H ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ … · δη...

of 1 /1
το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους «Οι καπνοβιομηχανίες πρέπει να κατα- λάβουν πως δεν είμαστε ούτε φέουδο, ούτε αποικιοκρατία τους. Να αλλάξουν νοοτροπία και να εναρμονσιστούν με τις οδηγίες της Ε.Ε. και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας όπως πρέπει» υπογραμμίζει Στο ΧΩΝΙ ο πρόεδρος του Συνδικάτου, Γιώργος Δού- κας. Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΡΗΓΑ Στο πλαίσιο συνάντησης που πραγμα- τοποίησαν την Πέμπτη που μας πέρασε ο πρόεδρος και ο γ.γ. του Συνδικάτου κ.κ. Γιώργος Δούκας και Γιώργος Παξιμάδης, με τον γ.γ. της κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Ρήγα, τα είπαν «έξω από τα δόντια». Ο κ. Δούκας στηλίτευσε την υποστήριξη της πλειοψηφίας των βουλευτών του ΠΑ- ΣΟΚ στις καπνοβιομηχανίες. Για να καταγ- γείλει για μια ακόμη φορά το σε «διπλό ταμπλό» παιχνίδι των πρώην υπουργού και υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Πα- πακωνσταντίνου και Φίλιππου Σαχινί- δη αντίστοιχα, όταν το 2010 «άδειασαν» τη μικρή λιανική και δεν θεσμοθέτησαν τα ποσοστά κέρδους τους. Επί τάπητος στη συνάντηση τέθηκε και το σχέδιο νόμου που θα καταθέσει το Συν- δικάτο περιπτερούχων την επόμενη εβδο- μάδα και το οποίο θα σας παρουσιάσει ανα- λυτικά Το ΧΩΝΙ την επόμενη Κυριακή. Το νομοσχέδιο αποτελεί, αντιπρόταση στο άρ- θρο 78, που περιέχει διατάξεις καταστροφι- κές για τον κλάδο των περιπτερούχων, και εμπεριέχεται σε νομοσχέδιο που θα κατα- θέσει ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Μιχελάκης. Στον κ. Ρήγα οι περιπτερούχοι κατέθεσαν επίσης τα έγγραφα που έχουν στη διάθεση τους και αποδεικνύουν τις ευ- θύνες του Διοικητή της ΤτΕ για την «εξα- φάνιση» των χρημάτων του Ταμείου Αρω- γής και Αναπήρων. Την ίδια ημέρα, οι εκπρόσωποι του Συν- δικάτου από κοινού με τον νομικό τους σύμβουλο, Βαγγέλη Παπαγιάννη, παρέ- δωσαν το εξώδικο που απέστειλαν στις κα- πνοβιομηχανίες σε όλα τα κόμματα του κοινοβουλίου και ζήτησαν να υπάρξουν συναντήσεις με εκπροσώπους κάθε κόμμα- τος. www.nerit.gr www.toxwni.gr To XΩNI ΚΥΡΙAΚΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 στραγγαλίζουν τους καπνοπώλες Περιπτερ-ήρωες! Μ.Κ. 45 οι περιπτερούχοι Τ ις αθέμιτες πρακτικές καπνοβιομηχανιών οι οποίες χωρίς να έχει κατατεθεί ακόμα προς ψήφιση στη Βουλή το άρθρο 78, έχουν ξεκι- νήσει να μεταφέρουν κλειστά περίπτερα σε νέα πόστα καταγγέλλει στο ΧΩΝΙ ο Πρόεδρος του Συνδικάτου Επαγγελ- ματιών Περιπτερούχων, Γιώργος Δούκας. Οπως υπογραμμίζει, οι καπνο- βιομηχανίες εκμεταλλευ- όμενες το κενό νόμου που έχει δημιουργηθεί με τον 4093/2012 και σε συ- νεργασία με δύο Ανώνυ- μες Εταιρείες και Δήμους έχουν θέσει το συγκεκριμένο σχέδιο σε πλήρη εφαρμογή. «Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε ό,τι αφορά τις χορηγίες που κάνουν οι καπνοβιομηχανίες στους Δήμους για να περάσουν από πίσω άνομους σκοπούς και συμφέροντα. Πάνε να διαλύσουν τους περιπτεράδες προσφέροντας ακόμα και προκαταβολή ενοίκια 7 ετών σε ανάπηρους» καταλήγει. ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΥΚΑΣ: ΠΑΝΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΜΕ ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΥΝ ΟΙ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙ- ΚΕΣ ΠΑΠΑΣΤΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ - PHILIP MORRIS IN- TERNATIONAL και οι εταιρείες «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε», «IMPERIAL TOBACCO HELLAS», «BRITISH AMER- ICAN TOBACCO», καπνοβιομηχανία «ΚΑΡΕΛΙΑΣ Α.Ε.» και ΣΕΚΑΠ Α.Ε 120 ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙ- ΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡ- ΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ. Τον Ιούνιο του 2013, η «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.