EL - ypes.gr

Click here to load reader

 • date post

  21-Oct-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of EL - ypes.gr

ENΑΝΑΚΟΙΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΠΑΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΠΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΝ
Μα κοιν µεταναστευτικ πολιτικ για την Ευρπη: Αρχς, ενργειες και µσα
{SEC(2008) 2026} {SEC(2008) 2027}
I. Εισαγωγ
Η µετανστευση στην ΕΕ αποτελε πραγµατικτητα. Σµερα, η µετανστευση, η οποα για τους σκοπος του παρντος εγγρφου αναφρεται σε υπηκους τρτων χωρν και χι σε πολτες της ΕΕ, αντιπροσωπεει περπου το 3,8% του συνολικο πληθυσµο της ΕΕ1. Απ το 2002, ο ετσιος καθαρς αριθµς αφξεων στην νωση κυµανεται µεταξ 1,5 και 2 εκατοµµυρων. Την 1η Ιανουαρου 2006, 18,5 εκατοµµρια υπκοοι τρτων χωρν διµεναν στην ΕΕ.
εν υπρχουν λγοι που να επιτρπουν να θεωρηθε τι οι µεταναστευτικς ρος θα µειωθον.
Βασισµνη στις ανθρωπιστικς της παραδσεις, η Ευρπη πρπει να συνεχσει να επιδεικνει αλληλεγγη απναντι στους πρσφυγες και τα πρσωπα που χουν ανγκη προστασας. Οι οικονοµικς διαφορς µεταξ ανεπτυγµνων και αναπτυσσµενων χωρν/περιφερειν, η παγκοσµιοποηση, το εµπριο, τα πολιτικ προβλµατα και η αστθεια στις χρες καταγωγς, οι δυναττητες εξερεσης εργασας στις ανεπτυγµνες χρες συγκαταλγονται µεταξ των βασικν παραγντων που ωθον τα τοµα σε διεθν κινητικτητα.
Στο πλασιο µιας γηρσκουσας Ευρπης, η δυνµει συµβολ της µετανστευσης στις οικονοµικς αποδσεις της νωσης εναι σηµαντικ. Οι ευρωπαοι ζουν περισστερο, η γενι του «baby boom» (ανκαµψη της γεννητικτητας) πλησιζει την ηλικα συνταξιοδτησης και τα ποσοστ γεννσεων εναι χαµηλ. Το 2007 ο ενεργς πληθυσµς στην ΕΕ, δηλαδ ο συνολικς αριθµς των απασχολοµενων ανργων, ανρχετο κατ µσο ρο σε 235 εκατοµµρια2. Σµφωνα µε τις τελευταες προβλψεις σε σχση µε τον πληθυσµ3, µχρι το 2060, ο ενεργς πληθυσµς της ΕΕ πρκειται να µειωθε περπου κατ 50 εκατοµµρια ακµη και αν η καθαρ µετανστευση εξακολουθσει να εναι παρµοια µε τα ιστορικ εππεδα και κατ 110 εκατοµµρια µη συνυπολογιζµενης της µετανστευσης. Αυτς οι εξελξεις συνεπγονται κινδνους για τη βιωσιµτητα των συνταξιοδοτικν συστηµτων, των συστηµτων υγειονοµικς περθαλψης και κοινωνικς ασφλειας και απαιτον αξηση των δηµοσων δαπανν4.
Η µετανστευση αποτελε πραγµατικτητα που χρειζεται αποτελεσµατικ διαχεριση. Σε µα ανοιχτ Ευρπη χωρς εσωτερικ σνορα, καννα κρτος µλος δεν µπορε να διαχειριστε µνο του τη µετανστευση. Πργµατι, πρκειται για να χρο χωρς εσωτερικ σνορα ο οποος, απ τις 20 εκεµβρου 2007, συµπεριλαµβνει 24 χρες και σχεδν 405 εκατοµµρια κατοκους και στον οποο εφαρµζεται κοιν πολιτικ θεωρσεων. Οι οικονοµες της ΕΕ εναι βαθι ενοποιηµνες, παρ το γεγονς τι συνεχζουν να υπρχουν πολλς διαφορς στο εππεδο των οικονοµικν αποδσεων και των αγορν εργασας.
