ΜΑΘΗΜΑ XLV LECTIO QUINTA ET QUADRAGESIMA€¦ · Web viewΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑ...

of 24 /24
ΜΑΘΗΜΑ XLV LECTIO QUINTA ET QUADRAGESIMA ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΠΤΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ 1.Των ουσιαστικών του κειμένου που βρίσκονται σε αφαιρετική πτώση να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και των δύο αριθμών. 2. Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και στους δύο αριθμούς των τριτοκλίτων ουσιαστικών που σχηματίζουν τη γενική πληθυντικού με κατάληξη -ium. 3. quam rem: Να κλιθούν μαζί και στους δύο αριθμούς. 4. deferat, defertur: Να γίνει χρονική αντικατάσταση των τύπων και να κλιθεί η προστακτική έγκλιση ενεστώτα και μέλλοντα. 5.Να ξαναγραφούν οι παρακάτω περίοδοι αφού μεταφερθούν οι κλιτοί τύποι στον άλλο αριθμό(στο αντίστοιχο πρόσωπο ή στην αντίστοιχη πτώση), εφόσον αυτό είναι νοηματικώς, συντακτικώς και γραμματικώς δυνατόν: α) Ille ex captivis cognoscit quanto in periculo res sit. β) Tum cuidam equiti persuadet ut ad Ciceronem epistulam deferat. γ) Curat et providet ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus cog-noscantur. δ) Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. ε) Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae ad-liget et intra castra abiciat. στ) In litteris scribit se cum legione celeriter adfore. 1

Embed Size (px)

Transcript of ΜΑΘΗΜΑ XLV LECTIO QUINTA ET QUADRAGESIMA€¦ · Web viewΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑ...

ΜΑΘΗΜΑ XLV LECTIO QUINTA ET QUADRAGESIMA

PAGE

17

ΜΑΘΗΜΑ XLV LECTIO QUINTA ET QUADRAGESIMA

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΠΤΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ

1.Των ουσιαστικών του κειμένου που βρίσκονται σε αφαιρετική πτώση να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και των δύο αριθμών.

2. Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και στους δύο αριθμούς των τριτοκλίτων ουσιαστικών που σχηματίζουν τη γενική πληθυντικού με κατάληξη -ium.

3. quam rem: Να κλιθούν μαζί και στους δύο αριθμούς.

4. deferat, defertur: Να γίνει χρονική αντικατάσταση των τύπων και να κλιθεί η προστακτική έγκλιση ενεστώτα και μέλλοντα.

5.Να ξαναγραφούν οι παρακάτω περίοδοι αφού μεταφερθούν οι κλιτοί τύποι στον άλλο αριθμό (στο αντίστοιχο πρόσωπο ή στην αντίστοιχη πτώση), εφόσον αυτό είναι νοηματικώς, συντακτικώς και γραμματικώς δυνατόν:

α) Ille ex captivis cognoscit quanto in periculo res sit.

β) Tum cuidam equiti persuadet ut ad Ciceronem epistulam deferat.

γ) Curat et providet ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus cog-noscantur.

δ) Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit.

ε) Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae ad-liget et intra castra abiciat.

στ) In litteris scribit se cum legione celeriter adfore.

ζ) Legatus, periculum veritus, constituit ut tragulam mitteret.

η) Epistula a quodam milite conspicitur et ad Ciceronem defertur.

θ) Caesar epistulam perlegit et hos adhortatur ut salutem sperent.

6. . Ποια μορφή θα πάρει ο εξαρτημένος υποθετικός λόγος του κειμένου στον ευθύ λόγο;

7. Να μετατρέψετε τις μετοχές του κειμένου σε δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις.

8. Πώς διακρίνονται οι τελικές προτάσεις από τις βουλητικές; Στα παρακάτω παραδείγματα να εντοπίσετε τις τελικές και βουλητικές προτάσεις.

α) Is cum aliquando castris abiret, edixit ut omnes pugna abstinerent.

β) Arria milites orabat ut simul imponeretur.

γ) Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute antecellat.

δ) Ad illum magnum pondus auri publice missum attulerant, ut eo uteretur.

