμ έ ρ ο ςά ν ε π ι λ η π τ

Page 93: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 93/335

Ρ Η Τ Ε , .Ι ϋ ϋ .Ο Ο Ν β .Ε Κ υ ϋ .Ο Κ Α Τ .{ .1 3 . 1 4 .8 5

π ρ ά ' ξ ε σ ι .Λ έ γ ε τ α ιγ α ρε π ιτ ο ν' Τ α χ ώ β ,ή ν ί χ αε ι ςτ ο να υ γ γ ε ν ι χ ό νγ ά μ ο νπ έ μ π ε τ α ι , Έ ι ς η χ ο ν σ ε νΊ α χ ώ βτ η ςμ η τ ρ ό ςχ ά ίτ ο νπ α τ ρ ό ςα ν τ ο ν, χ α ιε π ο ρ ε ν θ ηε ι ςτ η ν] Η ε ο ~ ο π ο τ α μ ί α ν* ) Ο υτ η ςφ ω ν ή ς ,ο ϋ ύ ε 'τ ω νλ ό γ ω ντ ο νγ α , ρβ ί ο νμ χ μ η τ ή νέ δ ε ιτ ο νά α χ η τ η νο υ χά χ ρ ο α -Τ η νλ ό γ ω νε ί ν α ι .Ί ' ο ν τ ομ ε νγ ά ρϊ ύ ι ο ντ ο υδ ι δ α σ χ ο -μ έ ν ο ν, ε χ ε ΐ ν οδ ε τ ο υδ ι α θ λ ο ν ν τ ο ς ' ν αχ α ιε ν τ α ϋ & α .ό ι α ψ ο ρ ά νά σ χ η τ ο ϋχ α ιμ ' α ν & ά ν ο ν τ ο ςχ α τ α λ ά β ω μ ε ντ ο νμ ε νχ ο π μ ο ν μ ε ' ν ο υχ α τ άτ ο νλ έ γ ο ν τ α ,τ ο νδ εχ α τ άτ ο νε χ ε ί ν ο ν λ ό γ ο ν .

§ . 1 4 . Λ α β ο ν σ αο υ ν, ψ η ο Λ , Σ ά ρ ρ αη γ υ ν ήΛ β ρ α ά μ Ά γ α ρτ η νΑ ί γ υ π τ ί α ν ,τ η νε α υ τ ή ςπ α ι δ ί α χ η ν ,μ ε τ άδ έ χ αε τ ητ ο νο ι κ η α α ιΑ β ρ α ά με νγ ηΧ α ν α ά ν ,ε ' δ ω χ ετ ωΑ β ρ α ά ι ιτ ω ' χ υ τ η ςά ν δ ' ρ ι; α ν τ ί οε ι ςγ υ -τ α Γ κ α . * * )Β ά σ χ α ν ο νμ ε νχ ά ιπ ι χ ρ ο νχ α ιχ α χ ό η & ε ςφ ύ σ ε ιχ α χ ί α, η μ ε ρ ο νό ε χ α ιχ ο ι ν ο ι ν ι χ ό νχ α ιε ν μ ε ν ε ς

α ρ ε τ ή, π ά ν τ ατ ρ ό π ο ντ ο ν ςε ι ψ ν ώ ςέ χ ο ν τ α ςώ φ ε λ ε ϊ ν ,η δ ι ' α ν τ η ςη ό ι 'έ τ ε ρ ω ν ,ε & ε λ ο ν α α .Ν ν ν ιγ ο ϋ νμ η π ωδ ν ν α μ έ ν ο ι ςή μ ΐ νε χη ρ ο ν η σ ε ι ο ςπ α ι δ ο π ο ι ε ΐ σ &τ η νε α υ τ ή ςε γ γ ν α& ε ρ α π α ι ν ί ό α, τ η νε γ χ ΰ χ λ ι ο ν ,ω ς ε -φ η ν ,π α ι ό ε ί α ν ,χ α ιμυν ο ν ο ί )π ρ ο ' ξ ε ν ε ΐ νχ α ιν ν μ ψ ο σ τ ο -λ ε ϊ νυ π ο μ έ ν ε ι .Α υ τ ήγ ά ρλ έ γ ε τ α ιλ α β ο ν σ αδ ι δ ο ν α ιτ ωά ν δ ρ ια υ τ ή ςγ ν ν α ΐ χ α τ α ν τ η ν .Ά ξ ι ο νδ εδ ι α π ο -

' ρ η σ α ι ,δ ι άτ ί ν ν ν ιπ ά λ ι νγ ν ν α ΐ χ α τ ο υΑ β ρ α ά με ί π ετ η νΣ ά ρ ρ α ν, π ο λ λ ά κ ι ςη δ ηπ ρ ό τ ε ρ ο νμ ε μ η ν ν χ ω ς 'ο ν γ ά ρμ α χ ρ ο λ ο γ ί α ςτ ο ψ α ν λ ό τ α τ ο νε ί δ ο ς ,τ α υ -τ ο λ ο γ ί α ν, ε π ι τ ε δ η δ ε ν χ ε .2 7 ο υ νλ ε χ τ ε ο ν; Ε π ε ιδ ή μ έ λ λ ε ιτ η ν0 · ε ρ α π α ι ν ΐ δ αψ ρ ο ν ή σ ε ο ι ςτ η νε γ χ ΰχ λ ι ο νπ α ι δ ε ί α νΙ γ γ υ α σ β' α ι, φ η π ι νό τ ιο ν χέ ξ ε λ α & ε -τ ο τ ω νπ ρ ο ςτ η νδ ε σ π ο ι ν α να ν τ η ς ο μ ο λ ο γ ι ώ ν, α λ λ

ο ί δ εμ ε νε χ ε ί ν η νε α ν τ ο ΰν ό μ ωχ α ιγ ν ώ μ βγ υ ν α ϊ χ α ,τ α υ τ η νδ εά ν α γ χ γ ) χ α ιβ ί αχ α ι ρ ο ϋ .Τ ο ϋ τ οδ επ α ν τ ισ υ μ β α ί ν ε ιφ ι λ ο μ α & ε ΐ 'μ ά ρ τ υ ς0 4δ π ε π ο ν & ώ ςγ ί ν ο ι τ

* )Ο β η .2 8 ,7 . — ' ) Ο β η .1 6 , 3 .Η

Page 94: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 94/335

8 6 Ρ Η Ι Ε .Ι ϋ ϋ .Ο Ο Ν Θ .Ε Κ ϋ ϋ .Ο Κ Α Τ .} .1 4 .

5 3 0« νά - ψ ε ν δ έ σ τ α τ ο ς .Έ γ ο )γ ο ϋ ν η ν ί κ απ ρ ώ τ ο νχ έ ν τ ρ ο ι ςΜφ ι λ ο σ ο φ ί α ςπ ρ ο ςτ ο νπ ό & ο να ν τ η ςά ν η ρ ε & ί σ & η ν( ο

μ ί λ η σ αχ ο μ ι ΰ γ ιν έ ο ςω ν μ ι α τ ω νθ ε ρ α π α ι ν ί δα υ τ η ζ, γ ρ α μ μ α τ ι κ ή, κ α ιΌ σ αέ γ έ ν ν η σ αέ κ τ α ν τ η ς ,Τ ογ ρ ά φ ε ι ν ,τ ο ά ν α γ ι ν ώ σ κ ε ι ν ,τ η νΊ σ τ ο ρ ί α ντ ω ν π α -4 3ρ άπ ο ι η τ α ΐ ς, ά ν έ & η χ ατ ι ]δ ε σ π ο ί ν η .Κ α ιπ ά λ ι νε τ έ - Ρρ ασ ν ν ε λ & ώ ν, γ ε ω μ ε τ ρ ί α, χ α \τ ο νκ ά λ λ ο υ ςά γ ά μ ε ν ο ς*—ε ί χ εγ ά ρσ ν μ μ ε τ ρ ί α νκ α ιά ν α λ ο γ ί α νε ν τ ο ι ςμ έ -ρ ε σ ιπ α σ ι, —τ ω νέ γ γ ρ ν ω νο υ δ ί νέ ν ο σ φ ι σ ά μ η ν, α λ λ άτ ι )ά σ τ ηφ έ ρ ω νέ δ ο ι ρ η σ ά μ η ν .Έ σ π ο ν δ α σ αχ α ιτ ρ ί τ τ ]ο ν ν ε λ & έ ϊ ν .* Η νδ εέ ν ρ υ & μ ο ς ,ε ν ά ρ μ ο σ τ ο ς, ε μ μ ε λ ή ς ,μ ο υ σ ι κ ήδ εέ χ α λ ε ΐ τ ο .Κ α ιέ γ έ ν ν η σ αε ξα ν τ η ςδ ι α τ ο -ν ι χ ά, χ ρ ώ μ α τ α ,κ α ιέ ν α ρ μ ό ν ι α, σ υ ν η μ μ έ ν α ,δ ι ε ζ ε υ -γ μ έ ν α μ έ λ η ,τ η ςδ ι ατ ε τ τ ά ρ ι α ν, τ η ςδ ι α π έ ν τ ε ,τ η ςδ ι άπ α σ ώ νσ υ μ φ ω ν ί α ςε χ ό μ ε ν α .Κ α ιπ ά λ ι νο υ δ έ να ν τ ώ νά π ε κ ρ ν ψ ά μ η ν, Ί ν απ λ ο ύ σ ι αμ ο ιγ έ ν η τ α ι»

ά σ τ ηγ ν ν η, μ υ ρ ί ω νο ϊ χ ε τ ώ νί π η ρ ε τ ο υ μ έ ν ηπ λ η & ε ι .Τ ι ν έ ςγ α ρτ ο ι ςφ ί λ τ ρ ο ι ςτ ώ νθ ε ρ α π α ι ν ί δ ω νδ ε λ ε α —σ & έ ν τ ε ς( ο λ ι γ ώ ρ η σ α ντ η ςδ ε σ π ο ί ν η ς, φ ι λ ο σ ο φ ί α ς , κχ ί ι τ ε γ η ρ α σ α νο ι μ ε ν} ν π ο ι ή μ α σ ι ν, ο ι δ έ ε νγ ρ α μ -μ α ΐ ς, ο ι δ έ ε νχ ρ ω μ ά τ ω νκ ρ ά σ ε σ ι ν ,ο ίδ έ έ νά λ λ ο ι ςμ υ ρ ί ο ι ς, ο υδ υ ν η ΐ τ έ ν τ ε ςέ π ιτ η νά σ τ η νά ν α δ ρ α μ ε ΐ ν Ε χ ε ιγ α ρε κ ά σ τ ητ έ χ ν ηγ λ α φ υ ρ ό τ η τ α ς ,ο λ κ ο ύ ςτ ι ν α ς

δ υ ν ά μ ε ι ς, υ ψ' ω νέ ' ν ι ο ιψ ν χ α γ ω γ ο υ μ ε ν ο ικ α τ α μ έ ν ο υσ ι ν, έ κ λ ε λ η σ μ έ ν ο ιτ ώ νπ ρ ο ςφ ι λ ο σ ο φ ί α νο μ ο λ ο γ ι ώ νΌ < 5 ίε μ μ έ ν ω ντ α ΐ ςσ ν ν & ή κ α ι ςπ ο ρ ί ζ ε ιπ ά ν τ απ α ν τ αχ ό θ ε νπ ρ ο ςτ η νά ρ έ σ κ ε ι α ν α ν τ η ς .Ε ι κ ό τ ω ςο ν να υ τ ό ντ η ςπ ε ρ ία υ τ ή νπ ί σ τ ε ω ςά γ ά μ ε ν ο ςο ί ί ^ ο ςλ ό γ ο ςφ η -σ ι ν, ο τ ιχ α ιν υ νη να υ τ ώγ ν ν ηΣ ά ρ ρ α, ο τ ιτ η ν& ι -ρ α π α ι ν ί δ απ ρ ο ςτ η νε κ ε ί ν η ςά ρ έ σ κ ε ι α νη γ ά γ ε τ ο .Κ α - ί

μ η νω ς π ι ρτ ά Ι γ χ ν χ λ ι ασ υ μ β ά λ λ ε τ α ι π ρ ο ςφ ι λ ο σ ο φ ί αά ν ά λ η ψ ι ν, ο υ τ ωχ α ιφ ι λ ο σ ο φ ί απ ρ ο ςσ ο φ ί α ςκ τ η σ ι ν . Ε σ τ ιγ α ρφ ι λ ο σ ο φ ί αέ π ι τ η δ ε ν σ ι ςσ ο φ ί α ς ,σ ο φ ί αδ έε π ι σ τ ή μ ηθ ε ί ω νκ α ι ά ν θ - ρ ι ο π ί ν ω νχ α ιτ ώ ν χ ο ύ τ ωα ι τ ι ώ ν .Γ έ ν ο ι τα ν ο ν νώ ς π ε ρη ε γ κ ύ κ λ ι ο ςμ ο ν σ ι χ ηφ ι λ ο σ ο φ ί α ς ,ο ν τ ωκ α ι( μ λ ο σ ο φ ί α δ ο ύ λ ησ ο φ ί α ς .Φ ι -

Page 95: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 95/335

Ρ Η Ι Ε , .Ι ϋ ϋ .Ο Ο Ν Ο .Ε Κ υ ϋ .Ο Κ Α > Γ .$ .1 4 . 1 5 .8 7

λ ύ ' α ο φ ί αδ έ έ γ χ ρ ά τ ε ι α νμ έ νγ α σ τ ρ ό ς ,έ γ χ ρ ά τ ε ι α νδ ε )τ ω νμ ε τ άγ α σ τ έ ρ α ,έ γ χ ρ ά τ ε ι α νδ έ κ α ιγ λ ώ τ τ η ςά ν α -δ ι δ ά ά κ ε ι .Τ α ϋ τ αλ έ γ ε τ α ιμ ε ν( Ι ν ώδ ι 'α υ τ άα ι ρ ε τ ά ,σ ε μ ν ό τ ε ρ αδ εφ α ί ν ο ι τ ο, ε ϊ θ - ε ο ϋτ ι μ ή ςκ α ια ρ ε σ κ ε ί α ςί ' ν ε κ αε π ι τ η δ ε ν ο ι τ ο .Ι Ϋ Ι ε μ ν ή σ & α ιμ ε νο ν νδ ε ιτ η ςκ υρ ί α ς, ο π ό τ ε μ έ λ λ ο ι μ ε να υ τ ή ς& ε ρ α π α ι ν ί δ α ςμ ν ά -σ Ο - α ι' κ α ι λ ε γ ώ μ ε & ν .μ ε νά ν δ ρ ε ςε ί ν α ιτ ο ύ τ ω ν ,ν π α ρ χ έ τ ωδ ε ή μ ΐ νε κ ε ί ν ηπ ρ ο ςό λ ή θ - ε ι α νγ υ ν ή, μ ή )λ ε γ ε ' ο Θ - ω .

5 3 1 § ' ·1 5 . Λ ί δ ω σ ιδ εο ί κε ν & ν ςε ϊ ςτ η νΧ ά ν α ν α ί ω νΙ Λ . γ η νά φ ι κ ο μ έ ν ώ, α λ λ ά( . α τ άδ ε κ α ε τ ί α ντ η ς έ χ ε ιδ ι ατ ρ ι β ή ς .Τ ί 'δ ε *τ ο ϋ τ 'ε σ τ ί ν ,ο ν χύ μ ε λ ώ ςέ π - ι σ κ ε π τ έ ο ν .4 0 13Ε νά ρ / ΐ ΐμ ε ντ η ςγ ε ν έ σ ε ω ςη μ ώ νη ψ υ χ ήσ υ ν τ ρ ό φ υ ι ςτ ο ι ςπ ά & ε σ ιμ ό ν ο ι ςχ ρ η τ α ι ,λ ί π α ι ς ,ά λ γ η δ ό σ ι ,τ τ τ ο ί α ι ς ,

- Ι π ι & υ μ ί α ι ς, η ύ ο ν α ϊ ς, α δ ι άτ ω να ι σ θ ή σ ε ω νε π 'α υ τ ή νέ ρ χ ε τ α ι· μ ή π ωτ ο υλ ο γ ι σ μ ο ύβ λ έ π ε ι νδ υ ν α μ έ ν ο υτ άΤ ί ά γ α & άκ α ικ α κ α, κ α ιύ \δ ι α φ έ ρ ε ιτ α ϋ τ α α λ λ ή λ ωά χ ρ ι β α ϋ ν, ά λ λ 'ε τ ιν υ σ τ ά ζ ο γ τ ο ς ,κ α ιώ ςε νυ π ν ωβ α -ϋ ε ϊκ α τ α μ ε μ ν κ ό τ ο ς .Χ ρ ό ν ο υδ έπ ρ ο ϊ ό ν τ ο ς ,ο τ α νέ κ -β α ί ν ο ν τ ε ςτ η ςπ α ι δ ι κ ή ςη λ ι κ ί α ςμ ε ι ρ α κ ι ο ν σ & α ιμ έ λ λ ω -μ ι ν ,τ οδ ί δ υ μ ο νσ τ έ λ ε χ ο ςε ν & ν ςε κμ ι α ς, α ρ ε τ ήκ α ϊκ α κ ί α , φ ύ ε τ α ιρ ί ζ η ς' κ α ιπ ο ι ο ν μ ε & αμ ε ντ η νκ α τ ά -λ η ' ψ ι νά μ φ ο ϊ ν, α ' ι ρ ο υ μ ε & αδ έ π ά ν τ ω ςτ ή νε τ έ ρ α ν ,ο ϊ

μ ε νε υ φ υ ε ί ςά ρ ε τ ή ν, κ α κ ί α νδ έ ο ι ε ν ά ν τ ι ο ι .Τ ο ύ τ ω νπ ρ ο ν π ο τ υ π ω & έ ν τ ω νε ϊ δ έ ν α ιχ ρ ή ,ο τ ιπ α & ώ νμ ε νΑ ίγ υ π τ ο ςσ ι -μβ ο λ ά νέ σ τ ι ,κ α κ ι ώ νδ έή Χ ά ν α ν α ί ω νγ ή 'ώ ς τ 'ε ΐ κ ό τ ω ςά ν α σ τ ή σ α ςά π 'Λ ί γ υ π τ ο υτ ο νλ α ό ν ,ε ι ςτ ή νΧ ά ν α ν α ί ω νι ί γ ε ιχ ω ρ ά ν .ν Λ ν & ρ ο ) π ο ςγ α ρ, ω ςε φ η ν, ί ί μ αμ ε ντ ήγ ε ν έ σ ε ιτ οΑ ί γ ν π τ ι ο νπ ά & ο ςε λ α -χ ε νο ί κ ε ΐ ν, ή δ ο ν α ϊ ςκ α ιά λ γ η δ ό σ ιπ ρ ο ς ε ρ ρ ι ζ ο > μ έ ν

Λ υ & ι ςδ έ ά π ο ι κ ί α νσ τ έ λ λ ε τ α ιτ ή νπ ρ ο ςκ α κ ί α ν ,ή δ ητ ο υλ ο γ ι σ μ ο ύπ ρ ο ςτ οό ' ξ υ ω π έ σ τ ε ρ ο νέ π ι δ ε δ ω κ ό τ ο ς ,κ α ικ α τ α λ α μ β ά ν ο ν τ α ςμ έ να μ φ ό τ ε ρ αά γ α & ό ντ εο υκ α ϊκ α κ ό ν, τ οδ έχ ε ί ρ ο να ϊ ρ ο υ μ έ ν ο υδ ι ά τ όπ ο ) . ύμ ε τ έ χ ε ι ντ ο υϋ - ν η τ ο ΰ, ψ τ ο κ α κ ό νο ι κ ε ΐ ο ν ,έ π ε ϊκ α ϊτ όε ν α ντ ί ο ντ ω9 - ε ί ωτ ό ά γ α & ό ν .

Page 96: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 96/335

Page 97: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 97/335

Ρ Η Π . .Π Π ΧΟ Ο Ν β .Ε Κ υ Ο .β Κ Α Τ .$ .1 7 . 8 9

τ ά ςε ν χ ά ς, τ ά ςά π α ρ χ ά ς ,τ α τ ώ νι ε ρ ί ω νΙ ν δ ε λ ί χ ηδ ώ ρ α, τ η ντ ο νΠ ά σ χ αδ ι α τ η ρ η σ ι γ, τ ο νΊ λ α σ μ ό ν ,* )τ - η νδ ι απ ε ν τ η κ ο ν τ α ε τ ί α ς α φ ε σ ί ντ ε χ α ιε ϊ ς ' τ ά ςα ρχ α ί α ςλ ή ξ ε ι ςε π ά ν ο δ ο ν, τ η νχ α τ α σ χ ε ν η ν τ η ςά δ ι α λ ΰ -τ ο νσ χ η ν η ς ,* * )ά ' λ λ αμ ν ρ ί α ,ω νμ α χ ρ ό να νί ΐ ημ ε -μ ν η σ & α ι .Τ αδ ε χ α ί ρ ι αο νπ α ρ ι τ ί ο ν .Α ν τ ί κ α ,τ ο νΝ ώ εη μ ϊ ν— π ρ ώ τ ο ςδ ί ο ύ τ ο ςδ ί κ α ι ο ςε ν τ α ΐ ςί ε ~ρ α ΐ ςά ν ~ ε $ ρ ή 9 · ηγ ρ α φ α ΐ ς— α π ότ ο νδ ι α π λ α σ ϋ - ε ν τ οί χ γ η ςε ι ς ά γ ε ιδ ί χ α τ ο ν, ο ν χ ί ν ι α υ τ ώ νπ λ ή & ο ςε π ι -

σ τ η σ α ιβ ο ν λ ό μ ί ν ο ς ,ά λ λ αδ ι δ ά ' ξ α ισ α φ ώ ς ,ό τ ιω ς π ί ρδ ί χ ά ςά ρ ι & μ ώ ντ ώ νά π ομ ο ν ά δ ο ςε σ τ ιπ ί ρ α ςτ ε λ ε ι ό -τ α τ ο ν, ο ν τ ωτ ο δ ί κ α ι ο νε ν ψ ν χ γ }τ ε λ ε ι ο νχ α ιπ ί ρ α ςό ν τ ω ςτ ώ νχ α τ άτ ο νβ ί ο νπ ρ ά ξ ε ω ν .Τ η νμ ε νγ α ρη ο λ λ ν π λ α σ ϊ α ζ ο μ ί ν η νε φ 3ε α υ τ η ντ ρ ι ά δ απ ρ ο ςε ν ν ά -τ ο νγ ί ν ι σ ι νά ρ ι & μ ο νπ ο λ ε μ ι ω τ ά τ η νε ξ ι ϊ π ο νο ι χ ρ ησ μ ο ί ,τ η νδ ί ε π ι β ε β η χ ν ϊ α ρμ ο ν ά δ απ ρ ο ςε χ π λ η ρ ω σ ι ν

δ ι χ ά δ ο ςω ς ψ ί λ η νά π ε δ ε ξ α ν τ ο .Σ η μ ε ΐ ο νδ ί τ ά ςΙ ν ν ί ατ ώ νβ α σ ι λ έ ω νά ρ χ ά ς , η ν ί χ αη ε μ φ ύ λ ι ο ςα ν ε ρ ρ ι π ί σ & ησ τ α σ ι ς ,τ ώ ντ ε σ σ ά ρ ω νπ α & ώ νπ ρ ο ςτ ά ςη ε ν τ εα ι σ θ ή σ ε ι ςχ ο ν ι σ α μ ί ν ω ν ,χ α ι .π ό ρ & η σ ι νχ α ικ α -Τ α σ χ α ψ η νκ ι ν δ υ ν ε υ ο ΰ σ η ςτ ρ ό π ο ν π ό λ ε ω ςτ η ς' ό λ η ςά -ν α δ ε χ ε σ & α ιψ ν χ η ς, ε κ σ τ ρ α τ ε ί σ α ς6 σ ο φ ό ςΑ β ρ α ά μκ α τ έ λ υ σ εδ ί χ α τ ο ςέ π ι φ μ ν ε ί ς .Ο ν τ ο ςά ν τ ιχ ε ι μ ώ ν α ς

γ α λ η ν η ν ,χ α ιν γ ε ί α νά ν τ ιν ό σ ο υ , χ α ιζ ω η ν ,ί ί δ ε ιτ οά λ η & ε ςε ι π ε ί ν ,ά ν τ ιθ α ν ά τ ο υπ α ρ ε α χ ε ν α σ ε , τ ο νν ι κ η -φ ό ρ ο ν& ε ο ντ ρ ο π α ι ο φ ό ρ ο να υ τ ό νά ν α δ ε ί ξ α ν τ ο ς ,ψχ α ιτ ά ς δ ε χ ά τ α ςχ α ρ ι σ τ ή ρ ι ατ η ςν ί χ η ς ά ν α τ ί ϋ - ηβ ι . Κ α ιπ α ν τ ό ςμ ί ν τ ο ιτ ο υ ε λ & ό ν τ ο ς υ π ότ η νρ ά β δ ο ν, Υ ) λ έ γ ωδ ε τ η νπ α ι δ ε ί α ν ,η μ ί ρ ο υχ α ιτ ι -3 - α σ σ ο νθ - ρ ί μ μ α τ ο ςτ ό δ ί χ α τ ο νά π ο χ ρ ί ν ε τ α ι ,ν ό μ ο υπ ρ ο ς τ ά ' ξ ε ιγ ι ν ό μ ε ν ο ν ά γ ω ν■ ν αε κπ ο λ λ ώ νδ ι δ α —Ο κ ώ μ ε & ατ η νδ ε χ ά δ ο ςπ ρ ο ς& ε ό νο ι κ ε ι ό τ η τ α ,χ α ι

* )Ι β τ .2 3 ,2 7 .2 5 , 9 . — ) Ε χ ο θ .2 6 ,1 .1 6 .—* * * )Ο β Β .1 4 ,1 » < Ν .— ί ) Ι β τ .2 7 ,3 2 .. . . . . ; , .

Page 98: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 98/335

9 0 Ρ Η Ι Ι , . ΐ υ ΐ ) .Ο Ο Ν Ο .Ε Κ ϋ Ρ .Ο Β Α Τ .$ .1 7 .1 8 .

τ η ντ ο νε ν ν ά τ ο να ρ ι θ μ ο ίπ ρ ο ςτ ο θ ν η τ ο νη μ ώ νγ έ ν ο ς .

6 3 3 § . 1 8 . Ά λ λ αγ α ρο ν χα π όζ ώ ω νμ ό ν ο νά π ά ρ —Μ , . χ ε σ θ α ι δ ε κ ά τ α ς ,ά λ λ αχ α ϊά π οτ ω νο σ αε χ γ η ςβ λ α —σ τ ά ν ε ι ,δ ι ε ί ρ η τ α ι . Π ά σ αγ α ρ ,' φ η σ ϊ δ ε κ ά τ ητ η ςγ η ςά π ατ ο νσ π έ ρ μ α τ ο ςχ α ϊτ ο νκ α ρ π ο ί )τ ο ν' ξ ν λ ί -■ ν ο νί σ τ ϊ ν' ά γ ι ο ντ ψχ ν ρ ί ω ·χ μπ ά σ αδ ε κ ά τ ηβ ο - 4 3ώ νχ α ϊπ ρ ο β ά τ ω ν, χ α ϊπ ά νο α νδ ι ε λ θ ηΙ ν τ ωα ρ ι - Ρθ μ ωυ π ότ η νρ ά β δ ο ν, τ ο δ έ χ α τ ο νε σ τ α ι ά γ ι ο ντ ωχ ν ρ ί ω .* ) Ό ρ ά ςο τ ιχ α ϊά π οτ ο νπ ε ρ ϊη μ ά ςο γ χ ο νσ ω μ α τ ι κ ο ν ,ο ς γ ε ώ δ η ςχ α ϊξ ύ λ ι ν ο ςο ν τ ο ι ςε σ τ ϊ ν ,ο ϊ ' ε -τ α ι δ ε ΐ νά π ά ρ χ ε σ θ α ι; Ή γ α ρ ζ ω ήχ α ϊή δ ι α μ ο ν ήχ α ϊ α ν ξ η σ ι ςχ α ϊ υ γ ε ί αα ν τ ώθ ε ι αγ ί ν ε τ α ιχ ά ρ ι τ ι .' Ο ρ ά ς' ό τ ιχ α ϊά π οτ ω νε νη μ ΐ να ν τ ο ϊ ςζ ώ ω νά λ ο γ ω ν—τ α ν τ αδ ε ι ί α ι να ι σ θ ή σ ε ι ς—π ά λ ι νά π ά ρ χ ε σ θδ ι ε ί ρ η τ α ι; Τ ογ α ρο ρ ά νχ α ϊά κ ο ν ε ι νχ α ϊό α ψ ρ α ί ν ε α

χ α ϊγ ε ν έ σ θ α ιϊ τ ι τ ε ά π τ ε σ θ α ιδ ω ρ ε α ϊθ ε ϊ α ι ,ν π έ ρω νί ν χ α ρ ι σ τ η τ ε ο ν .Ά λ λ άγ α ρο υ μ ό ν ο νΙ π ϊ τ ο ι ς' ξ ν λ ί -ν ο ι ςχ α ϊγ η ί ν ο ι ς ,σ ω μ α τ ι κ ο ϊ ς ,ο ν δ' ί π' ά λ ό γ ο ι ςζ ω ο ι ς ,χ α ΐ ςα ι σ θ ή σ ε σ ι ,τ ο νε ν ε ρ γ ε τ η νΙ π α ι ν ε ΐ νδ ι δ α σ χ ο μ εν λ λ αχ α ϊ ε π ϊτ ων ώ ,ο ς, χ ν ρ ι ' ω ςε ί π ι ΐ ν ,ϋ ν θ ρ ω π οΙ σ τ ι νε ν ά ν θ ρ ώ π ω, χ ρ ι ί τ τ ω νε ν χ ε ί ρ ο ν ι ,α θ ά ν α τ οι ν θ ν η τ ω ./ ί ι άτ ο ν τ οο ? μ α ιτ ά π ρ ω τ ό τ ο κ ακ α θ ι έ

ρ ω σ ε π ά ν τ α ,τ η ν δ ε χ ά τ η ν, λ έ γ ωΛ ε ν ϊ τ ι χ ή ν φ νά ν τ ι χ α τ α λ λ α ' ξ ά μ ε ν ο ς, π ρ ο ςδ ι α τ η ρ η σ ι νχ α ϊψ ν λ ο , χ ηο σ ι ό τ η τ ο ςχ α ϊ ε υ σ έ β ε ι α ςχ α ϊλ ε ι τ ο ν ρ γ ι ώ ν, α ϊ π ρ ο ς

• τ ή ντ ο ΐ ιθ ε ο ντ ι μ ή νά ν α ψ ε ' ρ ο ν τ α ι .Τ όγ ά ρπ ρ ώ τ ο νχ α ϊά ρ ι σ τ ο νε ν ή μ ΐ να ν τ ο ϊ ςο λ ο γ ι σ μ ό ςε σ τ ι ,χ α ϊάξ ι ο ντ ά ςσ ν ν ί σ ε ω ςκ α ιά γ χ ι ν ο ί α ς ,κ α τ α λ ή - ψ ε ω ςτ ε κ α ιψ ρ ο ν η α ε ω ς ,χ α ϊτ ω νά λ λ ω νδ υ ν ά μ ε ω ν ,ό α α ιπ ε ρ ϊα υ

τ ό νε ϊ σ ι ν, ά π α ρ / ά ςά ν α τ ι θ ε ν α ιθ ε ω, τ ωτ τ νε ν φ ο -ρ ί α ντ ο υδ ι α ν ο ε ΐ σ θ α ιπ α ρ α σ / ό ν τ ι . Ε ν θ ε νδ ε ο μ ε νά σ χ η τ ή ςο ρ μ η θ ε ί ςε υ χ ό μ ε ν ο ςε ί π ε , Π ά ν τ ω νω νά νμ ο ιδ ω ς, δ ε κ ά τ η νά π ο δ ε κ α τ ώ σ ωσ ο / . * * )Ο ί «

* )Ι β ν .2 7 ,3 0« ς .—* * )Ο β η .2 8 , 2 2 .

Page 99: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 99/335

Ρ Η Λ . Ι Γ / ϋ .( ί θ Ν β . Ε Κ υ θ . Θ Κ Α Τ .Μ β .1 9 .0 4

χ ψ η σ μ ^ ό ςό ' μ ί τ ά' τ ά ςΙ π ι Κ κ / ό ν ς ,ε ΰ γ β ξΑ ν α γ ρ α φ ε ί ς ,ί ς ο τ η να ν τ ο μ α & ήκ α ια ν τ ο δ / δ α χ τ ο νλ α χ ώ νί ε ρ ω -σ ν ν η νπ ο ι ε ί τ α ιΜ ε λ χ ι α ε δ έ κ, ' ^ Έ δ ω χ ε/ « ρ ,ψ η σ ι ν ,

| ά ν τ ωδ ε χ ά τ η να π όπ ά ν τ ω Ρ ,* ) α π ότ ώ νχ α τ 'α ϊ -σ & η σ ι ντ ο κ α λ ώ ςα ι σ Ο - ά ν ε σ θ - α ι, α π ότ ώ νκ α τ άλ ό -γ Ό ν τ όε υ λ έ γ ε ι ν, α π ότ ω νκ α τ άν α ν ν' - τ όε ν δ ι α - ν ο -ι ν σ & α ι .Π α γ κ ά λ ω ςο ί νχ α τά ν α γ κ α ί ω ςά μ αΙ ν ε ϊ δ ε ιπ α ρ α δ ι η γ η μ α τ ο ς , η ν ί χ άτ η ςο ν ρ α ν ί ο νχ α ί& ε ι ' α ςτ ρ οφ ή ςτ ό μ ν η μ ε ΐ ο νε ν σ τ - ά μ ν ώχ ρ ν σ ώχ α θ - ι ε ρ ο ν τ ο ,' ρ η -ϋ \ ν, ω ς * Λ ρ ατ ό Γ ο μ ό ρδ έ κ α τ ο ντ ω ντ ρ ι ώ νμ έτ ρ ω νη ν . * * )Έ ν' ή μ Γ νγ α ρα ν τ ο ΐ ς τ ρ ί αμ ί τ ρ αε ίν α ιδ ο κ ε ΐ, α ΐ σ θ - η σ ι ς ,λ ό γ ο ς ,ν ο ν ς' α ϊ σ & η τ ώ νμ ε να ι -Ο & η σ Ι ς ,ό ν ο ' μ ά τ ω νδ ε χ α ιρ η μ ά ΐ ι ο νκ α ιτ ω νλ ε γ ο μ έ -Φ ι ο ν6 λ ό γ ο ς ,ν ο η τ ώ νδ ε ν ο ϋ ς . ' Μ φ 'ε κ ά σ τ ο υδ ητ ώ ντ ρ ι ώ νμ έ τ ρ ω ν■ '' Ί ο ί τ ό Ηά π ά ρ κ τ έ ο ν ώ ς π ε ρτ ι ν άι ε ρ ά νδ ε ) 0 ^ ] Ρ ,' ί ν αχ ' α ΐτ ό λ έ γ ε ι ν ,κ α ιτ ό α ϊ α & ά ν ε σ & α ι ,χ α ίτ όχ ί χ τ α ) . α μ β 0 4 ' ε ι ν ,ά ν υ π α ι τ ί ω ςκ α ι υ γ ι ε ι ν ώ ςκ α τ ά& ε ό ν

5 3 4ε ξ ε τ ά ζ η τ α ι .Τ ό γ α ρά λ η & ι ν ό νκ α ιδ ί κ α ι ο νμ ί -Μ , τ ρ ' ο ντ ο ν τ 'ε ' σ τ ι ,τ ά δ $ χ α & ' η μ ά ςψ ε υ δ ήτ ί χ α ί

1 Μ Μ * Γ *Μ » * : · ν » Μ Η : »ι ΐ ί » · » . . . · . . > ' , . . , _ »· , ; . » . - » ·; ; , . · · . «

§ ; 1 9 . Ε ι κ ό τ ω ςο γ νχ α ϊε π ϊτ ώ ν& ϋ σ ι ώ ντ όμ ε νδ έ κ α τ ο ντ ο νμ έ τ ρ ο υτ η ςσ ε μ ι δ ά λ ε ω ςτ ο ι ςί ε ρ ε ί ο ι ςε π ϊτ ο νβ ω μ ό να υ ν α π έ ν ε χ 9 - η π ε τ α ι .Ό < ί ϊ ιε ν ν α τ ο ςά ρ ι -4 3 9

■ & μ ό ς , 'τ ό λ ε ί ψ α ν ο ντ ο νδ ε κ ά τ ο υ ,π α ρ *η μ ΐ ν α ν τ ο ΐ ζ Ρχ α τ α μ ε ν ε ΐ .Τ ο ν τ ο ι ςσ υ ν ά δ ε ικ α ιη τ ώ νι ε ρ έ ω νε νδ ε λ ε χ ή ς& ν σ ί α .Τ ό γ ά ρ 'δ έ κ α τ ο ντ ό τ ο νν ψ ισ ε μ ι -δ ά λ ε ω ςά ε ιδ ι ε ί ρ η τ α ιπ ρ ο ς ψ έ ρ ε ι να ν τ ο ΐ ς .* * * · )' Έ μ α -& ο ν γ α ρτ ο ν ε ν ν α τ ο ν υ π ε ρ β α ί ν ο ν τ ε ςα ι σ θ - η τ ό νδ ο ν ή σ ε ι& ε ό ν, τ ο νδ έ κ α τ ο νκ α ιμ ό ν ο νο ν τ αά ψ ε ν δ ώ ς ,π ρ ο ς -χ ν ν ε ΐ ν .Έ ν ν έ άγ α ρό κ ό σ μ ο ςέ λ α χ ε μ ο ί ρ α ς ,ε ν ο υ - * ·

ρ α ν ώμ ε νο κ τ ώ ,τ η ντ ε α π λ α ν ήκ α ιτ ά ςε π τ άπ ε -η λ α ν η μ έ ν α ςε ν τ ά ' ξ ε σ ιψ ε ρ ο μ έ ν α ςτ α ΐ ςα υ τ α ΐ ς ,ε ν ν ά —

* ) Ο β η .1 4 ,2 0 ., — * * )Ο β η .1 6 ,3 6 .— * * * )Ε χ ο ό .1 6 ,2 0 .

Page 100: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 100/335

9 2 Ρ Η Π » .ϊ ϋ Β .Ο Ό Ν Ο .Ε Κ ϋ Ι ) .© Κ Α Τ .§ .1 9 -

τ η νδ ί τ η νσ υ νν δ α τ ιχ α ι ά ί ρ ι ·τ ο ύ τ ω νγ ά ρμ ί α .σ υ γ γ έ ν ε ι α, τ ρ ο π ά ςχ α ιμ ι τ α β ο λ ά ςπ α ν τ ο ί α ςδ ε χ ο μ ί

ν ω ν .Ο ιμ ε νο ν ν π ο λ λ ο ίτ ά ςΙ ν ν ί ατ α ν τ α ςμ ο ί ρ α ςκ α ιτ ο νπ α γ ί ν τ α κ ό σ μ ο νε ξα υ τ ώ νΙ τ ι ' μ η α α ν* ο « ϊ ^τ έ λ ε ι ο ςτ ο νυ π ε ρ ά ν ωτ ω νι ν ν ί α ,. δ η μ ι ο υ ρ γ ό να υ τ ώ ν6 ε ό νδ ί χ α τ ο ν . Ο λ ο νγ ά ρν π ε ρ κ ΰ ψ α ςτ ό έ ρ γ ο ν .ε π άγ ε ιτ ο ντ ε χ ν ί τ η ν , κ α ιι χ ί τ η ςχ α ιθ ε ρ α π ε υ τ ή ςε σ π ο ν -δ α ζ ε να ν τ ο νγ ε ν έ σ θ α ι■ δ ι α, τ ο ϋ τ οδ ε κ μ τ η νε ν δ ε λ ε χτ ω δ ε χ ά τ ωχ α ιμ ό ν ωχ α ια ϊ ω ν ί ωο ι ε ρ ε ν ςα ν α -

τ ί & η σ ι .Τ ο ϋ τ 'ϊ σ τ ι, χ ν ρ ι ' ω ςε ι π ε ί ν ,τ ο ψ υ χ ι χ ό νΠ άσ χ α, η π α ν τ ό ςπ ά θ ο υ ς' κ α ϊπ α ν τ ό ςά ί σ θ η τ ο ϋ \δ ι ά -β α σ ι ςπ ρ ο ςτ ό δ ί χ α τ ο ν ,ο δ ην ο η τ ό νε α τ (χ α ιθ ε ί ο ν .Λ ί γ ε τ α ιγ ά ρ , Τ ηδ ε κ ά τ ητ ο νμ η ν ό ςτ ο χ / γ ο υ\ α β έ -τ ω σ α νί ' χ α ο τ ο ςπ ρ ό β α τ ο νκ α τ ,3 . ο ί κ ί μ ν ,* ) ν αα π οτ η ςδ ε κ ά τ η ςτ ωδ ε κ ά τ ωχ α θ χ ε ρ ω θ ηγ ά , θ υ μ α γ αδ ι ο ι —τ η ρ η θ ί ν τ αε ν τ η ψ ν γ τ \κ α τ άδ υ ομ ο ί ρ α ς -ε χ τ ρ ι ώ ν

π ι ψ ω τ ι σ μ ί ν η ,μ έ χ ρ ι ςμ ν ό λ ηδ ι *ό λ ω νγ ε ν ο μ ί ν ηφ έ γγ ο ςο ν ρ ά ν . ι ο ν ,ο ? «π λ η σ ι φ α η ςσ ε λ ή ν ηχ α τ μδ ε υ τ έ ρ αε β δ ο μ ά δ ο ςπ α ρ α ν ξ η σ ι ν, μ η μ ό ν ο νφ υ λ ά τ τ ε ι να λ λ άχ α ιϊ ε ρ ο υ ρ γ ε ΐ νη δ ηδ ν ν η τ α ιτ ά ςά α ι ν ε ΐ ςχ α ιά μ ω μ ο υπ ρ ο χ ο π ά ς ,τ ο υ τ έ σ τ ι ν :Ί λ α σ μ ο ν ς ,Κ α ϊγ ά ρο ύ τ ο ς δ εχ ά τ ητ ο νμ η ν ό ςβ ε β α ι ο ύ τ α ντ ο νδ ί χ α τ ο νι χ ε τ ε υ ο ν α

ι θ ε ό ν. ψ υ χ ή ς ,χ α ιτ η ντ α π ε ι ν ό τ η τ α ,χ α ι . - ο ν δ ί ν ε ι α ντ ο ΰ

γ ε ν ν η τ ο νπ ε ρ ί ν ο ι α νλ ο γ ι σ μ ο ύπ ε π ο ι θ ν ί α ς , -χ α ιτ ά ςΙ να π α σ ιτ ο ι ςχ α λ ο ΐ ςΰ π ε ρ β ο λ ά ςχ α }α κ ρ ό τ η τ α ςτ ο ϋά γ ε ν —ν ή τ ο υδ ι δ ι δ α γ μ ί ν η ς . Ι λ ε ω ςο ν ν ,χ α ιά ν ε υι κ ε τ ε ί α ςΙλ ε ω ςε ν & ν ςγ ί ν ε τ α ιτ ο ι ςε α υ τ ο ν ς χ α κ ο ν σ ικ α ϊα υ σ τ ί λ ^λ ο υ σ ι ,κ α ϊμ η \χ μ υ χ ή σ μκ α ιο ί ή σ ε ίψ υ σ ω μ ί ν ο ι ς .Τ ο ν τ *ε σ τ ί νά ψ ε σ ι ς, τ ο ϋ τ ' ί λ ε ν θ ε ρ ί απ α ν τ ε λ ή ςψ υ χ ή ς ,ο νΙ π λ α ν η θ ητ ε π λ ά ν ο νά π ο σ ε ι ο μ ε ν η ςχ α \π ρ ο ςτ η ναπ λ α ν ήφ ν σ ι νμ ε θ ο ρ μ ι ζ ο μ ί ν η ς ,κ μ ιε π ιτ ο υ ςκ λ ή ρ ο υ ςί -

δ 3 5 π α ν ι ο ν σ η ς ,ο ν ς ε λ α χ ε ν , η ν ί χ α λ α μ π ρ ό νκ α ιτ ο ι ςΜ . 7 ί ί ( ) ίτ ω νκ α λ ώ νπ ό ν ο ι ςη ν θ ε ί .Τ ό τ εγ ά ρα υ τ ή ντ ω ν

* )Ε χ ο ί .1 2 ,3 .

Page 101: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 101/335

Ρ Η Π . ;Ι ϋ ϋ ,0 Ο Ν ( * .Ε Κ ϋ ϋ .Ο Κ Α Τ .5 .1 9 .2 0 .9 3

α & λ ω ν .ά γ ά μ ε ν ο ςό ι ε ρ ό ςλ ό γ ο ς{ τ ί μ η σ ε ,γ έ ρ α ςέ ' ξ α ί ρ ε -τ ο νδ ο ν ς ,κ λ η ρ ο νά θ ά ν α τ ο ν, τ η νε ν ά φ θ ά ρ τ ωγ ί ν ε ι

τ ά ' ξ ι ν .Τ ο ύ τ οχ α ι Ι Α β ρ α ά μο σ ο φ ό ςι κ ε τ ε ύ ε ι ,μ ε λ λ ο ύ σ η ςΙ μ π ί π ρ α σ θ α ιλ ό γ ωμ ε ντ η ςΣ ο δ ο μ ί τ ι δ ο ςγ η ς ,έ ρ γ ωδ ε4 4 0τ η ςέ σ τ ε ι ρ ι ο μ έ ν η ςτ ά κ α λ άκ α ιτ υ φ λ ή ςτ ο νλ ο γ ι σ μ ό ν Ρ' ψ ν χ η ς, ' ί ν 'ε ά νε υ ρ έ θ ητ ό δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ςμ ν η μ ε ϊ ο ν , ι \δ ε χ ά ς* ) ε ν α υ τ ή, τ ύ χ ητ ι ν ό ςα μ ν η σ τ ί α ς . Α ρ χ ε τ α ιμ ε νο υ ν τ η ςΙ κ ε σ ί α ςα π ότ ο ντ η ςα φ έ σ ε ω ς α ρ ι θ μπ ε ν τ η κ ο ν τ ά δ ο ς, λ ή γ ε ιδ ε ε ι ςδ ε κ ά δ α , τ η ντ ε λ ε υ τ α ί α ν

ά π ο λ ν τ ρ ω σ ι ν . , . . . . .§ . 2 0 . Ι Α φ 'ρ νμ ο ιδ ο κ ε ϊ κ α ιΜ ω ν σ η ςμ ε τ άτ η νχ ι λ ι ά ρ χ ω νκ α ιε κ α τ ο ν τ ά ρ χ ι ο νκ α ιπ ε ν τ η κ ο ν τ ά ρ χ ω να ' ί -ρ ε σ ι νε π ίπ ά σ ιδ ε κ α δ ά ρ / ο υ ςχ ε ι ρ ο τ ο ν ε ϊ ν ,* * )' ί ν ' ^ μ ^ό ν ν α ι τ οδ ι ατ ω νπ ρ ε σ β υ τ έ ρ ω ντ ά ξ ε ω ν β ε λ τ ι ο ϋ σο ν ο υ ς ,α λ λ άτ ο ι δ ι ατ ω νυ σ τ ά τ ώ νχ α θ α ί ρ η τ α ι .Ι Σ ά γ κ α λ ο νδ έ δ ό γ μ ακ α ιο τ ο ϋφ ι λ ο μ α θ ο ύ ςπ α ι ς

% ' μ α θ ε ν, η ν ί κ ατ η νθ α υ μ α σ τ η νε κ ε ί ν η νε π ρ έ σ β ε ν ετ ι ρ ε σ β ε ί α ν, α ν τ ο μ α θ ε ΐσ ο φ χ ΐ ίπ ρ ο ξ έ ν ω νο ι κ ε ι ο τ ά τ η νά ρ ε τ η ν ,ε π ι μ ο ν η ν .' Ά έ κ αγ α ρ κ α μ ή λ ο υ ςλ α μ β άν ε ι * * * )τ η νδ ε κ ά δ α ς ,λ έ γ ωδ επ α ι δ ε ί α ςό ρ θ η ς ,ά ν ά -μ ν η σ ι ν ,α π όπ ο λ λ ώ νά π ο π ε ι ρ ω μ έ ν ο υτ ο ϋκ υ ρ ί ο υμ ν ήμ ω ν . Λ α μ β ά ν ε ιδ ε κ α ιτ ω να γ α θ ώ νε κ ε ί ν ο υδ η -Χ ο νω ςο υ κί ί ρ γ υ ρ ο ν, ο υ δ έγ ρ υ α ο ντ ι ν α ,η α λ λ οτ ώ ν

Ι ν υ λ α ι ςφ θ α ρ τ α ΐ ς, —τ η νγ ά ρα γ α θ ο ύπ ρ ό ς ρ η σ ι νο υ δ έ π ο τ ετ ο ύ τ ο ι ςέ π ε φ η μ ι σ εΜ ω ν σ ή ς, — α λ λ άτ άγ ν ή σ ι α ,α δ ηψ υ χ ή ςε σ τ ιμ ό ν α ,ε φ ο δ ι ά ζ ε τ α ικ α ιε μπ ο ρ ε ύ ε τ α ι ,δ ι δ α σ κ α λ ί α ν ,π ρ ο κ ο π ή ν, σ π ο μ δ ή ν, π ό -θ ο ν, ζ η λ ο ν ,ε ν θ ο υ σ ι α σ μ ο ύ ς ,π ρ ο φ η τ ε ί α ς ,τ ο ϋκ α τ ο ρ -θ ο ΰ νέ ρ ω τ α . Ο ΐ ςέ μ μ ε λ ε τ ώ νκ α ιε ν α σ κ ο ύ μ ε ν ο ς ,ό τ α νω ς π ε ρε κ π ε λ ά γ ο υ ςέ ν ο ρ μ ί ζ ε σ θ α ιλ ι μ έ ν ιμ έ λ λ η ,λ η -■ ψ ε τ α ιμ ε ν δ ύ οε ν ώ τ ι α, α ν άδ ρ α χ μ η νο λ χ η ν, ι ρ έ λ -λ ι αδ ε δ έ κ αχ ρ υ σ ώ νε π ίτ ά ςχ ε ί ρ α ς τ η ςπ ρ ο ' ξ ε ν ο υ μ έ

· ) Ο β η .1 8 ,3 2 . — * * )Ε χ ο ύ .1 8 ,2 5 . — * * * )Ο β η .2 4 ,1 0 .

Page 102: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 102/335

Φ *Ρ Η Η , .Ι ϋ Ώ .0 Ο Ν & .Ε Κ ϋ ϋ .6 Κ Α Τ .$ .2 0 .Μ .ί ν η ς * ' )' Ώ& ε ο π ρ ε π ο ύ ςκ ό σ μ ο υ / Ι ρ α χ μ ή νμ ε \ε ί

ν α ιτ ό ά κ ο υ σ μ α ,κ α ιμ α ν α δ αα ρ ρ α γ ήκ α ιό λ κ ό νφ ν —ο ι ν .Ι Α κ ο ηγ α ρο ν δ ε ν ϊσ χ ό λ α ζ α νε μ π ρ ε π έ ς ,ό τ ιμ η7 . ό γ ωε ν ϊ, ο ς α ν τ ά ςτ ο νε ν ό ςά ρ ι τ ά ςκ α ιμ ό ν ο ν& ε ο ύκ α λ ώ ςό ι ε ξ ε ρ χ η τ α ι ./ Ι ε χ αδ εχ ρ υ σ ώ ντ α ε γ χ ε ιρ ή μ α τ α' π ρ ά ξ ε ι ςγ α ρα ϊ κ α τ άσ ο φ ί ά ντ ε λ ε ι ' ο ι ςά ρ ι —& μ ο ΐ ςβ ε β α ι ο ύ ν τ α ι, κ α ΐ ε σ τ ί νε κ ά σ τ ητ ι μ ι ω τ ε ρχ ρ υ σ ο ύ . ι / ' ' » * · ι · '

§ . 2 1 . Τ ο ι α ύ τ ητ ι ςε σ τ ικ α ιη ά ρ ι σ τ ί ν δ η ν

κ ρ ι θ ε ί σ ατ ώ να ρ χ ό ν τ ω νε ί ς φ ο ρ ά, τ ν ε π ο ι ή σ α ν τ■ η ν ί κ αη ψ υ χ ήκ α τ α σ χ ε ν α σ & ε ΐ σ α υ π όφ ι λ ο σ ο φ ί α ςϊ ε —ρ ο π ρ ε π ώ ςτ ά ε γ κ α ί ν ι αή γ ε να υ τ ή ς ,ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ στ & /ό ' ι δ α σ κ ά λ ωκ α ιυ φ η γ η τ ΐ ]θ ε ώ .' ' Θ υ ' ί ' σ κ η νγ α ρδ ί χ α .χ ρ υ σ ώ νπ λ ή ρ η θ υ μ ι ά μ α τ ο ςά ν α τ ί θ η σ ι ν, * * ) ν ατ ά ςυ π όφ ρ ο ν ή σ ε ω ςκ α ιπ ά σ η ςα ρ ε τ ή ςά ν α δ ι δ ο μ ία ν ρ α ςό μ ό ν ο ςε π ι κ ρ ί ν ησ ο φ ό ς .Έ π ε ι δ ά νδ ε δ ό ξ ω —

5 3 6σ ι νε ί ν α ιπ ρ ο ς η ν ε ΐ ς, τ ό ε φ ν μ ν ι ο νι ί σ ε τ α ιΒ ί ω ϋ σ ήΜ . λ ε γ ω ν, ■ ^ Ω σ φ ρ ά ν & ηκ ύ ρ ι ο ςό σ μ η νε υ ω δ ι ά ς ,τ ό ό -σ φ ρ α ν θ - ή ν α ιτ ι θ ε ι ςε π ϊτ ωα υ ν α ι ν ε α α ι' ο υγ α ρά ν -θ ρ ω π ό μ ο ρ φ ο ς, ο ί δ εμ υ κ τ ή ρ ω ν, η τ ί ν ω νά λ λ ω νο ργ α ν ι κ ώ νμ ε ρ ώ νχ ρ ε ΐ ο ς .Π ρ ο ϊ ώ νδ εκ α ιτ όθ ε ί ο νέ ν -

■ δ ι α ί τ η μ α, τ η νσ κ η ν ή ν, ■ δ ί χ αα υ λ α ί α ς Ι ρ ε ϊ 'τ ό γ α ρτ η ςο λ η ςπ ή γ μ ασ ο φ ί α ςά ρ ι & μ ό ντ ε λ ε ι ο νε ϊ -

λ η χ ε, δ ε κ ά δ α .Σ ο φ ί αδ έ α υ λ ήκ α ιβ α σ ί λ ι ι ό νε σ τ ι4 4 1τ ο νπ α ν η γ ε μ ό ν ο ςκ α ιμ ό ν ο υβ α σ ι λ έ ω ςα ν τ ο χ ρ ά τ ο ρΡ .Ό μ ε νδ ήν ο η τ ό ςο ί κ ο ςο ν τ ο ς, α ϊ σ & η τ ό ςδ έ όκ όσ μ ο ςε σ τ ί ν, ε π ε ι δ ή κ α ιτ ά ςα υ λ α ί α ςε κτ ο ι ο ύ τ ι οσ ν ν ί φ η ν ε ν ,α τ ώ ντ ε σ σ ά ρ ω νσ τ ο ι χ ε ί ω νσ ί μ β ο λ άε σ τ ί ν .Έ κγ ά ρβ ν α σ ο υκ α ιυ α κ ί ν θ ο υκ α ιπ ο ρ φ ύ ρ α ςκ α ικ ό κκ ι ν ο υδ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν τ α ι ,τ ε σ σ ά ρ ω ν ,ώ ςε φ η ΐ ' ,α ρ ι θ μ ώ ν

£ ύ μ β ο λ ο νδ ε γ η ςμ ε νή β ύ σ σ ο ς , φ ύ ε τ α ιγ ά ρε κτ α ύτ η ς ά ί ρ ο ςδ έ υ ά κ ι ν θ ο ς ,μ έ λ α ςγ ά ρο ν τ ο ςφ ύ σ ε ι '

* ) Ο β η .2 4 ,2 2 .2 6 ,1 « ς η .

) Ν η ι η .7 , 1 4 .— * )Ε χ ο Λ .

V*

Page 103: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 103/335

Ρ Η Ι Ι , .Ι ϋ Β .Ο Ο Ν β .Ε Κ ϋ » .Θ Β Α Τ .§ . 2 1 . 2 2 .9 5

ν δ α τ ο ςδ εη π ο ρ φ ύ ρ α ,τ ογ ά ρτ η ςβ ά ψ η ςα ί τ ι ο νΙ χ& α λ α τ τ η ςη ο μ ω ν υ μ ο ν σ αχ ο γ / ΰ λ η 'π υ ρ ό ςδ ε τ οχ ό χ -

χ ι ν ο ν ,ι μ φ ε ρ ε ' σ τ α τ ο νγ α ρφ λ ο γ ί .Π ά λ ι νγ ε μ η νΑ ι γ υ -π τ ο ν μ ι νά φ η ^ ι α ο α σ α ν, η ν ί χ ατ ο νά ν τ ί & ε τ ο νά π ε σ ε -μ ν ν ν ίν ο υ ντ απ α ρ ά σ η μ ατ η ςβ α σ ι λ ε ί α ςά ν α δ ο ϋ σ αα ύτ α ι ,τ ο ν& ρ ό ν ο ν ,τ οσ χ η π τ ρ ο ν ,τ οδ ι ά δ η μ α ,δ ε χ απ λ η -γ α ΐ ςχ α ϊτ ι μ ω ρ ί α ι ς6 τ ω ν' ό λ ω νε π ί τ ρ ο π ο ςχ α ϊχ η δ ε -μ ώ νν ο ν & ε τ ε ϊ .Τ ο να υ τ ό νδ ι τ ρ ό π ο νχ α ϊΑ β ρ α ά μυ π ι σ χ ν ε ΐ τ α ιτ ωα ο ψ ω ,ο ν τ ι π λ ι ι ό ν ω ν , ο ύ τ ιε λ α τ τ ό ν ω ν ,

ό λ λ 'α υ τ ί )μ ό ν ο νδ ί χ α ε & ν ώ ν 1 * )ά π ώ λ ι ι α νχ α ϊπ α ν τ ι λ ήφ & ο ρ ά νε ρ γ ά ο α σ & α ι ,χ α ϊτ η ντ ω νά ν α ι ρ ε & έ ν τ ω νχ ωρ ά νδ ώ σ ε ι ντ ο ι ς -ε γ γ ό ν ο ι ςα ϋ τ ο ϋ ·π α ν τ α χ ο ύδ ι κ ά δ ι ,χ α ϊπ ρ ο ςε π α ι ν ο ν ,χ α ϊπ ρ ο ςι ρ ό γ ο ν, χ α ϊπ ρ ο ςτ ι μ ή ν ,χ α ϊπ ρ ο ςχ ό λ α σ ι νχ α τ α χ ρ η σ ί ^ α ιδ ί κ α ι ω ν .Κ α ιτ ο ιτ ί τ ο ύτ ω νμ ε μ ν ή μ ε & α; Τ η νγ ά ρΊ ι ρ ά νχ α ϊ& ι ί α νι χ χ λ η -α ί α νδ ί χ ατ ο ι ςα ΰ μ π α α ιλ ό γ ο ι ςΜ ω ν α η ςά ν α γ ε γ ρ α -

ψ ε ν .Ο ύ τ ο ιδ ί ι ϊ ο ιδ ε σ μ ο ί, τ ω νχ α τ άμ έ ρ ο ςά π ε ί -ρ ω νν ό μ ω νγ ι ν ι χ άχ ι φ ά λ α ι α ,ρ ί ζ α ιχ α ϊά ρ χ α ϊ ,π η γ α ϊά έ ν ν α ο ιδ ι α τ α γ μ ά τ ω ν, π ρ ο ς τ ά ' ξ ε ι ςό έ χ α ϊα π α γ ο ρ ε ύσ ε ι ςπ ι ρ ι ι χ ό ν τ ο > νε π' ω φ ε λ ε ί ατ ω νχ ρ ω μ ε ν ω ν *

$ . 2 2 .Ε ϊ χ ό τ ω ςο ν νμ ι τ άδ ι χ α ε τ ί α ντ η ςε ι ςΑ ' α λ -δ α ί ω νγ η νά φ ί ξ ε ω ςη π ρ ο ςτ η νΖ 4 γ α ρχ ο ι ν ω ν ί αγ ί ν ετ α ι .Ο ύγ ά ρε ΰ & υ ςλ ο γ ι χ ο ϊγ ι ν ό μ ι ν ο ι ,π λ α δ ώ σ η ςι τ (

τ η ςδ ι α ν ο ί α ς ,ό ρ ι χ ί ϊ η ν α ιπ α ι δ ε ί α ςτ η ςί γ χ ν χ λ ί ο ν *δ υν ά μ ε θ α' ά λ λ' ε π ε ι δ ά ν σ ν ν ε σ ι νχ α ϊά γ χ ί ν ο ι α νχ ρ α -τ α ι ω ο ά μ ε ν ο ι ,μ η χ ί τ ιχ ο ΰ φ ηχ α ϊε π ι π ό λ α ι ο ) ,α λ λ άβ εβ α ί αχ α ϊπ α γ ί αγ ν ώ μ ητ η π ε ρ ϊα π ά ν τ ω νχ ρ ι / ι μ ε θ α .

5 3 7Α ι ότ ο ά χ ό λ ο υ & ο νπ ρ ο ς ν φ α ί ν ε τ α ιτ ο Ε ι ς η λ & ε' ί / ί . π ρ ό ς , Ά γ α ρ . , '* Η ν γ ά ρά ρ μ ό τ τ ο ντ ωμ α ν & ά ν ο ν τ ι π ρ

ε π ι σ τ ή μ ο ν αδ ι δ ά σ χ α λ ο νψ ο ι τ ά ν, Ί ν α ά ν α δ ι δ α / β - ητ ά

π ρ ο ς η χ ο ν τ αά ν & ρ ώ π ο υφ ν σ ε ιπ α ι δ ε ν μ α τ α .Ν υ ν ϊμ ε νδ γ ν ώ ρ ι μ ο ςε ι ςδ ι δ α σ χ α λ ί α νβ α δ ί ζ ω νε ϊ ς ά γ ε τ α ι .Π ρ ο -ΐ χ τ ρ ί χ ι ιδ έ π ο λ λ ά χ ι ς ,ε ξ ο ι χ ί σ α σ αφ & ό ν ο νά φ 'ε α ν τ η ς ,

* * )Ο β η .1 5 ,1 9 .ο ο ΐ ΐ .Ρ β α Ι .7 , 1 .

Page 104: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 104/335

9 6 Ρ Η Π . . Ι Ι Ι Ο .Ο Ο Ν Ο .Ε Κ ϋ ϋ .Ο Β Α Τ .$ .2 2 .2 3 .

χ α ϊτ ο υ ςέ χ ο ν τ α ςε υ φ ν ω ςΙ π ι α π ά τ α ι .Τ η νγ ο ν τ ν& ρ ετ ή ν ,Λ ε Ι α ν ,ϊ σ τ ι νΙ δ ε ΐ νπ ρ ο α π α ν τ ώ α α νχ α ϊΧ έ γ ο ντ ωά σ χ η τ η Π ρ ό ςμ εε ί ς ε λ ε ύ σ ησ ή μ ε ρ ο ν ,* ) - η ν ίΙ χ ε ΐ ν ο ςά γ ρ ό & ε νΙ π α ν Ι η .Ι Ι ο ϋγ α ρώ φ ε ι λ ε νε / . Ο - εοτ ω νΙ π ι α τ η μ η ςσ π ε ρ μ ά τ ω νχ α ϊφ υ τ ώ νΙ η / μ ί Χ ηο τ ιμ ήπ ρ ο ς τ η νγ ε ω ρ γ η & ε ϊ σ α νά ρ ε τ ή ν ;

§ .2 3 . Ε σ τ ίδ ί ' ό τ ιά π ο π ε ι ρ ω μ ί ν ητ ω νφ ο ι τ - η τώ ςν / ο υ σ ιπ ρ ο θ υ μ ί α ςχ α ϊσ π ο υ δ ή ς , ο υ χυ π α ν τ α .μ ϊ τ ,Ι γ χ α λ υ ψ α μ έ ν ηδ ί τ ο π ρ ό ς ω π ο νώ ς π ε ρΘ ά μ α ρ^ 1 *τ ρ ι ό ό ο υχ α ρ ί ζ ε τ α ι ,π ό ρ ν η ςδ ό ' ξ α νπ α ρ ά σ χ ο υ στ ο ι ςο ύ ωβ α δ ί ζ ο ν σ ι ν' ' ΐ ν αο ι π ε ρ ι έ ρ γ ω ςέ χ ο ν τ ε ςά ν α χ αψ α ν τ ε ςά ν α φ ή ν ω β ι ,χ α χ α τ α & ε ά ο ω ν τ α ιτ ο ί ί τ ρ α ν σχ α ϊ ά μ ί α ν τ ο νχ α ϊπ α ρ & ί ν ι ο νό ν τ ω ςά ΐ δ ο ϋ ςκ α ισ ωφ ρ ο σ ύ ν η ςΙ χ π ρ ε π ί σ τ α τ ο νχ ά λ λ ο ς .Ί Γ ί ςο υ ν6 1 ~ ξ ε τα τ ι χ υ ςχ α ϊφ ι λ ο μ α & ή ςχ α ϊμ η δ έ νά σ χ ε π τ ο ν χ αά δ ι ερ ε ΰ ν η τ ο ντ ω νΙ γ χ ε χ α λ υ μ μ ί ν ω νπ ρ α γ μ ά τ ω νπ α ρ α λπ ε ΐ να ξ ι ώ νΙ σ τ ι ν ,ο τ ιμ ήο α ρ χ ι σ τ ρ ά τ η γ ο ςχ α ϊβ α σ ιλ ε ύ ς ,χ α ϊτ α ϊ ςπ ρ η ς3 - ι ο νό μ ο λ ο γ ί α ι ςί μ μ ί ν ω ντ ι χ α ϊχ α ί ρ ω ν, ό ν ο μ αΙ ο ύ δ α ς ; Έ ξ έ χ λ ι ν εγ α ρ , φ η σ ' ι π ρ ο ςα υ τ ή ντ ή νο δ ό ν, χ α ϊε ί π ε ν ,ε α α ό νμ ε ε ί ς ε λ& ε ΐ νπ ρ ο ςσ ί , —ά λ λ 'ο υ χέ μ ε λ λ επ α ρ α β ι ά ζ ε—χ α ϊσ χ ο π ε ϊ ντ ι ςτ ε ή Ι γ χ ε χ α λ υ μ μ ί ν ηδ ύ ν α μ ί ςΙ σ τ ι ,

χ α ϊ ί π ϊ τ ΐ π α ρ ε σ χ ε ν α α τ α ι .Μ ε τ άτ ο ί ν υ ν τ βε ί ς ε λ& ε ϊ ν γ έ γ ρ α π τ α ι , Κ α ϊσ υ ν έ λ α β ε ν ,χ α ϊτ ο τ ι ς ρ ητ ώ ςο υ μ ε μ ή ν υ τ α ι .Σ υ λ λ α μ β ά ν ε ιγ α ρχ α ϊσ υ ν α ρζ ε ι η μ ε ντ έ χ ν ητ ο νμ α ν & ά ν ο ν τ α, ί ρ ω τ ι χ ώ ςε χ ε αά ν α π ε ί & ο υ σ αε α υ τ ή ς ,6 δ ί μ α ν & ά ν ω ντ ή νδ ι δ ά σ χσ α ν , ο π ό τ εφ ι λ ο μ α & ή ςε ϊ η . Π ο λ λ ά χ ι ςδ ΐ τ ί ν ατ ώ νμ έ σ ω νΙ π ι σ τ η μ ώ νυ φ η γ ο ύ μ ε ν ο ς ,γ ν ω ρ ί μ ο υτ υ χ ώ νε υ

φ υ ο ύ ς, η υ χ η σ ε νΙ π ϊ τ ηδ ι δ α σ κ α λ ί α, μ ό ν ο ςν π ο λ ι ιβ ώ ν τ ωφ ο ι τ η τ ήγ ε γ ο ν έ ν α ιτ ή ςε υ μ α & ί α ςα ί τ ι ο ς .Κ α ιμ ε τ ε ω ρ ί σ α ςχ α ϊφ ν σ ή σ α ςε α υ τ ό νν ψ α υ χ ε ν ε ϊ, χ α ϊτ ά ςό φ ρ ϋ ςε ΐ μ ά λ αα ν α σ π ά σ α ςτ ε τ ύ φ ω τ α ι ,χ α ϊπ α ρ ά

* ) Ο β η .3 0 ,1 6 .

Page 105: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 105/335

Ρ Η Ι ΐ Λ ΐ ϋ Ο . Ο Ο Ν β . Ε Κ υ Ο . Ο Κ{ . 2 3 . 2 4 .9 7

Τ ω νβ ο υ λ ο μ έ ν ω νσ υ ν δ ι α τ ρ ί β ε ι νπ ά μ π ο λ λ αα ι τ ε ΐ '» ΰ ςδ ' α ν α ΐ σ θ ι η τ α ι - π έ ν η τ α ςμ ε ν ,δ ι ψ ώ ν τ α ςδ επ α ι δ ε ί α ςα π ο σ τ ρ έ φ ε τ α ι, ώ ς π ε ρ& η σ α ν ρ ό ντ ί ν ασ ο φ ί α ςμ ό ν ο ςά ν ε ν ρ η χ χ ί ι ς .Τ ο ν τ όϊ σ τ ιι ό Ι νγ α σ τ ρ ιε χ ε ι ν , ο ί δ ε ϊ νχ α ϊτ ε τ ν φ ώ σ ί ϊ α ικ α ιο γ χ ο νπ λ ε ί ο ν ατ ο νμ ε τ ρ ί ο υπ ε -ρ ι β ε β λ η σ & α ι ,ί ί 'ω νχ α ϊτ η νκ υ ρ ί α ντ ω ν μ έ σ ω νε π ισ τ η μ ώ ν, ά ρ ε τ ή ν, ε δ ο ' ξ ά ν τ ί ν ε ςά τ ι μ ά ζ ε ι ν, ε π ί τ ι μ ονο ν σ α νε ξ ε α υ τ ή ς . Ο σ α ιμ ε νο υ νψ ν χ α ϊμ ε τ ά φ ρ ο -ν η σ ε ι ο ςκ ν ο φ ο ρ ο ν σ ιπ ρ α γ μ ά τ ω ν, τ ί κ τ ο ν σ ι νΌ μ ω ς ,τ ά

5 3 8σ υ γ κ ε χ υ μ έ ν αό ι α κ ρ ί ν ο υ α α ιχ α ϊδ ι α σ τ έ λ λ ο ν σ α ι, κ α -' Μ . & ά π ε ρή ^ Ρ ε β έ κ κ α .Λ α β ο ν σ αγ ά ρέ ν γ α ο τ ρ ϊτ ω ν

δ ι τ τ ώ νδ ι α ν ο ί α ι ςε θ - ν ώ ν ,ε π ι σ τ η μ η να ρ ε τ ή ςτ ε κ α ϊκ ακ ί α ς ,ε υ τ ο κ ί α/ ρ ω μ έ ν ητ η νε κ α τ έ ρ ο υφ ν σ ι νδ ι α σ τ έ λλ ε ιτ ε κ α ιδ ι α κ ρ ί ν ε ι . Ο σ α ιδ ε ά ν ε υφ ρ ο ν ή σ ε ω ς ,ηά μ β λ ί σ κ ο υ σ ι ν ,η δ ν ς ε ρ ι ν κ α ισ ο φ ι σ τ ή νβ ά λ λ ο ν τ αχ α ϊτ ο ' ξ ε ν ο ν τ α ,η β α λ λ ό μ ε ν ο νχ α ϊτ ο ' ξ ε ν ό μ ε ν ο νά π ο κ ν ο ν σ ι .Κ α ιμ - η π ο τ εε ϊ κ ό τ ω ς .Α ιμ ε νγ ά ρλ α μ β ά ν ε ι ν ,α ϊ δ $( ' χ ε ι νε ν γ α σ τ ρ ιο ΐ ο ν τ α ι ,π α μ μ ε γ έ & ο ν ςδ ι α φ ο ρ ά ς .Α \μ ε ν γ ά ρέ χ ε ι νν ο μ ί ζ ο ν σ α ι, τ η να ' ί ρ ε σ ι νκ α ιγ έ ν ε σ ι νε α ν τ α ΐ ςε π ι γ ρ ά φ ο υ σ α ισ ε μ ν ο μ ν ϋ ο ϋ σ ι να ϊ δ έ λ α μ β ά - ,ν ε ι νά ' ξ ι ο ν σ α ι ,τ ο μ ε νμ η δ έ νο ϊ κ ε ΐ ο νε ' ξ ε α υ τ ώ ν4 4 3ε χ ε ι νσ ν ν ο μ ο λ ο γ ο ϋ σ ι ,τ ά δ ε σ π έ ρ μ α τ α· χ α ϊτ ά ςγ ο ν ά ς Ρ .ί ξ ω & ε να ρ δ ο μ έ ν α ς κ α τ α λ α μ β ά ν ο ν α ι ,κ α ιτ ο ν δ ί δ ο ν τ αϋ - α ν μ ά ζ ο ν α α ιχ α χ ο νμ έ γ ι σ τ ο ν ,φ ι λ α ν τ ί α ν ,ά γ α θ - ωτ ί -λ ε ί ω, θ ε ο σ έ β ε ι α ,δ ι ω & ο ϋ ν τ α ι . · . * «

§ . 2 4 . Τ ο ύ τ ο ν. τ ο ντ ρ ό π ο νκ α ιτ ά ν ο μ ο & ε τ ι κ ή ςτ η ςπ α ρ άά ν 9 · ρ ώ π ο ι ςκ α τ ε β λ ή θ ησ π έ ρ μ α τ α . Ή νγ ά ρτ ι ς , φ η σ ϊ ν, ε κτ η ςφ υ λ ή ςΛ ε υ ϊ Ά μ ρ ά μ ,ο ςέ λ α β ετ ώ νθ υ γ α τ έ ρ ω ντ ώ νΛ ε υ ϊ ' ,χ α ϊε σ χ η κ ε να υ τ ή ν ,χ α ϊ ε νγ α σ τ ρ ιε λ α β ε ν ,κ α ιε τ ε κ ε νά ρ ρ ε νϊ δ ό ν τ ε ςδ ε

α ν τ δά σ τ ε ΐ ο ν ο ν, ε σ χ έ π α σ α να υ τ ομ ή ν α ςτ ρ ε ι ς .* )Ο ν τ ά ς4 σ τ ιΜ ω ν σ η ς ,δ χ α θ - α ρ ώ τ α τ ο ςν ο υ ς, δ ασ τ ε ί ο ςό ν τ ω ς ,δ ν ο μ ο & ε τ ι χ ή νδ μ ο ϋχ α ϊπ ρ ο φ η τ ι χ ή ν

* )Ε χ ο ά .2 , 1 ι η .I

Page 106: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 106/335

ο β η ι ι ι . .ι υ ϋ .ε ο Λ ο .Ε Ρ . υ ο .& π α τ .5 . 2 4 .<

έ ν ΰ ο ν σ ι ώ σ ΐ ]χ α ι& ε ο φ ο ρ ή τ ωσ ο φ ί αλ α β ώ νο ς γ ί ν ο ςω ντ η ςΛ ε ν ϊ τ ι χ ή ςφ υ λ ή ς, κ α ιτ ά π ρ ο ςπ α τ ρ ό ςχ α ϊτ ά π ρ ο ςμ η τ ρ ό ςα μ φ ι θ α λ ή ς ,τ η ςά λ η & ε ί α ςε χ ε τ α ίΜ έ γ ι σ τ ο νϋ Ι π ά γ γ ι λ μ α τ ο νγ ε ν ά ρ χ ο ντ η ςγ ν λ η ςΙ α τ ιτ α ν τ η ς .> Θ α δ ρ ε ΐγ α ρλ έ γ ε ι ν .Ό τ ι Λ ν τ ο ςμ ο ιμ ό ν ο ςέ σ τ ι νο & ε ό ςτ ι μ η τ έ ο ς ,ά λ λ οδ ' ο ν δ έ ντ ω νμ ε & 'ε α υ τ ό ν, ο ν γ η ,ο ν Ο - ά λ α σ σ α, ο ν χ ' ιπ ο τ α μ οο ν χα έ ρ ο ςψ ν α ι ςο ν π ν ί ν μ ά τ ι » ν, ο ν χα έ ρ ω νμ ε τ α β ο

Χ α ι, ο ν ζ ώ ω νο να ν τ ώ νΙ δ έ α ι ,ο ν χή λ ι ο ς ,ο ν σ ε λ ήν η, ο ν χά σ τ ε ρ ο ι νπ λ ή & ο ςέ ν τ ά ξ ι α ι νέ ν α ρ μ ο ν ί ο ιπ ε -ρ ι π ο λ ο ί ν τ α > ν ,ο ν χο σ ν μ π α ςο ν ρ α ν ο ςτ ι χ α ιχ ό σ μ οΜ ε γ ά λ η ςκ α ιν π ε ρ φ ν ο ν ς■ ψ ν χ η ς ,τ ο α ν χ η μ α, γ ί ν ε σ ιν π ε ρ χ ν π τ ε ι ν, χ α ϊτ ο ν ςΌ ρ ο ν ςα ν τ η ςν π ε ρ β ά Ώ Λ ικ α ιμ ό ν ο ντ ο ν α γ ε ν ν η τ ο νπ ε ρ ι έ / ε α Ο - α ι, χ α τ ά τ ά ςι ε ρ ά ςν φ η γ ή σ ε ι ς, ε ν α ϊ ςδ ι ε ί ρ η τ α ι ε χ ε α & α ια ν τ ο ν .* )

Τ ο ι γ ά ρ τ ο ιτ ο ι ςέ χ ο μ έ ν ο ι ςχ α ϊά δ ι α σ τ ά τ ω ς& ε ρ α π εο ν σ ι νά ν τ ι δ ί δ ω σ ιχ λ ή ρ ο να ί τ ό ν .Ε γ γ υ ά τ α ι δμ ο υτ η νί π ό α χ ε σ ι νλ ό γ ι ο ν ,ε ν ω λ έ γ ε τ α ι , - Κ ύ ρ ι ο ςα ν τ όκ λ ή ρ ο ςα ν τ ο ν .) Ο ν τ ω ςΙ ν γ α σ τ ρ ϊέ χ ο ν σ α ιμ ά λλ ο νη λ α μ β ά ν ο ν σ α ια ' ι■ φ υ χ α ιτ ί χ τ ε ι νπ ε ' ρ ν χ α σ ι .Κ α ~

& ά π ε ρδ ε ο ι ο ώ μ α τ α ςό ψ & α λ μ ο ιπ ο λ λ ά χ ι ςμ ε νά -μ ν δ ρ ώ ς, π ο λ λ ά χ ι ςδ έ τ η λ α ν γ ώ ςό ρ ώ σ ι ·τ ο να ν τ οτ ρ ό π ο νχ α ιτ ο τ η ς■ ψ ν χ η ςο μ μ ατ ό τ εμ ε νυ π ο σ υ γχ ν μ έ ν α ςχ α ϊά δ η λ ο ν ς ,τ ο τ έδ έχ α θ - α ρ ά ςχ α ιτ ρ α ν ά

5 3 9ά ν α δ έ χ ε τ α ιτ α ςα π ότ ω ν π ρ α γ μ ά τ ω νΙ δ ι ό τ η τΜ ' Ήμ ε νο ν να σ α φ ή ςχ α ϊά δ η λ ο ν μ έ ν ηπ ρ ο ς β ο λ ήϊ ο ι χ ε

τ ωμ ή π ωχ α τ άγ α σ τ ρ ό ςέ μ β ρ ν ωδ ι α τ ν π ο ι ' & έ ν τη δ έέ ν α ρ γ ή ςχ α ϊτ ρ α ν ή μ ά λ ι σ τ ατ ωδ ι α π ε π λ α σ μ έχ α ιχ α & 'ε χ α σ τ ο ντ ω νέ ν τ ό ςτ ι χ α ιέ χ τ ό ςμ ε ρ ώ ντ ε τ ε ~χ ν ι τ ε ν μ έ ν ο ), χ α ϊτ ή να ρ μ ό τ τ ο ν α α νΙ δ έ α νά π ε ι λ η γΝ ό μ ο ςδ έ έ π ιτ ο ν τ ο ι ςέ γ ρ ά φ ηπ ά ν υχ α λ ώ ςχ α ϊσ ν μ -φ ε ρ ό ν τ ω ςτ ε & ε ϊ ςο ν τ ο ς, ' · ' Ε ά νμ α χ ο μ έ ν ω ν· α ν δ ρ ώδ ν οπ ά τ α ξ ητ ι ςγ ν ν α ΐ χ αέ νγ α α τ ρ ϊϊ χ ο υ α α ν ,χ α ιΙ ξ -

· ) Ό » η ΐ .3 0, 2 0 .— ) Ο β η » .1 0 , 9 .

Page 107: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 107/335

Ϊ Η Ι Ε .Ι ϋ ϋ . Ε Κ υ ϋ .Ο Κ Α Τ .$ .2 4 . 2 5 .9 9

ί λ θ ητ ο π α ι δ ί ό να υ τ ή ςμ ηε ξ ε ι χ ο ν ι σ μ έ ν ο ν, ε π ι ζ η μ ι ο νζ η μ ι ω & ή α ε τ α ι, κ α ϋ 'ο τ ι ά ν ε π ι β ά λ ηο ά ν η ρτ η ς γ υν α ι κ ό ς ,χ α ϊδ ώ σ ε ιμ ε τ ά α ξ ι ώ μ α τ ο ςε ά νδ εέ ' ξ ε ι κ ο ν ι -4 4 4α μ έ ν ο νν ), δ ι ό σ ε ι· ψ ν χ η νά ν τ ϊ- ψ υ χ ή ς .* ) Ο ΰ; ' « ρ Ρ .• ^ ν' ό μ ο ι ο ν, τ ε ' λ ε ι ό ντ ε κ α ια τ ε λ έ ς δ ι α ν ο ί α ςέ ρ γ ο νδ ι α -φ & ε ΐ ρ α ι ,ο υ δ έε ι χ α ζ ό μ ε ν ο νχ α ιχ α τ α λ α μ β α ν ό μ ε ν οο υδ έ έ λ π ι ζ ό μ ε ν ο νχ α ιη δ ηυ π ά ρ χ ο ν .Λ ι άτ ο ϋ τ ο, Ό π ο υμ ε νε π ι τ ί μ ι ο ν ά δ ) ] λ ο νέ π 'α δ η λ φπ ρ ά γ μ α τ ι ,' ό π ο υδ εώ ρ ι ο - μ έ ν ο νε π ίτ ε λ ε ι ' ων ο μ ο θ ε τ ε ί τ α ι· τ ε λ ε ι ' ωδ έ ο ν χ ϊπ ρ ο ςά ρ ε τ η ν, α λ λ άτ ωκ α τ άτ ι ν ατ ε χ ν η ντ ω νά ν ε π ι -λ η π τ ω νγ ε ν ο μ έ ν ω .Κ υ ο φ ο ρ ε ίγ α ρα υ τ ό νο υ χη λ α β ο ϋ -0 ά ,ά λ λ 'η έ νγ α σ τ ρ ιέ χ ο υ σ α ,ο ΐ η σ ι νπ ρ όά τ υ φ ί α ςέ π α γ γ ε λ λ ο μ έ ν η .Κ α ιγ ά ρά μ η χ α ν ο νά μ β λ ί α χ ε ι ντ η νΙ νγ α σ τ ρ ιλ α β ο ν σ α ν, έ π ε ϊτ όφ υ τ ό νυ π ότ ο ΰα π ε ί ρ α ν -τ ο ςέ μ π ρ ε π έ ςτ ε λ ε ς φ ο ρ ε ΐ σ & α ΐ 'τ η νδ ε ε χ ο υ σ ά ν, ο υ χί ν ο ί κ ε ι ο ν, α τ εν ό σ ωχ ω ρ ϊ ςι α τ ρ ο ϋχ α τ ε σ χ η μ ε ν η ν .

§ . 2 5 . Μ ην ο μ ί σ η ςδ ε τ η ν ν Λ γ α ρλ έ γ ε σ & α ιε α υ -τ η ν ό ρ ά νε νγ α σ τ ρ ιε χ ο υ σ α ν ,δ ι άτ ο ΰ Ί δ ο ν σ αΌ τ ιέ νγ α ι τ τ ρ ίέ χ ε ι ,ά λ λ άτ η νχ υ ρ ί α να υ τ ή ςΣ ά ρ ρ α ν .Κ α ιγ ά ρύ σ τ ε ρ ο να υ τ ήπ ε ρ ίε α υ τ ή ςφ η σ ι ν ,Ί δ ο ϋ σ αο τ ιΙ νγ α σ τ ρ ιε χ ε ι ,η τ ι μ ά σ 9 ηε ν ώ π ι ο να υ τ ή ς .* * ) Α ι άτ ί; Ο τ ια ϊ μ έ σ α ιτ έ χ ν α ι ,χ α ϊα ϊ κ α τ *α υ τ ά ς, ω νε ϊ σ ' ι νε γ χ υ μ ο ν ε ς ο ρ ώ σ ι ν ,ά λ λ ατ ο ιπ ά ν τ ω ς ά μ ν δ ρ ώ ςο ρ ω σ ι ν ,

Ι Α λ λ *ε π ι σ τ η μ α ιτ η λ α υ γ ώ ςχ α ϊσ φ ό δ ρ αέ ν α ρ γ ώ ς κ ατ α λ α μ β ά ν ο υ σ ι νε π ι σ τ ή μ ηγ ά ρπ λ έ ο νέ σ τ ϊτ έ χ ν η ς ,τ όβ έ β α ι ο νχ α ϊά μ ε τ ά π τ ω τ , ο ν- υ π όλ ό γ ο υπ ρ ο ς ε ι λ η φ ν ΐ αΤ έ χ ν η ςμ ε νγ ά ρΌ ρ ο ς ο ύ τ ο ς, σ ύ σ τ η μ αέ γ κ α τ α λ η ψ εέ γ γ ε γ υ μ ν α σμ έ ν ω νπ ρ ό ςτ ι τ έ λ ο ςε υ χ ρ η σ τ ο ν, τ ο ΰ ε ύχ ρ η σ τ ο υδ ι άτ ά ςκ α κ ο τ ε χ ν ί α ςυ γ ι ώ ςπ ρ ο ς τ ι & ε μ έ ν ο

■ Ε π ι σ τ ή μ η ςδ έ ,κ α τ μ λ η ψ ι ςα σ φ α λ ή ςχ α ϊ β έ β α ι ο ς ,ά μ ε -

τ ά π τ ω τ ο ςυ π όλ ό γ ο υ .Μ ο υ σ ι κ ή νμ ε νο υ νχ α ϊγ ρ α μ -. μ α τ ι χ η νκ α ιτ ά ςσ υ γ γ ε ν ε ί ς' Χ α λ ο ϋ μ ε ντ έ χ ν α ς· χ α ϊγ ά ρ ^ο ΐ α π ο τ ε λ ο ύ μ ε ν ο ιδ ι *α υ τ ώ ντ ε χ ν ΐ τ α ι , -μ ο υ σ ι κ ο ίτ ί κ α ι

* )Ε χ ο ά . ,2 1 ,2 2« ς .— * * )Ο β η .1 6 ,4 .Ι . 2 ·

Page 108: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 108/335

1 0 0Ρ Η Ι ΚΙ ϋ Ο .Ο Ο Ν α .Ε Κ ϋ ϋ .6 Β Α Τ .$ .2 5 .2 6 .

γ ρ α μ μ α τ ι κ ο ί .Φ ι λ ο σ ο φ ί α νδ ι χ α ίτ ά ςα λ λ ά ς ά ρ ι τ ά5 4 0ί π ι σ τ η μ α ς, χ α ϊτ ο υ ς ϊ / ο ν τ α ςα ν τ ά ςε π ι σ τ ή μ ο ν αΜ . φ ρ ό ν ι μ ο ιγ ά ρι ι σ ιχ α ϊσ ω φ ρ ο ν ι ςχ α ϊφ ι λ ό σ ο φ ο ι ,ώ ν

ο ν δ ίι ΐ ςι ντ ο ι ςτ η ςδ ι α π ι π ο ν η μ ί ν η ς ι π ι σ τ ησ φ ά λ -λ ί τ α ιδ ό γ μ α σ ι ,χ α & ά π ι ρο ι π ρ ο ι ι ρ η μ ί ν ο ιι ν τ ο ι ςτ ω νμ ί σ ω ντ ι χ ν ώ ν3 - ι ω ρ τ ί μ α σ ι ν .' ΐ ϊ ς π ι ργ ά ρό φ & α λ μ ο ϊμ ι νο ρ ώ σ ι ν ,ο δ ι ν ο υ ςδ ι 3ο φ & α λ μ ω ντ η λ α υ γ ί σ τ ι ρ ο ν 'χ α ϊά κ ο ν ι ιμ ι νώ τ α, ο δ ι ν ο ν ςδ ι 'ώ τ ω να μ ι ι ν ο νχ α ϊο σ φ ρ α Γ ν ο ν τ α ιμ ί νο ΐ μ ν χ τ η ρ ι ς, η δ ι ■ ψ υ / ηδ ι αρ ι

ν ώ νι ν α ρ γ ί σ τ ι ρ ο νχ α ϊα ϊ ά λ λ α ι α ι σ & η σ ι ι ςτ ω νχ ά νο ν τ α ςα ν τ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι, χ α & α ρ ώ τ ι ρ ο νδ ι χ α ϊι ι λ ι κ ρ ι -ν ί σ τ ι ρ ο νη δ ι ά ν ο ι α .Κ υ ρ ί ω ςγ ά ρι ί π ι ϊ ν, η δ 'ι σ τ ϊ νο φ & α λ μ ό ςμ ι νό φ & α λ μ ώ ν, ά κ ο η$ ' ά χ ο η ς ,χ α ϊι κ ά -α τ η ςτ ω να ι σ θ ή σ ε ω νι ά σ ' & η σ ι ς ι ι λ ι χ ρ ι ν ι σ τ ί, χ ρ ω -μ ί ν ημ ΐ νι χ ι ί ν α ι ςω ςί ν ό ' ι κ α σ τ η ρ ί ων π η ρ ι τ ι σ ι, δ ι κ άζ ο υ σ αδ ί α υ τ ήτ ά ςφ ΰ σ ι ι ςτ ω νυ π ο κ ι ιμ ί ν ω ν, ώ ? 4 4 5τ ο ι ςμ ί νσ υ ν α ι ν ί ΐ ν, τ ά δ ΐ ά π ο σ τ ρ ί φ ι σ & α ΐ 'ο ύ τ ω ςα ϊΡ .μ ί νλ ι γ ό μ ι γ α ιμ ί σ α ιτ ί / ν α ιτ α ϊ ςχ α τ άτ ό σ ώ μ αδ υ -ν ά μ ι σ ι νι ο ι χ υ ϊ α ιτ ο ι ς& ι < ι > ρ η μ α σ ι νί ν τ ν γ χ ά ν ο υ σ ικ ατ άτ ι ν α ςά π λ α ςι π ι β ο λ ά ς, ά κ ρ ι β ί σ τ ι ρ ο νδ ι ί π ι σ τ η μ α ιχ α ϊσ υ νί ' ξ ι τ ά σ ι ιπ ε ρ ι τ τ ή .' Ό γ ά ρν ο ϋ ςπ ρ ο ςα ι ' σ & η -ο ι ν, τ ο ν τ 'ι π ι σ τ ή μ ηπ ρ ο ςτ ί γ ν η νί σ τ ί ·κ α & ά π ε ργ ά ρα ΐ σ θ - η σ ί ςτ ι ςα ι σ θ ή σ ε ω ν, ώ ς ί λ ί χ & ηπ ρ ό τ ι ρ ο ν ,ι σ τ ϊ νη ψ υ χ ή .Έ χ ί ί ν ω νμ ί νο υ νί χ ά σ τ ημ ι χ ρ άα τ τ ατ ω νΙ ν τ γ ιφ ΰ σ ι ιπ α ρ ι σ π α σ α τ ο, π ι ρ ϊα π ο ν ι ϊ τ α ιχ α ϊπ ρ ά -γ μ α τ ι ν ι τ α ι ,γ ρ α μ μ ά ςμ ι νγ ι ο ψ ι τ ρ ί α, φ θ ό γ γ ο υ ςδ ίμ ο υ σ ι κ ή' φ ι λ ο σ ο φ ί αδ ι π ά σ α ντ η ντ ω νό ν τ ω νφ ν -ο ι ν . Υ ) ^ ηγ α ρί σ τ ι να υ τ ή ςο δ εο κ ό σ μ ο ς, χ α ϊπ ά σ α■ ητ ω νό ν τ ω νο ρ α τ ήτ ι χ α ϊα ό ρ α τ ο ςο ι ' σ ί α .Τ ίο υ ν& α υ μ α σ τ ό ν, ι ΐ η τ άΌ λ ακ α Ο ο ρ ώ σ α& ι ά τ α ιχ α ϊτ άμ ί ρ η, κ α ια μ ι ι ν ο νε κ ε ί ν ω ν ,ί ί τ εό φ & α λ μ ο ΐ ςμ ι ί ζ ο σ ι

■ χ α ϊό ' ξ υ δ ι ρ κ ε σ τ ί ρ ο ι ςΙ ν ο μ μ α τ ω & ε ΐ σ α; Ε ϊ χ ά τ ω ςο υ νηχ υ ρ ί αφ ι λ ο σ ο φ ί ατ η νμ ι σ η νπ α ι δ ι ί α ν, τ η ν& ι ρ α π α ι -ν ί δ αα υ τ ή ς ,Ι γ χ ν μ ο ν α& ι ά σ ι τ α ιμ ά λ λ ο ν ,η ι α ν τ η ν( κ ε ί ν η .

