EΛΟΤ ISO 37101-el 2017 (2017 08 29)

of 60 /60
2017xxxx ΣΧΕ DRA ΕΛΛΗ HELLE Συστήμα χρήσης Sustainab developm Κλάση τιμο © ΕΛΟΤ ΠΡΟΣΟΧΤο παρόδημόσια ημερομη σχολίων Οι ενδεχηλ. διεύθ στη διεύx ΕΔΙΟ AFT ΗΝΙΚΟ ENIC S ατα διαχε ble develop ment — Re ολόγησης: x ΕΛΛ Η! ν σχέδιο δ κρίση. Ο νία την Π επισυνάπτ όμενες παρ θυνση dten θυνση ΕΛΟ Ο T ΟΥ ΠΡ STAND είρισης τη pment in c quiremen xxx ΛΗΝΙΚΟΣ Ο εν είναι πρ ι ενδιαφερ Παρασκευή τεται έντυπ ρατηρήσεις [email protected] ΟΤ, ΛΕΩΦ. Κ ΟΤΥΠ DARD ης βιωσιμ communit ts with gu ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ρότυπο ΕΛ ρόμενοι μπ ή 13 Οκτω πο υποβολή ς, αξιολόγη ή στα τηλέ ΚΗΦΙΣΟΥ 5 ΠΟΥ μότητας π ties — Man idance for ΟΣ ΤΥΠΟΠΟ ΛΟΤ αλλά α πορούν να ωβρίου 201 ής παρατηρ ηση ή/και π έφωνα 210 50, 121 33 πόλεων nagement r use ΟΙΗΣΗΣ αποτελεί σχ α υποβάλλ 17. Για τη ρήσεων. προτάσεις β 0 2120113 ΠΕΡΙΣΤΕΡ ΕΛ Απαιτήσ system for Λ. Κηφισού χέδιο ελλην λουν σχόλι η διευκόλυ βελτίωσης ή στo τ/ο( Ι ΑΤΤΙΚΗΣ. ΛΟΤ IS σεις και ο r sustainab ύ 50, 121 33 νικού προτ ια με κατ υνση της υποβάλλον (fax) 210 2 . ICS: 13.02 O 371 δηγίες ble 3 Περιστέρι τύπου για ταληκτική υποβολής νται στην 2120325 ή 0.20 01

Embed Size (px)

Transcript of EΛΟΤ ISO 37101-el 2017 (2017 08 29)

Microsoft Word - EΛΟΤ ISO_37101-el_2017 (2017_08_29).docx© ΕΛΟΤ
ΠΡΟΣΟΧΗ Το παρν δημσια ημερομη σχολων Οι ενδεχ ηλ. διεθ στη διεθ
x
ΕΔΙΟ
AFT
ολγησης: x ΕΛΛ
Η! ν σχδιο δ κρση. Ο να την Π επισυνπτ μενες παρ θυνση dten θυνση ΕΛΟ
Ο
T
xxx ΛΗΝΙΚΟΣ Ο
εν εναι πρ ι ενδιαφερ Παρασκευ τεται ντυπ ρατηρσεις [email protected] ΟΤ, ΛΕΩΦ. Κ
ΟΤΥΠ DARD
ης βιωσιμ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ρτυπο ΕΛ ρμενοι μπ 13 Οκτω πο υποβολ ς, αξιολγη στα τηλ ΚΗΦΙΣΟΥ 5
ΠΟΥ
ΟΣ ΤΥΠΟΠΟ
ΛΟΤ αλλ α πορον να ωβρου 201 ς παρατηρ ηση /και π λφωνα 210 50, 121 33
πλεων —
ΟΙΗΣΗΣ
αποτελε σχ α υποβλλ 17. Για τη ρσεων. προτσεις β 0 2120113 ΠΕΡΙΣΤΕΡ
ΕΛ
— Απαιτσ
ΛΟΤ IS
υποβλλον (fax) 210 2 .
