ΕΠΟ31-4η ΓΕ 2015-16

download ΕΠΟ31-4η ΓΕ 2015-16

of 14

 • date post

  05-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΕΠΟ31-4η ΓΕ 2015-16

 • 8/15/2019 ΕΠΟ31-4η ΓΕ 2015-16

  1/14

  1

  ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  ΘΕ ΕΠΟ31

  ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

  2015-16

  Συντν!"τ#$ % Χ Κ&'(#$

  ΘΕΜΑ 3)$ *Ε

  Προσπαθήστε να εντοπίσετε τις απόπειρες «ιστορικοποίησης» της επιστήμης, καθώς και τις συνέπειες που αυτές είχαν στο ζήτημα της επιστημονικής αντικειμενικότητας και προόδου:

   Α. στη θερία τν «!πιστημονικών !παναστ"σεν» και τν «!πιστημονικών Παραδει#μ"τν» του $%&',

  (. στη μεθοδο)ο#ία τν «Προ#ραμμ"τν !πιστημονικής *ρευνας» του +-/0,

  1. στην «αναρχική μεθοδο)ο#ία της #νώσης» του

  2343563'7.

   Αριθμός λέξεων: 1900 έως 2000.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:

   8ευτέρα 9Απρι)ίου ;? μ.μ.

  Δ!(+",ν. /ΑΡΙΦΗ ΜΑΡΙΑ

  Ον&τνυ Φ!τ#τ4!&$. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

  Α4!$ Μ)τ4υ. 107586

 • 8/15/2019 ΕΠΟ31-4η ΓΕ 2015-16

  2/14

  2

  ΠΑΤΡΑ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 

 • 8/15/2019 ΕΠΟ31-4η ΓΕ 2015-16

  3/14

  3

  Π4!9ν&

  ι!α"ω"ή............................................................................................................ .

  .................... #

   Α. $ι ανεπ%ρκειες του θετικι!μο& και η θεωρία των 'πι!τημονικ(ν

  πανα!τ%!εων) και των 'πι!τημονικ(ν *αρα+ει"μ%των) του ,-/.

  ...

  . 3 μεθο+ολο"ία των '*ρο"ραμμ%των πι!τημονικής 4ρευνας) του

  56768....;

 • 8/15/2019 ΕΠΟ31-4η ΓΕ 2015-16

  4/14

 • 8/15/2019 ΕΠΟ31-4η ΓΕ 2015-16

  5/14

  T

  #μέτο-η #(ό το ιστο$ικό, ι*εολογικό&(ολιτικό κ#ι κοινωνικό γ'γνεσθ#ι της ε(ο-%ς της, ό(ως εκ$άστηκε κ#ι εκ($οσω(%θηκε στις *ι#ο$ετικές μεθο*ολογικές ($οσεγγ'σεις των VW>D, XIGI?8A κ#ι YCZCJI[CDH, κ#θ)ς κ#ι τις συνέ(ειες της #(ό(ει$#ς τους στην ε(ιστημονικ% #ντικειμενικότητ# κ#ι ($όο*ο.

  Η παράθεση της παρακάτω εικόνας με την περιγραφή του Θετικισμού δεν είναι ακριβής.

  Βλ. περιορί!ει την αποστολή ... ό"ι στην ερμηνεία...# $εν νομί!ω πως η συγκεκριμ%νη εικόνα ε&υπηρετεί το στό"ο της παρούσας εργασίας.

  Α; Ο! &ν+4,!$ τυ τ!,!"< ,&! ) 4=& τν >Ε!"τ)ν!,ν Ε&ν&"τ+"ν? ,&! τν >Ε!"τ)ν!,ν Π&4&(!:+τν? τυ @ABC;

  '$ι έννοιες της θεωρητικής Dυ!ικής είναι ανα"καίο να !υ!=ετι!θο&ν  με τις αι!θητηριακές εντυπ(!ειςG αλλ% !ε τελευταία αν%λυ!η