§ .2 6 . Κ α ϊτ ο ίγ ι ο ν δ ίτ ο ϋ τ ότ ι ς ά γ ν ο ι ϊ ,δ ηπ ά ~

Page 109: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 109/335

Ρ Κ ξ Ι . .Ι ϋ ϋ .Ο Ο Ν β . Ε Κ ϋ ϋ .Ο Κ Α Τ .$ .2 6 .2 7 .1 0 1

σ α ι ςτ α ΐ ςκ α τ άμ έ ρ ο ςτ ά ςα ρ χ ά ςκ α ιτ άσ π έ ρ μ α τ α ,ε ξω νά ν α β λ α σ τ ε ϊ νε δ ο ' ξ ετ ά & ε ω ρ η μ α τ α, φ ι λ ο σ ο φ ί α

δ ε δ ώ ρ η τ α ι .Ί σ ό π λ ε ν ρ αγ ά ρχ α ϊσ χ α λ η ν ά, κ ν κ λ ο ν ςτ ε χ α ϊπ ο λ ν γ ώ ν ι αχ α ϊτ ά ά λ λ ασ χ ή μ α τ αγ ε ω μ ε τ ρ ί αη ρ ο ς ε ' ξ ε ΰ ρ ε' σ η μ ε ί ο υδ ε κ α ιγ ρ α μ μ ή ςχ α ιε π ι φ α ν ε ί α ςχ α ϊ σ τ έ ρ ε ο υφ υ σ ι ν, α δ ηρ ί ζ α ιχ α ι& ε μ έ λ ι ο ιτ ω νλ ε -χ & έ ν τ ω νε ΐ σ ϊ ν, ο ν χ έ τ ιγ ε ω μ ε τ ρ ί α .Ι ΐ ό & ε νγ ά ρα ν τ ηλ έ γ ε ι νό ρ ι ζ ο μ έ ν η, ο τ ια η μ ε ΐ ο νμ έ νε σ τ ί νο υμ έ ρ ο ςο ν -δ έ ν ,γ ρ α μ μ ήδ εμ η χ ο ςά π λ α τ έ ς ,ε π ι φ ά ν ε ι αδ ε ,ο μ η χ ο ς

κ α ιπ λ ά τ ο ςμ ό ν ο νέ χ ε ι ,σ τ ε ρ ε ό νδ ε ,' ό τ ά ςτ ρ ε ι ςϊ χ ε ιδ ι α σ τ ά σ ε ι ς ,μ η χ ο ς, π λ ά τ ο ς ,β ά & ο ς ;Τ α ν τ αγ ά ρά ν ά -χ ε ι τ α ιφ ι λ ο σ ο φ ί α, χ α ιη π ε ρ ι' ό ρ ω νπ ρ α γ μ α τ ε ί απ άσ ατ ωφ ι λ ο σ ο φ ώ .Τ όγ εμ η νγ ρ ά φ ε ι νχ α ϊά ν α ^ γ ι ν ι ό -Ο χ ε ι νγ ρ α μ μ α τ ι κ ή ςτ η ςά τ ε λ ι σ τ έ ρ α ςε π ά γ γ ε λ μ α ,η νη α ρ α τρ έ π ο ν τ ε ςτ ί ν ε ςγ ρ α ^ ι μ α τ ι σ τ ι κ η νκ α λ ο ϋ σ ΐ 'τ η ςδ ετ ε λ ε ι ο τ έ ρ α ς ,ά ν ά π τ ν ' ξ ι ςτ ω νπ α ρ άπ ο ι η τ α ΐ ςτ εκ α ισ υ γ —

5 4 1γ ρ α φ ε ν σ ι ν .Έ π ε ι δ ά νο ν νπ ε ρ ιτ ω ντ ο ν λ ό γ ο υδ ι ε ' ξ -Ά ί . έ ρ χ ω ν τ α ιμ ε ρ ώ ν ,τ ό τ εο υτ ά φ ι λ ο σ ο φ ί α ςε ν ρ έ μ α τ α

η α ρ α α π ώ ν τ α ίτ ε κ α ιπ α ρ ε ρ γ ο λ α β ο ϋ σ ι; Τ α ΰ τ η ςγ α ρί δ ι ο νέ ξ ε τ ά ζ ε ι ν, τ ί σ ύ ν δ ε σ μ ο ς, τ ί ό ν ο μ α ,τ ί ρ η μ α ,τ ιχ ο ι ν ό νό ν ο μ α ,τ ί Ί δ ι ο ν ,τ ί ε λ λ ι π έ ςε νλ ό γ ω ,τ ί π λ ήρ ε ς ,τ ί ά π ό φ α ν τ ο ν, τ ί ε ρ ώ τ η μ α ,τ ί π ν σ μ α ,τ ί π ε ρ ι -ε κ τ ι κ ό ν ,τ ί ε ν, κ α κ ό νδ ε τ ί . Κ α ιγ ά ρτ ά ςπ ε ρ ια υτ ο τ ε λ ώ νκ α ια ξ ι ω μ ά τ ω νκ α ι κ α τ η γ ο ρ η μ ά τ ω νπ ρ αγ μ α τ ε ί α ςη δ 'ε σ τ ί νη σ υ ν & ε ΐ σ α .Ή μ ί φ ω ν ο νδ εη φ ων ή ε ν, η π α ν τ ε λ ώ ςά φ ω ν ο νσ τ ο ι χ ε ΐ ο νι δ ε ΐ ν, κ α ιπ ώ ςε χ α σ τ ο ντ ο ν τ ω νε ϊ ω θ ελ έ γ ε σ 9 - α ι, χ α ιπ ά σ αη π ε ρ ι< ρ ω κ η ςχ α ϊ' σ τ ο ι χ ε ί ω νχ α ϊτ ώ ντ ο ΰλ ό γ ο υμ ε ρ ώ νί δ έ α , 4 4 δο υφ ι λ ο σ ο φ ί α π ε π ό ν η τ α ι, κ α τκ α τ η ν ν σ τ α ι; Β ρ α χ ε ί α ςΡ .δ έ ω ς ι τ ε ρά π όχ ε ι μ ά ρ ρ ο υσ π ά σ α ν τ ε ςλ ι β ά δ α ς ,κ α ιβ ρ α χ υ τ ί ρ α ι ςτ α ΐ ς, ε α ν τ ώ νψ ν χ α ΐ ςε ν α π ο & λ / ψ α ν τ ετ οκ λ α π ε νο ι φ ώ ρ ε ςο ν κε ρ υ & ρ ι ώ α ι π ρ ο φ έ ρ οω ςί δ ι ο ν .

ξ . 2 7 . Ο υχ ά ρ ι νφ ρ ν α τ τ ό μ ε ν ο ιτ η ςκ υ ρ ί α ς ,ΐ ] τ όκ ν ρ ο ςό ν τ ω ςκ α ιη τ ώ ν9 - ε ω ρ ο ν μ έ ν ω να ν ά χ ε ι τ α χβ ε -β α ί ω σ ι ς, ά λ ρ γ ο ϋ σ ι .Σ υ ν α ι σ & ο μ έ ν ηδ ί α ν τ ί ]τ η ς

Page 110: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 110/335

1 0 2Γ Η ΐ ι . . ι υ ο . ε ο Ν α . κ κ υ ο . 6 Κ*

ο λ ι γ ω ρ ί α ςτ ο ί χ ω νΙ λ ε ' γ ' ξ ε ι ,- κ α ιμ ε τ άπ α ρ ρ η σ ί α ςφ η -α ε ι, ' ά δ ι κ ο ΐ μ α ικ α ιπ α ρ α σ π ο ν δ ο ν μ α ι ^τ ο γ ι ε φ

ν μ ϊ νο μ ο λ ο γ ί α ςπ α ρ α β α ί ν ο ν σ ι ν .Ά φ *ο νγ ά ρ ' ε ν ε χ ο λπ ί σ α α & ετ α π ρ ο π α ι δ ε ν μ α τ α, τ η ςε μ η ς& ε ρ α π α ι ν ί δ οτ ά Ι ' γ γ ό ν α, τ η νμ ΐ νώ ς γ α μ ε τ η νί ' ξ ε τ ι μ η σ α τ ε, ε μ ίδ ε ό ν τ ω ς ά π ε σ τ ρ ά φ η τ ε, ω ςμ η δ επ ω π ο τ εί ς τ α υ -τ ύ νε λ & ό ν τ ε ς .ί ί λ λ 'ΐ σ ω ςΙ γ ώ μ ε ντ α ν τ απ ε ρ ίυ μ ώ νί π ε ι λ η φ α, ε κτ η ςφ α ν ε ρ α ς π ρ ο ςτ η νο ί κ ε τ ι νο μ ι λ ί α ςτ η νι ί δ η λ ο νπ ρ ο ςε μ εα υ τ ή νά λ λ ο τ ρ ί ω σ ι ν τ ε κ μ

μ έ ν η .Ε ι δ ε ν μ ε ΐ ςΙ ν α ν τ ί ω ςη ώ ςν π ε ί λ η φ αδ ί α -χ ε ι σ & ε, γ ν ώ ν α ιμ ε νά μ η χ α ν ο νε τ ε ρ ω, ρ α δ ' ι ο νδ εμ ο -ν ω& ε ώ .ζ ΐ ι ό π ε ρ ο ϊ χ ε ί ω ςε ρ ε ΐ, Κ ρ ί ν ε ιδ & ε δ ςά ν ά( . ά σ ο νε μ ο ϋκ α ι σ ο ϋ, * ) ο υ π ρ ο χ α τ ε γ ν ωχ υ ΐ αώ ς η δ ι χ η χ ό τ ο ς, « λ λ 'ε ν δ ο ι ά ζ ο ν σ α ,ώ ς τ ά χ 'α ν ϊ σ ω ςκ α ικ α τ ο ρ θ - ο ΐ ν τ ο ς' ο π ε ρά ψ ε ν δ ώ ςο υ κε ϊ ςμ α κ ρ ά να ν α φ α ί ν ε τ α ι, δ ι * ω ν ά π ο λ ο γ ο ΰ μ ε ν ο ςκ α ιτ ο νε ν δ ο ι α α μ δ να υ τ ή ςί ' ξ ι ώ μ ε ν ό ς, φ η σ ι ν, Ί δ ο υήπ α ι δ ί σ κ ηε ν τ α ΐ ςχ ε ρ σ ίσ ο ν, χ ρ ωα ν τ Τ ]ω ς α ν

, σ ο ιά ρ ε σ τ ό ν .Κ α ιγ α ρδ π α ι δ ί σ κ η νε ι π ώ να μφ ό τ ε ρ αδ ^ α λ ο γ ε ΐ ,τ ότ ε δ ο ν λ η ν, χ α ΐτ δ ν η π ί α νε ίν α ι· τ ό γ α ρτ η ςπ α ι δ ί σ χ η ςό ν ο μ αε κ α τ ε ρ ί οτ ο ύτ ω νΙ φ α ρ μ ό ζ ε ι .Σ υ ν ο μ ο λ ο γ ε ίδ ΐ π ά ν τ ω ςε ν & ύ ςκ α ϊτ α Ι ν α ν τ ί α, χ ύ \μ ε ντ ε λ ε ί ατ η νν η π ί α ν , ·τ τ ) δ ΐδ ο ύ λ τ ]τ η νκ ν ρ ί α νμ ό ν ο ν ο υβ ο ώ νά ν τ ι χ ρ υ ς, ο τ ιτ η νμ ΐ νΙ γ χ ΰ χ λ ι ο νπ α ι δ ε ί α νκ α ιώ ςν ε ω τ ε ρ α νχ α ίώ ς3 - ε ρ α π α ι ν ί δ αα σ π ά ζ ο μ α ι ,Τ η νδ ΐ ε π ι σ τ η μ η νκ α ιφ ρ ό ν η σ ι νώ ς τ ε λ ε ί α νκ α ιδ ί σ π ο ι ν α νε χ τ ε τ ί μ η χ α .Τ δ δ ε ε ντ α ΐ ςχ ε ρ σ ίσ ο υ δ η λ ο ΐ μ ΐ ντ δ υ π οχ ε ί ρ ι ο ςΙ σ τ ίσ ο ι .Σ η μ ε ΐ υ νδ επ ε φ ν κ εκ α ιέ τ ε ρ ο ντ ο ι -

5 4 2ο ν τ ο ν, τ α μ ΐ ντ η ςδ ο ύ λ η ςε ι ςχ ε ί ρ α ςά φ ι κ ν ε ΐ τ α ι^ ί ΐ , σ ω μ α τ ο ς' σ ω μ α τ ι κ ώ νγ α ρο ρ γ ά ν ω νκ α ιδ υ ν ά μ ε ω ν

τ α Ι γ κ ΰ κ λ ι αχ ρ ε ί α· τ ά δ ΐ τ η ςκ υ ρ ί α ςε ι ς ψ ν χ η νέ ρ χ ο ν τ α ι .Λ ο γ ι σ μ ο ΐ ςγ α ρ τ ά κ α τ άτ ε φ ρ ό ν η σ ι ν

* ) Ο β η .1 6 ,5 « η .

Page 111: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 111/335

Ρ Η Η . .Ι ϋ ϋ .( Ό Ν β .Ε Κ ϋ ϋ .6 Κ Α Τ .§ .2 7 .2 8 .1 0 3

κ α ιε π ι σ τ η μ η να ν α τ ί θ ε τ α ι .Ώ ς & 'ο θ ( θδ ν ν α τ ω τ ε ρ οκ α ιδ ρ α σ τ ι χ ώ τ ε ρ ο νκ α ιτ ο ι ςο λ ο ι ςκ ρ ε ΐ τ τ ο νδ ι ά ν ο ι αχ ε ι ρ ό ςε σ τ ί, τ ο σ ο ν τ ωτ η ςε γ κ υ κ λ ί ο υμ ο υ σ ι κ ή ςί π ι -σ τ η μ η νκ α ιφ ρ ό ν η σ ι ν& α ν μ α σ ι ω τ ε ρ α ν^ ε ι ν α ιν ε ν ό μ ι -κ α ,κ α ιδ ι α φ ε ρ ό ν τ ω ςϊ χ τ ε τ ί μ η χ α .Λ α β ο ΰ σ αο υ ν, ωκ α ιν π ά ρ χ ο υ ο ακ α ιπ ρ ο ςε μ ο νν ο μ ι ζ ο μ ε ν ηκ υ ρ ί α ,τ η ν( μ η νά π α σ α νπ α ι δ ε ί α ν, ω ςΟ - ε ρ α π α ι ν ί δ ιχ ρ < ϊ > , ώ ςε ν ά ρ ε σ τ ό νσ ο ι . Τ ό δ ε σ ο ιε υ ά ρ ε σ τ ο νο ν χ Λ ία γ ν ο ώο τ ιπ ά ΐ ' τ ω ςε σ τ ί να γ α θ ό ν ,ε ι κ α ιμ ηπ ρ ο ς - Ι '■ η ν ε ς, κ α ΐώ φ ί λ ι μ ο ν, ε ι κ α ιμ α κ ρ ά ντ ο υη δ ε ο ςά -ψ ε σ τ η κ ε ν .Ι 4 γ α & ό νδ ε κ α ι ώ φ ί λ ι μ ο ντ ο ι ςε λ ί γ χ ο υδ ε ο μ ί ν ο ι ςν ο υ θ ε σ ί α, ο ε τ ε ρ ωο ν ό μ α τ ιχ ά κ ω σ ι νμ η -ν ΰ ί ΐ6 Ι ε ρ ό ςλ ό γ ο ς .. . . · . . ι ' - , ι ί · Ί ;

ι · § . 2 8 . Λ ι ό π ε ρε π ι φ έ ρ ε ι, Κ α ιε χ ά χ ω σ ε να υ -τ ή ν, ΐ σ ο ντ ώ ε ν ο υ θ ί τ η σ εκ α ιε σ ω φ ρ ο ν ι σ ε .- Λ υσ ι τ ε λ έ ςγ α ρσ φ ό δ ρ ατ ο ι ς ε νά δ ε ι αχ α ϊ Ι χ ε χ ε ι ρ ί υ . ,κ α θ ά π ε ρΊ π π ο ι ςά φ η ν ι α σ τ α ϊ ς, ό ' ξ υχ ε ν τ ρ ο ν\ ε π έ ίμ ά σ τ ι γ ια ό λ ι ςκ α ια γ ω γ ήδ α μ α σ θ ή ν α ιχ α ϊτ ι θ α π -σ ε ν θ ή ν α ιδ ύ ν α ν τ α ι .Ή τ α π ρ ο κ ε ί μ ε ν αα θ λ α ,ο ν χο ρ ά ςτ ο υ ςά ν ε π ι π λ η κ τ ο υ ς; Λ ι π ώ σ ι ν, ε ΰ ρ ΰ ν ο ν τ α ι ,π ι α ί ν ο ν τ α ι, λ α μ π ρ ό νπ ν ί ο υ α ι ν' ε ί τ αα ΐ ρ ο ν , τ α ιτ αα σ ε β ε ί α ς ,ο ι π α ν ά θ λ ι ο ικ α ιβ α ρ υ δ α ί μ ο ν ε ς, ο ι κ τ ρ άβ ρ α β ε ί α, ά θ ε ό τ η τ ικ η ρ υ τ τ ό μ ε ν ο ιχ ά ισ τ ε φ α ν ω μ έν ο ι . Λ ι άγ ά ρτ η νλ ε ί ω ςρ ε ο υ σ α νε υ τ ν χ ί α νυ π ί -λ α β ο νε α υ τ ο ύ ςε ί ν α ιτ ο υ ςί π α ρ γ υ ρ ο υ ςκ α ιν π ο χ ρ ί -σ ο υ ςθ ε ο ύ ς, ν ο μ ί σ μ α τ ο ςκ ε κ ι β δ η λ ε υ μ ί ν ο υ τ ο ντ ρ όπ ο ν, τ ο υα λ η θ ι ν ο ίκ α ιο ν ΐ ω ςό ν τ ο ςε κ λ α θ ο μ ε ν ο ιΜ α ρ τ υ ρ ε ίδ ε κ α ι Μ ω ' ύ σ ή ςε ν ο ΐ ς φ η σ ι ν , ,' ' Έ λ ι -π ά ν θ η, . ε π α χ ΰ ν θ η, ε π λ α τ ν ν θ η, κ α ι ε γ κ α τ ί λ ι νθ ε όν τ ο νπ ο ι η σ α ν τ αα υ τ ό ν . * ) - Ω ς τ εε ί ή ε π )π λ έ ο νά ν ε α ι ςτ ο μ ε γ ι σ τ ο νκ α κ ό νά σ έ β ε ι α νώ δ ί ν ε ι ,

τ ό ε ν α ν τ ί ο νη μ ε τ ά ν ό μ ο υχ ά κ ω σ ι ςα γ α θ ό ντ ί λ ε ι ο γά π ο τ ί χ τ ε ιτ η νά ο ί δ ι μ ο νν ο ν θ ε σ ί α ν . Ε ν θ ε νδ ί ο ρ μ η -

* ) Π β ι ι ΐ .3 2 ,1 5 .

Page 112: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 112/335

Page 113: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 113/335

Ρ Η Ι Ι , . Ι Ι Φ . ϋ Ο Ν Ο . Ε Ι ί υ Ο . Ο Κ{ . 2 9 . 3 0 .1 0 5

ά ν τ ί π α λ ο νη γ η α ά μ ε ν ο ιτ ο νπ ό ν ο ν, χ α ϊτ ά ςχ ε ί ρ α ςί ) 7 ΐ 'α σ θ ε ν ε ί α ς ,ω ς π ε ρά π ε ι ρ η χ ό τ ε ςά Ά λ η τ α ϊ, χ ά θ ηκ α ν, π α λ ι ν δ ρ ο μ ε ϊ νε ι ςΛ ι ' γ υ π τ ο νε π ϊτ η ν ά π ό λ α υ σ ιτ ο νπ ά ο υ ςί γ ν ω χ ό τ ε ς .Ο ϊδ ε τ ά φ ο β ε ρ άχ α ϊδ ε ί ν ατ η ςε ρ η μ ι ά ςπ α ν υτ λ η τ ι χ ώ ςχ α ϊε ρ ρ ω μ έ ν ω ςά ν α δ ε -χ ό μ ε ν ο ι ,τ ο να γ ώ ν ατ ο νβ ί ο νδ ι ή & λ η σ α νά δ ι ά φ θ ο ρ ο νΙ ί α Ιά η τ τ η τ ο ν φ ν λ ά ξ α ν τ ε ς, χ α ϊτ ω ντ η ςφ ν σ α ο ςα ν α γ κ α ί ω νχ α τ ε ' ξ α ν α σ τ ά ν τ ε ς ,ώ ςπ ε ΐ ν α ν, δ ί ψ ο ς, ρ ίγ ο ς ,χ ρ ί ο ς ,& ά λ π ο ς ,' ό σ ατ ο ν ςά λ λ ο υ ςε ι ω & εδ ο ν λ ο ν -ύ & α ι ,χ α τ άπ ο λ λ ή νΙ σ χ ν ό ςπ ε ρ ι ο ν σ ί α νυ π ά γ ε ο & α ι .Λ Ι ' τ ι ο ν δ εΙ γ ί ν ε τ οο υ - ψ ι λ ό ςο π ό ν ο ς ,ά λ λ ασ ν ντ ωγ λ ν χ α ν & ή ν ά ι .Λ έ γ ε ιγ α ρ ,' ^ Ε γ λ υ κ ά ν & ητ ο ν δ ω ρ .Ο γ λ υ χ ύ ςδ ε χ α ϊη δ ν ςπ ό ν ο ςε τ έ ρ ο )ο ν ό μ α τ ιφ ι λ οπ ο ν ί αχ α λ ε ΐ τ α ι .Τ ογ α ρε ν π ά ν ωγ λ υ χ υέ ρ ω ςε -ο τ ι χ α ϊ π ό θ ο ςχ α ι ζ ή λ ο ςχ α ι φ ι λ ί ατ ο νχ α λ ο ϋ .Ι ϋ η δ ε ι ςο υ ντ η ν τ ο ι α ν τ η νχ ά χ ω σ ι νά π ο σ τ ρ ε φ έ -

σ & ω, μ η δ 'α ρ τ ο νχ α χ ώ σ ε ω ςν ο μ ι σ ά τ ωπ ο τ ελ έ γ ε -σ & α ιτ η νε ο ρ τ ή ςχ α ιε υ φ ρ ο σ ύ ν η ς τ ρ ά π ε ζ α νε π ϊβ λ άβ η μ ά λ λ ο νη ω φ ε λ ε ί α· τ ρ έ φ ε τ α ιγ α ρτ ο ι ςπ α ι δ ε ί α ςϋ ό γ μ α σ ι νη ν ο ν & ε τ ο ν μ έ ν ηψ υ χ ή .

§ . 3 0 . Τ ο α ζ ν μ ο νπ έ μ μ ατ ο ν τ οό ν τ ω ςΙ σ τ ϊ νι ε ρ ό ν, ω ς τ εχ ρ η σ μ ο ΐ ςπ ρ ο ς τ έ τ α χ τ α ι δ ώ δ ε χ αά ρ τ ο υ ςά ζ ΰ μ ο υ ςτ α ΐ ςφ ν λ α ΐ ςΙ σ α ρ ί θ μ ο υ ςπ ρ ο τ ι θ έ ν α ιε π ϊτ η ς

Ι ν τ ο ι ςά δ ν τ ο ι ςχ ρ υ σ ή ςτ ρ α π έ ζ η ς ,χ α ϊχ α λ ο ϋ ν τ α ιπ ρ οθ έ σ ε ω ς .* ) Κ α ιν ο μ ωδ έ ά π ε ί ρ η τ α ιπ ά σ α νζ ν μ η νχ α ϊπ ά νμ έ λ ιπ ρ ο ς φ έ ρ ε ι ντ ωβ ω μ ώ .* * ) Χ α λ ε π σ νγ α ρη τ ά ς γ λ υ χ υ τ η τ α ςτ ω νχ α τ άτ ο σ ώ μ αη δ ο ν ώ ν ,η τ ά ς τ η ςψ υ χ ή ςά ρ α ι ά ςχ α ϊχ ά ν ν ο υ ςε π ά ρ σ ε ι ςχ α -θ ι ε ρ ο ϋ νω ς ά γ ι α, τ ά φ ύ σ ε ιβ έ β η λ αχ α ϊα ν ί ε ρ αε ξα υ τ ώ ν .Ζ 4 ρ 'ο ν νε ϊ χ ό τ ω ςε π ι σ ε μ ν ν ν ό μ ε ν ο ςο π ρ ο

φ ή τ η ςλ ό γ ο ς ,ό ν ο μ αΜ ω ϋ α η ς ,έ ρ ε ΐ , Μ ν η σ & ή σπ ά σ α ντ η νο δ ό νη νη γ α γ έσ εχ ν ρ ι ο ς6 θ ε ό ςε ν έ ρ τ -μ ω ,ο π ω ςα ν χ α χ ώ θ τ \σ ί χ α ϊε χ π ε ι ρ ά σ τ ]χ α ϊδ ι α -

* ) Ε χ ο . 1 .2 5, 3 0 . — * * )Ι β τ .2 , .1 1 .

Page 114: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 114/335

1 0 6Ρ Η Ι Ι , .Π Ι Ο .Ο Ό Ν Ο . Έ Κ Ι Ι ϋ .6 Κ Α Τ .| . 3 0 .

γ ν ω σ & ϊ }τ ά ε γ χ ά ρ δ ι άσ ο υ ,ε ϊ- φ υ λ ά ξ ε ι ςε ν τ ο λ ά ςα υ -5 4 4τ ο ν' η ο υ κε χ ά χ ω α έσ ε χ α ϊε λ ι μ α γ χ ό ν η σ εσ ε χ α ϊ

Μί ψ ω μ ι σ εσ ε τ ο μ ά ν ν α, ο ο ν χχ δ ε ι σ α νο ι π α τ έ ρ ε ςσ ο ν , ν αά ν α γ γ ε ί λ ησ ο ι ,' ό τ ιο ν χε π 'ά ρ τ ψμ ό ν α )ζ η σ ε τ α ιά ν θ ρ ω π ο ς, ά λ λ 'ε ν π α ν τ ϊρ η μ α τ ιε χ π ο ρ ε υ ο —μ ί ν ωδ ι ασ τ ό μ α τ ο ςθ ε ο ϋ; * ) Τ ι ς' ο υ νό ν τ ω ςα ν όσ ι ο ςε σ τ ί ν ,ώ ς ν π ο λ α β ε ΐ νχ α χ ω τ η ντ ο νθ ε ο ν ,χ α ϊλ ι μ ό νο ΐ χ τ ι σ τ ο νο λ ε θ ρ ο νΙ π ά γ ο ν τ ατ ο ι ςί ί ν ε ντ ρ οφ ή ςζ η νμ η δ ν ν α μ ε ν ο ι ς; ' Λ γ α θ ό ςγ ά ρχ α ιά γ α θ ώ ν

α ί τ ι ο ς ,ε υ ε ρ γ έ τ η ς ,α ω τ ή ρ ,τ ρ ο φ ε ν ς ,π λ ο ν τ ο φ ό ρ ομ ε γ α λ ό δ ω ρ ο ς, χ α χ ι ' α ν' ό ρ ω νι ε ρ ώ νά π ε λ η λ α χ ώ ς .Ο ύτ ω γ α ρτ ά γ η ςά χ θ η, τ ό ντ ε Ι Α δ ά μχ α ϊΚ ά ι ν ,4 4 9ε ( ξ υ γ ά δ ε ν α ε νε χ τ ο νπ α ρ α δ ε ί σ ο υ .' 3 Ί ηπ α ρ α γ ώ μ εο ν ντ α ΐ ςψ ω ν α ΐ ς, α λ λ άτ ά δ ι ' ν π ο ν ο ι ώ ν σ η μ αμ ε ν ασ χ ο π ώ μ ε νχ α ιλ ί γ ώ μ ε ν ,' ό τ ιτ ο μ ε ν Ι χ ά χ ω α εί σ ο νε α τ ϊτ ωε π α ί δ ε ν σ εχ α ϊε ν ο ν θ έ τ η σ εχ α ιε σ ω φ ρ ο -

ν ι σ ε .Τ ωδ έ λ ι μ ώπ α ρ ε ' β α λ ε νο υα ι τ ί ω νχ α ϊπ οτ ώ νε ι ρ γ ά σ α τ οε ν δ ε ι α ν . ,ά λ λ αη δ ο ν ώ νχ α ϊε π ι θ υμ ι ώ ν ,φ ό β ο υτ ε χ α ϊλ ν π η ς, χ α ϊά δ ι χ η μ ά τ ω ν, χ α ϊσ ν ν ο λ ω ςα π ά ν τ ω ν' ό α αη χ α χ ι ώ νε σ τ ί νη π α θ ώ νε ρ γ α .Μ α ρ τ ν ρ ε ϊδ ε τ ο ε π ι λ ε γ ό μ ε ν ο νε ξ η ς , Έ - ψ ώ -μ ι α ε 'σ ετ ο μ ά ν ν α .ΐ Α ρ άγ ε τ η νά π ο ν ο νχ α ϊά τ α -λ α ί π ω ρ ο ντ ρ ο φ η νδ ί χ ασ π ο ν δ ή ςτ ώ να ν θ ρ ώ π ω νο ν χ

ί χ γ η ς ,ώ ς ε θ ο ς ,ά ν α δ ο θ ε ΐ σ α ν, ά π 'ο υ ρ α ν ο ύδ ε ,τ ε ρ ά σ τ ι ο νέ ρ γ ο ν ,Ι π 'ε υ ε ρ γ ε σ ί ατ ώ νχ ρ η σ ο μ έ ν ωπ α ρ α σ χ ό μ ε ν ο ν, ά ' ξ ι ο νλ έ γ ε ι νλ ι μ ο ϋχ α ϊχ α χ ώ σ ε ω ςη τ ο ε ν α ν τ ί ο νε ν θ η ν ί α ςχ α ϊε ν ε τ η ρ ί α ς, ά δ ε ι α ςτ εχ α ϊε ν ν ο μ ί α ςα ί τ ι ο ν; Ι Α λ λ *ο ι π ο λ λ ο ίχ α ϊά γ ε λ α ΐ ο ιν ο μ ί ζ ο ν σ ιτ ο υ ςθ ε ί ο ι ςλ ό γ ο ι ςτ ρ ε φ ό μ ε ν ο υ ςά θ λ ί ω ςχ α ϊτ α λ α ι π ώ ρ ω ςζ η ν' ά γ ε υ σ τ ο ιγ ά ρε ϊ α ιτ ο νπ α ν τ ρ ο -φ ο υγ ε ν μ α τ ο ςσ ο φ ί α ς .Ο ι δ ε ε ν τ α ΐ ςε ν π α θ ε ί α ιχ α ϊε υ φ ρ ο σ ΰ ν α ι ςλ ε λ η θ α σ ιδ ι ά γ ο ν τ ε ς .

♦ )ϋ β α ί .8 , 2 .

Page 115: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 115/335

ρ η ι ι . .ι υ ο .ε ο ϊ ί β .Ε κ υ ϋ .α κ Α Τ .$ . 3 ΐ . 1 0 7

§ . 3 1 . Ο υ τ ωτ ο ί ν υ νή π ο ι ακ ά κ ω σ ι ςώ φ ε λ ι μ ό νΙ σ τ ι ν, ω ς τ εχ α ιτ ο τ α π ε ι ν ό τ α τ ϋ να υ τ ή ςη δ ο υ λ ε ί αμ ί γ αα γ α θ ό νν ε ν ό μ ι Ο τ α ι .Κ α ιτ α ΰ τ η νη υ ξ α τ οτ ι ςί ν τ α ϊ ςι ε ρ α ΐ ςά ν α γ ρ α φ α ϊ ςπ α τ ή ρυ ι ω, τ ωα φ ρ ο ν ιΉ σ α ϋο ά ρ ι σ τ ο ςΙ σ α ά κ .Ε ί π εγ ά ρ̂ π ο υ, ' ' Ε η \μ αχ α ί ρ ασ ο υζ ή σ ε ι ς ,χ α ι τ ω ά δ ε λ φ ωσ ο υδ ο υ λ ε ν -σ ε ι ς, * ) λ ν σ ι τ ε λ ί σ τ α τ ο νχ ρ ί ν ω ντ ω π ό λ ε μ ο ν 'α ν τ ίε ι ρ ή ν η ςα ι ρ ο υ μ ε ν φ, χ α ιώ ς π ε ρε ν μ ά χ α ι ςό π λ ο φ ο -ξ ο ϋ ν τ ιδ ι ατ η νε ν τ ή ψ υ χ ήσ τ ά σ ι νκ α ιτ α ρ α χ ή ν ,ν π η κ ό ωγ ε ν ί σ & α ικ α ιδ ο υ λ ε ΰ σ α ι ,κ α ϊε π ι τ ά γ μ α α ι να τ τ 'α ν ο σ ω φ ρ ο σ ύ ν η ςε ρ α σ τ ή ςί π ι χ ε λ ε ν σ τ ], π ά σ ιπ ε ι & α ρ χ ε ϊ ν . Ε ν & ε νδ ' ε μ ο ιδ ο χ ε ϊτ ι ςτ ω νφ ο ι τ η τ ώ νΆ Ι ω ν σ ε ω ς, ό ν ο μ αΕ ι ρ η ν ι κ ό ς ,ο ς π α τ ρ ί ωγ λ ω σ σ τ ]2 α λ ο μ ώ νκ α λ ε ί τ α ι ,φ ά ν α ι , Π α ι δ ε ί α ς& ε ο ν ,ν ι ε ,μ ηο λ ι γ ω ρ ε ί ,κ α ιμ ήε χ λ ν ο υν π 'α ν τ ο ϋε λ ε γ χ ό μ ε ν ο ςο ν γ α ρά γ α π ακ ν ρ ι δ ς ,ε λ έ γ χ ε ι .. Μ α σ τ ι γ ο ϊδ ε π ά ντ α υ ' ι ό νο ν π α ρ α δ έ χ ε τ α ι . * * ) Ο ν τ ω ςα ρ αη ε π ί -

5 4 5π λ η ' ξ ι ςχ α ιν ο υ & ε σ ί ακ α λ ό νν ε ν ό μ ι σ τ α ι, ό ί ς τ ε δ ι1 / Ι . α ν τ ή ςη π ρ ο ς& ε ό νο μ ο λ ο γ ί ασ υ γ γ έ ν ε ι αγ ί ν ε τ α ι .Τ ι■

γ ά ρο ι χ ε ι ο τ ε ρ ο νν ' ι ωπ α τ ρ ό ς ,η υ ι ο ΰπ α τ ρ ί ;ί 4 λ λ ν αμ ή λ ό γ ο νΙ κ λ ό γ ο υα υ ν ε ί ρ ο ν τ ε ςμ η κ ΰ ν ε ι νδ ο χ ώ -μ ε ν, ε ν α ρ γ ε σ τ ά τ η νδ ί χ ατ ω νε ϊ ρ η μ έ ν ω νπ ί σ τ ι νπ α -ρ ε ' ξ ώ μ ε & α, τ ο ντ η ν π ο ι ά νκ ά κ ω σ ι να ρ ε τ ή ςέ ρ γ ο νε ί ν α ι .Ν ό μ ο ςγ ά ρε σ τ ίτ ο ι ο ύ τ ο ς , Π α σ α νχ ή ρ α νχ α ιό ρ φ α ν ο νο υκ α κ ω σ ε τ ε' ε ά νδ έκ α κ ί αχ α χ ώ σ η τ ια υ τ ο ύ ς— Τ ί λ έ γ ε ι ;ΐ Α ρ *υ π ότ ί ν ο ςε σ τ ί νά λ λ ο υχ α χ ο ϋ α θ - α ι ;Ε Ι γ ά ρκ α κ ί α ς ε ρ γ αμ ό ν η ςα ϊ κ α κ ώσ ε ι ς ,π ε ρ ι τ τ ο ντ ό ο μ ο λ ο γ ο ΰ μ ε ν ο νγ ρ ά φ ε ι ν ,ο κ α ι4 5 0δ ί χ απ ρ ο ς & ή χ η ςά ν ο μ ο λ ο γ η θ - ή σ ε τ α ι .Φ ή σ ε ιδ ε π α ν -Ρ .τ ω ς 'ο ι δ ακ α ιυ π όα ρ ε τ ή ςε λ ε γ χ ό μ ε ν ο ν, κ α ιυ π όψ ρ ο ν ή σ ε ω ςπ α ι δ ε υ ό μ ε ν ο ι · ./ Ι ι ό π ε ρο νπ α σ α νκ ά κ ωσ ι ν ί ν α ϊ τ ί ατ ί & η μ ι, ' ά λ λ άτ η νμ ε νδ ι χ α ι ο α ν ν η ςχ α ιν ο μ ο θ ε τ ι κ ή ςέ ρ γ ο νο υ α α ν— Ι π ι π λ ή ξ ε ιγ ά ρσ ω -

· ) Ο β η .2 7 , 4 0 .— ) Ρ Γ Ο τ β Λ .8 , 1 1« η .

Page 116: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 116/335

1 0 8Ρ Η Π , . ΐ υ Ο . ϋ Ο Ν Ο . Ε Κ υ Ο . Ο} . 3 1 .

φ ρ ο ν ί ζ β ΐ—μ ά λ ι σ τ α& α υ μ ά ζ ω ,τ η νδ έα ψ ρ ο σ ν ν ηχ α ϊχ α χ ί α ς ,β λ α β ε ρ ά νν π ά ρ χ ο ν ο α ν, α π ο σ τ ρ έ φ ο μχ α ίχ α χ ί ζ ωδ ε ό ν τ ω ς . Ο τ α νο υ ντ η ν Α γ α ρχ α χ ο υ -μ ί ν η νν π ο2 ά $ ρ α ςα χ ο ύ σ ε ς ,μ η δ έ ντ ώ νΙ ν τ α ΐ ςγ ν ν α ι χ ε ί α ι ςζ η λ ο τ υ π ί α ι ςε ϊ ω & ό τ ω νγ ί ν ε σ & α ιυ π ο ν ο ήσ ε ι ς· ο ν γ α ρπ ε ρ ίγ ν ν α ι χ ώ νΙ σ τ ι ν ολ ό γ ο ς ,ά λ λ αδ ι α ν ο ι ώ ν ,τ η ςμ ε νγ ν μ ν α ζ ο μ ί ν η ςε ν τ ο ι ςπ ρ ο π α ι δ ε νμ α σ ι, τ η ςδ έτ ο υ ςα ρ ε τ ή ςα Ο - λ ο ν ςδ ι α & λ ο ν σ η ς .

Page 117: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 117/335

Π Ε Ρ ΙΦ Υ Γ Λ Α Ω Ν .

Ό Ε

ρ η ο ρ υ ο ι

( Ο ί .Ο β ι ι .1 6 ,6 — 1 4 . )

* Ι ΐ *Τ Α Γ Ϊ Ϊ 9< ϊ βΟ Λ Π δ ί β, Τ β ΐο ά ΐ Ο ,Τ θ ΐΐ ΐ ΐ Η Ο Γ Θ, Τ β ΐρ Π -( Ι ο τ βι η ο ΐ ΐ, ί η ς ϊ π η ί ;( ι ) . Ι ί η ,φ ΐ ίι η η η ά Ί π η& ά β οί ο τ ι π Α ί α ι η€ Γ β < 1 ί ΐ( Ι α ο ο Β )ι ΐ β β β η ίβ η ι η ( Ι ι α ο α η β ι η ), φ ΐ ίι η π η ά π ι ητ » ϊο α β αί ο Γ ί α ί ί οο ι Ί η ι η ,ν ρ ΐη ο ηο τ θ α Ι π η ι' β ΐβ β ί Ρ Γ η π ι ηβ δ δ βρ η ί α ϊ ( 2β ΐ3 ) .Χ ί ι η ο Γβ άί η ^ ΐ β η ά α ι η. ρ τ ο ρ θ Ι Κ ΐι η ο ά β δ ΐ ο δ( Ι « ο ο 1 ) π ι η ), η βι η α ΐ ΐ ΐι π α Ι ο γ ο ι πη ο ι η ί η η ι η( Ε β η ν ϊ )ι η ο τ ί ϋ η δο ο Γ Γ η ι η ρ η η Ι η , Γ ( 4 . 5Α ε β η Ιΐ β ι η β ηί β ΐ ΐ ,η βρ ι - ΐ α βτ ϊ Ι » ι ηο ϊ τ ϊ ΐ θ ΐ ηί π § ί η η ί ,ς η η ι ηϋ θ η βί α ο ΐ ί β6 Γ § αβ ΐ τ β ββ ΐ η ι η ϊ ο ο »τ ί ΐ αβ ο Ι ί ί Λ Γ Ϊ βά ί ^ η ' ο ι* βΡ θ Λ Λ ΐ ά β Γ Ϊ η Ι

ζ β .7 · ) }η β ν εΐ θ ΐ ΐ δ π δΓ β δ φ ΐ βΙ β Γ Γ β η η δ( Ι β & ρ ϊ ο ϊ α η Ι} 3 β άρ ο ΐ ί η *η ο ι β β τ ββ ΐ η ά β ί ΐ η ΐ, η ΐ ά ΐ δ ο α π ί, φ ΐ ΐ *β ί ίθ ο τ η ι ηπ β η β, < τ η · η ί Α φ ΐ 9ΐ η ϋ βο τ β α η Α ϊ ιο ρ ϊ ή ο ί δ« η( 86 1 9 ) .Ν β ο β ι ηρ Α ί Γ η η ΐ ΐ Ι π ι βτ ο ί η η -Ι λ γ ϊ λ η ιη ο ηΚ ο β Ιο ο η ί η ς β Γ β« Λά ε η ι η, η η ι ηι η β ΐ η ι ηι π λ η θ Ιη ρ α < 1Ι ι ο ι η ϊ η β β; β ρ α άά β α ι ηβ ο ί η ι ηε β ϊΒ ο η η ι η( 1 0 - 1 2 ) .Ο η ίτ θ γ οΐ η τ ο ί π η ϊ κ τ ΐ οα ΐ ΐ φ ί ε ι ηο ο ο ί ά ΐ ί, ΐ β Λ β ορ τ ο ο η Γ β η Ι βΚ η η ορ η η ϋ * · ·ρ η ΐ Α η ι Ι η ββ β ΐ, φ *< 1 β η βί ι η ρ Γ Ο Ο Ο δη ο ηϊ ρ β ββ β ά ρ β Γ« Ι ί ο βρ η -η ί ΐ( 1 3 6 ( 1 4 ) .Υ ο ί η η ί α η ΐί η Ι ε ' ι - ί θ ο Ι Ο Γ β δί η ΐ ί β η ΐ η τί ηβ β χο ί ν ΐ ΐ β ί β ΐΙ ι β τ ϊ ΐ Α τ η ι ηο ο η ί α ^ θ Γ β( 15 16 ) >« ΐ η Ϊ Αλ ί ί ρ δ ίδ η η ΐρ ΐ Ό & ι ς ϊ ,ί ΐ β δ β -τ μ η *β η ϊ - ηρ « Γ ε η Ι « β ,ο β ί θ Γ β φ ΐ β, ς η α βΐ ρ δ ο η η ηί η β Γ Α η ί ,η ΐά β π ι η• ο ί η ι αο ο 1 « η ΐ ( ΐ 7 ) .0 ί ν ί ΐ » 1 β βϊ Ι Ι α θδ η η ΐτ ΐ Η η Ι β δ( Ι ϊ ν ί η Α β( 1 8 . 1 9 ) ;Μ ΐ Ο Γ βρ ο η ΐ ϊ ί ΐ ο ϊ δη ι α χ ΐ ι η ί ,ρ ο ΐ ΐφ ί α ι ητ β ά ΐ ί α βρ β ο ΰ Α ΐ Ο Γ π ι ηβ χ ι η »Ι α η ΐ ϊ α ι ηά π ί π τ, β δ ΐ γ α Ι ϊ οΛ ΐ ν ΐ η »η ο δά β δ θ Γ β η β ,φ ΐ οί * ο ( οβ β η η οί η ι ηί ϋβ ί α ο ΐ ε η ά ι π ηρ Γ Ο η ΐτ β ( 1 < 1 ί ι η η τ( 2 0β ΐ2 1 ) .—φ π Α β τ β Γ β1 ) 0 -η Αη *ί η ν β η ϊ & ι η η δη ο ηι η ΐ η η δ« Ι ϊ ΐ β, ο τ η β ι ηί ι ι ς θ Γ βι η β ΐ η ,β ϊ » 1 η 1 -Ι ΐ β β ί ι η α ι η ,η ί η ϊ ΐτ β ΐ ΐ βχ η τ β η ί τ β( 2 2 . 2 3 ) .Κ ϊ ΐ β̂η α θ Γ β η ΐ ί ο τ ηο ρ ί -

κ

Page 118: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 118/335

1 1 0 Ρ Η 1 Χ .Ι ϋ ϋ .ϋ ΕΡ Κ Ο Γ ϋ β Ι 8 .$ .1 .

Ι η Ι ί ΐ Ι ΐ ί ΓΛ β η βΐ η ν β η ΐ η η ΐ; ί ί »Λ λ τ λ ί η ον ΐ ο ΐ υ η η ι ι ι( 2 4 ) )Ι β Γ Λ β Ι ί —Ι ΐ δ ρ η η β ι ηο ο β ί β δ ί β ι η, < | ΐ ι ϊ& 5 ΐτ η ΐ ί οβ ΐ δ ί ΐ ρ ϊ ρ η ί ί ί ΐί Ι ί ν ϊ η Λ, ρ Γ Λ β -Ί ϊ η ϊ ϊ( 2 5) - ν « η Λδ ί ο ΐ ί ι ΐ βη π Η β Γ β η Ι β δι ι ΐ Ι ι ί Ίο ι η η ΐ η οί η ν β η ί α η Ι( 2 6 ) >ί ΐ β ι η, η α ίΡ β ο »τ ΐ ΐ ΐν ί Η π Ι ϊ δη ι η η ΐ ι ΐ β βί β η ί η Γ βο ο η η η Ι η Γ( 2 7 .2 8 ) »Ν ί ΐ ι ί ΐΪ 3ί | τ ι θ ( | η βί η τ ο ( ΐ ί ( ,φ ήά ΐ ν ί π ηρ β η ί ΐ π δν η ΐ ΐ€ θ £ η ο & ο « τ 6( 2 9 ) .υ ΐ ( Γ 0ρ ο η ί Γ ηί η ν ρ η ΐ ί, η ο ηρ Γ η β ο β ά π ι Ι βί ι κ ρ η β ί ΐ ϊ ο η ε, φ ΐ ΐ β ^ η βα8 θΐ ρ δ οώ θ € ΐ η »( ά σ χ - η χ - η ς )( 3 0 ) ;Ι η ΐ ί ββ η ΐ ι η ο ο ε ί ί ΐ η δ « ο ο ΐρ α -τ ΐ β β ί ι η η ι ηδ η ρ ί β η ί ί ί ΐ ι η, ο η ΐ η δυ θ γ π βί ϊ η ί δο δ ΐη π ϊ θ δ ο β Γ βΐ η ά β ο( 3 1 ) .Η ί ί β οβ . Ί ρ ί θ ΐ ι ΐ ί ηι Ι ϊ ο ί ΐ ι ΐ ΓΓ ο η δ, ρ τ ο ρ βφ ΐ θ ΐ ηϊ η τ β η ί ΐ α ΓΑ ™ . * Ϊ Γ( 3 2 - 3 6 ) ,β ί ή η βφ ΐ ΐ ά β ι η, η ο ηΙ ι α π ί Ί β η δ, ^ η ϊ ηρ Γ ο Η ο ί β η δ η ηΐ η ε η π ηβ η ρ ί ρ η ί ϊ η βρ ο ΐ ι ι ι ϊ ιΙ ι η π γ ϊ γ θη ο η ί ΐ η η ιβ δ ΐί ί ΐ ο η β »( 3 7 ) ;< ΐ α β —ρ Γ Ο ρ Ι β ΓΓ β ν θ Γ ΐ η ί τ ΐ Γ« Λν ί τ Ι Π ί Ρ Ι Π » Ι Λ « Ϊ 8 ΐ Γ ί υ η( 8 α τ Γ Α ΐ ι ι )η , θ ο ε δ δ β β δΒI Ι ι η ΐ οδ β τ ν ί ε η δη ΐ Α ί ΐ ·ρ ι - ο £ ο ϊ α Ι , - „

5 4 6 1 . Κ α ιε χ ά κ ω σ ε να υ τ ή νΣ ά ρ ρ α ,* α ϊα π ί -

ϋ . δ ρ αα π ότ ο νπ ρ ο ς ώ π ο υα υ τ ή ς .Ε ν ρ εδ ε α υ τ ή νά γγ ε λ ο ςχ ν ρ ί ο νί π ι τ η ςπ η γ ΐ ςτ ο νύ δ α τ ο ςε ν τ ι )ί ρ ή -μ , ω, ί π ιτ η ςπ η γ ή ςτ η ςε ν τ ή ό δ ώΣ ο υ ρ ,κ α ιε ϊ π ε να υ τ ήο ά γ γ ε λ ο ςκ υ ρ ί ο υ ,Π α ι δ ί α χ ηΣ ά ρ κ α ς ,π ό & ε ν' ί ρ χ γ ΐ, κ α ιπ ο υπ ο ρ ε ΰ γ ι; Κ α ιε ΐ π ε ν , ■ ' Α π οπ ρ ο ς ω -π ο υΣ α ρ ρ α ςτ η ςκ υ ρ ί α ςμ ο υε γ ώά π ο δ ι δ ρ ά σ κΕ ί π εδ ε α ν τ ί ]6 α γ γ ί λ ο ςκ υ ρ ί ο υ , ΐ Α π ο σ τ ρ ά φ η

π ρ ο ςτ η νκ υ ρ ί α νσ ο υ, κ α ιτ α π ε ι ν ώ & η τ ιν π ότ ά ςχ ε ί ρ α ςα υ τ ή ς .Κ α ιε ϊ π ε να ν τ ί ]ο ά γ γ ε λ ο ςκ υ ρ ί ο ν , Σ υί ν γ α σ τ ρ ϊέ χ ε ι ς ,κ α ιτ ε ξ ε ι ςν ' ι ό ν, κ α ικ α λ έ σ ε ι ςτ ο ό ν ο μ αα υ τ ό νΙ σ μ α ή λ· ό τ ιε π ή κ ο ν σ εκ ή ρ ι ο ςτ γ ίτ α π ε ι ν ώ σ ε ισ ο υ .Ο ύ τ ο ςϊ σ τ α ιά γ ρ ο ϊ κ ο ςα ν & 4 > α > π οα ϊ χ ε ί ρ ε ςα ν τ ο ΰί π ιπ ά ν τ α ς, κ α ια ϊχ ε ί ρ ε ςπ ά ν τ ω νί π 'α ν τ ό ν .Ε ι ρ η κ ό τ ε ςε ν τ ωπ ρ ο τ ε ρ ι οτ α π ρ έ π ο ν

τ α π ε ρ ϊτ ω νπ ρ ο π α ι δ ε ν μ ά τ ω νκ α ιπ ε ρ ίχ α χ ώ σ ε ω ςί ' ξ τ ςτ ο νπ ε ρ ϊφ υ γ ά δ ω νά ν α γ ρ ά - ψ ο μ ε ντ ό π ο ν .Μ έ -μ ν η τ α ι γ α ρ π ο λ λ α χ ο ντ ω νά π ο δ ι δ ρ α σ κ ό ν τ ω νκ α & ά -π ε ρκ α ιν υ νφ ά σ κ ω νί π ιτ η ςν Λ γ α ρ, ό τ ιχ α χ ω & ε ϊ σ αά π έ δ ρ αα π όπ ρ ο ς ώ π ο ντ η ςκ υ ρ ί α ς .Α ι τ ί α ςο ν νε -γ ω γ ετ ρ ε ι ςε ί ν α ιν ο μ ί ζ ωφ υ γ ή ς , μ ί σ ο ς ,φ ό β ο ν ,α ϊ

Page 119: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 119/335

Ρ Η Ι Ε .Ι ϋ ϋ .Ό ΕΡ Η Ο Γ ϋ Θ Ι δ ,$ .1 .2 . 1 1 1

δ ώ . Τ Υ Ι ί σ ε ιμ ε νο υ νχ α ϊ - γ υ ν α ΐ χ ε ςά ν δ ρ α ς ,χ α ϊα ν - 4 & 1. ί ρ ί ςγ υ ν α ί κ α ςά π ο λ ε ί π ο ν α ι· φ ό β ωδ ε τ ο υ ςγ ο ν ε ί ςΡ ·

π α ί δ ε ς, χ α ϊδ έ σ π ο τ α ςο ϊ κ ε τ α ι· ■ α ι δ ο ϊδ *τ ο υ ςέ τ α ί -ρ ο ν ς ,ο π ό τ εμ ηχ α & 'η δ α ν , η ντ ι π ρ ά ' ξ ι ι α να υ τ ο ϊ ς, ο ιφ ί Κ ρ ι :, Τ ί δ ? )δ *κ α ϊπ α τ ε ' ρ α ςο / ί αδ ι ατ ο ά β ρ ο δ ί α ι * ·τ ο ν *ά ν ο τ η ρ ό νχ α ϊφ ι λ ό σ ο φ ο νβ ί ο νπ α ί δ ω νε κ τ ρ α π ο -μ ε ' ν ^ υ ς , χ α ϊ& α ι δ ώτ ο νά γ ρ ό νπ ρ οτ η ςπ ό λ ε ω ςο ΐ -χ ε ΐ νΐ ) > ο μ ε ν ο ν ς .Τ ω ντ ρ ι ώ ντ ρ ί τ ω να ι τ ι ώ νε σ τ ί νε ν ρ ε ϊ νϊ ν τ α ϊ ςϊ ε ρ α ϊ ςγ ρ α φ α ΐ ςυ π ο μ ν ή μ α τ α . -Ο γ ο ϋ να σ κ η τ ή ς

Ί α χ ώ βμ ί σ ε ιμ ε ντ ο νπ ε ν θ - ε ρ ο ν. Λ ά β α ν, ψ ό β ωδ ε5 4 7τ ο νά δ ε ί ψ ο νΉ σ α νά π ο δ ι δ ρ ά σ κ ε ι, ω ςα ν τ ί κ απ α -' Μ . , ρ α σ τ η α ο μ α ι . . ^Η δ ΐ \ Ά γ α ρό π ά λ λ ά τ τ ε τ α ιδ ι ' α ϊ δ ώ '

σ η μ ε ϊ ο ν$ έ τ ο .ν π ά ν τ ά να υ τ ί ]α γ γ ε λ ο ν, . & ε ϊ ο νλ ό γ ο ν ,α χ ρ ηπ α ρ α ι ν ε σ ο ν τ ά, χ α ϊν φ η γ η σ ο μ ε ν ο νε π α ν ό δ ο υτ η ςε ι ςτ ο ν ΰ ε σ π ο ί ν η ςο ί κ ο ν■ ο ςχ α ϊ& α ρ σ ΰ ν ω νψ η - ~0 ΐ ν \ ' Ε ι ι η χ ο ν σ εχ ΰ ρ ι ο ςτ ι }τ α π ε ι ν ώ σ ε ισ ο υ, * ) η ν■

ο ν τ εδ ι ά ·φ ό β ο νε σ χ ε ς, ο ΰ τ εδ ι αμ ί σ ο ς ,—τ ο μ ε νγ α ρά γ ε ν ν ο ν ς, τ ο ί ί ' φ ι λ α π ε χ & η μ ο ν ο ςπ ά & ο ςψ ν χ η ς ,- —; ά λ λ *έ ν ε κ ατ ο νσ ω φ ρ ο σ ύ ν η ςά π ε ι κ ο ν ί σ μ α τ ο ς, α ι ~δ ο ϋ ς .Ε ϊ χ ό ςγ α ρη ν ,ε ϊ δ ι αφ ό β ο νά π ε δ ί δ ρ α σ κ ε ,τ ^τ ο νφ ό β ο νΙ π α ν α τ ε ι ν α μ ε ν ηπ α ρ τ ι γ ο ρ η α α ιπ ρ α ο π α -& ε ΐ ντ η ν ι χ α ν τ αγ α ρα σ φ α λ έ ςη νε π α ν έ ρ χ ε σ & α ιτ ι )φ ν γ ο ν σ η ;π ρ ό τ ε ρ ο νδ ε ο υ .Ά λ λ ατ ημ ε νο υ δ ε ί ςπ ρ ο -

ι ν τ υ γ χ α ν ε ι ,' ά τ εε ξ ε ν μ ε ν ι σ & ε ί α ΐ ]δ ι 3ε α υ τ ή ς* τ η νδ ί6 δ ι 'ε ν ν ο ι α νο μ ο ϋφ ί λ ο ςκ α ισ ύ μ β ο υ λ ο ςέ λ ε γ χ ο ςδ ιδ ά σ κ ε ιμ η α ϊ δ ε ϊ σ & ά ιμ ό ν ο ν ,ά λ λ ακ α ϊ ε ν τ ο λ μ ί αχ ρ η σ & α ι ,ή μ ι σ υγ α ρα ρ ε τ ή ςε ί ν α ιτ η νδ ί χ ατ ο ν& α ρ -ρ ε ϊ να ι δ ώ .

§ . 2 . Τ ο υ ςμ ε νο υ νά χ ρ ι β ε σ τ ε ' ρ ο ν ςχ α ρ α κ τ ή ρ αδ έ ξ η ςμ η ν ύ σ ε ιλ ό γ ο ς .Έ π α ν ι τ ε ο νδ έ ε π ϊτ α π ρ ο τ ε -

& ε ν τ ακ ε φ ά λ α ι α, χ α ϊ ά ρ κ τ ε ο νά π δτ ω νμ ί σ ο υ ςχ άρ ι νά π ο δ ι δ ρ α σ κ ό ν τ ω ν .ί 0 ' Ε χ ρ ν ψ εγ α ρ ,φ η σ ϊ ν , Ι α *χ ώ βΛ ά β α ντ ο νΣ ν ρ ο ν, τ ο νμ ηά π α γ γ ε ΐ λ α ια ν τ ω

* ) Ο β η .1 6 ,1 1 .

Page 120: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 120/335

1 1 2 Ρ Η Ι Ι . .Ι ϋ ϋ .Ό ΕΡ Η 0 Ϊ Τ Τ 6 Ι &$ . 2 .

δ ηά π ο δ ι δ ρ ά σ χ ε ι, χ α ι ά π ε δ ρ αα ϊ τ ό ςχ α \τ α α ν τ ο νπ ά ν τ α .* ) Τ ι ς ο υ να ι τ ί ατ ο νμ ί σ ο υ ς; Π ο & ε ϊ ςγ α ρϊ ' σ ο ) ςδ η τ ο ϋ τ ο μ α & ε ϊ ν . Έ Ι σ ίτ ι ν ι ςο ι τ η να π ο ι ο νκ α ιά ν ε ί δ ε ο νχ α ιά α χ η μ ά τ ι α τ ο νο ν σ ί α ν 9 - ε ο π λ α στ ε ς ,τ ο χ ί ν ο ϋ να ί τ ι ο νο ν τ εε ι δ ό τ ε ς, ο ν τ επ α ρ άτ ω νί ι δ ό τ ω νμ α & ε ϊ ν α π ο ν δ ά σ ά ν τ ε ς, α γ ν ο ί αδ ε χ ά ϊ 'α μ άξ ι αχ ε χ ρ η μ ί ν ο ιτ ο νχ α λ λ ί σ τ ο νμ α θ ή μ α τ ο ς^ ο νπ ρ ώτ ο υχ α ιμ ό ν ο ντ η νε π ι σ τ ή μ η νΙ χ π ο ν ε ΐ ν*η ϊ ά ν ' α γ -χ α ϊ ο ν .Ό Λ ά β α ντ ο νγ έ ν ο υ ςε σ τ ϊτ ο ύ τ ο ντ η νγ α ρα σ η μ ο να υ τ ωπ ο ί μ ν η νο ϊ χ ρ η σ μ ο ίπ ρ ο ς ν ε μ ο ν σ^ ί σ η μ ο ςδ ε ε νμ ε ντ ο ι ς' ό λ ο ι ςη α π α ι ο ςν λ η, ε ν ά ν -' & ρ ώ π ο ι ςδ ε η ά μ α & η ς φ ν χ ηΧ α ιά ρ α ι δ ϊ ΐ γ ώ γ η τ Ε τ ε ρ ο ιδ ε ε ϊ σ ιτ η ςά μ ε ί ν ο ν ο ςμ ο ί ρ α ς } ο ' ί' ν Ό ϋ νε φ α -σ α νΙ λ & ό ν τ απ ά ν τ αδ ι α χ ο σ μ η α α ι, τ η νε ξ ,ό / λ ο χ ρ α -σ ί α ςε ν τ ο ι ςο ν σ ' ι νά τ α ' ξ ί α νε ι ςά ρ χ η ς ' ν ο μ ί ( Χ ο ν, β ασ ι λ ε ί α ς ,τ ά ' ξ ι νά γ α γ ό ν τ α .Τ ο ϋθ - ι ά σ ο υτ ο ύ τ ο νχ ο ρ ε ν —τ η ς ' Ί α χ ω βε σ τ ί ν ,' ό ςε π ι α τ α τ ε ΐτ η ςε π ι σ η μ ο νπ ο ι χ ί -4 5 2λ η ςα γ έ λ η ς .Έ π ί σ η μ ο νδ ι π ά λ ι νχ α ι π ο ι χ ί λ ο νί ν μ ε ν Ρ ·τ ο ι ς' ό λ ο ι ςτ ο ε ? δ θ ς ,ε νδ εά ν & ρ ώ π ο ι ςή ε ν π α ί δ ε ν τ ο ςχ α ιφ ι λ ο μ α & η ςδ ι ά ν ο ι α .Π ο λ λ ο ϋδ ε τ ο ϋφ ύ σ ε ιχ ο ι ν ω ν ι -χ ο ϋσ π α σ α ςο Ι π ί σ η μ ο ςχ α ι μ ο ν α ρ χ ί α ςά λ η & ο ν ςε τ α ί ρ ο ς ,έ ρ χ ε τ α ιπ ρ ο ςτ ο να σ η μ ο ν, ν λ ι χ ά ςμ ε νώ ςε ί π ο νη ό ' η3 - ε ο π λ α σ τ ο ν ν τ αη γ ε μ ο ν ί α ς ,ε ξ ωδ ε τ ο ύ

τ ω νδ ρ α σ τ η ρ ι ο νμ η δ ε μ ί α νν ο μ ί ζ ο ν τ α, δ ι δ ά ξ ω νο τ ιο ν χό ρ & ο γ ν ω μ ε ΐ .Γ ε γ έ ν η τ α ιγ α ρο χ ό ο μ ο ς ,χ α ιπ ά ν τ ω ςυ π *α ι τ ί ο υ τ ί ν ο ςγ ε γ ο ν ε ν .Ό δ ε τ ο ϋπ ο ι ο ν ν —τ ο ςλ ό γ ο ςα υ τ ό ςε σ τ ί νη σ φ ρ α γ ι ς, ύ \τ ω νό ν τ ω ν? -

5 4 8κ α σ τ ο νμ ε μ ό ρ ψ ω τ α ι· π α ρ 'ο νχ α ιτ ε λ ε ι ο ντ ο ι ςγ ι -^ Ι , ν ο μ Ι ν ο ι ςΐ ξ ά ρ χ η ςπ α ρ α χ ο λ ο ν & ε ΐτ ο ε ί δ ο ς ,α τ ε Ϊ μ ~

μ α γ ε ΐ ο νχ α ιε ϊ χ ώ ντ ε λ ε ί ο υλ ό γ ο υ .Τ ογ α ργ ε ν ό μ ε -

ν ο νζ ώ ο να τ ε λ ι ςμ έ νϊ σ τ ιτ ωπ ο σ ω ,μ ά ρ τ υ ρ ε ςδ ε α ϊχ α & 'η λ ι χ ί α νε χ ά σ τ η νπ α ρ α ν ' ξ η σ ε ι ς' τ ε λ ε ι ο νδ ετ ωπ ο ι ω ,μ έ ν ε ιγ α ρη α ύ τ ηπ ο ι ό τ η ς, α τ εα π ό μ £ -

* ) Ο β β .3 1 ,Ϊ 05 < ι .

Page 121: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 121/335

Ρ Η Π , .Π Π ) .Ό ΕΡ Κ Ο Γ ϋ Ο Ι δ .2 .3 . 1 1 3

ν ο ν τ ο ςε κ μ α χ & ε ΐ α ακ α ϊμ ηδ αμ η τ ρ ε π ο μ έ ν ο υθ ε ί ο νλ ό γ ο υ .

§ . 3 ϊ Ο ρ ώ νδ ε ο τ ιπ ρ ο ςμ ά θ η α ι νκ α ϊμ ό ν ι μ ο νΙ π ι σ τ α σ ί α νκ ε κ ώ φ ω τ α ι, δ ρ α σ μ ο νε ι κ ό τ ω ςβ ο υ λ ε ύ ε τ α ιό έ δ ι εγ ά ρμ νπ ρ ο ςτ ωμ η δ έ νί σ χ υ σ α ιό ν η σ α ιέ τ ικ α ιζ η μ ι ω θ η .Β λ α β ε ρ α ϊγ α ρα ϊ μ ε τ άα ν ό η τ ω νσ ν ν ο υ -α ί α ι ,κ α ιά κ ο υ σ απ ο λ λ ά κ ι ςη ψ υ χ ήτ η ς( κ ε ί ν ω νφ ρ ε -ν ο β λ α β ε ί α ςά π ο μ ά τ τ ε τ α ιτ ά ε ί δ ω λ α' κ α ιό ν τ ω ςε σ τ ϊ ν2 / β ρ ο νφ ύ σ ε ιπ α ι δ ε ί αά π α ι δ ε ν α ί α, κ α ιφ ι λ ο π ι ν ί α« -μ ε λ ε τ η σ ί α .Π α ρ 7ο κ α ιφ ω ν η να ϊ α σ κ η τ ι κ άδ υ ν άμ ε ι ςά φ ε ΐ σ α ικ ε κ ρ ά γ α σ ι, τ ά ςα ι τ ί α ςτ ο ν μ ί σ ο υ ςπ α -ρ α δ ι η γ ο ι ' μ ε ν α ι' Μ ηε σ τ ί νη μ ΐ νέ τ ιμ ε ρ ϊ ςκ α ικ λ η · < ·ρ ο ν ο μ ί αε ν τ ωο ι ' κ ωτ ο ϋτ ι α τ ρ ί ι ςη μ ώ ν; Ο ϋ χώ ςα λλ ό τ ρ ι ο ιλ ε λ ο γ ι σ μ έ ν αα ν τ ω ;Π έ π ρ α κ εγ α ρη μ α ς , κ α ϊχ α τ έ φ α γ εκ α τ α β ρ ώ σ ε ιτ δ ά ρ γ ύ ρ ι ο νη μ ώ ν .Π α ςδτ ι λ ο ϋ τ υ ςκ α ιη δ ό ξ α ,η νά ψ ε ί λ ε τ ο6 θ ε ο ςτ ο νπ α τ ρ ό ς η μ ώ ν ,η μ ΐ νε σ τ α ικ α ι' τ ο ΐ ςτ έ κ ν ο ι ςη μ ώ ν .* ) Ε λ ε ύθ ε ρ ο ιγ α ρκ α ιτ ο ι ςό ν ο μ α σ ι ,κ α ιτ ο ι ςέ ν θ ν μ η μ α σ ι ν ,ο ν δ ε ν ατ ω ν α φ ρ ό ν ω νν ο μ ί ζ ο υ σ ιπ λ ο ν σ ι ο νη ε ν δ ο ' ξ ο νε ί ν α ι ,π ά ν τ α ςδ ε , ώ ςέ π ο ςε ι π ε ί ν ,ά δ ο ξ ο υ ςκ α ϊπ έν η τ α ς, κ α ιε α νβ α σ ι λ έ ω νπ ο λ ν γ ρ ν σ ω ντ ύ / α ςυ π ε ρ -β ά λ λ ω α ι ν .Ο νγ ά ρφ α σ ιτ ο νπ λ ο ν τ ο ντ ο νπ α τ ρ ό ς ,ά λ λ ατ ο να φ α ι ρ ε θ έ ν τ απ λ ο ν τ ο ν ,ο ν δ έτ η νε κ ε ί ν ο νό ό ' ξ α ν, ά λ λ ατ η νά φ α ι ρ ε θ ε ϊ σ α να ύ τ ο νδ ό ' ξ α νσ γ η -α ε ι ν .Έ σ τ έ ρ η τ α ιδ ε ο φ α ύ λ ο ςτ ο να λ η θ ι ν ο ύπ λ ο ντ ο νκ α ι τ η ςά ψ ε υ δ ο ν ςε ν δ ο ' ξ ί α ς ·τ ά γ ά ρα γ α θ άτ α ϋ τ α, φ ρ ό ν η σ ι ςκ α ισ ω φ ρ ο σ ύ ν ηκ α ϊα ϊ α ν γ γ ε ν ε ΐ ςτ ι ε ρ ι π ο ι ο ν σ ιδ ι α θ έ σ ε ι ς, ω να ϊ φ ι λ ά ρ ε τ ο ι- ψ ν χ α ϊκ λ η -φ ο ν ο μ ο ν σ ι ν .Ο υ κ ο ϋ νο ν τ ά π ρ ο ς ό ν τ ατ ωμ ο χ θ η ρ ο ί ,τ ά < ί ί ώ νε κ ε ί ν ο ςέ σ τ έ ρ η τ α ι , π ε ρ ι ο ν σ ί ακ α ϊε υ κ λ ε ι ατ ο ι ςά α τ ε ί ο ι ς -Ι σ τ ί νΈ σ τ έ ρ η τ α ιδ ε ά ρ ε τ ώ ν ,α ' ίδ η4 5 3χ τ ή μ α τ αα ϊ τ ώ νγ ε γ ό ν α σ ι ν, · ' ί ν ακ α ϊτ ό ε τ έ ρ ω θ ιλ ε - Ρ .θ έ νσ ν ν ά δ τ ] , Τ άβ δ ε λ ύ γ μ α τ αΑ ι γ ύ π τ ο υθ ύ σ ω μ ε ν

· ) Ο ο η .3 1 ,1 4« η .

Page 122: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 122/335

Page 123: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 123/335

Ρ Η ΐ ι , Λ υ ο .ϋ Ερ κ ο ρ ί ΐ α ΐ δ .{ . 4 . ι ΐ 5

§ . 4 . Μ ί σ ο ςμ ε νό ήτ ο ν λ ε χ θ έ ν τ ο ςδ ρ α σ μ ο νγ ε -γ ο ν ε να ί τ ι ο ν ,φ ό β ο ςδ ε τ ο νλ ε χ & η σ ο μ έ ν ο ν . Ε ι π ε

γ α ρ ,φ η σ ϊ, Τ ε β έ χ χ απ ρ ο ςΙ α κ ώ β ,Ι δ ο ν, Ή σ α νο ά ΰ & φ ό ςσ ο να π ε ι λ ε ίά π ο χ τ ε ΐ ν α ίσ ε■ ν ν ν ο ν ν, τ έ -χ ν ο ν, α χ ο ν σ ό νμ ο ντ η ςφ ω ν ή ς, χ α ιά ν α σ τ ά ςά π ό -ό ' ρ α & ιπ ρ ο ςΛ ά β α ντ ο νά ύ ε λ φ ό νμ ο νε ? ςΧ α ρ ρ ά ν ,χ α ιο ΐ χ η σ ο νμ ι τ 'α ν τ ο ντ ι ά ρ α ςτ ι ν ά ς, ε ' ω ςά π ο σ τ ρ έ -■ ψ α ιτ η νό ρ γ η ντ ο νά δ ε λ φ ο ϋσ ο ν, ' χ α ϊε π ι λ ά Ο - η τ α ιαπ ε π ο ί η χ α ςα ν τ ί ο, χ α ιά π ο π τ ε ί λ α σ αμ ε τ α π έ μ ψ ο μ α ίσ εε χ ε ΐ & ε ν .* ) ν Α ' ξ ι ο ν ~γ α ρδ ε δ ι έ ν α ι, μ η τ ο χ ε ί ρ ο ντ η ς ψ ν / η ςμ έ ρ ο ςε ξ ε ν έ δ ρ α ςλ ο / ϊ ^ σ α ν, η χ α )( χ τ ο νφ αν ε ρ ο ύχ ι ν η σ α μ ι ν ο να ν α τ ρ έ ψ ηχ α ιχ α τ α β ά λ ητ οκ ρ ί Γ Γ -τ ο ν .2 ν μ β ο ν λ ηδ έ α ρ ί σ τ ητ η ςό ρ & ο γ ν ώ μ ο ν ο ςε π ί μ ον η ς, ' Ρ ε β έ χ χ α ς .Ή δ ι ,ε π ε ι δ ά νϊ δ η ς, φ η σ ι, τ ο νφ α ν -? . ο νπ ο λ νρ έ ο ν τ αχ α τ άα ρ ε τ ή ς ,χ α ιω νά λ ο γ ε ΐ νπ ρ ο ς - 4 & 4■ η χ επ υ λ ί νλ ό γ ο νέ χ ο ν τ α ,π λ ο ν τ ο ν ,δ ό ξ η ς ,η δ ο ν ή ς ,Ρ .

^ χ α ιτ ο ά δ ι χ ε ϊ νε π α ι ν ο ΰ ν τ α, ω ςα ί τ ι ο νε χ ά σ τ ο ντ ω νί ϊ ρ η μ έ ν ω ν, — π ο λ ν α ρ γ ν ρ ο ν ςγ α ρχ α ιπ ο λ ν χ ρ ν σ ο ν ςν . α ιε ν δ ο ξ ο ν ς τ ο υ ςά δ ι χ ο ν ν τ α ςμ ά λ ι σ τ αγ ί ν ε σ ' ά α ι ,—μ ητ η νέ ν α ν τ ί α νο δ ό ντ ρ α π ό μ ε ν ο ςε ΰ & ν ςά χ ρ η μ α τ ί α νχ « ίά τ ν φ ί α ν, α υ σ τ η ρ ό ντ εχ α ιμ ο ν ω τ ι χ ό νβ ί ο νε π ι τ ήδ ε υ σ η ς .Ά ν ε ρ ε & ί σ ε ί ςγ α ρτ ο νά ν τ ί π α λ ο ν, χ α ιβ α ρ ΰ -τ ε ρ ο νέ / β - ρ ό να λ ε ί ψ ε ι ςχ α τ άσ ε α υ τ ο ν .Τ Ι α ν ο ν νί ρ γ α σ ά μ ε ν ο ςΙ χ φ ν γ Ύ \ ςτ άπ α λ α ί σ μ α τ αα ν τ ο ν ,σ χ ό π ε ι .Σ ν ν ι ν ε γ χ 9 * η τ ιτ ο ι ςα ν τ ο ΐ ς ,ο ν χέ π ι τ η δ ε ν μ α σ ιλ ε ' γ ο ι ,τ ο ΐ ςδ έ τ ω νε ι ρ η μ έ ν ω νπ ο ι η τ ι χ ο Τ ς, τ ι μ α ϊ ς ,ά ρ / α ΐ ς ,

5 6 θά ρ γ ΰ ρ ω, χ ρ ν σ ο ι, χ τ η μ α σ ι' , χ ρ ω μ α σ ι ,σ χ η μ α σ ι, δ ι α -Μ . ^ ό ρ ο ί ςχ ά λ λ ε σ ι .Κ α ιό τ α νε ν τ ν γ η ς, ο ί αδ η μ ι ο υ ρ

γ ό ςα γ α θ ό ς, ε ί δ ο ςά ρ ι σ τ ο ντ α ΐ ς ν λ ι χ α ΐ ς ο ϋ σ ί α ι ςέ γ / ά -ρ α ξ ο ν, χ α ιε π α ι ν ε τ ό να π ο τ έ λ ε σ α νέ ρ γ ο ν .Ή ο ν χηιόα ς, ο τ ιν α ν νΙ δ ι ώ τ η ςμ ε νπ α ρ α λ α β ώ νσ ω ζ ε σ & α ιδ ν -ν α μ έ ν η να ν α τ ρ έ π ε ι; Κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ό ςδ εά ν η ρχ α ιτ η να π ο λ λ ν μ έ ν η *π ο λ λ ά χ ι ςέ σ ω σ ε; Κ α ιτ ω νχ α μ ν ύ ν τ ω ν

* ) Ο ε η .2 7 ,4 2« ς .

Page 124: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 124/335

1 1 6Ρ Η Ι Ε , .Ι ϋ ϋ .Ό ΕΡ Κ Ο Γ ϋ β Ι δ .§ .4 .5 .

ο ί μ ε να π ε ι ρ ί ατ ω ν3 - ε ρ α π ε ϋ ό ν τ ω νχ ρ - η ν ά μ ε ν ο ισ φ α -λ ε ρ ώ ςτ ά σ ώ μ α τ αε ' σ χ ο ν, ο ι δ ε ε μ π ε ι ρ ί ακ α ιτ ά ς

σ φ α λ ε ρ ά ςν ό σ ο υ ςά π ε ' φ υ γ ο ν ;Κ α ιτ ί δ ε ιμ η κ ΰ ν ε ιΆ ε ι γ α ρτ ά μ ε τ άτ έ χ ν η ςΙ λ ε γ χ ό ςε σ τ ιτ ω ν α ύά τ ε χ ν ί α .γ ε ν ο μ ε ν ο ι ν, κ α ιο τ ο ύ τ ω νά λ η & ή ςέ π α ι ν οά ψ ε υ δ η ςε κ ε ί ν ω νε σ τ ικ α τ η γ ο ρ ί α . · .

§ . 5 . Έ ά νο υ νΟ ^ ί λ ^ ςδ ι ε λ ε γ ' ξ α ιτ ο νπ ο λ υ / ρ η μτ ο νφ α ϋ λ ο ν, μ ηα π ο σ τ ρ α ψ ΐ βτ η νε ν χ ρ η μ α α ιπ ε ρ ι ~σ υ σ ί α ν .Ό μ ε νγ α ρη α ν ε λ ε ύ θ ε ρ ο ςκ α ιδ ο ν λ ο π ρ ε

ό β ο λ ο σ τ ά τ η ςκ α ιτ ο κ ο γ λ ύ φ ο ς β α ρ υ δ α ί μά ν η ρά ν α -ψ α ν ι ΐ τ α ι, η ί μ π α λ ι νά σ ω ι ο ςπ ε φ ο ρ η μ ε ν ο ς, λ α φ ν ττ α νκ α ια π ' χ Ο - ά νε τ ο ι μ ό τ α τ ο ς, ε τ α ι ρ ώ ν, κ α ιπ ο ρ ν οτ ρ ο φ ώ ν ,κ α ιμ α σ τ ρ ο π ώ ν, κ α ιπ α ν τ ό ςα κ ο λ ά σ τ ο υβ ι άσ ο υχ ο ρ η γ ό ςψ ι λ ο τ ι μ ό τ α τ ο ς .Σ υδ ε ϊ ρ α ν ο νπ α ρ ε ξ ε ιί ί ε ν η σ ιφ ί λ ω ν, χ ά ρ ι τ α ςκ α ιδ ω ρ ε ά ςτ ϊ ]π α τ ρ ί δ ι, σ ν ν -ΐ χ δ ώ σ ι ι ςθ υ γ α τ έ ρ α ςά π ό ρ ο ι ςγ ο ν ε ϋ σ ι ν, α ν τ α ρ κ ε στ η νπ ρ ο ί κ αε π ι δ ι δ ο ή ς 'μ ο ν ο ν ο ν κε ι ςμ ί σ ο νπ ρ ο & ε ιτ ά ι ' δ ι ακ α λ έ σ ε ι ςε π ιμ ε τ ο υ σ ί α να π α ν τ ά ςτ ο υ ςά ξ ι ο υ ςχ ά ρ ι τ ο ς .Τ ο να υ τ ό νμ ε ν τ ο ιτ ρ ό π ο νκ α ιδ ο ' ξ ο μ αψ ο ϋ ν τ ακ α ιε π ι κ ο μ π α ζ ο ν τ αβ ο υ λ η & ε ι ςό π ι δ ί σ α ιμ ο ~χ θ - η ρ ο ν, δ υ ν η & ε ι ςέ ν τ ι μ ο ςε ί ν α ι, μ ί ] ά π ο σ τ ρ ατ ο νπ α ρ άτ ο ι ςπ ο λ λ ο ί ςε π α ι ν ο νο ΰ τ ωγ α ρτ ο νμ ακ ρ άβ α ί ν ο ν τ ακ α ιφ ρ ν α τ τ ό μ ι ν ο να Ο λ ι ο νν π ο σ κ ε λ ι ε θ μ ί νγ ετ ωε π ι φ α ν ε ΐκ α τ α χ ρ η σ ε τ α ιπ ρ ο ςν β ρ ι νκ α ιά τ ι μ ί α νά μ ε ι ν ό ν ω νε τ έ ρ ω ν, α ν ξ ω ντ ο υ ςχ ε ί ρ ο ν ςε π 'α ΰ τ ο ΐ ς 'σ ύδ ε ε μ π α λ ι ντ ο ι ςά ' ξ ί ο ι ςα π α σ ιμ ε τ α δ ώ στ η ςε υ κ λ ε ί α ς, ά σ φ ά λ ε ι α νμ ε ν π ε ρ ι π ο ι ώ ντ ο ι ςά γ α -& ο ϊ ς < ,β ε λ τ ι ώ νδ έ τ ο υ ςχ ε ί ρ ο υ ςν ο υ θ ε σ ί α . .Κ α ιε ά νί π ' α κ ρ α τ ο νμ ε ν τ ο ικ α ιπ ο λ υ τ ε λ ε ί ςτ ρ ά π ε ζ α ς? / ; ς ,& α ρ ρ ώ νΐ & ι 'τ ο νγ ά ρά κ ρ ά τ ο ρ αα ί σ χ ν ν ε ϊ ς δ ι άτ η ςί α υ τ ο ϋδ ε ξ ι ό τ η τ α ς .Ό μ ε νγ ά ρπ ε σ ώ νε π ιγ α σ τ έ ρ ακ α ιπ ρ οτ ο ϋσ τ ό μ α τ ο ςτ ά ςά π λ η σ τ ο υ ςδ ι ο ί ξ α ςί / τ ί - 4 5& υ μ ί α ς, ά κ ο σ μ ω ςε μ φ ο ρ η α ε τ α ι ,κ α ιτ ά τ ο ϋπ λ η σ ί οε π ι σ π ά σ ε τ α ι, κ α ιπ ά ν τ *Ι π ι λ ι χ μ ώ μ ε ν ο ς ο υ κε ρ ν & ρ ισ ε ι . Κ α ιδ ι α κ ο ρ η ςε δ ω δ η ςε π ε ι δ ά νγ ε ν η τ α ι, χ α ν -δ ο ν ω ςο ι π ο ι η τ α ιλ ε ' γ ο ν σ ι, π ί ν ω ν ,γ έ λ ω τ ακ α ΐ

Page 125: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 125/335

Ρ Η Π . .Π Π ) .Ό ΕΡ Κ Ο Ρ υ Ο ί δ .$ . 5 . 6 . 4 »^ λ ε ν η νπ α ρ ε ' ξ ε ιτ ο ι ςό ρ ώ σ ι .Σ νδ εα ν ε νμ ϊ να ν ά γ κ η ςχ ρ ή ο βι ο ΐ ςμ ε τ ρ ί ο ι ς, ε ά νδ ε π ο υβ ι α σ & ϊ ; ςύ ςπ λ ε ι όν ω νά π ό λ α , υ σ ι νε λ & ε ϊ ν, λ ο γ ι σ μ ό ν' τ η ςα ν ά γ κ η ςε π ι -σ τ η σ α ςη γ ε μ ό ν α , τ η ν ^ η δ ο ν ή νε Ι ςά η δ ί α νο ί δ ί π ο τ ιε κ - ιτ ρ έ ψ ε ι ς ,α λ λ ά ,ε ι χ ρ ήτ ο ντ ρ ό π ο νε ι π ε ί ντ ο ϋ τ ο ν, ν ηφ ά λ ι αμ ε & ν σ & ή σ Ύ ] .' · . . · : ■

ξ . 6 . Μ έ μ ψ α ι τ οδ ε α ν ο ν νδ ε ό ν τ ω ςη ά λ η & ι ι α5 5 1τ ο ι ςά ν ε ξ ε τ ά σ τ ω ςά π ο λ ι ί π ο υ α ιτ ά ςε ν τ ωπ ο λ ι τ ι κ ω^ ι ί . β ί ωπ ρ α γ μ α τ ε ί α ςκ α ιπ ο ρ ι π μ ο ν ς, κ α ιδ ό ξ η ςκ α ιη δ ο

ν ή ςχ α τ α π ε φ ρ ο ν η κ έ ν α ιλ έ γ ο ν σ ι ν .ΐ Λ λ α ζ ο ν ε ν ο ν τ α ιγ α ρ ,ο νκ α τ α φ ρ ο ν ο ϋ σ ι, τ ορ υ π ά νκ α ισ κ ν & ρ ω π ά ζ ε ι ν ,α ν * .σ τ η ρ ώ ςτ ι κ α ια ϋ / μ η ρ ώ ςά π ο ζ η νδ ε λ έ α τ απ ρ ο τ ι & έ ν -Τ ΐ ς ) · ώ ςδ η κ ο σ μ ι ό τ η τ α ςκ α ισ ω φ ρ ο σ ύ ν η ςκ α ικ α ρτ ε ρ ί α ςέ ρ α σ τ α ί .Τ ο ι ςδ ' α κ ρ ι β έ σ τ ε ρ ο υ ςά π α τ ά νο νδ ύ ν α ν τ α ιδ ι α κ ΰ π τ ο ν τ α ςε ' ι σ ω, κ α ιμ η τ ωέ μ φ α ν ε ΐη α ρ α γ ο ^ ι έ ν ο ν ς .Τ α ΰ τ αγ α ρπ ρ ο κ α λ ν μ μ α τ αό ν τ αέ τ ε

ρ ω νά ν α σ τ ε ι ' λ α ν τ ε ς, τ α ε ν α π ο κ ε ί μ ε ν α έ ν δ ο ν ,ο π ο ί αα τ τ ατ η νφ ΰ σ ι νε σ τ ί ν, ε & ε ά σ α ν τ ο .Κ α ιε ϊ μ ε νε ϊ ' ηχ α λ ά ,ε ϋα ί μ α α α νε ι δ εα ι σ / ρ ά ,έ / λ ε υ α α α ν, κ α ιτ η ςν π ο κ ρ ί σ ε ω ςε μ ί σ η σ α ν .Λ έ γ ω μ ε νο ν ντ ο ι ςτ ο ι ο ΰ τ ο ι ς , Τ ο νί ί μ ι κ τ ο νκ α ιά κ ο ι ν ώ ν η τ ο ν, μ ο ν ό τ ρ ο π ό ντ ι κ α ιμ ο ν ω τ ι χ δ νβ ί ο νζ η λ ο ϋ τ ε; Τ ίγ ά ρτ ω νε νχ ο ι ν ω ν ί ακ αλ ώ νπ ρ ο ε π ε δ ε ί ξ α σ Ο - ε; Ϊ Λ ρ γ ν ρ ι σ μ ό να π ο σ τ ρ έ φ ε σ τ ε ;Γ ε ν ό μ ε ν ο ιγ ά ργ ρ η μ α τ ι σ τ α ϊδ ι κ α ι ο π ρ α γ ε ϊ νη & ε λ η σ α τ ε;Τ ω νγ α σ τ ρ ό ςκ α ιμ ε τ άγ α σ τ έ ρ αη δ ο ν ώ νε π ι μ ο ρ φ α -ζ ο ν τ ε ςά λ ο γ ε ΐ ν, η ν ί κ ατ ά ςε ι ςτ α ΰ τ αά φ θ ο ν ο υ ςν λ α ςό ' / ε τ ε ,ε μ ε τ ρ ι ά σ α τ ε; Λ ο ξ ή ςκ α τ α φ ρ ο ν ε ί τ ε; Γ ε ν ό μ ε ν ο ιγ ά ρε ντ ι μ α ϊ ςά τ ν φ ί α νη σ κ η σ α τ ε; Π ο λ ι τ ε ί α νέ γ ε λ α -σ α τ εν μ ε ϊ ς, ί σ ω ς ,ώ ςχ ρ ή σ ι μ ό νε σ τ ιτ όπ ρ ά γ μ αο ΰχ α τ α ν ο η σ α ν τ ε ς .Π ρ ό τ ε ρ ο νο ν νέ γ ν μ ν ά σ α σ & εκ α ιπ ρ ο ε -

μ ε λ ε τ η σ α τ ιτ ο ι ςτ ο νβ ί ο υπ ρ ά γ μ α σ ι νΙ δ ί ο ι ςτ ι χ α ϊχ ο ι ν ο ΐ ς ,κ α ιγ ε ν ό μ ε ν ο ιπ ο λ ι τ ι κ ο ίτ ι κ α ιο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ίδ ι' α δ ε λ φ ώ να ρ ε τ ώ νο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ςτ εκ α ιπ ο λ ι τ ι κ ή ςκ ατ ά π ο λ λ η νπ ε ρ ι ο υ σ ί α ν, τ η νε ί ς έ τ ε ρ ο νκ α ιά μ ε ί ν ωβ ί ο υά π ο ι κ ί α ν ε σ τ ε ί λ α σ & ε; Τ ο νγ ά ρπ ρ α κ τ ι κ ό ντ ο ϋθ - ε ω ρ η τ ι κ ο ϋβ ί ο ν, π ρ ο ά γ ω ν άτ ί ν αα γ ώ ν ο ςτ ε λ ε ι ο τ ε

Page 126: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 126/335

1 1 8 Ρ Η Ι Ε .Ι ϋ Ό .Ό ΕΡ Κ Ο Ρ ϋ Ο ί Ι δ .$ .6 .7 .

ρ ο ν, κ α λ ό νπ ρ έ ι τ ε ρ ο νδ ι α θ - λ η σ α ι .Ο ν τ ω ςε σ τ ί νο χ ν οχ α ια ρ γ ί α ςχ α τ η γ ο ρ / α νά π ο ό ρ ά σ α σ β - α ι .Ο ν τ ι αχ α ιτ ο ΐΛ ε ν ί τ α ι ςτ ά μ ε νέ ρ γ αε π ι τ ε λ ε ΐ νά χ ρ ιπ ε ν τ η χ ο να ι τ ί αδ ι ε ί ρ η ν α ι, ά π α λ λ α γ ε ΐ α ιδ ε τ η ςπ ρ α κ τ ι κ ή ςν π η ' ρ εα χ ο π ε ϊ νέ κ α σ τ αχ α ι3 · ε ω ρ ε ΐ ν, τ η ςε ν τ ω τ τ ο ι χ , χ τβ ί ' ωχ α τ ο ρ & ο ' ι σ ε ω ςγ έ ρ α ςλ α β ό ν τ α ςέ τ ε ρ ο νβ ί ο ν ,ο ; · *ί π ι σ τ η μ ηχ α ι 9 - ε ω ρ ί αμ ό ν ηχ α ί ρ ε ι .Κ α ια λ λ η ι ςά ν αχ α ϊ ο ν, τ ο υ ςτ ω ν& ε ί ι · ) νά ' ξ η ϋ ν τ α ςμ ε τ α π ο α ΓΛ -χ α ί ω ντ α ά ν & ρ ώ π ε ι απ ρ έ ι τ ε ρ ο νέ κ π λ ψ ) ώ σ α ι· π ο λ ϊγ α ρη ε ν η 3 · ε ι ατ ω νμ ε ι ζ ί ι ν ο ι νυ π ο λ α μ β ά ν ε ι νε φ ί ' ξ ε αά δ υ ν α τ ο ν ν τ α ςτ ω νΙ λ α τ τ ό ν ω νπ ε ρ ι γ ί ν ε σ & α ι .Γ ν ω οΟ & η τ εο ν νπ ρ έ ι τ ε ρ ο ντ ηχ α τ 'α ν θ ρ ώ π ο υ ςά ς ι τ η, 7 » «χ α ι' τ ϊ ]π ρ ο ς& ε ο νσ ν σ τ α & ή τ ε .Τ ο ι α ύ τ αν ψ η γ ε ΐ τν ' ια σ κ η τ ι χ ώη υ π ο μ ο ν ή ,τ ά ςδ έ λ έ ξ ε ι ςά χ ρ ι β ω τ

§ . 7 . Ί δ ο νφ η σ ι ν, Η σ α νο ά ύ ε λ η όο < λ

α π ε ι λ ε ίσ ο ι . ' Λ λ λ 'ο ν χο δ ρ ύ ι ν ο ςχ α ιν π ' ά μ α &ά π ε ι & η ςτ ρ ό π ο ς ,ό ν ο μ α' Γ Ι σ α ϋ ,ε ι κ ι ' ι τ ω ςέ χ ε ι, χ α ιί ατ η ς& ν η τ η ςζ ω η ςπ ρ ο τ ε ί ν ω νε π ' ιό λ έ & ρ ι »ό ε λ έ ι ι ιχ ρ ή μ α τ α ,δ έ ι ' ξ α ν, ΐ ) ό ' ο ν ά ς, τ ασ υ γ γ ε ν ήτ ο ν τ ο ι ςχ α χ ϊσ ο νφ ο ν α ;Σ ύδ ε ,ω τ έ χ ν ο ν, α π ό ύ 'ρ α & ιτ ο νέ ντ ά

5 5 2π α ρ ό ν τ ια γ ώ ν α· ο υ π ο ιγ α ρε ι ςτ ο π α ν τ ε λ έ ςε π ι ό ίΌ Ι δ ο ι κ έσ ο ιτ ατ η ςρ ώ μ η ς ,ά λ λ 'ε τ ιο ί απ α ι δ ο ςο ι ψ υ

χ ι κ ο ίτ ό ν ο ιμ α λ Ά α κ ώ τ ε ρ ο ι .ζ ί ι οκ α ιτ έ χ ν ο να υ τ οπ ρ ο ς ε ΐ π ε, τ ο δ ' ε σ τ ί ν, ε ύ ν ο ι α ςκ α ιη λ ι κ ί α ςε ντ «α ύ τ ώ 'τ ο νγ ά ρά σ χ η τ ι κ ό ντ ρ ό π ο ν ,κ α ιν έ ο νπ α ρτ ο ντ έ λ ε ι ον , κ α ιφ ι λ ί α ςά ξ ι ο νε ί ν α ιτ ι ' & ε μ ε ν .Ό ί ιτ ο ι ο ύ τ ο ςι κ α ν ό ςμ έ νΙ ο τ ιτ ά π ρ ο τ ι & έ μ ε ν απ α ι σ ι νί -& λ αά ρ α σ 9 - α ι, τ ά ό έά ν δ ρ ά σ ι νο ύ δ έ π ωδ ν ν α τ έ ι ς' α νδ ρ ώ νδ ε ά ρ ι σ τ ο να ί ) - λ ο νη 3 ε ο νμ ό ν ο νΙ ϊ ε ο α τ ι.

Τ ο ι γ α ρ ο ΰ νέ π ε ι δ ά νμ η π ο ιτ ε λ ε ί ω ςκ α & α ρ δ έ ν τ, δ ό -' ξ α ν τ ε ςδ έ τ ο ϋ τ ομ ό ν ο νέ χ ν ί ψ α σ & α ιτ άχ α τ α ρ ρ υν ο ν τ α η μ ώ ντ ο νβ ί ο ν, έ π 'α ϋ λ ά ςτ η ςί ϊ ε ρ α π ε ί αά φ ι -χ ώ μ ε & α ,& ά τ τ ο νη π ρ ο ς ε λ & ε ΐ νά π ε π η δ η α α μ, τ η ια υ σ τ η ρ ά νδ ί α ι τ α να ν τ η ς, κ α ιτ η νά ' ύ π ν ο ν ά ρ ιχ α ΐτ ο ν σ υ ν ε χ ήκ α ιά χ ά μ α τ ο νπ ί ν ο νο υ κε ν ε γ χ ό νΑ π ο φ ε ύ γ ε τ εο υ νΙ ν τ ω π α ρ ό ν τ ικ α ιτ ο κ ά κ ι σ τ οχ α ι

Page 127: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 127/335

Ρ Η Ι Ι . .Ι ϋ ϋ .ϋ ΕΡ Κ Ο Ρ ϋ β Ι δ .5 ·7 ·8 . 1 1 9

τ οά ρ ι σ τ ο ν .Κ ά κ ι σ τ ο νμ ε ντ ο μ υ θ ι χ ό νπ λ ά σ μ α ,τ Αί ή ι ε τ ρ ο ν χ α ι ε χ μ ε λ ε ςπ ο ί η μ α ,τ όυ π ά μ α θ ί α ςσ χ λ η -ρ ό νχ α ιδ ρ ύ ϊ ν ο ν ό ν τ ω ςν ό η μ αχ α ιπ ε ί σ μ α ,ω νΉ σ α νε π ώ ν υ μ ο ς .' Ά ρ ι σ τ ο νδ ε τ ό α ν ά θ η μ α ·τ ό ' γ ά ρθ ε ρ α -π ε ν τ ι κ ό νγ ί ν ο ςά ν ά θ η μ άϊ σ τ ιθ ε ο ν, Ι ε ρ ω μ έ ν ο ντ η νμ ε γ ά λ η νά ρ χ α ρ ω σ ν ν η ν- α ν τ ψμ ό ν ω .Τ ο μ ε νγ α ρσ ν ν δ ι α τ ρ ί β ε ι νχ α χ ώβ λ α β ε ρ ι ν τ α τ ο ν, τ ό δ ε ά γ α θ ωΤ £ λ « ωσ φ α λ ε ρ ώ τ α τ ο ν .Ό γ ο ν ν' Ί α χ ώ βχ α ιτ ό ν .Ήσ α νά π ο δ ι δ ρ α σ χ ε ι, χ α ιτ ώ νγ ο ν έ ω νδ ι ο ι χ ι ζ ε τ α ι' ά -

' α χ η τ ι χ ό ςγ α ρώ νχ α ιε τ ιδ ι α θ λ ώ νφ ε ύ γ ε ιμ ε νχ α α ί α ν ,ά ρ ε τ ΐ ;δ ε τ ε λ ε ί αχ α ια ν τ ο μ α θ ί ασ ν ζ η να δ υ ν α τ ε ί .■ ' ■ · 8 . Α ι ό π ε ρ α π ο δ η μ ή σ ε ιπ ρ ο ςΛ ά β α ν, ο ντ ο νΣ ύ ρ ο ν, ά λ λ ατ ο νά δ ε λ φ ό ντ η ςμ η τ ρ ό ς ,, τ ό δ 'ε σ τ ί ν ,ε ι ςτ ά ςτ ο νβ ί ο υλ α μ π ρ ό τ η τ α ςά φ ΐ ξ ε τ α ι \λ ε υκ ό ςγ α ρε ρ μ η ν ε ύ ε τ α ι .Λ ά β α ν .Ά φ ι χ ό μ ε ν ο ςδ ε ο ΐ χν ψ α ν χ ε ν ή σ ε ι, φ υ α ω μ ε ν ο ςτ α ϊ $τ ν / η ρ α ΐ ςε ύ π ρ α γ ί α ι ς .