ΕΛΟΤ 2017 λα τα δικαιματα χουν κατοχυρωθε. Εκτς αν καθορζεται διαφορετικ, καννα μρος του παρντος Προτπου δεν επιτρπεται να αναπαραχθε χρησιμοποιηθε σε οποιαδποτε μορφ με οποιοδποτε τρπο, ηλεκτρονικ μηχανικ, περιλαμβανομνων φωτοαντιγρφησης και ανρτησης στο διαδκτυο σε ενδοδκτυο, δχως γραπτ δεια απ τον εκδτη. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Κηφισο 50 12133 Περιστρι
Πρλογος
  Το Ελληνικ Πρτυπο ΕΛΟΤ ISO 37101 «Συστματα διαχερισης της βιωσιμτητας πλεων — Απαιτσεις και οδηγες χρσης» αποτελε την ελληνικ κδοση του Διεθνος Προτπου ISO 37101:2016 «Sustainable development in communities — Management system for sustainable development — Requirements with guidance for use»
Το παρν Ελληνικ Πρτυπο επιμελθηκε, σμφωνα με τον Κανονισμ Σνταξης και κδοσης Ελληνικν Προτπων και Προδιαγραφν, η Τεχνικ Επιτροπ ΕΛΟΤ/ΤΕT 16/OE 5 «Bισιμες και ξυπνες πλεις» τη γραμματεα της οποας χει η Διεθυνση Τυποποησης του ΕΛΟΤ. 
© ΕΛΟΤ ΣΧΕΔΙΟ EΛΟΤ ISO 37101:2017
ISO 37101:2016
Συστματα διαχερισης της βιωσιμτητας πλεων — Απαιτσεις και οδηγες χρσης ............... 11 
1  Αντικεμενο .................................................................................................................................................... 11 
3  ροι και ορισμο εννοιν ......................................................................................................................... 12 
4  Πλασιο λειτουργας του Οργανισμο ................................................................................................. 18  4.1  Κατανηση του Οργανισμο και του πλαισου λειτουργας του .............................................. 18  4.2  Κατανηση των αναγκν και των προσδοκιν των ενδιαφερομνων μερν .................. 18  4.3  Καθορισμς του πεδου εφαρμογς του ΣΔ ....................................................................................... 19  4.4  Σστημα διαχερισης για τη βιωσιμτητα της πλης ................................................................... 19  4.5  Σκοπο βιωσιμτητας ................................................................................................................................. 19  4.6  Θματα βιωσιμτητας ............................................................................................................................... 20  4.6.1  Γενικ ............................................................................................................................................................... 20  4.6.2  Διακυβρνηση, ενδυνμωση και ενεργς συμμετοχ ................................................................... 21  4.6.3  Εκπαδευση και ανπτυξη ικανοττων .............................................................................................. 22  4.6.4  Καινοτομα, δημιουργικτητα και ρευνα ........................................................................................ 23  4.6.5  Υγεα και περθαλψη στην πλη ............................................................................................................ 23  4.6.6  Πολιτιστικ και κοινοτικ ταυττητα ............................................................................................... 24  4.6.7  Συμβωση, αλληλεξρτηση, αμοιβαιτητα ........................................................................................ 24  4.6.8  Οικονομα και βισιμη παραγωγ και κατανλωση .................................................................... 25  4.6.9  Περιβλλον διαβωσης και εργασας ................................................................................................... 25  4.6.10  Ασφλεια και προστασα .......................................................................................................................... 26  4.6.11  Κοινοτικς υποδομς .................................................................................................................................. 26  4.6.12  Κινητικτητα ................................................................................................................................................ 27  4.6.13  Υπηρεσες βιοποικιλτητας και των οικοσυστημτων ............................................................... 28 
5  Ηγεσα ............................................................................................................................................................... 28  5.1  Ηγεσα και δσμευση .................................................................................................................................. 28  5.2  Πολιτικ ........................................................................................................................................................... 29  5.3  Ρλοι, υπευθυντητες και αρμοδιτητες ........................................................................................... 30  5.4  Υπευθυντητα για την αναγνριση των θεμτων βιωσιμτητας .......................................... 30 
