Wilo-Drain TM 32, TMW 32, TMR 32

Click here to load reader

 • date post

  15-Nov-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Wilo-Drain TM 32, TMW 32, TMR 32

adr_bw___de.qxdPioneering for You
2 036 885-Ed.07 / 2015-06-Wilo
de Einbau- und Betriebsanleitung en Installation and operating instructions fr Notice de montage et de mise en service nl Inbouw- en bedieningsvoorschriften el Οδηγες εγκατστασης και λειτουργας tr Montaj ve kullanma klavuzu
sv Monterings- och skötselanvisning da Monterings- og driftsvejledning hu Beépítési és üzemeltetési utasítás pl Instrukcja montau i obsugi ru lt Montavimo ir naudojimo instrukcija
Fig. 1:
Fig. 2: Fig. 3:
L
Bmin
Montavimo ir naudojimo instrukcija1 Bendroji dalis
Apie š dokument Originalios naudojimo instrukcijos kalba yra pran- cz kalba. Visos kitos šios instrukcijos kalbos yra originalios naudojimo instrukcijos vertimas. Montavimo ir naudojimo instrukcija yra sudtin gaminio dalis. Ji visada turi bti netoli gaminio. Tikslus šios instrukcijos laikymasis yra btina prie- taiso naudojimo pagal paskirt ir teisingo jo val- dymo slyga. Montavimo ir naudojimo instrukcija atitinka gami- nio model ir pateikimo metu spaudai galiojani jam taikyt saugos technikos standart redakcij. EB atitikties deklaracija: EB atitikties deklaracijos kopija yra šios naudojimo instrukcijos dalis. Atlikus su mumis nesuderintus techninius ten vardyt konstrukcij pakeitimus, ši deklaracija netenka galios.
2 Sauga Šioje naudojimo instrukcijoje pateiktos svarbiau- sios nuorodos, kuri btina laikytis montuojant ir eksploatuojant rengin. Todl prieš montuojant ir atiduodant rengin eksploatacijai, ši naudojimo instrukcij privalo perskaityti montuotojas ir atsa- kingasis operatorius. Btina laikytis ne tik šiame skyriuje pateikt ben- drj nuorod saugumui utikrinti, bet ir kituose skyriuose esani specialij saugaus eksploata- vimo taisykli.
2.1 Nuorod ymjimas eksploatacijos instrukcijoje
Simboliai: Bendrasis pavojaus simbolis
SPJIMAS! Vartotojas gali bti (sunkiai) sueistas. „spji- mas“ reiškia, kad asmeniui gresia (sunks) sua- lojimai, jei šio spjimo nebus paisoma.
ATSARGIAI! Kyla pavojus apgadinti gamin/rengin. „Atsar- giai“ nurodo galim gaminio apgadinimo pavoj nesilaikant pateiktos nuorodos.
PASTABA: Naudinga pastaba šio renginio eksplo- atacijai. Ja taip pat atkreipiamas dmesys galimas problemas.
2.2 Personalo kvalifikacija rengin montuojantis asmuo turi bti gijs šiam darbui reikaling kvalifikacij.
2.3 Pavojai, kylantys dl saugaus eksploatavimo taisykli nesilaikymo Nepaisant saugaus eksploatavimo taisykli, gali kilti pavojus asmenims ir gaminio/renginio veiki- mui. Saugaus eksploatavimo taisykli nepaisymas gali atimti teis reikalauti bet koki sugadint dali pakeitimo. Atskirais atvejais dl saugumo nuorod nepai- symo gali bti sukelti tokie pavojai:
• svarbi gaminio/renginio funkcij sutrikimai, • numatyt prieiros ir remonto proces sutrikimai, • elektros, mechaninio ir bakteriologinio poveikio
keliama grsm monms, • materialiniai nuostoliai.
2.4Eksploatacijos saugumo technika Btina laikytis pateikt saugos taisykli, kad bt išvengta nelaiming atsitikim. Btina utikrinti, kad bt saugiai naudojama elektros energija. Tai reglamentuoja bendrj ar vietos direktyv [pvz., IEC, VDE ir pan.] technins normos ir vietos energijos tiekimo bendrovi rei- kalavimai. Šis prietaisas nra skirtas naudoti asmenims (skaitant vaikus) su ribotais fiziniais, sensoriniais arba protiniais gebjimais arba nepakankama patirtimi ir (arba) nepakankamomis iniomis, nebent jie bt priirimi u j saugum atsakingo asmens arba gaut iš jo instrukcijas, kaip naudoti prietais. Vaikus reikia priirti ir utikrinti, kad jie neaist su prietaisu.
