Βασιλειων Αʹ (1r)1ra de Reyes en griego

download Βασιλειων Αʹ (1r)1ra de Reyes en griego

of 27

Embed Size (px)

Transcript of Βασιλειων Αʹ (1r)1ra de Reyes en griego

 • 8/18/2019 Βασιλειων Αʹ (1r)1ra de Reyes en griego

  1/27

  09 ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Αʹ1 Ἄνθρωπος ἦν ἐξ Αρμαθαιμ Σιφα ἐξ ὄρους Εφραιμ, κα ὄνομα α!"# Ε$κανα υ%&ς Ι'ρ'μ'($

  υ%ο) *$ιου υ%ο) +οκ' ἐν Ναι- Εφραιμ. 2κα "ο/" 1/ο 2υνα3κ'ς, ὄνομα "4 μι5 Αννα, καὄνομα "4 1'υ"6ρ7 8'ννανα, κα ἦν "4 8'ννανα παι1α, κα "4 Αννα ο!κ ἦν παι1ον. 3κα:ν6-αιν'ν ; ν=μ'ρ>ν κα "Kς '!WKς α!"ο) κα πEας "Kς 1'κE"ας "Dς 2Dς α!"ο), 22κα Αννα ο!κ :ν6-(

  μ'"N α!"ο), F"ι 'Oπ'ν "# :ν1ρ α!"Dς [ως "ο) :να-Dναι "& παι1Eριον, ἐKν :πο2α$ακ"ωα!"@, κα eφθB'"αι "# προSπ κυρου κα καθB'"αι ἐκ'3 Zως α?>νος. 23κα 'Oπ'ν α!"4Ε$κανα ; :νGρ α!"Dς ]ο'ι "& :2αθ&ν ἐν eφθα$μο3ς ου, κEθου, Zως iν :πο2α$ακ"Yςα!"@, :$$K "Bαι κ/ριος "& ἐξ'$θ&ν ἐκ "ο) "@μα"@ς ου. κα ἐκEθι'ν = 2υνG καἐθB$α'ν "&ν υ%&ν α!"Dς, Zως iν :πο2α$ακ"Y α!"@ν. 24κα :ν6-( μ'"N α!"ο) '?ς Σ($ωμ ἐνμ@W "ρι'"fον"ι κα

 • 8/18/2019 Βασιλειων Αʹ (1r)1ra de Reyes en griego

  2/27

   2F"ι ο!κ C"ιν n2ιος oς κ/ριος, κα ο!κ C"ιν 1καιος oς ; θ'&ς =μ>ν, ο!κ C"ιν n2ιος

  π$Gν ο).3μG καυW_θ' κα μG $α$'3"' IL($E, μG ἐξ'$θE"ω μ'2α$ορρ(μο/ν( ἐκ "ο) "@μα"ος

  Iμ>ν, F"ι θ'&ς 2νS'ων κ/ριος κα θ'&ς p"οιμEfων ἐπι"(1'/μα"α α!"ο).4"@ξον 1υνα">ν Hθ6ν('ν, κα :θ'νο)ν"'ς π'ρι'fSαν"ο 1/ναμιν,5π$Bρ'ις ν α!"ο3ς.91ι1οRς '!WGν "# '!Wομ6ν κα '[email protected]('ν C"( 1ικαου, F"ι ο!κ ἐν ?W/ι 1υνα"&ς :νBρ,10κ/ριος :θ'νD ποιB'ι :ν"1ικον α!"ο), κ/ριος n2ιος. μG καυWEθω ; φρ@νιμος ἐν "4

  φρονB'ι α!"ο), κα μG καυWEθω ; 1υνα"&ς ἐν "4 1υνEμ'ι α!"ο), κα μG καυWEθω ;π$ο/ιος ἐν "# π$ο/" α!"ο), :$$ N r ἐν "ο/" καυWEθω ; καυWSμ'νος, υν'ιν κα2ινSκ'ιν "&ν κ/ριον κα ποι'3ν κρμα κα 1ικαιο/ν(ν ἐν μ6 "Dς 2Dς. κ/ριος :ν6-( '?ςο!ρανοRς κα ἐ-ρ@ν"('ν, α!"&ς κριν'3 ν '?ς =μ6ρας ἐν "# :να-αν'ιν α!"Gν μ'"K "ο) :ν1ρ&ς α!"Dς θ)αι "Gν θυαν ">ν=μ'ρ>ν. 20κα '[email protected]('ν *$ι "&ν Ε$κανα κα "Gν 2υνα3κα α!"ο) $62ων wπο"'αι οι κ/ριοςπ6ρμα ἐκ "Dς 2υναικ&ς "α/"(ς :ν" "ο) Wρ6ους, οd CWρ(ας "# κυρ. κα :πD$θ'ν ;ν ἐν 24 Α?2/π" 1ο/$ων "# ο`κ 8αραω 28κα ἐξ'$'ξEμ(ν "&ν οOκον "ο) πα"ρ@ςου ἐκ πEν"ων ">ν κBπ"ρων Ιρα($ ἐμο %'ρα"'/'ιν κα :να-αν'ιν ἐπ θυια"Bρι@ν μουκα θυμι_ν θυμαμα κα α`ρ'ιν 'φου1 κα C1ωκα "# ο`κ "ο) πα"ρ@ς ου "K πEν"α "ο) πυρ&ςυ%>ν Ιρα($ '?ς -ρ>ιν, 29κα Vνα " ἐπ6-$'Lας ἐπ "& θυμαμE μου κα '?ς "Gν θυαν μου:ναι1'3 eφθα$μ# κα ἐ[email protected]ξαας "οRς υ%ο/ς ου IπJρ ἐμJ ἐν'υ$ο2'3θαι :παρWDς πE(ς

  θυας Ιρα($ Cμπροθ6ν μουU30

  1ιK "ο)"ο "E1' 'Oπ'ν κ/ριος ; θ'&ς Ιρα($ ΕOπα z οOκ@ςου κα ; οOκος "ο) πα"ρ@ς ου 1ι'$'/'"αι ἐνSπι@ν μου Zως α?>νος, κα ν)ν φ(ιν κ/ριος{(1αμ>ς ἐμο, F"ι :$$ N r "οRς 1οξEfον"Eς μ' 1οξEω, κα ; ἐξουθ'ν>ν μ' :"ιμωθB'"αι. 31

  ?1οR =μ6ραι CρWον"αι κα ἐξο$'θρ'/ω "& π6ρμα ου κα "& π6ρμα ο`κου πα"ρ@ς ου, 32

  κα ο!κ C"αι ου πρ'-/"(ς ἐν ο`κ μου πEας "Kς =μ6ρας, 33κα

 • 8/18/2019 Βασιλειων Αʹ (1r)1ra de Reyes en griego

  3/27

  οι :π& "ο) θυια"(ρου μου ἐκ$ιπ'3ν "οRς eφθα$μοRς α!"ο) κα κα"αρρ'3ν "Gν LυWGνα!"ο), κα π_ς π'ρι'/ων ο`κου ου π'ο)ν"αι ἐν yομφα7 :ν1ρ>ν. 34κα "ο)"@ οι "&(μ'3ον, a |ξ'ι ἐπ "οRς 1/ο υ%ο/ς ου "ο/"ους Aφνι κα 8ιν''ς, ἐν =μ6ρ7 μι5 :ποθανο)ν"αι:μφ@"'ροι. 35κα :να"Bω ἐμαυ"# %'ρ6α πι"@ν, aς πEν"α "K ἐν "4 καρ17 μου κα "K ἐν "4LυW4 μου ποιB'ι, κα ο?κο1ομBω α!"# οOκον πι"@ν, κα 1ι'$'/'"αι ἐνSπιον Wρι"ο) μουπEας "Kς =μ6ρας. 36κα C"αι ; π'ρι'/ων ἐν ο`κ ου |ξ'ι προκυν'3ν α!"# e-ο$ο):ρ2υρου $62ων ]αρEρρι[email protected]ν μ' ἐπ μαν ">ν %'ρα"'ι>ν ου φα2'3ν ν [email protected]ων ">ν $α$(θ6ν"ων οι ἐν "ο3ς €ν ου. 18κα:πB22'ι$'ν Σαμου($ πEν"ας "οRς [email protected]ους κα ο!κ CκρυL'ν :πN α!"ο), κα 'Oπ'ν *$ι h/ριοςα!"@ς, "& :2αθ&ν ἐνSπιον α!"ο) ποιB'ι.

  19hα ἐμ'2α$/νθ( Σαμου($, κα ἦν κ/ριος μ'"N α!"ο), κα ο!κ Cπ''ν :π& πEν"ων ">ν[email protected]ων α!"ο) ἐπ "Gν 2Dν. 20κα C2νωαν π_ς Ιρα($ :π& sαν κα Zως Β(ρα-'' F"ι πι"&ςΣαμου($ '?ς προφB"(ν "# κυρ. 21κα προ6θ'"ο κ/ριος 1($ωθDναι ἐν Σ($ωμ, F"ι:π'κα$/φθ( κ/ριος πρ&ς Σαμου($, κα ἐπι"'/θ( Σαμου($ προφB"(ς 2'ν6θαι "# κυρ '?ςπEν"α Ιρα($ :πN ν ἐκ Σ($ωμ, κα ἐξ'$θ6"ω ἐν μ6=μ>ν κα S'ι =μ_ς ἐκ W'ιρ&ς ἐWθρ>ν =μ>ν. 4κα :π6"'ι$'ν ; $α&ς '?ς Σ($ωμ, καα`ρουιν ἐκ'3θ'ν "Gν κι-ω"&ν κυρου καθ(μ6νου W'ρου-ιμ, κα :μφ@"'ροι ο% υ%ο *$ι μ'"K"Dς κι-ω"ο), Aφνι κα 8ιν''ς. 5κα ἐ2'νBθ( oς ἦ$θ'ν κι-ω"&ς κυρου '?ς "Gν παρ'μ-ο$Bν,

  κα :ν6κραξ'ν π_ς Ιρα($ φων4 μ'2E$Y, κα PW('ν = 2D. 6κα Pκουαν ο% :[email protected]φυ$οι "Dςκραυ2Dς, κα 'Oπον ο% :[email protected]φυ$οι Tς = κραυ2G = μ'2E$( αM"( ἐν παρ'μ-ο$4 ">ν Ε-ραωνUκα C2νωαν F"ι κι-ω"&ς κυρου |κ'ι '?ς "Gν παρ'μ-ο$Bν. 7κα ἐφο-Bθ(αν ο% :[email protected]φυ$οικα 'Oπον Ad"οι ο% θ'ο |καιν πρ&ς α!"οRς '?ς "Gν παρ'μ-ο$Bν, ο!α =μ3ν, ἐξ'$ο) =μ_ς,

 • 8/18/2019 Βασιλειων Αʹ (1r)1ra de Reyes en griego

  4/27

  κ/ρι', Bμ'ρον, F"ι ο! 262ον'ν "οια/"( ἐWθJς κα "ρ"(ν. 8ο!α =μ3ν, "ς ἐξ'$'3"αι =μ_ς ἐκW'ιρ&ς ">ν θ'>ν ">ν "'ρ'>ν "ο/"ωνU οd"οι ο% θ'ο ο% πα"Eξαν"'ς "Gν Α`2υπ"ον ἐν πEYπ$(24 κα ἐν "4 ἐρBμ. 9κρα"αιο)θ' κα 2ν'θ' '?ς "ος α!"ο) κα :π6θαν'ν, F"ι πρ'-/"(ς ; να!"ο) π'π"ωκ@"'ς ἐπ "& πρ@θυρον, π$Gν = yEWις sα2ων Iπ'$'φθ(. 51ιK "ο)"ο ο!κἐπι-ανουιν ο% %'ρ'3ς sα2ων κα π_ς ; '?πορ'υ@μ'νος '?ς οOκον sα2ων ἐπ -αθμ&ν ο`κου

  sα2ων ἐν wfS" Zως "Dς =μ6ρας "α/"(ς, F"ι Iπ'ρ-ανον"'ς Iπ'ρ-ανουιν. —6

  καἐ-αρ/νθ( W'ρ κυρου ἐπ Ἄfω"ον, κα ἐπB2α2'ν α!"ο3ς κα ἐξ6f''ν α!"ο3ς '?ς "Kς να)ς, καμ6ον "Dς WSρας α!"Dς :ν'φ/(αν μ/'ς, κα ἐ26ν'"ο /2Wυις θανE"ου μ'2E$( ἐν "4 π@$'ι.7κα 'O1ον ο% ν. 8κα:πο"6$$ουιν κα υνE2ουιν "οRς α"ρEπας ">ν :$$οφ/$ων πρ&ς α!"οRς κα $62ουιν TποιBωμ'ν κι-ω"# θ'ο) Ιρα($U κα $62ουιν ο% ‚'θθα3οι {'"'$θ6"ω κι-ω"&ς "ο) θ'ο) πρ&ς=μ_ς, κα μ'"D$θ'ν κι-ω"&ς "ο) θ'ο) '?ς ‚'θθα. 9κα ἐ2'νBθ( μ'"K "& μ'"'$θ'3ν α!"Gν κα2ν'"αι W'ρ κυρου ἐν "4 π@$'ι, "EραWος μ62ας φ@1ρα, κα ἐπE"αξ'ν "οRς ν, κα ἐπο(ανpαυ"ο3ς ο% ‚'θθα3οι Z1ρας. 10κα ἐξαπο"6$$ουιν "Gν κι-ω"&ν "ο) θ'ο) '?ς wκα$>να, καἐ2'νBθ( oς '?D$θ'ν κι-ω"&ς θ'ο) '?ς wκα$>να, κα ἐ[email protected](αν ο% wκα$ων3"αι $62ον"'ς T:π'"ρ6Lα"' πρ&ς =μ_ς "Gν κι-ω"&ν "ο) θ'ο) Ιρα($ θανα">αι =μ_ς κα "&ν $α&ν =μ>νU1κα ἐξαπο"6$$ουιν κα υνE2ουιν "οRς α"ρEπας ">ν :$$οφ/$ων κα 'Oπον

  kξαπο"'$α"' "Gν κι-ω"&ν "ο) θ'ο) Ιρα($, κα καθιE"ω '?ς "&ν "@πον α!"Dς κα ο! μG

 • 8/18/2019 Βασιλειων Αʹ (1r)1ra de Reyes en griego

  5/27

  θανα"SY =μ_ς κα "&ν $α&ν =μ>ν, F"ι ἐ2'νBθ( /2Wυις θανE"ου ἐν F$Y "4 π@$'ι -αρ'3αφ@1ρα, oς '?D$θ'ν κι-ω"&ς θ'ο) Ιρα($ ἐκ'3, 12κα ο% f>ν"'ς κα ο!κ :ποθαν@ν"'ςἐπ$B2(αν '?ς "Kς Z1ρας, κα :ν6-( = κραυ2G "Dς π@$'ως '?ς "&ν ο!ραν@ν.

