Merged document 61

download Merged document 61

of 8

Embed Size (px)

Transcript of Merged document 61

 • izk'kk@ fl UflU fl UU S U fl fl U U U U , U Ufl fl Ufl U U U , U U ( fl) U UflU U U

  UflU U U U

  U , U

  U SC fl

  fl fl UUflU U U fl fl , UU flU U U,U fl U U U

  flUD fl fl UflU fl fl fl , fl U U U Ufl, U flfl

  U U U U U (fl) fl S flflS fl U , U SflUU U U fl SflU U

  izk'kk@ fl L U fl U U U U U U U USU mU U U U

  , ,

  U L U U

  fl g U U U U UU U USU U fl fl fl UU U fl U wy U U yw, U L , wy U M U izk'kk@

  Uc U fl fl Ufl

  Ufl U S flU U U U U | fl fl U U flQ U U U U Ufl UU U , flU S UU U U fl M ^ U U U U

  [kcj foLrkj ls i`"B 8 ij

  fdsV txr ds dIrkuksa esa dksgyh loZJs"B% lkSjHk[kcj foLrkj ls i`"B 8 ij

  fczVsu esa ;g esjh vafre izLrqfr gksxh% vk'kk Hkkslys

  laf{kIr

  vkt ekSle foHkkx ds vuqlkj

  vkleku lkQ jgsxkA

  vkt dk ekSle

  vesheeue kes heOeeveceb$eerheeb[ keer heerSceceesoer mes cegueekeeleizk'kk@ veF& efouueer ~ vesheeue kes

  heOeeveceb$eer heeb[ eej efoJemeere oewjshej Yeejle DeeS nw~ MegeJeej keesGvnesves nwojeyeeo neGme ceWheOeeveceb$eer vejW ceesoer mes cegueekeelekeer~ Fmemes henues je^heefle YeJevehengbeves hej Gvekee YeJe mJeeieleefkeee ieee~ yelee oW efke enGvekeer henueer efJeosMe ee$ee nw DeewjFme oewjeve Jen efhe#eere mebyebOeeW keescepeyetle kejves kes GsMe mes keF&cegeW hej eee& kej mekeles nQ~ heeb[Deheveer helveer meerlee, efJeosMe ceb$eerhekeeMe MejCe cenle, YeeweflekeDeOeejYetle mebjevee Deewj heefjJenveceb$eer jcesMe uesKeke kes meeLe Yeejleoewjs hej DeeS nQ~ heeb[ jefJeJeej keesJeeheme vesheeue kes efueS jJeevee nespeeSbies~ Fmemes henues iegJeej keesefouueer hengbeves hej peneb efJeosMeceb$eer meg

 • 2 ifjp; VkbEl] fnYyh] 'kfuokj 17 flrEcj] 2016 O;kikj ifjp;

  fctusl txryeerSmeSveSue ves hesMe efkeee veee

  Deveefueefces[ yee@[yeQ[ hueeve,tsafl;ka@ veF& efouueer ~ Yeejle mebeej efveiece efueefces[ ves Ske Deewj

  veee Deveefueefces[ yee@[yeQ[ hueeve hesMe efkeee nw~ yeerSmeSveSue ves Fmehueeve kees yeeryeerpeer kee@cyees etSue[er 1199 veece efoee nw~ Fme hueeve keslenle kemceme& kees 2 SceyeerheerSme keer mheer[ nj mecee efceuesieer~ Fmemheer[ ceW efkemeer lejn kee keesF& yeoueeJe hetjs cenerves veneR nesiee~ FmekesDeueeJee osMeYej ceW ceewpeto meYeer vesJekeme& hej kee@ue kejves kes efueS efkemeerlejn kee keesF& hewmee veneR osvee nesiee~ kebheveer ves kene nw Fme hueeve keslenle keveskeMeve uesves hej efkemeer lejn keesF& Fbme@uesMeve eepe& Yeer veneR osveenesiee~ hueeve kes Devegmeej ieenkeeW hej Deheuees[ Deewj [eGveuees[ keer keesF&efueefce veneR nesieer~ Deve kebheefveeeb Hesej etmespe hee@efuemeer Deheveeleer nQ efpe-mekes lenle [eGveuees[ Deewj Deheuees[ keer efueefce Kelce nes peeves kes yeeomheer[ kece nes peeleer nw~ kebheveer ves Fme mkeerce kes lenle Ske, oes Deewjleerve meeue kee hetje hesceW kejves kee Dee@hMeve Yeer efoee nw, efpememes ieenkeuebyes mecee leke Gmekes meeLe peg[s jnW~ Fmekes efueS 1 meeue kee hesceW13189 heS, oes meeue kes efueS 25179 heS Deewj 3 meeue kesefueS 35970 heS kee Yegieleeve kejvee nesiee~