  οι έννοιες +ημιουρ"ο&νται από την αυθορμη!ία του !το=α!μο&)  HIB?A8 JK/8?K/

  "#σικ% #νε(ά$κει# της θετικιστικ%ς μεθο*ολογ'#ς στάθηκε το (#$ά*οξο 'πρόβλημα της επα"ω"ής) \. ]W^C, *ηλ#*% η ($οσ(άθει# της ν# συλλάει το όλον στη$ι+όμενη στ# *ε*ομέν# μόνο μι#ς #μελητέ#ς εμ(ει$ικ%ς άσης, συγκ$ιτικά με το (λ%θος των εμ(ει$ι)ν (ου *υνητικά μ(ο$ε' ν# υ(ά$-ουν τ)$# %Bκ#ι στο μέλλον, γι# κάθε (#$#τη$ούμενο #ινόμενο.T ι# *εύτε$η #νε(ά$κει# %τ#ν η ά$νηση νομιμο(ο'ησης των #ν#γκ#'ων γι# την λογικ% συγκ$ότηση μι#ς εξηγητικ%ς θεω$'#ς θεω$ητικ)ν ό$ων, ότ#ν #υτο' #*υν#τούν ν# #ν#-θούν στην εμ(ει$'# (.-. τ# άτομ#, (ου η άμεση υσικ% τους (#$#τ%$ηση %τ#ν #*ύν#τη.= ι# τ$'τη υ(%$ξε η εσ#λμένη υ(όθεση (ως η ε(ιστημονικ% (#$#τ%$ηση μ(ο$ε' ν# ε'ν#ι #(όλυτ# #ντικειμενικ%, όμως η 5ων% της ύσης6 *εν ε'ν#ι ($ο#ν%ς, ούτε μονοσ%μ#ντη ό(ως θεω$ούσε ο _IP8D. ξ#$τάτ#ι

  T "#λλιάνος, σελ. 1RT.

  = Uτο '*ιο, σελ. 1R=.

 • 8/15/2019 ΕΠΟ31-4η ΓΕ 2015-16

  6/14

  =

  #(όλυτ# #(ό την ($οσω(ικ% κοινωνικ%&ι*εολογικ%&οντολογικ% θέση του (#$#τη$ητ% κ#ι τον ($ο`*εά+ει, κ#θ)ς κ#ι #(ό την '*ι# την υ(οκειμενικ% γλ)σσ# (ου θ# ε(ιλέξει #υτός γι# ν# 5μετ#$άσει6 την ύσηR. / (#$#γ$#ος #υτ% % θ# έ($ε(ε ν# ε'ν#ι η εισ#γωγ% #ντικ#θιστ)ντ#ς την ($)τη της εισ#γωγ%ς % θ# έ($ε(ε ν# (#$#ληθε'. Π$έ(ει ν# εστιά+ετε στο θέμ#.

  Αν#+ητ)ντ#ς *ιέξο*ο #(ό τ# θετικιστικά #*ιέξο*#, συνει*ητο(οι)ντ#ς την #λληλεξά$τηση θεω$'#ς κ#ι (#$#τ%$ησης: κ#ι ε(η$ε#σμένο #(ό τις 2 ε(#ν#στ#τικές νέες θεω$'ες U-ετικότητ#ς κ#ι !#ντομη-#νικ%ς, έν# *ιογκούμενο κύμ# #μισ%τησης #λλά+ει το ε(ιστημονικό (#$ά*ειγμ#, συνυ(ολογ'+οντ#ς τ# κενά (ου άηνε ο θετικισμός. Uτην #λλ#γ% συνέτεινε *υν#μικά η ιστο$ιογ$#ικ% ε(#νάστ#ση του ’T9 V8ZJC, _W??CJaCQH, τ# συμ(ε$άσμ#τ# της ο(ο'#ς κ#τ#*ε'κνυ#ν ($οηγούμενες ε(ιστημονικές #ντιάσεις, κ#θ)ς ιστο$ικά η ε(ιστ%μη *εν %τ#ν ούτε ε(#γωγικ% ούτε ευθύγ$#μμη όσο ($ότεινε ο θετικισμός. Π#$άλληλ# ο "ιτγκενστάιν #μισητε' την ε(ά$κει# της λογικ%ς κ#ι της τυ(ικ%ς γλ)σσ#ς σ#ν μέσ# κ#τ#νόησης του κόσμου, εν) οι ]IDA8D, b8WQ^FD κ#ι ($)ιμος YCZCJI[CDH

