συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη,...

of 95 /95
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΝΣΙΝΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΓΛΩΟΛΟΓΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ, Π.Γ.Μ. ΟΛΓΑ ΜΟΤΙΟΤ - ΜΤΛΩΝΑ ΥΟΛΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Δ . ΦΛΩΡΙΝΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΝΣΩΝΟΓΙΑΝΝΗ ΓΑΚΑΛΑ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ «Ρν πέξαζκα από ηε Γηδαζθαιία ησλ Ξνιπγξακκαηηζκώλ ζηε Γηδαζθαιία ηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο Κηα δηδαθηηθή εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν γηα ην «Ξαξακύζη θαη ηελ Αθήγεζε» ηνπ Ξξόηππνπ Ξεηξακαηηθνύ Γεκνηηθνύ Πρνιείνπ Φιώξηλαο»

Embed Size (px)

Transcript of συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη,...

Page 1: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΝΣΙΝΑΚ Α Θ Η Γ Η Σ Η Γ Λ Ω Ο Λ Ο Γ Ι Α Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Α Κ Α Ι

Σ Η Γ Ι Γ Α Κ Σ Ι Κ Η Σ Η , Π . Γ . Μ .

ΟΛΓΑ ΜΟΤΙΟΤ-ΜΤΛΩΝΑ Υ Ο Λ Ι Κ Η Τ Μ Β Ο Τ Λ Ο Π . Δ . Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α

ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΝΣΩΝΟΓΙΑΝΝΗΓ Α Κ Α Λ Α Π Ρ Ο Σ Τ Π Ο Τ Π Δ Ι Ρ Α Μ Α Σ Ι Κ Ο Τ Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Ο Τ

Υ Ο Λ Δ Ι Ο Τ Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α

«Ρν πέξαζκα από ηε Γηδαζθαιία ησλ Ξνιπγξακκαηηζκώλ ζηε Γηδαζθαιία ηεο

Γεκηνπξγηθήο ΓξαθήοΚηα δηδαθηηθή εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν γηα ην «Ξαξακύζη θαη ηελ

Αθήγεζε» ηνπ Ξξόηππνπ Ξεηξακαηηθνύ Γεκνηηθνύ Πρνιείνπ Φιώξηλαο»

Page 2: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

ΙΓΡΤΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΜΙΛΩΝ Π.Π..

Δλεκέξσζε Ππιιόγνπ Γηδαζθόλησλ

Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ Πρνιείνπ ε δεκηνπξγία Νκίισλ

Πηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο κε ζπιινγηθή ζπκκεηνρή κειώλ ηνπ ΔΞ.Δ.Π., ηνπ Γηεπζπληή, ηνπ Ππιιόγνπ Γηδαζθόλησλ, ηεο Πρνιηθήο Ππκβνύινπ θαη ησλ Γνλέσλ θαη Θεδεκόλσλ ησλ καζεηώλ

Ξξνεμάξρνπζα καζεζηαθή επηινγή γηα ηνπο Νκίινπο ε αλάπηπμε ησλ γισζζηθώλ θαη επηθνηλσληαθώλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηώλ

Δπηινγή ησλ ζπλεξγαηώλ εθπαηδεπηηθώλ

Page 3: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

«ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΓΛΩΑ Π.Π.. ΦΛΩΡΙΝΑ»

Ππλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ Κειέηεο ηεο Γιώζζαο θαη ησλ Ξξνγξακκάησλ Γισζζηθήο Γηδαζθαιίαο ηνπ Ξ.Ρ.Λ. Φιώξηλαο, θ. Θσλζηαληίλν Ληίλα, Θαζεγεηή Γισζζνινγίαο ηεο Διιεληθήο Γιώζζα θαη ηεο Γηδαθηηθήο ηεο.

Πηόρνο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γιώζζαο ηνπ Ξ.Ξ.Π. Φιώξηλαο είλαη λα απνηειέζεη «θπηώξην» θαιώλ πξαθηηθώλ γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο,

Σώξνο πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο θαη ειέγρνπ απνηειεζκαηηθόηεηαο δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ ζρεηηθώλ κε ηηο ζύγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο γιώζζαο.

Page 4: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

«ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΓΛΩΑ Π.Π.. ΦΛΩΡΙΝΑ»

1νο Θύθινο: ΞΑΟΑΚΘΗ ΘΑΗ ΑΦΖΓΖΠΖ, Γ΄ και Γ΄ ηάξη Γημοηικού (2 ημήμαηα)

2νο Θύθινο: ΘΟΗΡΗΘΝΠ ΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ, Δ΄ και η΄ ηάξη Γημοηικού

Πε θάζε Θύθιν πξνβιέπεηαη λα παξαθνινπζήζνπλ 16 σο 20 καζεηέο.

Γύν δηδαθηηθά δίσξα 2Σ90.00΄εβδνκαδηαίσο

Ππλνιηθά πεξίπνπ 100-110 δηδαθηηθέο ώξεο

Page 5: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

«ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΓΛΩΑ Π.Π.. ΦΛΩΡΙΝΑ»

Ζ θηινζνθία ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γιώζζαο θαη ε ζαθήο πξόζεζε ησλ δηνξγαλσηώλ ηνπ εγρεηξήκαηνο ήηαλ λα νξγαλσζεί έλα πξόγξακκα ειθπζηηθό, επράξηζην, παηδνθεληξηθό θαη επσθειέο γηα ηνπο καζεηέο, έλα πξόγξακκα πνπ λα πξνζειθύεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη, παξάιιεια, λα εληζρύεη ηηο επηθνηλσληαθέο θαη εθθξαζηηθέο δεμηόηεηέο ηνπο κε θπζηθό θαη παηγληώδε ηξόπν.