  6 hα ἦν = κι-ω"&ς ἐν :2ρ# ">ν :$$οφ/$ων pπ"K μDνας, κα ἐξ6f''ν = 2D α!">ν μ/ας. 2

  κα κα$ο)ιν :[email protected]φυ$οι "οRς %'ρ'3ς κα "οRς μEν"'ις κα "οRς ἐπαοι1οRς α!">ν $62ον"'ς TποιBωμ'ν "4 κι-ω"# κυρουU 2νωρα"' =μ3ν ἐν "νι :πο"'$ο)μ'ν α!"Gν '?ς "&ν "@πονα!"Dς. 3κα 'Oπαν Ε? ἐξαπ'"6$$'"' Iμ'3ς "Gν κι-ω"&ν 1ιαθBκ(ς κυρου θ'ο) Ιρα($, μG 1Gἐξαπο"'$("' α!"Gν κ'νBν, :$$K :πο1ι[email protected]ν"'ς :π@1ο"' α!"4 "Dς -αEνου, κα "@"'

  ?αθB'θ', κα ἐξι$αθB'"αι Iμ3ν, μG ο!κ :πο"4 = W'ρ α!"ο) :φN Iμ>ν.4

  κα $62ουιν T"& "Dς -αEνου :πο1Sομ'ν α!"4U κα 'Oπαν hα"N :ριθμ&ν ">ν α"ραπ>ν ">ν :$$οφ/$ωνπ6ν"' Z1ρας Wρυ_ς, F"ι π"α3μα ƒν Iμ3ν κα "ο3ς ν κα "# $α#, 5κα μ)ςWρυο)ς ;μοωμα ">ν μυ>ν Iμ>ν ">ν 1ιαφθ'ιρ@ν"ων "Gν 2Dν, κα 1S'"' "# κυρ [email protected]ξαν,Fπως κουφY "Gν W'3ρα α!"ο) :φN Iμ>ν κα :π& ">ν θ'>ν Iμ>ν κα :π& "Dς 2Dς Iμ>ν. 6καVνα " -αρ/ν'"' "Kς καρ1ας Iμ>ν, oς ἐ-Eρυν'ν Α`2υπ"ος κα 8αραω "Gν καρ1αν α!">νUο!W F"' ἐν6παιξ'ν α!"ο3ς, ἐξαπ6"'ι$αν α!"ο/ς, κα :πD$θονU 7κα ν)ν $E-'"' κα ποιBα"'nμαξαν καινGν κα 1/ο [email protected]ας πρω"ο"οκο/ας ν κα 'O1ον κι-ω"&ν κυρου κα(!φρEνθ(αν '?ς :πEν"(ιν α!"Dς. 14κα = nμαξα '?D$θ'ν '?ς :2ρ&ν Ω(' "&ν ἐν

  Βαιθαμυς, κα C"(αν ἐκ'3 παc α!"4 $θον μ62αν κα Wfουιν "K ξ/$α "Dς uμEξ(ς κα"Kς [email protected]ας :νBν'2καν '?ς ;$οκα/"ωιν "# κυρ. 15κα ο% Λ'υ3"αι :νBν'2καν "Gν κι-ω"&ν "ο)κυρου κα "& θ6μα 'ρ2α- μ'"N α!"Dς κα "K ἐπN α!"Dς κ'/( "K Wρυ_ κα Cθ'ν"ο ἐπ "ο)$θου "ο) μ'2E$ου, κα ο% ν :$$οφ/$ων pSρων κα :ν6"ρ'Lαν '?ςwκα$>να "4 =μ6ρ7 ἐκ'νY. 17κα αd"αι α% Z1ραι α% Wρυα3, mς :π61ωκαν ο% :[email protected]φυ$οι "Dς-αEνου "# κυρ, "Dς wfS"ου μαν, "Dς ‚Ef(ς μαν, "Dς wκα$>νος μαν, "Dς ‚'θ μαν,"Dς Ακκαρων μαν. 18κα μ)ς ο% Wρυο3 κα"N :ριθμ&ν πα>ν π@$'ων ">ν :$$οφ/$ων ">νπ6ν"' α"ραπ>ν ἐκ π@$'ως ἐ"'ρ'ωμ6ν(ς κα Zως κSμ(ς "ο) 8'ρ'fαου κα Zως $θου "ο)μ'2E$ου, οd ἐπ6θ(καν ἐπN α!"ο) "Gν κι-ω"&ν 1ιαθBκ(ς κυρου, "ο) ἐν :2ρ# Ω(' "ο)Βαιθαμυ"ου.

  19

  hα ο!κ Hμ6νιαν ο% υ%ο Ι'Wονιου ἐν "ο3ς :ν1ρEιν Βαιθαμυς, F"ι 'O1αν κι-ω"&νκυρου, κα ἐπE"αξ'ν ἐν α!"ο3ς p-1ομBκον"α νU 21κα :πο"6$$ουιν :226$ους πρ&ς "οRςκα"οικο)ν"ας hαριαθιαριμ $62ον"'ς wπ'"ρ@φαιν :[email protected]φυ$οι "Gν κι-ω"&ν κυρου,κα"E-("' κα :να2E2'"' α!"Gν πρ&ς pαυ"ο/ς.

  7 κα CρWον"αι ο% ν Iμ'3ς ἐπι"ρ6φ'"' πρ&ς κ/ριον, π'ρι6$'"'"οRς θ'οRς "οRς :$$ο"ρους ἐκ μ6ου Iμ>ν κα "K

 • 8/18/2019 Βασιλειων Αʹ (1r)1ra de Reyes en griego

  6/27

  π'ρι'3$ον ο% υ%ο Ιρα($ "Kς Βαα$ιμ κα "K ν πρ&ςκ/ριον. 6κα υνBWθ(αν '?ς {α(φαθ κα I1ρ'/ον"αι M1ωρ κα ἐξ6W'αν ἐνSπιον κυρου ἐπ"Gν 2Dν κα ἐνB"'υαν ἐν "4 =μ6ρ7 ἐκ'νY κα 'Oπαν …μαρ"Bκαμ'ν ἐνSπιον κυρου, καἐ1καf'ν Σαμου($ "οRς υ%οRς Ιρα($ '?ς {α(φαθ. 7κα Pκουαν ο% :[email protected]φυ$οι F"ιυν(θροθ(αν πEν"'ς ο% υ%ο Ιρα($ '?ς {α(φαθ, κα :ν6-(αν α"ρEπαι :$$οφ/$ων ἐπρα($, κα :κο/ουιν ο% υ%ο Ιρα($ κα ἐφο-Bθ(αν :π& προSπου :$$οφ/$ων. 8κα 'Oπανο% υ%ο Ιρα($ πρ&ς Σαμου($ {G παραιωπBYς :φN =μ>ν "ο) μG -ο_ν πρ&ς κ/ριον θ'@ν ου,κα S'ι =μ_ς ἐκ W'ιρ&ς :$$οφ/$ων. 9κα C$α-'ν Σαμου($ ν $BμL'"αι κα θB'"αια!"οRς ἐν nρμαιν α!"ο) κα %ππ')ιν α!"ο) κα προ"ρ6Wον"ας ">ν uρμE"ων α!"ο) 12καθ6θαι α!"οRς pαυ"# Wι$ιEρWους κα pκα"ον"EρWους κα θ'ρf'ιν θ'ριμ&ν α!"ο) κα "ρυ2_ν"ρυ2("&ν α!"ο) κα ποι'3ν κ'/( πο$'μικK α!"ο) κα κ'/( uρμE"ων α!"ο), 13κα "Kςθυ2α"6ρας Iμ>ν $BμL'"αι '?ς μυρ'LοRς κα '?ς μα2'ιρας κα '?ς π'ο/ας, 14κα "οRς:2ροRς Iμ>ν κα "οRς :μπ'$>νας Iμ>ν κα "οRς ἐ$αι>νας Iμ>ν "οRς :2αθοRς $BμL'"αι κα1S'ι "ο3ς 1ο/$οις α!"ο), 15κα "K π6ρμα"α Iμ>ν κα "οRς :μπ'$>νας Iμ>ν :πο1'κα"S'ικα 1S'ι "ο3ς '!νο/Wοις α!"ο) κα "ο3ς 1ο/$οις α!"ο), 16κα "οRς 1ο/$ους Iμ>ν κα "Kς1ο/$ας Iμ>ν κα "K -ουκ@$ια Iμ>ν "K :2αθK κα "οRς ὄνους Iμ>ν $BμL'"αι κα:πο1'κα"S'ι '?ς "K Cρ2α α!"ο) 17κα "K πομνια Iμ>ν :πο1'κα"S'ι, κα Iμ'3ς C'θ'α!"# 1ο)$οι. 18κα -οB'θ' ἐν "4 =μ6ρ7 ἐκ'νY ἐκ προSπου -αι$6ως Iμ>ν, οdἐξ'$6ξαθ' pαυ"ο3ς, κα ο!κ ἐπακο/'"αι κ/ριος Iμ>ν ἐν "α3ς =μ6ραις ἐκ'ναις, F"ι Iμ'3ςἐξ'$6ξαθ' pαυ"ο3ς -αι$6α. 19κα ο!κ H-ο/$'"ο ; $α&ς :κο)αι "ο) Σαμου($ κα 'Oπανα!"# A!W, :$$ N r -αι$'Rς C"αι ἐφN =μ_ς, 20κα ἐ@μ'θα κα =μ'3ς κα"K πEν"α "K Cθν(, κα

 • 8/18/2019 Βασιλειων Αʹ (1r)1ra de Reyes en griego

  7/27

  1ικE'ι =μ_ς -αι$'Rς =μ>ν κα ἐξ'$'/'"αι Cμπροθ'ν =μ>ν κα πο$'μB'ι "&ν π@$'μον=μ>ν. 21κα Pκου'ν Σαμου($ πEν"ας "οRς [email protected]ους "ο) $αο) κα ἐ$E$('ν α!"οRς '?ς "K ~"ακυρου. 22κα 'Oπ'ν κ/ριος πρ&ς Σαμου($ Ἄκου' "Dς φωνDς α!">ν κα -α$'υον α!"ο3ς-αι$6α. κα 'Oπ'ν Σαμου($ πρ&ς ν '?πορ'υομ6νων '?ς μ6ον "Dς π@$'ως κα ?1οR Σαμου($ ἐξD$θ'ν '?ς:πEν"(ιν α!">ν "ο) :να-Dναι '?ς Βαμα. 15κα κ/ριος :π'κE$υL'ν "& €"ον Σαμου($ =μ6ρ7μι5 Cμπροθ'ν "ο) ἐ$θ'3ν πρ&ς α!"&ν Σαου$ $62ων 16ˆς ; καιρ&ς αXριον :πο"'$> πρ&ς Jν ὄνων ου ">ν :πο$ω$υι>ν Bμ'ρον "ρι"αων μG θ4ς "Gν καρ1αν ου α!"α3ς, F"ι'Mρ(ν"αι, κα "νι "K oρα3α "ο) Ιρα($U ο! ο κα "# ο`κ "ο) πα"ρ@ς ουU

  21κα :π'κρθ( Σαου$ κα 'Oπ'ν A!W :ν1ρ&ς υ%&ς Ι'μιναου ἐ2S '?μι "ο) μικρο) κBπ"ρουφυ$Dς Ιρα($ κα "Dς φυ$Dς "Dς ἐ$αW"(ς ἐξ F$ου κBπ"ρου Β'νιαμινU κα Vνα " ἐ$E$(αςπρ&ς ἐμJ κα"K "& yDμα "ο)"οU 22κα C$α-'ν Σαμου($ "&ν Σαου$ κα "& παι1Eριον α!"ο) κα'?B2α2'ν α!"οRς '?ς "& κα"E$υμα κα Cθ'"ο α!"ο3ς "@πον ἐν πρS"οις ">ν κ'κ$(μ6νων o'p-1ομBκον"α :ν1ρ>ν. 23κα 'Oπ'ν Σαμου($ "# μα2'ρ [email protected]ς μοι "Gν μ'ρ1α, jν C1ωκE οι, jν'OπE οι θ'3ναι α!"Gν παρK ο. 24κα MLω'ν ; μE2'ιρος "Gν κω$6αν κα παρ6θ(κ'ν α!"GνἐνSπιον Σαου$, κα 'Oπ'ν Σαμου($ "# Σαου$ Q1οR Iπ@$'ιμμα, παρEθ'ς α!"& ἐνSπι@ν ου καφE2', F"ι '?ς μαρ"/ριον "6θ'ι"α οι παρK "οRς ', κα :ν6"( Σαου$, καἐξD$θ'ν α!"&ς κα Σαμου($ Zως Cξω. 27α!">ν κα"α-αιν@ν"ων '?ς μ6ρος "Dς π@$'ως κα

 • 8/18/2019 Βασιλειων Αʹ (1r)1ra de Reyes en griego

  8/27

  Σαμου($ 'Oπ'ν "# Σαου$ Ε?π&ν "# ν'ανκ κα 1ι'$θ6"ω Cμπροθ'ν =μ>ν, κα R "Dθι oςBμ'ρον κα ν α!"ο) κυκ[email protected]θ'ν.κα "ο)"@ οι "& (μ'3ον F"ι CWρι6ν ' κ/ριος ἐπ κ$(ρονομαν α!"ο) '?ς ν ἐξ ἐναν"ας α!"ο), κα |$α"οἐπN α!"&ν πν')μα θ'ο), κα ἐπροφB"'υ'ν ἐν μ6 α!">ν. 11κα ἐ2'νBθ(αν πEν"'ς ο%'[email protected]"'ς α!"&ν ἐWθJς κα "ρ"(ν κα 'O1ον κα ?1οR α!"&ς ἐν μ6 ">ν προφ(">ν, κα 'Oπ'ν ;$α&ς Zκα"ος πρ&ς "&ν π$(ον α!"ο) T "ο)"ο "& 2'2ον&ς "# υ%# hιςU ἦ κα Σαου$ ἐνπροφB"αιςU 12κα :π'κρθ( "ις α!">ν κα 'Oπ'ν hα "ς πα"Gρ α!"ο)U 1ιK "ο)"ο ἐ2'νBθ( '?ςπαρα-ο$Bν Š κα Σαου$ ἐν προφB"αιςU 13κα υν'"6$''ν προφ("'/ων κα CρW'"αι '?ς "&ν

  -ουν@ν.

  14

  κα 'Oπ'ν ; ο?κ'3ος α!"ο) πρ&ς α!"&ν κα πρ&ς "& παι1Eριον α!"ο) ]ο)ἐπορ'/θ("'U κα 'Oπαν ‹("'3ν "Kς ὄνους, κα '`1αμ'ν F"ι ο!κ '?ν, κα '?B$θομ'ν πρ&ςΣαμου($. 15κα 'Oπ'ν ; ο?κ'3ος πρ&ς Σαου$ wπE22'ι$ον 1B μοι " 'Oπ6ν οι Σαμου($. 16κα'Oπ'ν Σαου$ πρ&ς "&ν ο?κ'3ον α!"ο) wπB22'ι$'ν :πα226$$ων μοι F"ι 'Mρ(ν"αι α% ὄνοι, "& 1JyDμα "Dς -αι$'ας ο!κ :πB22'ι$'ν α!"#.

  17hα παρB22'ι$'ν Σαμου($ παν" "# $α# πρ&ς κ/ριον '?ς {α(φα 18κα 'Oπ'ν πρ&ςυ%οRς Ιρα($ TE1' 'Oπ'ν κ/ριος ; θ'&ς Ιρα($ $62ων k2l :νB2α2ον "οRς υ%οRς Ιρα($ ἐξΑ?2/π"ου κα ἐξ'ι$Eμ(ν Iμ_ς ἐκ W'ιρ&ς 8αραω -αι$6ως Α?2/π"ου κα ἐκ πα>ν ">ν-αι$'ι>ν ">ν θ$ι-ου>ν Iμ_ς, 19κα Iμ'3ς Bμ'ρον ἐξουθ'νBκα"' "&ν θ'@ν, aς α!"@ς ἐ"ινIμ>ν ω"Gρ ἐκ πEν"ων ">ν κακ>ν Iμ>ν κα θ$L'ων Iμ>ν, κα '`πα"' A!W, :$$ N r F"ι-αι$6α "B'ις ἐφN =μ>ν, κα ν)ν κα"E"("' ἐνSπιον κυρου κα"K "K κDπ"ρα Iμ>ν κα

  κα"K "Kς φυ$Kς Iμ>ν.20

  κα προB2α2'ν Σαμου($ πEν"α "K κDπ"ρα Ιρα($, κακα"ακ$(ρο)"αι κDπ"ρον Β'νιαμιν, 21κα προE2'ι κDπ"ρον Β'νιαμιν '?ς φυ$Eς, κακα"ακ$(ρο)"αι φυ$G {α""αρι, κα προE2ουιν "Gν φυ$Gν {α""αρι '?ς ν, μ'"K Σαου$. 27κα υ%ο $οιμο 'Oπαν T S'ι =μ_ς οd"οςU κα H"μααν α!"&ν κα ο!κPν'2καν α!"# 1>ρα.

