11.a Monolingual Illustrated Dictionary of Modern Greek

of 472 /472
§¤ÍÂȘ Î·È ∂ÈÎfiÓ˜ ñ ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ §ÂÍÈÎfi ISBN: 960-8313-79-1

Embed Size (px)

Transcript of 11.a Monolingual Illustrated Dictionary of Modern Greek

 • ISBN: 960-8313-79-1

 • 2004

 • ...... 1.1... 1 1. 1 1. 1.1. : : -

  :

  .... : .

  : ... 15784.: 210-7277522-mail: [email protected]: http//www.keda.gr

  :

  : - Borloz

  :

  :

  :

  , :

  :

  : , . , , .

  : . . . , .

  :

  - :

 • 5

  . , / - . (2001 2003) , .

  . , - - , .

  ) , )

  , ) , .

  20 . ( ) . , ,, , , . , , , , , - . . .

  - . - - . , -, .

  , - . , -, .

  , - . , . , - (.. , / .). , , .

 • 6 , . - . , , . , - , . - (, , ,, -) .

  (.. ). (.. ). , , (.. - : / , : / ).

  (

  ). , .

  : ) , ) , ) .

  : . -

  : ( , , , ) , -

  . - .

  , - -. -, - . , , , -, , .

 • 7 :

  , , : .

  . - :

  ) - , ) , , , , . , -.

  , . B , .

  (.. , , .). (.. , , .).

 • 8

  , -. , .

  ,

  (/)

  .

 • 9 ,

  . 20 ,

 • 10

  .

  , 100, 1 , 324, 1, , 63, 1 - 218, 5 , 135, 2 , , 172 , 51, 3 133, 5

  , 129, 6, 175, 4 / 5, , 392, 1 , , 392, 1 , , 343, 3 ,

  , , 405, 1

  , , 242 , , 242, 4 , 242, 4

  , 100, 1 . .

  , , 63, 1 - 218, 5 .

  , 175, 4 / 5 .

  , , 172 , .

  , , 242 ,

  , 324, 1 , 129, 6 , .

  , , 343, 3 , , , , 405, 1

  .

 • 11

  ............................................................................................................... 5-7 ........................................................................................................................... 8-10........................................................................................................................................................ 11-13

  1. ....................................................................................................... 15-28 ,

  / ,

  2. ............................................................................................................................................ 29-46 ,

  3. ............................................................................................................................................ 47-56

  4. .................................................................................................................... 57-72 : ,

  , ,

  , - / CAFE,

  ,

  5. ................................................................................................................. 73-92

  ,

  6. .............................................................................................................................. 93-120

  ,

  7. ............................................................................................................................................ 121-144 ,

  / /

  /

  8. ..................................................................................................................................................... 145-166

 • 12

  9. ................................................................................................................................................. 167-180

  ,

  10. .................................................................................................................... 181-208

  /

  11. ............................................................................................................................................... 209-222

  ,

  12. .................................................................................................................... 223-232 ;

  13. ...................................................................................................................................... 233-252 ,

  .

  14. ............................................................................................................................... 253-296

  ,

  .

  15. .................................................................................................................. 297-308 /

  .

  16. .................................................................................................................. 309-334

  , ,

  17. .................................................................................................................................... 335-354

 • 13

  18. ............................................................................................................................... 355-370

  : :

  19. ...................................................................................................................................... 371-384 , ,

  / , .

  20. ............................................................................................. 385-417

  ,

  .

  ................................................................................................................................................ 419

  ........................................................................................................................................................... 467

 • 15

  \1. .................................................16 - 17

  , ............................................18

  ...............................................................................................19 - 20

  ................................................................................21 - 22

  / .............................................23

  , ...............................................24 25

  .............................................................................................26 28

 • 16

  1

 • 17

 • 18

  1. , ; / ; 2. ,

  3.

  1. , ;2. ,

  ;

  1 2

  3 4

  5 6

 • 19

  2.

  1. ,

  !

  !

  1. !

  2.

  !

  !

  !

  1 2

  3 4

  5 6

 • 20

  1.

  !

  !

  2.

  , !

  1 2

  3 4

  5 6

 • 21

  T O T H E N O

  /

  1 2

  3 4

  5 6

 • 22

  T O T H E N O

  /

  5759930 0033 - 5742119

  1 2

  3 4

  5 6

 • 23

  !!!

  ,

  . - ;

  1 - ...

  2 - ,, . ;

  4 - , .

  3 - , .

  , ;

  . -

  -, ;

  .

  /

  /

  /

  / /

  /

  1

  2 3

 • 24

  O I X E I P O N O M I E T A N E Y M A T A

  1 2

  3 4

  5 6

 • 25

  O I X E I P O N O M I E T A N E Y M A T A

  ...

  !

  1 2

  3 4

  5 6

 • 26

  1. . !

  ) , , , ,

  ) , , ,

  2. .

  , , ,

  ........................................................................ ........................................................................

 • 27

  3. ;

  ....................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................

  .........................................................................................

  ........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................

  .......................................................................................

  .....................................................................................

