ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ– 232 – ΚΩΔΙΚΟΣ...

of 28 /28
231

Embed Size (px)

Transcript of ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ– 232 – ΚΩΔΙΚΟΣ...

 • – 231 –

 • – 232 –

  ΚΩΔΙΚΟΣ 4252

  • ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ • ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ •

  • ΕΤΟΣ ΛΗ´ • ΤΟΜΟΣ ΙΔ´ • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 • ΤΕΥΧΟΣ 329 •

  Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Ι Σ Ι Ε Ρ Α Σ Α Ν Δ Ρ Ω Α Σ Μ Ο Ν Η ΣΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  ISSN 1108-4030

  ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

  ᾿Εκδίδεται τῇ εὐλογίᾳ καὶ φροντίδι τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς,

  Πατρὸς δὲ καὶ Καθηγουμένου τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς, κ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

  • ᾿Ιδιοκτήτης: ῾Ιερὰ Μονὴ ῾Αγίων Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης Φυλῆς ᾿Αττικῆς. • ᾿Εκδότης – Διευθυντής:

  ᾿Αρχιμανδρίτης Κυπριανὸς ῾Αγιοκυπριανίτης. • Συντάσσεται ὑπὸ ᾿Επιτροπῆς. • Τηλέφωνο ῾Ι. Μονῆς:

  210 2411380. • Telefax: 210 2411080. • E-mail: [email protected] • ῾Ιστοσελίδα στὸ Διαδίκτυο:www.synodinresistance.gr • ῾Υπεύθυνος Τυπογραφείου: Γ. Κουκουδάκης, Βουλγαροκτόνου 40, τηλ.:

  Περιεχόμενα

  Φωτογραφία ἐξωφύλλου:Οἱ ῞Αγιοι Τρεῖς Νέοι ῾Ιεράρχαι Φώτιος ὁ Μέγας, Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς

  καὶ Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός. ᾿Εκ τοῦ ῾Αγιογραφείου τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς μας.

  Φωτογραφία ὀπισθοφύλλου:῾Η ῾Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῶν ῾Αγίων ᾿Αγγέλων ᾿Αφιδνῶν ᾿Αττικῆς, ᾿Οκτώβριος 2005.

  – ᾿Εγκύκλιος Χριστουγέννων: «Τὸ ᾿Αρχέτυπόν μας καὶ ἡ διαφύλαξις ἀπὸ τὰ Εἴδωλα» ....................................... 233

  – ῾Εορταὶ καὶ Πανηγύρεις .................................................................................................. 236– ῾Η ᾿Ορθόδοξος Κοινότης τῶν ᾿Ενισταμένων στὸ Πρέσωβ τῆς Σλοβακίας ................. 237– ̓Επίσκεψις στὴν Βουλγαρία ....................................................................................................................... 238– ̓Απὸ τὴν ζωὴν τῶν ̓Ορθοδόξων ̓Ενισταμένων στὴν ̓Αμερικὴ .............................................. 239– ̔Η τακτικὴ ἐτήσιος Συνεδρίασις τῆς ̔ Ιερᾶς Συνόδου τῶν ̓Ενισταμένων ........................ 240– ̓Απὸ τὰ Θαύματα τῶν ̔Αγίων τῆς Μονῆς μας ................................................................................ 241– ῾Η Συμμετοχὴ στὸ «Παγκόσμιο Συμβούλιο ᾿Εκκλησιῶν» ὡς ᾿Εκκλησιολογικὴ Αἵρεσις (Α´) .................................................... 242– ̔Η Πανήγυρις τῆς ̔ Ιερᾶς Μονῆς τῶν ̔Αγίων Κυπριανοῦ καὶ ̓ Ιουστίνης ....................... 244– Τὸ ̔ Ιερὸν Εὐαγγέλιον, ῾Ιεραποστολικὴ ἔκδοσις γιὰ τὴν ̓Αφρικὴ ........................................ 246– ̔Η μεγάλη ἑορταστικὴ ̓Εκδήλωσις «Εὐχαριστήρια 2005» ................................................... 247– ῾Η Χειροτονία τοῦ Σεβασμ. ᾿Επισκόπου ᾿Αλανίας κ. Γεωργίου ....................................... 250– «Εἶπε Γέρων» - Πνευματικὲς Νουθεσίες τοῦ ῾Οσίου Παχωμίου τοῦ ἐν Χίῳ .... 256 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 2006

  ᾿Επίκαιρος ἔκδοσις: «ΟΧΙ στὰ Χριστούγεννα τῆς Παγκοσμιοποίησης καὶ τῆς Νέας ᾿Εποχῆς»

 • – 233 –233

  �᾿Εγκύκλιος ἐπὶ τοῖς ἱεροῖς Γενεθλίοις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ

  Τὸ ᾿Αρχέτυπόν μαςκαὶ ἡ διαφύλαξις ἀπὸ τὰ Εἴδωλα

  ῾Η ἐνίδρυσις τοῦ Χριστοῦ εἰς τὰς καρδίας μας

  ᾿Αγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, τέκνα ἐν Κυρίῳ·

  α. ῾Η «εἰσαγωγὴ τοῦ Πρωτοτόκουεἰς τὴν οἰκουμένην»1

  Ας προσκυνήσωμεν καὶ τὴν ἡμέραναὐτὴν μὲ ἱερὸν δέος καὶ βαθεῖαν

  εὐγνωμοσύνην τὸν Σωτῆρα μας ᾿ΙησοῦνΧριστόν, χωρὶς κανένα δισταγμὸν ἐπειδὴδιατελεῖ ὑπὸ συνθήκας τόσον ταπεινάς.

  Εὑρίσκεται, ὡς Θεός, «εἰςτὸν κόλπον τοῦ Πατρός»2·

  ἀναπαύεται, ὡς Θεάνθρωπος,εἰς τὰς ἀγκάλας τῆς ᾿Αχράν-του Αὐτοῦ Μητρός.

  Εἶναι ταυτοχρόνως ὁ«Πρωτότοκος»1 καὶ ὁ «Μο-νογενής»3, ὁ ῾Οποῖος ἐγεννή-θη ἀπὸ τὸν Πατέρα πρὸ πάσης κτίσεως·εἶναι «ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ»4,ἡ ἄναρχος καὶ δημιουργικὴ αἰτία καὶἀρχὴ τῆς ὁρατῆς καὶ ἀοράτου δημι-ουργίας· εἶναι «ὁ Πρῶτος καὶ ὁ ῎Εσχα-τος»5, ὁ ῾Οποῖος ὑπάρχει προαιωνίωςπρῶτος ἀπὸ ὅλα, καὶ περικλείει εἰς τὴνἄπειρον Αὐτοῦ ὕπαρξιν καὶ παρουσίαντὰ πάντα!

  Σήμερον λοιπόν, δικαίως χορεύει καὶπανηγυρίζει ἡ Κτίσις, διότι ἀποκα-λύπτεται τὸ μέγα καὶ ὕψιστον Μυστή-ριον τῆς ᾿Ενσάρκου Οἰκονομίας, τὸ«προεγνωσμένον πρὸ καταβολῆς κό-

  σμου»6· σήμερον, «εἰσάγεται ὁ Πρωτό-τοκος εἰς τὴν οἰκουμένην»1, συμφώνωςπρὸς τὴν προαιώνιον βουλὴν τοῦ Θεοῦ·σήμερον, γεννᾶται τὸ ᾿Αρχέτυπόν μας, ὁὄντως ῎Ανθρωπος, ὁ Θεάνθρωπος!

  ᾿Ορθῶς καὶ λίαν ἐπιτυχῶς καλεῖται

  ἀπὸ τοὺς ῾Αγίους Πατέρας τῆς ᾿Εκκλη-σίας μας ἡ μεγάλη αὐτὴ ἡμέρα τῆςΓεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, ὡς «Γενέθλιος῾Ημέρα τῆς ᾿Ανθρωπότητος»7, διότιἔκτοτε γεννῶνται οἱ πραγματικοὶἄνθρωποι.

  ῾Ο ἄνθρωπος δύναται πλέον νὰ ἐπι-τύχῃ τὴν ὁλοκλήρωσίν του,δηλαδὴ νὰ χριστοποιηθῇ, ἐφ᾿ὅσον διὰ τῆς ᾿Εκκλησίαςἑνώνεται μὲ τὸν ΘεάνθρωπονΧριστὸν καὶ γίνεται κατὰχάριν Θεός.

  Τέκνα ἐν Κυρίῳ·

  β. Τὸ «μακάριον»καὶ «προεπινοούμενον τέλος»8

  ῞Οσοι Χριστιανοὶ εὑρίσκονται εἰς τὸστάδιον τῆς καθάρσεως καὶ τοῦ φωτι-σμοῦ ἀκούουν μυστικῶς κατὰ τὴνἡμέραν αὐτὴν ἀπὸ τὸν Οὐρανὸν νὰἐπαναλαμβάνεται ἡ τόσον γνώριμοςφωνὴ τοῦ Πατρός: «Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱόςμου ὁ ἀγαπητός, εἰς ̔́ Ον ἐγὼ εὐδόκησα»9!

  ῾Η φωνὴ αὐτή, ἡ ὁποία θὰ ἀκουσθῇτόσον κατὰ τὸ Βάπτισμα, ὅσον καὶ κατὰτὴν Μεταμόρφωσιν, εἶναι ἡ πλέονχαρμόσυνος, ἀπὸ ὅσας ποτὲ ἔχουνἀκουσθῆ ἀπὸ τὸν Οὐρανόν!

  ῾Ο ἄναρχος Πατὴρ «εὐδόκησε»!...Τοῦτο ἀποδεικνύει, ὅτι ὁ «Πρωτό-τοκος», μὲ τὴν «εὐδοκίαν», δηλαδὴ τὸπρῶτον καὶ προηγούμενον θέλημα τοῦΠατρός, τὸ ὁποῖον ἀπορρέει ἀπὸ τὴν

 • 234

  ἄμετρον ἀγαθότητα καὶ ἀγάπην Του καὶσφοδρὰν ἐπιθυμίαν Του νὰ εὐεργετῇ,ἔγινε τέλειος ἄνθρωπος.

  ᾿Επειδὴ ἀκριβῶς τὸ Μυστήριον τῆς᾿Ενσάρκου Οἰκονομίας τοῦ Υἱοῦ ἦτο τὸπροηγούμενον θέλημα τοῦ Πατρός, οἱ῞Αγιοι μᾶς διδάσκουν, ὅτι «διὰ τοῦτο καὶπροεγνώσθη καὶ προωρίσθη πρὸ τῆςπρογνώσεως καὶ τοῦ προορισμοῦ ὅλωντῶν ἄλλων κτισμάτων νοητῶν τε καὶαἰσθητῶν»· καὶ περαιτέρω, «ὅλα τὰ ἄλλακτίσματα καὶ προεγνώσθησαν καὶ προ-ωρίσθησαν [ὑπὸ τοῦ Πατρὸς] νὰ δημι-ουργηθοῦν διὰ τὸ μέγα μυστήριον τῆς τοῦἀγαπητοῦ Υἱοῦ Του ἐνανθρωπήσεως»10.

  Τὸ Μυστήριον τῆς ᾿Ενσάρκου Οἰκο-νομίας εἶναι λοιπὸν «᾿Αρχὴ καὶ Μέσονκαὶ Τέλος ὅλων τῶν Κτισμάτων νοητῶντε καὶ αἰσθητῶν καὶ μικτῶν»10· εἶναι ὁσκοπὸς καὶ τὸ τέλος· εἶναι τὸ «μακά-ριον» καὶ «προεπινοούμενον τέλος», «ὁτῆς ἀρχῆς τῶν ὄντων προεπινοούμενοςθεῖος σκοπός», μὲ πρώτιστον κινητικὸναἴτιον αὐτὸν «τὸν ἐνδότατον πυθμένατῆς πατρικῆς ἀγαθότητος»8.

