28 - Ιδιότητες των υλικών

of 17 /17
Ιδιότθτεσ των υλικών Γουρηισ Στάκθσ – Φυςικόσ Συνεργάτθσ ΕΚΦΕ Λευκάδοσ 2008 – 2011 Εργαςτιριο Φυςικών Επιςτθμών 2 ου Λυκείου Λευκάδοσ

Embed Size (px)

description

Γουρηισ Στάκθσ –Φυςικόσ Συνεργάτθσ ΕΚΦΕ Λευκάδοσ 2008 –2011 Εργαςτιριο Φυςικών Επιςτθμών 2 ου Λυκείου Λευκάδοσ Ιδιότθτεσ των υλικών … από τον εργαςτθριακό οδθγό Χθμείασ Β΄ Γυμναςίου –ςελ. 17 … από τον εργαςτθριακό οδθγό Χθμείασ Β΄ Γυμναςίου –ςελ. 17 … από τον εργαςτθριακό οδθγό Χθμείασ Β΄ Γυμναςίου –ςελ. 17 … από τον εργαςτθριακό οδθγό Χθμείασ Β΄ Γυμναςίου –ςελ. 17 …τζλοσ πειράματοσ

Transcript of 28 - Ιδιότητες των υλικών

Page 1: 28 - Ιδιότητες των υλικών

Ιδιότθτεσ των υλικών

Γουρηισ Στάκθσ – ΦυςικόσΣυνεργάτθσ ΕΚΦΕ Λευκάδοσ 2008 – 2011

Εργαςτιριο Φυςικών Επιςτθμών 2ου Λυκείου Λευκάδοσ

Page 2: 28 - Ιδιότητες των υλικών

… από τον εργαςτθριακό οδθγό Χθμείασ Β΄ Γυμναςίου – ςελ. 17

Page 3: 28 - Ιδιότητες των υλικών

… από τον εργαςτθριακό οδθγό Χθμείασ Β΄ Γυμναςίου – ςελ. 17

Page 4: 28 - Ιδιότητες των υλικών

… από τον εργαςτθριακό οδθγό Χθμείασ Β΄ Γυμναςίου – ςελ. 17

Page 5: 28 - Ιδιότητες των υλικών

… από τον εργαςτθριακό οδθγό Χθμείασ Β΄ Γυμναςίου – ςελ. 17

Page 6: 28 - Ιδιότητες των υλικών
Page 7: 28 - Ιδιότητες των υλικών
Page 8: 28 - Ιδιότητες των υλικών
Page 9: 28 - Ιδιότητες των υλικών
Page 10: 28 - Ιδιότητες των υλικών
Page 11: 28 - Ιδιότητες των υλικών
Page 12: 28 - Ιδιότητες των υλικών
Page 13: 28 - Ιδιότητες των υλικών
Page 14: 28 - Ιδιότητες των υλικών
Page 15: 28 - Ιδιότητες των υλικών
Page 16: 28 - Ιδιότητες των υλικών
Page 17: 28 - Ιδιότητες των υλικών

…τζλοσ πειράματοσ