9.Τι γνωρίζετε για τη χρήση του ουσιαστικού “littera”;

10. Βάσει του κειμένου να σημειώσετε την ένδειξη Σωστό -Λάθος:

α) Η πρόταση “ut ad Ciceronem epistulam deferat” είναι τελική.

β) Η πρόταση “ne… cognoscantur” είναι αντικείμενο των ρημάτων “curat” και “providet”.

γ) Η βουλητική πρόταση “ut salutem sperent” εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα, επειδή εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου.

δ) Η βουλητική πρόταση “ut tragulam mitteret” εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου.

ε) Η πρόταση “quae apud Ciceronem gerantur” είναι αναφορική προσδιοριστική.

στ) Η βουλητική πρόταση “ut epistulam ad amentum tragulae adliget” είναι αντικείμενο του ρήματος “monet”.

ζ) Η μετοχή “intercepta” είναι υποθετική.

η) Η πρόταση “quantoque in periculo res sit” είναι πλάγια ερωτηματική εξαρτώμενη από το ρήμα “gerantur”.

θ) Η μετοχή “conscriptam” είναι αιτιολογική.

ι) Η μετοχή “veritus” είναι χρονική.

11. Να εξετάσετε αν η αναγνώριση των παρακάτω λέξεων του κειμένου είναι ορθή ή εσφαλμένη και να σημειώσετε την ένδειξη Σωστό Λάθος :

α) captivis: δοτική πληθυντικού

β) cuidam: δοτική ενικού του θηλυκού της αντων. “quidam”

γ) Graecis litteris: αφαιρετική πληθυντικού

δ) adliget: οριστική μέλλοντος

ε) periculum: αιτιατική ενικού

στ) constituit: οριστική ενεστώτα

ζ) haec: ονομ. πληθ. του ουδετέρου της αντων. “hic”

η) perlegit: οριστική παρακειμένου

θ) milites: αιτιατική πληθυντικού

ι) sperent: υποτακτική ενεστώτα

12. Η πρόταση “ut salutem sperent” είναι:

α) χρονική

β) συμπερασματική

γ) τελική

δ) βουλητική

Να σημειώσετε την ένδειξη X στο οικείο πλαίσιο.

13. Ο τύπος “quanto” του κειμένου συντακτικώς είναι:

α) επιθετικός προσδιορισμός

β) αφαιρετική του τρόπου

γ) αφαιρετική του μέτρου

δ) αφαιρετική της ιδιότητας

ε) …………………………….

Να σημειώσετε την ένδειξη X στο οικείο πλαίσιο ή να συμπληρώσετε κάτι άλλο, αν δεν συμφωνείτε με καμιά από τις τέσσερις επιλογές.

14. O τύπος “constituit” του κειμένου είναι:

α) οριστική ενεστώτα

β) οριστική παρακειμένου

γ) οριστική μέλλοντα

15. O τύπος “perlegit” του κειμένου είναι:

α) οριστική ενεστώτα

β) οριστική παρακειμένου

γ) οριστική μέλλοντα

16. Ο υποθετικός λόγος στην περίοδο “Legatum monet… intra castra abiciat.” εκφράζει:

α) υπόθεση ανοικτή

β) υπόθεση αντίθετη προς την πραγματικότητα

γ) υπόθεση δυνατή

MAΘHMA XLVI LECTIO SEXTA ET QUADRAGESIMA

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ

1. communem urbem: Να κλιθούν μαζί και στους δύο αριθμούς.

2. vir bonus et sapiens: Nα κλιθούν μαζί και στους δύο αριθμούς, αλλά με τα επίθετα στο συγκριτικό βαθμό.

3. Nα μεταφέρετε τις αντωνυμίες του κειμένου (πλην της προσωπικής) στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού και στα τρία γένη.

4. singulorum: Να γράψετε τα υπόλοιπα αριθμητικά επίθετα του διανεμητικού που σας δίνεται.

5. Να κλίνετε το ουσιαστικό salutem στον ενικό αριθμό μαζί με την αντωνυμία suam στο β΄ πρόσωπο για πολλούς κτήτορες.

