Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... ·...

37
Πειραματική ΄Ερευνα στο μάθημα της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑς 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑς Καθηγητής : κος Β. Σιάφης << Η σημασία του υλικού συσκευασίας στην συντήρηση των φρούτων (φραουλών) >> Κουντούρης Γιώργος Γ ΄1

Transcript of Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... ·...

Page 1: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

Πειραματική ΄Ερευνα στο μάθημα της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑς

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑς

Καθηγητής : κος Β. Σιάφης

<< Η σημασία του υλικού συσκευασίαςστην συντήρηση των φρούτων

(φραουλών) >>

Κουντούρης Γιώργος

Γ ΄1

Page 2: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

2016-17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ..........................................................σελ. 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ...........σελ. 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

2.1 Περιγραφή του προβλήματος .................................σελ. 3

2.2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας .......................σελ. 4

2.3 Περιγραφή των κοινωνικών αναγκών που εξυπηρετεί η έρευνα .....................σελ. 5

2.4 Διαμόρφωση της υπόθεσης της έρευνας ..................σελ. 6

2.5 Ανάλυση των παραμέτρων που θεωρήθηκαν ότι δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας ..............σελ. 7

2.6 Περιγραφή των ορίων - περιορισμών της έρευνας....σελ.8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ / ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

3.1 Ιστορική αναδρομή ................................σελ. 9

3.2 Ορισμοί εννοιών ................................σελ. 13

3.3 Πίνακες / Σχεδιαγράμματα / φωτογραφίες σχετικές με την έρευνα ................................σελ. 17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ Η/ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Ερευνητικό Μέρος

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Διάγραμμα και περιγραφή της διαδικασίας που

ακολουθήθηκε Παρουσίαση δεδομένων Ανάλυση αποτελεσμάτων ( ποσοτική / ποιοτική )

Πειραματικό Μέρος

2

Page 3: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

4.1 Σχεδιασμός πειραματικής διάταξης ....................σελ. 20

4.2 Διάγραμμα διαδικασίας του πειράματος ................σελ. 22

4.3 Εκτέλεση και φωτογραφίες του πειράματος ...........σελ. 23

4.4 Κατάλογος υλικών, συσκευών, μηχανών, εργαλείων του πειράματος και εκτίμηση του κόστους της έρευνας...σελ.27

4.5 Παρουσίαση δεδομένων - μετρήσεων .....................σελ. 28

4.6 Ανάλυση αποτελεσμάτων ......................σελ. 30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ......................σελ. 31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ................ σελ. 32

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ .................σελ. 33

3

Page 4: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του κου Β. Σιάφη και εντάσσεται στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας Γ΄ Γυμνασίου.

Στην Εισαγωγή περιγράφεται το πρόβλημα, αναφέρεται ο σκοπός και οι κοινωνικές ανάγκες που εξυπηρετεί η υπόθεση, οι παράμετροι, τα όρια και γενικότερα όλη η μορφή της έρευνας.

Το Θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει την ιστορική αναδρομή, τους ορισμούς που εμπεριέχονται στην έρευνα καθώς και πίνακες/σχεδιαγράμματα/φωτογραφίες σχετικές με την έρευνα.

Στο Ερευνητικό μέρος περιέχονται οι ιδέες, ο όλος σχεδιασμός της πειραματικής διαδικασίας μαζί με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και η ανάλυση των αποτελεσμάτων του πειράματος.

Το συμπέρασμα είναι ότι ο τρόπος και το υλικό συσκευασίας των φρούτων ( φραουλών ) επιδρά στο χρονικό διάστημα και την ποιότητα συντήρησής τους.

1

Page 5: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ε ΒΔΟ ΜΑ Δ Ε Σ

1 2 3 4 5 6

1 ΕΚΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

2 ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

7 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

8 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

2

Page 6: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

2.1 Περιγραφή του προβλήματος

Η έρευνα είναι πειραματική. Η συντήρηση τροφίμων μέσα στο σπίτι ήταν ένα πρόβλημα που αποτέλεσε έμπνευση και αφορμή γιατην πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας. Συνεπώς, το είδος της είναι κοινωνικό.

