6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21-3-2013

download 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21-3-2013

of 150

 • date post

  03-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21-3-2013

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  1/150

  I I I I

  v 6 21 ! 2" 1#

  $% %$& '( ) 1*+""

  ,+ o vo, v . o.

  v o o o v o o vov o !, " " v "v o "ovov.

  # o o o o v o ", o ov

  v" o v "ov ov $ vo o o ov. o vo , v % v " v " v v"" o $ o. & v".-,+ #o ' (" v. )v$ * o v.#v+v" o. -'v v" -v o v. - o

  o o. - $oo / o v. - 0 ov. -v v1$oo 0 o v. -v1 v$oo - ov. -v1 vooo - o. -oo$oo 0 o

  v. / -v v. /" 2$ o v. /o31vv" v. 0vv" ) v" o. 01 v 31vv" v.0vvo oo #$" o. 4vo" vo v.

  4"$oo 0 o v. 4 o" ( o v . 41 - v" o. 3 v o ( o v. v" 2 v.o" v" o. $ vo 2$ o v. o o v ov. ov o o o. o'" 5 o.1v v 4" o v. 1v v vo # o v.

  " vv v. o v$ v. 5"#v "6 1v v vo v. 5 v" o. 5o0 o v. #vo 0 o v. # 2" o.#o o v" o. o v. ov$2$ o. o -v o v. ooo ov o.

  v" 31vv" v. )"6o / o.(v" -vv o. *" vv" -vv o. 7" #v o. 7v" & v.

  1

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  2/150

  2 1 o #oo -voo 1v 4"ovovo1v. 4" 5v o. -o" o.0o #"v$" o. 4" o. 8ooo

  -"v o. / o *v o. -% o 0 o v.

  o 4"o v. o *o v.(ovo -1 o. ov$ *o v. 0 ov. 4" 4" o v. 8ooo v" o.

  #o o . #vo " -v1vooo.,+ # o o o ov "vo o v ov . 4v ov $o "vo. v v ov , " " . vov , v oo v %vo "

  v" oo. # v oo" " " v v ov o o. o vo , %vv "v " %"

  v $ v " vo 0 v o $ ov v vov1" o "v .-,+ ", v 1 $ 1 9 v " # $ & " #o"". 0v 1" o:5v: $o ov o o" oo o, o 0 o o5v o o v'o", o o )o o ' "

  v$ " 1o "v -v o $o" ", o /" 5o".

  o. ;oo o .,+ o. 5 " v" ' '. o o, o o " o"" v " o v" .

  o vo, v o $ o o . 4o..+ , . #$.

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  3/150

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  4/150

  ,+ ;, $, )" o. ;1 $o,$" o vo...I/+ -, 1 o.,+ v # $ & o @ o.

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  5/150

  % " 1vo o v o o oo" o . 4 o. 4v v o o, vo1 v " 1 v".

  4 ov . , . 4, $, o o o " o o

  5" o$1 $ v o o v .01 o$oo. o o o $ ov v" o"1 vo v v 1 o "1 vo. -$" v v% o!" 1 4o"$ 'o o o

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  6/150

  v v o $ $v, " $ " o o 4o " - v $ v v v 4 o $ $ ov o %o o o v" o, oo v v $ o o . o vo o, o o $ o ,

  v v o $ o. o $ v v o ov o o v$o v "v v $ o o$. ;. ' o" o " $ ', v " v ... ov o o o v $v , 1 vo $ ' v , v o o o o v o" o " 'o o. ; " v ' o, v o " %" o " $ o $'". )o 1 v o vv, $ $vov % 4 o o 4"" o 5", v%

  v v v1o o ! o " v - o o"", v" . $ =1 , $o " , $o , "v v . - $ o 4o "

  - v.B "oovo o $ o, 1 v o o $vo

  o 0o. B C?,

  v o ov $. #o o v o ovo , $ o ov+ 4$ o1 $ $ 1 ''" v $$ 1 v"", v ' v1 . v $ 1 ''" $ $ 1v"".

  v o, vo o v - o, v o 4 o o o ;#-24- o v 1, 1, o$ " 0v 0 -" o o v. -=$, ' ov o v o $ v % v v ' " $" $ " v #+ 1 v" "o$" o+ )o $ $ $1 v ov 3ov o. v" ' " $" o 5 o, $ $ v $+ 2 oo " C? , v v+ v v '" " v # v " ' o o

  4" o o ' o o v o $" v o ov o ov o . o $oo o . oo, v %1 vo o$" v. ; vo v =v v1 v o.

  - - o o $ v % v.

  6

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  7/150

  -, . #$.,+ o ov . v". o vo, v v "1 $ v vo $o o v " " " %" v

  "v vo 1 $ " %", o v ' '1" v v v $v, v vo o,o v v o o " v o ovov$ $ "" v " o o $"" . -$ " v $ oo v 1o o, o " v o", " v vo".

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  8/150

  " o ' $ "" % 1. 2 o"v, o o, o " o $" $ $ "" $. I+ 5o v $ v o $ o '

  " v " $ v $ v $o. .,+ A, 1. )o $vo v $o !1.I- I+ " , . #$.,+ 4v 1 " v v$" v v". /'1.I- I+ 4v o v1, o

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  9/150

  -v o. 4v v ov ov . E o #oo $ o o o 2ooo o.

  # o $ o 4"o$ 'o o v 1v =$ o " 0v v" 1 v ov1v, " v v "" v %ov , o 1" o2ooo o o v o %v, o "oo v1 $ 1 1 v v o ov o ov vooo.

  4 o . , . 4, $ v " "o 4"o$ 'oo '" " v $" " o

  9

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  10/150

  4"$ " $ o 4 o " - v " v !" 1 vov$"1 v 1v. 5o " o" v " v "v" v v o $! $ oo o v 1v v$ o o. , v "

  , " " v v . 2 "" " o " o 4"$" , v " , v o +

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  11/150

  v , v " $ o # vo " vo" ov" ov v1 $ v . -v" ov , v "" v "1".

  o v v$ o, o $

  v"" " oo"" v ov v, .

  -v1 o o o ov $ $ % v " ' o" v o $ ov -4-. " " $"!" ov1v o. "", %. & v "", "" 4"o - $ " v o" v " v ooo. )"" " v1 " v vv ov , o ov o $ vo o ' , o

  $ vo 3- ov o" . # o$ v vo = " v " v " .

  .,+ , . ov. ? o " -, oo" v $ " $ o D?? vo >B o v v oo " v , $o" v o 1 v " v 1 v " " v. #o v

  11

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  12/150

  o + o$v, o v $ %o ov$"" v " o o v CB,DEQ. ) >?o o v = $ o $ v $vo%oov$" v D.B?? 1 '" o o,

  %vo $o v oo"" v"o1 v $ o ov o v o $ .

  . 0 o v, o o$ v. )o 1 %v

  o o. v v o"$ v $ o o$, ' v , v o o v, vvo o o. ''1 , !% ' $ ' "voo, o vov$ o o$1v oov o"1 v " v o " #, o -$" o >ERE, " v oo v!1, $ o "

  oo o v$ o 3 oo v o 1 v o$1v. o (, o vov $ o 1 v o$1 v o oooo oovo $" v oo. #$o ov o v ov"" v ' ov 1 o ov $ v v% o o ov. -$ v o v ".

  o v v " v o$"", ov " vvv1" " '" " v" v 1$o v v ' ov v. 2 v $ " . 5 v " -v o " v" o o " $ v o% o ov. - o$v $ oo v oo $ .

  ", " v o$ - vo, v1 $ o !o " /' o" oo " - vo, o !o " 9?69C .., v v ". ; o o o o o ovovo $ o o$ o v v vo$

  12

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  13/150

  o v vo $ v , o $ ov v o $o, o o o v" v"o, v . ; o o " ov o$"". " "" ovo$"" " o vo oo

  v o$"".I+ v ov o.+ ;, v v " o. 5 v " o . v . 0= $ o o 1, o " o 99.

  -$ v v o o o o o 1 o $o.

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  14/150

  ' o C?>C CR. , ov v o o 1 v 1 v o 1 1 , o % o , v v % ooo $ v ov 3$ /o " -$o", vo vo o 1 v v v ' o o' o

  o$ $ $ v o v o1v" o, 1$vo o o" ovo ' ' o o. o v "v " v, #o o v ! , ... I+ 1 ! " v o " v v " -$o"...+ A. # o $o , 1 o$v , o v1 v vo. ; 4o -"v1v " o ov v 6, o ", . #$.

  ,+ 2 v o , v v o " v%.+ #o v1 o$v " v 'o " ov1v 1v o v 1 v o v1v 1 v v 1v 6 , o ". 2!o $ o , v o o$ o ' o ,ov " v - o v ' o o $ o v o o 4o -"v 1v PTNU VWXX $=1. 4v 1 vo , " v o o, o " $o %$o o % o o v

  $v"" o o YWZIP IZ[X " -v. - v " v1 ". -, v "

  v v1. # vo $ v...,+ # o, o... 4v %1 " ov v1 v . o.+ #ov v v ov o vo o, . /'1 v vo o 1 o, $1 vov" v / v", $ o # o vov " oo. -$ o # " o $ o.II+ . -, o = $, " v v "v o . ov v o o v v o v $ o oo ' v v o.. . - v v $ o*" o v' v $ o v ov o o ov o vov " o. v " , vo o o 1 o'o v o " o. v v1.

  14

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  15/150

  ,+ A . - o v o "" .+ v1 o1 1 vo "" ov;) v o oo v v ovo v v

  vo " v $ v " -v o %1$.), v v1 "" " " 4"o

  - vo . # vo $ ov $ o -v o v v$ " o " " v $ " o " 4" o

  - vo $1 v $ o 4" o . ..-+ 0 $ $. o o1v $ " " v" o - o "" o. 0 o %vv+

  + -, 1 , v o $! v $ v " "v" o - o.-+ & v v, o o , "v " o ov.+ 4v o v ". v%, o

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  16/150

  o $ " v ov" o 1 v 1v oovo vv1v 1 v 1 v 1F v vv v .

  o o $! o v 1 $1 v v1 $ o $vo. o v $v"

  o v o v v oo ! v o !" o 4"o $ 'o o $ov 1v.

  " o " v v" ov v o oo o $ o. & %" o v oo " v v o " ov" o 'o 1 v1v o 2$ o, 1 v / v1v 1 v 1F v v .

  o " v " v ' v"" v " v o "oo $1v 1 v v ov " $ 'o o " v o o

  v % oo " 1 o vo % " o v " /%.B . D o

  41 v o vo 1 v o o $ o o 4" o $'o o $ov o'" " $ CB o.

  & "" 1 v v ov1v DS "o v 1oo" C?a>CaC?>C v o1. 8" v o " v " %". A o " v o, $1 o v "o" v1 1 ov o o$ o , " $ o v , " v " $".

  A o " v o $1 o o, o" o o "1 v " v 1" 1 v "o v v $ R? 99 v 1 v$ o S>,B a.. $1 v ' o - o #v ov, $1 % o $ 1 "" $ 1 1 v vov1v o ' " v $" oo v1 ov o ' o '" '1" 1 v v 1v o o ov.

  16

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  17/150

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  18/150

  oo" " 5' v" $ " v " " v $ o 4o .

  ), v o$v " >?? " v$ v"" ov o C?o v $ o o 1

  4 o " v v" v o v " o o vo v . )o o v v v ov o o. 4v vov . 4v o o o, ' v oov vov"ov v v oo vo v vo v . 4 v v 11$ o " v ".

  ov o v o v o %c v$" " " ov 1 v $v" v %1 o

  v ov o v v v ov oo o #o o 1v o 4o o ; $ov " v " " ov o $1 o 4 o

  -" v1 v v" ov $ o " " oo " v 1" o o o # v" %" o 4o 1v o1v, v " $ $ v1 v v " ", o o o 4o$ C??.??? , v $"v, " " v "" " o" v ov 1 o .

  o 2 o o o v $ " $ " F 1" o 0v$ 2ooo o -"v v v 1 $ o " " o$" " v $ . ; 4 o

  o1 o 4"o $ 'o o ov o $ v v . v 1 % v. 4" $ o " v" " v o o , " v o1", " v o "" o$"" >BaD v o oo $, >EaD o #oo $ $o o Bo, o 9o 4 o vo

  4 o v ov vo o o o. # v v " '" o . 4" o ov $ o o, " 4 v" o 2oo o o " oo v v" o , v % v " " o " ov vooo ov F o, " v oo o 4o " o 4"o 3.

  ) o, 1 v 11 v 1 vo v o1 v o o 4o $ o o o o# o o #"1 v " " v o" o v" o o

  18

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  19/150

  . 4 o v" o v "" v$ " %" o o vo " 1 oo"" " 4-#. #$ v " "", o 1 oo"" o1ov.,+ o, #o o. ; . 1v v vo. v

  $, . 1v v vo . # o o . 5o $1 "0. & ( v" vo v1.

  ; . 1v v vo . I + )o o " " o ' o .

  4 o " $ " , vo 1 $ v v "$ o v o o o $ o " $ $o " " ' v"". - " 1 $ o'o 1 v v1v 1 v v1 v 1 v v" oo1v o

  v " #;6;)- v ov v ov oo ov% >B?.??? o. $ " v o!" v vo1$ 1 "$ 1 o . 4 o v" o v "v %ov o o. , vo1 $ vv vo$ ", v v $ o $ $ o .

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  20/150

  I + o " v " o v $v v % o$ "" v o v v $. 1vo = $. # o$v 1.

  )o " o " v o, v 1 o

  vo1 $ o v1 $ o, vo v o o o 1 v 1 v, 1 v

  1ovv 1 v " o v ' "$ . v 1 ov $ o o , 1$o v v ovoF$. v v o v o v " 1 v" o o, v % oo, 1 $", 1 v v$ o v o v o o vov $ o ooo o ' v v ov o1 v

  ' ov v $ % oo ovo . " v o v o " o $o, o $ vo, o $ " o vo v v o '" v1 oo " v $ $. $ v " o o 1 vv1 v, v 1 ov, v ov v v vo " " v .