6. bonus, cariorem: Να σχηματίσετε τα επιρρήματα των επιθέτων που σας δίνονται και στους τρεις βαθμούς.

7.nostrum, nostrae: Να κλίνετε τις αντωνυμίες στον αριθμό που σας δίνονται.

8.nosmet: Να κλίνετε την αντωνυμία και στους δύο αριθμούς. Να δικαιολογήσετε την ύπαρξη του προσφύματος -met.

Οι τύποι των προσωπικών αντωνυμιών, εκτός από τον τύπο tu και τους τύπους της γενικής πληθυντικού του α΄ και του β΄ προσώπου, ενισχύονται, όταν υπάρχει έμφαση ή αντιδιαστολή, με το πρόσφυμα met. Ο τύπος tu ενισχύεται με το πρόσφυμα te: tute. Τέλος οι τύποι me, te, se ενισχύονται με διπλασιασμό: meme, tete, sese. Βλ. Αχ. Τζαρτζάνου, Λατινική γραμματική, ΟΕΔΒ, § 56.

9. plus: Να κλίνετε τον συγκριτικό βαθμό του επιθέτου, από το οποίο προέρχεται το επίρρημα, στον πληθυντικό αριθμό στο αρσενικό γένος.

10. consequitur: Να κλίνετε την προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα του ρήματος στη φωνή που βρίσκεται.

11. regi: Να γράψετε τους υπόλοιπους ονοματικούς τύπους στην ίδια φωνή. Για τους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη το υποκείμενο του απαρεμφάτου.

12. laudandus sit: Να κλίνετε την υποτακτική του παρακειμένου της παθητικής περιφραστικής συζυγίας του ρήματος.

13. fit: α) Να γράψετε τους ονοματικούς τύπους του ρήματος. β) Να κλίνετε την προστακτική του ενεστώτα της ενεργητικής και μέσης φωνής. γ) Να γράψετε το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής όλων των χρόνων της ενεργητικής φωνής.

14. qui pro re publica cadat: Να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση, να δικαιολογήσετε την έγκλιση και τον χρόνο και να τη μετατρέψετε σε μετοχική (η μετοχή συνημμένη).

15. Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου που εισάγονται με το σύνδεσμο “ut”. Να δικαιολογήσετε την έγκλιση και τον χρόνο, όπου είναι απαραίτητο.

16. Philosophi mundum censent regi numine deorum.: Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.

17. Nec magis vituperandus est proditor patriae quam proditor communis utilita-tis.: Να δικαιολογήσετε την προσωπική σύνταξη του γερουνδιακού. Να αναγνωρίσετε τον συντακτικό ρόλο όλων των όρων της πρότασης.

18. ut laudandus is sit: Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική, αντικαθιστώντας το ρήμα από τον αντίστοιχο τύπο του “debeo” + απαρέμφατο.

19. quod decet cariorem nobis esse patriam quam nosmet ipsos: α) Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης. β) Να δικαιολογήσετε την έγκλιση. γ) Θα μπορούσε το “decet” + απαρ. να αντικατασταθεί από τον αντίστοιχο τύπο της παθητικής περιφραστικής συζυγίας; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

20. Eum esse putant quasi communem urbem et civitatem hominum et deorum, et unum quemque nostrum eius mundi esse partem.: Να εντοπιστεί η μορφή του πλαγίου λόγου και να μετατραπεί σε ευθύ.

21.Να αναγνωρίσετε τις συμπερασματικές προτάσεις. Να δηλώσετε, αν είναι ουσιαστικές ή επιρρηματικές. Να δικαιολογήσετε την έγκλιση εκφοράς και τον χρόνο.