1 Το ποσοστ του 3,8% αναφρεται στο ποσοστ του πληθυσµο της ΕΕ που εναι υπκοοι τρτων
χωρν· πρπει να σηµειωθε τι πολλο εξ αυτν δεν εναι οι διοι µετανστες αλλ κατιντες µεταναστν οι οποοι χουν αποκτσει την ιθαγνεια στη χρα κατοικας.
2 Eurostat, στατιστικς για τον πληθυσµ και τις κοινωνικς συνθκες. 3 Eurostat, προβλψεις EUROPOP2008 σχετικ µε τον πληθυσµ, σενριο σγκλισης βασισµνο στο
2008, τος σγκλισης 2150. 4 Βλπε το γγραφο της επιτροπς οικονοµικς πολιτικς και της Ευρωπακς Επιτροπς (Γ ECFIN),
που δηµοσιεθηκε το 2006, σον αφορ την εππτωση της γρανσης στις δηµσιες δαπνες, που φρει τον ττλο «The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU-25 Member States on pensions, health-care, long-term care, education and unemployment transfers (2004-2050)», European Economy, Special Reports αριθ. 1, 2006.
EL 3 EL
Επιπλον, ο ρλος της ΕΕ στη διεθν σκην συνεχζει να αποκτ µεγαλτερη σηµασα και η κοιν εξωτερικ της δρση επεκτενεται διαρκς σε νους τοµες, µεταξ των οποων συγκαταλγεται η µετανστευση. λα αυτ σηµανουν τι οι πολιτικς και τα µτρα που λαµβνονται απ τα κρτη µλη στο συγκεκριµνο τοµα δεν επηρεζουν πλον µνο την εθνικ τους κατσταση, αλλ µπορον να χουν επιπτσεις στα λλα κρτη µλη και στην Ευρωπακ νωση ως σνολο.
Η ΕΕ καταβλλει προσπθειες για την οικοδµηση κοινς πολιτικς απ το 1999, ταν για πρτη φορ της αναγνωρστηκε αρµοδιτητα στο συγκεκριµνο τοµα απ τη συνθκη της ΕΚ. χει τεθε σε εφαρµογ σειρ κοινν νοµικν πρξεων και πολιτικν, οι οποες εξετζουν τη µετανστευση τσο στην εσωτερικ σο και στην εξωτερικ της δισταση.
Αυτ τα επιτεγµατα δεν εναι επαρκ. Χρειζεται να υπρξει να κοιν πολιτικ ραµα, το οποο να εµπνεται απ τα προηγοµενα επιτεγµατα και να στοχεει σε να πιο συνεκτικ και εξυπηρετικ πλασιο για τη µελλοντικ δρση των κρατν µελν και της διας της ΕΕ. Η προστιθµενη αξα της ΕΕ θα εναι να θεσπσει ευρωπακς νοµικς πρξεις εκε που αυτς χρειζονται και να δηµιουργσει το ορθ πλασιο για την επτευξη συνοχς στις περιπτσεις κατ τις οποες τα κρτη µλη δρουν στη βση των αρµοδιοττων τους. Η διαφνεια και η αµοιβαα εµπιστοσνη αποτελον στο εξς στοιχεα περισστερο απ απαρατητα προκειµνου αυτ το κοιν ραµα να γνει πραγµατικτητα και να παργει αποτελσµατα.
Αν και σε ορισµνο βαθµ η µετανστευση µπορε να βοηθσει να αντιµετωπιστον οι προκλσεις που απορρουν απ τη γρανση του πληθυσµο, ο ρλος της θα εναι πιο καθοριστικς µσω της συµβολς που µπορε να χει στην κλυψη µελλοντικν ελλεψεων εργατικο δυναµικο και δεξιοττων καθς και στην ενσχυση του δυναµικο ανπτυξης της ΕΕ και της ευηµερας, συµπληρωµατικ µε διεξαγµενες διαρθρωτικς µεταρρυθµσεις. Αυτς εναι ο λγος για τον οποο η µετανστευση χει καταστε σηµαντικ σκλος της ανπτυξης της στρατηγικς της Λισαβνας για την ανπτυξη και την απασχληση, η οποα αναγνωρζει τι η κατλληλη διαχεριση της οικονοµικς µετανστευσης αποτελε θεµελιδες στοιχεο της ανταγωνιστικτητας της νωσης. Αυτ αναγνωρστηκε εξσου απ το Ευρωπακ Συµβολιο που πραγµατοποιθηκε την νοιξη του 2008.