  ;ov o " v -2)[email protected] -, " -2)[email protected] - " o " v# o o " v o v o $$ v v v o v vo $ "

  " vv " v ' v"" . # v v o o ... ;o $ o v o ' o v "v oo"" 1v v, $ $oo vo $ $ ov'" " v o v v , ov v v o v v '. B.??? o v , $ v1v$ " , + -$ o o 1v "1 v 1vv v " v . #o v 1vv 1v. ' ', $o ov ov "$ $ o "v!", o o v o ov vvo " v ' v"" o " v o 'v"" $ v vv" v !, o v o " v oo"" vov = $ " $ v" " o $o v % o v o "" v $ o o 1 v v"ov1v.

  o v o v "o v ov o o " o $!" v 1 v

  20

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  21/150

  % o1v o v, $ o $vo o ooo vov v o o. v % v o o !.

  v1. )o o 0v o #"1 v. -v $ " vo" ov" v" ooo $ o 0v$ #"1 v

  o v ' oo vv.

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  22/150

  I +

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  23/150

  ,+ . $ov v $v ov "v$" v ov o . #, v vo vv o o1 v v1v o ov v ov o $ o. & )", o .

  , o . /", o . 4"$oo o . 3 v o "

  ( v". o $ " v " o!", o -v oov ov v ov v. ;, 1 o o v o'o o " o!". ;.

  # o " )". 2 o o v oo $ vo+I/+ #o v oo./II+ #$" o, . #$, o v +,+ o%, o vov o o. - v

  v v " o $o. & )", " $v1 o $ o.I/+ #$ o % vo 1.

  o$v, . 4 . v", "v o o o 4 o $ $. "... 5o o $ vo o.#, o.

  . 4, ! o v 1 $ $ o v vvo $ ! ov . 01 o$oo v v o oo v ov v "1 vo v "v v. 31 o "1 v,

  1 " v oov ov. "1 1o$v , v o , v v o o v 1 "" EEQ v o ovo o, o v " o 5o o $ o v o o o o . 5o v '1+ "" v..+

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  24/150

  /II+ , . #$. v 1 o 1$ v' v ! " v o. -$ o ""$ :;: 1 vo1 oo% $o o o o 2$ o " " 1 $ v " o ' o o ov "

  ' o " 4"o.

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  25/150

  " " v 4"o - vo, " oo o1 v ooo 1$ $ o " o " " $o o v " 1 v , %", o v, %" vov "$1o $1o.

  $1 vo v1" o 4 o " oo $ $v , $ o =b9, v v o oo o " v -v. :&

  - o 1 " v vo v " v o

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  26/150

  " v ov , $ " vo o 1ov. ov 1 $ $" o 4"o o 'o o. )o ov $o $" v " o 4"o$ 'oo o $" v

  o . 31 $" o 4"o " v oo v " v1 ', v " v %1.

  & v 11 o %c o o $o ov, $1 ..o $o " " o, $" o 4"o o 'o o$ " v o" ov" 4"o - " oo v % ov v, v o o oo o v o %1 ' ' 1 $ ov %. ; , " v o" ov".

  - o o$v, . 4, v %1 v o % v ov

  v", o v"1, ov = o %1$ o v "v %"ov, o ov o $o "" o. o o1v $" $ " v o o

  -'$oo vo 1, o o v o 1 v vo v . )o " o v v o 4 " v oo , $ vv v1 " v o" v % o v vo .

  )o o v $ o , oo o o v o HO6VO v o . 4v %1 oo $ o

  $ v $ , v o $ v o o $ v $vo. ; v o 4"o$ 'o o v 1 . 4v %1 o o $ o. o o "+0 oo $ o, v %1 o v .

  o o o v 1, o $ v '' $, v o, o1 o "", o o ' ovo o 1 $ o $ oo /o $ ov @38-'ov " v o. 4v %1 oo $ o ' ov " vo, v" o vo v 1... I+ /o +/,I+ -$ o o $, v %1 $ o o. 4o v+ 4v o %1, 11. & o$v v 1, " o vo, $ vv o o o o o o voov $vo o, v "v ' vo $ o oo" o o " " v o, " " o "$'". #$'" 1 v, $'" ooo o1v , v " " v o $'" v $

  26

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  27/150

  %ov " $", o o v $vo v 'o"o o o o. ; v " vo v

  vo o, " o vo. 4v v $ o.v $ v 'o"o o vo, $ $ o vov

  o % v vvo..

  ,+ o. . 4"$o, o.+ . #$, v v o o . /" o " v '" o v o 0o, o v v $vo$" o1 v v o voo ", vo 1 $ $ v $1 o oo" ovo vo v v o o o,

  v 4, v vov o oov " v o'. -v1 v 0 o,/o1 v, #$v " $o o " o, o o o o1v o v $ " o v

  4 , $ v v o o 4" o$'o o o '$ o " " v$" o

  4 o -" v1 v v . -$ v o o.)o o, o 1 1 " o. 4v %1 . 0v v

  $ o " ov o o. ; o

  'oo o C?>> C?>C vo1 v ov "1. &% $ o v " v "1 o o $ v o. 4v%1 v $ o , v v" o o o 1 v.

  )o o. 2 v1 o $ v o o$ v o $ v $ B $v ! D?? $ v " vo o v v 11 ov -v o # vov v" " ' ov , v ov " oo. 4v %1 v v " o'' o $ v o v % oo" , v oo v o % o.

  . #$, "" v 1. 0 o o !" ov oo" o v " v $ %+,+ v oo v ' ! " o $.+ 2 "v oo" " , " v.,+ ;, $. 4'", %, = o ovo v.

  27

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  28/150

  + ;, 1 $ . .,+ o$v, vo ov . 3 v o v v o

  -v o. # o, . 3 v o.I- I+ , . #$. ? o C?>> $ v ' ' v " v o"" o "o vo3oo o " )v$o" o " o" v $o " " o" o ov1v.

  $, o " v o, o" $ " v o o $ " v " ' v"". " v o o ovo o

  % ' v"" o !. -v " v o % ' v"" $ " v $ " v o o o o : ov : o v v $ o o $ oo, v 1 o. - v ' vo v $1 ov. vo vo.... I+ - oov...I- I+ . #$, : oov: o v $o o\ 1 " v o! o. v% + I+ " v".

  I- I+ A, " o.,+ v .I- I+ , . #$. - v 1.,+ o. #, o . -v ovo1 $ ov " v$" o v o. #o o -v o o ov v vov+ ; . -v v 1$oo, " #, o . /, " ooo, o . " o .

  -v1 v$o o $ o , 1 $ o o o " v .# o, . -v v1$o. v oo $1 v , v o $ .-+ # v 1 v v 1 $ v v1o" - o o"" o " o 4o -"v1v " "oov1" . (" v o, ov % o $ o vo, o - o o o o $ o 9o 4"o$

  4 , ov "!. 2o1 $ v vo vo " " o oo " o 4o -"v1 v " v o o. o$ o , " v vvo , v o

  28

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  29/150

  o o o ooo v 'oo " v 9" 4"o ov$". & v o1$ o o o - o.,+ & v o o v1o o o o.-+ o o v 1o.

  2 1 o o. 2 1 $ v" o 4"o$ 'oo $ "" $ o oov " 4"o - vo. % " $ ov . v" $ o vo o $ " "" . &" o o v

  4" o - " v 4 o v" o $ vo , o v o " 4"o - vo v ov $! o v o , " " o o

  ' o", v o $ $ o!" " 4"o - vo. v $. 4 ov , ", $1 " 3ov o

  3o o o C?>C v , " 1 v v vo ov v " o o ovo o v ov o. #o o " v $ % v o v v ov v. 1 o

  4" o o ' o o o o o1 " v oo"" o

  v$o o v , " " v " " 1 1 v o v $1v 1 v " v.

  4v 1 o $ o = . $1 v v1

  %, v 1 $ o " v $ $ v o o' $ o v$o, o v$o ov % o$ " 4"o - vo " o. -$ o$v ov " 4"o - v o " % o $ " 4" o

  - vo o 1 vvo o " o ov v vov , v$ 1 v, v$ v"$ %o$, $1 o oov " v 1 v ov1v o oo $o, o o $ o

  o ov v vov " %" o o oooo ov o "o o v$o, v , o1o % v o $ o, vov 1 v v o o o. 4v 1 o o, " o1 " v vo.

  29

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  30/150

  ) $ v v v$ , ov o, o !, o v "" ov. 2 o 1 v %1 v.

  ", v 1 v"1 $ " 4"o - vo

  ', o $v >?6>B o, oo o o o, vov o, oo ovov .., $ v oo, ov v o ov o v o " $" ". ;, v v " o, v. .. #o o " oo " 4"o -vo, $ o 1 v " o v.

  #v" , v o % ooo o " voo, o o vo, o

  9??6R?? o o .), v 1 $ v $ o $ 1 o 4" o $ ' o o v ", $1 1 % v v , 1 v 1v o ov v ovo o v ov o.

  4v 1 $ vo o o, oo. " v $1 $ " v " vo o o " vo o v $ " 4"o - vo " o o. v o " o $o $ ov o o

  v v" " v " '' 1" " '" " v"

  $, " " o o v ovo'$ o". " o o % v"$. ; 1, o , ov 1. ) " o ov $'" o .;1, voo o o o o o v "" ov v o v % ov.

  2 1 v1 o $ $ oo v vo'' 1" '" v" " v o , o 1 ovo . $ v o"$, v oo v o o v" " v . 4v oo v v o oo v' " v v" " o. 0 o vo '' , o vo.

  2 1 " $, o v o, " " 1 v 1 v v vo o " 4" o -, "" o $o, o " v v " o 4 o

  " $" v 1 $ , v o v " $ v " . 2 oov o o $1v 1v

  30

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  31/150

  " ov v ooov v " v $" " $ v v v . #ov v v " v % $" vo1 $ o " $ -v o v" $"

  o v ov $ o $ v, $1

  vo o v v 4o, ov 1 o o -v o, v $ $ ov - o

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  32/150

  -,+ ov o o 4"o o 'oo " 5 v" o . o o " #$ o " >" 4.. " 4".,+ o v o, o. - " $ v ' vo o o v o v $v o 4" o o

  'o o o ov v o'" o " vo"ov" 1voo1v. 5 v$, v , o v. - $ v% $ v v v1 $, 1 $ v o o ... 4v vv$ v $ o , v v v$ v v vo. o, o ov .

  )o $ o " #. #, v v oo o. )o 1 oo o $o ovo -v " o. 4v v .

  .,+ -$ v % v", . #$.o$v, % v1 $ * o vv. 4v o' $ 1 1 vo 1 v v v 1 " "" o 'o o o; vo. ov o" $ " v o" ov" o vv"1, o v o 4"o$ 'o o $ v $ o 4o"$ , v " v ", v"1 " o'oo $ v " v " " $ v" 'o, "$v" #". ;$ o $vo 4"o$ 'o o o" o.

  o'". . v", v 6 ov v , $ " v v oovo v v o0o o C v $ " v v%" 1v v. 5 . # v ov$ " o >B " v v v v1o o v vo 'o o, % " " o o 3vo o, v o o vo o v $ $ v v "v , v "v o o $ vo 4o" $

  'o o o' C??.???, ov ;#-24- 1 v.5 " o o o]oo $, v $ vo $ " v #. v ov o v1o $ o o]oo $, o " v $ ovo o' , " v $ o # v o 0o o o ," v " 1 v 1v, . v '' . )"oovo v1, 1 o, o v, v v v = $, v "1 v o )v " v.

  ), " 0v 0 -" o o $ % $'" oo 4o, " oo v

  32

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  33/150

  v v " #, o o o v" $ v "" " $ o o o 1 v " v $"!". %v o'"$ " v " o o1$ v v o " " $ o o o 1 v. & v

  v o o , " o" ov" v o . 1" "" " v " $" o 'oo " v # o vo$" , $! o $ o1o, o v1v "0 v 0 -" o . v ov o' vo o " 1, o v % ov $ " v o1 v " o " v $ oo o 1 v. i1 $ o o o . 31vv" $ o

  o1 v, $1 $ = " o $vo o $. ) v 1+ 4, vo 3ovo " o $.#v1, v "v1 v o , $ oo 4o,

  v v vo o vo, $ vv" o $ "v -ov1 v" 4o"" o"v. $ v o v 1, .+ #, o o v v "1$ "1. o o vo'o$ o..,+ 1 .

  + 4 $ $ v o v v oo o'". o v " v v1 % ov$ o o 4o. 4v 1vv $'"..,+ 1, 1.+ oo " ' v"" $ ... -o1v v, $ vo.,+ v%. o, #. #, o ./ " ovoo.,+ , . #$. ;ov o oo o " F 1" " -v , ov $" ov o , o v""1 o 4"oo 'oo $v . )o $vo, ,v 'o"1, $ oo"1 " 'ov ,'ov o vo oo

  ov 'o$ " " 1 " v"" o1vo 1v $ oov o" ovo o o v o $vo $" .

  33

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  34/150

  -$ o v v"" $ v o $ oooo v, v %1 $ o F$ 2ooo o. # , ov o oo $ $, o $ vo o oo o v1 o v o vo v . & v ov

  o, o. @ vo o. $. -$o ooo " $1 , v v"" v o voooo, o! o vovoooo v o o o o o'.0v1 $ ov ov v o vooo oo vo , ov vv ' C6D o % $ 1 o o vov o % $ $o o o vo o v ' o

  vooo o $ o o $ vv vov o o o . o" ov" vo "1" v o v , v $ , o vo o $ o '" ov vov $ " $" .

  $ "", . #$, $1" o" o v"%" o 4"o o 'o o. 5o v " v 1v 1+,+ 2, " v v " v 1v v o1.

