Διπλωματική...

Click here to load reader

 • date post

  18-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Διπλωματική...

 • 1

  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΔΔιιππλλωωμμααττιικκήή ΕΕρργγαασσίίαα Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών

  ΣΣττααττιισσττιικκέέςς ΜΜέέθθοοδδοοιι ΑΑννάάλλυυσσηηςς ΠΠεειιρρααμμααττιικκώώνν ΔΔεεδδοομμέέννωωνν

  ΑΑθθααννάάσσιιοοςς ΔΔρρόόσσοοςς

  Πάτρα 2008

 • 2

  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

  Πρόγραμμα Σπουδών

  Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών

  Σύμβουλος Καθηγητής : ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ

  Διπλωματική Εργασία του

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β. ΔΡΟΣΟΥ

  Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων

  ΠΑΤΡΑ 2008

 • 3

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ .................................................................................................................. 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ον : ΠΙΘΑΝΟΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ................................... 8 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ......................................................................................................... 8

  1.1 Η έννοια της πιθανότητας .......................................................................... 8 1.1.1 Κλασσικός Ορισμός της Πιθανότητας ( Από τον DE MOIVRE) ..... 8 1.1.2 Eμπειρικός ορισμός Πιθανότητας (Από τον Von Mises) .................. 9 1.1.3 Μαθηματικός Ορισμός της Πιθανότητας (Από τον Kolmogorov )10 1.1.4 Υποκειμενική η Μπευζιανή (Bayesian ) έννοια της Πιθανότητας (Από τον Bayes) ................................................................................................. 11

  1.2 Tυχαίες Μεταβλητές ................................................................................. 19 1.3 Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας....................................................... 21 1.4 Προσδοκώμενη τιμή - Μεταβλητότητα ................................................. 24 1.5 Γραμμικές συναρτήσεις τυχαίων μεταβλητών ......................................... 28 1.5 Συναρτήσεις τυχαίων μεταβλητών .......................................................... 31

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ον : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ...................................... 34 ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ........................................................................................................... 34

  2.1 Εισαγωγή ..................................................................................................... 34 2.2Συλλογή δεδομένων .......................................................................................... 35 2.3 Ταξινόμησης δεδομένων ............................................................................... 35

  2.3.1 Παράσταση με την βοήθεια Πίνακα ............................................... 36 2.3.2Γραφική παράστασις ................................................................................. 38 2.3.3 Μορφές κατανομών δεδομένων ........................................................ 40

  2.4 Χαρακτηριστικές τιμές δεδομένων .......................................................... 41 2.4.1 Χαρακτηριστικές τιμές θέσης ................................................................ 42 2.4.2 Χαρακτηριστικές τιμές διασποράς ....................................................... 44

  2.5 Συνδιασπορά ............................................................................................... 48 2.6 Συσχέτιση .................................................................................................... 50 2.7 Ροπές μεγαλύτερης τάξης ................................................................... 51

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : BΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ .................. 56 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ....................................................................................................... 56

  3.1 Εισαγωγή .................................................................................................... 56 3.2 Διωνυμική Συνάρτηση Πιθανότητας ...................................................... 56 3.3 Πολυωνυμική Συνάρτηση Πιθανότητας ................................................. 60 3.5 Συνάρτηση Πιθανότητας Poisson ........................................................... 62 3.6 Κανονική Συνάρτηση Πιθανότητας ........................................................ 65 3.6 Ομοιόμορφη Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας .............................. 68 3.7 Kατανομή Γ ................................................................................................... 69 3.8 Κατανομή 2Χ ................................................................................................ 70 3.9 Κατανομή STUDENT ................................................................................... 72 3.10 Ασυμπτωτική Συμεριφορά Κατανομών ................................................. 74

  4ον ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΣΦΑΛΜΑΤΑ ....................................................................... 75 4.2 O Νόμος των Μεγάλων Αριθμών ............................................................. 75 4.3 Η έννοια του σφάλματος της μέτρησης .................................................. 77 4.4 Συστηματικά και τυχαία σφάλματα ......................................................... 78 4.5 Γιατί τα σφάλματα ακολουθούν συνήθως κανονική κατανομή. ............ 79

 • 4

  4.6 Βασικές αρχές της θεωρίας των σφαλμάτων ........................................... 82 4.7 Συμβατική και Bayesian ερμηνεία των μετρήσεων .................................. 83 4.8 Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις ................................................................. 87 4.9 Απόρριψη αποτελεσμάτων ..................................................................... 91 4.10 Μέσο βεβαρημένο άθροισμα μετρήσεων .................................................... 91 4.11 Διάδοση Σφαλμάτων .................................................................................... 92 4.12 Συστηματικά σφάλαματα ............................................................................ 95

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο . ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ............. 98 ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ................................................................ 98

  5.1 Εισαγωγή ......................................................................................................... 98 5.2 Διακριτική Ικανότητα των Μετρητικών Διατάξεων .............................. 99 5.3 Αποδοχή και Αποδοτικότητα της Μετρητικής διάταξης .................... 103 5.4 Ολοκλήρωση Monte Carlo ...................................................................... 105

  5.4.1 Εισαγωγή ................................................................................................ 105 5.4.2 Τυχαίοι αριθμοί ................................................................................ 106 5.4.3 Ολολήρωση Monte Carlo ............................................................... 107

  5.5 Προσομοίωση Φαινομένων με τη Μέθοδο Μonte Carlo ...................... 114 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ........................................... 122

  6.1 Εισαγωγή .................................................................................................. 122 6.2 Ιδιότητες Εκτιμητών .............................................................................. 124

  6.2.1 Συνέπεια ( Consistency) ........................................................................ 124 6.2.2 Προκατάληψη (Bias) .......................................................................... 126 6.2.3 Αποδοτικότητα ................................................................