Input Output Analiza 2

download Input Output Analiza 2

of 27

 • date post

  06-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  96
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Input Output Analiza 2

Kvantitativne metode u ekonomiji i menadmentuInput - Output analizaObavezna literatura: Vukovi .: Input-Output analiza", Ekonomski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2003.

1

Transakciona (Vrijednosna) I O tabelaFinalne (trine cijene) pi Interne cijene Nabavne cijene Vrijedi odnos: i pi

ice

Kvantitativne metode u ekonomiji i menadmentu 2008/2009

2

Transakciona (Vrijednosna) I O tabelaUkupan prihod: =

n

p i Yi =

i =1

i =1

n

i

Xi

Veze izmeu finalnih i internih cijena i odreivanje finalnih cijena:

[ ] = [l ] [ p ] [ p ] = [b ] [ ]T j ij i T i ji jKvantitativne metode u ekonomiji i menadmentu 2008/20093

Raspodjela ukupnog prihoda u sistemu P = pi Yii =1 n

j = j X j,

j = 1, n

Distribucija finalne cijene pi na proizvoae Pj

pi =

j =1

n

j

b ji =

j =1

n

ji

,

i =1, n

ji

ii ii > 0; bii 1 za j = i = ji 0; b ji 0 za j i Kvantitativne metode u ekonomiji i menadmentu 2008/20094

Obraunavanje pojedinanih prihoda

j = j X j = bji Yi = ( j bji )Yi = ji Yin n n i=1 n i=1 n i=1

j = j X j = ji Yi = ji , j =1, n

[ ] = [ ][Y ]j ji i

i=1

i=1

ji = ji Yi 0, i, j =1, n

Kvantitativne metode u ekonomiji i menadmentu 2008/2009

5

Raspodjela ukupnog prihoda u sistemu P = pi Yii =1 n

i =

j =1

n

j

Xn

j

= ,

j =1

n

j

,

p i Yi =

j =1

j

i = 1, n

Kvantitativne metode u ekonomiji i menadmentu 2008/2009

6

VRIJEDNOSNA I O TABELAP1 P2 . . . Pn P1 P2...

j n

Yi++ iYin

Xi+=i = iXi+=in

Qij+=iQijn

Pn

j=1 n

iQij iQij ceWej=Ue+ ceWej=U+M Vn m n n

i=1

iQijWej+=ceWej

i=1 j=1

i=1

iYi

iXi=i=1

S1 S2...

Smm

j=1

e=1

ceWejM1 M2 . . . Mn V1 V2 . . . Vn

j=1 e=1

Mj Vj

i

1 2 . . . n

7

Kvantitativne metode u ekonomiji i menadmentu 2008/2009

Elementi vrijednosne I-O tabele

[Qij+]- matrica vrijednosti internih inputa [Yi+]- vektor vrijednosti neto proizvodnji [Xi+]= [i] - vektor vrijednosti bruto proizvodnji [Wej+]- matrica vrijednosti eksternih inputaKvantitativne metode u ekonomiji i menadmentu 2008/20098

Elementi vrijednosne I-O tabeleR + = i Qijj =1 i =1 n n

- vrijednost reprodukcionepotronje sistema

[Ue+]- vektor vrijednosti eksternih inputaU+ - vrijednost ukupnog uvoza u sistem

Mj materijalni trokovi proizvodnje Vj dodana vrijednost - ukupan prihod sistemaKvantitativne metode u ekonomiji i menadmentu 2008/20099

Strukture vrijednosi u transakcionoj I-O tabeliStruktura raspodjele vrijednosti proizvodnje xi proizvoaa Pi

i = i X i = i Qij + i Yi , i = 1, nj =1

n

Struktura raspodjele vrijednosti svih proizvodnji u sistemu P

= i = i Qij + i Yii =1 j =1 i =1 i =1

n

n

n

n

Kvantitativne metode u ekonomiji i menadmentu 2008/2009

10

Vrijednost reprodukcionih potronji u sistemu P:X + Y + R + = i Qij = i Qij = + Y j =1 i =1 i =1 j =1 n n n n

Struktura raspodjele vrijednosti uvoza od eksternih dobavljaa:n

U = Ce U e = Ce Wej , e = 1, m+ e j =1

Kvantitativne metode u ekonomiji i menadmentu 2008/2009

11

Struktura raspodjele vrijednosti uvoza od eksternih dobavljaa:

U = Ce U e = Ce Wej , e = 1, m+ e j =1

n

Struktura raspodjele vrijednosti svih uvoza u sistem P:

U = U = Ce Wej = Ce Wej+ e + e e =1 e =1 j =1 j =1 e =1

m

m

n

n

m

Kvantitativne metode u ekonomiji i menadmentu 2008/2009

12

Materijalni trokovi proizvoaa Pj i cijelog sistema P:

M j = i Qij + ce Wej ,i =1 e =1

n

m

j = 1, n

M = M j = R+ +U +e =1

m

Struktura raspodjele ukupnog prihoda u sistemu P:

= j = j X j = i X i = ij =1 j =1 i =1 i =1

n

n

n

n

Kvantitativne metode u ekonomiji i menadmentu 2008/2009

13

Dodatne vrijednosti u prihodima proizvoaa Pj :

Vj = j M j = j X j M j , j =1, nStruktura raspodjele dodatne vrijednosti V u sistemu P:m

V = V j = Me=1

Kvantitativne metode u ekonomiji i menadmentu 2008/2009

14

Struktura vrijednosti neto proizvodnje Yi u sistemu P :