Μ ε τ α λ η φ θ ε ι ςγ α ρο Σ ύ ρ ο ςε σ τ ιμ ε τ έ ω ρ ο ς .Ν υ ν ϊδ ετ ο νΣ ύ ρ ο υο υ χ ϊμ έ μ ν η τ α ιΛ ά β α ν ,τ ο υδ ει Ρ ε β έ χ -4 5 7χ α ςα δ ε λ φ ο ύ .Λ ι γ α ρχ α τ άτ ό κ ,β ί ο νν λ α ι ', φ α ν -Ρ .λ ι ομ ε νπ α ρ α δ ο θ ε ΐ σ α ι ,μ ε τ ε ω ρ ο νέ ' ξ α ί ρ ο υ σ ιτ ο νχ ε ν ό νφ ρ ο ν η σ ε ω ςν ο ϋ ν, ο ς τ ι ' ςώ ν ο μ α σ τ α ιΣ ύ ρ ο ς· ε ρ α σ τ ήδ ε π α ι δ ε ί α ς, ε π ι μ έ ν ο ν τ ατ ο ι ςκ α λ ο κ α γ α θ ί α ςσ τ α θ ερ ώ ςχ α ιπ α γ ί ω ςδ ό γ μ α σ ι ν .Ο ν τ ό ςε σ τ ί νό ^ Ρ ε β έ κ κ α ς

α δ ε λ φ ό ς, τ η ςε π ί μ ο ν η ς .Ο ι κ ε ίδ ετ η νΧ α ρ ρ ά ν, ημ ε τ α λ η φ θ ε ΐ σ αε ί σ ϊτ ρ ώ γ λ α ι, σ ύ μ β ο λ ο ντ ώ να ι σ θ ήσ ε ω ν' ό γ α ρε τ ιχ ο ρ ε ύ ω νε ν τ ω θ ν η τ ωβ ί ωχ ρ ε ΐ ο ςτ ώ να ι σ θ ή σ ε ω ν ο ρ γ ά ν ω νε σ τ ί ν . Ο ϊ κ η σ ο νο υ ν φ η σ ι ν , ω τ έ κ ν ο ν, μ ε τ 'α υ τ ο ύ ,μ ήτ ο νά π α ν τ αα ι ώ ν α ,ά λ λ ' η μ έ ρ α ςτ ι ν ά ς .Τ ο ύ τ οδ ' ε σ τ ι ,τ η ν

5 5 3τ ώ να ι σ θ ή σ ε ω νχ ώ ρ α νκ α τ ά μ α θ ε ,γ ν ώ θ ισ α ν τ ό ν

Μκ α ιτ ά σ α υ τ ο ϋμ έ ρ η' τ ί τ εε χ α σ τ ο ν ,χ α ϊπ ρ ο ςτ ίγ έ γ ο ν ε, χ α ιπ ώ ςί ν ε ρ γ ε ΐ νπ έ φ υ κ ε, χ α ι τ ι ς ό τ άθ α ύ μ α τ αχ ι ν ώ νχ α ϊν ε υ ρ ο σ π α σ τ ώ νά ό ρ α τ ο ςά ο ρ ά τ ω ς ,ί ϊ ' τ ίο ε ν σ ο ιν ο ύ ς, ε ΐ τ εο τ ώ νσ υ μ π ά ν τ ω ν .Έ π ε ι -δ ά νδ έ σ α ν τ ό νε ξ έ τ α σ ε ς, χ α ιτ ά ϊ δ ι ατ ο νΛ ά β α νά χ ρ ί β ω σ ο ν ,τ ά ςτ η ςχ ε ν η ςδ ό ' ξ η ςλ α μ π ρ ά ςν ο μ ι ζ ο μ έ -

Page 128: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 128/335

1 2 0 Ρ Ι Π Ε , .Ι ϋ Ο .Ό ΕΡ Κ Ο Ρ ϋ 6 Ι 8 .§ .8 . 9 .

ν α ςε ί π ρ α γ ί α ς, υ φ 'ω νμ η δ ε μ ι α ςά λ ω ς ,π ά σ α ςδ ί ,ο ί αα γ α θ ό ςδ η μ ι ο υ ρ γ ό ς ,τ ε χ ν ι κ ώ ςτ α ϊ ςο ϊ χ ε ί α ι ςε φ ά ρμ ο σ α νχ ρ ε ί α ι ς .' Ε ά νγ α ρε π ί δ ε ι ξ ηγ ε ν ό μ ε ν ο ςε ν τ ωπ ο λ ι τ ι χ ώχ α ϊπ ε φ ν ρ μ ε ν ψτ ο ί τ ω β ί ψσ τ α θ ε ρ ό νκ α ιΐ υ π α ί δ ε ν τ ο νη θ ο ς, μ ε τ α π έ μ ψ ο μ α ίσ ε ε κ ε ί θ ε ν, ν αχ ν χ η ς ' ο ν π ε ρχ α ί ρ ισ ο ιγ ο ν ε ί ςά θ λ ο υ . ·Τ οδ ' α θ λ ό νε σ τ ί νη ά χ λ ι ν ή ςχ α ϊα ν ε ν δ ο ί α σ τ ο ςτ ο νμ ό ν ο νθ ε ρ α π ε ίσ ο φ ο ί . - . . ' · · · · _·

§ . 9 . Τ αδ ε ό μ ο ι αχ α ιό π α τ ή ρν φ η γ ε ϊ τ α ι ,μ ι χ ρ άπ ρ ο ς θ ε ί ς .Λ ί γ ε ιγ α ρ , Ά ν α σ τ ά ςά π ό δ ρ α θ ιε ι ςτ η νΜ ε -Ο ο π ο τ α μ ί α ν ,ε ι ςτ ο νο ι χ ο νΒ α ι θ ο ν η λ ,τ ο νπ α τ ρ ό ςτ η ςμ η τ ρ ό ςσ ο ν ,χ α ιλ ά β εε χ ε ΐ θ ε νσ α ν τ ψγ ν ν α ϊ χ αε χ , τ ώ νθ υ γ α τ έ ρ ω νΛ ά β α ντ ο νά δ ε λ φ ο ϋτ η ς- μ η τ ρ ό ςσ ο κ . * )Π ά λ ι νχ α ιο ν τ ο ςο ν Σ ί ρ ο νε ί π ετ ο νΛ ά β α ν ,ά λ λ α ' Ρ ε β ε κ χ α ςά δ ε λ φ ό ν ,μ έ λ λ ο ν τ αχ α τ ' ε π ι γ α μ ί α ντ ωά -α χ η τ ηχ η δ ο ςσ ν ν ά π τ ε ι ν . ' Λ π ό δ ρ α θ ιο ν νε ί ςτ η νΒ / 1 ε -

σ ο π ο τ α μ ι ' α ν ,τ ο ν τ ί σ τ ι νε ι ςμ ε α ο ντ ο νχ ε ι μ ά ρ ρ ο υ νπ ο -τ α μ ό ντ ο νβ ί ο ν, χ α ϊμ ηε π ι χ λ ν σ θ ϊ ] ςε γ χ α τ α π ο θ ε·σ τ η ρ ι χ θ ε ί ςδ ε β ε β α ι ό τ α τ ω νά ν ω θ ε νχ α ιε χ α τ ε ' ρ ω θχ α ϊπ α ν τ α χ ό θ ε νε π ι χ ν μ α τ ί ζ ο ν σ α ν- φ ο ρ ά ντ ω νπ ρ α -γ μ ά τ ω ν ,σ θ ε ν α ρ ώ ςά η ώ θ ε ι .Τ ο νγ ά ρσ ο φ ί α ςο ί κ ο ν ,ε ν δ ι ο νχ α ϊγ α λ η ν ό νλ ι μ έ ν αε υ ρ ή σ ε ι ς, ο ς .ε Ί ' ο ρ μ ι ζ ό μν ό νσ ε ρ α δ ί ι ο ςυ π ο δ ε ξ ε τ α ι .Σ ό γ ι α ςδ ε ό ν ο μ αΒ α ι

θ ο ν η λε νχ ρ η σ μ ο ΐ ςα δ ε τ α ι, τ ο ν τ οδ £ μ ε τ α λ η φ θ εθ ν γ ά τ η ρθ ε ο ύπ ρ ο ς α γ ο ρ ε ν ε τ α ι■ χ α ϊγ ν ή σ ι αγ ε θ ν -γ ά τ η ρχ α ϊ ά ε ϊ π α ρ θ έ ν ο ς, ά ψ α ν σ τ ο υχ α ϊά μ ί ά ν -τ ο νφ ν σ ε ω ςΕ π ι λ α χ ο ύ σ α, δ ι άτ ε τ η ν ε α υ τ ή ςκ ο σ μ ι ότ η τ α, κ α ι δ ι άτ ο ά ' ξ ί ο ι μ ατ ο υγ ε ν ν ή σ α ν τ ο ς .Π άτ ε ρ αδ ε τ η ς' Ρ ε β ε χ χ α ςΒ α ι θ ο ν η λε ι π ε .~ Κ α ιπ ώ ςηθ υ γ ά τ η ρτ ο νθ ε ο ϋ ,σ ο φ ί α, λ ε ' γ ο ι τ 'α νε ν δ ί χ ω ςε ί ν α ι

π α τ ή ρ ;' Ηδ ι ό τ ιό ν ο μ αμ ε νθ ή λ υ -σ ο φ ί α ςε σ τ ί ν ,Ά ρ ρ ε νδ εη φ ύ σ ι ς; Κ α ιγ ά ρα ί ά ρ ε τ α ϊπ ά σ α ιπ ρ ο ς -4 5 8ρ ή σ ε ι ςμ ε νε χ ο υ σ ιγ υ ν α ι κ ώ ν , δ υ ν ά μ ε ι ςδ ε κ α ιπ ρ ά ξ ε ι ςα ν δ ρ ώ ντ ε λ ε ι ό τ α τ ω ν' Ε π ε ι δ ήτ ό μ ε τ άθ ε ό ν, κ α ια ν

* )Ο β η .2 8 ,2 .

Page 129: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 129/335

Ρ Η Π , .Ι ϋ Ρ .ϋ ΕΡ Κ Ο Ρ ϋ β Ι δ .| . 9 .1 0 . 1 2 1

ε ΐ τ ω νά λ λ ω να π ά ν τ ω νπ ρ ε σ β ΰ τ α τ ο νε ϊ η, δ ε υ τ ε ρ α νϊ χ ο νχ ω ρ ά νθ η λ νω ς α ν π α ρ άά ρ ρ ε ντ ο τ α ,ό λ α

π ο ι ο ύ ν ε λ έ χ θ η, χ α τ άτ η ν π ρ ο ςτ α λ λ αο μ ο ι ό τ ητ α . Ι Λ . ε ιγ ά ρπ ρ ο ν ο μ ί α ντ ο υά ρ ρ ε ν ο ςέ χ ο ν τ ο ς ,ε ν -δ ε ΐκ α ιν σ τ ε ρ ί ζ ε ιτ ο θ η λ ν .Λ έ γ ο μ ε νο υ ν ,μ η δ έ νΤ η ςΙ κ τ ο ι ςό ν ο μ α σ ιδ ι α φ ο ρ ά ςφ ρ ο ν τ ί σ α ν τ ε ς ,τ η νθ υγ α τ έ ρ ατ ο νθ ε ο νσ ο ψ ί α νί ί φ ρ ε ν άτ ε κ α ιπ α τ ί ρ αε ίν α ι ,σ π ε ί ρ ο ν τ ακ α ιγ ε ν ν ώ ν τ αε ν - ψ υ χ α ϊ ςμ ά θ η σ ι ν ,π α ι δ ε ί α ν, Ι π ι σ τ η μ η ν, φ ρ ό ν η α ι ν ,κ α λ ά ςκ α ι ε π α ι ν ε -

τ ά ςπ ρ ά ξ ε ι ς . Ε ν θ ε νδ ε 6 α σ κ η τ ή ςΙ α κ ώ βμ ν ά τ α ι5 5 4γ ά μ ο νε α υ τ ω■ π ό θ ε νγ ά ρα λ λ ο θ ε ν ,η ε κτ ο ν σ ο -ΐ ι ΐ . φ ί α ςο ί κ ο νκ ο ι ν ω ν ό νε υ ρ η σ ε ι ,γ ν ώ μ η νά ν ε π ί λ η π τ ο ν ,η

π ά ν τ ασ υ ν δ ι α τρ ί ψ ε ιτ ο να ι ώ ν α ;* * *Φ ' * ι § . 1 0 . - ά ε λ ά λ η κ ε νά κ ρ ι β έ σ τ ε ρ ο νπ ε ρ ϊφ υ γ ή ς, η -

ν ί κ α τ ο νε π ίτ ο ι ςά ν δ ρ ο φ ό ν ο ι ςε τ ί θ ε ιν ό μ ο ν, ε νψπ ά ν τ 'ε π ε ' ξ η λ θ ετ ά ε ί δ η, τ ο ε κ ο υ σ ί ο υφ ό ν ο υν τ ο

α κ ο υ σ ί ο υ ,τ ό ε π ι θ έ σ ε ω ς ,τ ο β ο υ λ ε ΰ σ ε ω ς .Λ ί γ ετ ο νν ό μ ο ν , Έ ά νπ α τ ά ' ξ ητ ι ςτ ι ν α ,κ α ιά π ο θ ά ν ΐ ] ,θ α ν ά τ ωχ ν α τ ο ν σ θ ω· ο δ ε σ ύ χε κ ώ ν ,α λ λ *6 θ ε ό ςπ α ρ έ δ ω κ ε ν~ ό νε ι ςχ ε ί ρ α ςα υ τ ο ί * ,δ ώ σ ωσ ο ιτ ό π ο ν ,ο ι ιφ ε ΰ -

, . ^ Ο̂ φ ο ν ε ΰ σ α ς .Έ ά νδ ε τ ι ςΙ π ι θ η τ α ιτ ώη λ η α ί ο ψΊ π ο κ τ ε ΐ ν α ια υ τ ό νδ ό λ ο ) ,κ α ικ α τ α φ υ γ ή ,ά π οτ ο ϋθ υ

σ ι α σ τ η ρ ί ο υλ ή - ψ γ ια υ τ ό νθ α ν α τ ώ σ α ι .* ) 2 α φ ώ ς

ε ϊ δ ώ ς ,ό τ ιπ ε ρ ι τ τ ό νό ν ο μ αο υ δ έ ντ ί θ η σ ι ν ,ν π ότ η ς

τ ο ϋ π ρ α γ μ α τ ο λ ο γ έ ΐ να μ ύ θ η τ ο υφ ο ρ ά ς ,η π ό ρ ο υ νκ α τ 'ε μ α υ τ ο ν, δ ι άτ ί τ ο ν ε κ ο υ σ ί ω ςκ τ ε ί ν α ν τ αο υ κε ι π εθ α ν α τ ο ν α θ α ιμ ό ν ο ν ,ά λ λ αθ α ν ά τ ωθ α ν α τ ο ν σ θ α ιΤ ί ν ιγ ά ρα λ λ ω α π ο θ ν ή σ κ ω νη θ α ν ά τ ωτ ε λ ε υ τ α ;

ο ι τ ή σ α ς ο ν νπ α ρ αγ υ ν α ί κ ασ ο φ η ν ,- ησ χ ε ψ ι ςό ν ο μ α ,τ ο ϋΧ η τ ε ϊ νά π η λ λ ά γ η ν .Έ δ ί δ α ' ξ εγ ά ρμ ε, ό τ ικ α ιζ ώ ν τ ε ςε ν ι ο ιτ ε θ ν η κ α σ ι, κ α ιτ ε θ ν η χ ό τ ε ςζ ώ σ ι .Τ ο υ ςμ ε νγ ε φ α ύ λ ο υ ςα χ ρ ιγ η ρ ω ςύ σ τ α τ ο υπ α ρ α τ ε ί ν ο ν τ αν ε κ ρ ο ύ ςε λ ε γ ε νε ί ν α ι, τ ο νμ ε τ 'α ρ ε τ ή ςβ ί ο να φ η ρ η μ έν ο υ ςτ ο υ ςδ έ α σ τ ε ί ο υ ς, κ α ια ντ η ςη ρ ό ςσ ώ μ ακ ο ι -

* ) Ε χ ο ά .2 1 ,1 2—1 4 .

Page 130: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 130/335

1 2 2Ρ Η Ι Ι . .Ι ϋ Ο .Ό ΕΡ Β 0 7 ϋ £ ΐ 8 .1 0 .1 1 .

ν ω ν ί α ςδ ι α ζ ε υ χ & ώ σ ι, ζ η νε ί ς α ε ϊ, α θ α ν ά τ ο υμ ο ί ρ α ςΐ π ι λ α χ ό ν τ α ς .

ξ . 1 1 .Έ π ι σ τ ο ϋ τ ομ έ ν τ ο ιχ α ϊγ ρ η σ μ ο ΐ ςτ ο νε α υτ ή ςλ ό γ ο ν ,ί ν ι μ έ ντ ό ι ώ δ ε' Ο ι π ρ ο ς χ ε ί μ ε ν ο ιτ έ 5χ υ ρ ί ωτ ω & ε ω ,ζ ή τ επ ά ν τ ε ςΙ ν Τ / }σ ή μ ε ρ ο ν .^Τ ο υ ςγ α ρπ ρ ό ς φ υ γ α ςχ α ϊϊ χ ί τ α ςτ ο ν& ε ο ϋμ ό ν ο υ ςζ ώ ν τ α ςε ί δ ε ,ν ε α ρ ο ύ ςδ ε τ ο υ ςά λ λ ο υ ς .' Έ χ ε ί ν ο ι ςδ έώ ςε ο ι χ εχ α ϊά φ & α ρ α ί α νμ α ρ τ υ ρ ε ίδ ι ατ ο ϋπ ρ ο ς & ε Τ

^ ν α ι ζ ή τ εέ ν τ τ \σ ή μ ε ρ ο ν .Σ ή μ ε ρ ο νδ έε σ τ ί νδ α -■π έ ρ α ν τ ο ςχ α ϊ ά δ ι ε ' ξ ί τ η τ ο ςα ι ώ ν .Β Ι η ν ώ νγ ά ρχ α ϊΙ ν ι α ν τ ω νχ α ϊσ ν ν ό λ ω ςχ ρ ό ν ω νπ ε ρ ί ο δ ο ιδ ό γ μ α τ αά ν -^ • ρ ο Ί π ω νε ι σ ϊ να ρ ι θ μ ό νέ χ τ ε τ ι μ η χ ό τ ω ν 'τ ο δ έά ψ ε υ -δ έ ς *ό ν ο μ αα ι ώ ν ο ςή σ ή μ ε ρ ο ν . Η λ ι ο ςγ ά ρο υ χ ά λ -λ α τ τ ό μ ε ν ο ςδ α υ τ ό ςε σ τ ί νά ε ϊ, π ο τ έμ έ νυ π όγ η ς4 5 9π ο τ έδ έυ π έ ργ ή νι ώ ν, π α ρ *ο νη μ έ ρ αχ α ϊν ύ ' ξ ,τ ά Ρ .α ι ώ ν ο ςμ έ τ ρ α ,δ ι ε χ ρ ί & η σ α ν .Ε τ ε ρ ωδ έ έ π ι σ τ ο ϋ τ

τ ο ι ω δ εχ ρ η σ μ ώ' Ί δ ο ρ δ έ δ ω χ απ ρ οπ ρ ο ς ώ π ο υσ ο ντ η νζ ο ) ή νχ α ϊτ ο ν9 - ά ν α τ ο ν, τ ο ά γ α 9 · ό νχ α ϊτ ο χ α -χ ο ν .* * )Ο ν χ ο ν ν ,ω π ά ν σ ο ψ ε ,τ όμ έ νά γ α & δ νχ α ϊη

• α ρ ε τ ήέ σ τ ι νη ζ ω ή ,τ ό δ έχ α χ ό νχ α ϊη χ α χ ί άδ θ άν α τ ο ς .Κ α ιέ ν έ τ ε ρ ο ι ς, ' Ά ν τ ηη ζ ο τ ήσ ο υχ α ϊημ α χ ρ ό τ η ςτ ώ νη μ ε ρ ώ ν ,α γ α π ά νχ ΰ ρ ι ο ντ ό ν& ε ό ι >σ ο υ . Ο ρ ο ςά & α ν ά τ ο υβ ί ο υ χ ά λ λ ι σ τ ο ςο ύ τ ο ς ,

ε ' ρ ω τ ιχ α ϊ φ ι λ ί α& ε ο νά σ ά ρ χ ωχ α ϊά σ ω μ ά τ ωχ α τ ε -5 5 5σ χ ή σ & α ι .Ο ν τ ω ςο ι μ έ νι ε ρ ε ί ςΝ α δ ά βχ α ϊΆ β ι ο υ δΜ ί ν αζ ή σ ω σ ι νά π ο 9 · ν ή σ χ ο ν σ ι ,9 - ν η τ ή ςζ ω ή ςά ψ 9 · α ρ τ ο

ά ν τ ι χ α τ ά λ λ α τ τ ό μ ε ν ο ιβ ί ο ν κχ α ϊα π ότ ο νγ ε ν ο μ έ ν οπ ρ ο ςτ ό ά γ έ ν η τ ο νμ ε τ ί χ ν ι σ τ ά μ ε ν ο ι' έ φ 'ω τ ά σ ύ μβ ο λ ατ η ς ά ψ 9 · α ρ σ ί α ςα δ ε τ α ι , Τ ό τ εέ τ ε λ ε ν τ η σ α νέ ν -ω π ι ο νχ ν ρ ί ο υ, - ( - )τ ο υ τ έ σ τ ι νέ ζ η σ α νν ε χ ρ ό νγ ά ρο ν& έ μ ι ςε ί ς ό ψ ι νέ λ & ε ΐ ντ ο ϋ& ε η ϋ .Κ α ιπ ά λ ι ντ ο ν τ όέ σ τ ι νο ε ί π εχ ν ρ ι ο ς ,( < > Ε ντ ο ι ςέ γ γ ί ζ ο υ α ίμ ο ιά γ ι α -

* ) ϋ Θ ΐ ι ί .4 , 4 . —♦ » )Π β α ί .3 0 ,1 5 .—* * * )Τ ) β η ( .3 0 ,2 0 .ΐ ) ί ΐ τ .1 0 ,1 « ς .

Page 131: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 131/335

Ρ ί Π Ι , .Ι ϋ ϋ .Ό ΕΡ Κ Ο Ρ ϋ Ο Ι 8 .{ . 1 1 . 1 2 .1 2 3

ν & η σ ο μ α ι .* ) Ν ε κ ρ ο ίδ ε \ ώ ςχ α ϊΙ ν Ζ μ ν ο ι ςλ έγ ε τ α ι ,' · ο ν χα ι ν ε Ό ο ν β ικ ν ρ ι ο ν· * * )ζ ώ ν τ ω νγ α ρτ ο

ί ' ρ γ ο ν .Κ α ϊ νδ ε ο α ν α ι δ ή ςχ α ια δ ε λ φ ο κ τ ό ν ο ςο ν δ α -μ ο ντ η ς .ν ο μ ο θ ε σ ί α ςα π ο θ ν ή σ κ ω νε υ ρ ί σ κ ε τ α ι, ά λ λ ακ α ιλ ό γ ι ο νε σ τ ί νε π 'α ν τ ί οχ ρ η σ & ε ντ ο ι ο ύ τ ο ν , ' Έ & ε -Τ οχ ί ρ ι ο ςο ^ ε ό ς τ ωΚ ά ι νσ η μ ε ΐ ο ντ ο νμ ηά ν ε λ ε ΐ να υ τ ό νπ ά ν τ ατ ο νε ν ρ ί σ κ ο ν τ α .Λ ι ά% [ · Ο τ ιο ι μ α ι ,η α σ έ β ε ι ακ α κ ό νε σ τ ί νά τ ε λ ε ν τ η τ ο ν ,ε ξ α π τ ό μ ε -ψ ο νκ α ιμ η δ ε π ωο β ε σ & η ν α ιδ υ ν ά μ ε ν ο ν, ώ ςτ ό π ο ι η -

Τ ΐ χ ό νά ρ μ ό τ τ ε ι νε π ικ α κ ί α ςε ι π ε ί ν·

Ή δ ε τ ο ιο νθ ν η τ ή, ά λ λ 'ά θ ά ν α τ ο νχ α κ ό νΙ ϋ τ ι ν .

\ 4 θ ά ν α τ ο νδ ί ί ν τ ω π α ρ 'η μ ϊ νβ ί ω, ε π ε ιπ ρ ό ςγ εΤ η νε ν 3 - ε ωζ ω η ν, α ψ υ χ ο νκ α ιν ε κ ρ ό ν, χ α ϊ κ οπ ρ ι ώ ν ,ώ ςε φ ητ ι ς , ε κ β λ η τ ό τ ε ρ ο ν ..

§ . 1 2 . Ά λ λ 'ε δ ε ιγ ε π ά ν τ ω ςχ ώ ρ α ςά π ο ν ε μ η θ η -

ν α ιδ ι α φ έ ρ ο υ σ α ςπ ρ ά γ μ α σ ιδ ι α φ ε ρ ο ν σ ι ν ,ο ν ρ α ν ό νμ ε νά γ α θ ω, τ α δ επ ε ρ ί γ ε ι αχ α χ ω .Γ όμ ε νο υ να γ α θ ό νά ν ώ φ ο ι τ ό νε σ τ ι ,χ α ϊ, α νε ϊ π ο τ εε λ θ ηπ ρ ό ςη μ ά ς—α ι λ ό δ ω ρ ο ςγ α ρο π α τ ή ρα ν τ ο ν—σ π ο υ δ ά ζ ε ιπ α λ ι νδ ρ ό μ η σ αδ ι κ α ί ω ς .Τ όδ ε χ α κ ό ν ί ν τ α ν θ ο ΐκ α τ α μ έ -ν ε ι ,π ο $ ρ ω τ ά τ ωθ ε ί ο υχ ο ρ ο νδ ι ω κ ι σ μ ί ν ο ν ,π ε ρ ι π ολ ο ύ ντ ο νθ ν η τ ό νβ ί ο ν ,χ α ιμ ηδ υ ν ά μ ε ν ο νΙ χτ ο ν ά ν -

& ρ ω π ί ί > ο υγ έ ν ο υ ςά π ο θ α ν ε ΐ ν .Τ ο ϋ τ οτ ι ς κ α ιτ ω νΙ π ϊσ ο φ ί αθ α υ μ α σ θ έ ν τ ω νά ν ή ρδ ό κ ι μ ο ςε φ ώ ν η σ εμ ε -γ α λ ε ι ό τ ε ρ ο νε ν Θ ε α ι τ η τ ωφ ά σ κ ω ν, Ά λ λο ΰ τ 'ά π ο -λ / σ θ α ι τ άκ α κ άδ υ ν α τ ό ν . Ύ π ε ν α ν τ ί ο νγ α ρτ ω θ ε φα ι ε ι ε ί ν α ια ν ά γ κ η .Ο υ τ εε ν θ ε ί ο ι ςτ α ν τ αι δ ρ ΰ σ θ α ι ,Τ η νδ εθ ν η τ η νφ ν σ ι νχ α ιτ ό ν δ ετ ο ντ ό π ο νπ ε ρ ι π ο -λ ε ϊ ν· δ ι όκ α ιπ ε ι ρ α α θ ά ιχ ρ ηε ν θ έ ν θ εε χ ε ϊ σ εφ ε ΰ γ ε ι ν

δ τ ιτ ά χ ι σ τ α .Φ ν γ ηδ ε ό μ ο ί ω σ ι ς3 - ε ωχ α τ άτ ό δ υν α τ ό νό μ ο ί ω σ ι ςδ έδ ί κ α ι ο νχ α ι ο α ι ο νμ ε τ άφ ρ ο ν η -

* ) Ι , β τ .1 0 ,3 . — * * ) Ρ ί ο ί π ι .1 1 3 ,2 4 .—* * * )Ο β η .4 , 1 5 .

Page 132: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 132/335

1 2 4Ρ Η Ι Ε .Ι ϋ Ο .Ό ΕΡ Κ Ο Κ ϋ & Ι β .$ .1 2 . 1 3 .

σ ε ω ςγ ε ν έ σ θ α ι .Ε ί χ ό τ ω ςο υ νδ Κ ά ι νο ν χα π ο & α ν ε ΐτ α ι ,τ ο χ α χ ί α ςσ ί μ β ο λ ο ν ,η νά ε ϊδ ε ιζ η νε ντ ψ& ν η -

τ ώγ ί ν ε ιπ α ρα ν Ο - ρ ώ π ο ι ς' ώ ς τ ' ο ν χα π οα χ ο π ο ντ ο4 6 0 9 - α ν ά τ ωϋ - α ν α τ ο ν σ & α ι* ) λ έ λ ε χ τ α ιτ ο νά ν δ ρ ο φ όν ο ν ,δ ι άτ ά ς δ ε δ η λ ω μ έ ν η ςα ι τ ί α ς . ; . .

§ . 1 3 . Τ οδ ε , Ο ν χε χ ώ ν ,ά λ λ 'ο # ί ό ?π α -ρ έ δ ω χ ε ν ,ε π ϊτ ω ν1τ ο ν ά χ ο ν σ ι ο νψ ό ν ο νδ ρ ώ ν τ ω νπ ά ν υχ α λ ώ ςε ΐ ρ η τ α ι ./ / ο χ ε ΐγ α ρα ν τ ωτ άμ ε νε χ ο ύ -α ι αγ ν ώ μ η ςτ η ςη μ ε τ έ ρ α ςέ ρ γ αε ί ν α ι ,τ αδ &ά χ ο ν σ ι α

& ε ο ν' λ έ γ ωδ ε ο υτ ά α μ α ρ τ ή μ α τ α, α λ λ άτ ο Ι ν α ν -5 5 6 τ / ο ν' ό σ αα μ α ρ τ η μ ά τ ω νε σ τ ίχ ό λ α σ ι ς .Ά π ρ ε π ε ςγ α ρΜ . # ί ωτ ο χ ο λ ά ζ ε ι ν ,α τ επ ρ ώ τ ωχ α ϊά ρ ί σ τ ων ο μ ο & έ τ γ

κ ο λ ά ζ ε ιδ ί υ π η ρ ε τ ο ύ ν τ ω νε τ έ ρ ω ν ,ο υ δ ι ' ε α ν τ ο ϋ .Τ ά ςμ ε νγ α ργ ά ρ ι τ α ςχ α ϊδ ω ρ ε ά ςχ α ϊε υ ε ρ γ ε σ ί αα υ τ ό νά ρ μ ό τ τ ε ιπ ρ ο τ ε ί ν ε ι ν ,α τ εά γ α & ό νχ α ϊφ ι λ ό δ ω -ρ ο νο ν τ αφ ύ σ ε ι, τ ά ςδ ε τ ι μ ω ρ ί α ςο ν χα ν ε υμ ε νέ π ι -

χ ε λ ε ύ σ ε ω ςτ η ςε α ν τ ο ϋβ α σ ι λ έ ω ςα τ ευ π ά ρ χ ο ν τ ο ςδ ι *ά λ λ ω νδ ε, ο ΐ π ρ ο ςτ ά ςτ ο ι α ύ τ α ςχ ρ ε ί α ςε υ π ρ ε π ε ίΐ ί σ ι .Μ α ρ τ υ ρ ε ίδ έμ ο υτ ωλ ό γ ωο ά α χ η τ η ς ,Ι ν ο Τ ςφ η σ ι ν ' Ο& ε ό ςδ τ ρ έ φ ω νμ *ε χ ν ε ό τ η τ α ς , δα γ γ ι -λ ο ςδ ρ ν ό μ ε ν ό ςμ εε χ π ά ν τ ω ν τ ω νχ α χ ω ν .* * )Τ άμ ε νγ ά ρπ ρ ε σ β υ τ έ ρ αά γ α & ά, ο Τ ςη ψ υ χ ήτ ρ έ φ ε τ α ιά ν έ & η χ ε& ε ώ, τ ά δ ί ν ε ώ τ ε ρ α ,ο σ αε χφ υ γ ή ςα μ α ρ

τ η μ ά τ ω νπ ε ρ ι γ ί ν ε τ α ι ,9 - ε ρ ά π ο ν τ ι& ε ο ϋ .Λ ι άτ ο ν τ 'ο ΐ μ α ιχ α ϊη ν ί χ ατ άτ η ςχ ο σ μ ο π ο ϊ ί α ςέ φ ι λ ο σ ό φ ε ι, π ά ντ ατ αα λ λ αε ι π ώ νν π ό& ε ο νγ ε ν έ σ θ α ι ,μ ό ν ο ντ ο να ν -& ρ ω π ο νω ςα νμ ε τ άσ υ ν ε ρ γ ώ νε τ έ ρ ω νε δ η λ ω σ εδ ι α -π λ α σ 9 έ ν τ α . Ε ί π εγ α ρ ,α ? η σ ϊ ν , ο & ε δ ς ,π ο ι η σ ωμ ε να ν & ρ ω π ό νχ α τ 'ε ϊ χ ό ν αη μ ε τ έ ρ α ν ,π λ η & ο νδ ι άτ ο υ Π ο ι η σ ω μ ε νΙ μ φ α ι ν ο μ έ ν ο ν .δ ι α λ έ γ ε τ α

μ ί νο υ νδ τ ω νο λ ω νπ α τ ή ρτ α ΐ ςε α ν τ ο ϋδ υ ν ά μ ε σ ια ΐ ςτ ο & ν η τ δ νη μ ώ ντ η ςψ υ χ ή ςμ έ ρ ο ςΙ ' δ ω χ εδ ι α -

* )Ε χ ο ά .2 *, 1 3 .— ) Ο β η .4 8 ,1 5( φ— * » ♦ )0 β η .

1 , 2 6* ( { .

Page 133: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 133/335

Ρ Η Π , .ϊ ϋ ϋ .ϋ £Ρ Κ Ο Ρ ϋ β Ι δ .$ . 1 8 . 1 9 .1 2 5

π λ ά τ τ ε ι ν, μ ι μ ο ν μ έ ν η ι ςτ η να ν τ ο ϋτ έ χ ν η ν, ή ν ι ' χ ατ όλ ο γ ι χ ο νε ν η μ ϊ νε μ ό ρ φ ο υ' δ ί κ α ι ω νυ π όμ ε νη γ ε μ ό ν ο ςΤ ο η γ ε μ ο ν ε ν ο νε ν ψ υ χ ή, τ ό , δ ευ π ή κ ο ο ν π ρ ο ςυ π ηκ ό ω νδ η μ ι ο υ ρ γ ε ΐ σ θ - α ι .Κ α τ ε χ ρ ή σ α τ οδ έ κ α ι τ α ΐ ςμ ε & 'ε α υ τ ό νδ υ ν ά μ ε σ ι ν, ο υ δ ι ατ ο λ ε χ & ε νμ ό ν ο ν, ά λ λ *ο τ ιε μ ε λ λ ε νη ά ν θ - ρ ι ό π ο υψ υ χ ήμ ό ν ΐ ]χ α χ ώ νχ α ϊα γ αθ ώ νΙ ν ν ο ί α ςλ ά μ β α ν α ν, χ α ϊχ ρ ή σ & α ιτ α ΐ ςε τ έ ρ α ι ς ,ί ϊ μ ηδ υ ν α τ ό νά μ φ ο τ έ ρ α ι ς .Ι Α ν α γ χ α ΐ ο νο υ νή γ ή σ α τ οτ η νκ α κ ώ νγ έ ν ε σ ι νε τ έ ρ ο ι ςά π ο ν ι ΐ μ α ι δ η μ ι ο υ ρ γ ο

δ έ τ ω να γ α θ ώ νε - α υ τ ωμ ό ν ω ,§ . 1 4 . Λ ι οχ α ϊλ ε χ θ έ ν τ ο ς π ρ ό τ ε ρ ο ν , Π ο ι ή σ ω -μ ε να ν & ρ ω π ο ν ,ώ ςα ν ί π ϊπ λ ή & ο υ ς ,ε π ι φ έ ρ ε τ α ιτ δ ,ω ςα νε φ *ε ν ό ς ,' ^ Ε π ο ί η σ ε νο & ε ό ςτ ο να ν & ρ ω π ο ν . 'Τ ο υμ ε νγ α ρπ ρ ο ςά λ ή & ε ι α νά ν & ρ ώ π ο υ, ο ς δ ήν ο ΰ ςΙ α τ ιχ α & α ρ ώ τ α τ ο ς, ε ι ς ο μ ό ν ο ς& ε ό ς δ η μ ι ο υ ρ γ ό·τ ο ν λ ε γ ο μ έ ν ο υχ α ϊχ ε χ ρ α μ έ ν ο υμ ε τ 'α ϊ σ & η σ ε ω ς ,

τ ό π λ ή & ο ς .Ο ί )χ ά ρ ι ν6 μ ε νκ α τ * ε ξ ο χ ή νά ν & ρ ω π ο ςσ υ ντ ωί ί ρ θ - ρ ο )μ ε μ ή ν υ τ α ι' λ έ γ ε τ α ιγ α ρ, Έ π ο Ι η Ο ε νο & ε ο ςτ ο να ν 9 - ρ ω π ο ν · ,τ ο νά ε ι δ ήχ α ϊί ί χ ρ α τ ο νε κ ε ίν ο νλ ο γ ι σ μ ό ν6 δ εα ν & ρ ω π ο ςά ν ε υτ η ςτ ο ϋ δ *π ρ ο ς -4 6 1& η > ι η ς .Τ ογ α ρ Π ο ι ή σ ω μ ε νί ί ν & ρ ω π σ νε μ φ α ί ν ε ιΡ .τ ο νί | α λ ό γ ο υχ α ϊλ ο γ ι κ ή ςσ ν ν ' ν φ α ν & έ ν τ α φ ΰΕ π ό μ ε ν ο ςτ ο ύ τ ο ι ςτ ο τ ε ε ν λ ο γ ε ϊ ντ ο υ ςά γ α & ο υ ςχ α ϊ

ί ο χ α τ α ρ ά σ & α ιτ ο ι ςυ π α ι τ ί ο ι ςε ' 3 - η κ ε ν ,ο υ χ ϊτ ο ι ςα ν -τ ο ι ς, κ α ιτ ο ίγ ε α μ φ ο τ έ ρ ω νε χ ό ν τ ω νε π α ι ν ο ν .Α λ λΙ π ε ι δ ήτ ό μ ε νε ρ λ ο γ ε ΐ ντ ο υ ςά ξ ι ο υ ςή γ ε μ ο ν ί α νέ χ ε ιτ ή νε ν ε γ κ ο > μ ί ο ι ς ,τ ό δ ε α ρ ά ςτ ο ι ςφ α ί λ ο ι ςτ ί & ε α ί ϊ α ιδ ε ν τ έ ρ α ντ α ξ ι ν' τ ω νΙ π ϊτ α ΰ τ αχ ε ι ρ ο τ ο ν η & έ ν τ ω ν—

6 5 7ε ϊ σ ϊδ ε ο ί τ ο υγ έ ν ο υ ςά ρ χ η γ έ τ α ιδ ώ δ ε κ αά ρ ι & μ ο ν ,' Μ . φ ν λ ά ρ χ α ςα υ τ ο ύ ςό ν ο μ ά ζ ε ι νε & ο ς— ' έ ' ξμ ε ντ ο ν ς

ά μ ε ί ν ο ν ςε ' τ α ' ξ ε νί π ϊ τ η ςε υ λ ο γ ί α ς ,Σ υ μ ε ώ ν ,Λ ε υ ΐ ,* Ι ο ν δ α ν, Ί σ ά χ α ρ, Ι ω σ ή φχ α ϊ Β ε ν ι α μ ί ν' τ ο υ ςδ ί \ε τ έ ρ ο υ ςΙ π ϊτ η ςχ α τ ό . ο α ς, τ ό ντ ε π ρ ώ τ ο νκ α ιτ ο νν σ τ α τ ο ντ η ςΛ ε ί α ς ,Ρ ο ν β ϊ νκ α ιΖ α β ο υ λ ώ ν, χ α ϊΤ ο υ ςΙ χ τ ω νϋ - ε ρ α π α ι ν ί δ ω νν ό & ο ν ςτ έ τ τ α ρ α ς .Τ η ςγ α ρβ α σ ι λ ε ί ο υχ α ϊ ί ε ρ ω μ έ ν η ςφ υ λ ή ςο ί η γ ε μ ό ν ε ςί ν

Page 134: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 134/335

1 2 6Ρ Η Π . .Ι ϋ Ο .Ό ΕΡ Κ Ο Γ ϋ β Ι δ .§ .1 4 .1 5 .

τ ηπ ρ ο τ έ ρ ατ ά ξ ε ιχ ο ρ ε ν ο ν σ ι ν, ' Τ ο ν δ α ςτ ε χ α ϊΛ ε υ ΐ ,Μ ϊ χ ό τ ω ςο ν ν1χ α ιτ ο ν ςα ξ ι α& α ν ά τ ο νδ ρ ώ ν τ α ςρ α > νχ ε ρ σ ι νΙ χ δ ' ί δ ω σ ι νε π ίτ ι μ ω ρ ί α ν ,β ο ν λ ό μ ε ν ο ςη μ ϋ ςα ν α δ ι δ ά σ χ ε ι ν, ο τ ι ή χ α χ ο νψ ί σ ι ςμ α κ ρ ά νά π ε λ η λ ατ α ιχ ο ρ ο ν& ε ί ο ν, ο π ό τ εχ α ιτ ο μ ι μ η λ ά ζ ο νά γ α & ο νχ α κ ω ,ή τ ι μ ω ρ ί α ,δ ι 'έ τ ε ρ ω νβ ε β α ι ο ϋ τ α ι .Τ οδ ΐ Ά ώ σ ωσ σ ιτ ό π ο ν ,ο νφ ε υ ξ ε τ α ιο ψ ο ν ε ν σ α ς« κ ο « -σ / ω ς * )π ά ν υχ α λ ώ ςε ϊ ρ ή σ & α ίμ ο ιδ ο κ ε ΐ 'τ ό π ο νγ α ρχ α λ ε ΐν ν νο ν χ ω ρ ά νε κ π ε π λ η ρ ω μ έ ν η νν π οσ ι ο -

μ α τ ο ς , α λ λ άδ ι *ί π ο ν ο ι ώ να ν τ ο ντ ο ν& ' ε ό ν ,Ι π ε ι δ ήπ ε ρ ι έ χ ω ν ο νπ ε ρ ι έ χ ε τ α ι ,κ α ιο τ ικ α τ α φ υ γ ήτ ω ν ό λ ωε σ τ ί .θ έ μ ι ςο ν ντ ω δ ό ' ξ α ν τ ιτ ρ ο π ήχ ρ ή σ α σ & αά -χ ο ν σ ί ωψ ά ν α ιχ α τ ά& ε ο νσ ν μ β η ν α ιτ η ντ ρ ο π ή ν ,ώ ς -π ε ρο ν & έ μ ι ςτ ω ε κ ο ν σ ί ω ς ά μ α ρ τ ΰ ν τ ι . / ί ώ σ ε ι νδ ε φ η σ ι νο ν τ ωχ τ ε ί ν α ν τ ι ,ά λ λ 'ψ δ ι α λ έ γ ε τ α ι ,ώ ς θ - 1έ τ ε ρ ο νμ ε νε ί ν α ιτ ο νο ϊ χ η τ ο ρ α, έ τ ε ρ ο νδ ετ ο νφ ε ν -

δ ο ν τ α .Τ ωμ ε νγ α ρε α ν τ ο νλ ό γ ο )ο & ε ό ςπ α τ ρ ί δ αγ ι χ ε ΐ ντ η νΙ π ι σ τ η μ η νε α ν τ ο ν ,ώ ςά να ν τ ό χ & ο ν ι, δ ε -δ ώ ρ η τ α ι τ ω δ έ, Ι ν ά χ ο ν α ί ο ι ςγ ε ν ο μ έ ν ψσ φ ά λ μ α σχ α τ α φ ν γ ή ν, ΐ ο ς ό & ν ε ί ω' ξ έ ν η ν, ο ν χώ ς π α τ ρ ί δ αά α τ ω .

§ . 1 5 . Τ α ν τ αχ α ιπ ε ρ ιτ ω να κ ο υ σ ί ω νφ ι λ ο σ ο -φ η σ α ς ,π ε ρ ί τ η ς .Ι π α ν α σ τ ά σ ε ω ςχ α ιβ ο ν λ ε ν σ ε ω ςε ξ η ς

ν ο μ ο & ε τ ε ϊφ ά σ χ ω ν, Έ ά νδ έτ ι ςέ π ι θ - η τ α ιτ ωπ λ η ~ ~σ ί ο νά π ο χ τ ε ϊ ν α ια ύ τ ό νδ ο λ ω ,χ α ικ α τ α φ ν γ η( π ιτ ο ν& ε ύ ν ,* * )—τ ο νπ ρ ο ε ι ρ η μ έ ν ο νο ν μ β ο λ ι κ ώ ςτ ό π ο ν ,π α ρ 'ο νζ η νσ ν μ β έ β η κ ετ ο ι ςπ α σ ι .Κ α ιγ α ρε τ έ ρ α > -& ίφ η σ ι ν, β Ο ςα νφ ί γ ηέ χ ε ι ,χ α ι ζ ή σ ε τ α ι .Ϊ Α λ λ 'ο υζ ω ήμ έ νε σ τ ί να ι ώ ν ι ο ςή π ρ ο ςτ ο ο νχ α τ αψ ν γ η, θ ά ν α τ ο ςδ ε ο ά π 6τ ο ν τ ο υδ ρ α σ μ ό ς; —£ 2

δ έτ ι ςέ π ι τ ί & ε τ α ι, π ά ν τ ω ςΙ κ π ρ ο ν ο ί α ςα δ ι κ ε ί ,χ α ϊτ ο σ ν νδ ο λ ωπ ρ α τ τ ό μ ε ν ο νε χ ο ν σ ί ο ι ςΙ ' ν ο χ ο ν, ώ ςτ ο

* ) Ε χ ο ά .2 1, 1 2 .— ) Ε χ ο 4 .2 1, 1 4 .—* )Ρ β η * .1 9 ,5 .

Page 135: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 135/335

> Β Π . .Ι ϋ ϋ .Ώ Έ .Ρ Κ 0 Ρ ϋ β Ι 8 .$ . 1 5 . 1 6 .1 2 7

ά δ ό λ ω ςε μ π α λ ι νο υ δ 'ν π α ΐ τ ι ο ν .Ο υ δ έ νο υ ντ ώ νν -η ο ν λ ο > ςκ α ιδ ο λ ε ρ ώ ςκ α ιέ κπ ρ ο ν ο ί α ςπ ρ α τ τ ο μ έ ν ω ν4 6 2

α δ ι κ η μ ά τ ω νά ξ ι ο νλ έ γ ε ι νγ ί ν ε σ θ - α ικ α τ ά& ε ό ν, α λ λ άΡ .χ α & 'η μ ά ςα ν τ ο ν ς .Έ νη μ ΐ νγ α ρα υ τ ο ϊ ς ,ώ ςε φ η ν ,ο ι τ ω νπ α χ ι ώ νε ί σ ιθ η σ α υ ρ ο ί, π α ρ ά& έ ω . δ έμ ο ν ώ νά γ α & ώ ν . Ο ςα ν ο ν νκ α τ α φ υ γ ή ,τ ό δ 'ε σ τ ί ν ,ο ςα ντ ω να μ α ρ τ η μ ά τ ω νμ ηε α υ τ ό νά λ λ ατ ο ν6 - ε ό να ι τ ι άτ α ι ,κ ο λ α ζ έ σ & ω, τ η ςμ ό ν ο ί ςι κ έ τ α ι ςπ ρ ο ςα ω τ η ρ ί α νχ α ϊά σ φ α λ ε ι α νκ α τ α φ υ γ ή ςτ ο υβ ά ψ ο υσ τε ρ ο νμ έ ν ο ς . ·

Κ α ϊμ η π ο τ 'ε ι χ ο τ ω ς .ά μ ω μ ω νγ ά ρι ε ρ ε ί ω ν ,λ έ γ ωδ ί5 5 8- ψ υ χ ώ νά σ ι ν ώ νκ α ι χ ε χ α θ - α ρ μ ε ' ν ω ν ,τ ο & υ σ ι α σ τ η ρ ι οΊ Λ , ά ν ά π λ ε ω νέ σ τ ι1 δ υ ς ί α τ ο ςδ έ η π α ν τ ε λ ώ ςα ν ί α τ ο ς

μ ώ μ ο ς ,τ ο φ α σ κ ε ι νκ α ιχ α χ ώ να ί τ ι ο νε ί ν α ιτ ο3 - ε ΐ ο ν .Φ ί λ α υ τ ο ι δ ημ ά λ λ ο νη φ ι λ ό θ ε ο ιο π ο ν δ ά σ α ν τ ε ςο ϊτ ο ι ο ύ τ ο ντ ρ ό π ο νπ ά ν τ ε ςε ί ν α ι ,μ ε ν ε ' τ ω σ α νέ ξ ωπ ε ρ ι ρ ^ -^ α ν τ η ρ ί ω ν, Ί ν 'ω ς μ ι α ρ ο ϊκ α ιά χ ά & α ρ τ ο ιμ η δ 'ε ξ

α π ό π τ ο υτ η νι ε ρ ά νφ λ ό γ ατ η ςά ν α χ α ι ο μ έ ν η ςά σ β ε ~α τ ο υψ υ χ ή ςκ α ι& ε ώκ α & α γ ν ι ζ ο μ έ ν η ς, ο λ ο χ λ η ρ ωχ α ΐπ α ν τ ε λ ε ΐ δ υ ν ά μ ε ι& ε ά σ ω ν τ α ι .Π α γ κ ά λ ω ςτ ι ς τ ώ νπ ά λ α ισ ο φ ώ νε ι ςτ ο α - ν τ δτ ο ν τ οσ υ ν δ ρ α μ ώ νε θ - ά ρ ρ η *α ε νε ϊ π ε ΐ ν ,ο τ ι Θ ί ό ςο υ δ α μ ηο υ δ α μ ώ ςά δ ι κ ο ς ,α λ λ 'ώ ς ο ί ό ντ ε -δ ι κ α ι ό τ α τ ο ς' ο υ κε σ τ ί να ν τ ωο μ ο ι ό τ ε ρ ο νο υ δ έ ν ,η ο ς α ν α υ γ έ ν η τ α ιο τ ιδ ι κ α ι ό τ α τ ο ς .Π ε ρ ίτ ο ϋ τ ο νρ ώ μ ητ ε κ α ιη ω ςά λ η ί ) · ώ ςδ ε ι ν ό τ η ςά ν δ η ο ς '

χ α ϊο υ δ ε ν ε ι ά τ εκ α ιά ν α ν δ ρ ί α .Ή μ ε νγ ά ρτ ο ύ τ ο υγ ν ώ σ ι ς ,σ ο φ ί αχ α )ά ρ ε τ ηά λ η & ι ν η' η δ ί α ν θ ρ ω π ε ί αά μ α & ί ατ ε χ α ϊκ α κ ί αε ν α ρ γ ή ς .Α ϊδ ε ά λ λ α ιδ ε ι ν ότ η τ ε ς δ ο χ ο ϊ σ α ικ α ισ ο φ ί α ι, ε ν / χ ε νπ ο λ ι τ ι χ α ϊ ςδ υ ν α -α τ ε ί α ι ςγ ι γ ν ό μ ε ν α ι ,φ ο ρ τ ι κ α ϊ, ε ν δ ί τ έ χ ν α ι ς, β άν α υ σ ο ι .

§ . 1 6 . Π ρ ο ς τ ά ' ξ α ςο υ νά π ά γ ε σ θ - α ιτ ο νά ν ί ε ρ ο νχ α ϊχ α χ η γ ο ρ ο ντ ώ νθ ^ ε ί ω να π ότ ώ νϊ ε ρ ω τ ά τ ω ν ,χ α ϊϊ χ δ ί δ α α & α ιε π ϊτ ι μ ω ρ ί α, φ η σ ι νέ ξ η ς, Ο ς ϊ ν π τ ε ιμ η τ έ ρ αη π α τ έ ρ α ,τ ε λ ε ν τ α τ ω' * ) χ α ιο μ ο ί ω ς Ο

· * ) ·· Ε * ο Η .2 1 ,ι $ ί Ή · : · .

Page 136: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 136/335

1 2 8Ρ Η Ι Ι , .Ι ϋ ϋ .Ό ΕΡ Β Ο Ρ ϋ Ο Ι δ .§ .1 6 .7 1 .

χ α χ η γ ο ρ ώ ν π α τ έ ρ ακ α ιμ η τ έ ρ α ,τ ε λ ε υ τ ά τ ω .Μ < ο ν ο ν -ο ύγ ά ρβ ο αχ α ίκ έ κ ρ α γ ε ν ,Ό τ ιτ ω νε ι ςτ ο& ε ΐ ο νβ λ α ς -

φ η μ ο ν ν τ ω νο υ δ ε ν ίσ υ γ γ ν ώ μ η ςμ ε τ α δ ο τ έ ο ν .Ε Ι γ α ρο ι τ ο ν ςθ ν η τ ο ύ ςχ α χ η γ ο ρ η σ α ν τ ε ςγ ο ν ε ί ςα π ά γ ο ν τ ατ η νί π ϊθ α ν ά τ ω, τ ί ν ο ςά ' ξ ί ο ν ςχ ρ ήν ο μ Ο ι ι ντ ι μ ω ρ ί α ς ,τ ο ν ςτ ω νΌ λ ω νπ ά τ ε ρ ακ α ίπ ο ι η τ η νβ λ α ς φ η μ ε ΐ νν π ο - τμ έ ν ο ν τ α ς ; Τ ί ςδ ' α ν γ έ ν ο ι τ οα ϊ σ χ ί ω νχ α χ η γ ο ρ ί α ., ητ οψ ά σ χ ε ι νμ ηπ ε ρ ίη μ α ς ,ά λ λ απ ε ρ ίθ - ε ό νγ έ ν ε σ ι νε ίν α ιτ ω νχ α κ ώ ν; Έ λ α ν ν ε τ εο ν ν, ε λ α ν ν ε τ ε ,ω μ ν σ τ α ιχ α ίϊ ε ρ ο φ ά ν τ α ιϋ - ε ί ω νο ρ γ ί ω ν, τ ά ςμ ι γ ά δ α ςχ α ισ υ γ -χ λ ν δ α ςχ α ιπ ε φ ν ρ μ ε ' ν α ς ,δ υ ς κ ά θ ά ρ τ ο υ ςχ α ιδ ν ς ε κ π λ ν ντ ο ν ςψ ν χ ά ς ,, α ' ιά κ λ ε ι σ τ αμ ε νώ τ α ,α θ ν ρ ο νδ εγ λ ώ τ -τ α ν ,ό ρ γ α ν ατ η ςε α υ τ ώ νβ α ρ ν δ α ι μ ο ν ί α ςε υ τ ρ ε π ηπ ε -• ρ ι φ έ ρ ο ν σ ι ν , ν αχ α ίπ ά ν τ ω ν ,χ α ίω νμ η& έ μ ι ςα χ ο υ - τω α ι ν . Ο σ ο ιδ εδ ι α φ ο ρ ά νε κ ο υ σ ί ω νκ α ία κ ο υ σ ί ω νε π α ι -δ ε ΰ θ η σ α ν, κ α ίε ν φ η μ ο νσ τ ό μ αα ν τ ίκ α χ η γ ό ρ ο υγ λ ω τ -τ η ςε λ α χ ο ν ,κ α τ ο ρ & ο ϋ ν τ ε ςμ ε νε π α ι ν ε τ ο ί ,σ φ α λ λ ο μ ε -4 6 3ν ο ιδ ε μ η κ α τ άγ ν ώ μ η ν, ο υ π ά ν υ' ψ ε κ τ ο ί 'δ ι όχ α ίΡ .π ό λ ε ι ςα ν τ ο ΐ ςε ί ςχ α τ α φ υ γ ή νά π ε χ ρ ί θ η σ α ν .

5 δ 9 1 7 . Α ξ ι ο νδ έ τ ώ νπ ε ρ ίτ ο ντ ό π ο να υ τ ά τ άΜ , ά ν α γ κ α ΐ αμ ά λ ι σ τ αά χ ρ ι β ώ σ α ι . Ε σ τ ιδ ε ά ρ ι θ μ ί οτ έ τ -

τ α ρ α' ε νμ ε ν, δ ι α τ ίο υ κε ξ ω να ι ά λ λ α ιφ ν λ α ίπ όλ ε ω ν .Ι ϊ α / ο ν, α λ λε ξ ω νη Α ε υ ϊ τ ι χ ημ ό ν η ,φ υ γ ά σ ιπ ό λ ε ι ςά π ε κ ρ ί θ η σ α ν .Λ ε ν τ ε ρ ο νδ ί, δ ι ατ ί ί ξ ά ρ ι -θ · μ ω, κ α ίο υ τ ε π λ ε ί ο υ ςο υ τ εέ λ ά τ τ ο υ ς .Τ ρ ί τ ο ν, τ ίδ η π ο τ ετ ρ ε ι ςμ ε ν π έ ρ α ντ ο ϋΊ ο ρ δ ά ν ο υ, α ϊ δ εε τ ε ρ α ιε ν τ η Χ α ν α ν α ί ω νγ η . Τ έ τ α ρ τ ο ν ,δ ι α τ ίπ ρ ο θ ε σ μ ίτ ο ι ςφ υ γ ά σ ι νώ ρ ι σ τ α ιτ ο νχ α τ ε λ θ ε ΐ νδ τ ο νΛ ρ χ ι ε ρ έ ω

, ί ϊ ά ν α τ ο ς .Α ι χ τ έ ο νο ν νπ ε ρ ίε κ ά σ τ ο υτ άά ρ μ ό τ τ ο ν τα ρ χ ή ν ά π δτ ο ϋπ ρ ώ τ ο υλ α β ό ν τ α ς .Ε ϊ ς τ ά ςά π ο ν ε μ η -θ ε ί σ α ςΑ ε ν ΐ τ α ςμ ό ν ο ι ςπ ό λ ε ι ς^ φ ε ν γ ε ι νδ ι ε ί ρ η τ α ιπ α ν υπ ρ ο ς η χ ό ν τ α ΐ ς .Κ α ίγ α ρΑ ε ν ϊ τ α ι τ ρ ό π ο ντ ι ν άφ υ γ άδ ε ςε ι σ ι ν ,έ ν ε κ αα ρ ε σ κ ε ί α ς& ε ο ϋγ ο ν ε ί ςκ α ίτ έ κ ν ακ α ία δ ε λ φ ο ύ ςκ α ίπ α σ α ντ η νθ - ν η τ ή νσ υ γ γ έ ν ε ι α νά π ο λ ε λ ο ιπ ο τ ε ς .Ο γ ο ν νά ρ χ η γ έ τ η ς τ ο ϋ& ι ά σ ο υτ ο ύ τ ο υλ έ γ ω νε ι ς ά γ ε τ α ιτ ωπ α τ ρ ϊκ α ίτ ¥ ιμ η τ ρ ί ' Ο υ χε ώ ρ α χ αν -

Page 137: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 137/335

Ρ Η Ι Ι , .Ι ϋ Ο .Ώ Έ ,Ρ Ε Ο Γ ϋ β Ι δ .$ .1 7 .1 8 . 1 2 9

μ α ς ,χ α ιτ ο ν ςα δ ε λ φ ο ί / ςο νγ ι ν ώ σ κ ω ,χ α ϊτ ο ν ςν ΐ ο ν ςά π ο γ ι ν ώ σ κ ώ ,* ) υ π έ ρτ ο νδ ί / αμ ε θο λ κ ή ς & ε ρ α π ιτ οο ν .Ήδ έά ψ ε ν δ η ςφ ν γ η ,σ τ έ ρ η σ ι ςτ ω νο ι κ ε ι ο τ ή τ ωκ α ιφ ι λ τ ά τ ω νε σ τ ί, * * )κ α ιφ υ γ ά δ α ςφ υ γ ά σ ιπ α ρ α -χ α τ α τ ί & ε τ α ι, π ρ ο ςτ η νω νε ι ρ γ ά σ α ν τ οά μ ν η σ τ ί α νδ ι 'ο μ ο ι ό τ η τ αέ ρ γ ω ν ,- < 4 ρ ^ο ν νδ ι άτ ο ϋ τ ομ ό ν ο ν, ηχ α ιδ ι 3ε κ ε ί ν ο ,η τ ω νν ε ω κ ό ρ ω ν* 4 ε ν ϊ τ ι κ ήψ ν λ ητ ο ν ς& ε ο π λ α σ τ η α α ν τ α ςτ ο νχ ρ υ σ ο ϋ ν μ ό σ χ ο ν, τ ο νΑ ί γ ν -π τ ι α κ ό ντ ϋ ψ ο ν, η β η δ ό νε ξε π ι δ ρ ο μ ή ςχ α τ έ χ τ ε ι ν ο ν ,ο ρ - 'γ ΐ ]δ ι κ α ί ασ υ νε ν θ ο υ σ ι α σ μ ο ίκ α ιτ ι ν ιχ α τ α χ ω χ ^& ε ο -ψ ο ρ η τ ωχ ρ η σ ά μ ε ν ο ι . Κ α ικ τ ε ί ν ε ιΙ ' χ α ο τ ο ςά δ ε λ φ ό νχ α ιπ λ η σ ί ο νχ α ιτ ο νε γ γ ι σ τ α* * )ά δ ε λ φ ο νμ ε νψ υχ ή ςτ ό σ ώ μ α ,τ ο νδ ί λ ο γ ι κ ο ύπ λ η σ ί ο ντ ο α λ ο γ ο ν ,τ ο νδ ε ε γ γ ι σ τ αν ο υ , τ ο νπ ρ ο φ ο ρ ι κ ό νλ ό γ ο ν .Ο ' υ τ ω- γ α ρμ ό ν ω ςϋ - ε ρ α π ε υ τ ι κ ό νγ έ ν ο ι τ οτ ο ϋτ ω νό ν τ ω να ρ ί σ τ ο υτ ο Ι νη μ ΐ να υ τ ο ϊ ςά ρ ι σ τ ο ν .Π ρ ώ τ ο νμ ί ν, ε ϊ α ν α λ υ -& ε ί ηα ν & ρ ω π ο ςε ι ςψ ν χ η ν ,δ ι α ζ ε ν χ & έ ν τ ο ςκ α ιδ ι α χ ο -π έ ν τ ο ςα ν τ ωτ ο να δ ε λ φ ο ύσ ώ μ α τ ο ςκ α ιτ ω νά ν η ν υ -τ ω νε π ι θ υ μ ι ώ ν' ε ί τ ατ η ςι ρ ν χ η ςά π ο β α λ ο ΰ σ η , ς, ω ςε ' φ η ν, τ οπ λ η σ ί ο ντ ο νλ ο γ ι κ ο ύτ ό α λ ο γ ο ν .Κ α ιγ α ρα ν τ όχ ε ι μ α ρ ρ ο ντ ρ ό π ο νπ ε ν τ α χ ησ χ ι ζ ό μ ε ν ο νδ ι απ ασ ώ ντ ω να ι σ θ ή σ ε ω ν, ο ί αδ ε ξ α μ ε ν ώ ν, τ η ντ ω ν π α -& ώ να ν ε γ ε ί ρ ε ιφ ο ρ ά ν .Ε ί θ - *ί ' ξ η ςτ ο ν λ ο γ ι β μ ο ϋδ ι ο ι -χ ί σ α ν τ ό ςκ α ιδ ι α ζ ε ΰ ξ α ν τ ο ςτ ο νε γ γ υ τ ά τ ω δ ο κ οε ί ν α ιτ ο νπ ρ ο φ ο ρ ι κ ό νλ ό γ ο ν , ν % οκ α τ άδ ι ά ν ο ι α νά -π ο λ ε ι φ & ΐ ]μ ό ν ο ς ,έ ρ η μ ο ςσ ώ μ α τ ο ς ,έ ρ η μ ο ςα ϊ σ θ ' η σ ε ω ςέ ρ η μ ο ςτ ε λ ό γ ο υπ ρ ο φ ο ρ ά ς .Α π ο λ ε ι φ τ ε ί ςγ α ρ, - τ ι ]χ α τ άτ η νμ ο ν ω σ ι νδ ι α ί τ τ ]χ ρ ώ μ ε ν ο ς, τ όμ ό ν ο νκ α & α -

5 6 0ρ ώ ςχ α ιά μ ε θ έ λ κ τ ω ςά σ ψ ά α ε τ α ι . Τ Ι ρ ό ςγ ε μ η ν4 6 4Μ . Γ θ ί ί ;ε ι ρ η μ έ ν ο ι ς κ α ιε κ ε ί ν ου π ο μ ν η σ τ έ ο νΤ ο τ ιη Λ ε ν ϊ -Ρ ·

τ ι κ ηφ ν λ ην ε ω κ ό ρ ω νκ α ι ι ε ρ έ ω ν ε σ τ ί ν ,ο ΐ ςη τ ώ ναγ ί ω νά ν ά κ ε ι τ α ιλ ε ι τ ο υ ρ γ ί α .Λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ν σ ιδ ϊ χ α ιο ιτ ο νά κ ο ΰ σ ι ο νφ ό ν ο νδ ρ ώ ν τ ε ς ,ά 'γ ε ,κ α τ ά3 ί Ι ω ύ σ ψ ,

* ) Ρ β π ΐ .3 3 ,9 . — * * }Έ χ ο ύ ,3 2 ,2 6 .

Page 138: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 138/335

1 3 0 Ρ Η Π . .Ι ϋ Ο .Ώ ΕΡ Κ Ο Ρ ϋ Ο Κ .§ .1 7 .1 8 .

ο θ ε ό ςπ α ρ α δ ί δ ω σ ι νε ϊ ςτ ά ςχ ε ί ρ α ςα υ τ ώ ν* ) τ ο υ ςθ α ν ά τ ο υά ξ ι αε ι ρ γ α σ μ έ ν ο υ ςπ ρ ο ςά ν α ί ρ ε σ ι ν .Ι Α λ λ *ο ιμ ε νέ τ ά χ θ η σ α νΙ π ιτ οτ ο υ ςά γ α θ ο ν ςα ε μ ν ΰ ν ε ι ν ,ο ι δ έ1 7 x 1τ οτ ο υ ςυ π α ι τ ί ο υ ςκ ο λ ά ζ ε ι ν .

§ . 1 8 . Α ύ τ α ιμ έ νί ϊ α ι να ϊ α ϊ τ ί ά ι, ω νέ ν ε κ αο ιτ ο νά κ ο ΰ σ ι ο νφ ό ν ο νδ ρ ά σ α ν τ ε ςε ι ςμ ά ν α ςτ ά ςτ ω νν ε ωκ ό ρ ω νφ ε ΰ γ ο ν σ ιπ ό λ ε ι ς .Τ ί ν ε ςδ έ ε ϊ σ ι, κ α ι δ ι ά τ ια ρ ι θ μ ώε ξ, ε π ο μ έ ν ω ςλ ε κ τ έ ο ν .Μ ή π ο το υ ν ήμ ε νπ ρ ε ο β υ τ ά τ ηκ α ιό χ υ ρ ω τ ά τ ηκ α ιά ρ ι σ τ η μ η τ ρ ό π οο υ κα υ τ όμ ό ν ο νπ ό λ ι ς, 6 θ ε ΐ ό ςε σ τ ιλ ό γ ο ς ,ε α ι' ο νπ ρ ώ τ ο νκ α τ α φ ε ί γ ε ι νώ φ ε λ ι μ ώ τ α τ ο ν .Α Ι δ ' ά λ λ α ιπ έ ν τ ε ,ω ς α νά π ο ι κ ί α ι ,δ υ ν ά μ ε ι ςε ϊ σ ιτ ο ϋλ έ γ ο ν τ ο ς ,ω νά ρ χ ε ιη π ο ι η τ ι κ ή, κ α θ *η νο π ο ι ώ νλ ό γ ωτ ο νκ ό —α μ ο νέ δ η μ ι ο ΰ ρ γ η σ ε' δ ε υ τ έ ρ αδ έ η β α σ ι λ ι κ ή, κ α θ1η ν ο π ε π ο ι ρ κ ώ ςά ρ χ ε ιτ ο ϋγ ε ν ο μ έ ν ο υ· τ ρ ί τ ηδ έ ηΊ λ ε ω ς ,δ ι *η ς ο τ ε χ ν ί τ η ςο ϊ κ τ ε ί ρ ε ικ α ιε λ ε ε ίτ ο ί δ ι ο νέ ρ γ ο ν τ ε τ ά ρ τ ηδ εη ν ο μ ο θ ε τ ι κ ήμ ο ί ρ α, δ ι *η ςα μ ηχ ρ ήγ ί ν ε σ θ α ια π α γ ο ρ ε ύ ε ι . * * *Π ά γ κ α λ ο ιδ έκ α ιε υ ε ρ κ έ -σ τ α τ α ιπ ό λ ε ι ς ,α ξ ί ω νσ ώ ζ ε σ θ α ιψ υ χ ώ ντ ο να ι ώ ν αα ρ ι ΰ τ α ίγ ε κ α τ α φ υ γ α ί 'χ ρ η σ τ ήδ έκ α ιφ ι λ ά ν θ ρ ω π οη δ ι ά τ α ' ξ ι ς ,ά λ ε ϊ ψ α ικ α ιρ ώ σ α ιπ ρ ο ςε ν ε λ π ι σ τ ί α ν .Τ ι ςα νέ δ υ ν ή θ ημ ά λ λ ο ντ ο σ α ύ τ η ντ ώ νδ υ ν α μ έ ν ω νε υ £ ρ γ ε -τ ε ΐ νά ν α δ ε ί ξ α ιά φ θ ο ν ί α ν, δ ι άτ ά ςδ ι α φ ο ρ ά ςτ ώ νέ ντ ρ ο π α ΐ ςά κ ο υ σ ί ο ι ςγ ε ν ο μ έ ν ω ν, ο ΐ ςο υ τ ει σ χ ύ ς ,ο ϋ τ εηα σ θ έ ν ε ι αή α υ τ ή ;Π ρ ο τ ρ έ π ε ιδ έο υ ν τ ο νμ ε νώ κ ν δ ρ ο -μ ε ΐ νι κ α ν ό νσ υ ν τ ε ί ν ε ι να π ν ε υ σ τ ίπ ρ ο ςτ ο νά ν ω τ ά τ ωλ ο γ ο νθ ε ί ο ν ,υ ς σ ο φ ί α ςέ α τ ϊπ η γ ή, ν αά ρ υ σ ά μ ε ν οτ ο ϋν ά μ α τ ο ςα ν τ ιθ α ν ά τ ο υζ ω ή νά ΐ δ ι ο νε ϋ ρ η τ α ι' τ ο νδ έμ ηο ν τ ωτ α χ ν ν ,ε π ίτ η νπ ο ι η τ ι χ ή νκ α τ α φ ε ΰ γ ε ι νδ ί -ν α μ ι ν, η νΜ ω ύ σ ή ςο ν ο μ ά ζ ε ιθ ε ό ν, ε π ε ι δ ήδ ι *α υ τ ή ςε τ έ θ ηκ α ιδ ι ε κ ο σ μ η θ ητ ά σ ύ μ π α ν τ α .Τ ωγ α ρο τ ιγ έ γ ο ν ετ ο π ά νκ α τ α λ α β ό ν τ ιμ ε γ ά λ ηχ τ ή σ ι ςα γ α θ ο ίπ ε ρ ι γ ί ν ε τ α ι, ή τ ο νπ ε π ο ι η κ ό τ ο ςέ π ι σ τ ή μ η ,ή δ *ε υ θ ν ς

* )Ε χ ο α .2 1 ,3 1« ι .

Page 139: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 139/335

Ρ Η Ι Τ , .Ί Χ Ι Ό .Ώ ΈΡ Κ 0 Ρ ϋ 6 Ι 8 .§ . 1 8 .1 9 . 1 3 1

ά ν α π ε ί & ε ιτ όγ ΐ ν ό μ ΐ ν ο νϊ ρ ά ντ ο νφ ν τ ε ν σ α ν τ ο ς .Τ ο ν

δ έμ ηό ν τ ω ςί ' τ ο ι μ ο ν , Ι π ϊτ η νβ α ν ι λ ι χ ή ν .Φ ό β ωγ α ρτ ί ρ χ ο ν τ ο ς τ ου π ή χ ο ο ν, ε ι χ α ιμ ηέ ν ν ο ι απ α τ ρ ό ςτ όί ' κ γ ο ν ο ν, ά ν ά γ χ ησ ω φ ρ ο ν ι ζ ο ν σ γ ιν ο ν & ε τ ε ΐ τ α ι .Τ ωμ ηφ & ά ν ο ν τ ι π ρ ο ςτ ο υ ςλ ε / β - ί ν τ α ς' ό ρ ο ν ςώ ςμ α χ ρ ά νό ι ε σ τ ώ τ α ςά ψ ι χ ν ε ΐ σ & α ι, χ α μ π τ η ρ ε ςε ι ' α ωπ ε π η γ α σ ι νέ τ ε ρ ο ιδ υ ν ά μ ε ω να ν α γ κ α ί ω ν ,τ η ς' ί λ ι ω, τ η ςπ ρ ο ς -τ α τ τ ο ν σ η ςα δ ε ΐ ' ,τ η ς ά π α γ ο ρ ε ν ο ν σ η ςα μ η δ ε ι .

5 6 1 Ο τ ε γ α ρπ ρ ο λ α β ώ ν, ώ ςο ν χά π α ρ α ί τ η τ ο να λ λ 1~ Μ . ε ν μ ε ν ε ςδ ι 'η μ ε ρ ό τ η τ α( φ ύ σ ε ω ςί σ τ ιτ ό & ε ϊ ο ν, χ α ια νά μ α ρ τ ηπ ρ ό τ ε ρ ο ν, α ν & ι ςμ ε τ ε ν ό η σ ε ν ,α μ ν η σ τ ί α ςΙ λ π ί δ ι 'ο τ ε ϊ ν ν ο ι α νλ α β ώ ν, ο τ ιν ο μ ο & ί τ η ςο & ε ο ςε σ τ ί ν, π ε ι & α ρ χ ω νο Τ ςα νπ ρ ο ς τ ά τ τ ηπ ά σ ι ν, ε ν δ α ι - 4 6μ ο ν η σ ε ι .Ό δ έύ σ τ α τ ο ςν σ τ ά τ η νε υ ρ ή σ ε τ α ιχ α τ α φ υ - Ργ η ν ,ά π ο τ ρ ο π η νχ α χ ώ ν ,ε ϊ χ α ιμ ημ ε τ ο ν α ί α νπ ρ ο η γ ο υ

μ έ ν ω νά γ α & ώ ν .§ . 1 9 . Α ϊδ 1ε ι σ ι ν' έ ξπ ό λ ε ι ς ,α ςχ α λ ε ΐφ ν γ α δ ε υ -τ η ρ ι α, ω να ϊμ ε νπ έ ν τ εά π ε ι χ ο ν ί σ & η σ α ν, χ α ιε σ τ ί να ν τ ω νε ντ ο ι ςά γ ί ο ι ςτ άμ ι μ η μ α τ α' π ρ ο ς τ ά ' ξ ε ω ςμ ε νχ α ια π α γ ο ρ ε ύ σ ε ω ς ,ο ι ε ν τ ι ] χ ι β ω τ ων ό μ ο ι 'τ η ςδ έΊ λ ε ωδ ν ν ά μ ε ω ς, τ ό ε π ί θ ε μ ατ η ςχ ι β ω τ ο ϋ, χ α λ ε ΐδ εα ν τ όϊ λ α σ τ η ρ ι ο ν ' π ο ι η τ ι χ η ς^ έ χ α ιβ α σ ι λ ι χ η ς, τ αυ π ό π τ ε ρ αχ α ιε φ ι δ ρ ν μ έ ν αΧ ε ρ ο ν β ί μ .Ό δ εν π ε ρ α ν ωτ ο ύ τ ω νλ ό γ ο ς& ε ϊ ο ςε ι ςό ρ α τ η νο ν χη λ & ε νΙ δ ί α ν ,α τ «μ η δ ε ν ϊτ ω νκ α τ *α ϊ σ θ - η σ ι νέ μ φ ε ρ η ςώ ν, « λ λ 'α υ τ ό ςε ι χ ώ νυ π ά ρ χ ω ν& ε ο ν, τ ω νν ο η τ ώ νά π α ' ξ α π ά ν τ ω νο -π ρ ε σ β ν τ α τ ο ς, δ ί γ γ υ τ ά τ ω , μ η δ ε ν ό ςο ν τ ο ςμ ε & ο ρ ί ο υδ ι α σ τ ή μ α τ ο ς, τ ο νμ ό ν ο νο ε σ τ ί νά ψ ε υ δ ώ ςά ψ ι δ ρ υ -ν ε ν ο ς .Λ έ γ ε τ α ιγ α ρ , Λ α λ ή σ ωσ ο ια ν ω θ - ε ντ ο νϊ λ α σ τ η ρ ί ο ν ,α ν άμ έ σ ο ντ ω νδ ν ο ϊ νΧ ε ρ ο ν β ι μ ,* )ώ ? - 9 · '• η ν ί ο χ ο νμ ε νε ί ν α ιτ ω νδ υ ν ά μ ε ω ντ ο νλ ό γ ο ν - ,ε π ο χ ο νδ έτ ο νλ α λ ο ν ν τ α, έ π ι χ ε λ ε ν ό μ ε ν ο ντ ωη ν ι ό χ ψτ άπ ρ ο ςδ ρ & ή ντ ο νπ α ν τ ό ςη ν ι ό χ η σ ι ν .Ό μ ε νο ν νά ν ε υτ ρ ο -

* ) Ε χ ο θ .2 5 ,2 2 .

Page 140: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 140/335

1 3 2Ρ Η Ι Ι . .Ι ϋ ϋ .Ό ΕΡ Κ Ο Ρ ϋ β Ι δ .' { .1 9 .2 0 .

π η ςε χ ο ν σ ί ο νμ ε ν ,ά π α γ ε ,α λ λ άχ α ϊτ η ςα κ ο υ σ ί ο υγ ε γ ο ν ώ ς, α υ τ ό ντ ο νθ ε ό νκ λ η ρ ο νέ χ ω ν, ε να ν τ ώμ ό -ν ωκ α τ ο ι κ ή σ ε ι .Ο ι δ ( ο ν χε χπ ρ ο ν ο ί α ς ,ά λ λ 'α β ο ν -λ η τ ο ι ςχ ρ η σ ά μ ε ν ο ισ ψ ά λ μ α σ ι, χ α τ α φ ν γ ά ςε ' ξ ο ν σ ιτ ά ςε ί ρ η μ έ ν α ςά φ θ ο ν ο υ ς ·χ α ϊπ λ ο ύ σ ι α ςό ν τ ω ς .Τ ω νδ επ ρ ο ςκ α τ α φ υ γ η νπ ό λ ε ω ντ ρ ι ϊ ςμ ε νε ι ΰ ιπ έ ρ α ν ,« μ ακ ρ ά νη μ ώ ντ ο νγ έ ν ο υ ςά φ ε σ τ ά σ ι .Τ ί ν ε ςα ν τ α ι ;Ότ ο ΰ η γ ε μ ο ν ο ςλ ό γ ο ς ,χ α ϊη π ο ι η τ ι κ ήχ α ϊβ α σ ι λ ι κ ήδ ν -ν α μ ι ςα ν τ ο ϋ 'τ ο ύ τ ω ν γ ά ρο τ εο ν ρ α ν ο ςχ α ϊσ υ μ π ά ς6 κ ό σ μ ο ςε σ τ ί .Κ ο ι ν ω ν ο ίδ έχ α ϊ π ρ ο ς ε / ε ΐ ςη μ ϊ νχ α ϊε φ α π τ ό μ ε ν α ιτ ο ντ ω να ν θ ρ ώ π ω νε π ι χ η ρ ο υγ έ ν ο ν ς ,ωμ ό ν ωα ν μ β έ β η κ εδ ι α μ α ρ τ ά ν ε ι ν, α ϊ ε ν τ ό ςε ϊ σ ιτ ρ ε ι ς ,η Ί λ ε ω ς, η π ρ ο ς τ α χ τ ι κ ητ ω νπ ο ι η τ ε ' ω ν, η α π α γ ο ρ ε υτ ι κ ήτ ώ νμ η π ο ι η τ ε ω ν' α ν τ ά ιγ ά ρη δ ηη μ ώ νε φ άπ τ ο ν τ α ι .Τ ι ςγ ά ρα π α γ ο ρ ε ύ σ ε ω ςχ ρ ε ί ατ ο ι ςμ ημ ε λ -λ ο ν σ ι νά δ ι χ η σ ε ι ν; Τ ι ςδ επ ρ ο ς τ ά ' ξ ε ω ςτ ο ι ςμ ηπ ε φ ν —κ ό σ ισ φ ά λ λ ε σ θ α ι; Τ ί ςδ ε τ η ςΊ λ ε ωτ ο ι ςμ η δ 'όλ ω ςά μ α ρ τ η σ ο μ έ ν ο ι ς; Ά λ λ άτ ό γ ε η μ ε τ ε ρ ο ν γ ί νχ ρ ε ΐ ο νγ ε ' γ ο ν ετ ο ύ τ ω ν, δ ι ά τ όπ ε φ ν κ έ ν α ικ α ι ε π ι κ λ ι —ν ώ ςε χ ε ι νπ ρ ό ςτ ε τ ά ε κ ο ύ σ ι αχ α ϊά χ ο ΰ σ ι αα μ α ρ τ ήμ α τ α .

§ . 1 2 0 .Τ έ τ α ρ τ ο νχ α ϊλ ο ι π ό νη ν τ ώ νπ ρ ο τ α θ έ ντ ω ν ,η π ρ ο θ ε σ μ ί ατ η ςτ ώ νπ ε φ ε υ γ ο τ ω νκ α θ ό δ ο υ ,τ ο ΰά ρ χ ι ε ρ έ ω ςο θ ά ν α τ ο ς ,π ο λ λ η νε ν τ ωρ η τ ώμ ο ιπ α ρ έχ ο υ σ αδ υ ς κ ο λ ί α ν . ' Ά ν ι σ ο ςγ ά ρη τ ι μ ω ρ ί ακ α τ άτ ώ ν

5 6 2 τ άα υ τ άδ ρ α σ ά ν τ ω νν ο μ ο τ ε θ ε ΐ τ α ι ,ε ΐ γ εο ι μ έ ν π λ ε ί ωΝ . χ ρ ό ν ο νά π ο δ ρ ά σ ο ν τ α ι ,ο ι δ ε ε λ ά τ τ ω, μ α κ ρ ο β ι ω τ

τ ο ιγ α ρ ,ο ι δ ε ό λ ι γ ο χ ρ ο ν ι ω τ α τ ο ιτ ώ να ρ χ ι ε ρ έ ω νε ϊ ο ί .Κ α ιο ϊμ ε νν έ ο ι ,ο ι δ ε π ρ ε σ β ί τ α ικ α θ ί σ τ α ντ α ι ·χ α ϊτ ώ νε α λ ω κ ο τ ω νε π 'ά κ α υ σ ί ωφ ο ν ω, Ο ί4 6 6μ ε νε νά ρ χ ητ η ςί ε ρ ω σ ν ν η ςε φ ν γ α τ ε ν θ η σ α ν, ο ί ί ί Ρ ,η δ ημ έ λ λ ο ν τ ο ςτ ε λ ε υ τ ά ντ ο νι ε ρ ω μ έ ν ο υ .Ώ ςτ ο υ ςμ ε να ι ώ ν αμ α κ ρ ό ντ ι ν ατ η ςπ α τ ρ ί δ ο ςε α τ ε ρ η σ θ α ιτ ο υ ςδ 3α υ τ όμ ό ν ο νη μ έ ρ α ν, ε ι τ ΰ χ ο ι, μ ε θ 'η ντ ο να υ χ έ ν αΙ π α ί ρ ο ν τ ε ςχ α ϊφ ρ ν α τ τ ό μ ε ν ο ικ α ιγ ε λ ώ ν τ ε ςτ ο υ ςε γ γ ι σ τ α γ έ ν ο υ ςτ ώ νά ν ^ ρ η μ έ ν ω νά φ ΐ ξ ο ν τ α * .- Τ ό

Page 141: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 141/335

Ρ Η Π , .Ι ϋ ϋ .Ώ ΕΡ Κ Ο Ρ ϋ β Ι δ .2 0 . 1 3 3

Ι ί π ο ρ ο νο υ νχ α ϊδ υ ς α π ο λ ό γ η τ ο να π ο δ ρ α α ό μ ε 9 · α, τ η ςδ ι υ π ο ν ο ι ώ νφ υ σ ι κ ή ςα π ο δ ό σ ε ω ςΙ φ ι έ μ ε ν ο ι .ν ί έ γ ο -μ ι ν γ α ρ, τ ο να ρ χ ά ρ ι αο υ κα ν θ - ρ ω π ο ν, α λ λ άλ ό γ ο ν& ε ΐ ο νε ί ν α ι, π ά ν τ ω νο υ χΐ κ ο υ α , ί ω νμ ό ν ο ν, ά λ λ ακ α ϊα κ ο υ σ ί ω να δ ι κ η μ ά τ ω νά μ έ τ ο χ ο ν .Ο υ τ εγ α ρ έ π ιπ α τ ρ ι τ ων ώ, ο υ τ ε ε π ίμ η τ ρ ι ,τ ηα ϊ σ & η σ ε ι ,φ η σ ι να υ τ ό νΜ ω ϊ σ η ς* ) δ ν ν α σ & α ιμ ι α ί ν ε σ & α ι' δ ι ό τ ι ,ο ι μ α ι, γ ο ν έ ω νά φ θ α ρ τ ω νκ α ικ α & α ρ ω τ ά τ ω νε λ α / ε ν ,η α τ ρ ό ςμ ε ν& ε ο ϋ, ο ς κ α ιτ ω νσ υ μ π ά ν τ ω νΙ σ τ ιπ ατ ή ρ' μ η τ ρ ό ςδ έ σ ο φ ί α ς, δ ι *η ςτ ά ' ό λ αη λ & ε νε ι ςγ ε -ν ε σ ι ν .Κ α ιδ ι ό τ ι τ η νκ ε φ α λ ή νκ έ χ ρ ι σ τ α ιε λ α ί ω ,* * )λ έ γ ωδ ε τ ό η γ ε μ ο ν ι χ ό νφ ω τ ϊα ΰ γ ο ε ι δ ε ΐπ ε ρ ι λ ά μ π ε τ αω ς α ' ξ ι ο χ ρ ε ω ςε ν δ υ σ α α & α ιτ ά Ι μ ά τ ι αν ο ^ ι ι σ θ - ή ν α ιΕ ν δ ύ ε τ α ιδ εο μ ε νπ ρ ε σ β ΰ τ α τ ο ςτ ο ϋό ν τ ο ςλ ό γ ο ςω ςΙ σ & η τ ατ ο νκ ό σ μ ο νγ η νγ α ρκ α ιΐ δ ω ρκ α ια έ ρ αχ α ϊπ υ ρκ α ιτ ά ε κ τ ο ύ τ ω νέ π α μ π ι ' σ χ ε τ α ι .Ή δ ίί π ϊμ έ ρ ο υ ςψ υ χ ή ,τ όσ ώ μ α' η δ ετ ο ϋσ ο φ ο ϋδ ι ά ν ο ι α ,τ ά ςά ρ ε τ α ς .Κ α ιό τ ιτ η νκ ε φ α λ ή ν ο υ δ έ π ο τ εά π ο μ ι -τ ρ ώ σ ε ιτ όβ α σ ί λ ε ι ο νο ν κά π ο & ή α ε τ α ιδ ι ά δ η μ α ,τ όΟ υ μ β ο λ ο ντ η ςο ν κα υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ςμ ε ν ,υ π ά ρ χ ο υδ εχ α ϊ θ α υ μ α σ τ ή ςη γ ε μ ο ν ί α ς . Ο υ δ 'α υ τ άι μ ά τ ι αδ ι α ρ ρ ή ξ ε ι δτ ε γ α ρτ ο ϋ ' Ό ν τ ο ςλ ό γ ο ςδ ε σ μ ό ςώ ντ ω να π ά ν τ ω νω ςε ΐ ρ η τ α ιχ α ϊσ υ ν έ χ ε ιτ άμ έ ρ ηπ ά ν τ α %χ α ισ φ ί γ γ ε ι , ,κ α ικ ω λ ν ε ια υ τ άδ ι α λ ν ε σ & α ικ α ιδ ι α ρ -τ ά α & α ι . Ητ ' ε π ιμ έ ρ ο υ ς ψ υ χ ή ,κ α & 'ό σ ο νκ α ιδ υν ά μ ε ω ςμ ε μ ο ι ' ρ α τ α ι, τ ώ ντ ο ϋσ ώ μ α τ ο ςο υ δ έ νά π ο σ χ ί -ζ ε σ & α ιχ α ϊά π ο τ έ μ ν ε α 9 - α ιμ ε ρ ώ νπ α ρ άφ ν σ ι νέ ά' τ ό0 ' ί π 'α υ τ ί ]π ά ν τ αο λ ό κ λ η ρ α ό ν τ αα ρ μ ο ν ί α νχ α ιί ' ν ω -

- α ι νά δ ι ά λ υ τ ο να γ ε ιτ η νπ ρ ο ςά λ λ η λ α . Οτ εκ ε κ α & α ρ -μ έ ν ο ςτ ο ϋσ ο φ ο ϋν ο υ ςά ρ ρ η κ τ ο υ ςκ α ιά π η μ ο ν α ςδ ι α

φ υ λ ά τ τ ε ιτ ά ςά ρ ε τ ά ς, τ η νφ υ σ ι κ η να υ τ ώ νσ υ γ γ έ -ν ε ι ά ντ ε κ α ι κ ο ι ν ω ν ί α νά ρ μ ο σ ά μ ε ν ο ςε υ ν ο ΐ απ α —γ ι ω τ έ ρ α .

* )Ι β τ .2 1 ,1 1 .— ) Ι β ν .2 1 ,1 0 « .Μ

Page 142: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 142/335

1 3 4 Ρ Η Ι Ι . .Τ ϋ Τ ) .Ό ΈΡ Κ Ο Ρ ϋ β Ι δ .2 1 .

§ . 2 1 .Ο δ τ ο ς ί π ϊπ ά σ α ν ψ υ χ ή ντ ε τ ε λ ε υ τ η κ υ ΐ α

η φ η σ ιΜ ω ϋ σ ή ς, ο ί ' Χε ι ς ε λ ε ν σ ε τ α ι .Θ ά ν α τ ο ςδ ί5 6 3ψ υ χ ή ςο μ ε τ άκ α κ ί α ςε σ τ ίβ ί ο ς ,ώ ς τ εο υ δ έτ ί ν ο ςΜ . . ά γ ο υ ς ,ω νπ ρ ο ς β ά λ λ ε ι να φ ρ ο σ ύ ν ηφ ι λ ε ΐ, π ο τ έπ ρ ο ς ά -

ψ ε τ α ι .Τ ο ύ τ ωκ α ι π α ρ θ έ ν ο ςε κτ ο νϊ ε ρ ο ϋγ έ ν ο υ ςα ρ μ ό ζ ε τ α ι, κ α θ α ρ άχ α )α μ ί α ν τ ο ςχ α ϊα δ ι ά φ θ ο ρ οε ϊ ς α ε ϊγ ν ώ μ η . Χ ή ρ α ς -γ α ρχ α ϊέ κ β ε β λ η μ έ ν η ςκ α ιβ έ β η λ ο υχ α ϊπ ό ρ ν η ςά ν ή ρο υ δ έ π ο τ εγ ί ν ε τ α ι, π ο λ ε -4 6 7μ ο νά σ π ο ν δ ο νκ α ιά χ η ρ υ χ τ ο ν

π ρ ο ςα ν τ ά ςά ε ϊσ υ γ κ ρ ο -

τ ω ν .Έ χ θ ρ ό νγ α ρα ΰ τ ψτ ο χ η ρ ε ν ε ι να ρ ε τ ή ς, κ α ιΙ κ β ε β λ ή σ θ α ικ α ιπ ε φ υ γ α δ ε ν σ θ α ι π ρ ο ςα υ τ ή ς ,χ α ίπ α νο τ ι α ν τ ] β έ β η λ ο νπ ε ί σ μ ακ α ιά ν ί ε ρ ο ν .Τ οδ έπ ο λ ν μ ι γ έ ςκ α ιπ ο λ ν α ν δ ρ ο νχ α ϊπ ο λ ΰ θ ε ο νμ ε νό υ νκ ακ ό ν ,π ό ρ ν η ν, ο υ δ έπ ρ ο ς ι δ ε ΐ νά ' ξ ι ο ΐ, τ η νε ν αά ν δ ρ ακ α ιπ α τ έ ρ ατ ο νη γ ε μ ό ν αθ ε ό νέ π ι γ ε γ ρ α μ μ έ ν η νή γ α -π η κ ώ ς .Υ π ε ρ β ο λ ήτ ι ςπ ε ρ ίτ ο ντ ρ ό π ο ντ ο ύ τ ο ντ ελ ε ι ό τ η τ α ςε ν ο ρ ά τ α ι' τ ό νμ έ νγ ετ η νμ ε γ ά λ η νε υ ξ ά μ ε -ν ο νε υ / η ν ,ο ί ι δ έπ ο υχ α ϊα κ ο υ σ ί ω ςα φ α λ λ ό μ ε ν ο νε ϊχ α ϊμ ηε κ ο ν σ ί ωγ ν ώ μ - η .Λ έ γ ε ιγ α ρ , Έ ά νδ έτ ι ςά π ο θ ά ν ηί π 'α υ τ ωέ ' ξ ά π ι ν α ,π α ρ α χ ρ ή μ αμ ι α ν θ η σ ετ ά ι . Τ ω νγ α ρά β ο υ λ ή τ ω νέ ξ ω θ ε να ι φ ν ί δ ι ο νκ α τ α —Ο κ ή π τ ο ν τ απ α ρ α χ ρ ή μ α, τ η νψ υ χ η νο υπ ρ ο ςα ι ώ ν αμ ή κ ι ΰ τ ο νμ ι α ί ν ε ι, ί ί τ εο ν τ αά χ ο ί σ ι α .Τ ο ύ τ ω νδ ε δά ρ χ ι ε ρ ε ν ςκ α θ ά π ε ρχ α ϊτ ω νε κ ο υ σ ί ω νυ π ε ρ ά ν ωσ τ α , ςά λ ο γ ε ΐ .Τ α ϋ τ αδ * ο υ κά π οσ χ ο π ο ϋμ ο ιλ έ λ ε κ τ α ι ,« λ λ 'υ π ε ρτ ο ϋδ ι δ ά ' ξ α ι, ο τ ιφ υ σ ι κ ω τ ά τ ηπ ρ ο θ ε σ μ ίκ α θ ό δ ο υφ υ γ ά δ ω ν6 τ ο ϋά ρ χ ι ε ρ έ ω ςέ σ τ ϊθ ά ν α τ ο ς . Ε ω ςμ ε νγ α ρ6 ι ε ρ ώ τ α τ ο ςο ν τ ο ςλ ό γ ο ςζ ήχ α ϊπ ε ρ ί ε -Ο τ ι νε ν ψ υ χ ΐ ι, ά μ ή χ α ν ο ντ ρ ο π η νά κ ο ν σ ι ο νε ί ςα υ τ ή νχ α τ ε λ θ ε ΐ ν' α μ έ τ ο χ ο ςγ α ρχ α ϊα π α ρ ά δ ε χ τ ο ςπ α ν τ ό ςε ί ν α ιπ έ φ υ χ ε να μ α ρ τ ή μ α τ ο ς .Έ ά νδ εά π ο θ ά ν η ,ρ υ χα υ τ ό ςδ ι α φ θ α ρ ε ί ς, α λ λ 3ε κτ η ςη μ ε τ έ ρ α ςψ υ χ ή ςδ ι α -ζ ε υ χ θ ε ϊ ς ,κ ά θ ο δ ο ςε τ ι θ υ ςδ ί δ ο τ α ιτ ο ι ςε κ ο ν σ ί ο ι ςσ φ ά λ -μ α σ ι ν .Ε ϊ γ α ρμ έ ν ο ν τ ο ςκ α ιυ γ ι α ί ν ο ν τ α ςΙ ν ή μ ϊ ν

• Ι ξ φ χ ί ζ ε τ ο, μ ε τ α ν ι σ τ α μ έ ν ο υπ ά ν τ ω ςε ί ς ο ι χ ι σ θ ή σ ε τΓ έ ρ α ςγ α ρέ ξ α / ρ ε τ ο ν6 α μ ί α ν τ ο ςα ρ χ ι ε ρ ε ί ς ,έ λ ε γ χ ο ς ,

Page 143: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 143/335

Ρ Η Ι Ι , .Ι ϋ Ο .Ώ ΕΡ Κ Ο Ρ ϋ β Ι δ .} .2 1 . 2 2 .1 3 5

Ι χ φ ΰ σ ε ω ςχ ε κ ά ρ π ω τ α ι, τ ό μ η δ έ π ο τ 'ε ϊ ςα υ τ ό νπ α -

ρ α δ ε ξ α σ θ α ιτ ό π ο ν ,γ ν ώ μ η ςο λ ι σ θ ο ν .Λ ι ό π ε ρά ξ ι ο νί υ χ ε σ θ α ιζ η νέ ν ' ψ ν / Ψ ιτ ο να ρ χ ι ε ρ έ α ,δ ι κ α σ τ ή νό μ ο ϋχ α ιε λ ε γ χ ο ν, ο ςό λ ο νη μ ώ ντ ό δ ι α ν ο ί α ςά π ο κ ε κ λ η ρ ωμ ί ν ο ςδ ι χ α σ τ ή ρ ι ο νν π ο υ δ ε ν ό ςτ ω νά π α γ ο μ έ ν ω νε ϊ ςχ ρ ί σ ι ν δ υ ς ω π ε ΐ τ ά ι .

