Hempel Iso Hr

download Hempel Iso Hr

of 21

 • date post

  18-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  313
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Hempel Iso Hr

ODABIR ODGOVARAJUEG SUSTAVA PREMAZASmjernice za zatitu u skladu sa ISO 12944

Uvod

Svrha ove studije je da vam pomogne da izvrite odabir najadekvatnijeg Hempelovog sustava premaza kako biste zatitili vau konstrukciju od korozije. Sve eline povrine, objekti i instalacije koje su izloene utjecaju atmosfere, one koje se nalaze u vodi ili u tlu podlone su utjecaju korozije te im je, stoga, potrebna zatita od tetnog utjecaja korozije tokom njihova vijeka trajanja. U ovoj studiji nai ete vane detalje o tehnologiji bojenja, kriterije odabira odgovarajueg premaza i zahtjeve vezano za pripremu povrine. Ova studija izraena je u skladu s posljednjim izdanjem meunarodnog standarda ISO 12944 Boje i lakovi Zatita elinih konstrukcija primjenom zatitnih sustava premaza (Paints and varnishes Corrosion protection of steel structures by protective paint systems). U ovoj studiji takoer moete nai Hempelove smjernice i preporuke vezano za tehnologiju zatite upotrebom premaza. Na kraju studije navedeni su generiki sustavi premaza koje preporua Hempel za razliite vrste korozivnih okolia.

Ova studija ima funkciju vodia i nije obavezujua.

Sadraj

UVOD ..............................................................................................................................................03 1. KAKO ODABRATI ODGOVARAJUI SUSTAV PREMAZA ....................................................06 a. Korozivnost okolia ...............................................................................................06 b. Vrsta povrine koju treba zatititi .........................................................................09 c. Traena trajnost sustava premaza .......................................................................09 d. Planiranje postupka nanoenja boje ...................................................................09 2. PRIPREMA POVRINE ........................................................................................................... 10 2.1. Stupnjevi pripreme povrine ........................................................................................... 10 A. Stupnjevi pripreme povrine prema standardu ISO 8501-1 ................................... 10 B. Stupnjevi pripreme povrine nakon ienja vodom pod visokim pritiskom ........12 2.2 Vrste povrina .................................................................................................................... 14 A. eline povrine ............................................................................................................ 14 a. Konstrukcija od golog elika na koji prethodno nije nanesen nikakav zatitni premaz .... 14 b. elina povrina pokrivena sa temeljnim premazom ....................................... 15 c. elina povrina zatiena sustavom premaza koji iziskuje odravanje ........ 16 B. Toplo pocinane eline, aluminijske povrine i povrine od nehrajueg elika ... 16 a. Toplo pocinani elik.............................................................................................. 16 b. Aluminij i nehrajui elik .................................................................................... 164

3. MAKSIMALNE TEMPERATURE U EKSPLOATACIJI ........................................................... 17 4. HEMPELOVE BOJE ..................................................................................................................18 4.1. Generike vrste ................................................................................................................ 18 4.2. Pojanjenje naziva Hempelovih proizvoda ................................................................... 18 4.3. Identifikacija Hempelovih nijansi ................................................................................... 21 5. KORISNE DEFINICIJE .............................................................................................................22 Volumni sadraj suhe tvari ......................................................................................................22 Teoretska izdanost .................................................................................................................22 Praktian utroak .....................................................................................................................22 6. HEMPELOVI SUSTAVI PREMAZA ..........................................................................................23 KATEGORIJA KOROZIVNOSTI C1/C2 ...................................................................................... 24 C3 KATEGORIJA KOROZIVNOSTI .............................................................................................26 KATEGORIJA KOROZIVNOSTI C4 .............................................................................................28 C5-I KATEGORIJA KOROZIVNOSTI ..........................................................................................30 C5-M KATEGORIJA KOROZIVNOSTI ........................................................................................32 URONJENE KONSTRUKCIJE ....................................................................................................34 KONSTRUKCIJE OTPORNE NA TOPLINU ................................................................................365

KaKO OdaBraTI OdGOVarajUI SUSTaV PrEMaZa

1

KaKO OdaBraTI OdGOVarajUI SUSTaV PrEMaZa

ISO 12944 ima 5 temeljnih kategorija koje se odnose na atmosfersku koroziju, i to: C1 C2 C3 jako niska niska srednja C4 visoka C5-I vrlo visoka (industrija) C5-M vrlo visoka (morski okoli)