  ........................................................................................................................................

  ...................................................................................................................

  ...........................................................................................................

  ...............................................................................................................

  ........................................................................ ........................................................................

 • 28

  4.

  ) - ...........................................

  - , . . ........................................... ;

  - , . ........................................... ;

  - . ...........................................

  ) - ...........................................

  - . ..................................................................................... ;

  - ........................................................................ . ...................................................... ;

  - , . ....................................................... .

  5. .

  6. .

  1. , ........................................ (/ ).

  2. ........................................ ( / ).

  3. , ...................................................................

  ........................................ ( / ).

  4. ........................................ ( /).

  5. . - ........................................ (! / !).

  6. ........................................ ( / ) - .

  7. ........................................ ( / ).

  8. ........................................ ( / ).

 • 29

  2. ................................................................30 - 31

  .....................................................................32

  ........................................................................................................33

  .......................................................................34

  .........................................35

  ...................................................................................................36

  .......................................................................37 40

  ..............................................................................................41 - 46

 • 30

  1

 • 31

 • 32

  1

  ;

  ;

  ;

  ;

  ;

 • 33

  1 2

  3 4

  5 6

  (18 30 )

  (31 60 )

  (6 12 )

  (70 - ... )

  (13 17 )

  /

 • 34

  1

  2

  3

  /

  /

  /

  /

  /

 • 35

  1 2 3

  4 5

  6 7

  /

  8

 • 36

  1 2

  3 4

  5 6

  7 8

 • 37

  1 2 3

  4 5 6

  7 8 9

  10 11 12

  /

 • 38

  1 2

  3 4

  5

  /

  /

 • 39

  1 2

  3 4

  5 6

  /

 • 40

  1 2

  3 4

  5 6

  7

  /

  /

 • 41

  1.

 • 42

  2. .

  A B

  ;

  ; / ;

  / ;

  ;

  ;

  3. . . .

  .. / / .......................................................................... , ......................................................... , ................................... , ....................................... . / -.

  4.

  1. .......................................... = ..........................................

  2. .......................................... = ..........................................

  3. .......................................... = ..........................................

  4. .......................................... = ..........................................

  5. .......................................... = ..........................................

  6. .......................................... = ..........................................

 • 5.

  6.

  , , , , , , , ,

  , , , , , ,

  43

  . ...................................................................................................................

  ........................................................................................................................

  ........................................................................................................................

  ........................................................................................................................

  ........................................................................................................................

  . ...................................................................................................................

  ........................................................................................................................

  ........................................................................................................................

  ........................................................................................................................

  ........................................................................................................................

  ........................................................................................................................

 • 44

  7. .

  , , , , , , , ,

  , ,

  1. ...................................................................................................................................

  2. ....................................................................................

  3. .........................................................................................................................................

  4. ....................................................................................................................................................

  5. .........................................................................................................................................

  6. ......................................................................................................................................

  7. ......................................................................................................

  8. .............................................................

  9. ..................................................................................................

  10. , .................................................................................................

  11. .......................................................................................................

  8.

 • 45

  9. . . . .

  /-, ...............................................................................................................................................

  /-, ....................................................................................................................................................

  /-, .................................................................................................................................................

  /-, ..................................................................................................................................................

  /-, ...........................................................................................................................................................

  /-, .........................................................................................................................................

  10. ;

  ...................................................................... ......................................................................

  ...................................................................... ......................................................................

 • 46

  11.

  : . , . .

  : , . , - .

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  ,

 • H

  47

  3. ...................................................................................48 49

  ..................50

  .................................................................51

  .......................................................52

  ...............................................................................53

  ..............................................................................................54 - 56

 • 48

  /

  1

 • H

  49

  /

  /

 • 50

  /

  1

  2

  3

  4

 • H

  51

  1 2

  3 4

 • 52

  1

  2

  3

  /

 • H

  53

  /

  /

  1 2

  3 4

 • 54

  1. .

  , , , , ,

  , , , ,

  , , ,

  2. .

  1. ...........................................................................................................................................................

  ) , )

  ) , )

  2. ........................................................................................................................................................

  ) ) .

  ) , )

  3. , ..............................................................................................

  ) , )

  ) , )

  .....................

  .....................

  .....................

  .....................

  .....................

  .....................

  .....................

  .....................

  ..................... ..................... .....................

  .....................

  .....................

 • H

  55

  4. .................................................................................................

  ) , )

  ) , )

  3. ;

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  4. .

 • 56

  5.

  : :

  1. 8.

  2. 9.

  3. 10.

  4. 11.

  5. 12. ....................

  6. 13.

  7. ..... 14.

  6.

 • 57

  4. ........................................................................58 59

  : , ................................................60

  : , ............................................61

  : , ...................................62

  ......................................................63

  , ...............................................................64

  / CAF, .............................65

  , .........................66

  ...............................................................................67

  ..............................................................................................68 - 72

 • 58

  1

 • 59

 • 60

  1

  2

 • 61

  /

  1

  2

 • 62

  1

  2

 • 63

  1

 • 64

  1

  2

 • 65

  C A F ,

  -

  1

  2

 • 66

  /

  1 2 3

  4 5 6

  7 8 9

  10 11 12

 • 67

  /

  /

  1 2 3

  4 5 6

  7 8 9

  10 11 12

 • 68

  1. a .