α) Huic Arria funus ita paravit, ut ignoraretur a marito. (Mάθ. 23)

β) Sed, propter servi scelus et audaciam, tanto dolore Aesopus est adfectus, ut nihil ei gratius possit esse quam recuperatio fugitivi. (Mάθ. 28)

γ) In eum locum res deducta est, ut, nisi deus vel casus aliqui subvenerit, salvi esse nequeamus. (Mάθ. 37)

δ) Sed tantus furor omnes invaserat, ut pugnare cuperent. (Mάθ. 37)

ε) Ea victores ferociores reddit, ut, etiamsi natura tales non sint, necessitate esse cogantur. (Mάθ. 37)

στ) Bellorum enim civilium exitus tales sunt semper, ut non solum ea fiant, quae velit victor, sed etiam ut victor obsequatur iis, quorum auxilio victo-ria parta sit. (Mάθ. 37)

ζ) In hoc me longa vita et infelix senecta traxit, ut primum exsulem deinde hostem te viderem? (Mάθ. 43)

η) Ex quo illud natura consequitur, ut communem utilitatem nostrae antepo-namus. (Mάθ. 46)

θ) Ex quo fit, ut laudandus is sit, qui pro re publica cadat. (Mάθ. 46)

ι) Scipio obtinuit, ut neuter in provinciam mitteretur. (Mάθ. 50)

ΜΑΘΗΜΑ XLVII LECTIO SEPTIMA ET QUADRAGESIMA

Ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΦΙΛΑΡΕΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑΣ

1. aliis sermonibus: Να κλιθούν μαζί και στους δύο αριθμούς.

2. voluit, mallet, nolis: Nα γίνει χρονική αντικατάσταση των ρημάτων στην οριστική και υποτακτική.

3. faceret, nolis: Να γράψετε όλους τους τύπους της προστακτικής ενεστώτα και μέλλοντα των ρημάτων αυτών.

4. Του ημιαποθετικού ρήματος του κειμένου να γράψετε όλους τους ενεργητικούς τύπους.

5. Του ελλειπτικού ρήματος “coeperat” να γραφούν όλοι οι υπάρχοντες τύποι.

6. Να ξαναγράψετε τις παρακάτω περιόδους αφού μεταφέρετε τους κλιτούς τύπους στον άλλο αριθμό (στο αντίστοιχο πρόσωπο ή στην αντίστοιχη πτώση), εφόσον αυτό είναι νοηματικώς, συντακτικώς και γραμματικώς δυνατόν:

α) Puella mature habere coeperat canos, quos legere secrete solebat.

β) Hac re audita pater voluit filiam deterrere quominus id faceret.

γ) Eo consilio pater aliquando repente intervenit oppressitque ornatrices.

δ) Interrogavit filiam, utrum post aliquot annos cana esse mallet an calva.

ε) Non dubito quin calva esse nolis.

στ) Quid non times ne istae te calvam faciant?

ζ) Post aliquot annos canus esse mavis an calvus?

η) Ille non dubitabat quin filia sua calva fieri nollet.

θ) Tum filia patri respondet se malle canam esse.

7. Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τη μετοχή του κειμένου και να τη μετατρέψετε σε δευτερεύουσα επιρρηματική πρόταση. Να δικαιολογήσετε τον συντακτικό της ρόλο καθώς και την πτώση της.

8.. Ego, pater, cana esse malo: Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο χρησιμοποιώντας την πρόταση “Iulia respondit…” ως πρόταση εξάρτησης.

9. Βάσει του κειμένου να σημειώσετε την ένδειξη Σωστό -Λάθος

α) Η πρόταση “quominus id faceret” εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού, διότι το απαρέμφατο “deterrere”, από το οποίο εξαρτάται, είναι αντικείμενο ρήματος ιστορικού χρόνου.

β) Η ενδοιαστική πρόταση “quin calva esse nolis” εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα, διότι εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου.

γ) Η ενδοιαστική πρόταση “ne istae te calvam faciant” εκφράζει φόβο μήπως δεν γίνει κάτι.

δ) Η χρονική πρόταση “donec induxit mentionem aetatis” εκφράζει το προτερόχρονο.

ε) Η πλάγια ερωτηματική διμελής πρόταση του κειμένου εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα, διότι εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου.

στ) Η αναφορική πρόταση του κειμένου είναι επιρρηματική.

ζ) Η εναντιωματική πρόταση του κειμένου εκφέρεται με οριστική, διότι εκφράζει μια πραγματική κατάσταση.

