Merged document 32

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Merged document 32

 • izk'[email protected]

  U U U u U U UU U fl U U f R U fl fl

  U UU U -l U U U -wv| U U U U fl U SC U UU U U US U U U U U U, fl , Ufl fl fl U U U

  U UU w-wz U U fl U, , fl fl |} fl U flU fl U U MU fl, U U U U U fl , U fl

  fl fl U , fl U U fl U fl U fl fl U U flUU U U U flUU U, U U U Q fl U U U U fl U

  [kcj foLrkj ls i`"B 8 ij

  rUe; ds etkd ij cksyha fiz;adk[kcj foLrkj ls i`"B 8 ij

  vesfjdk ykSVus dk dksbZ bjknk ugha lc vQokg% ujfxl

  laf{kIr

  vkt ekSle foHkkx ds vuqlkj

  vkleku lkQ jgsxkA ekSle

  lqgkouk jgsxkA

  vkt dk ekSle

  cegcyeF& keer DeeoMe&Fceejle hej mesvee

  kee keypeeizk'[email protected] veF&efouueer ~ cegcyeF& keer

  efJeJeeoemle DeeoMe& Fceejle kees mesveeMegeJeej kees keW mejkeej keer lejHemes Deheves keypes ceW uesves pee jner nw~22 pegueeF& 2016 kees megveJeeF& kesyeeo megheerce kees& ves keW mejkeej keesDeeosMe efoee Lee efke peye lekemeesmeeeer keer mhesMeue ueerJe efheerMevehej Debeflece Hewmeuee veneR Deelee leyeleke Jen Fmes Deheves keypes ceW ues DeewjKeeue jKes efke keesF& Fme hej DeJewOekeypee veneR kej heeS~ Fmekes henues29 Dehewue 2016 kees [email protected] neF&kees& ves Fceejle kees efiejeves keeDeeosMe efoee Lee, efpemekes efJejesOe ceWDeeoMe& neGeEmeie meesmeeeer vesmegheerce kees& mes iegnej ueieeF& nw~ kee-sueeyee ceW mesvee keer peceerve hej yeveer31 cebefpeuee Fceejle DeeoMe& neGeEmeiemeesmeeeer hej efveecees ceW nsjHesj kejefvecee&Ce kejves kee Deejeshe nw~

  ewefjer kes efueSkeesF& efveJesMe veneRkejlee: pesueerizk'[email protected] veF&efouueer ~ kesvere

  efJee ceb$eer DeCe pesueer vesMegeJeej kees ueeskemeYee ceW yeleeeeefke keesF& Yeer ewefjer kes efueSefveJesMe veneR kejlee~ efJeosMeeW mesSHe[erDeeF& kes yeoues ceW ueeYeebMeDeewj Deve hetbpeeriele ueeYeeW kes heceW efJeosMeer efveJesMekeeW kees oer peevesJeeueer jeefMe kes mebyebOe ceW heMvekeeuekes oewjeve meomeeW kes meJeeue keeGej osles ngS GvneWves kene efke peeskeesF& Yeer Jeefe efveJesMe kejlee nw,eens Iejsuet mlej hej nes ee efJeosMeermlej hej, Jen ueeYeebMe ee Devepees Yeer Meguke yevelee nw Jen een-lee nw~ efJee ceb$eer ves kene, keesF& Yeerewefjer kes efueS efveJesMe veneR kejlee~

  veF& efouueer ceW kesvere Menjer efJekeeme ceb$eer JeQkeee veee[t DeefOekeeefjeeW mes yeeleeerle kejles ngS~ (heeses-F&SceSme)

  o"kZ%& 13 ] vad%& 060fnYyh& 'kfuokj] 30 tqykbZ] 2016i`"B& 8

  DL (E)No:- 20/5049/2016-18

  RNI No. DELHIN/2004/13033

  ewY;%& 1-00 #i;k

  internet edition :- website:-www.parichaytimes.com

  fnYyh] mkj&izns'k] gfj;k.kk] e;&izns'k] mkjkapy iatkc Nkhlx

 • 2 ifjp; VkbEl] fnYyh] 'kfuokj 30 tqykbZ] 2016 O;kikj ifjp;

  fctusl txrofj;k xzqi dh VsDuksykWth ,.M

  osclkbV dk 'kqHkkjaHk,tsafl;[email protected] ubZ fnYyh ds gksVy v'kksdk esa dsanzh; jsyea=h Jh

  lqjs'k izHkq] us ofj;k MhdEiksft'ku lksY;q'ku ohMh,l dhosclkbV dk 'kqHkkjaHk fd;kA bl volj ij dsanzh; y?kq m|ksxjkT;ea=h] Jh gjhHkkbZ ih-pkS/kjh] xqtjkr 'khi ,.M owy MoyiesaVdkWiksZjs'ku ds ps;jeSu Jh Hkou HkjokM+] lfgr dbZ inkf/kdkjhx.kHkh mifLFkr FksA ofj;k xzqi ds v/;{k Jh fgeka'kq ofj;k us crk;kfd iz/kkuea=h Jh ujsanz eksnh ds LoPNrk vfHk;ku ,oa mldsfunku gsrq ofj;k xqzi us ohMh,l dh osclkbV ykap dhA