2.5 Darbo saugos taisykls technins prieiros ir montavimo darbams Operatorius privalo rpintis, kad visus apiros ir montavimo darbus atlikt autorizuoti ir kvalifi- kuoti darbuotojai, gerai informuoti ir išsamiai susi- pain su naudojimo instrukcija. Bet kokius darbus su gaminiu/renginiu leidiama atlikti tik tada, kai jis išjungtas. Montavimo ir nau- dojimo instrukcijoje aprašyt gaminio/renginio išjungimo veiksm btina laikytis.
2.6 Savavališkas konstrukcijos keitimas ir atsargini dali gamyba Atlikti gaminio pakeitimus leidiama tik pasitarus su gamintoju. Originalios atsargins dalys ir gamintojo leidiami naudoti priedai padeda uti- krinti saugum. Kitoki dali naudojimas gali utraukti atsakomyb u galimas to pasekmes.
2.7 Neleistini eksploatavimas Pristatyto renginio eksploatacinis saugumas gali bti garantuojamas tik naudojant gamin pagal paskirt, kaip nurodyta eksploatacijos instrukcijos 4 skirsnyje. Jokiu bdu negalima viršyti ar nepa- siekti kataloge/duomen lape nurodyt ribini veri.
Lietuviškai
nurodyta tvarka pateikdami reikalingus dokumen- tus. ATSARGIAI! Materialiniai nuostoliai! Netinkamas transportavimas ir netinkamas lai- kinasis gaminio sandliavimas gali slygoti materialinius nuostolius.
• Transportuojant siurbl, j btina kabinti/kelti tik u specialios tam skirtos pakabos. Netempti u laido!
• Transportuojant ir laikinai sandliuojant siurbl, saugoti j nuo drgms, šalio ir mechanini paeidim.
4 Paskirtis Drenao ir nutekamojo vandens „Drain TM“ kons- trukcins serijos panardinamieji siurbliai naudo- jami
• automatiniam duobi ir šacht ištuštinimui, • uliejam kiem ir rsi patalp nusausinimui, • paviršinio vandens lygio sumainimui,
jei nutekamasis vanduo natraliu nuolydiu negali nubgti kanalizacij. Siurbliai skirti lengvai uteršto vandens, lietaus vandens, drenao vandens ir skalbimo vandens pumpavimui. TMR modelio siurblius rekomenduojami mobiliam naudojimui ir yra skirti nestipriai uterštam vande- niui išpumpuoti iki 2 mm likutinio lygio nuo ems. prastai siurbliai statomi panardinant ir gali bti instaliuojami tik vertikaliai, stacionariai arba transportabiliai. Dl apvalkalo srovs aušinimo siurbliai gali bti naudojami ir iškelti. Panardinamuosius siurblius su trumpesniu kaip 10 m jungiamuoju tinklo kabeliu (pagal EN 60335) leidiama naudoti tik pastato viduje, o ne lauke.
Siurbli, skirt naudoti sodo tvenkiniuose ir pana- šiose vietose, jungiamasis tinklo kabelis turi bti ne lengvesnis nei gumins arnos vadas, paym- tas enklu H07 RN-F (245 IEC 66) pagal 60335. PAVOJUS! Pavojus gyvybei dl galimos elektros iškrovos! Draudiama naudoti siurbl plaukimo basein/ sodo tvenkini ar panaši viet nusausinimui, jeigu ten yra moni. SPJIMAS! Pavojus sveikatai! Dl gaminyje panaudot mediag netinka geriamojo vandens pumpavimui! Dl neišvalyto nutekamojo vandens gali kilti pavojus sveikatai. ATSARGIAI! Materialiniai nuostoliai! Neleistin mediag pumpavimas gali sugadinti siurbl. Siurbliai nra skirti vandens su stambiais nešva- rumais kaip smlis, pluoštai ar degi, sdinani skysi pumpavimui, taip pat netinkami naudoti sprogioje aplinkoje. Tinkamam siurblio naudojimui btina laikytis šios instrukcijos nurodym. Bet koks kitoks siurblio naudojimas yra netinka- mas.