Page 6: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Σο θεωπηηικό πλαίζιο ηος Ομίλος

Παιδαγωγική ηων Πολςγπαμμαηιζμών (B. Cope, M. Kalantzis, 2000, Π. Σαηδεζαββίδεο, 2003: 189-196)

Γημιοςπγική Γπαθή

Πύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηδαθηηθέο πξνηάζεηο, νη καζεηέο «εκβαπηίδνληαη» ζε πεξηβάιινληα γξακκαηηζκνύ, έξρνληαη ζε επαθή κε πνιπηξνπηθάθεηκεληθά είδε θαη ινγνηερληθά θείκελα θαη, αθνύ ηα επεμεξγαζηνύλ γισζζηθά θαη θεηκεληθά κε θαηάιιειεο δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, πξνβαίλνπλ ζηελ παξαγσγή ησλ δηθώλ ηνπο πξσηόηππσλ απζεληηθώλ θεηκέλσλ.

Page 7: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Πηάδηα ηεο Ξαηδαγσγηθήο ησλ Ξνιπγξακκαηηζκώλ

Σοποθεηημένη Ππακηική, όπνπ γίλεηαη αμηνπνίεζε ησλ γισζζηθώλ πόξσλ θαη εκπεηξηώλ πνπ δηαζέηνπλ νη καζεηέο. Πην ζηάδην απηό εληνπίδνπκε θαη επεμεξγαδόκαζηε ηα θείκελα (παξακύζηα) πνπ είλαη ήδε γλσζηά ζηα παηδηά θαη παξνπζηάδνπκε θαη άιια ιηγόηεξν γλσζηά.

Ανοισηή Γιδαζκαλία, δειαδή ηελ αλαιπηηθή θαη ζπζηεκαηηθή θαηαλόεζε ησλ γισζζηθώλ θαη πνιπηξνπηθώλζηνηρείσλ ησλ θεηκέλσλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηελ νπνία επηηεινύλ ηα επηκέξνπο γισζζηθά ζηνηρεία ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκεληθνύ είδνπο.

Κπιηική Πλαιζίωζη, ε νπνία αθνξά ηελ εξκελεία θαη ηελ θξηηηθή ζεώξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θεηκέλσλ, κε αλαθνξά ζην πνιηηηζκηθό πιαίζην ηεο επνρήο, θαη

Μεηαζσημαηιζμένη Ππακηική, δειαδή ηελ εθαξκνγή κε παξαγσγή θεηκέλσλ ζε πνηθίια θνηλσληθά πιαίζηα θαη επηηέιεζε πνηθηιίαο δξαζηεξηνηήησλ από ηνπο καζεηέο.

ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

Page 8: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Σο θεωπηηικό πλαίζιο ηος Ομίλος

Νη Νκάδεο ησλ παηδηώλ λα κεηαηξέπνληαη ζε Κοινόηηηερ μάθηζηρ

Ππιινγηθή θαη ζπλεξγαηηθή δηεξεύλεζε ησλ ζεκάησλ θαη νηθνδόκεζε ησλ λέσλ γλώζεσλ (ομαδοζςνεπγαηική δπάζη)

Γιαθεμαηική πποζέγγιζη ησλ δεηεκάησλ κε ηε δηαζύλδεζε ησλ γισζζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε εηθαζηηθέο, ζεαηξηθέο, θηλεηηθέο, θαιιηηερληθέο θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο (Ζ. Καηζαγγνύξαο, 2004).

Page 9: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Η αθήγηζη και ηο παπαμύθι

Γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ θαη Γ΄ Γεκνηηθνύ επηιέρηεθε σο θεληξηθή ζεκαηηθή ε αθήγεζε, γηαηί απνηειεί βαζηθό θεηκεληθό είδνο, ζηελ θαηαλόεζε θαη ηελ παξαγσγή ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα αζθεζνύλ νη καζεηέο από ηηο κηθξέο ειηθίεο (Α. Αξράθεο, 2006, Ζ. Καηζαγγνύξαο, 2001).

Ζ αθήγεζε σο ζεκειηώδεο δνκή ηεο ζεκαίλνπζαο αλζξώπηλεο παξαγσγήο, όπνπ ηα επεηζόδηα νξγαλώλνληαη ζε αθεγεκαηηθή πξννπηηθή θαη γίλνληαη αληηθείκελα επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο, είλαη ε βάζε ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, πνπ επηηξέπεη ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε κέζσ ηνπ αλαζηνραζκνύ.

Page 10: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Η διδακηική αξία ηος παπαμςθιού

Page 11: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Η διδακηική αξία ηος παπαμςθιού

Ζ ελαζρόιεζε κε ηα παξακύζηα: πξνζθέξεη απόιαπζε θαη ςπραγσγία, θαιιηεξγεί ηε κεηξηθή γιώζζα κε ηηο πξαθηηθέο ηεο

αλαδηήγεζεο, ηεο ζπγγξαθήο παξακπζηώλ θαη ηεο δξακαηνπνίεζεο,

δηεπξύλεη ην ιεμηιόγην ησλ καζεηώλ, απνηειεί γηα ηα παηδηά αγσγή θηιαλαγλσζίαο, δίλεη ελαύζκαηα γηα αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο /

απνθιίλνπζαο ζθέςεο θαη δηεπξύλεη ηε θαληαζία ησλ παηδηώλ, πνπ είλαη ην θίλεηξν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπκβνιηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο αθαηξεηηθήο ζθέςεο

ηέινο, ην παξακύζη απνηειεί πξνλνκηαθό δηδαθηηθό κέζν γηα ηελ εθαξκνγή δεκηνπξγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ παξαγσγή Γημιοςπγικήρ Γπαθήρ.

Page 12: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Δθπαηδεπηηθό Ξξόγξακκα«Σο ηαξίδι ηος Παπαμςθιού ζηον σπόνο»

Page 13: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Δθπαηδεπηηθό Ξξόγξακκα«Σο ηαξίδι ηος Παπαμςθιού ζηον σπόνο»

Αθνξκή γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Ρν ηαμίδη ηνπ παξακπζηνύ ζηνλ ρξόλν» απνηέιεζε ην άξζξν ηεο Κέλεο Θαλαηζνύιε, «Ξαιίκςεζηα ησλ ιατθώλ, πξνθνξηθώλ παξακπζηώλ: Κνξθέο επηβίσζήο ηνπο ζηνλ ζύγρξνλν πνιηηηζκό ηεο εηθόλαο θαη ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ» (2005).