Στην έρευνα αυτή μελετώ το χρόνο διατήρησης και συντήρησης των φραουλών, δηλαδή το χρόνο μέχρι οι φράουλες να εμφανίσουν τα πρώτα σημάδια αλλοίωσης ανάλογα με τις διαφορετικές συσκευασίες στις οποίες θα τοποθετηθούν

α) σακουλάκι τροποποιημένης ατμόσφαιρας ( MAP)

β) πλαστικό κουπάκι πολυαιθυλενίου ( PET )

γ) δοχείο ΕΞΥΠΝΗΣ Ψύξης Tupperware

2.2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας

3

Page 7: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

Ο σκοπός της έρευνας είναι διπλός:

μας ενδιαφέρει να κατανοήσουμε σε ποια συσκευασία θα μπορέσει να διατηρηθεί καλύτερα ένα προϊόν καθημερινής χρήσης

μας ενδιαφέρει να δούμε σε ποιες αλλοιώσεις υπόκεινται οι φράουλες κατά τη συντήρησή τους

Ο σκοπός, λοιπόν, είναι να εξεταστούν και να διαβαθμιστούν διαφορετικά είδη /υλικά συσκευασίας ως προς την προστασία και καλύτερη συντήρηση που προσφέρουν στη διατήρηση των φρούτων. Μετρήσιμο μέγεθος για την εκτίμηση της συντήρησης είναι το ποσοστό και η ποιότητα των φραουλών.

Ποιός είναι λοιπόν ο καλύτερος τρόπος συσκευασίας για τηνσωστότερη δυνατή συντήρηση των φρούτων στο σπίτι;

2.3 Περιγραφή των κοινωνικών αναγκών που εξυπηρετεί ηέρευνα

4

Page 8: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

Τα φρούτα και λαχανικά αποτελούν ένα σπουδαίο μέρος της δίαιτας του Έλληνα. Υποδεικνύεται ότι οι καταναλωτές θα πρέπει ημερησίως να λαμβάνουν τουλάχιστον 5 σερβιρίσματα φρούτων και λαχανικών. Επομένως, είναι υπευθυνότητα όλων να διασφαλίζουμε ότι τα φρούτα και λαχανικά, όπως και όλα τα τρόφιμα που καταναλώνουμε, είναι ασφαλή και υγιεινά.

Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των προϊόντων είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Η συγκεκριμένη έρευνα έχει σημασία στην αποθήκευση και συντήρηση των φρούτων, καθώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής επιβάλλει τη μεγάλη διάρκεια ζωής στα προϊόντα διατροφής. Όσον αφορά τις φράουλες, έχουν επίσης και μεγάλη διατροφική αξία.

Το αλλοιωμένο φαγητό που αναγκαζόμαστε να πετάξουμε έχει κόστος τόσο οικονομικό όσο και περιβαλλοντικό. Η ενέργεια που καταναλώνεται για να παράξει τα τρόφιμα που αλλοιώνονται είναι περίπου 2%. Η αποσύνθεση των τροφίμων στις χωματερές παράγει μεθάνιο που κρατά 23 φορές περισσότερο το ποσοστό της θερμότητας από το διοξείδιο του άνθρακα. Δεδομένων όλων αυτών, είναι σημαντικό να αγοράζουμε μικρότερες ποσότητες τροφίμων αλλά και να βρούμε πιο αποτελεσματικούς τρόπους συντήρησής τους.

2.4 Διαμόρφωση της υπόθεσης της έρευνας

5

Page 9: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

Ηπροσωπική μουυπόθεση για αυτό το

πείραμα είναι ότιη καλύτερησυσκευασία για ναδιατηρηθούν οι

φράουλες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι το πλαστικόδοχείο με καπάκι, λιγότερο στο πλαστικό κουπάκι ή στο σακουλάκι.

Εάν οι άνθρωποι καταφέρουν να διατηρήσουν τα φρούτα φρέσκαγια μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τότε θα βρουν τον τρόπο να

παρατείνουν το χρόνο ζωής τους.