§ . 2 2 . Λ ε λ α λ η κ ό τ ε ςο ν ντ ά α ρ μ ό τ τ ο ν τ απ ε ρ ίφ υ γ ά δ ω ν ,τ η νκ α τ άτ ο νε ί ρ μ ό νά κ ο λ ο υ θ ί α νσ υ ν υ φ α -ι > ο ϋ μ ε ν .Λ έ γ ε τ α ιγ α ρε ξά ρ χ ή ς, ■Ε ν ρ ε να υ τ ή νά γγ ε λ ο ςκ υ ρ ί ο υκ α θ · 3ό δ ό ν ,* ) - ψ η φ ι σ ά μ ε ν ο ν ςυ π *α ϊ -ό ο ν ςχ ι ν δ υ ν ε υ σ ο ΰ ο η ψ υ χ γ ιπ λ α ν ά σ θ α ι, κ α ιμ ό ν ο νο ν

5 6 4π ρ ο π ο μ π ό ςγ ι ν ό μ ε ν ο ςτ η ςε ι ς τ η να π λ α ν ήγ ν ώ μ η νΜέ π α ν ο δ ο υ .Χ ρ ή α ι μ ο νδ ε κ α ιτ ά π ε ρ ϊε υ ρ έ σ ε ω ςκ α ιζ η τ ή σ ε ω ςφ ι λ ο α ο φ η θ έ ν τ ατ ων ο μ ο θ έ τ ημ ηή σ υ χ α σ θ ή -■ ν α ι .Τ ο υ ςμ ε νγ α ρε ι ς ά γ ε ιμ η δ έ ν μ ή τ εζ η τ ο ν ν τ α ς ,μ ή τ εε υ ρ ί σ κ ο ν τ α ς ,τ ο υ ςδ έ ε νέ κ α τ έ ρ ω κ α τ ο ρ θ ο ϋΙ ν ί ο υ ςδ έ θ ά τ ε ρ ο νπ ε ρ ι π ε π ο ι η μ έ ν ο υ ς· ω ν _ο ι μ έ νζ η -τ ο ϋ ν τ ε ςο υ χε υ ρ ί σ κ ο υ α ι ν, ο ι δ έ ε υ ρ ί σ κ ο υ α ι νο υζ η τ ή -σ α ν τ ε ς .Ο ϊ μ έ νο υ νμ ή τ εε υ ρ έ σ ε ω ςμ ή τ εζ η τ ή σ ε ω ςί ψ ι έ μ ε ν ο ι ,τ ο νλ ο γ ι σ μ ό νά π α ι δ ε υ σ ί ακ α ιά μ ε λ ε τ η σ ί αχ α λ ε π ώ ς- ^ κ ί σ α ν τ ο ,κ α ιδ υ ν ά μ ε ν ο ιό ' ξ υκ α θ ο ρ ά νέ π η -4 6 8ρ ώ θ η σ α ν .Ο ΰ τ ωφ η σ ι τ η νγ υ ν α ί κ αΛ ώ τσ τ ρ α φ ε ϊ - Ρ .σ α νε ι ςτ άο π ί σ ωγ ε ν έ σ θ α ισ τ ή λ η ν ,* * )ο υμ υ θ ο π λ ασ τ ώ ν, α λ λ άπ ρ ά γ μ α τ ο ςι δ ι ό τ η τ αμ η ν ΰ ω ν .Ό ςγ ά ρα ν ό λ ι γ ω ρ ή σ α ςτ ο ϋδ ι δ ά σ κ ο ν τ ο ςυ π ό( ΐ α θ υ μ ί α ςέ μφ υ τ ο υτ εό μ ο ϋκ α ισ υ ν ή θ ο υ ςτ άμ έ νπ ρ ό σ ωκ α τ α λ ί π η ,δ ι *ώ νό ρ α νκ α ι ά κ ο ΰ ε ι νκ α ιτ α ϊ ςά λ λ α ι ςδ υ ν ά μ ε σ ι νε σ τ ίχ ρ ή σ θ α ιπ ρ ο ςτ η ντ ώ νφ ύ σ ε ω ςπ ρ α γ μ ά τ ω νέ π ί -κ ρ ι σ ι ν, έ κ τ ρ α χ η λ ί σ α ςδ έ α υ τ ό νε ι ςτ άο π ί σ ωπ ε ρ ι α -γ ά γ η, τ άτ υ φ λ ά τ ώ νέ ν τ ώβ ί ωπ ρ α γ μ ά τ ω νμ ά λ λ ο νη τ ώ ντ ο ϋσ ώ μ α τ ο ς μ ε ρ ώ νέ ζ η λ ω κ ώ ς ,ά ψ υ χ ο υκ α ικ ω φ ή ςλ ί θ ο υτ ρ ό π ο νσ τ η λ ι τ ε ύ ε τ α ι . Ο υγ ά ρε σ χ ο ν ,'τ ] φ η σ ιΜ ω ϋ σ ή ς , ο ιτ ο ι ο ύ τ ο ικ α ρ δ ί α νσ υ ν ι έ ν α ι, κ α ιο φ θ α λ μ ο ύ ςβ λ έ π ε ι ν, κ α ιώ τ αά κ ο ΰ ε ι ν, ά λ λ ά

* ) Ο β η .1 6 ,7 . —* * )Ο β η .1 9 ,2 6 .—* * * )Ό β ν α .2 9 ,4 .3 Μ2

Page 144: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 144/335

1 3 6ρ η ι ι , .ι υ υ .ό έρ κ ο Γ υ α ι β .$ . 2 2 . 2 3 .

τ υ φ λ ό νχ α ϊχ ω φ ό νκ α ιά ν ό η τ ο νκ α ιπ ά ν τ απ η ρ δ ν

β ί ο νά β ί ω τ ο νε α υ τ ο ϊ ςί ξ ε ι ρ γ ά α α ν τ ο, ο υ δ ε ν ϊτ ω νδ ε ό ντ ω νΙ φ ι α τ ά ν τ ί ς .§ .2 3 . Ή γ ε μ ώ νδ ε ι σ τ ιτ ο υχ ο ρ ο ύτ ο ύ τ ο υδ τ η ς

σ ω μ α τ ι κ ή ςχ ώ ρ α ςβ α σ ι λ ε ύ ς . Ε π ι σ τ ρ α φ ε ί ςγ α ρ ,φ η σ ϊ, Φ α ρ α ώι ι ς ή λ & ι νε ι ς τ ο νο ί κ ο να υ τ ό ν, χ α ϊο ν χε π έ σ τ η σ ετ ο ν ν ο υ νο υ δ 'έ π ϊτ ο ύ τ ω* ) ΐ σ ο ντ ω ,Ι π 'ο υ δ ε ν ϊτ ο π α ρ ά π α ν, α λ λ 3ε ϊ ' α σ ε να υ τ ό νο ι αφ υτ όν ά γ ε ώ ρ γ η τ ο νά φ α ν α ί ν ε σ & α ι, χ α ϊσ τ ε ι ρ ο ύ μ ε ν οα -γ ο ν ί αχ ρ η σ & α ι .Ο ι μ έ νγ ε β ο υ λ ε υ ό μ ε ν ο ικ α ισ κ οπ ο ύ μ ε ν ο ιχ α ιπ ά ν τέ π ι μ ε λ ώ ςε ξ ε τ ά ζ ο ν τ ε ςά χ ο ν ώ σ ιχ α ϊπ α ρ α θ - ή γ ο υ σ ι να υ τ ό ν' δ δ έ γ υ μ ν α ζ ό μ ε ν ρ ς το ικ ε ί ο υ ςφ έ ρ ε ικ α ρ π ο ύ ς, ά γ χ ί ν ο ι ά ντ ε κ α ισ ν ν ε σ ι ν ,δ ι *ι υ ντ ο ά φ ε ν ά κ ι σ τ ο ντ ι ε ρ ι γ ί ν ε τ α ι' δ δ ε α π ε ρ ί σ κ ε πα μ β λ ύ ν ε ιχ α ϊπ ε ρ ι & ρ α ύ ε ιτ ά ςφ ρ ο ν ή σ ε ω ςά κ μ ά ς .Τ ο νμ ε νο υ να λ ο γ ο νχ α ια ψ υ / ο νώ ςά λ η & ώ ςτ ω ντ ο ι ο ύτ ω ν& ί α σ ο νέ α τ έ ο ν, τ ο νδ ε τ ι ϋ νσ κ έ ψ ε ικ α ιε υ ρ ε σ ε ιχ ρ ω μ ε ' ν ω νέ π ι χ ρ ι τ ί ο ν .Α υ τ ί κ ατ ο ί ν υ νδ π ο λ ι τ ι κ όμ ε ν ,η χ ι σ τ αδ ί δ ο ' ξ ο μ α ν ή ςτ ρ ό π ο ς ,ε φ ι ε ' μ ε ν ο ςτ η ςά μ ε ί ν ο ν ο ςγ ε ν ε ά ς ,η ν ά ρ ε τ α ϊχ ε κ λ ή ρ ω ν τ α ι, ζ η τ ώ ντ ικ α ιά ν ε υ ρ ί σ κ ω να υ τ ή ν ,ε ί ς ά γ ε τ α ι . Ε υ ρ εγ ά ρ ,φ η σ ϊ ν , ά ν & ρ ω π ο ςτ ο νΙ ω σ ή φΙ ν τ ωπ ε δ ί ω, χ α ιή ρ ώ τ η σ εα υ τ ό ν ,τ ί ζ η τ ε ί ς ;Ό ε ί π ε ν ,τ ο υ ςα δ ε λ φ ο ύ ςμ ο νΙ γ ώ ,ζ η τ ώ' ά ν ά γ γ ε ι λ ό ν μ ο ιπ ο υβ ό σ χ ο υ σ ι ν .Ε ί π εδ έα υ τ ώο α ν & ρ ί ο π ο ς, ά π τ : ρ χ α σ ι νε ν τ ε ν & ε ν . Η χ ο ύ σγ ά ρ- α υ τ ώ νλ ε γ ό ν τ ω ν ,π ο ρ ε υ & ώ μ ε νε ι ς/ Ι ω θ - α ' ί ν· χ α ϊέ π ο ρ ε ύ & ηΙ ω σ ή φκ α τ ό π ι ντ ώ να δ ε λ φ ώ να υ τ ο ύ, χ α ϊ

5 6 5ε υ ρ ε να υ τ ο ύ ςΙ ν / / ω & α ΐ ν .* * )Ε ρ μ η ν ε ύ ε τ α ιζ / ω -' Μ . , θ - α ΐ νε κ λ ε ι ψ ι ςι κ α ν ή, σ ύ μ β ο λ ο νψ υ χ ή ς ,ο υμ ί α ω ς ,

α λ λ άτ ε λ ε ί ω ςά π ο δ ε ό ρ α χ υ ί α ςτ ά ςχ ε ν ά ςδ ό ξ α ς ,α ϊ γ υν α ι κ ώ νμ ά λ λ ο ν η α ν δ ρ ώ νέ π ι τ η δ ε ύ μ α σ ι νέ ο ί κ α σ ι ./ Ι ι δπ ά ν υκ α λ ώ ςη α ρ ε τ ή2 ά ρ $ α τ ά γ υ ν α ι κ ε ίέ κ λ ε ί π ε ι , π ε ρ ί« π ο ν ο ύ μ ε & αο ι τ ο να ν α ν δ ρ ο

* )Ε χ ο ί .7 , 3 3 .— ) Ο β η .3 7 , 1 5 .— * )Ο β η .1 8 , 1 1 .

Page 145: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 145/335

Ρ Η Ι Ι , .Ι ϋ Β .Ό ΕΡ Κ Ο Ρ ϋ & Ι δ .} .2 3 .2 4 . 1 3 7

κ α ι& η λ ν νό ν τ ω ςβ ' ι ο νμ ε τ α δ ι ώ χ ο ν τ ε ς .Ό σ ο φ ό ςκ α ι ( χ λ ί ί π ω νπ ρ ο ς τ ί & ε τ α ι * ) κ α τ άΜ ω ϋ σ η ν· 4 6 9

φ υ σ ι χ ω τ α τ α .Τ η ν -γ ά ρτ η ςκ ε ν ή ςδ ό ξ η ς ά φ α ί ρ ε σπ ρ ό ς & ε σ ι να λ η θ ε ί α ςε ί ν α ισ υ μ β ε ' β η χ ε ν .Ε Ιδ ε τ ι ςε τ ιε ν θ ν η τ ι ΐκ α ιπ ο λ ν μ ι γ ε ΐκ α ιπ ο λ υ μ ό ρ φ ωβ ί ωδ ι α τ ρ ιβ ώ ν ,κ α ικ ε χ ρ η μ έ ν ο ςά φ θ ό ν ο ι ςτ α ΐ ςπ ρ ο ςπ ε ρ ι ο ν σ ί α νν λ α ι ς, σ κ έ π τ ε τ α ικ α ιζ η τ ε ί π ε ρ ϊτ η ςά μ ε ί ν ο ν ο ςκ α ιπ ρ ο ςτ ο κ α λ ό νμ ό ν ο νά φ ο ρ ώ σ η ςγ ε ν ε ά ς ,ά ξ ι ο ςά π ο -δ ο χ η ςε σ τ ί ν ,α νμ ηπ ά λ ι ντ ά δ ν ε ί ρ α τ ακ α ιφ α ν τ ά

σ μ α τ ατ ω νν ο μ ί ζ ο μ ε ν ω νκ α ιφ α ι ν ο μ έ ν ω νά γ α θ ώ νν π α ν α π λ ε ί σ α ν τ απ α ρ ε υ η μ ε ρ ή σ τ ] .Μ ί ν ω νγ ά ρε ν ά κ ι -β δ η λ ε ν τ ωτ ΐ ] ψ υ χ ι κ ήσ κ έ ψ ε ικ α τ 3Ι χ ν ο ςτ ω νζ η τ ο υμ έ ν ω νβ α ί ν ω νκ α ιε π α κ ο λ ο υ θ ώ ν, ο υ κά ν η σ ε ιπ ρ ό τ ε —ρ ο ν, η τ ο ι ςπ ο θ ο υ μ ε ν ο ι ςε ν τ υ χ ε ΐ ν .Ι Λ λ λ 'ο ν δ ε να υτ ώ νπ α ρ άμ ο χ θ η ρ ο ΐ ςά ν ε υ ρ ή σ ε ι 'δ ι άτ ί ; Ϊ Λ π η ρ κ α σ ιγ ά ρε ν τ ε ύ θ ε ν ,τ ά ςμ ε νη μ έ τ ε ρ ω νσ π ο υ δ ά ςε κ λ ι π ό ντ ε ς, μ ε τ ο ι χ η σ ά μ ε ν ο ιδ ε ε ι ςτ ο νε ρ η μ ο νκ α κ ώ ν ,ε ί σ ε -β ώ νγ ώ ρ ο ν .Λ έ γ ε ιδ ε τ α ϋ τ αο α λ η θ ι ν ό ςά ν θ ρ ω π ο ς ,ο ε π ιψ υ χ ή ςέ λ ε γ χ ο ς ,ο ςα π ο ρ ο ύ σ α νκ α ισ χ ε π τ ο μ έ ν η νχ α ιζ η τ ο ύ σ α να υ τ ή νϊ δ ώ νε ν λ α β ε ΐ τ α ι, μ ηπ λ α ν η θ ε ΐ -ΰ αδ ι α μ ά ρ τ γ ιτ η ςό ρ θ η ςό δ ο ϋ .

§ . .2 4 . Π ά ν υτ ε θ α ν μ α χ ακ α ιε κ ε ί ν ο υ ς ,τ ο νμ ε νφ ι λ ο π ε υ σ τ ο ϋ ν τ απ ε ρ ιτ ο ϋμ έ σ ο υτ ω νά κ ρ ω νχ α ιλ έγ ο ν τ α' Ί δ ο ντ ο π υ ρκ α ιτ ά ' ξ ΰ λ α ,π ο ϋτ ό π ρ ά -β α τ ο ντ ί >ε ι ςδ λ ο χ ά ρ π ω σ ι ν; * * )Τ ο νδ έ ά π ο κ ρ ι ν ό μ ε -ν ο ν, Ό# £ 0 £ο ψ ε τ α ιε α υ τ ώπ ρ ό β α τ ο νε ι ςό λ ο χ ά ρ -π ω σ ι ν, τ ε χ ν ο ν' κ α ιύ σ τ ε ρ ο ντ ο ά ν τ ι δ ο θ ε νε ί ρ ί -σ χ ο ν τ α · Ι δ ο ύγ ά ρκ ρ ι ό ςε ι ςκ α τ ε χ ό μ ε ν ο ςτ ώ νκ ερ ά τ ω νΙ ν φ υ τ ω2 α β ε χ .Ι δ ω μ ε νο υ ν ,τ ί ο μ ε νζ ητ ώ να π ο ρ ε ί, ο δ εά π ο κ ρ ι ν ό μ ε ν ο ςα π ο φ α ί ν ε τ α ι , κτ ρ ί τ ο ν, [ τ ίτ ο ε ί ρ ι σ κ ό μ ε ν ο νη ν . Ό μ ε νο υ νπ υ ν θ ά -ν ε τ α ι ,τ ο ι ο ύ τ ο νε σ τ ί ν .Ι δ ο ύτ ό δ ρ ώ να ί τ ι ο ν ,τ όπ ϋ ρ· ι δ ο ύχ α ιτ ό π ά σ χ ο ν ,η ν λ η, τ ά ' ξ ΰ λ α* π ο ϋτ ο

* ) Ο β η .2 5 ,1 7 .—. * · )Ο β η .2 2 ,7 .1 3 .

Page 146: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 146/335

1 3 8Ρ Η 1 Χ .Π Ι Ο .Ό ΈΡ Κ Ο Ϊ Τ Ν 5 Ι 8 .{ . 2 4 . 2 4 .

τ ρ ί τ ο ντ ο ά π ο τ ε λ ε β μ α; Ο ϊ ο ν ,ι δ ο υο ν ο υ ς ,ε ν & έ ρ μ οχ α ϊπ ε π υ ρ α ι μ ί ν ο νπ ν ι ν μ α, ι δ ο ν χ α ϊτ ά ν ο η τ ά ,ώ ς -

α ν άυ λ α ι, π ο ντ ο τ ρ ί τ ο ντ ο ν ο ε ϊ ν; Π ά λ ι ν, ι δ ο νηο ρ α σ ι ς ,Ι δ ο ντ οχ ρ ώ μ α ,π ο ϋτ ο ο ρ ά ν; Κ α ισ ν ν ό λ ω ςΙ δ ο νη α ΐ σ Ο η σ ι ς ,τ ο χ ρ ι τ η ρ ι ο ν, α λ λ άχ α ϊτ ά α ϊ ~σ & η τ ά ,α ι Ι λ α ι, τ ο ο ν να ι α & ά ν ε σ & α ιπ ο ϋ· Ύ α ϋ τ απ ν ν & α ν ο μ ε ν φ ·δ ε ο ν τ ι ο ςά π ο χ ρ ί ν ε τ α ι ,' Ό 5 · ί ό ςο ψ ε τ α ι( α ν τ ί ο· * ) & ε ο ΰγ α ρϊ ρ γ ο νϊ ' δ ι ο ντ ο τ ρ ί τ ο ν .* Ε π ι -ο ρ ρ ο σ ν ν ηγ α ρα υ τ ο ϋό μ ε νν ο ν ςχ ψ τ α λ α μβ ά ν ε ι ,η δ έ

ό ρ α σ ι ςο ρ ά , χ α ϊπ ά σ αα ϊ σ & η σ ι ςα ι σ θ ά ν ε τ α ι . Κ ρ ι ό ςδ ε ε υ ρ ί σ κ ε τ α ικ α τ ε χ ό μ ε ν ο ς ,τ ο υ τ ε ' σ τ ιλ ό γ α ς ' η σ ν χζ ω νκ α ιε π έ χ ω ν .' Ά ρ ι σ τ ο νγ α ρϊ ε ρ ε ΐ ο ν ,η σ υ χ ί α ,χ α ϊ

5 6 &ε π ο χ ήπ ε ρ ίω νπ ά ν τ ω ςα ύ χε ί σ ϊπ ί σ τ ε ι ς . -' Ρ ί / τ ό ι »$ & . γ ά ρμ ό ν ο ντ ο ν τ ο , ο # ί © ςο ψ ε τ α ι ,ψ γ ν ώ ρ ι μ ατ ά

~ π ά ν τ α ,ο ς λ α μ π ρ ο τ ά τ ωφ ω τ ϊ ,ε α ν τ ' ψ ,τ ά ' ό λ αα ν -γ ά ζ ε ι ,Ί ' ά δ ε ά λ λ αο ν ρ η τ άγ ε ν ε α ι έ, η ς π ολ ύχ α τ α χ ε χ υ τ α ιτ υ σ χ ό τ ο ς' η ρ ε μ ί αδ ' α σ φ α λ έ ςε νσ χ ό τ ω . «

§ . 2 5 . Ζ η τ η σ α ν τ ε ςχ α ι τ ίτ ο τ ρ ι ' φ ο νε σ τ ιτ η ν/ ψ ν χ η ν— ο νγ ά ρ, γ / φ η σ ιΜ ί α ν σ η ς ,' ϊ ' η δ ι ϊ σ α ντ ίη ν — ε ν ρ ο ν μ α Ο - ό ν τ ε ςρ η μ α& ε ο ϋχ α ϊ λ ό γ ο ν4 7 0& ε ϊ ο ν ,α φο ί π ά σ α ιπ α ι δ ε ΐ α ιχ α ϊσ ο φ ί α ιρ ί ο ν α ι νά ε ' ν - Ρ .ν α ο ι .' Ή( ) ' ε σ τ ϊ νη ο υ ρ ά ν ι ο ςτ ρ ο φ ή ,μ η ν ύ ε τ α ιδ ε ί ντ α ΐ ςι ε ρ α ϊ ςά ν α γ ρ α φα ΐ ςε κ π ρ ο ς ( ό π ο υτ ο να ι τ ί ο υλ έγ ο ν τ ο ς, Ι δ ο νε γ ώΐ ω ν μ ΐ νά ρ τ ο υ ςε χ τ ο υο ν ρ α -» ό ϊ 5 . ' 3 ' * * )Τ ψγ ά ρο ν τ ιτ η να ϊ & ε ρ ι ο νσ ο φ ί α νο 3 · ι ό ςτ α ΐ ς ε ν φ ν ε σ ιχ α ϊφ ι λ ο & ε ά μ ο σ ι νά ν ω θ έ νε π ι ψ ε χ ά ζ εδ ι α ν ο ί α ι ς' α ι δ ε Ι δ ο ν σ α ιχ α ϊ. γ ε ν σ ά μ ε ν α ι, σ φ ό δ ρ αη ο ΰ ε ΐ σ α ιΙ ' μ α & ο νμ ε νο ε ' π α Ο ο ν , τ οδ ε δ ι α & έ ΐ >ά γ ν ο -ο ϋ σ ι .Λι ό π υ ν 9 ά ν ο ν τ α ι τ ίε σ τ ιτ ο ϋ τ ο, ο μ έ λ ι τ ο ςγ λ ν κ ν τ ε ρ ο ν, χ ι ό ν ο ςδ ε λ ε ν χ ό τ ε ρ ο νε ί ν α ιπ ε ' φ υ χ ί; Λ ι δ α χ β - η α ο ν τ α ιδ ε υ π ότ ο ϋϋ - ε ο π ρ ό π ο υ, ο τ * Ο υ - >τ ό ςε σ τ ί ν6 ά ρ τ ο ς ,ο ν -έ δ ω κ εκ ύ ρ ι ο ςα υ τ ο ΐ ςφ α -

* )Ο β η .2 2 ,8 . — * * )Ε χ ο Λ .1 6 ,4 . -■ Τ Ι , ί ' , α ;:

Page 147: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 147/335

Ρ Η Ι Ι , .Τ ΰ Ό .ϋ ΕΡ Κ Ο Ρ ϋ β Ι δ .§ .2 5 . 2 6 .1 3 9

γ ε ΐ ν .* ) Τ ι ςο υ νό ά ρ τ ο ς ;Ε ί π ε . Τ ο ν τ ο· φ η σ \ , τ ο ρ ή μ αο σ υ ν έ τ α ξ εκ ύ ρ ι ο ςΗ & ε ί ασ ΰ ν τ α ξ ι ς

α υ τ ήτ η νό ρ α τ ι κ ή νψ υ χ ή νφ ω τ ί ζ ε ιτ ε ό / ΐ ο ϋκ α ιγ λ υκ α ί ν ε ι ,φ έ γ γ ο ςμ ε ντ ο ά λ η & ε ί α ςα π α σ τ ρ ά π τ ο υ σ απ ε ( -& ο ϊδ ε α ρ ε τ ήγ λ υ κ ε ί α ,τ ο υ ςδ ι ψ ώ ν τ α ςκ α ιπ ε ι ν ώ ν τ α ςχ α λ ο κ ά γ α & ί α ςε φ η δ υ ν ο υ σ α .Ζ η τ ή σ α ςκ α ι ο π ρ οφ ή τ η ςα υ τ ό ς ,τ ί τ ο ϋκ α τ ο ρ & ο ν να ί τ ι ο ν ,ά ν ε ϋ ρ ε νότ ι η ϋ - ε ο ϋμ ό ν ο υσ υ ν ο δ ό ς .Ε π ε ι δ ήγ ά ρη π ό ρ ε ι ,τ ι ςί ϊ μ ι, κ α ιτ ι ςώ ν ,τ ό ό ρ α τ ι κ ό νγ έ ν ο ςυ π ότ ο ϋβ α α * -

Χ ε ί ε ι νδ ο κ ο ν ν τ ο ςά ν τ ι & ε ο υτ ρ ό π ο υρ ν σ ο μ α ι ,δ ι δ ά σ κ ετ α ιχ ρ η σ μ ώ ,' ό τ ι ' Έ σ ο μ α ιμ ε τ άσ ο ϋ .* * ) Ζ η τ ηθ ε ί ςδ ε α ϊτ ώ νκ α τ άμ έ ρ ο ςε χ ο υ σ ιμ ε νγ λ α φ υ ρ ά ν& ε ω ρ ί α νκ α ιφ ι λ ό σ ο φ ο ν■ π ώ ςγ ά ρο υ; Η δ έ τ ο υτ ώ νό ν τ ω νά ρ ί α τ ο υκ α ια σ ύ γ κ ρ ι τ ο υκ α ιπ ά ν τ ι ο να ίτ ι ο υ& ε ο ϋζ η τ η α ι ςε υ φ ρ α ί ν ε ιμ ε νε υ & ϋ ςι ό ν τ α ςε π ίτ η νσ κ ε ψ ι ν, α τ ε λ ή ςδ ε ο υγ ί ν ε τ α ι ,π ρ ο ϋ π α ν τ ώ ν τ

δ ι άτ η ν λ ε ί οφ ΰ σ ι νε α υ τ ο ϋτ α ΐ ςπ α ρ & ε ' ν ο ι ςχ ά ρ ι σ ιχ α ϊ ε π ι δ ε ι κ ν ν μ ε ' ν ο υε α υ τ ό νγ λ ι χ ο μ ε ν ο ι ςι δ ε ΐ ν 'ο υ χο ΐ ό ςε σ τ ί ν ,— ά μ ή χ α ν ο ν γ ά ρ ,ε π ε ίκ α ϊΜ ω ϋ σ η ς ά π ε ' σ τ ρ ε ψ ετ ό π ρ ό ς ω π ο ν ,* * * )ε υ λ α β ε ϊ τ ογ ά ρ κ α —

- τ ε μ β λ ε ψ α ιε ν ώ π ι ο ν τ ο ϋ& ε ο ϋ, —· ά λ λ 'ώ ςε ν ε χ ώ ρ ε ιγ ε ν ν η τ ή νφ ΰ σ ι ντ ή π ε ρ ίν ο η τ άδ υ ν ά μ ε ιπ ρ ο ς β α λ ε ΐ νΙ Α ν α γ ί γ ρ α π τ α ικ α ι τ ο ϋ τ οε ν τ ο ι ςπ ρ ο τ ρ ε π τ ι κ ο ΐ

Έ π ι σ τ ρ α φ η σ ε σ 9 - εγ ά ρ, φ η σ ι , π ρ ο ςκ ν ρ ι ο ντ ο ν& 6 7 & ε ό νη μ ώ ν ,κ α ιε υ ρ ή σ ε τ εα υ τ ό ν, ' ό τ α νε κ ζ η τ ή σ η τ ίΜα υ τ ό νε ξ Ό λ η ςτ η ςκ α ρ δ ί α ς, κ α ιε ξ ό λ η ςτ η ςψ υ χ ή ς

υ μ ώ ν .+ )§ . 2 6 . Ά π ο χ ρ ώ ν τ ω ςλ ε λ α λ η κ ό τ ε ςκ α ιπ ε ρ ϊτ ο ύ

τ ω ν ,ε τ ιτ ό τ ρ ί τ ο νε ξ ή ςσ κ ε ψ ώ μ ε & ακ ε φ ά λ α ι ο ν, ε νω τ ό μ ε νζ η τ ε ϊ νη ν ,τ ό δ ε ε ϋ ρ ί σ κ ε ι νο υ χε ΐ π ε τ ο .Ι Λ ά β α νγ ο ϋ νά ν α ζ η τ ή σ α ςό λ ο ν τ ο ϋά σ κ η τ ι κ ο ϋ τ οψ υ χ ι κ ό νο ί κ ο ν ο υ χε υ ρ ε ν, ^ φ η σ ιΜ ω ϋ σ ή ς , ν ά

* )Ε χ ο < 3 .1 6 , 1 5 .—* * )Ε χ ο ύ .3 , 1 1ί ς .—3 , Κ —+ )ϋ β ι ι ί .4 , 2 » .

» * * )Ε χ ο ό .

Page 148: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 148/335

1 4 0 Ρ Η Π , .Ι ϋ ϋ .Ώ ΕΡ Κ Ο Ρ ϋ Ο Ι δ .$ .2 6 .

ί ΐ ' ί ω λ α · * )π λ ή ρ η ςγ ά ρπ ρ α γ μ ά τ ω ν ,ο υ χό ν ε ι ρ ά τ ωχ α ιχ ε ν ώ νφ α ν τ α σ μ ά τ ω νη ν . 'Ο υ δ 'ο ι τ υ φ λ ο ίδ ι α -ν ο ι α νΣ ο δ ο μ ΐ τ α ισ π ο υ δ ά σ α ν τ ε ςΙ χ & ΰ μ ω ςα ί σ χ ϋ ν α ιτ ο υ ςι ε ρ ο ύ ςχ α ι· ά μ ι ά ν τ ο ν ςλ ό γ ο ν ζ, ι ν ρ ο ντ η νε ί ςτ ο ϋ τ *ά γ ο ν σ α νο δ ό ν, * * )ά λ λ 'ώ ςψ η σ ιτ δ λ ο γ ι ο ν π α ρ ε λ ν & η σ α νζ η τ ο ΰ ν τ ε ςτ η ν& ν ρ α ν ,χ α ΐτ ο ίγ ι ί νχ υ χ λ ωπ ά β α ντ η νο ί χ ί α νπ ε ρ ι & έ ο ν τ ε ς, χ α ιπ ά ν τ αχ Α > ή σ α ν τ ε ςλ ί θ - ο ν, π ρ ο ς -ε χ π λ ή ρ ω σ ι ντ η ςε χ φ ΰ λ ο νχ α ιά σ ε β ο υ ςε π ι θ υ μ ί α ς . Η δ ητ ί ν ε ςχ α ϊά ν τ ϊπ υ λ ωρ ώ νβ α σ ι λ ε ί ςε θ - ε λ ή σ α ν τ ε ςγ ε ν έ σ θ α ι ,χ α ι τ οχ ά λ λ ι -α τ ο ν& β ί ω, τ ά ' ξ ι ν ,χ α τ α λ ϋ σ α ι, ο υμ ό ν ο ντ η ς α δ ίκ ω ςΙ λ π ι σ & ε ί σ η ςε ν π ρ α γ ί α ςΙ σ φ ά λ η σ α ν, α λ λ άχ α ιη νε νχ ε ρ σ ϊ νε ί χ ο νε χ β α λ ε ϊ νη ν α γ χ ά σ θ η σ α ν .Ί ε ρ ω σ ν -ν η ςγ ά ρτ ο υ ςΚ ο ρ ε& ι α σ ώ τ α ςό ρ ε χ & έ ν τ α ς6 ν ό μ ο ςδ ι α μ α ρ τ ε ΐ νψ η σ ι νά μ φ ο ϊ ν . Ω ς π ε ργ ά ρο υ τ ά α υ τ άπ α ί δ ε ςχ α ιΆ ν δ ρ ε ςμ α ν & ά ν ο υ σ ι ν, « λ λ 'ε χ α τ ε ρ ατ ω ν

• η λ ι χ ι ώ νε ϊ σ ι νά ρ μ ό τ τ ο υ σ α ιδ ι δ α σ χ α λ ί α ι' ο ύ τ ωπ ε φ ν -χ α σ ι νε ί ν α ι τ ί ν ε ςα ι ε ϊπ α ι δ ι χ α ϊψ ν χ α ϊχ α ϊε ν σ ώ μ α σ ιγ ε γ η ρ α χ ό σ ι, χ α ιε μ π α λ ι ντ ε λ ε ι ό τ α τ α ιε ν ά ρ τ ιά χ μ ά -ζ ο ν σ ιχ α ιη β ώ α ι ν . Ο φ λ ο ι ε να νο ν νε υ η θ - ε ι α ν ,ό σ ο ιμ ε ι ζ ό ν ω νή χ α τ άτ η νε α υ τ ώ νφ ν σ ι νε ρ ώ σ ι ν, ε π ε ι δ ήπ α ντ ο υ π ε ρδ ΰ ν α μ ι νε π ι τ ά σ ε ισ φ ο δ ρ ό τ η τ ο ςά π ο ρ ή -α ε τ α ι .Κ α ιΦ α ρ α ώ ζ η τ ώ νά ν ε λ ε ϊ νΜ ω ϋ σ η ν

τ ο π ρ ο φ η τ ι χ ό νγ έ ν ο ς ,ο υ δ έ π ο τ εε υ ρ ή σ ε ι 'χ α ίτ ο ιχ α -λ ε π ό νά χ η χ ο ώ ςχ α τ 'α υ τ ο ϋλ ό γ ο ν, ώ ςε π ι χ ε χ ε ι ρ η χτ ο ςχ α & ε λ ε ϊ ντ η να ώ μ α τ ο ςά π α σ α νή γ ε μ ο ν ί α ν δ υπ ρ ο ς β ο λ α ΐ ς . Ω ντ η ν μ ε ν π ρ ο τ ε ρ α νε π ο ι ή σ α τ οπ ρ ο ςτ ο νΛ Ι γ ν π τ ι ο ντ ρ ό π ο ν, ϊ ΐ ςε π ε τ ε ι ' χ ι ζ ε νη δ ο ν η νψ ν χ ϊ ]'«— π α τ ά ' ξ α ςγ ά ρ α υ τ ό νο υ σ ί ασ π ο ρ ά δ ι χ α τ ε χ / α -α ε νά μ μ ω· · } · )τ ο να υ τ ο ϋν ο μ ί σ α ςα μ φ ό τ ε ρ αε ί ν α ι

τ ά δ ό γ μ α τ α ,χ α ϊη δ ο ν η νώ ς π ρ ώ τ ο νχ α ϊμ ί γ ι σ τ ο να γ α ό ν, χ α ϊα τ ό μ ο ν ςώ ςτ ώ νό λ ω να ρ χ ά ς ·—τ η ν

* ) Ο β η .3 1 ,3 3 .—* * )Ο β η .1 9 , 1 1 .— * }Ε χ ο < 1 .2 , 1 5 .τ ) Ι Μ < 1 .τ . 1 3 .

Page 149: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 149/335

Ρ Ϊ Π Ι , .Τ ϋ Ό .Ό ΕΡ Κ 0 Ρ Ι Γ 6 Ι 8 .| . 2 6 . 2 7 .1 4 1

ε τ έ ρ α ν ,π ρ ο ςτ ο νχ α τ α χ ε ρ μ α τ ί ζ ο ν τ α τ η νφ ν σ ι ντ ο νά γ α & ο ν, χ α ϊτ ο μ ε νψ ν χ ΐ ], τ ο δ εσ ώ μ α τ ι, τ ο δ ε

τ ο ι ςε κ τ ό ςα π ο ν έ μ ο ν τ α .' Ο λ ό χ λ η ρ ο νγ α ρα υ τ οβ ο ΰ λ ε -τ α ιΐ ί ν α ι, τ ψά ρ ί σ τ φτ ω ί ν η μ ϊ ν, δ ι ά ν ο ι αμ ό ν τ ] ,η ρ ο ς χ ε χ λ η ρ ω μ έ ν ο ν, χ α ϊμ η δ ε ν ϊτ ω νά ψ υ χ ω νί φ α ρ -μ ό τ τ β ν .

§ . 2 7 . Ο υ δ ετ η νά ν ι ' χ η τ ο νά ρ ε τ η νχ α ϊπ ι χ ρ α ι ν ο -μ ε ν η νε π ϊτ α ϊ ςχ α τ α γ ε λ ά σ τ ο ι ςτ ω να ν θ ρ ώ π ω νσ π ο ν -δ α ϊ ς ,ό ν ο μ αΘ ά μ α ρ ,ο δ ι α π ε μ φ & ε ϊ ςε π ϊτ η νζ ή τ η σ ι ν

5 ( 5 8α υ τ ή ςά ν ε ν ρ ί σ χ ε ι' φ υ σ ι χ ώ τ α τ α .Λ έ γ ε τ α ιγ α ρ , ' Λ -~ Μ . . π έ σ τ ε ι λ ε δ εΊ ο ν δ α ςτ ο νϊ ρ ι φ ο νε ν χ ε ι ρ ιτ ο νπ ο ι μ έ ν α ςα υ τ ό ν' Ό δ ο λ α μ ί τ ο νκ ο μ ί σ α α 9 α ιτ ο να ρ ρ α β ώ ν απ α ρ άτ η ςγ υ ν α ι κ ό ς , χ α ϊο υ χε ν ρ ε να υ τ ή ν .Έ π η ρ ^ ώ τ η σ εδ έτ ο ν ζά ν δ ρ α ςτ ο υ ςϊ χ τ ο ντ ό π ο υ ,π ο νε σ τ ί νη π ό ρ ν ηη γ εν ο μ έ ν ηε νΛ ϊ ν ά νε π ϊτ η ςο δ ο ν ;Κ α ιε ί π α ν ,ο υ χη ν [ 1 ν -τ α ν & απ ό ρ ν η .Κ α ιά π ε σ τ ρ ά φ ηπ ρ ο ςΊ ο ν δ α νχ α ϊε ϊ π ε ν ,

ο υ χε υ ρ ο ν· χ α ϊο ι ί ί ν & ρ ω π ο ιο ι ε χ τ ο ντ ό π ο νλ έ -γ ο ν σ ιμ ηε ί ν α ιώ δ επ ό ρ ν η ν .Ε ί π εδ εΊ ο ν δ α ς ,ε χ έ τ ο ια ν τ ά· ά λ λ αμ η π ο τ εχ α τ α γ ε λ α σ & ώ μ ε ν ,ε γ ώμ ε νά π έ -σ τ α λ χ ατ ο νϊ ρ ι φ ο ντ ο ν τ ο ν ,σ νδ ε ο ν χε ν ρ η χ α ς .* ) β θ α υ μ α σ τ ή ςδ ο χ ι μ α σ ί α ς, ώ ι ε ρ ο π ρ ε π ο ύ ς π ε ί ρ ΐ Λ ρ ρ α β ώ ν ατ ι ς ϊ δ ω χ ε ν; ' Ω ν η τ ι χ ω ςϊ γ ο ν σ αδ ι ά ν ο ι α4 7 2τ ο νχ α λ λ ί σ τ ο ν χ τ ή μ α τ ο ς ,3 - ε ο σ ε β ε ί α ς ,δ ι ατ ρ ι ώ νε ν ε - Υ .χ ν ρ ω νη σ υ μ β ό λ ω ν ,δ α χ τ ν λ ί ο ν, ο ρ μ ί σ κ ο υ , ρ ά β δβ ε β α ι ό τ η τ αχ α ϊπ ί σ τ ι ν ,ε ί ρ μ ο νχ α ϊά χ ο λ ο ν & ί α νλ ό γ ρ υπ ρ ο ςβ ί ο ν ,χ α ϊβ ί ο νπ ρ ο ςλ ό γ ο ν, ό ρ & η νχ α ϊά κ λ ι ν ηπ α ι δ ε ί α ν ,7 ] λ ν σ ι τ ε λ ε ςε π ε ρ ε ί δ ε σ & α ι .Τ ο να ρ ρ α β ώ ν ατ ο ν τ ο νε ϊ κ α λ ώ ςέ δ ω κ ε , β α σ α ν ί ζ ε ι .Τ ι ςο ν ν ηβ α -α α ν ο ς; Κ α θ - ε ϊ ν α ίτ ι δ έ λ ε α ρ, έ λ κ ωκ ε χ ρ η μ έ ν ο νδ υν ά μ ε ι, δ ό ' ξ α νη π λ ο ϋ τ ο ν, η ί γ ε ί α νσ ώ μ α τ ο ς ,η τ ιτ ώ νο μ ο ι ό τ ρ ο π ω ν - ,χ α ϊγ ν ώ ν α ιπ ρ ο ςπ ό τ ε ρ α ,χ α & ά -π ε ρε π ϊπ λ ά σ τ ι γ γ α ςτ α λ α ν τ ε ύ σ ε ιρ ο π ηγ α ρε ϊ γ έ ν ο ι τ οπ ρ ό ςτ ι τ ο ύ τ ω ν, 6 ά ρ ρ α β ώ νο νβ έ β α ι ο ς .Ι Λ π έ σ τ ε ι -

* ) Ο ε η .3 8 , 2 0 .

Page 150: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 150/335

1 4 2 Ρ Η Π . .Ι ϋ Ο .Ό ΕΡ Κ Ο Ρ ϋ β Ι 8 .$ . 2 7 .

λ ε νο ν ν τ ο νε ρ ι φ ο νχ η μ ί σ α σ & α ιτ ο να ρ ρ α β ώ ν απ α ρ άτ η ςγ υ ν α ι κ ό ς, ο υ τ ο ΰ τ οπ ρ ο η ρ η μ έ ν ο νπ ά ν τ ω ςά π ο -Ι α β ε ΐ ν, ά λ λ 'ε ι π ο τ έά ν α ' ξ ί ατ ο νχ α τ έ χ ε ι νε κ ε ί ν ηγ έν ο ι τ ο .Γ ε ν η σ ε τ α ιδ ε π ό τ ε; Ή ν ί κ αα ν τ άδ ι α φ έ ρ ο ντ α α δ ι ά φ ο ρ ω νά ν τ ι χ α τ α λ λ ά ' ξ ε τ α ι, τ ω νγ ν η σ ί ω νά γ αμ ω ντ ά ν ό & απ ρ ο τ ι μ η σ α σ α ,Γ ν ή σ ι αμ ε νο ν νά γ α -& ά ,π ί σ τ ι ς ,ε ι ρ μ ό ςχ α ιά χ ο λ ο ν θ - ί αλ ό γ ω νπ ρ ο ςέ ρ γ α ,π α ι δ ε ί α ςχ ά ν ω νό ρ & η ς' ω ςε μ π α λ ι νχ α χ ά, α π ι σ τ ί α ,τ ο ά ν α χ ό λ ο ν θ Ό ν, ά π α ι δ ε ν σ ί α· τ ά δ ε ν ό & α ,ό σ α τ η ς

ά λ ό γ ο νφ ο ρ ά ςά π η ι ύ ρ η τ α ι ' Ζ η τ ώ νο ν ν ο ν χά ν ε ν -ρ ε να ν τ η ν * δ ν ς ε ν ρ ε τ ο νγ α ρ ,η χ α ιπ α ν τ ε λ ώ ςά ν ε ν -ρ ε τ ο νε ν π ε < ρ ν ρ μ έ ν ωβ / ωτ ο κ α λ ό ν .Κ α ια νδ ι α π ν -& η τ α ι ,ε ι ε σ τ ιπ ε ρ ιπ ά ν τ ατ ο ντ ό π ο ντ ο νκ α λ ό νπ ε -π ο ρ ν ε ν μ έ ν ηψ ν χ ή ,ρ η τ ώ ςά κ ο ν σ ε τ α ι, Ό τ ιο ν τ εε σ τ ί ν ,ο υ τ εη ν π ρ ό τ ε ρ ο ν .Α κ ό λ α σ τ ο ςγ α ρ, η μ α / λ ά ς ,ητ ρ ι ο δ ΐ τ ι ςσ ο β ά ς, η τ ο τ η ςώ ρ α ςα ν & ο ςε π ε ν ω ν ί ζ ο ν

Ο α, η κ α & α ρ α ί ο ι ςχ α ιλ ο ν τ ρ ο ΐ ςτ ά έ κ τ ο ςφ α ι δ ρ ν ν ομ έ ν η ,τ ά δ ε ε ν τ ό ςρ ν π ώ σ α ,η χ α & ά π ε ρτ ά π ι ν ά κ ι αχ ρ ω μ α σ ιτ η νό ψ ι νυ π ο γ ρ α φ ο μ έ ν η ,χ η τ ε ιφ υ σ ι κ ή ςε υ ~μ ο ρ φ ί α ς, η τ ό λ ε γ ό μ ε ν ο νπ ο λ ν ά ν δ ρ ι ο νκ α κ ό ν ,ώ ςά γ α & ό νμ ε τ α δ κ ό κ ο ν σ α ,η π ο λ υ γ α μ ί α ςε ρ ώ σ α ,η π ρ ο ςμ ν ρ ί ασ π ε ι ρ ο μ ε ν η ,η ν π όμ υ ρ ί ω νσ ο > μ ά τ ω νό μ ο νκ α ιπ ρ α γ μ ά τ ω νΙ μ π α ι ζ ο μ έ ν ηκ α ιπ ε ρ ι ν β ρ ι ζ ο μ έ ν η ,* χ ε ι ) *

ο υ κε σ τ ι Τ α ν τ αό δ ι α π ε μ ψ ά μ ε ν ο ςά κ ο υ σ α ς ,φ & ό -ν ο νή λ λ ο τ ρ ι ο τ κ ώ ς« φ 1α ν τ ο ν, κ α ιτ η ν φ ν α ι ν' ί λ ε ω ς ,5 6 9γ έ γ η & ε νο υμ ε τ ρ ί ω ς ,κ α ιφ η σ ί ,μ ηγ α ρο υδ ι ' ί υ -ϋ . χ η ςε σ τ ίμ ο ιτ η νδ ι ά ν ο ι α νά σ τ ε ί α ντ ε κ α ιά σ τ η νώ ς

ά λ η & ώ ςι ΐ ν ά ι ,κ ο σ μ ι ό τ η τ ικ α ισ ω φ ρ ο σ ύ ν ηχ α ιτ α ϊ ςί ί λ λ α ι ςδ ι α π ρ ί π ο ν α α νά ρ ε τ α ΐ ς, ε ν ιπ ρ ο ς ε / ο υ σ α νά ν ~δ ρ ι, κ α ιτ η νε ν ο ςο ι κ ο υ ρ ί α νά γ α π ώ σ α νχ α ιμ ο ν α ρ

χ ί αχ α ί ρ ο υ σ α ν .Ε ι δ ήτ ο ι α ύ τ ητ ι ς ε σ τ ί ν ,Ι χ έ τ ωτ ά

δ ε δ ο μ έ ν α, χ α ϊτ η ν' π α ι δ ε ί α ν, χ α ιτ ο νε ι ρ μ ό νλ ό γ ο υπ ρ ο ςβ ί ο ν, χ α ϊβ ί ο υπ ρ ο ςλ ό γ ο ν ,χ α ιτ ό ά ν α γ χ α ι ό -χ α τ ο ν ,β ε β α ι ό τ η τ αχ α ϊπ ί σ τ ι ν .Α λ λ άμ ή π ο τ εγ ε λ α -Ο & ώ μ ε να ν ά ξ ι αχ ε γ α ρ ί σ θ - α ιδ ό ' ξ α ν τ ε ς ,κ α ι τ ο ϊ γ 'υ π ο -ί , α β ο ν τ ε ςΙ π ι τ η δ ε ι ό τ α τ ατ τ \■ ψ υ χ ΐ ;δ ε δ ω ρ η σ & α ι .' Λ λ λ ά

Page 151: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 151/335

Page 152: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 152/335

1 4 4Ρ Η Ι Ε , .Ι ϋ ϋ .Ό ΈΡ Κ Ο Ρ ϋ 6 Ι 8 .$ . 2 8 .2 9 .

τ ώδ εκ α ιτ άά φ α ν ηγ ν ώ ρ ι μ α .Π α ρ α π α ί ε ιδ ε ,ο ςα ντ ο ϋά λ η & ο ϋ ςκ α τ α ψ ε ν δ ό μ ε ν ο ς ,ϊ τ ιά δ ι κ ω ν ,μ ε τ α ν ε ν ο

5 7 0κ ε ν α ιφ ά α κ ε ι . Ο μ ο ι ο νώ ςε ϊ κ α ιν ο β ώ ντ ο νν γ ι α ί -Ρ . ν ο ν τ ακ α θ ν π ο κ ρ ί ν ο ι τ ο 'μ ά λ λ ο νγ ά ρώ ςΙ Ό ι κ εν ο σ η -

α ε ι ,μ η δ έ ντ ω νε ι ςν γ ί ε ι α νπ ρ ο ς φ ό ρ ω νε π ι τ η δ ε ν εά ξ ι ω ν . . . . . .

§ . 2 9 . Έ ζ ή τ ε ι π ο τ ίπ ρ ο α χ & ε ι ςν π οτ ο νφ ι λ ο μ αθ ο ύ ςκ ο Λ τ ά ςα ι τ ί α ςα ϊ ςτ άα ν α γ κ α ι ό τ α τ ατ ω νε ντ ωχ ό σ μ ωπ ρ α γ μ ά τ ω νε π ι τ ε λ ε ί τ α ι ·& ε ώ μ ε ν ο ςγ ά ρ' ό α αε ν

■ γ ε ν έ σ ε ιφ & ΐ / ρ ό μ ε ν ακ α ιγ ε ν ν ώ μ ε ν α, ά π ο λ λ ν μ ε ν ά. τ βα νκ α ιδ ι α μ έ ν ο ν τ α, τ έ & η π εκ α ικ α τ α π ε π λ η κ τκ α ιΙ χ β ο α, φ ά σ κ ω νο τ ι Όβ ά τ ο ςκ α ί ε τ α ικ α ιο υκ α τ ακ α ί ε τ α ι .* ) Τ ο νγ ά ρα β α τ ο νο υ π ο λ ν π ρ α γ μχ ώ ρ ο ν, ώ ςθ ε ί ω νί ν δ ι α ί τ η μ αφ ύ σ ε ω ν .Ι Α λ λ 'η δ ημ έ λ λ ω νά ν η ν υ τ ο νκ α ιά τ ε λ ηπ ό ν ο νδ ι α & λ ε ΐ ν, ε π ι κ ο ν -φ ί ζ ε τ α ιί λ ε ωκ α ιπ ρ ο μ η & ε ί ατ ο ϋπ ά ν τ ω νσ ω τ η ρ ο& ε ο ν ,ο ςε χ ρ η σ ε νε κτ ω νά δ υ τ ω ν , 1 \ 1 ήΙ γ γ ί σ γ ^ ςώ δ ε ,ί σ ο ντ ω, μ ηπ ρ ό ς ι & ιτ ο ι α ί τ τ ]δ ι α σ κ ε ψ ε ι .Π ε ρ ι ε ρ -4 7 4γ ε ί α ςγ ά ρκ α ιφ ι λ ο π ρ α γ μ ο σ ν ν η ςμ ε ί ζ ο ν ο ςη κ α τ άά ν - Ρ& ρ ω π ί ν η νδ υ ν α μ ι ντ οέ ρ γ ο ν .Ι Α λ λ άτ άμ ε νγ ε γ ο ν ό τ& α ί μ α ζ ε 'τ ά ςδ εα ι τ ί α ςδ ι ' α ςη γ ε γ ο ν ε νη φ & ε ί ρ ε τ αμ ηπ ο λ υ π ρ α γ μ ό ν ε ι . Ό γ α ρτ ό π ο ςε νω σ ύε ' σ τ η -χ α ς ,φ η α ι ν , α γ ι ό ςε α τ ι . * * ) Π ο ί ο ςτ ό π ο ς ;χ ϊδ η λ ο ν ,ο τ ι6 α ι τ ι ο λ ο γ ι κ ό ς, ο ν μ ό ν ο ντ α ϊ ς& ε ί α ι ςά ν η ψ εφ ν σ ε α ι ν ,α ν & ρ ω π ο νο υ δ ε ν αν ο μ ί σ α ςϊ κ α ν ό νε ίν α ια ι τ ι ο λ ο γ ί α ςΙ φ ά ψ α ο & α ι; Ό δ ' ά ρ αδ ι άπ ό & ο ν·ϊ π ι σ τ η μ η ςν π ε ρ κ ΰ ψ α ςά π α ν τ ατ ο νκ ό σ μ ο ν, ζ η τ ε ΐπ ε ρ ϊτ ο ϋκ ο σ μ ο π ο ι ο ϋ, τ ι ςε σ τ ί νο δ υ ς ό ρ α τ ο ςο ύ τ ο ς κ αδ υ ς τ ό π α σ τ ο ς 'σ ώ μ αη α σ ώ μ α τ ο ς ,^ υ π ε ρ ά ν ωτ ι τ ο ύτ ω ν, η φ ύ σ ι ςά π λ η, ο αμ ο ν ά ς' η σ ν γ κ ρ ι μ α ,η τ ιτ ω νό ν τ ω ν .Κ α ιτ ο ν θ - 'ο ρ ώ νώ ςε α τ ιδ ν ς & ή ρ α τκ α ιδ υ ς π ε ρ ι ν ό η τ ο ν, ε ύ χ ε τ α ιπ α ρ ' α ν τ ο ϋμ α β - ε ϊ ντ ο ϋ3 - ε ο ϋ ,τ ι ς ε σ τ ί νό & ε ό ς ·ο υγ ά ρη λ π ι σ εδ υ ν ή σ ε σ &

* )Ε χ ο Λ .3 , 2 . — ) Ε χ ο α .3 , 5 .

Page 153: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 153/335

Ρ Η Ι Ι . .Ι ϋ ϋ .Ώ ΕΡ Κ Ο Γ ϋ α ΐ δ .} .2 9 .3 0 . 1 4 5

γ ν ώ ν α ιπ α ρ 'ε τ έ ρ ο υτ ί ν ο ςτ ω νμ ε τ 'α υ τ ό ν ,^ ί λ λ 'ο μ ά ςη κ ο ν σ εμ η δ έ νπ ε ρ ίτ η ςτ ο ϋό ν τ ο ςΙ ρ ε υ ν ώ νο υ σ ί α ς· Τ α γ ά ρο π ί σ ωμ ο υ ,ψ η σ ϊ ν , ο ψ ε ι ,τ ο δ έπ ρ ό ς -ω π ο νο ύ μ η ϊ δ η ς . Α υ τ α ρ κ ε ςγ ά ρέ σ τ ισ ο ψ ώτ άά κ ό λ ο ν & ακ α ιό σ αμ ε τ άτ ο ν& ε ό νγ ν ώ ν α ι' τ η νδ εη γ ε μ ο ν ι κ η νο υ σ ί α νο β ο υ λ ό μ ι ν ο ςκ α τ α & ε ά σ α σ & α ιτ ψπ ε ρ ι α υ γ ε ΐτ ω νά κ τ ί ν ο νπ ρ ι νί δ ι ΐ νπ η ρ ό ςε σ τ α ι .

ξ . 3 0 . Τ ο σ α ν τ α 'κ α ιπ ε ρ ιτ ο ϋτ ρ ί τ ο νδ ι ε ι λ ε γ μ έ -ν ο ικ ε φ α λ α ί ο υ, μ έ τ ι μ ε νε π ιτ ο τ έ τ α ρ τ ο νκ α ιτ ε λ ε ΐ ί -

5 7 1τ α ΐ ο νι ώ νπ ρ ο τ α θ έ ν τ ω ν, κ α & 'ο μ η γ ε ν ο μ έ ν η ς,

ί / Ι , ζ η τ η α ε ω ςφ ι λ ε ΐπ ρ ο α π α ν τ ά νε ν ρ ε σ ι ς .Έ ντ ο ν τ ωτ ά τ -τ ε τ α ιπ α ςα ν τ ο μ α & ή ςκ α ια υ τ ο δ ί δ α κ τ ο ςσ ο φ ό ς■ ο νγ ά ρσ κ ί ψ ι σ ικ α ιμ ε λ έ τ α ι ςκ α ιπ ό ν ο ι ςΙ β ε λ τ ι ω & η 'γ εν ό μ ε ν ο ς :δ ' β ν & ν ςε υ τ ρ ε π ι σ μ έ ν η νε υ ρ εσ ο φ ί α ν, ά ν ωθ ε νό μ β ρ η θ - ε ϊ σ α νά π 'ο υ ρ α ν ο ύ ,η ςα κ ρ ά τ ο υσ π ά σ α ςμ σ τ ι ά & η, κ α ΐδ ι ε τ ε λ έ σ & ημ ε & ΰ ω ντ η νμ ε τ 'ο ρ & ό τ η -τ ο ςλ ό γ ο υν ή φ ο ν σ α νμ έ & η ν .Ο υ τ ό ςε σ τ ί νο νΊ α α ά χά ν ό μ α σ α νο ι χ ρ η σ μ ο ί, ο ν ο υ χ ε τ έ ρ ωμ ε νχ ρ ό ν ωσ υ ν έ λ α β ε ν ,ε τ έ ρ ωδ ε ε τ ε κ ε νη ψ υ χ ή . Σ ν λ λ α β ο ν σ α γ ά ρ, φ η σ ι ν, 1 1ε τ ε κ ε ν ,* - )ώ ςα νά χ ρ ο ν ω ς .Ο νγ ά ρά ν θ ρ ω π ο ςη ν 6 γ ε ν ν ώ μ ε ν ο ς ,ά λ λ άν ό η μ ακ α & α ρ ί ό -τ α τ ο ν, φ ΰ σ ε ιμ ά λ λ ο νη ε π ι τ η δ ε ΰ α ε ικ α λ ό ν' ο υχ άρ ι νκ α ιη τ ί κ τ ο υ α αα υ τ ο ίλ έ γ ε τ α ι τ άγ υ ν α ι κ ε ί α ,ϊ χ λ ε ί π ε ι ν ,* * )τ ά σ υ ν ή θ ηκ α ιε υ λ ό γ ακ α ιά ν & ρ ώ π ί -ν α .Κ α ι ν ό νγ ά ρκ α ικ ρ ε ΐ τ τ ο νλ ό γ ο νκ α ιθ ε ί ο νυ ν τ ω ςτ ό α ν τ ο μ α θ έ ςγ έ ν ο ς ,ο υ κά ν θ ρ ω π ί ν α ι ςέ π ι ν ο ί α ( ς ,« λ λ *ε ν θ έ ωμ α ν ί ασ υ ν ι σ τ ά μ ε ν ο ν .Ή ά γ ν ο ε ϊ ςό τ ια ΰδ έ ο ν τ α ιπ ρ ο ςτ ο ντ ό / . ο νμ α ι ώ νΈ β ρ α ΐ α ι; Τ ί κ τ ο ν σ ιδ έ , ω ς φ η α ιΜ ω ' ν σ ή ς , π ρ ι νε ϊ ς ε λ θ ε ϊ ντ ά ςμ α ία ς * * * )λ έ γ ωδ εμ ε θ ό δ ο υ ς ,τ έ χ ν α ς ,ί π ι σ τ η μ α ς ,φ ΰ σ ε ιμ ό ν ηχ ρ ώ μ ε ν α ισ υ ν ε ρ γ ώ .. Π α γ κ ά λ ω ςδ έ κ α ιπ ρ ο ς φ ν ε - 4 ~ ία τ ά τ ο ν ςό ρ ο υ ςά π ο ύ ί δ ω σ ιτ ο ϋα υ τ ο μ ά τ ο υ ς, ε ν μμ ί ν ΐ ' .. τ ο ι ο ύ τ ο ν ,τ οτ α χ ύε ν ρ ι σ κ ό μ ε ν ο ν, έ τ ε ρ ο ν δ ε ,8 π α ρ έ -

* 3Ο β β .2 1 ,* . —* * )Ο β η .1 β ,Ι ί .— * )Ε χ ο ά .1 ,9 .

Page 154: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 154/335

1 4 6Ρ Η Λ · .Ι ϋ Ο .Β ΕΡ Κ Ο Ρ ϋ β Ι δ .$ . 3 0 . 3 1 .

δ ω χ ε νο 9 - ε ό ς .Τ ό μ ε ν ο υ νδ ι δ α σ κ ό μ ε ν ο νμ α κ ρ ό ν

χ ρ ό ν ο υδ ε ΐ τ α ι, τ ό δ ε φ ύ σ ε ιτ α χ ύτ ε χ α ιτ ρ ό π ο ντ ιν άά χ ρ ο ν ό νε σ τ ί 'κ α ιε κ ε ί ν ομ ε να ν & ρ ω π ο ν ,τ ο ν τ οδ ί & ε ό νύ φ η γ η τ η νε χ ε ι .Τ ο νμ ε νδ ηπ ρ ό τ ε ρ ο ν' ό ρ ο νκ α τ ε ' τ α ' ξ ε νε ν π ε ν σ ε ι, τ ι τ ο ϋ τ οο τ α χ ύε υ ρ ε ς ,ωΤ ί ' κ ν ο ν ; * )Τ ο ν( ί ^ έ τ ε ρ ο νε ν ά π ο κ ρ ί σ ε ιφ ά σ κ ω ν ο π α ρ ε δ ω κ εκ ύ ρ ι ο ςό & ε ό ς .

§ . 3 1 . Ε σ τ ίδ ε <κ α ιτ ρ ί τ ο ςο ρ ο ςτ ο ν α ν τ ο - 'μ α θ ο ύ ς, τ ο ά ν α β α ΐ ν ο ν .α υ τ ό μ α τ ο ν .Λ έ γ ε τ α ιγ α ρε ν τ ο ι ςπ ρ ο τ ρ ε π τ ι χ ο ΐ ς, Ο ύα π ε ρ ε ΐ τ ε ,ο υ δ ίμ ηά μ η -σ η τ ετ ά α υ τ ό μ α τ αά ν α β α ί ν ο ν τ αα ΐ τ ή ς .* * )Τ έ χ ν η ςγ ά ρο υ δ ε μ ί α ςχ ρ ε ί ατ ι ]φ ύ σ ε ι ,τ ο υθ ε ο ϋσ π ε ί ρ ο ν τ οα ν τ ά ,κ α ιτ ι )γ ε ω ρ γ ι κ ήτ έ χ ν ητ ε λ ε ς φ ο ρ ο ν ν τ ο ςω ςα να υ τ ό μ α τ ατ ά ο υ κα υ τ ό μ α τ α, π λ η νπ α ρ 'ό σ ο νε π ι -ν ο ί α ςα ν θ ρ ω π ι ν ή ςο υ κέ δ ε ή & ητ όπ α ρ ά π α ν .Ο ιπ ρ ο -

' τ ρ ε π ε ιδ ι μ ά λ λ ο ν ,η γ ν ώ μ η να π ο φ α ί ν ε τ α ι ·π α ρ α ι ν ώμ ε νγ ά ρε ί π ε να ν ,μ ηα π ε ί ρ η τ ε, ο ϋ δ *ο υ μ ηά μ ή -σ ε τ ε 'α π ο φ α ι ν ό μ ε ν ο ςδ ε ο υα π ε ρ ε ΐ τ ε ,ο ύ δ έμ η' ά μ ϊ η σ η τ ετ ά α υ τ ό μ α τ α .Ο ΐ ςγ ά ρά π α ν τ ο μ α τ ί ζ οε κ φ ύ σ ε ω ςε π ι τ υ γ γ ά ν ο μ ε ν, τ ο ύ τ ω νο ύ τ ετ ά ςα ρ χ ά ς

5 7 2ο ν τ ετ ά τ ε λ ηπ α ρ1 ε α ν τ ο ΐ ςώ ςα ν α ί τ ι ο υ ς ε υ ρ ίΌ ϊ . μ ε ν' ά ρ χ ημ ε νο υ νο σ π ό ρ ο ς ,τ ε λ ε υ τ ηδ ε 6ά μ η τ ο ς .

Λ μ ε ι ν ο ν« Γε κ ε ί ν οε κ δ ε ξ α α & α ι' π ά α αά ρ χ ηκ α ιπ ά γτ έ λ ο ςα ν τ ό μ α τ ό νε σ τ ί ν ,ί σ ο ντ ω, φ ύ σ ε ω ςο ύ χη μ ί -■ τ ε ρ ο νέ ρ γ ο ν· ο ί ο ν ,ά ρ χ ητ ι ςτ ο νμ α ν & ά ν ε ι ν; Λ η λ ο νο τ ιη ε ν τ ωδ ι δ α σ κ ό μ ε ν ο )φ ύ σ ι ςε ν π α ρ ά δ ε χ τ ο ςο ν σ απ ρ ο ςτ ά κ α τ άμ έ ρ ο ςθ ε ω ρ ή μ α τ α .Τ ι ςδ ε τ ο ντ ε -λ ε ι ο ν σ & α ιπ ά λ ι ν; Ε ι δ ε ιμ η δ έ νυ π ο σ τ ε ι λ ά μ ε ν οε ιπ ε ί ν, η φ ύ σ ι ς .Ί ί ρ ο χ ο π ά ςμ ε νο υ ν ε μ π ο ι η σ α ικ α ιο δ ι δ ά σ κ ω νι κ α ν ό ςτ η νδ ' ε π 'ά κ ρ ο ντ ε λ ε ι ό τ η τ αό& ε ό ςμ ό ν ο ς ,η ά ρ ι σ τ ηφ ύ σ ι ς .Ο τ ο ύ τ ο ι ςε ν τ ρ ε φ ό μ εν ο ςτ ο ι ςδ ο γ μ α σ ιτ η νη ί δ ι ο νε ί ρ ή ν η νά γ ε ι ,π ό ν ω νά φ ε ψ ε ν ο ςά τ ρ ύ τ ω ν .Α δ ι α φ ο ρ ε ίδ £ε β δ ο μ ά δ ο ςε ι ρ ή ν η

* ) 0 · η .2 7 , 2 0 .—* * ) 'Ο β ϋ .2 5 ' .Λ . Λ , .

Page 155: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 155/335

Ρ Π Ι Ι . .Ι ϋ Ο .Ρ ΕΡ Κ Ο Ρ Τ Ι Ο Ι 8 .{ . 3 1 . 3 2 .1 4 7

χ α τ άτ ο νν ο μ ο & Ι τ η ν' ί ν γ α ρα ν τ ί ]τ ο δ ο χ ε ΐ νέ ν ε ρ -γ ε ϊ να π ο τ ι & ε μ ε ν ηγ ι ' ν ε σ ι ςα ν α π α ύ ε τ α ι .Ι Τ ρ ο ς η χ ό ν τ α >ο ν νλ έ γ ε τ α ι , Κ α ιε ' σ τ α ιτ α σ ά β β α τ ατ η ςγ η ς υ μ ΐ νβ ρ ο ' ι μ α τ α, δ ι 7υ π ο ν ο ι ώ ν .Τ ρ ό ψ ι μ ο νγ α ρχ α ιά π ο -λ ά ν σ τ ό νμ ό ν ο ν ,η ε ν θ ε ώά ν ά π α ν σ ι ς ,τ ο μ έ γ ι σ τ ο να γ α θ ό νπ ε ρ ι π ο ι ο ν σ α ,τ η ν ά π ό λ ε μ ο νε ι ρ ή ν η ν .Ή μ ε νγ α ρ χ α τ άπ ό λ ε ι ςά ν α χ ε ' χ ρ α τ α ιέ μ φ ν λ ί ωπ ο λ ε μ ώ ,ηδ ε - ψ υ χ ή ς ,α μ ι γ ή ςδ ι α φ ο ρ ά ςα π ά σ η ςε σ τ ί ν .' Ε ν α ρ -γ ε σ τ ά τ η νδ έ μ ο ιδ ο χ ε ΐτ η να ν ε υζ η τ ή σ ε ω ςε ΐ ρ ε σ ι νπ α ρ ι σ τ α ν ε ι νδ ι ατ ο ύ τ ω ν , Ο τ α νε ϊ ς α γ ά γ τ )σ εχ ύ ρ ι ο ςο & ε ό ςσ ο νε ι ςτ η ν γ η νη νω μ ο σ ετ ο ι ςπ α τ ρ ά σ ισ ο νδ ο ν ν α ίσ ο ι ,π ό λ ε ι ς μ ε γ ά λ α ςχ α ιχ α λ ά ς ,α ςο ν χω χ ο δ ό μ η -α α ς ,ο ι κ ί α ςπ λ ή ρ ε ι ςπ ά ν τ ω ν α γ α θ ώ ν ,α ςο ν χέ ν έ π λ η -σ α ς , λ . ά χ χ ο ν ςλ ε λ α τ ο μ η μ έ ν ο υ ς, ο υ ςο ν χί ' ξ ε λ α τ ό -4 7 6μ η σ α ς, α μ π ε λ ώ ν α ςχ α ιε λ α ι ώ ν α ς ,ο υ ςο ν χέ φ ν τ ε ν - Ρ .σ « ? · * )δ ρ α ςτ η νά φ θ ο ν ί α ντ ώ νχ ε / ν μ έ ν ω νμ εγ ά λ ω νχ α ιε τ ο ί μ ω νπ ρ ο ςχ τ η σ ι νχ α ιά π ό λ α υ σ ι να γ αθ ώ ν; Ε Ι χ ά ζ ο ν τ α ιδ ε π ό λ ε σ ιμ ε να ϊ γ ε ν ι χ α ϊά ρ ε τ α ι ,δ ι ό τ ιί π ϊπ λ ε ί σ τ ο ν ε υ ρ ν ν ο ν τ α ι· ο ϊ χ ί α ι ςδ έ α ϊ Ι ν ε ΐ δ ε ι ,σ τ έ λ λ ο ν τ α ιγ α ρε ι ςβ ρ α χ ν τ ε ρ ο να ν τ α ιχ ν χ λ ο ν' λ ά χ -χ ο ι ςδ έ α ϊ ε ν φ ν ε ΐ ςψ ν χ α ι, α ϊ ε υ π α ρ ά δ ε χ τ ο ισ ο φ ί α ς ,ώ ς ε κ ε ί ν ο ιύ δ α τ ο ς' ά μ π ε λ ώ σ ιδ έ χ α ι Ι λ α ι ώ σ ι να ϊπ ρ ο χ ο π α ιχ α ΐα υ ξ ή σ ε ι ςχ α ϊχ α ρ π ώ νγ ε ν έ σ ε ι ς .Κ α ρπ ό ςδ ' ε π ι σ τ ή μ η ςδ θ ε ω ρ η τ ι κ ό ςβ ί ο ς ,α χ ρ α τ ο νε ί ι -φ , ρ ο σ ΰ ν η νπ ε ρ ι π ο ι ώ νο > ςά π 3ο ί ν ο υ, χ α ιν ο η τ ό νφ έ γγ ο ςώ ςα π όφ λ ο γ ό ς ,η ςε λ α ι ο ντ ρ ο φ ή .

ξ . 3 2 . Τ α ΰ τ αχ α ιπ ι ρ ϊε υ ρ έ σ ε ω ςε ί π ό ν τ ε ς ,μ έ τ ι -μ ε νε ξ η ςΙ π ιτ α ά κ ό λ ο ν θ - ατ η ςέ φ ό δ ο υ . Ε υ ρ ε νο υ ν ,φ η σ ι ν, α υ τ ή νά γ γ ε λ ο ς χ υ ρ ί ο υέ π ϊτ η ςπ η γ ή ςτ ο νν δ α τ ο ς . * * }Λ έ γ ε τ α ιδ έ π ο λ λ α χ ώ ςπ ψ η ,ε ν αμ ε ν

τ ρ ό π ο νό η μ έ τ ε ρ ο ςν ο υ ς ,έ τ ε ρ ο νδ έ, η λ ο γ ϊ χ ηε ξ ι ςχ α ιπ α ι δ ε ί α ,τ ρ ί τ ο νδ έ , η φ α ν λ ηδ ι ά θ ε σ ι ς ,τ έ τ α ρ τ ο ν ,■ η σ π ο ν δ α ί αχ α ιε ν α ν τ ί ατ α ύ τ η ς, π έ μ π τ ο ν ,α υ τ ό ςο

* )Ο β α « .β , 1 0 .— * * )Ο β η .1 6 ,7 .Ο 2

Page 156: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 156/335

1 4 8 Ρ Η 1 Χ .Ι ϋ ϋ .Ό ΕΡ Β Ο Ρ Ι Γ 6 Ι 8 .$ : 3 2 .

5 7 3 . τ ώ νό λ ω νπ ο ι η τ ή ςχ α ϊπ α τ ή ρ .Τ ά ςδ £ τ ο ν τ ω ν

Μ τ , π ί σ τ ε ι ςο ί ά ν α γ ρ α φ έ ν τ ε ςδ η λ ο ϋ σ ιχ ρ η σ μ ο ίτ ί ν ε ς ,ο ν νε ϊ α ι ν, ε π ι σ κ ε π τ έ ο ν .Ί ' Λ ι δ ε τ α ίτ ι ς ε ν ά ρ / χτ η ςν ο μ οθ ε σ ί α ςμ ε τ άτ η νκ ο σ μ ο π ο ί ϊ α νε υ θ ύ ςτ ο ι ό ς δ ε· 1 Τ ; ; ^$ ίά ν έ β α ι ν ε νε κ τ η ςγ η ς ,κ α ιε π ό τ ι ζ επ α ντ οπ ρ ό ς ω π ο ν% η ςγ η ς . * ) Ο ιμ ε νο ν να λ λ η γ ο ρ ί α ςχ α ϊφ ύ σ ε ω ςτ η ςκ ρ ΰ π τ ε σ θ α ιφ ι λ ο ν σ η ςα μ ύ η τ ο ι ,τ η νε ϊ ρ η μ ί ν ή νε ΐ κ ά ζ ο υ σ ιπ η γ η ντ ω Α ί γ υ π τ ί ωπ ο τ α μ ώ, ο ς χ α τ ά

π α νέ τ ο ςά ν α χ ε ό μ ε ν ο ςλ ι μ ν ά ζ ε ιτ η ν π ε δ ι ά δ α ,μ ο ν ο ν -α ν χά ν τ ί μ ι μ ο νο ν ρ α ν ο νδ ΰ ν α μ ι νε π ι δ ε ί κ ν υ σ θ α ι■ χ ώ ν .Ό γ α ρχ ε ι μ ώ ν α ςτ α ΐ ςα λ λ α ι ςχ ώ ρ α ι ςο υ ρ α ν ό ς ,

τ ο ν τ 'Α ϊ γ ν π τ ωθ έ ρ ο υ ςα κ μ ά ζ ο ν τ ο ςο Ν ε Ώ . ό ςε σ τ ί ν .Ό μ ε νγ α ρά ν ω θ ε νί π ϊ γ η ντ ο ν υ ε τ δ να π ο σ τ έ λ λ ε ιδ δ έ κ ά τ ω θ ε να ν ω ,τ ο π α ρ αδ ο ξ ο τ α τ ο ν, ν ω ν ,α ρ δ ε ιτ ά ςά ρ ο ν ρ α ς . Ο θ ε νο ρ μ η θ ε ί ςκ α ιΜ ω ν σ η ςα θ ε ο να ν έ γ ρ α ψ ετ ο νΑ ι γ ν π τ ι ο ντ ρ ό π ο ν ,γ η νο υ ρ α ν ο ύπ ρ ο -κ ρ ί ν ο ν τ α ,κ α ιτ ω νο λ υ μ π ί ω ν τ αχ ε ρ σ α ί α ,κ α ι• ψ υχ ή ς̂ τ όσ ώ μ α .Α λ λ άπ ε ρ ϊμ ε ντ ο ύ τ ω να υ θ ί ςπ ο τ ιϊ ν έ σ τ α ιλ έ γ ε ι ν, ο τ α νέ π ι τ ρ έ π ω σ ι νο ι κ α ι ρ ο ί .Ν υ ν ϊδ &—σ τ ο χ α σ τ έ ο νγ α ρτ ο υμ η μ α κ ρ η γ ο ρ ε ϊ ν—Ι π α ν ι -τ έ ο νί π ιτ η νδ ι 'υ π ο ν ο ι ώ νά π ό δ ο σ ι ν ,κ α ι λ ε κ τ έ ο ντ ο π η γ η νά ν α β α ί ν ε ι νκ α ϊπ ο τ ί ζ ε ι νπ α ντ ο π ρ ό ς ω π ο ντ η ςγ η ς τ ο ι ο ύ τ ο νε ί ν α ι .Τ οη γ ε μ ο ν ι κ ο νη μ ώ ν ,ε ο υ -κ ό ςπ η γ τ ι, δ υ ν ά μ ε ι ςπ ο λ λ ά ςο ΐ α δ ι άγ η ςφ λ ε β ώ νάχ ρ ιτ ω να ι σ θ ή σ ε ω ν ο ρ γ ά ν ω ν ά ν ο μ β ρ, τ ά ςδ υ ν άμ ε ι ςτ α ύ τ α ς ,ο φ θ α λ μ ώ ν, ω τ ω ν ,ρ ι ν ώ ν, τ ώ νά λ λ ω ν ,α π ο σ τ έ λ λ ε ι« ί ί 1 ε ί σ ιπ α ν τ ό ςζ ώ ο υ ,π ε ρ ϊκ ε φ α λ ή νκ α ιπ ρ ό ς ω π ο ν .Π ο τ ί ζ ε τ α ι ο υ νω ς π ε ρά π οπ η γ ή ς ,4 7 7τ ο ΰκ α τ άψ υ / ή νη γ ε μ ο ν ι κ ο ύτ δ σ ώ μ α τ ο ςη γ ε μ ο ν ι κ οπ ρ ό ς ω π ο ν, τ ο μ ε νο ρ α τ ί κ ο νπ ν ε ϋ μ ατ ε ί ν ο ν τ ο ςε ϊ ςό μ μ α τ α ,τ ο δ ε ά κ ο ν σ τ ι κ ό νε ι ςο υ ς ,ε ι ςδ εμ υ χ τ η ρ α ςτ ο ο σ φ ρ ή σ ε ω ς, τ ο α νγ ε ν σ ε ω ςε ι ςσ τ ό μ α ,χ α ϊτ ο& φ η ςε ι ςά π α σ α ντ ή νί π ι φ ά ν ε ι α ν .

* ) Ο β η .2 , 6 .

Page 157: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 157/335

Ρ Η Κ . .Ι ϋ ϋ .Ώ ΕΡ Κ 0 Γ ϋ 6 Ι 8 .} . 3 3 . 1 4 9

5 · 3 3 . Ε ι σ ιδ έ κ α ιτ η ςπ α ι δ ε ί α ςπ ο λ ύ τ ρ ο π οπ η γ α ι, α ΐ ςό ρ θ ο ικ α ιτ ρ ο φ ι μ ώ τ α τ ο ιλ ό γ ο ι, κ α θ ά -π ε ρσ τ ε λ έ χ ηφ ο ι ν ί κ ω ν ,π α ρ ε ν έ β λ α σ τ ο ν .' ^ Η λ θ ο νγ α ρ ,φ η σ ι ν, ' ' ε ι ςΛ ί λ ε ) μ ,κ α ΐέ ν Α ϊ λ ε ι μη σ α νδ ο ' ) -δ ε κ απ η γ α ιυ δ ά τ ω ν ,κ α ιε β δ ο μ ή κ ο ν τ ασ τ ε λ έ χ ηφ ο ιν ί κ ω ν· π α ρ ε ν έ β α λ ο ν. δ έ ε κ ε ίπ α ρ άτ ά ύ δ α τ α . * )Α ϊ λ ε ι μπ υ λ ώ ν ε ςε ρ μ η ν ε ύ ο ν τ α ι ,ε ί ς ό δ ο ντ η ςπ ρ ο ςά ρ ε -τ η ν σ ν μ β ο λ ο ν . Ω ς π ε ργ α ρ■ ο ι κ ι ώ νά ρ χ α ιπ υ λ ώ ν ε ς ,χ α ιά ρ ε ψ η ς ·τ ά 'έ γ κ ν κ λ ι απ ρ ο π α ι δ ε ν μ ά τ α .Τ έ λ ε ι ο ς( Γ

α ρ ι θ μ ό ςο δ ώ δ ε κ α> μ ά ρ τ υ ςδ έ έ ζ ω δ ι α κ ό ςε νο υ ρ άν ι ακ ύ κ λ ο ς ,τ ο σ ο ΰ τ ο ι ςκ α τ η σ τ ε ρ ι σ μ έ ν ο ςφ ω ς φ · ό ρ ο ι ςα ~σ τ ρ ο ι ς .Μ ά ρ τ υ ςκ α ιη η λ ί ο υπ ε ρ ί ο δ ο ς' μ η σ ιγ α ρδ ώδ ε κ ατ ο νέ α υ τ ο ϋ π ε ρ α τ ο ΐκ ν κ λ ο ν ,ι σ α ρ ί θ μ ο υ ςτ ε τ ο ι ςέ ν ι α υ τ ο ϋμ η σ ι τ ά ςη μ έ ρ α ςκ α ιτ ά ςν υ κ τ ό ςώ ρ α ς< * -• γ ο υ σ ι νά ν θ ρ ω π ο ι . ·\ & ϊ ω ' ν ύ ή ςδ \ ο υ κέ ν ο λ ί γ ο ι ςυ μ ν ε ίτ ο ν α ρ ι θ μ ό ν ,δ ώ δ ε κ αφ υ λ ά ςτ ο ΰέ θ ν ο υ ςα ν α γ ρ α φ ώ ν

α ρ τ ο ν ςδ ώ δ ε κ ατ η ςπ ρ ο θ έ σ ε ω ςν ο μ ο θ ε τ ώ ν, λ ί θ ο υ ςε ν ο ΐ ς α ϊ γ λ υ φ α ι ,δ ώ δ ε κ ατ ι ]ι ε ρ αέ σ θ ή τ ιτ ο υπ ο -δ η ρ ο υ ςε ν δ ύ μ α τ ο ςε π ί τ ω λ ο γ ί ωσ ν ν υ φ α ί ν ε ι ν* « -

5 7 4λ ε ΰ ω ν .Υ μ ν ε ίμ έ ν τ ο ικ α ιτ η νδ ε κ ά δ ιπ ο λ υ π λ α -$ 1 . σ ϊ α ζ ο μ έ ν η ν( β δ ' ο μ ο . δ α, ν ν ν ϊμ ε ν ε β δ ο μ ή κ ο ν τ αφ ο ί ν ι - ,

χ ϋ ς- π α ρ άτ α ΐ ςπ η γ α ΐ ςε ί ν α ιλ έ γ ω νέ ν ε τ έ ρ ο ι ςδ έ ^π ρ ε σ β υ τ έ ρ ο υ ςμ ό ν ο υ ς ε β δ ο μ ή κ ο ν τ α, ο ϊ ς τ ο θ ε ί ο ν

Ι π ε ν έ μ ή θ ηκ α ιπ ρ ο φ η τ ι κ ό νπ ν ε ϋ μ α .Κ α ιπ ά λ ι νί * »ρ ε ΐ αμ ό σ χ ω ν - ·ε β δ ο μ ή κ ο ν τ αέ ν δ ι α ι ρ έ σ ε α ικ α ιτ ά ' ξ ε σ ι νέ ν α ρ μ ο ν ί ο ι ς, ε ο ρ τ ήτ ω νσ κ η ν ώ νπ ρ ο ς α γ ο μ έ ν ω ν .* * )Β ο ν θ υ τ ο ν ν τ α ιγ α ρο υ κα θ ρ ό ο ι ,ά λ λ 'έ ν η μ έ ρ α ι ςε π τ ά ,τ η ςα ρ χ ή ςα π ότ ρ ι ς κ α ί δ ε κ ατ α ύ ρ ω νγ ε ν ο μ έ ν η ς .Ο υ ~χ ω γ ά ' ό' κ α τ άτ η νε ν ό ςν φ α ί ρ ε σ ι νά ε ιμ έ χ ρ ιτ η ςε β δ ό μ η ςε μ ε λ λ ε ν6 τ ω νε β δ ο μ ή κ ο ν τ ασ η ν τ ε θ ε ί ςα ρ ι

θ μ ό ςέ κ π λ η ρ ο ν σ θ α ι .Π α ρ α γ ε ν ό μ ε ν ο ιδ έ ε ι ςτ ο υ ςθ ν -ρ ώ ν α ςα ρ ε τ ή ς , τ ά π ρ ο π α ι δ ε ν μ ά τ α, κ α ϊθ ε α σ ά μ ε ν ο ιπ η γ ά ς, κ α ιπ α ρ 'α ν τ α ΐ ςε ρ ν ηφ ο ι ν ί κ ω ν ,σ τ ρ α τ ο π ί ~

* )Ε * ο Λ .1 5 ,2 7 .— * * )Ν ι ι η ι .5 9 ,1 3 .

Page 158: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 158/335

1 5 0Ρ Η Ι Ι , .Ι ϋ ϋ .Ό ΕΡ Κ Ο Β ϋ Ο Ι 8 .{ . 3 3 .3 4 .

δ ε ν ε ι νο υπ α ρ άτ ο ι ςφ ν τ υ ΐ ς, α λ λ άπ α ρ άτ ρ ΐ ςν δ α α ιλ έ γ ο ν τ α ι . * )/ / < «τ ( ; Ο τ ιφ ο ι ν ί κ ιμ ε νχ α ιτ α ι ν ί α ι ς

ο ι π α ν τ ε λ ο ύ ςα ρ ε τ ή ςε π ι φ ε ρ ό μ ε ν ο ιτ ά α & λ ακ ο σ μ ο ύ ντ α ι ,ο ι δ ε ϊ τ ι χ ο ρ ε ί ο ν τ ε ςτ ο ι ςπ ρ ο π α ώ ε ν μ α σ ι να τ «μ α & ή σ ε ω ςδ ι ψ ώ ν τ ε ς ,π α ρ άτ α ϊ ς- δ ν ν α μ ε ν α ι ςα ρ -δ ε ι νχ α ϊ 'π ο τ ί ζ ε ι ντ ά ςψ υ γ ά ςα υ τ ώ νε π ι σ τ ή μ α ι ςι δ ρ ύ ο ν τ α κ

$ . 3 4 . Τ ο ι α ϋ τ α ι, μ £ νε ϊ σ ι να ί π α ι δ ε ί α ςτ η ςμ έσ η ςπ η γ ν η, τ η νδ >ά φ ρ ο α ΰ ν η ςε π ι σ χ ε ψ ω μ ε & α, π & ρ ΐ

η ς λ ε λ ά λ η κ ε νο ν ο μ ο θ έ τ η ςί υ δ ε, Ο ς' α νχ ο ι μ η & ημ ε τ άγ υ ν α ι κ ό ςά π ο κ α ' ά η μ ί ν η ς, τ η νπ η γ ή να υ τ ή ς4 7 8α π ε κ ά λ υ ψ ε ,χ α ια ν τ ηα π ε κ ά λ υ ψ ετ η νρ ί σ ι ντ ο ϋ« - Ρ .μ α τ ο ςα ν τ η ς· ε ξ ο λ ο & ρ ε ν Ο - η τ ω σ α να μ φ ό τ ε ρ ο ι . * * )Γ υν α ί κ ατ η να ϊ σ & η σ ι νκ α λ ε ί, ν ο υ νά ν δ ρ αα υ τ ή ςυ π ο - ,τ ι θ έ μ ε ν ο ς .ί 4 π ο κ ά & η τ α ιδ ε η α Υ σ & η β ι ς ,ό # ε ρε σ τ ί ν ,ά π ω τ ά τ ωχ α Θ - έ ζ ε τ α ι . Ο τ α νο υ νά π α λ ι π ο ΐ σ ατ ο ν

γ ν ή σ ι ο νά ν δ ρ α, ε φ ι δ ρ ν η τ α ιτ ο ι ςδ ε λ ε ά ζ ο υ σ ιχ α ιφ θ - ε ί ρ ο υ σ ι να ι σ & η τ ο ϊ ς ,κ α ιε ρ ω τ ι κ ώ ςε κ ά σ τ ο ι ςε μ π ) > ε -χ η τ α ι 'τ ό τ 'ο υ νε ΐ π ρ ο ςν π ν ο ντ ρ ά π ο ι τ οο ν ο ϋ ς ,ε γ ρ η γ ο ρ ε ν α ιδ ε ο ν, τ η νπ η γ η ντ η ςα ί σ & ή σ ε ω ςά π ί χ ά -λ ν ψ ε ν, α υ τ ό ν ,—α υ τ ό ςγ ά ρη ν ,ω ς π ε ρε φ ή ν, τ , ή ς,α ι σ & ή σ ε ω ςπ η γ ή— τ ο ϋ τ οδ ε ε σ τ ί ν, ά σ τ ε γ ο ν- χ α ιά τ ε ί χ ι σ τ ο νχ α ιε ί ε π ι β ο ν λ ε ν τ ο νχ α τ ε σ κ ε ΰ α σ ε νε α υ τ ό ν .

Ο ύμ η νά λ λ ακ α ιε κ ε ί ν ηα π ε κ ά λ υ ψ ετ η νρ ν σ ι ντ ο ϋα ' ί μ α τ ο ςα υ τ ή ς .' Ρ ε ' ο ν σ αγ ά ρπ α σ αα ϊ σ θ - η σ ι ςπ ρ ο ςτ ο ε κ τ ό ςα ι σ ύ - η τ ό νά π ο κ α λ ΰ π τ ε τ α ι· μ ε νχ α ι σ τ έ λ λ ετ α ιδ ι α κ ρ α τ ο υ μ ε ν ηλ ο γ ι σ μ ω .Κ α τ α λ ε ί π ε τ α ιδ ε έ ρ ημ ο ς ,χ η ρ ε ί σ α σ αή γ ε μ ό ν ο ςό ρ θ ο ϋ' κ α κ ό νδ εβ α ρ ΰ τ α -τ ο νω ς π υ λ ε ιτ ό ά τ ε ί χ ι σ τ ο ν, ψ υ χ ήτ ό ά φ ν λ α κ τ ο νΤ Ι ό το νν α φ ύ λ α κ τ ο ςγ ί ν ε τ α ι ;* Ηό τ α νά σ τ ε γ ο ςμ ε Ρό ρ α σ ι ς ,χ ε χ υ μ ί ν ηπ ρ ο ςτ ά ο ρ α τ ά· ά σ τ ε γ ο ςδ εα κ ο ή ,φ ω ν α ΐ ςά π ά α α ι ςε ν α ν τ λ ό ν μ έ ν η' ά σ τ ε γ ο ιδ ε ό σ μ α ικ α ία ι σ υ γ γ ε ν ε ί ςδ υ ν ά μ ε ι ς χ α τ α λ ε ι φ & ε ΐ α α ιπ ρ ο ςο τ ι

* )Έ χ ο Λ .1 5 ,2 7 .—♦ * )Ι λ τ .2 0 ,1 8 .

Page 159: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 159/335

Ρ Η Ο . .Ι ϋ ϋ .Β ΕΡ Η Ο Ρ ϋ & Ι δ .} .3 4 .3 5 . 1 5 1

« ν ο ί κ α τ α τ ρ έ χ ο ν τ ε ςβ ο ν λ ω ν τ α ιδ ι α θ ε ΐ ν α ι ,π α θ ε ΐ νε τ ο ι μ ό τ α τ α ι .' Ά σ τ ε γ ο ςδ ε κ α ι6 π ρ ο φ ο ρ ι κ ό ςλ ό γ ο ς ,

5 7 5ο ςμ ν ρ ί ατ ω να π ο ρ ρ ή τ ω ν, - ί ί τ ΐμ η δ ε ν ό ς τ η νφ ο ρ ά ν' Μ . , ά ν ω & ο ν ν τ ο ς, ά χ α ί ρ ω ςε ς ε λ ά λ η σ ε' ρ ν ε ι ςγ ο ϋ νά χ ω -λ ΰ τ ω ςμ ε γ ά λ α ςβ ί ω νυ π ο 9 ε ' ο ε ι ςό ρ 9 ά ςο ί αΙ ν γ α -λ ή ν γ ιπ λ έ ο υ σ α ς, π ε ρ ι ε τ ρ ε ψ ε ν .Ο ν τ ό ςΙ α τ ι νο μ έ γ α ςκ α τ α κ λ υ σ μ ό ς, ί ν ω ' ' ά ν ε ω χ θ η σ α νμ ε νο ι χ α τ α § ρ α ~χ τ α ιτ ο νο υ ρ α ν ο ί , * )λ ε ' γ ωό ι τ ο νν ο ν ' ά π ε κ α λ ν -φ & η σ α νδ ε α ί π η γ α ϊτ η ςα β ύ σ σ ο υ ,τ ο ν τ ί σ τ ιτ η ς

α ί σ & η ο ε ω ς .Μ ό ν ω ςγ α ρό ν τ ω ςή ψ υ χ ήκ α τ α κ λ ύ ζ ετ α ι, ά ν ω θ ε νμ ε νώ ς π ε ρα π' ο ν ρ α ν ο ντ ο νν ο ν, κ α -- τ α ρ ' ρ α γ έ ν τ ω να δ ι κ η μ ά τ ω ν, χ ά τ ω & ε νδ ε ω ς π ε ρά τ ι ό

γ η ςτ η ς α ϊ σ Ο ή σ ε ω ς, α χ ο μ β ρ η α ά ν τ ω ντ ω νπ α & ώ ν .Ο υχ ά ρ ι να π α γ ό ρ ε υ αΊ Υ Ι ω ν α ή ς ά σ χ η μ ο σ ν ν η νπ α τ ρ ό ςχ α ϊμ η τ ρ ό ςα π ο χ α λ ί π τ ε ι ν * * )ε ι δ ω ςσ α φ ώ ςη λ ί χ ο νΙ α τ ϊκ α κ ό ντ α α μ α ρ τ ή μ α τ ατ ο νν ο νκ α ιτ η ςα ϊ σ θ η -

α ε ν ι ςμ ηέ π ε χ ε ι νκ α ιε π ι κ ρ ν π τ ε ι ν, α λ λ 'ώ ς π ε ρκ α τ ο ρθ ώ μ α τ απ ρ ο φ ε ' ρ ε ι νε ι ς' μ ί σ ο ν .ξ . 3 5 . Λ ' ί δ 'ε ί σ ι να ϊ τ ω να μ α ρ τ η μ ά τ ω νπ η γ α ϊ ,

τ η νδ έ φ ρ ο ν η α ε ω ςε ρ ε ν ν η τ έ ο ν .Ε ϊ ςτ α ΰ τ η νη υ π ομ ο ν ήχ ά τ ε ι σ ι, ' Ρ ε β έ κ κ α , χ α ϊτ ότ η ςψ υ χ ή ςα λ ο ντ ι λ η ρ ώ σ α σ αά γ γ ε ΐ ο ν ,α ν α β α ί ν ε ι τ η νκ ά θ ο δ ο να ν ο δ ο νι ι π ό ν τ ο ςτ ο νν ο μ ο θ έ τ ο υφ ν σ ι χ ώ τ α τ α .Π ρ ο ςγ α ρν -• ψ ο ςε ξ α ί ρ ε τ α ιτ ο α ρ ε τ ή ς, ε ι τ ι ςα να π *α λ α ζ ο ν ε ί α ςτ η ςν π ε ρ α ΰ χ ο υδ ι α ν ο ή τ α ι κ α τ ί ρ χ ε σ θ α ι .Λ έ γ ε ιγ ά ρ , Κ α τ α β α α αδ ε ε π ϊτ ή νπ η γ ήν , ε π λ η α ετ η νν δ ρ ί α ν ,χ α ϊά ν έ β η .Ή δ ' ε σ τ ί νή θ ε ί ασ ο φ ί α, ε ξ η ςα τ ε4 7 9χ α τ άμ έ ρ ο ςε π ι σ τ ή μ α ιπ ο τ ί ζ ο ν τ α ι, χ α ϊο σ α ι· ψ ν χ α ϊΡ .φ ι λ ο θ ε ά μ ο ν ε ςϊ ρ ω τ ιτ ο νά ρ ι σ τ ο νκ α τ ι ' σ χ η ν τ α ι . Ί 'τ τ \ 6 ι ε ρ ό ςλ ό γ ο ςτ η π η γ ήπ ρ ο ς φ ν έ σ τ α τ α ο ντ ί θ ε τ α ι , κ ρ ί σ ι να ν τ ή νχ α ϊ ά γ ί α νπ ρ ο ς α γ ο -ρ ε ί ω ν . Ι ά ν α σ τ ρ ε ' - ψ α ν τ ε ςγ ά ρ ,φ η σ ϊ ν, η λ θ ο νε π ϊ τ ή ν π η γ ή ντ η ςκ ρ ί σ ε ω ς ,α ν τ ηε α τ ϊΚ ά δ -

· . Ο ο α7 , 1 ί .— ) Ι . β τ .1 8 ;7 . — * )6 * » ι .2 * ,Ι δ .