η) Στην πρόταση “cum illa respondisset” ο σύνδεσμος “cum” είναι διηγηματικός.

θ) Η πρόταση “cum illa respondisset” εκφράζει το προτερόχρονο.

ι) Η ευθεία ερώτηση του κειμένου εκφέρεται με υποτακτική, διότι εκφράζει απορία.

10.Σωστό- Λάθος

α) audita: ονομ. πτώση θηλ. γένους μετοχής πρκ.

β) id: ονομαστική ενικού ουδετέρου γένους

γ) eo: αφαιρετική ενικού γένους ουδετέρου

δ) consilio: αφαιρετική ενικού

ε) intervenit: οριστική ενεστώτα

στ) deprehendit: οριστική παρακειμένου

ζ) aliis: αφαιρετική πληθ. θηλυκού γένους

η) aliquot: αιτιατική πληθ. αρσ. γένους

θ) illi: δοτική ενικού θηλ. γένους

ι) nolis: υποτακτική ενεστώτα

11. Ο τύπος “re” συντακτικώς είναι:

α) υποκείμενο

β) αντικείμενο

γ) αφαιρετική της αιτίας

δ) αφαιρετική του τρόπου

ε) αφαιρετική του μέσου

12. Η πρόταση “quominus id faceret” εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού, διότι:

α) εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου.

β) εισάγεται με το quominus.

γ) εξαρτάται από το ρήμα voluit.

δ) το απαρέμφατο από το οποίο εξαρτάται λογίζεται ως χρόνος ιστορικός, επειδή εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου.

13. O τύπος “illi” του κειμένου είναι:

α) δοτική ενικού αρσενικού γένους

β) ονομαστική πληθ. αρσενικού γένους

γ) δοτική ενικού θηλυκού γένους

δ) δοτική ενικού ουδετέρου γένους

14. O τύπος “intervenit” του κειμένου είναι:

α) οριστική ενεστώτα

β) οριστική παρακειμένου

γ) οριστική μέλλοντα

15. Ο τύπος “deprehendit” του κειμένου είναι:

α) οριστική ενεστώτα

β) οριστική παρακειμένου

γ) οριστική μέλλοντα

ΜΑΘΗΜΑ XLVIII LECTIO DUODEQUINQUAGESIMA

ΤΟ ΕΛΑΦΙ ΤΟΥ ΣΕΡΤΩΡΙΟΥ

1. postero die, eum locum: Να κλιθούν μαζί στον αριθμό που βρίσκονται.

2. Να εντοπίσετε τα προσηγορικά αρσενικά ονόματα της β΄ κλίσης και να τα μεταφέρετε στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού.

3. Να γράψετε τη γενική και αφαιρετική πτώση ενικού και πληθυντικού αριθμού των προσηγορικών ονομάτων της γ΄ κλίσης.

4. magna, utilia: Να σχηματίσετε τους τρεις βαθμούς του παράγωγου επιρρήματος των επιθέτων που σας δίνονται.

5. durius: Να μεταφέρετε το επίθετο στους άλλους βαθμούς. Να σχηματίσετε τους τρεις βαθμούς του παράγωγου επιρρήματος.

6. utilia: Να κλίνετε τον θετικό και τον συγκριτικό βαθμό του επιθέτου στον ενικό αριθμό, στο γένος που σας δίνεται το επίθετο.

7. Να εντοπίσετε τα επίθετα του κειμένου που δεν σχηματίζουν παραθετικά.

8. quodam, ei, aliquis: Να μεταφέρετε τις αντωνυμίες στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού και στα τρία γένη.

9. sibi: Να κλίνετε την αντωνυμία στον πληθυντικό αριθμό στο πρόσωπο που βρίσκεται.

10. praecepit: Να κλίνετε την οριστική ενεστώτα και την υποτακτική παρατατικού της παθητικής φωνής.

11. factu, instinctam, admissis: Να γράψετε τους ονοματικούς τύπους της οικείας φωνής.

12. conloqui: Να γράψετε τους τύπους της ενεργητικής φωνής του ρήματος. Από αυτούς να κλίνετε μόνο το γερούνδιο και την υποτακτική.