  Χορεύει λοιπὸν δικαίως, ἐπανα-λαμβάνω, καὶ πανηγυρίζει ἅπασα ἡ Κτί-σις σήμερον, διότι ἡ Σάρκωσις τοῦΛόγου, ἡ ἕνωσις θείας καὶ ἀνθρωπίνηςφύσεως εἰς τὴν ὑπέρθεον ὑπόστασιν τοῦ«Πρωτοτόκου» καὶ «Μονογενοῦς»,ἔγινεν ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ αἰτία νὰ προγνω-σθοῦν καὶ προορισθοῦν καὶ νὰ κτισθοῦνπάντα τὰ Δημιουργήματα· ἐχάρισενἐνδιαμέσως εἰς μὲν τοὺς ᾿Αγγέλουςἀτρεψίαν καὶ ἀκινησίαν εἰς τὸ κακόν,εἰς δὲ τοὺς ἀνθρώπους τὸ ᾿Αρχέτυποναὐτῶν, διὰ τοῦ ῾Οποίου ἀνακαινίζονταικαὶ χριστοποιοῦνται· εἶναι δὲ καὶ τέλος,«τὸ ὕστατον πάντων, μεθ᾿ ὅ οὐκ ἔστιν

  ἄλλο ἀνώτερον», ἐφ᾿ ὅσον αὐτὸ «ἔγινεκαὶ εἰς τοὺς ᾿Αγγέλους καὶ εἰς τοὺςἀνθρώπους καὶ εἰς ὅλην τὴν Κτίσιν,τελείωσις καὶ θέωσις καὶ δόξα καὶμακαριότης», ἐπίσης δὲ ἐπειδὴ τοῦτο

  «ἔγινεν ἕνωσις Κτίστου καὶ κτισμάτων, καὶδόξα τοῦ ἀνάρχου Πατρός, δοξασθέντος,οὐχὶ διὰ ψιλῶν κτισμάτων, ἀλλὰ δι᾿ αὐτοῦτοῦ κατ᾿ οὐσίαν Υἱοῦ καὶ Λόγου Του, τὴνφύσιν τῶν ἀνθρώπων φορέσαντος»10.

  ᾿Αγαπητὰ ἐν Κυρίῳ τέκνα·

  γ. «Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτοὺςἀπὸ τῶν εἰδώλων»11

  ῾Η ἁγιωτάτη ᾿Εκκλησία μας ὑπενθυ-μίζει συνεχῶς καὶ μάλιστα σήμερον τὴνμεγάλην καὶ σωτηριώδη ἀλήθειαν, ὅτι«ἐψεύσθη πάλαι ᾿Αδάμ, καὶ Θεὸς ἐπι-θυμήσας οὐ γέγονεν· ἄνθρωπος γίνεταιΘεός, ἵνα Θεὸν τὸν ̓Αδὰμ ἀπεργάσηται»12.

  ῾Ο ᾿Αδὰμ ἐματαίωσε προσωρινῶς τὸσχέδιον τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν θέωσιν τοῦἀνθρώπου, διότι πλανηθεὶς ὑπὸ τοῦσατανᾶ, ἔδωσεν ἐμπιστοσύνην εἰς τὸνἑαυτόν του, ἀπεφάσισεν αὐτὸς διὰ τὸντρόπον καὶ τὸν δρόμον τῆς τελειώσεωςκαὶ θεώσεώς του.

  ῾Η αὐτάρκεια ὅμως αὐτὴ καὶ ἡ αὐτο-εκτίμησις, ἡ αὐτο-πεποίθησις καὶ ἡπίστις εἰς τὴν δῆθεν αὐτο-δυναμίαν του,ἔγινεν ἡ ἀπαρχὴ νὰ στηλωθοῦν καὶἐνιδρυθοῦν εἰς τὴν καρδίαν του ἀναρί-θμητα εἴδωλα.

  Τοιουτοτρόπως, ὁ ἄνθρωπος ἀντὶ νὰλατρεύῃ τὸν Θεὸν καὶ Δημιουργόν του,λατρεύει τὰ εἴδωλα τῶν παθῶν του· καὶτὸ φοβερώτερον καὶ ἀπεχθέστερον:λατρεύει τὸν ἑαυτόν του, δηλαδὴ αὐτο-ειδωλοποιεῖται!

  Δυστυχῶς, τοῦτο συμβαίνει ἀκόμη καὶμὲ τοὺς Χριστιανούς, παρ᾿ ὅλον ὅτι διὰτοῦ ῾Αγίου Βαπτίσματος ἀπετάχθησαντῷ σατανᾷ καὶ τοῖς εἰδώλοις αὐτοῦ· ὁκίνδυνος καὶ ὁ πειρασμὸς τῆς εἰδωλο-λατρίας εἶναι πάντοτε παρών, ὑφέρπειμέσα εἰς τὴν καρδίαν μας.

  ᾿Εξ αἰτίας αὐτοῦ, ὁ ̔́ Αγιος ̓Απόστολος᾿Ιωάννης ὁ Εὐαγγελιστὴς μᾶς ἐφιστᾶ τὴνπροσοχὴν καὶ μᾶς προτρέπει στοργικῶς:

 • 235

  «Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτοὺς ἀπὸ τῶνεἰδώλων»11!

  ῾Ο κίνδυνος αὐτὸς ἐκ τῶν «εἰδώλων»δὲν πρέπει νὰ ὑποτιμᾶται, διότι -ὅπωςμᾶς διαβεβαιώνουν οἱ ῞Αγιοι- «κάθεἐμπαθὴς ἄνθρωπος ἔχει εἴδωλον εἰς τὴνψυχήν του τετυπωμένον τὸ πάθος ἐκεῖνο,ἀπὸ τὸ ὁποῖον νικᾶται καὶ κυριεύεται,καὶ τοῦτο προσκυνεῖ καὶ λατρεύει ὡσὰνΘεόν του: “εἰς ὅ πρᾶγμα ἡ καρδία τινοςδέδεται, καὶ ὅπου ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ,ἐκεῖνό ἐστιν αὐτοῦ ὁ Θεός”»13.

  Τὸ λυπηρὸν εἶναι, ὅτι ἐνῶ ἡ καρδίαμας πρέπει νὰ εἶναι «κατοικητήριον»14

  καὶ θρόνος τοῦ Χριστοῦ· ἐνῶ ὁ νοῦς μαςπρέπει νὰ εἶναι «νοῦς Χριστοῦ»15, εἰς τὴνπρᾶξιν συμβαίνει συνήθως τὸ ἀντίθετον:τὰ πάθη τοῦ νοῦ, οἱ πονηροὶ λογισμοὶκαὶ τὰ ἐμπαθῆ εἴδωλα τῆς φαντασίαςμας, ὡς ἄλλα «βδελύγματα τῆς ἐρημώ-σεως ἑστῶτα ἐν τόπῳ ἁγίῳ»16, ἐκτοπί-ζουν τὸν Θεὸν καὶ διώκουν ἀπὸ τὴνψυχήν μας τὴν καθαρότητα καὶ τὸνἁγιασμόν.

  ῏Αρά γε, πῶς θὰ «φυλάξωμεν ἑαυτοὺςἀπὸ τῶν εἰδώλων»11 τούτων, ὥστε εἰςτὴν καρδίαν μας νὰ ἔχωμεν διαρκῶς«ἐστηλωμένον καὶ ἐνιδρυμένον» μόνοντὸ ᾿Αρχέτυπόν μας, τὸν Θεάνθρωπον, ὁ῾Οποῖος θὰ μᾶς χαριτώσῃ καὶ θεώσῃ;

  ᾿Απαιτεῖται, μᾶς λέγουν οἱ ῞Αγιοι,συνεχὴς ἀγὼν ἐσωτερικὸς καὶ ἐξωτε-ρικός· φυλακὴ τῶν αἰσθήσεων καὶ τοῦνοῦ καὶ τῆς καρδίας· νῆψις καὶ ἐγρή-γορσις· διαρκὴς αὐτοκριτική, αὐτο-μεμψία καὶ μετάνοια· συνεχὴς κοινωνίατῶν ᾿Αχράντων Μυστηρίων· πορείασταθερὰ ἐν σταυρῷ καὶ ἀσκήσει μετὰκαρδίας συντεριμμένης καὶ τεταπει-νωμένης...

  Καὶ τέλος, μᾶς διδάσκουν οἱ νηπτικοὶΠατέρες, «ὅποιος ἀγαπᾷ νὰ ἐλευθερωθῇεὐκόλως ἀπὸ τὰ ἐμπαθῆ εἴδωλα τῆςἁμαρτίας», τὰ ὁποῖα ἔστησαν οἱ δαί-

  μονες διὰ τῶν ἐμπαθῶνλογισμῶν εἰς τὴν ψυχήν του,«ἄς συνηθίζῃ νὰ ἐμβάζῃ τὸννοῦν του μέσα εἰς τὴν καρ-δίαν του, καὶ νὰ λέγῃ μὲ τὸνἐνδιάθετον λόγον τὴν σωτή-ριον ταύτην εὐχήν: “Κύριε ᾿ΙησοῦΧριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με! ”»13.

  Αὐτὴ ἡ νοερὰ ἐργασία, ὅταν χρονίσῃκαὶ ἐγκαθιδρυθῇ σταθερὰ μέσα μας,καθαρίζει, ἐξαγνίζει καὶ φωτίζει τὸν νοῦνκαὶ τὴν καρδίαν μας τοιουτοτρόπως,ὥστε νὰ εἴμεθα πλέον ναοὶ ἅγιοι τοῦΘεοῦ, τοῦ Φιλανθρώπου Πατρός, τοῦΣαρκωθέντος Λόγου καὶ τοῦ Παρα-κλήτου Πνεύματος, τῆς μιᾶς ἐν τριάδιμοναρχικωτάτης Θεότητος· εἰς τὴν῾Οποίαν, πρέπει πᾶσα δόξα καὶ εὐχαρι-στία, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ̓Αμήν!

  ῾Αγία Γέννησις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 2005

  Εὐχέτης πρὸς ἐνανθρωπήσαντα Κύριον῾Ο Μητροπολίτης

  † ῾Ο ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚυπριανὸςΠρόεδρος τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν ᾿Ενισταμένων

  1) Πρβλ. ῾Εβρ. α´ 6. / 2) ᾿Ιωάν. α´ 18. / 3)᾿Ιωάν. α´ 14, 18· γ´ 16, 18. / 4) ᾿Αποκαλ. γ´14. / 5) ᾿Αποκαλ. β´ 8. / 6) Α´ Πέτρ. α´ 20. / 7)Μ. Βασιλείου, PG τ. 31, στλ. 1473Α. / 8)῾Αγίου Μαξίμου ῾Ομολογητοῦ, PG τ. 90, στλ.621Α. / 9) Β´ Πέτρ. α´ 17. / 10) ῾ΟσίουΝικοδήμου ῾Αγιορείτου, ῾Ερμηνεία εἰς τὸ Β´Πέτρ. α´ 17. / 11) Α´ ᾿Ιωάν. ε´ 21. / 12) ̔ ΕορτῆςΕὐαγγελισμοῦ, Δοξαστικὸν Αἴνων. / 13) ̔ΟσίουΝικοδήμου ῾Αγιορείτου, ῾Ερμηνεία εἰς τὸ Α´᾿Ιωάν. ε´ 21, μὲ ἀναφορὰν εἰς τὸν ῞ΟσιονΜακάριον τὸν Μέγαν. / 14) Πρβλ. ᾿Εφεσ. γ´17. / 15) Α´ Κορινθ. β´ 16. / 16) Πρβλ. Ματθ.κδ´ 15· Μάρκ. ιγ´ 14. � Βλ. τὴν πολὺ ὡραίατροπολογικὴ ἑρμηνεία ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦὑπὸ τοῦ ῾Αγίου Μαξίμου ῾Ομολογητοῦ, Περὶ᾿Αγάπης, Β´, § λα´.

 • – 236 –

  ῾Εορταὶ καὶ Πανηγύρεις

  ΤΗΝ Κυριακὴ πρὸ τῆς ῾Υψώ-σεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 12.9.2005 ἐκ.ἡμ., ἐπανηγύρισε στὴνἐπέτειο τῶν ᾿Εγκαινίων του τὸ῾Ιερὸ Προσκύνημα τῶν ῾ΑγίωνΚυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης παρὰτὸν Πύργον ᾿Ηλείας.

  Στὴν ἑόρτιο Θεία Λειτουργίαπροΐστατο ὁ ῾Υπεύθυνος τοῦΠροσκυνήματος ᾿Αρχιμ. π. Γρη-γόριος καὶ ἔλαβε μέρος καὶ ὁΑἰδεσιμ. π. ᾿Αθανάσιος Κανατ-σούλης ἀπὸ τὴν ᾿Αθήνα, παρέστησαν δὲ πολλοὶ εὐλαβεῖς προσκυνηταί.

