मनसन पुूर्वतयारी र प्रत तकाय्व वरसतत...

147
मनसुन पूरतयारी र ततकाय वरसतत काययोजना,२०७७ (भाग-२) नेपाल सरकार गह मालय रावय वरप जोखिम यूनीकरण तथा वयरसथापन ातिकरण बबरमहल, काठमाण g]kfn ;/sf/

Transcript of मनसन पुूर्वतयारी र प्रत तकाय्व वरसतत...

 • मनसनु पूर्वतयारी र प्रततकाय्ववरसततृत काय्वयोजना,२०७७

  (भाग-२)

  नेपाल सरकारगतृह मन्त्ालय

  राव्रिय वरपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा वयरसथापन प्रातिकरणबबरमहल, काठमाण्डौ

  g]kfn ;/sf/

 • िवषयसूची

 • 2

  १. �वषयगत मन्�ालय/�वभागको कायर्योजना १.१ उ�ोग वािणज्य तथा आपू�तर् मन्�ालय

  �.सं. ��याकलाप िजम्मेवार �नकाय सहयोगी �नकाय समयाव�ध कै�फयत

  १. को�भड-१९ को प�र��ेयलाई समेत ध्यानमा राखी अत् यावश्यक वस्तकुो रुपमा पे�ो�लयम पदाथर्, एलपी ग्यास, ननु तथा खा� पदाथर्को अ�त�र� मौज्दात व्यवस्थापन गन�

  उ�ोग वािणज्य तथा आपू�तर् मन्�ालय, नेपाल आयल �नगम, खा� व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी �ल�मटेड, साल्ट �े�ड� व्यवस्थापन �ल�मटेड

  वािणज्य, आपू�तर् तथा उपभो�ा संरक्षण �वभाग

  २०७७ असारदेिख काि�क

  साकर् खा� सरुक्षा व�क र खा� सरुक्षा भण्डारणमा १ लाख मे��क टन खा�ा� मौज्दात र तो�कएको दगुर्म क्षे�मा ७८ मे��क टन आयो�डनय�ु ननु ढुवानी हनेु

  २. दै�नक उपभोग्य वस्त ुतथा सेवाको सहज आपू�तर् हनेु गर� आम उपभो�ाले उिचत मूल्यमा गणुस्तर�य वस्त ुतथा सेवाको उपभोग गनर् पाउने व्यवस्था �मलाउने

  वािणज्य आपू�तर् तथा उपभो�ा संरक्षण �वभाग तथा मातहतका कायार्लयहरु

  िजल्ला �शासन कायार्लयहरु

  २०७७ असारदेिख काि�क

  ३. औषधी, औषधीजन्य साम�ी तथा खा�ा� तथा अत्यावश्यक�य वस्तहुरुको �नय�मत आपू�तर्को व्यवस्था �मलाउने

  वा�णज्य आपू�त र् तथा उपभोक्ता संर�ण �वभाग, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी �ल�मटेड

  उ�ोग वािणज्य तथा आपू�तर् मन्�ालय

  २०७७ असारदेिख काि�क

  ४ ��मक तथा कामदारको उिचत स्वास्थ्य सरुक्षाको �बन्धस�हत

  उ�ोग �वभाग उ�ोगसँग सम्विन्धत �नजी क्षे�का संघ/

  २०७७ असारदेिख

 • 3

  औ�ो�गक वस्त ुउत्पादनको व्यवस्था �मलाउने

  संगठनहरु, �ेड य�ुनयनहरु

  काि�क

  ५ दै�नक ज्यालादार�बाट जी�वकोपाजर्न गन�, �वप� रोजगार� गमुाएका ��मकको ला�ग अत्यावश्यक वस्त ुउपलव्ध गराउनका ला�ग सहजीकरण गन�

  खा� व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी �ल�मटेड, साल्ट �े�डङ �ल�मटेड

  �देश र स्थानीय तह

  २०७७ असारदेिख काि�क

  ६ कालावजार�, अस्वभा�वक मूल्य व�ृ�, कृ��म अभाव, �मसावट, नापतौल तथा गणुस्तर कायम नगन� जस्ता उपभो�ा अ�धकार �वरु�का ��याकलाप हनु न�दन �नय�मत अनगुमन गन�

  वािणज्य आपू�तर् तथा उपभो�ा संरक्षण �वभाग तथा कायार्लयहरु

  िजल्ला �शासन कायार्लयहरु,

  �देश तथा स्थानीय �नकायहरु, उपभो�ा अ�धकारसँग सम्विन्धत संघ संगठनहरु

  २०७७ असारदेिख काि�क

 • 4

  १.२ ऊजार्, जल�ोत तथा �सचँाई मन्�ालय, जल तथा मौसम �वज्ञान �वभाग

  �. सं.

  ��याकलाप िजम्मेवार �नकाय सहयोगी �नकाय समयाव�ध उपलब्ध �ोत, साधन, जनशि�, �देश एवं िजल्ला

  कै�फयत

  १ तीन �दन (७२ घण्टा) सम्मको मौसमको पूवार्नमुान

  �बहान ६ बजे र बेलकुा ६ बजे दै�नक बलेु�टन अपडेट ग�रनेछ । �वषम अवस्थामा जनुसकैु बेला बलेु�टन जार� हनेुछ ।

  मौसमको �वशेष अवस्थामा चेतावनीस�हतको आकिस्मक मौसम वलेु�टन जार� हनेुछ । आवश्यकताअनसुार �ब�दो मौसमको अवस्थाबारे पूवर्सूचना समेत जार� ग�रनेछ ।

  जल तथा मौसम �वज्ञान �वभाग-मौसम पूवार्नमुान महाशाखा

  ३ �दन सम्मको

  आकिस्मक मौसम बलेु�टन र मौसम पूवर्सूचना जनुसकैुवेला प�न जार� ग�रनेछ

  २ तीन �दन (७२ घण्टा) सम्मको बाढ�को पूवार्नमुान बाढ�को पूवार्नमुान तथा पूवर्सूचना बलेु�टन दै�नक रुपमा �बहान ७ बजे अपडेट ग�रनेछ । �वषम अवस्थामा जनुकुनै बेला बलेु�टन जार� हनेुछ ।

  जल तथा मौसम �वज्ञान �वभाग-बाढ� पूवार्नमुान महाशाखा (बाढ� पूवार्नमुान शाखा)

  ३ �दन सम्मको

  ठूला नद�हरुमा ३ �दन र साना नद�हरुमा १ �दन सम्मको पूवार्नमुान ग�रनेछ

  ३ बाढ� तथा मौसम पूवर्सूचना �वाह

  • बाढ� तथा मौसम बलेु�टन जार� ग�रसकेप�ात प�हलो जानकार� गहृ मन्�ालय-रा��य �वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन �ा�धकरण र रा��य

  जल तथा मौसम �वज्ञान �वभाग-बाढ� पूवार्नमुान शाखा तथा मौसम

  गहृ मन्�ालय, रा��य �वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन

  पूवार्नमुान तथा पूवर्सूचना बलेु�टन जार� भएको

  ठूला नद�हरुमा ३ �दन र साना नद�हरुमा १ �दनसम्मको पूवार्नमुान ग�रनेछ ।

 • 5

  आपत्काल�न कायर्स�ालन केन्�लाई गराइनेछ । • जार� भएको बलेु�टन तत्कालै यस �वभागको

  आ�धका�रक वेभसाइट: www.hydrology.gov.np र www.mfd.gov.np मा रािखनेछ।

  • सो बलेु�टन रा��य �वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन �ा�धकरण र �वपद् तथा �न्� व्यवस्थापन महाशाखाले सूचीकृत गरेका सवै मन्�ालय तथा �वभागका साथै रेड�सलगायत अन्य �वपद्को क्षे�मा काम गन� संघ संस्थाहरुका �वपद् सम्पकर् व्यि�हरुलाई ईमेल माफर् त बलेु�टन पठाइनेछ ।

  • जार� भएको बाढ� बलेु�टन यस �वभागको आ�धका�रक Twitter Page: Nepal Flood Alert (नेपाल बाढ� सूचना) र Facebook Page: Nepal Flood Alert (नेपाल बाढ� सूचना) मा रािखनेछ तथा मौसम बलेु�टन Twitter Page: Nepal Weather Forecast र Facebook page: Meteorological Forecasting Division मा रािखने छ।

  • बाढ� सतकर् ता तह निजक पगु्न लागेमा, सतकर् ता तह पार गरेमा, खतरा तह पार गरेमा वा अन्य �वषम अवस्थामा देशका मखु्य नद� जलाधारहरुमा नेपाल टे�लकम र एनसेलमाफर् त बाढ�बाट �भा�वत हनेु मखु्य नद� जलाधारका सवर्साधारणहरुलाई मोवाइलमा SMS पठाइने छ ।

  पूवार्नमुान महाशाखा �ा�धकरण ,

  नेपाल टे�लकम,

  एनसेल, �म�डया लगायत

  आधा घण्टा �भ� सम्पूणर् सरोकारवालाहरु तथा सवर्साधारणहरुमा �वाह भइसक्ने छ ।

  आकिस्मक आउने बाढ� जस्तै �हमताल �वष्फोट जस्ता घटनामा तत्काल सूचना �वाह ग�रनेछ।

  http://www.hydrology.gov.np/http://www.mfd.gov.np/

 • 6

  • देशैभरका सवर्साधारणको ला�ग ११५५ नम्बरको टोल �� सेवा बाढ� पूवर्सूचना �दान गन� उ�ेश्यले मनसनुभर स�ालन ग�रनेछ।

  • मौसम पूवार्नमुानको हकमा सवर्साधारणलगायतका ला�ग सम्पकर् टे�लफोन ०१-४११३१९१ र ०१-४४८६८६९ २४ सै घण्टा खलु्ला रािखनेछ।

  • अत्यन्तै �वषम �कृ�तको बाढ� तथा मौसमको पवुार्नमुान भएको खण्डमा �से �वज्ञ�� समेत जार� ग�रनेछ। • बाढ� र मौमस बलेु�टन सवै स�ारका

  माध्यमहरुलाई �नय�मत रुपमा �दान ग�रनेछ।

 • 7

  १.3. म�हला, बालबा�लका तथा ज्ये� नाग�रक मन्�ालय �. सं.