 • 8/18/2019 Βασιλειων Αʹ (1r)1ra de Reyes en griego

  9/27

  11 hα ἐ2'νBθ( oς μ'"K μDνα κα :ν6-( Ναας ; Αμμαν"(ς κα παρ'μ-E$$'ι ἐπ Ια-ις‚α$αα1. κα 'Oπον πEν"'ς ο% ν υ%>ν Ια-ις. 6καἐφB$α"ο πν')μα κυρου ἐπ Σαου$, oς Pκου'ν "K yBμα"α "α)"α, κα ἐθυμSθ( ἐπN α!"οRςeρ2G α!"ο) φ@1ρα. 7κα C$α-'ν 1/ο [email protected]ας κα ἐμ6$ι'ν α!"Kς κα :π6"'ι$'ν '?ς π_ν Fριονρα($ ἐν W'ιρ :226$ων $62ων ς ο!κ C"ιν ἐκπορ'υ@μ'νος eπω Σαου$ κα eπωΣαμου($, κα"K "E1' ποιBουιν "ο3ς -ουν α!"ο). κα ἐπD$θ'ν Cκ"αις κυρου ἐπ "&ν$α&ν Ιρα($, κα ἐ[email protected](αν oς :νGρ 'Žς. 8κα ἐπικ6π"'"αι α!"οRς Α-ι'f'κ ἐν Βαμα, π_νμ'ν '?ς ‚α$2α$α κα ἐ2καινωμ'ν ἐκ'3"Gν -αι$'αν. 15κα ἐπορ'/θ( π_ς ; $α&ς '?ς ‚α$2α$α, κα CWρι'ν Σαμου($ ἐκ'3 "&ν Σαου$'?ς -αι$6α ἐνSπιον κυρου ἐν ‚α$2α$οις κα Cθυ'ν ἐκ'3 θυας κα '?ρ(νικKς ἐνSπιονκυρου, κα '!φρEνθ( Σαμου($ κα π_ς Ιρα($ }"' $αν.

  12 hα 'Oπ'ν Σαμου($ πρ&ς πEν"α ν '?ς πEν"α, Fα'`πα"6 μοι, κα ἐ-α$'υα ἐφN Iμ_ς -αι$6α. 2κα ν)ν ?1οR ; -αι$'Rς 1ιαπορ'/'"αι ἐνSπιονIμ>ν, κ:2l 2'2Bρακα κα καθBομαι, κα ο% υ%ο μου ?1οR ἐν Iμ3ν, κ:2l ?1οR 1ι'$B$υθαἐνSπιον Iμ>ν ἐκ ν'@"("@ς μου κα Zως "Dς =μ6ρας "α/"(ς. 3 ?1οR ἐ2S, :ποκρθ("' κα"N ἐμο)ἐνSπιον κυρου κα ἐνSπιον Wρι"ο) α!"ο), μ@Wον "νος '`$(φα r ὄνον "νος '`$(φα r "νακα"'1υνE"'υα Iμ>ν r "να ἐξ'π'α r ἐκ W'ιρ&ς "νος '`$(φα ἐξ$αμα κα Iπ@1(μαU:ποκρθ("' κα"N ἐμο), κα :πο1Sω Iμ3ν. 4κα 'Oπαν πρ&ς Σαμου($ A!κ H1κ(ας =μ_ς καο! κα"'1υνE"'υας κα ο!κ Cθ$αας =μ_ς κα ο!κ '`$(φας ἐκ W'ιρ&ς ο!1'ν&ς ο!16ν. 5κα'Oπ'ν Σαμου($ πρ&ς "&ν $α@ν {Eρ"υς κ/ριος ἐν Iμ3ν κα μEρ"υς Wρι"&ς α!"ο) Bμ'ρον ἐν"α/"Y "4 =μ6ρ7 F"ι ο!W 'IρBκα"' ἐν W'ιρ μου ο!θ6ν, κα 'Oπαν {Eρ"υς. 6κα 'Oπ'ν Σαμου($πρ&ς "&ν $α&ν $62ων {Eρ"υς κ/ριος ; ποιBας "&ν {ωυDν κα "&ν Ααρων, ; :να2α2lν"οRς πα"6ρας =μ>ν ἐξ Α?2/π"ου. 7κα ν)ν κα"E"("', κα 1ικEω Iμ_ς ἐνSπιον κυρου κα:πα22'$> Iμ3ν "Gν π_αν 1ικαιο/ν(ν κυρου, m ἐπο('ν ἐν Iμ3ν κα ἐν "ο3ς πα"ρEιν Iμ>ν,8oς '?D$θ'ν Ιακω- κα ο% υ%ο α!"ο) '?ς Α`2υπ"ον, κα ἐ"απ'νω'ν α!"οRς Α`2υπ"ος, καἐ[email protected](αν ο% πα"6ρ'ς =μ>ν πρ&ς κ/ριον, κα :π6"'ι$'ν κ/ριος "&ν {ωυDν κα "&ν Ααρωνκα ἐξB2α2'ν "οRς πα"6ρας =μ>ν ἐξ Α?2/π"ου κα κα"^κι'ν α!"οRς ἐν "# "@π "ο/". 9

  κα ἐπ'$Eθον"ο κυρου "ο) θ'ο) α!">ν, κα :π61ο"ο α!"οRς '?ς W'3ρας Σιαρα:ρWι"ρα"B2ου Ια-ιν -αι$6ως Αωρ κα '?ς W'3ρας :$$οφ/$ων κα '?ς W'3ρας -αι$6ως{ωα-, κα ἐπο$6μ(αν ἐν α!"ο3ς. 10κα ἐ[email protected](αν πρ&ς κ/ριον κα C$'2ον …μEρ"ομ'ν, F"ιἐ2κα"'$πομ'ν "&ν κ/ριον κα ἐ1ου$'/αμ'ν "ο3ς Βαα$ιμ κα "ο3ς ν κυκ[email protected]θ'ν, κα κα"κ'3"' π'ποιθ@"'ς. 12κα '`1'"' F"ι Ναας -αι$'Rς υ%>ν Αμμων ἦ$θ'νἐφN Iμ_ς, κα '`πα"' A!W, :$$ N r F"ι -αι$'Rς -αι$'/'ι ἐφN =μ>ν, κα κ/ριος ; θ'&ς =μ>ν-αι$'Rς =μ>ν. 13κα ν)ν ?1οR ; -αι$'/ς, aν ἐξ'$6ξαθ', κα ?1οR 161ωκ'ν κ/ριος ἐφN Iμ_ς-αι$6α. 14ἐKν φο-(θD"' "&ν κ/ριον κα 1ου$'/("' α!"# κα :κο/("' "Dς φωνDς α!"ο)

 • 8/18/2019 Βασιλειων Αʹ (1r)1ra de Reyes en griego

  10/27

  κα μG ἐρ("' "# "@μα"ι κυρου κα ἦ"' κα Iμ'3ς κα ; -αι$'Rς ; -αι$'/ων ἐφN Iμ>νeπω κυρου πορ'υ@μ'νοι, 15ἐKν 1J μG :κο/("' "Dς φωνDς κυρου κα ἐρ("' "# "@μα"ικυρου, κα C"αι W'ρ κυρου ἐπ Iμ_ς κα ἐπ "&ν -αι$6α Iμ>ν. 16κα ν)ν κα"E"("' κα`1'"' "& yDμα "& μ62α "ο)"ο, a ; κ/ριος ποιB'ι ἐν eφθα$μο3ς Iμ>ν. 17ο!W θ'ριμ&ς πυρ>νBμ'ρονU ἐπικα$6ομαι κ/ριον, κα 1S'ι φωνKς κα I'"@ν, κα 2ν>"' κα `1'"' F"ι = κακαIμ>ν μ'2E$(, jν ἐποιBα"' ἐνSπιον κυρου α?"Bαν"'ς pαυ"ο3ς -αι$6α. 18κα ἐπ'κα$6α"οΣαμου($ "&ν κ/ριον, κα C1ωκ'ν κ/ριος φωνKς κα I'"&ν ἐν "4 =μ6ρ7 ἐκ'νY, καἐφο-Bθ(αν π_ς ; $α&ς "&ν κ/ριον φ@1ρα κα "&ν Σαμου($. 19κα 'Oπαν π_ς ; $α&ς πρ&ςΣαμου($ ]ρ@'υξαι IπJρ ">ν 1ο/$ων ου πρ&ς κ/ριον θ'@ν ου, κα ο! μG :ποθEνωμ'ν, F"ι

  προ"'θ'καμ'ν πρ&ς πEας "Kς uμαρ"ας =μ>ν κακαν α?"Bαν"'ς pαυ"ο3ς -αι$6α.20

  κα'Oπ'ν Σαμου($ πρ&ς "&ν $α@ν {G φο-'3θ', Iμ'3ς π'ποιBκα"' "Gν π_αν κακαν "α/"(ν, π$GνμG ἐκκ$ν("' :π& ὄπιθ'ν κυρου κα 1ου$'/α"' "# κυρ ἐν F$Y καρ17 Iμ>ν 21κα μGπαρα-D"' eπω ">ν μ(θJν ὄν"ων, ο ο! π'ρανο)ιν ο!θJν κα ο ο!κ ἐξ'$ο)ν"αι, F"ι ο!θ6ν'?ιν.

  22F"ι ο!κ :πS'"αι κ/ριος "&ν $α&ν α!"ο) 1ιK "& ὄνομα α!"ο) "& μ62α, F"ι ἐπι'ικ6ωςκ/ριος προ'$E-'"ο Iμ_ς αI"# '?ς $α@ν. 23κα ἐμο μ(1αμ>ς "ο) uμαρ"'3ν "# κυρ:νι6ναι "ο) προ'/W'θαι π'ρ Iμ>ν, κα 1ου$'/ω "# κυρ κα 1'ξω Iμ3ν "Gν ;1&ν "Gν:2αθGν κα "Gν '!θ'3αν, 24π$Gν φο-'3θ' "&ν κ/ριον κα 1ου$'/α"' α!"# ἐν :$(θ'7 κα ἐνF$Y καρ17 Iμ>ν, F"ι '`1'"' m ἐμ'2E$υν'ν μ'θ N Iμ>ν, 25κα ἐKν κακ7 κακοποιB("', καIμ'3ς κα ; -αι$'Rς Iμ>ν προ"'θB'θ'.

  13 hα ἐκ$62'"αι Σαου$ pαυ"# "ρ'3ς Wι$ιE1ας :ν1ρ>ν ἐκ ">ν :ν1ρ>ν Ιρα($, κα ἦανμ'"K Σαου$ 1ιW$ιοι ἐν {αW'μας κα ἐν "# ὄρ'ι Βαιθ($, W$ιοι ἦαν μ'"K Ιωναθαν ἐν ‚α-''"ο) Β'νιαμιν, κα "& κα"E$οιπον "ο) $αο) ἐξαπ6"'ι$'ν Zκα"ον '?ς "& κBνωμα α!"ο). 3

  κα ἐπE"αξ'ν Ιωναθαν "&ν Ναι- "&ν :[email protected]φυ$ον "&ν ἐν "# -ουν#, κα :κο/ουιν ο%:[email protected]φυ$οι. κα Σαου$ E$πι22ι α$πf'ι '?ς π_αν "Gν 2Dν $62ων θ'"Bκαιν ο% 1ο)$οι. 4καπ_ς Ιρα($ Pκου'ν $'[email protected]ν"ων ]6παικ'ν Σαου$ "&ν Ναι- "&ν :[email protected]φυ$ον, κα bW/νθ(ανρα($ ἐν "ο3ς :$$οφ/$οις. κα :ν'[email protected](αν ; $α&ς eπω Σαου$ ἐν ‚α$2α$οις. 5κα ο%:[email protected]φυ$οι υνE2ον"αι '?ς π@$'μον ἐπ Ιρα($, κα :να-ανουιν ἐπ Ιρα($ "ριEκον"αWι$ιE1'ς uρμE"ων κα ƒξ Wι$ιE1'ς %ππ6ων κα $α&ς oς = ς α!"# μG προE2'ιν α!"@ν, κα ἐκρ/-( ; $α&ς ἐν "ο3ςπ($αοις κα ἐν "α3ς μEν1ραις κα ἐν "α3ς π6"ραις κα ἐν "ο3ς [email protected]θροις κα ἐν "ο3ς $Eκκοις,7κα ο% 1ια-ανον"'ς 1ι6-(αν "&ν Ιορ1Eν(ν '?ς 2Dν ‚α1 κα ‚α$αα1. κα Σαου$ C"ι ἦν ἐν‚α$2α$οις, κα π_ς ; $α&ς ἐξ6"( eπω α!"ο). — 8κα 1ι6$ιπ'ν pπ"K =μ6ρας "# μαρ"υρ,oς 'Oπ'ν Σαμου($, κα ο! παρ'26ν'"ο Σαμου($ '?ς ‚α$2α$α, κα 1ι'πEρ( ; $α&ς α!"ο) :πNα!"ο). 9κα 'Oπ'ν Σαου$ ]ροα2E2'"', Fπως ποιBω ;$οκα/"ωιν κα '?ρ(νικEς, κα:νBν'2κ'ν "Gν ;$οκα/"ωιν. 10κα ἐ26ν'"ο oς υν'"6$''ν :ναφ6ρων "Gν ;$οκα/"ωιν, καΣαμου($ παρα2ν'"αι, κα ἐξD$θ'ν Σαου$ '?ς :πEν"(ιν α!"# '!$ο2Dαι α!"@ν. 11κα 'Oπ'νΣαμου($ T π'πο(καςU κα 'Oπ'ν Σαου$ g"ι 'O1ον oς 1ι'πEρ( ; $α&ς :πN ἐμο) κα R ο!παρ'26νου, oς 1ι'"Eξω, ἐν "# μαρ"υρ ">ν =μ'ρ>ν κα ο% :[email protected]φυ$οι υνBWθ(αν '?ς

  {αW'μας,12

  κα 'Oπα Ν)ν κα"α-Bον"αι ο% :[email protected]φυ$οι πρ@ς μ' '?ς ‚α$2α$α κα "ο) προSπου"ο) κυρου ο!κ ἐ1'Bθ(ν, κα ἐν'κρα"'υEμ(ν κα :νBν'2κα "Gν ;$οκα/"ωιν. 13κα 'Oπ'νΣαμου($ πρ&ς Σαου$ {'μα"αω"α οι, F"ι ο!κ ἐφ/$αξας "Gν ἐν"ο$Bν μου, jν ἐν'"'$α"@ οικ/ριος. oς ν)ν ="ομα'ν κ/ριος "Gν -αι$'αν ου Zως α?>νος ἐπ Ιρα($, 14κα ν)ν =-αι$'α ου ο! "B'"αι, κα f("B'ι κ/ριος pαυ"#

 • 8/18/2019 Βασιλειων Αʹ (1r)1ra de Reyes en griego

  11/27

  ποιBωιν ο% Ε-ρα3οι yομφααν κα [email protected]ρυ. 20κα κα"6-αινον π_ς Ιρα($ '?ς 2Dν :$$οφ/$ωνWα$κ'/'ιν Zκα"ος "& θ6ρι"ρον α!"ο) κα "& κ')ος α!"ο) κα Zκα"ος "Gν :ξν(ν α!"ο)κα "& 1ρ6πανον α!"ο). 21κα ἦν ; "ρυ2("&ς Z"οιμος "ο) θ'ρf'ιν, "K 1J κ'/( ἦν "ρ'3ςκ$οι '?ς "&ν [email protected]ν"α, κα "4 :ξνY κα "# 1ρ'πEν Iπ@"αις ἦν = α!"B. 22κα ἐ2'νBθ( ἐν"α3ς =μ6ραις "ο) πο$6μου {αW'μας κα ο!W 'Iρ6θ( yομφαα κα [email protected]ρυ ἐν W'ιρ παν"&ς "ο)$αο) "ο) μ'"K Σαου$ κα μ'"K Ιωναθαν, κα 'Iρ6θ( "# Σαου$ κα "# Ιωναθαν υ%# α!"ο).

  23κα ἐξD$θ'ν ἐξ Iπο"E'ως ">ν :$$οφ/$ων "Gν ἐν "# π6ραν {αW'μας.