Πην άξζξν απηό θαηαδεηθλύεηαη όηη ην ιατθό παξακύζη ζηελ καθξά ηζηνξηθή ηνπ πνξεία παξνπζηάδεη ζηαζεξόηεηα ζηε δνκή ηνπ θαη ζε άιια κνξθνινγηθά ηνπ γλσξίζκαηα, αιιά, ηαπηόρξνλα, αλαπξνζαξκόδεηαη ζηα ζύγρξνλα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ιανύ, ζηα ήζε θαη ηα έζηκά ηνπ.

Page 14: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Δθπαηδεπηηθό Ξξόγξακκα«Σο ηαξίδι ηος Παπαμςθιού ζηον σπόνο»

Page 15: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Δθπαηδεπηηθό Ξξόγξακκα«Σο ηαξίδι ηος Παπαμςθιού ζηον σπόνο»

Ζ δηαδνρηθή κεηεμέιημε ηνπ παξακπζηνύ από πξνθνξηθό ζε γξαπηό, ζε βηβιίν-παξακύζη , ζε εηθνλνγξαθεκέλν παξακύζη , ζε παξακύζη κε θηλνύκελα ζρέδηα, θαη, ηέινο, ζε πνιπηξνπηθό - πνιπκεζηθό, ςεθηνπνηεκέλν, δηαδηθηπαθό παξακύζη.

πνρσξεί ην παξσρεκέλν ηδενινγηθό πεξηερόκελν ησλ παξακπζηώλ θαη θπξηαξρνύλ νη αμίεο ηεο επνρήο καο: ε νηθνινγία, ε αεηθνξία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε απνδόκεζε ξαηζηζηηθώλ θαη ζεμηζηηθώλ ζηεξενηύπσλ θαη ε αλνρή ζηε δηαθνξεηηθόηεηα, ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή, ε εκπέδσζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αιιειεγγύεο, ε ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπ παηδηνύ, ε ςπραγσγία, θιπ.

Page 16: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Δθπαηδεπηηθό Ξξόγξακκα«Σο ηαξίδι ηος Παπαμςθιού ζηον σπόνο»

Ξηπρή ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ζπληζηά ε εηθνλνγξάθεζε, σο ελδνθεηκεληθό θαη σο παξαγισζζηθό ζηνηρείν πνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ηεο δηπιήο αθήγεζεο ηνπ παξακπζηνύ, ιεθηηθήο θαη εηθνληζηηθήο.

Δθηόο από ηελ εηθνληθή δηαθεηκεληθόηεηα ηελ νπνία επηδηώθνπκε ζηα πξνγξάκκαηα κε παξάιιειε παξνπζίαζε ζύγρξνλεο θαη λέαο εηθνλνγξάθεζεο ηνπ ίδηνπ παξακπζηνύ ή παξάιιειεο παξνπζίαζεο εηθόλσλ ηνπ ίδηνπ παξακπζηνύ από ζύγρξνλεο δηαθνξεηηθέο εθδόζεηο, πξνηείλνληαη θαη πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο κε εηθόλεο.

Page 17: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Η ςλοποίηζη ηος Ππογπάμμαηορ

Πύκθσλα κε ην γεληθό ζεσξεηηθό πιαίζην, εθπνλήζεθε εμεηδηθεπκέλν Αλαιπηηθό Ξξόγξακκα γηα θάζε ζεκαηηθό θύθιν

Θαηαγξάθεθαλ νη εηδηθνί εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη θαη ηα πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα

Πρεδηάζηεθαλ εμεηδηθεπκέλεο δηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη πξνηάζεθε μερσξηζηό ελδεηθηηθό δηδαθηηθό πιηθό.

Αλεύξεζε ηεο θαηάιιειεο βηβιηνγξαθίαο γηα εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο.

Page 18: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Δκπαιδεςηικοί ζηόσοι

Λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο:

Λα απνιαύζνπλ θαη λα ςπραγσγεζνύλ κε ηελ ελαιιαθηηθή ελαζρόιεζή ηνπο κε ηα παξακύζηα.

Λα θαηαλνήζνπλ ηελ ππεξθεηκεληθή δνκή ηεο αθήγεζεο, πνπ ζπλαληάηαη ζηα παξακύζηα αλά ηνπο αηώλεο.

Λα εθθξαζηνύλ δεκηνπξγηθά κε παηγληώδεηο δξαζηεξηόηεηεο θαη κε ηε δεκηνπξγηθή γξαπηή ηνπο έθθξαζε

Λα παξαγάγνπλ πξσηόηππεο δηθέο ηνπο δεκηνπξγηθέο ηζηνξίεο θαη παξακύζηα, κέζα από θαζνδεγεκέλεο θαη ειεύζεξεο δξαζηεξηόηεηεο.

Page 19: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Δκπαιδεςηικοί ζηόσοι

Λα εκπινπηίζνπλ ην ιεμηιόγηό ηνπο.

Λα αληηιεθζνύλ όηη ε θαηαλόεζε θαη ε παξαγσγή θεηκέλνπ σο θνηλσληνγλσζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο κνηξάδνληαη θνηλέο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ππόθεηληαη ζηνπο ίδηνπο θεηκεληθνύο θαη πεξηθεηκεληθνύοπεξηνξηζκνύο.

Λα ρξεζηκνπνηνύλ ην γξαπηό ιόγν σο έλα κέζν ζηνραζκνύ θαη αλαζηνραζκνύ θαζώο θαη αλάπηπμεο ησλ κεηαγλσζηαθώλ δεμηνηήησλ ηνπο.

Λα θαηαλνήζνπλ ζηελ θαηεύζπλζε ελόο πνιπηξνπηθνύγξακκαηηζκνύ ηε ζρέζε νπηηθνύ θαη ιεθηηθνύ γξακκαηηζκνύ.