Page 160: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 160/335

1 5 2Ρ Η Ι Ι , .ΐ ρ θ .Ό ΕΡ Κ Ο Ρ ϋ β Ι δ .{ .3 5 .ί 6 .

$ η ς· > »* ) κ α λ ε ί τ α ιδ ε Ι ί ά δ δ η ςά γ ι ο ς .Μ ο ν ο ν ο ν χέ κ β ο ακ α ικ έ χ ρ α γ ε ν, ο τ ιη τ ο νδ ε ο ϋσ ο φ ί αα γ ί ατ έ

ε σ τ ί ν, ο υ δ έ νε π ι φ ε ρ ο μ έ ν ηγ η ϊ ν ο ν, χ α ικ ρ ί σ ι ςι ώ νό λ ω ν ,γ π ά σ α ιε ν α ν τ ι ό τ η τ ε ςδ ι α ζ ι ν γ ν ν ν τ α ι .§ . 3 6 . Λ ε χ τ έ ο νδ ε η δ ηχ α ιπ ε ρ ίτ η ςα ν ώ τ α τ α »

κ α ιά ρ ι σ τ η ςπ η γ ή ς ,η ν ο π α τ ή ρτ ω νο λ ω νδ ι απ ρ οφ η τ ι κ ώ νε & έ σ π ι σ εσ τ ο μ ά τ ω ν .Ε π ι εγ ά ρπ ο ν, ' ' 3 Ε μ ίε γ χ α τ έ λ ι π ο νπ η γ η νζ ω ή ς, κ α ιώ ρ ν ' ξ α νε α υ τ ο ϊ ςλ ά χ —χ ο ν ς σ υ ν τ ε τ ρ ι μ μ έ ν ο υ ς ,ο ' ίο υ δ ν ν η α ο ν τ α ισ ν σ χ ε ϊ νύ

δ ω ρ . * * )Ο ί χ ο ν νο δ - ι ό ςε σ τ ί νη π ρ ι σ β υ τ ά τ η .Κ α ιμ η π ο τ 'ε ί / . ό τ ο ι ς .Τ ο νγ ά ρσ ύ μ π α ν τ ατ ο ύ τ ο νχ ό σ μ ο νί υ μ β ρ η σ ε .Κ α τ α π έ π λ η γ μ α ιδ ' ά χ ο ί ω ν, ο τ ιζ ω η ςε σ τ ί νη δ εη π η γ ή μ ό ν ο ςγ ά ρί ) ί ' ί ό ςψ υ χ ή ςκ α ιζ ω η ςκ α Χδ ι α φ ε ρ ό ν τ ω ςλ ο γ ι κ ή ςψ υ χ ή ςχ α ιτ η ςμ ε τ άφ ρ ο ν η σ ε ωζ ω ή ςα ί τ ι ο ς .Ή μ ϊ νγ ά ρ ν λ η, ν ε χ ρ ό ν* ο ί ί9 · ε ό ςπ λ έ ο ντ ι η ζ ω η, π η γ ήτ ο υζ η ν, ω ςα υ τ υ ςε ί π ε ν ,

ά ί ν ν α ο ς .Ο ι δ ' ά σ ε β ε ϊ ςά π ο δ ρ ά ν τ ε ς, α γ ε υ σ τ ο ιτ ο ϋ% ή ςά & α ν α σ ί α ςπ ο τ ο νδ ι α τ ε λ έ σ α ν τ ε ς ,ώ ρ υ ξ α ν ,ο ι φ ρ εν ο β λ α β ε ί ς , ε α υ τ ο ϊ ςά λ λ 'ο υ& ε ώτ ο π ρ ώ τ ο ν ,τ ά ςΙ δ ί α ς

& 7 6π ρ ά ξ ε ι ςτ ω νο υ ρ α ν ί ω νχ α ιο λ υ μ π ί ω νπ ρ ο κ ρ ί ν α ν τ εΜ . χ α ιτ α έ χ φ ρ ο ν τ ί δ ο ςτ ώ να υ τ ο μ ά τ ω νκ α ιε τ ο ί μ ω ν .

Ε π ε ι τ α ό ρ ΰ τ τ ο υ σ ι νο ν χω ςΑ β ρ α ά μκ α ιΊ σ α ά χο ισ ο φ ο ίφ ρ έ α τ α ,β α δ ε ί α ςέ π ι σ τ η μ α ςπ ο τ ί μ ο υ ςλ ό γ ο υ ςά ν α δ ι δ ο ν σ α ς· α λ λ άλ ά κ κ ο υ ς, Ί δ ι ο νο υ δ έ νε ξα υ τ ώ νέ χ ο ν τ α ςτ ρ ό φ ι μ ο νκ α λ ό ν ,τ η ςδ ' ε ξ ω & ε νχ ρ ή ζ ο ν τ α ςε π ι ρ ρ ο ή ς ,η γ έ ν ο ι τ 'α νε κδ ι δ α σ κ α λ ί α ςέ π α ν τ λ ο ν ν τα ε ίτ ώ νυ φ η γ η τ ώ νά κ ο α ΐ ςτ ώ νμ α ν & α ν ό ν τ ω νά & ρ ό ατ α ε π ι σ τ ή μ η ςδ ό γ μ α τ ακ α ι& ε ω ρ η μ α τ α ,κ α ιφ ρ ε ν ιχ α τ α σ χ ε ΐ ν, κ α ιμ ν ή μ ητ ά π α ρ α δ ο & έ ν τ ατ α μ ι ε ν ε σ & αΝ υ ν Ίδ έε ϊ σ ι ν β ίλ ά κ κ ο ισ υ ν τ ε τ ρ ι μ μ έ ν ο ι ,τ ο υ τ έ σ χ ι ,π ά σ α ιτ η ςα ν ά γ ω γ ο υψ υ χ ή ςδ ι ' ξ α μ ε ν α ιτ ε & ρ α ν σ μ έ νκ α ιδ ι α ρ ^ ρ έ ο ν σ α ι, μ ηδ υ ν ά μ ε ν α ισ υ σ χ ε ΐ νκ α ιφ ν λ ά ξ α ιτ η ντ ώ νο ω ν τ εώ φ ε λ ε ΐ νε π ι ρ ρ ο η ν .

* ) Ο β η .1 4 ,7 . —* · )Ι β Γ β ι η .ί , 1 3 .

Page 161: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 161/335

Ρ Η Π , .Ι ϋ ϋ .Ό ΕΡ Β 0 Ρ Ι Ι 6 Ι 8 .{ .3 Τ . 3 8 .1 5 3

{ .3 7 . Αμ ε νο υ νπ ε ρ ϊπ η γ ώ νκ α ι ρ ό ςη νε Ι π ε ΐ νλ έ -λ ε χ τ α ι .Ι Ι ά ν νί ' έ ' ξ η τ α σ μ έ ν ω ςτ ή ν ν Α γ α ρε ι ς ά γ ο υ α ι νο ϊ

χ ρ η σ μ ο ί ε υ ρ ι σ κ ο μ έ ν η νμ ε νέ π ϊτ η ςπ η γ ή ς , * )ο υ κά ρ υ ο μ έ ν η νύ ί ά π 'α υ τ ή ς .Ο υ π ωγ ά ρϊ α τ ι νι κ α ν ήψ υχ ή π ρ ο κ ι ' π ι τ ο ν α ατ ωσ ο φ ί α ςά κ ρ ά τ ωπ ο τ ωχ ρ ή σ Ο α ι'π λ η σ ί ο νδ ' ο υ κ ε κ ώ λ υ τ α ιπ ο ι ε ϊ α & α ιτ ά ςδ ι α τ ρ ι β α ς .Ε σ τ ίδ ί κ α ιλ ε ω φ ό ρ ο ςπ ά σ αή κ α τ άπ α ι δ ε ί α νο δ ό ςί -χ υ ρ ω τ ά τ ηΚ α ιε υ ε ρ κ ε σ τ ά τ η .Λ ι όφ η σ ι ν Ι ν τ ρό δ ωΣ ο υ , ρα ϋ τ ή νε υ ρ ε θ ή ν α ι■ τ ε ί χ ο ςδ έ ή ε ν & υ σ μ ο ςε ρμ η ν ε ύ ε τ α ιΣ ο ιρ . Ε κ λ α λ ώ νο ν νο έ λ ε γ χ ο ςτ ηψ ν χ ή ,4 8 0φ η σ ι να ν τ ί ] , Π ό θ ε νε ' ρ χ η ,κ α ιπ ο νπ ο ρ ε ΰ η ;Τ ο ν - Ρ .τ ο δ ο υ κε ν δ ο ι ά ζ ι ο ν, κ α ιο υπ υ ν & α ν ό μ ε ν ο ςμ ά λ λ ο νη 'δ ν ς ω π ώ νκ α ιό ν ε ι δ ί ζ ι ο νπ ρ ο φ έ ρ ε τ α ι .Θ έ μ ι ςγ ά ρο υδ έ νά γ ν ο ε ΐ ντ ω ν κ α θ 'η μ ά ςά γ γ έ λ ω 'β η μ ε ΐ ο νδ ε κ α ϊτ άκ α τ ά γ α σ τ ρ ό ς, ά π ε ρά δ η λ αγ ε ν έ σ ε ι ,σ α φ ώ ςο ί δ ε ν ,ί ν ο ί ςφ η σ ι ν , Ι δ ο ύσ υε ν ν α σ τ ρ ϊέ χ ε ι ς ,κ α ιτ ί ξ ε ι ςπ α ι δ ί ο ν, % α ϊκ α λ έ σ ε ι ςτ ο ό ν ο μ αα ν τ ο ϋΙ σ μ α ή λΤ ογ ά ργ ν ώ ν α ι, ' ό τ ιτ όκ ν ο φ ο ρ ο ί μ ε ν ο νά ρ ρ ε νί σ τ ϊ ν ,ο υ κα ν θ ρ ω π ι ν ή ςδ ν ν ά μ ε ι ο ς ,ά λ λ 'ο υ δ έτ ότ η νπ ρ ο α ί -ρ ε σ ι νη χ ρ ή σ ε τ α ιτ ο ϋβ ί ο υο μ η π ωγ ε γ ε ν ν η μ έ ν ο ς, ' ό ι ιΰ ' ζ ρ ο ι κ ο νά λ λ 'ο ϋπ ο λ ι τ ι κ ή νκ α ιη μ ε ρ ο ν .Τ ό π ό θ ε νο ν νε ρ χ ηπ ρ ο ςέ π ί π λ η ' ξ ι νλ έ γ ε τ α ιτ η ςά π ο δ ι δ ρ α α κ ο

α η ςψ υ χ ή ςτ η ν ά μ ε ί ν ωκ α ϊκ υ ρ / α νγ ν ω μ η ν, η ςϋ ε -ρ α π α ι ν ϊ ςο υ λ ε γ ο μ έ ν ημ ά λ λ ο νη ε ρ γ ο ι ςυ π ά ρ χ ο υ σ α ,μ έ γ ακ λ έ ο ς ε μ ε λ λ ε νΙ ' ξ ο ί σ ε σ ΰ α ι . Π ο ΐδ £ κ α ιπ ο ρ ε ΰ ητ άά δ η λ αμ ε τ α τ ρ έ χ ε ι ς ,τ ά ό μ ο λ ο γ ο ΰ μ ε ν αά π ο ρ ρ ι ψ α σ αΚ α λ ό νο ν να υ τ ή νέ π α ι ν έ α α ιχ α ί ρ ο ν α α νΜ ν ο υ Ο - ε α ί α'δ ε ί γ μ α τ αδ έτ ο ϋχ α ί ρ ε ι νέ ' ξ ε ν ή ν ο χ ε, τ ότ ί μ ηκ α τ η γ ο -ρ ή σ α ιτ η ςδ ε σ π ο ί ν η ς ,κ α ϊ τ ότ η να ϊ τ ί α νά ν α & ε ί ι α ι

ε α υ τ ήτ ο ϋδ ρ α σ μ ο ϋ, κ α ϊ τ όμ ήά π ο κ ρ ί ν α σ θ α ιπ ρ ό ς6 7 7τ οδ ε ύ τ ε ρ ο ν π ν σ ι ι ατ ό ' ' π ο ϋπ ο ρ ε υ ν ;Ά δ η λ ο νγ ά ρ'Μ . π ε ρ ϊδ έ τ ω ν ά δ η λ ω νΙ π έ χ ε ι να σ φ α λ έ ςτ ε κ α ϊά ν α γ -

κ α ϊ ο ν .

· ) Ο β ο .1 6 ,7 5 ΐ | φ

Page 162: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 162/335

1 5 4 Ρ Η Λ .Π Ι Ο .Ό ΕΡ Κ ό Κ ϋ β Ι δ .ξ ,3 8 .

§ . 3 8 . Ι Α π ο δ ε ξ ά μ ε ν ο ςο ν ντ η ς π ε ι θ α ρ χ ί α ςα ν τ η νδ έ λ ε γ χ ο ς, ά π ο σ τ ρ ά φ η θ ι, π ρ ο ςτ η νχ υ ρ ί α νσ ο ν ,

φ η σ ί 'λ ν σ ι τ ε λ ε ςγ ά ρτ ημ α ν θ α ν ο ν σ ηη τ η ςδ ι δ α ο χ ο ΰ —σ η ςε π ι σ τ α σ ί α, κ α ιτ ηά τ ε λ ε ϊη π α ρ άφ ρ ό ν η σ ηδ ο υλ ε ί α . Ο τ α νδ εν π ο σ τ ρ έ ψ η ς, ' τ α π ε ι ν ώ θ η τ ιν π δ τ ά ςχ ε ί ρ α ςα υ τ ή ς ,κ α λ η ντ α π ε ί ν ω σ ι ν ,φ ρ ο ν ή μ α τ ο ςά λ ό ~ γ ο νχ α ϋα ί ρ ε σ ι νπ ε ρ ι έ χ ο ν σ α ν .Ο υ τ ωγ α ρπ ρ α ϋ τ ό χ ο ι ςώ δ ϊ σ ι ν ά ρ ρ ε ν αγ ε ν ε ά νά π ο κ υ η σ ε ι ς ,ό ν ο μ α Ί σ μ α η λ ,ά κ ο α ΐ ςθ ε ί α ι ςσ ω φ ρ ο ν ι σ θ ε ΐ σ α ν . Ε ρ μ η νγ α ρ )Ί σ μ α η λ ά κ ο η θ ε ο ν* ά χ ο ήδ εδ ρ ά σ ε ω ςτ αδ ε ν τ ε ρ ε ϊ αφ έ ρ ε τ α ι, ο ρ α σ ι νδ ε δ γ ν ή σ ι ο ςν ι ο ςκ α ιπ ρ ω τ ό γ ο ν οΙ σ ρ α ή λκ ε χ λ η ρ ω τ α ΐ 'μ ε τ α λ η φ θ ε ι ςγ ά ρε σ τ ί νο ρ ώ νθ ε ό ν .* Α χ ο ί ε ι νμ ε νγ ά ρκ α ιη Ί ε ν δ ώ νω ςα λ η θ ώ νϊ ν ε σ τ ι ν ,ο τ ιά π α τ η λ δ νά κ ο η, α ψ ε ν δ ε ςό ρ α σ ι ς, η τ άο ν τ άό ν τ ω ςκ α τ α ν ο ε ί τ α ι .Τ ο νδ εγ ε ν ν η θ έ ν τ ατ ρ ό π ο νχ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε ιδ ι άτ ετ ο νλ έ γ ε ι νά γ ρ ο ι κ ο νε ' σ ε σ θ α ι ,ω ςά ν ά γ ρ ο ι κ ό -σ ο φ ο ν, μ η π ωτ η ςθ ε ί α ςκ α ιπ ο λ ι τ ι κ ή ςό ν τ ω ςμ ο ί ρ α ςη ' ξ ι ω μ έ ν ο ν .Α ν τ ηδ έ ε σ τ ί νά ρ ε τ η, δ ι 'η ς π έ φ ν κ ε νη μ ε ρ ο ν σ θ α ιτ δ ή θ ο ς .Κ α ιδ ι άτ ο ν φ ά σ κ ε ι ν, Α ιχ ε ί ρ ε ςα ν τ ο ϋε π ιπ α ν τ α ς, κ α ια ϊ χ ε ί ρ ε ςπ ά ν τ ω νί π 'α υ τ ό ν .2 ο φ ι σ τ ο νγ ά ρβ ο ν λ η μ ατ ο ί τ ο, τ δ λ ί α νσ κ ε ~π τ ι κ δ νε π ι μ ο ρ φ ά ζ ο ν τ ο ς, κ α ιλ ό γ ο ι ςχ α ί ρ ο ν τ ο ςε ρ ι -σ τ ι κ ο ΐ ς .Ο ν τ ο ςκ α ι π ά ν τ α ςβ ά λ λ ε ιτ ο ν ςά π δτ ω νμ α θ η μ ά τ ω ν ,ι δ ί ατ ε ε κ ά σ τ ωκ α ι κ ο ι ν ήπ ά σ ι νέ ν α ν -τ ι ο ν μ ε ν ο ς, κ α ι β ά λ λ ε τ α ιπ ρ ο ςα π ά ν τ ω νε ι κ ό τ ω ς4 8 1ά μ ν ν ο μ έ ν ω νω ςν π έ ρο ι κ ε ί ω νε κ γ ό ν ω ν, ω ν ε τ ε κ ε ν Ρ .ύ χ τ ώ νη η Ί ν χ ηδ ο γ μ ά τ ω ν .Ι 4 λ λ άκ α ιτ ρ ί τ ο νπ ρ ο ς ν -π ο γ ρ ά φ ε ιχ α ρ α κ τ ή ρ α ,φ ά σ κ ω ν, Κ α τ άπ ρ ό ς ω π ο νη ά ν τ ω ντ ω να δ ε λ φ ώ νκ α τ ο ι κ ή σ ε ιμ ο ν ο ν ο ν κα ν τ ι χ ρ ν ςε κ ι δ ε ι κ ν ν μ ε ν ο ςτ η ν ά ν τ ι π ρ ό ς ω π ο νδ ι α μ ά χ η νκ α ϊά ν τ ί -α τ α σ ι να ι ώ ν ω ν .Η κ ν ο φ ο ρ ο ν σ αο ν ντ ο νσ ο φ ι σ τ η νλ ο γ ο νι ρ ν χ ήφ η σ ιτ ωλ α λ ο ν ν τ ιπ ρ δ ςα ν τ η νέ λ έ γ χ ψ , ~ νθ ε ό ςδ ί π ι δ ω νμ ε Ι σ ο ντ ψ ,σ νπ ο ι η τ ή ςε ιτ ω νε μ ώ νβ ο ν λ η μ ά τ ω νκ α ιΙ κ γ ό ν ω ν .Κ α ιμ ή π ο τ 'ε ϊ κ ό τ ω ς .Έ λ ε ν θ έ ρ ω νμ ε νγ ά ρχ α ϊα σ τ ώ νω ςα λ η θ ώ ςψ ν χ ώ νοε λ ε ί θ ε ρ ο ςκ α ϊέ λ ε ν θ ε ^ ρ ο π ο ι δ ςδ η μ ι ο υ ρ γ ό ς, δ ο ύ λ ω νδ έ

Page 163: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 163/335

• Ρ Η Ι Ι , .Ι ϋ ϋ .Ό ΕΡ Κ Ο Γ Ι / β Ι » .ί . 3 8 . 1 5 5

δ ο ύ λ ο ι .' Ά γ γ ε λ ο ιδ ' ο ϊ χ ί τ α ιθ ε ο ϋ ,ν ο μ ι ζ ό μ ε ν ο ιπ ρ ο ς τ ω νί ν π ό ν ο ι ς κ α ιδ ο ν λ ε ί α ι ςυ π α ρ χ ό ν τ ω νΛ ι ά'τ ο ν τ ο, ( ξ η σ ι ν ,( κ ά λ ε σ ετ ο φ ρ ε ' α ρ , ψ ρ ί α ρο ι ε ν ώ π ι ο νε ι δ ο ν .Λ λ λ *ο υ κε μ ι λ λ ε ς, ω ψ ν / ήπ ρ ο κ ό π τ ο υ α α ,κ α ιτ ΐ ] 'τ ω νε γ κ υ κ λ ί ω νε π ι σ τ ή μ ηπ ρ ο π α ι δ ε υ μ α τ ο ) νε μ β α -& υ ν ο ν ο α ,χ α & ά π ε ρό ι άκ ά τ ο π τ ρ ο υ, τ η ςπ α ι δ ε ί α ς ,τ ο να ί τ ι ο ντ η ς ε π ι σ τ ή μ η ςι δ ε ϊ ν .Ο ι κ ε ι ό τ α τ ο ςδ εκ α ιο τ ο ι ~ο υ τ ο υφ ρ έ α τ ο ςτ ό π ο ς ε νμ έ σ ωΚ ά δ δ η ςκ α ιΡ α ρ ά δ ,ε ρ μ η ν ε ύ ε τ α ιδ ε Β α ρ ά δμ ε ν, ε ν κ ο ι ν ο ΐ ς, Κ ά δ δ η ςδ ε ,

α γ ί α' μ ε & ο ρ ι ο ςγ α ρά γ ι ω νκ α ιβ έ β η λ ω ν6 ε νπ ρ ο κ ο -η α ΐ ς ,α π ο δ ι δ ρ ά σ κ ω νμ ε ντ αψ α ϋ λ α, μ η π ι οδ ε ι κ α ν ό ςω ντ ε λ ε ί ο ι ςα υ μ β ι ο ν νά γ α & ο ΐ ς .

Λ Τ - Α ' · · £ ' - :Ό Κ

Page 164: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 164/335

^ Π Ε Ρ ΊΤ Ω Ν' < ·Μ Ε Τ ΟΟ Μ Α Ζ ΟΜ Ε Ν ΩΝ ,■ Λ ,· ; ι * ( ι ; > μ, Κ Α Ι

ν . * Ω ΧΈ Ν Ε Κ ΑΜ Ε Τ Ο Ν 0 Μ Λ Ζ Ο $

- , . ρ ϋ Α Κ Ερ υ ο κ υ Ν Β Α Μ

Μ ϋ Τ Α Τ Α8 I Ν Τ

Ν Ο Μ I Ν Α ,

Κ Ώ ΕΜ ϋ Τ Α Τ Ι Ο Ν ΕΝ Ο Μ Ν ϋ Μ .

( € £ .Ο β η .1 7 ,1 — 2 2 . )

Ο ρ Ι ϊ υ ΐ Λί η ο η η ά ϊ ΐ η ΐ η ι ηΙ η β ΐ ΐ ΐ Ϊ Αρ η ι - Λ ΐ η Γ( η Λ β ο ϊ ΐ ο τΙ δ Α Λ Ο η β}Α Ι ί Γ η Ι ι η ι η ο« β ΐ η ΐ ί βη η η οο β η ΐ β δ ί ι η ο ,^ π ί ηΙ ι ϊ οη ι ι ι η β τ η δρ β ι - Γ ε ο Η Οϊ ΐ ϊ βη ο ΐ Λβ β ΐ .φ η ο ΐ ϊ ε δα π ι ΐ ί ι η η δ, τ ί β υ ι η« 1 >Ι ϊ ο ι η ϊ ι ι ϋ ι υ δτ ΐ δ τ υ ηί η Ϊ 5 5 β ,ι ι θΐ ι ΐ ο ο π ί ϊ δο ο τ ρ ο η βί η ο ί α ι ηθ δ δ βρ π ί ε ι η ι ΐ δ, β β άη η ί ι π ί;η η ι ηθ , β π δη β ^ π βδ ε η δ ϊ β ι ΐ δρ β Γ ο ΐ ρ ί5 ι ι β ( [ α βη ο ι η ί η βρ τ ο ρ τ ί οι ι α η . —« υ ρ Α Γ Ϊρ ο ΐ β δ ί .Ν βΙ η ι η ε ι ιΛ ρ ρ β ί ΐ ί ΐ ΐ ϊ ο η εη ρ ι κ ίϊ ι ο η ι ί η β δρ ε η ΐ ΐ π βη η Γ θ Γ β Ι, ( Ι ο ι η ί η τ ι ι ηΙ τ ί η ι ηηη ί η γ α γ τ ιι η β βί ΐ ί ε ίο π ι - η τ ί ΐ ,< Ρ λ β -ι - π ι ηη ο ί β δρ Γ Α βε βί θ Γ π η ΙΑ 1 » Γ η Ι » Α ΐ η τ ΐ 5 ,Ι · α α ο π *, Ι α ο ο Β π »( ΐ - 4 ) .Ι ί ί ο( Ι θ η *ί π ΐ ι ε ίη ο βα θ ^ χ κ ϊο ο Ι θ γ θί ρ δ π ι ηδ ΐ ι ? ΐ φ ΐ θο ρ β Γ Λ ,ΐ η ( £ π Ό

γοι ιείβί .ΐ I δ ΐ ι ι η η ί Αν ϊ ι - Ι π δ( / »ε ΐβ ) · Ο υ ο ι ί δ ϊη Ι > Ρ Γ Γ η τ ϊ ι ι ι π δη ΐ )Ι ι λ ο ,* ρ β Γ Α Γ βΙ π ι η ε ηΙ ΐ ο ε ί, ά ε η ι ηι ι ο ϋ ϊ δδ ε ι ι ι ε ίϊ ρ δ η ι ι ιΙ ι ε Γ ε ι Ι ε ι η( δ η ι η -ι π α1 ) θ » . τ )β β δ βΙ η Γ ^ ί ί π Γ η η ι ,( Ι π ι η ι η ο ί ΐ οβ ί η ο δ ί Γ πρ ε ο ο ι ί ηο ο η £ · ? 8 6« ι ι τ η ι ΐ δ .1 1 1α άδ ΐ η ο ί η δο ο η ο ε δ δ ΐ ΐ, Γ ε δ ϊ ρ ί β ο ε η ί ί α ι ηη υ ι η ί η *ι η τ ι -. ι ι ι Ι ι ι γ, ο η ί η βΓ ε ίβ χ ε ι η ρ ) *ε χ ΐ ι ϊ ϋ ε η ΐν ΐ ΐ Α ΟΑ Ι ί Γ α Ι ί Α ΐ α ΐ ε ΐ8 λ γ γ α *

^ 7 - ι ι ) ^« ΙΙ η ο ο ί π( ΐ 2 β 1 1 3 ) «Ι δ Λ Α ο ΐη ο ι η * ι ι ί ΐ ο η .ι η π ί η ί η ι ηθ δ ϊ ,ρ Γ ο ρ Ι ί ί Γ β . ιφ ΐ ο άΙ ί ί ο6 5 1 :ρ β Γ ί ε ο ΐ Α β , α3 0ΐ ρ « ί ΐ« Ι ο ο ί η ί, γ ϊ ι Ί η ί ϊ »

Page 165: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 165/335

Ρ Η Π - .Ι ϋ Β .ϋ ΕΜ ϋ Τ .Ν Ο Λ Π Ν Ό Μ .§ .1 . 1 5 7

β ^ ι η ΐ ι ο ΐ ι ι ι η( ΐ 4 ) .Ε χ ρ Ι ι ο η η ΐ Ό ΓΙ ο ε ε ρ ί ι ΐη ο υ ι β ηΡ δ ο η ΐ ΐ ι ο ι ηρ η η η < * £ζ ΐ ο ) >η ο ί Η θη ο ι η ί η ΐ δΕ ρ 1 ι ι · ; ι π η ϊ, « Η ο π π η( ΐ 6 ) ,ί ΐ Ρ ΐ ι ΐ φ ΐ θΚ η « η ρ 1 1 ώ

, ΐ ι ο υ ΐ θ ΐ ι( Ι υ ρ ί β χ( ^ 7 - 2 θ ) 3Μ ο ^ δ ί δ η π εΙ η ρ ί ε χ( 2 1 .2 2 ) .Ι δ - ι π π ι *β ^ ι ή ϋ ο ί π ι ηβ ε ΐ π ι ΐ ί ο η ι ' δά ί ν ί η ^ β ^φ ί Λ εΓ β ο ΐ β- ί ' \1 ίη , δά ' ε ίά ΐ ε ί ΐ η Γ ,ο η ι ηι ΐ ε η ' δΜ ο γ β ϊβ ΐ ΐτ ϊ γ ( « ι ' ^ λ ) ρ Γ θ ΐ ) « βι η ε η ΐ ί δ ,Ι ι η ί η δβ ρ η Β ο Ι π η ιΤ . . Ϊ Λ( 2 3 .2 4 ) .Ν ο ηι η ι ι ΐ ΐ ϊί ΐ ΐ ϋ ,δ β ( 1ϋ ΐ ΐ π δη η π β- 5 β τ Γ η β ρ ί ί ί β ηί ί β Ι π Γρ η ι - ί θ ΐ κ ΐ η β ,( ] η ϊ η ,η υ ο άρ η ί ο π π ηθ ΐ Ι ι ο η β δ ί τ π η ,η ο ηι η η ΐ ΐ * -ρ ΐ β χ .. β β ( 1π ι η ι ι πβ δ ΐ( 2 5 ·2 6 · ) .5 η π Άο ο π Ι γ λι η η ΐ ί τ- ς ε η ΐ ΐ ΰ ι ηι ΐ ΐ -ο ϊ Ι π γ, ρ Γ Ο ρ ί Ρ Γ Ρ β^ η ο άτ ί τ ί τ ΐ δϊ η τ η τ η ββ ΐ ι ι ι η ΐ ΐ ϊ ρ ΐ ί ο ί ϋ η δ 'γ ο Ι > β ·β χ β Γ Ο θ Ι π Γ( 2 7 ) ;Γ ρ ς β δ ί ΐ η ββ χβ ηο η η η ά ίβ η η ΐβ η ρ ί ε η ΐ ε *, < ρ 3 ΐΙ λ -Ι ε βτ ί Γ ΐ η ΐ ί δβ ΐ η ά ϊ οε ν η ά π η ί; η η ι ηδ ' ο ί η δδ η ρ ι β η »β δ ίτ β χ( 2 8 ) ·Η ΐ δ αΛ Ι ) Γ Α ΐ ι η ι η ίβ ΐ 5 . ι γ γ η θΐ ι κ ί ΐ ο ηΙ ι ι γ} η ε Ι ϊ ΐ ϊ αί ι ι ί θ Γ Π Λ, .φ ΐ η ι ηρ η η ββ ε η ΐ ί ι η η δ, ^ π η ι ηδ η ρ ί β η ΐ ϊ η εβ ί τ Ϊ Γ ΐ ι ι ΐ ΐ δδ Ρ ΐ η ϊ η αί η , η ο Μ δ£ θ π η ΐ -η η η Ι α Γ( 2 9- 3 2 ) .̂ > η ο < 1 Α ί ί Γ η Ι ΐ ί π ηρ Γ ο ο ϊ ί Ι ί ΐί η ί . - ι ο ϊ β ι η, ϊ η ά ί ο β ΐΒ Α ρ ϊ β η ΐ ί δ δ ΐ ι η α ι ηε ΐ ί α η ιη ο ι η ί η ε ι ηί ι ι ί ε η ΐ η ι η1 « ΐ > ί; ϋ ϊ ί ε ι ηε η ί ι η< 1 ε οΟ ί η η ίί θ ΐ η ρ ο τ βη τ ΐ η λ ι ηι η ο Γ ί η Ι β ββ β Γ Υ Λ Γ βη ε < | η ε π η Ι( 3 3 ) ; Η * Άϋ 1 η υ ύ · ιβ ΐ ι ΐ ρ ο ί ΐ ΐ έ▼ ί ι Ί ' η εΙ ι η υ ΐ ί ΐ η η( 3 4 ) .Ι β Λ Α π ί δΑ β Γ η η . ι ι η οο ε η —ΐ θ β ϊ ι η π ι ητ ϊ Ι λ θη η η α ι αα < £ ε η Ηη . ι ΐ ι ΐ δί η ι ΐ ΐ ο η ΐ, η Ι > 5 θ Ι η Ι η ι ηΙ ΐ ο η η ι ηρ β Γ ί β ο ΐ ί δη η , ι η β Γ Ϊ δη η δ ο ί( 3 5- 3 7 ) .Ρ Γ β ο η η ί Ι π ι ητ ι ΐ ϊ ( { η θο η ι ηΑ 1 ) Γ Α -

Ι ι α ι η ο, τ ι ΐϋ ν ΐ η η< 3 . 6 ο γ θ Ι λ( Ι δ ι η ; ι * > 1 )δ θ ΐ η ρ β Γϊ ηη ο ΐ η β ν ί ς ε η η ΐ( 3 8 ) ^ς η ϊ ΐ ι υ δο ο δ ο ^ η ρ η ί & δη η ΐ ι η α ι ηη ο δ ί Γ π ι ηΓ π ΐ ΐ ο η ί ί ί ρ ι ηρ η τ ι π ηδ β Γ ν η Τ ϊ ΐ -ΐ η π δ( 3 9 *· * 0 ) .Ε χ ρ ο η π η Ι π Γ, φ ΐ αΓ ί ΐ ϋ ο η εο χ ρ ΐ ί ί ι κ ϊ ί ΐί ί η ϊ, φ ΐ η βο ο ς ί ί η ΐ ί ο η ϊ ΐ ι η δ ,ι ΐ ϊ ο ΐ ί β ,Γ α η ΐ ϊ δ( 1 β 1 ί ( | η ί ) π η δ( 4 1 - 4 3 ) ·Ο ρ ί η ι κ ί υ ι ι ιε β ϊ ,η ΐγ ί Γ ΐ π δα δ ε( Ι ο ο Ι η( 8 ; ι » ι · λ θ£ Κ α $ )ΐ η α η ϊ η ι ΐ δι ι ο δ ί ι τ ί δν ΐ £ ϋ η ί }< χ η Λ ·« δ ΐ ο χ Η ϊ ι η η* η ι ι η φ ί η ι ηε ι ώ η0 ε ο Ι ΐ ΐ ι ΐ Γ ;Α ε ο α α βε β ί{ * τ α ΐ ί δ δ ΐ α ι α *

5 7 8ξ . 1 . Ε γ ί ν ΐ τ αΑ β ρ α ά μί τ ώ νΙ ν ν ε ν η χ ο ν τ α1 0 4 4Μ ^ ν ν ί ' α ,κ α ιω φ & ηχ ν ρ ι ο ςτ ωΙ ά β ρ α ά μ ,χ α ιί ? 7 τ « να ν - Ρ ·τ ω *Ι γ ώι ι μ ιΰ - ε ο ςσ ο ς . * )ι Οί ν ν ί αι ι ο ο ςτ ο ι ςί ν -

ψ ε ν η χ υ ν τ αα ρ ι ί τ μ ο ς, ί κ α τ ο ν τ α υ ο ςγ ά τ ω νί σ τ ι ν, 7 7τ οα ν τ ο μ α & ί ςϊ π ί λ α ι ι ψ εγ έ ν ο ς ,3 Ι σ α ά χ, ί ν τ ι α Ο - α ώ ν« ο ι -α τ ηχ α ρ α 'τ ωγ α ρί χ α τ ο ν τ α ε ν Ηγ ί ν ε τ α ι .7 Έ σ τ ιδ ί χ α ϊ

ΝΛ ζ ν ϊ τ ι χ ή ςφ υ λ ή ςι ε ρ ε ν σ ι να π α ρ χ ήδ ι δ ο μ ί ν η '* * )δ ε κ ά -τ α ςγ α ρλ α β ο ν τ ε ς, ά π οτ ο ύ τ ω ν ,ώ ςα να π ο ϊ χ ε ί ω νχ α ρ τ ι ώ ν ,ί τ ε ρ α ςά π ά ρ χ ο ν τ α ι, ί χ α τ ο νλ ο γ ο νπ ι ρ ι & -

* )Ο β η .1 7 ,1 5 ^ .—* * )Ν ο μ .1 8 ,2 6 .Ο

Page 166: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 166/335

1 5 8Ρ Η Ι Ι , . Ι ϋ Β . Β ΕΜ ϋ Τ .Ν Ο Μ Ε Χ ϋ Μ .. $ ι ΐ .2 .

χ ο ν σ α ς .Κ α ιπ ρ ο κ ο π ή ςμ $ νγ α ρδ ε κ ά ς ^ε κ α τ ο ν τ ά ζδ ε τ ε λ ε ι ό τ η τ ο ςσ ν μ β ο λ ο ν .' Σ π ε ν δ ε ιδ έ ο μ ί σ ο ςα ε ιπ ρ ο ςα κ ρ ό τ η τ α ,φ ά σ ε ω ςε ί μ ο ι ρ ί αχ ρ ω μ ε ν ο ς ,ω φ η σ ι νΙ φ & η ν α ιτ ο ντ ω νό λ ω νκ ν ρ ι ο ν .' Λ λ λ άμ ην ό μ ι σ ε ς ,τ ο ΐ ςσ ώ μ α τ ο ςό φ & α λ μ ο ΐ ςγ ί ν ε σ & α ιτ η νπ ρ ο ς β ο λ ή ν ,—ο ιμ ε νγ α ρτ αα ι σ & η τ όμ ό ν αό ρ ω σ ι, τ αδ ' α ι σ & η τ άσ ν γ κ ρ ι τ α, φ & ο ρ α ςά ν ά μ ε σ τ α ,τ ό( ί ί & ε ω ν, ά σ ν γ κ ρ ι -τ ο ν ,α φ θ - α ρ τ ο ν, — α λ λ άτ ο δ ε χ ό μ ε ν ο ντ η ν& ε ί α νφ α ν τ α α ί α ντ ότ η ςψ ν χ η ςΙ σ τ ι νό μ μ α .Κ α ιγ α ρα λ -

5 7 9λ ω ςό σ αμ ό ν ο ισ ώ μ α τ ο ςο φ θ α λ μ ο ί& ε ω ρ ο ν σ ι, α ν ν -Ί Λ , ΐ ρ γ ωφ ω τ ιχ ρ ώ μ ε ν ο ικ α τ α λ α μ β ά ν ο ν σ ι ν, δ δ ι α φ έ ρ ε ι

τ ο ντ ε ό ρ ω μ ε ν ο νκ α ιτ ο νό ρ ω ν τ ο ς . Ο σ αδ ί η ψ υ χ ή ,α ν τ ηδ ι 'ε α ν τ η ς, α ν ε ντ ι ν ό ςά λ λ ο νσ ν μ π ρ α ξ ε ω ς' α ν -τ άγ α ρε α ν τ ο ΐ ςε σ τ ιφ έ γ γ ο ςτ αν ο ο ν μ ε ν α .Τ ο να ν τ ό ντ ρ ό π ο νκ α ιτ ά ςε π ι σ τ η μ α ςδ ι δ α σ κ ό μ ε ν αο γ α ρν ο ν ςτ οα κ λ ε ι σ τ ο νκ α ιά κ ο ί μ η τ ο νπ ρ ο ς β α λ ώ νο μ μ ατ ο ι ς1 0 4 5δ ό γ μ α σ ικ α ιτ ο ι ς3 - ε ω ρ η μ α σ ι ν, ε ι δ ε να ν τ άο νν ο & ω Ρφ ω τ ϊ ,γ ν η σ ί ωδ εό π ε ρά φ 'ε α υ τ ό νε ξ ί λ α μ ψ ε ν . Ο τ α νο ν νά κ ο ν σ τ / ς, ό φ & ε ' ν τ α& ε ό νά ν & ρ ώ π ω, τ ο ύ τ ογ ί ν ε -σ & α ιν ό ε ιχ ω ρ ί ςφ ω τ ό ςα ϊ σ & η τ ο ν· ν ο ή σ ε ιγ α ρτ όν ο η -τ ό νε ϊ κ ό ςμ ό ν ο νκ α τ α λ α μ β ά ν ε σ & α ι .Π η γ ήδ έτ η ςκ α ~ϋ - α ρ ω τ ά τ η ςα ν γ η ς, & ε ό ςε σ τ ί ν' ω ς τ εό τ α νί π ι φ α ι ' ν η -τ α ιψ ν χ η, τ ά ςά σ κ ί ο ν ςκ α ιπ ε ρ ι φ α ν ε σ τ ά τ α ςα κ τ ί ν α ςα ν ί σ χ ε ι .

2 . Μ ημ ε ' ν τ ο ιν ό μ ι σ ε ςτ όό ν, ο ε σ τ ιπ ρ ο ςά -λ η & ε ι α νό ν, ν π 'ά ν & ρ ώ π ο ντ ι ν ό ςκ α τ α λ α μ β ά ν ε σ' Ό ρ α νγ α ρο ν δ ε νί ν ε α υ τ ο ΐ ςε ' χ ο μ ε ν, ω δ υ ν η σ ό μ ε &Ι κ ε ϊ ν οφ α ν τ α σ ι α σ & η ν α ι, ο ν τ 'α ϊ σ ϋ η σ ι ν—α ϊ σ & η τ ό νγ α ρο υ κε σ τ ί ν—ο ί > ' τ £ϊ σ χ ν ν .Ά ΐ ω ν σ η ςο ν νό τ η ςά ε ι -δ ο ν ςφ ΰ σ ε ω ς9 - ε α τ ή ςκ α ι & ε ό π τ η ς— ε ι ςγ α ρτ ο ν

γ ν ό φ ο ν* ) φ α σ ι να ν τ ό νο ι χ ρ η σ μ ο ίε ί ς ε λ & ε ΐ ν, τ η νά ό ρ α τ ο νο ν σ ί α να ι ν ι τ τ ό μ ε ν ο ι— π ά ν τ αδ ι απ ά ν τ ω νί ρ ε ν ν η α α ςε ζ ν τ ε ιτ ο ντ ρ ι π ό & η τ ο νκ α ιμ ό ν ο ντ η λ α ν γ ώ ς

ι

* ) Ε χ ο ό .2 0 ,2 ί . . ' » · .ο ».

Page 167: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 167/335

Ρ Η Π . .Ι ϋ ϋ .1 ) ΕΜ ϋ Τ . Ν Ο Μ Ε ν υ Μ .$ .2 . 1 5 9

ί δ ε ΐ ν .Έ π ε ϊδ ί ο ν δ έ νε ν ρ ι σ κ ε ν, α λ λ 1 ο ν δ ίε μ φ ι η ητ ι ν αι δ ί α ντ ωΙ λ π ί ζ ο μ ε ν ω, τ η να π ότ ω νΆ λ λ ω νδ ι -ό α σ κ α λ ί α νά π ο γ ν ο ν ς, ε π α ν τ όκ α τ α φ ε ύ γ ε ιτ ο ζ ητ ο ύ μ ε ν ο ι ;κ α ιδ ε ϊ τ α ιλ ί γ ω ν , Ε μ φ ά ν ι σ α νμ ο ισ ε α ν -τ ό ν, γ ν ω σ τ ώ ς' ί ν αϊ δ ωσ ε * )Κ α ιΌ μ ω ςά μ ο ι ρ ητ η ςπ ρ ο & ί σ ε ω ς, α ν τ α ρ κ ε σ τ ά τ η ςδ ω ρ & α ςτ ψ ϋ τ η τ ψά ρ ί σ τ ωγ ί ν ε ιν ο μ ι σ θ - ε ί σ η ς, τ η ςμ ε τ άτ ο ο νσ ω μ ά τ ω νΤ £ο μ ο νχ α ϊπ ρ α γ μ ά τ ω νε π ι σ τ ή μ η ς .Λ ί γ ε τ α ιγ α ρ , Ο ψ ε ι' τ α ο π ί σ ωμ ο ν, τ ο δ ε π ρ ό ς ω π ό νμ ο νο ν χδ φ & η σ ε τ α ίσ ο ι* * ) ' β ςτ ω νό σ αμ ε τ άτ ο ο ν ,σ ωμ ά τ ω ντ ε ο μ ο νχ α ϊπ ρ α γ μ ά τ ω ν, ε ι ςχ α τ ά λ η ψ ι νε ρχ ο μ έ ν ω ν ,ε ι χ α ϊμ ηπ ά ν τ αη δ ηκ α τ α λ α μ β ά ν ε τ α ι ,μ όν ο υδ ' ε κ ε ί ν ο νμ ηπ ε φ ν κ ό τ ο ςό ρ α σ θ - α ι .Κ α ιτ ί ,& α ν -μ α σ τ ό ν, ε ϊ τ ο ο νά ν 9 · ρ ώ π ο ι ςά κ α τ ά λ η π τ ο ν, ο π ό τ εχ α ϊό ε ν ί κ ά σ τ ων ο ν ςά γ ν ω σ τ ο ςη μ ΐ νε α τ ι; Τ ι ς· ψ ν -χ η ςο ν σ ί α νε ϊ δ ε ν; τ Η ς- η ά δ η λ ό τ η ς μ υ ρ ί α ςέ ρ ι δ α ςα ο -

φ ι σ τ α ΐ ςε γ ί ν ν η σ ε ν, ε ν α ν τ ί α ςε ϊ ς η γ ο ν μ ε ν ο ι ςγ ν ώ μ α ς ,η χ α ϊΌ λ ο / ςγ ί ν ε σ ι νά ν τ ι σ τά τ ο ν αα ς . * Η νο υ νά κ ό -λ ο ν & ο ντ ό μ η δ 'ό ν ο μ ακ ν ρ ι ο νΙ π ι φ η μ ι σ & η ν α ιδ ν ν α -σ θ - α ι 'τ ωο ν τ ιπ ρ ο ςά λ η & ε ι α ν .Ο ν χο ρ ά ςΌ τ ιφ ι λ ο -

5 8 0π ε ν σ τ ο ν ν τ ιπ ρ ο ςά λ η 9ε ι α ντ ω π ρ ο φ ή τ η, τ ί τ ο ι ςΜπ ε ρ ϊο ν ό μ α τ ο ς α ν τ ο νζ η τ α ν σ ι νά π ο κ ρ ι τ ί ο ν, φ η α ϊ ν

' ό τ ι , Έ γ ώε ϊ μ ιό ω ν * * * )ϊ σ ο ντ ω ,ε ί ν α ιπ ί φ ν κ α ,

ο νλ ί γ ε σ & α ι .Τ ο νδ εμ ηπ α ν τ ά π α σ ι νά φ α ι ρ η σ α ι1 0 4 6τ ό ά ν & ρ ώ π ω νγ ί ν ο ςπ ρ ο ς ρ η σ ε ω ςτ ο νά ρ ι σ τ ο ν ,δ ί ό ω - Ϋ .μ ι κ α τ α χ ρ η σ θ ά ιώ ςά νο ν ό μ α τ ιτ ωκ ν ρ ί ω, κ ν ρ ι ο ςο& ε ό ςτ ω ντ ρ ι ώ νφ ν σ ε ω ν, δ ι δ α σ κ α λ ί α ς, ό σ ι υ τ η τ ο ς ,α σ κ ή σ ε ω ς ,ω νσ ν μ β ο λ α Ι Α β ρ α ά μ, Ι σ α ά κΥ . ν ΐΙ α κ ώ βα ν α γ ρ ά φ ε τ α ι . Τ ο ν τ ογ ά ρ φ η σ ϊ ν , ό ν ο μ αα ϊ ω -ν ι ο ν ,ώ ςΙ ν τ ωκ α β' η ι ι ά ςα ϊ ώ ν ιε ς ε τ α ζ ό μ ε ν ο ν, ο υ κ

ε ν τ ω π ρ οα ι ώ ν ο ς ·κ α ιμ ν η μ ό σ ν ν ο ν, ο ν τ όπ έ ρ α νμ ν ή μ η ςκ α ιν ο ή σ ε ω ςΊ σ τ ά μ ε ν ο ν' κ α ιπ ά λ ι ν, γ ε ν ε α ϊ ς ,ο ν φ ν σ ε σ ι νά γ ε ν ν η τ ο ι ς .Κ α τ α χ ρ ή σ ε ω ςγ ά ρο ν ό μ α τ ο ς

* ) Ε χ ο Η .3 3 ,1 3 .—* * )Ι Μ Λ .2 3 .— * )Ε χ ο Α .$ , 1 4 .0 2

Page 168: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 168/335

1 6 0Ρ Η Π , . ΐ υ θ . Β Ε Μ ϋ Τ . Ν Ο Μ Ε Ν

6 - ε ί ο υί ί Γτ ο ι ςε ί ςτ η νω ν η τ η νγ ε ν ε σ ι νε λ & ο ν α ι ν , ν α ,ε ι χ α ιμ ηπ ρ ά γ μ α τ ι , δ ν ά μ α τ ιγ ο ν νπ ρ ο ς ε ρ χ ό μ εά ρ ί σ τ ωχ α τ ' α ν τ όχ ο σ μ ώ ν τ α ι .Λ η λ ο ΐδ ε χ α ιλ ό γ ι ο ν( χ π ρ ο ς ώ π ο νθ - ε σ π ι σ & έ ντ ο ντ ω νό λ ω νη γ ε μ ό ν α ς ,π ε ρ ϊτ ο ϋμ η δ ε ν ιδ ε δ η λ ώ σ Ο - α ιο ν ο μ άτ ι α ν τ ο νχ ν ρ ι ο ν, Τ & 'ο ν ο μ άμ ο νο ν χε δ η λ ω σ αα υ τ ο ϊ ς .* ) Τ ο νγ α ρύ π ε ρ -β α τ ο νμ ε τ α τ ε & ί ν τ ο ς, ε ' ξ η ςα ν τ ο ι ο ύ τ ο ςε ι ' η 'λ ό γ ο ς , Ο ν ο μ άμ ο ντ οχ ύ ρ ι ο νο ν χε δ η λ ω σ αα ν τ ο ΐ ςα λ λ άτ ο ι ν χ α τ α γ ρ η σ ε ι, δ ι ατ ά ςε ϊ ρ η μ ε ν α ςα ί τ ι α ς .Ο ν τ ι ομ ί ν τ ο ιτ ο ο νά ρ ρ η τ ο νε σ τ ι ,ω ς τ 'ο ν δ εα ϊ ν π η ρ ε τ ο νμ ι ν α ιδ ν ν ά μ ε ι ςχ ν ρ ι ο νό ν ο μ αη μ ϊ νλ ί γ ο ν α ι .Μ ε τ άγ ο ν ντ η νπ ά λ η ν ,η νυ π ε ρχ τ η σ ε ι ο ςα ρ ε τ ή ςό α σ κ ητ ή ςε π ά λ α ι σ ε ,φ η σ ιτ ωά ο ρ α τ ωε π ι σ τ ά τ η , ΐ Λ ν ά γ -γ ε ι λ ό νμ ο ιτ ο ο ν ο μ άσ ό υ . * * )' Οδ ι ε ί π ε ν, Ι ν ατ ι τ ο ϋ τ οί ρ ω τ α ςτ ο ο ν ο μ άμ ο ν ;Κ α ιο νμ η ν ύ ε *τ ο ΐ δ ι ο νχ α ιχ ν ρ ι ο ν .Ά π ό χ ρ ηγ α ρ ,φ η σ ι ν, ώ φ ε —λ ι ΐ σ & α ιχ α ι τ ά ς Ι μ ά ςύ φ η γ η σ ε ι ς' τ ά δ ί γ ε ν ν η -τ ι ο νσ ύ μ β ο λ α ,ο ν ό μ α τ α ,μ ή ζ η τ ε ίπ α ρ άτ ρ ν σ ε σ ι νά φ & ά ρ τ ο ι ς .

3 . Μ ή τ 'ο ν νδ ι α π ό ρ ε ι, ε ϊ τ οτ ω νό ν τ ω νπ ρ β -σ β ν τ ε ρ ο νά ρ ρ η τ ο ν ,ο π ό τ εο λ ό γ ο ςα ν τ ο νχ ν ρ ί ωό ν ό —

5 8 1μ α τ ιο υ ρ η τ ό ςη μ ΐ ν' χ α ιμ η νε ι ά ρ ρ η τ ο νχ α ιά π ε -Ί Α , ρ ι ν ό η τ ο ν .Ώ ς τ ετ ό ώ φ θ - ηχ ν ρ ι ο ςτ ωΑ β ρ α ά μ* * * )

λ ε γ ε σ & α ιυ π ο ν ο η τ ε ο ν, ο ν χω ςε π ι λ ά μ π ο ν τ ο ςχ α ϊε π ιφ α ι ν ο μ έ ν ο υτ ο νπ α ν τ ό ςα ι τ ί ο υ ,—τ ι ςγ α ρά ν θ - ρ ώ π ε ιν ο ν ςτ ό μ ε γ ε & ο ςτ η ςφ α ν τ α σ ί α ςι κ α ν ό ςε σ τ ιχ ω ρ ϊ } -σ α ι ;—ά λ λ 'ώ ςμ ι α ςτ ω νπ ε ρ ία υ τ όδ υ ν ά μ ε ω ν ,τ ϊ } ςβ α σ ι λ ι κ ή ς ,π ρ ο φ α ι ν ο μ ε ν η ς 'η γ α ρχ ν ρ ι ο ςπ ρ ό ς ρ η σ ια ρ χ ή ςκ α ιβ α σ ι λ ε ί α ςε σ τ ί .Ν ο ν ςδ εη μ ώ νη ν ί κ αε χ α λ -δ ά ϊ ζ εμ ε τ ε ω ρ ο λ ε σ χ ώ ντ ωκ ό σ μ ι ο, τ ί Ί ςδ ρ α σ τ ή ρ ι ο υ ςη ν

π ε ρ ί ί π π ε ύ ω νδ υ ν ά μ ε ι ς ,ώ ς α ι τ ί α ςγ ε ν ό μ ε ν ο ςδ εμ ετ α ν ά σ τ η ςά π ό τ ο ϋ Χ α λ δ α ϊ κ ο νδ ό γ μ α τ ο ς ,ε γ ν ωη ν ί ο -1 0 4 7χ ο ύ μ ε ν ο νκ α ιχ ν β ε ρ ν ι ό μ ε ν ο να υ τ ό νυ π όη γ ε μ ό ν ο ς ,ο υΡ .

* ) Ο ρ η .6 , 3 . —* ♦ )Ο β η .3 2 ,3 9 .—* * · )0 * η .1 7 ,1 .

Page 169: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 169/335

Ρ Η Ι Ι . .Ι ϋ ϋ .Π ΕΜ ϋ Τ .Ν Ο Μ Ι Ν ϋ Μ .$ . 3 .1 6 1

τ η ςα ρ χ ή ςφ α ν τ α σ ί α νέ λ α β ε .Λι ό- λ έ γ ε τ α ι ώ φ 9 · η ,ο υτ ο ό ν, ά λ λ αχ ν ρ ι ο ς' ο ί ο ν, Ι φ ά ν ηυ β α σ ι λ ε ί ς ,

ά ρ χ η ςμ ε νω ν, ο ν π ωδ ε τ ι ] ψ ν χ ϊ ]γ ν ω ρ ι ζ ό μ ε ι · ο ς' ηκ α ιό ψ ι μ α θ η ςμ ε ν ,ο υμ η νε ι ς ά π α νά μ α θ η ςδ ι ε τ ε λ ε -α ε ν, ά λ λ 'ε φ α ι τ α σ ι ά σ & ητ η νε ντ ο ι ςο ν σ ι νά ρ χ η νκ α \η γ ε μ ο ν ί α ν .Φ ά ν ε ι ςό έ ο ά ρ χ ω ν, ε ' τ ιμ ά λ λ ο νε υ ε ρ γ ετ ε ίτ ο νά κ ρ ο α τ η νκ α ιθ ^ ε α τ η ν, φ α σ χ ω ν , ε γ ώε ϊ μ ι& ε ό ςσ ο ς . * )Τ ί ν ο ςγ α ρ ,ε ι π ο ι μ ι ,ο νθ ε ό ςυ π ά ρ χ ε ι ςτ ώ ν δ εό σ αε ι ςγ ε ν ε σ ι νη λ & ε ν ;Ά λ λ αδ ι δ ά ξ ε ιμ ε 6

ν π ο φ η τ η ςα ν τ ο νλ ό γ ο ς, ό τ ιο υ π ε ρ ίτ ο νκ ό σ μ ο υν υ νί ί γ ε ι, ο υ6 δ η μ ι ο υ ρ γ ό ςπ ά ν τ ω ςε σ ϊ ικ α ι& ε ό ς, ά λ λ α .π ε ρ ίά ν θρ ω π ί ν ω νψ υ χ ώ ν ,α ςο ντ η ς α ν τ η ςε π ι μ ε λ ε ί α ςη ξ ί ω κ ε ./ ί ι χ α ι ο ΐγ α ρτ ω νμ ε νφ α ΰ λ ω νλ ε γ ε σ & α ικ ύρ ι ο ςκ α ιδ ε σ π ό τ η ς ,τ ω νδ εε νπ ρ ο χ ο π α ΐ ςκ α ιβ ε λ τ ί ω -σ ε σ ι, θ ε ό ς ,τ ω νΔ *ά ρ ι σ τ ω νκ α ιτ ε λ ε ι ό τ α τ ω ν ,α μ φ ότ ε ρ ο ι 1 ,χ ν ρ ι ο ςό μ ο νκ α ιθ ε ό ς .Α ν τ ί κ αγ ε τ ο ιε σ χ α τ ο ν

ο ρ ο να σ ε β ε ί α ςί δ ρ ν σ α μ ε ν ο ςτ ο νΦ α ρ α ώ, κ ν ρ ι ο νκ α ΐθ ε ό ντ ο ύ τ ο υο υ δ έ π ο τ επ ρ ο ς ε ΐ π ε νε α υ τ ό ν ,ά λ λ ατ ο νσ ο φ ό νΜ ω ν σ η ν .Λ ε ' γ ε ιγ α ρ, Ι δ ο ύδ ί δ ω μ ίσ εθ ε ό νΦ α ρ α ώ .* * ) Κ ν ρ ι ο νδ ε ώ ν ό μ α σ επ ο Χ λ α χ ο ΰτ ω νν π 'α υ τ ο ύχ ρ 7 ] σ & ί ν τ ω ν .Ά ι δ ε τ α ιδ ετ άτ ο ι α ν τ α, Τ ά δ ελ έ γ ε ιχ ν ρ ι ο ς* * * )Κ α ιί ν ά ρ χ γ ι, ^ Ε λ ά λ η σ εχ ν ρ ι ο ςη ρ ό ςΜ ω ν σ η νλ ί γ ω ν, Ι γ ώχ ν ρ ι ο ς, λ ά λ η σ ο νΦ α ρ α ώ

β α σ ι λ έ ϊΛ ί γ ί π τ ο ν, ό σ αε γ ώλ α λ ώπ ρ ο ςσ ί . · } - ) Κ α ιΙ Μ ω ν σ η ςπ ρ ο ςα υ τ ό ν , Ο τ α νε ξ έ λ θ ω τ η νπ ά λ ι ν ,ε κ π ε τ ά α χ οτ ά ςχ ε ί ρ α ςπ ρ ο ςκ ν ρ ι ο ν ,κ α ια ϊ φ ω ν α ίπ α ν -ο ο ν τ α ι, κ α ιη χ ά λ α ζ α, κ α ιό ν ε τ ό ςο ν κε α τ α ι ' ν αγ ν ω ς ,ό τ ικ υ ρ ί ο υη γ η ο ι ο ν ε ίπ ά σ αη σ ο ) μ α τ ι κ ηκ α ϊγ ε ώ δ η ςσ ν σ τ α σ ι ς , κ α ισ ύ, ό ά γ α λ μ α τ ο φ ο ρ ο ν μν ο ν ς , κ α ιο ϊ θ ε ρ ά π ο ν τ ε ςσ ο υ ,ο ι κ α τ ά .μ έ ρ ο ςό ο ρ υ φ ο ρ ο ν ν τ ε ςλ ο γ ι σ μ ο ί . Έ π ί σ τ α μ α ι

γ α ρ ,ό τ ιο ν -

δ ε π ωπ ε φ ό β η σ θ ετ ο νκ ν ρ ι ο ν ι ο ο ντ ω ,ο υτ ο ν

* ) Ο β η .1 7 ,1 . — ) Ε χ ο < 1 .7 , 1 . —* )Ε χ ο β .7 , 1 7 .■ Ι )Ε χ ο < 3 .6 , 2 9 .—- π )Ε χ ο ά .9 , 2 9 .

Page 170: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 170/335

1 6 2Ρ Η Ι ^ . Ι ϋ Ο . Ό Ε Μ υ Τ . Ν Ο Μ{ . 3 .

λ ε γ ό μ ε ν ο νά λ λ ω ς, α λ λ άτ ο νό ν τ ω ςο ν τ αδ ε σ π ό τ ι ρ ?5 8 2Κ ύ ρ ι ο ς γ ά ργ ε ν ν η τ ό ςπ ρ ο ςά λ η θ ε ι α νο υ δ ε ί ς ,χ α ϊ

Μ . ά να π όπ ε ρ ά τ ω νε π ιπ ί ρ α τ αε ν ρ ΰ ν α ςτ η νη γ ε μ ο ν ί αά ν ά ψ η τ α ι' μ ό ν ο ςδ ε ο ά γ ί ν ν η τ ο ς ,ά ψ ε ν δ ώ ςη γ ε σ ι ώ ν ,ο υτ η να ρ χ ή νο δ ε δ ι ώ ςκ α ιχ α τ α π ε π λ η γ μ ε ν οα θ λ ο νώ φ ε λ ι μ ώ τ α τ ο να ί ρ ε ΐ τ α ι, ν ο ν & ε σ ί α ς ,τ ο νδ ε ό λ ί γ ω ρ οί χ δ ί χ ε τ α ιπ ά ν τ ω ςο ι κ τ ρ ό ςό λ ε & ρ ο ς .Ο υ χ ο ν νχ ν -1 0 4 8ρ ι ο ςα φ ρ ό ν ω νε π ι δ ί δ ε ι χ τ α ι ,τ ο νά ρ χ ο ν τ ο ςε π α ν α τ ε ι νμ έ ν ο ςο ι κ ε ΐ ο νψ ό β ο ν ,& ε ό ςδ εβ ε λ τ ι ο υ μ ε ν α ι νγ ρ ά φ ε τ α ι

χ α & ι υ ςχ α ιν υ ν , Έ γ ώε ι μ ι ΐ ϊ ε ό ςσ ο ς ,ε γ ώθ ε ό ςσ ο υ ,α υ ξ α ν ο υχ α ιπ λ η & υ ν ο υ .* ) Τ ε λ ε ί ω νό έά μ φ ό τ ε ρ οχ ΰ ρ ι ο ςό μ ο ϋχ α ι& ε ό ς' ω ς ε ν δ ε ' κ αλ ό γ ο ι ς, ' * Έ γ ώκ ύ ρ ι ο ς6 & ε ό ςσ ο ν , * * )χ α ιε τ ε ' ρ ω θ - ι , Κ ύ ρ ι ο ςοΟ ' ε ό ςτ ω νπ ά τ ε ρ ω νη μ ώ ν . , ' 1 * * * )/ Ι ι χ α ι ο Χγ α ρτ ο νμ ε νψ α ν λ ο νω ςν π όχ υ ρ ί ο υδ ε σ π ό ζ ε σ & α ι, ' ί ν 'ε ν λ α —β ο ύ μ ε ν ο ςχ α ισ τ ε ν ώ νε π ι χ ρ ε μ ά μ ε ν ο νε χ ητ ο νδ ε σ π ο -

τ ι χ ό νψ ό β ο ντ ο νδ ε π ρ ο κ ύ π τ ο ν τ αω ςν π όθ ~ ε ο ϋε ν -ε ρ γ ε τ ε ΐ σ θ α ι, ' ό π ω ςτ α ΐ ςε ν π ο ί ί α ι ςτ ε λ ε ι ό τ η τ ο ςε φ ί χ η -τ α ι' τ ο νδ ε τ ε λ ε ι ο νχ α ιή γ ε μ ο ν ε ν ε σ & α ιώ ςν π όχ ν ~ρ ί ο ν, χ α ϊ ε ν ε ρ γ ε τ ε ϊ σ & α ιώ ςν π ό& ε ο ν .Λ ι α μ έ ν ε ιγ ά ρ ,ο ν τ ο ςε ι ς ά π α νά τ ρ ε π τ ο ς· ε χ ε ΐ ν ο ςδ ε π ά ν τ ω ςε σ τ ί να ν & ρ ω π ο ςχ & ε ο ν - ./ ί η λ ο ν τ α ιδ ε τ ο ΐ τ ομ ά λ ι σ & 'ω ςε π ιΜ ω ν σ ε ω ς, Α ύ τ ηγ ά ρ φ η σ ι ν , η ε υ λ ο γ ί αη νε υ λ ό γ η σ εΜ ι ν ν σ η ς, Ά ν θ ρ ω π ο ς# ί θ ΰ .Ϋ ) ' Ώπ α γ χ ά -ί η ζ χ α ϊ ι ε ρ ο π ρ ε π ο ύ ςά ν τ ι δ ό σ ε ω ςα ξ ι ω θ ε ί ς ,& ε ί α ζπ ρ ο ν ο ί α ςά ν τ ι δ ' υ ΰ ν α ιε α υ τ ό ν Α λ λ άμ ήν ο μ ί σ η ςτ ο να υ τ ό ντ ρ ό π ο να ν & ρ ω π ό ντ ε γ ί ν ε α & α ιχ α ι α ν 9 · ρ ο >π ο ν& ε ο ϋ ·α ν & ρ ω π ο νμ ε νγ ά ρ ,3 ε ο νώ ς χ τ ή μ ο ^ 'α ν θ ρ ω π ο νδ ε ϋ ~ ε ο ν, ώ ς α ν χ η μ αχ α ιω φ έ λ η μ α . -Ε Ιδ ε β ο ύ λ ε ιδ ι α ν ο ί α ςχ λ η ρ ο ντ ο ν& ε ό νε χ ε ι ν, α υ τ ό ςπ ρ ό τ ε ρ ο νγ ε ν ο ϋχ λ η ρ ο ςα ξ ι ό χ ρ ε ω ςα ν τ ο ϋ■ γ ε ν η σ ηδ ε ,

α ντ ο υ ςχ ε ι ρ ο π ο ί η τ ο υ ςχ α ϊε χ ο ν σ ί ο υ ςα π α ν τ ά ςν ό μ ο ν ς, ί χ φ ύ γ χ ς .

* ) Ο β α .1 7 ,1 . 3 52 . — · » )Ε χ ο Λ .2 0 ,2 . — * * * )Ο β α « .4 , 1 . —+ )Ώ β α Ι .3 3 ,1 , «

Page 171: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 171/335

Ρ Η Ι Ι . .Ι ϋ ί > .Ρ ΕΜ ϋ Τ .Ν Ο Μ Ι Ν ϋ Μ .§ .4 . 1 6 3

4 . Ά \ 3 . άγ ά ρρ ν δ 'Ι χ ι ΐ ν ομ ρ ο ς η χ ε νά γ ν ο ε ϊ ν ,ο τ ιτ ο ε γ ώε ί μ ιΰ ε ό ς σ ο ς* ) λ έ γ ε τ α ικ α τ α χ ρ η σ τ ι

κ ώ ςο υκ υ ρ ί ω ς .Τ ο γ ά ρο ν, 7 7ο νί σ τ ι ν ,ο υ χ ίτ ω νπ ρ ό ςτ /* α υ τ ογ ά ρε α υ τ ο ϋπ λ ή ρ ε ς ,χ α ϊμ υ χ ό* α * > τ φ ,ί κ μ ν ό ν, κ α ιπ ρ οτ η ςτ ο νκ ό σ μ ο υγ ε ν έ σ ε ω ς, κ α ιμ ετ ά τ η νγ έ ν ε σ ι ντ ο υπ α ν τ ό ςε ν ο μ ο ί ω .^ ' Λ τ ρ ε π τ ο νγ ά ρκ α ιά μ ε τ ά β λ η τ ο ν, / ρ ΐ ] ζ ο νε τ έ ρ ο υτ ο π α ρ ά π α νο υ δ ε -ν ό ς, ί ί ί ς ΐ ία ν τ ο ϋμ ε νε ί ν α ιτ ά π ά ν τ α ,μ η δ ε ν ό ςδ έκ υ ρ ί ω ςα υ τ ό .Τ ω ν :δ έ δ υ ν ά μ ε ω ν, α ς έ τ ε ι ν ε νε ι ςγ έ

ν ε σ ι νέ π 'ε υ ε ρ γ ε σ ί ατ ο υσ ν σ τ α & έ ν τ ο ς, ε ν ί α ςσ ν μ β έ -β η χ ε - λ έ γ ε σ θ - α ιώ ς α ν ε ιπ ρ ό ςτ ι , τ η νβ α σ ι λ ι κ η ν , -τ η ν .ε ν ε ρ γ ε ν φ η ν· β α σ ι λ ε ύ ςγ ά ρτ ί ν ο ςχ α ι ε υ ε ρ γ έ τ η ςτ ί ν ο ς ,ε χ έ ρ ο , υ^ π ά ν τ ο ι ςβ α σ ι λ ε ύ α μ έ ί ' ο αχ α ΐ τε υ ε ρ γ ε τ ο ύ μ ε ν ο υ

6 8 3Τ ζ α ν τ ο ι νσ υ γ γ ε ν έ ςε σ τ Ί, κ « ί ,£ π ο ι η , τ ι κ ηδ ύ ν α μ ι ς ,η ,1 Λ . χ α λ ο ν μ έ ΐ ( η3 - ε ό ς' ■ δ ι ά ,γ α ρτ α ύ τ η ςτ η ςδ υ ν ά μ ε ω ς1 Ό 4 9

ε Ο - η χ * , τ άπ ά ν τ αή γ ε ν ν η σ α ςχ α ϊτ ε / ν ι τ ε ΰ α α ςπ α τ η ρ , Έ ί .

ω ς τ ετ ύ ε γ ώε ϊ μ ϊ '& ε ύ ςσ ο ς ί σ ο νε σ τ ίτ ω ε γ ώε ί μ ιπ ο ι η τ ή ςκ α ιδ η μ ι ο υ ρ γ ό ς .Μ ε γ ί σ τ ηδ ε δ ω ρ ε άτ ό α ί τ ο νλ α χ ε ΐ νά ρ χ ι τ έ χ τ ο ν ο ς ,ο υχ α ϊσ υ μ π ά ς6 κ όσ μ ο ςε ί Μ / ε .Φ α ύ λ ο υμ ε νγ ά ρ■ ψ υ ^ η νο ι )δ ι έ ι ι λ α σ ε ν'

Ι / β ρ ο νγ ά ρ9 - ε ωχ α / . ί α .Τ η νδ έμ ε α η νο υδ ι *εα ν - ,■ ·τ ο νμ ό ν ο ν, κ α τ άτ ο νι ε ρ ώ ψ α τ ο νΜ φ ϋ ο η ν„ ε π ε ι δ ή

κ η ρ ο ντ ρ ό π ο νψ ε λ λ ε να ν τ η δ ε ξ α σ & α ι' κ α λ ο ϋτ ε κ α να ί α / ρ ο ϋ δ ι α φ ο ρ ά ν *, ^ ι ό π ε ρλ έ γ ε τ α ι, ' / Π ο ι ή α ω μ ε γ '-α ν ί τ ρ ω π ο νκ α τε ι κ ό ν αη μ ε τ ε ρ α ν ,ν ν )ι ν ε ι μ ε νύ ε - ξ η τ α ιψ α ΰ λ ο ντ ύ π ο ν ,έ τ ε ρ ω ν^ ψ α ί ν η τ α ιδ η μ ι ο ύ ρ γ η μ αί ί κ α λ ό ν ,τ ο υτ ω ν κ α λ ώ νχ α ιά γ α θ ώ νμ ο ν ώ ντ ι -χ ν ί τ ο ν .Π , ά ν Χ ω ς, ο ν νσ π ο υ δ α ί ο ςέ κ ε ϊ ν ό ςε σ τ ί ν ,ψψ η σ ι ν ,' ^ Ε γ ^ ό ., ε ι μ ι& & > ςσ ο ς π ο ι η τ ο ΰμ ό ν ο νλ α γ ώ νί ί ν ε υσ υ μ π ρ ά ξ ε ω ςε τ έ ρ ι ο ν . Λ μ αμ έ ν τ . ο ικ α ιτ ό π ο % -λ α / ο νχ α χ α σ χ ε υ α ζ ύ μ ε ν α να ν τ ωδ ό γ μ ασ υ ν ά γ ε ι ,δ ι δ άσ κ ω ν, ' ό τ ιμ ό ν ω νά γ α μ ω νκ α ισ ο φ ώ νδ η μ ι ο υ ρ γ ό ςε σ τ ί ν .Ο ν τ ο ςδ ε π ά ςο Ο - ί α σ ο ςτ η νε κτ ο ϋά φ δ ό ν ο ν

» ) Ο β η .1 7 ,1 . — ) Ο β η .1 , 2 6 . . . . 1

Page 172: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 172/335

1 6 4Ρ Η 1 Χ .Ι Ι Π λΌ ΕΜ ϋ Τ .Ν Ο Μ ί Ν ϋ Μ .ξ . Μ ^

χ τ η σ ι νε α υ τ ό νε κ ώ νά φ η ρ η τ α ι, ά λ λ αχ α ΐτ ω νσ α ρ κ ιφ ί λ ω νώ λ ι γ ο ' ι ρ η χ ε ν .Ε ϋ ε ' χ τ α ιμ ε νγ ά ρχ α ισ φ ρ ι γ ώ ντ ε ς ά θ λ η τ ά ι, τ ο δ ο ν λ ο νε π ι τ ε τ ε ι χ ι χ ό τ ε ςψ υ χ ήτ οσ ώ μ α ·ώ χ ρ ο ιδ ε κ α ιδ ι ε ρ ό ν η χ ό τ ι ςκ α ιχ α τ ε σ κ ε λ ε τμ ί ν ο ιτ ρ ό π ο ντ ι ν άο ι ά π όπ α ι δ ε ί α ς, τ α ϊ ς- ψ υ χ ι κ α ϊδ υ ν ά μ ε σ ικ α ιτ ο ν ςσ ω μ α τ ι κ ο ύ ςτ ο ν ο ν ςπ ρ ο ς κ ε κ λ ηχ ό τ ε ς ,κ α ιε ι δ ε ιτ ο α λ η θ έ ςε ι π ε ί νί ΐ ςε νε ί δ ο ςτ οτ η ςψ υ χ ή ςά ν α λ ν θ ε ν τ ε ςκ α ια σ ώ μ α τ ο ιδ ι ά ν ο ι α- γ ε -γ ο ν ό τ ε ς .Φ θ ε ί ρ ε τ α ιο ν νε ί κ ό τ ο ι ςτ ο γ έ ι ο δ ε ςκ α ικ α τ ακ λ ύ ζ ε τ α ι ,' ό τ α νο λ ο ςδ ι 'ο λ ω ν6 ν ο υ ςε υ α ρ ε σ τ ε ΐ νπ ρ ο ε -λ η τ α ι& ε ω' ο π ά ν ι ο νδ ε κ α ιτ ογ ε ' ν ο ς, κ α ιμ ό λ ι ςε υ ρ ι -σ κ ό μ ε ν ο ν, π λ η νο υ κα δ ύ ν α τ ο νγ ε ν ε σ & α ι .Λ η λ ο ΐδ ίτ ο χ ρ η σ & ε νε π ιτ ο ϋΈ ν ώ χλ ό γ ι ο ντ ό ύ ε, Ε ί η ρ έ σ τ ηα εδ εΈ ν ώ χτ ω& ε ώ ,κ α ιο ί χε ν ρ ί σ κ ε τ ο .# ~ ) Ι Ί ο ϋγ ά ρσ κ ε ψ ά μ ε ν ό ςτ ι ς ε ν ρ ητ ο ά γ α & ό ντ ό ν τ ο ;Π ο ί απ ε λ ά γ ηδ ι α β α λ ο ' ι ν ;Ύ ί ν α ςν η Π ο ν ς ,τ ί ν α ςη π ε ί ρ ο υ ςί λ -

& ώ ν, π α ρ άΒ α ρ β ά ρ ο ι ςη π α ρ '' Ε λ λ η σ ι ν ;' 7 ϊο υ χ ϊκ α ιμ έ χ ρ ιν υ ντ ω νφ ι λ ο σ ο φ ί ατ ε τ ε λ ε σ μ έ ν ο ιε ϊ α ίτ ί ν ε ς ,ο ' ιλ ε ' γ ο υ σ ι νά ν ν π α ρ κ τ ο νε ί ν α ισ ο φ ί α ν ,ε π ε ι δ ήκ α ιτ ο νσ ο φ ό ν; Μ η δ έ ν αγ ά ρά π 'ά ρ χ η ςά ν & ρ ώ π ω νγ ε ν έ σ ε ωά χ ρ ιτ ο ϋπ α ρ ό ν τ ο ςβ ί ο υκ α τ άτ οπ α ν τ ε λ έ ςά ν ν π α ί τ ι ον ο μ ι σ & η ν α ΐ 'κ α ιγ ά ρα δ ύ ν α τ ο νε ί ν α ι ,& ιη τ ώ σ ω -1 0 5 0μ α τ ιε ν δ ε δ ε μ ε ' ν ο νε ί ς ά π α ν ε ί δ α ι μ ο ν η σ α ι .Τ α ΰ τ αδ ε , Ρ .

- 5 8 4ε ι μ ε νό ρ & ώ ςλ έ γ ε τ α ι, σ χ ε χ ρ ό μ ε & αε νκ α ι ρ ώ .Ν ν ν ιΜ . ύ ίά κ ο λ ο υ Ο - η σ α ν τ ε ςτ ωλ ο γ ί ω ,φ η σ ο μ ε ν ,ο τ ιε σ τ ίμ ε νν π α ρ κ τ ό νπ ρ ά γ μ α ,σ ο φ ί α ,ε σ τ ίδ εχ α ιο ε ρ α σ τ ή ςα υτ ή ς , σ ο φ ό ς . Υ π ά ρ χ ω νδ ε ό μ ι ο ςη μ ά ςτ ο ν ςφ α ΰ λ ο νδ ι α λ ε λ η & ε ν· ά γ α Ο υ νγ ά ρο υ& ε ' λ ε ικ α κ ώσ υ ν ε ' ρ χ ε σ &/ Ι ι άτ ο ΰ τ ολ ί γ ε τ α ι, Ο ύ χε υ ρ ί σ χ ε τ οο ε υ α ρ ε σ τ η στ ρ ό π ο ςτ ώ ϋ ε ώ ,ώ ς α νδ ή π ο υυ π α ρ κ τ ό ςμ ε νώ ν ,

ά π ο κ ρ υ π τ ό μ ε ν ο ςδ ε , κ α ιτ η νε ι ςτ α ν τ όσ ΰ ν ο δ ο νημ ώ νά π ο δ ι δ ρ ά σ κ ω ν ,ε π ε ι δ ήκ α ιμ ε τ α τ ε & η ν α ιλ έ γ ε τ α ι ·τ ο δ ε ε ' σ τ ι, μ ε τ α ν α σ τ η ν α ικ α ιμ ε τ ο ι χ ί α να τ ι ί λ α σ &τ η νά π όΟ ι η τ ο ϋβ ί ο υπ ρ ο ςτ ο νά & ά ν α τ ο ν .

· ) Ο β η .5 ,2 4 . . . · · · · 1 · ' · · :

Page 173: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 173/335

Ρ Η Ι Ι τ . Ι ϋ Β . Β ΒΜ ϋ Τ . Ν Ο Μ Ε ν ϋ Μ .$ . 6 . 1 6 5· » · ^ *

§ .' δ . 1 Ο ν τ ο ιμ ε νδ ητ η νε ν & ε ο νμ α ν ί α νμ α ν έ ν -' τ ε ςε ξ η γ ρ ι ώ & ' η σ α ν 'έ τ ε ρ ο ι δ 'ε ί α ΐ ν 'ο ϊ ' τ ^ ςτ ι & α α ο ο ν

κ α ϊη μ έ ρ ο ν 'σ ο φ ί α ςε τ α ί ρ ο ι .Τ ο ύ τ ο ι ςκ α ιε υ σ έ β ε ι α~δ ι α φ ι ρ ό ν τ & ς ϊα σ κ ε ί τ α ι , ·κ α ιτ ά α ν θ ρ ώ π ε ι αο ν χν π ε ρ -' ' α ψ ϋ . τ α ' ι .Μ ά ρ τ υ ρ ε ςδ έ ο ι χ ρ η σ μ ο ί, ί ν ο ϊ ςλ έ γ ε τ α *- Χ ωΑ β ρ α ά μΐ κ ' - π ρ ο ς ώ π ο ντ ο ϋ& ε ο ϋ, Ε ν α ρ ε σ τ ή σ ε ι

Ι ν ώ π ι ό ν ε μ Ό ϋ ' ; * ) · τ Ο ν τ ο ί ' Ι ' σ ΐ ι, μ ημ ό ν ωέ μ ο ί ,ά λ λ ακ α ι τ ο ι ς έ μ ο ΐ ςε ρ γ ο ι ς ,π α ρ 3ε μ ο ϊκ ρ ι Τ η, ω ςΙ φ ό ρ ωκ α ιε π ί σ κ ο π ο ) . Τ ι μ ώ νγ α ργ ο ν ί ΐ ς, η π έ ν ητ α ςί λ ί ώ ν, η φ ί λ ο υ ςε υ ε ρ γ ε τ ώ ν ,η π α τ ρ ί δ ο ςυ π ε ρ ασ π ί ζ ω ν ,η τ ω νκ ο ι ν ώ νπ ρ ο ςα π α ν τ ά ςά ν β - ρ ώ π ο υ ςδ ι κ α ί ω νε π ι μ ε λ ο ύ μ ε ν ο ς, ε ύ α ρ ε σ τ ε ΐ ςμ ι νπ ά ν τ ω ςτ ο ι ςχ ρ ο > μ έ ν ο ι ς, θ ε ο νδ έ ε ν ώ π ι ο νε υ α ρ ε σ τ ε ΐ ς .Ά κ ο ι μ ή τ ωγ α ρυ φ θ α λ μ ωβ λ έ π ε ιπ ά ν τ α, κ α ιτ ά σ π ο υ δ α ί αγ ί -ρ ' ι τ ιΙ ' ξ α ι ρ έ τ ωπ ρ ο ςε α υ τ ό νκ α λ ε ίκ α ια π ο δ έ χ ε τ α ι .Τ ο ι γ ά ρ τ ο ίκ α ϊο α σ κ η τ ή ςε υ χ ό μ ε ν ο ςτ ο α υ τ ό νά π ο -ά η λ ώ σ ε ιφ ά σ κ ω ν, ' Ό θ ε ό ς ,ω ε ν η ρ έ σ τ η σ α νο ί π ατ έ ρ ε ςμ ο υ , * * )κ α ιπ ρ ο ς τ ί θ η σ ι ν, ε ν ώ π ι ο να υ τ ό ν χ ά ρ ι ντ ο ϋγ ν ώ ν α ι τ η νπ ρ α γ μ α τ ι χ ή ν δ ι α φ ο ρτ ο ν θ ε ωε ν α ρ ε α τ ε ϊ ν , π ρ ο ςτ ο , ε ν ώ π ι ο να υ τ ό ν ·τ ομ ε νγ ά ρα μ φ ό τ ε ρ απ α ρ έ χ ε ι, τ ο δ ί θ ά τ ε ρ ο νμ ό ν ο ν .Ο ν τ ωκ α ϊ 'Μ ω ν ο η ςε ν τ ο ι ςπ ρ ο τ ρ ε π τ ι χ ο ΐ ςπ α ρ α ι ν ε ίλ έ γ ω ν, Τ οε ν ά ρ ε σ τ ο νπ ο ι ή σ ε ι ςε ν ώ π ι ο νκ υ ρ ί ο υτ ο ϋ

& ε ο νσ ο ι » , * * * )ο ί ο ν ,τ ο ι α ϋ τ απ ρ ά τ τ ε ,« γ ε ν η σ ε τ α ιΙ π ά ' ξ ι ατ ο νη α ν ή ν α ιθ ε ώ ,κ α ια π ε ρϊ δ ώ νά π ο δ ί ξ ε τ α ι 'χ α ν τ αδ ί κ α ιε ι ςτ ο ν ςο μ ο ί ο υ ςε ΐ ω θ εχ ω ρ ε ΐ ν .Ε ντ ε ύ θ ε ν ο ρ μ η θ ε ί ςτ η ντ ε- σ κ η ν ή νό ' ν σ ιπ ε ρ ι β ό λ ω νο ρ ί -ο ι ς σ υ ν ύ φ α ι ν ε ,μ έ σ ο νά μ φ ο ΐ νκ ά λ υ μ μ αθ ε ί ς ,ο π ω ςδ ι α κ ρ ί ν η τ α ιτ ω νε ι ' σ ωτ ά ε ξ ω . Κ α ιτ η νν ο μ ο φ ν λ α -κ ί δ αϊ ε ρ ά νκ ι β ω τ ό νε ν δ ο θ ε νκ α ιε ξ ο > θ ε νέ χ ρ ύ σ ι ο α ε ,

Κ α ϊ τ ωμ ε γ ά λ ωϊ ε ρ ε ΐδ ι τ τ ά ςά ν έ δ ω κ εα τ ο λ ά ς ,τ η ν1 0 5 1μ ε νλ ι ν ή νέ ν δ ο ν, τ η νδ έ π ο ι κ ί λ η νΐ ξ ω, μ ε τ άτ ο ϋΡ .π ο δ ή ρ ο ν ς .Τ α ν τ αγ ά ρκ α ιτ ά τ ο ι α ύ τ ασ ύ μ β ο λ α

* ) 0 « Β . 1 7 ,I . —· ♦ )Ο ρ η ,4 β ,1 5 .—* }1 > β « .1 3 ,« 8 .

Page 174: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 174/335

1 6 6Ρ Η Ι Ι μΙ ΰ Ρ . Α Ι ϋ ϊ . ^ Ό Μ Ι Ν ϋ Μ .$ .Μ -ψ υ χ ή ςε σ τ ι ,χ α ϊτ ο ϊ «̂ ' σ ωπ ? ό ς& ε ό νά γ ν ε ν ο ύ σ η ς, χ α ϊ■ Ι ντ ο ΐ ςε ξ ωπ ρ ο ςτ ο να ι σ Ο η τ ό νχ ό α μ ο νχ α ϊβ ί ο νκ α

θ α ρ ε υ ο ύ σ η ς .Ε ν σ τ ό χ ο ι ς ο υ νε κ ε ί ν οπ ρ ο ςτ ο νπ α λ α ι σ τν ι χ η φ ό ρ ο νε λ έ χ Ο - η ,μ έ λ λ ο ν τ ατ ρ ι ςν ι κ η τ η ρ ί ο ι ςά ν , α δ ε ΐ5 8 5σ ^ α ίσ τ ε ψ ά ν ο ι ς .Τ ογ α ρ} π α ν τ ωχ ή ρ ν γ μ ατ ο ι -Μ . ο ν τ ό νΙ α τ ι ,' ^ ' Ι α χ ν σ α ςμ ε τ ά& ε ο ϋχ α ϊμ ε τ ά .ά ν & η ώ

π ω νδ ν ν α τ ώ ς .* ■ ) Ί ΐ ο γ α ρ χ α & 'ε χ α - τ έ ρ α ντ α ' ξ ι νέ ν δ ο κ ι μ η σ α ι, χ α ϊτ η νπ ρ ο ςτ ο ί γ έ ν ν η τ ο ν, χ α ϊτ η νπ ρ ο ςτ ο γ ε ν ν ώ μ ε ν ο ν, ο νμ ι κ ρ ά ςε σ τ ίδ ι α ν ο ί α ς ,ά λ λ '

- ί ΐ δ ε ιτ ο ά λ η & έ ςε ι π ε ί νχ ό α μ ο νχ α ϊ& ε ο νμ ε & ο ρ ί ο^ υ ν ό λ ω ςδ ε π ρ ο ς η κ ε ιτ ο νά α τ ε ϊ ο νό π α δ ό νε ί ν α ι& ε ο ϋ 'μ έ ) . Ηγ α ρτ ωπ ά ν τ ω νη γ ε μ ό ν ιχ α ϊπ α τ ρ ϊτ ο υγ ε ν ομ έ ν ο υ .Τ ι ςγ α ρο ν κο ί δ ε ν ,ο τ ιχ α ϊπ ρ ότ η ς τ ο νχ όα μ ο νγ ε ν ε σ ε ΐ ' ΐ ςΙ κ α ν ό ςη ν α ν τ ό ςε α υ τ ω, χ α ϊφ ί λ ο ςμ ι τ άτ η νκ ό σ μ ο υγ έ ν ε α ι ν 6α υ τ ό ςε μ ε ι ν ε ν ,ο υμ ε τ α -β α λ ώ ν; Λ ι άτ ί γ ο ν νε π ο ί ε ιτ ά μ ηό ν τ α; Ο τ ιά γ α

μ ο ςκ α ιφ ι ) > ό δ α > ρ ο ςη ν .Ε ί τ 'ο ν κέ φ ε ψ ό μ ε & αο ι δ ο ύλ ο ιτ ωδ ε σ π ό τ η ,& α ν μ ά ζ ο ν τ ε ςμ ε ντ ο να ί τ ι ο νν π ε ρ -φ ν ώ ς, τ η ςδ ε χ α & 'α ν τ ο υ ς- φ ύ σ ε ω ςμ η ν π ε ρ ο -ρ ώ ν τ ε ς ;ί . · » · ' . · - · . . Γ .:

6 . Ε ι π ώ νδ ε *, Ε υ α ρ έ α τ ε ιε ν ώ π ι ο νέ μ ο ϋ ,* * )π ρ ο ς ε π ι λ έ γ ε ι , Κ α ιγ ί ν ο νά μ ε μ π τ ο ς ,ά κ ο λ ο ν β - ί αχ α ϊε ιρμω χ ρ ώ μ ε ν ο ς .Μ ά λ λ ο νμ ε νο υ νε γ χ ε ι ρ ε ίτ ο ΐ ςχ α -

λ ο ΐ ς ,' ί ν αε ν α ρ ε α τ η ς' ε ι δ εμ η, τ ω νγ ε α μ α ρ τ η μτ ω να π έ / ο υ ,' ί ν αμ ητ ύ γ χ α ν ε ςμ έ μ ψ ε ω ς .Ο μ ε νγ α ρχ α τ ο ρ & ώ νε π α ι ν ε τ ό ς ,ο δ ε μ η ά δ ι κ ω νο υψ ε κ τ ό ςΚ α ιτ ό μ ε νπ ρ ε σ β ν τ ι χ ό νά & λ ο νχ α τ ο ρ Θ ο ϋ α ιπ ρ ό κ ε ιτ α ι ,τ οε ν α ρ ε σ τ ο ν ,τ όδ ε ύ τ ε ρ ο νδ εμ ηά μ α ρ τ ά ν ο ν στ όί ί μ ε μ π τ ο ν .Τ ά χ αδ εκ α ιγ ε ν έ σ ε ιτ η6 - ν η τ ητ όμ ηδ ι α μ α ρτ α ν ε ι ν, Ί σ ο νχ α ϊτ ό α υ τ όγ ρ ά φ ε τ α ιτ ωχ α τ ο ρ & η ϋ Τ ι ςγ α ρ ,ώ ςο Τ ώ βφ η σ ι, ί (κ α & α ρ ό ςα π όρ ύ π ο υ ,χ α ϊα ν μ ί αη μ έ ρ αέ σ τ ' ι νη ζ ω ? ; ; * * * )Ί 4 π ε ι ρ αμ έ νε α τ ιτ ά χ α τ α ρ ρ υ π α ί ν ο ν τ ατ η νψ ν χ η ν, α π ε ρε κ ν ί ψ α σ &

. * )0 » η .8 2 , 2 8 .—♦ * )Ο ϊ η .1 7 ,1 . —* )Ι ο & .Μ ,4 .

Page 175: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 175/335

Ρ Η Ι Ι . .Π Τ Ο .Ό ΕΜ Ι Τ Τ .Ν Ο Μ Ε Υ ϋ Μ . $ .6 . 7 .1 6 7

1 χ κ ϊά π ο λ ο ν σ α σ & α ιη α ν τ Β λ ώ ς, ο ν χε ν ε σ τ ι ν .ΐ Α π ο λ ε ί -η ο ν τ α ιγ α ρε ξ ά ν ά γ χ η ςπ α ν τ ι 3 - ν η τ ώο ν γ γ ΐ ν ι ΐ ςχ η -^ ε ς ' ,& ςλ ω φ ή σ α ιμ ί νε ι χ ο ζ, ά ν α ι ρ ε θ - η ν α ιδ ' ε ι ς ά π α να δ ύ ν α τ ο ν .Λ ί χ α ι ο νο ν ν, η φ ρ ο ν ι μ ο ν ,η σ ώ φ ρ ο ν α ,1 0 5 2τ ) σ ν ν ό λ ω ςά γ α & ύ ντ έ λ ε ι ο νε ν π ε φ ν ρ μ έ ν ωβ ί ωζ τ ^ τ ί Γ Ρ .τ ι ς ;2 τ έ ρ γ ε ,χ α ϊα ν μ ή α δ ι χ ο ν, η μ ηά φ ρ ο ν α , ημ ι )ά χ ό λ α σ τ ο ν, % \μ ηδ ε ι λ ο ν, η μ η π α ν τ ε λ ώ ςφ α ϋ -λ ο νε ν ρ ή σ ε ι ς .Ά γ α π η τ ό νγ α ρα ϊ τ ώ νχ α χ ι ώ ν ά π ο *τ ρ ο π α ϊ ,τ ώ νδ ε α ρ ε τ ώ νη π α ν τ ε λ ή ςχ τ ή σ ι ςα δ ύ ν α τ ο ς

ά ν & ρ ω π ωτ ώχ α & 'η μ ά ς .Ε υ λ ό γ ω ςο ν νε ' φ η, Γ ίν ο υα μ ε μ π τ ο ς, * ) μ ί γ απ λ ε ο ν έ κ τ η μ απ ρ ο ςε ν δ α ί μ ο -5 8 6ν αβ ί ο νν π ο λ α β ώ νε ί ν α ι - ,τ ο ά ν α μ ά ρ τ η τ ο νχ α ϊά ν υ -Ή Λ . π α ί τ ι ο ν .Τ ώδ ε γ ι ρ η μ έ ν ω ζ η ντ ο ντ ρ ό π ο ντ ο ύ τ ο ν , χ α ϊ

χ λ η ρ ο νχ α τ άδ ι α & ή χ α ςά π ο λ ε ί ψ ε ι νο μ ο λ ο γ ε ί ,τ ο να ρμ ό ζ ο ν τ αδ ο ύ ν α ιμ ε ν& ε ώ ,λ α β ε ί νδ ε σ ο φ ώ .Φ η σ ϊγ α ρ , & ή σ ωτ η νδ ι α & η χ η νμ ο υα ν άμ έ σ ο νε μ ο ϋχ α ϊα ν ά

μ έ σ ο νσ ο ν .* * )έ / ι α & ή κ α ιδ ε ε π 'ω φ ε λ ε ί αγ ρ ά φ ο ν τ α ι■ τ ώ νδ ω ρ ε ά ςα ξ ί ω ν ,ω ς τ εσ ΰ μ β ο λ ο νε ί ν α ιδ ι α & ή χ η νχ ά ρ ι τ ο ς' η νμ έ σ η νε ' 9 - η χ ε νο 3 - ε ό ςε α υ τ ο ϋτ ε ό ρ έ γ ο ν -τ ο ς χ α ϊ ά ν Ο - ρ ώ π ο υ λ α μ β ά ν ο ν τ ο ς .Υ π ε ρ β ο λ ήδ ϊΐ ύ ε ρ γ ε σ ί α ςτ ο ϋ τ όε σ τ ι ,μ ήε ί ν α ιθ · ε ο ϋχ α ϊψ υ χ ή ςμ έ -α ο ν, Ό τ ιμ η τ ή νπ α ρ 9 · έ ν ο νχ ά ρ ι τ α .Τ ο νδ ε π ε ρ ϊδ ι α & η χ ώ νσ ύ μ π α ν τ αλ ό γ ο νε ν δ υ σ ϊ νά ν α γ έ γ ρ α φ α

π ρ ά ξ ε σ ι ,χ α ϊυ π έ ρτ ο νμ ήπ α λ ι ν ω δ ε ΐ νε χ ώ νυ π ε ρ β α ίν ω, χ α ϊα μ αμ ή β ο υ λ ό μ ε ν ο ςά π α ρ τ ά ντ ο σ ν μ φ ν έ ςτ η ςπ ρ α γ μ α τ ε ί α ς .

