1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης

of 21 /21
1.3 ΛεDžĸουNjγίεnj ĸηnj ΕπDžχείNjηķηnj ΔNjόķου ΧNjDžķĸίνα ƲDždžονομοLJόγοnj ƳΕ09

Embed Size (px)

Transcript of 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης

Page 1: 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης

1.3 Λε ου γίε η Επ χεί η η

Δ ό ου Χ ίνα ονομο όγο Ε09

Page 2: 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης

Η α σί α ω ιχ ι σια ώ ι ο ιώ

Η ι ί σ ια α: ήσ ι α α ο ιθ ί σ α οσ ο ή ς

ύ ι ο ς σ ό ο ς ς

έ ι α α α ύ ι άσ σ ι έ ς

ι ο ί ς όσο Χ ισ ί α

Π 09 Οι ο ο ο ό ος

Page 3: 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης

άθ ία α ό α ές ις ι ο ί ς έ ι:

σ ι έ ο σ ο ό ι ό ο

ό ς α ί σ σ ασ ό ο οιού

ς ι ί σ ς

σ ο ι ό έ ο α οσ ο ή

όσο Χ ισ ί α Π 09 Οι ο ο ο ό ος

Page 4: 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης

• α ά ι Πα α ι ή

• ο ά ι ο ι ή

• ια ι ί αι α οι ο ο ι ά ς

Οι ο ο ι ή

Οι ιο σ α ι ές ι ο ί ς:

όσο Χ ισ ί α Π 09 Οι ο ο ο ό ος

Page 5: 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης

Α α ισ ι ό α Βι σι ό α

α ού ό ς ό ο α ές ια α ασφα ίσ ι ι ί σ :

όσο Χ ισ ί α Π 09 Οι ο ο ο ό ος

Page 6: 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης

• Η ι ι ιώ ς έ ι ς ο ο ίας

• ο σύ ο ο Marketing ις αι ο ό ς

ο ί ις ο

αι α ό ια ί:

Π οβά ο α ά ιάθ σ ς

ό αι σ : ά ο ς ο ίς

όσο Χ ισ ί α Π 09 Οι ο ο ο ό ος

Page 7: 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης

1. Η Έ α αι Α ά

2. α Νέα ο ο ι ά ο έ α

3. Η ι οι ία ο ιβά ο έ α

σύσ α οσί σ έσ ού

ι έ ο

οιοι ί αι α οί οι ο ίς;

όσο Χ ισ ί α Π 09 Οι ο ο ο ό ος

Page 8: 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης

ο ήθ ι ς

όσι ς

σ έσ ις

έ α & α ά

ύο σ ς ι ο ί ς

σ ώ ο

ις Βασι ές ι ο ί ς

όσο Χ ισ ί α Π 09 Οι ο ο ο ό ος

Page 9: 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης

Οι ι ο ί ς ο ί α α α ύσσο αι

Ό ς

σ ο Ί ιο ί ο

ό ς ιαφο ι ό ας

ασ η ιο ή ω , ο έθο ς

όσο Χ ισ ί α Π 09 Οι ο ο ο ό ος

Page 10: 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης

Η ά σ α ύ ι ι σια ώ ι ο ιώ ί αι

ά

α ή ο ία ύ α ς ι ί σ ς

Καθο ί ι

όσο Χ ισ ί α Π 09 Οι ο ο ο ό ος

Page 11: 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης

α ά ι α

.

ές ήσ ις ο ι ής ι ο ίας

σ α α ώ

οι ο ο ι ή ι ο ία

ί ο ο οϊό

α α ι ή ι ο ία

όσο Χ ισ ί α Π 09 Οι ο ο ο ό ος

Page 12: 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης

Α ο ι ός σ ασ ός ι ο ιώ ί αι αό α η αθο ή σ ς

ιοι ι ής ι ο ίας

ά ι ο ς α α ι ούς σ σ ές

βάσ οι ο ο ι ή α ή

Κα θύ ι σ ο α ι ι ι ό σ ο ό

ία ο ό ο ο ά θ ο

όσο Χ ισ ί α Π 09 Οι ο ο ο ό ος

Page 13: 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης

Α σί α Υ ΙΩ ι ο ιώ

Πα α ι ή ι ο ία

ο ι ή ι ο ία

Ά ς ι ο ί ς

Οι ο ο ι ή ι ο ία

όσο Χ ισ ί α Π 09 Οι ο ο ο ό ος

Page 14: 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης

Πα α ι ή ι ο ία

Η ιο βασι ή ι ο ία ς οι ο ο ι ής ο ά ας!!!

ο οϊό ή σία ο α ά αι ί αι ο

ί ο ό ασ ιο ή ς αι ο ό ος

ύ α ής ς.