Εκτς απ το οικονοµικ δυναµικ, η µετανστευση µπορε επσης να εµπλουτσει τις ευρωπακς κοινωνες απ την ποψη της πολιτιστικς πολυµορφας. Εντοτοις, το θετικ δυναµικ της µετανστευσης µπορε να αξιοποιηθε µνο εν η νταξη στις κοινωνες υποδοχς εναι επιτυχς. Αυτ προποθτει προσγγιση που λαµβνει υπψη χι µνο τα πλεονεκτµατα για την κοινωνα υποδοχς αλλ εξσου τα συµφροντα των µεταναστν: η Ευρπη εναι και θα συνεχσει να εναι να φιλικ περιβλλον για τα πρσωπα που χουν αποκτσει το δικαωµα να διαµνουν εκε, ανεξρτητα απ το κατ πσον πρκειται για οικονοµικος µετανστες, µλη της οικογενεας τους, φοιτητς πρσωπα που χουν ανγκη διεθνος προστασας. Η αντιµετπιση αυτς της πρκλησης θτει να πολπλοκο σνολο ζητηµτων. Εν η πρσβαση στην αγορ εργασας ανογει το δρµο της νταξης, τα πρσφατα στοιχεα αποκαλπτουν τι, συνολικ, το ποσοστ ανεργας των µεταναστν παραµνει συχν υψηλτερο απ εκενο των πολιτν της νωσης, παρ το γεγονς τι παρατηρονται µεγλες διαφορς µεταξ κρατν µελν. Επιπλον, οι µετανστες εναι συχν περισστερο εκτεθειµνοι σε επισφαλες εργασες, εργασες χαµηλτερης ειδκευσης εργασες για τις οποες εναι υπερειδικευµνοι, µε αποτλεσµα να µην χρησιµοποιονται πλρως οι ικαντητς τους («σπατλη εγκεφλων»). Αυτ η κατσταση συντελε στο να εξαναγκζει τους µετανστες να αποδχονται να αναλαµβνουν αδλωτη εργασα. Οι γυνακες µετανστριες απ τρτες χρες αντιµετωπζουν ιδιατερες δυσκολες στην αγορ εργασας. Επιπλον, οι γλωσσικς ικαντητες των µεταναστν και η σχολικ εκπαδευση των
EL 4 EL
παιδιν τους παραµνουν συχν περιορισµνες, δηµιουργντας ερωτµατα ως προς τη µελλοντικ προσωπικ και επαγγελµατικ εξλιξ τους.
Χρειζονται µηχανισµο βασισµνοι στην αλληλεγγη µεταξ κρατν µελν και ΕΕ, µε σκοπ την κατανοµ των βαρν και το συντονισµ των πολιτικν. Αυτ προποθτει τη διθεση πρων για τη διαχεριση συνοριακν ελγχων καθς και για πολιτικς νταξης και λλους σκοπος και, ως εκ τοτου, υπρχουν επιπτσεις στα δηµσια οικονοµικ σε εθνικ, περιφερειακ και τοπικ εππεδο. Η ορθ διαχεριση της µετανστευσης προποθτει επσης στεν συνεργασα µε τις τρτες χρες, προκειµνου να εξετασθον καταστσεις κοινο ενδιαφροντος, συµπεριλαµβανοµνων των προβληµτων που προξενονται απ την «αφαµαξη εγκεφλων» και πολιτικν απαντσεων πως η κυκλικ µετανστευση.
Η αποτελεσµατικ διαχεριση της µετανστευσης συνεπγεται επσης την εξταση διαφρων ζητηµτων που συνδονται µε την ασφλεια των κοινωνιν µας και των διων των µεταναστν. Αυτ προποθτει την καταπολµηση της λαθροµετανστευσης και των συναφν εγκληµατικν δραστηριοττων καθς και την εξερεση ορθς ισορροπας µεταξ ατοµικς ακεραιτητας και συλλογικς ασφλειας. Η παρνοµη εργασα πρπει να καταπολεµηθε επειδ οδηγε σε καταστσεις κατχρησης και προσβολν των θεµελιωδν δικαιωµτων και ελευθεριν. Υποσκπτει επσης τη νµιµη µετανστευση και χει αρνητικς συνπειες σον αφορ τη συνοχ και τον θεµιτ ανταγωνισµ.