Page 20: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Γιδακηικό ςλικό

Γηδαθηηθά παξακύζηα: Νη κύζνη ηνπ Αηζώπνπ: Ν ζεζαπξόο ηνπ παηέξα, Ν θόθνξαο, ε αιεπνύ θη ν ζθύινο, Ζ αιεπνύ θαη ηα ζηαθύιηα, Ρν πνληίθη θαη ην ιηνληάξη, Ρν ειάθη θαη ην ακπέιη, Ν ηδίηδηθαο θη ν κέξκεγθαο, Νη κύζνη ηνπ Ιαθνληέλ

«Ζ ώξα ηνπ παξακπζηνύ», άζθεζε αθήγεζεο, ζπλεξγαζία κε παππνύδεο θαη άιινπο παξακπζάδεο, ερνγξαθήζεηο θαη αθξνάζεηο ιατθώλ αθεγήζεσλ

Δπίθαηξα παξακύζηα, π.ρ. ρξηζηνπγελληάηηθα: Ρν ρξηζηνπγελληάηηθν έιαην, Ρα Σξηζηνύγελλα ηνπ κπάξκπα-Ξαλώθ, Ρν θνξηηζάθη κε ηα ζπίξηα, θιπ.

Page 21: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας
Page 22: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Γιδακηικό ςλικό

Καγηθά παξακύζηα

Ξαξακύζηα θαη Γηαθνξεηηθόηεηα - Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο: Ν κνιπβέληνο ζηξαηηώηεο, Ρν άζρεκν παπάθη, Ρν άζπξν πνληηθάθη, Ν άλζξσπνο κε ηελ θόθθηλε κύηε, θιπ.

Ξαξακύζηα θαη δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε: Πάθα, ν βαζηιηάο ησλ Ενπινύ, Ρν ιπρλάξη ηνπ Αιαληίλ

Θιηκαθσηά παξακύζηα: Ν βαζηιηάο πνπ αγαπνύζε ην ηπξί

Πύγρξνλα παξακύζηα, κηθξέο ηζηνξίεο

Page 23: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Έναπξη λειηοςπγίαρ ηων Ομίλων

Ζ ιεηηνπξγία ησλ Νκίισλ μεθίλεζε κε κηα πξώηε γλσξηκία κε ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο κε απηνπαξνπζίαζή ηνπο θαη δηεξεύλεζε ησλ θιίζεσλ, ησλ ζπλεζεηώλ, ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ησλ πξνζδνθηώλ ησλ παηδηώλ από ην Δξγαζηήξη Γιώζζαο, κέζα από εηδηθά δηακνξθσκέλν εξσηεκαηνιόγην θαη ειεύζεξν δηάινγν.

Page 24: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Ππκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ

ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΜΔΝΑ Σο μάθημα πος μος απέζει πεπιζζόηεπο ζηο ζσολείο Οι καλύηεποί μος θίλοι Ποιο θαγηηό πποηιμώ Σο αγαπημένο μος γλςκό Σα αγαπημένα μος βιβλία Ποιοςρ ήπωερ ηων βιβλίων μος αγαπώ Οι αγαπημένερ μος ηηλεοπηικέρ εκπομπέρ Σα αγαπημένα μος παπαμύθια Ποιοςρ ήπωερ ηων παπαμςθιών αγαπώ Σα ηπαγούδια πος μος απέζοςν να ακούω Οι αγαπημένοι/ερ μος ηπαγοςδιζηέρ/ζηπιερ Ποιο άθλημα μος απέζει να κάνω Ποιο άθλημα μος απέζει να παπακολοςθώ Μαθαίνω κάποια ξένη γλώζζα; Αζσολούμαι με κάποιο μοςζικό όπγανο; Με ποια παπαμύθια θέλειρ να αζσοληθούμε ζηο Δπγαζηήπι Γλώζζαρ;

Page 25: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Πλαίζιο επεξεπγαζίαρ ηων παπαμςθιών

Ζ παξνπζίαζε ησλ παξακπζηώλ γίλεηαη ελαιιαθηηθά κε ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο:

Ξξνθνξηθή αθήγεζε από ηνλ εθπαηδεπηηθό ή από θάπνηνλ καζεηή ή από πξνζθεθιεκέλν «Ξαξακπζά».

Αλάγλσζε κεγαιόθσλε ηνπ παξακπζηνύ από ηνλ εθπαηδεπηηθό ή από καζεηή.

Δμαηνκηθεπκέλε ζησπειή αλάγλσζε από ηνπο καζεηέο.

Αθήγεζε κε παξάιιειε παξνπζίαζε εηθόλσλ.

Ξαξαθνινύζεζε DVD

Page 26: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας
Page 27: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Πλαίζιο επεξεπγαζίαρ ηων παπαμςθιών

Πηε λνεηηθή επεμεξγαζία – θαηαλόεζε ηνπ παξακπζηνύ ππνβάιινληαη θάπνηεο από ηηο παξαθάησ ελδεηθηηθέο εξσηήζεηο:

Ξνηνη είλαη πξσηαγσληζηέο ηεο ηζηνξίαο; Ξνύ θαη γηαηί ζπκβαίλνπλ όια όζα πεξηγξάθνληαη; Ρη ζαο άξεζε πεξηζζόηεξν από όζα αθνύζαηε ή

δηαβάζαηε; Ξνηνο ήξσαο (πξόζσπν ή δών) ζαο εληππσζίαζε θαη

γηαηί; Ξνηνπο ηίηινπο κπνξνύκε λα δώζνπκε ζηηο παξαγξάθνπο

ηνπ παξακπζηνύ; Αλ ήζαζηαλ θη εζείο κέζα ζην παξακύζη, πνηνο ήξσαο ζα

επηζπκνύζαηε λα είζαζηε;

Page 28: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Πλαίζιο επεξεπγαζίαρ ηων παπαμςθιών

Πηελ θεηκεληθή επεμεξγαζία επηζεκαίλνληαλ ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξακπζηνύ (ην ππεξδνκηθό ζρήκα ηεο αθήγεζεο), πνπ πξνθύπηνπλ ζηαδηαθά κεηά από ηηο πξώηεο δηδαθηηθέο ελόηεηεο κέζα από παξαηεξήζεηο ησλ καζεηώλ γηα ηα θνηλά ζηνηρεία ησλ παξακπζηώλ:

Έλαξμε-αξρή (ρσξνρξνληθόο πξνζαλαηνιηζκόο)

Δηζαγσγή ησλ εξώσλ

Δμέιημε κε πινθή

Δλαιιαγή ρώξσλ θαη θαηαζηάζεσλ

Γξάζε εξώσλ

Αληηκεηώπηζε θαη ιύζε πξνβιήκαηνο

Θιείζηκν-ηέινο

Page 29: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Πλαίζιο επεξεπγαζίαρ ηων παπαμςθιών

Γισζζηθά θαη πθνινγηθά ζηνηρεία ηνπ παξακπζηνύ:

Ρππνπνηεκέλεο εθθξάζεηο ηεο έλαξμεο θαη ηνπ ηέινπο:

Κόθθηλε θιφζηή δεκέλε ζηελ αλέκε ησιηγκέλε, δώζ΄ ηες θιόηζο λα γσρίζεη, παρακύζη λ΄ αρτηλίζεη.