Βασι ές έ ι ς:

1) ασία ι ώ ή οφο ιώ

2) ήσ αι σ ή σ έσ ια α α ή

οϊό ή σιώ

3) ο έ ος ς οιό ας α α ό α αθώ

όσο Χ ισ ί α Π 09 Οι ο ο ο ό ος

Page 15: 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης

ο ι ή ι ο ία

Π ι α βά ι ό ς ις έ ι ς οι ο οί ς ί αι α α αί ς, ώσ α ιαθέ ι α οϊό α ή ις

σί ς ς σ α ο ά.

Βασι ές έ ι ς:

1) έ α α α ώ α α α ώ

2) ο σ ιασ ός οϊό ή σιώ ο ι α ο οιού ις α ά ς α α α ώ

3) οβο ή αι οώθ σ οϊό ή σιώ

4) ώ σ αι ια ο ή

Η ο ι ή ι ο ία φ ά αι ί ς ις σύ ο ς έ οι ς ο ά ι αι ω ήσ ω .

όσο Χ ισ ί α Π 09 Οι ο ο ο ό ος

Page 16: 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης

Οι ο ο ι ή ι ο ία Οι έ ι ς ο αφο ού α α ο οί σ ,

α α ο ούθ σ αι α α αφή ό οι ο ο ι ώ

ά αι σ α α ώ .

Βασι ές έ ι ς: 1) ύ σ ο φα αίο ο α αι ί αι ια

ί σ ς οι ο ο ι ής ο ά ας, 2) α ιο οίησή ο ις έο α ο ο ι ές ι ο ές 3) ό ς οι ιαχ ι ισ ι ές αι ο ισ ι ές ια ι ασί ς ο

βο θού σ έ αι ι αί σ αι α α αφή σ α α ώ ς

4) α ι ώ ισ ο ι ώ αι φο ο ο ι ώ ς ο ώσ

5) α ίβ σ α ο σ ά ς

όσο Χ ισ ί α Π 09 Οι ο ο ο ό ος

Page 17: 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης

ι ο ία Π ο θ ιώ Αφο ά ις έ ι ς ο έ ι α ί ο , ώσ α

ασφα ί ο αι α α α αί α οϊό α ή σί ς ο ια ι ί σ έ ι α ά ια ι ο ία ς

Βασι ές έ ι ς: 1) Η οι ο ο ι ό ο ήθ ια α ά , α΄ ώ αι

ο οι ή ο ά ι ώ σ οι ί

2) Η έ α ι ώ , α ο ά αι α οθή σ α ά , α΄ ώ αι ο οι ή ο ά ι ώ σ οι ί

3) Η σ ής α α ο ούθ σ α οθ ά , ώσ α ίθ αι σ ί ο ο ο α α ισ ός ς α α ής

Η ι ο ία ο θ ιώ ί αι ι ιαί α σ α ι ή, αφού ασφα ί ι βασι ούς ό ο ς οι ο οίοι ί αι α α αί οι ια

α ά ασ ιο ή ιας ι ί σ ς

Page 18: 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης

Έ α αι Α ά Έ ι α ι ί ο α ύ σ έω ό ω α α ής

αι β ί σ ς α ό , α ιο οί σ ς σύ χ ο ης χ ο ο ίας αι άθ αι ο ο ίας ο βο θά ι σ ιο ία έ α αθώ αι σιώ

Βασι ές έ ι ς: 1) Ο σ ιασ ός έο ύ ο οϊό ος

2) Η β ί σ ς σ σ ασίας ο οϊό ος

Η ι ο ία α ή ί αι ό ο αι ισσό ο

σ α ι ή αι α α ύσσ αι α ό α αι α ό ι ές

ι ι ήσ ις σ α ές ο φές όσο Χ ισ ί α Π 09 Οι ο ο ο ό ος

Page 19: 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης

Π οφό σ

Η α ά ός ο α έ ο σ ό ο

ιώ ι ι ήσ ο ι έ ο :

1) α α ο ού 2) α ά ο αι 3) α α οθ ύο

4) α ια έ ο 5) α ο οιού

οφο ί ς

όσο Χ ισ ί α Π 09 Οι ο ο ο ό ος

Page 20: 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης

όσι ς έσ ις Η α ά α ώ σχέσ ω ς ι ί σ ς ο

ιβά ο ς αι οβο ή ιας α ής ι ό ας σ α ό ια α ίσ ι ί ηση, o σ βασ ό αι ις θ ι ές ώσ ις

Βασι ές έ ι ς:

• οβο ή θ ι ώ σ ί • ο ά σ αι ο οί σ ώσ • οι σ έσ ις α έσα α ι ής ι οι ίας

• οι έ ι ς φι α θ ίας

• οι ο ί ς ο ι ισ ι ώ , ισ ο ι ώ ασ ιο ή

όσο Χ ισ ί α Π 09 Οι ο ο ο ό ος

Page 21: 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης

www.xristinadrosou.gr www.sofatutor.gr