  , ,000

  ,+ v " $1" " = . DRaC?>D %" 4" o o'o o. v " 1 o o o$o " BER &36BE9? o o$ o $" jMZIOZ . 0 v ' " v o" o v" $" " o o o.,+ v% , . vo+,+ -v 1v o , "v "...,+ A , 1 .

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  35/150

  + " " o v " #o o " " " v - o 2oo v1 $ o $ o o v SB $1 1 o , v 1 $ v "

  ". ;1, oo o $ vo o , $ v " o ov o]oo $ " o C?>S, v " v v% o v.

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  36/150

  o $ o vo $ o o o ov o "$v vov o, v oov v vo ov.

  ov1, = $ o o ov v " o o o 1 v o v v

  o1 o, v"" o $ v" o 4o v % 1 v "o v v oov v vo ov o$ o vv o 4o. I+ v", v 11 . -$ o ov o' 1 o o v o o o, o v voo" ov+ 0 v v% o o , " 1 v 1 $ v v v vo o, o 1 v, o @38-, o o '$ v 9??

  F ov o ' o v1o o' v v o >.b?? . #$ o o.+ #o o, o $" ' v $ vo vv o 4o o $. 4v oo o v vo. # v o o"% o o. I+ 2, o B v.

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  37/150

  1", o v " o o $ooo %%". 4", o 4o...,+ ov o o, o v$v o v o o% , v o %+ )o % . vo ov o o+ 1

  "$ v1. #o o, , 1 $ o

  vo, $ $vov " o!". ; $vov " o!". o.

  & ooo.+ v, v 1 o o o o # v". #o o, o " v oo . & v " v1 v o v 1 v " vv"" o v o v %

  , ov1 v o oo. v%, v", v oo . 5"v v o o. A.,+ 5"v v ov$ o, 1 $ v% $ o" 1 " v". 5" ov$. *1ov$.+ -$ = v o % o o o$. vvv $"" " 4v" o v 1 v vv o o o'$ o $'" o o $'" v o . = $ v ", " v o o o

  #o o, o v " v v v, $ o o o#o o vo " v vo o. A, $ v o 1 o %vo o $vo. #o v v 1 o o o $'"o v o o o1 1 vov " v! " v " o o o #o o. ov 1 $ v o % o, v $ v $ $ o 4o v v v. v o " o o'$ o $'", o v v'" " oo v oo"".

  ), v o o o o v 'o" " v%" " ", ov o 4o v vo$ oo v o o'v o " o o " 'o. - v v o " v $vo. v vo " v " o o' o, v o o o #o o, $" o.

  ), v 1 o o'v ov ov$" o o " " $ o . 2o1 $ o

  37

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  38/150

  o $o v v oo $o v ' vo = " v " $" v v ov o o v$v. oo o v o vo v v $o o o.5 o vvo . ; oo v 1o o $ "

  4 v" o vo 1 v *1v " v v oo" $ v ov $!" $ o o o ' ov $ ov0; $ % v o, v " v oo' o o. ;1 $ ov o '" $" " v " o $'" v "v v ov o v " v , v o v oo" ov v ,ov v 1 v " v, $ $ 'o 'o ov $o. ,B? o, $ " o o" " " v ;ovo , " v o " v /, v $o v v v v o " oo""1 v o 1 v, v " v o o o o o' o o v v $, , ' ov vov, ' v o ' $o o v v $ .

  #1 $ v o o v o v 1 o $'", v v, 1 $ v o

  " $v " $" $ o v o o$ o o v.

  - v 1. 4v vo 1 $ o. ;ov o'' " v - vo o 1 $!" o " v $" o v o v o o$"" o v o " '$" 1 v $1v o oo o v . v , o %v 'o $ " v .

  0 o 'o " -$o", v v. 4" v o v 1v v vo , v o o $ o o o #o o. - v v .,+ o. ; . ".

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  39/150

  o. o v $ v vov ' , " ooo $ , ' o o

  vo o o v11 $ ov v.), 1 v 1 v o o v %1 $ o

  BE o o. 5 " 0= %", " * o " 01 o 31vvo ," oo o v " o o 4o, ' B.??? , 1 6% v B.???, o o $ " v " o B.??? 6, 1 " o v o o o, v "1 o v o o o 1 " v " $ o o 4" o o ' o o " v " v oov " " v %" " , = o o o v v v1 v o %

  v "v$ . " $ o voo o, o BE o o oo $vo % v " o o ov " o -" ". v v ov o " vo 'o 1 v v o o " v " v o ' ", % 1 v v v o $ o >?? %" o v $ $ oov o -" ". /' , 1 ' v" $ " o 4o, o o " " o" v $ $vo o ov = " v $".

  ), $, o 4"o 4, o 'oo " v "1 o, v 1 $ " " $" o $ v o C> 4' o, v vov " $".

  4v v1 o ' o o v o o. & oo o! o v, v ov$ $ v1 o o " v v"!" o o v o. $ov %$", $ = o oo v v 1 ovo$ o .

  o.,+ . ; . -v1 v$oo oo". 41,, " " 0, v ov o o o" v, v oo v o. . 0, 1v+ I+ " , . #$. " . ; . " v oo"". 5oo, v vv"" ", oo v o' o o o "+,+ ;, oo"" v $1 oo".

  39

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  40/150

  I+ ;, v '1, o v. 1 oo vo' o o o "+,+ ;, $, v oo. )o % $ v v, v o $ ". . -v1 v$o.

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  41/150

  o v o o v v , v " v 1 o'o. o " v oo $vov v v o o " $ v ov ' , v ", o v ov v v v ' o. -$ $ov o...

  + )o o $++ #oo. #oo v " "", oo$ o...+ 2 o o , v v o1 voo 4o.+ 0 oo v " "", o$ oo " v"". v vo oo , " v $v" ov o %v v, $ v " voo v .

  ,+ A. o vo, .+ ;, v 1 , . #$, 1 v.,+ 8" v".+ v o o oo o ", v1 " 'o, o 1, $+

  ;ov o o v$"o o o . -, v o $ ' o o, vo= " o o o " % o o v

  v$"o. 4v v $vov " 1 o v o ov1o. v " v$"" " " o , v " !o, v $ 1 v $ , o v " v o , v "" 1 v " v o v vo o v$"o, vo . vo = " o v v $ o % .

  ov o o o o o o $ , v 1 $ ov o !1. ; v o $ ov v, o o v, o o o v " v S" 4.. & S" 4.. v o o"v v $ v o # vo o v ovo.

  ), " o " " o v v o o vo v v ". v , "" " v #0# v v " v o o ' ov o" o ' ov oo v " o oov v % ov #- o, v o1o = " ".

  41

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  42/150

  ;ov o o ' o " -$o" v" " ooo.# ov, v v . 4 ov, v $ v o ! 1 o %c o $ v $ o o , v o o v o ! , v

  v %, v !% v ' vo oo $, o oo $ $ ' oo $, o + o ' o ,o$ v v o o o o o o#o o v %1 $ o o o.

  ), = $, v" v o 2 o o$v, $1 o v' vov o o ov v" v. - .,+ . * " vv ", vo %

  o o o" v o ooo . -, v o v %vvo%.'+ v . & $vo, " 6 o 'v1, oo o v o! ... $ v o1$, $1 " 41 o vo1o ", o ooo $ $ v ,$ $ o.+ # " v o " v oo"" o . " o " o $ o o o o.

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  43/150

  . -I+ . v o 1 o v v "v "v %o o o o . - v 1, vo%o "v v . o$v,o%, v 1vo v", vo1 ovo v

  v " v" o, $o ov . $vo vov "v o ov . 2vov "v o, ov v oo1 vo o o ' ov o ov o 1v$ . -$ oo v vo . )$o .,+ o. v o '' " o...

  #, o . 4 o o $ o. o, o v o, v oo" o $ v o .

  4 o o..+ , . #$.0 o 1 v $1 v, 1 v $ v1v $1 v, v

  1 o o o $ o o . o v$. ; v " v " " v v o o o ov"" o, % o $ o o o" o vo 4"o$

  'o o v v"". (v $ " v "" $ vo o o o 4 o" 5 " oo $

  v o vov v vov o v $ v, v oo v % 1v ov v $ o $ o '$ o v 1 1 ', " o o "vov o % o 1v $1v. o $v,1 $ = $ o "%" $o o ",

  1 o $vo v v $ , $ v " v $ o 4"$ o o v1 v= $ o 4o v" v oo vvo " o . o v1o v "v oov o " v o ov vov .

  v v o o " v v "! o #o , +

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  44/150

  .+ -, '. ;, v o o " v v"!o, + 0 #o .

  A o ov -4-, o -4- 1 v1$ v v o v. v o o $'" o -4-. o$v, $ "

  o v o'o o1$ v o v o o-4- v o $ $o 1vo $ v v vvo$ $1o v v v o o 4o $ v o -4-,+ -v v o o o! 1

  - # ' o 1 - #. 4v o $o vo'o o1$.

  -v"" o 1 $v ' "v " o o $ o o v" o o o

  4o

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  45/150

  . -v o " "1 v 4"o 4 ... ;, $o o " v % $ %"v , 1.

  " o $'o v " o, vo o $,

  % o o vov, o v o " '" o 1 o 1 v "" v vo1v.

  - o o oo $ o, o 1 v1 v v v o. 4v $ v o o o o o.

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  46/150

  o vo, ov o . v $ o o1 v o - o " o ov v oo" ov o vo1 $ o v v . v vo1 o - o ", v v+

  + ; v o .,+ ; v o , . v o, $" o v 1 v o1 v.+ 1vo "...,+ )o vo. )o o o o o o

  - o 2 o o. v , , v v o. )o" 1 v o1 v o - o 2 oo v o oo. # ov, ov #$ o o 4"o o 'o o ov,

  o o 9o 4. #o%, o 9o 4 $ o v o" , $1 o ". v " " o v o1" o v " o1" o$ o -v " o. 'o v o o o

  4 o, o % o, v v v o 4" o $'o o $ $ " v 4"o -. -$ v

  ov #$ o o 4"o o 'oo. ! $1 ov v o, " o o o, " ov o o1 >, C, D 1 v 1 v o o ov . 0 + 0 $ v

  $o v o " " o 9o 4 v v o -v o . 4 $ o o o ! ooo v""v vo1 '' , , $oov $ o #$o o o o v o . 4v v o$ v v o $, ' ' v1. $ o oo " $ $ v o o #$ o vvo $ o ' v. ; #$ o$ v o vvo o v o o : ooo

  -v o o "":. ;v $vo v, ' +1 oo v v " "ov. ; v $1 v o

  9o 4, o 9o . oo " v o.&v o$v o o o vo, . #$ o

  ' o o, " v. , v o ' o o , o 1, v "1 o oo o o $o. o.

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  47/150

  $ vo o o o $ vo 'o o "" $ o .

  o. ; 0v$ 0. v", v o . o + ; . o.

  + v oo"" v $, o . 4o $ o v oo o 4"$" o v $ v "" $ $vo 4"o$ 'o o..+ . o, o ov $ o $ vo 1" v, v, o 1 v o " o. -$ " o ", v, v o o v o " o.,+ 0= $ " " v o!" o . v".#, v o... %, .

  I+ v", o o !" o $...,+ #o 1. 4 o v".ov o !". v ! 6 = o, .

  0v+II+ 0 o " o . o v o % o.,+ v " & o @o. 0 " v o, o' " #o o v1.+ . #$, v o o o.,+ v " , o1 vo 1v

  1 v v o $ " #o o ....+ & o!" 1v " , "v o, v' ! " v o, + & " " /o v% o ". 4v v% $". o o $vo. 1 o v o o. v o $ o " v $ v ' o!" o o o, " oo v

  v1 o o , oo ov oo v o o'.,+ A. ; . 0v$ 0 .II+ v $o $vo v o %o, " o. o. )"v )", v v v1 o, v o 9 oo$vo "o, o ooo v $" ov S?ED, ovv "" , " " " 4"o - v vv 1 o "v voo"" o $ o, o

  ov$ $ oo"" " oo" o vov vo o , o v o "v$.

  47

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  48/150

  - %1 v v v " v vo o"", $1 o 4"o$ 'o o.,+ . 2 o o, . o++ 2 "1 $ o " o v v "v " o

  4 o v'o.,+ v vo"$, v vo"$.

  ; . 4 o v o !, o ! o v v o ! o o. . 4, o+.+ o.,+ o, 1, 1. o vo, ov ov ooo+ -, o o vo v v'ov...#, . 4"$o, o 1 v ooo""+

  + . #$, " v o ov : v v$ o o 1 v %voo ' v: : 1 vo v:. o : o% v o v o1 v: v ' o :1 v o v:. 4v v $vov o o% o..+ v% , v 1 $'".+ -$ v o v. ", ' vov $!" $ o$ v v v$ vo o oo o o1 oo o $ " v " v ov1v . 0 $, vo , v+ v " " " v "

  vo " $!" o$"1v o1v. 4v % o$$ " v " v ov1v+

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  49/150

  $ o oo v v o $'". vo1 $ v o " vo.,+ 2 ov . 4 o o+ #, vovv o " v v o v o o v o,

  '+ 0 v ov o v o o vo.

  & #o o. I+ 4v 1 v " o1 o o .

  4"$oo v v$" . )o o !" o $1 vo o'$ $ " v vvo $ v v o vv v v $ $% o " v " vo" * - o $ o o, o1 v 1, $o

  v v o , v o o " v - o vv ov v o o o !" o.= " v o!", o v o !" $vo , v o

  % v o ov, " - vvo .,+ o vo, v o1o, vov $ v o v " o ! $, "o o o o. v $1 v$ v v oovo v oo $1o 1v %1 v o v ov voo v 'o o v + 5o v oo. 5o

  v "v oo. 5o v v, >? o 1vo.0 v " o v o o $ o ", v o , vo+

  ; . v".+ . #$, 1v o o o o o $. vo1 ' ov$ $o, + " o " vo1 1vo $o. ), o o ' " v 4, v o $o.,+ o vo, oo v o vo $ vo1o+ " o, o o oo. 1vo+

  ; . 4 o..+ v " , v " . v o ' o.,+ A, v " o $ o o o 1 v. )o o o v vo$.