2.5 Ανάλυση των παραμέτρων που θεωρήθηκαν ότι δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της έρευνας

Οι παράμετροι που θεώρησα ότι δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματατης έρευνας είναι:

α) Ο χώρος μέσα στον οποίο πραγματοποιείται το πείραμα, καθώς και οι συνθήκες περιβάλλοντος

β) Η ποσότητα των φρούτων

6

Page 10: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

γ) Το διαφορετικό σχήμα / μέγεθος της φράουλας

2.6 Περιγραφή των ορίων - περιορισμών της έρευνας

7

Page 11: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Για να μπορέσω να βγάλω αξιόπιστα συμπεράσματα επέλεξα να πραγματοποιήσω το πείραμά μου με τρεις διαφορετικές συσκευασίες :

α) σακουλάκι τροποποιημένης ατμόσφαιρας ( MAP)

β) πλαστικό κουπάκι πολυαιθυλενίου ( PET )

γ) δοχείο ΕΞΥΠΝΗΣ Ψύξης Tupperware

Η διάρκεια του πειράματος ήταν 8 ημέρες

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ανεξάρτητη Μεταβλητή : η συσκευασία

Εξαρτημένη Μεταβλητή : η διατήρηση των φραουλών

Επίπεδο : Μούχλιασμα

Το μετρήσιμο μέγεθος για την εκτίμηση της καλύτερης συντήρησης των φρούτων είναι το ποσοστό των φραουλών που δεν θα αλλοιωθεί η ποιότητά τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ / ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

8

Page 12: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

3.1 Ιστορική Αναδρομή

Φράουλες, φρούτο μεγάλης διατροφικής αξίας με σημαντικά οφέληστην υγεία μας

Αγγειόσπερμο, δικότυλο φυτό η φράουλα ανήκειστην οικογένεια των Ροδοειδών (Rosaceae) με 15 περίπου είδη ιθαγενή τωνβόρειων εύκρατων περιοχών. Κατά πάσα πιθανότητα η καταγωγή της είναι

από τη Χιλή. Ιδιαίτερα γνωστή στην Ελλάδα είναι η ευρωπαϊκή φράουλα πουβρίσκεται και αυτοφυής σε λοφώδεις και δασώδεις και ημιδασώδεις περιοχές.

Ο καρπός της άγριας αυτής φράουλας είναι μικρός, εξαιρετικά γλυκός καινόστιμος. Οι σύγχρονες καλλιέργειες οδήγησαν στο να δημιουργηθεί μία

ποικιλία με μεγάλους καρπούς γνωστή με την ονομασία Φράουλα Ανανάσα.

Οι καλλιεργήσιμες φράουλες προέρχονται από τις μικρές αγριοφράουλες,πολύ μικρά ευωδιαστά φρούτα του δάσους, που φυτρώνουν σε χώρες με

εύκρατο κλίμα και οι οποίες μεταφυτεύθηκαν στους κήπους σχεδόν από τουςρωμαϊκούς χρόνους.

Οι φράουλες ήταν το αγαπημένο φρούτο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ξεκίνησαν να καλλιεργούνται λίγο πριν τη χριστιανική εποχή και τύγχανανιδιαίτερης εκτίμησης από πολλούς αρχαίους Ρωμαίους. Οι γυναίκες στηναρχαία Ρώμη έφτιαχναν μάσκες ομορφιάς χρησιμοποιώντας τις μικρές,

ιδιαίτερα αρωματικές άγριες φράουλες των δασών της Ευρώπης.Το 14o αιώνα, οι Γάλλοι ήταν φανατικοί λάτρεις της φράουλας. Ωστόσο, έπειτα

από 100 χρόνια αρχίζουν να σερβίρονται οι φράουλες συνοδευμένες με

9

Page 13: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

σαντιγί. Η αρχή έγινε στην Αγγλία, σε μια δεξίωση του καρδινάλιου Γούλσι, το1509.

