Μεταπτυχιακή διατ · 2020. 8. 18. · για το νησί αυτό, έτσι...

of 91 /91
Τ ΜΕ ΚΑ Ε ΤΕΧ ΣΧ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΤΗ Ε ΤΑΣΚΕ ΕΞΥΠΝ ΤΕΧ ΧΝΟΛΟ ΧΟΛΗ Μ ΠΟΛΙΤΙ Μετ Η ΑΙΤΙΕΓΚΑΙΡ ΕΥΑΣΤ ΝΟΙ ΤΡ Μ Επι Δρ. ΧΝΟΛΟ ΟΓΙΚΟ Π ΜΗΧΑΝΙ ΙΚΩΝ Μ ΓΕΩΠΛ ταπτυχ Ν ΠΟ ΡΗ ΑΠ ΤΙΚΩΝ ΡΟΠΟΙ Μιχάλη ιβλέπον Διόφαν Λε ΟΓΙΚΟ Π ΠΑΝΕΠΙΣ ΙΚΗΣ ΚΑ ΜΗΧΑΝΙ ΛΗΡΟΦΟ χιακή ΟΥ ΣΥΜ ΠΟΠΕΡ Ν ΕΡΓΑΝΤΙΜ ης Πανα ντας Κ ντος Χα εμεσός 2 ΠΑΝΕΠΙΣ ΣΤΗΜΙΟ ΑΙ ΤΕΧΝ ΙΚΩΝ ΚΑ ΟΡΙΚΗΣ ή διατ ΜΒΑΛ ΡΑΤΩΣ Ν ΣΤΗ ΜΕΤαγιώτου Καθηγη ατζημιτ 013 ΣΤΗΜΙΟ Ο ΚΥΠΡ ΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙ ΜΗΧ ριβή ΛΟΥΝ Σ ΣΗ ΤΩΝ ΗΝ ΚΥ ΠΙΣΗΣ υ τής τσής Ο ΚΥΠΡ ΡΟΥ ΙΑΣ ΧΑΝΙΚΣΤΗΝ Μ Ν ΥΠΡΟ Κ Σ ΤΟΥΣ ΡΟΥ Ν ΜΗ ΚΑΙ Σ

Embed Size (px)

Transcript of Μεταπτυχιακή διατ · 2020. 8. 18. · για το νησί αυτό, έτσι...

ΓΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΣΗ ΤΝ
ΕΞΥΠΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ
Με επιφλαξη παντς δικαιματος. All rights reserved. 
Η  γκριση  της  μεταπτυχιακς  διατριβς  απ  το  Τμμα  Πολιτικν  Μηχανικν  και  Μηχανικν 
Γεωπληροφορικς  του  Τεχνολογικο  Πανεπιστημου  Κπρου  δεν  υποδηλνει  απαραιττως  και 
αποδοχ των απψεων του συγγραφα εκ μρους του Τμματος
Ευχαριστες
Θα θελα καταρχν να ευχαριστσω ιδιατερα τον επιβλποντα καθηγητ της εργασας μου,
Δρ. Διφαντο Χατζημιτσ, Αναπληρωτ Καθηγητ και Πρεδρο στο Τμμα Πολιτικν
Μηχανικν και Μηχανικν Γεωπληροφορικς για την εμπιστοσνη που μου υπδειξε για
την ανθεση της εν λγο διατριβς, για την καθοδγηση του και τις σημαντικς πληροφορες
που μου παρεχε καθ’ λη τη διρκει της εργασας. Επιπλον, ευχαριστ την σζυγο μου
Μαρνα Κολιανδρ για την συνεχ στριξη και υπομον που υπδειξε κατ την διρκεια του
μεταπτυχιακο προγρμματος. Τλος θα θελα να ευχαριστσω το Υπουργεο Συγκοινωνιν
και ργων το Τμμα Δημοσων ργων καθς και το Δμο Πφου για τις χρσιμες
πληροφορες και διευκολνσεις που μου παρεχαν .