6  Σχεδιασμς...................................................................................................................................................... 30  6.1  Ενργειες αντιμετπισης απειλν και αξιοποησης ευκαιριν ............................................... 30  6.1.1  Γενικ ............................................................................................................................................................... 30  6.1.2  Ανασκπηση της υφιστμενης κατστασης αναφορς .............................................................. 31  6.1.3  Υποχρεσεις συμμρφωσης ................................................................................................................... 32  6.1.4  Προσδιορισμς της σημαντικτητας των θεμτων βιωσιμτητας ........................................ 32  6.1.5  Προσδιορισμς και ενεργς συμμετοχ των ενδιαφερομνων μερν .................................. 32  6.2  Στχοι βιωσιμτητας της πλης και σχεδιασμς για την επτευξ τους .............................. 33  6.2.1  Γενικ ............................................................................................................................................................... 33  6.2.2  Στρατηγικ για τη βιωσιμτητα ........................................................................................................... 34 
ΣΧΕΔΙΟ EΛΟΤ ISO 37101:2017 © ΕΛΟΤ
ISO 37101:2016
4
7  Υποστριξη .................................................................................................................................................... 34  7.1  Προι ................................................................................................................................................................. 34  7.2  Επαγγελματικ επρκεια ......................................................................................................................... 34  7.3  Ευαισθητοποηση ........................................................................................................................................ 34  7.4  Επικοινωνα ................................................................................................................................................... 35  7.5  Τεκμηριωμνες πληροφορες ................................................................................................................. 35  7.5.1  Γενικ ............................................................................................................................................................... 35  7.5.2  Δημιουργα και επικαιροποηση ........................................................................................................... 35  7.5.3  λεγχος των τεκμηριωμνων πληροφοριν ................................................................................... 35 
8  Λειτουργα ...................................................................................................................................................... 36  8.1  Σχεδιασμς και λεγχος της λειτουργας ........................................................................................... 36  8.2  Διασφλιση συνεκτικτητας στρατηγικν, προγραμμτων, ργων, σχεδων και
υπηρεσιν ...................................................................................................................................................... 36 
9  Αξιολγηση επιδσεων .............................................................................................................................. 37  9.1  Παρακολοθηση, μτρηση, ανλυση και αξιολγηση ................................................................... 37  9.2  Εσωτερικ επιθερηση ............................................................................................................................ 38  9.3  Ανασκπηση απ τη Διοκηση ................................................................................................................ 39 
10  Βελτωση ......................................................................................................................................................... 40  10.1  Μη συμμρφωση και διορθωτικς ενργειες ................................................................................... 40  10.2  Συνεχς βελτωση ....................................................................................................................................... 40 
Παρρτημα Α (πληροφοριακ) Μτρα ωρμανσης ..................................................................................... 41 
Παρρτημα Β (πληροφοριακ) Απεικνιση θεμτων, δεικτν και μετρικν στοιχεων .......... 46 
Βιβλιογραφα ............................................................................................................................................................... 49 
© ΕΛΟΤ ΣΧΕΔΙΟ EΛΟΤ ISO 37101:2017
ISO 37101:2016
5
Πρλογος
Ο Διεθνς Οργανισμς Τυποποησης (ISO) εναι η παγκσμια ομοσπονδα των εθνικν φορων τυποποησης (φορες μλη του ISO). Το ργο της εκπνησης Διεθνν Προτπων ανατθεται κατ καννα στις τεχνικς επιτροπς του ISO. Κθε φορας μλος, που ενδιαφρεται για να αντικεμενο, για το οποο χει συσταθε μια τεχνικ επιτροπ, χει το δικαωμα να εκπροσωπεται στην επιτροπ αυτ. Στις εργασες συμμετχουν επσης Διεθνες Οργανισμο, συμβεβλημνα μλη του ISO κρατικο μη. Ο Διεθνς Οργανισμς Τυποποησης (ISO) συνεργζεται στεν με τη Διεθν Ηλεκτροτεχνικ Επιτροπ (IEC) για λα τα θματα της ηλεκτροτεχνικς τυποποησης.
Οι διαδικασες που εφαρμζονται για την εκπνηση του παρντος εγγρφου και εκενες που προορζονται για την περαιτρω διατρηση τους περιγρφονται στις ISO/IEC Οδηγες, Μρος 1. Ειδικτερα θα πρπει να σημεινονται τα διαφορετικ κριτρια γκρισης που απαιτονται για τους διαφορετικος τπους εγγρφου. Τα Διεθν Πρτυπα εκπονονται σμφωνα με τους καννες που παρχονται απ τις Οδηγες ISO/IEC, Μρος 2, (βλ. www.iso.org/directives).
Εφιστται η προσοχ στο ενδεχμενο ορισμνα στοιχεα του παρντος εγγρφου να υπκεινται σε δικαιματα ευρεσιτεχνας. Ο ISO δεν πρπει να θεωρεται υπεθυνος για την αναγνριση οποιουδποτε και λων των δικαιωμτων αυτν. Πληροφορες για ενδεχμενα δικαιματα ευρεσιτεχνας που αναγνωρζονται κατ την εκπνηση του εγγρφου δδονται στην Εισαγωγ του προτπου /και στον κατλογο ISO των δηλσεων διπλωμτων ευρεσιτεχνας (βλ. www.iso.org/patents).