§ . 7 . Λ έ γ ε τ α ιδ ε ε ξ η ς , ' Έ π ε σ ε νΑ β ρ α ά με π ϊ■ π ρ ό ς ω π ο ν* * * )* Λ ρ 'ο ν χε μ ε λ λ ε νυ π ο σ χ έ σ ε σ ι3 - ε ί α ι ςγ ν ώ ν α ίτ ε ε α ν τ ο νχ α ϊτ ή ν τ ο ν3 - ν η τ ο νγ έ ν ο υ ςο ν & έ -ν ε ι α ν, χ α ϊπ ε σ ε ϊ νπ α ρ άτ ο νε σ τ ώ τ α ,ε ι ςε ν δ ε ι ξ ι ντ η ς

ν π ο λ ή ψ ε ω ς, η ν π ε ρ ϊε α ν τ ο ντ ε ε σ χ εχ α ϊ0 · ε ο ν ; 0 τ ιο μ ε νχ α τ άτ α α υ τ άε σ τ ώ ςχ ι ν ε ΐτ ή νσ ν μ π α σ α νσ τ ά σ ι ν ,ο υ δ ι αι ώ νσ χ ε λ ώ ν, — ο νγ ά ρά ν & ρ ω π ό -

) β β η .1 7 ,1 .— · * )β β η .1 7 ,2 . — * )α , η ,1 7 .3 .

Page 176: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 176/335

Page 177: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 177/335

Ρ Η Π *Ι ϋ ϋ .Ό ΕΜ ϋ Τ .Ν Ο Μ Ι Ν Ι Ι Μ .{ .8 .9 . 1 6 9

Χ Ό Γ ςμ ί νγ α ρδ ι 'ε τ ί ' ρ ω ντ ά ςε υ ε ρ γ ε σ ί α ςε ΐ ω & επ ρ ο -τ ε ί ν ε ι νο θ - ε ό ς ·γ η ς , ύ δ α τ ο ς ,ά ε ' ρ ο ς, η λ ί ο υ ,σ ε λ ή ν η ς ,

ο υ ρ α ν ο ύ ,δ υ ν ά μ ε ω νά λ λ ω να σ ω μ ά τ ω ντ ο ΐ ςά ί δ ι 'ε α υ τ ο ύμ ό ν ο υ, κ λ η ρ ο νά π ο φ η ν α ς τ ω ν λ α μ β αε α υ τ ό ν, ο ν ςε υ Ο - έ ω ςκ α ιπ ρ ο ς ρ η α ε ω ςε τ έ ρ α ςη ξ ί ω σ ε .Λ έ γ ε τ α ιγ α ρό τ ι' Ό - υκ λ η & η α ε τ α ιτ ό ό ι ο μ άσ ο νΙ ι 4 β ρ ά μ ,« λ λ 'ε σ τ α ιτ ό ό ν ο μ άσ ο υΑ β ρ α ά μ .Ε ν ι ο *μ ε νο υ ντ φ νφ ι λ α π ε χ & η μ ό ν ω ν, κ α ιμ ώ μ ο υ ςά ε ιτ ο ι ςά μ ω μ ο ι ςπ ρ ο ς ά π τ ε ι νε θ ε λ ο ν τ ώ ν ,ο υ σ ώ μ α σ ιμ ά λ λ ο ν

η π ρ ά γ μ α σ ι, χ α ίπ ο λ ε μ ο νά χ η ρ υ χ τ ο νπ ο λ ε μ ο ΰ ν τ ω ντ ο ι ςι ε ρ ο ΐ ς ,π ά ν &ό σ αμ ητ ό ε υ π ρ ε π έ ςε ν λ ό γ ωδ ι α -σ ώ σ ε ι νδ ο κ ε ΐ ,σ ύ μ β ο λ αφ ύ σ ε ω ςτ ΐ ( ςά ε ιχ ρ ΰ π τ ε σ & α ι

' φ ι λ ο ΰ σ η ςυ π ά ρ χ ο ν τ α, μ τ τ άά χ ρ ι β ο ϋ ςέ ρ ε ΰ ν η ςφ α υ λ ι ' -α α ν τ ε ς ,Ι π ϊ δ ι α β ο λ ί ]π ρ ο φ ε ρ ο υ σ ι , δ ι α ψ ε ρ όδ ετ ά ςτ ω νο ν ο μ ά τ ω νμ ε τ α & ε α ε ι ς .Κ α ιπ ρ ώ η νη χ ο ύ σ αχ λ ε ν ά ζ ο ν τ ο ςκ α ι χ α τ α χ ε ρ τ ο μ ο ν ν τ ο ςα ν δ ρ ό ςύ . 0 ί ο νχ α ϊά σ ε β ο υ ς ,ο ς έ τ ό λ μ αλ έ γ ε ι ν , Μ ε γ ά λ α ιδ ήχ α ίν π ε ρ β ά λ λ ο υ σ α ιδ ω ρ ε ά ) ,α ςφ η σ ιΜ ω ϋ σ η ςτ ο νη γ ε μ ό ν ατ ω νό λ ω νό ρ ί γ ε ι ν ,σ τ ο ι χ ε ί ο υπ ρ ο ς Ο - ψ η ,τ ο νε ν ό ς ' Ά λ -< τ « ,σ τ ο ι χ ε ί ωπ ε ρ ι τ τ ε ύ ε ι ,χ α ϊπ ά λ ι ν έ τ ε ρ απ ρ ο ς & ε ί ςΊ Ο ϋτ ό ι Ρ ώ ,ϋ - α υ μ α σ τ η νη λ ί κ η νε δ ο ξ ε νε ν ε ρ γ ε σ ί α νπ α ρ ε - ΐ .Ο / ή σ & α ΐ .Τ η νδ ε ' Λ β ρ ά μγ υ ν α ί κ α ,Σ ύ . ρ α ν, Σ ά ρ ρ α νώ ν ό μ α σ ε ,δ ι ςτ ό ι Ρ ώπ α ρ α λ α β ώ ν ,κ α ιο σ αο μ ο ι ότ ρ ο π ασ υ ν ε ί ρ ω ν ά π ν ε υ σ τ ικ α ιε π ι σ α ρ χ α ζ ω ν, α μ αδ ι ε ξ -■ ψ ι .Τ η ςμ ε νψ ρ ε ν ο β λ α β ε ί α ςο ν ν ο ν χε ι ςμ α κ ρ ά νΐ ' δ ω χ ε, τ η νά ρ μ ό ζ ο υ σ α νδ ί κ η ν 'ά π ό γ α ρμ ι χ ρ α ςχ α ίτ η ς τ υ χ ο ύ σ η ςπ ρ ο φ ά σ ε ω ςε π 'ά γ χ ο ν η νγ ϊ ξ ε ν ,' ί ν 'ομ ι α ρ ό ςκ α ιδ υ ς κ ά ΰ · α ρ τ ο ςμ η δ έκ α & α ρ ω3 - α ν ά τ ωη -λ ε ν τ η ο η .

§ . 9 . ^ ι κ α ί ω ς( Γ ά ν η μ ε ί ςυ π έ ρτ ο ϋμ η χ α ίέ τ ε ρ ο ντ ο ΐ ςα υ τ ο ΐ ςα λ ώ ν α ι τ ά ςυ π ό ν ο ι α ςί / . χ υ ψ α ι -μ ε ν, φ υ σ ι ο λ ο γ ο ϋ ν τ ε ςκ α ιά π ο δ ε ι κ ν ύ ν τ ε ςτ άλ ε γ ό μ ε ν ατ α ϋ τ α ,τ ά π ά σ η ςε π ά ξ ι ασ π ο ν δ ή ς .Ο υγ ρ ά μ μ α τ αα γ ώ ν αη φ ω ν ή ε ν τ α, η σ ν ν ο λ ω ςρ ή μ α τ αχ α ιό ν ό μ α -

5 5 8τ αχ α ρ ί ζ ε τ α ιό θ · ε ό ς ·ο π ό τ εκ α ιγ ε ν ν η σ α ςφ υ τ άτ εΜ . « £* « ίζ ώ α ,έ χ ά λ ε α ε νώ ςπ ρ ο ςη γ ε μ ό ν ατ ο να ν & ρ ω -

Ρ

Page 178: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 178/335

1 7 0Ρ Η Ι Ϊ . .Ι ϋ Ώ .Ό ΕΜ ϋ Τ .Ν Ο Μ Ι Λ ' ϋ Μ .ξ .9 .

π ο ν, ο ς Ι χπ ά ν τ ω νδ ι 'ε π ι σ τ η μ η νε χ ώ ρ ι σ ε ν, ' ί ν 'ε κ ά -α τ ο ι ςτ ά ο ί κ ε ϊ αο ν ό μ α τ αΟ - η τ α ι . Π ά ν τ αγ α ρ ,

φ η σ ι ν, ' * ρα ν Ι κ ά λ ε σ ε νο Α δ ά μ ,τ ο ϋ τ οό ν ο μ ατ ο υχ λ η & ί ν τ ο ςη ν . * ) Ε ι ' & ' ' ό π ο υο υ δ ετ ά ςο λ ό κ λ η ρ ο υϊ ϊ ί σ ε ι ςτ ω νο ν ο μ ά τ ω νο ί ϊ ε η ςη ξ ί ω σ ε νε π ι φ τ / μ ί ζ ε ιε π ι τ ρ ε ψ α ςα ν δ ρ ισ ο φ ω ,τ ωγ έ ν ο υ ςά ν & ρ ι ό π ω νά ρ χ η -γ έ τ η, τ ί )έ ρ γ ο ν ,υ π ο ν ο ε ϊ νά ξ ι ο ν ,ο τ ιμ ε ' ρ ητ ω νο ν ομ ά τ ω νη σ υ λ λ α β ά ςη γ ρ ά μ μ α τ α, ο υφ ω ν ή ε ν τ αμ όν ο ν ,ά λ λ ακ α ιά φ η ν α ,α υ τ ό ςπ ρ ο ς ι τ ί & Ηχ α ιμ ε ή ρ -

μ ο ζ ΐ, χ α ιτ α ϋ τ 1ε π ιπ ρ ο φ ά σ ε ιδ ω ρ ε ά ςχ α ιυ π ε ρ β ά λλ ο υ σ α ςε υ ε ρ γ ε σ ί α ς; Ο ν χε σ τ ί νε ι π ε ί ν .Ά λ λ ατ άτ ο ια ύ τ αχ α ρ α κ τ ή ρ ε ςδ υ ν ά μ ε ω νε ϊ σ ι %β ρ α χ ε ί ςμ ε γ ά λ ω ν■

α ί σ & η τ ο ιν ο η τ ώ ν, φ α ν ε ρ ο ίά δ η λ ω ν' α ϊ δ ε δ υ ν ά μ ε ι ςε ν δ ό γ μ α σ ι νά ρ ί α τ ο ι ς, ε ν ά ψ ε υ δ ε σ ικ α ικ α & α ρ α ϊυ π ο λ η ψ ε σ ι ν, ε ν ψ υ χ α ΐ ςβ ε λ τ ί ο σ ι νε ξ ε τ ά ζ ο ν τ α ι .Τ ο νδ ε ε λ ε γ χ ο νλ α μ β ά ν ε ι ν ε υ μ α ρ ε ς, τ η νά ρ χ η νπ ο ι η σ α -

μ ε ' ν ο ι ςά π οτ ο ϋν υ ν ιμ ε τ ο ν ο μ α α Θ - ε ν τ ο ς .Ά β ρ ά μγ α ρε ρ μ η ν ε ύ ε τ α ιμ ε τ έ ω ρ ο ςπ α τ ή ρ, Α β ρ α ά μδ ε π α τ ή ρί χ λ ε κ τ ο ςη χ ο ΰ ς .Ή ιδ ε δ ι α φ έ ρ ε ιτ α ΰ τ' α λ λ ή λ ω ν ,ε ι -σ ό μ ε & ασ α φ ί σ τ ε ρ ο ν, ε π ε ι δ ά ντ ο δ η λ ο ν μ ε ν ο νά φ 'ε κ α τ ε ρ ο υπ ρ ό τ ε ρ ο νά ν α γ ν ώ μ ε ν .Μ ε τ ε ο ι ρ ο ν* Τ ο ί ν υ νά λ λ η γ ο ρ ο ν ν τ ε ςφ α μ ε ν, τ ο νά π ογ η ςε α υ τ ό νε ί ςΰ ψ ο ςα ϊ ρ ο ν τ α ,κ α ιε π ι σ κ ο π ο ϋ ν τ ατ άμ ε τ ά ρ σ ι α ,μ ε τ ε ω ρ ο π ό

λ ο ντ ε κ α ιμ ε τ ε ω ρ ο λ ο γ ι κ ό ν' ί ρ ε υ ν ώ ν τ ατ ί η λ ί ο υμ έγ ε θ ο ς ,τ ί ν ε ςα υ τ ο ϋφ ο ρ α ϊ ,π ώ ςτ ά ςΙ τ η α ί ο υ ςώ ρ α ς1 0 5 5δ ι α ν έ μ ε ιπ ρ ο ς ι ώ νκ α ιϊ ξ α ν α χ ω ρ ώ νπ ά λ ι ν, ι σ ο τ α χ ε στ α ΐ ςά ν α κ υ κ λ ή σ ε σ ι· κ α ι σ ε λ ή ν η ςπ ε ρ ίφ ω τ ι σ μ ώ νσ χ η μ α τ ι σ μ ώ ν ,μ ε ι ώ σ ε ω ς ,α υ ξ ή σ ε ω ς ,χ α ιτ ώ νά λ λ ω να σ τ έ ρ ω νκ ι ν ή σ ε ω ς ,α π λ α ν ο ύ ςτ ε χ α ιπ ε π λ α ν η μ έ νΉγ α ρτ ο ύ τ ι ο νε ξ ί τ α π ι ςο ΐ χά φ υ ο ϋ ςχ α ια γ ό ν ο υ ψ υχ ή ςε σ τ ί ν ,α λ λ' ε ν τ ο ι ς( χ ά λ ι σ τ αε υ φ υ ο ύ ς, κ α ιδ υ ν άμ ε ν η ςο λ ό κ λ η ρ ακ α ϊτ έ λ ε ι αγ ε ν ί ' ά νε γ γ ό ν α .Λ ι όχ α ϊτ ο νμ ε τ ε ω ρ ο λ ο γ ι κ ό ν Π ά τ ε ρ αε ί π ε ν ,ο τ ιο υ χά γ ο ν ο ςσ ο φ ί α ς ; ■ . ■* >

* ) „ 0 ρ η .2 ; 1 9 . - , ·

Page 179: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 179/335

Ρ Η Ι Ι ^ .Ι Ό Ό .Ώ ΕΜ Ι Π Γ .Ν Ο Μ Ι Ν ϋ Μ .ξ . 1 0 .1 7 1

{ . 1 0 . Τ άμ έ νο υ ντ ο νΆ β ρ ά μσ ύ μ β ο λ αο ύ τ ω ςά κ ρ ι β ο ν τ α ι· τ α δ έ τ ο νΑ β ρ α ά μ, ω ςν π ο δ ε ι ξ ο μ ε ν .* Η νδ έ τ ρ ί α ,π α τ ή ρ ,κ α ιέ κ λ ε κ τ ό ς ,κ α ιη χ ο ν ς .Φ α -μ έ νδ έ τ η νμ έ νη χ ώτ ο νπ ρ ο φ ο ρ ι κ ό νε ί ν α ιλ ό γ ο ν 'τ ο νγ α ρζ ω ο νη χ ε ϊ ο νό ρ γ α ν ο νέ σ τ ιτ ο ψ ω ν η τ ή ρ ι ο ν .Τ ο ύ τ ο νδ έπ α τ έ ρ ατ ο νν ο υ ν· α π ό γ α ρδ ι α ν ο ί α ς ,ι ο ς -

5 8 9π ε ρά π οπ η γ ή ς ,φ έ ρ ε τ α ι τ οτ ο ν λ ό γ ο υν ά μ α .Έ κ -Μ . λ ί κ τ ό νι ϊ ί τ ο ντ ο υσ ο φ ο ύ· ο τ ι ,γ α ρά ρ ι σ τ ο ν ,Ι ν

τ ο ύ τ ω :Κ α τ άμ ε νο υ ν τ ο ι ςπ ρ ο τ έ ρ ο υ ςχ α ρ α κ τ ή ρ α ςο φ ι λ ο μ α θ ή ςκ α ιμ ε τ ε ϊ ό ρ ο λ έ σ χ η ςέ σ κ ι α γ ρ α φ ι ΐ τ ο ,κ ατ ά δ έ τ ο υ ςά ρ τ ί ω ςυ π ο τ υ π ω & έ ν τ α ς6 φ ι λ ό σ ο φ ο ς ,μ ά λ λ ο νδ έ 6 σ ο φ ό ςέ δ η λ ο ϋ τ ο .Μ η κ έ τ 'ο υ νο ν ο μ άτ ω νά λ λ α γ η νν π ο λ ά β η ςχ α ρ ί ζ ε σ & α ιτ ο θ · ε ΐ ο ν, α λ λ άδ ι ασ ν μ β ό λ ω νή & ώ νέ π α ν ό ρ & ω σ ι ν .Τ ο νγ α ρπ ρ α -γ μ α τ ε ν ό μ ε ν ο ντ ά π ε ρ ϊφ ύ σ ε ω ςο υ ρ α ν ο ύπ ρ ό τ ε ρ ο ν ,ο νμ α 9 · η μ α τ ι κ ό νε ' ν ι ο ιπ ρ ο ς α γ ο ρ ε ν ο υ σ ι ν, έ π ϊτ η νμ ε τ ο ν -σ ί α νκ α λ ί σ α ςα ρ ε τ ή ς ,σ ο φ ό ν .κ α ϊά π ε δ ε ι ' ξ εκ α ιώ ν ό -μ α σ ε ν· έ π ι φ η μ ί σ α ςτ ο νμ ε τ α χ α ρ α χ β · έ ν τ ατ ρ ό π ο ν ,ω ςμ ε ν Ε β ρ α ί ο ιε ϊ π ο ι ε να ν, Α β ρ α ά μ ,ώ ςδ ' α ν Ε λ λ ην ε ς ,π α τ έ ρ αέ κ λ ε κ τ ό νη χ ο ϋ ς .Τ ί ν ο ςγ ά ρ, φ η σ ι ν ,ε ν ι κ άχ ο ρ ε ί α ς' κ α ιπ ε ρ ι ό δ ο υ ςά α τ έ ρ ο ι νέ ρ ε υ ν α ς, κ α ιτ ο σ ο ύ τ ο να π όγ η ςα ν ωπ ρ ο ςα ι & έ ρ απ ε π η δ η κ α ς;* Λ ρ 'Ί ν αα υ τ όμ ό ν ο ντ ά ε κ ε ίπ ε ρ ι ε ρ γ ά σ η; Κ α ιτ ι ςε κ

τ η ςτ ο σ α ΰ τ η ςπ ε ρ ι ε ρ γ / α ςγ έ ν ο ι τα νω φ έ λ ε ι α ;Τ ι ςκ α -& α ί ρ ε σ ι ςη δ ο ν ή ς ; Τ ι ςέ π ι 9 ~ υ ι ι ί α ςά ν α τ ρ ο π η; Τ ι ςλ ύπ η ςη φ ό β ο νκ α τ ά λ υ α ι ς; Π ο ί απ α & ώ ν ,α κ λ ο ν ε ΐκ α ισ ν γ χ ε ΐτ η ν- ψ υ χ η ν, έ κ τ ο μ η; Κ α & ά π ε ργ ά ρδ έ ν δ ρ ω νο ν δ έ νό φ ε λ ο ς ,ε ι μ ηκ α ρ π ώ νο ϊ σ τ τ κ άγ έ ν ο ι τ ο ,τ ο να υτ ό νδ ετ ρ ό π ο νο υ δ έ νφ υ σ ι ο λ ο γ ί α ς ,ι ΐ μ ημ έ λ λ ο ικ τ ή - .σ ι να ρ ε τ ή ςέ ν ε γ κ ε ϊ νό γ ά ρ κ α ρ π ό ςα υ τ ή ςο υ τ ό ςΙ σ τ ι .

Λ ι όκ α ιτ ώ νπ ά λ α ιτ ι ν έ ςά γ ρ ώτ ο νκ α τ άφ ι λ ο σ ο -φ ί α νά π ε ι κ ά σ α ν τ ε ςλ ό γ ο ν, φ ν τ ο ΐ ςμ ε νέ ' ξ ω μ ο ί ω σ α νγ ό φ ν σ ι κ ό ν μ έ ρ ο ς' α ί μ α σ ι α ΐ ςδ έκ α ι π ε ρ ι β ό λ ο ι ς1 0 6 .τ ο λ ο γ ι κ ό ν, κ α ρ π ωδ έτ ο ή & ι κ δ νά π ο λ α β ό ν τ ι ςκ α ι ΐτ ά έ ν κ ύ κ λ ωτ ε ί χ η ,φ υ λ α κ ή ςέ ν ε κ ατ ο ϋκ α ρ π ο ύ ,κ α -τ ε σ κ ε ν ά σ & α ιπ ρ ο ςτ ώ νέ χ ό ν τ ο η · ,κ α ιτ άφ υ τ άδ ε δ η -

Ρ 2

Page 180: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 180/335

1 7 2Ρ Η Ι Ι , . Ι ί Ί ) .ϋ Ε Μ ϋ ϊ . Ν Ο Μ Ι Ν ί Ι Μ§ . 1 0 .ϋ .

μ ι ο ν ρ γ η σ θ α ιγ ε ν έ σ ε ω ςκ α ρ π ο ύχ ά ρ ι ν .Ο ν τ ω ςο υ νε φ α σ α ν, κ α ιε ν φ ι λ ο σ ο φ ί αδ ε ΐ ντ η ντ ε φ ν σ ι κ η νκ α ιλ ο γ ι κ ήν π ρ α γ μ α τ ε ί α νε π ϊτ η νη θ ι χ η νά ν α φ ε ρ ε σ θτ ; β ε λ τ ι ο ϋ τ α ιτ ο η θ ο ς ,κ τ ή σ ε ω ςό μ ο ϋκ α ιχ ρ ή σ ε ωά ρ ε τ η ςε φ ι ε μ ε ν ο ν .Τ ο ι α ύ τ αε δ ι δ ά χ θ η μ ε νπ ε ρ ίτ ο ϋλ ό γ ωμ ε νμ ε τ ο ν ο μ α σ θ ε ν τ ο ς, ε ρ γ ωδ εμ ε τ α β α λ ό να π όφ υ σ ι ο λ ο γ ί α ςπ ρ ο ςτ η νη θ ι κ η νψ ι λ ο σ ο ψ ί α ν, χ α ϊ .μ ε τ α ν α σ τ ά ν τ ο ςά π οτ η ςπ ε ρ ίτ ο νκ ο α μ ο ν θ ε ωπ ρ ο ςτ η ντ ο ϋπ ε π ο ι η χ ό τ ο ςε π ι σ τ ή μ η ν· ε ξ η ςε ν σ ε -

β ε ι α ν, κ τ η μ ά τ ω ντ ύ χ ά λ λ ι σ τ ο ν ,ε κ τ η σ α τ ο ./ . . . ·

§ . 1 1 . Τ ά ί ί π ε ρ ιτ η ςγ υ ν α ι κ ό ςα ν τ ο νΣ ά ρ α ςν ΐ νε ρ ο ΐ μ ε ν· κ α ιγ α ρα ν τ ημ ε τ ο ν ο μ ά ζ ε τ α ιε ι ςΣ ά ρ -ρ α νκ α τ άτ η ντ ο ϋε ν ό ςσ τ ο ι χ ε ί ο υπ ρ ό ς θ ε σ ι ντ ο ν* Ρ ώ .Τ άμ ε νο ν νο ν ό μ α τ α τ α ϋ τ α ,τ α δ ε τ ν γ χ α -

5 9 0ν ο ν τ αμ η ν υ τ ί ο ν .Ε ρ μ η ν ε ύ ε τ α ιΣ ά ρ αμ ε νά ρ χ ημ ο υ ·

^ ί , Σ ά ρ ρ αδ ε α ρ χ ο ν σ α .Τ ομ ε νο υ νπ ρ ό τ ε ρ ο νε ι δ ι κ ή ςσ ν μ β ο λ ο νά ρ ε τ η ςε σ τ ι ,τ ό δ ε ύ σ τ ε ρ ο νγ ε ν ι κ ή ς . Ο σ ο ιδ ε γ έ ν ο ςε ί δ ο υ ςδ ι α φ έ ρ ε ικ α τ άτ ο ε λ α τ τ ο ν ,τ ο σ ο ΰ τ ωτ ό δ ε ύ τ ε ρ ο νό ν ο μ ατ ο ϋπ ρ ο τ έ ρ ο υ' τ ό μ ε νγ α ρε ί δ ο ςκ α ιβ ρ α χ ύκ α ιφ θ α ρ τ ό ν, τ ό δ ί γ έ ν ο ςπ ο λ ΰτ ι α νκ α ιά φ θ α ρ τ ο ν .Β ο ν λ ε τ α ιδ ε όθ ε ό ςα ν τ ίμ ι κ ρ ώ νκ α ιφ θ α ρ τ ώ νμ ε γ ά λ ακ α ιά θ ά ν α τ αχ α ρ / ζ ε σ θ α ι ,κ α ϊ

ε μ π ρ ε π ε ςα υ τ ω τ όέ ρ γ ο ν .Ή μ ε νε ν τ ωσ π ο υ δ α ί οφ ρ ό ν η σ ι ςα υ τ ο ϋμ ό ν ο υε σ τ ί νά ρ χ η, κ α ιο ν κά ν« -μ ά ρ τ ο ιό έ χ ω ν ,ε ι ^ . ε γ ε ι, ά ρ χ ημ ο υε σ ι ι νή ε ν ε μ ο ιφ ρ ό ν η σ ι ς .Η .δ ετ α ΰ τ η ντ ν π ώ σ α σ α, η γ ε ν ι κ ήφ ρ ό -ν η σ ι ς, ο ν κε τ ι τ ο ϋδ ε ι ν ό ς ε σ τ ί νά ρ χ η, ά λ λ' α ν τ ότ ο ν τ οά ρ χ η .Τ ο ι γ α ρ ο ν νε κ ε ί ν ημ ε νη ε ν ε ΐ δ ε ιτ < 5ε χ ο ν τ ισ ν μ φ θ α ρ η σ ε τ α ι, η δ ε σ φ ρ α γ ί δ α ςτ ρ ρ π ο να ν -τ ν ντ υ π ω σ α α α, π α ν τ ό ςά π η λ λ α γ μ ε ν ηθ ν η τ ο ϋ, δ ι ατ ε λ έ σ ε ιπ ρ ο ς α ι ώ ν αά φ θ α ρ τ ο ς .Ο υ τ ωκ α ιτ ώ ντ ε χ ν ώ να ' ιμ ε νΙ ν ε ϊ δ ε ια υ ν α π ό λ λ υ ν τ α ιτ ο ι ςχ τ η σ α μ ε ν ο ι ς ,γ ε ω -μ ε τ ρ α ι ς ,γ ρ α μ μ α τ ι κ ο ΐ ς, μ ο υ σ ι κ ο ΐ ς 'α ϊ δ έ■γ ε ν ι κ α ϊμ ε -ν ο ν σ ι νά ν ώ λ ε θ ρ ο ι .Π ρ ο ς υ π ο γ ρ ά φ ε ιδ ε ά ν α δ ι δ ά σ χε ι ·τ ωα ν τ ώ ,ο τ ικ α ιπ ά σ αά ρ ε τ νβ α σ ι λ ί ςε α τ ιχ α ϊ

Page 181: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 181/335

Ρ Η Ά . ϊ ν Ό . Ό ΕΜ ϋ Τ . Ν Ο Μ Ι Ν ϋ Μ .5 . 1 1—1 3 .1 7 3

ά ρ χ ο υ σ ακ α ιη γ ε μ ο ν ε ύ ο υ σ ατ ω νκ α τ άτ ο νβ ί ο νπ ρ αγ μ ά τ ω ν . „ 1 . ι . . . ■

$ . 1 2 . Α λ λ άκ α ι τ ο νΙ α κ ώ βμ ε τ ο ν ο μ ά ζ ε σ &β ν μ β ε β ' η χ ε νε ι ςτ ο νΊ σ ρ α η λ 'ο υ κα π οσ κ ο π ο ϋ .Λ ι ατ ί ;Ό τ ι6 μ ε νΙ α κ ώ βπ τ ε ρ ν ι σ τ η ς ,ο δ £Ί σ ρ α η λο ρ ώ ντ ο ν& ε ό νκ α λ ε ί τ α ι .Π τ ε ρ ν ι σ τ ο ϋμ ε νΌ ν νέ ρ γ ο ν« -1 0 5 7σ χ ο ϋ ν τ ο ςά ρ ε τ η ν, τ ά ςβ ά σ ε ι ςτ ο ϋπ ά & ο υ ςα ΐ ςί φ ί - Ι * ·δ ρ υ τ α ι ,χ α ιε ΐ τ ι ό χ ν ρ ό νΊ δ ρ ν μ ε ' ν ο νΙ ν α ί τ α ΐ ς, κ ιν ε ί *κ α ισ α λ ε ν ε ι νκ α ι ά ν α τ ρ ε Ή ε ι ν .Τ α ύ τ αό Ί ο » ;δ ι ' χ αα γ ω ν ί α ςά π ο ν η τ ιφ ι λ ε ϊγ ί ν ε α & α ι· ά λ λ 'ε π ε ι δ α ντ ι ςτ ο ι ςφ ρ ο ν η σ ε ω ςο . & λ ο ν ςδ ι α θ λ ώ νγ υ μ ν ά ζ ε τ α ιτ ετ ατ η ς ψ υ χ ή ςγ υ μ ν ά σ μ α τ ακ α ιπ ρ ο ςτ ο υ ςα ν τ ί π αλ ο υ ςκ α ι τ ρ α χ η λ ί ζ ο ν τ α ςα ν τ η νλ ο γ ι σ μ ο ύ ς π α λ α ιΤ ο ϋδ ετ ο ν\ ) - ε ό νο ρ ώ ν τ ο ς , τ ομ ηε κ τ ο ϋι ε ρ ο ύα γ ών ο ςά α τ ε φ ά ν ω τ ο ν -Ι ξ ε λ & ε ΐ ν ,α λ λ άτ ά ε π ιτ η ν ι χ ηβ ρ α β ε ί αΰ . ρ α α & α ι .Τ ι ςδ ' α νε ν α ν & ε α τ ε ρ ο ςκ α ιε π ι -

τ ^ δ ε ι ό τ ε ρ ο ς π λ έ κ ο ι τ ον ι κ η φ ό ρ ο )ψ ν χ βσ τ έ φ α ν ο ς ,η δ ιο υτ ο ν Ο ν τ αδ ν ν η σ ε τ α ιϋ · ε ο ) ρ ε ϊ νό ' ξ υ δ ε ρ χ ώ ς ;Κ α λ ό ν%γ ε α σ κ η τ ι κ ή ψ υ χ ήπ ρ ό κ ε ι τ α ι, τ ο α & λ ο ν ,Ι ν ο μ μ α τ ω -& η ν α ιπ ρ ο ςτ η ν τ ο νμ ό ν ο ν& έ α ςά ' ξ ί ο ντ ή λ α ν γ ηκ α -τ α ν ο η σ ι ν . · ■ - '

1 3 . ' Ά ' ξ ι ο νδ ε ά π ο ρ η σ α ι ,δ ι ατ ί όμ ε νΙ Α β ρ α -ά μ ,ά φ 'ο υ μ ε τ ω ν ο μ ά σ & η, τ η ςα υ τ ή ςπ ρ ο ς ρ η σ ε ι ο ς

ά ξ ι ο ϋ τ α ι, μ η κ ε τ ικ α λ ο ύ μ ε ν ο ςο ν ό μ α τ ιτ ώπ ρ ο τ ε ρ ι »'ό < 5 ίΙ α κ ώ βπ ρ ο ς ρ η & ε ι ςΊ σ ρ α η λ, ο υ δ έ νή τ τ ο να ν & ι ς

5 9 1π ά λ ι νΙ α κ ώ βε π ιπ λ ε ϊ ο νο ν ο μ ά ζ ε τ α ι .Λ ε κ τ ε ο νο ν ν ,2 ) 1 · ο τ ικ α ιτ α ϋ τ αχ α ρ α κ τ η ρ έ ςε ϊ σ ι ν, ο ΐ ςη δ ι δ α κ τ ή τ η ς

α σ κ η τ ι κ ή ςα ρ ε τ ή ςδ ι α φ έ ρ ε ι .. Ό μ ί νγ α ρδ ι δ α σ κ α λ ί αβ ε λ ^ τ ι ω θ - ε ι ς, ε ν μ ο ι ρ ο υλ α / ώ νφ ύ σ ε ω ς ,η π ε ρ ι π ο ι ε ΐτ όα λ η σ τ ο να ν τ ωδ ι ασ υ ν έ ρ γ ο υμ ν ή μ η ς , μ ό ν ηχ ρ η τ α ΐ '

ω νε μ α & ε νά π ρ ϊ ξε π ε ι λ η μ μ ί ν ο ςκ α ιβ ε β α ί ω ςπ ε ρ ι ε χ όμ ε ν ο ς .Ό α σ κ η τ ή ς, Ι π ε ι δ μ νγ υ μ ν ά σ η τ α ισ υ ν τ υ -ν ω ς, δ ι α π ν ε ΐπ ά λ ι νκ α ιΰ π α ν ί ε τ α ι ,σ υ λ λ ε γ ό μ ε ν ο ςκ α ιά ν α κ τ ώ μ ε ν ο ςτ η νί κ τ ο νπ ο ν ε ΐ ντ ε τ ρ ν ^ ι ' μ έ ν η νδ ΰ ν α -μ ι ν, κ α & ά π ε ρκ α ιο ϊ τ ά σ ώ μ α τ αά λ ε ί φ ό μ ε ν ο ι· χ α ιγ α ρο ύ τ ο ι π ί ρ ιτ ι / νί ί σ κ η σ ι νκ α μ ό ν τ ε ς, ώ ςμ ηκ α τ α

Page 182: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 182/335

1 7 4Ρ Η Π . .ϊ ϋ Ό . Ό ΈΜ ϋ Τ .Ν Ο Μ Ι Ν ϋ Μ .§ .1 3 . 1 4 .

τ ο π α ν τ ε λ έ ςα ν τ ο ϊ ςά π ο ρ ρ α γ ε ϊ ε να ϊ δ υ ν ά μ ε ι ς ,δ ι ατ οσ ψ ο δ ρ ό νκ α ισ ν ν τ ο ν ο ντ η ςά & λ ή σ ε ω ς ,ε λ α ι ο νε π ι χ έ -

ο ν σ ι ν , 'Ε ϊ & 'δ μ ε νδ ι δ α χ θ ε ί ςά θ - α ν ά τ ωγ ρ ώ μ ε ν ον π ο β ο λ ε ϊ ,τ ή νώ ψ έ λ ι ι α νέ ν α ν λ ο νκ α ιά θ - ά ν α τ ο νϊ σ χ ε ι ,μ ητ ρ ε π ό μ ε ν ο ς '6 δ έ α σ κ η τ ή ςκ α ιτ ο ε κ ο ί σ ι ο νϊ / ω να ν τ ί ), μ ό ν ο ν, κ α ιτ ο ϋ τ ογ ν μ ν ά ζ ω νκ α ισ υ γ κ ρ ο τ ώ' ί ν ατ ο ο ϊ χ ε ΐ ο νπ ά & ο ςτ ωγ ε ν ν η τ ψ μ ε τ α β ά λ ηκ α ια ν-τ ε λ ε ι ω & η ,κ α μ ώ νπ ρ ο ςτ ο ά ρ χ α ϊ ο νε π α ν ε ι σ ιγ έ ν ο ς .Τ λ . η τ ι κ ώ τ ε ρ ο ςμ ε νγ α ρο ύ τ ο ς ,ε υ τ υ χ έ σ τ ε ρ ο ςδ ε ε κ ε ί

ν ο ς .* Όμ ε νγ α ρχ ρ ή τ α ιδ ι δ α σ κ ά λ ωε τ έ ρ ω: ο $ ί1 0 5 8ε ' ξε α υ τ ο ΰζ η τ ε ίτ ε κ α ισ κ έ π τ ε τ α ικ α ιπ ο λ ν π ρ α γ μ οΡ .μ ί τ ά α π ο ι ό η ςε ρ ε υ ν ώ ντ άφ ί σ ε ω ς, ά δ ι α σ τ ά τ ωχ ρ ω -μ ε ν ο ςκ α ισ υ ν έ χ ε ιπ & ν φ .Α ι άτ ο ϋ τ ο τ ο νμ ε νΑ β ρ αά μ ,ε π ε ι δ ήμ έ ν ε ι νέ μ ε λ λ ε νε ν ο μ ο ί ω, μ ε τ ω ν ό μ α σδα τ ρ ε π τ ο ς& ε ό ς, ' ί ν' υ π ότ ο ϋε σ τ ώ τ ο ςκ α ικ α τ ά τ άα υ τ άκ α ιώ ς α ν τ ω ςέ χ ο ν τ ο ς ,τ ο μ έ λ λ ο νσ τ ή α ε σ &

π α γ ί ω ςί δ ρ ν β β' τ ο νδ εΙ α κ ώ β, ά γ γ ε λ ο ς ,υ π η ρ έ τ ητ ο ϋ& ε ο νλ ό γ ο ς , ν 'δ μ ο λ ο γ η & γ ι ,μ η δ έ νε ί ν α ιτ ω νμ ε τ άτ ο α ν ,ά κ λ ι ν ο ϋ ςκ α ιά ρ ρ ε π ο ν ςα ί τ ι ο ν β ε β α ι ότ ο ς ,α λ λ 1α ρ μ ο ν ί α ςτ η ςώ ς ε ν ό ρ γ ά ν ωμ ο ν σ ι κ ωπ ε -ρ ι ε χ ο ΰ σ η ςε π ι τ ά σ ε ι ςκ α ια ν έ σ ε ι ςφ & ό γ γ ω νπ ρ ο ςτ η ντ ο νμ ε ' λ ο ν ςε ν τ ε χ ν ο νκ ρ ά σ ι ν . ,

§ . 1 4 . ' Λ λ λ άτ ρ ι ώ νο ν τ ο > ντ ο νγ ε ' ν ο ν ςά ρ χ η γ ' Βτ ώ ν, ο ι μ ε νά κ ρ ο ιμ ε τ ω ν ο μ ά σ & η α α ν, ^ Α β ρ α ά μτ ίκ α ιΙ α κ ώ β, ό δ ε μ έ σ ο ςΙ σ α ά κτ η ςα υ τ ή ςε λ α χ ε νε ι ς α ε ιπ ρ ο ς ρ ή σ ε ω ς .Α ι άτ ί ; Ο τ ιη μ ε νδ ι δ α κ τ ήαρ ε τ ήκ α ια σ κ η τ ι κ ήδ έ χ ο ν τ α ιτ ά π ρ ο ςβ ε λ τ ί ω σ ι ν.έ ψ ί ε τ α ιγ α ρδ ή δ μ έ νδ ι δ α σ κ ό μ ε ν ο ςε π ι σ τ ή μ η ςω να γ ν ο ε ί ,δ δ έ α σ κ ή σ ε ιχ ρ ώ μ ε ν ο ςβ τ ε ψ ά ν ω ν, κ α ιτ ω νπ ρ ο κ ε ι μ έ ν ω νά & λ α ι νψ ι λ ο π ό ν ωκ α ιφ ι λ ο Ο - ε ά μ ο ν ι- ψ ν -χ η . Τ οδ έ α ν τ ο δ ί δ α χ τ η νκ α ια ί τ ο μ α & έ ςγ έ ν ο ς ,α τ εψ ν α ε ιμ ά λ λ ο νή έ π ι τ η δ ε ν σ ε ισ υ ν ι σ τ ά μ ε ν ο ν ,έ ' ξά ρ χ η ς

5 9 2ί σ ο ν κ α ιτ έ λ ε ι ο νκ α ιά ρ τ ι ο νή ν έ χ & η ,μ η δ ε ν ό ςέ ν δ έ -Μο ν τ ο ςτ ω νε ϊ ς Χπ λ ή ρ ω α ι νά ρ ι & μ ο ν .ί 4 λ λ 'ο υ χδ τ ω ν

τ ο νσ ώ μ α τ ο ςε π ι τ η δ ε ί ω νπ ρ ο σ τ ά τ η ςΙ ω σ ή φ· ά λ λ ά τ -τ ε ιγ ά ρτ ο ό ν ο μ α ,Ψ ο ν θ ο μ φ α ν ή χυ π ότ ο ν τ η ςχ ώ -

Page 183: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 183/335

Ρ Η Ι ϋΙ Ι Ι ϋ .Ό ΕΜ ϋ Τ .Ν Ο Μ Ι Ν υ Μ .§ .1 4 .1 5 .1 7 5ρ α ςβ α σ ι λ έ ω ςέ π ι χ λ η & ε ί ς .κ Ο νδ ε λ ό γ ο νέ χ ε ιχ α ϊτ α ν τ αμ η ν ν τ έ ο ν .Ι ω σ ή φε ρ μ η ν ε ύ ε τ α ιπ ρ ό ς & ι μ α■

π ρ ο ς & ή κ ηδ ' ε σ ύτ ω νφ ύ σ ε ιτ ά & έ σ ε ι' χ ρ υ σ ό ς ,ά ργ υ ρ ο ς ,χ τ ή μ α τ α ,π ρ ό ς ο δ ο ι, ο ι κ ε τ ώ ν9 - ε ρ α π ε ϊ α ι ,κ ε ιμ η λ ί ω νχ α ϊε π ί π λ ω νκ α ιτ η ςά λ λ η ςπ ε ρ ι ο υ σ ί α ςά φ & ο -ν ο ιυ λ α ι, τ ω νη δ ο ν ή ςπ ο ι η τ ι κ ώ να μ ή χ α ν ο ιτ ο π λ ή -& ο ςπ α ρ α σ χ ε ν α ί .' ί ί ντ ο νπ ο ρ ι σ τ ή νχ α ϊε π ι μ ε λ η τ ή νΙ ω σ ή φο ν ό μ α τ ιε ν & υ β ό λ ωκ α λ ε ϊ σ θ α ια υ μ β έ β η χ επ ρ ό ς -■ & ε μ α, έ π ε ϊτ ώ νε ' ξ ω & ε ν ε π ε ι ς ο ό ι α ζ ο μ ί ν ι ο νχ α ϊπ ρ ο ς -

τ ι & ε μ ί ν ο η ιτ ο Τ ςχ α τ άφ ύ σ ι νπ ρ ο σ τ α σ ί α νά ν η π τ α ι .Ι Μ α ρ τ υ ρ ο ϋ σ ιδ ε ο ι χ ρ η σ μ ο ί ,δ η λ ο ύ ν τ ε ςό τ ιτ ά ςτ ρ ο -φ ά ςτ η ςσ ω μ α τ ι κ ή ςχ ώ ρ α ςά π ά σ η ς ,Α ι γ ύ π τ ο υ. 9 · η -σ α υ ρ ι σ ά μ ε ν ο ς ,ε α ι τ ά ρ χ ε ι .

1 5 . Τ ο ι ο ύ τ ο ςμ ε ντ ι ς οΙ ω σ ή φί κ τ ω ν γ ν ωρ ι σ μ ά τ ω νγ ν ω ρ ί ζ ε τ α ι .Ό δ ε Ψ ο ν ΰ ο μ φ α ν ή χπ ο ί ο ςε σ τ ί, Ά ε α σ ο ' ι μ ε & α .^ Ε ρ μ η ν ε ύ ε τ α ιο υ ν ,ε ν ά π ο κ ρ ί α έ ι

σ τ ό μ ακ ρ ί ν ο ν .Ο ϊ ε τ α ιγ α ρπ α ςά φ ρ ω ντ ο νπ ο - 1 0 · ' > ί *λ υ χ ρ ή μ α τ ο νκ α ιπ ε ρ ι ρ ρ ε ό μ ε ν ο ντ α ΐ ςε κ τ ό ςο ύ σ ί α ι ς .Ρ >ι ύ & ν ςε ί ν α ικ α ιε ν λ ό γ ι σ τ ο ν, ϊ κ α ν ό νμ ε νπ ρ ο ςα α νπ ύ & η τ α ίτ ι ςά π ο κ ρ ί ν α σ & α ι, ι κ α ν ό νδ ε κ α ιδ ι ' ε α υτ ό νγ ν ώ μ α ςε ϊ ς η γ ή σ α σ & α ισ υ μ φ έ ρ ο υ σ α ς .Κ α ισ ν ν ο -λ ( θ ςτ ο φ ρ ό ν ι μ ο νε ν τ ωτ υ χ η ρ ώτ ί & ε τ α ι ,δ έ ο νε ' μ π α -λ ι ντ ο τ υ χ η ρ ό νε ν τ ωφ ρ ο ν ί μ ω 'Ι ί ξ ι ο νγ α οτ οα σ τ α -

τ ο νι ι π ότ ο νε σ τ ώ τ ο ςή ν ι ο χ ε ΐ σ & α ι .Κ α ιμ η νη νά δ ε λ φ ό να ν τ ο ντ ο νο μ ο γ ά σ τ ρ ι ο νο μ ε νπ α τ ή ρΒ ε νι α μ ί ν ,* ) ή δ ε μ ή τ η ρν ί ο νο δ ύ ν η ςπ ρ ο ς α γ ο ρ ε ύ ε ι'φ υ σ ι χ ώ τ α τ α .Μ ε τ α λ η φ & ε ϊ ςγ ά ρο Β ε ν ι α μ ί νε σ τ ί ν■ ν ι ο ςη μ ε ρ ώ ν' ή μ ε ρ α ,δ ε τ ωά φ 'ή λ ί ο να ϊ α & η τ ώφ ο π ϊχ α τ α λ ά μ π ε τ α ι, τ ο ύ τ ωδ ε τ ή νκ ε ν ή νδ ό ' ξ α νε ξ ο μ ι ο ν -μ ΐ ν . Ε χ ε ιγ ά ρτ ι ν αλ α μ π ρ ό τ η τ αα ί σ & η τ ή νε ν τ ο ι ςπ α ρ άτ ώ νπ ο λ λ ώ νκ α ιά γ ε λ α ί ω νε π α ί ν ο ι ς, έ ν τ ο ι ςγ ρ α φ ο μ έ ν ο ι ς ψ η φ ί σ μ α σ ι ν ,ε ν τ α ΐ ςα ν δ ρ ι ά ν τ ω νκ α ιε ϊ -χ ό ν ι ο νά ν α & έ σ ε σ ι ν ,ε ν π ο ρ φ ύ ρ α ι ςχ α ϊα τ ε φ ά ν ο ι ςχ ρ υ -

* ) Ο β η .3 ί, 1 β .

Page 184: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 184/335

Page 185: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 185/335

? Β Π . .Ι ϋ Ό .Ώ ΕΜ ϋ Τ .Ν Ο Μ Ε ϊ ϋ Μ .$ .1 6 .1 7 ,1 7 7

μ ε ώ νό ν ο μ αμ α & ή σ ε ω ςκ α ιδ ι δ α σ κ α λ ί α ςε σ τ ί ν, ε ϊ ς α -χ ο ήγ α ρε ρ μ η ν ε ύ ε τ α ι' μ α ν & ά ν ο ν τ ο ςδ ε ί δ ι ο να κ ο ν ε ι ν

τ εχ α ιπ ρ ο ς έ χ ε ι ν 'τ ο ι ςλ ε γ ο μ έ ν ο ι ς .Ό δ εΜ α ν α σ σ η ς- ά ν α μ ν η σ ε ω ςσ ν μ β ο λ ό νε σ τ ί ν· ο ν τ ωγ α ρκ α λ ε ί τ α ι ,ε κλ η & η ς .Τ ω δ ' ε κ λ ή θ η ςε ξ ωπ ρ ο ϊ ό ν τ ισ υ μ β α ί ν ε ικ α τ άτ ο ά ν α γ κ α ΐ ο νά ν α μ ι μ ν η σ κ ε σ & α ι' μ α θ ή σ ε ω ςδ εά ν α μ ν η σ ι ςο ί χ ε ΐ ο ν .Π ο λ λ ά κ ι ς γ α ρτ ο νμ α ν θ α ν ο ν τ οά π ο ρ ρ ε ΐτ άθ ε ω ρ ή μ α τ α ,μ ηδ υ ν ά μ ε ν ο υδ ι 'ά σ θ ε ν ε ι α νχ ρ α τ ε ΐ ν, κ α ιπ ά λ ι νε ξά ρ χ η ςν π α ν α π λ ε ΐ .Τ ομ ε νο ν ντ η ς α π ο ρ ρ ο ή ςπ ά θ ο ςο ν ο μ ά ζ ε τ α ιλ ή θ η, τ ο δ ε τ η ςπ α λ ί ρ ρ ο ι α ς, ά ν ά μ ν η σ ι ς .Λ ρα νπ ρ ο ς φ ν ώ ςε υ φ υ ί αμ ε νη μ ν ή μ η, μ α θ ή σ ε ιδ ε ά ν ά μ ν η σ ι ς ε φ α ρ μ ό ζ ε τ; Κ α ιμ η ν' ό νλ ό γ ο νε χ ε ιΣ υ μ ε ώ νπ ρ ο ς' Ρ ο ν β ι ν, τ ο δ ε σ τ ιμ ά θ η ο ι ςπ ρ ο ςψ ί σ ι ν, τ ο ύ τ ο νε χ ε ιλ ό γ ο νΜ α ν α σ σ η ςπ ρ ο ς' Έ φ ρ α ' ι μ, τ ο δ ' ε σ τ ιπ ρ ο ςμ ν ή μ η νά ν α μ ν η σ ι ς .Ω ςγ α ρτ ό ε υ φ ν έ ςα μ ε ι ν ο ντ ο νμ α ν θ ά ν ο ν τ ο ς, —τ ο

6 9 4μ ε νγ α ρε ο ι κ ε νό ρ ά σ ε ι, τ οδ εά κ ο τ \ ,ά κ ο ήδ εο ρ ά σ ε ω ςΜ . τ αδ ε υ τ έ ρ αφ έ ρ ε τ α ι, ο υ τ ωτ όμ ν η μ ο ν ι κ ό ντ ο ν α ν α μ ι -

μ ν η σ κ ο μ ε ' ν ο υπ α ν τ α χ ο ύκ ρ ε ϊ τ τ ο ν' ' ύ τ ιτ όμ ε νλ ή θ ηκ έ κ ρ α τ α ι, τ ό δ ε α μ ι γ έ ςκ α ιά κ ρ α τ ο νε ξ ά ρ χ η ςα χ ρ ιτ έ λ ο υ ςδ ι α μ έ ν ε ι .

§ . 1 7 . Κ α ι μ η ντ ό νγ ετ ο νά ρ χ ι π ρ ο φ η τ ο υπ ε ν -θ ε ρ ό ν, τ ο τ εμ ε νΊ ο θ ό ρ, τ ο τ εδ ε' Ρ α γ ο ν η λο ιχ ρ η σ μ ο ίχ α λ ο ν σ ι ν .Ί ό θ ό ρμ έ ν , ο τ α ντ ν φ υ ςε υ η μ ε ρ ώ' μ ε τ α -λ η φ θ ε ι ςγ ά ρε σ τ ιπ ε ρ ι σ σ ό ςπ ε ρ ι τ τ ό νδ ε ά ψ ε ν δ ε ϊβ ί ψτ ν φ ο ς ,γ έ λ ω τ αμ ε ντ ά ' ι ' σ ακ α ια ν α γ κ α ί ατ ωβ ί ωτ ιθ έ μ ε ν ο ς ,τ άδ έ π λ ε ο ν ε ξ ί α ςά ν ι σ ασ ε μ ν ν ν ω ν .Ο ύ τ ο ςχ α ία ν θ ρ ώ π ε ι αθ ε ί α > ν, κ α ιε θ - ην ό μ ω ν, κ α ιβ έ β η λ αι ε ρ ώ ν ,κ α ιθ ν η τ άά θ α ν ά τ ω ν, κ α ισ ν ν ό λ ω ςτ όδ ο κ ε ϊ νΐ ο ϋε ί ν α ιπ ρ ο τ ί μ α .Κ α ιέ π ι τ ο λ μ η σ α ςα υ τ ο κ έ λ ε ν σ τ ο ςε ι ςτ η ντ ο ϋσ υ μ β ο υ λ ο νπ α ρ έ ρ χ ε τ α ιτ ά ' ξ ι ν, υ φ η γ ο ν μ ε ν οτ ω α ο φ ω μ ήά ν α δ ι δ ά ο κ ε ι νΜμ ό ν αμ α ν θ ά ν ε ι να ξ ι ο ν , ί Ο β τ άπ ρ ο ς τ ά γ μ α τ ατ ο νθ ε ο ϋκ α ιτ ό νν ό μ ο ν ,* )ά λ λ ατ άρ .

* ) Ε χ ο Λ .1 8 ,Ι β Μ ΐ φ

Page 186: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 186/335

1 7 8Ρ Η Ι Ε , .ΐ υ ϋ .Ό ΕΜ ϋ Τ .Ν Ο Μ Ι Ν υ Μ .3 Μ $ .1 7 .1 8 .

π ρ ό φα λ λ ή λ ο υ ςά ν & ρ ώ π ω νσ υ μ β ό λ α ι α, τ η ςά κ ο ι ν ω ντ ο υσ χ ε δ ό να ϊ τ ι ακ ο ι ν ω ν ί α ς .Κ α ιβ μ ί γ α ςπ ά ν τ απ ε ι θ α ρ χ ε ί ,ν ο μ ί ύ α ςί ρ μ ό τ τ ο νε ί ν α ιμ ι κ ρ ο ϊ ςμ ε ντ άμ ικ ρ ά, μ ε γ ά λ ο ι ςδ ε τ άμ ε γ ά λ αδ ί κ α ι ατ ί ' ά ε σ & α ι .3 Ι ί -τ α β ο . λ ώ νδ έ π ο λ λ ά κ ι ςο δ ο κ η σ ί σ ο φ ο ςο ν τ ο ς ,χ α ιμ ε -τ α β ά ςα π ότ ω νο χ η μ ά τ ω ν, α δ ητ υ φ λ ό ςε λ α χ ί ν■ η ν ι οχ ε ΐ ν, ά ν α ζ η τ ή σ α ςτ η νθ ε ί α νά γ έ λ η ν, μ ί ρ ο ςο υμ ι μη τ όν α υ τ ή ςγ ί ν ε τ α ι· & α ν μ ά σ α ςτ η ςφ ν σ ε υ > ςτ ο νά γ ί -λ ά ρ χ η ν, κ α ιτ η ςΕ π ι σ τ α σ ί α ςά γ ά μ ε ν ο ς, τ \ χ ρ η τ α ιπ ρ ο ςτ ή ντ ω νε α υ τ ο ΰθ ρ ε μ μ ά τ ω νε π ι μ ί λ ε ι α ν* ε ρ μ - η ν ε ν ιγ ά ρ ' Ρ ά γ ο ν ή λ, π ο ι μ α σ ί α& ε ο ν .* )

$ . 1 8 .Ί ο μ ε νκ ε γ ά λ α / ο νε ΐ ρ η τ α ι ,τ ά ςδ ε π ίσ τ ε ι ςν φ η γ ή σ ε τ α ι .Π ρ ώ τ ο νμ ί ν& ε ρ α π ε ν τ η να υ τ ό νκ ρ ί σ ε ω ςκ α ϊδ ί κ η ςε ί ς η γ ε ΐ τ α ι· η γ ά ρπ ρ ο ς η γ ο ρ ίτ τ ςΜ α δ ι ά μμ ι τ α λ η φ ϋ - ε ϊ σ αε κκ ρ ί σ ε ω ςο ν ο μ ά ζ ε τ α ι .Λ ι τ -τ ο ν δ ίτ ο ν τ ο' δ η λ ο ΐγ ά ρτ ομ ί νε κ κ ρ ι σ ι νχ α ίά π ό κ ρ ια ι ν, η κ α ΐτ ο ι ςά γ ω ν ι σ τ α ΐ ςκ α τ άτ ο ν ςΊ ε ρ ο ν ςα γ ώ ν αλ ε γ ό μ ε ν ο υ ς ε ϊ ω & εσ υ μ β α ί ν ε ι ν .Μ ύ ρ ι ο ιγ ά ρά ν ε π ι τ ήδ ε ι ο ιφ α ν ε ν τ ε ςη δ η, π ρ ο ςτ ω νά & λ ο & ε τ ώ νί ' ξ ε κ ρ ί &σ α ν ·Ο ύ τ ο ιτ ε λ ε τ α ΐ ςά ν ι ί ρ ο ι ςτ α ΐ ςΒ ε ε λ γ ε γ ώ ρτ ε λ ε -σ & ί ν τ ε ς, * * )κ α ϊτ ά τ ο ϋσ ώ μ α τ ο ς σ τ ό μ απ ά ν τ α

5 0 5ε ί > ρ ν ν α ν τ ε ςπ ρ ο ςτ η ντ ω νέ ξ ω θ ε νε π ι / ε ο μ έ ν ι α νρ * ν -Μμ α τ ο / νν π ο δ ο / ή νε ρ μ η ν ε ύ ε τ α ιγ ά ρ Β ε ε λ φ ε γ ώα π * -

τ ί ρ ωσ τ ό μ αδ έ ρ μ α τ ο ςκ α τ έ κ λ υ σ α ντ ο νη γ ε μ ό ν αν ο ν τ ,κ α ιε π γ ι ε α α νε ϊ ςβ υ & ό νε σ / α τ ο ν, ω ςμ η δ 'ά ν α ν η ξσ & α ι, μ η δ έμ ι κ ρ ό ν' ό σ ο νδ υ ν η ' ά η ν α ιά ν α σ γ ε ϊ ν .Κ α ϊ

τ ο ΰ τ οε π α ί ϊ ε ν ,ί ' ω ςο ε ι ρ η ν ι κ ό ςκ α ιΙ ε ρ ε ν ςτ ο ν& ε ο ντ ρ α ν ό ςΦ ι ν ε ε ς, υ π έ ρ μ α χ ο ςα ϋ τ ο κ ί λ ε ν σ τ ο ςη λ & ε ,ψ ήσ ε ιμ ι σ ο π ό ν η ρ ο ςώ ν, κ α ιζ ή λ ωτ ω ν κ α λ ώ νχ α τ ε σ χ ημ ί ν ο ς* ω σ ε ι ρ ο μ ά σ τ η νλ α β ό ν τ ι, τ όδ ' ε σ τ ί ν, η κ ο ν ημ ί ν ο νκ α ιό ' ξ ύ νλ ό γ ο ν, μ α σ τ ε ΰ ε ι νκ α ιά ν α ζ η τ ε Τ νσ τ αι κ α ν ό ν, ί ' ξ ε γ έ τ ε τ ομ η φ ε ν α χ ι σ & η ν α ι, ρ ώ μ ηδ ίκ α ρ τ ε ρ ΐ ί/ ρ τ / α α μ ί ν ωκ α τ α κ ε ν τ η σ α ιδ ι ατ η ςμ ή τ ρ α

* )Ε χ ο Λ .2 , 1 8 .— * ♦ )Ν ο ι η .2 5 , 1« [ φ

ι

Page 187: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 187/335

Ρ Η Ι Ε :Ι ϋ Ο .Β ΕΜ ϋ Τ .Ν Ο Μ Ϊ Ν ϋ Μ .1 8 . 1 9 .1 7 9

τ ο ί ι ά & ό ς, Ί ν αμ η δ ι ν? Τ Ιζ α κ ο νθ - ΐ ή λ α τ ο ντ ί χ Τ Ύ ) .Ι Τ ρ ο ςτ ο ί τ ο υ ςχ α ϊο μ έ γ ι σ τ ο ςΙ ν ί σ τ α τ α ιτ ωο ρ α τ ι κ ω

γ ί ν ε ιπ ό λ ε μ ο ς ,ι ν ο ι τ ω νδ ι α γ ο ι ν ι α α μ ί ν ω νό Ί ι φ ώ ν - η -σ ι νο ν δ ι ϊ ς ,* ) « λ λ 'Ά τ ρ ω τ ο ςκ α ισ ώ ο ςί π α ν η λ & ί ,τ ο ι ςν ι χ η τ η ρ ί ο ι ςά ΐ ' α δ ο ν μ ι ν ο ς σ τ κ \ ά ν ο ι ς .> >

1 9 . Ε νμ * νδ η τ ο ύ τ οί χ τ η ςΜ α δ ι ά μΙ δ η -Χ ο ν τ ο· ί ' τ ι ρ ο νό ί; τ ο χ ρ ι ΐ τ τ ο νχ α ϊδ ι χ α σ τ ι κ όν ε ί δ ο ς ,ο χ α ϊχ α τ 'ί π ι γ α μ ί α ν -ο ι χ ε ι ο ϊ τ α ιγ ί ν ε ιτ ώπ ρ ο φ η τ ι κ ο ί Τ ώί ί ρ ΐ ϊ ψ η σ ϊ νο ν ν, τ η ςκ ρ ί σ ε ω ςκ α ιτ η ςδ ί κ η ς ,

ε ϊ α ϊ νε π τ άθ υ γ α τ έ ρ ε ς ,* ? )σ ν μ β ο λ ι κ ώ ςα ι τ ο νά λ ογ ο υδ ν ν ά μ ε ι ς, γ ο ν ητ ι χ α ϊψ ι ο ν η, χ α ϊπ έ ν τ εα ϊ -1 0 6 ' ίσ & η σ ε ι ς, π ο ι μ α ί ν ο ν α α ι τ άπ ρ ό β α τ ατ ο νπ α τ ρ ό ς .Λ ι α Ί ? .γ α ρτ ω νε π τ άδ υ ν ά μ ε ω ντ ο ν ζ ι ο ν« ι π ρ ο β ά σ ε ι ς/ . « λπ α ρ α ν ξ η σ ε ' ι ςτ ο νπ α τ ρ ό ςν ο ντ α ΐ ςε γ γ ι ν ο μ έ ν α ι ςχ α τ α -λ η ψ ε σ ισ υ ν ί σ τ α ν τ α ι .Π α ρ α γ ι ν ό μ ί ν α ιδ ε έ π ϊτ άο ϊ -χ ε ΐ αε κ ά σ τ η, χ ρ ώ μ α τ αμ ε νχ α ϊσ χ ή μ α τ α' ό ρ α σ ι ς , ψ ο )ν ά ςδ εά κ ο ή, ά τ μ ο ν ςδ εο σ γ ρ η σ ι ς, χ ν λ ο ν ςδ έγ ε ν σ ι ς ,χ α ϊα ι ο ί λ λ α ιπ ρ ο ςτ ά ά ρ μ ό τ τ ο ν τ αε α υ τ α ϊ ς, ά ν τ λ ο ν α ιτ ρ ό π ο ντ ι ν άτ ά ε κ τ ό ςα ί σ & η τ ά, ε ω ςα νπ λ η ρ ώ σ ω στ ά ςτ η ςψ υ χ ή ςδ ε ί α μ ε ν ά ς 'ε ξ ώ νπ ο τ ί ζ ο ν σ ιτ άπ ρ ό · -β α τ ατ ο νπ α τ ρ ό ς, τ η νχ α & α ρ ι ο τ α τ η νλ έ γ ωτ ο νλ ο γ ισ μ ο ύπ ο ί μ ν η ν, ά σ φ ό . λ ε ι α νχ α ϊχ ό σ μ ο νπ ε ρ ι ψ έρ ο ν σ α νι( ν α ν τ ώ .Γ Ι α ρ α γ ε ν ό μ ε ν ο ιδ &ο ι φ & ό ν ο υχ α ϊβ α σ κ αν ί α ςε τ α ί ρ ο ι, π ο ν η ρ ά ςα γ έ λ η ςη γ ε μ ό ν ε ς ,ε λ α ν ν ο ν σ ι να ν τ ά ς τ η ςκ α τ άψ ΰ σ ι νχ ρ ή σ ε ω ςα ϊμ ε νγ ά ρτ άε κ τ ό ςα γ ο ν σ ι νι ϊ σ ωπ ρ ο ςο ί αδ ι κ α σ τ η νχ α ϊβ α σ ι λ ι άτ ο νν ο ν ν, ϊ ' ν 'α ρ γ ο ν τ ιχ ρ ώ μ ε ν α ιτ ωβ έ λ τ ι σ τ ο ικ α τ ο ρ & ω -■ β / ι > .Ο ίδ έά ν τ ι χ ά & η ν τ α ιδ ι ώ χ ο ν τ ε ς, χ α ϊτ ά Ι ν α ν τ ί απ α ρ α γ γ έ λ λ ο ν τ ε ς, ε ξ ό ντ ο νν ο ϊ ι νε π ι σ π α σ & α ιχ α ϊά γ ο ι -' γ ι μ απ α ρ α δ ι ϋ ό ν α ιτ ά φ α ι ν ό μ ε ν α· μ έ χ ρ ι ςά ν α α τ ά ς

5 9 6ο τ έ ο > ςή ρ ε μ ε ϊ ντ ρ ό π ο ςδ ο κ ώ νφ ι λ ά ρ ε τ ο ςχ α ϊε π ι & ε ι ά -Μ . σ α ς ,ό ν ο μ αΜ ω ν σ η ς, υ π ε ρ α σ π ί σ ε ιχ α ϊρ ν σ ε τ α ια ν τ ά

τ ώ νκ α τ ε χ ό ν τ ω ν ,π ο τ ί μ ο ι ςλ ο γ ο ι ςΟ ' ρ έ ψ α ςτ η ντ ο ν

* ) Ε χ ο Λ ' . ι3 ί >■ »< ? > .— * * )Ε χ ο * .Τ ,ί * .

Page 188: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 188/335

1 8 0Ρ Η Ι Ι , .Π Ι Ο . ' . Ν Ο Μ Ι Ν ϋ Μ .5 .1 9 .2 απ α τ ρ ό ςπ ο ί μ ν η ν .Έ χ φ ν γ ό ν σ α ιδ ε τ η ν 'ί π ί & ε σ ι ντ ω νδ ι α ν ο ί α ςμ ε νε χ θ ρ ώ ν, τ α δ ε π ε ρ ί α π τ α, ώ ς π ε ρε ντ ρ α γ ω δ ί αμ ό ν αε ζ η λ ω χ ό τ ω ν, ο υ χ ε τ ι. π ρ ο ς' Τ ο θ ο ρ ,α λ λ άπ ρ ο ς' Ρ α γ ο ν η λά φ ι χ ν ο ϋ ν τ α ι .Κ α τ α λ ε λ ο ί π αμ ε νγ α ρ τ η νπ ρ ο ςτ ϋ φ ο νσ ν γ γ ε ' ν ε ι α κ ,ώ χ ε ί ω ν τ α ιδ ε )ά γ ο ι γ γ ίν ο μ ί μ ι ο' μ ο ΐ ρ ατ η ςι ε ρ ά ςα γ έ λ η ςά ' ξ ι ώ α α ο α ιγ ε ν έ σ θ α ι, η ς .ο & ε ΐ ο ςα φ η γ ε ί τ α ιλ ό γ ο ς, ω ςδ η λ ο ΐτ όό ν ο μ α ,π ο ι μ α σ ί αγ ά ρε σ τ ι& ε ο ϋ .

§ .2 0 . Π ο ί μ ν η ςδ ε ε π ι μ ε λ ο υ μ έ ν ο υτ η ςι δ ί α ς ,ε ξε τ ο ί μ ο υα γ α θ άπ ά ρ ε ο τ ι να θ ρ ό ατ ο ι ςπ ε ι θ α ρ χ ο ν σ ιχ α ιμ ηά φ η ν ι ά ζ ο υ σ ιτ ω νθ - ρ ε μ μ ά τ ω ν .' Ά ι δ ε τ α ιδ εχ α ιε νί μ ν ο ι ςα σ μ ατ ο ι ο ύ τ ο ν ,' Ι ί ί ρ ι ο ςπ ο ι μ α ί ν ε ιμ ε ,χ α ιο ν -δ ε νμ ευ σ τ ε ρ ή σ ε ι .* ) Π ε ν α τ ε ο νο ν νε ί χ ό τ ω ςο π ο ι -μ ε ν ιβ α σ ι λ ε ϊχ ρ ώ μ ι ν ο ςτ ωθ - ε ί ωλ ό γ ων ο υ ς ,τ ω νε π τ άθ - ν γ α τ ε ρ ώ να ν τ ο ϋ, Λ ι άχ ί σ υ ν τ ε ί ν α σ α ιμ ε τ ά π ο λλ ο ύτ ά χ ο υ ς τ ή μ ε ρ ο ν ά φ ι χ & ε ; * * )Ι Ί ρ ό τ ε ρ ο νγ ά ρό τ 'Ι ν ε τ υ γ χ ά ν ε τ ετ ο ι ςα ί α θ η τ ο ϊ ς, μ α κ ρ ό νχ ρ ό ν ο νε ς ωδ ι α -τ ρ ί β ο ν Ο α ι, μ ό λ ι ςε π α ν η ε ι τ ε δ ε λ ε α ζ ό μ ε ν α ιπ ρ ο ςα υ τ ώ ν .Ν υ ν Ίδ * ο ν χα ΐ δ 'ο τ ι π α θ ο ν σ α ι σ υ ν τ ό μ ω ςπ α ρ άτ ιε ΐ ω θ ό ςε π α ν ή χ ε τ ε .Φ η σ ο υ σ ι νο ν ν . ,ό τ ιο ν χ α ν τ α ϊγ ε -γ ό ν α σ ι να ΐ τ ι α ιτ ο ντ ο ν δ ί α ν λ ο νε π ιτ άα ϊ σ θ - η τ ά1 0 6 3κ α ια π ότ ω να ι σ θ η τ ώ να π ν ε υ σ τ ίχ α ιμ ε τ άπ ο λ λ ή ςΡ .ρ ν μ η ςδ ρ α μ ε ΐ ν 'α λ λ 5ο ρ ν σ ά μ ε ν ο ςα ν τ ά ςά ν θ ρ ω π ο ςά π ότ ω ντ η ςα γ ρ ί α ςά γ ε ' λ η ςπ ο ι μ έ ν ω ν .Α ί γ ύ π τ ι ο νδ εχ α λ ο ν σ ιΜ ω ν . σ η ν—τ ο νο υ μ ό ν ο νΈ β ρ α ϊ ο ν, α λ λ άχ α ΐτ ο υχ α θ α ρ ω τ ά τ ο υγ έ ν ο υ ςο ν τ άΕ β ρ α ί ω ν ,δ ι ε ρ ά -τ α ιμ ό ν ο ν—ο υ δ υ ν ά μ ε ν α ιτ η νε α υ τ ώ νφ ν σ ι νν π ε φ -β η ν α ι .Μ ε θ ό ρ ι ο ι γ ά ρα ϊα ι σ θ ή σ ε ι ς ο ν σ α ιτ ώ νν ο ητ ώ ντ εχ α ια ι σ θ η τ ώ ν ,ά γ α π η τ ό νε ά νε χ α τ έ ρ ω νε φ ί -ι ο ν τ α ι .α λ λ άμ ηυ π όμ ό ν α > ντ ώ να ι σ θ η τ ώ νά γ ω ν τ α ι *τ ο δ 1ο ' ί ε σ θ α ι ό τ ιμ ό ν ο ι ςπ ο τ ετ ο ι ςχ α τ άδ ι ά ν ο ι κ νε π α ν ί ' ξ ο υ σ ι ν, ε ν ή θ - ε ι απ ο λ λ ή .Ο υχ ά ρ ι να μ φ ό τ ε ρ ατ ι θ έ α σ ι .Λ ι άμ ε ντ ο ν ,ά ν θ ρ ω π ο ς, τ άμ ό ν ωλ ό γ ι ο

* ) Γ β ο ΐ ι η .2 2 ,1 . — * * ) Κ χ ο Λ .2 , 1 8 .1 9 .

Page 189: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 189/335

Ρ Η Ι Ι * .Ι ϋ 0 .Ο ΕΜ ϋ Τ .Κ Ο Μ Ι λ Ύ Μ ,ϋ 2 0 . ? * ,1 8 1

ρ η τ άμ η ν ν ο ν σ α ι ,δ ι αδ ετ ο ν ,' Λ \ ^ ν π τ { ύ ξ ,\ π α ρ ι σ τ ϋ -α α ιτ ά α ι σ θ η τ ά .Τ α ΐ τ 'ά κ ο ν σ α ς ^ ,κ α ιπ ά λ ι νπ ε ί θ ε

τ α ι, Π ο νε σ τ ί ν6 ά ν θ ρ ω π ο ς · ;' Έ , ντ ι ' ν ιμ ε ' ρ ε ιτ ω νκ α & 'γ μ ά ςο ϊ χ ε ϊ φ ν ·τ ύ λ ο γ ν χ ς νε ί δ ο ς; Ι ν ατ ί α , ί τ ο νρ α δ ί ω ς. ο ν τ ο )κ α τ α λ ε λ ο ΐ π α τ ε, ά λ λ 'ο ν χά π α ξϊ ι ν ? ν -χ ο ν σ α ιπ ε ρ ι έ σ χ ε τ ε, κ τ η μ αχ ά λ λ ι σ τ ο νκ α ιλ ν σ ι τ ε λ έ σ τ ' Χ -τ ο νε α ν τ α ΐ ς; Ά λ λ 'ε ι μ ηΙ ί ρ ό τ ε ρ ο ν, ν υ ν, σ . ν τ ο νχ α λ ί - ,σ α τ ε ,ο π ω ςα νψ ά γ ΐ ] χ α ιτ ρ α φ ΐ ]τ α ΐ ςν μ ε τ ί ρ α ι ς -β ε λ -τ ι ώ α ΐ α ιχ α ιπ ρ ο ςα ν τ ο νο ί κ ε ι ώ σ ε σ ι .Τ ά χ αγ α ρκ α ι

5 9 7ο ι κ ή σ ε ιπ α ρ 1^ μ ϊ ν ,κ α ιτ ο π τ η ν ό νκ α ι τ ο& ε ο ψ ό -Ϊ Μ . ρ η τ ο νκ α ι π ρ ο φ η τ ι κ ό νγ έ ν ο ς, ό ν ο μ αΣ ε π φ ώ ρ α ν ,

α ξ ε τ ο \ ι . , . ; . ν . „ · . · .' ■ ι ,ν . . ' · · , \ .« . * · ι »· ·2 1 . Τ α ν τ ακ α ι π ε ρ ίτ ο ν τ ο > ν .Ά λ λ ακ α ιτ ο ν

' Ω ϋ η εμ ε τ ο ν ο μ ά ζ ε ιΜ ω ν σ η ςε ι ςτ ο νΤ η σ ο ν ν, τ ο νπ ο ι ο νε ι ςε ξ ι νμ ε τ α χ α ρ ά τ τ ω ν .' Ω σ η εμ ε νγ α ρε ρ μ η ν ε ύ ε τ α ι ,π ο ι ο ςο ί τ ο ς, Τ η σ ο ν ςδ ε ,σ α > τ η ρ { αχ ν ρ ί ο ν, ε ξ ε ω ςό ν ομ ατ η ςα ρ ί σ τ η ς .' Έ ' ξ ε ι ςγ α ρτ ω νκ α θ · 1α ν τα ς π ο ι ώ νά μ ε ί ν ο ν ς 'ω ς' μ ο ν ΰ ι κ ημ ο ν ό ι κ ο ϋ, κ α ιι α τ ρ ι κ ήι α τ ρ ο ί * ,χ α ιπ α ν τ ό ςτ ε χ ν ί τ ο ντ έ χ ν ηπ ο ι α , κ α ι ά ϊ δ ι ο τ η τ ι κ αδ υν ά μ ε ικ α ιτ ι ]π ε ρ ιτ άθ ε ω ρ ή μ α τ αά π τ α ι σ τ ο )ά κ ρ ο τ η τ ι .Ή μ ε νγ ά φε ' ξ ι ς ,ά ί δ ι ο ν, ε ν ε ρ γ ο ύ ν ,τ έ λ ε ι ο νο . ά έπ ο ι ο ς ,θ - ν η τ ο ν, π ά σ χ ο ν ,ά τ ε λ ε ' ς .Κ ρ ε ΐ τ τ ο νδ ε θ - ν ητ ο νμ ε ντ ο α φ & α ρ τ ο ν, π ά σ χ ο ν τ ο ςδ έτ οδ ρ ώ να ί τ ι ο ν ,τ δ , δ {τ ε λ ε ι ο να τ ε λ ο ύ ς .Ο ν τ ωμ ε τ ε χ α ρ ά χ & ηκ α ιτ ό \ <λτ ο νλ ε χ & ε ' ν τ ο ςν ό μ ι σ μ απ ρ ο ςϊ δ έ α ν β ε λ τ ί ο ν α .Ο δ εΧ ά λ ε βκ ά ια ν τ δ ςό λ ο ςά λ λ ά τ τ ε τ α ι- Έ γ ε ' ν ε τ ογ α ρ ,φ η σ ί, π ν ε ΐ μ αέ τ ε ρ ο νε ν α ν τ ω ,* ) ω ς α ν ε ιτ ο νη -γ ε μ ο ν ι κ ο ν, μ ε τ α β α λ ό ν τ ο ς π ρ ο ςα κ ρ α ντ ε λ ε ι ό τ η τ α .ι Κ α ιγ α ρε ρ μ η ν ε υ θ ε ί ςε σ τ ιΧ ά λ ε βπ ά σ ακ α ρ δ ί α .Τ ο ν -1 0 6 4τ ο δ ΐ σ ΰ μ β ο λ ο ντ ο νμ ηε κμ ε ' ρ ο ν ςε π α μ φ ο τ ε ρ ί ζ ο ν σκ α ιά ν τ ι ρ ρ ε ' π ο ν σ α ν, α λ λ 1' ό λ η νδ ι 3' ό λ ο ντ η νψ ν χ η νμ ε τ α β ε β λ η σ θ α ιπ ρ ο ςτ ο δ ύ κ ι μ ο ν, κ α ια ν ε ϊ τ ι μ ηπ ά ν ' υε π α ι ν ε τ δ ν ΐ ] ,λ ό γ ο ι ςτ ο ι ςπ ε ρ ιμ ε τ α ν ο ί α ςε ξ ο ι κ ί -

Page 190: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 190/335

1 8 2Ρ Η Ι Ι , .Ι ΐ Ι Β . Μ ϋ Τ , Ν Ο Μ Ι ΐ ν ϋ Μ} . ϊ ΐ : « ϊ ί .

σ & σ α ν . ' ' *Ο ν ϊ ωγ ά ρ ' ί χ ν ι ψ ' χ μ ε ' ν ητ α χ α τ α ρ ' ρ ' ί ϊ π αχ α ι τ ο ι ςφ ρ ο ν ή π ε ο ι ςλ ο ν τ ρ ο ΐ ςχ ρ η ο α μ ί ν ηχ α ιχ α & αο ί ι ο, έ μ ε λ λ εφ α ι δ ρ ν ν ε π & α ι .2 2 . Τ ο νδ ΐ ά ρ χ ε π ρ ο φ η τ ^ η ν■σ ν μ β ί β η χ ε , νε ί ν α ιΛ ό λ ν ώ ν ν μ ο ϊ ' .Ό ϊ ι ό τ εμ ε νΛ γ ά ρτ ο ν $χ ρ ή π μ ω δ ο νχ ρ η σ μ ο ϊ ςε ρ μ η ν ε ι ώ νν φ η γ ε ϊ τ ά ι, π ρ ο ς α γ η ρ ε ν ε τ ι' Μ ω οα η ς 'ο π ό τ εδ εε ν χ ή μ ε ν ο ςε υ λ ο γ ε ίτ ο νΧ ι ώ ν , -υ . ν & ρ ω& ε ο ν '* ) η ν / χ αδ ί Α ί γ υ π τ ο ςτ ά ςν π έ ρτ β ν -ά σ ε β η& 1 ν τ ω νδ ί χ α ςε χ τ ί ν ε ι, τ ο νβ α σ ι λ ε ν α ν ΐ ο ςτ η ^ ςχ ω ρ ά ςΦ α ρ α ώ, · * * * )Λ ι άτ ί δ ε ; · Ο τ ιτ ομ ε νν ό μ ο τμ ε τ α γ ρ ά φ ε ι *ε π 'ω φ ε λ ε ί αχ ώ νε ν τ ε ν ξ ο ι ι ε ' ν ω ν, - ψ η λ αφ ώ ν τ ό ςΙ φ τ ιχ α ιδ ι αχ ά ρ ο ςέ χ ο ν τ ο ςά ε ιτ α& ε ΐ α, χ ο ΐα ν α χ ε χ λ η μ έ ν ο νν π ότ ο νθ - ε σ π ι ω δ ο ϋν ο μ ο ^ ε τ ο ν, χ α ιε ί λ η φ ό τ ο ς■ π υ . ρ 'ά ν τ ο νμ ε γ ά λ η νδ ω ρ ε ά ν ,ε ρ μ η ν ε ίχ α ι π ρ ο φ η τ ε ί α ν . ν ό μ ω νι ε ρ ώ ν .Μ ε τ α λ η φ & εγ α ρΜ ω ν σ η ςχ α λ ε ϊ τ α ιλ η μ μ α 'δ ύ ν α τ α ιδ εχ α ιψ η λ ά φ ηδ ι ατ ά ςε ι ρ η μ ε ν α ςα ί τ ι α ς .Ύ όδ ί γ ε ε ν χ ε σ & α ιχ ώε ν λ ο γ ε ΐ νο ν χε σ τ ίτ ο ντ υ χ ό ν τ ο ς, ά λ λ 'ά ν & ρ ώ τ τ οτ η νπ ρ ο ςγ 4 ν ε α ι νμ ηε ω ρ α χ ό τ ο ςα υ γ γ ε ν ε ι α ν, π ρ ο ς χ ε χ λρ ω χ ό τ ο ςδ ί ε α υ τ ό ντ ωπ ά ν τ ω νη γ ε μ ό ν ιχ α ιτ ι α τ ο ί .Α γ α π η τ ό νγ α ρ, ε ϊτ ωε ξ ε γ ε ' ν ε τ οε ϋ λ ο γ ι α τ ί αχ ρ η σ Ο - αΤ δδ ί γ ι χ α ιε τ ε ρ ο ι ςπ ε ρ ι π ο ι ε ΐ ντ ο ■ ά γ α & ο ν, τ ο ί χ ομ ε ί ζ ο ν ο ςχ α ιτ ε λ α ο τ έ ρ α ςψ ν 9 η ς ,χ ε άω ςά λ η & ώ ς9 ί ΐ α -

5 9 8ξ ο ν σ η ςή ν Ι π ά γ γ ε λ μ α' η ς6 χ ν χ ώ νε ϊ / . ό τ ω ς^ ί ο ςΊ Λ . χ ε χ λ η σ ε τ α ι .Θ ε ό ςδ ι οα υ τ ό ςο ν τ ο ς} α τ εσ ο φ ό ςώ ν ,

χ α ι δ ι ατ ο ν τ οα ρ γ ώ νπ α ν τ ό ςά φ ρ ο ν ο ς ,χ α ια νε ϊ τ ο ι ςβ α σ ι λ ε ί ο ι ςσ χ η π τ ρ ο ι ςί χ ε ΐ ν ο ςε φ ι δ ρ ν ο ι τ ο, μ ε γ α λ α νχ α ιδ ι ατ ο ν τ οο ν χη χ ι σ τ α .Β ο ν λ ε τ α ι -γ α ρδ τ ώ νόλ ω νη γ ε μ ώ ν ,χ α ι· α νά φ ό ρ η τ αά δ ι χ ο ν ν τ ε ςτ ί ν ε ςμ ε λ -λ ο ι α ιχ ο λ ά ζ ε ' ο ' β ' α ι, π α ρ α ι τ η τ ά ςϊ χ ε ι ντ ο ι > ςί ι τ ε ν ' ξ ο μν ο ν ςν π ε ρα ν ι ώ ν' « Vτ η ντ ο νπ α τ ρ ό ς' ί λ ε ο > νδ ν ν α μ ιά π ο μ ι μ ο χ ' - μ ε ν ο ι, μ ε τ ρ ι ώ τ ε ρ ο νχ α ιφ ι λ α ' ν & ρ ω πχ ρ τ , σ ο ν τ α ιτ α ϊ ςτ ι μ ω ρ ί α ι ς '3 - ε ο νδ ετ οε ν ε ρ γ ε τ ε ϊ νΙ δ ι ο ν .

' ) Ό ϊ ώ Ι .3 3 ,1 . —* · )Ε χ ο Η .7 , 1 .

Page 191: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 191/335

Ρ Η Ι Ι . .ϊ ϋ ϋ .Ό ΕΜ ϋ Τ .Ν Ο Μ Ι Ν ϋ Μ .} . ·2 3 . 1 8 3

2 3 . Ά π ο γ ρ ώ ν τ ω ςο υ νπ ε ρ ιτ η ςτ ω νο ν ο μ ά τ ω να λ λ α γ ή ςτ ε κ α ιμ ε τ α ϋ έ σ ε ω ςε ί ρ η κ ό τ ε ς, έ π ίτ άε ' ξ η ς

τ η ςέ φ ό δ ο ντ ρ ε φ ό μ ε ν ακ ε φ ά λ α ι α .Ε Ί ' π ε τ οδ ι ε ν ΰ - ν ςη γ έ ν ε σ ι ς' Τ σ α ά κ· κ α λ έ α α ςγ α ρτ η νμ η τ έ ρ α ,α υ τ ό ν1 0 6 52 ά ρ ρ α να ν τ ίΣ ά ρ α ς ,φ η σ ιτ ωΑ β ρ α ά μ, Λ ώ σ ωσ ο ιΡ .τ έ κ ν ο ν . * ) Έ νμ έ ρ ε ιδ έ ε ' κ α α τ ό νά / . ρ ι β ω τ ε ο ν .Ότ ο ί ν υ νκ υ ρ ί ω ςδ ι δ ο ν ςο τ ι ο ν ν, ΐ δ ι ό ντ ι π ά ν τ ο > ςε α ν τ ο νδ ί δ ω σ ι νε ι δ ετ ο ν τ 'ά ψ ε υ δ έ ςέ σ τ ι, γ έ ν ο ι τ *α ν ο ν χοα ν & ' ρ ω π ο ςΙ σ α ά κ, 1ά λ λ 'ο σ υ ν ώ ν υ μ ο ς· τ η ςα ρ ί σ τ η ς

τ & νε ν π α & ε ι ω νχ α ρ ά ς, γ ε ' λ ω ς, 6 έ ν δ ι ά & ε τ ο ςν ι ο ς& ε ο ϋ, τ ο νδ ί δ ο ν τ ο ςα ν τ ό νμ ε ί λ ι γ μ ακ α ιε ί ί ϊ ν μ ί α νε ϊ -ρ η ν ι κ ω τ ά τ α ι ςψ ν χ α ΐ ς .^ Ά τ ο π ο νμ ε νγ α ρέ τ ε ρ ο νά ν δ ρ αε ί ν α ι, ε ξ ε τ έ ρ ο υδ έ ν ό & ακ α ιμ ο ι χ ί δ ι απ α ι δ ο π ο ι ε ΐ -σ & α ι' κ α ιμ η ντ ο νγ ε & ε ο νά ν δ ρ ατ η ς φ ι λ α ρ έ τ οδ ι α ν ο ί α ςΜ ω ν σ η ςα ν α γ ρ ά φ ε ι ,δ ι 'ω νφ η σ ι ν, Ί δ ώ ν■ κ ύ ρ ι ο ς , ο τ ιμ ι σ ε ί τ α ι. Λ ε ί α ,η ν ο ι ' ξ ετ η νμ η τ ρ α νά ν «

τ η ς . * * ) Ε λ ε ο νγ α ρκ α ιο ι κ τ ο νλ α β ώ ντ η ςν π οτ ο ν& γ η ν ο ΰγ έ ν ο ν ςμ ι σ ο ν μ έ ν η ςα ρ ε τ ή ς ,κ α ιψ υ χ ή ςτ η ςφ ι λ α ρ έ τ ο ν, σ τ ε ί ρ ο ιμ ε ν τ η νφ ι λ ό κ α λ ο νφ ΰ α ι ν ,ά ν ο ί γ ν υ σ ιδ έτ η ςε ν π α ι δ ί α ςπ η γ η ν ,ε ν τ ο κ ί α νά ν ΐ ήχ α ~ρ ι ζ ό μ ί ν ο ς .Ή Θ ά μ α ρε γ κ ν μ ω ντ εγ ε ν ο μ έ ν η& ε ί ω νΟ π ε ρ μ ά τ ω ν, κ α ιτ ο νμ ε νσ π ε ί ρ α ν τ αο ν κϊ δ ο ΐ σ α,λ έ γ ε τ α ιγ α ρτ ό τ ε ε γ κ α λ ν ψ α σ & α ιτ οπ ρ ό ς ω π ο ν ,ω ςΜ ω ϋ σ η ς, η ν ί κ αά π ε σ τ ρ ά φ η, ε ν λ α β ο ν μ ε ν ο ' ςτ ο ν9 - ε ο νϊ δ ε ϊ ν, —τ άδ έσ ύ μ β ο λ ακ α ιτ άμ α ρ τ υ ρ ί αδ ι α θ - ρ ι ' ] -α α σ α, κ α ιπ α ρ *α ν τ δ̂ ι κ ά σ α σ α, ο τ ιθ ν η τ ό ςτ α ν τ 'ο υ ·δ ί δ ω σ ι ν, ά ν έ κ ρ α γ ε ν, ' Ο ύ τ ι ν ο ςτ α ν τ 1ε σ τ ί ν * ]4 ψε κ ε ί ν ο νέ νγ α σ τ ρ ιε / ώ ΐ * Τ ί ν ο ςο ύ ' α χ τ ν λ ι ο ς, ^π ί σ τ ι ς, ί ] τ ω νο λ ώ νσ φ ρ α γ ' ι ς ,η α ρ χ έ τ υ π ο ςι δ έ α ,τ \τ ά π ά ν τ 'ά ν ε ί δ ε αον τ ακ α ιά π ο ι α, σ η μ ε κ ο ί ϊ έ ν τ αέ τ υ -π ώ ί ϊ η - ;Τ ί ν ο ςδ έκ α ιο ρ μ ί σ κ ο ς ,η 6 κ ό σ μ ο ς ,ε ι μ α ρμ έ ν η, α κ ο λ ο υ θ ί ακ α ι ά ν α λ ο γ ί ατ ω νσ ν μ π ά ν τ ι υ ν ,ε ' ι ρ μ ό νε χ ο ν σ αά δ ι ά λ ν τ ο ν; Τ ί ν ο ςδ έκ α ιη ρ ά β δ ο ς ,τ ο

* ' )Ο β η .1 7 , 1 6 .—» · )Ο β η .2 9 ,3 1 .—· * * )Ο β η .3 8 ,2 5 .9 2

Page 192: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 192/335

1 8 4Ρ Η Π , .Ι ϋ Ο , .Ο ΕΜ ϋ Τ .Ν Ο Μ Ι Ν ϋ Μ .$ .2 5 .1 4 .

ε ρ η ρ ε ι σ μ ί ν ο ν, τ δ ά χ ρ ά δ α ν τ ο ν, τ ο α τ ρ ε π τ ο ν ,η * > ο < Α■ & ε σ ί α, δ σ ω φ ρ ο ν ι σ μ ό ς - ,η π α ι δ ε ί α ;Τ δσ χ η π τ ρ ο ν, ^

β α σ ι λ ε ί ατ ί ν ο ς ;Λ ρ 'ο υ χ ίμ ό ν ο νθ ε ο ϋ; Τ ο ι γ α ρ ο ϋ νο5 9 9ε ξ ο μ ο λ ο γ ι χ ό ςτ ρ ό π ο ς ,Ί ο ν δ α ς ,η σ θ ε ι ςα υ τ ή ςτ ω^ / ί , χ α τ ε χ ο μ ί ν ωκ α ιθ ε ο φ ο ρ η γ ω, π α ρ ρ η σ ι ά ζ ε τ α ιλ ί γ ω ν ,

ί ί ^ ε δ ι χ α ί ω τ α ι, η ς · ε ν ε χ αα ί τ ι α ςε γ ώο ΰ ό ι ν ιθ ν η χ φα υτ ή νε δ ω χ α ,* ) ά σ ε β ε ςη γ ο ύ μ ε ν ο ςμ ι α ί ν ε ι νβ ε β η λ ο ι ςτ αθ ε ΐ α . ' , . . < » . ι τ · · - »· ·

§ . 2 4 . Μ η ν ν ε ι ,δ εη τ ρ ό π ο νμ η τ ρ ό ςά π ο χ ν η σ αφ ρ ό ν η σ ι ςτ δα ν τ ο μ α θ ε ςγ έ ν ο ς ,' ό τ ιθ ε ό ς α υ τ όέ σ π ε ι ρ ε .Τ ε γ θ ε ν τ ο ςγ α ρ ,έ π ι σ ε μ ν υ ν ε τ α ιφ α σ χ ο υ σ α, Π λ ω τ άμ ο ι ·ε π ο ί η σ ε νδ , χ ν / ρ ι ο ς ,* * )ί σ ο ντ ω ,τ ο νΊ σ α ά χδ ι ε -π λ α σ ε ν, ε δ η μ ι ο ΰ ρ γ η σ ε ν, ε γ έ ν ν η σ ε ν, ε π ε ι δ ήγ ( λ α > τ ι1 0 6 6ο α ν τ δ ςη ν . -Ϊ Λ λ λ ' ο νπ α ν τ ό ςε σ τ ί νά χ ο ΰ σ α ιτ δ ά χ ο ν - Ρσ μ ατ ο ν τ ο, π ο λ λ ο ίτ ο νδ ε ι σ ι δ α ι μ ο ν ί α ςρ ν ε ν τ ο ςπ α ρ 1η μ ΐ νκ α κ ο ί ,χ α ιτ ά ς ά ν α ν δ ρ ο υ ςχ α ιό . γ ε ν ν ε ΐ ςψ ν χ ά ςι π ι χ λ ΰ σ α ν τ ο ς .Λ ι όπ ρ ο ς τ ί θ η σ ι ν ,' ' Ο ςγ α ρά νά χ ο ν σ η (ο ν / α ρ ι ε ΐ τ α ίμ ο ι ώ ςο λ ί γ ω νό ν τ ω ν ,ο ΐ ςτ αώ τ αά -ν α π ε ' π τ α τ α ρχ α ιά ν ω ρ θ ί α σ τ α ιπ ρ ο ςτ η ντ ω νι ε ρ ώ ντ ο ύ τ ω νλ ό γ ω νν π ο δ ο χ η ν' ο ' ί δ ι δ ά σ χ ο υ σ ι ν, ώ ς α ρ αμ ό ν ο υθ ε ο ϋσ π ε ί ρ ε ι νχ α ιγ ε ν ν α ντ άχ α λ ά ,έ ρ γ ο νΊ δ ι ο ν ·π ρ δ ς ,ο υ ςο ΐ α λ λ ο ί ,π ά ν τ ε ςχ ε χ ώ φ ή ν τα ι . Σ τ ό μ α τ ιδ 1ο ι δ ά ' π ο τ επ ρ ο φ η τ ι χ ωθ ε σ π ι σ θ έ ν τ αδ ι ά π ν ρ ο ντ ο ι ό ν δ ιχ ρ η σ μ δ ν , Ε ' ξε + ι ο ϋ οκ α ρ π ό ςσ ο υε ' ύ ρ η τ α ι .Τ ι ςσ οφ ό ς, χ α ισ ν ν η σ ε ιτ α ϋ τ α ;σ υ ν ε τ ό ς ,χ α ιγ ν ώ σ ε τ α ια υ -τ ά· * * * ) Τ ό νδ ε υ π η χ ο ϋ ν τ α ,κ α ικ ρ ο ν ο ν τ αά ό ρ α - -τ ο νά ο ρ α τ ο > ςτ δ φ ι ο ν η ς ,ό ρ γ α ν ο ν ,ε ν ε ν ό υ υ νχ α ιε θ α ν -μ α ζ ο νά μ αχ α τ α π λ η τ τ ό μ ε ν ο ςχ α ι τ δε ϊ ρ η μ έ ν ο ν .£ 2γ ά ρτ ι ά γ α θ δ ν ,ε ν τ ο ι ςο υ σ ι, μ ά λ λ ο νδ εχ α ιδ σ ν μ * -π α ςο υ ρ α ν ό ςτ εκ α ικ ό σ μ ο ς , ,ε ι δ ε ιτ δα λ η θ έ ςε ι π ε ί ν ,θ ε ο ϋχ υ . ρ π ό ςε σ τ ί ν, υ φ 'ο ί αδ ε ν δ , ρ ο νσ υ ν ε χ ό μ ε ν ο ςτ η ςέ ϊ δ ί ο υ κ α ια ε ι θ α λ ο ύ ς ,φ ύ σ ε ω ς .Σ υ ν ε τ ώ νδ ' ε σ τ ίχ α ι

· ) Ο β η .3 8 ,2 6 . — » * )Ο β η .2 1 ,6 . 7 .— * )Η ο ϊ .1 4 ,9 . · . . .