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
κατασκευαστικο τομα στην Κπρο. Επσης επεξγεται ο ορισμς των δημοσων
συμβσεων, η διαδικασα σναψης τους, τα εδη των συμβσεων αλλ και τα
πλεονεκτματα μειονεκτματ τους. Ακμη γινε επεξγηση των εγγρφων αλλ και των
ρων των συμβολαων. Η προσπθεια ανκτησης των πληροφοριν που αφορον τις αιτες
που οδηγονται οι εργολβοι σε καθυστερημνες παραδσεις ργων και κατ συνπεια σε
οικονομικς απαιτσεις απ το κρτος γινε μσω ερωτηματολογων αλλ και προσωπικν
συνεντεξεων. Συγκεκριμνα, μσω ερωτηματολογου δεγματος πενντα ενς (51)
εργολβων και επιβλπων μηχανικν, και μσω των προσωπικν συνεντεξεων δεκαπντε
(15) συμμετεχντων ανακτνται πληροφορες που αφορον κυρως τις αιτες οι οποες
προκαλον αργοπορημνες παραδσεις των ργων. Τα δεδομνα αναλθηκαν με το
πργραμμα Quantum (Statistical programming language). Στην συνχεια δνονται τσο τα
συμπερσματα που πρθηκαν με τη βοθεια της συγκεκριμνης ρευνας, σο και προτσεις
για αντιμετπιση και βελτωση της παροσας κατστασης στο δημσιο τομα. Τλος γινε
παρουσαση της χρσης γεωραντρ για ψηφιακ αποτπωση υφιστμενων υπηρεσιν σε
περιοχ του Δμου Πφου, με σκοπ την ανδειξη της εν λγο μεθδου για μελλοντικ
χρση.
2  Δημσιες Συμβσεις ..................................................................................................................... 17 
2.2  Διαδικασα σναψης δημοσων συμβσεων ....................................................................... 17 
2.3  Εδη Δημοσων Συμβσεων .................................................................................................. 18 
2.3.1  Ανοικτ διαδικασα ανθεσης δημοσων συμβσεων ................................................ 19 
2.3.2  Κλειστ διαδικασα ανθεσης δημοσων συμβσεων ................................................ 19 
2.3.3  Διαδικασα με διαπραγμτευση ανθεσης δημοσων συμβσεων ............................ 19 
2.3.4  Συνθεις Συμβσεις ...................................................................................................... 20 
2.3.6  Συμπρξεις Δημοσου και Ιδιωτικο Τομα ................................................................. 20 
2.3.7  Δημσια σμβαση και σμβαση παραχρησης .......................................................... 21 
2.4  Πλεονεκτματα και Μειονεκτματα των διαφρων τπων Συμβσεων ............................ 22 
2.4.1  Συνθεις συμβσεις κατασκευαστικν ργων ............................................................ 22 
2.4.2  Σμβαση τπου Μελτης – Κατασκευς ...................................................................... 22 
2.4.3  Συμπρξεις δημσιου και ιδιωτικο τομα ................................................................. 23 
2.5  γγραφα Δημοσων Συμβσεων ........................................................................................... 24 
2.6  ροι Συμβολαου .................................................................................................................. 24 
3  Μεθοδολογα ρευνας σχετικ με τους λγους που οδηγον στην καθυστρηση 
αποπερτωσης των ργων στην Κπρο. .............................................................................................. 26 
3.7  Μεθοδολογικο περιορισμο ................................................................................................ 30 
3.8  Επεξεργασα δεδομνων ...................................................................................................... 30 
3.9  Αποτελσματα ρευνας σχετικ με τους λγους που οδηγον στην καθυστρηση 
αποπερτωσης των ργων στην Κπρο. .......................................................................................... 31 
4  Γεωραντρ .................................................................................................................................... 43 
4.4  Εφαρμογς Γεωραντρ ......................................................................................................... 53 
5.1  Περιοχ μελτης ................................................................................................................... 54 
5.4  Πιλοτικ εφαρμογ  γεωραντρ .......................................................................................... 59 
6  Συμπερσματα .............................................................................................................................. 65 
7  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................................................................................................... 67 
7.1  Ελληνγλωσση ...................................................................................................................... 67 
7.2  Ξενγλωσση .......................................................................................................................... 69 