Y + = Yi + = i Yii =1 i =1

n

m

Raspodjela ukupnog prihoda u sistemu P na proizvoae Pi:n n n

= i = i Xi = X = X+ i i=1 i=1 i=1

+

Kvantitativne metode u ekonomiji i menadmentu 2008/2009

15

Struktura vrijednosti proizvodnje Xj proizvoaa Pj :

j = j X j = i Qij + ce Wej + V j ,i =1 e =1

n

m

j = 1, n

Struktura vrijednosti u sistemu P:

= j = i Qij + ce Wej + V jj =1 j =1 i =1 j =1 e =1 j =1

n

n

n

n

m

n

Kvantitativne metode u ekonomiji i menadmentu 2008/2009

16

Jednaine ravnotee proizvoaa Pk :

k = X k+ = k X k = k Qkj + k Yk , k = 1, n (1)j =1

n

k = X k+ = i Qik + ce Wek + Vk , k = 1, n (2)j =1 e =1

n

m

Iz (1) slijedi: k = X k+ = k X k = k Q kk + Iz (2) slijedi:

jk

k

Q kj + k Y k

(3)

k = X k+ = k X k = k Qkk + i Qik + ce Wek + Vk , (4)ik e =1Kvantitativne metode u ekonomiji i menadmentu 2008/200917

m

Iz jednaina (3) i (4) slijedi jadnaine ravnotee prelijevanja u vrijednosti bruto proizvodnje proizvoaa Pk :m

k Qkk + k Qkj +k Yk = k Qkk + i Qik + ce Wek +Vkj k ik e=1

j k

k

Qkj +k Yk = i Qik + ce Wek +Vkik e=1

m

Kvantitativne metode u ekonomiji i menadmentu 2008/2009

18

Jednaina ravnotee u sistemu P: = X + = i Qij + i Yii =1 j =1 n n i =1 n + m n n n

(5)n

= X = i Qij + ce Wej + V jj =1 i =1 j =1 e =1 j =1

( 6)

Iz izraza (5) i (6) slijedi:

Y = c W + Vi i e ej i=1 j =1 e=1 j =1

n

n

m

n

j

(7)

Y + = U + +VKvantitativne metode u ekonomiji i menadmentu 2008/200919

Koeficijenti vrijednosnih I-O odnosaMatrica vrijednosnih koeficijenata internih inputa A+=[aij+]

a ij

+

i Q ij Q + ij = = + X j jX jij + ij + j

[Q ] = [a ] [X ]+

0 a + ij < 1Kvantitativne metode u ekonomiji i menadmentu 2008/200920

Koeficijenti vrijednosnih I-O odnosaKoeficijent dodane vrijednostiKoliinski koeficijent dodane vrijednosti

vj =

Vj Xj

>0;

j =1..n

Po svakoj koliinskoj jedinici bruto proizvodnje, proizvoa Pj ostvaruje vj novanih jedinica dodane vrijednosti.

Kvantitativne metode u ekonomiji i menadmentu 2008/2009

21

Koeficijenti vrijednosnih I-O odnosaKoeficijent dodane vrijednostiVrijednosni koeficijent dodane vrijednosti

v

+

j

=

Vj X+ j

> 0,

j = 1, n

Po svakoj vrijednosnoj jedinici bruto proizvodnje, proizvoa Pj ostvaruje v+j novanih jedinica dodane vrijednosti.

Kvantitativne metode u ekonomiji i menadmentu 2008/2009

22

Koeficijenti vrijednosnih I-O odnosaMatrica vrijednosnih koeficijenata eksternih inputa +=[+ej]

+ ej

W + ej ce Wej = + = X j jXj

[W ] = [ ] [X ]ej ej j

+ ej 0

Kvantitativne metode u ekonomiji i menadmentu 2008/2009

23

Koeficijenti vrijednosnih I-O odnosaMatrica ukupnih utroaka vrijednosnih internih inputa B+ = [b+ji]

[X ] = [b ] [Y ]+ j + ji + i

X Y

+ +

j i

= b+

ji

b + ji :

i = j b + ii 1 i j b + ji 0 Kvantitativne metode u ekonomiji i menadmentu 2008/200924

Koeficijenti vrijednosnih I-O odnosaMatrica ukupnih utroaka vrijednosnih eksternih inputa +=[+ei]

[ ] = [ ] [b ]+ ei + ej + ji

[U ] = [ ] [Y ]+ e + ei + i

U + e = + ei 0 Y + iKvantitativne metode u ekonomiji i menadmentu 2008/200925

Koeficijent raspodjele r+ijNeimenovan broj izraava proporciju internog inputa Q+ij u matinom outputu Xi+ i rauna se:

Q ij i Qij r ij = + = = rij X i i Xi+ +

[r ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]+ ij

1 Q = X +ij 1 Q+ij = rij = Xij ij

0 rij 1Kvantitativne metode u ekonomiji i menadmentu 2008/200926

Strukture jedininih vrijednosti bruto proizvodnjeAko jednainu formiranja vrijednosti

i =1 n

n

i

Qij + ce Wej + V j = j X je =1

m

podijelimo sa j = j X j , dobijamo Vj i Qij m ce Wej X + X + X =1 i =1 e =1 j j j j j j odnosno+ + aij + ej + v + = 1; j i =1 e =1 n m

j =1, n

Gornja jednaina predstavlja strukturu jedininih vrijednosti proizvodnji.Kvantitativne metode u ekonomiji i menadmentu 2008/200927