  49

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  50/150

  + . #$, o o ! v o ++ 2o $ v " o!" !.,+ v $, 7".

  + 4v $o 1, . v", = $. ;o 1 o o.+ 5"v v v. 2 v o %. v "v v, v v ov 1 . ; oo v, o o o v v.,+ A, 1. o v o, o%, v " " v oo o #o o v oo " v o $v o. )o #o o 1 $ $o, o #o o

  1v " v o!" $ $o o vo v ov o.... /....+ #$, v v oo o " +,+ . /, o ov ! o #o o v . )o # o o 1 $ o v $. ; o o vo v ov $ v $1 o 1 v%1 v. -$ v o $v o o " o v" vov o ov $' ooov. 1vov+ #o'$' v v. # .

  # o v o " v " %" " v vvo .../I+ ;, v "v o. 5 1, oo" v, v v " o, 1.,+ , v%, v v $o, v ov$./I+ oov o vo v o ov o . 2ov, v " ov, v vo $vo. o 1 $

  o o v ' o o $ "" >?. / o v v$ B.

  0 o !.

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  51/150

  ,+ vo"$ v..+ o1"o $ ov . ". " o'" o o .,+ v " $ o ' o o

  5 v v. I + 1 " o $ o o vo .5o+,+ . 1v v vo , v ... 5 o" o v1 o . I + ;, v ". $ o " o!" o, o . v" $ o 'o , oo" $ v " o. 2o1 $ o . 4"$oo

  oo" 1 $ v o o $ o.,+ 4 v vo " " $1, $ v o!, o. I + 2, 1 v 1 "$ " v oo "" "

  -2)[email protected] - = $.,+ #. . -, ! ov . 1vv vo 1 o $ o.+ 5 " v1 o $" .,+ )o %1, o %1. v $ o o o.

  I+ 2o1 $ " v" " C> 5", $o o "$ vv $ "$" $ v o v "1", $o o 'o o v%" 5 v v "v % o $ $", v o o

  4" o $ ' o o " - v "$ oo"". 1$ v o o $ vo o !" o, o ov v v o o o o1 v " v o!" o 4"o o 'o o $1 o >E 0v" -v #$" -v.

  v1 o$v v vc 4v o v v! o ooo " - $o " o o. " "" v v % v o vo. -v v o " o..+ o$v, , vo %.

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  52/150

  + 4v 1 v oo" " o, 1$ o 1 v 1 o%....+ 5 o v o.+ 5 o 1 v 1+ o "\

  ,+ o v o, oo" o. v o" .+ 5... ... ... 5$ v1 o $ o 1% . o "\,+ ;, . -, v v . -, , v .+ v " . -, v " v 1 " o, o " v o " v! ''1 v ' o 4o o o.

  o v "v o vo " o o . v $o $ $o v 1vo o v o o o. ..+ # ov . ) v$ v " v o v oov o.-+ #$, 1 v 1 $ 1v " v $" $1 " v 1 $ o !, o o .

  " " v o $1 , 1 v$ " $", 1 o o o, "

  " o oov ov$ o ov ' " v $o ov $o oov ov $ o o " ' $o ov $o " v$ v o oo % oo " * - .

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  53/150

  II+ * " $", " v oo ' vo $ vo " v o o o C?>D o ovo vv oo 1v o $ o o v oo, " !" $" " o "" o 'o o

  oo $ vo o C?>D.5 " v 1 v v"1 o $ o C?>C

  $ o ovo 1 vo ov "", " oo v% $ " v ", o$ v"o vo v o o o C?>C v ov v .

  # o " v " o o.+ 0 v % v oo+

  II+ 4v % o o oo. %v$ v" " oo v " $ v" voo, " oo v v " v 1 v v o" v " v $".,+ 0 o ovo . v ""++ 1vo, . #$.,+ v "", . v o +

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  54/150

  ooo, ov++ 4v 1.,+ ;. o vo , v" o . . o v o o v + o o o" vc ;

  . , o . 4vo", " # o . -o o$oo. o . -v v1$oo o . ".I+ . #$, " , #$ o o

  o v v o o $ $vo " o ooo v o. ;o v" ovov -v1. % $" 4"oo 'oo " oov v" $ o $o 'oo )o1vv. 1 $o %o$v v o.

  ,+ ) v o '1 $ "" v oov v v -v" o o 4"o$ 'oo+ 5 vv o"". 4v v o"". ) v vo+ 0 "v v -v", $o ov "v oov o o o, v ov ov. 1 $

  -" v o " v v -v" v o voo " v o" v. , .. . . , o ov o\ 4v o' o .

  i o o $ v o o ' vv EEQ

  ooF+/,I+ - o o 1v" v vov v%"\ -v \,+ # . . v".+ #o1, . #$. ; . 4"$oo "v vov.,+ ;, $ , 1 $ v $ o o 1v" v vov v%".+ , o ("+ #o.,+ o ' o + o$v, o1o. #, o .

  4"$oo.+ ov o o ooo. ) b " v ov v B vo 1 $ $ ov " vo $ " 1 v " 1 v " o $ " " . -$ v o o $ o 1 v " v1.

  )o o v $ % o o$ o o % " " o v o " " v o'o1 v 1 v. 1 ov v $ v o o,

  54

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  55/150

  o " ovo o v v oo o o v$ o v o o %1 o o ooo $% o oo o, o$ oo o " v1" $" 1 v v $ '! o o,

  o o, o v o !" o.,+ 5. # o, o . 4vo".+ ;1 oo" "v o #o$"81, v vv o v ov o oo v ov 1 o . ;1, '" "vvov 1o $ o'$ vvo v %ov' "v /, o o oo . / o o o 1o o ov

  v '. # v $ o1o " v vov o o , o ooo o " / v 1 o o vov o "v$" v '1 ov.

  -= " " v o!", v " v o o , !" o $ " v;$vo " v v -v" !" o " v/.

  .,+ o. & # o .

  -v v1$oo..,+ . #$, $ o!" $ov $" " o #o$" 81 " v "%1. -, 1 %o o . 4vo" $ o $" ov o o v$v v o vo . 4", o o v o %". v " o ov o ov o' $$vo $ $ o $ o $ o v v ovo o v ov o, o v ov " v $'" " v o"1 v o1v, v o %" 1 1 o$ v ooo o " v $ .

  .,+ v%, " v " v %" 1 1" o1 .+ 2 1 o %c v, " v ;$vo $!" ov . o o " , o" o v " % v$ o " /1.

  55

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  56/150

  ) v ov1 " v /1 %c # ov, = $o o v v o" v v "vo. oo v o$" o 1 o v v"o, " " " . )o o v $

  $ ov $o o ov, o $1 o v $ o" -v, v " o o v$v ov o $v v ov v1 ov $o "vv vv v o " o v o vvo o vv o o 1 o " v o o$ vo v $ " o v o o S,B? v o v ooov o o.

  )$ ov, o o o o" ovo o % o$

  $'"c $ $1 " v o oo o >,b? $ " v %1 v o v $ o $'". 4" voo v v 1o $ " v %1 . $o v v $ " . & v " o " "o vo1 " v o$1v" v" 1v "1 v, $ o v " v $", $o vov v $ $ o $ o v v ovo o v ov o, v v v $'".

  .

  ,+ #, o . -o o $o o, v . -v v1$o o . / .+ 2, . #$, 1 v 1 $ o, v "v " '" o v 1v v!ovo o oo v %1 o oo v o' v " v $". , 1v 1 " v #, ' % " v o #o$"81 1 $ v o o o v o " v o o % $ = v o o 4"o$

  'oo v " " " v v v ooo".

  -$ o v ov 1 v $ , $1 o 4 o, % v o o%1" 1 v vo1v v, " oo v v v oo $o o , $ vo o o o v$" o o o o o " $" $o $o, o o o v ov $'" = $

  56

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  57/150

  o o. #1 $ v "v '" " v -v v o $ $ o $ v v.,+ A. ; . -v v1$oo.-+ ; v $" o

  $1 " 2" o" o v1, " #, vo1 $ v " v o$, $ v v $" " o!".

  -, v, v1 !o " v vov . 4o !. & ", v" o o" ov o o

  1 o c " v (11 vo 2 " " v o " v" o o # , $o " o o o' " v" o o o o o 1 vo o v, $ v. , ov, v 1 $ v o $ v

  " o o" , v % " vov v o o voo, v o$ $ " o v ' o . )o 1 $ v o $ " vov o !"o v o " o ov o v ov $ o o v v$ o o o v o.

  -$ = , 1 $ " v %" o " o $" o ' o .

  v ' o " v $o vov..

  ,+ ; . /.,+ , . #$. 1 v 1 $ " o D v , 'o" o " "o o v$ " v$vo. 1 v 1 $ vv o v ' ", " oo '$ $ 1 v " v o vov " v 1 v 11 v oo o v

  vov $ " o vo o o ov o o o v " v o o o.

  ;1 " v o 1 v " v " /1, o v o o o v ov " $ o!" oo o v= ov v o ov " oo"" v 1 v o1 v, " o v" ov " ov o . 4" " v $" " oo vv oov o 1 " ,

  57

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  58/150

  v $ o o " $ o oo o " v / 1 , o " " o v o 1 v o1 v1 v. $1 $ $ v o v$ v oo 1. 1 v v1 o %c v

  ov !o >,B? o. 5 >,C?. v o $o >,C?, $ >,B?, v%+ A o .

  .,+ ; . -v v1$oo. #, . -v v 1$o.-+ 1 .,+ v". o. - o oo, o$ o "v #oo v o o o"v v" v .

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  59/150

  + 4v o1, o o'v !v' o o" ovo vo, " #, o -v v1$oo,o -oo$oo. 1 %" $ o o 1v1v "v " " oo v " v$" v

  % 1 o ovov v o "1, v "1 "vv". /', o $ o $ "v #oo, "oo " ov . -v v1$oo o oo, v o !".

  .,+ o. ), v o . - o .1vv vo " $o, " /o. . -, .

  o vo, "".+ , . #$. 1o 1 " ov 1vv! 1 $ ov $o " ;ovo . "v ' ' $, v $ o vvo "v$ $o 1v "v v 'ov o, vo1ov " "!" o "$o o $ o $o v o o "v, " ov. ov1, o v

  ov "v ;$vo o o v$o vov $ . ;$ $ v o.

  ", v$ vo $" o ov $ov o o v ooo, 1 ,1 o o '"v ov $o v ooo o ovo " 2 $" " *o,1 o , 2 $" *o. - o o$ ov v ov$. ; voov o "v" . v $ v, v %v ovo o$ . " 2 $" o$v "oo ". /" $ o ovo $ " *o o o o o $v. v o o oo v % o 4o$ o v ov, ovo$ "ooov v "v o "oo v$o " 2 $"$1 o o 6 o ". o$v, o v oo$ o $ v o o o ovo o 1"v o v $vov o $ $o o. ;$, "v o$ o v ", vo $o, v !" o$"

  59

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  60/150

  ' '1 '". o , v o '1 %v" 1 v !1vo+

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  61/150

  " o o$v v o 1 v$v $ $ $v " 1 " v"", v vov '$" o $oo v oo .

  5 " o o$v 1 $ vo vo "v o v. v o vo .

  ), " "" " %", " "" o v$o v ov " 4"o - vo o1o v ' . 4v" v o'$ $ vo v v o oo vvov " v o v v o o. 1" o o " v o

  vo $v 'v o vo o o o $oov o. v o o 4o, " 4"o -vo v ' o v$o "v %" $1 . -oo$v o v o o v 1"v $" 6 . 3 vo o v " o o . -o o$v o v o o v o 1 "v o v o'$ " $v '$" o 1v "v.

  " o o$v " v !" "v

  $" o1 v vov o $o v " vo$" .

  ;ov o "v oo"" 1v o1v o1 o, 1 $ v o $ $ v v v$v $" "v -v. 1, v o1 o" o!" $ v oo"ov v 1, o1 vv vovvo o o o ov o, v"v oov v % ov $ . v$ o v , v 1 , o%, v o v$v v o $ $ 1 1. v oo o 4"o$

  'oo v o vo !o vo v $ " o !o 1 >,B? o v v $oo$o v %" $" "v $".

  .,+ o vo, v " 41 o . 3 vo+o v v o. % o, v oo v...;v v o o v o v o .

  61

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  62/150

  & 41 .+ 5 v $" " % "v oo $ $o v"" 1 1" " '$ " '' = $ o 1 1 v"v "v o

  #o$" 81, " oo o $ "v " ", " vov %" 1 v 1 o % 1 v 1 o 4"o$ 'oo $ $vo "v o #o$" 81.

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  63/150

  )o o v Fv. $ $ "v ;ovo o " " " " o !" "v o o o'o o $ o $o, $ o " -v o o $o v vo

  "v /1 $ , o Fv$ o v v o ov " ", o o $oo , v v " o !o 1v E? $v1v vv $ o o, v v $ o D? $vo o v o v o>,C? $ o o. = $ o >,B? o "o v o >,b? D? $vo vov vov o $ "v $". $ v o "v $.

  - 1 v 1, o.

  ,+ 41. ; . 3 v o.I-I+ , . #$. 4v v o $ o v v vo 9o 4.

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  64/150

  $1 v o v o v $. ; o 'o" v "v vo , "v vo v "v vov v o". $1 % v v o oo $v "" v v ov . o o v ",

  v" . o o v1 , $ %, $ ", . 4v %v, . #$, v %v.