Μηα θορά θη έλαλ θαηρό...

Αρτή ηοσ παρακσζηού, θαιεζπέρα ζας!

Παρακύζη-κύζη-κύζη, ηο θοσθί θαη ηο ρεβίζη, ….

Καη δήζαλε ασηοί θαιά θη εκείς θαιύηερα!

Ήκοσλα θη εγώ εθεί θη έθαγα πατηά θαθή!

Μήηε εγώ ήκοσλ εθεί, κήηε εζείς λα ηο πηζηέυεηε!

Page 30: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Πλαίζιο επεξεπγαζίαρ ηων παπαμςθιών

Ξαξεκβνιέο, νη δηεπθξηλίζεηο θαη ν ζρνιηαζκόο ησλ δξώκελσλ από ηνλ αθεγεηή.

Δπαλαιήςεηο ιέμεσλ, θξάζεσλ, ινγόηππσλ, αηληγκάησλ, έκκεηξσλ ζηίρσλ, θιπ.

Σξήζε ερνγιώζζαο (γθαπ-γθνππ, ηαθ-ηαθ, γξαπ, θξαθ, θιπ.)

Κίκεζε δώσλ θαη πνπιηώλ

Σξήζε επηθσλεκάησλ

Γηάινγνη θαη εξσηαπαληήζεηο

Δθθξαζηηθή επηηόληζε, αθήγεζε κε δηαθπκάλζεηο ζηελ ηαρύηεηα, παύζεηο, θιπ.

Page 31: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Πλαίζιο επεξεπγαζίαρ ηων παπαμςθιών

Σξήζε παξνηκηώλ θαη γλσκηθώλ

Σηνύκνξ

Ξαξειζνληηθνί ρξόλνη θαη επηξξήκαηα (ηνπηθά θαη ρξνληθά)

Γιώζζα απιή, ιηηή, κε παξαηαθηηθή ζύληαμε θαη κηθξέο πεξηόδνπο, εθθξαζηηθή ιηηόηεηα

Αιιεγνξίεο, πξνζσπνπνηήζεηο θαη κεηαθνξέο

πεξβνιέο (ε Ξεληάκνξθε, ν Γελλαίνο)

Ξεξηγξαθέο εξώσλ – ραξαθηήξσλ θαη ηόπσλ

Κεηακνξθώζεηο, πακςπρηζκόο

Page 32: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας
Page 33: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Γπαζηηπιόηηηερ Γημιοςπγικήρ Γπαθήρ

Γηήγεζε θαη ζύλζεζε ηνπ παξακπζηνύ κε ηε βνήζεηα εηθόλσλ

Πύλζεζε λένπ παξακπζηνύ κε ηε βνήζεηα εηθόλσλ (ηπραία ή ζθόπηκε επηινγή), νκαδηθή ή αηνκηθή ζύλζεζε (παξαγσγή πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ)

Δπηινγή ηεο ζσζηήο ζεηξάο εηθόλσλ ελόο παξακπζηνύ θαη αλάπιαζε ηεο εμέιημήο ηνπ.

Δπεμεξγαζία εηθνλνγξάθεζεο κε πνηθίιεο εηθαζηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηερλνηξνπίεο, (θνιάδ, ηέκπεξα, ζθίηζν, αθνπαξέιεο, πδαηνγξαθίεο, γθξαβνύξεο, θιπ.).

Ππγθξίζεηο παιαηόηεξεο θαη ζύγρξνλεο εηθνλνγξάθεζεο ησλ παξακπζηώλ

Page 34: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Ζ ΔΗΘΝΛΝΓΟΑΦΖΠΖ ΡΥΛ ΞΑΟΑΚΘΗΥΛ

Page 35: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Ζ ΔΗΘΝΛΝΓΟΑΦΖΠΖ ΡΥΛ ΞΑΟΑΚΘΗΥΛ

Page 36: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Ζ ΔΗΘΝΛΝΓΟΑΦΖΠΖ ΡΥΛ ΞΑΟΑΚΘΗΥΛ

Page 37: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Ζ ΔΗΘΝΛΝΓΟΑΦΖΠΖ ΡΥΛ ΞΑΟΑΚΘΗΥΛ

Page 38: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Ζ ΔΗΘΝΛΝΓΟΑΦΖΠΖ ΡΥΛ ΞΑΟΑΚΘΗΥΛ

Page 39: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Ζ ΔΗΘΝΛΝΓΟΑΦΖΠΖ ΡΥΛ ΞΑΟΑΚΘΗΥΛ

Page 40: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Η ΔΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΜΤΘΙΩΝ

Page 41: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Η ΔΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΜΤΘΙΩΝ

Page 42: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Ζ ΔΗΘΝΛΝΓΟΑΦΖΠΖ ΡΥΛ ΞΑΟΑΚΘΗΥΛ

Page 43: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Η ΔΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΜΤΘΙΩΝ

Page 44: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Αλαζύλζεζε παξακπζηνύ κε ηε βνήζεηα εηθόλσλ

Page 45: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Αλαζύλζεζε παξακπζηνύ κε ηε βνήζεηα εηθόλσλ

Page 46: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Αλαζύλζεζε παξακπζηνύ κε ηε βνήζεηα εηθόλσλ

Page 47: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Γπαζηηπιόηηηερ Γημιοςπγικήρ Γπαθήρ

Αζθήζεηο κεηαγξαθήο παξακπζηώλ, δηαθεηκεληθέο εξγαζίεο θαη κεηαπιάζεηο, δηαζθεπέο θιαζηθώλ παξακπζηώλ κε ηε βνήζεηα εηθόλσλ από άιια παξακύζηα.