Εικνα 2-1: Τα Τσσερα βματα της διαδικασας προκρυξης διαγωνισμο. ............................ 18 
Εικνα 3-1: Τα εδη των ερευνν ................................................................................................ 27 
Εικνα 32: Ποσοτικ και ποιοτικ ρευνα. .................................................................................. 29 
Εικνα 3-4: Αναλυτικς πνακας αιτιν. ..................................................................................... 37 
Εικνα 3-5: Αναλυτικς πνακας υπηρεσιν. .............................................................................. 39 
Εικνα 4-1.: Γενικ ποψη της περιοχς 1., στην εκκλησα της Αγας Σοφας, που γιναν σαρσεις με γεωραντρ. (Πηγ: Μοροπολου et al, 2010). ....................................................... 44  Εικνα 4-2. :Διαδρομ μτρησης μκους 25 μτρων (Πηγ: Kost, 2013) ......................................   Εικνα 4-3.: Χαρτογραφικ σημεωμα γηπδου στην περιοχ Am Haldenweg (Πηγ: Kost, 2013). ........................................................................................................................................... 45 
Εικνα 4-4. : ψηφιακ αποτπωση ανμαλων ζωνν στο Αιολικ Πρκο στην Τρπολη ......... 46 
Εικνα 4-5: Μηχνημα γεωραντρ (Πηγ:GSSI UtilityScan DF ................................................ 48 
Εικνα 4-6: Ψυφιακ αποτπωση υπγειων αγογν (Πηγ: Βαρδκα, 2013) ............................ 49 
Εικνα 4-7: Αποτυπωμνη σρωση στο μνιτορ. (Πηγ: Κβουρας, 2013) ...................................   Εικνα 4-8: Γεωραντρ (Πηγ:Ventures, 2013) .......................................................................... 51 
Εικνα 5-1:Επαρχα Πφου που γιναν οι σαρσεις με γεωραντρ (Πηγ: www.hellenica.de) 54 
Εικνα 5-2: Περιοχ Μελτης 1 .................................................................................................. 55 
Εικνα 5-3: Περιοχ Μελτης 2 .................................................................................................. 55 
Εικνα 5-4: Γεωραντρ MALA που χρησιμοποιθηκε για την σρωση των υπγειων αγωγν 56 
Εικνα 5-5: Περιοχ πριν τα σρωση με Γεωραντρ .................................................................. 58  Εικνα 5-6: Σρωση υπγειων υπηρεσιν με Γεωραντρ της περιοχς που δεχνεται στην εικνα 5-5. .................................................................................................................................... 58 
Εικνα 5-7: Περιοχ Σρωσης με Γεωραντρ ............................................................................ 59 
Εικνα 5-8: Αποτελσματα για υπγειες υπηρεσες πειτα απ την σρωση .............................. 60 
Εικνα 5-9: Σρωση που υποδεικνει την παρξη αγωγο Υδατοπρομθειας ........................... 61 
Εικνα 5-10: Περιοχ Μελτης 3 ................................................................................................. 61 
Εικνα 5-11: Δεγμα πειτα απ σρωση ..................................................................................... 62 
Εικνα 5-12 Δεγμα πειτα απ σρωση ...................................................................................... 62 
Εικνα 5-13 :Περιοχ Μελτης 4 ................................................................................................. 63 
Εικνα 5-14: Εντοπισμς 3 αγωγν πειτα απ σρωση με Γεωραντρ ..................................... 64 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΝ
Διγραμμα 3-2 : Καθυστρηση σε κατασκευαστικ ργο. ............................................................ 35  Διγραμμα 3-3: Παρεμπδιση κατασκευαστικν ργων απ τις καιρικς συνθκες και τις υπηρεσες. ............................................................................................................................................ 38 
Διγραμμα 3-4: Ψηφιακ αποτπωση των υπηρεσιν. .................................................................. 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Eισαγωγ
Δυστυχς σμερα, ο κατασκευαστικς κλδος στην Κπρο περν μσα απ μια δσκολη
περοδο, καθς εναι ο κλδος που πλγηκε περισστερο απ την οικονομικ κρση και
αντιμετωπζει για πρτη φορ μετ απ πολλ χρνια ουσιαστικ πρβλημα. Τα Υπουργεα
Συγκοινωνιν και ργων και Εσωτερικν στο πλασιο της πολιτικς του κρτους για
ενσχυση της πληγεσας οικοδομικς βιομηχανας, χει προωθσει μεγλο αριθμ
σημαντικν ργων του Δημοσου μσω των αρμδιων κρατικν υπηρεσιν πως το Τμμα
Δημοσων ργων, Επαρχιακς Διοικσεις, Δημοτικς Αρχς κ.α. Παρλο που πρωταρχικς
στχος αυτς της πολιτικς εναι η μεωση των επιπτσεων της οικονομικς κρσης,
υπρχουν αρκετο παργοντες οι οποοι δυσχερανουν την υπρχουσα κατστασ, ετε με
την καθυστερημνη αποπερτωση των κατασκευαστικν ργων χοντας ως αποτλεσμα την
οικονομικ επιβρυνση του κρτους, ετε δημιουργντας συγκροσεις και προστριβς
μεταξ των αρμοδων ατμων και φορων.