Εμφανίστηκαν στην Ευρώπη, την εποχή του Μεσαίωνα και κατά την περίοδοαυτή είχαν εκτιμηθεί περισσότερο για τις ιατρικές τους ιδιότητες, παρά για τη

μαγειρική τους αξία. Οι καλλιεργήσιμες φράουλες που απολαμβάνουμεσήμερα χρονολογούνται από το 19o αιώνα. Προέρχονται από τις μικρέςκατακόκκινες άγριες φράουλες της Βιρτζίνια, που διασταυρώθηκαν με

μεγαλύτερες κιτρινωπές κωνικές φράουλες από τη Χιλή, τις οποίες έφερε στηΒρετάνη (διοικητική περιοχή της Γαλλίας) ο Γάλλος καπετάνιος Φρεζιέ

(Captain Frezier) το 1712, γι' αυτό και οι φράουλες στα γαλλικά λέγονταιfraises. Όταν πέτυχαν την τέλεια ισορροπία γεύσης και μεγέθους, ο

ενθουσιασμός για τις καλλιεργήσιμες φράουλες επικράτησε παντού. Από τότεείναι από τα πιο αγαπημένα φρούτα στον κόσμο.

Τις βρίσκουμε όλο το χρόνο ωστόσο η κορύφωση της παραγωγήςτους είναι από τον Απρίλη μέχρι τον Ιούλιο. Υπάρχουν

περισσότερες από 600 ποικιλίες φράουλας, κάθε μια από τιςοποίες διαφέρει σε γεύση, μέγεθος και υφή.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η θρεπτική αξία τηςφράουλας:

10

Page 14: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

Διατροφική Αξία μιας κούπας (240ml) φράουλες:

Ποσότητα ΣυνιστώμενηΗμερήσια Δόση (%)

Θερμίδες (1κούπα)

43kcal

Βιταμίνη C 81,65mg 136,1%Βιταμίνη Κ 20,16mcg 25,2%Μαγγάνιο 0,42mg 21,0%

Φυτικές Ίνες 3,31γρ 13,2%

Οι φράουλες έχουν πλούσια αντιοξειδωτική δράση, αρκεί να σκεφτεί κανείς πως ένα φλιτζάνι την ημέρα, που αντιστοιχεί σε 5-8 μεγάλες φράουλες προσδίδει περισσότερη βιταμίνη C από την συνιστώμενη ημερήσια δόση, ένα αντιοξειδωτικό που βοηθά το δέρμα να παραμένει υγιές.

Η αντιφλεγμονώδης δράση της φράουλας είναι, επίσης, γεγονός.

Οι φράουλες έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε κάλιο και μαγνήσιο, τα οποία είναι πολύ αποτελεσματικά στη μείωση της υψηλής αρτηριακής πίεσης που προκαλείται από νάτριο. Είναι φρούτο πλούσιο σε πεκτίνη, η οποία ως διαλυτή φυτική ίνα που είναι συντελεί στη μείωση της χοληστερίνης.

Περιέχουν πολυφαινόλες, που μπορούν να προστατεύσουν τον εγκέφαλό μας από τη γήρανση και την απώλεια μνήμης.

Οι φράουλες, λοιπόν, έχουν πολλά θρεπτικά συστατικά καισυμβάλλουν αποτελεσματικά για την πρόληψη πολλών ασθενειών.

Προσοχή στην αγορά τους

11

Page 15: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

Θεωρούνται από τις πλέον επιβαρυμένες με φυτοφάρμακα τροφές. Προσέχετενα μην έχουν ζαρώματα και κακώσεις, να είναι καθαρές, ομοιόμορφες, με λαμπερό χρώμα, πράσινα φυλλαράκια στην κορυφή και ευδιάκριτες μικρές τρίχες στην επιφάνειά τους. Αγοράζετε όσες έχουν μικρό, ή και κανονικό μέγεθος. Μην υπερβάλλετε σε ποσότητες, καθώς χαλούν εύκολα. Προτιμάτε να τις καταναλώνετε στην εποχή τους, καθώς το υπόλοιπο διάστημα οι ποικιλίες διεγείρονται τεχνητά.

Οι βιολογικές φράουλες είναι καλή λύση, απλώς κοστίζουν περισσότερο.

Πως να τις επιλέγετε

•Πρόκειται για πολύ ευαίσθητο φρούτο, γι’ αυτό προσέξτε να μην είναι υπερώριμες όταν τις αγοράσετε.

•Πρέπει να έχουν ζωηρό κόκκινο χρώμα και έντονο άρωμα. •Βεβαιωθείτε ότι τα φυλλαράκια τους είναι φρέσκα.

12

Page 16: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

3.2 Ορισμοί Εννοιών

Τα νωπά φρούτα και λαχανικά θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και να έχουν εξαιρετική ποιότητα, αν είναι επιθυμητό να έχουν το μέγιστο χρόνο αποθηκεύσεως.