  14 hα 2ν'"αι =μ6ρα κα 'Oπ'ν Ιωναθαν υ%&ς Σαου$ "# παι1αρ "# α`ρον"ι "K κ'/(

  α!"ο) s')ρο κα 1ια->μ'ν '?ς μ'α- ">ν :$$οφ/$ων "Gν ἐν "# π6ραν ἐκ'ν, κα "# πα"ρα!"ο) ο!κ :πB22'ι$'ν. 2κα Σαου$ ἐκEθ("ο ἐπN μ'ν ἐπN α!"ο/ς, 10κα ἐKν"E1' '`πωιν πρ&ς =μ_ς wνE-("' πρ&ς =μ_ς, κα :να-(@μ'θα, F"ι παρα161ωκ'ν α!"οRςκ/ριος '?ς "Kς W'3ρας =μ>ν, "ο)"ο =μ3ν "& (μ'3ον. 11κα '?D$θον :μφ@"'ροι '?ς μ'α-">ν :$$οφ/$ων, κα $62ουιν ο% :[email protected]φυ$οι Q1οR ο% Ε-ρα3οι ἐκπορ'/ον"αι ἐκ ">ν "ρω2$>να!">ν, οd ἐκρ/-(αν ἐκ'3. 12κα :π'κρθ(αν ο%

 • 8/18/2019 Βασιλειων Αʹ (1r)1ra de Reyes en griego

  12/27

  α!"ο) "&ν $α@ν, κα ἐξ6"'ιν'ν "& μ'ν eπω ">ν :$$οφ/$ων "Gν ν/κ"α κα 1ιαρπEωμ'ν ἐνα!"ο3ς, Zως 1ιαφα/Y = =μ6ρα, κα μG Iπο$πωμ'ν ἐν α!"ο3ς "' κα `1'"' ἐν "νι 262ον'ν = uμαρ"α αM"(Bμ'ρον, 39F"ι f4 κ/ριος ; Sας "&ν Ιρα($, F"ι ἐKν :ποκριθ4 κα"K Ιωναθαν "ο) υ%ο) μου,θανE" :ποθαν'3"αι. κα ο!κ ἦν ; :ποκριν@μ'νος ἐκ παν"&ς "ο) $αο). 40κα 'Oπ'ν παν"ρα($ ’μ'3ς C'θ' '?ς 1ου$'αν, κα ἐ2l κα Ιωναθαν ; υ%@ς μου ἐ@μ'θα '?ς 1ου$'αν. κα'Oπ'ν ; $α&ς πρ&ς Σαου$ T& :2αθ&ν ἐνSπι@ν ου πο'ι. 41κα 'Oπ'ν Σαου$ h/ρι' ; θ'&ςρα($, " F"ι ο!κ :π'κρθ(ς "# 1ο/$ ου Bμ'ρονU '? ἐν ἐμο r ἐν Ιωναθαν "# υ%# μου =:1ικα, κ/ρι' ; θ'&ς Ιρα($, 1&ς 1B$ους, κα ἐKν "E1' '`πYς kν "# $α# ου Ιρα($, 1&ς 1G;ι@"("α. κα κ$(ρο)"αι Ιωναθαν κα Σαου$, κα ; $α&ς ἐξD$θ'ν. 42κα 'Oπ'ν Σαου$ ΒE$'"'

  :νK μ6ον ἐμο) κα :νK μ6ον Ιωναθαν "ο) υ%ο) μου, aν iν κα"ακ$(ρS("αι κ/ριος,:ποθαν6"ω. κα 'Oπ'ν ; $α&ς πρ&ς Σαου$ A!κ C"ιν "& yDμα "ο)"ο. κα κα"'κρE"('ν Σαου$"ο) $αο), κα -E$$ουιν :νK μ6ον α!"ο) κα :νK μ6ον Ιωναθαν "ο) υ%ο) α!"ο), κακα"ακ$(ρο)"αι Ιωναθαν. 43κα 'Oπ'ν Σαου$ πρ&ς Ιωναθαν wπE22'ι[email protected]ν μοι " π'πο(κας. κα:πB22'ι$'ν α!"# Ιωναθαν κα 'Oπ'ν ‚'υEμ'νος ἐ2'υEμ(ν ἐν ν :$$οφ/$ων, κα ο% :[email protected]φυ$οι :πD$θον '?ς "&ν "@πον

  α!">ν.47hα Σαου$ κα"ακ$(ρο)"αι Cρ2ον ἐπ Ιρα($. κα ἐπο$6μ'ι κ/κ$ πEν"ας "οRς ἐWθροRς

  α!"ο), '?ς "&ν {ωα- κα '?ς "οRς υ%οRς Αμμων κα '?ς "οRς υ%οRς Ε1ωμ κα '?ς "&ν Βαιθ'ωρκα '?ς -αι$6α Σου-α κα '?ς "οRς :$$οφ/$ους, οd iν ἐ"ρEφ(, ἐ^f'"ο. 48κα ἐπο('ν1/ναμιν κα ἐπE"αξ'ν "&ν Αμα$(κ κα ἐξ'$α"ο "&ν Ιρα($ ἐκ W'ιρ&ς ">ν κα"απα"ο/ν"ωνα!"@ν. — 49κα ἦαν υ%ο Σαου$ Ιωναθαν κα Ι'ιου κα {'$Wια, κα eν@μα"α ">ν 1/οθυ2α"6ρων α!"ο), ὄνομα "4 πρω"ο"@κ {'ρο-, κα ὄνομα "4 1'υ"6ρ7 {'$Wο$, 50κα ὄνομα"4 2υναικ α!"ο) ΑWινοομ θυ2E"(ρ ΑWιμαας. κα ὄνομα "# :ρWι"ρα"B2 Α-'νν(ρ υ%&ς Ν(ρυ%ο) ο?κ'ου Σαου$, 51κα hις πα"Gρ Σαου$ κα Ν(ρ πα"Gρ Α-'νν(ρ υ%&ς Ιαμιν υ%ο) Α-ι($. — 52

  κα ἦν ; π@$'μος κρα"αι&ς ἐπ "οRς :$$οφ/$ους πEας "Kς =μ6ρας Σαου$, κα ?1lν Σαου$

  πEν"α

 • 8/18/2019 Βασιλειων Αʹ (1r)1ra de Reyes en griego

  13/27

  Α?2/π"ου, 3κα ν)ν πορ'/ου κα πα"Eξ'ις "&ν Αμα$(κ κα Ι'ριμ κα πEν"α "K α!"ο) κα ο!π'ριποιBY ἐξ α!"ο) κα ἐξο$'θρ'/'ις α!"&ν κα :ναθ'μα"ι'3ς α!"&ν κα πEν"α "K α!"ο)κα ο! φ'Y :πN α!"ο) κα :ποκ"'ν'3ς :π& :ν1ρ&ς κα Zως 2υναικ&ς κα :π& ν(που Zωςθ($Efον"ος κα :π& μ@Wου Zως προ-E"ου κα :π& καμB$ου Zως ὄνου. 4κα παρB22'ι$'νΣαου$ "# $α# κα ἐπικ6π"'"αι α!"οRς ἐν ‚α$2α$οις "'"ρακοας Wι$ιE1ας "α2μE"ων κα"&ν Ιου1αν "ριEκον"α Wι$ιE1ας "α2μE"ων. 5κα ἦ$θ'ν Σαου$ Zως ">ν π@$'ων Αμα$(κ καἐνB1ρ'υ'ν ἐν "# W'ιμEρρ. 6κα 'Oπ'ν Σαου$ πρ&ς "&ν hινα3ον Ἄπ'$θ' κα Cκκ$ινον ἐκμ6ου "ο) Αμα$(κ"ου, μG προθ> ' μ'"N α!"ο), κα R ἐπο(ας C$'ος μ'"K ">ν υ%>νρα($ ἐν "# :να-αν'ιν α!"οRς ἐξ Α?2/π"ου, κα ἐξ6κ$ιν'ν ; hινα3ος ἐκ μ6ου Αμα$(κ. 7κα

  ἐπE"αξ'ν Σαου$ "&ν Αμα$(κ :π& Ευι$α" Zως Σουρ ἐπ προSπου Α?2/π"ου.8

  κα υν6$α-'ν"&ν Α2α2 -αι$6α Αμα$(κ f>ν"α κα πEν"α "&ν $α&ν Ι'ριμ :π6κ"'ιν'ν ἐν "@μα"ι yομφαας.9κα π'ρι'ποιBα"ο Σαου$ κα π_ς ; $α&ς "&ν Α2α2 f>ν"α κα "K :2αθK ">ν ποιμνων κα">ν -ουκο$ων κα ">ν ἐ1'μE"ων κα ">ν :μπ'$Sνων κα πEν"ων ">ν :2αθ>ν κα ο!κἐ-ο/$'"ο α!"K ἐξο$'θρ')αι, κα π_ν Cρ2ον H"ιμωμ6νον κα ἐξου1'νωμ6νον ἐξω$6θρ'υαν.

  10hα ἐ2'νBθ( yDμα κυρου πρ&ς Σαμου($ $62ων 11]αρακ6κ$(μαι F"ι ἐ-α$'υα "&νΣαου$ '?ς -αι$6α, F"ι :π6"ρ'L'ν :π& ὄπιθ6ν μου κα "οRς [email protected]ους μου ο!κ ἐ"Bρ('ν. καHθ/μ('ν Σαμου($ κα ἐ[email protected]('ν πρ&ς κ/ριον F$(ν "Gν ν/κ"α. 12κα •ρθρι'ν Σαμου($ καἐπορ'/θ( '?ς :πEν"(ιν Ιρα($ πρω. κα :π(226$( "# Σαμου($ $62ον"'ς “κ'ι Σαου$ '?ςhEρμ($ον κα :ν6"ακ'ν α!"# W'3ρα κα ἐπ6"ρ'L'ν "& nρμα. κα κα"6-( '?ς ‚α$2α$α πρ&ςΣαου$, κα ?1οR α!"&ς :ν6φ'ρ'ν ;$οκα/"ωιν "# κυρ "K πρ>"α ">ν κ/$ων, tν Pν'2κ'νἐξ Αμα$(κ. 13κα παρ'26ν'"ο Σαμου($ πρ&ς Σαου$, κα 'Oπ'ν α!"# Σαου$ Ε!$ο2("&ς R "#κυρ, C"(α πEν"α, Fα ἐ$E$('ν κ/ριος. 14κα 'Oπ'ν Σαμου($ hα "ς = φωνG "ο)ποιμνου "ο/"ου ἐν "ο3ς €ν μου κα φωνG ">ν -ο>ν, tν ἐ2l :κο/ωU 15κα 'Oπ'ν Σαου$ kξΑμα$(κ Pν'2κα α!"E, m π'ρι'ποιBα"ο ; $α@ς, "K κρE"ι"α "ο) ποιμνου κα ">ν -ο>ν,Fπως "υθ4 "# κυρ θ'# ου, κα "K $οιπK ἐξω$6θρ'υα. 16κα 'Oπ'ν Σαμου($ πρ&ς Σαου$Ἄν'ς κα :πα22'$> οι m ἐ$E$('ν κ/ριος πρ@ς μ' "Gν ν/κ"α, κα 'Oπ'ν α!"# ΛE$(ον. 17κα'Oπ'ν Σαμου($ πρ&ς Σαου$ A!W μικρ&ς R 'O ἐνSπιον α!"ο) =2ο/μ'νος κBπ"ρου φυ$Dςρα($U κα CWρι6ν ' κ/ριος '?ς -αι$6α ἐπ Ιρα($. 18κα :π6"'ι$6ν ' κ/ριος ἐν ;1# κα'Oπ6ν οι ]ορ'/θ("ι κα ἐξο$6θρ'υον "οRς uμαρ"Eνον"ας '?ς ἐμ6, "&ν Αμα$(κ, καπο$'μB'ις α!"ο/ς, Zως υν"'$6Yς α!"ο/ς. 19κα Vνα " ο!κ Pκουας "Dς φωνDς κυρου,

  :$$ N }ρμ(ας "ο) θ6θαι ἐπ "K κ)$α κα ἐπο(ας "& πον(ρ&ν ἐνSπιον κυρουU20

  κα 'Oπ'νΣαου$ πρ&ς Σαμου($ sιK "& :κο)α μ' "Dς φωνDς "ο) $αο), κα ἐπορ'/θ(ν ἐν "4 ;1#, \:π6"'ι$6ν μ' κ/ριος, κα P2α2ον "&ν Α2α2 -αι$6α Αμα$(κ κα "&ν Αμα$(κ ἐξω$6θρ'υα, 21

  κα C$α-'ν ; $α&ς ">ν κ/$ων πομνια κα -ουκ@$ια, "K πρ>"α "ο) ἐξο$'θρ'/μα"ος, θ)αιἐνSπιον κυρου θ'ο) =μ>ν ἐν ‚α$2α$οις. 22κα 'Oπ'ν Σαμου($ Ε? θ'$("&ν "# κυρ;$οκαυ"Sμα"α κα θυαι oς "& :κο)αι φωνDς κυρουU ?1οR :κοG IπJρ θυαν :2αθG κα =ἐπακρ@αις IπJρ "6αρ κρι>ν, 23F"ι uμαρ"α ο?SνιμE ἐ"ιν, e1/ν(ν κα π@νους θ'ραφινἐπE2ουιν, F"ι ἐξου16νωας "& yDμα κυρου, κα ἐξου1'νS'ι ' κ/ριος μG 'Oναι -αι$6α ἐπρα($. 24κα 'Oπ'ν Σαου$ πρ&ς Σαμου($ …μEρ"(κα F"ι παρ6-(ν "&ν [email protected]ον κυρου κα "&yDμE ου, F"ι ἐφο-Bθ(ν "&ν $α&ν κα Pκουα "Dς φωνDς α!">ν, 25κα ν)ν ”ρον 1G "&uμEρ"(μE μου κα :νE"ρ'Lον μ'"N ἐμο), κα προκυνBω κυρ "# θ'# ου. 26κα 'Oπ'ν

  Σαμου($ πρ&ς Σαου$ A!κ :να"ρ6φω μ'"K ο), F"ι ἐξου16νωας "& yDμα κυρου, καἐξου1'νS'ι ' κ/ριος "ο) μG 'Oναι -αι$6α ἐπ "&ν Ιρα($. 27κα :π6"ρ'L'ν Σαμου($ "&πρ@ωπον α!"ο) "ο) :π'$θ'3ν. κα ἐκρE"('ν Σαου$ "ο) π"'ρυ2ου "Dς 1ιπ$οv1ος α!"ο) κα1ι6ρρ(ξ'ν α!"@, 28κα 'Oπ'ν πρ&ς α!"&ν Σαμου($ sι6ρρ(ξ'ν κ/ριος "Gν -αι$'αν Ιρα($ ἐκW'ιρ@ς ου Bμ'ρον κα 1S'ι α!"Gν "# π$(ον ου "# :2αθ# IπJρ 6, 29κα 1ιαιρ'θB'"αιρα($ '?ς 1/ο, κα ο!κ :πο"ρ6L'ι ο!1J μ'"ανοB'ι, F"ι ο!W oς

 • 8/18/2019 Βασιλειων Αʹ (1r)1ra de Reyes en griego

  14/27

  ἐπ6νθ'ι Σαμου($ ἐπ Σαου$, κα κ/ριος μ'"'μ'$Bθ( F"ι ἐ-α$'υ'ν "&ν Σαου$ ἐπ Ιρα($.