  ΤΗΝ Κυριακή,26.9.2005 ἐκ.ἡμ.,ἐτέλεσε τὴν ῾Εορ-τὴ καὶ ΠανήγυριΑὐτῆς ἡ ̔ Ιερὰ Μο-νὴ Παναγίας Γορ-γοεπηκόου στὸΠεταλίδι Μεσ-σηνίας, ἡ ὁποίαἀποτελεῖ Μετόχιο στὴν ῾Ελλάδα τοῦ Σεβασμ. ᾿ΕπισκόπουΣύδνεϋ καὶ Νέας Νοτίου Οὐαλλίας κ. Χρυσοστόμου.

  ᾿Ελειτούργησε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κ. Κυπριανὸςμὲ τὸν Σεβασμ. ᾿Επίσκοπο Σύδνεϋ κ. Χρυσόστομο, τὸνΘεοφιλ. ᾿Επίσκοπο Μεθώνης κ. ᾿Αμβρόσιο καὶ ἄλλουςΚληρικούς μας, τῇ συμμετοχῇ μεγάλου πλήθους προσκυνη-τῶν, καθὼς καὶ τοῦ ̓Αξιοτίμου κ. Δημάρχου τοῦ Πεταλιδίου.

  ΤΗΝ 8.11.2005 ἐκ.ἡμ., ἑώρτασε ἡ ῾ΙερὰΓυναικεία Μονὴ τῶν ῾Αγίων ᾿Αγγέλων ᾿Αφιδ-νῶν ᾿Αττικῆς, ὑπὸ τὴν Γερόντισσα ΤαξιαρχίαΜοναχή, τελεσθείσης ἱερᾶς ᾿Αγρυπνίας.

  ᾿Ελειτούργησε ὁ Θεοφιλ. ̓Επίσκοπος Μεθώνηςκ. ᾿Αμβρόσιος μὲ τὸν νεοχειροτόνητο Σεβασμ.᾿Επίσκοπο ᾿Αλανίας κ. Γεώργιο ἀπὸ τὴν Νότιο᾿Οσσετία καὶ μὲ ἄλλους Κληρικούς μας, ἐνῶπαρίσταντο συμπροσευχόμενοι στὸ ἱερὸ Βῆμα ὁΣεβασμ. Μητροπολίτης μας κ. Κυπριανὸς καὶ ὁΣεβασμ. ᾿Επίσκοπος Σύδνεϋ κ. Χρυσόστομος.

  ῎Εψαλε κατανυκτικὰ ὁ Χορὸς τῶν Μοναζουσῶν τῆς Μονῆς, παρέστησαν δὲ πολλοὶ εὐλαβεῖςφιλο-αγγελῖται καὶ φιλομόναχοι προσκυνηταὶ στὸ ἀνθηρὸ αὐτὸ Σεμνεῖο, τὸ ὁποῖο ἡγίασε μὲτὴν ἀγγελικὴ βιοτή της ἡ ὁσιωτάτη Γερόντισσα Κυπριανὴ Μοναχή, Κτιτόρισσα καὶ πρώτηΚαθηγουμένη († 2000).

  236

 • – 237 –

  ῾Η ᾿Ορθόδοξος Κοινότης τῶν ᾿Ενισταμένωνστὸ Πρέσωβ τῆς Σλοβακίας

  ΤΗΝ Παρασκευή, 1.10.2005 ἐκ.ἡμ., ἐτελέσθη ἡ πρώτη Βάπτισις προσηλύτουστὸ ῾Ιερὸ Ναΰδριο τῆς ῾Οσίας Ξένης τῆς Ρωσίδος στὸ Πρέσωβ τῆς Σλοβακίας,

  τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ τὴν ἕδρα τῆς Κοινότητος τῶν ᾿Ορθοδόξων ᾿Ενισταμένων στὴνχώρα αὐτὴ τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης.

  ῾Ο ᾿Εφημέριος π. Βλαδίμηρος Μοχορίταἐβάπτισε ἕναν πρώην Λουθηρανό, 62 ἐτῶν, ὁὁποῖος ἔλαβε τὸ ὄνομα τοῦ ῾Αγίου ᾿Ιωάννουτοῦ ᾿Ελεήμονος ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αλεξαν-δρείας, τὸ Τίμιο Λείψανο τοῦ ῾Οποίου εὑρί-σκεται ἀποτεθησαυρισμένο στὴν πρωτεύουσατῆς χώρας αὐτῆς Μπρατισλάβα. ῾Ο νεο-φώτιστος ἀδελφός μας ᾿Ιωάννης πάσχει ἀπὸκαρκῖνο, ὅπως τοῦ διέγνωσαν πρὸ μηνῶν.Μετὰ τὴν Βάπτισι καὶ τὸ ἱερὸ Χρῖσμα, ἔχειτὴν ἀκράδαντη πίστι ὅτι ἑτοιμάσθηκεπνευματικὰ μὲ τὸν καλύτερο τρόπο καὶ ἔτσι τώρα δὲν φοβεῖται πλέον τὸν θάνατο!...

  Στὸ εὐφρόσυνο αὐτὸ γεγονὸς ἔλαβε μέρος καὶὁ ῾Ιερέας μας ἀπὸ τὴν Τσεχία Αἰδεσιμ. π.῾Ιερεμίας Τσβάκ, ἐνῶ παρέστη ὡς ᾿Ανάδοχος ἡΠρεσβυτέρα ̓ Ανδρέα, σύζυγος τοῦ π. Βλαδιμήρου.

  • Τὴν ἑπομένη, 2.10.2005 ἐκ.ἡμ., ἡ μνήμητῶν ῾Αγίων Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης ἑωρτά-σθηκε ἐπίσημα μὲ συλλείτουργο τῶν πατέρωνΒλαδιμήρου καὶ ῾Ιερεμίου, σὲ ἀτμόσφαιρα χαρᾶς,

  εἰρήνης καὶ ὁμονοίας. Μεταξὺ τῶν παρισταμένων ὀλίγων πιστῶν μας ἦταν καὶ ἕναςἀπὸ τὴν Κρακοβία τῆς Πολωνίας.

  • ᾿Επίσης, τὴν Κυριακή, 3.10.2005 ἐκ.ἡμ., συνεχίσθηκε ἡ πνευματικὴ ἑόρτιοςλειτουργικὴ πανδαισία, πρὸς στηριγμὸν καὶ παρηγορίαν τῶν ̓ Ορθοδόξων ̓ ΕνισταμένωνΤσεχίας-Σλοβακίας.

  Αὐστρία

  ᾿Αρχὰς Νοεμβρίου, στὸν ῾Ιερὸ Ναὸ τοῦ῾Αγίου Φανουρίου στὴν Βιέννη, ὁ Θεοφιλ.᾿Επίσκοπος Λακεδαιμονίας κ. Συμεών,῎Εξαρχος τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν ᾿Ενιστα-μένων στὴν Αὐστρία, ἐδέχθη στὴν ᾿Εκκλησια-στική μας Δικαιοδοσία Καθηγητὴν Πανεπι-στημίου ἐκ τῆς Μπρατισλάβας τῆς Σλοβακίας,ἀνήκοντα μέχρι τοῦδε σὲ ὀρθόδοξη Οἰκουμε-νιστικὴ Δικαιοδοσία. Στὸ χαρμόσυνο αὐτὸγεγονὸς παρέστησαν καὶ ἕτεροι εὐσεβεῖς, ἀκόμη δὲ καὶ προσκυνηταὶ ἐξ ῾Ελλάδος.

  237

 • – 238 –

  ᾿Επίσκεψις στὴν Βουλγαρία

  ΚΑΤΑ τὴν διάρκεια τοῦ πολυ-ημέρου ταξιδίου τους ἀπὸ τὴν ῎Ετνα τῆς Καλιφορνίαςτῶν Η.Π.Α. ἕως τὴν ῾Ελλάδα, προκειμένου νὰ συμμετάσχουν στὴν ἐτήσιο Συνεδρία

  τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν ᾿Ενισταμένων καὶ στὴν Πανήγυρι τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς τῶν ῾ΑγίωνΚυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης, ὁ Σεβασμ. ᾿Αρχιεπίσκοπος ῎Ετνα κ. Χρυσόστομος καὶ ὁ Βοηθόςτου ᾿Επίσκοπος Θεοφιλ. Φωτικῆς κ. Αὐξέντιος, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμ. Προέδρου τῆς῾Ιερᾶς Συνόδου Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ, ἐπισκέφθηκαν τὴν ᾿Αδελφὴ ᾿Εκκλησία τοῦΠατρίου ῾Ημερολογίου Βουλγαρίας, ὅπου ἐφιλοξενήθησαν μὲ πολλὴ ἀδελφικὴ ἀγάπη ἀπὸτὸν Προϊστάμενο Αὐτῆς Σεβασμ. ᾿Επίσκοπο Τριάδιτσα κ. Φώτιο καὶ τὸ εὐσεβὲς Ποίμνίο του.

  ᾿Ολίγο μετὰ τὴν ἄφιξί τους, οἱ ᾿Αρχιερεῖς ἐξ᾿Αμερικῆς προσεκλήθησαν στὴν ἱστορικὴ ῾ΙερὰΓυναικεία Μονὴ τῆς ῾Αγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκουστὸ Κνιάζεβο τῆς Σόφιας, ὅπου ὁ Σεβασμ. ᾿Αρχι-επίσκοπος ῎Ετνα κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε Τρισάγιοστὸν τάφο τῆς μακαριστῆς Καθηγουμένης τῆςΜονῆς αὐτῆς Γεροντίσσης Σεραφείμας, κατὰ κόσμονΠριγκιπίσσης ῎Ολγας Λίβεν, ἡ ὁποία ἐκοιμήθηπέρυσι. ῾Ο τάφος περιβάλλεται ἀπὸ ἔξοχο εἰδικὸστέγαστρο, σὲ μορφὴ Παρεκκλησίου, διακοσμημένομὲ ὡραῖες ἁγιογραφίες τῆς ᾿Αδελφότητος τῆςΜονῆς.

  Τὴν Κυριακή, 26.9.2005 ἐκ.ἡμ., τῆς Μεταστά-σεως τοῦ ῾Αγίου ᾿Αποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ᾿Ιωάννου τοῦ Θεολόγου, οἱ ᾿Αρχιερεῖς ἀπὸ τὴν᾿Αμερικὴ συνελειτούργησαν μὲ τὸν Σεβασμ.᾿Επίσκοπο Τριάδιτσα κ. Φώτιο καὶ Κληρικοὺς αὐτοῦστὸν θαυμάσιο Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆςΘεοτόκου στὴν Σόφια.

  • ῾Ο Σεβασμ. ᾿Επίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιοςσυναντήθηκε καὶ πάλι μὲ τοὺς φιλοξενουμένους του᾿Αρχιερεῖς στὴν ῾Ελλάδα πλέον, ὀλίγες μόνονἡμέρες ἀργότερα, κατὰ τὴν λαμπρὰν Πανήγυριν τῆς῾Ιερᾶς Μονῆς τῶν ῾Αγίων Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης,στὴν ὁποίαν ἐπίσης συμμετεῖχε.

  Βιβλιοπωλεῖον – ᾿Εκκλησιαστικὰ εἴδη

  «ΝΕΟΝ ΘΑΒΩΡ»

  ᾿Ορθόδοξα βιβλία - ᾿Εκδόσεις -῾Αγιογραφίες - Εἰκόνες

  � Διατίθενται καὶ ὅλες οἱ ἐκδόσειςκαὶ οἱ ὀπτικο-ακουστικὲς παραγωγὲςτῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς ῾Αγίου Κυπριανοῦ

  Φυλῆς ᾿Αττικῆς.• Χαλκοκονδύλη 46,

  • τηλ./fax: 210 5227096

  238

 • – 239 – 238

  ᾿Απὸ τὴν ζωὴν τῆς ᾿Εξαρχίαςτῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν ᾿Ενισταμένων στὴν ᾿Αμερικὴ

  Πανήγυρις Ναοῦ

  ΤΗΝ 2.10.2005 ἐκ.ἡμ., ἑώρτασε καὶ ἡ᾿Ενορία τῶν ̔Αγίων Κυπριανοῦ καὶ ̓ Ιουστίνηςστὴν ῎Ετνα Καλιφορνίας.

  Στὴν Θεία Λειτουργία προΐστατο ὁ᾿Εφημέριος Αὐτῆς Πρωτοπρεσβύτερος π.Δαβὶδ Κόουνι καὶ ἔλαβαν ἐπίσης μέρος ὁ᾿Αρχιμ. π. ᾿Ακάκιος, ῾Ηγούμενος τῆς ῾ΙερᾶςΜονῆς τοῦ ῾Αγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, καὶοἱ δύο ῾Ιερομόναχοι τῆς Μονῆς π. Γρηγόριοςκαὶ π. Πατάπιος, ὁ ῾Ιεροδιάκονος π. Νεκτά-ριος καὶ ἕνας ῾Υποδιάκονος, καθὼς ἐπίσηςκαὶ ὁ Αἰδεσιμ. π. Γεώργιος Μαυρομάτης,᾿Εφημέριος τῆς ῾Ιερᾶς Γυναικείας Μονῆς τῆς ῾Αγίας Νεομάρτυρος ᾿Ελισάβετ.