5 Gaminio duomenys
TM Panardinamasis siurblys W W = su skuriniu renginiu
(TWISTER funkcija) R = emas likusio vandens lygis
32 Slgio vado vardinis skersmuo (m): 32 = Rp1¼ /8 Maks. klimo aukštis (m), kai Q = 0m³/h HD Agresyvioms terpms
(mediaga 1.4435 (AISI316L)) 10 m Jungiamojo tinklo kabelio ilgis (m): 10
5.2 Techniniai duomenys
Tinklo tampa: 1~230 V, ± 10 % Tinklo danis: 50 Hz Apsaugos klas: IP 68 Izoliacijos klas: 155 Vardinis apsuk skaiius (50 Hz): 2900 ¹/min (50 Hz) Maks. srovs suvartojimas: r. vardin kortel Vartojama galia P1: r. vardin kortel Maks. debitas: r. vardin kortel Maks. klimo aukštis: r. vardin kortel Darbo reimas S1: 200 darbo valand per metus Darbo reimas S3 (optimalus): Pertraukiamasis reimas, 25 % (2,5 min veikimas, 7,5 min pertrauka). Rekomenduojamas perjungim danis: 20/h Maks. perjungim danis: 50/h Laisvasis prajimo skersmuo: 10 mm (tipas TMR : 2 mm) Vardinis slgio atvamzdio skersmuo: ∅ 32 mm (Rp 1¼),
arnos antgalis ∅ 35 mm TM32/7 ir TM32/8-10M tiekimo komplektacijoje Leistina darbins terps temperatra: trumpai 3 min:
nuo +3 iki 35 °C 90 °C
Maks. panardinimo gylis: Išsiurbimo lygis iki: 14 mm (tipas TMR: 2 mm) Maks. pumpuojamos terps tankis: 1060 kg/m3
4m elektros jungiamuoju kabeliu = 1m - 10m elektros jungiamuoju kabeliu = 3 m
Lietuviškai
5.3 Tiekimo komplektacija Siurblys su
• 4 m elektros jungiamuoju kabeliu su tinklo kištuku (tipas TM …10M: 10 m)
• prijungtu pldiniu jungikliu (ne TM32/8-10M)
• skuriniu renginiu (TWISTER funkcija) TMW • slgio vadu Rp 1¼
(tipas TM32/7 ir TM32/8-10M: arnos antgalis Ø 35 mm)
• atbuliniu votuvu (ne TM32/7 ir TM32/8-10M)
• Montavimo ir naudojimo instrukcija
5.4 Priedai Atskirai usakomi priedai (r. katalog):
• jungimo prietaisas 1 arba 2 siurbli veikimui, • aliarmo valdiklis „AlarmControl“ su minimaliu
pldiniu jungikliu ir kištuku, • išoriniai stebjimo renginiai/atjungimo taisai, • lygio valdiklis (pvz., pldinis jungiklis), • priedai transportabiliam panardinamajam instalia-
vimui (pvz., arn movos, arnos ir pan.), • priedai stacionariam panardinamajam instaliavi-
mui (pvz., udaromoji armatrai, atbuliniai votu- vai ir pan.),
Rekomenduojama naudoti naujus priedus
6 Aprašymas ir veikimas
Siurblys gali bti visiškai panardintas darbin terp.
Elektros variklis prieš siurblio kamer nuo alyvos kameros atskirtas ir apsaugotas veleno sandari- nimo iedu, o alyvos kamera nuo darbins terps atskirta mechaniniu sandarikliu. Kad sausos eigos metu mechaninis sandariklis bt tepamas ir auši- namas, mechaninio sandariklio kamera upildyta medicininiu parafinu. Kitas veleno sandarinimo
iedas apsaugo mechanin sandarikl iš terps puss. Variklis aušinamas j supania darbine terpe. Siurblys statomas šachtos dugne. Montuojant stacionariai, jis prisukamas prie nuolatinio slgio vado, o montuojant transportabiliai, prijungiamas arna. Siurbliai elektros tinkl jungiami kištuku su apsaugotais kontaktais. Jei veikia automatiškai, pldiniam jungikliui tam tikrame vandens lygyje „h“ (2 pav.) sijungiant, o pasiekus minimal vandens lyg „h1“ išsijun- giant. Varikliai aprpinti apsauga nuo perkaitimo, kuri, varikliui pernelyg šilus, j automatiškai išjungia, o jam atvsus vl jungia. Kondensatorius mon- tuotas 1~ varikl.