  , , , , , , ,

  , , , , ,

  2.

  , , ,

  ,

  1. . .................................................................................. .

  2. , .................................................................................. .

  3. .................................................................................. .

  4. .................................. . .

  5. .................................................................................. .

  .......................

  .......................

  .......................

  .......................

  ....................... ....................... .......................

  ..............................................

  .......................

  .......................

  .......................

  .......................

 • 69

  3. .

  A

  4. . ,

  .

  1. : , , , , ,

  2. : , , , , ,

  3. : , , , , ,

  4. : , , , , ,

  5. : , , , , , ,

 • 70

  5. .

  ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ....,

  ...., ...., ...., ...., ...., ...., ....,

  ...., ...., ...., .........

  6. .

  1. .............................................

  2. - .............................................

  3. .............................................

  4. , .............................................

  5. .............................................

  7. ;

  1. ........... ........... ...........

  2. ........... ........... ........... ........... ........... ...........

  3. ........... ........... ...........

  4. ........... ........... ........... ...........

  5. ........... ........... ...........

  6. ........... ........... ........... ........... ...........

  7. ........... ........... ........... ........... ...........

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

  5. .

  6. .

  7. .

 • 71

  8.

  9.

  . . ,

  ............................ ............................ ............................

  ............................ . , .

  ............................ . -

  . ............................ , ............................,

  ............................ ... !

  10.

  1. ....................................... 5. ................................

  2. ....................................... 6. .......................................

  3. ....................................... 7. .......................................

  4. ....................................... 8. .......................................

  ......................................... ......................................... .........................................

  ......................................... ......................................... .........................................

 • 72

  11. , .

  1. .

  ..............................................................................................................................................................................................

  2. .

  ..............................................................................................................................................................................................

  3. .

  ..............................................................................................................................................................................................

  4. , -

  .

  ..............................................................................................................................................................................................

  5. .

  ..............................................................................................................................................................................................

  12.

  : / / -

  / / / / . -

  .

  . , -

  . -

  .

 • 73

  5. ..............................................74 - 75

  : .......................................................76

  : .....................................................77

  : , .........................78

  ..............................................................................................79

  ..........................................................................................80

  ...................................................81

  ...................................................................................................82

  ............................................................83

  , ...............................................................84

  ..............................................................................................85

  ...............................................................................86

  .............................................................................................87 92

 • 74

  1

 • 75

 • 76

  :

  1

  2 3

  4 5

 • 77

  :

  /

  /

  1

  2 3

  4 5

 • 78

  :

  1

  2 3

  4 5

 • 79

  2 3 4

  5 6 7

  1

 • 80

  /

  1

  2 3

  4 5

 • 81

  1

  2 3

  4 5

 • 82

  1

  2 3

  4 5

 • 83

  1 2

  3 4

  5 6

 • 84

  S M

  L

  XL

  40 47

  36 41

  22 35

  1 2

  3 4

  5 6

 • 85

  1

 • 86

  / / /

  1 2

  3 4

  5 6

 • 87

  1. ! .

  , , , , ,

  , , , ,

  , , , ,

  2. ! .

  , , , , , , ,

  , , -, , , , ,

  ....................

  ....................

  ....................

  .................... ....................

  ....................

  ....................

  ........................................ ....................

 • 88

  3. .

  1. ............

  2. ...... ......, .

  3. ...... ............ .

  4. ....... .......

  5. ............ .......

  6. ...... , ...... .

  7. ...... ...... .

  8. ...... . ......, ......, , .

  9. ...... ...... .

  10. ...... ......

  4. .

 • 89

  5.

  6.

  7. ; ...

  , , , , ,

  , , ,

  : .......................................................................................................................................................

  : ....................................................................................................................................................

 • 90

  8. ;

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9. .

  10. .

  .....................

  ..................... ..................... .....................

  ..........................................

 • 91

  ......................

  ............................................ ...................... ......................

  ......................

  ...................... ......................

  ..................................................................

 • 92

  11.

  : :

  1. 5.

  2. 6. ,

  3. 7.

  4. 8.