Οποιαδποτε εμπορικ επωνυμα που χρησιμοποιεται στο παρν γγραφο εναι πληροφορα που παρχεται για τη διευκλυνση των χρηστν και δεν συνιστ υιοθτηση απ πλευρς ISO.
Για επεξηγσεις σχετικ με τη σημασα ειδικν ρων και εκφρσεων που αφορον την αξιολγηση της συμμρφωσης, καθς και για πληροφορες σχετικ με το σεβασμ, απ πλευρς ISO, των αρχν του Παγκσμιου Οργανισμο Εμπορου (ΠΟΕ) που περιλαμβνονται στη συμφωνα για τα τεχνικ εμπδια στις συναλλαγς (ΤΒΤ), βλ. στο ακλουθο URL: www.iso.org/iso/foreword.html.
Η Τεχνικ Επιτροπ ISO/TC 268, «Sustainable development in communities» εναι υπεθυνη για το παρν γγραφο.
ΣΧΕΔΙΟ EΛΟΤ ISO 37101:2017 © ΕΛΟΤ
ISO 37101:2016
Το παρν Διεθνς Πρτυπο υιοθετε μια ολιστικ προσγγιση στην καθιρωση των απαιτσεων του συστματος διαχερισης για τη βιωσιμτητα των ανθρωπνων κοινοττων συμπεριλαμβανομνων των πλεων (εφεξς αναφερμαστε σε «πλεις» για να υποδηλσουμε την ευρτερη ννοια των «ανθρωπνων κοινοττων») συμπεριλαμβανομνων των πλεων, και παρχει καθοδγηση που αποσκοπε:
— στη βελτωση της συμβολς των πλεων στη βισιμη ανπτυξη,
— στην ενσχυση της ευφυας και της ανθεκτικτητας των πλεων, λαμβνοντας υπψη τα εδαφικ ρια στα οποα εφαρμζεται και
— στην αξιολγηση των επιδσεων των πλεων στην κατεθυνση της βισιμης ανπτυξης.
Το παρν πρτυπο αποσκοπε στην καθιρωση ενς συνεκτικο πλαισου που επιτρπει στην πλη να καθορσει τους στχους και το ραμα της βιωσιμτητς της.
Το παρν Διεθνς Πρτυπο παρχει τις απαιτσεις και τις οδηγες, για να βοηθσει τις πλεις να διαμορφσουν το πλασιο που τους επιτρπει να γνουν περισστερο βισιμες. Το παρν πρτυπο δεν καθορζει τις ριστες επιδσεις αναφορς τα προσδοκμενα εππεδα επιδσεων.
Παρλο που η βισιμη ανπτυξη αποτελε παγκσμια πρκληση, οι στρατηγικς για την επτευξη της βιωσιμτητας των πλεων εναι τοπικς σε μεγλο βαθμ, και ως εκ τοτου διαφρουν στο πλασιο εφαρμογς και στο περιεχμενο απ χρα σε χρα και απ περιοχ σε περιοχ. Οι στρατηγικς των πλεων χρειζεται να αντανακλον το πλασιο εφαρμογς, τις προποθσεις, τις προτεραιτητες και τις ανγκες, ιδιατερα στο κοινωνικ περιβλλον, π.χ. την κοινωνικ ιστητα, την πολιτιστικ ταυττητα και τις παραδσεις, την κληρονομι, τη δημσια υγεα, την ασφλεια και την ποιτητα ζως και την κοινωνικ δομ.
Προκειμνου να γνουν περισστερο βισιμες, οι πλεις αντιμετωπζουν επσης τη πρκληση του σεβασμο των πλανητικν ορων και περιορισμν που τα εν λγω ρια επιβλλουν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Η ννοια «πλανητικ ρια» περιγρφει το πλασιο, εντς του οποου πρπει η ανθρωπτητα να ζει, προκειμνου να συνεχζει να αναπτσσεται και να ευδοκιμε για τις επμενες γενις. Οι κλιματικς αλλαγς, η κατανλωση νερο, η αλλαγ της χρσης γης και η απλεια της βιοποικιλτητας αποτελον παραδεγματα πλανητικν ορων. Η υπρβαση των εν λγω ορων θα μποροσε να δημιουργσει απτομες και μη αναστρψιμες αλλαγς, εν ο σεβασμς τους μεινει σημαντικ τη διακινδνευση. Τα πλανητικ ρια μπορον να κατανμονται προκειμνου να επιλγονται μτρα που μπορον να αντιμετωπζονται σε εππεδο πλης, λαμβνοντας ταυτχρονα υπψη τις ειδικς καταστσεις.