«Ξαξακπζνθεθηέδεο»: παξακύζηα κε πνηθίιεο εηθόλεο εξώσλ από δηαθνξεηηθά παξακύζηα.

«Ζ ηζηνξία ηεο δσήο κνπ»: κε θσηνγξαθίεο δηθέο ηνπο ή ησλ θίισλ ηνπο θηηάρλνπλ ήξσεο ησλ παξακπζηώλ κε πξσηαγσληζηέο ηνπο ίδηνπο θαη γξάθνπλ ην «Γηθό ηνπο Ξαξακύζη».

Ξξνβιεκαηηζκόο: «Κηα εηθόλα, ρίιηεο ιέμεηο», αιιά «Κηα ιέμε, πόζεο εηθόλεο;;;»

Page 48: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Γπαζηηπιόηηηερ Γημιοςπγικήρ Γπαθήρ

Page 49: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Γπαζηηπιόηηηερ Γημιοςπγικήρ Γπαθήρ

Page 50: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Γπαζηηπιόηηηερ Γημιοςπγικήρ Γπαθήρ

Page 51: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Γπαζηηπιόηηηερ Γημιοςπγικήρ Γπαθήρ

Page 52: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Γπαζηηπιόηηηερ Γημιοςπγικήρ Γπαθήρ

Page 53: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Γξάθσ ηελ ηζηνξία ηεο δσήο κνπ

Page 54: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας
Page 55: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Γπαζηηπιόηηηερ Γημιοςπγικήρ Γπαθήρ

Μαλαγξάςηκν ηνπ παξακπζηνύ κε λέεο εθδνρέο ζηελ πινθή ή ζην ηέινο

Ξαξαιιαγή γλσζηνύ παξακπζηνύ (άζθεζε δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο): Έλαο ζύγρξνλνο Αε-Βαζίιεο, Ζ Θνθθηλνζθνππίηζα, Κε ην καγηθό ραιί πάλσ από ηελ πόιε, Ρν θαληαζηηθό δηώλπκν (Ρδ. Ονληάξη) (ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ κε λέεο ρξήζεηο)

Ππλέρεηα ηνπ παξακπζηνύ (επέθηαζε ηεο δηήγεζεο κε αλακελόκελε ή αλαηξεπηηθή πινθή), Ρη θάλεη ν Αε-Βαζίιεο ηνλ ππόινηπν ρξόλν; Ζ Σηνλάηε θαη νη εθηά λάλνη κεηά ην γάκν κε ηνλ πξίγθηπα

«Ξαξακπζνζαιάηεο» (Ρδ. Ονληάξη) ζύλζεζε λένπ παξακπζηνύ κε ζηνηρεία θαη πξόζσπα από άιια παξακύζηα, π.ρ. «Ζ Σηνλάηε θαη ε Θνθθηλνζθνπθίηζα ζηε ρώξα ησλ ζαπκάησλ»

Page 56: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Ρν “πνληηθνθαγσκέλν” παξακύζη

Ππλέρεηα ζηελ πινθή

θαη δηθό κνπ ηέινο

ζηελ ηζηνξία

Page 57: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Ππλέρεηα ηνπ παξακπζηνύ

Ρη έγηλε κεηά ην γάκν ηεο Οαπνπλδέι κε ηνλ πξίγθηπα;

Ρη ζπλάληεζε ν Κόγιεοόηαλ εγθαηέιεηςε ηε δνύγθια θαη πήγε λα δήζεη κε ηνπο αλζξώπνπο;

Page 58: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Ξαξακπζνζαιάηεο

Page 59: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας
Page 60: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Γπαζηηπιόηηηερ Γημιοςπγικήρ Γπαθήρ

Ηζηνξίεο κε ήξσεο πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηδηόηεηεο, π.ρ. Ν μύιηλνο-Ξηλόθην, Ν Γπάιηλνο βαζηιηάο, Ν Πηδεξέληνο ηππόηεο, Ν Πηκηγδαιέληνο πξίγθηπαο, Ν Πνθνιαηέληνο ιαγόο, Ζ Βνπηπξέληα βαζίιηζζα, θιπ.

Ρα αλάπνδα-αληίζηξνθα παξακύζηα (Δ. Ρξηβηδάο): Ρα ηξία θαιά ιπθάθηα θαη ν Ονύλη-Ονύλη ην θαθό γνπξνύλη, Ζ πνλεξή Θνθθηλνζθνπθίηζα θαη ν θαιόςπρνο ιύθνο, Ζ δειηάξα Πηαρηνπνύηα θαη νη θαιέο αδεξθέο ηεο, Ν πξίγθηπαο-βάηξαρνο θαη ε πξηγθίπηζζα, θ.ά.

Ππγγξαθή πνηεκάησλ

Page 61: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Αλάπνδν-αληίζηξνθν παξακύζη

Page 62: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας
Page 63: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Γπαζηηπιόηηηερ Γημιοςπγικήρ Γπαθήρ

Ξαξνπζηάζεηο παξακπζηώλ.

Αθξόαζε παξακπζηώλ από CD, έκθαζε ζηελ επηηόληζε ηνπ αθεγεηή.

Ξαξαθνινύζεζε DVD κε παξακύζηα ή παξακύζηα ζην youtube. Πύγθξηζε κε ηα βηβιία.

Γεκηνπξγία πξνζσπηθνύ παξακπζνβηβιίνπ.

Θαηαζθεπή: «Ρν δέληξν ησλ παξακπζηώλ», όπνπ από ηα θιαδηά ηνπ θξέκνληαη κηθξά παξακπζάθηα πνπ έγξαςαλ θαη δσγξάθηζαλ καζεηέο, δεκέλα κε θνξδειίηζα.