 • 93

  6. ...................................................................................94 95

  .............................................................96

  ...............................................................................................97

  ............................................98 - 100

  .......................................................................101 102

  .......................................................................103

  ........................................................................104

  .....................................................................................105

  .......................................................................106 - 107

  ...........................................................................108

  , ..................................................................109

  .......................................................110 114

  ............................................................................................115 120

 • 94

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  1

 • 95

  /

  /

  /

 • 96

  1 2

  4 5

  3

 • 97

  1 2

  3

  4 5

 • 98

  3 4

  5 6

  7 8

  1 2

  /

  /

 • 99

  1 2

  3 4

  5 6

  /

  /

  -

 • 100

  1 2

  3 4

  6

  5

  7

  /

  /

 • 101

  1 2

  3 4

  /

  65

 • 102

  1 2

  3 4

  5 6

  7 8

  /

  /

 • 103

  1 2

  3 4

  5 6

  7 8

  /

  /

 • 104

  1 2

  3 4

  5

  7

  6

  ( )

  / ( )

  /

  ( , )

  ( )

  ( ) ( )

  /

 • 105

  1

  2 3 4

  5 6 7

  /

 • 106

  /

  1

 • 107

  /

 • 108

  1 2

  3 4

  5 6

  7 8

 • 109

  1

  2

  /

  /

 • 110

  1 2

  4 5

  3

  /

  /

  /

 • 111

  1 2

  3 4

  5 6

  /

  / /

  /

 • 112

  1

  2

  /

 • 113

  1

  2

 • 114

  1 2

  4 5

  3

  /

  /

 • 115

  1.

  , , , , ,

  , , , , ,

  , , , , ,

  .................................

  .................................

  .................................

  .................................

  .................................

  .................................

  .................................

  .................................

  .................................

  .................................

  .................................

  .................................

  .................................

  .................................

 • 116

  2.

  , , , , , ,

  , , , ,

  , , , , ,

  3.

  1. ................................................... = ...................................................

  2. ................................................... = ...................................................

  3. ................................................... = ...................................................

  4. ................................................... = ...................................................

  5. ................................................... = ...................................................

  6. ................................................... = ...................................................

  7. ................................................... = ...................................................

  8. ................................................... = ...................................................

  9. ................................................... = ...................................................

  10. ................................................... = ...................................................

 • 117

  4.

  1. ........................................... .

  2. .......................................... .

  3. ......................................... .

  4. ........................................ .

  5. .......................................... .

  4. ;

  , , , ,

  , , ,

  .................................................................... ....................................................................

  .................................................................... ....................................................................

  .................................................................... ....................................................................

 • 118

  5.

  6. .

  , , , , , ,

  , , , , , ,

  , , , ,

  .................................................................... ....................................................................

 • 119

  8. . . , , .

  :

  : / ;

  1. : .

  : ...................................................................................... ;

  2. :

  : ...................................................................................... ;

  3. :

  : ................................................................................................

  4. :

  : .....................................................................................

  5. :

  : .....................................................................................

  6. :

  : ................................................................................................

  9.

 • 120

  10.

  ) : .

  : ............................................................................................

  ) : .

  : ........................................................................................... ;

  ) : .

  : ...................................................................................... ;

  ) : . .

  : ........................................................................................... ;

  ) .

  ............................................................................................................... ;

  ) : .

  : ..............................................................................................................

  ) : .

  : ...................................................................................... ;

  ) : .

  : ...........................................................................

  ) .

  ..................................................................................................................................

  ) : .

  : .................................................................................

  ) : . .

  : .................................................................................. ;

 • HK

  ATO

  IKIA

  121

  7. , .............................................122 123

  ....................................................................................124

  ...............................................................................125

  .......................................................................126 - 127

  .......................................................................................................128

  / ............................................................129

  ................................................................................................130

  ..........................................................................................131

  / ................................132

  ........................................................................133

  ........................................................................134

  ..............................................................................135

  , ................................................................136

  ................................................................137

  ...................................................138 139

  .........................................................................................140 - 144

 • 122

  1

 • HK

  ATO

  IKIA

  123

  / /

 • 124

  /

  /

  1 2

  3

  5

  4

 • HK

  ATO

  IKIA

  125

  /

  /

  /

  1 2

  3 4

  5 6

  7 8

 • 126

  /

  /

  1

 • HK

  ATO

  IKIA

  127

  /

  1 2

  3 4

  5 6

 • 128

  /

  /

  1

  2 3 4

 • HK

  ATO

  IKIA

  129

  1

  2 3 4

  5 6 7

 • 130

  1

  2 3 4

  5 6 7

 • HK

  ATO

  IKIA

  131

  /

  /

  1

  2 3 4

  5 6 7

 • 132

  1

  2 3 4

  5 6 7

 • HK

  ATO

  IKIA

  133

  /

  1

  2 3 4

  5 6 7

 • 134

  /

  1

 • HK

  ATO

  IKIA

  135

  1 2 3

  4 5 6

  7 8 9

  10 11 12

 • 136

  /

  1

  2 3 4

  5 6 7

 • HK

  ATO

  IKIA

  137

  1 2 3

  4 5 6

  7 8 9

  10 11

 • 138

  1 2

  3 4

 • HK

  ATO

  IKIA

  139

  1 2

  3 4

 • 140

  1.

  , , , , ,

  , , , , ,

  , , , ,

  2. .

  1. ................................. ................................. .

  2. ................................. .

  3. ................................. .

  4. .................................

  5. ................................. .

  6. ................................. .

  7. ................................. .

  8. ................................. .

  9. , ................................. .

  10. , ................................. ................................. .

  11. ................................., .

  12. ................................. .

  13. .................................

 • HK

  ATO

  IKIA

  141

  3. .

  1. .