  yeQeEkeie keejesyeej ceW Glejsieer nerjes ieghe,tsafl;ka@ cegbyeF& ~ nerjes ieghe yeQeEkeie keejesyeej ceW Glejves keer leweejer

  kej jne nw~ nerjes ceeses kes esejcewve heJevekeeble cegbpeeue ves yeleeee efke FmekesefueS peuo Jees efjpeJe& yeQke ceW Depeea oWies~ JeneR nerjes efHevekee@he& ves osMe ceWDeheveer pe[W cepeyetle kejves keer efoMee ceW Ske ye[e Sueeve efkeee~ DeheveerefJemleej eespeveeDeeW kes lenle kebheveer ves Ske npeej kejes[ heS pegeS nQ~kebheveer Fme hewmes kee Fmlesceeue keneb kejsieer Fme hej kebheveer kes pesSce[erDeewj meerF&Dees DeefYeceveg cegbpeeue ves kene efke Fme jkece ceW DeeOes mes peeoeFvJesmceW 570 kejes[ heS efeme kewefheue ves efkeee nw~ Fmekes meeLe-meeLe esef[ megF&me ves 132 kejes[ heS Deewj nerjes ieghe ves 300 ke-jes[ nerjes efHevekee@he& ceW ueieeves kee Sueeve efkeee nw~ nerjes efHevekee@he& Fmehewmes kee Fmlesceeue Deheves hees[ke hees&Heesefueees kees ye{eves Deewj veF&skeveesuee@peer ueeves ceW kejsieer~

  efjkee@[& TbeeF& hej hengbe mekelee nwKeeeeVe Glheeove ke=ef

 • ifjp; C;wjks@ veF& efouueer ~efouueer cesb efekeveiegefveee Deewj [sbietkee Deelebke kece nesves kee veece veneRues jne nw~ Fve oesveesb yegKeejesb mescejves keeueesb keer mebKee 30 nes ieF&nw~ Fve oesveesb yeerceeefjeesb kes kejerye2,800 ceeceues meeceves DeeS nwb~oef#eCeer efouueer kes 75 meeue kesSke keefe keer efekeveiegefveee keerkepen mes Deepe ceewle nes ieF&, efpe-memes Fme yeerceejer mes cejves keeueesb keermebKee 12 nes ieF&~ pes [er ceoevekeer iegkeej kees mej iebieejeceDemheleeue (SmepeerDeejSe) cesb ceewlenes ieF&~ Demheleeue cesb efheues eejefoveesb cesb heebe ueesie Fme yeerceejer keerYesb e{ egkes nwb~ Demheleeue kesDeefOekeeefjeesb ves kene nw efkekeeuekeepeer Fueekes kes jnves keeuescejerpe kees 12 Deiemle keer jele keesDemheleeue cesb Yeleer& kejeee ieee Lee~cejerpe kees yegKeej Lee, "b[ ueie jnerLeer Deewj Mejerj hej metpeve Skebekelles Les~ ken ceeeuee@e[ceesveesmeeFefke uetefkeefceee kes Yeer

  cejerpe Les~ DeefOekeeefjeesb kes Devegmeejcejerpe ves megyen n yepekej 45efceve hej oce lees[ efoee~ Fmemecee Demheleeue cesb efekeveiegefveee kes23 cejerpe Yeleer& nwb efpevecesb mes oeskees DeeF&meeret cesb jKee ieee nw~Demheleeue kes DeefOekeeefjeesb vesyeleeee efke efekeveiegefveee mes cejveskeeues meYeer heebeesb cejerpe yegpegie& LesDeewj Demheleeue cesb [sbiet kee Yeer Skecejerpe Yeleer& efkeee ieee nw, uesefkeve[sbiet mes Demheleeue cesb efkemeer keer ceewlevenerb ngF& nw~ mej iebieejece Demheleeue

  ves kene efke keneb Fme ceewmece cesb Deyeleke efekeveiegefveee kes 100 peyeefke[sbiet kes 39 cejerpe Yeleer& efkeS ieSnwb~ Scme ves keue Ske mebefoiOeceeceues keer hegef