  κ#τ#*εικνύουν τον #ντ#γωνισμό #νάμεσ# στις θεω$'ες κ#ι την μη&γ$#μμικ%#νά(τυξη της ε(ιστ%μης.19 

   ;ο έ$γο του b. VW>D 'Lομή των πι!τημονικ(ν πανα!τ%!εων) c, 1=2 κ#ι η *ομικ% συμολ% των XIGI?8A, YCZCJI[CDH κ#ι XIWHID  σημ#το*ότησ#ν το νέο $εύμ# του 5ιστο$ικισμού6. d#$#κτη$'στηκε ε('σης σ-ετικισμός, κ#θ)ς *εν *ι#τυ()νει #ντικειμενικά ε(ιστημονικά κ$ιτ%$ι#, *εν θεω$ε' την ε(ιστ%μη #ν)τε$η, ούτε ευθε'# (ου σω$ευτικά τε'νει στην #ληθιν% γν)ση.11 

  eς Uυνέ(ει# της στ$ο%ς #υτ%ς, η ε(ιστ%μη εξετά+ετ#ι (λέον ως #συνε-%ς #κολουθ'# #ν#τ$ο()ν κ#ι ό-ι σ#ν γ$#μμικ% *ι#*ικ#σ'# συσσ)$ευσης γν)σεων. / θετικιστικ% *ιάκ$ιση σε 5(λ#'σιο #ν#κάλυSης6 κ#ι 5(λ#'σιο *ικ#ιολόγησης6 θεω$ε'τ#ι (#$#(λ#νητικ%, υ(ά$-ει μόνο (λ#'σιο #ν#κάλυSης

  κ#ι #λλ#γ%ς, μέσ# στο ο(ο'ο η ($ωτοκ#θε*$'# της λογικ%ς θεμελ'ωσης κ#ι της εμ(ει$'#ς ως άση γι# κάθε ε(ιστημονικ% θεω$'#, κ#θ)ς κ#ι η έννοι# της 5τελικ%ς #λ%θει#ς6, εγκ#τ#λε'(οντ#ι. fν# #νοι-τό σύνολο θεω$ι)ν, (ου εμ(ε$ιέ-ει (ε(οιθ%σεις, #ξ'ες, κ$ιτ%$ι#, κ.#. #ντικ#θιστά τις μεμονωμένες θεω$'ες κ#ι τ# τυ(ικά λογικά μέσ#, #ού #κόμ# κ#ι οι (ιο #(λές (#$#τη$%σεις εξ#$τ)ντ#ι #(ό τη θεω$'#. / κ#νονιστικ% ε(ιστημονικ% μεθο*ολογ'# υ(ο#θμ'+ετ#ι κ#ι #ντικ#θ'στ#τ#ι #(ό έν# (λ%θος έγκυ$ων μεθό*ων. / μελέτη της ιστο$'#ς των ε(ιστημ)ν γ'νετ#ι το #σικό ε$γ#λε'ο ελέγ-ου των ο$θολογικ)ν #ν#κ#τ#σκευ)ν κ#ι *εν *ι#θέτει ου*έτε$η γλ)σσ#. eς μι# #κόμ# #νθ$)(ινη κ#τ#σκευ% κ#ι (ολιτισμικό #ινόμενο ισάξιο, η ε(ιστ%μη #λληλε(ι*$ά με κάθε κοινωνικό (#$άγοντ#, #κόμ# κ#ι #ινομενικά

  R Uτο '*ιο, σελ. 1RR&1R:.

  : Uτο '*ιο, σελ. 1RR. 5/ (#$#τ%$ηση ε'ν#ι *ι#(οτισμένη #(ό θεω$'#6