Η διαχεριση της βιωσιμτητας των πλεων περιλαμβνει να ευρ φσμα ζητημτων, π.χ. ζητματα που σχετζονται με το οικονομικ, κοινωνικ και φυσικ περιβλλον των πλεων και τις αλληλεπιδρσεις τους. Αυτ τα ζητματα μπορε να χουν στρατηγικς και λειτουργικς επιπτσεις και επιπτσεις στην ανταγωνιστικτητα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Η ικαντητα εναρμνισης στχων διαφορετικν οικονομικν κλδων με το κοιν δημσιο συμφρον εναι θεμελιδης για την αποτελεσματικ και αποδοτικ επτευξη των στχων των πλεων.
Το παρν Διεθνς Πρτυπο εναι σχεδιασμνο για να ενδυναμνει τις πλεις και να υποστηρζει τις τοπικς πρωτοβουλες. Αντιμετωπζει περιβαλλοντικ, κοινωνικ και οικονομικ ζητματα, συμπεριλαμβανομνων των βελτιωμνων υπηρεσιν των πλεων και κοινωνικοοικονομικν ωφελημτων διευκολνει τον καθορισμ σαφν στχων για τη βιωσιμτητα των πλεων και την καθιρωση αποτελεσματικν προγραμμτων για την επτευξ τους.
© ΕΛΟΤ ΣΧΕΔΙΟ EΛΟΤ ISO 37101:2017
ISO 37101:2016
7
Το παρν Διεθνς Πρτυπο επικεντρνεται στις πλεις ως πυλνες προδου για την βιωσιμτητα της κοινωνας ως σνολο. Παρλο που κθε πλη χει δικς της αξες και συμφροντα, λες οι πλεις μπορον να αποκομσουν αμοιβαα οφλη απ την υιοθτηση κοινν αξιν και στχων, χωρς αυτ να σημανει τι οι μεμονωμνοι συντελεστς (οργανισμο τομα) απαλλσσονται απ τις αντστοιχες ευθνες τους. Αυτ μπορε να επιτυγχνεται μνο, εν η κοιντητα εφαρμζει μια μακροπρθεσμη προσγγιση στο σχεδιασμ, σεβμενη παρλληλα την συνολικ δυναμικτητα της Γης και τις ανγκες των σημερινν και μελλοντικν γενεν συμπεριλαμβανομνης της διασφλισης ικαντητας και πρων για την ανθεκτικτητα, δηλαδ την ικαντητα της πλης να αντχει να επανακμπτει σε να ικανοποιητικ εππεδο λειτουργας μετ απ να αποδιοργανωτικ συμβν κρση..
Το παρν Διεθνς Πρτυπο προγει τον εταιρισμ των διφορων συντελεστν στις πλεις, μσω της ολιστικς προσγγισης που διευκολνει τη συνεργασα λων των ενδιαφερομνων μερν και προλαμβνει τις αποσπασματικς ενργειες. Το παρν πρτυπο αποσκοπε στο να παρχει καθοδγηση για τους οργανισμος που εφαρμζουν λλα συστματα διαχερισης που εναι συμβατ με το παρν Διεθνς Πρτυπο, πως εναι τα ISO 14001 (για το σεβασμ στο περιβαλλοντικ απθεμα), ISO 45001 (για την υγεα και ασφλεια στην εργασα), ISO 50001 (για την εξοικονμηση ενργειας), ISO 20121 (για την αντιμετπιση αποδιοργανωτικν συμβντων), ISO 14046 (για τα αρια του θερμοκηπου) και ISO 26000 (για την κοινωνικ ευθνη των οργανισμν), ανεξρτητα απ το εν σχετζονται μεσα μμεσα με τη βιωσιμτητα των πλεων σε διαφορετικ στδια του κκλου ζως τους.