  2. .

  3. .

  4. . .

  5. .

  6. / .

  7. .

  4. .

  5. .

  1. , , ,

  2. , , ,

  3. , , ,

  4. , , ,

  5. , , ,

  6. , , ,

  7. , , ,

  8. , , ,

  9. , , ,

  10. , , ,

 • 142

  6. ;

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

  5. .

  6. .

  7. .

  8. .

  9. .

  10. .

 • HK

  ATO

  IKIA

  143

  7.

  1. ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........

  2. ........... ........... ........... ........... ........... ...........

  3. ........... ........... ........... ...........

  4. ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........

  5. ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........

  6. ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........

  7. ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........

  8. ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........

  9. ........... ........... ........... ........... ........... ...........

  10. ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........

  11. ........... ........... ........... ........... ........... ...........

  12. ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........

  1. .

  2. .

  3. .

  4.

  5. .

  6.

  7. .

  8.

  9. ............................ , .

  10.

  11. .

  12.

 • 144

  8.

  - ...................................

  - ...................................

  - ...................................

  - ...................................

  - ...................................

  - ...................................

  - ...................................

  - - ...................................

  - ...................................

  - ...................................

  - ...................................

  - ...................................

  - ...................................

  9.

  .

  .

 • 145

  8. ...........................................................................................146 - 152

  .................................................................................153 - 157

  ................................................................................158 159

  ........................................................................................160

  .........................................................................................161 - 165

 • 146

  1

 • 147

 • 148

  1

  2 3

  / /

 • 149

  1

  2

  / /

  /

  /

 • 150

  1

  2 3

  /

 • 151

  1

  2 3

  /

  /

 • 152

  1

  2

  /

  /

  /

 • 153

  1

  2

  ( )

  ( )

  /

  /

 • 154

  1 ( )

  /

  /

 • 155

  1

  2 3

 • 156

  1

  2 3

  /

  /

  -

 • 157

  1

  2 3

  4 5

  /

  /

  -

  /

  /

  /

 • 158

  1

  2

  3 4

 • 159

  1

  2

  /

  /

  /

 • 160

  1

  2

  /

 • 161

  1.

  , ,

  ,

  ,

  2.

  1. ..................................................................................................................

  ) , )

  ) , )

  2. ............................................................................................................................

  ) , )

  ) , )

  3. ...................................................................................

  ) , )

  ) , )

  ................................

  ................................

  ................................................................................................

  ................................

 • 162

  4. ..................................................................................................................

  ) , )

  ) , )

  5. ........................................................................................................

  ) , )

  ) , )

  6. ...............................................................................................................................

  ) , )

  ) , )

  7. ....................................................................................................................................................

  ) , )

  ) , )

  8. .............................................................................................................

  ) , )

  ) , )

  3.

  , , , ,

  , , , , ,

  , , ,

 • 163

  4. ;

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  5. .

  1. ................ ........ .

  2. ................ ........ .

  3. ........ ........ ........ .

  4. ................ .........

  5. ........ ................ .

  6. ........ ........ ........ ........

  7. ........

  8. ........ ........ ................

  6.

  ,

  EXPRESS

 • 164

  7.

  1.

  ..............................................................................................................................................................................................

  2.

  ..............................................................................................................................................................................................

  3.

  ..............................................................................................................................................................................................

  4.

  ..............................................................................................................................................................................................

  5. .

  ..............................................................................................................................................................................................

  6.

  ..............................................................................................................................................................................................

  8.

  ......................................... ......................................... . .............................

  ......................................... . ..............................

  ......................................... . .........................................,

  ......................................... ......................................... .

  ......................................... . , .........................................

  ......................................... . .........................................

  ......................................... .

 • 165

  9.

  10.

  1. , .

  ....................................................................................................................................................................................

  2.

  ....................................................................................................................................................................................

  3. . .

  ....................................................................................................................................................................................

  4. -

  , .

  ....................................................................................................................................................................................

  : , , ..

 • TO

  X

  PIO

  167

  9. T .......................................................................................168 170

  ............................................................171

  ..........................................................172

  ............................................................173 174

  , ................175 176

  ...........................................................................................177 - 179

 • 168

  T O X P I O

  1

 • TO

  X

  PIO

  169

  T O X P I O

  /

 • 170

  1

 • TO

  X

  PIO

  171

  1 2

  3 4

  5 6

  / /

  O

  /

 • 172

  1 2

  3

  /

 • TO

  X

  PIO

  173

  1

  2 3

  4 5

  ( )

  ( ) ( )

 • 174

  1 2

  3 4

  5 6

  /

  ( )

  ( )

  /

  /

 • TO

  X

  PIO

  175

  1

  2 3

  4 5

  /

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )

  !

  !

  !

  /

  !

 • 176

  1 2

  3 4

  5 6

  -!

  !

  !

  -!

 • 177

  TO

  X

  PIO

  1. .

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  2.

  1. . .

  2. .

  3. . .

  4. . .

  5. . .

  6. - . 1000

  .

  7. . .

  8. . .

  9. .