Θυμηθείτε τα φρούτα πρέπει:

1. Nα είναι ώριμαγιατί μόνο τότε έχουν τη μεγαλύτερη διατροφική αξία. Aναγνωρίστε τα από: • Tο χαρακτηριστικό τους χρώμα.• Tη νωπή τους μυρωδιά.• Tην ελαστική τους υφή (δηλαδή δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ μαλακά, ούτε σκληρά).

2. Nα μην είναι αφυδατωμέναAφυδατωμένο φρούτο σημαίνει και μπαγιάτικο. Aναγνωρίστε τα από: • Tο ζωηρό χρώμα και τη σφριγηλή τους όψη.• Tα πράσινα φύλλα και κοτσάνια.• Tο συμπαγή και ομοιόμορφο φλοιό τους.

3. Nα είναι ακέραιαΌταν ένα φρούτο δεν είναι ακέραιο, το εσωτερικό του εκτίθεται περισσότεροστο οξυγόνο και επομένως μειώνεται η διάρκεια ζωής του.Αποφύγετε, λοιπόν, φρούτα με:• Kηλίδες.• Xτυπήματα.• Tρύπες.

Yπάρχει τέλειο φρούτο;

Tο τέλειο χρώμα και το ιδανικό σχήμα σε ένα φρούτο δεν θα πρέπει να μας καθησυχάζει! Oι «τέλειες» φράουλες μαρτυρούν μεγάλη χρήση χημικών. Αντίθετα, τα φρούτα με μικρά σημάδια, που δεν καταστρέφουν όμως τη δομή τους, φανερώνουν μικρότερες επεμβάσεις.

Το ψυγείο αποτελεί τον ιδανικό χώρο αποθήκευσης των τροφίμων αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να μας προστατεύσει από ορισμένα παθογόνα μικρόβια, που προκαλούν τροφικές δηλητηριάσεις, αφού εκεί, συμφώνα με έρευνα συγκεντρώνονται βακτήρια σε επίπεδα έως και 785 φορές υψηλότερα από το όριο ασφαλείας.

13

Page 17: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

Κάθε χρόνο ένας σημαντικός αριθμός καταναλωτών ασθενεί και η αιτία είναι τα τρόφιμα, τα οποία δεν έχουν υποστεί τον κατάλληλο χειρισμό, δεν έχουν ψυχθεί ή θερμανθεί κατάλληλα. Αν τα φρούτα και λαχανικά δεν υποστούν τον κατάλληλο χειρισμό, μπορούν να αναπτυχθούν μικρόβια σε επίπεδα που είναιικανά να προκαλέσουν ασθένεια στον άνθρωπο.

Η μούχλα είναι μικροσκοπικοί μύκητες που αναπτύσσονται στα φυτικά και στα ζωικά προϊόντα. Αποτελούνται από πολλά κύτταρα, όχι όπως τα βακτήρια που είναι μονοκύτταροι, γι' αυτό είναι ορατοί με το μάτι.

Είναι επικίνδυνη η μούχλα αν φαγωθεί;

Οι περισσότεροι τύποι μούχλας είναι ακίνδυνες, ωστόσο κάποιες περιέχουν μυκοτοξίνες, που είναι δηλητηριώδεις ουσίες που προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις και πνευμονικά προβλήματα.

Πού ευνοείται η ανάπτυξη μούχλας;

Η ανάπτυξη της μούχλας ευνοείται σε θερμό περιβάλλον με υγρασία και δεν επηρεάζεται αν είναι σε κλειστό χώρο ή έξω, ή από την περίοδο του χρόνο. Για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας στο φαγητό σας, καλύψτε το ώστε να μην μπορούν να αναπτυχθούν τα αερόβια σπόρια. Χρησιμοποιείστε μπολ που κλείνουν καλά.

Υλικά συσκευασίας φρούτων

Συσκευασίες φραουλών

Συσκευασίες φραουλών

Σακούλες τροποποιημένης ατμόσφαιρας Long Life (ΜΑΡ)

14

Page 18: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

Διατηρούν την ποιότητα και την φρεσκάδα των φραουλών κατά την παρατεταμένη αποθήκευση και μεταφορά.