Μσα στα πλασια της συγκεκριμνης μεταπτυχιακς διατριβς, χρησιμοποιντας ως κρια
μεθοδολογα την ποσοτικ ρευνα, θα γνει προσπθεια διερενησης των βασικν αιτιν της
αργοπορημνης παρδοσης ενς κατασκευαστικο ργου χοντας ως μεσο αποτλεσμα τη
συσσρευση απαιτσεων (claims).
Σημαντικ να τονισθε το γεγονς τι πντοτε με βση τα δεδομνα της Κυπριακς
πραγματικτητας θα γνει λεπτομερς επεξγηση της διαδικασας προσφορν η οποα
ακολουθεται για την κατοχρωση και συνεπς την ναρξη των κατασκευαστικν ργων.
Ακμη, θα αναλυθον τα εδη των συμβολαων τα οποα χρησιμοποιονται στον Κυπριακ
δημσιο τομα. Η εν λγω επεξγηση αποτελε χρσιμο εργαλεο για να μπορσει κποιος
να αντιληφθε τα πιθαν κεν που υπρχουν στα γγραφα και την διαδικασα προσφορν,
τσι στε να εναι εφικτ η βελτωση και αναθερηση τους.
Τλος, ιδιατερη σημασα θα δοθε στους τρπους μεωσης του αριθμο των απαιτσεων
που προκπτουν στον κατασκευαστικ τομα, εισγοντας να γγραφα αποτπωσης των
υπγειων αγωγν στα τεχη των δημοσων προσφορν χρησιμοποιντας ξυπνες τεχνικς
ανκτησης πληροφοριν μσω του γεωραντρ.
1.1 Χαρακτηριστικ του κατασκευαστικο τομα στην Κπρο
Στο κεφλαιο αυτ γνεται μια συνοπτικ παρουσαση της ιστορικς εξλιξης του τομα των
κατασκευν και της συνεισφορς του στην Κυπριακ οικονομα. Σκοπς αυτο του
κεφαλαου εναι να υπογραμμσει το μγεθος και τη σημασα του κατασκευαστικο τομα
για το νησ αυτ, τσι στε να επισημανθε η ανγκη εξλειψης των παραγντων που τον
μαστζουν.
Αμσως μετ την τουρκικ εισβολ του 1974 και τον εκτοπισμ σημαντικο αριθμο
Ελληνοκυπρων απ τις περιουσες τους, υπρξε μεση ανγκη δημιουργας υποδομν για
ικανοποηση των μεγλων στεγαστικν αναγκν που προκυψαν. Σμφωνα με το (build up
skills, 2012), αποτλεσμα της ανγκης αυτς, ταν η ανπτυξη του τομα των Κατασκευν
με αποτλεσμα το 1980 η συνεισφορ του τομα των Κατασκευν στο ΑΕΠ (Ακαθριστο
Εγχριο Προν) να ανλθει στο 14%. Μετ το 1980, παρατηρθηκε σταδιακ μεωση της
συνεισφορς του τομα, λγω της ικανοποησης των συσσωρευμνων οικιστικν αναγκν
αλλ και της ανπτυξης λλων τομων, ιδιατερα τις Υπηρεσες. τσι, η συνεισφορ του
τομα στο ΑΕΠ μειθηκε στο 10% το 1990 και παρμεινε περπου στα δια εππεδα μχρι το
2000 (9,7%). Το 1999 εξ αιτας της απαλλαγς απ τους περιορισμος διακνησης
κεφαλαων και η διαφαινμενη νταξη της Κπρου στην Ευρωπακ νωση, σε συνδυασμ
με τα συνεχιζμενα ευνοκ μακροοικονομικ δεδομνα που παρουσαζε η Κυπριακ
Δημοκρατα , συντειναν μετπειτα στην αξηση της ζτησης κατοικιν απ το εξωτερικ.