Modelis su skuriniu renginiu (TWISTER funkcija) Nutekamajam vandeniui su nuosdomis ir prie- maišomis skirti panardinamieji siurbliai su skuri- niu renginiu prie siurbimo filtro. Nusdantys nešvarumai siurblio siurbimo ertmje nuolat mai- šomi ir išpumpuojami su vandeniu. Tokiu bdu siurblio šachtoje nesikaupia nuosdos ir apnašos, o siurblys apsaugomas nuo usikimšimo ir nema- lonaus kvapo susidarymo.
Jei išpumpuodamas nutekamj vanden siurblys turi veikti be pertraukos, 2-as siurblys (automati- nis rezervinis siurblys) sujungtas su reikiamu jun- gimo prietaisu (priedas), padidina darbo patikimum, sugedus 1-am siurbliui.
7 Instaliacija ir prijungimas prie elektros tinklo PAVOJUS! Pavojus gyvybei! Netinkamas instaliavimas ir netinkamas elek- tros prijungimas gali b ti pavojingi gyvybei.
• Instaliuoti ir prijungti elektr turi tik specialistai pagal galiojanias taisykles!
• Btina laikytis apsaugos nuo nelaiming atsiti- kim taisykli !
7.1 Instaliacija Siurblys skirtas stacionariam arba transportabiliam naudojimui. ATSARGIAI! Materialiniai nuostoliai! Netinkamai elgiantis su gaminiu, j galima suga- dinti. Siurblys turi b ti kabinamas tik ant grandin s ar lyno u pakabos, o ne u elektros/pl dinio jungi- klio kabelio ar vamzdio/arnos jungties. Siurblio pastatymo vieta turi bti apsaugota nuo šalio. Prieš instaliuojant siurbl, reikia išvalyti šacht nuo stambi kietj mediag (pvz., statybos atliek ir pan.). Šachta turi bti tokia, kad pldinis jungiklis galt joje laisvai judti.
Poz. Dali aprašymas Poz. Dali aprašymas
1 Kabelis 13 Vartas 2 Vartas 14 Difuzorius 3 Sandarinimo iedas 15 siurbimo filtras 4 Variklio korpusas 16 Mechaninis sandariklis 5 Vartas 17 Sandarinimo iedas 6 Korpusas 18 Veleno sandarinimo
iedas 7 Pldinis jungiklis 19 Sandarinimo iedas 8 Vartas 20 Atbulinis votuvas 9 Vartas 21 Slgio vadas Rp 1¼ 10 Verl 22 Rankena 11 Darbaratis 23 arnos antgalis 12 Skurinis renginys
(TWISTER funkcija)
Kad bt išvengta usikimšimo ir didesni slgio nuostoli, slgio vado skersmuo (vamzdi/ar- nos jungtis) turt bti ne maesnis, nei siurblio slgio vadas. Norint išvengti slgio nuostoli, rekomenduojama vamzdio jungt rinktis vienu numeriu didesn.
Stacionarus panardinamas montavimas Stacionariai montuojant panardinamj siurbl su nuolatiniu slgio vadu siurbl reikia statyti ir tvir- tinti taip, kad:
• Slgio vado jungtis nelaikyt siurblio svorio. • Slgio vado apkrova neveikt jungiamojo
atvamzdio. • Siurblys bt montuotas be tampos.
Apsaugai nuo galimo atbulinio tekjimo iš visuo- menini kanalizacijos tinkl slgio vadas turi bti nutiestas lanku virš toje vietoje esanio patvankos lygio (daniausiai gatvs lygyje). Atbulinis votu- vas negarantuoja visiškos apsaugos nuo atbulins srovs.
• Siurbl instaliuojant stacionariai, reikia montuoti pridedam atbulin votuv.
• Vamzdi ir slgio atvamzdio jungtys usandari- namos teflono juosta. NUORAODA: Nuolatinis nesandarumas šioje vie- toje gali sugadinti atbulin votuv ir prisukam- sias jungtis.