  16 hα 'Oπ'ν κ/ριος πρ&ς Σαμου($ [ως π@"' R π'νθ'3ς ἐπ Σαου$, κ:2l ἐξου16νωκαα!"&ν μG -αι$'/'ιν ἐπ Ιρα($U π$Dον "& κ6ρας ου ἐ$αου, κα 1')ρο :πο"'$ω ' πρ&ς'αι Zως '?ς Β(θ$''μ, F"ι [email protected]ρακα ἐν "ο3ς υ%ο3ς α!"ο) ἐμο -αι$'/'ιν. 2κα 'Oπ'ν Σαμου($]>ς πορ'υθ>U κα :κο/'"αι Σαου$ κα :ποκ"'ν'3 μ'. κα 'Oπ'ν κ/ριος sEμα$ιν -ο>ν $α-J ἐν"4 W'ιρ ου κα ἐρ'3ς +)αι "# κυρ |κω, 3κα κα$6'ις "&ν Ι'αι '?ς "Gν θυαν, κα2νωρι> οι m ποιB'ις, κα Wρ'ις aν ἐKν '`πω πρ&ς 6. 4κα ἐπο('ν Σαμου($ πEν"α, mἐ$E$('ν α!"# κ/ριος, κα ἦ$θ'ν '?ς Β(θ$''μ. κα ἐξ6"(αν ο% πρ'-/"'ροι "Dς π@$'ως "4

  :παν"B'ι α!"ο) κα 'Oπαν Ε?ρBν( = '`ο[email protected]ς ου, ; -$6πωνU5

  κα 'Oπ'ν Ε?ρBν(, θ)αι "#κυρ |κω, u2ιEθ("' κα '!φρEνθ("' μ'"N ἐμο) Bμ'ρον. κα =2α'ν "&ν Ι'αι κα "οRςυ%οRς α!"ο) κα ἐκE$''ν α!"οRς '?ς "Gν θυαν. 6κα ἐ2'νBθ( ἐν "# α!"οRς '?ι6ναι κα'O1'ν "&ν Ε$ια- κα 'Oπ'ν w$$K κα ἐνSπιον κυρου Wρι"&ς α!"ο). 7κα 'Oπ'ν κ/ριος πρ&ςΣαμου($ {G ἐπι-$6LYς ἐπ "Gν ὄLιν α!"ο) μ(1J '?ς "Gν Zξιν μ'26θους α!"ο), F"ιἐξου16νωκα α!"@ν, F"ι ο!W oς ἐμ-$6L'"αι μ'ν Zως "ο) ἐ$θ'3ν α!"@ν. 12κα :π6"'ι$'ν κα '?B2α2'ν α!"@ν, κα οd"οςπυρρEκ(ς μ'"K κE$$ους eφθα$μ>ν κα :2αθ&ς ;ρE'ι κυρ, κα 'Oπ'ν κ/ριος πρ&ς Σαμου($wνE"α κα Wρ3ον "&ν sαυι1, F"ι οd"ος :2αθ@ς ἐ"ιν. 13κα C$α-'ν Σαμου($ "& κ6ρας "ο)ἐ$αου κα CWρι'ν α!"&ν ἐν μ6 ">ν :1'$φ>ν α!"ο), κα ἐφB$α"ο πν')μα κυρου ἐπ sαυι1:π& "Dς =μ6ρας ἐκ'ν(ς κα ἐπEνω. κα :ν6"( Σαμου($ κα :πD$θ'ν '?ς Αρμαθαιμ.

  14hα πν')μα κυρου :π6"( :π& Σαου$, κα Cπνι2'ν α!"&ν πν')μα πον(ρ&ν παρK κυρου.5κα 'Oπαν ο% πα31'ς Σαου$ πρ&ς α!"@ν Q1οR 1G πν')μα κυρου πον(ρ&ν πν2'ι ', 16

  '?πE"ωαν 1G ο% 1ο)$ο ου ἐνSπι@ν ου κα f("(E"ωαν "# κυρ =μ>ν ν '?ς π@$'μον κα υνE2ον"αι '?ςΣοκWωθ "Dς Ιου1αας κα παρ'μ-E$$ουιν :νK μ6ον ΣοκWωθ κα :νK μ6ον Αf(κα ἐνΕφ'ρμ'μ. 2κα Σαου$ κα ο% ν. 4

  κα ἐξD$θ'ν :νGρ 1υνα"&ς ἐκ "Dς παρα"Eξ'ως ">ν :$$οφ/$ων, ‚ο$ιαθ ὄνομα α!"# ἐκ ‚'θ,MLος α!"ο) "'Eρων πBW'ων κα πιθαμDς, 5κα π'ρικ'φα$αα ἐπ "Dς κ'φα$Dς α!"ο), καθSρακα u$υι1ω"&ν α!"&ς ἐν1'1υκSς, κα ; "αθμ&ς "ο) θSρακος α!"ο) π6ν"' Wι$ιE1'ς

  κ$ων Wα$κο) κα ι1Bρου, 6κα κν(μ31'ς Wα$κα3 ἐπEνω ">ν κ'$>ν α!"ο), κα :πςWα$κD :νK μ6ον ">ν •μων α!"ο), 7κα ; κον"&ς "ο) [email protected]ρα"ος α!"ο) o' μ6ακ$ονIφαιν@ν"ων, κα = [email protected]( α!"ο) pξακοων κ$ων ι1Bρου, κα ; α`ρων "K Fπ$α α!"ο)προ'πορ'/'"ο α!"ο). 8κα C"( κα :ν'[email protected]('ν '?ς "Gν παρE"αξιν Ιρα($ κα 'Oπ'ν α!"ο3ς T

 • 8/18/2019 Βασιλειων Αʹ (1r)1ra de Reyes en griego

  15/27

  ἐκπορ'/'θ' παρα"Eξαθαι πο$6μ ἐξ ἐναν"ας =μ>νU ο!κ ἐ2S '?μι :[email protected]φυ$ος κα Iμ'3ςΕ-ρα3οι "ο) Σαου$U ἐκ$6ξαθ' pαυ"ο3ς ' κα :φ'$> "Gν κ'φα$Bνου :π& ο) κα 1Sω "K κ>$E ου κα "K κ>$α παρ'μ-ο$Dς :$$οφ/$ων ἐν "α/"Y "4 =μ6ρ7"ο3ς π'"'ινο3ς "ο) ο!ρανο) κα "ο3ς θ(ροις "Dς 2Dς, κα 2νS'"αι π_α = 2D F"ι C"ιν θ'&ςἐν Ιρα($, 47κα 2νS'"αι π_α = ἐκκ$(α αM"( F"ι ο!κ ἐν yομφα7 κα [email protected]ρα"ι ^f'ικ/ριος, F"ι "ο) κυρου ; π@$'μος, κα παρα1S'ι κ/ριος Iμ_ς '?ς W'3ρας =μ>ν. 48κα :ν6"(; :[email protected]φυ$ος κα ἐπορ'/θ( '?ς υνEν"(ιν sαυι1. 49κα ἐξ6"'ιν'ν sαυι1 "Gν W'3ρα α!"ο) '?ς"& κE1ιον κα C$α-'ν ἐκ'3θ'ν $θον Zνα κα ἐφ'ν[email protected]ν('ν κα ἐπE"αξ'ν "&ν :[email protected]φυ$ον ἐπ

  "& μ6"ωπον α!"ο), κα 1ι61υ ; $θος 1ιK "Dς π'ρικ'φα$αας '?ς "& μ6"ωπον α!"ο), καCπ''ν ἐπ πρ@ωπον α!"ο) ἐπ "Gν 2Dν. 51κα C1ραμ'ν sαυι1 κα ἐπ6"( ἐπN α!"&ν καC$α-'ν "Gν yομφααν α!"ο) κα ἐθανE"ω'ν α!"&ν κα :φ'3$'ν "Gν κ'φα$Gν α!"ο). κα 'O1ονο% :[email protected]φυ$οι F"ι "6θν(κ'ν ; 1υνα"&ς α!">ν, κα Cφυ2ον.

  52κα :ν"αν"αι νος, κα Cπ'αν "ραυμα"αι ">ν :$$οφ/$ων ἐν "4;1# ">ν πυ$>ν κα Zως ‚'θ κα Zως Ακκαρων. 53κα :ν6"ρ'Lαν

 • 8/18/2019 Βασιλειων Αʹ (1r)1ra de Reyes en griego

  16/27

  κα ἐμο C1ωκαν "Kς Wι$ιE1ας. 9κα ἦν Σαου$ Iπο-$'π@μ'νος "&ν sαυι1 :π& "Dς =μ6ραςἐκ'ν(ς κα ἐπ6κ'ινα. 12κα ἐφο-Bθ( Σαου$ :π& προSπου sαυι1 13κα :π6"('ν α!"&ν :πNα!"ο) κα κα"6"('ν α!"&ν pαυ"# Wι$αρWον, κα ἐξ'πορ'/'"ο κα '?'πορ'/'"ο Cμπροθ'ν"ο) $αο). 14κα ἦν sαυι1 ἐν πEαις "α3ς ;1ο3ς α!"ο) υνων, κα κ/ριος μ'"N α!"ο). 15κα'O1'ν Σαου$ oς α!"&ς υν'ι φ@1ρα, κα '!$α-'3"ο :π& προSπου α!"ο). 16κα π_ς Ιρα($κα Ιου1ας H2Eπα "&ν sαυι1, F"ι α!"&ς ἐξ'πορ'/'"ο κα '?'πορ'/'"ο πρ& προSπου "ο)$αο).

  20hα H2Eπ('ν {'$Wο$ = θυ2E"(ρ Σαου$ "&ν sαυι1, κα :π(226$( Σαου$, κα (!θ/νθ( ἐνeφθα$μο3ς α!"ο). 21κα 'Oπ'ν Σαου$ sSω α!"Gν α!"#, κα C"αι α!"# '?ς κEν1α$ον. κα

  ἦν ἐπ Σαου$ W'ρ :$$οφ/$ων,22

  κα ἐν'"'$α"ο Σαου$ "ο3ς παιν α!"ο) $62ων Λα$Bα"'Iμ'3ς $Eθρ7 "# sαυι1 $62ον"'ς Q1οR ; -αι$'Rς θ6$'ι ἐν ο, κα πEν"'ς ο% πα31'ς α!"ο):2απ>ν ', κα R ἐπι2Eμ-ρ'υον "# -αι$'3. 23κα ἐ$E$(αν ο% πα31'ς Σαου$ '?ς "K ~"αsαυι1 "K yBμα"α "α)"α, κα 'Oπ'ν sαυι1 Ε? κο)φον ἐν eφθα$μο3ς Iμ>ν ἐπι2αμ-ρ')αι-αι$'3U κ:2l :νGρ "απ'ιν&ς κα ο!W Cν1οξος. 24κα :πB22'ι$αν ο% πα31'ς Σαου$ α!"# κα"K"K yBμα"α "α)"α, m ἐ$E$('ν sαυι1. 25κα 'Oπ'ν Σαου$ TE1' ἐρ'3"' "# sαυι1 A! -ο/$'"αι ;-αι$'Rς ἐν [email protected]μα"ι :$$ N r ἐν pκα"&ν :κρο-υ"αις :$$οφ/$ων ἐκ1ικDαι '?ς ἐWθροRς "ο)-αι$6ως, κα Σαου$ ἐ$ο2α"ο α!"&ν ἐμ-α$'3ν '?ς W'3ρας ">ν :$$οφ/$ων. 26κα:πα226$$ουιν ο% πα31'ς Σαου$ "# sαυι1 "K yBμα"α "α)"α, κα '!θ/νθ( ; [email protected]ος ἐνeφθα$μο3ς sαυι1 ἐπι2αμ-ρ')αι "# -αι$'3. 27κα :ν6"( sαυι1 κα ἐπορ'/θ( α!"&ς κα ο% οι. 4κα ἐ$E$('ν Ιωναθαν π'ρ sαυι1 :2αθK πρ&ς Σαου$ "&ν πα"6ρα α!"ο) κα

  'Oπ'ν πρ&ς α!"@ν {G uμαρ"(E"ω ; -αι$'Rς '?ς "&ν 1ο)[email protected]ν ου sαυι1, F"ι ο!W =μEρ"(κ'ν'?ς 6, κα "K ποιBμα"α α!"ο) :2αθK φ@1ρα, 5κα Cθ'"ο "Gν LυWGν α!"ο) ἐν "4 W'ιρ α!"ο)κα ἐπE"αξ'ν "&ν :[email protected]φυ$ον, κα ἐπο('ν κ/ριος ω"(ραν μ'2E$(ν, κα π_ς Ιρα($ 'O1ονκα ἐWEρ(αν, κα Vνα " uμαρ"Eν'ις '?ς αŽμα :θ#ον θανα">αι "&ν sαυι1 1ωρ'EνU 6καPκου'ν Σαου$ "Dς φωνDς Ιωναθαν, κα •μο'ν Σαου$ $62ων ‹4 κ/ριος, '? :ποθαν'3"αι. 7

  κα ἐκE$''ν Ιωναθαν "&ν sαυι1 κα :πB22'ι$'ν α!"# πEν"α "K yBμα"α "α)"α, κα'?B2α2'ν Ιωναθαν "&ν sαυι1 πρ&ς Σαου$, κα ἦν ἐνSπιον α!"ο) o' ἐWθJς κα "ρ"(ν=μ6ραν. — 8κα προ6θ'"ο ; π@$'μος 2'ν6θαι πρ&ς Σαου$, κα κα"Wυ'ν sαυι1 καἐπο$6μ('ν "οRς :$$οφ/$ους κα ἐπE"αξ'ν ἐν α!"ο3ς π$(2Gν μ'2E$(ν φ@1ρα, κα Cφυ2ον ἐκπροSπου α!"ο).

  9hα ἐ26ν'"ο πν')μα θ'ο) πον(ρ&ν ἐπ Σαου$, κα α!"&ς ἐν ο`κ καθ'/1ων, κα [email protected]ρυ ἐν

  "4 W'ιρ α!"ο), κα sαυι1 CLα$$'ν ἐν "α3ς W'ρν α!"ο),10

  κα ἐfB"'ι Σαου$ πα"Eξαι "& [email protected]ρυ'?ς sαυι1, κα :π6"( sαυι1 ἐκ προSπου Σαου$, κα ἐπE"αξ'ν "& [email protected]ρυ '?ς "&ν "ο3Wον, καsαυι1 :ν'WSρ('ν κα 1ι'Sθ(. 11κα ἐ2'νBθ( ἐν "4 νυκ" ἐκ'νY κα :π6"'ι$'ν Σαου$:226$ους '?ς οOκον sαυι1 φυ$Eξαι α!"&ν "ο) θανα">αι α!"&ν πρω. κα :πB22'ι$'ν "#sαυι1 {'$Wο$ = 2υνG α!"ο) $62ουα kKν μG R SYς "Gν LυWGν αυ"ο) "Gν ν/κ"α "α/"(ν,αXριον θανα"ωθBY. 12κα κα"E2'ι = {'$Wο$ "&ν sαυι1 1ιK "Dς θυρ1ος, κα :πD$θ'ν καCφυ2'ν κα ^f'"αι. 13κα C$α-'ν = {'$Wο$ "K κ'νο"Eφια κα Cθ'"ο ἐπ "Gν κ$ν(ν κα „παρ">ν α?2>ν Cθ'"ο πρ&ς κ'φα$Dς α!"ο) κα ἐκE$υL'ν α!"K %μα". 14κα :π6"'ι$'ν Σαου$:226$ους $α-'3ν "&ν sαυι1, κα $62ουιν ἐνοW$'3θαι α!"@ν. 15κα :πο"6$$'ι ἐπ "&ν sαυι1$62ων w2E2'"' α!"&ν ἐπ "Dς κ$ν(ς πρ@ς μ' "ο) θανα">αι α!"@ν. 16κα CρWον"αι ο%

 • 8/18/2019 Βασιλειων Αʹ (1r)1ra de Reyes en griego

  17/27

  :πα226$$'ι α!"# πEν"α, Fα ἐπο('ν α!"# Σαου$, κα ἐπορ'/θ( sαυι1 κα Σαμου($ καἐκEθιαν ἐν Ναυαθ ἐν ‰αμα. 19κα :π(226$( "# Σαου$ $62ον"'ς Q1οR sαυι1 ἐν Ναυαθ ἐν‰αμα. 20κα :π6"'ι$'ν Σαου$ :226$ους $α-'3ν "&ν sαυι1, κα 'O1αν "Gν ἐκκ$(αν ">νπροφ(">ν, κα Σαμου($ '%"Bκ'ι καθ'"(κlς ἐπN α!">ν, κα ἐ2'νBθ( ἐπ "οRς :226$ους "ο)Σαου$ πν')μα θ'ο), κα προφ("'/ουιν. 21κα :π(226$( "# Σαου$, κα :π6"'ι$'ν :226$ουςp"6ρους, κα ἐπροφB"'υαν κα α!"ο. κα προ6θ'"ο Σαου$ :πο"'3$αι :226$ους "ρ"ους,κα ἐπροφB"'υαν κα α!"ο. 22κα ἐθυμSθ( eρ24 Σαου$ κα ἐπορ'/θ( κα α!"&ς '?ςΑρμαθαιμ κα CρW'"αι Zως "ο) φρ6α"ος "ο) n$ω "ο) ἐν "# Σ'φι κα HρS"('ν κα 'Oπ'ν ]ο)Σαμου($ κα sαυι1U κα 'Oπαν Q1οR ἐν Ναυαθ ἐν ‰αμα. 23κα ἐπορ'/θ( ἐκ'3θ'ν '?ς Ναυαθ ἐν