13. inventam esse: Να γράψετε το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής όλων των χρόνων της ενεργητικής φωνής.

14. perisset: Να κλίνετε: α) την οριστική και την προστακτική του μέλλοντα β) την υποτακτική και την προστακτική του ενεστώτα.

15. futurus esset, imperandum esset: Να αναγνωρίσετε τους τύπους και να κλίνετε την υποτακτική του παρακειμένου στη συζυγία που σας δίνονται.

16. οrta est, reverti: Να κλίνετε την υποτακτική του παρατατικού και την προστακτική του ενεστώτα. Να γράψετε τα απαρέμφατα και τις μετοχές.

17. dixit, factu, praedicabat, tacere, fugit: Να κλίνετε την προστακτική ενεστώτα στη φωνή που βρίσκονται οι τύποι.

19. Να μετατρέψετε τη σύνταξη από παθητική σε ενεργητική:

α) Cerva alba eximiae pulchritudinis Sertorio a Lusitano quodam dono data erat.

β) Si quid durius ei videbatur, quod imperandum militibus esset, a cerva sese monitum esse praedicabat.

20. admissis amicis: Να αναλύσετε τη μετοχή με δευτερεύουσα χρονική πρόταση εισαγόμενη με τον ιστορικό-διηγηματικό cum.

21. Να μεταφέρετε τις παρακάτω μορφές του πλαγίου λόγου σε ευθύ:

α) Sertorius omnibus persuasit cervam conloqui secum et docere, quae utilia factu essent.

β) Α cerva sese monitum esse praedicabat.

γ) Cum aliquis Sertorio nuntiavisset cervam inventam esse…

δ) Sertorius eum iussit tacere.

ε) Praeterea praecepit ut eam postero die repente in eum locum emitteret, in quo ipse cum amicis futurus esset.

στ) Sertorius dixit eis visum in somno sibi esse cervam, quae perisset, ad se reverti.

22. Να αντικαταστήσετε το σουπίνο του κειμένου από εμπρόθετο γερούνδιο.

23. Si quid durius ei videbatur, a cerva sese monitum esse praedicabat.: Να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου και να τον μετασχηματίσετε έτσι ώστε να εκφράζει υπόθεση δυνατή ή πιθανή.

24. Si quid durius ei videbatur: Να δικαιολογήσετε την παράλειψη του β΄ όρου σύγκρισης.

25. perisse credita est: Να δικαιολογήσετε την παράλειψη του υποκειμένου του ειδικού απαρεμφάτου.

26. quod imperandum militibus esset: Να κάνετε συντακτική αναγνώριση του γερουνδιακού και να αντικαταστήσετε τον τύπο της παθητικής περιφραστικής συζυγίας από το ρήμα debeo και απαρέμφατο.

27. Ea cerva quodam die fugit: Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο με εξάρτηση από τη φράση “Aliquis nuntiavit…”.

28. Στις παρακάτω προτάσεις να διαγράψετε το σκέλος που περιέχει λάθος.

α) dono είναι δοτική ή αφαιρετική;

β) omnibus είναι δοτική ή αφαιρετική;

γ) secum είναι αιτιατική ή αφαιρετική;

δ) durius είναι επίρρημα ή επίθετο;

ε) imperandum είναι γερούνδιο ή γερουνδιακό;

στ) diei είναι γενική ή δοτική;

ζ) eis είναι δοτική ή αφαιρετική;

η) quid είναι αόριστη ή ερωτηματική αντωνυμία;

29.Σωστό Λάθος

α) quae utilia factu essent είναι δευτ. αναφορική πρόταση.

β) quod imperandum… esset είναι δευτ. αναφορική πρόταση.

γ) cum… nuntiavisset είναι δευτ. χρονική πρόταση.

δ) ut… emitteret είναι δευτ. τελική πρόταση.