  ᾿Επὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ῾Εορτῆς, ἐδωρήθη τοιχογραφία (φρέσκο) τῆς ῎Ακρας Ταπεινώσεωςγιὰ τὴν ̔Αγία Πρόθεσι τοῦ Ναοῦ στὸ ἱερὸ Βῆμα, ἐκ μέρους τῆς ̔ Ι. Μονῆς τῆς ̔Αγίας ̓Ελισάβετ.

  Βάπτισις

  ΤΗΝ 1.11.2005 ἐκ.ἡμ., ὁ Σεβασμ. ᾿Αρχιεπίσκοπος ῎Ετνα κ.Χρυσόστομος ἐτέλεσε τὴν Βάπτισι τῶν διδύμων τέκνων ζεύγουςἐνοριτῶν τοῦ Ναοῦ τῶν ῾Αγίων Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης στὴν῎Ετνα. Τὰ δίδυμα ἀδελφάκια ἔλαβαν τὰ ὀνόματα τῶν ἑορταζομένωντὴν ἡμέρα ἐκείνη ῾Αγίων ᾿Αναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ.᾿Ανάδοχοι παρέστησαν ὁ ᾿Εφημέριος τῆς ᾿Ενορίας π. Δαβὶδ καὶ ἡσύζυγός του Πρεσβυτέρα ᾿Ιουλιανή.

  Περὶ τῆς στάσεως μέσα στὸν Ναὸ τοῦ Θεοῦ

  Στὸν Ναό, ὅταν ὁ διάβολος σοῦ κλείνη τὰ αὐτιὰ καὶ τὰ μάτια, προσπάθησε νὰ λέγης τὴν

  Προσευχὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ. Νὰ δίδης προσοχὴ στὴν δύναμι τῶν Καθισμάτων τοῦ Ψαλτηρίου, καὶ

  θὰ σοῦ φέρνουν μεγάλη γλυκύτητα. ῾Υπάρχει πολὺ ὀμορφιὰ καὶ γλυκύτητα σὲ αὐτά, ἡ

  ὁποία θὰ διώχνη τὸν ὕπνο καὶ τὴν ἀπελπισία.῞Οσιος ᾿Ανατόλιος τῆς ῎Οπτινα

  ῾Ο Ναὸς εἶναι γιὰ μᾶς ἕνας ἐπίγειος οὐρανὸς, ὅπου ὁ Θεὸς ὁ ̓́ Ιδιος κατοικεῖ καὶ ἐπιβλέπει

  σὲ ὅσους στέκονται ἐκεῖ. Γι᾿ αὐτὸ πρέπει νὰ στεκώμεθα μὲ τάξι στὸν Ναό, μὲ μεγάλη εὐλάβεια.

  ῎Ας ἀγαποῦμε τὸν Ναὸ καὶ ἄς ἔχουμε ζῆλο γι᾿ αὐτόν. Εἶναι γιὰ μᾶς ἀνάπαυσι καὶ παρηγορία

  στὶς θλίψεις καὶ στὶς χαρές.῞Οσιος ῾Ιλαρίων τῆς ῎Οπτινα

 • – 240 –240

  ῾Η τακτικὴ ἐτήσιος Συνεδρίασιςτῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν ᾿Ενισταμένων

  (4η ᾿Οκτωβρίου 2005 ἐκ.ἡμ.)

  ΤΗΝ 4ην ᾿Οκτωβρίου ἐκ.ἡμ., ἡμέραν Δευτέραν, συνῆλθεν εἰς τὴν τακτικὴν ἐτήσιονΣυνεδρίασιν (ΛΑ᾿) Αὐτῆς ἡ ῾Ιερὰ Σύνοδος τῶν ᾿Ενισταμένων, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ

  Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, παρισταμένων πάντων τῶνΣεβασμιωτάτων καὶ Θεοφιλεστάτων ᾿Αρχιερέων Αὐτῆς ἐξ ῾Ελλάδος, ᾿Αμερικῆς, Αὐστραλίας,᾿Ιταλίας, Αὐστρίας καὶ Σουηδίας.

  Τὴν ῾Ιερὰν Σύνοδον ἀπησχόλησαν, βάσει τῆςἡμερησίας διατάξεως, ἑπτὰ κυρίως ζητήματα,ἐκ τῶν ὁποίων τὰ ἑξῆς τέσσερα εἶναι ἄξιαεἰδικῆς ἀναφορᾶς καὶ δημοσιεύσεως:

  α. Εἰσηγήσει τοῦ Σεβασμ. Προέδρου καὶκατόπιν σχετικῆς συνεννοήσεως δι᾿ ἀλληλο-γραφίας, ἀπεφασίσθη ὁμοφώνως, ὅπως οἱ῞Αγιοι Τρεῖς Νέοι ῾Ιεράρχαι: Φώτιος ὁ

  Μέγας, Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καὶ Μᾶρκος ὁ

  Εὐγενικός, ἀνακηρυχθοῦν ὡς οἱ ἰδιαίτεροιΠροστάται τοῦ ἔργου τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου κατὰτῆς Δυτικῆς προκλήσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ,ἑορτάζωνται δὲ κατ᾿ ἔτος ἀπὸ κοινοῦ κατὰ τὴν

  πρώτην Κυριακὴν τοῦ Νοεμβρίου μηνὸς (βλ. τὴν ῾Ιερὰ Εἰκόνα Αὐτῶν εἰς τὸ ἐξώφυλλον τοῦπαρόντος τεύχους).

  β. Εἰσηγήσει τοῦ Σεβασμ. Προέδρου, ὡς ἐπιστέγασμα προηγηθείσης ἀλληλογραφίας,συνεζητήθη διὰ μακρῶν καὶ ἀναλυτικώτατα τὸ ζήτημα τῆς κοινωνίας τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδουμετὰ τῆς Ρωσικῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, ἡ ῾Οποία ἐξ ἑνὸς μὲν κινεῖταισταθερῶς πρὸς κοινωνίαν μὲ τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Μόσχας, ἐξ ἑτέρου δὲ παραβιάζει καὶἀθετεῖ τὴν θεολογικὴν βάσιν τῆς ἑνώσεως ἡμῶν μετ᾿ Αὐτῆς κατὰ τὸ ἔτος 1994, ἤτοι τὴνἀντι-οικουμενιστικὴν προοπτικὴν καὶ σύμπραξιν.� Τελικῶς, ἀπεφασίσθη κατὰ πλειοψηφίαν, ὅπως διαμηνυθῇ εἰς τὴν ῾Ιερὰν Σύνοδον τῆς

  Ρωσικῆς Διασπορᾶς καὶ δημοσιευθῇ ἐπισήμως, ὅτι ἡ μὲν κοινωνία μετ᾿ Αὐτῆς διακόπτεταιὁριστικῶς, τοῦ Σεβασμ. Προέδρου Αὐτῆς Μητροπολίτου κ. Λαύρου διαγραφέντος ἤδη ἀπὸἔτους ἐκ τῶν ῾Ιερῶν Διπτύχων, ἡ δὲ ἐπίσημος διακήρυξις καὶ πλήρης ἐνεργοποίησις τῆςπράξεως αὐτῆς ἀναβάλλεται πρὸς τὸ παρόν, κατ᾿ ἄκραν οἰκονομίαν καὶ διὰ λόγουςποιμαντικούς, θὰ ἐφαρμοσθῇ ὅμως ἄνευ ἑτέρου, ἅμα τῇ κοινωνίᾳ Διασπορᾶς καὶ Μόσχας,ἀμέσως καὶ αὐτομάτως.

  γ. Εἰσηγήσει κατ᾿ ἀρχὴν τοῦ Θεοφιλ. ᾿Επισκόπου Μεθώνης κ. ᾿Αμβροσίου, ἀπεφασίσθηὁμοφώνως καὶ ἀνεπιφυλάκτως, ὅπως προαχθῇ εἰς ᾿Επίσκοπον ὁ ᾿Οσσέτιος ᾿Αρχιμανδρίτηςπ. Γεώργιος Πουχάεβ, εἰς τὴν προοπτικὴν τῆς ἐνισχύσεως τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου καὶτῆς ὀρθοδόξου μαρτυρίας εἰς τὴν πολύπαθον Δημοκρατίαν τῆς Νοτίου ᾿Οσσετίας (εἰς τὸνΚαύκασον), ἀνετέθη δὲ εἰς τὸν Σεβασμ. Πρόεδρον νὰ ἐνεργήσῃ τὰ ἀφορῶντα εἰς τὴνμετάκλησιν καὶ χειροτονίαν τοῦ ᾿Εψηφισμένου.� Διὰ τὰ περαιτέρω ἐνεργηθέντα ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ, βλ. σελίδες 250-255 τοῦ

  παρόντος τεύχους: «῾Η Χειροτονία τοῦ Σεβασμιωτάτου ̓ Επισκόπου ̓ Αλανίας κ. Γεωργίου».δ. ῾Ο Θεοφιλ. Μεθώνης κ. ᾿Αμβρόσιος ἀνεφέρθη καὶ κατέθεσεν εἰδικὸν Μνημόνιον ἐπὶ

  τῶν Δαπανῶν τῆς ᾿Εξωτερικῆς ῾Ιεραποστολῆς κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα: ᾿Οκτωβρίου2004 - Σεπτεμβρίου 2005, ὁπότε καὶ διετέθησαν τὰ ἑξῆς ἀνὰ χώραν ῾Ιεραποστολῆς:� Κονγκὸ-Μπραζαβὶλ (2.287 εὐρώ)· Οὐγκάντα (7.390)· Γεωργία - Νότιος ᾿Οσσετία (7.450)·

  Ρουμανία (2.850)· ᾿Ιταλία (300)· Αὐστρία (3.200)· Τσεχία (650)· Κονγκὸ-Κινσάσα (14.270)·Κένυα (12.900)· Σινγκαπούρη (900)· Μολδαβία (450), ἤτοι σύνολον: 52.647 εὐρώ. �

 • – 241 – 241

  ᾿Απὸ τὰ Θαύματα τῶν ῾Αγίων τῆς Μονῆς μας

  ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ Αἰκατερίνη Καλλίστη. ᾿Αρρώστησα τὸ 2003 ἀπὸ κάποιο παληὸ

  κτύπημα στὸ στῆθος καὶ εἰδικὰ στὸν ἀριστερὸ μαστό. Περνώντας ἀπὸ ἀρκετοὺςγιατρούς, διέγνωσαν ὅτι χρειάζεται ἐσπευσμένα ἐγχείρηση καὶ ἀφαίρεση τοῦ μαστοῦ.Αὐτὸ μοῦ τὸ εἶπαν τρεῖς γιατροὶ εἰδικοὶ στὸ εἶδος αὐτό, ὅτι δηλαδὴ ὑπάρχει σοβαρὸπρόβλημα.

  Μία δὲ φίλη μου, ποὺ γνώριζε τὸ πρόβλημά μου,μὲ παρότρυνε νὰ πάω στὸν ῞Αγιο Κυπριανὸ καὶ νὰπροσευχηθῶ.

  Πράγματι, πῆγα καὶ προσευχήθηκα. Εἶδα καὶκάποιον Μοναχό. Τοῦ εἶπα τὸ πρόβλημά μου καὶτὴν ἐπιθυμία μου νὰ μὴν ἐγχειριστῶ. Μοῦ εἶπε γιὰ40 ἡμέρες νὰ προσεύχομαι καὶ νὰ διαβάζω τὴνπροσευχὴ τοῦ ̔ Αγίου Κυπριανοῦ καὶ μοῦ ἔδωσε λίγολάδι νὰ βάζω στὸν μαστό.

  Νὰ σημειωθῆ, ὅτι εἶχα καὶ ὑψηλὸ πυρετό, οἱ δὲἀντιβιώσεις δὲν ἔκαναν τίποτε καὶ ὁ πυρετὸς δὲνἔπεφτε.