  ‰αμα, κα ἐ2'νBθ( κα ἐπN α!"# πν')μα θ'ο), κα ἐπορ'/'"ο προφ("'/ων Zως "ο) ἐ$θ'3να!"&ν '?ς Ναυαθ ἐν ‰αμα. 24κα ἐξ'1/α"ο "K %μE"ια α!"ο) κα ἐπροφB"'υ'ν ἐνSπιονα!">ν κα Cπ''ν 2υμν&ς F$(ν "Gν =μ6ραν ἐκ'ν(ν κα F$(ν "Gν ν/κ"α, 1ιK "ο)"ο C$'2ον Ε?κα Σαου$ ἐν προφB"αιςU

  20 hα :π61ρα sαυι1 ἐκ Ναυαθ ἐν ‰αμα κα CρW'"αι ἐνSπιον Ιωναθαν κα 'Oπ'ν Tπ'πο(κα κα " "& :1κ(μE μου κα " =μEρ"(κα ἐνSπιον "ο) πα"ρ@ς ου F"ι ἐπιf("'3 "GνLυWBν μουU 2κα 'Oπ'ν α!"# Ιωναθαν {(1αμ>ς οι, ο! μG :ποθEνYς, ?1οR ο! μG ποιBY ;πα"Bρ μου yDμα μ62α r μικρ&ν κα ο!κ :ποκα$/L'ι "& €"ον μου, κα " F"ι κρ/L'ι ; πα"Bρμου "& yDμα "ο)"οU ο!κ C"ιν "ο)"ο. 3κα :π'κρθ( sαυι1 "# Ιωναθαν κα 'Oπ'ν ‚ινSκωνοO1'ν ; πα"Bρ ου F"ι 'Mρ(κα WEριν ἐν eφθα$μο3ς ου, κα 'Oπ'ν {G 2νS"ω "ο)"ο Ιωναθαν,

  μG ο! -ο/$("αι, :$$K f4 κ/ριος κα f4 = LυWB ου, F"ι, καθlς 'Oπον, ἐμπ6π$("αι :νK μ6ονμου κα "ο) θανE"ου. 4κα 'Oπ'ν Ιωναθαν πρ&ς sαυι1 T ἐπιθυμ'3 = LυWB ου κα " ποιBωοιU 5κα 'Oπ'ν sαυι1 πρ&ς Ιωναθαν Q1οR 1G ν'ομ(να αXριον, κα ἐ2l καθας ο! καθBομαιμ'"K "ο) -αι$6ως φα2'3ν, κα ἐξαπο"'$'3ς μ', κα κρυ-Bομαι ἐν "# π'1 Zως 1'$(ς. 6

  ἐKν ἐπικ'π"@μ'νος ἐπικ6L("α μ' ; πα"Bρ ου, κα ἐρ'3ς ]αραι"ο/μ'νος παρY"Bα"ο :πNἐμο) sαυι1 1ραμ'3ν Zως '?ς Β(θ$''μ "Gν π@$ιν α!"ο), F"ι θυα ">ν =μ'ρ>ν ἐκ'3 F$Y "4φυ$4. 7ἐKν "E1' '`πY w2αθ>ς, '?ρBν( "# 1ο/$ ου, κα ἐKν κ$(ρ>ς :ποκριθ4 οι, 2ν>θιF"ι υν"'"6$'"αι = κακα παc α!"ο). 8κα ποιB'ις C$'ος μ'"K "ο) 1ο/$ου ου, F"ι'?B2α2'ς '?ς 1ιαθBκ(ν κυρου "&ν 1ο)[email protected]ν ου μ'"K 'αυ"ο), κα '? C"ιν :1ικα ἐν "#1ο/$ ου, θανE"ω@ν μ' /, κα Zως "ο) πα"ρ@ς ου Vνα " οM"ως '?E2'ις μ'U 9κα 'Oπ'ν

  ωναθαν {(1αμ>ς οι, F"ι ἐKν 2ινSκων 2ν> F"ι υν"'"6$'"αι = κακα παρK "ο) πα"ρ@ςμου "ο) ἐ$θ'3ν ἐπ 6, κα ἐKν μB, '?ς "Kς π@$'ις ου ἐ2l :πα22'$> οι. 10κα 'Oπ'ν sαυι1πρ&ς Ιωναθαν Tς :πα22'$'3 μοι, ἐKν :ποκριθ4 ; πα"Bρ ου κ$(ρ>ςU 11κα 'Oπ'ν Ιωναθανπρ&ς sαυι1 ]ορ'/ου κα μ6ν' '?ς :2ρ@ν. κα ἐκπορ'/ον"αι :μφ@"'ροι '?ς :2ρ@ν. — 12κα'Oπ'ν Ιωναθαν πρ&ς sαυι1 h/ριος ; θ'&ς Ιρα($ οO1'ν F"ι :νακριν> "&ν πα"6ρα μου oς iν ;καιρ&ς "ρι>ς, κα ?1οR :2αθ&ν Œ π'ρ sαυι1, κα ο! μG :πο"'$ω πρ&ς J '?ς :2ρ@ν, 13

  "E1' ποιBαι ; θ'&ς "# Ιωναθαν κα "E1' προθ'(, F"ι :νοω "K κακK ἐπ J κα:ποκα$/Lω "& €"ον ου κα ἐξαπο"'$> ', κα :π'$'/Y '?ς '?ρBν(ν, κα C"αι κ/ριοςμ'"K ο), καθlς ἦν μ'"K "ο) πα"ρ@ς μου. 14κα μJν C"ι μου f>ν"ος κα ποιB'ις C$'ος μ'"Nἐμο), κα ἐKν θανE" :ποθEνω, 15ο!κ ἐξαρ'3ς C$'@ς ου :π& "ο) ο`κου μου Zως "ο) α?>νος,κα '? μG ἐν "# ἐξαρ'ιν κ/ριον "οRς ἐWθροRς sαυι1 Zκα"ον :π& προSπου "Dς 2Dς 16

  ἐξαρθDναι "& ὄνομα "ο) Ιωναθαν :π& "ο) ο`κου sαυι1, κα ἐκf("Bαι κ/ριος ἐWθροRς "ο)sαυι1. 17κα προ6θ'"ο C"ι Ιωναθαν eμ@αι "# sαυι1, F"ι H2Eπ('ν LυWGν :2απ>ν"οςα!"@ν. 18κα 'Oπ'ν Ιωναθαν ΑXριον νουμ(να, κα ἐπικ'πBY, F"ι ἐπικ'πB'"αι καθ61ραου. 19κα "ρι'/'ις κα ἐπικ6LY κα |ξ'ις '?ς "&ν "@πον ου, οd ἐκρ/-(ς ἐν "4 =μ6ρ7 "4ἐρ2αμY, κα καθBY παρK "& 'ρ2α- ἐκ'3νο. 20κα ἐ2l "ρι'/ω "α3ς Wfαις :κον"fωνἐκπ6μπων '?ς "Gν αμα""αρι, 21κα ?1οR :πο"'$> "& παι1Eριον $62ων s')ρο 'Iρ6 μοι "GνWfαν, ἐKν '`πω $62ων "# παι1αρ ˜1' = Wfα :π& ο) κα t1', $α-J α!"Bν, παρα2νου,F"ι '?ρBν( οι κα ο!κ C"ιν [email protected]ος, f4 κ/ριος, 22ἐKν "E1' '`πω "# ν'ανκ ˜1' = Wfα :π&ο) κα ἐπ6κ'ινα, πορ'/ου, F"ι ἐξαπ6"α$κ6ν ' κ/ριος. 23κα "& yDμα, a ἐ$α$Bαμ'ν ἐ2lκα /, ?1οR κ/ριος μEρ"υς :νK μ6ον ἐμο) κα ο) Zως α?>νος.

  24hα κρ/π"'"αι sαυι1 ἐν :2ρ#, κα παρα2ν'"αι ; μBν, κα CρW'"αι ; -αι$'Rς ἐπ "Gν"ρEπ'fαν "ο) φα2'3ν. 25κα ἐκEθι'ν ; -αι$'Rς ἐπ "Gν καθ61ραν α!"ο) oς nπαξ κα nπαξ,ἐπ "Dς καθ61ρας παρK "ο3Wον, κα προ6φθα'ν "&ν Ιωναθαν, κα ἐκEθι'ν Α-'νν(ρ ἐκπ$α2ων Σαου$, κα ἐπ'κ6π( ; "@πος sαυι1. 26κα ο!κ ἐ$E$('ν Σαου$ ο!1Jν ἐν "4 =μ6ρ7ἐκ'νY, F"ι 'Oπ'ν Σ/μπ"ωμα φαν'"αι μG καθαρ&ς 'Oναι, F"ι ο! κ'καθEρι"αι. 27κα ἐ2'νBθ(

 • 8/18/2019 Βασιλειων Αʹ (1r)1ra de Reyes en griego

  18/27

  "4 ἐπα/ριον "ο) μ(ν&ς "4 =μ6ρ7 "4 1'υ"6ρ7 κα ἐπ'κ6π( ; "@πος "ο) sαυι1, κα 'Oπ'νΣαου$ πρ&ς Ιωναθαν "&ν υ%&ν α!"ο) T F"ι ο! παρα262ον'ν ; υ%&ς Ι'αι κα ἐWθJς καBμ'ρον ἐπ "Gν "ρEπ'fανU 28κα :π'κρθ( Ιωναθαν "# Σαου$ κα 'Oπ'ν α!"# ]αρ"("αιsαυι1 παc ἐμο) Zως '?ς Β(θ$''μ "Gν π@$ιν α!"ο) πορ'υθDναι 29κα 'Oπ'ν kξαπ@"'ι$ον 1Bμ', F"ι θυα "Dς φυ$Dς =μ3ν ἐν "4 π@$'ι, κα ἐν'"'$αν"ο πρ@ς μ' ο% :1'$φο μου, κα ν)ν '?'Mρ(κα WEριν ἐν eφθα$μο3ς ου, 1ιαωθBομαι 1G κα ὄLομαι "οRς :1'$φο/ς μου, 1ιK "ο)"οο! παρα262ον'ν ἐπ "Gν "ρEπ'fαν "ο) -αι$6ως. 30κα ἐθυμSθ( eρ24 Σαου$ ἐπ Ιωναθανφ@1ρα κα 'Oπ'ν α!"# ™%J κοραων α!"ομο$ο/ν"ων, ο! 2Kρ οO1α F"ι μ6"οWος 'O R "# υ%#'αι '?ς α?W/ν(ν ου κα '?ς α?W/ν(ν :ποκα$/L'ως μ("ρ@ς ουU 31F"ι πEας "Kς =μ6ρας,

  mς ; υ%&ς Ι'αι f4 ἐπ "Dς 2Dς, ο!W p"οιμαθB'"αι = -αι$'α ου, ν)ν ο—ν :πο"'$ας$α-J "&ν ν'αναν, F"ι υ%&ς θανE"ου οd"ος. 32κα :π'κρθ( Ιωναθαν "# Σαου$ xνα ":ποθνκ'ιU " π'πο(κ'νU 33κα ἐπDρ'ν Σαου$ "& [email protected]ρυ ἐπ Ιωναθαν "ο) θανα">αι α!"@ν.κα C2νω Ιωναθαν F"ι υν"'"6$'"αι = κακα αM"( παρK "ο) πα"ρ&ς α!"ο) θανα">αι "&νsαυι1, 34κα :ν'πB1('ν Ιωναθαν :π& "Dς "ραπ6f(ς ἐν eρ24 θυμο) κα ο!κ Cφα2'ν ἐν "41'υ"6ρ7 "ο) μ(ν&ς

 • 8/18/2019 Βασιλειων Αʹ (1r)1ra de Reyes en griego

  19/27

  Cθ'"ο sαυι1 "K yBμα"α ἐν "4 καρ17 α!"ο) κα ἐφο-Bθ( φ@1ρα :π& προSπου Α2Wους-αι$6ως ‚'θ. 14κα H$$οω'ν "& πρ@ωπον α!"ο) ἐνSπιον α!"ο) κα προ'ποιBα"ο ἐν "4=μ6ρ7 ἐκ'νY κα ἐ"υμπEνιf'ν ἐπ "α3ς θ/ραις "Dς π@$'ως κα παρ'φ6ρ'"ο ἐν "α3ς W'ρνα!"ο) κα Cπιπ"'ν ἐπ "Kς θ/ρας "Dς π/$(ς, κα "K '$α α!"ο) κα"6ρρ'ι ἐπ "&ν πS2ωναα!"ο). 15κα 'Oπ'ν Α2Wους πρ&ς "οRς πα31ας α!"ο) Q1οR `1'"' νας κα πEν"ας Iμ_ς "Eξ'ι pκα"ον"EρWους καWι$ιEρWουςU 8F"ι /2κ'ιθ' πEν"'ς Iμ'3ς ἐπN ἐμ6, κα ο!κ C"ιν ; :ποκα$/π"ων "& €"ον μουἐν "# 1ιαθ6θαι "&ν υ%@ν μου 1ιαθBκ(ν μ'"K "ο) υ%ο) Ι'αι, κα ο!κ C"ιν πον>ν π'ρ ἐμο)ἐξ Iμ>ν κα :ποκα$/π"ων "& €"ον μου F"ι ἐπB2'ιρ'ν ; υ%@ς μου "&ν 1ο)[email protected]ν μου ἐπN ἐμJ '?ςἐWθρ&ν oς = =μ6ρα αM"(. 9κα :ποκρν'"αι sω(κ ; Σ/ρος ; καθ'"(κlς ἐπ "Kς =μι@νουςΣαου$ κα 'Oπ'ν š@ρακα "&ν υ%&ν Ι'αι παρα2ιν@μ'νον '?ς Νομ-α πρ&ς Α-ιμ'$'W υ%&νΑWι"ω- "&ν %'ρ6α, 10κα HρS"α α!"# 1ιK "ο) θ'ο) κα ἐπιι"ιμ&ν C1ωκ'ν α!"# κα "Gνyομφααν ‚ο$ια1 "ο) :$$οφ/$ου C1ωκ'ν α!"#. 11κα :π6"'ι$'ν ; -αι$'Rς κα$6αι "&νΑ-ιμ'$'W υ%&ν ΑWι"ω- κα πEν"ας "οRς υ%οRς "ο) πα"ρ&ς α!"ο) "οRς %'ρ'3ς "οRς ἐν Νομ-α,

  κα παρ'26νον"ο πEν"'ς πρ&ς "&ν -αι$6α.

  12

  κα 'Oπ'ν Σαου$ Ἄκου' 1B, υ%J ΑWι"ω-. κα'Oπ'ν Q1οR ἐ2S, $E$'ι, κ/ρι'. 13κα 'Oπ'ν α!"# Σαου$ xνα " υν6θου κα"N ἐμο) R κα ; υ%&ς'αι 1ο)να ' α!"# ν μ'"K sαυι1, κα F"ι C2νωαν F"ι φ'/2'ι α!"@ς, κα ο!κ :π'κE$υLαν

  "& €"ον μου. κα ο!κ ἐ-ου$Bθ(αν ο% πα31'ς "ο) -αι$6ως ἐπ'ν'2κ'3ν "Kς W'3ρας α!">ν:παν"Dαι '?ς "οRς %'ρ'3ς κυρου. 18κα 'Oπ'ν ; -αι$'Rς "# sω(κ kπι"ρ6φου R κα:πEν"α '?ς "οRς %'ρ'3ς. κα ἐπ'"ρEφ( sω(κ ; Σ/ρος κα ἐθανE"ω'ν "οRς %'ρ'3ς κυρου ἐν"4 =μ6ρ7 ἐκ'νY, "ριακοους κα π6ν"' ν LυW>ν ο`κου "ο) πα"ρ@ς ου, 23κEθου μ'"N ἐμο), μG φο-ο), F"ι οd ἐKν f("> "4LυW4 μου "@πον, f("Bω κα "4 LυW4 ου, F"ι π'φ/$αξαι R παc ἐμο.