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  65/150

  ,+ 2 o v" o . / vov $ .,+ "v oo"" o v $ v v o'o", oo , o ooo $ $o ov$ "

  o 4"o $ 'oo, v " $" o . " 'o" v v $vo o. v o v $ "v ",v $ o " o v v. v$o $ "o % o oov v o ' 'ov.5 , $v " o " 1v 1v " ", $ o#$o, " " $ X[ZOk v %, o o . 3 vo $ v o ovo$

  4 . -v o ovo $ 4 v o $ "v "v o v o v11.", $" " 1v 'o1v $vov

  v ovo o 'oo $ "v 9" 4.., v% +,+ o o, v oo v 'o. ./, o 1v o"...,+ 2o 1 $ v vo vo " $ . & " , o .2oo, o ooo v o o, v v"$ ov , o ooo v o oov

  " " o "v oo v, v ' '1 $ oo v " " X[ZOk $o o v$vo o v "v o #o$" 81. 5, "v -vo #$", = $o o " -vo#$" v o1 "v o #o$" 81 , v%+ $ 6 v .

  #o, o$v, v %vo $" " 'o". -$= , v o o oo "v $ ov$vo, o oo o"v $ % oo"v. % o " 41, % o o . -oo$oo, $ o,o voo " o #o$ " 81 . 5 , o$ " v" $ " "v o o ooov ' $ o v$v o . "v /1,ov $oo, o o$o $ "v " . " "$o.

  65

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  66/150

  0 " o v %v " , $!" % oo " F %" "v o.

  4", v %1. .. o ov v oo"ov o $oo ,o S B v " " "v $".

  ) , 41++ ,B? o "v #ooo v o v o o v" vv$o $. -, o$v, o >,B? o v ovo. v o

  66

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  67/150

  ?,E? ?,C? ? v $ " #ooo o >,B?. - v " $" , v o $ v v .,+ o vo, $ o >,B? o o1$" #ooo, ooo, $ o v1 o

  "v + ;, $, o %, " $ " #oooo1 v o v 1 $ >,B? o. '1 ov v, ov ooo 1 v 11, v , . vo+ o1 $ >,B? v1 v " #ooo o v >,D?++ 5$ $, . #o', v 1 1. )o", >,B? . ; o1 >,B?. 5o v v ?,C?, ?,D?.

  ,+ 5o v o 1.+ -v " oo. oo %v o $o$"". oo o v v o %v. v o o v$ o o "oo. -v " o$v oo >,B? o, " ''1" o 1 $ o ov o "vo, ov $ v o1v" " #ooo v o $ o' o 2;, $ov o " .,+ -$ 1, $ov o ". v, v'v $$ v o o oo v v .

  ) "v #$o '' ov o $oo o o v ov v oo"ov. & $o o v "++ / %1.,+ A, v v $ o $1o 1v. .. " ". v "" o ooo "v . # o, o , "v ...I+ 2, o vo. " . /o o. ,1 v 1 $o oov v 1vv!ov , "v ;ovo, o /1.

  -$ "v " 1 %v o $ % o . 1 v o $ o o % $o v " o ooo v 1v$,o "v # o, v $ "v " o o"", o !"o1o . v v vo vovv, vo, ov !1, v !1, v1 "v $ " ov %1 oo o.

  67

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  68/150

  o$v, v o v 'ov v1 "v . - v v o , v v v ' "v /1. 4v $ o o 1 $ $v o v ov v "v 'ov,

  v oov v vov $o oo o.v " , $ $ o v$v.

  ,+ # = $. ) %o. 0 oo =1 . 0 o o o " .I+ "vo $ o o, o v ovoC6D ' vov . "v o#o$ " 81. -$ o " v > o ovvv "v $ v vo $ o,

  o $ $o 1v v 1v, v oov v"ov o1v. -$ o > o o o $o. 4v v , v o ' ", 9 ' 1v D , v B o o oo "". )o v v $.

  )o o, v "o v v ov 1v"1v, $1 o , "o$ o 1 , o v o$ov o o v ' o

  oo o 'o.", o v o , ' "v vov

  %" vv , v b? v 1v$ " "" 1o vo o " o o$1. ) b? "v oo v " o ' B? 1v, oo B? 1v v v o, v S.??? " "".v o . g'" $ ovoh

  & "" $vov+ * o v "o o $ +,+ 0 oo $ o v " ""+I+ v v 1", $v " o o"ov o o$1.,+ -, $ 1 o v .I+ ;, $, $v ". $ o v $ v"v oov v "v v $o !"$, b? v o,v 1v$.

  68

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  69/150

  v%, v 1 v o $vo "$ o v 1 " v$" " o

  v " / v 1$ v % " " 1v v $ "v , o " v

  v, o' oo v $ "v . - v 1 '.

  ,+ o o. -$ o oo o vov o v . 4v ..

  v $ v 1 v "v 'v1 1. o%, 1 " 3#;-, . - oo v v$v v o o'v $ o " v oo, 1 v o v, + o

  o # v , o " (11vo 2 " v%v, $ v v v v o ovv , $, , .., .. v

  1 v o $ v %, $ v oo v ovo o o $ o . o1 $ $ o % , $ $o v % 1 o"v o % o $ v $ $1 v vov "v -v. 1 v v ov o % vov "v -v 1 1 v.

  o$v, vo, " 3#;-, oo"v v v oo v ' 6 o v o ", o o!".+ 2 '1 v " 3#;-, $ ".,+ 3#;- v " v"" #ov o vo " -v.v v"" " oo 'o" o 4o v %v1vv!ov o . & " " v = . -$ v "v $ v o1 o ooo v" , v ov v ov o o 1 o1ov "v $" $ $vov o", v v+

  -, o$v, " 3#;- v o. v o o %v"v "v o " 5o vv" o# . %v"v. - o ' o # o vv v v v vv $ $v oo, R !o, .., .., v %v"v . iv"v o .

  69

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  70/150

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  71/150

  /o, $, $, v . 4, v o . 2 !" o. # v !", $ v $.I,I+ . #o', . #$, !"1 "v %" $

  % o ov 1 o " o.,+ A, 1. ! !o . )o >o

  4 v " . 1 " v #$o, v .,+ v o1v" v !". 4v v .I,+ 2 !", v v " v.,+ -o v , o v "v v .,+ o o . 5", v 6 , o\

  '" o ov$ $ v v o!", o $

  o v"v, oov v !"$ov "v o. -v , , o $. . " $".

  #o1o, . vo, o $vo ./I+ #$, v v .,+ . 51 v o+/I+ 2, v " , v , ' , o.,+ ) '+

  /I+ 1 ' o . ov $oo " / $ o.,+ 2 o !o " $ " o, '+ 2 o !o, '$. 4v $".

  666666666666666666666666

  ,+ 2 o o $vo , o+ & o'". /o" , " o $ o ". -v o o%, .+ !", . #$, $. 0 o %vvo+ -$1.,+ 7". o'", o, " +,+

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  72/150

  ,+ A. $ov " o, vo1 $ o , $v oo $ o o 'o. o vo...,+ 2, o '1, o '1.,+ A, ' o.

  ,+ #v o '1 v 1 $ $ o "" $ov, v " , $o ! "vv " v v v voo vo v ov "voov$" o$1v, o$1v % o % $oo!, o ooo 1 '" o ! o ooo o, $o ooo ov o o o. ov o"v >" " C" o o % o vo 1%c

  & "v # $ & 1v ( v 41vo v ' $o o o v1vo $o o.,+ v o vo . -oo$oo ovo . 5o, o ooo ov "v !"oo oo" ovo o.

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  73/150

  ' o v o o o v$" 1v vv oov o 'oo v%" 5vv o 4o -"v1v.,+ A. 7" o$1v.

  666666666666666666666

  , #! 00

  ,+ o D o o :$ o "$o 1vo: v v". #$ "v v %"v$o "v v$ o" o @v.

  $ o $ v "$o 1v$.;$1v.666666666666666666666666

  , 3! 00

  ,+ o So 1 ' o $ ov . 0 o

  5" o v v " o 4o o 4"oo 'oo o $v o #ooo .. *1o% . o v. 4v v v v" v. $ o + #, o . o.+ . #$, v o ooo vo1 $ oo v o o v o v 'o o v ov oo ov$ $o.,+ 0 oo $ o++ )o o v $ " o o " $"

  ov o$ ovo o"1". - v %1 v $o o o, o ooovo ooovo o$o v $ o oooo$v1 $ o 4o v o v v 1 o o v v " o$"".

  #o vo o$v, $ov v o o vo ov o$ o ooo v o, $ v o $o, " ov >? , v v 'o

  73

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  74/150

  o 4o, v v v " 'o o 4o v o o o "$ 1ooov" o. 4o, 1" v "vo1 . v vo " %1 "v

  ( v "v oo o v vo o"1" 1vv1v 1v1v 1v. 0= $ o$v ovo v " o %, v v %v v o $ " v " " " v o$v o " $", $ o >EDB "v %v'o 1" v vov .,+ #, o . 5".,+ v = o o . o, o v v $vo

  oovo$. v 'ov$ v ov " #o$"81 o o. 4v v oovo$ v v B >?. v o 'ov$ $ o =DB = $1 v" o #o$" 81. v o ;ovo ,v v #o$" 81.,+ -, "v $ov o v'o o,

  v v o, vo1 $ $ov "...o$v, . vo, v o1o. # o.

  .,+ 5 $o o '$ v v o$" " o

  #o$" 81. v o. 5$vov ;ovo o. ,$" " v , v "v ' o $vo " o"1".,+ A, 1.-+ . #$, " $ov o ", " vo "v ;ovo o oo"1. 2o1 $1 $ $1 o ! o o o o,v vv , v vvo v v'o o v" o C "vv. v o 1 " oo"" o .

  o.,+ v vo " $. 31 v 1 % o "vo @ooo o #ooo, v 1 % o vo " v" o o v.

  -v' .666666666666666666666

  74

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  75/150

  , *! 00

  ,+ . /.

  ,+ v v oo$o 3jlml o" o C??S.&v ovo %o o 4o

  v.,+ #, " #o o.I+ 2 11 . o "vo o o $ ov" o o v$" oo, = $o o >??. #o $o $ o $o ov vo+

  ,+ ;, v v.,+ #oo, ov\ ; D? v o . -,ooo o " o" ov" 4"o - o "v v1" " -ov1v" 4o"", " o o v ;"1v o v v " $" o 1. b? o v, oo ov 'v " ". 5 v $ oo$ $v "v$ , o $.

  75

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  76/150

  II+ #oo, v o =>D $ o o]oo $, o o]oo $ o C?>S. & o ov '",v 3ovo.I+ -, " v " v $ $

  oov .II+ v, " ov '", v 3ovo. )o 'oo oovo$ o C?>D, o "oo $ o, v $ o o$ o'. 0 vo v o ovo]oo $ o =>S o $oo.I+ ", v o v v1

  o, $o v o $+II+ ;o v , v o . v S>?+ oo

  $ o voo. ; o'$vo, o. v%, .,+ ; . o. o vo, v voo vo1o o. 0= $ v vo " .+ , o $ 1v v '" oo ov .., v %1vo o o "o o Sv o o v v v1 $ D?? 1" o v. - v ov, v 'v" o ...

  vo o 1 v 1 . 0v, v v o ov

  $o $"!", o o >? . D o 2. Db>C $ $ $o o v%ooov v o $oo ov ov$ "ov. 4", v $ o CD? o o v ov >b?, $o v, >E?, >R?, v %v. -$ v %vo, +II+

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  77/150

  ,+ o$v, v v ... -v " *" vv". 4. & (v" +/II+ o , . #$, v 1 o" ov1 1.

  ,+ ;, $, v ovov... & o!" ov "v *" vv". & #oo $v./II+ -, . 1. o "v $".,+ A, v vo !"oo+ ;. 0"v *" vv", oo !"ov o. o 1 v !" ov $ , *" vv". 4v v "!"oo ... A.

  # o, oo !"ov "v (v" . A.

  , v !o !o. "v *" vv"+ o gCSh. #oo !"ov "v (v"+# o, "v (v". 5 " !o.5+ A. #oo ov+ o g>h o.

  " *" vv". ; " *" vv".666666666666666666666666

  , 5! 00

  ,+ & 5v". v$"+ #oo !"ov " 5v"+ ;$1v+

  ;$1v.6666666666666666666666666

  , ! 00

  ,+ #o v, " " " % 1 oo o ooo 1vo. #oo vo v . v $,. g'" $ ovo6o oh

  # o. -, o 1vo+ ;$1v.)"v o, . / "v o $ + 4v

  . 2o1 $ v o $ , v v+

  77

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  78/150

  # o . o v 1 %. 2, . -, 1 .. o.+ . /, v '1 vvv $ " 4v"&oo o "v o oo""6 '!". -v

  oo $ o... g#'" $ ovoh/1 o . 0vv$oo 1vvvo, oo v

  4Db, 4 -vo oo v 4Db, # 2$o 4> 4o " o v"1 " 5ovo0 o C v, o" 4"o 4> 4o" o *o - Fo )S 5"vo$ 1v. 1 , o "$" -v1" &oo $, vo1 $ v o $ .

  + 8" $ ov . o v ' ov$. o . o" o . # v o )oo $ ov o" o $v "v v1". 4v v $ vv oo $ o &oo $ $1 o . o 1oo "" v o o v oooovo1 o, = $ v oo$ oo$ 1v$.+ 2 11 , . /+ v "v %1 ", vo 1v v v $vo oov+

  oo $o+ g'" $ ovoh,+ A, 1. ; $ ovo $ " .

  v , . vo+I+ v .,+ A. . /, v o $ v "o, v v+ A, v 1 .

  66666666666666666666666666

  , 1"! 00

  ,+ . #.II+ 5 "v o"" o v" %.,+ 2, v o". )o $. #.

  78

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  79/150

  + o% , o !" o .

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  80/150

  o v"!", ov ov ", ... ... voo , ov vooo o 1v o" v. ; v v $ o" $v o"v, o o v

  o... v " o o , o $ vo...,+ o$v, . vo , !"o. #oo v .

  4, o " " v v'o v v $. 5 .

  v%, . vo, vo1.. ", v , + o%, $" " !" v %1 oo $"v " . #, oo v . #oo ov. #v .