Ακμη συντεινε η απελευθεροποηση των επιτοκων και η επκταση των ορων δανεισμο
χοντας ως αποτλεσμα τη μεωση του κστους δανειοδτησης, κτι που δημιοργησε τις
προποθσεις για την αγορ εξοχικς κατοικας απ ξνους και την απκτηση δετερης
κατοικας απ Κπριους.
Σμφωνα με την στατιστικ υπηρεσα, οι συνθκες αυτς οδγησαν στη σταδιακ αξηση
της συνεισφορς του κατασκευαστικο τομα στο ΑΕΠ απ 9,7% το 2000 στο 11,7% το
2008. Η παγκσμια οικονομικ κρση βρκε τον τομα των Κατασκευν σε φση ντονης
δραστηριοποησης με την κατασκευ και προσφορ οικιστικν μονδων σε μεγλους
αριθμος. Η δραστικ μεωση της ζτησης που παρατηρθηκε την αμσως επμενη τριετα
(2009-2011) πληξε σοβαρ τον τομα των Κατασκευν, με αποτλεσμα τη μεωση της
 
Εικνα 1-1: Συνεισφορ του τομα των Κατασκευν στο ΑΕΠ την περοδο 2000-2011 (Πηγ:Build up Skills, 2012) 
Με βση την ιστορικ αναδρομ στην εξλιξη του κατασκευαστικο τομα στην Κπρο,
διαφανεται η σταδιακ ανκαμψη του, αλλ και η φεση του κατ την περοδο της
οικονομικς κρσης. Σε με περοδο που η πλειοψηφα των επαγγελμτων υφσταται κμψη,
και οι καταστσεις εναι εκτς ελγχου, το λιγτερο που θα μποροσε να γνει εναι να μην
δυσχερανεται ο συγκεκριμνος τομας με γραφειοκρατικς κωλυσιεργες και διαμχες εξ
αιτας ασυνεννοησιν και λανθασμνων εκτιμσεων.
2 Δημσιες Συμβσεις
2.1 Tι εναι ργο
ργο (Project) σμφωνα με το Γενικ Λογιστριο της Δημοκρατας (2008), ορζεται γενικ
ως «µα προσωριν προσπθεια που αναλαμβνεται για την παραγωγ ενς μοναδικο
αποτελσματος». Πιο συγκεκριμνα, ργο υφσταται µνον αφο ληφθε απφαση να
αντιμετωπιστε µα συγκεκριμνη ανγκη, ταν υπρξει διαθσιµη χρηματοδτηση για να
υποστηρξει την εκτλεσ του και ταν υπρξουν καλς ορισμνοι µετρσιµοι σκοπο και
στχοι. να ργο χει µα καθορισμνη αρχ (την γκριση, απφαση να προχωρσει) και
να καθορισμνο τλος (την επτευξη των σκοπν και στχων). Το κθε ργο χει τις δικς
του ιδιαιτερτητες. Παρλα αυτ, λα τα ργα χαρακτηρζονται απ κποιες ομοιτητες
υψστης σημασας για την επιτυχα τους, πως:
Σαφς και σωστ ορισμνο αντικεμενο το οποο να χει τη δυναττητα να
ολοκληρωθε σε συγκεκριμνο χρονικ διστημα.
Ξεκθαρη προθεσμα απ λα τα εμπλεκμενα μλη και υπηρεσες για την
επτευξη των αποτελεσμτων.
Διαθσιµοι προι για την επτευξη των αποτελεσμτων του ργου.
Ιδιοκττη του ργου ο οποος αναμνει την γκαιρη παροχ των αποτελεσμτων,
εναι υπεθυνος για τη διαχεριση της επνδυσης, αναλαβανει λα τα σχετικ
ξοδα και εναι υπεθυνος για την ασφαλ λειτουργα του ργου.