 • -Heceeso Yeeie&JeGej keesefjee ves 10 meeue cesb

  HeebeJeeb HejceeCeg Hejer#eCe efkeee nw~en Hejer#eCe osMe kes 68 JessbmLeeHevee efoJeme kes ceewkes Hej efkeeeieee~ Fme Hejer#eCe kes yeeo ogefveeekeer ceneMeefkeleeesb mes yesHejJeen Gejkeesefjee ves meHeue Hejer#eCe HejKegMeer peleeles ngS kene nw efke DeyeFme yeele keer Hegef

 • ,tsafl;ka@ ueKeveT,meceepeJeeoer heeea keer eeoJe kesheefjJeej kee efmeeemeer mebkemeguePeves kee veece ner veneR ues jnenw~ heosMe DeOe#e mejkeej ceW ceb$eerheo mes efMeJeheeue kes FmleerHes mesefmeeemeer mebke Deewj ienje ieee nw.

  mehee ceW eue jne en Ieceemeeveheeea ee mejkeej kee ve neskejheeefjJeeefjke efJeJeeo nw~ FmekeeKegueemee iegJeej Meece kees nes ieee,peye efMeJeheeue eeoJe ves heosMeDeOe#e Deewj DeefKeuesMe mejkeej ceWceb$eer heo mes FmleerHee os efoee.cegKeceb$eer DeefKeuesMe eeoJe Deewjmehee ecegKe cegueeece eEmen eeoJe vesGvekee FmleerHee veecebpetj kej efoee.heesHesmej jeceieesheeue eeoJeDeefKeuesMe kes meceLe&ve ceW Ke[s efoKesDeewj GvneWves meejs Hemeeo keer pe[Decej eEmen kees yeleeee efMeJeheeueeeoJe ves hesme keebHeWme ceW FmekeeyeeeJe efkeee~

  Gmekes yeeo peye cegueeece eEmeneeoJe ueKeveT hengbes DeewjefMeJeheeue mes cegueekeele keer~ Fmekesyeeo osj Meece Ske Deewj yew"ke ngF&~Gmekes yeeo cegueeece DeefKeuesMe mesYeer efceues. Fve meye kes yeereefMeJeheeue ves heeea kes meYeer heoeWDeewj mejkeej mes FmleerHee osves keerIees

 • izd`fr dk LoxZ vkSjlriqM+k dh jkuh & ipe
 • ifjp; VkbEl] fnYyh] 'kfuokj 17 flrEcj] 2016 7ns'k&fons'k

  nebiekeebie ceW hetefCe&cee GlmeJe kes oewjeve efJekeesefjee heeke& ceW mepeeS ieS ueeuesve~ en GlmeJe eerveer keesefjeeF& Deewj efJeeleveeceer ueesie ceveeles nQ~ Fme ceneslmeJe keesebcee ceneslmeJe ee ebcee keske ceneslmeJe kes he ceW peevee peelee nw~ (heeses-F&SceSme)

  hesefjme ceW ece keevetve kes efJejesOe heoMe&ve kes oewjeve heoMe&vekeeefjeeW Deewj hegefueme kes yeere ceWmebIekSrk

  gScrqYyk dks vkradh ?kksf"kr ughafd;k tkuk jgL;% Hkkjr

  keeTMegbie leeFJeeve ceW DeeS Fme meeue kes meyemes MeefeMeeueer letHeeve ceWjeleer kes keejCe keF& ogkeeve cekeeve OejeMeener nesieS~ Ske mLeeveere efveJeemeer Deheveer ogkeeve kes ceueyes ceW hemeer Deheveer keej kees osKeles ngS~ (heeses-F&SceSme)

  ceskeeT ceW cespes Mees kes oewjeve Deeke

 • [ksy@ckWyhoqM8 ifjp; VkbEl] fnYyh] 'kfuokj 17 flrEcj] 2016

  yeepeerue kes efjees [s pesvesefjees ceW Deeeesefpele efjees 2016 hesjeDeesueeEheke ceW 400 ceerj-er44 kes Debeflece ejCe ceW hengbes heg