 • 178

  3.

  1. ............ ............ ............

  2. ............ ............ ............ ............

  3. ............ ............ ............

  4. ............ ............ ............ ............ ............

  5. ............ ............ ............ ............ ............ ............

  6. ............ ............ ............

  7. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............

  8. ............ ............ ............ ............ ............ ............

  9. ............ ............ ............ ............ ............ ............

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

  5. .

  6. .

  7. .

  8. .

  9. .

  4.

  1. ..................................... .

  2. ..................................... .

  3. ..................................... .

  4. , ..................................... .

  5. .................................. .

  6. ..................................... .

  7. ..................................... ..................................... .

  8. ..................................... .

  9. ..................................... , .

 • TO

  X

  PIO

  179

  5. , .

  6.

  =

  = ....................................

  = ....................................

  = ....................................

  = ....................................

  = ....................................

  = ....................................

  = ....................................

  7.

  : . .. . . - . ;

  -

 • 181

  10. .............................................................................182 183

  ...........................................184 187

  .........................................................188 191

  .....................................................................192

  ..............................192

  ................................................................................193

  ..........................................................................194

  / ..........................................195

  .............................................................................................196

  ...........................................................................................197

  ..............................................................................198

  ..............................................................................................199

  ..............................................................200

  .........................................................201

  .....................................................................202 203

  .........................................................................................204 - 208

 • 182

  1

 • 183

  /

 • 184

  1

 • 185

 • 186

  1

  2 3

  4 5

 • 187

  3 4

  5

  1

  6

  2

 • 188

  1

  /

 • 189

  /

  /

 • /

  190

  2

  3 4

  1

 • 191

  1

  3 4

  5 6

  7

  2

  /

 • 192

  1

  2

  /

  /

 • 193

  2

  6

  /

  1

  3

  4

  5

  7

 • 194

  1

  /

 • 195

  1 2

  3 4

  5 6

  /

  /

 • 196

  1

  2 3 4

  5 6 7

  /

 • 197

  1 2 3

  4 5 6

  7 8 9

  10 11 12

  /

  /

 • 198

  1

  /

  /

 • 199

  T O P O M O

  1 2

  3 4

  5 6

  7 8 9

  /

 • 200

  T A H M A T A T H T P O X A I A

  1

  !

  !

 • 201

  T A M E P H T O Y A Y T O K I N H T O Y

  1

  /

  /

 • 202

  T A Y T Y X H M A T A

  1

  2

  /

 • 203

  T A Y T Y X H M A T A

  1

  2

 • 204

  1. .

  , , , , , , ,

  , , , , , ,

  , , , , , ,

  , , , ,

  2. ;

  1. .

  2. , .

  3. .

  4.

  5. .

  6. .

  7. .

  8.

  9.

  10. .

 • 205

  3. .

  , , , , ,

  , , , , , ,

  , , , , , ,

  , , , , .

 • 206

  4. .

  5. .

  1. ................................................ ( / ) .

  2. ................................................ ( / ) - .

  3. ................................................ ( / ) - .

  .............................................

  .............................................

  .............................................

  .............................................

  .............................................

  .............................................

  .............................................

  .............................................

  .............................................

  .............................................

  .............................................

 • 207

  4. ................................................ ( / ) -.

  5. ................................................ ( / ).

  6. ................................................ ( / ) .

  7. ................................................ ( / ) .

  8. , ................................................ ( / ) .

  9. ................................................ ( - / ).

  10. ................................................ ( / ).

  11. ................................................ ( / ).

  6.

  1. ............ ............ ............ ............ ............

  2. ............ ............ ............ ............ ............

  3. ............ ............ ............

  4. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............

  5. ............ ............ ............ ............ ............ ............

  6. ............ ............ ............ ............

  7. ............ ............ ............

  8. ............ ............ ............ ............

  9. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............

  10. ............ ............ ............ ............ ............

  1. ................................................

  2.

  3. .

  4. .

  5 ................................................ .

  6. .

  7. ................

  8. , .

  9. ( )

  10.

 • 208

  7. .

  8.

  9. .

  ............................

  ............................

  ............................ ............................

  ............................

  ............................

  ............................

 • 209

  11. .........................................................................210 - 211

  ...........................................................212

  .........................................................................212

  .....................................................................213

  H ...........................................................................................................214

  .....................................................................................................215

  .............................................................216

  , ...............................................................217 - 219

  ..............................................................................219

  .........................................................................................220 222

 • 210

  1

 • 211

  /

  :

  (4)

  (12)

  (365)

 • 212

  O

  (12)

  1

  2

 • 213

  (365)

  (3) (30)

  (7) (24)

  1

  2

  3

  4

 • 214

  ;

  /

  1

  2 3 4

  5 6 7

 • 215

  .. : /

  .. : /

  1 2

  3 4

  5 6

 • 216

  1

  2 3

  4 5

 • 217

  / /

  /

  /

  1 2

  3 4

  5 6

 • 218

  1 2

  3 4

  5

 • 219

  25 1821

  28 1940

  1 2

  3

  5

  6

  4

 • 220

  1.