Odabir odgovarajueg sustava premaza za zatitu od korozije ukljuuje itav niz imbenika koje valja uzeti u obzir kako bi se osiguralo najekonominije i tehniki najbolje rjeenje. Za svaki projekt najbitniji imbenici koje treba uzeti u razmatranje prije nego to se zapone s odabirom zatitnog premaza su sljedei:

a. Korozivnost okolia Prilikom odabira sustava premaza od presudne je vanosti da se razrade uvjeti u kojima e konstrukcija, objekt ili instalacija raditi. Kako bi se ustanovio uinak korozivnosti okolia, potrebno je uzeti u obzir sljedee imbenike: Vlanost i temperaturu (temperaturu u eksploataciji i temperaturne gradijente) Prisustvo UV zraenja Kemijska izloenost (npr. izloenost odreenim kemikalijama u industrijskim tvornicama) Mehanika oteenja (udar, abrazija, itd.) U sluaju kad se radi o zakopanim konstrukcijama, potrebno je uzeti u obzir njihovu korozivnost i uvjete tla kojima su one izloene. Od presudne su vanosti vlanost tla i njegov pH kao i bioloka

izloenost utjecaju bakterija i mikroorganizama. Kad se radi o vodenom okoliu, bitno je utvrditi vrstu vode i njezin kemijski sastav. Korozivna agresivnost okolia utjecat e na: vrstu boje koja se koristi za zatitu ukupnu debljinu sustava premaza potrebnu pripremu povrine minimalne i maksimalne meupremazne intervale Drite na umu da to je okoli korozivniji, to e traena priprema povrine biti zahtjevnija. Takoer treba pomno ispotovati meupremazne intervale. Drugi dio standarda ISO 12944 daje klasifikaciju korozije za atmosferske uvjete, tlo i vodu. Taj standard predstavlja vrlo uopenu procjenu vremena korodiranja za ugljini elik i cink.

U nastavku je pregled naina na koji se koriste te klasifikacije: (Brojevi tabela odnose se na proizvode koji su dati u poglavlju 6 ove studije, Hempelovi sustavi boja.) Kategorije atmosferske korozivnosti prema standardu ISO 12944:Kategorija korozivnosti C1 jako niska C2 niska C3 srednja

Primjeri okolia vanjskiLagano oneiena atmosfera, uglavnom ruralna podruja Industrijska i urbana atmosfera s prosjenom razinom oneienja sumpornim oksidom (IV). Priobalna podruja niskog saliniteta. Industrijska i priobalna podruja srednjeg saliniteta

UnutarnjiGrijane zgrade sa istom atmosferom, poput ureda, duana, kola, hotela Negrijane zgrade u kojima moe doi do pojave kondenzacije, npr. spremita, sportske dvorane Proizvodni objekti s visokom vlanou i odreenim stupnjem oneienja zraka, npr. tvornice hrane, praonice, pivovare, mljekare Kemijske tvornice, bazeni, remontna brodogradilita Zgrade i povrine sa gotovo konstantnom kondenzacijom i visokom razinom oneienja Zgrade i povrine sa gotovo konstantnom kondenzacijom i visokom razinom oneienja

Hempelovi sustavi premazaStranica 24 - 25 Stranica 24 - 25 Stranica 26 - 27 Stranica 28 - 29 Stranica 30 - 31 Stranica 32 - 33

C4 visoka

C5-I Industrijska podruja s vrlo visokom jako visoka vlanou i agresivnom atmosferom (industrijska) C5-M jako visoka Priobalje i puina s visokom razinom saliniteta

6

(morski okoli)

7

KaKO OdaBraTI OdGOVarajUI SUSTaV PrEMaZab. Vrsta povrine koju treba zatititi Prilikom odabira sustava premaza u pravilu imamo posla s konstrukcijskim materijalima kao to je elik, toplo-pocinani elik, metalizirani elik, aluminij ili nehrajui elik. Priprema povrine, premazni materijali koji se koriste (naroito temelj) i ukupna debljina filma uglavnom e ovisit o konstrukcijskim materijalima kojima je potrebna zatita.

Kategorije vode i tla u skladu sa standardom ISO 12944 prikazane su kao: Im1 slatka voda Im2 morska ili boata voda Im3 tlo

c. Traena trajnost sustava premaza Vijek trajanja sustava premaza je pretpostavljeni vremenski protok od trenutka prvog nanoenja do prvog odravanja. ISO 12944 specificira tri vremenska okvira koji kategoriziraju trajnost: NIZAK L SREDNJI M VISOK - H 2 do 5 godina 5 do 15 godina vie od 15 godina

Kategorija korozivnosti

Okoli

Primjeri okolia i konstrukcija

Hempelovi sustavi boja

d. Planiranje postupka nanoenja boje Dinamika izgradnje i razliite faze gradnje kod svakog projekta odreuju kako i kada je potrebno nanositi sustav premaza. Potrebno je obratiti panju na materijale u fazi prije izgradnje, kada se sastavni dijelovi izrauju izvan mjesta izvoenja radova i na gradilitu kad su faze izgradnje zavrene.

Im1