  ��याकलाप िजम्मेवार �नकाय सहयोगी �नकाय समया�ध उपलब्ध �ोत साधन एवं जनशि�,

  �देश, िजल्ला

  १ संरक्षण �वषयगत क्षे�को Contingency Plan पनुरावलोकन तथा प�रमाजर्न

  म�हला, बालबा�लका तथा ज्ये� नाग�रक मन्�ालय र �वभाग

  UNFPA, UNICEF तथा संरक्षण �वषयगत क्षे�का सदस्यहरु

  २०७७ जेठ

  �देश तथा स्थानीय तहमा संरक्षण �वषयगत क्षे� र कायर्समूहका बैठकहरु �नय�मत गनर्, �वपद् �भा�वत क्षे�मा समन्वय बैठक स�ालन गनर् र मनसनु पूवर्तयार�का ला�ग प�ाचारमाफर् त अनरुोध गन�

  म�हला वालवा�लका तथा ज्ये� नाग�रक मन्�ालय र �वभाग

  UNFPA, UNICEF, Thematic Group Focal Agencies-IOM, UNHCR तथा संरक्षण �वषयगत क्षे�का सदस्य

  २०७७ जेठ

  �वपद्को समयमा हनेु लै��क �हंसा रोकथाम र व्यवस्थापनका ला�ग स्तर�य स�ालन �व�ध (GBV SOP in Emergency) तयार�

  म�हला वालवा�लका तथा ज्ये� नाग�रक मन्�ालय र �वभाग

  UNFPA तथा संरक्षण �वषयगत क्षे�का सदस्यहरु

  मस्यौदा तयार

  ४ संरक्षण सम्बन्धी राहत साम�ीहरुको पूवर् भण्डारण

  ४.१

  '�वप�ा पदार् ज�हले म�हलाको मयार्दा प�हले' भ�े अ�भयान अनसुार �वपद्को समयमा �वशेष हेरचाहको आवश्यकता पन� सतु्केर�, गभर्वती, अपा�ता भएका, ज्ये� नाग�रक, म�हला तथा �कशोर�का ला�ग आवश्यक साम�ी तयार� अवस्थामा रहेको

  म�हला तथा वालवा�लका �वभाग

  UNFPA, Save the Children & CARE Nepal, APERION

  तयार� अवस्थामा

  १. �डग्नट� �कट – १६०७९ २. �कशोर� �कट – ८३७६ ३. म�हनाबार� कपडा (पनुः �योग गनर् �मल्ने) १०० काठमाण्डौ, धनगढ�, वटुवल, जनकपरु, नेपालग�, पोखरा, �सरहा, महो�र�

  ४.२

  म�हलामै�ी स्थलको ला�ग आवश्यक साम�ीको भण्डारण (एउटा ठाउँबाट १ म�हनामा क�रब १

  म�हला तथा वालवा�लका �वभाग

  UNFPA तयार� अवस्थामा ७ (काठमाण्डौ ३, धनगढ� २, बटुबल २)

 • 8

  हजार म�हला तथा �कशोर�लाई सेवा पयुार्उन स�कन्छ)

  ४.3

  बालमै�ी स्थलका ला�ग आवश्यक साम�ी म�हला तथा वालवा�लका �वभाग

  UNICEF, Save the Children तयार� अवस्थामा ३९ पाल, Recreational Kids 500

  ४.४

  कम्बल म�हला तथा वालवा�लका �वभाग

  UNICEF, CARE Nepal, Save the Children Nepal तयार� अवस्थामा

  14942 (काठमाण्डौ, भैरहवा, जनकपरु, नेपालग�, �सरहा, महो�र�)

  ४.५

  तारपो�लन (��पाल) 220g/m, 12x18ft म�हला तथा वालवा�लका �वभाग

  UNICEF, United Mission to Nepal (UMN) तयार� अवस्थामा

  10690 काठमाण्डौ, भैरहवा, जनकपरु, नेपालग�, डोट�

  ४.६

  Hygine Kits, Baby Carriers & Baby Pack म�हला तथा वालवा�लका �वभाग

  Action Aid Nepal, Street Child Nepal, CARE Nepal, APERION Nepal, Save the Children

  तयार� अवस्थामा

  १२२३५ (४९०० हाइिजन �कट, ५० Baby carrier, ३६४२ बेबीप्याक ठूलो र ३५४३ बेबीप्याक सानो) काठमाण्डौ, जनकपरु, नेपालग�, �सरहा, महो�र� पोखरा

  ४.७

  गैर खा� साम�ी (515 NFI Kits, 500shelter, 100 Winterization Kits, 51 Light Search and Rescue, 31 First aid Box)

  म�हला तथा वालवा�लका �वभाग

  CARE, People in Need, Save the Children, UMN तयार� अवस्थामा

  २९६७ काठमाण्ड�, जनकपरु, नेपालग�, �सरहा, महो�र� , नवलपरासी, रुपन्देह�, रौतहट, डोट�

  मनसनु �भा�वत वालवा�लका तथा प�रवारवाट �वछो�डएका वा अ�भभावक गमुाएकाका ला�ग तत्काल आवश्यक सहयोग गनर् आकिस्मक कोषको व्यवस्था ।

  म�हला तथा वालवा�लका �वभाग तथा रा��य बाल अ�धकार प�रषद

  UNICEF तथा संरक्षण �वषयगत क्षे�का सदस्यहरु

  मनसनु �भा�वत िजल्लाको मागको आधारमा उपलव्ध गराउन स�कने

 • 9

  ६ म�हलामै�ी स्थल स�ालन �नद� िशका सम्�शेण म�हला तथा वालवा�लका �वभाग

  UNFPA/ तथा संरक्षण �वषयगत क्षे�का सदस्यहरु

  २०७७ जेठ

  �वपद्को समयमा हनेु लै��क �हंसा रोकथाम र व्यवस्थापनका ला�ग म�हलामै�ी स्थल सहजकतार्को ता�लम �नद� िशका तयार, तथा ता�लम �ा� �िशक्षकहरु (२३ जना) को सूची तयार ग�रएको

  म�हला तथा वालवा�लका �वभाग

  UNFPA, NRCS तथा संरक्षण �वषयगत क्षे�का सदस्यहरु

  मस्यौदा तयार

  म�हला (लै��क �हंसा, घरेल ु �हंसा जस्ता हानीकारक �था), वालवा�लका, �वासी, अपा�ता भएका व्यि�हरु, ज्ये� नाग�रक, शरणाथ�लाई हनुसक्ने �वपद्को जोिखमबाट संरक्षण गनर् सूचना तथा स�ार साम�ी तयार गन� र सहयोगका ला�ग नेपालका हटलाईन सेवास�हतका हेल्पलाइन �योगलाई �व�र्न गन�

  म�हला तथा वालवा�लका �वभाग

  UNFPA, UNICEF, Thematic Group, Focal Agencies-IOM, UNHCR तथा संरक्षण �वषयगत क्षे�का सदस्यहरु

  तयार� अवस्थामा

  �वपद्ले �भा�वत व्यि�का ला�ग सेवा �दान गनर् ता�लम �ा� मनोसामािजक �वमशर्कतार् तथा सामदुा�यक मनोसामािजक परामशर्कतार् (९७ जना) को सूची तयार ग�रएको

  म�हला तथा वालवा�लका �वभाग

  TPO/ CVICT/CMC Nepal/ WOREC लगायत अन्य सम्बिन्धत संस्थाहरु

  तयार� अवस्थामा काठमाण्डौलगायत सबै �देशहरुमा

  १०

  भारत तथा ते�ो मलुकुबाट �भ��ने �वासीलाई �दान ग�रने मान�सक स्वास्थ्य तथा मनो�वमशर्सम्बिन्ध सेवा �दन नेपाल �भ��ने नाकामा खटाइएका स्वास्थ्यकम�को ता�लम तथा क्षमता �वकास गन�

  म�हला तथा वालवा�लका �वभाग

  IOM/ संरक्षण �वषयगत क्षे�को सदस्यहरु, नाग�रक समाजका संगठनहरु

  २०७७ जेठ

 • 10

  ११

  वन्दावन्द� लागू ग�रएका क्षे�स�हत �वपद् �भा�वत क्षे�हरुमा मानवअ�धकारको स�ुनि�तता गनर्को ला�ग सरुक्षा फौजसँग समन्वय गन� र वाल संरक्षण र लै��क �हंसा पी�डतलाई �दईने सेवाहरु कानून कायार्न्वयनका ला�ग स��य रहने कुरा स�ुनि�त गन�

  म�हला तथा वालवा�लका �वभाग, नेपाल �हर�

  UNICEF, UNFPA/ संरक्षण �वषयगत क्षे�का सदस्यहरु,

  २०७७ जेठ

  १२

  संघीय तथा �देशस्तरमा संरक्षणका सवालहरु �वशेषगर� मान�सक स्वास्थ्य र मनोसामािजक सवालहरु, लै��क �हंसा, घरेल ु तथा पा�रवा�रक �हंसा, प�रवारसँगको �वछोड, बाबआुमाको स्याहार नपाएका वालवा�लकाको आवश्यकता र व�ृव�ृा, अपा�ता भएका व्यि�, �वासी कामदारको सेवामा पहुँच जस्ता संरक्षणका सवालको सम्बोधन गन� क्षमताको नक्शा�न अ�ाव�धक गन�

  म�हला तथा वालवा�लका �वभाग

  UNICEF, UNFPA, NFDN, NFSC संरक्षण �वषयगत क्षे�को सदस्यहरु,

  २०७७ जेठ

  १३

  बढ्दो जोिखम प�हचान गन� �व�धहरु (Heightened Risk Identification Tool - HRIT) जोिखममा रहेको जनसंख्या प�हचान, यौन तथा लै��क �हंसा, यौन शोषण तथा दवु्यर्वहार, आफनो स्वेिच्छक �नणर्य तथा छान�वन गन�मा संरक्षणको क्षे�मा काम गन� व्यि� तथा संस्थाको क्षमता �वकास गन�

  म�हला तथा वालवा�लका �वभाग, शरणाथ� मा�मला सम्बिन्ध समन्वय गन� रा��य �नकाय (NUCRA)

  UNHCR, संरक्षण �वषयगत क्षे�को सदस्यहरु,

  २०७७ जेठ

  १४ संरक्षण अनगुमन �व�ध तथा औजारहरुको स्थापना तथा �नरन्तरता

  म�हला तथा वालवा�लका �वभाग

  UNFPA, UNICEF संरक्षण �वषयगत क्षे�को सदस्यहरु,

 • 11

  १.४ शहर� �वकास मन्�ालय शहर� �वकास तथा भवन �नमार्ण �वभाग

  �.सं. ��याकलाप नेततृ्वदायी �नकाय सहयोगी �नकाय �ोत कै.

  1. खलु्ला क्षे�को रुपमा घो�षत वा प�हचान ग�रएको स्थानका अ�ाव�धक �ववरण उपलब्ध गराउने

  शहर� �वकास तथा भवन �नमार्ण �वभाग र सबै संघीय आयोजना कायार्न्वयन इकाई र सघन शहर� तथा भवन �नमार्ण आयोजना

  स्थानीय तहहरु, IO M �नरन्तर ���या

  2.

  �व�भ� िजल्ला तथा स्थानीय तहमा बनाइएका सामदुा�यक भवन वा आ�यस्थलको (अस्थायी बासस्थानहरू) मापन गर� अ�ाव�धक �ववरण उपलब्ध गराउने

  शहर� �वकास तथा भवन �नमार्ण �वभाग/सबै संघीय आयोजना कायार्न्वयन इकाई/सघन शहर� तथा भवन �नमार्ण आयोजना

  IO M, S h e lt e r Cluster का सदस्यहरू, िश�वर समन्वय तथा िश�वर व्यवस्थापनका सदस्यहरू

  २०७७ जेठ सम्ममा

  3. बाढ� �भा�वत क्षे�हरुमा �व�भ� पक्षहरुबाट स�ा�लत िश�वर वा आ�यस्थलहरुको िस्थ�तको बारेमा सूचना स�लन गन�

  शहर� �वकास तथा भवन �नमार्ण �वभाग/सबै संघीय आयोजना कायार्न्वयन इकाई/सघन शहर� तथा भवन �नमार्ण आयोजना

  IOM, िश�वर समन्वय तथा िश�वर व्यवस्थापनका सदस्यहरू

  �नरन्तर ���या

  4.

  आ�यस्थल वा िश�वरमा रहेका �भा�वत व्यि�को संरक्षण, खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (WASH), खा�ा�, पोषण, आ�यस्थल/ गैर खा� साम�ीसम्बन्धी सूचना व्यवस्थापनको �निम्त �वस्थापन �या�क� म्या��क्स (DTM) को�भड–१९ प�र��ेयमा अ�ाव�धक गराउने

  शहर� �वकास तथा भवन �नमार्ण �वभाग/सबै संघीय आयोजना कायार्न्वयन इकाई/सघन शहर� तथा भवन �नमार्ण आयोजना

  IOM, िश�वर समन्वय तथा िश�वर व्यवस्थापनका सदस्यहरू, All clusters

  २०७७ जेठ सम्ममा

  5.

  खलु्ला क्षे�को रुपमा घो�षत वा प�हचान ग�रएका स्थान तथा आ�यस्थलमा िश�वर स�ालन गनर्का ला�ग साईट प्लानहरु उपलब्ध गराउने वा स्वस्फूतर् साइटहरुको �तू ग�तमा स्तरो��त तथा प�रमाजर्न गनर्का ला�ग साइट प्लान उपलब्ध गराउने

  शहर� �वकास तथा भवन �नमार्ण �वभाग/सबै संघीय आयोजना कायार्न्वयन इकाई/सघन शहर� तथा भवन �नमार्ण आयोजना

  IOM, सरुक्षा �नकायका िश�वर समन्वय तथा िश�वर व्यवस्थापन Masters Trainers, स्थानीय तहहरु

  आवश्यकताअनसुार

 • 12

  �.सं. ��याकलाप नेततृ्वदायी �नकाय सहयोगी �नकाय �ोत कै.

  6. िश�वर वा आ�यस्थलमा रहेका �भा�वत जनसंख्यालाई जीवन रक्षाथर् सेवाहरु समयमा नै स�ुनि�त गन� । �दान ग�रएको सेवासम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन गन�

  शहर� �वकास तथा भवन �नमार्ण �वभाग/सबै संघीय आयोजना कायार्न्वयन इकाई/सघन शहर� तथा भवन �नमार्ण आयोजना

  स्थानीय तहहरु, IOM, िश�वर समन्वय तथा िश�वर व्यवस्थापनका सदस्यहरू

  �नरन्तर ���या

  7.

  �वस्थापन �या�क� म्या��क्सको (DTM) कायार्न्वन गर� आवश्यकता वा सेवा प�हचानका ला�ग सूचना स�लन गन�, �भा�वत क्षे�हरुमा रहेका �ावधान र अन्तरहरु ( Provision and Gaps) कायार्न्वन गर� आवश्यकता वा सेवा प�हचानका ला�ग सूचना स�लन गन�, �भा�वत क्षे�हरुमा रहेका �ावधान र अन्तरहरु Remote Assessment �व�धमाफर् त सूचना, नक्सा र तथ्या� अ�ाव�धक गर� �व�भ� क्लस्ट वा �नकायहरुलाई सूचना �दान गन� ।

  शहर� �वकास तथा भवन �नमार्ण �वभाग/सबै संघीय आयोजना कायार्न्वयन इकाई/सघन शहर� तथा भवन �नमार्ण आयोजना

  IOM, िश�वर समन्वय तथा िश�वर व्यवस्थापनका सदस्यहरू

  �नरन्तर ���या

  8.

  खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (WASH) क्लस्टर, स्वास्थ्य (Health) क्लस्टर, शेल्टर (Shelter) क्लस्टर र अन्य क्लस्टरहरूसँगको समन्वयमा िश�वर वा आ�यस्थलमा �डकन्जेसन (Decongestion) गराउने र सामािजक दूर� कायम रा� प्लानहरु उपलब्ध गराउने

  शहर� �वकास तथा भवन �नमार्ण �वभाग/सबै संघीय आयोजना कायार्न्वयन इकाई/सघन शहर� तथा भवन �नमार्ण आयोजना

  स्थानीय तहहरु, IOM, Shelter Cluster, WASH Clsuter, Health Cluster

  आवश्यकता अनसुार

  9. िश�वर र आ�यस्थलहरुमा गनुासो स�ेु संयन्�हरूको स्थापना गन�

  शहर� �वकास तथा भवन �नमार्ण �वभाग/सबै संघीय आयोजना कायार्न्वयन इकाई/सघन शहर� तथा भवन �नमार्ण आयोजना

  स्थानीय तहहरु, IOM, िश�वर समन्वय तथा िश�वर व्यवस्थापनका सदस्यहरू

  �नरन्तर ���या

  10. अरु क्लस्टरहरूको समन्वयमा िश�वर तथा आ�यस्थलहरुमा �नरन्तर स्वास्थ्य सेवाहरु,

  शहर� �वकास तथा भवन �नमार्ण �वभाग/सबै संघीय आयोजना कायार्न्वयन इकाई/सघन

  स्थानीय तहहरु, IOM, protection cluster

  �नरन्तर ���या

 • 13

  �.सं. ��याकलाप नेततृ्वदायी �नकाय सहयोगी �नकाय �ोत कै.

  मनोवैज्ञा�नक÷मान�सक परामशर्, �सफा�रसको �भावकार� कायर्प��त (Referral mechanism) स्थापना गराउने

  शहर� तथा भवन �नमार्ण आयोजना

  11. शेल्टर (Shelter) तथा अन्य क्लस्टरहरूसँगको समन्वयमा �फतार् सहयोगको (यातायात, संक�लत �फतार् प्याकेजमाफर् त नगद र सामानको स�ुवधा) बन्दोबस्त गन�

  शहर� �वकास तथा भवन �नमार्ण �वभाग/सबै संघीय आयोजना कायार्न्वयन इकाई/सघन शहर� तथा भवन �नमार्ण आयोजना

  स्थानीय तहहरु, IOM, Shelter Cluster Nepal

  �नरन्तर ���या

  12.

  �ाथ�मकता िश�वर र आ�यस्थल जहाँ अझै �फतार् सम्भव छैन, त्यस्ता साइटहरुको पूवार्धार सधुार गन� वा �ािन्जट केन्�हरू (transit centres) र िश�वरहरुको स्तरो��त गन�

  शहर� �वकास तथा भवन �नमार्ण �वभाग/सबै संघीय आयोजना कायार्न्वयन इकाई/सघन शहर� तथा भवन �नमार्ण आयोजना

  स्थानीय तहहरु, IOM, िश�वर समन्वय तथा िश�वर व्यवस्थापनका सदस्यहरू

  �नरन्तर ���या

  13.

  िश�वरहरु वा आ�यस्थलहरु बन्द गन� (Decommission), �नसङ्�मण (Disinfection) गन� र िश�वरहरु बन्द गदार् यथासक्दो साइटहरूलाई आफनो मौ�लक �योगमा �फतार् लग्ने ।

  शहर� �वकास तथा भवन �नमार्ण �वभाग/सबै संघीय आयोजना कायार्न्वयन इकाई/सघन शहर� तथा भवन �नमार्ण आयोजना

  स्थानीय तहहरु, IOM, िश�वर समन्वय तथा िश�वर व्यवस्थापनका सदस्यहरू

  �नरन्तर ���या

 • 14

  १.५ संस्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक उ�यन मन्�ालय

  �. स.

  ��याकलाप िजम्मेवार �नकाय सहयोगी �नकाय

  समयाव�ध अपेिक्षत न�तजा उपलब्धी कै.

  1 मनसनुको समयमा हनु सक्ने को�भड-19 को सं�मणमा व�ृ�, बाढ�, डबुान, प�हरो, �हमप�हरोलगायतका सम्भा�वत �वपद्को अवस्थामा तत्काल उ�ार गनर् नेपाल वायसेुवा �नगम तथा �नजी कम्पनीका जहाज तथा हे�लकप्टर प�रचालन गनर् स�कने गर� तयार� अवस्थामा रा�।े

  नेपाल नाग�रक उ�यन �ा�धकरण

  नेपाल वायसेुवा �नगम तथा �नजी हवाई सेवा �दायक कम्पनीहरू

  �नरन्तर मनसनुजन्य �वपद्को समयमा तत्काल उ�ारका ला�ग उडान भएको हनेु

  िजउधनको रक्षा गनर् सघाउ पगु्ने ।

  2 मनसनुको समयमा समेत आवश्यकताअनसुार जहाज तथा हे�लकप्टर उडान/अवतरण गनर् स�कने गर� �वमानस्थलहरू स�ालन भएको हनेु ।

  नेपाल नाग�रक उ�यन �ा�धकरण

  सम्बिन्धत �वमानस्थल कायार्लयहरू

  �नरन्तर जहाज तथा हे�लकप्टर उडान एवं अवतरणको ला�ग �वमानस्थल तयार� अवस्थामा रहेको हनेु ।

  �वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा उ�ार कायर् �भावकार� हनेु ।

  3 आरोह�, पदया�ी र �नजहरुका सहयोगीहरुको तो�कए बमोिजमको स्वास्थ्यसम्बन्धी �माणप� र बीमा गरे नगरेको चेक जाँच गन� ।

  आरोहणका कायर्का ला�ग पयर्टन �वभागले र पदया�ाका ला�ग पयर्टन बोडर्ले

  सम्बिन्धत �े�क� एजेन्सी �नरन्तर आरोह�, पदया�ी र �नजका सहयोगीहरुको स्वास्थ्य जाँच र बीमा भएको हनेु

  �बरामी र उ�ार ग�रनेहरुको संख् यामा कमी आउने

 • 15

  4 �हमालमा आरोहणका ला�ग आवश्यक पन� मागर् बनाउने ।

  पयर्टन �वभाग सगरमाथा �दूषण �नयन्�ण स�म�त, पवर्तारोहण स�ालक संघलगायतका सरोकारवाला

  आवश्यकता अनसुार

  समयमा नै �हमालमा आरोहणको मागर् तयार भएको हनेु ।

  �हमाल आरोहणका कायर् व्यविस्थत र सरुिक्षत भएको हनेु ।

  ५ आरोहण तथा पदया�ाका ग�त�व�ध तथा स्थानीय मौसमी अवस्थालगायतको सूचना �नरन्तर आदान-�दानको उिचत �बन्ध गन� ।

  आरोहणको पयर्टन �वभागले र पदया�ाको पयर्टन बोडर्ले

  सम्बिन्धत स्थानीय तह, आरक्षण तथा संरिक्षत क्षे�, �े�क� एजेन्सी, सहयोगीहरु

  �नरन्तर तत् का�लन तथा मध्यका�लन �वपद् जोिखम प�हचान भएको हनेु ।

  मानवीय तथा भौ�तक क्ष�त हनु न�दन आवश्यक काम ग�रएको हनेु ।

  ६ आरोह� तथा पदया�ी र �नजका सहयोगीहरु जोिखममा परेको, �बरामी भएको तथा हराएको तथा मतृ्य ुभएको �ववरण संकलन गन� ।

  पयर्टक �हर�, पयर्टन �वभाग र पयर्टन बोडर्

  सम्बिन्धत �े�क� एजेन्सी र सम्बिन्धत सबै सरोकारवाला

  �नरन्तर उ�ार तथा उपचार गनुर् पन� साथै मतृ्य ुहनेुहरुको �ववरण तयार भएको हनेु ।

  उ�ार र उपचारका कायर् सहज भएको हनेु ।

  ७ खोजी तथा उ�ारका कायर्हरु तत्काल गन� गराउने ।

  सम्बिन्धत �े�क� एजेन्सी

  गहृ र पयर्टन मन्�ालय, नाग�रक उ�यन �ा�धकरण, पयर्टन �वभाग, पयर्टन बोडर्, हे�लकप्टर एजेन्सी सम्बिन्धत छाता संगठनहरु, सम्बिन्धत सबै

  आवश्यकता अनसुार �नरन्तर

  जोिखममा परेकाहरुको समयमा नै खोजी तथा उ�ार भएको हनेु

  भौ�तक तथा मानवीय क्ष�त कम गनर् सहयोग पगुेको हनेु ।

  ८ उ�ार ग�रएको आरोह�, पदया�ी तथा �नजहरुका सहयोगीहरुको उपचार गन� ।

  उ�ार ग�रएको व्यि�, सम्बिन्धत �े�क� एजेन्सी

  पयर्टन �वभाग, पयर्टन बोडर्, पयर्टक �हर�, �हमालयन उ�ार संघ, हिस्पटलहरु सम्पकर् अ�धकृत

  आवश्यकता अनसुार �नरन्तर

  उ�ार ग�रएको व्यि�ले समयमा नै उपचार पाएको हनेु ।

  मानवीय क्ष�त कम भएको हनेु ।

 • 16

  ९ मतृ शर�र व्यवस्थापन गन� । सम्बिन्धत �े�क� एजेन्सी सम्बिन्धत दलको नेता

  पयर्टक �हर� सम्पकर् अ�धकृत सम्बिन्धत िजल्ला �शासन कायार्लय, सम्बिन्धत राजदूतावास, सम्बिन्धत व्यि�को प�रवार लगायत सरोकारवाला सबै