Καταρτισμνη και μπειρη ομδα ργου.
Προκαθορισμνες διαδικασες που υπκεινται σε σαφ διαχεριση και εναι
κατλληλες για την κλµακα και την πολυπλοκτητα του ργου.
2.2 Διαδικασα σναψης δημοσων συμβσεων
Οι δημσιες συβσεις στην Κπρο αποτελον καθοριστικ ρλο για την κατασκευ ργων.
Η χρση δημοσων συμβσεων χει ως κριο σκοπ της, την ομαλ διεκπεραωση των
συμφωνηθντων μεταξ των εμπλεκομνων σ να κατασκευαστικ ργο.
Το υφιστμενο εππεδο σναψης συμβσεων εκ μρους του Δημοσου ασκε σημαντικ
επδραση στην οικονομα του νησιο σε διαφρους τομες νας εξ αυτν, ο κατασκευαστικς
τομας.
Οι δημσιες συμβσεις αποτελονται απ πληθρα εγγρφων τσι στε να μην αφνουν
περιθριο παρεξηγσεων. Αξιοσημεωτο το γεγονς τι τα γγραφα που περιλαμβνονται
στη διαδικασα προκρυξης διαγωνισμν για την ανθεση ργου, εναι συγκεκριμνη αλλ
χι και απλ. πως φανεται στην εικνα 2, τα βασικ βματα προκρυξης διαγωνισμο
εναι η προετοιμασα εγγρφων, ενργειες δημοσιτητας, διθεση εγγρφων διαγωνισμο
 
 
Σμφωνα με τον Μιχαηλδη (2010), τα συμβλαια αυτ, πρπει να δνουν σαφες και
αναλυτικς πληροφορες για το αντικεμενο της σμβασης που πρκειται να ανατεθε, εν
ταυτχρονα πρπει να περιγρφονται ο σκοπς, οι στχοι της, αλλ και ο χρνος παρδοσης.
Παρλληλα, τα γγραφα πρπει να πληροφορον για τη δυναττητα και τον τρπο
συμμετοχς των ενδιαφερομνων Οικονομικν Φορων αλλ και για τον τρπο αξιολγησης
τους. Την δια στιγμ, πρπει να καθορζουν τη διαδικασα ανθεσης της σμβασης, τη
διαδικασα αξιολγησης των προσφορν και τα κριτρια επιλογς και ανθεσης της
σμβασης. Τλος, πρπει να καθορζουν τους ρους συνεργασας για την εκτλεση της
σμβασης και να προσδιορζουν τσο τους ειδικος ρους (αξα, χρνο, διαδικασα
παραλαβς και πληρωμς κτλ) σο και τους γενικος ρους (εγγυσεις, υπεργολαβα,
υποχρεσεις συμβαλλομνων, καταγγελα σμβασης κτλ.
2.3 Εδη Δημοσων Συμβσεων
Οι δημσιες συμβσεις στην Κυπριακ Δημοκρατα χωρζονται σε τρα εδη σον αφορ την
ανθεση τους:
Διαδικασα με διαπραγμτευση ανθεσης δημοσων συμβσεων
2.3.1 Ανοικτ διαδικασα ανθεσης δημοσων συμβσεων
Ανοικτ διαδικασα, πρκειται για διαδικασα ενς σταδου, βσει της οποας οποιοσδποτε
οικονομικς φορας μπορε να υποβλει προσφορ για μα σμβαση. Εδ δεν λαμβνονται
μτρα απ την αναθτουσα αρχ σον αφορ τη μεωση του αριθμο των προσφορν για
περαιτρω εξταση των οικονομικν φορων που υποβλουν τις προσφορς. Οι
συγκεκριμνες συμβσεις γνονται στα πλασια ανοικτο διαγωνισμο. Η ανοικτ διαδικασα
ανθεσης δημοσων συμβσεων θεωρεται η ιδανικ για μικρ κατασκευαστικ ργα.