Η συμμετοχ των ενδιαφερομνων μερν μσω του εταιρισμο πολλαπλν μερν (συντελεστν αποδεκτν στην παραγωγ και χρση αξας) μπορε να λαμβνει διφορες μορφς, πως:
— συμμετοχικς εταιρικς σχσεις,
λα τα παραπνω αποσκοπον στη συμμετοχ των ενδιαφερομνων μερν στο συνεργατικ διλογο για αναζτηση λο και περισστερο βισιμων λσεων.
Η επιτυχς εφαρμογ του παρντος Διεθνος Προτπου μπορε να βοηθσει τις πλεις να εκπονον ολιστικς και ολοκληρωμνες στρατηγικς για τη βιωσιμτητα που υπερβανουν τις συνθεις επιχειρησιακς προσεγγσεις. Μπορε επσης να βοηθσει τις πλεις να αποδεικνουν στα ενδιαφερμενα μρη τους τι εφαρμζεται το κατλληλο σστημα διαχερισης και να τα ενθαρρνει να συμμετχουν πιο ενεργ στην πρληψη διακινδνευσης.
Η επιτυχς εφαρμογ του παρντος Διεθνος Προτπου μπορε να:
— συμβλλει στη δημιουργα συνανεσης για τη βιωσιμτητα των πλεων,
— βελτινει τη βιωσιμτητα, την ευφυα και την ανθεκτικτητα στρατηγικν, προγραμμτων, ργων, σχεδων και υπηρεσιν που διενεργονται υπ την μεση ευθνη των πλεων στα διοικητικ ρι τους,
— αναπτσσει εταιρισμ ανμεσα σε κλδους και πεδα καθς και προσεγγσεις προσθκης αξας στον κκλο ζως και σχετικς επανακοστολγησης,
— προγει τις συνργειες μεταξ πολλαπλν ενδιαφερομνων μερν μσω της ολιστικς προσγγισης και
— βελτινει την αποδοτικτητα στην αξιοποηση πρων και ενισχει την ελκυστικτητα των πλεων.
ΣΧΕΔΙΟ EΛΟΤ ISO 37101:2017 © ΕΛΟΤ
ISO 37101:2016
8
Η επιτυχς εφαρμογ του παρντος Διεθνος Προτπου αποσκοπε στην καθιρωση ενς συνεκτικο πλαισου, που να επιτρπει στις πλεις να καθορζουν τους στχους και το ραμ τους σχετικ με τη βιωσιμτητα. Με τη χρση σχετικν δεικτν και μετρικν στοιχεων, δναται να μετρται το αποτλεσμα στρατηγικν, προγραμμτων, ργων, σχεδων και υπηρεσιν στις πλεις. Τα μετρικ στοιχεα και οι δεκτες συνδονται, αλλ συχν επιλγονται για διαφορετικος λγους. Τα μετρικ στοιχεα εστιζουν περισστερο σε τεχνικς παραμτρους, π.χ. στις επιδσεις των προντων, των δραστηριοττων και διεργασιν των υποδομν.
Το παρν Διεθνς Πρτυπο εκπονθηκε απ την ISO/TC 268 και αποσκοπε στην αξιοποηση των δεικτν και λλων μετρικν στοιχεων των σχετικν παραμτρων για συστηματικ και συνεκτικ υποστριξη της βιωσιμτητας, της συλλογικς ευφυας και της ανθεκτικτητας των πλεων. Οι δεκτες, πως εκενοι που χρησιμοποιονται στο ISO 37120, απορρουν απ ποσοτικς, ποιοτικς περιγραφικς μετρσεις στην πραγματικ χρση, στην παρακολοθηση και αποτμηση των συνολικν επιδσεων της πλης. Αντθετα, τα μετρικ στοιχεα, πως εκενα που χρησιμοποιονται στο ISO/TS 37151 εναι η μθοδος και η κλμακα μτρησης που ορζονται για χρση στην αποτμηση των τεχνικν επιδσεων των στοιχεων των υποδομν (υλισμικ και λογισμικ), π.χ. παροχς ενργειας, μεταφορν και διαχερισης αποβλτων.
Στο Παρρτημα B παρατθενται οι εντητες θεμτων, οι δεκτες και τα μετρικ στοιχεα, που περιλαμβνονται στο ISO 37120:2014 και ISO/TS 37151:2015
Το παρν Διεθνς Πρτυπο βασζεται στη μεθοδολογα του αναου κκλου βελτωσης, που μπορε συνοπτικ να περιγραφε ως ακολοθως:
— Σχεδιζω: καθιερνω τους στχους και τις διεργασες που εναι απαρατητες για την επτευξη αποτελεσμτων σμφωνα με τις επιδιξεις και τις πολιτικς της πλης.