  + o o oo $ " v'o $ o $ o$" ...,+ v , v , . v%+ v . o!", o!" o.

  666666666666666666666666

  , 11! 00

  ,+ ; . 0v$ 0 .II+ o$v, o 0"oo o ov v o $ 4"oo 'oo, o , "v

  v o" " o, v " (v", "oo % o1$ vov o , v vv" " o o $vo ", ", $o o$vo o o 0"ooo " 4o"" o $vo, v , v v o! ,v vo . 01 o o $ vo$ o

  4o " o, v o o o vo$ o v o$vo o $vo 'oo "v " , " "" o o v o, v$v o$1v, ovo v $ o .,+ o vo, $vo vo o. ; .

  ov$, .

  80

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  81/150

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  82/150

  ,- , -,I+ 5 '" ov >>>>, " o ,v "v o$" o. 5$vov 'v" $oo o .,+ A, o.

  ,- , -,I+ >>>>a>ERC.,+ o. o vo, o "oo 'oo $1 v vov oov v ov o $ o. .1vvvo.I+ 4v ' v o $ o ov$1o 1v ov1v.,+ 0 $ %o o. )o " v vo v1o ov $ 1 " o $. )o ' $!"

  .I+ 2o1 $ v o v" o o 4"o $ 'oo " 4"o -. )o o ' o oo , v vo o1v 1v " "$ "v ov . v v 1o o ooo vo o . -$ " o " o o3o o $ "v # o 4o " -v v"v ' o v o $ " v o v" v' ov o v o v

  . )o o v o o$ o $o '1 o o v " o!" " -2)[email protected] -.

  o o vo o, o o1o, o v"1 $ " 4o"" o

  $ v vo " v1" o 0"oo o " -v. 8" o$v v % 1%" ov " o 0"ooo, v %, v " 4o"", v% % v" " ovo v ov oo 4o o 4"$o o vo 0"ooo. $o$ $o $. 4v oov v ov 1o v1o

  CE v, v o v vv o 0"ooo v vo $ v ' $ "v o o0"ooo.,+ ". 2o1 $ v v vo%, vo1 "v $ o $! % .., vo1ov .

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  83/150

  + - v 1 $ 1v "v $" o v v v o o . 1vvvo, v v o o'$ v o, v o, vo " vo o o '$ " vo o o 4o

  "v o o o.,+ o. #, o . - " o $ o+

  v", " #oo ". #oo.I+ 1 v 1 $ v1" ""

  v o $ o $ o 4o, v v o ov1v oo, " oo v o1 " " "v " " 1oo"" " v1 " "

  -v. v $1 " oo o "

  o!" 1 o "v o o o v o % ,o v1v, oo v o $ o o o o "v o! o o, v ov o $vo "vo o1o v o $vo 4"o$ 'oo,

  $ o o". 4" v $ "v "o"" " %" 4 1 "v #$" o, vo1 $", 1 $ v . # v.

  4", v v " o, v ' " ".

  2 o! o >B , v ov o $vo v o %vo v " $" v o $o o, o v ov , o v o 4o v ' vo, v "v o vo % ' '1 o 1v ov1v o ooo v "vov o 1v"1v1v, o ooo v ov o, v " v$ " v o v v "v ov , $ o vo = ov.,+ o vo, ov o $ " (v" " 7"+ 0 v v o" " v . "

  - o. o . . o vo, v v . " o $ o "v o! , v o1 v .

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  84/150

  . , o 1v v v %o % o. 2 o o+ 2 o o, v. A.

  (v"./II+ . #$, " 2o " o 4o "v v

  $ " o o v v o1 ov $v$o, "v v v o o " voo o o 1 v1. = "voo o o >S o v ov 'v" $ oo v $ : 'v" $ oo o v v $vov$vo "$o "o "vo '$v oov 9ov: .

  4" v o oo, o v v vv o v' "v o1$" o v ov o

  v v v ovo, v "v v o$ $1o.,+ (v", v v1. ) $ vv v vo "$o "o $vo+ -$ o "$v v ov 'o. 5v !vo vv oo. - v"v o "v o, %o "v o./II+ ;, $, . #$, "v o o $ v11 o, v " "o o 'oo, $ v o v " 4"o - v o vv "o$'oo. 4v v $, v oo 6 1 "v

  "oo. o, . 'v+,+ -o", o". 4v oo , = $. )oo ./II+ "v "o$"" v "v ""o$"" $ o $o. )ov $ ... v$v v o %v.

  -, $ov o % $o o o. # v v v"$o "o v o o v $ "oo v v $ ov o. o v " o v

  v o " ovo , o v o o v oovo $ = $, '1 " voo o v v oo o ;ovov. )ov o o $vo o o o . 0 ov o o " ovo o v "v "v ", o $ E $vov D, o v v o $vo v "v o "v, o v v .

  84

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  85/150

  ,+ 2, " % v , ( v".o $ o $ o v " %.+ -, #$, oo"o "o.

  /II+ 5 1 , v .

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  86/150

  + . #$, 1 o $ o+ 5o +,+ o vo " o!" , v 'o" vo1o.

  + 5 v v$v v "v v o $ o+ . #$,

  " o $ o.,+ o 1v $ %o.

  + 4v oo v oo "o+,+ 0 " % o, 7"+ v", " % o+ -$ ". )o ov$ $ " (v"$" " ""...

  + 4v o v 1+ v" ", v o v 1

  o o $ o+,+ # 7". ; . )v$ v ++ )o o 0"ooo v o. )o 'o $o

  D S $v. v 1 $'" " %, vv. ;1, v v ov$ $o = "v o. 5

  $+ !. 7 ov1v, ! "1 v1v. 4v 1" v o o o v ov, + -$o v o $vo $ , v o v$. -, ov1v v ov$ $o = " % v o o

  $vo 4"o$ vo $ = . $ v $o o v .I,+ . .I+ . #$, "v o" ov" v" o "" o " v " o1 = v$ " = o %" $ $ 1o o ooo $ov -$ . & 1"v" voo ov v $1v" 'v1 1 "v o v$o 11v. -, o$ "v $" o #oo v v %, o o v v v$v v v v" v $oo vo v $ o $vo 4"o$ 'oo $ o $.

  .I,+ 1v o "v $"+ 5$ $ v o . 0v$. 5$ $, . 4"$o. # o . 0v$, o . 01 o o . -. . 0v.

  86

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  87/150

  II+ o 1 o . v o " o$ v 1 vo " vvo o $o v.2 ' $" " oo B? % 6 v, $ 1.v v $ . )o $ v o o o o

  $vo, v$v o $vo 4"o $ 'oo . -," S C> v -o.

  )o o o 1 v 1 v o %c $ v " "o o!o, v " 1 $o.I,+ #o o . #o' .II+ 4v v v 'o oo ov *. -$ v'o' o. # v $ :$": , $ oov"o o. 4v oo v o $oov $oov

  v' v o1 v v$ 4"oo 'oo v1. 2o $ " o .I,+ ; . 01 o.-,-+ . #$, 1" , v". -$ "v (v", v ' ', v ""vv"v o % . ../II+ ; $ .-,-+ 2, $ v v . 8" " v oov $"v .

  I,+ . - o . ov$.+ , . #$. $o v 1 $ $' o . 'vo, $ $ v " % v % o!"1v, v ...I,+ #o 1, 1vo o$v.+ o $ "v % o1 o . " % . .I,+ #o 1. . ov, ./I+ v $vo $vo v v 1 $ 1 >B , v . )o o vo oo. -$ oo v vo v 4"o$ 'oo.

  4v oo 6 ' B v vo o v v v $vo. -, o o$, o v $, v o 1 , v 4o"", o $ 'ov1o.

  87

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  88/150

  ,+ >B " "" " o o 4"o $ 'oo.II+ )o %v1, o v = $ o o . , o%v1. & o v, v v !,

  vv" o $o, o $vo, " 4o"", ooovo v , v o vo$ o $ov '" $ o' " oo"" $o "1 1v v vov $" o oov o.,+ v%. . 4"$o, v o o o.+ 0 "v o. $ o . o v $ ov. -, o ov . o o o1.

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  89/150

  /II+ . #$, v" o v v1+ v, $ " " o 4"oo 'oo. "v 2o" = $ o o . 01 o, $ $v" o" " 2o " v" o o

  vo o ooo ". .,+ A, 1, v" . # o . 0v$0.II+ 2 1 v o o , ov .01 o v o vv " $o. & o ov ,ov o $ ov$, v %v o o 1.,+ 4v v 1 " $ o. -o o 1 % v "o $"" " 0vvooo. 0vvooo,

  o 1 -vo o o 1. ) ", " $ ov$ .

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  90/150

  ,+ v"" v .I+ 0 o v "", vvoo v v ""$ "v o!", %ov o " . /' 1o" o . -, v ' " , " o

  o1 o $oo v "" vvov "" . '' 1 " o o v " v1 ,1vv " o o ' v 1 " o.,+ . -, o . - ' o

  -" #1 vo oo v o" %" , v$ o voo 1v ""1v o oov "v

  -" #1vo v o. v o ' v"" o o . -, o ", %o, ov

  o.+ #$, v 11 . )o o " '1 " ooo. v " o!"o %"+,+ o. & ooo, $1 o, .+ #o 1, oo . . #$, ", o v vo% o o o 1vo"v, v 'o ov $1o " o o1v, v o .o, o o $vo ! v 1 ov

  o$ o o -"vv ov $1o, ov 0v$ 0 ov .1$oo oo v vo o $ o v 1v .,+ 5.+ ), v o .II+ 5 o o o$ o o++ 5 v o "v -" #1vo, "v

  -o, .. .II+ ; ''.I+ v", oo o+ 0 o 5o v v """+.+ v o. o . - o v"o ov o"$oo.,+ "v -" #1vo.+ 0 ov o"$oo + -$ v o ..+ 5 o $ ov o $ ov" " . vov v o :#o" $ oo

  90

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  91/150

  $vo $ "v -" #1vo: o " .vo "".+ A. o$v, o v 1 o $ oo"$oo. /', 1 v vvvo"o o

  $o o $ " "o v '$ " -"# 1 vo o v o "v 5o o o $ v o $v o. & 1v vv "!" o ! o 4o "v o . - "o $,#$+ 0 v ov " " ov , $1 '' 1 o o vov = $ o . $'!" = , . #$+.+

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  92/150

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  93/150

  v, o $o, , o v 6%, o ooo oov oov v o o, v ov" o oov 1 " ''o $ v %o o"$oo v

  1" o v v o o. ??Q, v $ >??Q, E?Q o v11vo " 1" ov, v " o o " "vo " " o v o 4o o o $, ooo " o" o v"" $" "v -v. =& o vo 1, o o" $" $"" o oo v "v o vo $o.

  - #$ v 1 $o "v v..I,+ 4v 1 vv $'", o v 1 1 , "" vo ' v vo o$".

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  94/150

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  95/150

  I,+ o$v, o$v $" $ v v $ "v 5ov"o o "o o v " " o

  - o 01 o v %1 ', o" , $ "v o" "v ". 4v 'o o $ o, $ oo,

  v 'o o $ o o$v v o $ ov $ooo o" "v " o v " v vov1 o "v - o 01 o.

  o$v $ v v o %vo. # , $ "o o ovo v " ovo $ o $ v v $ . 4v ov o$v, v v o"v" o $1 v " 5ov"o. -, v vov .

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  96/150

  1 o o o v .1vo, . vo+ A.

  5v", . , ooo. * v" 5v".

  + & "1 v 1 % " " "".

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  97/150

  v v " o o Do 4o. 4v vv$v $ v vv $ o o "o.,+ o . 7"...II+ 4v 1. &v "", v1 " v

  oo" o.,+ , 5v".II+ $ "v o " " " o 1 $ 'oo, vv ovoo 'oo, $ o Do 4 $ vo o"$oo o %v $ o ("o, v $ o

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  98/150

  ' $ o " o oov voov o o % "v $" , oo vo1o ' .,+ 7" o . -oo$oo.

  + v 1 1 "v " o v o'oo, $ ov $1o " % " o . -, oo $ "v " v " ", v ov1vo$ o o oo v %" o vo ', " 5ov"o $ " "+ 0 v o "v$, o " o v v%$o " o" v "v v1 "ov .

  -, 1 o $vo 'o o, v %1, " #$o $ v v o 1 v % "" v ov

  vo $ ov o $o. -, v11 o $ "v " 4"o - o 41 " #$" vv $ , o $ v o o"$oo. ,v $ o v vov "v $".I,+ v% , 7". . -oo$o, .+ v, v 1 $ $v vv$" o $o " -v, $ v o$. 4" v %o v o"$oo v $o $" vv$" 1" v v ",

  v , " o v v v o o , $ v v o " o o" $ o o" o v v o " $o '$ ovov " 'ov o o" o 1v o"1v.

  )o o o v "v1 v 11 ov o %c 1 $ $ v vo ' "1" " . ooo " " oo ov $ o v $o v o '"vo o vvo $ ov o v o $ o v "1 v o" ooo $"+ " vv$" v o o +I,+ . 4"$o.+ , o o o o $ ovo " o", v o %ov o $o .)o v %v $ o "v. o v. v $ o 4o -"v1v o #- o o o5ov, o '" o o o 5ov, v

  98

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  99/150

  o v $ o o"$oo 5v", vvo", %v " vo o 4"$o ,

  v " , o o '". v o o" o' v vo o o. -$

  v .;1, v o o v v1 = $ o o

  v , $ov " 'o"" 1 $"v , v v ' 1. vo1 $ o" o v o . - v vo o oo, . 4. 4v vo1 $ v " o" v SBv1o v o vo . 2o1 $ v v o o o , v v ' 1.

  I,+ 1vo, . 4"$o, 1vo. o$v, " 41, " , v o . - o. 4o. v $, . 4. /'1. ; , v o " .

  41.+ #= $o o o 4o ''1 $ $ o ,$ o o o"$oo , " "" "v -" #1v, v o $o $o " '1" " o$"1 " $" o o oo.