  1. , , ,

  2. , , ,

  3. , , ,

  4. , , ,

  5. , , ,

  6. , , , -

  7. , , ,

  8. , , ,

  9. , , ,

  10. , , ,

  2. .

  1. .....................................................................................................................................................................

  ) )

  ) )

  2. .....................................................................................................................................

  ) )

  ) )

  3. , ............................................................................................................................................................................................

  ) )

  ) )

  4. ...................................................................................................................................

  ) )

  ) )

  5. 6 ...............................................................................................................................

  ) )

  ) )

  6. 10:00 .., .................................................... .

  ) )

  ) )

 • 221

  3. .

  1. ..........................................................................................

  2. ..........................................................................................

  3. ..........................................................................................

  4. ..........................................................................................

  5. ..........................................................................................

  6. ..........................................................................................

  7. ..........................................................................................

  8. ..........................................................................................

  9. ..........................................................................................

 • 222

  4.

  1. ........... ........... ........... ........... ...........

  2. ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........

  3. ........... ........... ...........

  4. ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........

  5. ........... ........... ........... ........... ...........

  6. ........... ........... ........... ........... ........... ...........

  7. ........... ........... ........... ........... ........... ...........

  8. ........... ........... ........... ........... ...........

  1. 25 . 5. , ............................ .

  2. 14 . 6. ............................ .

  3. . 7. .

  4. 10 8.

  5. .

  , , , , ,

  , , , ,

  , ,

 • 223

  12. ..............................................224 - 225

  ; ............................................................................226 - 227

  ......................................................228- 229

  .........................................................................................230 232

 • 224

  I

  : ,

  : ,

  ,

  : ,

  ,

  1

 • 225

  /

  ,

  :

  ,

  :

  :

  /

 • 226

  ;

  1 2

  3 4

  5 6

  7 8

 • 227

  ;

  1 2

  3 4

  5 6

  7 8

 • 228

  ...

  /

  16 25

  1 2

  3 4

  5 6

 • 229

  /

  /

  /

  1 2

  3 4

  5 6

 • 230

  1. .

  1. ...........................................................................................................

  ) ) )

  2. ........................................................................................................................

  ) ) )

  3. ......................................................................................................................

  ) ) )

  4. ......................................................................................................................

  ) ) )

  5. ........................................................................................................................................................

  ) ) )

  6. .............................................................................................................................

  ) ) )

  7. .......................................................................................................................................

  ) ) )

  2. .

  1. 40 . ............................................ .

  2. ............................................ , .

  3. - , ............................................ !

  4. ............................................ ............................................ .

  5. - , . , ............................................ .

 • 231

  6. , , ............................................ .

  7. - , ............................................ . !

  8. - ............................................ . !

  9. - , ............................................ ! -.

  10. , ............................................ !

  3. .

  , , , ,

  , , , , ,

  ................................................ ................................................

  08:00 ................................................ :

  , ................................................ ................................................

  . ................................................

  ................................................ . ................................................

  ................................................ ................................................ .

  4.

  ......................................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................................................

 • 232

  5.

  1. ............. ............. .............

  2. ............. ............. ............. ............. ............. .............

  3. ............. ............. ............. ............. ............. .............

  4. ............. ............. ............. ............. ............. .............

  5. ............. ............. ............. ............. ............. .............

  6. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

  7. ............. ............. ............. ............. ............. .............

  8. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

  1.

  2. , ..........................................................

  3. ..................................................................

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  6. .

 • 233

  13. .................................................................................234 235

  , ...................236

  ....................................................237

  ..........................................................238

  .........................................................................................................240

  ..................................................241

  ............................................................................242 - 246

  .............................................................................247

  ...........................................................................................248 -252

 • 234

  1

 • 235

  /

 • 236

  : 6 11

  1

  2

 • 237

  : 12 15

  : 15 18

  ... ( ) : 15 18

  1

  2

  3

 • 238

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )

  1

  2

 • 239

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )

  1

  2

 • 240

  /

  1

  2

 • 241

  /

  /

  1 2

  3 4

  5 6

  7 8

 • 242

  /

  1 2

  3 4

  /

 • 243

  1

  2

 • 244

  1

  2

 • 245

  /

  /

  1

 • 246

  H

  . H , , , , , , .

  ! E .

  (...) , , ...

  K ( )

  H

  X , .K .

  X . , !

  B X

  {

  ,

  !

  ...

  {

  1

  2

  .

 • 247

  / /

  /

  1 2

  3 4

  5 6

 • 248

  1. . ! .

  , , , , ,

  , , , ,

  , , ,

  , , ,

  2. ;

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6. 6 11

  7.

  8. 4

  9.

  10.

  .........................

  .........................

  .........................

  ......................... ......................... .........................

  .........................

  .........................

  .........................

  ...........................................................................

 • 3. . ,

  .

  1. : , , , , ,

  2. : , , , , ,

  3. : , , , ,

  4. : , , , , , ,

  5. : , , , ,

  4. . .

  1. .................. .......

  2. ............. .............