Οι πλαστικές σακούλες (φιλμ πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου) είναι ένα κύριο υλικό μικροσυσκευασίας των φρούτων και λαχανικών. Κατασκευάζονται ώστε να δημιουργούν μια τροποποιημένη ατμόσφαιρα για κάθε συγκεκριμένο προϊόν (σωστή ισορροπία μεταξύ O2 και CO2), αλλάκαι – ίδιας σπουδαιότητας – να διατηρούν το σωστό επίπεδο υγρασίας στοεσωτερικό τους, επιτρέποντας την περίσσεια υγρασίας να φεύγει προς το περιβάλλον και καταστέλλοντας έτσι την ανάπτυξη μικροοργανισμών που προκαλούν σήψεις. Όχι λιγότερης σημασίας είναι και το ότι οι συνθήκες αυτές της Τροποποιημένης Ατμόσφαιρας και της Τροποποιημένης Υγρασίας πετυχαίνουν ακόμη να διατηρούν τη διατροφική αξία του συσκευασμένου προϊόντος.Είναι διαφανείς, επιτρέποντας τον εύκολο έλεγχο του περιεχομένου τους, "αναπνέουν" με ένα ρυθμό τέτοιο που να διατηρούν το σωστό μίγμα οξυγόνου, διοξειδίου του άνθρακα και υδρατμών μέσα στη σακούλα. Εφόσον κάθε νωπό προϊόν έχει τις δικές του προδιαγραφές για περιβάλλον αερίων, υλικά συσκευασίας τροποποιημένης ατμόσφαιρας έχουν πλέον κατασκευασθεί για κάθε ένα από αυτά. Η επιστημονική έρευνα έχει δείξει πως ο χρόνος ζωής ενός νωπού προϊόντος επιμηκύνεται αισθητά εξ' αιτίας του τρόπου συσκευασίας . Η εκρηκτική αύξηση των πρώιμα κομμένων φρούτων και λαχανικών οφείλεται κατά ένα μέρος και στη συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας.

κουπάκια πλαστικά πολυπροπυλενίου (PP) και πολυαιθυλενίου (ΡΕΤ)

κερδίζουν συνεχώς έδαφος επειδή είναι φθηνά, ευπροσάρμοστα, προσφέρουν άριστη προστασία στο προϊόν και παρουσιάζουν στον καταναλωτή ένα πολύ ελκυστικό "πακέτο". Τα κουπάκια χρησιμοποιούνται πιο πολύ σε μικροσυσκευασίες προϊόντων υψηλής αξίας, όπως μικρά φρούτα, φράουλες, μανιτάρια κ.λπ., ή πολύ ευαίσθητων προϊόντων. Κουπάκια με ενσωματωμένο καπάκι χρησιμοποιούνται ευρέως και στις έτοιμες σαλάτες. Επίσης, κουπάκια κλεισμένα αεροστεγώς με μεμβράνη και γεμισμένα με ειδικό μίγμα αερίων χρησιμοποιούνται τελευταία,

15

Page 19: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

αυξάνοντας σημαντικά το χρόνο ζωής των νωπών προϊόντων που περιέχουν.

δοχείο ΕΞΥΠΝΗΣ Ψύξης Tupperware , για συντήρηση Λαχανικών & Φρούτων

Τα Δοχεία Έξυπνης Ψύξης είναι η νέα πρωτοποριακή σειράπροϊόντων για την καλύτερη συντήρηση των φρούτων καιτων λαχανικών.

Η ενσωματωμένη σχάρα στη βάση του δοχείου επιτρέπειστον αέρα να κυκλοφορεί γύρω από τα προϊόντα και να στραγγίζουν τυχόν νερά.Η καινοτομία των προϊόντων οφείλεται στην ύπαρξη βαλβίδας ελεγχόμενης εισαγωγής και κυκλοφορίας του αέρα στο δοχείο ανάλογα με το περιεχόμενό του.

Τα δοχεία διαθέτουν ενσωματωμένο πίνακα που υποδεικνύει το σωστό τρόπο συντήρησης φρούτων και λαχανικών.

Το υλικό κατασκευής τους είναι το PP3.