  Κάνοντας αὐτὰ ποὺ μοῦ εἶπε ὁ Μοναχὸς καὶἀνεβαίνοντας τακτικὰ στὸ Μοναστήρι, μετὰ ἀπὸ15 μέρες ἄρχισε καὶ ἔπεφτε ὁ πυρετὸς καὶ ὁ μαστὸς ἄρχισε ἐπίσης νὰ ἀλλάζη μορφὴκαὶ ἡ θηλὴ νὰ ἐπανέρχεται σιγὰ-σιγὰ στὴν ἀρχική της μορφή.

  Σὲ ἕνα μῆνα μπορῶ νὰ πῶ ὅτι ἤμουν καλά!Πῆγα καὶ πάλι στὸν γιατρὸ ποὺ μὲ εἶχε δεῖ πρίν. ᾿Εξεπλάγη καὶ μοῦ εἶπε: «῎Αν

  εἶναι δυνατὸν αὐτὸς ὁ μαστὸς ποὺ εἶχε τὸ πρόβλημα νὰ ἔγινε ἔτσι»! Μοῦ εἶπε δὲ ὅτιδὲν ἔχω τίποτε, καὶ πράγματι ἀπὸ τότε δὲν ξαναεῖχα κανένα πρόβλημα καὶ εἶμαιτελείως καλά.

  Βέβαια, συνεχίζω νὰ πηγαίνω στὸ Μοναστήρι γιὰ νὰ προσεύχομαι καὶ ποτὲ δὲνσταμάτησα νὰ διαβάζω τὴν προσευχὴ τοῦ ῾Αγίου, τὴν ὁποία πάντα ἔχω μαζί μουὅπου καὶ νὰ εἶμαι...

  Βάπτισις ἑτεροδόξου

  ΤΗΝ 23.10.2005 ἐκ.ἡμ., ἐβαπτίσθη στὸΠαρεκκλήσιο τοῦ ῾Αγίου Κοσμᾶ τοῦΑἰτωλοῦ στὴν ῾Ιερὰ Μονή μας ἀπὸ τὸνΘεοφιλ. ̓ Επίσκοπο Μεθώνης κ. ̓Αμβρόσιοὁ Μάρκελλος Astefanesei, πρώην Παπι-κός, ἀπὸ τὸ Μποτοσάνι τῆς Ρουμανίας,31 ἐτῶν, ᾿Ανάδοχος δὲ παρέστη ὁ ἐπίσηςρουμανικῆς καταγωγῆς ἀδελφός μας ἐνΧριστῷ Δημήτριος Cotuna.

 • – 242 – 242

  � ᾿Επὶ τῇ εὐκαιρίᾳ μιᾶς ἐπισήμου δηλώσεως τοῦ νέου Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ «Π.Σ.Ε.»

  ῾Η Συμμετοχὴ στὸ «Παγκόσμιο Συμβούλιο ᾿Εκκλησιῶν»ὡς ᾿Εκκλησιολογικὴ Αἵρεσις

  «᾿Αόρατος ῾Ενότης» καὶ «Βαπτισματικὴ Θεολογία»

  Α´. ᾿Ανησυχίες καὶ ἐνδοιασμοὶ

  1. ΩΣ ΕΙΝΑΙ γνωστόν, τὸ «Διορθόδοξο Θεολογικὸ Συνέδριο» τῆς Θεσσαλονίκης (20-24.9.2004, ἑξήντα - 60 εἰσηγηταί), προέβη στὴν ἑξῆς βαρυσήμαντη διακήρυξι:

  «Η ΙΔΙΑ Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στὸ “Παγκόσμιο Συμβούλιο ̓ Εκκλησιῶν”καὶ στοὺς θεολογικοὺς διαλόγους μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Παπικούς, Προτεστάντες καὶΜονοφυσίτες, ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,ἐξίσωση καὶ ἐξομοίωση τῆς Μιᾶς, ῾Αγίας, Καθολικῆς καὶ ᾿Αποστολικῆς ᾿Εκκλησίας,μὲ τὶς αἱρέσεις καὶ τὰ σχίσματα. Εἶναι, ὅπως ἐλέχθη, Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΚΛΗ-ΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»1.

  2. ΒΕΒΑΙΩΣ, ἡ διακήρυξις αὐτὴ δὲν ἦταν πρωτοφανής· ἡ συμμετοχὴ εὐρύτερα στὴνΟἰκουμενικὴ Κίνησι, ἡ ὁποία δὲν ἀφορᾶ μόνο τὸ «Π.Σ.Ε.» καὶ τοὺς «Διαλόγους», ἀλλ᾿ἕνα ἀφάνταστα διευρυμένο πεδίο διαχριστιανικῶν καὶ διαθρησκειακῶν δραστηριοτήτων,εἶχε ἐγκαίρως καὶ ἐγκύρως χαρακτηρισθῆ ὡς

  «κάτι πολὺ χειρότερον τῆς παναιρέσεως» (᾿Α. Θεοδώρου, 1973)2 καὶ ὡς «τὸμέγιστον καὶ πλέον ὀδυνηρὸν πλῆγμα κατὰ τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου, τὸ ὁποῖονεἶναι κεκλημένη [ἡ ᾿Ορθοδοξία] νὰ ἐπιτελέσῃ ἐν μέσῳ τοῦ συγχρόνου κόσμου» (Κ.Μουρατίδης, 1973)3.

  3. ΟΣΟΝ ἀφορᾶ εἰδικὰ τὸ «Π.Σ.Ε.», οἱ πρώϊμες ἀνησυχίες τῶν ὀρθοδόξων, μελῶν τουκαὶ μή, εἶχαν ὁδηγήσει στὴν γνωστὴ Δήλωσι τοῦ Τορόντο (Κεντρικὴ ᾿Επιτροπή, 9-15.7.1950), μὲ τίτλο: «῾Η ᾿Εκκλησία, αἱ ᾿Εκκλησίαι καὶ τὸ Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν᾿Εκκλησιῶν»4, ἡ ὁποία θεωρεῖται ὅτι «μέχρι σήμερα ἀποτελεῖ τὸ πιὸ ὑπεύθυνο κείμενοπερὶ τῆς φύσεως τοῦ Π.Σ.Ε.»5, «ἀπὸ ἐκκλησιολογικῆς πλευρᾶς κυρίως»4 καὶ μὲ τὴν ὁποίαὑποτίθεται, ὅτι «διαλύθηκαν, μερικῶς τοὐλάχιστον, πολλοὶ ἐνδοιασμοὶ τῶν ᾿Ορθοδόξων᾿Εκκλησιῶν»5.

  4. ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ, ἡ Δήλωσις τοῦ Τορόντο δὲν εἶναι μόνον ἀνεπαρκής, ἀλλὰ καὶ παρα-πλανητική, ἐν τέλει δὲ καὶ ἄχρηστος, ἐφ᾿ ὅσον ὑφίσταται τὸ Καταστατικὸν τοῦ «Π.Σ.Ε.» μὲτὸ ἰδιαίτερο θεολογικὸ βάρος του καὶ μάλιστα φύσεως σαφῶς θεολογικῆς· θέσεις τῆςΔηλώσεως καὶ τοῦ Καταστατικοῦ ἀλληλο-αναιροῦνται:

  α. «Τὸ ἀποτελεῖν μέλος τοῦ ΠΣΕ δὲν συνεπάγεται τὴν ἀποδοχὴν εἰδικῆς διδασκαλίας,ἀφορώσης τὴν φύσιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος» («περὶ τῆς φύσεως τῆς ἑνότητοςτῆς ᾿Εκκλησίας»)· «τὸ ΠΣΕ δὲν δύναται καὶ δὲν ὀφείλει νὰ βασίζηται ἐπὶ οἱασδήποτεἰδιαιτέρας ἀντιλήψεως περὶ ᾿Εκκλησίας» (Δήλωσις Τορόντο) 4,5.

  β. «῎Εργα καὶ Σκοποὶ» τοῦ «Π.Σ.Ε.» εἶναι «νὰ καλῇ τὰς ᾿Εκκλησίας διὰ τὸν σκοπὸν τῆςὁρατῆς ἑνότητος...» («νὰ τείνουν πρὸς τὴν ὁρατὴν ἑνότητα») (Καταστατικόν, ΙΙΙ, 1)6,7.

  Β´. ᾿Αόρατος καὶ ὁρατὴ ἑνότης

  1. ΑΡΑ ΓΕ, στὴν «εἰδικὴ διδασκαλία» καὶ «ἰδιαιτέρα ἀντίληψι» «περὶ τῆς φύσεως τῆςἑνότητος τῆς ᾿Εκκλησίας» καὶ «περὶ ᾿Εκκλησίας» δὲν συγκαταλέγεται καὶ ἡ θεολογία τῆς

 • – 243 – 243

  «᾿Αοράτου ῾Ενότητος» τῆς ᾿Εκκλησίας; Τῆς δῆθεν ὑπαρκτῆς αὐτῆς ἑνότητος, ἡ ὁποία τείνει,μέσῳ γενικὰ τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως καὶ εἰδικὰ τοῦ «Π.Σ.Ε.», νὰ καταστῆ «῾Ορατή»;

  2. ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ, ὁ νέος Γενικὸς Γραμματεὺς τοῦ «Π.Σ.Ε», ὁ αἰδ. Δρ Σαμουὴλ Κόμπια(Samuel Kobia), μὲ πολὺ σαφῆ καὶ ἐπίσημο τρόπο, ἐπιβεβαίωσε τὸ ἐκκλησιολογικὸ βάροςτῆς θεολογίας τῆς «᾿Αοράτου ῾Ενότητος», ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸ οὐσιαστικὸ ἐκκλησιολογικὸθεμέλιο εὐρύτερα τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως.� Τὴν 16.6.2005, ὁ κ. Κόμπια ἐπισκέφθηκε

  τὸν νέο Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ´· κατὰ τὸνἐπίσημο χαιρετισμό του, ἀναφέρθηκε μεταξὺἄλλων καὶ στὸ «θέμα τῆς ἑνότητας», παρου-σίᾳ καὶ τοῦ ᾿Αναπληρωτοῦ Γ.Γ. κ. ΓεωργίουΛαιμόπουλου (᾿Εκκλησία Κωνσταντινου-πόλεως), ὡς καὶ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κένυαςκ. Μακαρίου, μέλους τῆς Κεντρικῆς ᾿Επιτρο-πῆς (᾿Εκκλησία ᾿Αλεξανδρείας):

  «῾Ο Χριστὸς διὰ τοῦ Βαπτίσματος μᾶςἔκανε ἰδικούς του. Κάνοντάς μας ἰδικούςτου, ὁ Χριστὸς δέσμευσε τὸν καθένα ἀπὸ μᾶς μαζί Του καὶ τὸν ἕνα μὲ τὸν ἄλλον.᾿Επειδὴ ὁ δεσμὸς τῆς ἑνότητας δὲν εἶναι ἑδραιωμένος σὲ μᾶς ἀλλὰ στὸν Χριστό,εἶναι ἄρρηκτος. Εἴμαστε ἕνα ἐν Χριστῷ. Μακάρι ὅλοι οἱ χριστιανοὶ νὰπροσευχόμαστε καὶ νὰ ἐργαζόμαστε μαζί, ἴσως ἔτσι ἡ ἑνότης μας γίνει ὁρατὴ γιὰὅλον τὸν κόσμο»8.

  3. ΕΙΝΑΙ σαφέστατο λοιπὸν τὸ ἐκκλησιολογικὸ περιεχόμενο τῆς θεολογίας τῆς«᾿Αοράτου ῾Ενότητος»: οἱ Χριστιανοί, ἀνεξαρτήτως δογματικῶν διαφορῶν, κατὰ τὸν κ.Κόμπια, ἤδη «εἴμαστε ἕνα ἐν Χριστῷ»· «ὁ Χριστὸς μᾶς ἔκανε ἰδικούς του»· αὐτὸς «ὁδεσμὸς τῆς ἑνότητας εἶναι ἄρρηκτος»· σκοπός μας εἶναι, ὅπως «ἡ ἑνότης μας γίνηὁρατή».� Αὐτὴ ἡ «ἰδιαιτέρα ἀντίληψις περὶ ᾿Εκκλησίας», αὐτὴ ἡ «διδασκαλία περὶ τῆς φύσεως

  τῆς ἑνότητος τῆς ᾿Εκκλησίας», ἔχει διατυπωθῆ, μὲ τὸν ἕνα ἤ τὸν ἄλλο τρόπο, πολλάκις ἐκμέρους τῶν Προτεσταντῶν καὶ τῶν Παπικῶν, ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ τῶν ἐξ ὀρθοδόξωνΟἰκουμενιστῶν, ἄν καὶ ἡ συγκρητιστικὴ περιεκτικότητα (comprehensiveness) αὐτῆς εὑρί-σκεται σὲ πλήρη ἀντίθεσι πρὸς τὴν ἀποκλειστικότητα (exclusiveness) τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλη-σιολογίας καὶ σωτηριολογίας.