Page 64: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Ξαξνπζηάζεηο παξακπζηώλ

Page 65: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Βιβλίο ή DVD;

Page 66: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Φηιάσνω ηα δικά μος παπαμςθοβιβλία

Page 67: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας
Page 68: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Γπαζηηπιόηηηερ Γημιοςπγικήρ Γπαθήρ

Αθηέξσκα ζηνπο δηάζεκνπο θιαζηθνύο θαη ζηνπο ζύγρξνλνπο παξακπζάδεο

Σεηξόγξαθν βηβιίν κε ζέκα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπο:

Αίζσπνο

Παξι Ξεξώ

Αδειθνί Γθξηκ

Σαλο Θξίζηηαλ Άληεξζελ

Θάξνινο Ληίθελο

Δπγέληνο Ρξηβηδάο

Page 69: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Βιβλία για ηοςρ μεγάλοςρ παπαμςθάδερ

Page 70: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Βιβλία για ηοςρ μεγάλοςρ παπαμςθάδερ

Page 71: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Βιβλία για ηοςρ μεγάλοςρ παπαμςθάδερ

Page 72: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Βιβλία για ηοςρ μεγάλοςρ παπαμςθάδερ

Page 73: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Βιβλία για ηοςρ μεγάλοςρ παπαμςθάδερ

Page 74: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Γπαζηηπιόηηηερ Γημιοςπγικήρ Γπαθήρ

ΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΣΟΤ ΠΑΡΑΜΤΘΙΟΤ

ΔΗΠΑΓΩΓΖ-ΣΥΟΝΠ-ΣΟΝΛΝΠ-ΖΟΥΔΠ (πίζσ όςε: 1 πξάζηλνο θύθινο)

ΠΚΦΝΟΑ-ΓΠΡΣΗΑ-ΠΡΔΟΖΠΖ-ΞΟΝΒΙΖΚΑ (πίζσ όςε: 1 καύξνο θύθινο)

ΑΛΑΣΥΟΖΠΖ ΖΟΥΑ (πίζσ όςε: 1 θόθθηλνο θύθινο)

ΔΚΞΝΓΗΑ-ΔΣΘΟΝΗ-ΘΗΛΓΛΝΗ (πίζσ όςε: 2 καύξνη θύθινη)

Ν ΖΟΥΑΠ ΑΞΝΘΡΑ ΡΝ ΚΑΓΗΘΝ ΚΔΠΝ (πίζσ όςε: 2 πξάζηλνη θύθινη)

Page 75: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Γπαζηηπιόηηηερ Γημιοςπγικήρ Γπαθήρ

Ν ΖΟΩΑΠ ΔΜΑΠΦΑΙΗΕΔΗ ΡΝ ΚΑΓΗΘΝ ΒΝΖΘΝ (πίζσ όςε: 2 θόθθηλνη θύθινη)

ΑΛΑΚΔΡΟΖΠΖ ΚΔ ΡΝΛ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΖ (πίζσ όςε: 3 καύξνη θύθινη)

ΛΗΘΖ ΡΝ ΤΔΡΗΘΝ ΖΟΥΑ-ΔΣΘΟΝ (πίζσ όςε: 3 θόθθηλνη θύθινη)

ΔΞΗΠΡΟΝΦΖ ΚΔ ΛΔΑ ΔΚΞΝΓΗΑ (πίζσ όςε: 3 πξάζηλνη θύθινη)

ΑΛΡΑΚΝΗΒΖ-ΡΔΙΝΠ (πίζσ όςε: 1 ρξπζόο θύθινο)

Ξαξαιιαγή ηεο ΡΟΑΞΝΙΑΠ ΡΝ ΞΟΝΞ

Page 76: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Η ηπάποςλα ηος Πποπ ηος Ομίλος

Page 77: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Γημιοςπγικέρ Γπαζηηπιόηηηερ

Γξακαηνπνίεζε παξακπζηνύ, θνπθινζέαηξν

Πειηδνδείθηεο γηα ηα βηβιία.

Θαηαζθεπέο - ρεηξνηερλίεο (θνξόλεο, ξαβδηά, ζηέκκαηα, κάζθεο δώσλ) γηα ηηο δξακαηνπνηήζεηο ησλ παξακπζηώλ θαζώο θαη άιιεο (κάγηζζεο, θάζηξα) γηα ηε δηαθόζκεζε ηεο ηάμεο.

Εσγξαθηθή εηθόλσλ ηνπ παξακπζηνύ πνπ ηνπο έθαλαλ εληύπσζε.

Θνιάδ κε εηθόλεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ παξακπζηνύ

Page 78: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Γπαμαηοποίηζη, κοςκλοθέαηπο, πανηομίμα

Page 79: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

ελιδοδείκηερ

Page 80: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας
Page 81: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Δπίθαηξα παξακύζηα/Γξαζηεξηόηεηεο

Page 82: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Αλαζύλζεζε παξακπζηνύ κε ηε βνήζεηα εηθόλσλ

Page 83: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Πολςαιζθηηηπιακή πποζέγγιζη ηος παπαμςθιού

Σι μοςζική / μςπωδιά / γεύζη ζάρ πποκαλεί ηο πεπιεσόμενο;

Αν αςηή η ιζηοπία είσε σπώμα, ηι σπώμα θα διαλέγαηε;

Αν είσε γεύζη θπούηος, ηι θπούηο;

Page 84: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Η ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ

Ξξόγξακκα καζεκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηδαθηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ αλέιαβαλ λα πινπνηήζνπλ ην πξόγξακκα, γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε ζέκαηα δηδαζθαιίαο ηνπ παξακπζηνύ, ηεο αθήγεζεο, ηεο παξαγσγήο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ θαη ηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο .

Ξνιιαπιέο ηαθηηθέο θαη άηππεο ζπλαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ Νκίινπ, ησλ κηθξώλ καζεηώλ θαη ηεο Πρνιηθήο Ππκβνύινπ.

Ρξεηο αλαηξνθνδνηηθέο ζπλαληήζεηο γηα ηελ αλακόξθσζε ησλ ζηόρσλ θαη ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ επηιεγκέλσλ δξάζεσλ.

Page 85: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Page 86: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Καζεηέο: δύν δίσξα ζηελ αλάιπζε, αλαθεθαιαίσζε θαη πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, κέζα από ηα έξγα πνπ είλαη αλαξηεκέλα ζηνπο ηνίρνπο θαη από ηνπο αηνκηθνύο θαθέινπο ηνπ θαζελόο

Ν Φάθεινο Δξγαζηώλ ηνπ Καζεηή απνηειεί ην θύξην εξγαιείν αμηνιόγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Ππδεηήζεηο θαη εκηδνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ.