Αυτ το νο ραµα για την περαιτρω ανπτυξη της κοινς ευρωπακς µεταναστευτικς πολιτικς παρουσιστηκε απ την Επιτροπ στην ανακονωσ της της 5ης εκεµβρου 20075. Το Ευρωπακ Συµβολιο του εκεµβρου 2007 προσδιρισε τι η εφαρµογ µιας κοινς ευρωπακς µεταναστευτικς πολιτικς, η οποα συµπληρνει τις πολιτικς των κρατν µελν, συνεχζει να αποτελε ουσιαστικ προτεραιτητα και ζτησε απ την Επιτροπ να υποβλει προτσεις κατ το 2008. Μα κοιν µεταναστευτικ πολιτικ αποτελε ουσιαστικ προτεραιτητα για την ΕΕ6 στο βαθµ που επιθυµοµε να εκµεταλλευθοµε τα πλεονεκτµατα και να αντιµετωπσουµε τις προκλσεις που δηµιουργε η µετανστευση. Αυτ η κοιν πολιτικ θα πρπει να στοχεει σε συντονισµνη και ολοκληρωµνη προσγγιση της µετανστευσης τσο σε ευρωπακ σο και σε εθνικ περιφερειακ εππεδο. Αυτ συνεπγεται την εξταση διαφρων ψεων του φαινοµνου και την ενσωµτωση της µετανστευσης στους βασικος ξονες της πολιτικς της ΕΕ: ευηµερα, αλληλεγγη και ασφλεια.
• Η συγκεκριµνη πολιτικ πρπει να αναπτυχθε σε εταιρικ σχση και αλληλεγγη µεταξ των κρατν µελν και της Επιτροπς, ως απντηση στην πρσκληση για ανανεωµνη πολιτικ δσµευση για τη µετανστευση την οποα απηθυνε το Ευρωπακ Συµβολιο του εκεµβρου 2007.
• Πρπει να στηριχθε σε σνολο κοινν αρχν πολιτικ δεσµευτικν που θα πρπει να συµφωνηθον στο υψηλτερο δυνατ πολιτικ εππεδο και στη συνχει να τεθε σε εφαρµογ µε συγκεκριµνα µτρα.
5 COM (2007) 780 τελικ. 6 Παρ το γεγονς τι η επεξεργασα αυτς της πολιτικς πρπει να συνοδεεται µε τη σταδιακ
κατργηση των υφιστµενων µεταβατικν διατξεων, γεγονς που συνεχζει να περιορζει την ελεθερη κυκλοφορα των υπηκων ορισµνων κρατν µελν της ΕΕ, η παροσα ανακονωση εξετζει αποκλειστικ τα ζητµατα που αφορον τη µετανστευση των υπηκων τρτων χωρν και δεν ασχολεται µε τις ενδοκοινοτικς διαπεριφερειακς µετακινσεις πολιτν της ΕΕ.
EL 5 EL
• Η εφαρµογ αυτν των µτρων πρπει να αποτελε το αντικεµενο παρακολοθησης που θα πραγµατοποιεται µσω ειδικς κοινς µεθοδολογας και µηχανισµο ελγχου.
• Η συγκεκριµνη πολιτικ πρπει να στηρζεται στις καθολικς αξες της ανθρπινης αξιοπρπειας, της ελευθερας, της ιστητας και της αλληλεγγης που υποστηρζει η ΕΕ, συµπεριλαµβανοµνης της πλρους τρησης του Χρτη των Θεµελιωδν ικαιωµτων και της Ευρωπακς Σµβασης Ανθρωπνων ικαιωµτων. Βσει των ανθρωπιστικν της παραδσεων, η Ευρπη θα συνεχσει επσης να επιδεικνει αλληλεγγη προς τους πρσφυγες και τα πρσωπα που χουν ανγκη προστασας7.
Η ευρτερη ανανεωµνη κοινωνικ ατζντα της ΕΕ για την πρσβαση, τις ευκαιρες και την αλληλεγγη, που πρκειται να υποβληθε απ την Επιτροπ πριν απ το καλοκαρι θα ενθαρρνει µια ολοκληρωµνη και χωρς αποκλεισµος κοινωνα, στην οποα παρχονται ευκαιρες στον καθνα. Ειδικτερα, θα προβλψει να µσα τα οποα θα συµβλουν εξσου στην ανπτυξη της νας κοινς µεταναστευτικς πολιτικς.