Page 193: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 193/335

Ρ Η Ι Ι . .Ι ϋ ϋ .Ό ΕΜ ϋ Τ .Ν Ο Μ Ι Ν ϋ Μ .$ . 2 5 .1 8 5

σ ο φ ώ να ν δ ρ ώ ντ άτ ο ι α ΐ τ αγ ι ν ώ α χ ε ι νκ α ι ό μ ο λ ο γ ε ΐ νο υ κά σ η μ ω ν .

ξ . 2 5 . Τ ίμ ε νο ν νε σ τ ιτ ό Λ ώ σ ωσ ο ι λ Λ ί -χ τ α ι 'τ οδ ε ε ξα υ τ ή ςμ η ν ν τ έ ο ν .Ο ιμ ί νο ν ν ,τ όε ξ ωγ ι ν ό μ ε ν ο να ν τ η ςε δ ε ξ α ν τ ο, ν ο μ ί ζ ο ν τ ε ςά ρ ι σ τ αχ ε -χ ρ ί ο & α ιπ α ρ άό ρ & ώλ ό γ ω, τ ομ η δ έ νά π ο φ α ί ν ε ι ντ η νψ ν χ η νί δ ι ο να ν τ η ςχ α λ ό ν ,ά λ λ απ ρ ο ς γ ι ν ό μ ε ν ο νΙ ' ξ ί ο ^& ε ν, χ α τ άτ η νμ ε γ α λ ό ν ο ι α ντ ο νχ ά ρ ι τ α ς ό μ β ρ ο ϋ ν& ε ο ϋ .

0 1δ ι , τ οπ α ρ α ν τ ί χ ατ ά χ ο ς' ί σ ο νγ α ρε ί ν α ι

τ ο ε ξ α ν τ η ςτ ω π α ρ α χ ρ ή μ α ,ε ν ϋ - ν ς, α ν υ π ε ρ θ έ τ ω ςα ν ε υμ ε λ λ ή σ ε ο ι ς .Τ ο ϋ τ ο νδ ετ ο ντ ρ ό π ο να ϊΟ ε ϊ α ιφ ι -λ ο ν σ ισ ν μ β α ί ν ε ι νδ ω ρ ε ά ) ,ψ Ο - ά ν ο ν σ α ιχ α ϊτ άχ ρ ό ν ω νδ ι α σ τ ή μ α τ α .Τ ρ ί τ ο ιδ εε ϊ α ι ν, ο ι τ η νά ρ ε τ ή νμ ΐ / ΐ ε ' ρ ατ ο νγ ε ν ν η τ ο νε ί ν α ιλ έ γ ο ν τ ε ςά γ α θ ο ν ,λ α μ β ά ν ο υ σ ατ ά ςγ ο ν ά ςπ α ρ άμ η δ ε ν ό ς& ν η τ ο ν .Π ρ ο ςδ ετ ο ν ςζ η -τ ο ν ν τ α ς ,ε ι σ τ ε ί ρ ατ ί χ τ ε ι ,—Σ ά ρ ρ α νγ α ρε ι ς ά γ ο ν τ ε ςπ ά λ α ισ τ ε ί ρ α νο ' ι χ ρ η σ μ ο ί, ν ϊ νό τ ιγ ε ν ή σ ε τ α ίμ η τ η ρο μ ο λ ο γ ο ν σ ι—λ ε χ τ ε ο νε κ ε ί ν ο ,' ό τ ιγ ν ν ήμ ε νσ τ ε ί ρ α

β Ο Ο τ ί χ τ ε ι νο ν π ε ' φ ν χ ε ν, ώ ς η ε ρο ν ό ετ ν φ λ ό ςβ λ ε π ε ι ν ,Ή . ο ν ό έκ ω φ ό ςά κ ο ύ ί ΐ ν' ψ ν / ηδ ε η π ρ ο ς τ άφ α ν λ αI -

σ τ ε ι ρ ι ο μ ε ν η, κ α ιπ α θ ώ νά μ ε τ ρ ί α ςκ α ικ α χ ι ώ νά γ ο -1 0 6 7ν ο ς, μ ό ν ησ χ ε δ ό νε ν τ ο κ ί αχ ρ ή τ α ι ,τ ά ά ' ξ ι ί ρ α σ τ ατ / -Ρ .χ τ ο ν σ α, τ ο να ρ ι θ μ ό νε π τ ά' χ α τ άτ όά δ ό μ ε ν ο νά σ μ αυ π ότ η ςχ ά ρ ι τ ο ς ,ν Α ν ν η ς ,η φ η σ ι ν, Σ τ ε ί ρ αε τ ε κ ε νε π τ ά ,η δ επ ο λ λ ήε ν τ έ κ ν ο ι ςη σ & ε ν η σ ε .' * ) Κ α λ ε ίδ επ ο λ λ ή νμ ε ντ η νε κ μ ι γ ά δ ω νκ α ισ ν γ χ λ ν δ ω νλ ο γ ισ μ ώ νσ υ μ π ε φ ο ρ η μ ε ' ν ω νδ ι ά ν ο ι α ν, η δ ι άτ ό π λ ή θ ο ςτ ώ νπ ε ρ ια υ τ ή νό χ λ ω νκ α ιθ ο ρ ΰ β α ) νά ν η χ ε σ τ αχ α χ άτ ί κ τ ε ι' σ τ ε ί ρ α νδ ε, τ η νμ ήπ α ρ α δ ε χ ο μ ε ν η νθ ν η τ ό νω ςγ ο ν ι μ ο νσ π ό ρ ο ν, α λ λ άτ ά ςτ ώ νφ α ν λ ο ι νο μ ι λ ί α ςκ α ισ ν ν ο ν σ ί α ςά ν α λ ί σ κ ο ν σ ά ντ ε κ α ιδ ι α φ θ ε ί ρ ο υ σ απ ε ρ ι ε χ ο μ ε ν η νδ ί τ η ςε β δ ό μ η ςκ α ιτ ο νκ α τ 'α ν τ ή ν~ ' ■

* ) 1 8 » ι η . 2 , 5 .

Page 194: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 194/335

1 8 6Ρ Η Ι Ι , .ΐ ν Ό .Ό ΕΜ ϋ Τ .Ν Ο Μ Ι Ν ϋ Μ .{ . 2 5 - ^ 2 7

ε ι ρ η ν ι χ ω τ ά τ ο υ' τ ο ύ τ ο υγ α ρέ γ χ ΰ μ ω ντ ε ε ί ν α ιβ ο ΰ λ ι -τ α ι ,χ α ϊμ η τ η ρλ ε γ ε σ & α ι .

§ .2 6 . Τ ο ι ο ύ τ ο νη ν χ α ιτ ο ε ξ α υ τ ή ς .Τ οδ βτ ρ ί τ ο ν, ο δ η τ έ κ ν ο νέ λ έ γ ε τ ο, ν ν νδ ι α σ κ ε ψ ώ μ εΠ ρ ώ τ ο νμ ε ντ ο ί ν ν νά ξ ι ο ν& α υ μ ά σ α ι, τ ο μ ηπ ο λ λ άτ έ κ ν α( β ά ν α ιδ ώ α ε ι ν, ε ν δ εχ α ρ ι ε ΐ α & α ιμ ό ν ο ν .< ά ι ά.% ίδ £ ;Ό τ ιτ ό χ α λ ό νο υ κε ν π λ η θ - ε ιμ ά λ λ ο ν η δν ά μ ε ιπ ε φ υ χ ε νέ ξ ε τ ά ζ ε σ & α ι .Μ ο υ σ ι κ άμ ε νγ ά ρ, ε ϊτ ν χ ο ι, χ α ϊγ ρ α μ μ α τ ι κ άκ α ιγ ε ω μ ε τ ρ ι κ άκ α ιδ ί κ α ι α

χ α ϊφ ρ ό ν ι μ ακ α ία ν δ ρ ε ί α- κ α ισ ώ φ ρ ο ν απ ά μ τ ι ο λ λε σ τ ί ν' α υ τ όδ ε τ ο ν τ οτ ό μ ο υ σ ι κ ό ν, κ α ιγ ρ α μ μ α τ ιχ ό νκ α ιγ ε ω μ ε τ ρ ι κ ό ν, ε τ ιδ ε δ ί κ α ι ο ν κ α ισ ώ φ ρ ο ν ,' φ ρ ό ν ι μ ό ντ ε κ α ιά ν δ ρ ε ϊ ο ν, ε ν α ν τ όμ ό ν ο ντ ο ά ν ω - ,τ ά τ ω, μ η δ έ νι δ έ α ςα ρ χ ε τ ύ π ο υδ ι α φ ε ρ ο ν, α φ *ο υτ άπ ο λ λ άχ α ϊά μ ν & η τ αε κ ε ί ν αδ ι ε π λ ά σ & η .Τ α ν τ αμ ε νπ ε ρ ϊτ ο νε ν φ ά ν α ιδ ώ σ ε ι ν .Ν ν ν ϊδ ε τ ε χ ν ο νε ΐ ρ η χ ε ν ,ο ν κά μ ε λ ώ ςο ν δ 'ά π ε ρ ι σ κ ε ' π τ ω ς, α λ λ 'ε ν ε χ ατ ο ϋπ α -

. ρ α σ τ η σ α ι, ο τ ιο ν κό & ν ε ΐ ο ν, ο ί ' δ 'ν π ο β ο λ ι μ α ϊ ο ν ,ο ν δα ν& ε τ ό νη ν ό 9 · ο ν, ά λ λ αγ ν ή σ ι ο νχ α ϊά α τ ε ΐ ο ν· ο τ ιο ν κό & ν ε ΐ ο νό ν τ ω ςά σ τ η ςι ρ ν χ η ςε γ γ ο ν ο ν .Π α ρ άγ ά ρτ ο ντ ό κ ο ντ ο τ ί χ ν ο νε ϊ ρ η τ α ι, π ρ ο ςε μ φ α α ι νο ικ ε ι ό τ η τ α ς, η φ ν σ ι χ ώ ςα ρ μ ό ζ ε τ α ι τ έ κ ν αγ ο ν ε ν σ ι ν .* · '

§ . 2 7 .' Ε υ λ ο γ ή σ ωδ έ, φ η σ ϊ ν, α ν τ ϊ , ν ,χ α ϊ-ε σ τ α ιε ι ς ε & ν η , * )δ η λ ο ν ό τ ιο υ μ ό ν ο νη γ ε ν ι κ ήά ρ ε τ ηώ ς α ν ε ι ς ε ' & ν ητ ά π ρ ο ς ί σ γ α τ ατ ο .ε ι ' δ ητ έμ ν ε τ α ικ α ιτ άυ π οτ ο ι ςε ϊ δ ε σ ι ν· ά λ λ άκ α ιο τ ισ υ μ -

6 0 1 β ε β η χ ε ν, ώ ς ζ ώ ω ν, ο ν τ ωχ α ϊπ ρ α γ μ ά τ ω νε ί ν α ιΡ .τ ρ ό π ο ντ ι ν άε ' Ο - ν η ,ο ΐ ςμ ε ' γ αό φ ε λ ο ς ά ρ ε τ η νπ ρ ο ς -1 0 6 8

ε ί ν α ι .Τ ά γ ά ρέ ρ η μ αχ α ϊχ ή ρ αφ ο ο ν η σ ε ω ςπ α ν τ α Ϋε π ι ζ ή μ ι α' κ α & ά π ε ρα ΐ ςο ν κέ π ι λ ά μ π ε ιή λ ι ο ςε ' ξαν ά γ κ η ςζ ο φ ε ρ ά .Ά ρ ε τ ημ ε νγ ά ργ ε ω π ό ν ο ςα μ ε ι ν ο νφ υ τ ώ νε π ι μ ε λ ε ί τ α ιά ρ ε τ ηδ έ κ α ιη ν ί ο χ ο ςί ί ρ μ αε νι π π ο δ ρ ο μ ί α ι ςα π τ α ι σ τ ο νέ λ α ύ ν ε ι' ά ρ ε τ ηδ έ χ α ϊχ ν -

. * '

* ' )0 « η .1 7 , 1 β .

Page 195: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 195/335

Ρ Η Ι Ι . .Κ Ω .Ό ΕΜ ϋ Τ .Ν Ο Μ Ν ϋ Μ .{ .2 7 . 2 8 .1 8 7

β ε ρ ν η τ η ςο ι α χ ο ν ό μ ο ςο ι α χ ο ν ο μ ε ΐχ α τ άπ λ ο υ ντ δ σ κ άφ ο ς .' Λ ρ ε τ η ,χ α ϊο ϊ χ ί α ςχ α ϊπ ό λ ι νχ α ϊχ ι ό ρ α νβ ε ' λ —

τ ω νο ί κ ε ΐ σ & ά ιπ α ρ ε σ χ ε ν α σ ε ν 'ο ι χ ον ο μ ι κ ο ύ ς ,π ο λ ι τ ικ ο ύ ς ,χ ο ι ν ο > ν ι κ ο υ ςά ν δ ρ α ςδ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ σ α .Ά ρ ε τ ηχ α ϊν ό μ ο υ ςά ρ ι σ τ ο υ ςε ί ς η γ η σ α τ ο, χ α ϊτ « ε ι ρ ή ν η ςκ α τ ε -β ά λ ε τ οπ α ν τ α χ ο ύσ π έ ρ μ α τ αέ π ε ϊχ α ϊυ π ότ η ςε ν α ντ ί α ςε ξ ε ι ο ςπ έ φ υ χ εγ ί ν ε α & α ιτ ά ε ν α ν τ ί α ,π ό λ ε μ ο ς ,α ν ο μ ί α, κ α κ ο π ο λ ι τ ε ΐ α ι, σ ΰ γ χ ν σ ι ς, δ ν ς π λ ο ι α ι , π ε ρτ ρ ο π α ί ,η ε ν τ α ΐ ςε π ι σ τ η μ α ι ςά ρ γ α λ ε ω τ ά τ ην ό α ο ς ,

π α ν ο υ ρ γ ί αά φ 'η ς α ν τ ίτ ε χ ν ώ νχ α χ ο τ ε χ ν ί α ιπ ρ ο ς -ε ρ ρ ε ' & η σ α ν .Ά ν α γ χ α ί ω ςο υ νε ι ςε ί ϊ ν ηχ ω ρ η σ ε ιη ά -ς ε τ ή ,ζ ώ ω νδ μ ο ϋχ α ϊπ ρ α γ μ ά τ ω νμ ε γ ά λ αχ α ϊά ί ϊ ρ ό αα υ σ τ η μ α τ α, ε π ίτ ι /τ ω νδ ε χ ό μ ε ν ω νω φ ε λ ε ί α .

§ . 2 8 . Λ έ γ ε τ α ιδ ε ί ' ξ η ς, ό τ ι Κ α ιβ α ϋ ι λ ε ΐ ςέ & ν ώ νε ξ α υ τ ή ςέ σ ο ν τ α ι .* ) Ο υ ςγ α ρχ υ ο φ ο ρ ε ϊχ α ϊά π ο τ ί χ τ ε ι, π ά ν τ ε ςε ι σ ϊ νη γ ε μ ό ν ε ς· ο υ χ λ ή ρ ο ι ,π ρ ά γ μ α τ ιά β ε β α ί ι ο, χ α ϊ χ ε ι ρ ο τ ο ν ί αε μ μ ί σ θ ω ντ άπ ο λ λ άά ν & ρ ώ π ω νπ ρ ο ςο λ ί γ ο νχ ρ ύ ν ο να ϊ ρ ε 9 - έ ν τ ε ς ,ά λ λ 'υ π όψ ί σ ε ω ςε ι ς α ε ίχ α τ α σ τ α Ο ^ ί ν τ ε ςα ν τ η ς .Ο ύτ ο ςδ ε ο υ χε μ ό ςμ ϋ & ο ς ,ά λ λ αχ ρ η σ μ ώ ντ ώ νί ε ρ ω τ ά -% ω νε σ τ ί ν, ε ν ο ΐ ςε ί ς ά γ ο ν τ α ίτ ί ν ε ςλ έ γ ο ν τ ε ςτ ωΑβ ρ α ά μ , Β α σ ι λ ε ί α ςπ α ρ ά& ε ο ϋε ι σ υ -ε ν η μ ΐ ν , * 3 ^ο υτ ά ςν λ α ςε ξ ε τ ά σ α ν τ ε ς, — τ ί ν ε ςγ α ρη σ α νά ν δ ρ ϊμ ε τ α ν ά σ τ ηχ α ϊμ η δ ετ ι ό λ ι νο ί χ ο ν ν τ ι, π ο λ λ η νδ ε χ α ϊέ ρ η μ ην χ α ϊα β α τ ο νά λ ω μ έ ν φγ η ν ;—ά λ λ ατ η νέ ντ γ ΐδ ι ά ν ο ι αβ α σ ι λ ι χ ή ν' ε ' ξ ι νχ α τ α ν ο ή σ α ν τ ε ς, ό ' ι ς τ 'ά ν ο -μ ' ο λ ο γ η σ α ι χ α τ ά .Μ ί ο ϋ σ η ν, ' μ ό ν ο ντ ο νσ ο φ ο νβ α β * ·λ ε α . Κ α ιγ α ρό ν τ ω ςο μ ε νφ ρ ό ν ι μ ο ςη γ ( μ ώ ν αφ ρ ό ν ω νε σ τ ί ν ,ε ι δ ώ ςα χ ρ ηπ ο ι ε ΐ ντ ί χ α ϊα μ ή ' . < δδ ε σ ι υ φ ρ / ο νά χ ο λ ά σ τ ω ν, τ ά π ε ρ ίτ ά ςα ι ρ έ σ ε ι ςχ α ϊφ υ γ ά ς η χ ρ ι β ω χ ώ ςο υ χά μ ε λ ώ ς .Λ ε ι λ ι υ ν δ έ, ο α νδ ρ ε ί ο ς ,α δ ε ιυ π ο μ ε ν ε ι ν, χ α ϊα μ η, σ α φ ώ ςέ χ μ α ~& ώ ν . -ΐ Α δ ί χ ω νί ) ί \6 δ ί χ α ι ο ς ,ϊ α ό τ η τ ο ςε ν τ ο ι ςά π ο ·

' ) Ο ο η .1 7 ,Ο . ~ * ♦ )Ο β η .2 3 ,6 . . ?

Page 196: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 196/335

1 8 8Ρ Η Ι Ι , .Π Ι Ο .Ώ ΕΜ Ι Γ Γ .Ν Ο Μ Ι Ν ϋ Μ .} .2 8 .2 9 .

ν ε μ η τ ε ' ο ι ςά ρ ρ ε π ο ν ςσ τ ο χ α ζ ό μ ε ν ο ς .Ό δ ε ό σ ι ο ς ,α ν οσ ι ώ ν ,ε ν ά ρ ί α τ α ι ςί π ο λ η - ψ ε σ ι τ α ΐ ςπ ε ρ ί& ε ο νκ α τ ε -

σ χ η μ έ ν ο ς . « » · - Λ ^ ϊ§ .2 9 . Τ α ν τ α ι ςε ι κ ό ςη ντ α ΐ ςν π ο σ χ ε ' σ ε σ ιτ ο ν1 0 6 < »ν ό ν νί χ φ ν ο η & ε ν τ αμ ε τ ί ω ρ ο νά ρ 3 · η τ α ι .Ό ( 5 ίπ ρ ό ς ΐ .

6 0 2ε λ ε γ χ ο νη μ ώ ν, ο ' ΐκ α ιε π ιτ ο ι ςμ ι χ ρ ο τ ά τ ο ι ςε ι ώ & α -Μ . / ί ί νι τ ψ α υ χ ε ν ε ΐ ν, π ί π τ ε ι ,χ α ιε υ & ν ςγ ε λ ζ ιτ ο νψ υ

χ ή ςγ έ λ ω τ α ,* ) σ κ ν & ρ ω π ά ζ ω νμ ε ντ ω π ρ ο ς ώ π ωμ ε ι δ ώ νδ ι τ η δ ι ά ν ο ι α, π ο λ λ ή ςχ α ϊ ύ . χ ρ ά τ ο υχ α ρ ά ς

ε ι ς ο ι χ ι σ α μ έ ν η ς .ί Λ μ φ ο τ ε ρ αδ ε κ α τ άτ ο να ν τ ό νχ ρ ό -ν ο νσ υ μ β α ί ν ε ιτ ω μ ε ί ζ ο ν αε λ π ί δ ο ςά γ α & άκ λ η ρ ο ν ο -μ ο ν ν τ ισ ο ψ ώ, γ ε λ ά ντ ε χ α ιπ ί π τ ε ι ντ ομ ί νε ι ςπ ί -σ τ ι ντ ο νμ ημ ε γ α λ α ν χ ε ΐ ν, δ ι αχ α τ ά γ ν ω σ ι ντ η ςθ ν ητ ή ςο ϋ δ ε ν ε ί α ς' τ ο δ έ ε ι ςε υ σ έ β ε ι α ςβ ε β α ί ω σ ι ν, δ ι ατ ο νμ ό ν ω νχ α ρ ί τ ω νκ α ιά γ α & ώ νν ο μ ί ζ ε ι ντ ο νϋ ε ό να ί τ ι ο ν .Π ι π τ έ τ ωμ ε ν δ ήκ α ισ κ ν & ρ ω π α ζ ε τ ωγ έ ν ε σ ι ς ,

ψ ν σ ι κ ώ ς 'ά ν ί δ ρ ν τ ό ςτ ε γ α ρκ α ιε π ί λ ν τ ο ςε ξ ε α υ τ ή ςί σ τ ι ν .Ι Α ν ι σ τ ά σ Ο - ωδ ε υ π ό& ε ο ϋ, κ α ιγ ε λ ά τ ω' τ ογ α ρέ ρ ε ι σ μ αα ϋ τ η ςκ α ιη χ α ρ ά ,μ ό ν ο ςό ν τ ό ςε σ τ ί ν .Ε ί κ ό τ ω ςδ ε α ν ά π ο ρ η σ ε ι ίτ ι ς ,η ώ ςΕ ν δ έ χ ε τ α ιγ ε λ ά ντ ι ν α ,μ η π ωγ έ λ ω τ α ςε ι ς τ η νκ α Ο · '' η μ ε τ ί ρ α νγ έ ν ε σ ι νΙ λ & ό ν τ ο ς '6 γ α ρΙ σ α ά κΙ σ τ ιγ έ λ ο ) ς ,ο ςχ α τ ά τ η νπ α ρ ο ϋ σ α νσ χ έ ψ ι νο ν π ωγ ε γ ί ν ν η τ α ι .' Ώ ς π ε ργ α ρο ν τ ιβ λ έ π ε ι νχ ω ρ ί ςό ψ & α λ μ ώ νο ν τ 'ά χ ο ν ε ι ν

χ ω ρ ί ςώ τ ω νο υ τ ε δ ί χ αμ ν κ τ η ρ ω νό σ φ ρ α ί ν ε σ & α ι ,ο ν δ 'α ντ α ΐ ς« λ —λ α ι ςα ί σ θ ί / σ ε σ ι να ν ε ντ ω νκ α τ *α ν τ ά ςο ρ γ ά ν ω νχ ρ η -σ & α ιο ϋ τ εκ α τ α λ α μ β ά ν ε ι νδ ί χ αλ ο γ ι σ μ ο ύ, ο ΰ τ ω ςο ν δ ϊγ ε λ ά νε ί κ ο ςη ν ' ,ε ϊ μ η γ έ λ ω ςε δ ε δ η / ι ι ο ν ρ γ ηΤ / ο ν νχ ρ ηλ έ γ ε ι ν ;Π ο λ λ άη φ ύ σ ι ςτ ώ νμ ε λ λ ό ντ ω νγ ί ν ε σ & α ιδ ι άτ ί ν ω νσ υ μ β ό λ ω νπ ρ ο μ η ν ύ ε ι ,' / ϊτ ό νν ε ο τ τ ό νο υ χο ρ α ς, ο ς π ρ ι νά ε ' ρ ιΙ π ι ν η χ ε σ & απ τ ε ρ ν σ σ ε σ 9 - α ικ α ιτ ο ν ςτ α ρ σ ο ύ ςδ ι α α ε ί ε ι νψ ι λ ε ϊ, τ η νε λ π ί δ ατ ο νπ ε τ ε ο & α ιδ ν ν ή σ ε α θ - α ιπ ρ ο ε ν α γ γ ε λ ι ζ ό μ;

* ) Ο β η .1 7 ,1 7 .

Page 197: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 197/335

Page 198: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 198/335

1 9 0Ρ Η Η . .Ι ϋ ϋ .Ό ΕΜ ϋ Τ .Ν Ο Μ Ι Ν ϋ Μ .3 0 .3 1 .

ά π ι δ ό ν τ ε ςέ κ ά λ ε σ α νε ν & υ β ό λ ω ςε ν ι ο ι .Π έ φ ν κ εδ εχ ϊ μη ί λ π ι ς ω ς α ν ε ιτ ο νμ έ λ λ ο ν τ ο ςά γ α & ο νπ ρ ο γ ε ν ε -ό & α ι, κ α ιδ ι α σ υ ν ι σ τ ά ν ε ι να υ τ οψ υ χ ήτ η β ε β α ί ω ςχ τ η σ ο μ έ ν η .Κ α ιε ν τ ά ΐ ςο δ ο ι π ο ρ ί α ι ςμ έ ν τ ο ιπ ε ι -ν ή σ α ςτ ι ς κ α ιδ ι ψ η σ α ς, π η γ ά ςε ξ α ί φ ν η ςί δ ώ ν, η& έ ν δ ρ #, π α ν τ ο ί αη / ί έ ο ο ι ςβ ρ ί θ ο ν τ ακ ά ρ π ο ΐ ς ,μ η π ωφ α γ α ι ν- 7 ]π ι ώ ν, ά λ λ α μ η & 'Ι δ ρ ν σ ά μ ε ν ο ςη ' δ ρ ε χ μ ά -μ ε ν ο ς, έ λ π ί δ ιτ η ςά π ο λ α ύ σ ε ω ςπ ρ ο π λ η ρ ο ϋ τ α ί .Ε ί το ϊ ό μ ε έ - ατ ά ΐ ςμ έ νσ ώ μ α τ ο ςτ ρ ο ί φ α ϊ ςχ « 2π ρ οτ η ςχ ρ ή σ ε ω ςΙ σ τ ι ϋ . σ Ο ά ιδ ύ ν α σ & α ι, τ ά ςδ ε τ η ςδ ι α ν ο ί α ςο ύ χί κ α ν ά ςε ί ν α ικ α ιο π ό τ εμ έ λ λ ο ι ι νε σ τ ι ά νπ ρ ο ε ν -φ ρ α ί ν ε ϊ ν;

■ § .3 1 . Έ γ έ λ α σ ε νο ν νε ΐ κ ό τ ω ς, μ η π ωδ ο κ ο ϋ ν τ οΙ ν τ ω& ν η τ ι Τ ιγ ί ν ε ισ π α ρ η ν α ιτ ο νγ έ λ ω τ ο ς■ κ α ιο υμ ό ν ο να υ τ ό ς, ά λ λ ακ α ιη γ υ ν ηγ ε λ ί ί .Λ έ γ ε τ α ιγ ά ρα ύ θ - ι ς , ^ Ε γ έ λ η σ εδ έ Σ ά ρ ρ αε ν ε α ν τ ρλ έ γ ο υ σ α , ο

π ωμ έ νμ ο ιγ έ γ ο ν ε νε ω ςτ ο ν 'ν ϋ νά ν ε υμ ε λ έ τ η ςά ~π α ν τ ο μ α τ ί ζ ο να γ α θ ό ν' ο δ ευ π ο σ χ ό μ ε ν ο ς ,κ ύ ρ ι ο ςμ ο υκ α ιπ ρ ε σ β ύ τ ε ρ ο ςπ ά σ η ςγ ε ν έ σ ε ω ςέ σ τ ι ν, ω π ι σ τ ε ύ ε ι νά ν α γ κ α ϊ ο ν .' ^ 4 μ αμ έ ν τ ο ικ α ιά ν α δ ι δ ά σ κ ϊ ι, Ο τ ιη τ 'ά ρ ε τ ηχ ά ρ τ ό νέ σ τ ιφ ύ σ ε ικ α ι6 ε χ ω να υ τ ή νά ε ϊγ έ -γ η & ε* κ α ιτ ο ε ν α ν τ ί ο ν ,ο τ ιη τ ε κ α κ ί αλ υ π η ρ ό ν1 0 7 1κ α ιο ε χ ω νο δ υ ν η ρ ό τ α τ ο ς . Ε τ ιν ϋ ν& α υ μ α ζ ο μ

τ ω νφ ι λ ο σ ό φ ω ντ ο υ ςλ έ γ ο ν τ α ςτ η νά ρ ε τ η νά π α & ε ι αε ί ν α ι; ' Τ δ ο ύγ ά ρΊ Π ω ν σ η ςχ ο ρ η γ ό ςά ν ε ύ ρ η τ α ιτ ο ϋσ ο φ ο ντ ο ύ τ ο νδ ό γ μ α τ ο ς, χ α ί ρ ο ν τ ακ α ιγ ε λ ώ ν τ απ αρα γ α γ ώ ντ ο νά σ τ ε ϊ ο νά λ λ α χ ό & ιδ έ ο ν κα ΰ τ ό νμ όν ο ν ,ά λ λ ακ α ιτ ο υ ςε ι ςτ α ύ τ ό νά φ ι κ ν ο ν μ έ ν ο υα ν -τ ω . Ί δ ώ νγ ά ρσ ε , φ η σ ι , χ α ρ η σ ε τ α ιε να υ τ ο ί ,* )

6 0 4ώ ςτ η ςτ ο ΰσ π ο υ δ α ί ο υπ ρ ο ς ό ψ ε ω ςα υ τ όμ ό ν ο νϊ κ α -

Ν ί . ν η ςο ύ σ η ςά ν α π λ η ρ ώ σ α ιτ η νδ ι ά ν ο ι α ν_ε υ φ ρ ο σ ύ ν ηά π ο φ ο ρ τ ι σ α μ έ ν η ςτ όά π ε χ & έ σ τ α τ ο νψ υ χ ή ςκ α κ ώ ν ,λ ν *η η ν .Φ α ΰ λ ι ρδ έ ο ν δ ε ν ιχ α ί ρ ε ι νέ φ ε ΐ τ α ι, κ α Ο - ά π ε

* )Έ , κ ο ά .4 , 1 4 .

Page 199: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 199/335

Ρ Η Ι Ι , .Ι ϋ Ο .Ό ΈΜ ϋ Τ .Ν Ο Μ Ι Ν ϋ Μ .{ .3 1 .3 2 . 1 9 1

χ α ϊε ν π ρ ο φ η τ ι κ α ΐ ςα δ ε τ α ιρ ή σ ε σ ι, Χ α ί ρ ε ι νο ν χε ' σ τ ιτ ο ι ςά σ ε β έ σ ι ν, ε ί π εθ ε ό ς .* ) Λ ό γ ο ςγ α ρο ν -τ ο ι ςχ α ϊχ ρ η σ μ ό ςέ σ τ ιθ ε ί ο ς, σ χ ν θ ρ ω π ό νχ α ϊέ π ί λ ν -π ο νχ α ϊμ ε σ τ ό ν β α ρ υ δ α ι μ ο ν ί α ςε ί ν α ιτ ο νπ α ν τ ό ςμ οχ θ η ρ ο ύβ ί ο ν ,χ α ϊε ά νπ ρ ο ς π ο ι η τ α ιτ ω π ρ ο ς ώ π ψμ ε ι -δ ι ά ν .Ο ΰγ α ρτ ο υ ςΛ ϊ γ ν π τ ί ο ν ςχ α ί ρ ε ι να νε ϊ π ο ι μ ίπ ρ ο ςά λ η θ ε ι α ν, η ν ί χ ατ ο υ ςα δ ε λ φ ο ύ ςΊ ω σ η φη χ ο ν -τ α ςη χ ο ν σ α ν 'ά λ λ 'υ π ο μ ο ρ φ ά ζ ε ι ν, χ α θ ν π Ο χ ρ ι ν ο μ έν ο ν ςτ ο δ ο χ ί ΐ ν .Ο υ δ ε ν ϊγ ά ρε π ι σ τ ά ςέ λ ε γ χ ο ςα φ ρ ό

ν ω νδ ι ' η δ ο ν ή ςε σ τ ί ν ,ω ς π ε ρο ΰ δ 'ι α τ ρ ό ςά χ ρ α τ ε ϊν ο σ ο ϋ ν τ ι .Π ό ν ο ςμ ε νγ ά ρτ ο ι ςσ ν μ φ έ ρ ο υ σ ι, ρ α σ τ ών η δ ε τ ο ι ςβ λ α β ε ρ ο ΐ ςέ π ε τ α ι· π ό ν ο υδ ε ρ α σ τ ώ ν η νπ ρ ο χ ρ ί ν α ν τ ε ς ,ε ϊ χ ό τ ω ςτ ο ι ςτ άσ υ μ φ έ ρ ο ν τ αα π ε χ θ άν ο ν τ α ιε ί ς η γ ο ν μ έ ν ο ι ς .Έ π ε ι δ ά νο ν ν α κ ο ύ σ η ς' ό τ ι Έ χ ά ρ ηΦ α ρ α ώχ α ϊη θ ε ρ α π ε ί αα ν τ ο νδ ι άτ η ντ ω να δ ε λ φ ώ ν' Ι ι ο σ ή φα φ ι ξ ι ν ,* * )μ ήν ό μ ι ζ επ ρ ο ςά λ η θ ε ι α ν

η δ ε σ θ α ι ,ε ϊ μ η κ α τ *ε κ ε ί ν οϊ α ω ς, ' ό τ ιπ ρ ο ς δ ο χ ώ σ ι να υ τ ό νμ ε τ α β α λ ε ϊ να π ότ ω νψ υ χ ή ςά γ α θ ώ νο ϊ ςσ υ ν -■ ε σ τ ρ ά φ η, π ρ ο ςτ ά ςτ ο ϋσ ώ μ α τ ο ςά ν η ν ΰ τ ο υ ςε π ι θ υ

μ ί α ς ,τ ό ά ρ χ α ΐ ο νκ α ιπ ρ ο γ ο ν ι κ ό ν ^ά ρ ε τ η ςσ υ γ γ ε ν ο ύ ςν ό μ ι σ μ απ α ρ α κ ό ψ α ν τ α .■. 1 ■> ·

§ . 3 2 . Τ ο ι α ύ τ αδ ε ε λ π ί σ α ςό φ ι λ ή δ ο ν ο ςν ο υ ς ,■ α υ τ α ρ χ ε ςο υ χυ π ο λ α μ β ά ν ε ιτ ο υ ςν ε ω τ έ ρ ο υ ς ,κ α ιά ρ τ ι■ π ρ ο ςτ άσ ω φ ρ ο σ ύ ν η ςγ υ μ ν ά σ ι αφ ο ι τ ώ ν τ α ςε π ι θ υ μ ι ώ νδ ε λ ε α σ ι νά γ κ ι σ τ ρ ε ν σ α σ θ α ι 'α λ λ άδ ε ι ν ό νε ν ό μ ι σ ε νε ίν α ι ,ε ϊ 'μ ηχ α ϊτ ο νπ ρ ε σ β ΰ τ ε ρ ο νν π ά ' ξ ε τ α ιλ ό γ ο ν, ο ντ άλ ν τ τ ώ ν τ απ ά θ ηπ α ρ ή β α σ χ ε .Λ έ γ ε ιγ ά ρα ντ ά ςζ η μ ί α ςώ ςω φ ε λ ε ί α ςπ ρ ο τ ε ί ν ω ν ,' *Π α ρ α λ α β ό ν τ ε ςτ ο νπ α τ έ ρ α, χ α ϊ τ ά υ π ά ρ χ ο ν τ αν μ ώ ν, η κ ε τ επ ρ ό ςμ ε , * * * )έ π 'Λ ι γ ΰ π τ ο νκ α ιτ ο ϋφ ο β ε ρ ο ύτ ο ν τ ο υ

β α σ ι λ έ ω ς, ο ς κ α ιτ ά π α τ ρ ώ αη μ ώ νκ α ϊτ ά ό ν τ ω ςυ π ά ρ χ ο ν τ αα γ α θ άι ξ ωπ ρ ο ε λ η λ υ θ ό τ ατ ο νσ ώ μ α τ ο ς—φ ΰ σ ε ιγ ά ρε σ τ ί νε λ ε ύ θ ε ρ α—ά ν τ ι σ π α, β ι α ζ ό μ ε -

· ; ϊ β * .4 8 . .2 2 .—· · ) 6 β η .4 3 ,1 6 .—* * * )Ι Μ 4 .τ . 1 » .

Page 200: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 200/335

$ £ Ι ϋ ϋ .ϋ ΕΜ ϋ Τ .Ν Ο Μ Ε Χ ϋ Μ .$ .3 2 .3 3 .

> 0 £δ ε σ μ ω τ η ρ ί ι οπ ά ν υπ ι χ ρ ώπ α ρ α δ ο ϋ ν α ι , χ α τ αα χ η σ α ςε ι ρ χ ζ ο φ ν λ α κ α, ω ςφ η σ ιτ ο λ ο γ ι ο ν , Π ητ ε φ ρ ητ ο νσ π ά δ ο ν τ αχ α ίά ρ χ ι μ ά γ ε ι ρ ο ν, * ) σ π ά πχ ε χ ρ η μ έ ν ο ντ ω νκ μ λ ώ ν ,χ α ιτ ά γ ε ν ν η τ ι κ άτ η ς· ψ ν χ τΙ χ τ ε τ μ η μ ί ν ο ν ,ε τ ιδ ε ~ σ π ε ί ρ ε ι νκ μ ιφ υ τ ε ΰ ε ι ντ ι τ ώ ι Ί ϋχ α τ άπ α ι δ ε ί α νά δ υ ν α τ ο ί ν τ α ,μ α γ ε ί ρ ο υτ ρ ό π ο νκ τ ε ί -ν ο ν τ ατ ά ζ ώ ν τ α, χ ι Δκ α τ άμ ί ρ ηκ α ι χ α τ άμ ϋ . τχ ό π τ ο ν τ ακ α ιδ ι α ι ρ ο ϋ ν τ α ,κ α ιΙ ν ά ψ ΰ χ ο ι ςχ α ϊ« -χ ρ ο ΐ ςκ υ λ ι ν δ ο ν μ ε ν ο νο υσ ω μ α σ ι μ ά λ λ ο νη η ρ ά γ μα ι, κ α ϊ τ α ΐ ςπ ε ρ ι ε ρ γ ο ι ςπ α ρ α ρ τ ν σ ε σ ι νά ν ε γ ε ί ρκ α ιά ν ε ρ ε & ί ζ ο ν τ ατ ά ςτ ω νά ν η ν ΰ τ ω νπ α θ - ώ νο ρ μ άα ς ε ϊ / . ό ςη ν τ ι & α σ σ ε ΰ ο ν τ α ςπ ρ α ΐ ν α ι .Ό χ α ι Λ ώ σ ω ,φ η α ι ν ; ν μ ϊ νπ ά ν τ ω ν τ ω νά γ α & α ι νΑ 1 ·

6 0 5γ ΰ π τ ο υ, κ α ιφ ά γ ε σ & ετ ω νμ υ ε λ ώ νγ η ς .* * )' Λ αΜ . ε ρ ο ϋ μ ε να υ τ ψ, σ ώ μ α τ ο ς α γ α θ ό νο υ π ρ ο ς ι ί μ εο ί

τ ά ψ υ χ ή ςι δ ό ν τ ε ς' ι κ α ν ό ςγ α ρό τ ρ ι π ό & η τ οΙ ών ω νΊ μ ε ρ ο ςε ν τ α κ ε ϊ ς ,π ά ν τ ω νο σ ατ τ \ σ α ρ χ ιφ ί λ αλ η θ η νΙ ρ γ ά α α α & α ι . - . α .

$ . 3 3 . Τ ο ι α ύ τ ημ ε ντ ι ς η ψ ε υ δ ώ ν υ μ οχ α ψτ ω να φ ρ ό ν ω νη δ εα λ η θ ή ςπ ρ ό τ ε ρ ο νε ι ' ρ η τ α ι, -μ ί ·ν ο ι ςά σ τ ε ι ' ο ι ςί φ α ρ μ ό ζ ο υ σ α . Π ε σ ώ νΌ ν ν, Ι γ ί ) . ασ ε ν, * * * . )ο υ κα π όθ ε ο ΰπ ε σ ώ ν ,ά λ λ 'ά φ ' ί α υ τε σ τ ημ ε νγ α ρπ ε ρ ϊτ ο νά τ ρ ε π τ ο ν, έ π ε σ εό ε α π ότ ή ;ι δ ί α ςο ϊ η α ε ω ς .Λι ό κ α ϊτ ο ϋμ ε νδ ο χ η σ ι α ό φ οκ α τ αβ λ η θ έ ν τ ο ςφ ρ ο ν ή μ α τ ο ς ,α ν ε γ ε ρ θ έ ν τ ο ςδ ε τ ο νι τ ι λ ο3 έ ο υ, κ α ιπ ε ρ ϊτ ό νά χ λ ι ν ημ ό ν ο νΊ δ ρ υ ν θ έ ν τ ο ς, γ ε λ άσ α ςε ν θ ν ςε ί π ετ η δ ι ά ν ο ι α , Ε Ιτ ωε χ α τ ο ν τ

■γ ε ν η σ ε τ α ι, κ α ιη 2 ά ρ ρ αε ν ν ε ν ή χ ο ν τ αΙ τ ώ νο ν σ ατ ί ·' ξ ι τ α ι ;Μ ητ ο ιν ό μ ι σ ε ς ,ώ γ ε ν ν α ί ε ,τ ό Ε ι π ε νο ί χ ιτ φσ τ ό μ α τ ια λ λ ά τ ι )δ ι ά ν ο ι α ■ { ■ )π ρ ο ς χ ε ϊ απ α ρ έ ρ γ ω ς, α λ λ άκ α ιπ ά ν υε ξ η τ α α μ έ ν ω ς .' Λ ι άτ ί ,

* ) Ο β η .8 0 ,1 . — ♦ * )Ο ρ η .4 5 ,1 8 .—· * * )Ο μ .1 7 /. 1 7 .

Page 201: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 201/335

Ρ Η Ι Ε . Ι ϋ Ο . ϋ Ε Μ ϋ Τ . Ν Ο Μ Ν ϋ{ . 3 3 . 3 4 .1 9 3

Ό πε ο ι κ εΰ ί ά ' τ ο ϋφ ά σ κ ε ι ν ε ιτ ώε κ α τ ο ν τ α ε τ ε ΐγ ε ν η -σ ε τ α ιπ ε ρ ίτ η ςΙ σ α ά κϊ ν δ ο ι ά ζ ε ι νγ ε ν έ σ ε ω ς, ε φ 'ητ ι ρ ό τ ε ρ ο νε λ ί γ ε τ οπ ι α τ ε ϋ σ α ι, ω ς ϊ δ η λ ο ντ οχ ρ η σ Ο - ε νπ ρ ομ ι κ ρ ό ντ ό δ ε · ο νκ λ η ρ ο ν ο μ ή σ ε ισ εο ύ τ ο ς, ά λ λ ' ο ςί ' ξ ε λ ε ν ο ε τ α ιε κ σ ο ν .Ε ί τ 'ε υ θ ν ςε ι π έ ν' ε π ί σ τ ε ν σ εδ ΐΙ Λ β ρ α ά μτ ώΟ ^ ε ώ ,κ α ιε λ ο γ ί σ & ηα ν τ ώε ι ςδ ί κ α ι ο σ ν ν η ν .Έ π ε ι δ ητ ο ί ν υ νά χ ά λ ο ν & ο νο ν κη νί ν ό ο / ά σ α ιτ ωπ ε π ι -β τ ε ν χ ό τ ι 'π ε π ο ί η κ ετ ο ν ε ν δ ο ι α σ μ ό ν· ο ύπ ο λ ν χ ρ ό ν ι ο ν ,μ η χ υ ν ό ^ ι ε ν ο νμ έ χ ρ ιγ λ ώ τ τ η ςκ α ισ τ ό μ α τ ο ς ,α λ λ 'α υ

τ ό νπ ε ρ ίτ η νό ' ξ ν χ ί ν η τ ο νΰ ι ά ν ο ι α νι α τ ά μ ε ν ο ν . Τ ηγ α ρδ ι ά ν ο ι α ,φ η σ ι ν , ε ϊ π ε ν ,η ντ ω νε ι ςπ ο δ ώ κ ε ι α νέ π α ι ν ο ν μ ε ν ω ν ο ν δ ε να ν ϊ σ χ ί σ α ιπ α ρ α δ ρ α μ ε ϊ νε π ε ικ α ιτ ά ςπ τ η ν ύ . ςφ ύ σ ε ι ςά π ά α α ςε φ θ - α χ ε ν .1 4 ψ 'ο ί ιμ ο ιδ ο κ ε ϊκ α ιτ ω νπ α ρ * Ε λ λ η σ ιπ ο ι η τ ώ ν6 δ ο κ ι -μ ώ τ α τ ο ς ,

< ' Ω ς ε ιπ τ ε ρ ό νη εν ό η μ α ;

φ ά ν α ι, δ η λ ώ ντ ο τ η ςό ' ξ ύ τ η τ ο ςτ ά χ ο ς ,κ α τε π ί τ α -σ ι νύ σ τ ε ρ ο ντ ο υπ τ ε ρ υ ϋτ ο ν ό η μ α& α ς .Έ π ιπ ο λ λ άγ α ρ ηδ ι ά ν ο ι αε ντ ώα ν τ ώπ ρ ά γ μ α τ αο μ ο νκ α ισ ώμ α τ ασ τ ε ί χ ε ιμ ε τ άά λ ε κ τ ο υφ ο ρ ά ς, κ α ιε π ϊτ άγ η ςκ α ιί ϊ α λ ά τ τ η ςα ν τ ί κ απ έ ρ α τ αφ ΐ ϊ ά ν ε ι ,σ ν ν α / ρ ο υ σ ακ α ιτ έ μ ν ο υ σ ατ άά π ε ι ρ αμ ε γ έ θ ηδ ι άσ τ ό μ α τ ο ςκ α τ άό ' έτ ο να υ τ ό νχ ρ ό ν ο ντ ο α ο ν τ ο να π όγ η ςα ν α π η δ ά, ώ ς

δ ι 'ά ε ρ ο ςε ι ςα ί & ε ρ αά ν ε ρ χ ε σ 3 · α ι ,κ α ιμ ό λ ι ςπ ε ρ ίτ η νΙ σ χ ά τ η ντ ω να π λ α ν ώ να ψ ί δ α' ί σ τ α σ 9 - α ι .Τ ογ ά ρ1 0ε ν & ε ρ μ ο νκ α ιδ ι ά π υ ρ ο ν, η ρ ε μ ε ΐ να ν τ η νο ν κί & 'δ ι ό Τ 5π ο λ λ άυ π ε ρ β ά λ λ ο υ σ α, κ α ι τ ο υπ α ν τ ό ςα ϊ ο & η τ ο νΡ .τ ο ύ τ ο υο ρ ο υϊ ξ ωφ έ ρ ε τ α ιπ ρ ό ςτ ο νί κ τ ώ νι δ ε ώ νπ α γ έ ν τ α, σ ν γ γ ε ν ι χ ώ ς .Γ ε γ ο ν ε νο ν νπ ε ρ ιτ ο νά σ τ ε ΐ ο νη τ ρ ο π ήβ ρ α χ ε ί α ,α τ ο μ ο ς, ά μ ε ρ η ς, ο ν κα ι σ θ η τ ή ,

0 0 6ν ο η τ ήδ εμ ό ν ο ν ,τ ρ ό π ο ντ ι ν άά χ ρ ο ν ο ς .Μ } . 3 4 · .Ά λ λ 'Ι σ ω ςα ντ ι ςε ϊ π ο ι ,τ ί ο ν νγ ε, ο τ ι .π ε π ι σ τ ε υ χ ώ ς, ί χ ν ο ς ,η σ κ ι ά ν ,η ώ ρ α να π ι σ τ ί α ςδ ί -χ ε τ α ιτ ό π α ρ ά π α ν; Ο ύ τ ο ςδ ε ο υ δ έ νε τ ε ρ ό νμ ο ιβ ο ν -Χ ε σ & α ιδ ο κ ε ϊ ,η τ ό νγ ε ν ο μ ε ν ο νά π ο φ α ί ν ε ι νά γ ε ν ν η -τ ο ν ,κ α ιτ ό νΟ - ν η τ ό νά & ά ν α τ ο ν, κ α ιτ ό νφ ϋ - α ρ τ ό ν

Page 202: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 202/335

1 9 4Ρ Ι Π Ε .Π Π > .Ό ΕΜ ϋ Τ .Β ί Ο Μ Τ Ν ϋ Μ .ί . 3 4 .5 δ .

α φ & α ρ τ ο ν ,χ α ϊτ ο να ν & ρ ω π ο ν—ε ϊ & ε ' μ ι ςε ι π ε ί * .—3 - ί ό ν .Τ ή νγ ά ρπ ί σ τ ι νη ςε λ α χ ε να ν θ - ρ ω π ο ς ,ο ΰ τ ωβ έ β α ι ο νφ η σ ιδ ε ϊ νε ί ν α ι, ώ ςμ η δ έ νδ ι α φ ί ρ ε ι ν τπ ε ρ ϊτ ό ο ντ η ςά ρ τ ι ο υκ α ιπ ε ρ ϊπ ά ν τ απ λ ή ρ ο υ ς .Λ ίγ αγ α ρΜ ω ϋ σ ή ςε ν ω δ ητ ήμ ί ί ζ ο ν ι , θ ε ό ςπ ι σ τ ό ς ,χ α ϊο υ χ -ε σ τ ί νά δ ι χ ί α( ν α υ τ ω * ~ )Π ο λ λ ήδ ι ά γ ν ο ι αν ό μ ι ζ α ν ,τ ά ς& ε ο ϋά ρ ε τ ά ςτ ά ςά ρ ρ ε π ε ΐ ςχ α ϊπ α γ ι ω -τ α τ α ς, χ ω ρ ή σ α ιψ υ χ η νά ν & ρ ώ π ο υδ ύ ν α σ & α ι ·ά γ α -π η τ ο νγ α ρε ι κ ό ν α ςα υ τ ώ νχ τ η σ α σ θα ι δ υ ν η & ή ν απ ο λ λ ο ί ςχ α ϊμ ε γ ά λ ο ι ςά ρ ι & μ ο ΐ ςτ ω να ρ χ ε τ ύ π ω νε λ α τ -τ ο ν μ ε ν α ς .Κ α ιμ ή π ο τ 'ε ι χ ο τ ω ς .Α κ ρ ά τ ο υ ςμ ε νγ α ρά ν α γ χ α ϊ ο νε ί ν α ιτ ά ς& ε ο ϋά ρ ε τ ά ς ,ε π ε ι δ ήχ α ϊο & ε ό ςο νσ ί γ χ ρ ι μ α, φ ύ σ ι ς ,ω ν α π λ ή, χ ε χ ρ α μ ε ν α ςδ ί τ ά ςτ ω να ν θ ρ ώ π ω ν, ε π ε ι δ ή χ α ϊη μ ε ί ςγ ε γ ό ν α μ ε νχ ρ ά μ α - >τ α , ϋ ι ί ο νχ α ϊ9 - ν η τ ο ϋσ υ γ χ ε ρ α σ θ ε ν τ ω ν, χ α ϊχ α τ άτ ο ύ ςτ η ςτ ε λ ε ί α ςμ ο ν σ ι χ ή ςλ ό γ ο υ ςά ρ μ ο σ θ - ε ν τ ω νΤ οδ έ ε χ π λ ε ι ό ν ο η 'α υ ν ε α τ ώ ς ,φ ν σ ι χ ά ςπ ρ ο ςε χ α σ τ ο ντ ω νμ ε ρ ώ νά ν & ο λ χ ά ςέ χ ε ι .Ε υ δ α ί μ ω νδ ε , ό τ ωε ' ξ ε -γ ε ν ε τ οτ ο ν π λ ε ί ωτ ο ϋβ ί ο υχ ρ ό ν ο νπ ρ ο ςτ ή νά μ ε ί ν α »χ α ϊθ - ε ι ο τ ε ' ρ α νμ ο ΐ ρ α ντ α λ α ν τ ε ύ ε ι νά π α ν τ αγ α ρτ ο να ι ώ ν α ,ά μ ή χ α ν ο ν' ε π ε ιχ α ϊτ ό ά ν τ ί π α λ ο νδ - ν η τ ό νά χ θ ο ςε σ τ ί νο τ εά ν τ ε ' υ ρ ε ψ ε, χ α )ε ψ ε δ ρ ε ϋ σ α νε χ α ι ρ ο *φ υ λ ά χ η σ ετ ά ςά χ α ι ρ ί α ςτ ο ϋλ ο γ ι σ μ ο ύ, ώ ςά ν τ ι β ι ά -

α α σ & α ι .δ . 3 5 . Ι Τ ε π ί σ τ ε υ χ ε νο υ ν̂ Α β ρ α ά μτ ώ& ε ώ , '* * \α λ λω ςα ν ο ρ ω π ο ςπ ε π ι σ τ ε ν χ ε ν, ι ν ατ ο ί δ ι ο ντ ο νΰ - ν η τ η ϋγ ν ω ς ,χ α ϊμ ά θ - η ςο υ χά λ λ ω ςα ι τ ώγ ε ν ί σ Ο - α ιε ϊ μ ήε χ φ ύ σ ε ω ς ,τ ή ντ ρ ο π ή ν .Ι 4 λ λ 'ε ϊ β ρ α χ ε ί αχ α ' ιά χ α ρ ι ςγ ε γ ο ν ε ν, ά ξ ι ο νε ΰ χ α ρ ι σ τ ε ΐ νπ ο λ λ ο ίγ ά ρέ τ ερ ο ιτ η ρ ύ μ ηχ α ϊφ ο ρ ά .χ α τ α χ λ υ σ & έ ν τ ε ςχ α ϊτ η β ί α

ε ι ς ά π α νή φ α ν ί σ & η σ α ν .Ο υ χε σ τ ίγ ά ρ, ω γ ε ν ν α ί ε ,χ α τ άτ ο νί ε ρ ώ τ α τ ο ν ,Μ ω ϋ σ ή ν, ά ρ τ ί π ο υ ςή .ε ν Ο - ν η -τ ωσ ώ μ α τ ια ρ ε τ ή ,α λ λ άπ α ρ α π λ ή σ ι ό ντ ι π ά σ χ ο ν -1 0 7 4

Ρ .

· ) ϋ · Β » .5 2 ,4 . —* * )Ο * ο .1 $ ,β .

Page 203: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 203/335

Ρ Η Ι Ι * .Ι Ό Ώ .Ό ΕΜ ϋ Τ .Λ Ό Μ Ι Ν ϋ Μ .{ .3 6 .1 9 5

α »ν ά ρ γ . τ \ ,μ ι κ ρ ό νο σ ο νν π ο χ ω λ α ί ν ο ν σ α . Έ ν ά ρ χ η σ *γ ά ρ ,ψ η σ ϊ, τ οπ λ ά τ ο ςτ ο νμ η ρ ο ν ,ω χ α ϊε π ε α χ α -ζ ί γ* ) Ι σ ω ςδ 3α ν τ ω νε ν & - α ρ σ ι σ τ ε ' ρ ω νε ΐ π ο ιτ ι ςπ ά ρ ε λ & ώ ν, ό τ ι ο ν δ έά π ι α τ ο ν ν τ ό ςε σ τ ί νή π ρ ο φ ο ρ ά ,ά λ λ 'ε ν χ ο μ έ ν ο ν ν α ,ι ϊ μ έ λ λ ο ιτ ω νε ν π α θ - ε ι ώ νηά ρ ι σ τ ηγ ε ν ν ά σ δ - α ιχ α ρ ά, μ ηε τ ε ' ρ ο ι ςά ρ ι & μ ο ΐ ςμ ά λλ ο νη ϊ ο ΐ ςε ν ν ι ν η χ ο ν τ α έ τ α ι ςο ν σ ιτ ε χ & η ,* * )Ί ν ατ ο

6 0 7τ έ λ ε ι ο νά γ α & ό ντ ε λ ε ί ο ι ςά ρ ι Ο - μ ο ϊ ςε ι ςγ ε ν ε σ ι νε λ θ - η .Μ . Τ ί λ ϊ ί Ο ί< Ϊ £ο ι λ ε χ & έ ν τ ε ςά ρ ι 9 - μ ο ι, χ α ϊμ ά λ ι σ τ αχ α τ ά

τ ά ςί ε ρ ω τ ά τ α ςό ν α γ ρ α ψ ά ς . Ι δ ω μ ε νδ ε α ν τ ώ νε χ ά -Χ ΐ ρ α .Σ η με ν ϋ ε ω ςμ ε νο ν ι ο ςτ ο νδ ι κ α ί ο υΝ ώ ε ,ι τ ρ ό γ ο ν ο ς ί βτ ο νο ρ α τ ι χ ο νγ ε ν ο ν ς, ε χ α τ ό νΙ τ ώ νε ι -ν τ ζ ιλ έ γ ε τ α ι, η ν ί χ αε γ ε ν ν η σ ετ ο νΆ ρ ψ α ' ξ ά τ, ο ςε ρ μ η ν ε ύ ε τ α ι, Ο ν ν ε τ ά ρ α ' ξ ετ α λ α ι π ω ρ ί α ν .Κ α λ ό νγ ΐι γ γ ο ν ο νψ ν χ η ςχ λ ο ν ε ΐ νχ α ϊσ ν γ χ ι ϊ νχ α ϊδ ι α φ θ ε ί ρ ε ι *τ η ντ α λ α ί π ω ρ ο νχ α ϊγ ί μ ο ν σ α νχ α χ ώ νά δ ι χ ί α ν .Ι 4 λ λ άχ α ϊ 1 4 β ρ α ά μα ρ ο ν ρ α νφ ν τ ε ν ε ι χ ώ μ α τ ο ς ,Λ -κ α τ ο σ τ ωλ ό γ ωπ ρ ο ςά ν α μ ί τ ρ η σ ι ντ ο νχ ω ρ ί ο ν' κ α ι Ί σ α ά χ ε χ α τ ο σ τ ε ΰ ο ν σ α νε ν ρ ί σ χ ε ιχ ρ ι & ή ν .· } · ) Κ α ι τ η να ν λ ή ντ η ςι ε ρ ά ςσ χ η ν η ςΜ ω ν σ η ς χ α τ η -σ χ ε ν ά ζ ε ιπ ή χ ε σ ι ν ε χ α τ ό ν ,- Η · )τ ό π ρ ο ςα ν α τ ο λ ά ςχ α ϊδ ύ σ ε ι ςε κ μ ε τ ρ ο ν μ ε ν ο ςδ ι ά σ τ η μ α . Ε σ τ ιδ ε χ α ϊ « -η τ α ρ χ η ςα π α ρ χ ήο ε κ α τ ο σ τ ό ςλ ό γ ο ς ,ο νΛ ε ν ϊ τ α ιτ ο ι ς

ί & ρ ω μ ε ν ο ι ςα π ά ρ χ ο ν τ α ι .· Η Κ )Λ α β ο ν σ ιγ ά ρα ν τ ο ΐ ςτ ύ ς δ ε κ ά τ α ςπ α ρ άτ ο νε ' & ν ό ν ςδ ι ε ί ρ η τ α ι, χ α & ά π ε ρα π όχ τ η μ ά τ ω νο ϊ χ ε ί ω ν, τ ο ι ςί ε ρ ε ν σ ιδ ι δ ό ν α ιω ςδ ε - ,χ ά τ η ν λ ό γ ω ν' ί ε ρ ά ν .Π ο λ λ άδ ' ά ντ ι ςχ α ϊά λ λ ασ κ οπ ώ νε ν ρ ο ιπ ρ ο ςϊ π α ι ν ο ντ ο νλ ε χ θ έ ν τ ο ςα ρ ι θ μ ό ντ ο ΐ ςν ό μ ο ι ςε μ ψ ε ρ ό μ ε ν α· π ρ ο ςδ ε -τ ό π α ρ ό ν, δ ι ε ' ξ α ρ χ ε ϊτ ά ε ι ρ η μ ί ν α . ΐ Α λ λ 'ί ά ντ ω ν .ε χ α τ ό νά φ ί λ ι , ςδ ε χ ά τ η ν

ί ε ρ α νά π α ρ χ η ν, τ ω τ η ς■ ψ ν χ η ςφ ε ρ ο ν τ ιχ α ϊα υ ξ ο ν τ ι* · ' ' ·' *

,

· ) Ο ε η .3 2 ,2 5 .—* * )Ο β η .1 7 , 1 7 .—» * * )Ο β η .1 1 ,1 0 .. * * * · )Ο β η .2 1 ,8 3 .— + )Ο β η .2 6 ,1 2 .— Ή )Κ κ β < Τ .

2 7 , 9 .—Ι - Η )Ν « η » .1 8 ,2 8 -Κ 2

Page 204: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 204/335

1 0 6 .Ρ Η Ι Ι , . ΐ υ Ο . Β ΕΜ ϋ Τ .Λ Ο Μ Ι Ι ΐ ϋ Μ .5 .3 5 . 3 8 .

χ α ιπ λ η ρ ο ΰ ν τ ικ α ρ π ο ύ ςθ - ε ί ϋ, ? τ ε ρ ο να ρ ι θ μ ό ντ ο νε ν ν ε ν ή κ ο ν τ αδ ι α λ ε ί ψ ε ι ς .Π ώ ςγ α ρο υΤ έ λ ε ι ο ς ,μ ε θ ά -ρ ι ο ςώ ν π ρ ώ τ η ςκ α ιδ ε κ ά τ η ς, κ α θ ·' υ νδ ι α κ ρ ί ν ε τ ατ ά ά γ ι ατ ω να γ ί ω ντ ρ ό π ο ν ,κ α τ α π ε τ ά ο μ α τ οτ ο ϋμ ί σ ο ν ,* ω τ ά ο μ ο γ ε ν ήδ ι α σ τ έ λ λ ε τ α ικ α τ άτ ά ςε ντ ο ι ςε ί δ ε σ ι .τ ο μ ά ς . \ < \ * ί » ν ι $ - » · ; « »·

3 6 . Ό μ ε νο υ να σ τ ε ί ο ςέ λ ά λ ε ιτ η δ ι ά ν ο ι ατ ά α σ τ ε ί αό ν τ ω ς■ ο δ ε φ α ύ λ ο ςε ρ μ η ν ε ύ ε ιε σ τ ί νό τ επ α γ κ ά λ ω ςτ ά χ α λ ά , π ρ ά τ τ ε ιδ ε α ϊ σ χ ρ ώ ς τ άα ϊ σ χ ι σ τ ακ α θ ά π ε ρκ α ιΣ υ χ ε μο ε γ γ ο ν ό ςά ν ο ι α ς .Έ μ ώ ρ. γ ά ρε σ τ ίπ α τ ρ ό ς, ' ό ςμ ε τ α λ η φ θ ε ι ςο ν ο ςκ α λ ε ί τ α ι ·α υ τ ό ςδ ε ε ρ μ η ν ε υ θ ε ί ςε σ τ ί νώ μ ο ς ,π ό ν ο υσ ύ μ β ο λ ο ν . ' Ά -& λ ι ο ςδ εκ α ιτ α λ α ι π ω ρ ί α ςμ ε σ τ ό ςπ ό ν ο ς ,, ο νά ν ο ι αγ ε ν ν ά ,ώ ς π ε ρω φ έ λ ι μ ο ς, ω σ υ γ γ ε ν ή ςά γ χ ί ν ο ι α .Φ α -α ϊ γ ο ν νο ι >χ ρ η σ μ ο ί' ό τ ι Έ λ ά λ η σ εκ α τ άτ η νδ ι ά -1 0 7 5ν ο ι α ντ η ςπ α ρ & έ ν ο ν, τ α π ε ι ν ώ σ α ςα υ τ ή νπ ρ ό τ ε ρ ο νό Σ ν χ έ μ . ' ί ρ 'ο ν νε ξ η τ α σ μ έ ν ω ςε λ έ χ θ ητ ό ε λ ά -λ η σ εκ α τ άτ η νδ ι α ν ο ι α ντ η ςπ α ρ θ έ ν ο υ ,μ ο ν ο ν ο ν κε ι ςδ η λ ω α ι ντ ο ϋτ ά ε ν α ν τ ί αο ϊ ς ε ί π ε νε ϊ ψ / α σ μ έ ν ο;

6 0 8ζ / ε ΐ ν αγ ά ρε σ τ ί νη α δ έ κ α σ τ ο ςκ ρ ί σ ι ς , . ήπ ά ρ ε δ ρ οΜθ ε ο νδ ί κ η ,η ά ε ιπ α ρ θ έ ν ο ς' ε ρ μ η ν ε ύ ε τ α ιγ ά ρε κ ά τ ε -

ρ ο νΛ ε ϊ ν α ;κ ρ ί σ ι ςη δ ί κ η .. Τ α ΰ τ η νο ι ε π ι χ ε ι ρ ο ν ντ ε ς 'ά φ ρ ο ν ε ςδ ι α φ θ ε ί ρ ε ι ν, δ ι ά τ ω νκ α θ '. ε κ α σ τ η ν

η μ έ ρ α ν β ο υ λ ε υ μ ά τ ω νκ α ιε π ι τ η ϋ ε ν μ ά τ ο ι ν, ε υ π ρ έ π ε ιλ - ό γ ο υδ ι α δ ι ό ρ ά σ κ ο ν ο ι τ ο νε λ ε γ χ ο ν .Χ ρ ήγ ο ν να ν -τ ο ν ςη α κ ό λ ο υ θ ατ ο ι ςλ ε γ ο μ έ ν ο ι ς π ρ ά τ τ ε ι ν ,η ά δ ι κ ο ν ν -τ α ςη σ υ / ά ζ α ν' ' . 'η μ ι α υγ ά ρ ,φ α σ ι, κ α κ ό νη σ υχ ί α ., Ι ' Κ ά θ - άκ α ιΜ χ ο ν ο η ςε π ί τ ι μ ω ντ ωπ ρ ε σ β ε ι ώμ ε νά ' ξ ι ώ σ α ν τ ιγ έ ν ε σ ι ν, δ ε ν τ ε ρ ε ί ι ο νδ ε τ ο νά φ θ α ρ -τ ο ν& ε ό ν ,φ η σ ι ν, η μ α ρ τ ε ς, η σ ν / α σ ο ν .Τ όχ ά ρ

ε κ ΐ ρ α γ ω ό ε ΐ νκ α ι ε π ι κ ο μ π ά ζ ε ι ν ,τ ά. κ α κ ά, δ ι π λ ο ύ νά τ ·μ α ρ τ η μ α .Σ χ ε δ ό νδ έ ο ι π ο λ λ ο ίπ ε π ό ν θ α σ ιτ ο ν τ α .Λ έ γ ο υ σ ιμ ε νγ ά ρά ε ιτ τ / π α ρ θ έ ν ο )ά ρ ε τ ητ ά φ ί λ ο ι

' ' · : ■ · · · . · - ■ · » ■ . ,

* ) Ο β ι ι .3 4 ,3 .

Page 205: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 205/335

Ρ Ι Π Ε .Ι ϋ ϋ .Ό ΈΜ ϋ Τ .Ν Ο Μ Ι Ν Ι Ι Μ .3 6 .ί 9 7

χ α ΐδ ί κ α ι α ,κ α ι ρ ό νδ ε ο ν δ ε ν απ α ρ ί α σ ι νε ν ψ δ ι η > η -& ε ' ν τ ε ςα υ τ ή νο ν χν β ρ ι ο ΐ σ ικ α ιχ α χ ώ σ ο ν σ ί .Π ο ί αγ α ρπ ο λ ι ςο ϋ κε σ τ ιμ ε σ τ ήτ ω ντ η νύ . ί ίπ α ρ θ ε ν ο νν -μ ν ο ν ν τ ω να ρ ε τ ώ ν; Ο ' ι τ ά ω τ ατ ω νπ α ρ α τ ν γ χ α ν ό ντ ω νά π ο κ ν α ί ο ν σ ι ,δ ι ε ' ξ ι ό ν τ ε ςτ άτ ο ι α ύ τ α ·η φ ρ ό ν η -σ ι ςά ν α γ χ α ΐ ο ν, η ά φ ρ ο σ ΰ , ν ηβ λ α β ε ρ ό να ι ρ ε τ ό νησ ω φ ρ ο σ ύ ν η ,Ι χ & ρ ο νη α κ ο λ α σ ί αν π ο μ ο ν η ςά ξ ι ο ν• η ά ν δ ρ ί α, φ ν γ η ςη δ ε ι λ ί α' σ ν μ φ ε ρ ο νη δ ι χ α ι ο σ ν ν η ,ά σ ν μ φ ο ρ ο νη α δ ι κ ί α' τ ο ' ό σ ι ο νκ α λ ό ν ,τ ο ά ν ό α ι ο να ι σ χ ρ ό ν· τ ο & ε ο α ε β ε ςε π α ι ν ε τ ο ν, τ ο ά α ε β ε ςψ ε ~κ τ ό ν 'τ ο ο ι κ ε ι ό τ α τ ο ν ά ν & ρ α ' ι π ο νφ ύ σ ε ι, τ ο ε ν χ α ιβ ο ν λ ε σ & α ικ α ιπ ρ ά τ τ ε ι νκ α ιλ έ γ ε ι νά λ λ ο τ ρ ι ώ τ α τ οτ ο κ α κ ώ ςτ ο ν τ ω νε κ α σ τ ο ν .Τ α ν τ ακ α ιτ άτ ο ι α ν τ αά ε ισ ν ν ε ί ρ ο ν τ ε ς ,τ ά δ ι κ α σ τ ή ρ ι αχ α )β ο ν λ ε ν τ η ρ Ί α ,χ \ α ιΤ α& έ α τ ρ α ,χ α ιπ ά ν τ ασ ν λ λ ο γ ο νκ α ι0 ί α σ ο νΚ ϊ Ι )ρ ι ο -π ο ιά π α τ ω σ ϊ ν' ω ς π ε ρο ι π ρ ο ς ω π ε ϊ αχ α λ άα ϊ σ χ ί α τ α ι ς' ο η Ί ε α ιπ ε ρ ι τ ι & ε ν τ ε ς, π ρ ό ν ο ι α τ ο νμ ην π οτ ω νχ ι ρ ώ ν -τ ω νϊ λ έ γ χ ε σ & α ι .Ι 4 λ λ 'ο ν δ ε νό φ ε λ ο ς .Ά ψ ί ζ ο ν τ α ιγ ά ρτ ί ν ε ςε ν μ ά λ αΙ φ ρ ω μ ί ν ο ι .κ α ιτ ωπ ε ρ ία ρ ε τ ή νζ η λ ωκ α τ ε σ χ η μ ε ν ο ι, κ α ιτ ά π ε ρ ι χ α λ ν μ μ α τ ακ α ιπ ι -

1ρ ί α π τ ατ α ν τ α ,ο σ αλ ό γ ωκ α τ α τ ε χ ν ο ν ν τ ε ςσ ν ν ν φ α ν α τ ,π π α μ φ ι ά σ α ν ϊ ε ς, κ α ιγ ν μ ν ν να ν τ η νε φ *α ν τ η ςτ η ν• ψ ν χ η να ν γ ά σ α ν τ ε ς, ε ΐ σ ο ν τ α ικ α ιτ ά ε ν μ ν χ ο Τ ςά π ο -

χ ε ί μ ε ν ατ η ςφ ν σ ε ω ςα π ό ρ ρ η τ α .Ε ΐ τ *ε ξ ωπ ρ Ό α γ ι * -γ ό ν τ ε ςτ η να ϊ σ / ν ν η νκ α ιτ ά ο ν ε ί δ ηπ ά ν τ αα ν τ η ς ,

' ϊ ν η λ ί ωκ α & α ρ ωπ ά σ ι νΙ π ι δ ε ' ξ ο ν τ α ι, ο ατ ι ςο ί σ α ,ω ς α ι σ χ ρ άκ α ιχ α τ α γ ε λ α σ τ ο ς, ο ' ί ά νε κτ ω νπ ε ρ ι α -

' π τ ω νω ς ν ό & η νε π ε μ ό ρ φ α ζ ε νε ν μ ο ρ φ ί α ν .Ο ιδ ε1 0 7 Π, π ρ ο ςά μ ν ν ά νε ν τ ρ ε π ε ϊ ςτ ω νό ν τ ω ςβ έ β η λ ω νχ α ι« - Ρ .

χ α θά ρ τ ω ντ ρ ό π ω νδ ν ομ ε νε ί σ ι νά ρ ι Θ μ ω ,2 ν μ ε ώ νχ α ιΛ ϊ ΐ ί ' ί ' γ ν ώ μ ηδ ί ε ι ς . Λ ι οκ α ιΙ ν τ α ΐ ςε ν -λ ο γ ί α ι ςο μ ε νπ α τ ή ρά ί τ ο υ ςΙ ν τ ά ξ ε ιε ν ο ςχ α τ η ρ ί -θ ' μ ε ι ,δ ι άτ ό σ ν μ φ ω ν ο ντ η ςο μ ο ν ο ί α ςχ α \τ η ςπ ρ ΐ ι ς

* ) Ρ β ι ι ί .3 3 ,0 .

Page 206: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 206/335

1 9 8Ρ Η Ι Ι , .Ι ϋ ϋ .ϋ £Μ ϋ Τ .Ν Ο Μ Ι Ν ϋ Μ .} .3 β .3 7 .

Ί ν χ α ϊτ ο α ν τ όμ έ ρ ο ςά ρ μ η ς .Ό δ ε Ά ΐ ω ν σ η ςο ν ΰ ί6 0 9δ ν ά δ ο ςε τ ιμ ε μ ν η τ α ι, ά λ λ 'ό λ ο ν τ ο ν2 υ μ ε ώ νε ι ςΙ Ι . τ ό νΛ ε υ ϊ 'ε ν ε χ ά ρ α ' ξ ε, δ ί οο υ σ ί α ςχ ε ρ α σ ά μ ε ν ο ς, ά φ ω νί ν αε ϊ ρ γ ά σ α τ ο, ο ί ο νΙ δ έ α .μ ι ατ υ π ω & ε ν τ α ,τ ο ά κ ο υ α ν

τ ωπ ρ ά τ τ ε ι νε ν ω σ α ς .· . . . ' · $ .3 7 . Ε π ε ι δ ήτ ο ί ν υ νε γ ν ω τ ή νά π α γ γ ε λ ί α νλ α

λ ο ύ σ α ντ άα ι δ ο ν ςχ α ϊε υ λ ά β ε ι α ςμ ε σ τ άχ α τ άτ η να υτ ό νδ ι ά ν οια ν ό σ π ο υ δ α ί ο ς, ε π α & ε να μ φ ό τ ε ρ α, χ α ϊτ η ν π ρ ο ςτ ο νΟ ί ο νπ ί σ τ ι ν, χ α ϊτ η ν π ρ ο ςτ ογ ε ν ν η τ όα π ι σ τ ί α ν .Ε ι κ ό τ ω ςο ν νψ η σ ιδ ε ό μ ε ν ο ς, ' ' Ί σ μ α ή \ο ύ τ ο ςζ ή τ ωΙ ν ώ π ι ό νσ ο υ, * ) ο ν κά π οσ χ ο π ο ϋτ ω νε μ φ ε ρ ο μ ε ν α ι νε κ α α τ ο ντ ω νο ν ο μ ά τ ω ντ ι & ε ϊ ς, τ ο ο ύτ ο ς, τ ο ζ τ τ ω, τ ο Ι ν ώ π ι ό νσ ο υ .Τ α ΐ ςγ α ρΙ ντ ο ι ςπ ρ ά γ μ α σ ι νο μ ω ν ν μ ί α ι ςή π α τ ή & η σ α νο υ χο λ ί γ ο ι .Τ Ιδ ' Ι σ τ ϊ νο λ έ γ ωσ κ ε π τ έ ο ν .Έ ρ μ η ν ε υ & ε ϊ ςΙ σ μ α ή λΙ σ τ ι να κ ο ή3 - ( ο ν· τ ω ν & ι ί ω νδ ο γ μ ά τ ω νο ιμ ε νά χ ο υ ο υ ρ

. ■ Ι π '{ ύ φ ε λ ε ί α ,ο ι δ ' ε π ίβ λ ά β ηα ΐ τ ο ντ εχ α ιε τ έ ρ ω ν . Ητ ό \ νο ί ω ν ο σ κ ό π ο νΒ α λ α ά μο ν χό ρ σ . ς; * * )Ο ύ τ ο ςά ς ά γ ε τ α ιά κ ο ί ω νλ ό γ ι α3 ε ο ν ,Ι π ι σ τ ά μ ε ν ό ςτ ε ε π ι σ τ · ή -μ η νπ α ρ άν ψ ί σ τ ο υ .Α λ λ άτ ί Ι χ τ η ς τ ο ι α ν τ η ςά ~

. χ ρ ο ά σ ε ω ς ,τ ί δ 'Ι χ τ η ςτ ο ι α ύ τ η ςΙ π ι σ τ ή μ η ςώ ν α τ ο;Τ ν ώ μ ημ ε νε π ι χ ε ί ρ η σ η ςτ οψ υ χ ή ςά ρ ι σ τ ο νο μ μ αλ ν -μ η ν α ο Ο ^ α ι, ' ύ δ ημ ό ν ο ντ ο ν& ε ό νο ρ ά νπ ε π α ί δ ε υ τ

μ η δ , ν ν η & ε ι ςδ ε ,δ ι α τ οσ ω τ ή ρ ο ςχ ρ ά τ ο ςά ή τ τ η τ ο νΤ ο ι γ α ρ ο ΐ νο μ ε νχ α τ α χ ε ν τ ο ΰ \ ι ε ν ο ςυ π όφ ρ ε ν ο β λ α βτ η ςε α υ τ ό ν ,χ α ϊτ ρ α ύ μ α τ απ ο λ λ άδ ε ' ξ α μ ε ν ο ς ,ε νμ έ -σ ο ί ςτ ρ α ν μ α τ ί α ι ςά π ώ λ ε τ ο· * * # ^ ) δ ι ό τ ισ ο φ ι σ τ ε ί αμα ν -

. : ι ί ( ι χ [ ίτ η ν& ε ο φ ο ρ η τ ο νπ ρ ο φ η τ ε ι α νπ ρ ο ε χ ά ρ α ' ξ ε .Λ ε ό ν -τ ο ι ςο ν νε ύ χ ε τ α ιο α σ τ ε ί ο ς, ' ί ν 'ο ν τ ο ςμ ό ν ο ςΙ σ μ α ή λί γ ι α ί ν η, δ ι άτ ο ι ςμ η γ ν η σ ί ω ςά κ ο ν ο ν τ α ςτ ω νι ε ρ ώ ν

ν φ η γ ή σ ε ω ν 'ο Τ ςά π ε ΐ π εΜ ω ν α ή ςα ν τ ι χ ρ ν ςε ι ςε χ κ λ η -σ ί α ν, φ ο ι τ ά ντ ο νπ α ν η γ ε μ ό ν ο ς .Τ ε & λ α σ μ έ ν ο ιγ α ρτ άγ ε ν ν η τ ι κ άτ η ςδ ι α ν ο ί α ς ,η χ α ιτ ε λ ε ί ω ςά π ο χ ο π έ ν τ

* ) Ο ο η .1 7 ,1 8 .—· * )Ν α η » .2 4 ,1 β .—* · )Ν π η ι .3 1 ,β .

Page 207: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 207/335

Έ Ή Π * .Ι ϋ Ο .Β ΕΜ Τ Τ Γ .Ϊ Ϊ Ο Μ Γ ί ϋ Μ .$ .3 7 . 1 9 9

ο ΐ ΐ δ νί δ ι ο νν ο ν νχ α ϊτ η να ΐ σ & η σ ι νά π ο σ ε μ ν ΰ ν ο ν τ ια > ςμ ο ν ατ ω νχ α τ 'ά ν & ρ ώ π ο ν ςα ί τ ι α ,π ρ α γ μ ά τ ω νη

ο ι π ο λ ν & ε ί α ςΙ ρ α σ τ α ϊχ α ϊτ ο νπ ο λ ν & ε ο νε χ τ ε τ ι μ η χ ό -χ ι ς χ ϊ ί α σ ο ν, ο ί ε χ π ό ρ ν η ςγ ε γ ο ν ό τ ε ς ,τ ο νί ν α- Ά ν δ ρ αχ α ϊπ ά τ ε ρ αφ ι λ α ρ ε τ ο νψ υ χ ή ς& ε ό νο ν χε ϊ δ ύ τ ε ς, α ρ Λο ν χε ί χ ό τ ω ςε λ α ν ν ο ν τ α ίτ * χ α ϊφ υ γ α δ ε ύ ο ν τ α ι; Ι Ι α ρ α -ι ι λ ή σ ι ό νμ ο ι δ ο χ ο ΐ σ ιπ ο ι ε ϊ νχ α ϊο ι Χ α τ η γ ο ρ ο ν ν τ ε1 0 7 7τ ο νν ι ο υγ ο ν ε ί ςε π 'ο ϊ ν ο φ λ ν γ ί α .Λ έ γ ο ν σ ιγ α ρ ,

. ν ι ο ςη μ ώ νο ύ τ ο ςά π ε ι & ε ΐ ,* ) δ ι ατ η ςπ ρ ο ς & ή χ η ςτ η ζ■ ο ν τ ο ςμ η ν ν ο ν τ ε ς ,' ό τ ιέ ι σ ϊ νέ τ ε ρ ο ιπ α ί δ ε ςχ α ρ τ ε ρ * -χ ο ϊχ α ϊσ ώ φ ρ ο ν ε ς, τ ο ι ςε π ι τ ύ . γ μ υ . σ ιτ ο νο ρ θ ό νλ ό γ ο ν* « ίπ α ι δ ε ί α ςπ ε ι & α ρ χ ο ν ν τ ε ς· ο ι γ α ρά ψ ε ν δ έ σ τ α τ ο

δ ί Ο γ ο ν ε Γ ς ,ί φ 'ω νχ α τ η γ ο ρ η & η ν α ιμ ε να ϊ σ χ ι σ τ ο ΐ ', ε π α ι * -Μ . ν ε 9 η ν α ιδ ε ε ν κ λ ε ε σ τ α τ ο ν .Τ ο Ό ν τ ό ςε σ τ ί ν^ Α α ρ ώ ν

χ α ϊΜ ( ο ν σ η ς ,ο ν ςι ί π ε ν -ο ϋ ε υ ςε ξ α γ α γ ε ϊ ντ ο ν ςν ι ο ν ς' ΐ σ ρ α η λε ξΛ ι γ ν π τ ο ν ,* * )χ α ϊτ ο' Ό υ τ ο ίε ϊ ο ι νο ι δ ΐ ( Ρ -λ ε γ ό μ ε ν ο ιΦ α ρ α ώβ α σ ι λ ε ΐτ α ν τ αμ ην ο μ ί ζ ω μ ε νι ι -ρ η σ & α ι π α ρ ε ρ γ ω ς, η τ ά ςδ ε ί ξ ε ι ςμ η π λ ε ' ο ντ ι τ ο »ο ν ο μ ά τ ω νπ α ρ ε μ φ α ί ν ε ι ν .Έ π ε ι δ ηγ α ρΜ ί α ν σ η ςμ ί νΙ ο Ύ ιν ο ν ςδ χ α θ - α ρ ώ τ α τ ο ς, Α α ρ ώ νδ ελ ό γ ο ςα υ τ ό ν ,π ε π α ί δ ε ν τ α ιδ έ χ α ϊ6 ν ο ν ς ϋ - ε ο π ρ ε π ω ςί φ ά π τ ε σ & α ιχ ο λο λ ό γ ο ςδ σ ί ω ςε ρ μ η ν ε ΰ ε ι ντ α ' ό σ ι α 'μ ι μ η λ ί ζ ο ν τ ίδ ίο ι Ο ο φ ι ο τ α ϊχ α ϊπ α ρ α κ ό π τ ο ν τ ε ςτ ό δ ό χ ι μ ο νν ό μ ι -β μ ό ί, α υ τ ο ύ ςφ α σ ιχ α ϊν ο ι ΐ νυ ρ & ώ ςπ ε ρ ΐ ' τ ο ϋά ρ ι σ τ ο νχ α ϊ λ έ γ ε ι νε π α ι ν ε τ ώ ς . Ο π ω ςο υ νμ η ά π α τ ώ μ ε &η α ρ α & ε σ ε ιτ ω νχ ε χ ι β δ η λ ε ν μ ε ν ω νπ ρ ο ςτ α ,δ ό χ ι μ αδ ι 'ο μ ο ι ό τ η τ ο ς τ ο νχ α ρ α κ τ ή ρ α ς, β ά σ υ , ν ο νε δ ω χ ε νύ \ δ ι α -χ ρ ι & ή σ ε τ α ι .Τ ι ' ςο υ νη β ά σ α ν ο ς ;Τ οε ξ α γ α γ ε ϊ νε χτ η ςσ ω μ α τ ι κ ή ςχ ώ ρ α ςτ ο νδ ρ α τ ι χ δ νχ α ϊφ ι λ ο θ ε ά μ ο ν■ ν ο υ νχ α ϊ φ ι λ ό σ ο ν ο ν .Ό μ ε νγ α ρτ ο ν τ οδ ν ν η & ε ϊ ΐ ;Ά Ι ω ΐ σ η ςε σ τ ί νο ν τ ο ς· δ δ ιά δ ν ν α τ η σ α ς, δ λ ε γ όμ ε ν ο ςμ ό ν ο ν ,μ ν ρ ί α ςδ ε σ ε μ ν ό τ η τ α ςο ν ο μ ά τ ω ν* -■ α α μ γ ι σ χ ό μ ε ν ο ς, γ ε λ α τ α ι . Ζ η νδ ε ε ν χ ε χ α ιτ φ

* ) Ι ) · η · .2 1 , - 3 0 .—V )Ε * β β .» , Ι β , · . '

Page 208: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 208/335

2 0 0Ρ Η Ι Ι > .Ι ϋ ϋ .Ό ΕΜ ϋ Τ . Ν Ο Μ Γ Ν ϋ Μ .§ .3 7 .3 8 .

Ι σ μ α ή λ , * )ο ν τ ή ςμ ε τ άσ ώ μ α τ ο ςζ ω ή ςε π ι σ τ ρ ε φμ ε ν ο ς ,ά λ λ ' ν ατ οΰ ε ϊ ο νά κ ο υ σ μ αί π ϊ' ψ ν χ ί ήδ ι α ι α τ ν ί

ζ ο νε γ ε ί ρ ητ ε α ν τ ό νκ α ϊζ ω π ν ρ η .3 8 . Κ α ιο μ ε νά κ ρ ό α σ ι νλ ό γ ω νκ α ϊμ ά & η σ ιδ ο γ μ ά τ ω νΗ ρ ώ νε ύ χ ε τ α ιζ η ν ,ώ ςε λ ί / β η, ο δ ία σ κ ητ ή ςΙ α κ ώ βε ί φ ν ί α ν .Α ί γ αγ ά ρ, Ζ ή τ ω' Ρ ο ν β ι / ι ,χ α ιμ ηα π ο θ α ν έ τ ω .* * ) ί 4 ρ άγ ι ά Ο α ν α σ ί α νά φ 8 · α ρ σ ί α νε ν / ό μ ε ν ο ς, α ν Ο - ρ ώ π ο )π ρ ά γ μ αα δ ύ ν α τ ο νΟ νδ ή π ο ν .Τ ι ο ν νί σ θ - 'δ β ο ύ λ ε τ α ιπ α ρ α σ τ η σ

λ ε κ τ ί ο ν .Π ά ν τ ατ αα κ ο ύ σ μ α τ ακ α ϊμ α θ ή μ α τ αΐ π ο ι -κ ο δ ο μ ε ΐ τ α ι, κ α & ά π ε ρ& ε μ ε λ ( ωπ ρ ο κ α τ α β ε β λ ηφ ύ σ ε ιπ α ι δ ε ί α ςδ ε κ τ ι κ ήφ ύ σ ε ω ςδ Ίμ ήπ ρ ο ϋ π ά ρ χα η ς, , ά ν ω φ - ε λ ήπ ά ν τ α ,Λ ρ υ ϊ > ςγ ά ρη λ ί θ ο υκ ω φ ή ςο ν δ ί να ν δ ό ξ α ι ε νο ι ά φ ν ε ϊ ςδ ι α φ ί ρ ε ι ν 'ί γ κ ο λ λ ο νγ α ρ■ α νο ν δ ΐ να ν τ ο ΐ ςά ρ μ ο ζ ο ι τ ο, η α ν τ αύ ί ω ςα π οσ τ ε § -ρ ο ντ ί ν ο ςά π ο ι ι α λ λ ε τ α ικ α ιά π ο π η δ ά .Τ ά ςδ ετ ώ νε ν -

φ ν ώ νψ ν χ ά ςε σ τ ί νί δ ε ϊ ν ,κ η ρ ο ϋτ ρ ό π ο νλ ε λ ε ι α σ μ ί νμ ή τ εί ί γ α νσ τ έ ρ ε ο υ, μ ή τ εί ί γ α νά π α λ ο ν ,κ ε κ ε ρ α σ μ εμ ε τ ρ ί ω ς ,π α ρ α δ ε χ ο μ ί ν α ςτ άα κ ο ύ σ μ α τ ακ α ι( θ ε ά μ α τβ α δ ί ω ςπ ά ν τ α, κ α ιΙ ν α π ο μ α τ τ ο μ ί ν α ςά κ ρ ω ςα ν ν1 0 7 8, τ « ίτ ά ε ί δ η± μ ν ή μ η ςε ν α ρ γ ε ί ςτ ι ν α ςε ι κ ό ν α ς .Τ ί ί ν ΐ .

( α ί γ ο ΐ νά ν α γ κ α ΐ ο νε ν ξ α σ & α ιτ ωλ ο γ ι κ ώγ έ ν ε ιτ οε ν -Ό Ι . φ ν ε ςα ν ο σ ο νκ α ιά θ - ά ν α τ ο νπ α ρ ε ΐ ν α ι .Τ ο ϋμ ε ν ,γ ά ρ

κ α τ 'ά ρ ε τ ή νβ ί ο υ ,ο ςε σ τ ί νη ά ψ ε υ δ ε α τ ά τ ηζ ω ή ,μ ε τ ί -χ ο ν σ ι νο λ ί γ ο ιο ν / ϊτ ώ νά γ ε λ α ί ω νφ η μ ϊ ,— τ ο ύ τ ω νγ ά ρο ν δ ε ι ςτ η ςά λ η & ο ν ςζ ω η ςκ ε κ ο ι ν ώ ν η κ ε ν—ά λ λ 'ε ίτ ι σ ι νε ξ ε γ ί ν ε τ οτ ά ςτ ώ ν .ά ν & ρ ώ π ω νφ υ γ ε ί νσ π ο υ δ ά ς 1κ α ι& ε ψμ ό ν ωζ ή σ α ι .Ϊ Ι α ρ όκ α ιλ ί α ντ ε . & α ν μ α κ6α σ κ η τ ι κ ό ςκ α ια ν δ ρ ε ί ο ς, ι ί τ ι ςΙ νμ ί α ωτ ο ν -β ί ο νπ οτ α μ ο ίφ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς, ά τ ι 'ο υ δ ε μ ί α ςρ ύ μ η ςκ α . τ α σ ί ρ ετ α ι ,δ ύ ν α ι τ αδ ε κ α ιπ λ ο ύ τ ο . )π α ) & 7 ιρ ε Ό ν τ ιά ν τ ι σ / ε ΐ νκ α ϊη δ ο ν ή ςα μ έ τ ρ ο υφ ο ρ ά νο ί σ α ι, κ α ιλ α ΰ . α π ικ ε ν ή ςδ ό ξ η ςμ ηά ν α ρ π α σ & ή ν α ι .Λ ί γ αγ ο ν νο ν χο Ί α χ ώ β

■ )Ο ο β .1 7 , 1 8 .—* * )Π β ι κ .3 3 ,6 . . . · · · ι

Page 209: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 209/335

Page 210: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 210/335

2 0 2Ρ Η Ι Ι ^Ι ϋ ϋ .Ό ΕΜ ϋ Τ .Ν Ο Μ Ι Λ ϋ Μ .3 9 .* 0 .