  , o v, . 4"$o, o ov"v v v o"o$1v v "". ov v1o "ov$ o o $v v o ov $. voov o o""' o o o $ $vo o, v voov, $1 o

  ov vo o v " $" o o" o v $o1 vo vo oo o"$oo.

  2o 1 $1 $ 'ov o : " " " v -" #1vo : " $, o '' $1ov , "v v" 4"o, o C?>D o 4"o$

  'oo " -v $v v o $o o #1v o C?>D o1, $v $ o o o #o o v % vo o o 5oo 1v -"vv, v $ v oo.

  0 o $ o $ "1vo o o o #oo v11 o " " $. 5 ' '1 $ $ 1 o $ "" v " "$. v, " oo o

  99

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  100/150

  $1 v " "", $ 1 $ o ov v v1 "". 4v o vv $ $ " " v$ o"o$o. # vo o ".I,+ 41, $ v " .

  + 2, v, o '. #= $ ... o o1 o$v $ o $o o v ovo o 1 v v1 o " $. v% +I,+ A, 41, 1.+ 2o1 $, 1 o . 4o o % o o vov "v " o v1 $", = $ 1 "1 o $ o. $ov o$v $$ $v" " v o', $1 " %, ""

  "v D? o $" " o " -"# 1 v = " " " v " v" o $ v $1o o v v1 o o $ oo o #o o. v $" o o o " 4o"" o v o $vo -vo.., o o o . 4o , v "v 'ov $!" o.

  o.I,+ 5$ $ . . ov, "" vo $ o.

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  101/150

  o$v v %o. ov o' oo". 1 o$v $ o o v%o v o $" o ov. SB ov1v:ov : "v %" vo , 5ov"o, RB "

  ". b " " %" "v v", ? "v .b vv " "v %", D "v ".

  - 1, v 1 ' . o v1vo$ o ov ' . o o", ov, o , o , v v v.

  o$v, v $ v vo vv o"$oo o v v, v 1" v o o"%1 v v.

  ", o oo , " , o $oo v o $

  :'$ oo:, o '' o o "$o o, oo"$oo. ;o v , " v oooo o "" o o"$oo v $ v, o/ovo, o -v, " /vv", " 5", " /v",o v 1 vv 1o o o $1v, vv oo"$oo $ $ o o ", v" vov o oo.

  ov 6 $ $vov, . - 1 v 1 $v'ov o v v v

  oo. 3 v, $ o oo v" vov o oo o oo. "v o 1 ,$v o $ 4 o ov$" o, o" vo", o o o v $o o ov1vo$ o $o$o oov $ o " v ' vo"o"1v o.

  o$v, v 1 v o1 o 1 $ 'o o.

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  102/150

  5ov"o = $, " v. v " , v ", 1 v " oooo -.

  - vov o $, o o ov '" ov o"" ov ov" .

  - o 4 vo o #vo , 1$ $o o oo v o$ v%" $" 1 v v , o ov$ $ %v o $ o 1v ov1v 'o 1v o"1v $ .

  o.I,+ , o $vo ., ,+ ", o 5o $ "v o

  o1v -" #1v.5o v 1 $ $o "o $ , o . , v " v 1 "". #!...I,+ v", $ $. #, $ $, 1 v . 2o1 1 $ o oo"1 ."v $ ov 4o o %" $ "v

  ooo. 0 , $o o ., ,+ 2, v% . $1 1 v v1.

  I,+

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  103/150

  I,+ ) ., ,+ ) v $ o + ;, "v . /vo o$, o "v ". ov v

  v $oo " o vo $1 v "

  . - " , = $o o o o" ovo 4"o $ 'oo $" v v v"$vo o v ; o%, " %v o o$o o ; "v v v o. 4", v , $v v " o o o" $oo v v" , v v "... g$'" o1v h voo"o = o.I,+ o. )+

  , ,+ 2, 1.I,+ A, o. . 4 v " ""..+ . #$, o voo, $1o" v %" 1 "v % "" o v. v v o$ v " " $ . 4v " " $ ' $o v v "" ov o"$oo. )o " o o . - o $vo 4"o$

  'oo "" "v " %". -$ v. v v

  v o "" vv $'" " o " -" #1 vo . v o oo 1"v v. -$ v o o.

  )o o v, $1 o . - $1 ' " ov o ov o v v ", + o$v, $v o1 $ v 1" v ov v " v' "v o o o"$oo o ooo 1v, + 4v 1". #$1 ov v " o o v1o ov 1" $"v o .

  4v 1 vv $'" v v $ " 5ov"o $" v. -$ " o o v o v "5ov"o, o o $ $ " 5ov"o. o,= "v $" o $ o' "v v" $ " , o v'o $ o o $v " vo $ o %1 o ... o, "1. 8"1. 4", o

  103

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  104/150

  $ o o'$ o"$oo o %v o $ o ("o o, o o o, o vvo ov v o 4o -"v1v, + 2 o vo $ o o, voo v o o, vv o"$oo ov v. 0

  o o v v o. v 1, o "1. )o '1o vo o o , o+ o /ovo, o

  ovvo 'o , o "v "$o" v o vo+

  .I,+ o o . 4"$o, o.+ v v o o 4o, o ov

  "v v , v v1 $ " " o " " /o v ov o $o% o'" o ov, $ v . 4, '1 $ o o vov $ o , v "o v v o" o o v o o' o ov.I,+ A, v% . 4"$o. o.;o"" " "" o >Co .

  66666666666666666666666

  , 1#! 00

  I,+ . 4"$o.+ $.I,+ . ov. 5$ $, v o ov0v$ , . ov, v o $ o+ D. . 0v.II+ 4o " o v1v 1v. & oo S?.B?? " " >.??? , o o v o]oo o >R >b vo.I,+ #o 1 . 5 v o . 0v oo$v, . . ov, ./I+ o !", o. - v ". o' >B.??? ....

  104

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  105/150

  I,+ . ov, v" $ $. . -, . , . ov./I+ 1, o' v ov >B.??? o 4-. ) v .

  I,+ D.I-I+ 2 , $1 v " v$1", v

  v" v$1", v o !" ov o]oo $ " v" o . 0vo . 0= $ o 1.I,+ , o 1 . 3 vo. . o vo. .+ v "v o ov1vv "v$ o 4o, o%. $ v o ' . 4, o *" 1, +I-I+ 4v = $, v .I,+ 5$ $, . vo. . o, o

  $ , v%+ o.7"oo o >D. #oo v . A. #oo v

  . $. v. v% , + -o, 1. -o.66666666666666666666666

  , 13! 00

  I,+ ;1 " "". 41v oo+ $+ o oov+ ; . $, $o $+ A. #v gBh . o.

  666666666666666666666666

  , 1*! 00

  105

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  106/150

  I,+ o oo + -o+ #oo,.+ -v o , . #$, o o

  ov1v, +I,+ 5$ $, . 4"$o. , #o o, .I+ o >B, o o o .

  o$v, o >B o $"!" D9? ov1v ;vo *$voo 4"o$ /ooo -"vv. v $+ -$ v . o$v,v "vo $ v $" o 4o" o

  'oo o /ooo.-I+ .

  I,+ 0vvooo, $ $ 0vvooo. -"v #oo v o $ o v"v #oo. #oo.

  #oo, v v o v" o . 0v$ v 'o"+ ; . 0v$ v" v 'o". .0v.II+ -v$1" o o]oo o v. ) o! o o 4o"$ 'oo o 3o, $oo3o, v $ o o o. -$ v " v$1"

  o o]oo o o.I+ 2, 1 $ v oo" " o. ;ovo "v o " $" vo $ o o!

  vov o o" "v o $vo, o oov v ov , CR? $vo o $vo , $" v v $ $ 1v v o 1v $o o $o, v v $ v vov $vo vo, 1 o. ov1 .I,+ A , o 1 . 5 v " #o o v o1o "v !"oo+

  #oo v + #oo v + . -, + -o+I-I+ = $ . #$ , o o]oo o v$ . - o $vo

  = $ . 2 o vo %o.

  106

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  107/150

  I,+ 4 v o 1 , v% . o . -. ; . 1vv vo+ -o o . 1vv vo. ( v" , o . -o " ( v" . o.

  666666666666666666666666

  , 16! 00

  I,+ A " ""+ ; . $vo. 0 o >9 oo o $ o+ "" $ ov . $vo. -$ "v %"o . v", o $ o+ . .

  I+ 1vo "v 1 $1 v"v$ o 4o"$ 'oo o -4-, o 1 v "vv'v1 oo v , ov $o " " v ''1 o o o, $ov% vo$" o " 4"o -.

  -, , v $ , " 1 o$'o ov -4-.I,+ , . . #oo.I+ -$ "v " 1 . -$ "v " 1

  vvo " o o -4-. 5 "v $" "v o$1v" o 4o " o 'o o.I,+ vo"$, . . o. 5$$, . 3 v o, v " #o o . . 3 v o , " #oo o $ o, . "1 = o o . + . #oo, 1v+ o.

  . 3 vo.I-I+ . #$, $ o 1 v %1 v1 = o o . , v $ !"o $ =1 ov.

  4v o v %", v", v v"vov1, o ' o o v ov. %o = $ o . .I,+ A, . 3 vo, o o. #oo.I+ 1vo " "v v%" ov -4-o o ovo o1v o o (o o $'o

  107

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  108/150

  -"o'o $'o ov1v -" " . ov o o o ov "v 1 o o "v " %" . o o $ v o o o

  ov o o. 1vo v v1 " " $

  " o v1v o o 4o o v v $ 1 "v1 " v $ $ "o" ov -4-.

  ", 1o $ ov oo $ o $'o o $(oo o o " o " oo o o". o $1 1 v c

  ;ov o o o1$ o o oov = " o o v1v ov -4-, $ o

  v $ o vv ov1v o! $ o 4o -"v1v, $ v1 $ 5;. o $ v v v " " $ o " " 5;

  :@"%o: 1 v ov o o $ o o ". , o v1v, "v o " o v ". ; " " oov 1v,

  $ v ov o v1", oov v+

  ), o o "o o o v " $

  v" $ v o o'$ "o , v oo $ 1v vv 1 , " $" o 4o -"v1v o $o%o "$ $" * - o v ov1 v " o : o vvov: v ov . -= $o %1, o" " o1, $ v1 , v%ov o v1o. 4v % v v $ v v$ "v v.

  o$v, " "v v 4o -"v1v6nX_Z, v ov oo $, % $ 1v. 1v o $o oo o 4o o .

  4"o " " v o vo o v o"1o 1 o "v o'o o 1 1v -"v1vov o YWZIP IZ[X, v "oo1 %" " $,o 4o. o$v, ov oo $ o v o. o $o o o vo$, o v " @"%o

  108

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  109/150

  o v "v % $oo v1o v, v .I,+ o o #oo. ; .

  -v v1$oo v o . 4o. !"oo .

  -+

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  110/150

  , "v $!, v $1, #oo,+ 41vo, 1.

  o$v, $ = , o %o $ o v "v $"vvov. -$ o ' 'v1 , ov. 4ov, v v

  o !"$ o oo$ 1v vv o oovv o o 4o, , v'v o oo$1v v1v. # v'v o oo$ 1v v1v. o ov $ v $v , ov -4- o 5 o o *"v v vooo vo v o. o * " v ov oo v o oo v o v ' ov o $o. o5 o oo v '%o o o v o

  o v ov, v 'ov vv v1o v o 'o" .., v'o. )o 1 $ " v %o $ $1 v "v)1v v o oo v o vo $ ov oo vov %1", v1 .. v1o v , $1 v o v o -4- o ov $, o o o v1 !o o o , o .

  5"v $ , .o$v, " $" v1 o $ $'", o v1o

  oov, ov v1o o oov ov"

  o v v $" "$o "o, oov ov"o. o$v, v oo v $ oo o$". 4v o 1 $, v vo. -v v vo v "$ o " v $"vvo, v" o, $ o "o $o. )o 1

  $v $ o . " v = $ o o v v $o .I,+ , . 4. 7"oo o >9 .I+ #, 1 " o v v . ", 1 v v1 "v "" $ o . 4o $ o $o $ v o $'o o -4-. =$ , $ o o . - v o $ o ..+ 4v "v ! v, #oo. 5'o .I+ A. $ o o v v o , vo% "v o " 5; $ "v $ v

  110

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  111/150

  ov o v1". 1 v ov ' + v' "+ @11.I,+ ), #oo+I+ 2. ", 1 $" $ o v

  $1 o . 4o $ v%1 v v v , o v vo. /' 1 o1 o'ov. ;1, $oo " o o $ o v . 4v o o$'". -$ " $o v , vv 1$ o o o vo o vov.0 o o vov $ v v v, v o $o"o o " .

  I,+ v%, #oo, o o..+ $o $ v o %vo o o.I,+ . , v v o . $vo vo.I+ & v 1, #o o, v "v ov%" , $ $ v . - o v ov oovovo. 5$ ov o -4- 1 vov o o, , %"ov o, v $ o v o1vo.

  I,+ A. . $v vo.I+ . #$, o'v. ; $'o o " o

  v ", v o v v. o. & @"%o v "v , v "v $ o 4o.I,+ #o 1. o, . $v.

  7"oo o >9 . #oo v + + $+ o.

  66666666666666666666666

  , 14! 00

  ,+ ; . 4"$oo, " #oo. o + o .o.

  + 1 o 1 , o o 1v 1.

  111

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  112/150

  , 1 v v1 $ $ v o o9?? .., o ooo v o %v vo . &"o$"" vo v EB?.???, o ooo v v vooo ' v o 9.??? o v, v v $o $ o

  o$, v v o v1v o, "v ooov . )o " v $ $ "oo"$ o #- "oo" o o o o o,v vo o o o ooo v o $ o v ",$ o o v 1" o 4o. -$ o$v 1v 1 vvo+ v v $o o #- v"oo o$"o o o o, o vvo $ v v $ $v o " o o 6 v

  v.