  (Συνεχίζεται)

  1. Διορθοδόξου Θεολογικοῦ Συνεδρίου, «Α. Διαπιστώσεις-Β. Προτάσεις», ἐφημερ. «᾿ΟρθόδοξοςΤύπος», ἀριθ. 1577/17.12.2004, σελ. 5β, §Α2· περιοδ. «Παρακαταθήκη» Θεσσαλονίκης, ἀριθ. 38/Σεπτέμβριος-᾿Οκτώβριος 2004, σελ. 4β.2. ᾿Ανδρέου Θεοδώρου, ῾Η ᾿Ορθοδοξία Χθὲς καὶ Σήμερον, σελ. 21, ἐκδόσεις «᾿Ορθόδοξος Τύπος»,᾿Αθῆναι 1973.3. Κωνσταντίνου Δωρ. Μουρατίδου, Οἰκουμενικὴ Κίνησις - ῾Ο σύγχρονος μέγας πειρασμὸς τῆς᾿Ορθοδοξίας, σελ. 28, ἔκδοσις β´, «᾿Ορθόδοξος Τύπος», ᾿Αθῆναι 1973.4. Βασιλείου Θ. Σταυρίδου-Εὐαγγελίας ᾿Α. Βαρέλλα, ῾Ιστορία τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, σελ. 121-122, ἐκδόσεις «Π.Ι.Π.Μ.», ᾿Ανάλεκτα Βλατάδων - 47, Θεσσαλονίκη 1996.5. Μεγάλου Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Τσέτση, Οἰκουμενικὰ ᾿Ανάλεκτα - Συμβολὴ στὴν ῾Ιστορίατοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου ᾿Εκκλησιῶν, σελ. 21, ἐκδόσεις «Τέρτιος», Κατερίνη 1987.6. Βασιλείου Θ. Σταυρίδου-Εὐαγγελίας ᾿Α. Βαρέλλα, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 370.7. Μεγάλου Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Τσέτση, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 114.8. Περιοδ. «᾿Ενημέρωσις» Γενεύης, περίοδ. Β´/ἔτος Δ´ (ΙΘ´), ἀριθ. 3/Μάϊος-᾿Ιούνιος 2005, σελ. 13β,«᾿Επίσημη ἐπίσκεψη τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ ΠΣΕ στὸν Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ´ - Ρώμη, 13-16.6.2005».

 • – 244 –244

  ῾Η Πανήγυρις τῆτῶν ῾Αγίων Κυπρια

  ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, 2.10.2005 ἐκ.ἡμ.,

  ἐπανηγύρισε, μὲ τὴν Χάρι τοῦΘεοῦ, ἡ ῾Ιερὰ ᾿Ανδρώα ΚοινοβιακὴΜονὴ τῶν ῾Αγίων Κυπριανοῦ καὶ᾿Ιουστίνης Φυλῆς, ἕδρα τῆς ῾ΙερᾶςΜητροπόλεως ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶτῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν ᾿Ενισταμένων.

  Παρατηρήθηκε καὶ πάλι, ὅπως συμ-βαίνει κατ᾿ ἔτος, συρροὴ ἀναριθμήτωνπροσκυνητῶν ἀπὸ πολλὰ μέρη τῆς

  πατρίδος μας καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, προκειμένου νὰ τιμήσουντοὺς Θαυματουργοὺς λαοφιλεῖς ῾Αγίους Προστάτας τῆςΜονῆς Κυπριανὸ καὶ ᾿Ιουστῖνα, νὰ εὐχηθοῦν στὸν ἑορτάζονταΚτίτορα καὶ Καθηγούμενο Αὐτῆς Σεβασμ. Μητροπολίτη κ.Κυπριανὸ καὶ ἐν γένει νὰ ἐνισχυθοῦν στὴν Πίστι καὶ νὰαἰσθανθοῦν τὴν χάρι καὶ χαρὰ τῆς κοινωνίας καὶ ἑνότητοςστὴν ῾Ομολογία τῆς ἀμώμου καὶ παντίμου ᾿Ορθοδοξίας μας.

  Οἱ ἐπίσημοι ἐπισκέπτες ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ περιελάμβαναν᾿Αρχιερεῖς καὶ Κληρικοὺς τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν ᾿Ενιστα-μένων καὶ τῶν ᾿Αδελφῶν Αὐτῆς ᾿Εκκλησιῶν Ρουμανίας καὶΒουλγαρίας.

  ᾿Απὸ τὴν Ρουμανία προσῆλθε μεγάλη ἀντιπροσωπία,ἀποτελουμένη ἀπὸ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη κ. Βλάσιο,Πρόεδρο τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, τοὺς Θεοφιλεστάτους ᾿Επισκό-πους Νιὰμτς κ. Δημοσθένη, Μπακάου κ. Γεννάδιο, Βράντσεα

  κ. Παχώμιο, Μπρασὼβ κ. Θεοδό-σιο καὶ ᾿Ιλφὼβ κ. Φλαβιανό, τρεῖς῾Ιερεῖς, ἕναν ῾Ιεροδιάκονο καὶλαϊκούς.

  ᾿Απὸ τὴν Βουλγαρία κατῆλθε ὁΣεβασμ. ᾿Επίσκοπος Τριάδιτσα κ.Φώτιος, μὲ τὸν Γραμματέα του῾Οσιώτατο Μοναχὸ Εὐθύμιο, τὸνκ. Κωνσταντῖνο Τοντόρωβ, πνευ-ματικό του τέκνο καὶ ὑψηλόβαθμοπρώην πολιτικὸ στέλεχος τῆςγείτονος χώρας, ἀλλὰ καὶ ὁμάδαἀρκετῶν προσκυνητῶν μὲ δύο῾Ιερεῖς καὶ ἕναν Διάκονο.

  Οἱ ᾿Αρχιερεῖς καὶ Κληρικοὶ τῆς

 • – 245 – 245

  ῆς ῾Ιερᾶς Μονῆςανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης

  ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν ᾿Ενισταμένων, οἱὁποῖοι συμμετεῖχαν στὴν ἐφετινὴΠανήγυρι ἦσαν οἱ ἑξῆς:

  ῾Ο Σεβασμ. ᾿Αρχιεπίσκοπος ῎Ετνα κ.Χρυσόστομος καὶ ὁ Θεοφιλ. ᾿ΕπίσκοποςΦωτικῆς κ. Αὐξέντιος ἀπὸ τὴν Καλι-φόρνια τῶν Η.Π.Α.

  ῾Ο Σεβασμ. ᾿Επίσκοπος Σύδνεϋ καὶΝέας Νοτίου Οὐαλλίας κ. Χρυσόστομος,ἀπὸ τὸ ἐν ῾Ελλάδι Μετόχιό του τῆς ΠαναγίαςΓοργοεπηκόου Πεταλιδίου Μεσσηνίας.

  ῾Ο Σεβασμ. ̓Επίσκοπος Νόρα κ. Μιχαὴλ μὲ τὸν ̓Αρχιμ.π. Μαριανὸ ἀπὸ τὸ Κάλιαρι τῆς Σαρδινίας.

  ῾Ο Σεβασμ. ᾿Επίσκοπος Λούνης κ. Σιλουανὸς μὲ τὸν῾Ιεροδιάκονο π. Σιλουανὸ ἀπὸ τὴν Πιστόϊα καὶ τὸΜιλᾶνο τῆς ᾿Ιταλίας ἀντιστοίχως.

  ῾Ο Θεοφιλ. ᾿Επίσκοπος Λακεδαιμονίας κ. Συμεὼν ἀπὸτὴν Βιέννη τῆς Αὐστρίας.

  ῾Ο Θεοφιλ. ᾿Επίσκοπος Μακαριουπόλεως κ. ᾿Ιωάννηςμὲ δύο λαϊκοὺς ἀπὸ τὴν Στοκχόλμη τῆς Σουηδίας.

  ῾Ο Πρωτοπρεσβύτερος π. ᾿Ιωακεὶμ Κιγίμπα ἀπὸ τὴνΚαμπάλα τῆς Οὐγκάντας, καὶ ὁ πρόσφατα ὑπαχθεὶς στὴν᾿Εκκλησιαστική μας Δικαιοδοσία Ρῶσος ῾Ιερομόναχος π.᾿Αρσένιος Γιαρκώβ.

  Καὶ βεβαίως, στὴν Πανήγυρι συμμετεῖχαν οἱ Θεοφιλ.᾿Επίσκοποι Χριστιανουπόλεως κ.Χρυσόστομος καὶ Μεθώνης κ.᾿Αμβρόσιος, καθὼς καὶ Κληρικοὶτῆς χώρας μας.

  Παρέστησαν, μεταξὺ τῶν ἀνα-ριθμήτων προσκυνητῶν, Μοναχοί,Μοναχὲς καὶ εὐλαβεῖς πιστοὶ τῶνΜονῶν καὶ ᾿Ενοριῶν μας ἀπὸδιάφορες περιοχὲς τῆς Πατρίδοςμας (᾿Αθήνα, ᾿Αττική, Εὔβοια,Πάτρα, Πύργο, ᾿Αγρίνιο, Θεσσα-λονίκη, Πτολεμαΐδα, Δράμα κλπ.).

  ῾Ωμίλησαν ἐπικαίρως, στὸνΜεγάλο ῾Εσπερινὸ ὁ Θεοφιλ.᾿Επίσκοπος ᾿Ιλφὼβ κ. Φλαβιανὸς

 • – 246 –246�

  ᾿Επίσκοπος Νιὰμτς κ. Δημοσθένης, ἐνῶσυντόμους χαιρετισμοὺς ἀπηύθυναν ὁΣεβασμ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος καὶὁ Σεβασμ. ᾿Επίσκοπος Τριάδιτσα κ.Φώτιος.

  ῾Η συμμετοχὴ τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦΔήμου ῎Ανω Λιοσίων στὴν περιφορὰτῶν ῾Ιερῶν Λειψάνων καὶ τῆς Εἰκόνοςτῶν τιμωμένων ῾Αγίων ἐξῆρε ἰδιαιτέρωςτὸν ἑορταστικὸ χαρακτῆρα τῆς λαμπρᾶςαὐτῆς ἡμέρας.

  Μεταξὺ τῶν ἐπισήμων, οἱ ὁποῖοι παρέστησαν στὴν μεγάλη αὐτὴ Συνοδικὴ Πανήγυρι,ἦσαν καὶ ὁ πρώην ῾Υπουργὸς κ. ᾿Αθανάσιος Ξαρχᾶς, οἱ Βουλευταὶ ᾿Αττικῆς κ.κ.᾿Αθανάσιος Μπούρας καὶ Γεώργιος Βλάχος, ὁ πρώην Βουλευτὴς κ. ᾿ΕπαμεινώνδαςΖαφειρόπουλος, ὁ Νομάρχης Δυτ. ᾿Αττικῆς κ. ᾿Αριστείδης ᾿Αρκουδάρης, οἱ᾿Αντινομάρχες κυρία Σταυρούλα Δήμου καὶ κ. ῎Αγγελος Λιόσης, ὁ ΝομαρχιακὸςΣύμβουλος ᾿Ανατολ. ᾿Αττικῆς κ. Νικόλαος Καντερές, ὁ Δήμαρχος Φυλῆς κ. ΔημήτριοςΜπουραΐμης μὲ τὸν ᾿Αντιδήμαρχο κ. Σταμάτιο ᾿Αβράμη καὶ μέλη τοῦ ΔημοτικοῦΣυμβουλίου, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Κεντρικῆς Γραμματείας τῆς Νέας Δημοκρατίας κ.Σωτήριος Μασούρης κ.ἄ.

  ῾Η Πανήγυρις τῶν ῾Αγίων Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης ἦταν ὄντως μία θαυμαστὴμαρτυρία Πίστεως, Κοινωνίας καὶ ᾿Αγάπης ἐν ῾Αγίῳ Πνεύματι.

  � Μνημειώδης ἔκδοσις γιὰ τὴν ῾Ιεραποστολὴ στὴν ᾿Αφρικὴ

  Τὸ ῾Ιερὸν Εὐαγγέλιον� ᾿Εκυκλοφόρησε τὸν ᾿Οκτώβριο καὶ παρουσιάσθηκε δημοσίως

  στὰ «Εὐχαριστήρια 2005» μία νέα μνημειώδης ἔκδοσις τῆς᾿Αδελφότητός μας.