- PHILIP MORRIS INTERNATIONAL» έχοντας το 35- 40% της αγοράς καπνικών προϊόντων, παραβιάζοντας την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ελεύ- θερου και αθέμιτου ανταγωνισμού, αποφάσισε με την πλήρη στήρηξη της κυβέρνησης Σαμαρά να στα- ματήσει να προμηθεύει με τα προϊόντα της τους 120 πρατηριούχους χονδρικής πώλησης τσιγάρων, οι οποίοι επί 80 και πλέον έτη δραστηριοποιούνται στη διανομή καπνικών προϊόντων προς τα σημεία λια- νικής (περίπτερα,ψιλικατζίδικα κ.λ.π) Κατήγγειλε τις συμβάσεις διανομής με τους πρα- τηριούχους και τους απέκλεισε απ’την αγορά χον- δρικής πώλησης τσιγάρων δημιουργώντας δικό της δίκτυο με 3 αποκλειστικούς διανομείς για την Αττι- κή και τον Πειραιά. Την κίνηση αυτή της «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ» σε μικρό χρονικό διάστημα ακολούθησαν και οι άλ- λες πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά καπνικών προϊόντων, οι οποίες κατέχουν το υπόλοιπο 60-65% της αγοράς. Οι εταιρίες «ΑΘΑΝΑ- ΣΙΟΥ Α.Ε» διανομέας της «JAPAN TOBACCO INDUS- TRY», «IMPERIAL TOBACCO HELLAS», «BRITISH AMERICAN TOBACCO», καπνοβιομηχανία «ΚΑΡΕ- ΛΙΑΣ Α.Ε.» και η ΣΕΚΑΠ Α.Ε αποφάσισαν απο κοινού να διανέμουν τα προϊόντα τους με μόνο 12 διανομείς για Αθήνα και Πειραιά δημιουργώντας καρτέλ και στα καπνικά προϊόντα. Σημειωτέον, δε, οι 5 εκ των 12 που επιλέγησαν (για ευνόητους λόγους) ήταν από το Δ.Σ. του συνδέσμου των πρατηριούχων τσι- γάρων που είχαν εκλεγεί με σκοπό να προστατεύουν και να διαφυλάττουν τα συμφέροντα του συνδέσμου.... Οι παραπάνω πολυεθνικές έχουν χωρίσει την Αττική σε συγκεκριμένη αποκλειστική γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης για κάθε διανομέα τους, υποχρεώνοντας κάθε σημείο λιανικής να προμηθεύ- εται τα προϊόντα καπνού απο το διανομέα που του επιβάλλει το σύστημα αυθαίρετα και με δυσμενείς - μονοπωλιακούς όρους αφαιρώντας από τα σημεία λιανικής πώλησης κάθε δικαίωμα ελεύθερης επιλο- γής προμηθευτή. Όλα αυτά συμβαίνουν παράλληλα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες ότι επιβάλλεται η απελευθέρωση των αγορών με προοπτική τόνωσης της ανάπτυξης... Αντίθετα, αυτό το μονοπωλιακό και ελεγχόμενο σύστημα οδηγεί σε αφανισμό τα πρατήρια τσιγάρων και εκατοντάδες σημεία λιανικής (περίπτερα, ψιλι- κατζίδικα). Οι Σύνδεσμοι Πρατηριούχων Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πατρών έχουν προσφύγει στην ελ- ληνική δικαιοσύνη και στην Επιτροπή Ανταγωνι- σμού και έχουν καταγγείλει την εναρμονισμένη πρακτική των καπνοβιομηχανιών, την παραβίαση των διατάξεων του αθέμιτου ανταγωνισμού, τον περιορισμό του ελεύθερου ανταγωνισμού, το κλεί- σιμο της αγοράς και τον έλεγχο των σημείων λια- νικής. Πολλά και ποικίλα ερωτήματα προκαλεί η άρ- νηση της «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.» να συμμορφω- θεί με δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου Πει- ραιά, που δικαιώνει τους πρατηριούχους συναδέλ- φους, επιβάλλοντάς της να επανέλθει στο προηγού- μενο καθεστώς διανομής, αναγνωρίζοντάς μας το δικαίωμα να συνεχίσουμε τη δραστηριότητά μας ως χονδρέμποροι με περιθώρια εύλογου κέρδους. Με την άρνησή της αυτή να εφαρμόσει την απόφαση προσπαθεί να μας μετατρέψει με το «αποφασίζω και διατάζω» από χονδρεμπόρους σε λιανοπωλητές, πουλώντας μας σε τιμές που οι διανομείς της πωλούν στα σημεία λιανικής. Η στάση αυτή της «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.- PHILIP MORRIS INTERNATIONAL» συνιστά κατά- φωρη προσβολή στην ελληνική δικαιοσύνη και πρέπει να επέμβει άμεσα η ελληνική πολιτεία. Χα- ρακτηριστική επίσης είναι και η καθυστέρηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που ολιγωρεί στη διε- ρεύνηση του θέματος. H ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Embed Size (px)