  3. ...... .......

  4. ...... ............ ...... .......

  5. ............

  6. ...... ............

  7. ............ ...... .

  8. ...... ............. , -

  .......

  249

 • 250

  5.

  6. .

  1. .......... .......... ..........

  2. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

  3. .......... .......... .......... .......... .......... ..........

  4. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

  5. .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

  6. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

  7. .......... .......... .......... .......... .......... ..........

  8. .......... .......... .......... .......... ..........

  1.

  2. ,

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  ,

 • 251

  7.

  8. .

  , , ......................... . ......................... ......................... , ......................... ........................., ......................... , ......................... ......................... . . : ......................... , ......................... , ......................... , ......................... ......................... . , ......................... ......................... . . ......................... .

  9. . ;

  1. , , . . .

  ..............................................................................................................................................................

  2. .

  ..............................................................................................................................................................

  3. !

  ..............................................................................................................................................................

  4. , !

  ..............................................................................................................................................................

 • 252

  10.

  .

  , , , , , ,

  , , , , ,

  , ,

  : , , (.. , , ,, , .), - . . - .

  :

 • 253

  14. .....................................................................254 255

  ..............................................................................................256

  .................................................257 258

  ...................................................259

  ....................................................................260

  ..................................................261

  ...............................................................262

  ............................................................263

  ..........................................264

  .....................................265 266

  ..................................................................267

  ........................................................268

  ..........................................269 - 270

  .........................................................271

  ......................................................272

  ....................................273 - 277

  , ......................278 - 280

  ....................................................281

  ...............................................282

  ..........................................................283

  ............................................................................284 - 285

  ............................................................286

  ........................................................287

  ...................................................................288 289

  .........................................................................................290 - 296

 • 254

  1

 • 255

 • 256

  1

  2

 • 257

  1 2

  3 4

  5 6

  ! words and

  pictures

 • 258

  1 2

  3 4

 • 259

  1 2

  3 4

 • 260

  1 2

  3 4

  5 6

  / /

  /

 • 261

  1

  2

 • 262

  1 2

  3 4

 • 263

  1 2

  3 4

 • 264

  1

  2 3

  4

  /

  - /

  /

 • 265

  1 2

  3 4

  5 6

 • 266

  1 2

  3 4

  5 6

 • 267

  1

  2 3

  /

  /

 • 268

  1 2

  3 4

  5 6

 • 269

  1 2

  3 4

  5 6

  /

  /

 • 270

  1

  2

  /

  /

 • 271

  1 2

  3 4

  5 6

  7 8

  /

 • 272

  1 2

  3

  /

 • 273

  1

  2

 • 274

  1 2

  3 4

  5 6

  7 8

  /

  /

  /

  /

  /

  /

 • 275

  1 2

  3 4

  5 6

  7 8

  /

 • 276

  1 2

  3 4

  5 6

  7 8

  /

  /

 • 277

  1 2

  3 4

  5 6

 • 278

  1 2

  3 4

  5 6

  /

 • 279

  1 2

  3 4

  5 6

 • 280

  1

  2

 • 281

  2 3

  4 5

  1 /

  /

  /

 • 282

  1 2

  3

  /

 • 283

  1 2

  3 4

 • 284

  1

  2

  /

  /

 • 285

  1

  2

  /

 • 286

  1 2

  3 4

  5 6

  /

  /

 • 287

  1

  2

 • 288

  1 2

  3 4

  5 6

  ( ....)

  ;

  !

  , !

  - - -

 • 289

  1 2

  3 4

  5 6

  !

  !

  !

 • 290

  1.

  , , , , ,

  , , , , ,

  , , , , ,

  , , , ,

  2.

  1. ......................................................................................................................................

  ) , )

  ) , )

  2. ....................................................................................................................

  ) , )

  ) , )

  3. ..............................................

  ....................................................................................

  ) , )

  ) , )

  4. ............................................................................................................................

  ) , )

  ) , )

 • 291

  5. , ................................................................................................................

  ) , )

  ) , )

  6. .........................................................................................................

  ) , )

  ) , )

  7. ..........................................................................................................................................

  ) , )

  ) , )

  8. ..................................................................................................................................

  ) , )

  ) , )

  3.

 • 292

  4. . ! .

  , , , ,

  , , , , , ,

  , , , , , ,

  , , , ,

  5. .

  1. , , ,

  2. , , ,

  3. , , ,

  4. , , ,

  5. , , ,

  6. , , ,

  7. , , ,

  8. , , ,

  ..........................

  ............................................................

  ..........................

  ..........................

  ..........................

  ....................................................

  ..........................

  ..........................

  ..........................

  ....................................................

 • 293

  6. ; . . .

  1. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............

  2. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............

  3. ............ ............ ............ ............ ............ ............

  4. ............ ............ ............ ............ ............ ............

  5. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............

  6. ............ ............ ............ ............ ............ ............

  7. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............

  8. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............

  9. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............

  10. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............

  11. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............

  12. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............

  13. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

 • 294

  7. . .

  1. ..................

  2. ......... ........