  Πρόκειται γιὰ τὸ ῾Ιερὸν Εὐαγγέλιον στὴν ἀφρικανικὴ διάλεκτοτσιλούμπα, ἡ ὁποία ὁμιλεῖται σὲ μεγάλες ἐκτάσεις τοῦ ἀχανοῦςΚονγκὸ στὴν Κεντρικὴ ᾿Αφρική.

  � Προορίζεται γιὰ λειτουργικὴ χρῆσι, ἐφ᾿ ὅσον εἶναι τὸ ῾ΙερὸνΕὐαγγέλιον, τὸ ὁποῖο τίθεται καὶ φυλάσσεται ἐπὶ τῆς ῾Αγίας Τραπέζης τῶν Ναῶν καὶπεριέχει τὶς καθ᾿ ἡμέραν εὐαγγελικὲς περικοπὲς ὅλου τοῦ ἔτους, τὶς ὁποῖες ἀναγινώσκει ὁ῾Ιερεὺς ἤ ὁ Διάκονος (ἄν ὑπάρχη) κατὰ τὶς Θεῖες Λειτουργίες.

  � ῾Η ἐπιμέλεια, ἠλεκτρονικὴ ἐπεξεργασία, σελιδοποίησις καὶ διακόσμησις ἔχουν γίνειἀπὸ τὴν ᾿Αδελφότητά μας μὲ πολὺ μόχθο, χάριτι Θεοῦ.

  � Τὸ ̔ Ιερὸν Εὐαγγέλιον, τὸ ὁποῖο κυκλοφορεῖ γιὰ πρώτη φορὰ στὴν διάλεκτο τσιλούμπα,προορίζεται νὰ καλύψη τὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες τῆς ᾿Ορθοδόξου ῾Ιεραποστολῆς μας στὸΚονγκό.

  • Διαστάσεις: 21×29 ἑκ. • Σελίδες: 280. • ᾿Εξώφυλλο: σκληρὸ - διακοσμημένο.• ᾿Εσωτερικῶς: τετραχρωμία.

 • – 247 –247

  � ῾Η ᾿Ετήσια Μεγάλη ᾿Εκδήλωσις τῆς ᾿Αδελφότητός μας

  «Εὐχαριστήρια 2005»

  ῾Η Γνήσια Εὐγένεια - Μοναχισμὸς καὶ Κοινωνικότης

  ΤΑ «ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ» εἶναι ἡ ᾿Εκδήλωσις, τὴν ὁποία διοργανώνει κατ᾿ ἔτος ἡ᾿Αδελφότης τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς τῶν ῾Αγίων Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης Φυλῆς ᾿Αττικῆς,

  πρὸς τιμὴν τοῦ ἑορτάζοντος πνευματικοῦ Πατρὸς καὶ Καθηγουμένου αὐτῆς Σεβασμ.Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ.

  * * *ΟΠΩΣ πάντοτε, ἔτσι καὶ ἐφέτος

  στὴν τόσο σημαντικὴ αὐτὴ ᾿Εκδή-λωσι, ἡ ὁποία ἔγινε τὴν Κυριακὴ3.10.2005 ἐκ.ἡμ. στὸ Ξενοδοχεῖοτῶν ᾿Αθηνῶν «Νοβοτὲλ» (ΠλατεῖαΒάθης), συνέρρευσε ἕνα μεγάλοπλῆθος πνευματικῶν τέκνων τοῦΣεβασμιωτάτου κ. Κυπριανοῦ,Κληρικῶν, Μοναχῶν, ἐν Χριστῷἀδελφῶν, φίλων καὶ συμπαρα-στατῶν τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς μας.

  Παρόντες ἦσαν ἅπαντες οἱ ᾿Αρχιερεῖς τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν ᾿Ενισταμένων, ἡΡουμανικὴ ᾿Αντιπροσωπία ὑπὸ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη κ. Βλάσιο καὶ ἐπίσης ἡΒουλγαρικὴ ᾿Αντιπροσωπία ὑπὸ τὸν Σεβασμ. ᾿Επίσκοπο Τριάδιτσα κ. Φώτιο.

  Τὸ Πρόγραμμα τῶν «Εὐχαριστηρίων 2005» περιελάμβανε πέντε Μέρη (Α´-Ε´), μὲ᾿Εκφωνητὴ-Παρουσιαστὴ τὸν Θεοφιλέστατο ᾿Επίσκοπο Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομο,ἐνῶ εἰδικὸ ἐπιτελεῖο μετέφραζε ὅλα τὰ ἀκουόμενα σὲ πέντε γλῶσσες, χάριν τῶνἐπισκεπτῶν ἀπὸ πολλὲς χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ.

  Μέρος Α´ (21´). ῾Η ᾿Εκκλησιαστικὴ Χορωδία τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς τῶν ῾Αγίων Κυπριανοῦκαὶ ᾿Ιουστίνης ἔψαλε τὰ ἑξῆς μέλη: • «Φαιδρῶς προϋπαντήσωμεν...», ἦχος β´, ὕμνοςὑποδοχῆς. • «Θείας πίστεως τῇ φωταυγείᾳ», ἦχος γ´, ᾿Απολυτίκιο τῶν ῾Αγίων Κυπριανοῦκαὶ ᾿Ιουστίνης. • Στίχους Δοξολογίας, ἦχος πλ. β´ μετὰ βαρέος, ῾Ιερομονάχου ΓαβριὴλΚουντιάδου. • «᾿Αγαπήσω Σε, Κύριε...», ἦχος β´, ᾿Ιακώβου Πρωτοψάλτου, συντμηθὲν ὑπὸ᾿Ιακώβου Ναυπλιώτου. •«῎Αξιόν ἐστιν...», ἦχος βα-ρὺς ἐναρμόνιος ἑπτάφωνος,Παναγιώτου Προυσαέως. •Προσόμοια ῾Εορταστικὰτρία, ἦχος α´, Τῶν οὐρα-νίων, «῏Ω ᾿Αδελφοὶ καὶΠατέρες», «Δεῦτε προθύ-μως Πατέρες», «Παντο-βασίλισσα Κόρη» (ποίημακαὶ προσφορὰ τῆς ̓ Αδελφό-τητός μας). �

 • – 248 –248

  Μέρος Β´ (40´). • ῾Ο ῾Ιερομόναχοςπ. Κλήμης ῾Αγιοκυπριανίτης ἐξεφώ-νησε τὴν καθιερωμένη ̔ Εόρτια ̔ Ομιλίαμὲ τίτλο: «῾Η Γνήσια Εὐγένεια. Μονα-χισμὸς καὶ Κοινωνικότης» (23´), στὴνὁποία ἐπεσημάνθησαν ἐκτὸς τῶνἄλλων ἡ Εὐχαριστιακὴ καὶ ᾿Ασκη-τικὴ θεώρησις τῆς Κοινωνίας τῶνμελῶν τῆς ᾿Εκκλησίας καὶ τοῦ ἤθουςΤης, ἐκ τοῦ ὁποίου ἀπορρέει ἡ ἐνΧριστῷ εὐγένεια καὶ κοινωνικότηςτῶν Χριστιανῶν. «῾Ο Μοναχισμός», ἐτόνισε ὁ ῾Ομιλητής, «εἶναι ἀκριβῶς μία ὑποδειγματικὴκοινωνία, μὲ κοινωνικὰ μέλη, ὅπου βασιλεύει ἡ ᾿Αγάπη ὡς θεία δωρεὰ καὶ ὡς συνεκτικὸςδεσμός»· «ἔτσι, οἱ Μοναχοὶ εἶναι κατ᾿ ἐξοχὴν κοινωνικὰ ὄντα». • ῾Ο κύριος ΣταῦροςΚωνσταντόπουλος, παλαίμαχος ῾Αγιοκυπριανίτης, ἀπηύθυνε ἕναν «ΧαιρετισμὸΕὐγνωμοσύνης» πρὸς τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη μας κ. Κυπριανό, ἐκ μέρους τῶν λαϊκῶνἐν Χριστῷ τέκνων, ὁ ὁποῖος μέσα ἀπὸ τὴν λιτότητά του εὐωδίαζε βαθειὰ ἀγάπη, σεβασμὸκαὶ ὄντως εὐγένεια. • ῾Ο π. Κλήμης παρουσίασε τὸ δῶρο τῆς ᾿Αδελφότητος τοῦ ῾Αγίου

  Κυπριανοῦ στὸν ἑορτάζοντα Σεβασμιώτατο Πατέραμας, τὸ ὁποῖο ἦταν καὶ πάλι μία θαυμάσια Εἰκόνα ἐκτοῦ ῾Αγιογραφείου τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς μας: «῾Ο ῞Οσιος῾Ησαΐας ὁ ᾿Αναχωρητής». Στὰ δύο ἄνω ἄκρα τηςεἰκονίζονται ὁ ᾿Αββᾶς Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος καὶ ὁ᾿Αββᾶς ᾿Ισαὰκ ὁ Σῦρος, ἅπαντες γνήσιοι Διδάσκαλοιτῆς ἐν Χριστῷ Εὐγενείας, ὅπως σημαίνεται τοῦτο καὶστὰ σχετικὰ κείμενα ἐκ τῶν εἰληταρίων τους. • Στὸδεύτερο δῶρο, ποίημα καὶ προσφορὰ τῆς ῾ΙερᾶςΓυναικείας Μονῆς τῶν ῾Αγίων ᾿Αγγέλων ᾿Αφιδνῶν᾿Αττικῆς, ἀναφέρθηκε ὁ Παρουσιαστής: τὸ δῶρο αὐτό,ἕνα πολύτιμο χρυσοκέντητο Λάβαρο τῶν ῾ΑγίωνΚυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης μὲ πλούσια συμβολικὰστοιχεῖα, ἐστόλιζε ἤδη τὴν Αἴθουσα τῆς ᾿Εκδηλώσεως,

  μαζὶ μὲ τὸ Λάβαρο τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, δῶρο περυσινὸ τῆς ἰδίας Μονῆς.Μέρος Γ´ (24´). • ῾Ο κύριος Νικόλαος Πολύχρος, Μουσικοδιδάσκαλος καὶ

  Πρωτοψάλτης τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ῾Αγίων ᾿Αποστόλων ΚυμίνωνΘεσσαλονίκης, ἄνοιξε τὸ τρίτοΜέρος μὲ ἕνα χαριτωμένο:« “Καλωσόρισμα” ποιητικόν»,

  ἔργο τοῦ ἰδίου. • ῾Η Χορωδία -᾿Ορχήστρα «῾ΕλληνορθόδοξηΚληρονομιὰ» παρουσίασε τὰἑξῆς δημοτικὰ τραγούδια καὶὀργανικοὺς σκοπούς: • «Εἰς τὸβουνὸ ψηλὰ ἐκεῖ», ἦχος δ´λέγετος, παραδοσιακὴ μελω-δία, στίχοι ᾿Αγγέλου Βλάχου.

 • – 249 – 249

  • ᾿Οργανικὸ καβοντορίτικο. •«Περιβόλι μ᾿ ὀργωμένο», ἦχοςα´, ρυθμὸς ἑξάσημος, δημοτικὸτραγούδι τῆς περιοχῆς Αἰτωλο-ακαρνανίας, καταγραφὴ ᾿Αν-δρέα Ντάκουλα. • ᾿Οργανικὸγενοβέφα. • «Μηλίτσα ποὺεἶσαι στὸν κρεμνό», ἦχος πλ.β´ τετράφωνος, συρτὸ Μικρᾶς᾿Ασίας, καταγραφὴ ΣίμωνοςΚαρᾶ. • ᾿Οργανικὸ κρητικὸροδινός.

  Μέρος Δ´ (46´). ῾Ο Καθη-γητὴς κύριος ᾿Ονούφριος Σῶ-

  χος ἀπήγγειλε μὲ ἔξοχο τρόπο ἕνα πολὺ κατανυκτικὸ Μοναστηριακὸ Χρονικὸ μὲ τίτλο:«῾Ο δόκιμος Πατάπιος, τὰ μῆλα τοῦ ῾Οσίου Εὐφροσύνου καὶ τὰ πορτοκάλια τῆς Παναγίας»(19´). • Προεβλήθη ἡ ταινία (19´): «Πνευματικὴ ᾿Αντιπελάργωσις»· μία πρωτότυπη καὶθαυμάσια ἐργασία μὲ πολλὰ καὶ ἰσχυρὰ πνευματικὰ μηνύματα. • ῾Ο κύριος ΝικόλαοςΠολύχρος ἀνέγνωσε μὲ πολλὴ χάρι μία ἐκπληκτικὴ διήγησι: «῾Ο εὐγνώμων πελαργός»·ἕνα σύγχρονό μας γεγονός, ὅπως τοῦ διηγήθηκε αὐτὸ περιληπτικὰ ἡ κυρία ΕὐαγγελίαΣμούκλη, κάτοικος Χαλάστρας Θεσσαλονίκης, ἡ ὁποία ἐφιλοξένησε κάποτε ἕνανπελαργό!...