Η παροσα ανακονωση θα εκδοθε παρλληλα µε το σχδιο δρσης για το συλο. Αυτ τα δο γγραφα στοχεουν να συγκεκριµενοποισουν τα εναποµνοντα στοιχεα του Προγρµµατος της Χγης του 2004 στον τοµα της µετανστευσης και του ασλου.
Την νοιξη του εποµνου τους, η Επιτροπ προτθεται να εκδσει αναλυτικ ανακονωση µε ιδιατερες υποδεξεις για τον τρπο µε τον οποον θα συνεχισθον οι εργασες στον χρο δικαιοσνης, ελευθερας και ασφλειας ως συνλου µε την προοπτικ του νου πενταετος προγρµµατος στο συγκεκριµνο τοµα, το οποο πρκειται να θεσπιστε κατ το δετερο εξµηνο του 2009.
II. ΚΟΙΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Το κεµενο που ακολουθε προτενει δκα κοινς αρχς γρω απ τις οποες θα διαρθρωθε η κοιν µεταναστευτικ πολιτικ. Οι αρχς αυτς κατανµονται σε τρα αντστοιχα τµµατα που αφορον την ευηµερα, την ασφλεια και την αλληλεγγη. Το κεµενο, αφο αναφρει κθε αρχ, προσδιορζει στη συνχεια, µε στχο να καταδεξει την µελλοντικ εφαρµογ τους, παραδεγµατα συγκεκριµνων ενεργειν που πρπει να τεθον σε εφαρµογ, ανλογα µε την περπτωση, ετε στο εππεδο της ΕΕ ετε στο εππεδο των κρατν µελν, οι οποες προορζονται να εφαρµσουν την αρχ στην πρξη.
ΕΥΗΜΕΡΙΑ: η συµβολ της νµιµης µετανστευσης στην κοινωνικοοικονοµικ ανπτυξη της ΕΕ
Το Ευρωπακ Συµβολιο της νοιξης του 2008 ζτησε απ την Επιτροπ να εξετσει τις διαστσεις της «απασχλησης και της κοινωνικς εππτωσης της µετανστευσης των υπηκων τρτων χωρν» στο πλασιο των προτσεν της σχετικ µε µα κοιν µεταναστευτικ πολιτικ8. Η µελλοντικ οικονοµικ µετανστευση στην ΕΕ θα πρπει να αξιολογηθε κυρως υπ το φως
7 Αυτ το ζτηµα θα εξεταστε σε βθος κατ την επεξεργασα της δετερης φσης του κοινο
ευρωπακο συστµατος ασλου. Βλπε το «σχδιο δρσης για το συλο. Μα ολοκληρωµνη προσγγιση της προστασας στο εππεδο της νωσης», που θα παρουσιαστε παρλληλα µε την παροσα ανακονωση (COM (2008) 360).
8 Συµπερσµατα της Προεδρας - Ευρωπακ Συµβολιο των Βρυξελλν της 13ης και 14ης Μαρτου 2008, παργραφος 14.
EL 6 EL
της αντιστοχισης των δεξιοττων των µεταναστν και των αναγκν των εθνικν αγορν εργασας· η προθηση των δυνατοττων νµιµης µετανστευσης θα πρπει να στηριχθε στη συγκεκριµνη αξιολγηση. Παρλληλα µε το νοιγµα οδν µετανστευσης εργατικο δυναµικο, θα πρπει να χορηγηθε και σε λλες κατηγορες µεταναστν η δυναττητα και τα µσα να εισρχονται και να διαµνουν νµιµα στην ΕΕ σε προσωριν µνιµη βση. Η νταξη των νοµµων µεταναστν θα υποστηριχθε. Αυτ προποθτει σαφ δσµευση τσο εκ µρους των κοινωνιν υποδοχς σο και εκ µρους των διων των µεταναστν.
1. Ευηµερα και µετανστευση: Σαφες καννες και ιστιµοι ροι
Η κοιν µεταναστευτικ πολιτικ πρπει να ευνοε τη νµιµη µετανστευση, η οποα πρπει να διπεται απ σαφες, διαφανες και δκαιους καννες. Οι πολτες τρτων χωρν πρπει να λαµβνουν πληροφορες που να τους επιτρπουν να αντιληφθον τις απαιτσεις και τις διαδικασες νµιµης εισδου και διαµονς στην ΕΕ. Πρπει να εξασφαλζεται η ιστιµη µεταχεριση των υπηκων τρτων χωρν που διαµνουν νµιµα στην επικρτεια των κρατν µελν, µε σκοπ την προσγγιση του νοµικο καθεσττος τους προς εκενο των πολιτν της ΕΕ.