  23 hα :π(226$( "# sαυι1 $62ον"'ς Q1οR ο% :[email protected]φυ$οι πο$'μο)ιν ἐν "4 h'œ$α, κα α!"ο1ιαρπEfουιν, κα"απα"ο)ιν "οRς n$ω. 2κα ἐπ(ρS"('ν sαυι1 1ιK "ο) κυρου $62ων Ε?πορ'υθ> κα πα"Eξω "οRς :$$οφ/$ους "ο/"ουςU κα 'Oπ'ν κ/ριος ]ορ'/ου κα πα"Eξ'ις ἐν

 • 8/18/2019 Βασιλειων Αʹ (1r)1ra de Reyes en griego

  20/27

  "ο3ς :$$οφ/$οις "ο/"οις κα S'ις "Gν h'œ$α. 3κα 'Oπαν ο% μ'ν '?ς h'œ$αU '?ς"K κ)$α ">ν :$$οφ/$ων '?πορ'υ@μ'θα. 4κα προ6θ'"ο sαυι1 ἐρω"Dαι C"ι 1ιK "ο)κυρου, κα :π'κρθ( α!"# κ/ριος κα 'Oπ'ν πρ&ς α!"@ν wνE"(θι κα κα"E-(θι '?ς h'œ$α, F"ιἐ2l παρα11ωμι "οRς :$$οφ/$ους '?ς W'3ρEς ου. 5κα ἐπορ'/θ( sαυι1 κα ο% "' "&ν "@πον α!"ο), οd C"αι ; ποRς α!"ο), ἐν "EW'ι ἐκ'3 οd'`πα"', μBπο"' πανουρ2'/("αι, 23κα `1'"' κα 2ν>"', κα πορ'υ@μ'θα μ'θ N Iμ>ν, καC"αι '? C"ιν ἐπ "Dς 2Dς, κα ἐξ'ρ'υνBω α!"&ν ἐν πEαις Wι$ιEιν Ιου1α. 24κα :ν6"(ανο% ‹ιφα3οι κα ἐπορ'/θ(αν Cμπροθ'ν Σαου$, κα sαυι1 κα ο% ν "ο) Ι'αιμουν. 25κα ἐπορ'/θ( Σαου$ κα ο% ν:$$οφ/$ων, 1ιK "ο)"ο ἐπ'κ$Bθ( ; "@πος ἐκ'3νος ]6"ρα = μ'ριθ'3α.

  24 hα :ν6-( sαυι1 ἐκ'3θ'ν κα ἐκEθι'ν ἐν "ο3ς "'νο3ς Ε22α11ι. 2κα ἐ2'νBθ( oς:ν6"ρ'L'ν Σαου$ :π& ὄπιθ'ν ">ν :$$οφ/$ων, κα :π(226$( α!"# $'[email protected]ν"ων F"ι sαυι1 ἐν"4 ἐρBμ Ε22α11ι. 3κα C$α-'ν μ'θ N pαυ"ο) "ρ'3ς Wι$ιE1ας :ν1ρ>ν ἐκ$'κ"οRς ἐκ παν"&ςρα($ κα ἐπορ'/θ( f("'3ν "&ν sαυι1 κα "οRς

 • 8/18/2019 Βασιλειων Αʹ (1r)1ra de Reyes en griego

  21/27

  eφθα$μο3ς ου. κα :ν6"( sαυι1 κα :φ'3$'ν "& π"'ρ/2ιον "Dς 1ιπ$οv1ος "Dς Σαου$$αθραως. 6κα ἐ2'νBθ( μ'"K "α)"α κα ἐπE"αξ'ν καρ1α sαυι1 α!"@ν, F"ι :φ'3$'ν "&π"'ρ/2ιον "Dς 1ιπ$οv1ος α!"ο), 7κα 'Oπ'ν sαυι1 πρ&ς "οRς ν πρ&ς Σαου$, κα 'Oπ'ν Σαου$ Š φωνB ουαM"(, "6κνον sαυι1U κα ἦρ'ν "Gν φωνGν α!"ο) Σαου$ κα Cκ$αυ'ν. 18κα 'Oπ'ν Σαου$ πρ&ςsαυι1 sκαιος R IπJρ ἐμ6, F"ι R :ν"απ61ωκEς μοι :2αθE, ἐ2l 1J :ν"απ61ωκE οι κακE. 19

  κα R :πB22'ι$Eς μοι Bμ'ρον m ἐπο(Eς μοι :2αθE, oς :π6κ$'ι6ν μ' κ/ριος Bμ'ρον '?ςW'3ρEς ου κα ο!κ :π6κ"'ινEς μ', 20κα F"ι '? 'Mροι"@ "ις "&ν ἐWθρ&ν α!"ο) ἐν θ$L'ι καἐκπ6μLαι α!"&ν ἐν ;1# :2αθ4, κα κ/ριος :ν"απο"''ι α!"# :2αθE, καθlς π'πο(καςBμ'ρον. 21κα ν)ν ?1οR ἐ2l 2ινSκω F"ι -αι$'/ων -αι$'/'ις κα "B'"αι ἐν W'ρν ου-αι$'α Ιρα($. 22κα ν)ν ὄμο@ν μοι ἐν κυρ F"ι ο!κ ἐξο$'θρ'/'ις "& π6ρμα μου eπωμου κα ο!κ :φανι'3ς "& ὄνομE μου ἐκ "ο) ο`κου "ο) πα"ρ@ς μου.

  23

  κα •μο'ν sαυι1 "# Σαου$. κα :πD$θ'ν Σαου$ '?ς "&ν "@πον α!"ο), κα sαυι1 κα ο%

 • 8/18/2019 Βασιλειων Αʹ (1r)1ra de Reyes en griego

  22/27

  ν κ'υ>ν. 14κα "4 Α-ι2αια 2υναικ Να-α$:πB22'ι$'ν ƒν ">ν παι1αρων $62ων Q1οR sαυι1 :π6"'ι$'ν :226$ους ἐκ "Dς ἐρBμου'!$ο2Dαι "&ν κ/ριον =μ>ν, κα ἐξ6κ$ιν'ν :πN α!">ν. 15κα ο% θι κα ?1J " RποιB'ις, F"ι υν"'"6$'"αι = κακα '?ς "&ν κ/ριον =μ>ν κα '?ς "&ν οOκον α!"ο), κα οd"οςυ%&ς $οιμ@ς, κα ο!κ C"ιν $α$Dαι πρ&ς α!"@ν. 18κα Cπ'υ'ν Α-ι2αια κα C$α-'ν1ιακοους

 • 8/18/2019 Βασιλειων Αʹ (1r)1ra de Reyes en griego

  23/27

  ἐπορ'/θ( eπω ">ν πα1ων sαυι1 κα 2ν'"αι α!"# '?ς 2υνα3κα. 43κα "Gν ΑWινααμ C$α-'νsαυι1 ἐξ Ι'fρα'$, κα :μφ@"'ραι ἦαν α!"# 2υνα3κ'ς. 44κα Σαου$ C1ωκ'ν {'$Wο$ "Gνθυ2α"6ρα α!"ο) "Gν 2υνα3κα sαυι1 "# 8α$"ι υ%# Λαις "# ἐκ ‰ομμα.

  26 hα CρWον"αι ο% ‹ιφα3οι ἐκ "Dς α!WμS1ους πρ&ς "&ν Σαου$ '?ς "&ν -ουν&ν $62ον"'ςQ1οR sαυι1 κ'πEf'"αι μ'θ N =μ>ν ἐν "# -ουν# "ο) ΕW'$α "ο) κα"K πρ@ωπον "ο) Ι'αιμουν.2κα :ν6"( Σαου$ κα κα"6-( '?ς "Gν Cρ(μον ‹ιφ κα μ'"N α!"ο) "ρ'3ς Wι$ιE1'ς :ν1ρ>νἐκ$'κ"ο ἐξ Ιρα($ f("'3ν "&ν sαυι1 ἐν "4 ἐρBμ ‹ιφ. 3κα παρ'ν6-α$'ν Σαου$ ἐν "# -ουν#"ο) ΕW'$α ἐπ προSπου "ο) Ι'αιμουν ἐπ "Dς ;1ο), κα sαυι1 ἐκEθι'ν ἐν "4 ἐρBμ. κα

  'O1'ν sαυι1 F"ι |κ'ι Σαου$ eπω α!"ο) '?ς "Gν Cρ(μον,4

  κα :π6"'ι$'ν sαυι1 κα"ακ@πουςκα C2νω F"ι |κ'ι Σαου$ Z"οιμος ἐκ h'œ$α. 5κα :ν6"( sαυι1 $Eθρ7 κα '?πορ'/'"αι '?ς "&ν"@πον, οd ἐκEθ'υ1'ν ἐκ'3 Σαου$, κα ἐκ'3 Α-'νν(ρ υ%&ς Ν(ρ :ρWι"ρE"(2ος α!"ο), κα Σαου$ἐκEθ'υ1'ν ἐν $αμπBνY, κα ; $α&ς παρ'μ-'-$(κlς κ/κ$ α!"ο). 6κα :π'κρθ( sαυι1 κα'Oπ'ν πρ&ς ΑWιμ'$'W "&ν '""α3ον κα πρ&ς Α-'α υ%&ν Σαρουιας :1'$φ&ν Ιωα- $62ων Tς'?'$'/'"αι μ'"N ἐμο) πρ&ς Σαου$ '?ς "Gν παρ'μ-ο$BνU κα 'Oπ'ν Α-'α k2l '?'$'/ομαιμ'"K ο). 7κα '?πορ'/'"αι sαυι1 κα Α-'α '?ς "&ν $α&ν "Gν ν/κ"α, κα ?1οR Σαου$καθ'/1ων Mπν ἐν $αμπBνY, κα "& [email protected]ρυ ἐμπ'π(2&ς '?ς "Gν 2Dν πρ&ς κ'φα$Dς α!"ο), καΑ-'νν(ρ κα ; $α&ς α!"ο) ἐκEθ'υ1'ν κ/κ$ α!"ο). 8κα 'Oπ'ν Α-'α πρ&ς sαυι1wπ6κ$'ι'ν Bμ'ρον κ/ριος "&ν ἐWθρ@ν ου '?ς "Kς W'3ρEς ου, κα ν)ν πα"Eξω α!"&ν "#[email protected]ρα"ι '?ς "Gν 2Dν nπαξ κα ο! 1'υ"'ρSω α!"#. 9κα 'Oπ'ν sαυι1 πρ&ς Α-'α {G

  "απ'ινSYς α!"@ν, F"ι "ς ἐπο'ι W'3ρα α!"ο) ἐπ Wρι"&ν κυρου κα :θωθB'"αιU 10κα'Oπ'ν sαυι1 ‹4 κ/ριος, ἐKν μG κ/ριος παY α!"@ν, r = =μ6ρα α!"ο) C$θY κα :ποθEνY, r '?ςπ@$'μον κα"α-4 κα προ"'θ4, 11μ(1αμ>ς μοι παρK κυρου ἐπ'ν'2κ'3ν W'3ρE μου ἐπ Wρι"&νκυρου, κα ν)ν $α-J 1G "& [email protected]ρυ :π& πρ&ς κ'φα$Dς α!"ο) κα "&ν φακ&ν "ο) M1α"ος, κα:π6$θωμ'ν καθ N pαυ"ο/ς. 12κα C$α-'ν sαυι1 "& [email protected]ρυ κα "&ν φακ&ν "ο) M1α"ος :π& πρ&ςκ'φα$Dς α!"ο), κα :πD$θον καθ N pαυ"ο/ς, κα ο!κ ἦν ; -$6πων κα ο!κ ἦν ; 2ινSκων καο!κ ἦν ; ἐξ'2'ιρ@μ'νος, πEν"'ς Iπνο)ν"'ς, F"ι θEμ-ος κυρου ἐπ6π''ν ἐπN α!"ο/ς. 13κα1ι6-( sαυι1 '?ς "& π6ραν κα C"( ἐπ "Gν κορυφGν "ο) ὄρους μακρ@θ'ν, κα πο$$G = ;1&ς:νK μ6ον α!">ν. 14κα προ'κα$6α"ο sαυι1 "&ν $α&ν κα "# Α-'νν(ρ ἐ$E$('ν $62ωνA!κ :ποκριθB'ι, Α-'νν(ρU κα :π'κρθ( Α-'νν(ρ κα 'Oπ'ν Tς 'O R ; κα$>ν μ'U 15κα 'Oπ'ν

  sαυι1 πρ&ς Α-'νν(ρ A!κ :νGρ /U κα "ς oς R ἐν Ιρα($U κα 1ιK " ο! φυ$E'ις "&νκ/ρι@ν ου "&ν -αι$6αU F"ι '?D$θ'ν 'Žς ἐκ "ο) $αο) 1ιαφθ'3ραι "&ν -αι$6α κ/ρι@ν ου. 16

  κα ο!κ :2αθ&ν "& yDμα "ο)"ο, a π'πο(κας, f4 κ/ριος, F"ι υ%ο θανα"S'ως Iμ'3ς ο%φυ$Eον"'ς "&ν -αι$6α κ/ριον Iμ>ν "&ν Wρι"&ν κυρου. κα ν)ν ?1J 1B, "& [email protected]ρυ "ο)-αι$6ως κα ; φακ&ς "ο) M1α"ος πο) ἐ"ιν "K πρ&ς κ'φα$Dς α!"ο)U 17κα ἐπ62νω Σαου$"Gν φωνGν "ο) sαυι1 κα 'Oπ'ν Š φωνB ου αM"(, "6κνον sαυι1U κα 'Oπ'ν sαυι1 sο)[email protected]ς ου,κ/ρι' -αι$'). 18κα 'Oπ'ν xνα " "ο)"ο κα"α1ιSκ'ι ; κ/ρι@ς μου eπω "ο) 1ο/$ου α!"ο)UF"ι " =μEρ"(κα κα " 'Iρ6θ( ἐν ἐμο :1κ(μαU 19κα ν)ν :κουE"ω 1G ; κ/ρι@ς μου ;-αι$'Rς "& yDμα "ο) 1ο/$ου α!"ο), '? ; θ'&ς ἐπι''ι ' ἐπN ἐμ6, eφρανθ'( θυας ου,κα '? υ%ο :νθρSπων, ἐπικα"Eρα"οι οd"οι ἐνSπιον κυρου, F"ι ἐξ6-α[email protected]ν μ' Bμ'ρον μGἐ"(ρθαι ἐν κ$(ρονομ7 κυρου $62ον"'ς ]ορ'/ου 1ο/$'υ' θ'ο3ς p"6ροις.

  20

  κα ν)ν μG π6οι "& αŽμE μου ἐπ "Gν 2Dν ἐξ ἐναν"ας προSπου κυρου, F"ι ἐξ'$B$υθ'ν; -αι$'Rς Ιρα($ f("'3ν "Gν LυWBν μου, καθlς κα"α1ιSκ'ι ; νυκ"ικ@ραξ ἐν "ο3ς ὄρ'ιν. 21

  κα 'Oπ'ν Σαου$ …μEρ"(κα, ἐπ"ρ'φ', "6κνον sαυι1, F"ι ο! κακοποιBω ' :νθ N tν Cν"ιμοςLυWB μου ἐν eφθα$μο3ς ου ἐν "4 Bμ'ρον, μ'μα"αωμαι κα H2ν@(κα πο$$K φ@1ρα. 22κα:π'κρθ( sαυι1 κα 'Oπ'ν Q1οR "& [email protected]ρυ "ο) -αι$6ως, 1ι'$θ6"ω 'Žς ">ν παι1αρων κα$α-6"ω α!"@. 23κα κ/ριος ἐπι"ρ6L'ι pκE" "Kς 1ικαιο/νας α!"ο) κα "Gν π"ιν α!"ο),oς παρ61ωκ6ν ' κ/ριος Bμ'ρον '?ς W'3ρEς μου κα ο!κ Hθ6$(α ἐπ'ν'2κ'3ν W'3ρE μου ἐπWρι"&ν κυρου, 24κα ?1οR καθlς ἐμ'2α$/νθ( = LυWB ου Bμ'ρον ἐν "α/"Y ἐν eφθα$μο3ςμου, οM"ως μ'2α$υνθ'( = LυWB μου ἐνSπιον κυρου κα κ'πEαι μ' κα ἐξ'$'3"α μ' ἐκπE(ς θ$L'ως. 25κα 'Oπ'ν Σαου$ πρ&ς sαυι1 Ε!$ο2(μ6νος /, "6κνον, κα ποι>ν ποιB'ιςκα 1υνEμ'νος 1υνB'ι. κα :πD$θ'ν sαυι1 '?ς "Gν ;1&ν α!"ο), κα Σαου$ :ν6"ρ'L'ν '?ς "&ν"@πον α!"ο).