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  113/150

  I+ 1 o v -vo#$", o $ $" . C. -$ %v $ $v "v

  -ov1v" " o $ o, oo v

  v1o ov "v " o 4"oo 'oo.I+ 2, $1 $ .&v ov1, $ v$ov o ov $ o v v vv$ o, ov ov$"o o v vo " ov, " , v o o$ o v v , v%1, $ v $ "v 1F v1" o+ C $v.,+ o vo, v $ !1 o oo v vv 1. #$ v1 o

  4"o o 'oo, 1 . ; ov ov$v o. v%, vo1 $ ov v $= 'ov. 2o1 $ v1 v o$o = $ o ...

  . o, .+ v o $ $ v $ o 1$ . 4" $ o " "v " o $

  113

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  114/150

  %v $ " o ov o v oo oo $ v o "v$ vo1 $ "v $"v o $o " o , "v o" ov"'" "v !"o, . #$.

  ,+ #o 1. # o, oo v o1o+1vo+ ;$1v+

  I-I+ ; , . #$. # v o 4"o oo '$, 1$o o 'o o' v = $ !"o. ; v o v

  v.,+ A. o . #oo v . #oo!" ov+ -ov+ -o. $. , o.

  666666666666666666666666

  , 15! 00

  ,+ , v""+I+ 5 ", . #$.,+ #oo vov, oo vo ov+ ; .

  4"$oo, o . o, " #oo o . o.#, . 4"$o.

  + 51 " o o vo o v o. " v1o$"" ovoo 'oo o 4o " -v. 0v1o$"" o voo'oo o 4o -"v1v. & v1o$"" o , v' "v o o, $ oo$ o o v vo v oo $o "1v$v $ ovoo v "$o. # o "vo $ $ o voov "$o $ v voo o+ v ".

  " o '" oo "o, "%" o ov $ o >.??? , oo]o '', o >.??? 'o o 4o" -v. -$ " v 'o$. - " v1 $ " v1o$"" o 2oo 'oo o 4o " -v vo1 $ v o v 1v .

  114

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  115/150

  ,+ " v1o$"" v " o+ v $ " v1o$"" o ..+ . #$, v ov, v ov v v o.& v1o$ "" " 2o ", v " " "

  v1o$"" " 2o "+

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  116/150

  o v o%o o 4o o 4"o$ 'oo v "v' vo v o o o v1vo.

  # = $, $ v v $,

  v1 " " -v "o ooo o vvooo o 4o v o o '". vo = $ o o . 4"$oo, v "o $

  -v o, v "v oo 1 v v1 v vo o ooo vo$ $vo+II+ #o o , o . ... "v o !, o vo $ 'oo o 4"o. & ooo v "oo$ ov ...

  I+ -, 1, ... v " 1... o v o %c v v o $v 1 $ oo v$o v v " $. v" , v 1 $ " v1" v v1"o voo 'oo, v ', v v1v, o ," " ooo+II+ #oo, " $oo " o " $o "1 o " $o v"".I+ A. 1 $ v1 $ v !" "

  o o voo o v" " oo v "vv'v , $1 $ v v o "$ o 1$, "

  ooo.) $1 o $vo " o '", "

  oo v, v v $ . 4v v. o $vo v $ o $ $ v o1 $" ov1v ", =$ vo v 1o v" "v o "o '" 1 v .

  >. 4v "1" o vo v"o," oo " oo 5oov D9, >C, $ o , v "" " " oo ' $ 1v o v o v1vv"v .

  2 "o $ $" ' 1v 1v v v"v ov$v" '". v 'vo, $ "o o o v o , " o%v "1v1v+

  116

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  117/150

  #$ o %voo o%" ov1v+ #$ o o v1 v o + -v $ o o v1v

  o , o v ov, 1 % $" "oo v o $v o v >? oo v o "

  voo $ v ov$1o, " " v 1o o . 4", vo v o 1 v %o o vo 1 , !"$o $o !"$o $o .

  o$v, v ov o vo oo $", "v 1 " "v " o, ov o v' , v % $ ov ooovo o .

  o$v, v vov o " o ...

  ,+ #oo, v oo".I+ ?? o o voov " v " "v -v v "+

  -v o $" "v v ",o 1 o . ; 4o vo vv S.B?? "v1 D $v v o o 3o, v 'v $ %o o 1v " o$v1v "v, o %o o , "v o o\ 4", vo

  117

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  118/150

  $ o o o o$, v $o o 1v$ o v v$"o\

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  119/150

  $ "v " o " v $v v o $ o. b oo v o vo ov1v .;1 vo... g'" #o o $ ovoh #oo, v o!. o$v, $1

  vo ov1v . )o " v, o o v ov1v o o oo v ov , "v , 1 v 1 $ ' " 0vvooo " "oo v o 4"$oo v" 0 o o 1 o $vo o," o.

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  120/150

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  121/150

  + 2 %v1, . #$+,+ 2, . o.+ o. 2 $!" $ o 4o v o o . 4v o "o

  ov1v $ , o v o 4o. ;, o$v "v v " o. 2 ' v $ o 1 $ . o$v, v 1 v 1 , 0 o% o 1. - v % v . o$v o !"o. - v o !"o % + =& ov' o 1v$, v o o vo$'oo o 4"o v o . v o $o . 2o " v v o !, $ov v

  o o o 4o v o !. o v, . #o', v v1, ov v %v]v1 o ooo o ' v v $vo o *"v. 4v %1 v o 4o ' " " " ooo. & " v, "v 1 ', $ """ o 1" v $ v v &" o

  4o " $ 'oo. ) v "v 2$ 5o vv", v ov v", 1v1 . ; &" v '. o$v, v$

  v v $ o ooo o " \ # v o vo\ 5"v "". -vo o$v $ '\ -$ vo \

  o.,+ 2 = . & ( v" . v o , $1 o . o.I,+ -o" " 7"./II+ . #$, = $, ' $ o 3*"v v o ov1v o >C .,+ o vo, (v" 1 ...o vo, o, v oo.

  (v", ./II+ o$v, o v 1 . #$+,+ 2, v, ./II+ o$v, 1 vv ovo $ ov o v >C+ #$ v "oo" $ o o. v v%1 o , o . 'vo $ '

  121

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  122/150

  v$v o " #oo. '1 $ o" 1v S.B?? vov1 v v o !"$.

  ;1, '1 $ " $ o " " " v v oo. - " $o

  o+,+ 4v v o o , $! . 4vv 1./II+ o$v, v " v 1v$, $ o v v oo o. v v %v v"o 1 $ v o v" $ voo.

  ", $ o ooo v v oo ov o $ o o $" "v . 4",

  o ...+ )o , v o %v+ v" ". #$...,+ # o, ! "v (v" v oo"./II+ ) ++ v o 3 2o, o v, o 1v $ v "v . 5"v v$ v o o v o %v. )"v "v v'v o 3 2o.,+ , v o o

  oo " /o, vo+ o\/II+ 5 1 , v ' $ "v "vv oo o $ o 4o. - = $ , v11 oo ov o v1 %o " o" +

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  123/150

  v", v v ' "v o! . '" o!" v o vv 4"o$ 'oo v v v v ' o $ "v o! o ov ov. )o %o $1v, v v 1vo v " %".

  %1 % v 1vo v ooo v 1vo v ! o . -o1 o" ov1 o $ " 4"o -vo, $ o $'o , o!"o. 'v1 o v $ v v o ... g'" #o o $ ovoh

  o$v, v " $v, o1o. 4v ovv $ o v v $ $ v ' "v o!.

  ,+ A, #oo ... -o , #oo ,o !". -$! o !". 4" vv$"o $ o v. $ vo , o 4"o$ 'oo

  -"v1v, $vo o o\ -$ v o + v o 1.v o 1.

  v . ", v o .I,+ o . " . ; . 5".,+ o. . 5", o "v !oo, v v "v .

  ,+ o vo , " ov1v 'v 1ovov1v " o 4o -"v1v $ "v vov1 $v'v 1o'o v v 1 "vov1v " v 1oo ov1v o , 1$'o 1 o. o ov o1". $" )o -oo"" o v oo o v . vo % o " oo . " v o " v v" vo o o. & vo" v $ vo $ o vo $ v v 1$.

  - $ o o v v1" v $o. $ $ o vo v v " $. v", v o $" "vo", " %" " #oo o $. ; $o vo v v1o ov1v v " ov1v v " "$. $ v " v. 4v v o.#o' "v v"! v1. v v o $o$ o " #oo. 4v v 1v v.

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  124/150

  $vo 1v v1v o ov ' ov1vv o'"1v. o v v 1o v 'o o o ovo vo\ $ v vo "\ 4"o1o 1, v vo "\

  , . vo.,+ o vo, o . 4o v v !"oo. . 1vv vo, , v o $ o.I+ v $ v $vov, ' v1 $ v ...,+ ;, $, o % , o o , vo1o. , v ov o o, v ov 1 ovo, v o 1 , v oo ". 4v

  v $ o . 4" vo v$ oo.I+ v $ " $vo.,+ . 4, ..+ )o, o o'v , . #$. h . 4o gCh . vg>h , g>h o. ) gDh o. (v", + v o.#oo ov+ ), 1.I,+ #v, v gBh.,+ v", $, ov o " . A, $, ov o" ..+ 2 1 ov, 1 .

  - v "v1, o ", o v o .#$o $ o 1 o 5 o 3. )o5 o o 4o"$ o 'oo ov o $ %1v,ov -oo, ov o $ #, ov 4o" " v

  124

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  125/150

  ). -v o oo $o, v v$ o o ooovo o $ o, o v o o.

  -$ 1 o o 5 o. o $ o, 1 o o * " v o o o

  4o " $ o 'oo " # " -ov1v" .,+ 4o v1o. 4o . ooo v o" oo 'vov ov o$", " "v )v$o" o o, v %o $ v o v,

  125

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  126/150

  ovo o$v "v v" o $vo B $v, $ vo v % " )v$o" o o C $v v v" v "v oo.

  5 "v vvo , o$v, o vo "v "

  v o $vo " 1".,+ #, v o . 3 vo.

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  127/150

  $, o"" $o o $oo o $ ooo ' $ $o ov vv $ , o b v, R v, v.. .I,+ 4v v1.

  ,+ & "" .I-I+ 2 , " "" %1 v. -$ o v, ,

  v %" 1 o$v v 1 $o v %" o v o , v%+

  4v o... -$ o o $1 vo "oo" . -$ o o $v o"" v $" ovooovo v $ vo " $ v o"" . %o 1. #o %o. ov, v v

  v o $o ", $" "vv v o E.bS, o )v$o", o $o", " o 1 o $o " "v "" o

  v $+ $, %...,+ 2 vo o , . v+I-I+ - ' o , ' o , "v o o . oo" v1, . #$. 1 '1, v v.,+ )o = o '= v ov " $ o o

  $o " "v v .I-I+ ;v v "v , . #$, v vo+ ;v v"v o 4"o$ 'oo v" $vo o vo o v" $vo o voo...,+ 5 '" o 4o "", v $

  '"...I-I+ , v%, o v o 4"o$

  'oo, v ov o. 1 o $!.1, o v $ " 4"o - $ ov

  4o o $ o v vov 'oo o v . 5 v",$ ov $o $ ov . #vo, ov $ ." o" , o1$ o ov, v voovoov " o $o ". " o" vv oovoov " "v vo. " o"

  v v oovoov " "v o #", "v oo $ v . # o 'ov"$ $ v

  127

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  128/150

  o , o o v o o o o . ) '1 o$v, . #$...,+ . 3 vo, "v o, v , +

  I-I+ 0 , . #$.,+ 0 v v v vv"o, " o" " o " .5" ' o .I-I+ 5ov v % , . #$. ... ... ov v % . - o.,+ - v o " o " o 'vov. 4v v o . - v.

  0 o v o v o o+I-I+ +,+ 1 o 1 v .I-I+ A. 1 o$v..,+ 0 v v o o v v v o v o $ " o = .I-I+ 4v , o$v. 1 o$v , v ov $o ...,+ , 1 o o o $o $ ov $o o

  o v oo" o . o.I-I+ )o +,+ -$, "v o o .I-I+ )o + ) ', o . o +,+ 0 , o'"o + #" v o 1 .I-I+ v o'"+ @11 , v '1 .,+ 5" v ov o 4"o$ 'oo oo v ! v$. 4v " o =$. " o o o' .I-I+ A, !" o$v o ov v$" , $ o v v$" v" o

  "v . - "v o$vv o . v o ,

  "v vo v . v

  128

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  129/150

  o o $o " v . ; "v oo o ov, o "v o oo o ov = , = $ " o v "v, v ")v$o". 4v v 1v 1v v. " o. 0 v

  % $ ov $o, o v v o $1 vo , o %vo = , % %vo.vv$ v v , . #$. vv$ \ 5v$" v" " oo v o v "v $

  o vo . v o $ ov " v o " !v.

  o, . #$. !"o 'oo$v v ov 1" C?E .. o 1v$ $,

  v , ' v " )v$o , v " $o o 1 o "v. -v oovoov " oo v "v $" $ o $.

  , . #$.,+ , . 3 vo. # o, vo1 $oo v !"o.+ 2 v1 o+,+ -v vo1 o v !"o oo v

  o o o....+ 2 v1 o+,+ 2 v .+ " "v "", o v1 $ o2o'o o =>C 1 o vo $ ovo 1vo, 1 "v )v$o", " oo " = $. v o, v o v 1 v " " ")v$o" " o vo o. 5 $o " $ "v #, "v "v " C9 o v, C9aC " $ "v "1v #o$1v o "v " o $o "v 41,o " " " ovo " " o o 4ov o o o$ o "v " )v$o".

  - v " . # vo, 1 $ v $vo v " v o o """ o $o v o " o "v " )v$o".

  4v %1, vo1 1.

  129

 • 8/12/2019 6 21-3-2013

  130/150

  ;o o