∆ΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΟΤ ΒΕΛΓΙΟΥ …...Τ ρ ί τ η 2 7 Ν ο ε µ β ρ ί ο...

of 1 /1
Τρίτη 27 Νοεµβρίου2012 Βρυξέλλες ∆ΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΟΤ ΒΕΛΓΙΟΥ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ Στόχος της εκδήλωσης ήταν: Να παρουσιαστεί η ποικιλία των ελληνικών κρασιών µε την προβολή 26 κρητικών οινοπαραγωγών, Να ενηµερωθεί το κοινό των ευρωπαϊκών οργάνων για τις κρητικές ποικιλίες και να τα αναζητήσει στη βελγική αγορά, Να προβληθεί η Κρήτη ως προορισµός διακοπών µε ποικιλία δραστηριοτήτων, όπως ο οινο-τουρισµός και οι επισκέψεις σε τοπικά οινοποιεία. Περισσότεροι από 500 παριστάµενοι, Ευρωβουλευτές όλων των κρατών-µελών και των πολιτικών οµάδων και στελέ- χη των κοινοτικών οργάνων, είχαν την ευκαιρία να παρα- κολουθήσουν βίντεο που αναδεικνύει τα ποιοτικά χαρακτη- ριστικά των Κρητικών κρασιών, να συνοµιλήσουν µε τους οι- νοπαραγωγούς του ∆ικτύου, να γευτούν τα κρασιά τους, να ενηµερωθούν για τις ποικιλίες και να γνωρίσουν την Κρή- τη ως τουριστικό προορισµό. Το κόστος για την ανωτέρω εκδήλωση ήταν µηδενικό για τον ΕΟΤ. Η πρόσκληση για την εκδήλωση αναρτήθηκε στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συµβουλίου. Ο χώρος διακοσµήθηκε από ban- ners του Ε.Ο.Τ. που απεικονίζουν ελληνικά τουριστικά θέµατα και αναφορές στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Τ. www.visitgreece.gr. Παράλληλα, λειτούργησε info point για την Ελλάδα και την Κρήτη, µε τη βοήθεια εθελοντών, καθ’όλη τη διάρκεια της έκθεσης για την παροχή διαφηµιστικού υλικού του Ε.Ο.Τ. και πληροφοριών. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΙΝΟΥ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Το Γραφείο του Ελληνικού Οργα- νισµού Τουρισµού στο Βέλγιο- Λουξεµβούργο διοργάνωσε, σε συ- νεργασία µε τον Ευρωβουλευτή Σπύρο ∆ανέλλη, εκδήλωση για το ∆ίκτυο Οινοπαραγωγών Κρήτης που πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 27 Νοεµβρίου 2012, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες. Wines of Crete

Embed Size (px)

Transcript of ∆ΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΟΤ ΒΕΛΓΙΟΥ …...Τ ρ ί τ η 2 7 Ν ο ε µ β ρ ί ο...

 • Τρίτη 2277ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ22001122

  Βρυξέλλες∆ΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΟΤ ΒΕΛΓΙΟΥ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

  Στόχος της εκδήλωσης ήταν:

  • Να παρουσιαστεί η ποικιλία των ελληνικών κρασιώνµε την προβολή 26 κρητικών οινοπαραγωγών,

  • Να ενηµερωθεί το κοινό των ευρωπαϊκών οργάνωνγια τις κρητικές ποικιλίες και να τα αναζητήσει στηβελγική αγορά,

  • Να προβληθεί η Κρήτη ως προορισµός διακοπώνµε ποικιλία δραστηριοτήτων, όπως ο οινο-τουρισµόςκαι οι επισκέψεις σε τοπικά οινοποιεία.

  Περισσότεροι από 500 παριστάµενοι, Ευρωβουλευτές όλωντων κρατών-µελών και των πολιτικών οµάδων και στελέ-χη των κοινοτικών οργάνων, είχαν την ευκαιρία να παρα-κολουθήσουν βίντεο που αναδεικνύει τα ποιοτικά χαρακτη-ριστικά των Κρητικών κρασιών, να συνοµιλήσουν µε τους οι-νοπαραγωγούς του ∆ικτύου, να γευτούν τα κρασιά τους, ναενηµερωθούν για τις ποικιλίες και να γνωρίσουν την Κρή-τη ως τουριστικό προορισµό.

  Το κόστος για την ανωτέρω εκδήλωση ήταν µηδενικό για τονΕΟΤ. Η πρόσκληση για την εκδήλωση αναρτήθηκε στουςχώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της ΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής και του Συµβουλίου. Ο χώρος διακοσµήθηκε από ban-ners του Ε.Ο.Τ. που απεικονίζουν ελληνικά τουριστικά θέµατακαι αναφορές στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Τ. www.visitgreece.gr.Παράλληλα, λειτούργησε info point για την Ελλάδα και την Κρήτη,µε τη βοήθεια εθελοντών, καθ’όλη τη διάρκεια της έκθεσης γιατην παροχή διαφηµιστικού υλικού του Ε.Ο.Τ. και πληροφοριών.

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΙΝΟΥ

  ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ

  Το Γραφείο του Ελληνικού Οργα-νισµού Τουρισµού στο Βέλγιο-Λουξεµβούργο διοργάνωσε, σε συ-νεργασία µε τον ΕυρωβουλευτήΣπύρο ∆ανέλλη, εκδήλωση για το∆ίκτυο Οινοπαραγωγών Κρήτηςπου πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 27Νοεµβρίου 2012, στο ΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες.

  Winesof Crete