16

Page 20: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

3.3 Πίνακες - Σχεδιαγράμματα - φωτογραφίες σχετικές με την έρευνα

ΠΩΣ ΝΑ ΣΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ;

17

Page 21: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

Πίνακας 1 : Συνιστώμενη θερμοκρασία και διάρκεια αποθήκευσης φρούτων και λαχανικών

Τρόφιμο Θερμοκρασία (°C) Διάρκεια αποθήκευσης

Φράουλες 0 7-9 μέρες

Πίνακας 2Απαιτήσεις ψύξεως και αποθηκεύσεως διαφόρων προϊόντων.

Είδος Κατάλληλη Μέθοδος Ψύξεως*

Άριστη θερμοκρασία o

C

Θερμοκρασία καταψύξεως** °C

Άριστη Υγρασία %

Κανονικός Χρόνος Αποθηκεύσεως

Φράουλες Θ, Α 0 -0,5 90-95 5-7 ημέρες

18

Page 22: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

* Θ = θάλαμος ψύξεως, Α = ψύξη σε ρεύμα αέρα

Στην έρευνά μου θα ακολουθήσω πειραματική μέθοδο. Το υλικό συσκευασίας είναι βασικός συντελεστής στην καλύτερη και μεγαλύτερης διάρκειας συντήρηση των φρούτων (φραουλών).

Με βάση την υπόθεση της έρευνας, ο αριθμός των αλλοιωμένων/χαλασμένων φραουλών μειώνεται όταν τις τοποθετήσουμε σε δοχείο έξυπνης ψύξης (Tupperware).

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Σειρά 3

Σειρά 2

Σειρά 1

Κατηγορία 1 : Σακούλες τροποποιημένης ατμόσφαιρας Long Life (ΜΑΡ)

Κατηγορία 2 : Κουπάκια πλαστικά πολυπροπυλενίου (PP) και πολυαιθυλενίου (ΡΕΤ)

Κατηγορία 3 : Δοχείο ΕΞΥΠΝΗΣ Ψύξης Tupperware , για συντήρηση Λαχανικών & Φρούτων

19

Page 23: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

4.1 Σχεδιασμός πειραματικής διάταξης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η πορεία της ερευνητικής διαδικασίας που ακολούθησα είναι ηεξής:

20

Page 24: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

Διάγραμμα Ροής

Επιλογή θέματος

Σύλληψη και αξιολόγηση ιδεών για τον τρόπο διεξαγωγής τουπειράματος

Δημιουργία χρονοδιαγράμματος

Συγκέντρωση πληροφοριών

Συλλογή υλικών και μέσων

Προετοιμασία πειράματος

Διεξαγωγή πειράματος βάση χρονοδιαγράμματος

Παρατηρήσεις

Εξαγωγή αποτελεσμάτων

Συμπεράσματα

Συγγραφή εργασίας στον Η/Υ

21

Page 25: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

4.2 Διάγραμμα διαδικασίας του πειράματος

Αγορά των τριών συσκευασιών που θα χρησιμοποιηθούν στηνέρευνα

Αγορά των φραουλών

Αποφασίζω το μέσο όρο ζωής του προϊόντος χωρίς ναχρησιμοποιήσω κάποια μέθοδο συντήρησης. Οι φράουλες θα

διατηρηθούν το ανώτερο 3 ημέρες στο ψυγείο

Τοποθετώ ίση ποσότητα φραουλών ( 5 φράουλες ) σε κάθε δοχείοκαι τα βάζω στο ψυγείο

Ελέγχω κάθε μέρα τα δοχεία για να εξετάσω την κατάσταση τουπροϊόντος

Λήψη φωτογραφιών και σημείωση παρατηρήσεων

Μετά το πέρας 8 ημερών, συγκρίνω τις φράουλες στα τρία δοχείαγια να καθοριστεί ποιο έχει περισσότερη μούχλα. Δημιουργία

συμπεράσματος

Καταγράφω τα δεδομένα και τα αποτελέσματα

22

Page 26: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

4.3 Εκτέλεση και φωτογραφίες του πειράματος

Παίρνουμε τις τρεις διαφορετικές συσκευασίεςα) σακουλάκι τροποποιημένης ατμόσφαιρας ( MAP)β) πλαστικό κουπάκι πολυαιθυλενίου ( PET )γ) δοχείο ΕΞΥΠΝΗΣ Ψύξης Tupperware