Transcript of H ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ … · δη...

Page 1: H ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ … · δη αντίστοιχα, όταν το 2010 «άδειασαν» τη µικρή λιανική

το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους «Οι καπνοβιοµηχανίες πρέπει να κατα-

λάβουν πως δεν είµαστε ούτε φέουδο, ούτε αποικιοκρατία τους. Να αλλάξουν νοοτροπία και να εναρµονσιστούν µε τις οδηγίες της Ε.Ε. και του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας όπως πρέπει» υπογραµµίζει Στο ΧΩΝΙ ο πρόεδρος του Συνδικάτου, Γιώργος ∆ού-κας.

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΡΗΓΑ Στο πλαίσιο συνάντησης που πραγµα-

τοποίησαν την Πέµπτη που µας πέρασε ο πρόεδρος και ο γ.γ. του Συνδικάτου κ.κ. Γιώργος ∆ούκας και Γιώργος Παξιµάδης, µε τον γ.γ. της κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Ρήγα, τα είπαν «έξω από τα δόντια».

Ο κ. ∆ούκας στηλίτευσε την υποστήριξη της πλειοψηφίας των βουλευτών του ΠΑ-ΣΟΚ στις καπνοβιοµηχανίες. Για να καταγ-γείλει για µια ακόµη φορά το σε «διπλό ταµπλό» παιχνίδι των πρώην υπουργού και υφυπουργού Οικονοµικών, Γιώργου Πα-πακωνσταντίνου και Φίλιππου Σαχινί-δη αντίστοιχα, όταν το 2010 «άδειασαν» τη

µικρή λιανική και δεν θεσµοθέτησαν τα ποσοστά κέρδους τους.

Επί τάπητος στη συνάντηση τέθηκε και το σχέδιο νόµου που θα καταθέσει το Συν-δικάτο περιπτερούχων την επόµενη εβδο-µάδα και το οποίο θα σας παρουσιάσει ανα-λυτικά Το ΧΩΝΙ την επόµενη Κυριακή. Το νοµοσχέδιο αποτελεί, αντιπρόταση στο άρ-θρο 78, που περιέχει διατάξεις καταστροφι-κές για τον κλάδο των περιπτερούχων, και εµπεριέχεται σε νοµοσχέδιο που θα κατα-θέσει ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Μιχελάκης. Στον κ. Ρήγα οι περιπτερούχοι κατέθεσαν επίσης τα έγγραφα που έχουν στη διάθεση τους και αποδεικνύουν τις ευ-θύνες του ∆ιοικητή της ΤτΕ για την «εξα-φάνιση» των χρηµάτων του Ταµείου Αρω-γής και Αναπήρων.