  आवश्यकता अनसुार �नरन्तर

  मतृ शर�र व्यवस्थापनमा सहजता आएको हनेु र �हमाल� वातावरण संरक्षणमा सहयोग पगुेको हनेु ।

  �हमालमा छो�डने मतृ शर�रहरुको संख्यामा कमी आउने ।

  १० पदया�ा तथा �हमालमा हनेु तथा आइपन� समस्याहरु बारेमा �नरन्तररुपमा �नर�क्षण तथा छलफल गन� ।

  खोजी तथा उ�ार �नद�शक स�म�त,

  सरोकारवाला सबै आवश्यकता अनसुार �नरन्तर

  �वपद् को अवस्थाको बारेमा जानकार� भएको हनेु ।

  जोिखम कम गनर् सहयोग पगुेको हनेु ।

 • 17

  १.६ स्वास्थ्य तथा जनसङ् ख्या मन्�ालय

  �. सं. ��याकलाप नेततृ्वदायी �नकाय सहयो�ग �नकाय �ोत कै�फयत

  1 केन्��यस्तरको समन्वय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय (HEDMU/HEOC)

  �वभागहरु, केन्� तथा ��त�ानहरु, केन्��यस्तरका अस्पताल, हब अस्पतालहरु

  मन्�ालय, स्वास्थ्य सेवा �बभाग, सम्बिन्धत कायार्लय

  Co-lead: WHO, UNICEF

  2

  सतकर् र तयार� (सरुवा रोग र महामार� फैलन न�दने, बाढ�, मनसनु �कोप �नयन्�ण, आगलागी तथा डढेलोबाट हनुसक्ने मानवीय क्ष�त न्यूनीकरण)

  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय

  स्वास्थ्य सेवा �बभाग, EDCD, आयबु�द �बभाग, औषधी व्यवस्था �वभाग, हब अस्पतालहरु, िच�कत्सक/ स्वास्थ्यकम�, Provincial Health Emergency Operations Centers (PHEOCs), �ादेिशक मे�डकल स्टोर (PMS)

  मन्�ालय, सम्बिन्धत कायार्लय

  सबै संस्थाका िच�कत्सक, स्वास्थ्यकम�स�हत सतकर् र तयार रहन प�रप�

  3 COVID-19 को प�हचान व्यवस्थापन

  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय

  रा��य जनस्वास्थ्य �योगशाला तथा अन्य COVID-19 सम्बिन्ध �योगशालाहरु, EDCD, व्यवस्थापन महाशाखा, HEOC, �देश सामािजक मन्�ालय, �देश स्वास्थ्य �नद�शनालय, �देश स्वास्थ्य कायार्लय, PHEOCs COVID-19 सम्बिन्धत तो�कएका अस्पतालहरु स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरु

  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय

  सरोकारवाला �नकाय

 • 18

  �. सं. ��याकलाप नेततृ्वदायी �नकाय सहयो�ग �नकाय �ोत कै�फयत

  4 स्वास्थ्यसम्बन्धी रोस्टर व्यवस्थापन

  HEDMU/HEOC PHEOC

  स्वास्थ्य सेवा �वभाग, EDCD, CSD हब अस्पतालहरु �देश सामािजक मन्�ालय, �देश स्वास्थ्य �नद�शनालय, PHEOCs, सरकार� तथा �नजी अस्पतालहरु िच�कत्सक/ स्वास्थ्यकम�हरु

  Cluster Partners Co-lead: WHO, UNICEF

  5 स्वास्थ्यकम� प�रचालन (RRT, EMDT)

  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय

  HEDMU/HEOC EDCD हब अस्पतालहरु �देश सामािजक मन्�ालय, �देश स्वास्थ्य �नद�शनालय, PHEOCs, �देश स्वास्थ्य कायार्लय, िच�कत्सक/ स्वास्थ्यकम�हरु सरुक्षा �नकाय/DDRC

  मन्�ालय, स्वास्थ्य सेवा �बभाग,सम्बन्धत कायार्लयहरु

  Co-lead: WHO, UNICEF

  6 एम्बलेुन्स तथा यातायात व्यवस्थापन

  HEOC, PHEOC

  िजल्ला �शासन कायार्लय, िजल्ला स्वास्थ्य/ जनस्वास्थ्य कायार्लय NRCS,NAS, केन्��य, �ादेिशक र हब अस्पताल �निज अस्पताल, अन्य संघसंस्था

  सम्बिन्धत कायार्लयहरु

  Logistic clusters

  7 रोग हनेु स्थान र व्यि�को �नगरानी

  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय

  EDCD, व्यवस्थापन महाशाखा �देश सामािजक मन्�ालय, �देश स्वास्थ्य �नद�शनालय, �देश स्वास्थ्य कायार्लय, PHEOCs

  मन्�ालय, सम्बिन्धत कायार्लयहरु

  सबै संस्थाका िच�कत्सक, स्वास्थ्यकम� स�हत सतकर् र तयार रहन प�रप�

 • 19

  �. सं. ��याकलाप नेततृ्वदायी �नकाय सहयो�ग �नकाय �ोत कै�फयत

  हब अस्पताल, स्थानीय स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी तथा सरसफाई मन्�ालय

  8 नमूना पर�क्षण रा��य जनस्वास्थ्य �योगशाला

  EDCD�ादेिशक अस्पतालहरु/ �योगशालाहरु, �देश स्वास्थ्य कायार्लय, PHEOCs सरकार� तथा �नजी अस्पतालहरु, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरु, खानेपानी तथा सरसफाई मन्�ालय

  मन्�ालय, सम्बिन्धत कायार्लयहरु

  9 उपचारात्मक सेवा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय

  स्वास्थ्य सेवा �वभाग, EDCD, CSD हब अस्पतालहरु �देश सामािजक मन्�ालय, �देश स्वास्थ्य �नद�शनालय, PHEOCs सरकार� तथा �नजी अस्पताल िच�कत्सक/ स्वास्थ्यकम�हरु

  मन्�ालय, सम्बिन्धत कायार्लयहरु

  Co-lead: WHO, UNICEF

  10 बजेट व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय

  EDCD, �देश सामािजक मन्�ालय, �देश स्वास्थ्य �नद�शनालय. �देश स्वास्थ्य कायार्लय, हब अस्पताल, स्थानीय तह, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरु, खानेपानी तथा सरसफाई मन्�ालय

  EDCD मा आवश्यक रकमको व्यवस्था भएको

  11 औषधी तथा औषधीजन्य स्वास्थ्य तथा जनसंख्या EDCD मन्�ालय, सम्बिन्धत

 • 20

  �. सं. ��याकलाप नेततृ्वदायी �नकाय सहयो�ग �नकाय �ोत कै�फयत

  सामा�ी मन्�ालय व्यवस्थापन महाशाखा �देश सामािजक मन्�ालय, �देश स्वास्थ्य �नद�शनालय, �देश आपू�तर् व्यबस्थापन केन्� �देश स्वास्थ्य कायार्लय, PHEOCs �ादेिशक मे�डकल स्टोर, स्थानीय सरकार, सरकार� तथा �नजी अस्पतालहरु, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरु

  कायार्लय, �व� स्वास्थ्य संगठन, Cluster partners

  12 पोषण स्वास्थ्य स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय, �देश स्वास्थ्य आपू�तर् केन्�

  प�रवार कल्याण महाशाखा, व्यवस्थापन महाशाखा, �देश सामािजक मन्�ालय, �देश स्वास्थ्य �नद�शनालय, �देश स्वास्थ्य कायार्लय, PHEOCs, सरकार� तथा �नजी अस्पताल स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरु

  मन्�ालय, सम्बिन्धत कायार्लय, �व� स्वास्थ्य संगठन, Cluster partners - UNICEF

  co-lead: UNICEF

  13 शव व्यवस्थापन िजल्ला �शासन कायार्लय स्वास्थ्य मन्�ालय, �ादेिशक सरकार/ स्थानीय सरकार

  गहृ मन्�ालय स्थानीय सरकार

 • 21

  १.७ िशक्षा, �वज्ञान तथा ��व�ध मन्�ालय

  �. सं. ��याकलाप नेततृ्वदायी �नकाय सहयोगी �नकाय �ोत कै�फयत

  !. समदुाय, स्थानीय तह, िजल्ला, �देश र संघस्तरमा सूचनाको समयमा नै आदान �दानका ला�ग �भावकार� स�ार �णाल�को स्थापना गन� । !=! सम्भा�वत बाढ� �भा�वत २३ िजल्लाका

  स्थानीय तह, िशक्षा �वकास तथा समन्वय इकाइ, िजल्ला �वपद् \ व्यवस्थापन स�म�त (DDMC), िशक्षा तथा मानव �ोत �वकास केन्�, िशक्षा, �वज्ञान तथा ��व�ध मन्�ालय, �देश, िजल्ला तथा रा��य आपत्काल�न कायर् स�ालन केन्� (DEOC/NEOC), िजल्ला तथा संघस्तरका िशक्षा समूह (Education Cluster) का सदस्य संस्थाहरुका सम्पकर् व्यि�हरुको �ववरण स�लन, व्यवस्थापन र अ�ाव�धक गन�

  िशक्षा तथा मानव �ोत �वकास केन्� तथा िशक्षा �वकास तथा समन्वय इकाई

  िशक्षा, �वज्ञान तथा ��व�ध मन्�ालयका Disaster Risk Reduction (DRR) सम्पकर् व्यि�

  �नरन्तर िशक्षा, �वज्ञान तथा ��व�ध मन्�ालय र िशक्षा तथा मानव �ोत �वकास केन्�मा िजम्मेवार शाखा र सम्पकर् व्यि� तो�कएको

  !=@ �वद्यालयस्तरमा समुदाय, �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�त (�व.व्य.स), अ�भभावक, �श�क, �वद्याथ� स�हतको सहभा�गतामा �व�भन्न �वपद्का सम्भा�वत जो�खम र सोको न्यूनीकरणका ला�ग पूवर् तयार� गनर् �नय�मत बैठक, छलफल तथा अन्तर�क्रया सञ्चालन गन�

  �व�ालय �व.व्य.स, िशक्षा �वकास तथा समन्वय इकाई, र स्थानीय तह

  शैिक्षक स�को शरुुमा (वैशाख)

 • 22

  �. सं. ��याकलाप नेततृ्वदायी �नकाय सहयोगी �नकाय �ोत कै�फयत

  @ िजल्ला तथा �देशस्तरका िशक्षा समूह (Education Cluster) स�ालन @=! िजल्ला, �देश तथा संघस्तरका िशक्षा समूह

  (Education Cluster) का सदस्यहरुसँग �भावकार� समन्वय र िजम्मेवार� (TOR) �नधार्रण र बाँडफाँड गन�

  िशक्षा तथा मानव �ोत �वकास केन्�, �देश सामािजक �वकास मन्�ालय तथा िशक्षा �वकास तथा समन्वय इकाई

  िशक्षा �वज्ञान तथा ��व�ध मन्�ालयका सम्पकर् व्यि� र िजल्ला, �देश तथा संघस्तरका िशक्षा समूह

  �नरन्तर

  #. आपू�तर् व्यवस्थापन #=! उपलब्ध Student Kit, School Kit, ECD Kit

  जस्ता सामा�ीको प�रमाण अ�ाव�धक गन� । िशक्षा समूह (Education cluster)

  जेठ

  #=@ िशक्षा स�ाल समूह (Education cluster)का सदस्य संस्थाहरुसँग उपलब्ध शैिक्षक साम�ीहरु, साम�ी भण्डारण गरेको स्थान र जनशि�को अ�भलेख अ�ाव�धक रा� े।

  िशक्षा समूह (Education cluster)

  िशक्षा तथा मानव �ोत �वकास केन्�, सामािजक �वकास मन्�ालय तथा िशक्षा �वकास तथा समन्वय इकाई

  �नरन्तर

  #=# �भा�वत िजल्लाका �व�ालयहरुका ला�ग आवश्यकता अनसुारको पा�पसु्तकको �बन्ध �मलाउने ।

  िशक्षा तथा मानव �ोत �वकास केन्� तथा िशक्षा �वकास तथा समन्वय इकाई र स्थानीय तह

  िशक्षा समूह (Education cluster)

  �वपद् प�ात क्ष�तको �ववरण �ा� भए प�छ

  आ�थर्क बषर् २०७६/ ०७७ मा �वपद् व्यवस्थापनका ला�ग िशक्षा तथा मानव �ोत �वकास केन्�मा ३ करोड ५० लाख र �त्येक �देशमा

  #=$ साम�ी राहतको �वकल्पको रुपमा (संस्था र �व�ालय वीच) नगद राहत उपलब्ध गराउनको ला�ग मागर्दशर्न तयार गन� ।

  िशक्षा समूहका संयोजक र सह संयोजक

  िशक्षा समूह (Education cluster)

  जेठ एक एक करोड रकमको व्यवस्था ग�रएको

  $= मनसनुबाट उत्प� हनुसक्ने आपत्काल�न अवस्थाबारे अ�भमूखीकरण वा सचेतना कायर्�म स�ालन

 • 23

  �. सं. ��याकलाप नेततृ्वदायी �नकाय सहयोगी �नकाय �ोत कै�फयत $=! �वपद् जोिखम न्यूनीकरण÷अिल्पकरण योजनामा

  िशक्षकको क्षमता अ�भब�ृ�लाई �व�ालय सरुक्षा योजनाको एउटा पाटोको रुपमा �व�ालय सधुार योजनामा समावेश गन� ।

  �व�ालय स्थानीय तह र िशक्षा �वकास तथा समन्वय इकाई

  जेठ

  $=@ सामदुाय, �व.व्य.स., िशक्षक अ�भभावक संघहरुलाई (१) �व�ालय सरुक्षा योजना, �वपद् (जोिखम न्यूनीकरण÷अिल्पकरण) बाढ�ले थपुारेको फोहोरको सरसफाई) अस्थायी �सकाई कक्षा �नमार्ण तथा स�ालन र ममर्त सम्भारसम्बन्धी उनीहरुको भ�ूमका तथा िजम्मेवार�सम्बन्धी PSA तयार गर� �सारण गन� ।

  िशक्षा तथा मानव �ोत �वकास केन्�, �देश सामािजक �वकास मन्�ालय, स्थानीय तह र िशक्षा �वकास तथा समन्वय इकाई

  िशक्षा �वज्ञान तथा ��व�ध मन्�ालय, िशक्षा तथा मानव �ोत �वकास केन्� र िशक्षा स�ाल समूह (Education cluster)

  जेठ

  $=# िशक्षकहरुलाई खोज तथा उ�ार कायर्मा खटाउँदा र �व�ालयलाई आ�यस्थलको रुपमा �योग गदार् त्यसबाट िशक्षामा पन� �भावबारे िशक्षकहरुलाई Learning Materials का माध्यमबाट सचेतना÷अ�भमूखीकरण कायर्�म स�ा◌ालन गन� ।

  स्थानीय तह र िशक्षा �वकास तथा समन्वय इकाई

  िशक्षा तथा मानव �ोत �वकास केन्� र िशक्षा स�ाल समूह

  जेठ

  $=$ �व�ालय पहुँचका ला�ग सरुिक्षत वैकिल्पक बाटोहरुको प�हचान गन� ।

  �व�ालय स्थानीय तह �नरन्तर

 • 24

  �. सं. ��याकलाप नेततृ्वदायी �नकाय सहयोगी �नकाय �ोत कै�फयत

  %. क्षमता अ�भब�ृ�÷ता�लम स�ालन %=! िशक्षा समूहका सदस्यहरु, िशक्षा �वकास तथा

  समन्वय इकाई, स्थानीय तह, �व.व्य.स., िशक्षक तथा �व�ाथ�हरुलाई �वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा अस्थायी �सकाई केन्�, कक्षा व्यवस्थापन र स्थापनाको मागर्दशर्न तथा आपत्काल�न अवस्थाको िशक्षाका शैिक्षक साम�ीहरुको �वतरण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा Online माफर् त अ�भम"खीकरण गन� ।

  स्थानीय तह र िशक्षा �वकास तथा समन्वय इकाई

  िशक्षा तथा मानव �ोत �वकास केन्� र िशक्षा स�ाल समूह

  बैशाख, जेठ

  %=@ िशक्षा समूहका सदस्यहरुलाई आपत्काल�न अवस्थामा पालना गनुर् पन� आचारसं�हता (Code of Conduct) स�ार माध्यमसँग �स्ततु हनेु त�रकासम्बिन्ध सूचना तथा सन्देशहरु सम्�षेण गन� सम्बन्धमा �व�तुीय स�ार माध्यमबाट जानकार� गराउने ।

  िशक्षा तथा मानव �ोत �वकास केन्� र िशक्षा स�ाल समूह

  िशक्षा �वज्ञान तथा ��व�ध मन्�ालय

  जेठ

  %=# क्ष�तको �ववरण संकलन गनर्का ला�ग भैपर� योजना २०७६ (Contingency Plan 2019) बमोिजम सह� सूचना सम्�षेण गनर्का ला�ग सूचनाहरुको मस्यौदा, खे�ा गनर् तथा सूचना फारमहरु भन� सीप �वकासको ला�ग िशक्षक÷DRR Focal Person हरुलाई �व�तुीय स�ार माध्यमबाट अ�भमखुीकरण गन� ।

  िशक्षा तथा मानव �ोत �वकास केन्� र िशक्षा स�ाल समूह

  िशक्षा �वज्ञान तथा ��व�ध मन्�ालय

  जेठ

 • 25

  �. सं. ��याकलाप नेततृ्वदायी �नकाय सहयोगी �नकाय �ोत कै�फयत ^ अस्थायी �सकाई केन्�÷कक्षाकोठा �नमार्णका ला�ग स्थान छनोट गन� ।