  27 hα 'Oπ'ν sαυι1 ἐν "4 καρ17 α!"ο) $62ων Ν)ν προ"'θBομαι ἐν =μ6ρ7 μι5 '?ςW'3ρας Σαου$, κα ο!κ C"ιν μοι :2αθ@ν, ἐKν μG ωθ> '?ς 2Dν :$$οφ/$ων κα :ν4 Σαου$ "ο)

 • 8/18/2019 Βασιλειων Αʹ (1r)1ra de Reyes en griego

  24/27

  f("'3ν μ' '?ς π_ν Fριον Ιρα($, κα ωθBομαι ἐκ W'ιρ&ς α!"ο). 2κα :ν6"( sαυι1 κα ο%"'"ρακ@ιοι ν =μ'ρ>ν, tν ἐκEθι'ν sαυι1 ἐν :2ρ# ">ν :$$οφ/$ων,"6αρας μDνας. 8κα :ν6-αιν'ν sαυι1 κα ο% να.

  28 hα ἐ2'νBθ( ἐν "α3ς =μ6ραις ἐκ'ναις κα υναθροfον"αι :[email protected]φυ$οι ἐν "α3ςπαρ'μ-ο$α3ς α!">ν ἐξ'$θ'3ν πο$'μ'3ν μ'"K Ιρα($, κα 'Oπ'ν Α2Wους πρ&ς sαυι1 ‚ινSκων2νS'ι F"ι μ'"N ἐμο) ἐξ'$'/'ι '?ς π@$'μον R κα ο% αι α!"BνU 10κα •μο'ν α!"4 Σαου$ $62ων ‹4 κ/ριος, '? :παν"B'"α οι :1ικα ἐν

  "# [email protected] "ο/".11

  κα 'Oπ'ν = 2υνB Tνα :να2E2ω οιU κα 'Oπ'ν T&ν Σαμου($ :νE2α26 μοι.12

  κα 'O1'ν = 2υνG "&ν Σαμου($ κα :ν'[email protected]('ν φων4 μ'2E$Y, κα 'Oπ'ν = 2υνG πρ&ς Σαου$ xνα" παρ'$ο2ω μ'U κα R 'O Σαου$. 13κα 'Oπ'ν α!"4 ; -αι$'/ς {G φο-ο), '?π&ν "να[email protected]ρακας. κα 'Oπ'ν α!"# +'οRς [email protected]ρακα :να-ανον"ας ἐκ "Dς 2Dς. 14κα 'Oπ'ν α!"4 T C2νωςUκα 'Oπ'ν α!"# Ἄν1ρα ὄρθιον :να-ανον"α ἐκ "Dς 2Dς, κα οd"ος 1ιπ$οv1α :να-'-$(μ6νος.κα C2νω Σαου$ F"ι Σαμου($ οd"ος, κα CκυL'ν ἐπ πρ@ωπον α!"ο) ἐπ "Gν 2Dν καπρο'κ/ν('ν α!"#. 15κα 'Oπ'ν Σαμου($ xνα " παρ(νSW$(Eς μοι :να-Dνα μ'U κα 'Oπ'νΣαου$ +$-ομαι φ@1ρα, κα ο% :[email protected]φυ$οι πο$'μο)ιν ἐν ἐμο, κα ; θ'&ς :φ6"(κ'ν :πN ἐμο)κα ο!κ ἐπακBκο6ν μοι C"ι κα ἐν W'ιρ ">ν προφ(">ν κα ἐν "ο3ς ἐνυπνοις, κα ν)ν κ6κ$(κE' 2νωραι μοι " ποιBω. 16κα 'Oπ'ν Σαμου($ xνα " ἐπ'ρω"5ς μ'U κα κ/ριος :φ6"(κ'ν:π& ο) κα 262ον'ν μ'"K "ο) π$(ον ου, 17κα π'πο(κ'ν κ/ρι@ς οι καθlς ἐ$E$('ν ἐνW'ιρ μου, κα 1ιαρρBξ'ι κ/ριος "Gν -αι$'αν ου ἐκ W'ιρ@ς ου κα 1S'ι α!"Gν "# π$(ονου "# sαυι1. 181ι@"ι ο!κ Pκουας φωνDς κυρου κα ο!κ ἐπο(ας θυμ&ν eρ2Dς α!"ο) ἐνΑμα$(κ, 1ιK "ο)"ο "& yDμα ἐπο('ν κ/ρι@ς οι "4 =μ6ρ7 "α/"Y. 19κα παρα1S'ι κ/ριος"&ν Ιρα($ μ'"K ο) '?ς W'3ρας :$$οφ/$ων, κα αXριον R κα ο% υ%ο ου μ'"K ο)

 • 8/18/2019 Βασιλειων Αʹ (1r)1ra de Reyes en griego

  25/27

  π'ο)ν"αι, κα "Gν παρ'μ-ο$Gν Ιρα($ 1S'ι κ/ριος '?ς W'3ρας :$$οφ/$ων. 20κα Cπ'υ'νΣαου$ κα Cπ''ν p"(κlς ἐπ "Gν 2Dν κα ἐφο-Bθ( φ@1ρα :π& ">ν [email protected]ων Σαμου($, κα?WRς ἐν α!"# ο!κ ἦν C"ι, ο! 2Kρ Cφα2'ν νπα1ων α!"ο), κα Cφα2ον. κα :ν6"(αν κα :πD$θον "Gν ν/κ"α ἐκ'ν(ν.

  29 hα υναθροfουιν :[email protected]φυ$οι πEας "Kς παρ'μ-ο$Kς α!">ν '?ς Αφ'κ, κα Ιρα($παρ'ν6-α$'ν ἐν Α'ν1ωρ "4 ἐν Ι'fρα'$. 2κα α"ρEπαι :$$οφ/$ων παρ'πορ'/ον"ο '?ςpκα"ον"E1ας κα Wι$ιE1ας, κα sαυι1 κα ο% ν :$$οφ/$ων A!W οd"ος sαυι1 ; 1ο)$ος Σαου$ -αι$6ωςρα($U 262ον'ν μ'θ N =μ>ν =μ6ρας "ο)"ο 1'/"'ρον C"ος, κα ο!W 'Mρ(κα ἐν α!"# ο!θJν :φN„ς =μ6ρας ἐν6π''ν πρ@ς μ' κα Zως "Dς =μ6ρας "α/"(ς. 4κα ἐ$υπBθ(αν ἐπN α!"# ο%

  "ρα"(2ο ">ν :$$οφ/$ων κα $62ουιν α!"# wπ@"ρ'Lον "&ν ν :ν1ρ>ν ἐκ'νωνU 5ο!W οd"ος sαυι1, Ÿ ἐξDρWον ἐν Wορο3ς $62ον"'ς kπE"αξ'νΣαου$ ἐν Wι$ιEιν α!"ο) κα sαυι1 ἐν μυριEιν α!"ο)U 6κα ἐκE$''ν Α2Wους "&ν sαυι1 κα'Oπ'ν α!"# ‹4 κ/ριος F"ι '!θGς R κα :2αθ&ς ἐν eφθα$μο3ς μου, κα = Cξο[email protected]ς ου κα ='`ο[email protected]ς ου μ'"N ἐμο) ἐν "4 παρ'μ-ο$4, κα F"ι ο!W 'Mρ(κα κα"K ο) κακαν :φN „ς =μ6ρας|κ'ις πρ@ς μ' Zως "Dς Bμ'ρον =μ6ρας, κα ἐν eφθα$μο3ς ">ν α"ραπ>ν ο!κ :2αθ&ς /, 7

  κα ν)ν :νE"ρ'φ' κα πορ'/ου '?ς '?ρBν(ν, κα ο! μG ποιB'ις κακαν ἐν eφθα$μο3ς ">να"ραπ>ν ">ν :$$οφ/$ων. 8κα 'Oπ'ν sαυι1 πρ&ς Α2Wους T π'πο(κE οι κα " 'dρ'ς ἐν "#

  1ο/$ ου :φN „ς =μ6ρας Pμ(ν ἐνSπι@ν ου κα Zως "Dς =μ6ρας "α/"(ς, F"ι ο! μG C$θωπο$'μDαι "οRς ἐWθροRς "ο) κυρου μου "ο) -αι$6ωςU 9κα :π'κρθ( Α2Wους πρ&ς sαυι1AO1α F"ι :2αθ&ς R ἐν eφθα$μο3ς μου, :$$ N ο% α"ρEπαι ">ν :$$οφ/$ων $62ουιν A!W |ξ'ιμ'θ N =μ>ν '?ς π@$'μον. 10κα ν)ν ὄρθριον "& πρω, R κα ο% πα31'ς "ο) κυρου ου ο%|κον"'ς μ'"K ο), κα πορ'/'θ' '?ς "&ν "@πον, οd κα"6"(α Iμ_ς ἐκ'3, κα [email protected]ον $οιμ&νμG θ4ς ἐν καρ17 ου, F"ι :2αθ&ς R ἐνSπι@ν μου, κα eρθρα"' ἐν "4 ;1#, κα φω"ιE"ωIμ3ν, κα πορ'/θ("'. 11κα •ρθρι'ν sαυι1 α!"&ς κα ο% ν :$$οφ/$ων, κα ο% :[email protected]φυ$οι :ν6-(αν πο$'μ'3ν ἐπ Ιρα($.

  30 hα ἐ2'νBθ( '?'$θ@ν"ος sαυι1 κα ">ν :ν1ρ>ν α!"ο) '?ς Σ'κ'$ακ "4 =μ6ρ7 "4 "ρ"Y,κα Αμα$(κ ἐπ6θ'"ο ἐπ "&ν ν@"ον κα ἐπ Σ'κ'$ακ κα ἐπE"αξ'ν "Gν Σ'κ'$ακ κα ἐν'π/ρι'ν

  α!"Gν ἐν πυρ,2

  κα "Kς 2υνα3κας κα πEν"α "K ἐν α!"4 :π& μικρο) Zως μ'2E$ου ο!κἐθανE"ωαν ν κα ο% υ%ο α!">ν κα α% θυ2α"6ρ'ς α!">ν bWμα$ω"'υμ6νοι. 4κα ἦρ'ν sαυι1 κα ο%

 • 8/18/2019 Βασιλειων Αʹ (1r)1ra de Reyes en griego

  26/27

  :2ρ# κα $αμ-Eνουιν α!"&ν κα ν :νGρ F"ι :$$ N r"'"ρακ@ια παι1Eρια, m ἦν ἐπι-'-(κ@"α ἐπ "Kς καμB$ους κα Cφυ2ον. 18κα :φ'$α"ο sαυι1πEν"α, m C$α-ον ο% Αμα$(κ3"αι, κα :μφο"6ρας "Kς 2υνα3κας α!"ο) ἐξ'$α"ο. 19κα ο!1ι'φSν('ν α!"ο3ς :π& μικρο) Zως μ'2E$ου κα :π& ">ν κ/$ων κα Zως υ%>ν καθυ2α"6ρων κα Zως πEν"ων, tν C$α-ον α!">ν, "K πEν"α ἐπ6"ρ'L'ν sαυι1. 20κα C$α-'νsαυι1 πEν"α "K πομνια κα "K -ουκ@$ια κα :πB2α2'ν Cμπροθ'ν ">ν κ/$ων, κα "ο3ςκ/$οις ἐκ'νοις ἐ$62'"ο Tα)"α "K κ)$α sαυι1. — 21κα παρα2ν'"αι sαυι1 πρ&ς "οRς1ιακοους ν :ν1ρ>ν ">ν πο$'μι">ν ">ν πορ'υθ6ν"ων μ'"Ksαυι1 κα 'Oπαν g"ι ο! κα"'1ωξαν μ'θ N =μ>ν, ο! 1Sομ'ν α!"ο3ς ἐκ ">ν κ/$ων, tνἐξ'ι$Eμ'θα, F"ι :$$ N r Zκα"ος "Gν 2υνα3κα α!"ο) κα "K "6κνα α!"ο) :πα26θωαν κα:πο"ρ'φ6"ωαν.

  23κα 'Oπ'ν sαυι1 A! ποιB'"' οM"ως μ'"K "& παρα1ο)ναι "&ν κ/ριον =μ3ν κα φυ$Eξαι=μ_ς κα παρ61ωκ'ν κ/ριος "&ν 2'11ουρ "&ν ἐπ'ρ[email protected]μ'νον ἐφN =μ_ς '?ς W'3ρας =μ>ν. 24κα"ς Iπακο/'"αι Iμ>ν ">ν [email protected]ων "ο/"ωνU F"ι ο!W „""ον Iμ>ν '?ιν, 1ι@"ι κα"K "Gν μ'ρ1α"ο) κα"α-ανον"ος '?ς π@$'μον οM"ως C"αι = μ'ρς "ο) καθ(μ6νου ἐπ "K κ'/(, κα"K "&

  α!"& μ'ριο)ν"αι.25

  κα ἐ2'νBθ( :π& "Dς =μ6ρας ἐκ'ν(ς κα ἐπEνω κα ἐ26ν'"ο '?ςπρ@"α2μα κα '?ς 1ικαωμα "# Ιρα($ Zως "Dς Bμ'ρον.26hα ἦ$θ'ν sαυι1 '?ς Σ'κ'$ακ κα :π6"'ι$'ν "ο3ς πρ'-υ"6ροις Ιου1α ">ν κ/$ων κα

  "ο3ς π$(ον α!"ο) $62ων Q1οR :π& ">ν κ/$ων ">ν ἐWθρ>ν κυρου, 27"ο3ς ἐν Βαιθουρ κα"ο3ς ἐν ‰αμα ν@"ου κα "ο3ς ἐν Ι'θθορ 28κα "ο3ς ἐν Αρο(ρ κα "ο3ς Αμμα1ι κα "ο3ς ἐν Σαφικα "ο3ς ἐν Εθι' 28a κα "ο3ς ἐν ‚'θ κα "ο3ς ἐν hιναν κα "ο3ς ἐν Σαφ'κ κα "ο3ς ἐν +ιμαθ 29

  κα "ο3ς ἐν hαρμB$ κα "ο3ς ἐν "α3ς π@$'ιν "ο) Ι'ραμ($ι κα "ο3ς ἐν "α3ς π@$'ιν "ο)h'ν'fι 30κα "ο3ς ἐν Ι'ριμουθ κα "ο3ς ἐν Β(ρα-'' κα "ο3ς ἐν Νοο 31κα "ο3ς ἐν '-ρων κα'?ς πEν"ας "οRς "@πους, οžς 1ιD$θ'ν sαυι1 ἐκ'3, α!"&ς κα ο%

 • 8/18/2019 Βασιλειων Αʹ (1r)1ra de Reyes en griego

  27/27

  ἐξ61υαν "K κ'/( α!"ο) κα :πο"6$$ουιν α!"K '?ς 2Dν :$$οφ/$ων κ/κ$ '!α22'$fον"'ς"ο3ς '?1S$οις α!">ν κα "# $α# α!">ν, 10κα :ν6θ(καν "K κ'/( α!"ο) '?ς "& w"αρ"'3ονκα "& >μα α!"ο) κα"6π(ξαν ἐν "# "'W'ι Βαιθαν. 11κα :κο/ουιν ο% κα"οικο)ν"'ς Ια-ις"Dς ‚α$αα1"ι1ος m ἐπο(αν ο% :[email protected]φυ$οι "# Σαου$. 12κα :ν6"(αν π_ς :νGρ 1υνEμ'ωςκα ἐπορ'/θ(αν F$(ν "Gν ν/κ"α κα C$α-ον "& >μα Σαου$ κα "& >μα Ιωναθαν "ο) υ%ο)α!"ο) :π& "'Wους Βαιθαν κα φ6ρουιν α!"οRς '?ς Ια-ις κα κα"ακαουιν α!"οRς ἐκ'3. 13

  κα $αμ-Eνουιν "K e"_ α!">ν κα θEπ"ουιν Iπ& "Gν