Προς το σκοπ αυτ, η ΕΕ και τα κρτη µλη της οφελουν:
• να συνεχσουν να θεσπζουν σαφες και διαφανες καννες για την εσοδο και τη διαµον υπηκων τρτων χωρν, συµπεριλαµβανοµνης της σκησης µισθωτς ανεξρτητης δραστηριτητας·
• να παρχουν πληροφορες στους δυνµει µετανστες και αιτοντες, συµπεριλαµβανοµνων των πληροφοριν για τα δικαιµατ τους και για τους καννες µε τους οποους θα πρπει να συµµορφνονται ταν θα διαµνουν νµιµα στην ΕΕ·
• να διευκρινζουν τους καννες και να προσφρουν βοθεια και υποστριξη στις χρες καταγωγς και προορισµο για την εκπλρωση των απαιτσεων εισδου και διαµονς·
• να υιοθετον κοιν πολιτικ θεωρσεων, η οποα να επιτρπει ευλικτες απαντσεις στις µετακινσεις φυσικν προσπων σε προσωριν βση και για επαγγελµατικος εκπαιδευτικος σκοπος (π.χ. µεταθσεις εντς των επιχειρσεων, προχοι συµβατικν υπηρεσιν, ανεξρτητοι επαγγελµατες και επιχειρηµατες επισκπτες, φοιτητς, ερευνητς, κυβερνητικο εκπρσωποι υπλληλοι, προσωπικ διεθνν περιφερειακν οργανσεων).
2. Ευηµερα και µετανστευση: Αντιστοχιση των δεξιοττων και των αναγκν
Η µετανστευση για οικονοµικος σκοπος, η οποα αποτελε να απ τα σκλη της στρατηγικς της Λισαβνας, θα πρπει να ανταποκρνεται σε κοιν αξιολγηση των αναγκν των αγορν εργασας της ΕΕ σε λα τα εππεδα δεξιοττων και σε λους τους τοµες, προκειµνου να προωθε την ευρωπακ οικονοµα της γνσης, να υποστηρζει την οικονοµικ ανπτυξη και να ανταποκρνεται στις απαιτσεις της αγορς απασχλησης. Αυτς ο στχος πρπει να επιδικεται τηρντας πλρως την αρχ της κοινοτικς προτµησης, το δικαωµα των κρατν µελν να καθορζουν τον γκο των εισερχοµνων και τα δικαιµατα των µεταναστν, εν ταυτχρονα θα επιδικεται η ενεργς
EL 7 EL
συµµετοχ των κοινωνικν εταρων και των περιφερειακν και τοπικν αρχν.
Προς το σκοπ αυτ, η ΕΕ και τα κρτη µλη της οφελουν:
• να προβον, πως το ζτησε το Ευρωπακ Συµβολιο της νοιξης του 2008, σε συνολικ αξιολγηση των δεξιοττων που θα χρειαστε η Ευρπη µχρι το 2020, λαµβνοντας υπψη τις επιπτσεις της τεχνολογικς εξλιξης, της γρανσης του πληθυσµο, των αποδηµητικν ρον και των αλλαγν στη συνολικ κατανοµ της εργασας. Θα αξιολογονται επσης τακτικ οι ανγκες, τρχουσες και µεσοπρθεσµες, των αγορν εργασας των κρατν µελν, σε λα τα εππεδα δεξιοττων και σε λους τους τοµες·
• να αρχσουν να αναπτσσουν εθνικ «χαρακτηριστικ (προφλ) µετανστευσης»9, τα οποα προσφρουν ολοκληρωµνη εικνα της εθνικς κατστασης της µετανστευσης σε κθε κρτος µλος, σε δεδοµνη στιγµ, ιδιατερα σον αφορ τη συµµετοχ στην εθνικ αγορ εργασας και τη σνθεση των µεταναστευτικν ρον απ την ποψη των δεξιοττων (ταυτχρονα πραγµατικν και δυνητικν). Προς υποστριξη αυτο του στχου, οφε&lamb