Την ίδια ηµέρα, οι εκπρόσωποι του Συν-δικάτου από κοινού µε τον νοµικό τους σύµβουλο, Βαγγέλη Παπαγιάννη, παρέ-δωσαν το εξώδικο που απέστειλαν στις κα-πνοβιοµηχανίες σε όλα τα κόµµατα του κοινοβουλίου και ζήτησαν να υπάρξουν συναντήσεις µε εκπροσώπους κάθε κόµµα-τος.

www.nerit.grwww.toxwni.grTo XΩNI

ΚΥΡΙAΚΗ 9ΜΑΡΤΙΟΥ2014

Οι πολυεθνικές στραγγαλίζουν τους καπνοπώλες

www.nerit.grΠεριπτερ-ήρωες!

Μ.Κ.

45

Αποφασισµένοι να φτάσουν στα άκρα οι περιπτερούχοιΤ ις αθέµιτες πρακτικές

καπνοβιοµηχανιών οι οποίες χωρίς να έχει κατατεθεί ακόµα προς ψήφιση στη Βουλή το άρθρο 78, έχουν ξεκι-νήσει να µεταφέρουν κλειστά περίπτερα σε νέα πόστα καταγγέλλει στο ΧΩΝΙ ο Πρόεδρος του Συνδικάτου Επαγγελ-µατιών Περιπτερούχων, Γιώργος ∆ούκας. Οπως υπογραµµίζει, οι καπνο-βιοµηχανίες εκµεταλλευ-όµενες το κενό νόµου που έχει δηµιουργηθεί µε τον 4093/2012 και σε συ-νεργασία µε δύο Ανώνυ-

µες Εταιρείες και ∆ήµους έχουν θέσει το συγκεκριµένο σχέδιο σε πλήρη εφαρµογή. «Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε ό,τι αφορά τις χορηγίες που κάνουν οι καπνοβιοµηχανίες στους ∆ήµους για να περάσουν από πίσω άνοµους σκοπούς και συµφέροντα. Πάνε να διαλύσουν τους περιπτεράδες προσφέροντας ακόµα και προκαταβολή ενοίκια 7 ετών σε ανάπηρους» καταλήγει.

ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΟΥΚΑΣ: ΠΑΝΕ ΝΑ ΜΑΣ ∆ΙΑΛΥΣΟΥΝ ΜΕ ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΣΕ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Ο∆ΗΓΟΥΝ ΟΙ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙ-ΚΕΣ ΠΑΠΑΣΤΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ - PHILIP MORRIS IN-TERNATIONAL και οι εταιρείες «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε», «IMPERIAL TOBACCO HELLAS», «BRITISH AMER-ICAN TOBACCO», καπνοβιοµηχανία «ΚΑΡΕΛΙΑΣ Α.Ε.» και ΣΕΚΑΠ Α.Ε 120 ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙ-ΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡ-ΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ.

Τον Ιούνιο του 2013, η «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.- PHILIP MORRIS INTERNATIONAL» έχοντας το 35-40% της αγοράς καπνικών προϊόντων, παραβιάζοντας την ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί ελεύ-θερου και αθέµιτου ανταγωνισµού, αποφάσισε µε την πλήρη στήρηξη της κυβέρνησης Σαµαρά να στα-µατήσει να προµηθεύει µε τα προϊόντα της τους 120 πρατηριούχους χονδρικής πώλησης τσιγάρων, οι οποίοι επί 80 και πλέον έτη δραστηριοποιούνται στη διανοµή καπνικών προϊόντων προς τα σηµεία λια-νικής (περίπτερα,ψιλικατζίδικα κ.λ.π)

Κατήγγειλε τις συµβάσεις διανοµής µε τους πρα-τηριούχους και τους απέκλεισε απ’την αγορά χον-δρικής πώλησης τσιγάρων δηµιουργώντας δικό της δίκτυο µε 3 αποκλειστικούς διανοµείς για την Αττι-κή και τον Πειραιά.