  Μέρος Ε´ (12´). ῾Η πολὺ οἰκοδομητικὴ ᾿Εκδήλωσις ἔκλεισε μὲ • τὶς εὐχαριστίες πρὸςὅλους τοὺς παρισταμένους • τὴν εὐλόγησι τῶν γλυκυσμάτων ὑπὸ τοῦ Σεβασμ.Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, ὁ ὁποῖος ἔθεσε καὶ • τὴν κατακλεῖδα, • τὸ Πολυχρόνιονκαὶ • τὴν διανομὴ τῶν γλυκυσμάτων καὶ εὐλογιῶν.

  * * *ΗΤΑΝ πράγματι ἕνα θεῖο δῶρο καὶ τὰ «Εὐχαριστήρια 2005»· μὲ κεντρικὸ μήνυμα

  τὴν «Γνήσια Εὐγένεια», ὅπως βιώνεται στὰ ὅρια τοῦ ᾿Ορθοδόξου Μοναχισμοῦ, δόθηκεἡ εὐκαιρία νὰ ἐκφρασθῆ ἡ εὐγνωμοσύνη ὅλων πρὸς τὸν ἑορτάζοντα Σεβασμ. Μητροπολίτηκαὶ Καθηγούμενό μας κ. Κυπριανό, ὁ ὁποῖος ἦταν ἀνέκαθεν ἕνας γνήσιος μυσταγωγὸςὅλων μας στὴν γνήσια εὐαγγελικὴ εὐγένεια!...� Τῷ δὲ Δοτῆρι παντὸς ἀγαθοῦ Φιλανθρώπῳ Θεῷ, δόξα, εὐχαριστία καὶ προσκύνησις!

  ᾿Αποφυγὴ εἰκόνων/φαντασίας στὴν προσευχὴ

  «Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς προσευχῆς πρέπει νὰ κρατοῦμε τὸν νοῦ μας χωρὶς εἰκόνες,ἀπορρίπτοντες ὅλες τὶς εἰκόνες ποὺ σχεδιάζονται ἀπὸ τὴν ἱκανότητά του νὰ φαντάζεται,διότι ὁ νοῦς βρίσκεται σὲ προσευχὴ ἐνώπιον τοῦ ἀοράτου Θεοῦ, τὸν ῾Οποῖον δὲν μποροῦμενὰ παραστήσουμε μὲ ὁποιαδήποτε ὑλικὴ εἰκόνα. ̓́ Αν ὁ νοῦς κατὰ τὴν διάρκεια τῆς προσευχῆςδὲν τὸ προσέξη αὐτό, τότε οἱ φαντασίες/εἰκόνες γίνονται ἕνα ἀδιαπέραστο πέπλο, ἕνατεῖχος μεταξὺ τοῦ νοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ. “Αὐτοὶ ποὺ δὲν βλέπουν τίποτε κατὰ τὴν προσευχή,βλέπουν τὸν Θεό”, λέγει ὁ ῞Αγιος Μελέτιος ὁ ῾Ομολογητής».

  ῾Αγίου ᾿Επισκόπου ᾿Ιγνατίου Μπριαντσιανίνωφ

 • – 250 –250

  ῾Η Χειροτονία τοῦ Σεβασμιωτάτου᾿Επισκόπου ᾿Αλανίας κ. Γεωργίου

  ΚΑΤΑ τὴν Συνεδρίαν ΛΒ´/5.11.2005 ἐκ.ἡμ., στὴν ῾Ιερὰ Μονὴ τοῦ ῾Αγίου Κυπρια-

  νοῦ, ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου ̓Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ,ἡ ̔ Ιερὰ Σύνοδος τῶν ̓Ενισταμένων, ἐνεργοποιοῦσα σχετικὴ ἐντολὴ τῆς ̔ Ιεραρχίας (ΣυνεδρίαΛΑ´/4.10.2005), ἀπεφάσισε διὰ τῆς Πράξεως Η´ Αὐτῆς τὴν ἵδρυσιν τῆς ῾Ιερᾶς ᾿Επισκοπῆς᾿Αλανίας, ὑπαγομένης εἰς Αὐτὴν καὶ ἐξαρτωμένης ἐξ Αὐτῆς, τὰ ὅρια τῆς ὁποίας ταυτίζονταιμὲ αὐτὰ τοῦ Κρατιδίου τῆς Δημοκρατίας τῆς Νοτίου ᾿Οσσετίας στὸν Καύκασο, μὲ ἕδρατὴν πρωτεύουσα Τσχίνβαλι.

  ᾿Εν συνεχείᾳ, ἡ ῾Ιερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισετὴν προαγωγὴ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου᾿Αρχιμανδρίτου π. Γεωργίου Πουχάεβ, μέχριτώρα ᾿Αρχιερατικοῦ ᾿Επιτρόπου τῆς ᾿Εκκλη-σιαστικῆς Περιφερείας αὐτῆς, ὡς πρώτου᾿Επισκόπου τῆς νεοπαγοῦς ᾿Επισκοπῆς.

  Σημειωθήτω, ὅτι ἡ ὀνομασία τῆς ᾿Επι-σκοπῆς αὐτῆς εἶναι ἡ παλαιά, ἔνδοξος καὶἱστορικὴ ὀνομασία τῆς ᾿Επαρχίας τῶν᾿Αλανῶν-᾿Οσσετίων, γνωστῆς ἀπὸ τὴν ἐποχὴτοῦ Βυζαντίου.

  * * * • ῾Η Χειροτονία τοῦ Σεβασμιωτάτου ᾿Επισκόπου ᾿Αλανίας κ. Γεωργίου, ἐτελέσθη τὴν

  Κυριακή, 7.11.2005 ἐκ.ἡμ. στὴν ῾Ιερὰ Μονὴ τοῦ ῾Αγίου Κυπριανοῦ, ἀπὸ τὸν Σεβασμ.Μητροπολίτη κ. Κυπριανό, Πρόεδρο τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμ.᾿Επισκόπου Σύδνεϋ καὶ Νέας Νοτίου Οὐαλλίας κ. Χρυσοστόμου καὶ τῶν Θεοφιλ.᾿Επισκόπων Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσοστόμου καὶ Μεθώνης κ. ᾿Αμβροσίου, τῇ συμφώνῳγνώμῃ ἁπάντων τῶν μελῶν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου.

  ᾿Επίσης, στὴν Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος Κληρικοὶ τῆς Μονῆς, ὡς καὶ ὁ ἐκ Τσεχίαςφιλοξενούμενος ῾Ιερεὺς τῆς ῾Ιερᾶς ΣυνόδουΑἰδεσιμ. π. ῾Ιερεμίας Τσβάκ.

  ῾Η Χειροτονία ἐτελέσθη μὲ ἱεροπρέπεια καὶκατάνυξι, παρουσίᾳ καὶ συμμετοχῇ μεγάλουπλήθους πιστῶν προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοιἐξέφρασαν γιὰ τὸ ἐξαιρετικὸ αὐτὸ γεγονὸςτὴν πνευματική τους ἱκανοποίησι καὶεὐφροσύνη ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ διὰτοῦ «῎Αξιος!».

  Θὰ ἦταν ἴσως παράλειψις νὰ μὴν ἐπιση-μανθῆ, ὅτι ἡ μεγάλης σημασίας αὐτὴ Χειροτονία συνέπεσε κατὰ τὴν πρώτη Κυριακὴ τοῦΝοεμβρίου (ἐκ.ἡμ.)· κατ᾿ αὐτὴν ἐτελέσθη γιὰ πρώτη φορὰ ἡ Σύναξις τῶν Τριῶν Νέων῾Ιεραρχῶν: Φωτίου τοῦ Μεγάλου - Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ - Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, οἱὁποῖοι κατόπιν σχετικῆς Συνοδικῆς ᾿Αποφάσεως, ἔχουν ἀνακηρυχθῆ καὶ τιμῶνται διὰκοινῆς ᾿Ακολουθίας ὡς οἱ ἰδιαίτεροι Προστάται τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος τῆς ᾿Ορθοδόξου᾿Ενστάσεως κατὰ τῆς συγχρόνου δυτικῆς προκλήσεως τοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

 • – 251 –251

  ῏Ηταν ὄντως μία διπλῆ Πανήγυρις!...

  * * *• ῾Ο Σεβασμιώτατος ᾿Επίσκοπος ᾿Αλανίας

  κ. Γεώργιος, κατὰ κόσμον ᾿ΑλέξανδροςΠουχάεβ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου, γεννήθηκε στὴνΡωσία τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1973 ἀπὸ πατέρα᾿Οσσετικῆς καταγωγῆς, ὁ ὁποῖος εἶναι ἤδηΜοναχὸς μὲ τὸ ὄνομα Χριστοφόρος, καὶμητέρα Ρωσο-γερμανικῆς καταγωγῆς, ἡὁποία ἀπεβίωσε ὅταν αὐτὸς ἦταν μόλις τριῶν ἐτῶν.

  ῎Ετσι, μεγάλωσε στὸ Τσχίνβαλι, πρωτεύουσα τῆς Νοτίου ᾿Οσσετίας στὸν Καύκασο, ἀπὸτὴν εὐλαβῆ γιαγιά του, σύμφωνα μὲ τὶς παραδοσιακὲς ἀρχὲς πίστεως, παρὰ τὸ ὅτιἐπικρατοῦσε ἀκόμη ὁ ἀθεϊσμὸς στὴν Σοβιετικὴ ῞Ενωσι καὶ στὴν περιοχὴ ἐκείνη δὲν ὑπῆρχεοὔτε Κληρικὸς οὔτε Ναὸς ἀνοικτός.

  Τὸ 1990 εἰσῆλθε στὸ ᾿Ινστιτοῦτο, καὶ ἀργότερα Πανεπιστήμιο, τῆς Νοτίου ᾿Οσσετίας,στὸ Τμῆμα Χημείας/Βιολογίας, κατέστη δὲ πτυχιοῦχος αὐτοῦ κατὰ τὸ 1996 μὲ εἰδικότηταΒιοχημικοῦ.

  ῎Ηδη ὅμως τὸ 1992 εἶχε χειροτονηθῆ ἄγαμος Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος ἀπὸ τὸνμακαρίτη πλέον ᾿Αρχιεπίσκοπο ᾿Οδησσοῦ καὶ Ταμπὼβ κ. Λάζαρο (Ζουρμπένκο), ᾿Αρχιερέατῆς Ρωσικῆς ̓Ορθοδόξου ̓Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς ἐντὸς Ρωσίας, στὴν προοπτικὴ νὰ ἐργασθῆπρὸς ἀποκατάστασιν τῆς ἀπὸ δεκαετιῶν βιαίως παυθείσης ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς στὴν ἰδιαίτερηπατρίδα του, κατὰ τὴν δύσκολη μεταβατικὴ περίοδο μετὰ τὴν πτῶσι τοῦ κομμουνισμοῦ καὶτὴν ἀνάδυσι, μεταξὺ ἄλλων, καὶ τῆς νεοπαγοῦς Δημοκρατίας τῆς Νοτίου ᾿Οσσετίας.

  ῎Αν καὶ εἶχε νὰ ἀντιμετωπίση φοβερὰ ἀντίξοες συνθῆκες (πόλεμο, ἀνέχεια, ποικίλεςδυσχέρειες), κατώρθωσε μὲ ζῆλο καὶ ἀγῶνα, Χάριτι Θεοῦ, νὰ ἀναστήση τὴν ἐκκλησιαστικὴζωὴ στὸν κανονικό της ρυθμό, ἀποδυόμενος σὲ ἔργο γνησίου εὐαγγελισμοῦ, διὰκατηχήσεων, βαπτίσεων, ἀνακαινισμοῦ τῶν παλαιῶν καὶ κατεστραμμένων Ναῶν,προετοιμασίας συνεργατῶν, μελλόντων Κληρικῶν κλπ.

  ᾿Απὸ τοῦ 1996 μέχρι τοῦ 2003 ἐδίδαξ