Page 87: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Δθδήισζε κε ηνπο γνλείο γηα λα δεκνζηνπνηεζεί ην έξγν ησλ Νκίισλ, κε παξνπζηάζεηο από ηνπο καζεηέο, θαη έθζεζε ησλ έξγσλ θαη ησλ δεκηνπξγηώλ ηνπο.

Απηναμηνιόγεζε – έθζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα ηελ επηηπρία ησλ ζηόρσλ ηνπ.

Γεληθή – ηειηθή αμηνιόγεζε ησλ Ξξνγξακκάησλ πνπ εθαξκόζηεθαλ από όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ ππνζηεξηθηηθή επηζηεκνληθή νκάδα (εθπαηδεπηηθό, ζρνιηθή ζύκβνπιν, θαζεγεηή Ξ.Ρ.Λ. Φιώξηλαο).

Page 88: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας
Page 89: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ακείσηε θαη ελζνπζηώδεο θαη ε πνηόηεηα ησλ πνηθίισλ θεηκεληθώλ εηδώλ πνπ παξήγαγαλ νη καζεηέο ήηαλ πνιύ ηθαλνπνηεηηθή.

Ζ Γεκηνπξγηθή γξαθή, ε απζόξκεηε παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ, ε ζύλζεζε παξακπζηώλ, πνηεκάησλ θαη ηζηνξηώλ από παηδηά πνπ αξρηθά ήηαλ απξόζπκα λα γξάςνπλ θείκελν, είλαη επίζεο κηα ζεκαληηθή δηαπίζησζε.

Ζ εμνηθείσζε κε ηελ θεηκεληθή δνκή ησλ παξακπζηώλ απνηειεί επηπξόζζεηα κηα δεμηόηεηα γηα ηελ παξαγσγή παξόκνησλ αθεγεκαηηθώλ θεηκέλσλ από ηνπο καζεηέο.

Page 90: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Ζ ελαζρόιεζε κε ην παξακύζηα απνηέιεζε γηα ηα παηδηά κηα θαιή εηζαγσγή ζηε ινγνηερλία θαη αγσγή Φηιαλαγλσζίαο.

Ξαξαγσγή πνιιώλ πνηεκάησλ. Θαιιηέξγεηα αηζζεηηθνύ θξηηεξίνπ θαη ηνπ νπηηθνύ /

εηθνληθνύ γξακκαηηζκνύ. Ζ αληαπόθξηζε ζηηο εξγαζίεο ήηαλ απζόξκεηε θαη ν

ζπλδπαζκόο ζπγγξαθηθήο δξαζηεξηόηεηαο κε θαιιηηερληθέο εξγαζίεο θαη δξακαηνπνίεζε απνηεινύζε έλα δηαξθέο θίλεηξν γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ θαη ηελ παξαγσγή πξνζσπηθώλ θαη νκαδηθώλ έξγσλ.

Page 91: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Ζ απαιιαγή από ην άγρνο ηεο ζρνιηθήο αμηνιόγεζεο απειεπζέξσζε ηηο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο ησλ καζεηώλ θαη ηνπο βνήζεζε λα εθθξαζηνύλ πξνθνξηθά θαη γξαπηά κε απζόξκεην ηξόπν.

Νη θνηλσληθνπνηεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ Νκίισλ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ.

Ζ απνζρνιεηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ε άλεζε ζηε ρξνληθή ξνή ησλ θάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε επέιηθηε δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ απνηέιεζαλ πιενλεθηήκαηα γηα ηε δηδαζθαιία θαη έδσζαλ ζην θάζε παηδί ηελ επθαηξία λα αθνινπζήζεη ηνπο πξνζσπηθνύο ηνπ ξπζκνύο.

Page 92: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Ρν Δθπαηδεπηηθό Ξξόγξακκα γηα ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ παξακπζηνύ εθαξκόδεηαη εύθνια ζην ζρνιείν είηε ζην πιαίζην ηεο Δπέιηθηεο Εώλεο είηε σο Πρέδην Δξγαζίαο.

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξόηαζε ζπληζηά μια αναζσεδιαζμένη διδακηική πποζέγγιζη θαη πεξηέρεη ελδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηδέεο, πνπ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ έλαπζκα γηα ελαιιαθηηθέο επηλνήζεηο από ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθό θαη πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα ηεο ηάμεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ ηνπ.

Page 93: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ

Δπραξηζηνύκε ζεξκά ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ Κειέηεο ηεο Γιώζζαο θαη ησλ Ξξνγξακκάησλ Γισζζηθήο Γηδαζθαιίαο, ηνπ Ξ.Ρ.Λ. Φιώξηλαο, θ. Θσλζηαληίλν Ληίλα, Θαζεγεηή Γισζζνινγίαο ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο θαη ηεο Γηδαθηηθήο ηεο, γηα ηελ επηζηεκνληθή επνπηεία θαη ηελ επηκνξθσηηθή ππνζηήξημε όινπ ηνπ εγρεηξήκαηνο.

Page 94: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας
Page 95: συνεδριο δημιουργικησ γραφησ 2013 αντωνογιάννη, μούσιου, ντίνας

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΝΣΙΝΑΚ Α Θ Η Γ Η Σ Η Γ Λ Ω Ο Λ Ο Γ Ι Α Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Α

Κ Α Ι Γ Ι Γ Α Κ Σ Ι Κ Η Σ Η , Π . Γ . Μ .

ΟΛΓΑ ΜΟΤΙΟΤ - Μ Τ ΛΩΝ Α Υ Ο Λ Ι Κ Η Τ Μ Β Ο Τ Λ Ο Π . Δ . Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α

ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΝΣΩΝΟΓΙΑΝΝΗΓ Α Κ Α Λ Α Π Ρ Ο Σ Τ Π Ο Τ Π Δ Ι Ρ Α Μ Α Σ Ι Κ Ο Τ Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Ο Τ

Υ Ο Λ Δ Ι Ο Τ Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α

Παο επραξηζηνύκε