30. Οι κύριες προτάσεις κρίσης (με οριστική) του ευθέος λόγου γίνονται στον πλάγιο:

α) πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις

β) ειδικά απαρέμφατα

γ) βουλητικές προτάσεις

δ) τελικά απαρέμφατα

31. Οι κύριες προτάσεις κρίσης (με οριστική μέλλοντα) του ευθέος λόγου γίνονται στον πλάγιο:

α) πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις

β) ειδικά απαρέμφατα μέλλοντα

γ) βουλητικές προτάσεις

δ) ειδικά απαρέμφατα

32. Οι ευθείες ερωτήσεις γίνονται στον πλάγιο λόγο:

α) πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις

β) ειδικά απαρέμφατα

γ) βουλητικές προτάσεις

δ) τελικά απαρέμφατα

33. Οι δευτερεύουσες προτάσεις του ευθέος λόγου γίνονται στον πλάγιο:

α) τελικά απαρέμφατα

β) πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις

γ) ειδικά απαρέμφατα

δ) βουλητικές προτάσεις

ε) δευτερεύουσες προτάσεις (με υποτακτική)

34. Τα τελικά απαρέμφατα του πλαγίου λόγου γίνονται στον ευθύ:

α) κύριες προτάσεις κρίσης

β) ευθείες ερωτήσεις

γ) δευτερεύουσες προτάσεις (με οριστική)

δ) κύριες προτάσεις επιθυμίας

ε) επιφωνηματικές προτάσεις

35. Το χρονικό επίρρημα “cras” στον πλάγιο λόγο γίνεται:

α) hodie

β) nunc

γ) postero die

δ) heri

ε) ad huc

ΜΑΘΗΜΑ XLIX LECTIO UNDEQUINQUAGESIMA

Η ΠΟΡΚΙΑ ΚΑΙ Ο ΒΡΟΥΤΟΣ

1. Να κλίνετε το όνομα “unguis” και στους δύο αριθμούς.

2. amoris mei: Να κλιθούν μαζί και στους δύο αριθμούς.

3. praeripuisset, cessisset: Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρημάτων στην οριστική και υποτακτική.

4. interficiendo: Να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα και στις δύο φωνές.

5. Να αντικαταστήσετε το γερουνδιακό με γερούνδιο, όπου η σύνταξη το επιτρέπει, και να επιφέρετε τις απαιτούμενες μεταβολές:

α) Dux tres legiones misit ad fugandos hostes ex provincia.

β) Duo consules populus constituit deligere administrandae reipublicae causa.

γ) Pueri imitandis magnis viris animum et mentem suam conformant.

δ) Contudit populos feroces, quibus consuetudo immolandorum260 hominum erat.

ε) Illa poposcit stilum scribendae epistulae causa.

στ) Adulescens permotus cupiditate vincendi hostis ruit in certamen et hostem hasta transfixit

.

ζ) Manius Curius Dentatus utenda frugalitate divitias contemnere poterat.

η) Legendis libris pueri multa discunt.

θ) Coriolanus cum exercitu ad urbem expugnandam venit.

ι) Magnam spem occupandae urbis ille tenebat.

6. Να αντικαταστήσετε το γερούνδιο με γερουνδιακό, όπου η σύνταξη το επιτρέπει, και να επιφέρετε τις απαιτούμενες μεταβολές:

α) Hostibus magna spes vincendi nostras copias erat.

β) Ille cupidus administrandi rempublicam erat.

γ) Coriolanus consilium evertendi urbem cepit.

δ) Caesar legionibus imperavit in Belgis remanere hiemandi causa.

ε) Imperator duo legiones misit ad pugnandum.

στ) Cogitando mens nostra confirmatur.

ζ) Colendo viros excellentes animum et mentem meam conformabam.

η) Illis magna cupiditas videndi urbem erat.

θ) Confirmando fiduciam exercitus dux alacres milites in pugnam mittit.

ι) Legendo libros virorum sapientium homines sapientes fiunt.

7. Να εντοπίσετε τον υποθετικό λόγο του κειμένου και να προσδιορίσετε το είδος του. Ποια μορφή θα πάρει στον ευθύ λόγο;

8. Να μεταφράσετε στα Λατινικά τις παρακάτω περιόδους. Να αποδοθεί ο προσδιορισμός του σκοπού με όλους τους τρόπους που γνωρίζετε:

α) Ήλθαν ληστές για να δουν και να θαυμάσουν τον Σκιπίωνα.