π ι ςΙ φ ι κ έ σ θ α ι ,Τ α ϋ τ αγ α ρ ,α τ εθ ε ί αο ν τ α ,θ ε ι ο τ έ

ρ α ι ς κ α ια χ η ρ ά τ ο ι ς φ ΰ σ ε σ ι νά π η λ λ α γ μ έ ν α ι ς& ν η τ οσ ώ μ α τ ο ς ,ε ν ρ ί σ χ ε ι νά ν α γ χ α ϊ ο ν . Ε δ ε ι ξ εδ ε Μ ω ν σ ήχ α τ άδ ν ν α μ ι ν ,τ ώ νχ ε ι ρ ώ ντ ά ςε ί χ α ρ ί σ τ ο ν ςο μ ο λ ο γ ίπ ο ι ε ϊ α θ α ί 'τ ο νά γ χ ί ν ο ν ν, α ν ά θ η μ αά ν α τ ι θ ε ν ττ οσ υ ν ε τ ό νκ α ιτ ο ψ ρ ό ν ι μ ο ν' τ ο νλ ό γ ι ο ν, τ ά ςΙ ν λ ό γ ωπ ά σ α ςά ρ ε τ ά ςά ν ι ε ρ ο ν ν τ αδ ι άτ ε ω δ ή ςκ α ιτ ω νκ α ~χ α λ ο γ ά δ η ντ ο νο ν τ ο ςΙ γ χ ω μ ί ω ν' χ α ικ α τ *ε ί δ ο ςτ ο ν

φ ν α ι κ ό ν ,φ υ σ ι ο λ ο γ ί α ς' τ ο νη θ ι κ ό ν ,π α σ α ντ η ν- η θ ι κ ήφ ι λ ο σ ο φ ί α * τ ο ντ ε χ ν ι χ ό νχ α ιε π ι σ τ ή μ ο ν α ,τ άθ ε ω ρ ήμ α τ ατ ώ ντ ε χ ν ώ νχ α ϊε π ι σ τ η μ ώ ν .Ο ' ν τ ω ςε ν π λ ο ι α νμ ε νν α ύ τ η ςχ α ικ υ β ε ρ ν ή τ η ς' ε ν φ ο ρ ί α νδ έχ α ρ π ώ νγ ε ω π όν ο ς, ε ν τ ο κ ί α νδ ε ζ ώ ω νά γ ε λ ά ρ χ η ς ,ί ι γ ε ί α νδ ε κ α -μ ν ό ν τ ω νΙ α τ ρ ό ς ,ό δ ' α ν σ τ ρ α τ ε ΐ α ςή γ ε μ ώ ντ ο νπ ο -λ ε ' μ ο νκ ρ ά τ ο ς ,χ α ιό π ο λ ι τ ι κ ό ς ,η β α σ ι λ ι κ ό ς ,τ η νν ί *

μ ι μ ο νπ ρ υ α τ α σ ί α νκ α ιή γ ε μ ο ν ί α νά ν α θ ή σ ε ι .Κ α ί ,σ ν ν ε λ ό ν τ αφ ρ ά σ α ι ,π ά ν τ ω ν ,' ό σ αη ψ υ χ ή ςη σ ώ μ α τ οη τ ώ νέ κ τ ο ςα γ α θ άΙ σ τ ι ν ,ό μ ηφ ί λ α υ τ ο ςα ί τ ι ο νά π ο -ψ α ί ν ε ιτ η νά ψ ε υ δ ώ ςμ ό ν ο να ί τ ι ο νθ ε ό ν .Μ η δ ε ι ςο υ ντ ώ να φ α ν έ σ τ ε ρ ω νκ α ιτ α π ε ι ν ό τ ε ρ ω νε ί ν α ιδ ο χ ο ν ντ ω ν, ε λ π ί δ ο ςά π ο γ ν ώ σ ε ιτ η ςά μ ε ί ν ο ν ο ςά π ο χ ν η σ άι κ έ τ η ςγ ε ν έ σ θ α ιθ ε ο ν· ά λ λ 'ε ϊ χ α ιμ ρ δ έ νε τ ι -π ρ ο ς -δ ο κ ατ ώ νμ ε ι ζ ό ν ω ν, υ π έ ρτ ο ν τ ω νω νε λ α χ ε νη δ η ,κ α τ άτ η νε α ν τ ο ν δ ν ν α μ ι νε υ χ α ρ ι σ τ ε ί τ ω .Ά Ι ν ρ ί ω νδ 'έ λ α χ ε ,γ ε ν έ σ ε ω ς ,ζ ω ή ς ,τ ρ ο φ ή ς ,ψ ν χ τ β, α ϊ σ θ η -α ε ο > ς, φ α ν τ α σ ί α ς ,ο ρ μ ή ς ,λ ο γ ι σ μ ο ύ .Λ ο γ ι σ μ ό ςδ ίβ ρ α χ ΰ τ α τ ο νμ ε νό ν ο μ α, τ ε λ ε ι ό τ α τ ο *δ ε κ α ιβ ρ α χ νι α τ ο νέ ρ γ ο ν, τ η ςτ ο νπ α ν τ ό ςψ υ χ ή ςα π ό σ π α σ'Τ / ο π ε ρ ό σ ι ώ τ ε ρ ο νε ϊ π ε ϊ ντ ο ι ςκ α τ άΒ ί ω ν σ ή νφ ι λ ο σ οφ ο ν σ ι ν ,ε Ι κ ό ν ο ςθ ε ί α ςέ κ μ α γ ε ϊ ο νέ μ φ ε ρ έ ς .

φ . 4 0 . Έ η α ι ν ε ϊ νά ξ ι ο νκ α ιτ ώ νκ α τ α σ κ ότ ο υ ςΙ π ι χ ε ι ρ ί μ α ν τ α ςμ ε να ν τ ό π ρ ε μ ν ο ντ ό α ρ ε τ ή ς ολ υ νά ν α σ π ά σ α ιχ α ϊβ α σ τ ά σ α ι -σ τ έ λ ε χ ο ς· έ π ε »δ ε ο ν κϊ , δ ν ν ή θ η σ α ν, κ λ η μ α τ ί δ αγ ο ν νχ α ϊί ν αβ ό τ ρ υ νλ α -β ό ν τ ν ς, δ ε ί γ μ ακ α ιμ έ ρ ο ςτ η ςσ υ μ π ά σ η ς ,8 φ έ ρ η ν

Page 211: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 211/335

Ρ Η Ι Ι . .ΐ υ ϋ .Ό ΕΜ ϋ Τ .Γ ί Ο Μ Ν ϋ Μ .{ .4 0 . 2 0 3

μ ό ν ο να ύ τ αι σ χ ύ ο ν . * )Ε ύ χ τ ο νμ ί να & ρ ό ωτ ωπ λ ψ& ε ιτ ω να ρ ε τ ώ νΙ γ χ ο ρ ε ν ε ι ν' ε ϊ δ έτ ο ϋ τ ομ ε ί ζ ο ν§χ α τ ά ά ν & ρ ω π ί ν η νφ ν α ι ν ,ά γ α π ω μ ε ν, ε ϊ τ ωΡ ξ ε γ ε ν ε τ ο

6 13 μ ι ατ ι ν ιτ ω νχ α τ άμ έ ρ ο ςΙ ν τ ν χ ε ϊ ν, σ ω φ ρ ο σ ύ ν η ,1 0 Η * >Μ . ηά ν δ ρ ί α ,η δ ι κ α ι ο σ ύ ν η, η φ ι λ α ν θ ρ ω π ί α .Φ ε ρ έ - Ρ .

τ ω γ α ρε ν ό ςτ ι α γ α θ ό νη ψ υ χ ή ,χ α ιτ ι χ τ ί τ ω ,μ ηκ α ν τ ω νά φ ο ρ ο ςχ α ι σ τ ε ί ρ αγ ι ν έ σ θ ω .2 ύδ έ τ ο ι α ύ τ α

. ί π ι τ ά γ μ α τ αέ π ι τ α ξ ε ι ςν ι ε ΐτ ωσ ε α υ τ ο ν; Ε ϊμ ητ ο ι ςο ϊ χ ί τ α ι ςη μ έ ρ ω ςχ ρ η ,μ η δ έτ ο ι ςο μ ο τ ί μ ο ι ςχ ο ι ν ω ν ι -χ ώ ς' ε ϊ μ ηχ ο σ μ ί ω ςγ ν ν α ι χ ι, μ η δ έγ ο ν ε ϋ σ ιτ ι μ η τ ι —κ ώ ς 'ε ϊ μ η τ ρ ό ςο λ ι γ ω ρ ε ί ς χ α ιπ α τ ρ ό ς ,ά α έ β ε ιχ α ιε ϊ ςτ ο θ ε ΐ ο ν .Ε Ιχ α ί ρ ε ι ςη δ ο ν ή ,μ ηφ ι λ α ρ γ υ ρ ί α ςά π ο -σ τ η ς .Έ φ ί ε σ α ιπ ο λ ν χ ρ η μ α τ ί α ς; χ α ιχ ε ν ο δ ό ' ξ ε ι .Τ Ιγ α ρ; Ο υμ ε τ ρ ι ά ζ ε ι νέ ν έ ν ί ο ι ςα ξ ι ο ΐ ς, ε ϊ μ ηέ ν π ά σ ιδ ΰ ν α σ α ι; Ο ν χα νο ν νε ΐ π ο ι6 ν ι ο ς ,τ ί λ έ γ ε ι ς ,ω π άτ ε ρ; ' \ Έ 2τ έ λ ε ι ο νά γ α & δ ν ,η τ έ λ ε ι ο νχ α χ ο νβ ο ΰ λ ε ισ ο *Χ ο νν ϊ ο νγ ε ν έ σ θ α ι, χ α ιο ν χα γ α π ή σ ε ι ςε ϊ π ρ οτ ω να χ ρ ω ντ αμ έ σ αε λ η τ α ι; Ο υδ ι ατ ο ϋ τ οχ α ιο Α β ρ αά μ ε π ίτ η ςΣ ο δ ο μ ι τ ώ να π ώ λ ε ι α ς ,ά ρ ' ξ ά μ ε ν ο ςά π ΐ )Λ ε ν τ η χ ο ν τ ά δ ο ςε ι ς π ε ν τ ά δ ατ ε λ ε ν τ α ;* * )Π ο τ ν ι ώ μ ε -ν ο ςχ ο άϊ χ ε τ ε ν ω ν, ν 3ε ϊ μ η ε ί ρ ί σ χ ο ι τ οε ν τ ηγ ε ν έ -

α ε ιη η α ν τ ε λ η ςε ϊ ςέ λ ε ν θ ε ρ ί α να φ ε σ ι ς, η ς σ υ μ β ο λ ο νο π ε ν τ η χ ο σ τ ό ςλ ό γ ο ςΙ ε ρ ό ς ,η μ έ σ ηπ α ι δ ε ί απ α ρ α λ η -φ θ ηδ ε χ ά δ ιπ α ρ α ρ ι θ μ ο ν μ έ ν η, π ρ ο ςτ η ντ η ς χ α τ α δ ι ·χ ά ζ ε σ & α ιψ υ χ ή ςμ ε λ λ ο ύ σ η ςά π ό λ υ σ ι ν .Τ ω να ν ά γ ωγ ω νο ι π ε π α ι δ ε υ μ έ ν ο ι , χ α ιτ ω νά λ υ ρ ω νχ α ϊά μ ο ΰ σ ω νο ι χ ε χ ο ρ ε υ χ ό τ ε ςτ ηέ γ χ υ χ λ ί ωμ ο υ σ ι χ η ,π λ ε ί ο υ ςά φ ο ρ -μ ά ςε χ ο υ σ ιπ ρ ο ςτ ο ε ν ' ξ α σ θ α ι' σ χ ε δ ό νέ χ π α ί δ ω ντ ο ΐ ς π ε ρ ϊα ρ ε τ ή ςχ α ιέ γ χ ρ α τ ε ί α ςχ α ια ρ ε τ ή ςπ ά σ η ςΧ ό γ ο ι ςέ π α ν τ λ η θ έ ν τ ε ς .Λ ι όε ϊ χ α ιμ ηπ α ν τ ε λ ώ ςέ ξ ε ρ -

ρ υ ψ α ν τ οχ α ϊά π ε λ ο ΰ σ α ν τ οτ οά δ ι χ ε ΐ ν ,φ α ι δ ' ρ υ ν ό μ ε ν οδ έ , α λ λ άμ ε τ ρ ί ω ςγ ο ϋ νχ α ιμ έ σ ω ςέ ρ ρ ΰ - ψ α ν τ ο .Τ οη α ρ α π λ η σ ι ο ν6 Ή σ α νλ έ γ ε ι νε ο ι χ ίτ ωπ α τ ρ \, 3 ί » ;

* )Μ η .1 3 ,2 5 .—* · )ο » » .1 8 ,» * ,

Page 212: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 212/335

Page 213: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 213/335

Page 214: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 214/335

2 0 0Ρ Ι Ι Π < . ΐ υ θ . Ο Κ Μ ν Τ . Ν 0 3 Ι Ι Κ$ 4 1 . 4 2 . .

& η τ αγ α ρε ν & ΰ μ ι α ,α λ λ αι π ' ά λ λ ο ι ς ,τ ρ ι κ υ μ ί α ςτ ρ ό π ο ν ,ε π ι τ ρ έ χ ε ι, φ ο ρ ο ν ν τ αχ α ϊκ υ κ ώ ν τ α ,χ α ϊπ α -σ α να ν τ η νβ ι α ί ω ςέ π ι σ τ ρ έ φ ο ν τ α .Τ όμ ε νο ν νά ρ ισ τ ο ντ η ςχ α θ - ά ρ σ ε ω ςχ α ι τ ε λ ε ώ τ α τ ο ν, τ ο ν τ 'ε σ τ ί ,μ η δ εέ ν & ν μ ε ΐ σ & α ίτ ι τ ω νά τ ο π ω τ ά τ ω ν, ά λ λ 'ε ι ρ ή ν ηχ α ιε ιν ο μ ί α, ω νη γ ε μ ώ νε σ τ ιδ ι κ α ι ο σ ύ ν η, π ο λ ι τ ι ν -α α σ & α ι .Τ ό δ ε δ ε ύ τ ε ρ ο ν ,λ ό γ ο ι ςμ ήδ ι α μ α ρ τ ά ν ε ιψ ε υ δ ό μ ε ν ο ν, η ψ ε ν δ ο ρ χ ο ϋ ν τ α, η ά π α τ ώ ν τ α, η σ ο —φ ι ζ ό μ ε ν ο ν, η σ ν κ ο φ α ν τ ο ν ν τ α, η σ ν ν ο λ ω ςσ τ ό μ αχ α )γ λ ώ τ τ α νε π 'ό λ έ & ρ ωτ ι ν ώ νά ν ι έ ν τ α ,ο ΐ ςχ α λ ι ν ό νη να μ ε ι ν ο νπ ε ρ ι & ε ΐ ν α ιχ α ϊδ ε σ μ ό νά ρ ρ η κ τ ο ι :

{ . 4 2 . Λ ι άτ » ( ϊ ί τ ό λ έ γ ε ι ν. τ ο νν ο ε ϊ ντ άμ - ηη ρ ο ς η κ ο ν τ αβ α ρ ΰ τ ε ρ ο να μ ά ρ τ η μ α, ρ α ο νϊ δ ε ϊ ν .Ε ν —Ο ν μ ε ΐ τ α ιμ ί ντ ι ςο υπ α ρ 3ε α υ τ ό νε σ τ ί ν' ό τ ε ,α λ λ 1άβ ο υ λ ω νω νγ α ρο υ& έ λ ε ι ,λ α μ β ά ν ε ι νε ν ν ο ί α ςα ν α γκ ά ζ ε τ α ι ,τ ω νδ ε α κ ο υ σ ί ω νο υ δ έ νυ π α ί τ ι ο ν .Λ έ γ ε ιδ ίτ ι ςε κ ώ ν, ω ς τ εε ι μ ηε ν φ η μ ο νπ ρ ο ' ί ε τ α ιφ ω ν η ν ,ά δ * -*χ ε ικ α κ ο δ α ι μ ο ν ώ ν, ο μ η δ 'ε κ τ ν χ η ςέ & έ λ ω ντ ι τ ω νΙ π ι ε ι κ ε σ τ έ ρ ω νφ & έ γ ' ξ α α Ο - α ι ,ω λ υ σ ι τ ε λ έ ςτ η νά σ φ α λ ΐ -Ο τ ά τ η νη σ υ χ ί α νδ ε ' ξ ι ο ϋ α & α ι· χ α ϊέ π ε ι τ αμ ηη α ν χ ά ζ ω ντ ι ς, δ ύ ν α τ α ιδ η π ο υβ ο υ λ η & ε ϊ ςσ ι ω π α ν .Τ οδ εχ α ϊτ ο ϋλ έ γ ε ι νβ α ρ ΰ τ ε ρ ο να μ ά ρ τ η μ α ,η ά δ ι κ ο ςπ ρ ά ξ ί ςί σ τ ί ' λ ό γ ο ςγ α ρέ ρ γ ο ν, ψ α ρ ί , σ κ ι ά ,σ κ ι ά ςδ εβ λ α ~η τ ο ί σ η ςπ ώ ςο υ τ όϊ ρ γ ο νβ λ α β ε ρ ώ τ ε ρ ο ν; Λ ι άτ ο ύτ ο κ α ιΜ ω ν σ η ςτ η ν μ ε νγ ν ώ μ η νΙ γ χ λ η μ ά τ ω νχ α ϊί π ι τ ι μ ί ω νά π ή λ λ α ξ ε ν, ά χ ο ν σ ί α ι ςτ άπ ο λ λ άμ ε τ α β ο -λ α ϊ ςχ ρ ω μ έ ν η νκ α ιτ ρ ο π α ΐ ς ,κ α ιπ ά σ χ ο ν σ α νμ ά λ λ ο νν π ότ ώ νέ π ε ι ς φ ο ι τ ω ν τ ω νν ο η μ ά τ ω νε ξ ω & ε ν, η δ ρ ώ -σ α ν .Τ ό δ ε ' ό α αα ν ε ' ξ έ λ & ηδ ι ατ ο νσ τ ό μ α τ ο ς ,1 0 8 3τ α ϋ τ 'ε ι ςά π ό λ ο γ ο νκ α ιε ν & ν ν α ςά γ ε ί 'ω ςά νδ η τ ο νΡλ έ γ ε ι νέ φ 'η μ ϊ ν υ π ά ρ χ ο ν τ ο ς .Ι Α λ λ *α ϊ μ ε νλ ό γ ω νε ν -& υ ν α ι ,μ ε τ ρ ι ώ τ ε ρ α ι ,α ϊ δ έν π α ί τ ι α ιέ ρ γ ω ν, ά ρ γ α λ ε ώ -τ ε ρ α ι .Μ ε γ ά λ α ςγ ά ρτ ά τ τ ε ιτ ι μ ω ρ ί α ςέ π ϊτ ο ι ςμ εγ ά λ αά δ ι κ ο ν σ ι, χ α ϊε ρ γ φε π ε ' ξ ι ο ν σ ι νά γ ν ω μ τ ]μ ε νά γ ν ω μ ο ν ιέ β ο υ λ ε ΰ σ α ν τ ο, π ρ ο π ι τ ε ί α .δ ί γ λ ώ τ τ η ςέ £ ε -λ ά λ η σ α ν .

Page 215: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 215/335

Page 216: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 216/335

2 0 8Ρ Η Ι £ .ΐ υ θ .Ό ΕΜ ϋ Τ .Ν Ο Μ Λ ϋ Μ .{ .4 3* 4 4 .

κ τ ή ν ο υ ςί ί π ε ν , Έ ά νδ ί μ η1 σ / ν ηη χ ε ι ρτ ο ι κ α ν ο ν

ε ι ς π ρ ό β α τ ο ν , Ι π ϊ δ έτ ω νπ τ η ν ώ ν , ' Ε ά ν δ έμ ηε ν ρ ί σ χ γ ιΛ ι άτ ί; Ο τ ιμ ε γ ά λ η ς μ ε νΙ σ χ ν ό ςχ α ϊν π ε ρ β α λ λ ο ΰ σ η ςδ υ ν ά μ ε ω ςε σ τ ιχ α τ α λ ν σ α ι τ ά ςτ ή ςδ ι α ν ο ί α ςτ ρ ο π ά ς' ο υμ ε γ ά λ η ςδ ε ρ ώ μ η ς ,τ ά Χ δ } · ώ νΙ π ι σ χ ε ΐ να μ α ρ τ ή μ α τ α .Π ά ν τ ω νγ α ρά λ ε ξ ί χ α χ ο ντ ω νδ ι αφ ω ν ή ςα μ α ρ τ α ν ο μ ί ν ω ν, ώ ςχ α ϊπ ρ ό τ ε ρ ο νε ί π ο ν ,ή σ ν χ ί α, γ π α ν τ ίτ ωρ ά δ ι ο ν χ ρ ή σ θ - α ι· π ο λ λ ο ίδ ε1 0 8 4

δ ι ατ ο λ ά λ ο νχ α ϊα μ ε τ ρ ο ε π έ ς ο ύ χε υ ρ ί σ κ ο υ σ ιπ ε ρ α ς ΡΙ π ι θ - ε ϊ ν α ιτ ωλ ό γ ω .§ . 4 4 . Τ α ν τ α ι ςχ α ϊτ α ϊ ςπ α ρ α π λ η σ ί α ι ςτ ο μ α ϊ ς

χ α ϊδ ι α σ τ ο λ α ΐ ςτ ω νπ ρ α γ μ ά τ ω νε ν τ ρ α φ ε ϊ ςχ α ϊΙ ν α -σ χ η & ε ϊ ςό α σ τ ε ί ο ς ,α ρ 'ο ν χε ί χ ό τ ω ςε υ χ ε σ & α ια νδ ό - ξ α ιτ ο νΙ σ μ α ή λζ η ν ,ε ϊ μ ηδ ύ ν α τ α ικ ν ο φ ο ρ ή σ α ίπ ω6 1 7τ ο νΙ σ α ά κ; Τ ι ο υ νο χ ρ η σ τ ό ς& ε ό ς ;ι Ε να ί τ η σ α ·

Μ , μ έ ν ωδ υ οδ ί δ ω σ ι,

χ α ϊτ ο ε λ α τ τ ο νε υ ' ξ α μ έ ν ωχ α ρ ί ζ ετ α ιτ ο μ ε ί ζ ο ν .Ε ί π εγ α ρ ,φ η σ ϊ ,τ ωΑ β ρ α ά μ , Ν α ϊ ,

ϊ δ ο υΣ ά ρ ρ αή γ υ ν ήσ ο ντ ε ξ ε τ α ιν ι ό ν .* ) Ε ύ & ν β ο -λ ό ςγ ε η σ υ μ β ο λ ι κ ήά π ό χ ρ ι Ο ι ςή Ν α ι .Τ Ι γ α ρΙ μ π ρ ε π ί σ τ ε ρ ο ν ,η τ α ά γ α & άΙ π ι ν ε ΰ ε ι ν& ε ο ΰ ,χ α ϊτ αχ έ ω ςο μ ο λ ο γ ε ΐ ν; Ά λ λ *ο ΐ ς ε π ι ν ε ν ε ιτ ο & ε ~ ο ν, α π α ςά φ ρ ω νά ν α ν ί ν ε υ κ ε ιΤ ή νγ ο ν νΛ ε ί α νμ ι σ ο υ μ έ ν ηε ι ς ά γ ο ν σ ι νο ίχ ρ η σ μ ο ίδ ι οχ α ϊτ ο ι α ύ τ η ςέ τ υ χ επ ρ ο ς -ρ ή σ ε ω ς .Έ ρ μ η ν ε υ & ε ϊ σ αγ ά ρε σ τ ί νά ν α ν ε υ ο μ ί ν ηχ α ϊχ ο π ι ώ σ α' δ ι ατ ο π α ν τ α ςή μ α ςά ρ ε τ ή νά π ο σ τ ρ ί φ εσ & α ιχ α ϊ κ ο π ώ δ ην ο μ ί ζ ε ι ν, Ι π ι τ ά γ μ α τ αο ν χη δ έ απ ο λ λ ά κ ι ςϊ π ι τ ά τ τ ο ν σ α ν .Ά λ λ ατ ο σ α ν τ η ςα π ο δ ο χ ή ςη ξ ί ω τ α ιπ α ρ άτ ω νη γ ε μ ό ν ω ν, ω ς τ ετ ή νμ ή τ ρ α νν π 'α υ τ ό νδ ι ο ι χ & ε ΐ σ α ν, σ π ο ρ ύ ν& ε ί ο υγ ο ν ή ςπ α ρ α δ ε ξ ά.

σ & α ι ,π ρ ο ςτ ή ντ ω νκ α λ ώ νΙ π ι τ η δ ε ν μ ά τ ω νχ α ιπ ρ ά , 'ξ ε ω νγ ε ν ε σ ι ν .Μ ά & εο υ ν ,ω ' ψ υ χ ή, ο τ ικ α ϊΣ ά ( > ρ α ,ή α ρ ε τ ή ,τ ί ξ ε τ α ίσ ο ιυ ϊ ο ν, ο νμ ό ν ο νΆ γ α ρ ,ή μ ί σ ηπ α ι δ ε ί αΙ χ ε ί ν η ςμ ε νγ ά ρτ ύΙ γ γ ο ν ο ν ,δ ι δ α χ τ ο ν ,τ α ν -

* ) Ο β η .1 7 ,1 9 .

Page 217: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 217/335

Ρ Η Ι Ι , .1 1 Ι Ό .Ό ΕΜ ϋ Τ .Ν Ο Μ Ι Ρ ί ϋ Μ .§ . 4 4 .2 0 9

τ η ςδ ε π ά ν τ ω ςα υ τ ο μ α & έ ςΙ σ τ ι .Μ η& α ν μ ά σ 7 ] ς ,άπ ά ν τ α φ έ ρ ω νσ π ο υ δ α ί αο & ε ο ς, η ν ε γ κ εχ α ιτ ο ϋ τ ο

• τ ογ ί ν ο ς, α π ά ν ι α νμ ε νέ π ιγ η ς ,π ά μ π ο λ υδ εε νο έ > -ρ α ν ο ι .Μ α & ο ι ςό ' α νά π ν τ ω νά λ λ ω ν, Ι ' ξω νσ ν ν έ -

Ό ν ι η χ ε νά ν θ ρ ω π ο ς .* Λ ρ άγ ε ·ο ι δ φ & α λ μ ο ιδ ι δ α χ & έ ν -τ ί ίο ρ ι ό σ ι; Τ ίδ ε ο ι μ ν χ τ η ρ ε ς ;Ό σ φ ρ ώ ν τ α ιμ α θ * η σ ε ι ;ά π τ ο ν τ α ιδ ε α ίχ ε ί ρ ε ς, η ο ιπ ό δ ε ςπ ρ ό ί α σ ι ,χ α τ 'ε π ι -τ ά γ μ α τ α ηπ α ρ α ι ν έ σ ε ι ςυ φ η γ η τ ώ ν, Α \δ ευ ρ μ α ϊκ α ίφ α ν τ α σ ί α ι>— π ρ ώ τ α ιδ ' ε ϊ σ ι να ύ τ α ικ ι ν ή σ ε ι ςκ α ί

π ε ί σ ε ι ς· ψ υ χ η ς-— δ ι δ α σ κ α λ ί ασ υ ν έ σ τ η σ α ν; Π α ρ αί ϊ ί σ ο φ ι σ τ Τ ;φ ο α η σ α ςο ν ο υ ςη μ ώ ν ,ν ο ε ΐ νκ α ικ α τ α -λ α μ β ά ν ε ι νέ μ α θ ε ;. Π ά ν τ ατ α ν τά̂ φ ι έ μ ε ν αδ ι δ ασ κ α λ ί α ς ά π α ν τ ο μ α τ ι ζ ο ν α ηφ ύ σ ε ιχ ρ η τ α ι -π ρ ο ς τ ά ςο ι -χ ε ί α ςε ν ε ρ γ ε ί α ς .Τ ίο ί νε τ ιΟ - α ν μ ά ζ ε ι ς, ί ί κ α ιά ρ * -τ η νΰ ί π ο ν ο νκ α ιά τ α λ α ί π ω ρ ο ν6 ϋ ε ό ς ό μ β ο η σ ί ' . ^μ - ψ -δ ε μ ι ά ςδ ε ο μ έ ν η νΕ π ι σ τ α σ ί α ς, α λ λ 1ε ξ ά ρ χ η ςδ λ ό -

κ λ η ρ ο νκ α ιπ α ν τ ε λ ή ) Ε Ικ α ιμ α ρ τ υ ρ ί α νβ ο ν λ ε ιλ αβ ε ί ν, Μ ω ν α έ ο ι ςα ξ ι ο π ι σ τ ο τ έ ρ α νε ν ρ η σ ε ι ς; Ο ςφ η ~ί η : τ ο ΐ ςμ ε νά λ λ ο ι ςά ν & ρ ώ π ο ι ς· σ , π ργ η ςε ί ν α ιΐ ά ζΤ ^ Ο ψ άς , : μ ό ν φδ * ά τ ι 3ο υ ρ α ν ο ύτ ω ό ρ α τ ι κ ω .Τ α ΐ ςμ ε νο ν νά π όγ η ς, ' κ α ι ά ν θ ρ ω π ο ιγ ε ω π ό ν ο ισ υ η ρ γ ο ϋ α ι ' τ ά ςδ ε ά π' ο ν ρ α ν ο νν ε ί φ ' ε ι' χ ω ρ ί ς■σ υ μ -■ η φ ί ' ξ ε ω ςε τ έ ρ ω ν, ο μ ό ν ο ς α υ τ ο υ ρ γ ό ςθ - ε ό ς .1 0 8 5Κ α ι μ η νλ έ γ ε τ α ι , VΙ δ ο ύυ ωΛ μ ΐ νά ρ τ ο υ ς« π 3Ρ ,ο υ ρ α ν ο ύ .* ) Τ ί ν αο ν νά π ο τ ^ ο φ ' ^ η νε ν δ ί κ ω ςυ ε -

6 1 8σ θ α ιλ έ γ ε ι ,ο τ ι μ ητ η νο ν ρ ά ν ι ο ν>σ ο φ ί α ν ; Η νΜ . ά ν ω θ - ε νε π ι π έ μ π ε ι τ α ΐ ςΊ ' μ ε ρ ο να ρ ε τ ή ςε χ ο ν σ α ι ςψ υ -

χ α ΐ ς, ο ψ ρ ο ν η α ε ω ςε ν & η ν ί α νκ α ι ε ν ε τ η ρ ί α νέ χ ω ν ,κ α ϊτ ά ' ό λ αί ί ρ δ ω ν, κ α ιμ ά λ ι σ τ αε ν Ί ε ρ αε β δ ό μ η ;η ν' σ ά β β α τ ο νκ α λ ε ί .Τ ό τ ε -γ ά ρτ η ντ ω να ν τ ο μ α * ·ί τ ώ νά γ α & ώ νφ ο ρ ά νε σ ε σ θ α ι - ,φ η σ ι ν, ο υ κε ξ ' ό λ η ςτ έ χ ν η ςα ν α τ ε λ λ ό ν τ ω ν, ά λ λ 'α υ τ ο γ ε ν ε ΐχ ν , ια ν ν ο -

· ) Ε χ ο < 1 .1 β ,4 .

Page 218: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 218/335

2 1 0Ρ Η Η » . Ι ϋ Ο . Ο ΕΜ ϋ Τ . Τ ί Ο Μ Ν Ι Ι Μ .} . 4 4—4 6 .

τ ί λ ΐ Γφ ύ σ ε ιβ λ α σ τ α ν ό ν τ ω ν ,χ α ϊ τ ο υ ςο ι κ ε ί ο υ ςφ » -ρ ό ν τ ω νκ α ρ π ο ύ ς .

4 5 . Τ έ ' ξ ε τ α ιο ν νσ ο ϊή α ρ ε τ ήν ϊ ό ν γ ε ν ν αΜ α ρ ί ν α - ,* ) π α ν τ ό ςά π η λ λ α γ μ έ ν ο ν& ή λ ε ο ςπ ά & ο ν ςχ α ϊκ α λ έ σ ε ι ςτ ο ό ν ο μ ατ ο ν/ ν ϊ ο ν, τ ό π ά θ - ο ς, ό π ε ρα ν ε π 'α ν τ ί οπ ι χ & η ς, π ε ί σ ηδ ε π ά ν τ ω ςχ α ρ ά νώ ς τ εκ α ιτ ο σ ύ μ β ο λ ο να υ τ ή ςό ν ο μ α& η σ ε ι ς ,γ έλ ω τ α .Κ α & ά π ε ρλ ύ π ηκ α ιφ ό β ο ςΙ δ ί α ςά ν α φ & έ γ

ε χ ο ν σ ι ν, « ς α ντ ο β ι α σ ά μ ε ν ο νκ α ϊκ ρ ά τ η σ αό ν ο μ απ ο ι ή σ γ ιπ ά & ο ς 'ό ν τ ω ςε ν β ο ν λ ί α ικ α ιτ ν φ ρ ο * -α ύ ν α ι φ ν ο ι κ α ΐ ςε χ φ ω ν η σ ε σ ι νά ν α γ κ ά ζ ο ν σ ιχ ρ η σ & α ιω νο ν κα ν ε ν ρ ο ιτ ι ς κ υ ρ ι ω τ έ ρ α ςκ α ιε υ Θ ν β ο λ ω τχ λ . ή σ ε ι ς, κ α ι α ν τ υ γ χ ά ν ο ιπ ε ρ \τ ά ςκ λ ή σ ε ι ςσ ο -- φ ό ς .Λ ι οφ η σ ι ν, ^ Ε υ λ ό γ η χ αα υ τ ό ν, α υ ξ ή σ ωα ν ~■ 3 0 *, π λ η & ν ν ώ, δ ώ δ ε κ αε & ν ηγ ε ν ν ή σ ε ι , * * )τ ο νχ ύ κ λ ο νκ α ϊτ ο ν' χ ο ρ ό νά π α ν τ α τ ω νσ ο φ ι σ τ ι κζ ι ρ ο π α ι δ ε υ μ α τ ω ν .Τ η νδ ί δ ί α θ - ή χ η νμ ο υσ τ ή σ απ ^ ρ ο ς' ϊ σ α ά χ, ν αε κ α τ ε ' ρ α ςα ρ ε τ ή ςτ ο ά ν & ρ ώ πμ ε τ α π ο ι η τ α ιγ έ ν ο ς, δ ι δ α κ τ ή ςτ ε χ α ϊα ν τ α μ α & ο ϋτ βμ ε ν *ά σ & ί ν έ σ τ ε ρ ο νδ ι δ α σ κ ό μ ε ν η ς, έ τ ο ι μ η ςδ ε τ ο 1 & ?( Μ ο μ έ ν ο ν .Γ · ι · > · »; > ι » Γ. ' · , * ' ν

ι ^ . 4 & . Ε ι ςδ ε τ ο νκ α ι ρ ό ντ ο ϋ τ ο ντ ί ξ ε τ α ί σ ο ιφ η σ ϊ ν, ή σ ο φ ί αχ α ρ ά ν . Π ο ί ο ν, ω & - α υ μ α σ ιτ α τ ε ,δ ε ι κ ν ύ ε ι ςκ α ι ρ ό ν ;' Ήτ ο νυ π όγ ε ν έ σ ε ω ςί ί δ ε * -χ τ ο ν μ ό ν ο ν ;Ο γ α ρά λ η θ - ή ςα υ τ ό ςε ϊ ' ηκ α ι ρ ό ς, α ν α στ ο λ ήτ ω νό λ ω ν ,ή ε ύ π ρ α ξ ί αχ α ιί ί κ α ί ρ ί αγ η ς ,ο ι · ·■ ρ « » ' ο ϋ, τ ω ν .μ ε τ α ξ ύφ ύ σ ε ω ν ,ζ ώ ω νό μ ο ΰκ α ιφ υ τ ώ να π ά ν τ ω ν . Ο & ε νκ α ϊΜ ί α ν σ η ςέ & ά ρ ρ η σ ε νε ϊ π ε ΐ ντ ο Τ ςι ι π ο δ ε δ ρ α κ ό σ ικ α ϊμ η& έ λ ο υ σ ιτ ο νυ π έ ρα ρ ε τ ή ς« ρ α —■ α Ο ^ α ιπ ό λ ε μ ο νπ ρ ο ςτ ο υ ςά ν τ ι τ ε τ ν . γ μ έ ν ο υ ς, Ι 4 φ έ -α τ η Ϋ . ε νο κ α ι ρ ό ςά π 'α υ τ ώ ν ,ο δ εκ ύ ρ ι ο ςε νη μ ΐ ν .φ )Μ ό ν ο νγ α ρο ν κά ν ν ι χ ρ ν ς ο μ ο λ ο γ ε ί τ ο ν3 · ε ό νκ α ι ρ ό ν ,

' ) Γ . ο η .1 7 , 1 9 .—» * )Ι & Μ .τ . 2 0 .—* * ' )Ο β ι1 8 ,Ι Ο .γ ) Ν η ι η .ϋ . 9 . ,

Page 219: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 219/335

Ρ Η Ι Ι . .Ι ϋ Ο .Ο ΕΜ ϋ Τ .Ν Ο Μ Π ϊ ϋ Μ .$ .4 6 — 4 8 .2 1 1

ο ς π α ν τ ό ςμ ε νά σ ε β ο υ ςμ α κ ρ ά νά φ έ σ τ η χ ε ν ,ά ρ ε τ υ * -α α ι ςδ έ έ μ π ε ρ ι π α τ ε ΐ ψ υ χ α ΐ ς * Π ε ρ ι π α τ ή σ ωγ α ρ ,ψ η σ ι ν, ε νν μ ΐ ν, χ α ιΤ σ ο μ α ιυ μ ώ ν& ε ό ς .* ) Ο ιδ ε

. τ μ ςώ ρ α ςτ ο νε τ ο ν ςκ α ι ρ ο ύ ςε ί ν α ιλ έ γ ο ν τ ε ς ,ο νχ ν ~Ι Μ 9 ρ ί ω ςχ α τ α χ ρ ώ ν τ α ιτ ο ι ςο ν ό μ α α ι ν' ί ΐ τ εμ ηπ α ν ντ ά ςΙ Λ . ψ ΰ σ ε ι ςτ ω νπ ρ α γ μ ά τ ω νη κ ρ ι β ω χ ό τ ε ς, α λ λ άπ ο λ λ ο ί1 0 8 0

τ ο νε ι χ ημ ε τ έ χ ο ν τ ε ς .. _ Ρ .4 7 . Έ π ι τ ε ί ν ω νδ ετ ο κ ά λ λ ο ςτ ο νγ ε ν ν ω μ ί ν ο ν

φ η σ ι να ν τ ό ε ντ ω Ι ν ι α ν τ ωτ ωε τ έ ρ ω * * )γ ε ν ν η -

θ - η α ε α & α ΐ ' ί ν ι α ν τ ό νέ τ ε ρ ο νο υ τ ο νχ ρ ό ν ο υμ η ν ν ω νδ ι ά σ τ η μ α, ο τ ι ι ΐ ςα ε λ η ν ι α χ α ΐ ςη η λ ι α χ α ΐ ςά ν α μ ε τ ρ ε ί -ΐ α ιπ ε ρ ι ό δ ο ι ς 'α λ λ άτ οε / . τ ο π ο νχ α ι' ξ έ ν ο νκ α ιχ α ι ν ό νό ν τ ω ς, έ τ ε ρ ο ντ ω νδ ρ ω μ έ ν ω νκ α ια ϊ σ θ - η τ ώ ν, Ι νά -σ ω μ ά τ ο ι ςκ α ιν ο η τ ο ΐ ςε ξ ε τ α ζ ό μ ε ν ο ν, ο π ε ρτ οχ ρ ό ν ο υπ α ρ ά δ ε ι γ μ ακ α ιά ρ χ έ τ ν π ο νε ΐ Κ η χ ν , ', α Ι ώ ν α .Λ Ί ώ νδ ί α ν α γ ρ ά φ ε τ α ιτ ο νν ο η τ ο ύβ ί ο ςκ ό σ μ ο υ, ώ ςκ α ι α Ι ~

σ & η τ ο νχ ρ ό ν ο ς .Έ νω ϊ ν ι α ν τ ώκ α ι τ η νε κ α τ ό -ο τ ε ν ο ν σ α νε ν ρ ί σ χ ε ιχ ρ ι & η ν ,* * * δ̂ τ ά ς & ε ο ΰχ ά ρ ε -τ α ςΙ π ϊγ ε ν έ σ ε ιπ λ ε ι ό ν ω νσ π ε ί ρ α ςά γ α θ - ώ ν, ' ί ν *ώ ςπ λ ε ί σ τ ο ιτ ω νΙ π α ' ξ ί ω ντ ν χ έ ϊ νμ ε τ α λ ά β ω α ι ν .^ 4 λ λ άγ α ρτ ωσ π ε ί ρ α ν τ ικ α ιϋ ε ρ ί ζ ε ι νε ϋ - ο ς ·ο α έ σ π ε ι ρ εμ ε ν ,έ π ι δ ε ι κ ν ν μ ε ν ο ςτ η νέ χ & ρ ά νφ & ό ΐ ' ο νκ α ικ α κ ί α ςά ρ ε τ η ν ,ε ν ρ ε ΐ ν δ ε ,ά λ λ 'ο υ& ε ρ ί σ α ιλ έ γ ε τ α ι .Ό γ α ρσ τ ά χ ν ν

α δ ρ ο τ ε ρ ο ντ ω νε υ ε ρ γ ε σ ι ώ νκ α ιπ λ ή ρ ηπ ε π ο ι η κ ώ ς ,ε ' τ ι -ρ ο ςη ν ,ο ε ν τ ρ ε π ι σ ά μ ε ν ο ςκ α ιε τ ο ι μ α σ ά μ ε ν ο ςέ λ π ί δ α ςμ ε ί ζ ο ν ς, κ α ιπ λ ε ί ο ν ςδ ω ρ ε ά ςπ ρ ο έ & η κ ετ ο ι ςζ η τ ο ν σ ι νε ι ςε ν ρ ε σ ι ν .

§ . 4 8 .Τ ο Σ υ ν ε τ έ λ ε σ ελ α λ ώ νπ ρ ο ς α υ τ ό νΫ )ϊ σ ο νέ σ τ ιτ ω, τ ο νά χ ρ ο α τ η να υ τ ό νε τ ε λ ε ί ω σ ε ,κ ε ν ό νο ν τ ασ ο φ ί α ς π ρ ό τ ε ρ ο ν, κ α ια θ α ν ά τ ω νλ ό γ ω νέ π λ η -

ρ ω σ ε ν .- Ε π ε ίδ ε τ έ λ ε ι ο ςδ μ α & η τ ή ςΙ γ έ ν ε τ ο, ά ν έ β ηκ ι ' ρ ι ο ςα π ό' Λ β ρ α ά μ· δ ή λ ω ν, ο ν χο τ ιδ ι ε ζ ε ν χ & η, —

, * )1 · τ .2 6 ,1 2 .—» · ;Ο β η .1 8 , 1 0 .— * )0 · η .2 β ,1 ί ., ' + )Ο β η .1 7 ,2 2 .

Page 220: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 220/335

2 1 2Ρ Η Η , .1 1 0 » .Ο ΕΜ ϋ Τ .Ν Ό Μ Ε Υ ϋ Μ .§ .4 8 .

φ ΰ σ ε ιγ α ρΟ - ε ο ΰό π α δ υ ςδ σ ο φ ό ς—ά λ λ ατ όΙ κ ο ί σ ι ο ντ ο νμ α & η τ ο νβ ο υ λ ό μ ε ν ο ςπ α ρ α σ τ η α α ι, ν α, ω ς π ε ρϊ μ α & ε ,μ ή κ ε τ ιε φ ε σ τ ί ϋ τ ο ςτ ο νδ ι δ ά σ κ ο ν τ ο ς ,χ ω ρ ί ςά ν α γ χ η ς, α υ τ ό ςε π ι δ ε ι κ ν ΰ μ ε ν ο ς, ί & ε λ ο ν ρ γ ωκ α ια ν -τ ο κ ε λ ε ν σ τ ωπ ρ ο Θ - υ μ ί αχ ρ ω μ ε ν ο ς, ε ν ε ρ γ ή δ ι *ε α ν τ ο ν .Λ ί δ ι ο σ ιγ α ρο δ ι δ ά σ κ α λ ο ςτ ωμ α & ό ν τ ιτ ό π ο ν ,π ρ ο ςτ η νί ί ν ε νυ π ο β ο λ ή ςε κ ο ν β ι ο νμ ε λ ί τ η ν, ά λ η σ τ ο νμ ν ήμ η ςΙ γ χ α ρ ά τ τ ω νβ ε β α ι ό τ α τ ο νε ί δ ο ς .

Page 221: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 221/335

Π Ε Ρ ΙΤ Ο Υ

Θ Ε Ο I I Ε Μ Π Τ ΟΥ ΣΤ 0 Υ 2Ο Ν Ε Ι Ρ ΟΥ 2 . '

Α Β Ο Ι Γ Μ Ε Ν Τ ϋ ΜΙ , Ι Β Η ΙI

Ό ΕΕ ΟΡ ϋ Ο ΒΑ Β Ε ΟΜ Ι Τ Τ Α Ν Τ ϋ

8 0 Μ Ν I Α .

( Ο ί .Ο β η .2 8 ,1 2 · φ | 0

/ ^ ο η ι η ϊ ο Γ Κ ί ι », ι ρ Α βά ί τ ί η ί ΐ ι ι ι 'ι η ϊ ΐ Ι π η Ι τ ί Γ ' ,ν ν Ϊ Λ ββ η ο ΐ© * © 5 .Π ί ί Γ Ο ί ι ίη η »Θ 5 (, ' η η η η ι ΐ ο -η θ δ ί Γ . 1ΐ ή έ η βλ ι ι ι β η ΐ βπ η ϊ τ β η ίμ λ ο υ θ Ι π γ, α ϊ ,ΐ | η η θ* 1 ί ν ί η ί ΐ ι ΐ 83 π η ίο ο ο α ί ΐ η, τ ϊ Λ ο Γ βΚ ο ο β ί .Κ ϊ α β - 'Μ ΰ ι ΐ ί3 0 ΐ η ι ι ί ι ι ι ηε ι » 1Ι α υ ο Ι η5 ί η ( ρ ι ο ο ο ^ ΐ β δ ί β ι ι ιί ΐ ΐ β ι η5 0 α 1 α ι ητ ϊ -

( I ) , Ρ π Ι β η δ( . { ΐ ΐ Α Γ ί α δ} α ( χ α οά ί & α ι $ $ Ί ΐΙ ; ι ο ο 1 > Η 5, β τ ι η ΐ χ ί -Ι η ι π θ δ ΐ· ο ϊ β η ΐ ί α θ« ι ΐ ϊ α Γ β ω β η ί ϊι ϋ ο ϊ ΐ η Γ, ( ρ ι Ϊ Αθ χ^ π . ι -Ι π ο γθ ΐ β ι η β η ΐ ί δι η η η ά ί„ β Ιη ο ι η ί ι ι ϋΙ τ ϊ αβ ο Ι λΪ η 1 ε 1 ] ί £ ίρ θ 3 $ η η (*( ^ λ γ Ι λν β Γ Ο? ο ο θ ΐ η ι ηβ ΐ ι η β η β, η ο ηβ ο ί τ ΐ^ 6 ? ( 1ο γ θ ι Ι ϊΙ λ π Ι π ι ι ιρ ο β β π η ΐ( 3- 7 ) . ί ) η ϊρ α ί β η ι αί Ι Ι α ι ι ι( $ ο ϊ * η ΐ ί ί ΐ ι η) ( Ι θ Γ θ Ι ί ι τ ς η ί ΐ5 ί βρ ΐ ί Γ ν β η ί ΐί α Ο ΐ ^ η ί Γ α ι η, β ε ι ι β η υ ϋ ΐ« χ ι η υ ο ί η ι η ,ί η ς μ αΓ € § ϊ ο η βη ο ηω β η π ι ι ί α ι ι ι, η ι $ ί, α ϊ 8 0 1 1 5 1 1 », ΐ ρ ι β ί β η η *β η η ΐμ « Γ »η ο $ Ι ηϊ η ΐ έ ΐ ΐ ΐ -^ ί Β Η ί β, ϋ ο ^ η ο β ο ί ΐ ι η ι ι β( 8- 1 θ ) . Ι ι Ο ο α β5 ο α ϊη ο ΰ β Μ Ϊ ΙΙ η ο ο υ ι ι * ,

. Γ Α Ι Ϊ Ο( Χ 6 / 0 ζ )6 β Ιχ ΐ ΐ τ ΐ ΐ ΐ ί ΐ, ( { Π Α Ρ ,δ ί ϋ Π ίΡ ΐ Ο θ Ι β Γ Α Θί η ίΡ ΐ Ι ί ^ β η ΐ ί Λ βι > ο ο 1 β 5 ΐ β 3( η π ς β ί ί ), η ι ί β ο τ Ϊ Γ ί α ί β ι ι ι& 0 ϋ Ι ί ΐ η ί ί 1 ι η 3Α ΐ ι χ ί ΐ ί οι η ί Η ί ΐ π Γ

( ί ΐ .1 2 · ) .Κ λ ι λ̂η η η τ ί οη ο ηϋ ο α »ί η δ βΙ ι ο η ι ί η ί βω κ η ί ε ι η, α ϊί \ Λί θ Γ Γ Η ϋ ΐ? ο ο Ι Ι π β ί Γ ί ΐ ΐ ,ί η η οΓ ί ΐ ΐ ί ο ι ί θ βζ λ ά γ ο ί9 η η ^ ΐ Υ ί )α η ϊ ι η ο• Ι Γ ι ι Ι ^ β η Ι( ΐ3 ) · [ Ε χ ρ ο η ΐ Ι η Γ^ α η ύ π ι ρ ί ο χ· ο 1 ί »ί ί ^ ι ι ί η ο η ΐ ϊ ο« ι ν β ΐ ί ο η( 1 4 . 1 5 · ) )ε ( < | α 3 ΐ ηο Ι >γ ι μ πΑ ΐ η ϊ ε υ ΐ η ι ηρ Γ Ο χ ί ι α ο, ο ^ α ο ι ΐπ η ί ο α ο *Ι ί Α υ β Ι, η ο ηρ » · ορ ϊ « π ο Γ β( 1 < > { γ α Ι ι 6 γ θΙ ί ο β Α ΐ( | 6 - 1 8 · 1 ·Ι 1 Ηλ ό / ο »( * $ ι ί α 1 * * ι ί Η ΓΙ ί ο η ί ϊ, φ κ ι ι κ ί ο4 « τ ί Γ Ϊ ο α *η ( 1γ Ϊ Γ ΐ ι ι Ι < ? ι ηϋ ο η & , θ φ ί ο π -ι ί α υ ιί Ι ο ϋ ρ ο Γ ί ΐ η ΐ. ( 1 9 ) .Ι - ' · ρ ί 5, α τ ι ι * ι ι ις η ρ ί ΐ ίβ ϋ ρ ρ ο & ι η ΐΙ β ώ υ Ι / α * ,

Page 222: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 222/335

2 1 4 Ρ Η Π . .Ι ϋ ϋ .Ό Εδ Ο Μ Ν Π β .I , .I . } .1 .

ΐ η ι ΐ ϊ ε & ΐ, τ ί ΐ Λ ί π( ΐ 5 ε θ 1 ί θ ί ΐ ι ηβ » βύ η τ » ι ηβ ΐ η β τ α ι η η ο β η ι α( 2 0 ) .5 ο η 1 α, η π ί ΐ ι ηϊ ι χ& ο ι ι ι η ί πτ χ * 1 ί Ι, 8 ) ΐ η Ι ι θ 1 η ι η β δ ΐη ί * Γ Ϊ 5, η η ^ θ ΐ ΐΛ ΐ ι ί -

ι η α ι - ι ι ι η ,( ^ π ϊ ΐ ι α βΙ ι ΐ οί η ε ο Ι ΐ ι ι ΐ Γ( 2 1 - 2 . 3 ) .Β θ 3ί ^ 1 1 0 * ] . 1 1 61 ι « ι η « η * »Ι ΐ α ο ι τ ι η η ί θ »ϊ Ι Ι αι ο β ί α5 7 ΐ ΐ Ι ι ο ] Ϊ Γ βί ι κ Ι ϊ ο . - ϊ Γ βτ ϊ Λ θ ϊ ι ι γ( 2 4 ) .Α τ ο ί κ υ ι —ς β ί η ββ δ ΐά β η β, ι ί ο ι η ϊ η π δι ι η ί ν 6 Γ 5 Ϊ( 2 5\ — Ο ρ ϊη ο ι η ρ ηϊ η τ ο ΐ -ν ί ΐη ο ΐ ϊ ο η β ι η1 » θ η € ί τ φ θ η ι Ϊ Α β, » Λ β ίβ ^ Μ ΐ ί η ί ^ ι ι β& β η ρ £ ο θ η ι Λ ί ΐ θη οΓ 6 -§ ί » θά ί ^ η ί ΐ η ΐ ί »( 2 6 .2 7 ) .1 Π > ' ,' φ ι ϊί η ( Ι β οΓ ι ά ρ ι ηο ο ΐ ΐ ο ο η ΐ, η ο »β 5 ΐ( | η ο < 1Ι ΐ ι α β η Ι; ά β η βΟ ι ί ι ι ιρ ΐ ο 3 ρ Γ Ο ί ο ^ ϊ Ι( 2 8 - 3 0 ) ,6 0 5 γ | ι ι * ,• ί, ( τ α ϋ θβ π η ΐι β η β ο π ι η, η μ η ΐ β« ι η α τ β η η ΐ, 3 6Γ β Λ ι ι ο ί Ι( 3 1 ., 1 2 ) .—Χ ι ΐ 8 ΐ » 1 > ϋ β 5β 5 5 θΓ β 8Ι ι η ι η * η η 3( ϊ ' ο ο β ί π Γβ ο ι ι ι η ΐ ο ,φ ΐ θ ( 1ΐ ι η -η π Ι 1 β ί ) , ι Ι Π Γ Ι . ι ο υ ί κ )η ρ ι ι ι ΐ/ . ι α ί ι α π α ι ηΛ ? ί ; β η ΐ ί( 3 3 - 3 0 ) .Ρ ο η Ι ϊ ί ρ χϊ η Ι β η · ρ ) οά β ία Ι Ι θ γ ο, ι η π η < 1 ο, ε β Ιι μ Ι ϊ οφ ί τ ί η η; 3 7 Ί ΐ ι 1 > ο ι η ι ητ ρ γ ΙΙ ι ο ι η ί ι ι ί β( Γ . ι ( ί ο η Ϊ 3Ι ι η ι η η η η θ )6 8 1ρ ο η Ι ί Γ β χ3 β η 8 Ϊ Ι > ΐ ] Ϊ 5, ι ^ η ίδ α ε π ι» Ι ΐ Ρ η # »Ι β ι ί ι ρ Κ, Λ Μ ο ' τ ΐ βί Μ Ι ι ΐ Β Ι Ϊ ,[ κ Ι ι ι ι ί η ϋ ΐ Γ . ι Ι .β * 0 .( 3 7 - 4 0 ) .Π η Ι ΐ υ( Ι ϊ ν ΐ η αχ η Ι β Γ ί Ι π ι ητ ί ο β δ( 1 ( ' ΐο ΐ ϊ ΐ ΐ, ί ΐ αη ΐ ΐ ρ 8 ΑΘ 1 Ϊ Α 1 Π ' ι ΐ βΑ ϊ ο η ι ι ΐ Γ( 4 ΐ ) .Ο β Ι ί ί Γ ι ι ι ηΓ β 3Α ί ν ί η Α βδ θ ] . τ β8 α η Ι3 ΐ α Ι ) ϊ 1 β 3; ς π Μ »ο Ι >ι ζ ι ηί ι ι Ι ι ι ι ι η Α η Ϊ 3η ο ηη ί ι η ι αι ι τ Ι α Γ ί ηρ ο η ο ι η ΐ β> * 6 ϋ» ο 1 ί( Ι β αρ ϊ *Ο Ι£ γ ι ι ι 31 1 ( 1 6 31 ι ; ι ϋ Ρ ί ι < ΐ Λ6 3 1( 4 2 .4 3 ) .

0 2 0§ >1 . Η μ ε ν ρ ί νπ ρ οτ α ν ι η ςγ ρ α φ ήπ ε ρ ι ε ί χ ε5 6 5Μ . τ ο ν ςκ α τ άτ όπ ρ ώ τ ο νε ί δ ο ςτ α τ τ ο μ έ ν ο υ ςτ ω νό ν ε ί ρ ω ν

& ι ο π ψ π τ ω ν, ε φ 'ο υ τ ο& ε ϊ ο ν ί λ έ γ ο μ ε νκ α τ άτ η νι δ ί α νν π ο β ο λ η ντ ά ςε ν τ ο ι ςν π ν ο ι ςε π ι π έ μ π ε ι νφ α τ -τ α σ ι α ς .η ν τ α ν τ ηο ι , ω ςα νο ί ο ντ ί γ , ο ψ . ω ~

α ο μ ε ντ ο υ ςί ψ α ρ μ ό ζ ο ν τ α ςτ ωδ ι ν τ ί ρ ω .Λ ί ύ τ ε ρ ο νδ ίε ί δ ο ς, ε νω ο η μ έ τ ε ρ ο ςν ο ν ςτ ωτ ω νο λ ω να ν γ χ ι ν ο ν- μ έ ν ο ςε ' ξε α υ τ ό νχ α τ έ χ ε ϋ & α ίτ εχ α ϊϋ · ε ο φ ο ρ ε ΐ σ 9 · α ιε δ ό -

χ ε ι ,ω ς ι κ α ν ό ςε ί ν α ιπ ρ ο λ α μ β ά ν ε ι νχ α ϊπ ρ ο γ ι ν ώ σ χ ιτ ι τ ω ν μ ύ Χ ό ν τ ω ν . Ο ν α ρδ ίε σ τ ιπ ρ ώ τ ο νο ί χ ε ΐ ο νι ί ί ίτ ωσ η μ α ι ν ο μ ί ν ψ, τ ό ψ α ν ε νί π ιτ η ς ,ο ν ρ α ν ο χ Ώμ α χ ο ς τ ο δ ε, Κ α ιε ν ν π ν ι ά σ & ηΊ α χ ώ β, χ α ι ι δ ο νχ λ ΐ -

μ α ' ξΙ σ τ η ρ ι γ μ ί ν ηε ντ ι ) γ ι ) ,η ςη κ ε φ α λ ήυ φ ι κ ν ε ΐ τ οι ΐ ςτ ό ν .ο ν ρ α ν ο ν· κ α ιο ι ά γ γ ε λ ο ιτ ο ν& ε ο να ν έ β α ι ν α νχ α ικ α τ έ β α ι ν α νΙ π 'α ν τ η ς ·κ α ιΙ δ ο νκ λ ΐ μ α ξΙ σ τ η ρ ι γ μ ίν ηΙ ντ τ \γ η, χ α ο κ ν ρ ι ο ςί σ τ η λ ω τ α ιε π 'α ν τ η ς' κ α ιά π ι ν , ί γ ώε ϊ μ ιό & ε ό ςΑ β ρ α ά μτ ο νπ α τ ρ ό ςσ ο ν ,χ α ) ό& ε ό ςΊ σ α ά χ ,μ ήφ ο β ο ν· τ ή νγ η νί φ 'η ςα νκ α & ε ν δ ο ι

Page 223: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 223/335

- Ρ Η Ι Ε .Ι ϋ Ό .Ό Ε8 0 Μ Ν Π 8 .Ι , . Γ .( . 1 . 2 .2 1 5

α ο ϊδ ώ σ ωκ α ϊτ ωβ ή ε ρ μ α τ ίσ ο ν, χ α ϊε σ τ α ιτ 8σ π έ ρμ ασ ο ν ,ω ςο χ ο υ ςτ η ςγ η ς, χ α ϊπ λ η & ν ν & η σ ε τ α ι$ ι ά

θ ά λ α σ σ α νχ α )λ ί β αχ α ϊβ ο ρ ρ α νχ α ϊα ν α τ ο λ ά ςχ α ϊε ν -ε υ λ ο γ η & η σ ο ν τ α ιε ν σ ο ϊπ ά σ α ια ϊ σ ν γ γ ε ' ν ε ι α ιτ η ςγ η ς ,5 6 6χ α ϊτ ωα π ί ρ μ α τ ίσ ο ν .Κ α ϊϊ ό υ νί γ ώμ ι τ άσ ο νδ ι α - Ρ .φ ν λ ά σ σ ω νσ εε ντ τ \ο δ ωπ ά σ τ / ,τ \ α νπ ο ρ ε ν 9 · ϊ ] ς, χ α ϊε π ι σ τ ρ έ ψ ωσ εε ί ςτ η νγ η ντ α ν τ η νο τ ιο ν μ ησ ι ϊ γ ~ ,χ α τ α λ ί π ω, ί ' ω ςτ ο νπ ο ι η σ α ίμ ε π ά ν τ αα Ι λ ά λ η α ά

6 2 1σ ο ι ** ) . Ι Ί ρ ο χ α τ α σ χ ε ν ηδ ε ε σ τ ιτ η ςφ α ν τ α σ ί α ς

Μα ν α γ κ α ί α' , η ν ά χ ρ ι β ώ σ α ν τ ε ςε ν μ α ρ ώ ςΙ σ ω ς δ ν ν η σ ό -μ ε Ο αχ α ϊτ α δ η λ α ι ' μ ε ν αν π ότ η ςφ α ν τ α σ ί α ςχ α τ α -λ α μ β ά ν ε ι ν .Τ ι ςο ν νη π ρ ο χ α τ α σ χ ε ν ή; Κ α ιί ' ξ η λ -& ε , φ η σ ι ν , Ί α χ ώ βά π υτ ο ΐφ ρ ί α τ ο ςτ ύ νο ρ χ ο ν ,χ α ϊε π ο ρ ε ί θ ηε ί ςΧ α ρ ρ ά ν, χ α ϊά π ή ν τ η σ ε νί ν τ ό π ω ,χ α ϊη ν λ ί α Ο - ηε κ ε ί ,ο τ ι ε ι ς η λ Θ - ε ν6 η λ ι ο ς 'χ α ϊΙ Ύ υ . β ε νά π στ ω νλ ί ί ϊ ω ντ ο ντ ό π ο ν, χ α ϊε ' 9 - η χ επ ρ ο ςκ ε φ α λ ή ν

α ί τ ο ν, χ α ϊε χ ο ι μ η & ηε ντ ωτ ό π ωβ α ΐ ν ο κ * 1Κ α ϊε -π ε ι τ 'ε ν ^ ω ςε σ τ ϊτ ο ο ν α ρ .Ο υ χ ο ΐ νά ξ ι ο νε ν ά ρ χ ηΤ { » ' «τ α ν τ αδ ι α π ο ρ η σ α ι* ί ' ν / / { V, τ ί τ ο τ ο νο ρ χ ο νφ ^ ρ ε ' α ρ, χ α ϊ δ ι ατ ί ό ν τ ω ςώ ν ο μ ά σ & η' δ ε ύ τ ε ρ ο νδ ε ,τ ι ςη Χ α ρ ρ ά ν, χ α ϊδ ι ατ ί ά π υτ ο υπ ρ ο λ ε χ θ ^ ε ν τ ο ςφ ρ έ ατ ο ςε ξ ι λ & ώ νε ί ςΧ α ρ ρ ά νέ ρ χ ε τ α ιε ν ϋ - ν ς■ τ ρ ί τ ο ν ,τ ι ςο τ ό π ο ς, χ α ϊδ ι ατ ί ό τ α νγ ε ν η τ α ιχ α τ 'α υ τ ό ν, ο μ ί ν

^ λ ι ο ςδ ν ε τ α ι, α ν τ ό ςδ εχ ο ι μ ά τ α ι .§ . 2 . Σ χ ο π ώ μ ε νο ν ν α ν τ ί κ ατ ο π ρ ώ τ ο ν .Έ μ ο ϊχ ο ί ν ν νδ ο χ ε ϊσ ν μ β ο λ ο νε ί ν α ιτ οφ ρ ε ' α ρε π ι σ τ ή μ η ςο νγ ά ρΙ σ τ ι νΙ π ι π ό λ α ι ο ςα ν τ η ςη φ ν α ι ς ,ά λ λ απ ά ν νβ α ~& ε ΐ α 'ο ί ' δ 'Ι ν φ α ν ε ρ ώπ ρ ό κ ε ι τ α ι ,ά λ λ 'ί ν ά φ α ν ε ϊπ ο νχ ρ ν π τ ε σ ) - α ιφ ι λ ε ϊ 'ο ν δ ερ ι ι δ ί ω ς ,ά λ λ αμ ε τ άπ ο λ λ ώ νπ ό ν ο > νκ α ϊμ ό λ ι ςά ν ε ν ρ ί σ χ ε τ α ι .Κ α ϊτ α ν τ αο νμ ό ν ο νε π ϊ

τ ώ νμ ε γ ά λ αχ α ϊά μ ν & η τ αο σ αθ ε ω ρ ή μ α τ αε χ ο ν σ ώ ν ,ά λ λ αχ α ϊε π ϊτ ώ νε ν τ ε λ ε σ τ ά τ ω νθ ε ω ρ ε ί τ α ι .Η νγ ο ν να ν1 & έ λ ? ] ςε λ ο ντ ώ ντ ε χ ν ώ ν ,μ · ήμ ο ιτ η νά ρ ί α τ η ν ,

* ) Ο β η .2 8 .1 2> α ς .

Page 224: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 224/335

2 1 6Γ ί Ι Ι ϋ . .Ι Ι Ό .ϋ Κ« Ο Μ Ι Ϊ Ι Ι ί ί .Ι , .Ια λ λ άχ ή νί π α σ ώ νά ι ρ α ν ε σ τ ά τ η ν, % ν Ι λ ε ί & ε ρμ ηϊ α ω ςο ν δ ύ ςε ν π ά λ ε ιτ ρ α ι ρ ε ι ςε κ ώ νΙ π ι τ η δ ε ν σ ε ια ν ,Ι ν ά γ ρ ώδ ί μ ό λ ι ςά κ ω νο ί κ ί τ η ςδ υ ς τ ρ ό π ωκ α ιδ ν ς -κ ο λ ωπ α λ α ι ώ νδ ε σ π ο τ » )β ι α ζ ο μ ε ' ν ωπ ο λ λ άδ ρ α ντ ο ί ν

■ι ά β ο ν λ η τ ω ν .1 } ν ρ ε ϊ η σ ε τ α ιγ ά ρο ν χα π λ ο ν ν, α λ λ άη ο ι κ ί Ϊ Α ν , τ όπ ρ ά γ μ α, ο ύ θ η ρ αλ η π τ ώ ν, δ υ ς ε ν ρ ε τδ υ ς π ε ρ ι γ έ ν η τ ο ν, ί χ ϋ - ρ ο νμ ϊ νό κ ν ωκ α ιρ « & ν μ Ι < ικ α ια μ έ λ ε ι α ,σ π ο ν δ ή ςδ ε ,κ α ϊφ ι λ ο τ ι μ ί α ς, ι δ ρ ο ' / τ ω ντ ικ α ιφ ρ ο ν τ ί δ ω νμ ε ο τ ό ν .Ο υχ ά ρ ι ν ο ν δ 'ν δ ω ρ( *

τ ψ φ ρ ί α τ ιτ ο ΰ τ ψψ α σ ι νο ι ό ο ύ τ τ ο ν τ ε ςε υ ρ ε ϊ ν, * )ί ι τ ε ι δ ήτ ατ έ λ ητ ω νε π ι σ τ η μ ώ νο ύδ υ ς ε ν ρ ε τ αμ ό ν ο νά λ λ ά :κ α ϊά ν ε ί ρ ε τ απ α ν τ ε λ ώ ςε ί ν α ια υ μ β έ β η κ ε' γ ρ α μ -μ α τ ι κ ώ τ ε ρ ί ι ςδ έ δ ι άτ ο ν τ οκ α ϊγ ε ω μ ε τ ο ι κ ώ τ εΐ ι ε -ρ ο ςε τ έ ρ ο υγ ί ν ε τ α ι ,τ ψτ ά ςε π ι τ ά σ ε ι ςκ α ιπ α ρ α χ ' ξ ια ε ι ςά μ η χ α ν ο νε ί ν α ι' ό ρ ο ι ςπ ι ρ ι γ ρ α φ η ν α ι .Π λ ε ί ωγ ά ρά ε ιτ ω νε ι ςμ ά ί ϊ ^ σ ι νη χ ί ι ν τ ω ντ άα π ο λ ε ι π ό μ ε νε κ δ έ -χ ε τ α ικ α ιέ φ ε δ ρ ε ε ε ιώ ςκ α ιτ ο νά π τ ε σ θ α ιπ ε ρ ά τ ω νε π ισ τ ή μ η ςυ π ο λ α μ β ά ν ο ν τ α, η μ ι τ ε λ ήπ α ρ' ε τ έ ρ ψκ ρ ι τ ^ ί ^ν ο μ ί ζ ε σ θ - α ι ,π α ρ άδ εά λ η & ε ί αδ ι κ α ζ ο ί σ η ,κ α ιά ρ τ ιΐ ί ρ χ ι - Ρσ Ο - α ιδ ο κ ε ϊ ν . Β ρ α χ ν ςμ ε νγ α ρ6 β ί ο ςώ ςε ψ ητ ι ς , ηδ ε τ έ χ ν ημ α κ ρ ά ,η ςά ρ ι σ τ ακ α τ α λ α μ β ά ν ε ιτ ομ έ γ ε -θ ο ς ,ο α ψ ε ν δ ώ ςί μ β α Ο - ν ν ω να υ τ ί ) ,κ α ιώ ς π ε ρψ ρ έ α ο

6 2 2α υ τ ή νό ρ ν τ τ ω ν . Ο νκ α ιτ ε λ ε ν τ ώ ν τ απ ο λ ι ό *' ή δ η

Μκ α ιυ π έ ρ γ η ρ ω νλ ό γ ο ςέ χ ε ιδ α κ ρ ν ε ι ν, ο ν δ ι ' ά ν α ν -δ ρ ί α νφ ό β ψθ α ν ά τ ο υ ,ά λ λ αδ ι ά π α ι δ ε ί α ς μ ε ρ ο νω ς ν υ νπ ρ ώ τ ο νε ι ςα ϋ τ η νε ί ς ι ό ν τ α, ο τ επ α ν ν α τ α τε ξ ε ι σ ι ν .' Λ ν ' ά ε ΐγ ά ρη ψ υ χ ήπ ρ ο ςΙ π ι σ τ ή μ η ν, Ι π ό τ ια ι τ ο νσ ώ μ α τ ο ςά κ μ α ϊχ ρ ό ν ο υμ ή κ ε ιμ α ρ α ί ν ο ν τΠ ρ ι νο ν νή β ή σ α ικ α ιΙ ν ν ε ά σ α ιτ ητ ω νπ ρ α γ μ ά τ

α κ ρ ι β ε σ τ έ ρ ακ α τ α λ η ψ ε ι, ο υχ α λ ι π ο νυ π ο σ κ ε λ ι σ θ' Γ όδ ε π ά θ ο ςτ ο ν τ οκ ο ι ν ό να π ά ν τ ω νΙ α τ ιτ ω νφ ιλ ο μ α θ ώ ν ,ο ι ςν έ αΙ π ιπ α λ α ι ο ΐ ςά ν ί σ χ ε ικ α ιά ν α λ ά μη ε ιθ ε ω ρ ή μ α τ α' π ο λ λ άμ ε νκ α ιτ η ς ι μ ν χ ή ς, υ π ό ι ε

) Ο β η .2 < ί ,3 ί .

Page 225: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 225/335

Ρ Η Ι Ι , .Π Ι Ο .Ό Ε8 0 Μ Ν Π 3 .Ι , .I . $ . 2 . 3 .2 1 7

μ ή σ τ ε ί ρ αχ α ϊ Ά γ ο ν ο ςε ϊ η, τ ι χ τ ο ν ο η ς· π ο λ λ άδ ε

χ α ϊτ η ςφ ύ σ ε ω ςά τ ε ζ μ ά ρ τ ω ςΙ χ τ α υ τ ο μ ά τ ο υπ ρ ο φ α ι -ν ο ν α η ςτ ο ι ςτ η νδ ι ά ν ο ι α ν ό ξ ν δ ο ρ κ ο ν σ ι .Τ ομ ε νο υ νΙ π ι Ο τ ή μ η ςφ ρ έ α ρο ρ ο νχ α ϊτ ε λ ε υ τ η νο ν χε χ ο ν, τ ο ι -ο ΐ τ ο νά π ε δ ε ί χ & η .Α ι άτ ί -δ ε ' ό ρ χ ο νώ ν ο μ ά ο & η ,λ ε -ν . τ ε ο ν .Τ άέ ν δ ο ι α ζ ό μ ε ν ατ ω ν π ρ α γ μ ά τ ω νο ρ κ ωδ ι ακ ρ ί ν ε τ α ι, χ α λτ ά ά β ε ' β α ι αβ ε β α ι ο ν τ α ι ,χ α ϊτ ά « π ίσ τ αλ α μ β ά ν ε ιπ ί σ τ ι ν 'ε ξ ω νί χ ε ΐ ν οΟ ν ν ά γ ε τ α ι ,ο τ ι

π ε ρ ίο ΰ δ ε ν ό ςα ν τ ι ς ο ύ τ ω ςβ ε β α ι ώ σ α ι τ ο, ώ ς π ε ρ ίτ ο ΰτ ο σ ο φ ί α ςγ έ ν ο ςά π ε ρ ί γ ρ α ψ ο νχ α ϊά τ ε λ ε ΰ τ η τ ο νΐ ϊ ν α ι .Κ α λ ό νμ ε νο ν νχ α ϊά ν ω μ ό τ ωδ ι ε ξ ι ό ν τ ιπ ε ρ ϊτ ο ύ τ ω νσ υ ν ε π ι γ ρ ά φ ε σ & α ΐ '6 δ ε μ ή λ ί α νε ϊ ς σ ν ν ε -σ ι νε υ χ ε ρ ή ς, ε ν ω μ ό τ ωγ ε ν ο μ έ ν ωσ υ ν α ι ν ε ί .Τ Μ η δ ε ϊ ςδ έ ό μ ν ν ν α ι τ ο ντ ο ι ο ύ τ ο ν' ό ρ χ ο νά ν α δ υ ε α & ω, σ α φ ώ ςε ϊ δ ώ ς, ο τ ιε ν ε ν ό ρ κ ω ν γ ρ α φ η σ ε τ α ισ τ η λ α ι ς .

§ . 3 . Α λ ι ςμ ε νδ ητ ο ύ τ ω ν .Έ π υ μ ε ν ο νδ ' ά νε ϊ ηΰ χ { ψ α σ 9 - α ι ,δ ι άτ ί τ ε σ σ ά ρ ω νο ρ υ τ τ ο μ έ ν ω ν. φ ρ ε ά τ ω νν π ότ ω νά μ φ ϊτ ό ν- Α β ρ α ά μχ α ϊΊ σ α ά χ ,ΐ ό τ έ τ α ρτ ο νχ α ϊτ ε λ ε ν τ α ϊ ο ν ' ό ρ χ ο ν π ρ ο ς η γ ο ρ ε ν θ η .Τ Ά η -π ο τ 'ο υ νδ ι 'υ π ο ν ο ι ώ νΙ χ ε ΐ ν οβ ο υ λ ε τ α ιπ α ρ α σ τ η α α ι ,ο τ ιχ α ϊέ ν τ ω π α ν τ ϊτ ε τ τ ά ρ ω ν ό ν τ ω νε ξ ω νσ υ ν ε -1σ τ η χ ε νό δ ε6 χ ό σ μ ο ς ,κ α ιε ν η μ ϊ να ν τ ο ΐ ςι σ α ρ ί ~

& μ ω ν, . ε ξ ω ν δ ι α π λ α σ & ε ν τ ε ςε ι ςά ν & ρ ω π ό μ ο ρ φε ί δ ο ςΙ τ ν π ώ θ η μ ε ν ^τ ά μ έ νο ν ντ ρ ί απ ί φ υ χ ε νά μ η -γ έ π ηκ α τ α λ α μ β ά ν ε σ & α ι, τ ό τ έ τ α ρ τ ο ν, ά χ α τ ά λ η - ,π τ ο νπ ά σ ιτ ο ι ςχ ρ ι τ α ΐ ςε σ τ ί ν .Έ νμ ε νο ν ντ ωκ αύ μ α )γ η νχ α ϊ ί δ ι ο ρχ α ϊά έ ρ αχ α ϊο ν ρ α ν ό νΤ ί τ - ττ α ρ αε ί ν α ι, τ α ϋ τ ασ ν μ β ί β η χ ε ν< ω ν \ τ άμ ε νά λ λ αε ίχ α ϊδ ν ς ε ν ρ ε τ α, ά λ λ 'ο υ κε ι ςά π α να ν ε ύ ρ ε τ ο υμ ο ί ρ α ς■ η ξ ί ω τ α ι .Ι ί α ϊγ ά ργ η ν ,ο τ ιε σ ι ϊσ ώ μ αβ α ρ ύκ α ιά -δ ι ά λ ν τ ο νκ α ισ τ ε ρ ί μ ν ι ο ν ,κ α ιτ ε μ ν ό μ ε ν ο νε ι ςό ρ ηχ α ϊπ ε δ ι ά δ α ςχ ώ ρ α ς ,κ α ιπ ο τ α μ ο ΐ ςχ α ϊΟ α λ ά τ τ ΐ ]δ ι α ιρ ο ύ μ ε ν ο ι 1 ,ώ ςτ άμ ε νν η σ ι ά ζ ε ι ν }τ ά δ έη π ε ι ρ ο ν σ 9 α ι . ίΚ α ιο τ ιτ ό μ ε να υ τ ή ςλ ε π τ ό γ ε ι ο ν ,τ ό β α & ν γ ε ι ο ν ,Ρ .χ α ϊτ ό μ ε ντ ( > α χ νχ α ϊσ τ ^ υ φ ν ο νχ α ϊ λ ι π ώ δ ε ςκ α ιε ί ς ά π α ν■α γ ο ν ο ν , ,τ ό < ϊ ί λ ε ΐ ο νχ α ϊμ α λ α κ ό νχ α ϊ

Τ

Page 226: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 226/335

8 ί 8Ρ Ι Π Ε . .Ι ϋ ϋ .Ο Εδ Ο Μ Ι ϊ Π δ .Κ Ι .{ . 3 . 4 .

6 ' 2 3γ ο ν ι μ ω τ α τ ο νκ α ϊμ ν ρ ί απ ρ ο ςτ ο ύ τ ο ι ςί ' τ ε ρ αχ α τ α -

Μ ά α μ β ά ν ο μ ε ν .Κ α ϊπ ά λ ι νν δ ω ρ ,ο τ ιπ ο λ λ άτ ώ νε ϊ -ρ η μ έ ν ω νε χ ε ικ ο ι ν άπ ρ ο ςγ η νχ α ϊ ί ξ α ί ρ ε τ αέ τ ε ρ α·τ ομ ε νγ ά ρα ν τ ο νγ λ υ κ ύ ,τ ο δ ε ά λ μ ν ρ ο ν ,τ ο δ ί ά λ - 'λ α ι ςδ ι α κ ε κ ρ α μ έ ν ο νι δ έ α ι ς· χ α ϊτ ο μ ε νπ ό τ ι μ ο ν, τ οά ϊ ο υ π ό τ ι μ ο νχ α ϊε χ ά τ ε ρ ο νο υ π ά σ ι ν, ά λ λ 'ο ϊ ς& ά τ ε ρ ο ν ,ο ντ ο ϋ τ ε ρ ο ν ,χ α ϊο Τ ςμ η& ά τ ε ρ ο ν ,π ά ν τ ω ςτ ο έ τ ε ρ ο ν .Κ α ιτ ο μ ε νφ ύ σ ε ιψ υ χ ρ ο ν, τ ο δ ε φ ύ

σ ε ι& ε ρ μ ά ν .Ε ϊ σ ϊγ ά ρμ ν ρ ί α ιπ ο λ λ α χ ό 9 · ε νπ η γ α ϊζ ι ' ο νν δ ω ρε κ δ ι δ ο ϋ σ α ι, ο νκ α τ άγ η νμ ό ν ο να λ λ άχ α ϊκ α τ άθ ά λ α σ σ α ν .ν Η δ ηγ ο ν νί φ ά ν η σ α νφ λ έ β ε ςά ν ο μ -β ρ ο ΐ σ α ιζ έ ο νν δ ω ρέ ν μ έ σ ο ι ςπ ε λ ά γ ε σ ι ν ,α ςη τ ο -σ α ν τ ητ ω νΙ ν κ ύ κ λ ωπ ε λ α γ ώ νά ν ά χ υ σ ι ςε ξ α ι ώ ν ο ςέ π ι χ λ ύ ζ ο ν σ α ο ν κί σ χ υ σ εσ β έ σ α ι ,ά λ λ 'ο ύ δ 'Ι π ϊπ οσ ό νά ν ε ΐ ν α ι .Κ α ιπ ά λ ι νό τ ιδ λ χ ό να ή ρέ χ ε ιφ ν -

α ι ν, ε ι ' χ ω νά ν τ ι π ε ρ ι ϊ σ τ α μ έ ν ο ι ςτ ο ι ςσ ώ μ α σ ι ν, ό ργ α ν ο νώ νζ ω η ς, ά ν α π ν ο ή ς, ο ρ ά σ ε ω ς ,α κ ο ή ς ,τ ώ νά λ λ ω να ϊ σ & ή σ ε ω νπ ν κ ν ό τ η τ α ςχ α ϊμ α ν ό τ η τ α ς, κ ιν ή σ ε ι ςτ ε χ α ϊη ρ ε μ ί α ςε ν δ ε χ ό μ ε ν ο ς, τ ρ ο π ά ςτ ε χ α ϊμ ε τ α β ο λ ά ςπ α ν τ ο ί α ς τ ρ ε π ό μ ε ν ό ςτ ε κ α ϊμ ε τ α β ά λλ ω ν ,χ ε ι μ ώ ν α ςκ α ι& ε ρ ηγ ε ν ν ώ ν, κ α ϊτ ά ςμ ε τ ο π ωρ ι ν ά ςχ α ϊί α ρ ι ν ά ςώ ρ α ς ,ί § ω ν6 ί ν ι α υ - τ ο νχ ύ χ λ ο ς

π έ φ ν κ επ ε ρ α τ ο ϋ σ & α ι . · · * . · . · · . ' . >. 3 * · >< « ν * ' ·4 . Τ ο ύ τ ω νμ ε νδ ι )π ά ν τ ω να ι σ & α ν ό μ ε θ -■ β« ϊ ίο υ ρ α ν ό ς -ά χ α τ ά λ η π τ ο νε χ ε ιτ η νψ ύ σ ι ν, ο ν δ ί νε α υτ ό νσ α φ έ ςγ ν ώ ρ ι σ μ απ ρ ο ςη μ ά ςά π ο σ τ ε ί λ α ς .Τ ίγ ά ρά νε ΐ π ο ι μ ε ν; Ο τ ιπ ε π η γ ω ςε σ τ ικ ρ ύ σ τ α λ λ ο ς, ω ςη -ξ ί ω σ ά νΤ ί ν ε ς; Ή ο τ ιπ υ ρτ ό κ α & α ρ ώ τ α τ ο ν; ί ί δ ι *π έ μ π τ ο νχ υ χ λ ο φ ο ρ ι χ ο νσ ώ μ α, μ η δ ε ν ό ςτ ώ ντ ε τ τ ά -

ρ ω νσ τ ο ι χ ε ί ω νμ ε τ έ χ ο ν; Τ ίδ έ; Ήά π λ α ν η ςκ α ιε ' ξ ο ι -τ ά τ ωσ φ α ί ρ απ ρ ο ςτ ο ϋ ν ω . - β ά & ο ςέ χ ε ι ,η α υ τ όμ όν ο νε σ τ ί νε π ι φ ά ν ε ι αβ ά θ - ο υ ςέ ρ η μ η ,τ ο ι ςέ π ι π έ ό ο ισ χ ή μ α σ ι νΙ ο ι κ υ ΐ α; Τ ί δ ε ο ι α σ τ έ ρ ε ς ;Π ό τ ε ρ ο νγ η ςε ϊ α ι νό γ κ ο ιπ υ ρ ό ςπ λ ή ρ ε ι ς ,ά γ χ ε αγ ά ρκ α ϊν ά π α ςχ α ϊδ ρ υ μ ο ύ ςέ ι π ο να ί - τ ο υ ςε ί ν α ι *τ ί ν ε ς ,α ύ τ ο ϊδ ε σ μ ω τ η ρχ α ϊμ ν λ ω ν ο ς, Ι ν ο ί ς τ ά τ ο ι α ϋ τ 'ε σ τ ί νϊ π ϊτ ι μ ω ρ ί α

Page 227: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 227/335

Ρ Η Ι 1 .Ι \ Π > .Ό Ε8 0 Μ Ν Ι Ι 8 .I *I . § .4 .5 . 2 1 9

χ ώ νά σ ε β ω ν, ο ν τ ε ςΙ π ά ' ξ ι ο ι, —η σ υ ν ε χ ή ςχ ά ΐ, ώ ςα π έτ ι ς ,π υ κ ν ήα ρ μ ο ν ί α ,π ι λ ή μ α τ αά δ ι ά λ υ τ αα ϊ & ί -ρ ο ς ; Ε μ ψ υ χ ο ιδ έ κ α ιν ο ε ρ ο ί ,η ν ο υκ α ιψ υ χ ή ςα μ έτ ο χ ο ι; Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ά ςδ έ , η κ α τ η ν α γ χ α σ μ έ ν α ςα ύ τ ομ ό ν ο νκ ι ν ή σ ε ι ςϊ χ ο ν τ ε ς; Τ Ι δ ι σ ε λ ή ν η; Π ό τ ε ρ ο *' γ ν η σ ι ο ν, η ν ό & ο νΙ π ι ψ έ ρ ε τ α ιψ ί γ γ ο ς, η λ ι α χ α ϊ ςε π ι -λ α μ π ό μ ε ν ο νά κ τ ϊ σ ι ν, η χ α & 'α υ τ όμ ό ν ο νΙ δ ί α, η

6 2 4τ ο ύ τ ω νο υ δ έ τ ε ρ ο ν ,τ ο ( Γέ ' ξά μ ψ ο ΐ ν, ώ ςα νέ ' ξ ο ι -

Μ . χ ί ί ' ο νκ α ια λ λ ό τ ρ ι ο υπ υ ρ ό ςκ ρ ά μ α ;Π ά ν τ αγ α ρτ α ϋ -χ αχ α ιτ α .τ ο ι α ύ τ ατ ο ΰτ ε τ ά ρ τ ο υκ α ιά ρ ι σ τ ο ντ ω νέ »χ ο σ μ ωσ ώ μ α τ ο ςο ν τ α, ο υ ρ α ν ο ύ ,ά δ η λ ακ α ι« -5 6 9κ α τ α λ η π τ ά ,σ τ ο χ α σ μ ο ΐ ςκ α ιε ϊ χ α σ ί α ι ς ,ο ϋπ α γ ί ψλ ό - Ρ .γ ω - τ η ςά λ η & ε ί α ς έ ψ ο ρ μ ο ϋ ν τ α ΐ 'ώ ς τ εκ α ια ν ό μ ό ο α ιτ ι ν ά3 - α ρ ρ η σ α ν τ α, ο τ ι& ν η τ ό ςο υ δ ε ί ςπ ώ π ο τ ε Λ σ γ υσ ε ιτ ο ύ τ ω νέ ν α ρ γ ώ ςκ α τ α λ α β ε ϊ νο υ δ έ ν . Ο ρ χ ο ςγ ο ί ν

δ ι ατ ο ϋ τ 'ώ ν ο μ ά σ θ ϊ ]τ ο τ έ τ α ρ τ ο νκ α ι' ξ η ρ ό νψ ρ έ α ρ ,ο τ ιη τ ο ϋτ ε τ ά ρ τ ο υτ ω νέ ν τ ωχ ό σ μ ωζ η τ η σ ι ςα τ ελ ε ύ τ η τ ο ςχ α ιπ ά ν τ ηδ ν ς ό ρ α τ ο ς, ο υ ρ α ν ο ύ .

§ . 5 . ν Ι δ ω μ ε νδ έ, ο ν τ ρ ό π ο νχ α ιτ ο έ ν η μ ΐ να ν τ ο ΐ ςτ έ τ α ρ τ ο νδ ι α ψ ε ρ ό ν τ ω ςχ α ικ α τ 'έ ξ α ί ρ ε τ ο νλ ό -γ ο νά χ α τ ά λ η π τ ο νε ί ν α ιπ έ φ υ χ ε ν .Ο υ κ ο ϋ ντ έ τ τ α ρ αχ α ά ν ω τ ά τ ωτ ω νπ ε ρ ίη μ ά ςΙ σ τ ι ,σ ώ μ α ,α ΐ σ & η σ ι ς ,

λ ό γ ο ς ,ν ο υ ς ·τ ο ύ τ ω νμ ε ν δ ητ ατ ρ ί αο υκ α τ άπ ά - ~Ο α ςά δ η λ ατ ά ςΙ δ έ α ςε σ τ ί ν ,ά λ λ 'έ χ ε ιτ ι ν άδ ε ί γ μ α τ αέ ν ε α υ τ ο ΐ ςτ ο ϋκ α τ α λ α μ β ά ν ε σ & α ι .Τ Ι δ έ έ σ θ · 1οφ η μ ι; Τ όσ ώ μ αο τ ιμ ε ντ ρ ι χ ηδ ι ά σ τ α τ ο νκ α ιε ' ξ α -χ ϊ ]κ ι ν η τ ό ν, ΐ σ μ ε νδ ι α σ τ ά σ ε ι ςμ ε ντ ρ ε ι ςέ χ ο ν ,μ η -χ ο ς ,β ά & ο ς, π λ ά τ ο ς ,κ ι ν ή σ ε ι ςδ έτ ά ςδ ι π λ α σ ί α ςε ς ,χ η νά ν ω ,τ η νκ ά τ ω ,τ η νέ π ϊδ ε ξ ι ά ;τ η νέ π ιε υ ώ

ν υ μ α, τ η νπ ρ ό σ ω ,τ η νε ΐ ςτ ό κ α τ ό π ι ν .* Λ λ λ άκ α ιο τ ιψ υ χ ή ςε σ τ ί νά γ γ ε ΐ ο ν, ' ο υ κά γ ν ο ο ν μ ε να λ λ άκ α ιΖ τ ιη β ακ α ιφ & ί ν ε ι, γ η ρ ά σ κ ε ι, τ ε λ ε υ τ α, δ ι α λ ύ ε τ α ι ,σ α φ ώ ςΐ σ μ ε ν .Κ α ιπ ρ ο ςα ϊ σ & η σ ι ν ,μ έ ν τ ο ιγ εο υπ α ν -

. τ α π α σ ι να μ β λ ε ί ςκ α ιπ η ρ ο ίγ ε γ ό ν α μ ε ν, ά λ λ ' ε χ ο μ ε νε Ι π ε ΐ ν ,ο τ ικ α ιπ ε ν τ α χ ησ χ ί ζ ε τ α ι ,κ α ιό ρ γ α ν αε κ ά σ τ η ςί σ τ ϊ νυ π όφ ύ σ ε ω ςδ η μ ι ο υ ρ γ η ΰ έ ν τ αο ί κ ε ΐ α ,ο ρ ά σ ε ω ςμ ε ν ,

Τ 2

Page 228: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 228/335

2 2 0Ρ Η Ι Ι *Ι ϋ ϋ .Ό Ε8 0 Μ Ν Ι Ι 8 .Χ . .I . $ .5 .6 ,

ΰ φ & α Χ μ ο Ι ,ά χ ο η ςδ ε ω τ α, ρ ί ν ε ςδ ί ο σ φ ρ ή σ ε ω ςχ ι μτ ώ νά λ λ ω ντ α ο ϊ ςΙ ν α ρ μ ό ζ ε τ α ι, χ α ιΌ τ ιά γ γ ε λ ο ιδ ι αν ο ί α ςε ϊ α ι νδ ι α γ γ έ λ λ ο υ σ α ιχ ρ ο ' β μ α τ α, σ χ ή μ α τ α ,φ ω ~ν ά ς ,α τ μ ώ νκ α ιχ υ λ ώ νι δ ι ό τ η τ α ς, σ ν ν ό λ ω ςσ ώ μ α τ ακ α ϊΌ σ α ιπ ο ι ό τ η τ ε ςΙ ν τ ο ύ τ ο ι ς · χ α ιΌ τ ιδ ο ρ υ φ ό ρψ υ χ ή ςι ϊ σ ι ν ,Ό σ αα νι δ ω σ ιχ α ιά χ ο ν σ ω α ι, δ η λ α ν σ ι

\ » χ α ια ν ε ϊ τ ι β λ α β ε ρ ώ νε ξ ω & ε νΙ π ί ο ι ,π ρ ο ο ρ ώ μ ετ ε χ α ιφ ν λ α τ τ ό μ ε ν α ι, ω ς μ η λ α & ρ απ α ρ ε ι ς ρ ν ε να ίτ ι ο νζ η μ ί α ςά ν η χ έ σ τ ο ντ η δ ε ρ π ο ί ν τ ]γ έ ν η τ α ι .Κ α ιφ . < » ν ήδ ί ο ν χε ι ςά π α να π ο δ ι δ ρ ά α χ ε ιτ η νη μ ε τ ε ρ αχ ρ ί α ι ν 'ά λ λ 'ϊ σ μ ε νΌ τ ιη μ ε νΙ σ τ ι νο ξ ε ί α ,η δ έβ αρ ε ί α' χ α ιη μ ε ν Ι μ μ ε λ η ςχ α ιΙ ν α ρ μ ό ν ι ο ς ,η δ εά π ψ -δ ο ςχ α ιλ ί α να ν ά ρ μ ο σ τ ο ς .Κ α ϊπ ά λ ι νη μ ε νμ ε ί ζ ω νη -δ ί Ι λ ά τ τ ο ι ν' δ ι α φ ε ρ ο υ σ α ιχ α ιά λ λ ο ι ςμ ν ρ ί ο ι ς ,γ ε -ν ε ο ι ,χ ρ ώ μ α σ ι, δ ι α σ τ η μ α σ ι , σ υ ν η μ μ ίτ ά σ ε σ ιχ α ϊ δ ι ε ζ ε υ γ μ έ ν α ι ς, τ α ΐ ςδ ι α τ ε σ σ ά ρ ω ν, τ α ΐ ςδ ι απ έ ν τ ε ,τ α ΐ ςδ ι απ α σ ώ νσ ν μ φ ω ν ί α ι ς .Ι £ « ίμ ε νδ ήχ α ϊτ η ςΙ ν ά ρ & ρ ο υφ ω ν ή ς, η ν μ ό ν ο ςε χ π ά * τ υ ηζ ώ ω νε λ α χ ε να ν Ο - ρ ω π ο ς ,ε σ τ ί ν« ~γ ν ω ρ ί ζ ο μ ε * ·ο ί ο νΌ τ ια π ί ιδ ι α ν ο ί α ςα ν α π έ μ π ε τ α ι, Ό τ ιΙ ν τ ώσ τ ό μ α τά ρ & ρ ο ν τ α %, Ό τ ιη γ λ ώ σ σ απ λ ή τ τ ο υ σ α, τ ητ η ςφ ο > -

ν η ςτ α σ ε ιτ ο ε ν α ρ & ρ ο νΙ ν σ φ ρ α γ ί ζ ε ι α ιχ α ϊ λ ό γ ο * ,• 6 2 5 ά λ λ 'ο υ ψ ι λ η να ΰ τ ομ ό ν ο νφ ω ν η νά ρ γ η νχ α ια -Μ . δ ι α τ ΰ π ω τ ο νη χ ο να π ε ρ γ ά ζ ε τ α ιΌ τ ι χ η ρ υ κ ο ςη \ ί 0

Ι ρ μ η ν έ ω ςε ' χ ε ιτ ά ' ξ ι νπ ρ ο ςτ ο νυ π ο β ά λ λ ο ν τ αν ο υ ν .Ρ .

ξ . 6 . ^ Α ρ 'ο υ νχ α ι, τ ο τ έ τ α ρ τ ο ντ ώ νί ν , η μ ί να υ τ ο ΐ ς ,ο η γ ε μ ώ νν ο ϋ ςκ α τ α λ η π τ ό ςε σ τ ί ν; Ο νδ η -

π ο υ ,Τ Ι γ α ρα υ τ ό νο ι ό μ ε & αχ α τ άτ η νο ΰ σ ί α νε ίν α ι; Ι Τ ν ε ΰ μ α, η α ί μ α , ησ ώ μ ασ ν ν ό λ ω ς ;Ά λ Χ 'ο νσ ώ μ α ,ά α ώ μ α τ ο νδ ί λ ε χ τ ε ο ν . Ηπ έ ρ α ς ,η ε ? δ ο ς, ηά ρ ι & μ ό ν ,% Ι ν δ ε λ έ χ ε ι α ν, ' ηα ρ μ ο ν ί α ν, η τ ι τ ώ νυ ν -τ ω ν; Γ ε ν ν ώ μ ε ν ο νδ ί ε υ Η ςη ϊ ξ ω & ε νε ί ς χ ρ ί ν ε τ

φ ισ ι ς, ο ί ασ ί δ η ρ ο ςί ν χ α λ κ έ ω ςπ ε π υ ρ ω μ έ ν ο ς, ν ψ α τ ι, τ ] η > χ ρ ώπ ρ ο ςτ ο χ ρ α τ α ι ό τ ε ρ ο νσ τ ο μ ο ϋ τ α ι ;Λ ι ό τ ιΧ ΐ Δ

Page 229: Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

8/18/2019 Φίλων, Άπαντα, τ.3ος, Λειψία 1828

http://slidepdf.com/reader/full/-3-1828 229/335

Ρ Η Ι Ι , ,Κ Ω .Ό Ε8 0 Μ Ν Ι Ι 8 .I *I . { .6 . 2 2 1

π α ρ άτ η ν- ψ ν ξ ι νώ ν ο μ ά σ θ α ιδ ο χ ε ΐψ ν χ η .Τ ίδ έ ;Τ ε λ ε υ τ ώ ν τ ω νσ β έ ν ν υ τ α ικ α ϊο υ μ φ θ ε ί ρ ε τ α ιτ ο ι ςσ ώ -

μ α σ ι ν, η π λ ε ί σ τ ο νε π ι β ι ο ΐχ ρ ό ν ο ν, η κ α τ άτ δ π α ντ ε λ έ ςα φ θ α ρ τ ό