  [email protected] ves DeeFef[ee keeGej kee DeefOeienCe efkeee,tsafl;[email protected] veF& efouueer ~ ef[efpeue heeweesefieefkeeeW keer hesMekeMe kees

  ye{eves kes GodosMe mes [email protected] mesJee #es$e keer hecegKe kebheveer [email protected] Decesefjkee keer kebheveer DeeFef[ee keeGej kee DeefOeienCe efkeee nw~DeefOeienCe meewos keer jeefMe kee Kegueemee veneR efkeee ieee~ [email protected] vesSke yeeeve ceW kene efke DeeFef[ee keeGej keer efJeMes

 • ifjp; VkbEl] fnYyh 'kfuokj 30 tqykbZ] 2016 [email protected] nsk

  veF& efouueer ceW Deblejje^ere eFiej [s hej kesvere Jeve jepeceb$eer Deefveue ceeOeJe oJes mebyeesefOele kejles ngS~ (heeses-F&SceSme)

  Deye yeeoue mejkeej kes efove ueo ieSDejefkebo kespejerkeeue

  ifjp; C;[email protected] veF& efouueer ~ efouueer kes cegKeceb$eer Dejefkebo kespejer-keeue keer Deepe Dece=lemej cesb hesMeer nesveer nw~ Fme oewjeve ye[er mebKee cesbGvekes meceLe&ke ceewpeto jns Deewj kespejerkeeue kes he#e cesb veejsyeepeer keer~ Deyeyeeoue mejkeej kes efove ueo ieS nwb~ egveeke cesb pevelee cepeeref"ee mes yeoueeuesieer~ 6 cenerves yeeo nce meye efceuekej veee hebpeeye yeveeSbies~ cepeeref"eeves hebpeeye keer pekeeveer kees veMes cesb [gyees efoee~ ojDemeue, hebpeeye mejkeejkes ceb$eer efkeece efmebn cepeeref"ee ves kespejerkeeue kes efKeueeHe ceeveneefve keeceeceuee ope& kejeee Lee~ kespejerkeeue kes meeLe mebpee efmebn Deewj Yeiekebleceeve mecesle heeer& kes keF& otmejs veslee Yeer ceewpeto nwb~

  efouueer-SvemeerDeej cesb yeeefjMe mes ueiee Yeeeveke peeceifjp; C;[email protected] veF& efouueer ~ jepeOeeveer efouueer meefnle ieg[ieebke,

  veesS[e kes keF& Fueekeesb cesb ^wefHeke peece keer neuele yeveer ngF& nw~ Megey-eej megyen mes ner me[keesb hej ieeef[eeb jsbie jner nwb~ ueesieesb kees oHedlej peevescesb hejsMeeveer nes jner nw~ ieg[ieebke cesb peece keer meyemes yegjer neuele nw~ efou-ueer-peehegj neFkes hej yeerleer jele mes ner peece ueiee nw~ Deepe megyen mesYeer ieg[ieebke cesb yeeefjMe nes jner nw~ efouueer mes ceevesmej leke peece keerefmLeefle yeveer ngF& nw~ ieg[ieebke kes keF& Fueekeesb cesb heeveer Yeje ngDee nw, efpe-memes ieg[ieebke kes Deboveer Fueekeesb cesb Yeer heeveer Yejves ueiee nw~ Snefleeeleveieg[ieebke kes mketueesb cesb oes efove keer ger kej oer ieF& nw leeefke yeeesb keeshejsMeeveer ve nes~ meeLe ner heMeemeve ves ueesieesb kees ces^es mes eueves keer meueenoer nw~ me[keesb hej heeveer Yeje he[e nw, efpemes osKeles ngS nefjeeCee heMeemeveves Deeheelekeeue yew"ke yegueeF& nw~ kenerb ieeefpeeeyeeo mes efouueer kees pees[veskeeues SveSe 24 hej Yeer uebyee peece ueiee nw~ es peece lekejeryeve leervemes eej efkeueesceerj uebyee nw~ eneb me[keesb hej ieeef[eeb kejerye oes Iebs mesjsbie jner nwb~ oHedlej kee kekedle nesves keer kepen mes ueesieesb kees KeemeerhejsMeeveer kee meecevee kejvee he[ jne nw~ es peece Fbefojehegjce Deewj kewMeeueermes ner ueiee ngDee nw~

  yeeFke kees ^ke ves ceejer kekej, 2 keer ceewleifjp; C;[email protected] veF& efouueer ~ yeenjer efouueer cesb osj jele Ske me[ke