Transportabilus panardinamas instaliavimas Transportabiliai instaliuojant panardinamj siurbl su arnos jungtimi btina utikrinti, kad siurblys nenukrist ir nenuplaukt šachta. (Pvz., lengvai tempiant pritvirtinti grandin/lyn). PASTABA: Naudojant siurbl duobse, kuriose nra tvirto pagrindo, siurbl reikia pastatyti ant pakan- kamo dydio plokšts arba tinkamoje padtyje pakabinti ant lyno ar grandins.
7.2 Prijungimas prie elektros tinklo PAVOJUS! Pavojus gyvybei! Netinkamai prijungus elektr, dl elektros iškrovos gali kilti pavojus gyvybei. Elektr prijungti gali tik kvalifikuoti specialistai, turintys vietos elektros energijos tiekjo leidim atlikti šiuos darbus, laikantis vietoje galiojani taisykli.
• Srovs stiprumas ir tinklo tampa turi atitikti duo- menis, nurodytus vardinje kortelje.
• Tinklo saugiklis: 10 A, inertiška • rengin tinkamai eminkite. • Klientams rekomenduojame sumontuoti srovs
nuotkio rel 30 mA išsijungimo srovei (montuo- jant lauke, tai privaloma!).
• Siurblys paruoštas jungimui. Siurbl jungiant prie jungiamojo prietaiso, atskiria- mas kištukas ir jungiamasis kabelis jungiamas taip, kaip nurodyta (r. montavimo ir naudojimo ins- trukcij): Trij gysl jungiamasis kabelis: 3 x 1,0 mm²
Elektros lizd ar jungimo prietais btina montuoti neapsemiamoje vietoje, sausoje patalpoje.
8 Eksploatacijos pradia PAVOJUS! Elektros iškrovos pavojus! Draudiama naudoti siurbl plaukimo basein/ sodo tvenkini ar panaši viet nusausinimui, jeigu ten yra moni. ATSARGIAI! Materialiniai nuostoliai! Mechaninis sandariklis negali bti sausas! Sausa eiga sutrumpina variklio ir mechaninio sandariklio veikimo laik. Jei mechaninis sanda- riklis paeistas, nedidelis alyvos kiekis gali patekti darbin terp ir j uteršti.
• Pripildant šacht ar nuleidiant siurbl duob btina sekti, kad pldiniai jungikliai galt laisvai judti. Jungiklis turi išjungti siurbl prieš siurblio siurbimo angas patenkant orui.
• Pripildius šacht ir atsidarius slgio vado skiria- majam votuvui (jei toks yra) siurblys sijungia automatiškai, kai pasiekiamas sijungimo lygis „h“ ir išsijungia, kai pasiekiamas išsijungimo lygis „h1“.
• Vandens srovs šachtai upildyti niekada nega- lima nukreipti siurbimo filtr. Dl siurbto oro gali sutrikti siurblio veikimas, jei ublokuota korpuso ventiliacijos anga.
• Maksimalus šacht tekanio vandens kiekis negali viršyti siurblio galios. Pirmkart jungdami siurbl stebkite šacht. PASTABA: Pirmojo jungimo metu siurbl striai panardinus terp ar šiek tiek pakreipus, siurblys geriau nuorinamas.
Siurblys Hmin Bmin L D
(mm) TM 32/7 280 350 x 350 294 165 TM 32/8 280 350 x 350 293 165 TM 32/11 330 350 x 350 323 165
Siurblys hmaks h1min h2min
(mm) TM 32/7 237 50 14 TM 32/8 250 50 14 TM 32/11 280 50 14
Gysla Gnybtas
Lietuviškai
Montavimo ir naudojimo instrukcija Wilo-Drain TM/TMW/TMR 81
Pldinio jungiklio jungimosi lygio pakeitimas Lygio reguliavimo funkcija veikia tinkamai, jei duomenys nustatomi pagal lentelje 7.1 ir 2 pav. pateiktus parametrus. Perjungimo lyg (jungimo ir išjungimo taškas) galima reguliuoti laisvu pldinio jungiklio kabeliu. Tam kabel reikia stumti kabelio laikikl prie siur- blio rankenos. Reikia stebti, kad lygis bt „h2 min“ (r. 2 pav.). Versijoje TMR reikia rankiniu bdu pakelti pldin jungikl, kad bt pasiektas emiausias siurbimo lyg. Maas ištekanio vandens kiekis (iš šonins angos tarp siurbimo filtro ir korpuso) pasiekiant lyg „h2“ yra normalu ir tai reikalinga saugiam siurblio eks- ploatavimui.