β) Έστειλε κάποιον στρατιώτη για να μεταφέρει την επιστολή.

γ) Ζήτησε γραφίδα για να γράψει επιστολή.

9. Να εξετάσετε αν η αναγνώριση των παρακάτω λέξεων του κειμένου είναι ορθή ή εσφαλμένη και να σημειώσετε την ένδειξη X στο οικείο πλαίσιο:

Σωστό Λάθος

α) viri: ονομαστική πληθυντικού

β) sui: γενική ενικού ουδ. γένους

γ) interficiendo: αφαιρετική ενικού

δ) unguium: γενική πληθυντικού

ε) elapso: δοτική ενικού

στ) cubiculum: ονομαστική ενικού

10. Ο εξαρτημένος υποθετικός λόγος στην τελευταία περίοδο του κειμένου εκφράζει:

α) υπόθεση ανοικτή

β) υπόθεση αντίθετη προς την πραγματικότητα

γ) υπόθεση δυνατή

11. Η υπόθεση του εξαρτημένου υποθετικού λόγου του κειμένου στον ευθύ λόγο έχει ως εξής:

α) si tibi consilium non ex sententia cesserit (συντ. μέλ.)

β) si tibi consilium non ex sententia cesserit (υποτ. πρκ.)

γ) si tibi consilium non ex sententia cessit

δ) si tibi consilium non ex sententia cessisset

12. Ο τύπος “eoque” του κειμένου συντακτικώς είναι:

α) αφαιρετική του οργάνου

β) αφαιρετική του τρόπου

γ) αφαιρετική της ιδιότητας

δ) αφαιρετική του ποιητικού αιτίου

ε) ………………………………...

17. Να εξετάσετε αν οι παρακάτω περίοδοι είναι από συντακτικής απόψεως ορθές ή εσφαλμένες και να σημειώσετε την ένδειξη X στο οικείο πλαίσιο. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας στην περίπτωση που θεωρείτε κάτι εσφαλμένο:

Σωστό Λάθος

α) Magnam spem vincendis nostras copias illi tenebant.

β) Illi cupidi administrandam rempublicam erant.

γ) Magnam spem occupandae nostrae provinciae ille tenebat.

δ) Illi cum copiis ad expugnandum terram venit.

ε) Imperator duo legiones misit bellandi causa.

στ) Imperator duo legiones misit ad liberandam provinciam.

ζ) Audiendo viro animum et mentem tuam conformavisti.

η) Mihi magna cupiditas videndi viri erat.

18 Η γερουνδιακή έλξη στη χρονική πρόταση της πρώτης περιόδου του κειμένου:

α) είναι υποχρεωτική

β) δεν είναι υποχρεωτική

19. O τύπος “elapso” του κειμένου είναι:

α) δοτική ενικού αρσ. γένους

β) αφαιρετική ενικού αρσ. γένους

γ) δοτική ενικού ουδ. γένους

δ) αφαιρετική ενικού ουδ. γένους

Να σημειώσετε την ένδειξη X στο οικείο πλαίσιο και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

20. Ο τύπος “venit” του κειμένου είναι:

α) οριστική ενεστώτα

β) οριστική παρακειμένου

γ) οριστική μέλλοντα

21. Η μετοχή “elapso” του κειμένου είναι:

α) απόλυτη

β) συνημμένη

22. Σε ποια περίπτωση δεν είναι υποχρεωτική η γερουνδιακή έλξη;

α) Όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε εμπρόθετη γενική γερουνδίου συντασσομένου με αιτιατική.

β) Όταν η σύνταξη επιβάλλει να χρησιμοποιήσουμε τη δοτική γερουνδίου συντασσομένου με αιτιατική.

γ) Όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε εμπρόθετη αφαιρετική γερουνδίου συντασσομένου με αιτιατική.

δ) Όταν το αντικείμενο του γερουνδίου είναι το ουδέτερο αντωνυμίας ή επιθέτου.

Να σημειώσετε την ένδειξη X στο οικείο πλαίσιο.