  ^=! अस्थायी �सकाइ केन्�÷कक्षाकोठा �नमार्णका ला�ग �ाथ�मक र वैकिल्पक स्थानको प�हचान तथा छनोट

  स्थानीय तह िशक्षा तथा मानव �ोत �वकास केन्� सामािजक �वकास मन्�ालय र िशक्षा समूह

  जेठ

 • 26

  १.८ स�ीय मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�ालय

  • मनसनुजन्य �वपद्को जोिखममा भएका स्थानीय तहहरुलाई मनसनु अगावै यस समु्बन्धी पूवर्तयार�, जोिखम न्यूनीकरण तथा ��तकायर्को सम्बन्धमा स्थानीय सरकारको मनसनु पूवर्तयार� तथा ��तकायर् योजना तयार गन� ।

  • मनसनुजन्य जोिखमहरुका सम्बन्धमा स्थानीय सहदुायमा जनचेतना अ�भव�ृ� कायर्�म संचाल गन� । • स्थानीय तहमा भएका बाढ� र प�हरो सम्बन्धी पूवर्सूचना �णाल�लाई �भावकार� रुपमा संचालन गनर् स्थानीय तहहरुलाई �नद�शन गन� । • �वपद् जोिखम न्यूनीकरण, पूवर्तयार� तथा ��तकायर्को सन्दभर्मा स्थानीय समदुायमा ��यािशल �वकास साझेदार संघ-संस्था, गैर-सरकार� संघ-संस्थाहरुलाई

  तयार� अवस्थामा रहन तथा सम्बिन्धत स्थानीय हतहरुसँग समन्वय र सहकायर्मा आवश्यक ��याकलाप अगा�ड बढाउने । • स्थानीय तह भएका सबै क्वारेण्टाईन स्थल, खलुा क्षे�, Shelter र Camp management सम्बिन्धत सूचना, लागतहरु एक�कृत गन� र सो क्षे�हरु व्यविस्थत

  गर� तयार� हालतमा रा� े। • स्थानीय समदुायमा मान�वय सहायताको क्षे�मा कृयािशल संघ-संस्थाहरुलाई तयार� अवस्थामा CBDRM Platform माफर् त अनरुोध गन� । • �वप�ाठ �वस्थापीतहरुका ला�ग ७ �दन सम्मका ला�ग खा�ा� सरसफाई र अस्थायी आवास तथा औषधोपचारको �बन्ध �मलाउने । • स्थानीय रोजगार/स्वरोजगार र कामका ला�ग नगद खा�ा� कायर्�म संचालन गन� (िज�वकोपाजर्न र आयआजर्नका अवसर सजृना गन�) । • स्थानीय तहमा खोला, नाला, नाल�, ढल �वकास आ�दको सरसफाई ममर्त सम्भार कायर् गन� । • को�भड-१९ को �भाव रहनु्जेलसम्म अवलम्बन गनुर्पन� सबै व्यि�गत, सामदुा�यक, स्वास्थ्य सरुक्षा �बन्धको व्यवस्था गनर् मनसनु पूवर्तयार�, ��तकायर् र

  पनुलार्भका ��याकलाप संचालन गन� । सामदुा�यक, आ�थर्क, सामािजक पूवार्धारहरुको पनुस्थार्पना गन� । • स्थानीय समदुायलाई �वपद् ��त जागरुक बनाउन, �वपद्सँग सम्बिन्धत योजना तथा कायर्�म तजुर्मा गनर् तथा �वपद्को घटना हनुासाथ ��तकायर्का ला�ग

  प�रचा�लत हनु वडा वा समदुायस्तरमा �वपद् पूवर्तयार� तथा ��तकायर् स�म�त गठन गन� र स�म�तको ��यािशलताका ला�ग िजम्मेवार� बाँडफाँड र �नय�मत बैठक बस्ने व्यवस्था गन� ।

  • �वपद् ��तकायर्का ला�ग आपत्काल�न नमनुा अभ्यास गन�/गराउने । • �वपद् �भा�वत क्षे�मा उ�ार तथा राहतको ला�ग स्थानीय �वपद् कोष स्थापना र कोषको अ�भव�ृ� गन� । • �वपद् पूवर्तयार� तथा ��तकायर् सम्बन्धमा सामािजक संस्था तथा व्यवसा�यक ��त�ानले तोके बमोिजमको कायर् गन� गरेको, नगरेको अनगुमन गन� । • स्थानीय स्तरमा आपत्काल�न कायर्संचालन केन्�को स्थापना भएमा कायर्संचालन गन� र �नय�मतरुपमा Reporting एवं Recording गन� व्यवस्था �मलाउने । • �वपद्को समयमा �योग गनुर्पन� सरसामानहरु जस्तैः दाईफ भे�, ड�ुा, ......... ; • emergency health kit; वारुणयन्� लगायतका अन्य उपकरणहरु तयार� हालतमा रा� े।

 • 27

  • मनसनु �णाल� �नस्कृय भएप�छ यस वषर्का �वपद् पूवर्तयार� तथा ��तकायर्सँग सम्बिन्धत भएगरेका कायर्हरुको समीक्षा, अनकुरणीय कायर् मलु्या�न (best practice) र आवश्यक प�ृपोषण (Feedback) स�हतको ��तवेदन तयार गर� स्थानीय �वपद् व्यवस्थापन स�म�तमा पेश गर� अ�भलेख रा� े।

  • �वप�ा पर� हराएका, �व�केा वा न� भएका कागजातहरुको एक�न तथ्या� अ�ाव�धक गर� रा� लगाउने । �नद�शक साम�ी

  • गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको तात्का�लक आवश्यकता प�हचान तथा को�भड-१९ संवेदनशील योजना तजुर्मा ढाँचा, २०७७

 • 28

  १.९ भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात मन्�ालय सडक �वभाग १ हेवी इिक्वप्मेन्ट �ड�भजन, पोखरा

  Monsoon Equipment Deployment Plan, 2076/77

  N. Placement Equipment RD No./ Regd No. Area to be covered (includes) Present

  Location Present

  Condition Operator's

  Name Mobile No. Remarks

  1 Beni

  Jomsom-Koralla

  Back Hoe Loader (JCB

  4DX ) 070-019 Beni-Ghasa-Jomsom Jomsom Running Chaudhari

  2 DRO Damauli

  Hundai Excavator

  (R215LC-7) 042-035 Dumre-Chame Manang Sadak

  HED Pokhara Running

  Ranjan Mishra 9841158616

  3 DRO Damauli

  Back Hoe Loader (JCB

  3DX ) 070-038 Dumre-Chame Manang Sadak

  MO Dumre Running

  Shree Krishna

  Timilsina / Puspak Dahal

  9845729468/ 9869023358

  4 Gorkha Barpak Road

  Excavator (Hyundai R215LC )

  042-035 Chanauti-Baluwa-Barpak-Laprak-Gumda HED

  Pokhara Running Narayan

  Giri 9845241027

  5 DRO Baglung

  Wheel Loader

  (Kawasaki 70Z IV-2)

  068-089 Pokhara-Baglung, Mal Dhunga-Beni HED

  Pokhara Running Damodar Pandey 9851205335

  6 Waling Syangja

  Wheel Loader

  (Kawasaki 70Z-IV)

  068-070

  Siddhartha Rajmarga (Waling Syangja, Mirdi-Kyakmi-Bhimad, Putali Khet-karki Neta-Kusma)

  HED Pokhara Running Amit Ghalan 9855018475

  7 HED Pokhara Wheel Loader 068-128

  Prithvi Rajmarga Mugling Abu Khairani Section

  MO Dumre Running

  Mahesh Tharu/

  Rameswor Dhungana

  9860696908/ 9841051405

 • 29

  8 HED Pokhara

  Back Hoe Loader (JCB

  3DX ) 070-055 Stand by at HED Pokhara HED Pokhara Running

  Chiranjivi Devkota 9857077226

  9 HED Pokhara Hyundai Loader 068-132 Stand by at HED Pokhara

  HED Pokhara Running

  Khim Raj Tripathi 9846108594

  10 HED Pokhara

  Back Hoe Loader (JCB

  3DX ) 070-028 Stand by at HED Pokhara HED Pokhara Running

  Bal Krishna Dhakal 9846477327

  11 HED Pokhara

  Wheel Loader (JCB

  432ZX ) 068-113 Stand by at HED Pokhara HED Pokhara Running

  Bhagwan Singh

  Gurung 9846196249

  12 HED Pokhara

  Flat Bed Transport

  Truck Ba 1 Ga 2956 Stand by at HED Pokhara HED Pokhara Running

  Sher Bahadur

  B.K. 9846087304

  13 Baglung Beni

  Back Hoe Loader (JCB

  3DX ) 070-054 Stand by at HED Pokhara HED Pokhara Running

  14 HED Pokhara

  Excavator (JCB JS140

  ) 042-034 Stand by at HED Pokhara HED Pokhara Running

  Stay at Maintainance

  15 HED Pokhara Wheel Loader 068-121 Stand by at HED Pokhara

  HED Pokhara Running

  16 HED Pokhara Komatsu

  D85 Dozer 031-115 Stand by at HED Pokhara HED

  Pokhara Running

  17 HED Pokhara

  Crane Mounted

  Truck

  114-011 Ga 1 Ga 122 Stand by at HED Pokhara

  HED Pokhara Running

  18 HED Pokhara

  Crane Mounted

  Truck Na 1 Jha 702 Stand by at HED Pokhara HED Pokhara Running

  19 HED Pokhara

  Tipper Truck (Isuzu

  HTR )

