Υπολογιστικά πειράματα με το...

23
1 © 2012 The MathWorks, Inc. Υπολογιστικά πειράματα με το MATLAB Σύνδεση με Arduino & Raspberry Pi Ζαχαρίας Γκέτσης Μηχανικός Εφαρμογών

Transcript of Υπολογιστικά πειράματα με το...

1© 2012 The MathWorks, Inc.

Υπολογιστικά πειράματα με το MATLAB

Σύνδεση με Arduino & Raspberry Pi

Ζαχαρίας Γκέτσης

Μηχανικός Εφαρμογών

2

Project-Based Learning

Motivating Project-Based Learning: Sustaining the Doing, Supporting the Learning, Educational Psychologist Volume 26, Issue 3-4, 1991

Project-based learning is a comprehensive approach to classroom

teaching and learning that is designed to engage students in

investigation of authentic problems.

3

Physical

Interaction

Simulation

Two Avenues for Project-Based Learning

4

Simulation

Algorithm

Device

World

5

The leading environment for

technical computing

GUI-based block diagram

environment on top of MATLAB for

modeling, designing and solving

dynamic systems

Applications:Control systems

Electrical systems

Mechanical systems

Hydraulic systems

Signal processing

Video and image processing

Event-based systems

Any dynamic system

6

Using MATLAB in Courses

Typical foundation courses:Calculus, linear algebra

Numerical mathematics

Probability and statistics

Optimization

Physics

Typical application courses:Signals, systems, and control

Partial differential equations

Financial engineering

Mechanical engineering

Image processing

For more books, visit www.mathworks.com/books

7

1 DOF mass-spring-damper system

Problem: Model a 1 DOF mass-spring-

damper system within the Simulink

environment from first principles and

using physical modeling tools.

Model:

8

Derive the equations of motions of the system

Use Newton’s second law to derive EOM

Take Laplace Transform to get transfer function

xbkxtFm

x

xbkxtFxm

1

kbsmssF

sX

sXbssXksFsXms

2

2

1

9

Model the mass-spring-damper system

Using: First principles (EOM)

Transfer function

Physical models (mass, spring, damper)

Electrical equivalent of the system

(capacitor, resistor, power source)

10

Mechatronic Design and Simulation

Library of physical elements

Mechanical, hydraulic, electrical…

Tools for control designMechanical Hydraulic Electrical

Thermal Pneumatic Magnetic

N S

11

DC Motor Model

Problem: Model a DC motor in a

reusable way within the Simulink

environment

Solution: Use physical components to

model the electromechanical system

Model:

V+

V-

Shaft

Housing

12

Simulation Benefits

Inexpensive

Accessible

“What-If” Scenarios

Robust

“See” the Algorithms

13

Physical Interaction

Algorithm

Device

World

14

MATLAB/Simulink Hardware Support for

Project-Based Learning

With just a click,

run your model on hardware

Selected Simulink Supported Target

Hardware:-Arduino® Uno ($30), Mega 2560 ($65)

-LEGO® MINDSTORMS® NXT ($280)

-Raspberry Pi Model B ($35)

-BeagleBoard-xM ($150)

-PandaBoard ($180)

-Gumstix® Overo hardware ($180)

Also Available in Student Version

15

Arduino

Arduino is an open-source microcontroller board, with

an associated development environment.

– Analog and Digital Input-Output directly from MATLAB code

– Motor control and System Design from command line and

Simulink models

– Large set of sensors and actuators

– Ideal for low budget projects

16

Same board… different approaches

Write code and

communicate with the

board

Tethered Approach

Develop a model and

program the board

Embedded Approach

17

DC Motor Control using Arduino Uno

Host Computer Arduino Uno DC Motor

Serial communication Motor driver

voltage

request

angle

voltage

angle

18

Raspberry Pi

What is it? – Credit-card sized, low-cost, single-board computer with audio and video input/output,

designed for teaching

Who created it?

Raspberry Pi Foundation: http://www.raspberrypi.org/

What are the specs?– Broadcom® system-on-a-chip which includes an ARM®11

processor running at 700 MHz with 512 MB RAM

– Peripheral connectivity for stereo audio and digital video

(1080p) and supports USB and Ethernet.

– It measures 85.6mm x 56mm x 21mm, with a little overlap

for the SD card and connectors. It weighs 45g.

Image from: http://www.raspberrypi.org/faqs

“Overall real world performance is something like a 300MHz Pentium 2”

19

Hardware Setup

What hardware do I need?– Raspberry Pi Model B

– Power cable (Micro USB-B needed by Raspberry

Pi)

Multiple options; I use USB-A to Micro USB-B cable for

power

– Ethernet cable

– SD Card

MicroSD card that sockets into SD shell will also work

– Open SD Card port (on host computer)

Need port to write firmware on SD Card / Micro SD card

Can use native port or USB-based device

– Open Ethernet port (on host computer)

Option: Can use USB-Ethernet dongle

– Case (nice to have)

– USB Webcam (UVC compatible)

20

Raspberry Pi (Model B) Support from Simulink

21

Physical Interaction Benefits

Accessible

High Fidelity

Hands-On Learning

Unexpected Scenarios

Engaging

22

Physical

Interaction

Simulation

MATLAB/Simulink Solutions for Project-Based

Learning

Project-Based Learning – Learning by Doing

MATLAB and Simulink:

-Both simulation and hardware solutions

-Target affordable hardware platforms

-Industry-standard workflow for engineering education

23

Μάθετε τα νέα μας στο διαδίκτυο:

Τηλ: 210.60.31.121 - Fax: 210.60.31.024 - e-mail: [email protected]

Eπισκευθείτε το web site μας : www.mentorhellas.com

Join our group in : MATLAB seminars in Greece

http://www.linkedin.com/groups/MATLAB-seminars-in-Greece-3128153

Follow us on : twitter.com/mentorhellas

Eπικοινωνία & πληροφορίες

http://www.facebook.com/pages/Mentor-Hellas-Scientific-Engineering-Software/295004863886982

Mentor Hellas - Scientific Engineering Software