— Υλοποι: θτω σε εφαρμογ διεργασες και επιτυγχνω στχους.
— Ελγχω: παρακολουθ και μετρ τις διεργασες ως προς την πολιτικ της πλης, τους στχους και τις δεσμεσεις, και συντσσω κθεση για την αναφορ αποτελεσμτων.
— Βελτινω: αναλαμβνω τις απαρατητες ενργειες για την καλυτρευση των επιδσεων.
Σχμα 1 απεικονζει τον τρπο που το παρν Διεθνς Πρτυπο ακολουθε τον κκλο βελτωσης στη διαχεριση της βιωσιμτητας πλεων.
© ΕΛΟΤ
Στ

Σχμα 1
ρν Διεθνς
ροφορες π ηση τη χρ υν πρσθετ υν πληροφο
τρατηγικ Β
Δσμευση ραμα και απ Πολιτικ Ανθεση ρλω αρμοδιοττω
λασιο Λειτο
1— Σχση κ
που χαρακτ ρση του εγ τες πληροφ ορες για τη
Βματα
κκλου βελ
Επιχειρη
παναληπτικ που συμβλε
ησιακ Βμα
μς
Αποτμησ
ι
Παρακολο μσω μετρ δεικτν επ Εσωτερικ Ανασκπηση Διοκηση
, εν τα επ ει στο να γ
αι του παρ
ατα
ιξη
ατικ
Λειτουργα
α
ς
Πιο βι ανθεκ και ξυ
πλ
σιμη, κτικ υπνη λη
ISO 37101:2016
10
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Στην ελληνικ κδοση χρησιμοποιονται ο ρος, πλεις, που υποδηλνει γενικ ανθρπινες κοιντητες («communities») και ο ρος, βιωσιμτητα που αποτελε τον επιδιωκμενο σκοπ των πλεων. Η «βιωσιμτητα των πλεων» συμπεριλαμβνει τα εξς χαρακτηριστικ: ευφυα, ανθεκτικτητα, προσβασιμτητα ΑμεΑ και ανοικττητα χωρς αποκλεισμος σμφωνα και με το στχο 11 για πλεις ανοικτς χωρς αποκλεισμος, ασφαλες, ανθεκτικς και βισιμες («Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable») της Διεθνος συνθκης του ΟΗΕ για τη βισιμη ανπτυξη ως το 2030 (Goal 11 of UN SDGs, 2030 Agenda for Sustainable Development). Το Σστημα διαχερισης για τη βιωσιμτητα της πλης υποδηλνεται και με τη συντομογραφα ΣΔ.
© ΕΛΟΤ ΣΧΕΔΙΟ EΛΟΤ ISO 37101:2017
ISO 37101:2016
1 Αντικεμενο
Το παρν Διεθνς Πρτυπο καθορζει τις απαιτσεις του συστματος διαχερισης της βιωσιμτητας των πλεων, εφαρμζοντας μια ολιστικ προσγγιση που αποβλπει στη διασφλιση της συνπειας με την πολιτικ για τη βιωσιμτητα των πλεων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Οι πλεις διαδραματζουν ουσιαστικ ρλο για τη βισιμη ανπτυξη σε τοπικ, εθνικ και διεθνς εππεδο κατ τη διρκεια του τελευταου αινα, υπ το βρος της πρωτοφανος αστικς δμησης και αστικοποησης.
Τα επιδιωκμενα αποτελσματα στο σστημα διαχερισης για τη βιωσιμτητα της πλης (εφεξς, ΣΔ) συμπεριλαμβνουν:
— τη διαχεριση της διατηρησιμτητας της ανπτυξης και την ενσχυση της ευφυας και της ανθεκτικτητας της πλης, λαμβνοντας υπψη τα εδαφικ ρι της,
— τη βελτωση της συμβολς της πλης στη βισιμη ανπτυξη γενικς,
— τη βελτωση των επιδσεων της πλης στην κατεθυνση επτευξης ωφελημτων απ τη βισιμη ανπτυξη και της στθμης ευφυας και ανθεκτικτητας και
— την επτευξη νομικς συμμρφωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Η ευφυα και η ανθεκτικτητα