• Vandens srovs šachtai upildyti niekada nega- lima nukreipti siurbimo filtr. Dl siurbto oro gali sutrikti siurblio veikimas, jei ublokuota korpuso ventiliacijos anga.
• Maksimalus vandens kiekis šachtoje niekada negali viršyti siurblio našumo. Eksploatavimo pra- dioje reikia stebti šacht.
• Reikalingam siurblio našumui padidinti (madaug 16 % klimo aukšio), galima taip išjungti TMW siurblio skurin rengin (3 pav.): • ištraukti kištuk, • iškelti siurbl iš šachtos, • atsukti keturis vartus (2 poz.) po siurbimo
filtro, • išimti skurin rengin (1poz.), pasukti 180° ir vl
priverti keturis vartus, • nuleisti siurbl šacht ir paleisti iš naujo.
9 Techninis aptarnavimas Technins prieiros ir remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai! PAVOJUS! Pavojus gyvybei! Dirbant su elektros prietaisais, dl elektros iškrovos gali kilti pavojus gyvybei.
• Atliekant bet kokius patikros ar remonto darbus siurbl btina išjungti iš elektros tinklo ir uti- krinti, kad jis nebus be leidimo jungtas.
• Jungiamojo kabelio paeidimus turi šalinti tik kvalifikuotas elektrikas.
• Tikrindami siurblio veikim po ilgesns nenau- dojimo pertraukos venkite slyio su darbine terpe. Kad išvengtumte siurblio blokavimosi, galinio atsirasti po ilgesns nenaudojimo pertraukos, siurblio veikimas turt bti reguliariai (kas 2 mnesius) tikrinamas, rankiniu bdu pakeliant pldin jungikl arba tiesiogiai siurbl trumpam jungiant ir leidiant jam pradti veikti. Dl nedidelio veleno sandarinimo iedo ir mecha- ninio sandariklio susidvjimo gali bti uterštas skystis dl alyvos išsiverimo iš alyvos kameros.
Todl siurbl madaug po 2000 eksploatavimo valand turi pakeisti specialistai arba „Wilo“ klient aptarnavimo skyriaus darbuotojai. Atlie- kant technin aptarnavim, ypa reikia tikrinti san- dariklius. Kapsulje esant varikl gali atidaryti tik kvalifikuoti specialistai arba „Wilo“ klient aptarnavimo sky- riaus darbuotojai.
Siurblio valymas Priklausomai nuo naudojimo slyg, tarp darbara- io ir siurbimo filtro gali susikaupti nešvarum nuosd. Todl po naudojimo siurbl išplaukite po tekaniu vandeniu. 1 Išjunkite elektros srov. Ištraukite kištuk! 2 Ištuštinkite siurbl TMW: 3 Skurinis renginys privertas prie siurbimo
filtro (3 pav.). • Atsukite 4 vartus (∅ 3.5 x 14), • nuimkite skurin rengin.
4 siurbimo filtras prisuktas prie siurblio korpuso, • Atsukite 4 vartus (∅ 4 x 60), • išimkite siurbimo filtr, saugokite sandari-
nimo ied (∅ 155 x 2) tarp siurbimo filtro/ siurblio korpuso ir sandarinimo ied (∅ 14 x 2) aplinkelio angoje (reikalinga skuriavimo funkcijai).
TM/TMR: 4 siurbimo filtras prisuktas prie siurblio kor-
puso, • Atsukite 4 vartus (∅ 4 x 60), • išimkite siurbimo filtr, saugokite sandari-
nimo ied (∅ 155 x 2) tarp siurbimo filtro/ siurblio korpuso.
5 Išvalykite darbarat ir siurblio korpus po tekan- iu vandeniu. Darbaratis turi suktis laisvai.
6 Paeistos ar susidvjusios detals turi bti kei- iamos originaliomis atsarginmis detalmis.
7 Vl sumontuokite siurbl atvirkštine tvarka.
Lietuviškai
Jei gedimo pašalinti nepavyksta, kreipkits specialistus arba artimiausi „Wilo“ klient aptarnavimo skyri ar atstovyb.
11 Atsargins dalys Atsargines dalis galima usakyti pas vietos speci- alistus ir (arba) „Wilo“ klient aptarnavimo sky- riuje. Kad bt išvengta pakartotin ar klaiding usa- kym, kiekvienkart usakant prašome nurodyti visus duomenis, esanius specifikacij lentelje.