Την κίνηση αυτή της «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ» σε µικρό χρονικό διάστηµα ακολούθησαν και οι άλ-λες πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στην ίδια

αγορά καπνικών προϊόντων, οι οποίες κατέχουν το υπόλοιπο 60-65% της αγοράς. Οι εταιρίες «ΑΘΑΝΑ-ΣΙΟΥ Α.Ε» διανοµέας της «JAPAN TOBACCO INDUS-TRY», «IMPERIAL TOBACCO HELLAS», «BRITISH AMERICAN TOBACCO», καπνοβιοµηχανία «ΚΑΡΕ-ΛΙΑΣ Α.Ε.» και η ΣΕΚΑΠ Α.Ε αποφάσισαν απο κοινού να διανέµουν τα προϊόντα τους µε µόνο 12 διανοµείς για Αθήνα και Πειραιά δηµιουργώντας καρτέλ και στα καπνικά προϊόντα. Σηµειωτέον, δε, οι 5 εκ των 12 που επιλέγησαν (για ευνόητους λόγους) ήταν από το ∆.Σ. του συνδέσµου των πρατηριούχων τσι-γάρων που είχαν εκλεγεί µε σκοπό να προστατεύουν και να διαφυλάττουν τα συµφέροντα του συνδέσµου....

Οι παραπάνω πολυεθνικές έχουν χωρίσει την Αττική σε συγκεκριµένη αποκλειστική γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης για κάθε διανοµέα τους, υποχρεώνοντας κάθε σηµείο λιανικής να προµηθεύ-εται τα προϊόντα καπνού απο το διανοµέα που του επιβάλλει το σύστηµα αυθαίρετα και µε δυσµενείς - µονοπωλιακούς όρους αφαιρώντας από τα σηµεία λιανικής πώλησης κάθε δικαίωµα ελεύθερης επιλο-γής προµηθευτή. Όλα αυτά συµβαίνουν παράλληλα µε τις κυβερνητικές εξαγγελίες ότι επιβάλλεται η απελευθέρωση των αγορών µε προοπτική τόνωσης της ανάπτυξης...

Αντίθετα, αυτό το µονοπωλιακό και ελεγχόµενο σύστηµα οδηγεί σε αφανισµό τα πρατήρια τσιγάρων και εκατοντάδες σηµεία λιανικής (περίπτερα, ψιλι-κατζίδικα).

Οι Σύνδεσµοι Πρατηριούχων Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πατρών έχουν προσφύγει στην ελ-ληνική δικαιοσύνη και στην Επιτροπή Ανταγωνι-σµού και έχουν καταγγείλει την εναρµονισµένη πρακτική των καπνοβιοµηχανιών, την παραβίαση των διατάξεων του αθέµιτου ανταγωνισµού, τον περιορισµό του ελεύθερου ανταγωνισµού, το κλεί-σιµο της αγοράς και τον έλεγχο των σηµείων λια-νικής.

Πολλά και ποικίλα ερωτήµατα προκαλεί η άρ-νηση της «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.» να συµµορφω-θεί µε δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου Πει-ραιά, που δικαιώνει τους πρατηριούχους συναδέλ-φους, επιβάλλοντάς της να επανέλθει στο προηγού-µενο καθεστώς διανοµής, αναγνωρίζοντάς µας το δικαίωµα να συνεχίσουµε τη δραστηριότητά µας ως χονδρέµποροι µε περιθώρια εύλογου κέρδους. Με την άρνησή της αυτή να εφαρµόσει την απόφαση προσπαθεί να µας µετατρέψει µε το «αποφασίζω και διατάζω» από χονδρεµπόρους σε λιανοπωλητές, πουλώντας µας σε τιµές που οι διανοµείς της πωλούν στα σηµεία λιανικής.

Η στάση αυτή της «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.- PHILIP MORRIS INTERNATIONAL» συνιστά κατά-φωρη προσβολή στην ελληνική δικαιοσύνη και πρέπει να επέµβει άµεσα η ελληνική πολιτεία. Χα-ρακτηριστική επίσης είναι και η καθυστέρηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, που ολιγωρεί στη διε-ρεύνηση του θέµατος.

H ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