  116-234 Lu 1 Ga 54 Stand by at HED Pokhara

  HED Pokhara Running

  20 HED Pokhara Tipper (Tata

  909 ) 116-354 Ba 1 Ga

  2850 Stand by at HED Pokhara HED

  Pokhara Running

 • 30

  21 HED Pokhara Tipper (Tata

  909 ) 116-326 Ba 1 Ga

  2721 Stand by at HED Pokhara HED

  Pokhara Running

  22 HED Pokhara Transport

  Truck Ba 1 Ga 2826 Stand by at HED Pokhara HED

  Pokhara Running

  23 HED Pokhara

  Tata tipper Truck ( Tata

  1618) Ba.1.Ga.3592 Stand by at HED Pokhara HED Pokhara Running

  24 HED Pokhara

  Tata tipper Truck ( Tata

  1618) Ba.1.Ga.3591 Stand by at HED Pokhara HED Pokhara Running

  25 HED Pokhara Pick up (Toyota) Na 1 Jha 383 Stand by at HED Pokhara

  HED Pokhara Running

  Saugat Rumba 9805822823

  26 HED Pokhara Jeep Ba 1 Ga 6934 Stand by at HED Pokhara HED

  Pokhara Running Bhim

  Bahadur Thapa

  9806742453

 • 31

  २.४.२ हेवी इिक्वपमेन्ट �ड�भजन, नपेालग� Monsoon Equipment Deployment Plan, 2076/77

  S.N. Placement Description of Equipment

  RD/Regd. no.

  Area to be covered (Includes)

  Present Location

  Present Condition (Status)

  Operator's Name Mobile no. Remarks

  1 chakchake, pyuthan Wheel Loader, kawasaki70ZIV 068-129 Balibang-chakchake-libang RD,

  Pyuthan Running Laxman malla 9848027816 RD,

  Pyuthan

  2 Ghartigaun, Rolpa Wheel Loader, Hyundai HL757-

  9S 068-140 Ghorahi-Thabang-Mahat MO, Dang Running

  Sant kumar chaudhary 9868049794

  SMRP, Rolpa

  3 Kapurkot, Salyan Wheel Loader, Hyundai HL757-

  9S 068-135 Rapti Highway MO, Dang Running Tej narayan Yadav 9809537639 RD, Dang

  4 Lamhi Camp Wheel Loader,Furukawa FL-200 068-060 Ameliya-Dhankhola MO, Dang Running Prem jarga magar 9866911012 RD, Dang

  5 RD, Dang Backhoe Loader, JCB 3DX Supper 070-039 Ghorahi-Dang MO, Dang Running Monoj Chaudhary 9866857955 RD, Dang

  6 Tallo

  Dungeshwor Dailekh

  Wheel Loader, kawasaki70ZIV-ıı 068-124 Surkhet-Dailekh and Karnali Highway HED,

  Nepalgunj Running Lalit bahadur

  Rawal 9868000764 RD,

  Surkhet

  7 Chhinchu, Surkhet Wheel Loader, Hyundai HL757-

  9S 068-120 Harre-Surkhet and chhinchu-salibazar

  HED, Nepalgunj Running

  Karn bahadur Khadka 9868086809

  RD, Surkhet

  8 Rakam, Dailekh Wheel Loader, kawasaki70ZIV-ıı 068-090 Karnali Highway, Dailekh HED,

  Nepalgunj Running Dil bahadur Oli 9848040535 RD,

  Surkhet

  9 Surkhet Backhoe Loader, JCB 3DX Supper 070-058 Surkhet HED,

  Nepalgunj Running Dipak Subedi 9845682819 RD,

  Surkhet

  10 Jhulneta Backhoe Loader, JCB 3DX Supper 070-047 Rapti Highway HED,

  Nepalgunj UR Madhab Moktan 9860149517 RD,

  Chaurjhari

  11 Kudu, Jajarkot Backhoe Loader, JCB 3DX

  Supper 070-046 chheda,jajrkot, bheri HED,

  Nepalgunj Running Damodar kafle 9846910888 RD,

  Chaurjhari

 • 32

  12 Babai Wheel Loader,Hyundai HL757-7 068-087 chisapani-harre HED, Nepalgunj Running Rang bahadur

  Rana 9844929941 RD,

  Nepalgunj

  13 Kalikot Backhoe Loader,JCB 3DX Supper 070-059 Karnali Highway,kalikot

  jumla RDO jumla Running Kuber Shahi 9868013651 RD, Jumla

  14 Jumla Backhoe Loader,JCB 3DX Supper 070-040 Jumla-Mugu RDO, jumla Running

  Bhuwan Singh Darlami 9843292037 RD, Jumla

  15 HED, Nepalgunj Backhoe Loader,JCB 4DX 070-020 HED,Nepalgunj HED,

  Nepalgunj UR

  16 MO, Dang Truck,Tipper (TATA) Ba1GA2834 Stand by at MO Dang MO, Dang Running

  17 HED, Nepalgunj Truck,Tipper (TATA) Ba1Ga2858 Stand by at surkhet HED,

  Nepalgunj Running

  18 HED, Nepalgunj Truck,Tipper (TATA) Ba1Ga2903 Stand by at HED,

  Nepalgunj HED,

  Nepalgunj UR

  19 HED, Nepalgunj Truck,Tipper (TATA) Ba1Ga2852 Stand by at HED,

  Nepalgunj HED,

  Nepalgunj Running

  20 HED, Nepalgunj Truck,Flat Bed Ba1Ga2955 Stand by at HED,

  Nepalgunj HED,

  Nepalgunj Running

  21 HED, Nepalgunj Truck,Crane Mounted Na1Ga703 Stand by at HED,

  Nepalgunj HED,

  Nepalgunj UR

  22 HED, Nepalgunj Transporter,10 wheeler(TATA) Ba1Ga2825 Stand by at HED,

  Nepalgunj HED,

  Nepalgunj Running

  23 HED, Nepalgunj Truck,Tipper (TATA) Na1Ga770 Stand by at HED,

  Nepalgunj HED,

  Nepalgunj Running

  24 HED, Nepalgunj Truck,Tipper (TATA) Na1Ga771 Stand by at HED,

  Nepalgunj HED,

  Nepalgunj Running

 • 33

  25 HED, Nepalgunj Excavator/Breaker JCB/JS140 042-032 Karnali highway,dahikhola HED,

  Nepalgunj Running Khimanand paudel 9848041101 RD, Jumla

  26 HED, Nepalgunj TractorTailer Mitsubishi Bhe1Ga65 Stand by at HED,

  Nepalgunj HED,

  Nepalgunj Running

  27 HED, Nepalgunj Track Dozer komatsuD85-ESS 031-116 Stand by at HED,

  Nepalgunj On work

  mugu Running

  28 HED, Nepalgunj Excavator Hyundai215LC-7 042-044 Stand by at HED,

  Nepalgunj On work

  mugu Running

  29 HED, Nepalgunj Excavator Hyundai215LC-8 042-036 Stand by at HED,

  Nepalgunj HED,

  Nepalgunj UR

  30 HED, Nepalgunj Wheel Loader,kawasaki70ZIV-ıı 068-065 Stand by at HED,

  Nepalgunj HED,

  Nepalgunj UR

 • 34

  DEPARTMENT OF ROADS HEAVY EQUIPMENT DIVISION, ITAHARI

  Equipment Deployment plan Rainy Season 076/077

  S.N. Placement Equipment

  RD No./ Regd. No. Area to be Covered

  Present Location

  Present Condition Remarks

  1 Kabeli, panchther Wheel Loader Hundai/HL57-9s RD 068-131 Mechi Highway HED

  Itahari Running

  2 MO Phidim Backhoe Loader JCB/3DX RD 070-031 Stand by MO phidim MO Phidim Running

  3 MO Phidim Wheel Loader Kawasaki 70ziv RD 068-066 Stand by MO phidim MO Phidim Under repair Fuel pump to be

  repaired

  4 DRO Illam Backhoe Loader JCB/3DX RD 070-034 Mechi Highway HED Itahari Running

  5 MO Birtamode Wheel Loader Furukawa FL230 RD 068-042 Stand by MO Birtamode MO

  Birtamode Under repair Transmission to

  be repaired

  6 Ghurmi,Okhaldhunga Wheel Loader Hundai/HL757 RD068-081 Stand by MO La