Galimi techniniai pakeitimai!
Gedimai Prieastys Šalinimas
Nutrauktas elektros tiekimas Patikrinti saugiklius, kabel ir elektros jungtis
sijung variklio apsaugos jungiklis Leisti siurbliui atvsti, vl sijungs automa- tiškai
Per aukšta darbins terps temperatra Leisti atvsti Siurblys uterštas smliu arba ublokuotas Išjungti siurbl iš tinklo ir iškelti iš šachtos.
Išmontuoti siurbimo filtr, filtr/darbarat išvalyti po tekaniu vandeniu.
Siurblys nesijungia/neišsijungia Ublokuotas arba negali laisvai judti pldi- nis jungiklis
Patikrinti pldin jungikl ir utikrinti, kad jis galt laisvai judti
Siurblys nepumpuoja Iš renginio negali pasišalinti oras Siurbl vandenyje trumpam pakreipti striai, kol išeis oras Nuorinti/ištuštinti rengin Išimti siurbimo filtr/skurin rengin, po tekaniu vandeniu išplauti siurbimo filtr/ ventiliacijos ang. Patikrinti išsijungimo lyg „h1“
Vandens lygis emiau nei siurbimo angos Jei manoma, siurbl panardinti giliau (stebti išsijungimo lyg)
Slgio vado/arnos skersmuo per maas (per dideli nuostoliai)
Parinkti didesnio skersmens slgio vad/ arn
Slgio atvamzdyje ustringa atbulinis votuvas
Patikrinti veikim
Veikimo metu maja galia Usikimšs siurbimo filtras/ublokuotas darbaratis
Išjungti siurbl iš tinklo ir iškelti iš šachtos. Išmontuoti siurbimo filtr, filtr/darbarat išvalyti po tekaniu vandeniu.
(BG) - (CS) - eština EO ES PROHLÁŠENÍ O SHOD
, .
a rovn splují poadavky harmonizovaných evropských norem uvedených na pedcházející stránce.
(DA) - Dansk (EL) - Ελληνικ EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EK
De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske standarder, der er anført på forrige side.
και επσης με τα εξς εναρμονισμνα ευρωπακ πρτυπα που αναφρονται στην προηγομενη σελδα.
(ES) - Español (ET) - Eesti keel DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI
Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas armonizadas citadas en la página anterior.
Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud Euroopa standarditega.
(FI) - Suomen kieli (HR) - Hrvatski EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI
Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.
i usklaenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici.
(HU) - Magyar (IT) - Italiano EK-MEGFELELSÉGI NYILATKOZAT DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
valamint az elz oldalon szerepl, harmonizált európai szabványoknak. E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate citate a pagina precedente.
(LT) - Lietuvi kalba (LV) - Latviešu valoda EB ATITIKTIES DEKLARACIJA EK ATBILSTBAS DEKLARCIJU
ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos ankstesniame puslapyje.
un saskaotajiem Eiropas standartiem, kas minti iepriekšj lappus.
(MT) - Malti (NL) - Nederlands DIKJARAZZJONI KE TA’ KONFORMITÀ EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
kif ukoll man-normi Ewropej armoniati li jsegwu imsemmija fil-pana preedenti.
De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen die op de vorige pagina worden genoemd.
F_GQ_013-05
WILO SE jiddikjara li l-prodotti speifikati f’din id-dikjarazzjoni huma konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-leislazzjonijiet nazzjonali li japplikawhom:
WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:
Vulta Baxx 2006/95/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2004/108/KE Laagspannings 2006/95/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2004/108/EG
WILO SE , :
Matala Jännite 2006/95/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2004/108/EY
Smjernica o niskom naponu 2006/95/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ
Lavspændings 2006/95/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EF Χαμηλς Tσης 2006/95/ΕΚ ; Ηλεκτρομαγνητικς συμβαττητας 2004/108/ΕΚ
H H 2006/95/ ; 2004/108/
WILO SE prohlašuje, e výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají ustanovením níe uvedených evropských smrnic a národním právním pedpism, které je pejímají:
Nízké Naptí 2006/95/ES ; Elektromagnetická Kompatibilita 2004/108/ES
WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con las legislaciones nacionales que les son aplicables :…