(Γενικ Λογιστριο Δημοκρατας, 2008)
2.3.2 Κλειστ διαδικασα ανθεσης δημοσων συμβσεων
Ανοικτ διαδικασα, πρκειται για διαδικασα δο σταδων σε αντθεση με την ανοικτ
διαδικασα η οποα εναι ενς σταδου. Η κλειστ διαδικασα ανθεσης δημοσων
συμβσεων μπορε να φανεται πιο απαιτητικ σε σγκριση με την ανοικτ διαδικασα, εξ
αιτας των δο σταδων, παρλα αυτ μως σε βθος χρνου, εναι λιγτερο εντατικ, καθς
τενουν να υπρχουν λιγτερες προσφορς προς αξιολγηση κατ τη διαδικασα αναλυτικς
τεχνικς αξιολγησης, δηλ. στο δετερο στδιο.
Το πρτο στδιο της κλειστς διαδικασας εναι σντομο και συνοπτικ, χωρς να απαιτε
την υποβολ αναλυτικν κοστολογσεων μεθοδολογιν εκ μρους των υποψηφων. Οι
αναθτουσες αρχς μσω της δημοσευσης στην Επσημη Εφημερδα της Ευρωπακς
νωσης ορζουν τις απαιτσεις της σμβασης, μσω της οποας οι συμμετχοντες
υποβλλουν τις απαρατητες αιτσεις. Οι σχετικς πληροφορες που πρπει να υποβληθον
εναι δυνατν ετε να υποδεικνονται στην Προκρυξη Διαγωνισμο ετε να ζητονται με τη
μορφ αναλυτικο ερωτηματολογου.
πειτα στο δετερο στδιο της διαδικασας, αποστλλονται σε λους τους οικονομικος
φορες που περιλαμβνονται στον περιορισμνο κατλογο, τα γγραφα της Πρσκλησης
Υποβολς Προσφορν. Η κλειστ διαδικασα ανθεσης δημοσων συμβσεων θεωρεται η
ιδανικ για μεγλα κατασκευαστικ ργα και σε περιπτσεις που υπρχουν αυξημνα
εππεδα κινδνου (Γενικ Λογιστριο Δημοκρατας, 2008)
2.3.3 Διαδικασα με διαπραγμτευση ανθεσης δημοσων συμβσεων
Σμφωνα με την ισχουσα νομοθεσα, οι Αναθτουσες Αρχς πρπει να εφαρμζουν την
ανοικτ και την κλειστ διαδικασα για την ανθεση των δημοσων συμβσεων. Η χρση
της διαδικασας με διαπραγμτευση εναι δυνατ μνον υπ ειδικς συνθκες, που ορζονται
απ το νμο.
2.3.4 Συνθεις Συμβσεις
Σημαντικ να τονιστε το γεγονς τι οι συνθεις συμβσεις κατασκευαστικν ργων
χωρζονται σε:
Σμβαση στη βση μοναδιαων τιμν
Σμβαση στη βση κστους και ποσοστο κρδους
Η σμβαση για να κατ’ αποκοπ ποσ, μπορε να προβλπει προσμετρημνες και
καθορισμνες απ πριν τις ποστητες οι οποες περιλαμβνονται σε δελτα ποσοττων
ακμη μπορε να μην προβλπει τις ποστητες. πως και να χει, σε λες τις περιπτσεις,
εναι εκτελεστικ υποχρωση του εργολβου τα σχδια και οι προδιαγραφς.
Σχετικ με τη σμβαση στη βση μοναδιαων τιμν θα μποροσε να ειπωθε τι εναι η
σμβαση σμφωνα με την οποα ο εργολβος αναλαμβνει να αποπερατσει ργα και να
πληρωθε σμφωνα με τις μοναδιαες τιμς.
σον αφορ τη σμβαση στη βση κστους και ποσοστο κρδους ονομζεται η σμβαση
με βση την οποα ο εργολβος αναλαμβνει να συμπληρσει εργασες και να πληρνεται
με βση το πραγματικ κστος των εργατικν και υλικν που θα υποστε και με βση να
ποσοστ για να καλψει γενικ ξοδα και κρδος.
2.3.5 Σμβαση Τπου Μελτη-Κατασκευ
Στη Σμβαση τπου μελτη κατασκευ ο εργολβος αναλαμβνει να σχεδισει και
ακολ&omicr