  neomes cesb oes ueesieesb keer ceewle peyeefke Ske iebYeerj he mes Ieeeue ngDee nw~es me[ke neomee yeskej Deeves hej ngDee~ yeeFke hej leerve egkeke mekeej Les~yeenjer efouueer kes Deueerhegj kes yekeesueer yeme mwb[ mes "erke henues yeskejDeeves hej pewmes ner yeeFke [^eFkej ves jHedleej kece keer lees heers mes Deejns lespe jHedleej ^ke ves kekej ceej oer~ Ievee jele kejerye 12 yepeskeer nw~ kekej Fleveer peesjoej Leer efke yeeFke kes hejKees G[ ieS~ Fmeneomes cesb oes egkeke keer ceewkes hej ner ceewle nes ieF& peyeefke Ske iebYeerjhe mes Ieeeue ngDee nw~ efpeme heumej yeeFke hej leerveesb egkeke mekeej LesGme hej schejsjer vebyej hues ueieer ngF& Leer~ vebyej nefjeeCee kee Lee, uese-fkeve leerveesb egkeke cetue he mes efyenej kes yeleeS pee jns nwb~ efHeueneuehegefueme ves ^ke kees keypes cesb ues efueee nw~ kejveeue neF&kes hej DeeS efoveneomes nesles jnles nwb, kenerb hej m^er ueeF& vee nesves keer kepen mes DebOesjenes peelee nw lees kenerb meeF&ve yees[& keer keceer mes yeskej Deewj cees[ keesmecePevee cegefMkeue nes peelee nw~

  Deye mejkeejer mketueesb cesb Yeer nesieer hesjWdmeerej ceerefbie kee Deeeespeve

  ifjp; C;[email protected] veF& efouueer ~ heeFkes mketueesb keer lepe& hej Deye efou-ueer kes mejkeejer mketueesb cesb Yeer hesjsbdme erej ceerefbie (heererSce) keeDeeeespeve efkeee peeSiee~ efpemecesb efouueer mejkeej DeefYeYeekekeesb kee mkeeielekejsieer~ 30 pegueeF& kees efouueer mejkeej ye[s hewceeves hej mejkeejer mketueesbcesb heererSce kee Deeeespeve kejves pee jner nw~ mejkeejer mketue kes e$eesb kesDeefYeYeekekeesb kees efveceb$eCe he$e Yeer Yespee peeSiee~ neueebefke en heererScenj cenerves ve neskej meeue cesb oes yeej ner nesiee~ efouueer kes Ghe cegKeceb$eerke efMe#ee ceb$eer ceveerefle cesb efMe#ekeDeewj DeefYeYeekeke kee yejeyej kee eesieoeve neslee nw~ DeYeer leke efvepeermketueesb cesb heererSce kee Deeeespeve neslee nw, Deye efouueer kes mejkeejermketueesb cesb Yeer Fme lejn kee Deeeespeve efkeee peeSiee~ Fmekes efueS efou-ueer mejkeej ves Deueie mes Heb[ Yeer jKee nw~ DeefYeYeekekeesb kes efueS mketueesbcesb eee-heeveer kee Yeer Fblepeece efkeee peeSiee~ efmemeesefoee ves kene efke Fmekeee&ece cesb DeefYeYeekeke Deheves yeeesb kes efMe#ekeesb mes keefeiele he mesefceuekej Deheves yeeesb kes yeejs cesb yeeleeerle kej mekesbies~ leeefke efMe#ekeesbke DeefYeYeekekeesb kes heeeme mes yees cesb gheer heefleYee kees yeenj uee peemekes~ efouueer mejkeej kes mketueesb cesb 16 ueeKe yees he{les nwb~ Gvnsb efceuejner efMe#ee kes yeejs cesb Gvekes DeefYeYeekekeesb kees helee euevee eeefnS leeefkekes Yeer Deheves megPeeke mketueesb kes ceeOece mes mejkeej leke hengbee mekesb~meeue cesb oes yeej heererSce kee Deeeespeve efkeee peeSiee~

  Deebie meeve met keer ves Yeejle oewjs keer Fe Jee keerifjp; C;[email protected] veF&efouueer ~ ceebceej keer je^ere meueenkeej SJeb

  efJeosMe ceb$eer Deebie meeve met keer ves ueeDeesme ceW Yeejle kes efJeosMe jepe-ceb$eer Jeerkes eEmen mes cegueekeele keer~ Fme oewjeve met keer ves Yeejle oewjs keerFe peleeF&~ efJeosMe ceb$eeuee kes heJeee efJekeeme mJehe ves iegJeej keesceeref[ee yeereEHeie ceW en peevekeejer osles ngS yeleeee efke Deebie meeve met keerves efJeosMe ceb$eer megscgqr [kq'kh feyrh gSA vuqjkx usjkT; ds yksxksa ds fgr vkSjdY;k.k dh j{kk djus ds fy,ges'kk vFkd dk;Z gS vkSj eq>siwjk fo'okl gS fd os lc mldsbl dne dk vR;ar xeZtks'kh

  vkSj