Χρησιμοποιούμε φράουλες ίδιας παραγωγής (από τον ίδιο παραγωγό-μανάβη)

Παίρνουμε τις φράουλες και τοποθετούμε 5 φράουλες σε κάθε συσκευασία

Ύστερα τοποθετούμε τις συσκευασίες στο ψυγείο με σταθερήθερμοκρασία στους 5οC

Ελέγχουμε σταδιακά το πείραμα για 8 ημέρες

23

Page 27: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

1η Συσκευασία

2η Συσκευασία

3η Συσκευασία

24

Page 28: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

3η Ημέρα

οι φράουλες στο

δοχείο Tupperware

κουπάκι

πολυαιθυλενίου

σακουλάκι

τροποποιημένης ατμόσφαιρας

25

Page 29: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

8η Ημέρα

α) σακουλάκι τροποποιημένης ατμόσφαιρας ( MAP)

β) πλαστικό κουπάκι πολυαιθυλενίου ( PET )

γ) δοχείο ΕΞΥΠΝΗΣ Ψύξης Tupperware

26

Page 30: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

4.4 Κατάλογος υλικών, συσκευών, μηχανών, εργαλείων του πειράματος και εκτίμηση του κόστους της έρευνας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Φράουλες φρέσκες 15 τεμάχια

2 Σακουλάκι τροποποιημένηςατμόσφαιρας

1 τεμάχιο

3 Κουπάκι πολυαιθυλενίου 1 τεμάχιο

4 Δοχείο έξυπνης ψύξηςTupperware

1 τεμάχιο

5 ΜΠΛΟΚ 1 τεμάχιο

6 ΣΤΥΛΟ 1 τεμάχιο

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΣΩΝ

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

27

Page 31: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

1 Φωτογραφική μηχανή 1

2 Υπολογιστής - Εκτυπωτής 1

3 Χαρτί Εκτυπωτικό Α4 1

4 Ντοσιέ 1

Μέσος Όρος Κόστους : 20-25 ευρώ

4.5 Παρουσίαση δεδομένων - μετρήσεων

Γραφικές παραστάσεις μετρήσεων,

ΧρόνοςΑποτελέσματα

1η Συσκευασία Ημέρα3η

Άρχισαν να αλλοιώνουν

28

Page 32: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

2η Συσκευασία Ημέρα5η

Παρατηρείται αλλοίωση

3ηΣυσκευασία

Ημέρα8η

Παραμένουνφρέσκες

ΦΡΑΟΥΛΕΣ : Μέσος Όρος ζωής στο ψυγείο = 3 ημέρες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Αριθμός Ημερών Αλλοίωσης

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ τροποποιημένηςατμόσφαιρας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

6

ΚΟΥΠΑΚΙ πολυαιθυλενίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 27

ΔΟΧΕΙΟ TUPPERWAREέξυπνης ψύξης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

8

29

Page 33: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

4.6 Ανάλυση αποτελεσμάτων

Μετά από 8 ημέρες τοποθέτησα τιςφράουλες από τις τρεις διαφορετικέςσυσκευασίες δίπλα-δίπλα και τιςσυνέκρινα.

α) σακουλάκι τροποποιημένης ατμόσφαιρας ( MAP)οι φράουλες έχουν ζαρώσει και αλλοιωθεί - καλυφθεί με μούχλα

β) πλαστικό κουπάκι πολυαιθυλενίου ( PET )οι φράουλες έχουν ζαρώσει, μερικές έχουν αρχίσει να χαλάνε, οι μίσχοι και τα φύλλα έχουν αρχίσει να στεγνώνουν

γ) δοχείο ΕΞΥΠΝΗΣ Ψύξης Tupperwareοι φράουλες φαίνονται εντάξει, οι μίσχοι και τα φύλλα είναι πράσινα, οι καρποί δεν έχουν συρρικνωθεί, κόκκινες και φρέσκες

30

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Σειρά 3

Σειρά 2

Σειρά 1

Page 34: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Τα αποτελέσματα μπορεί να ποικίλλουν με βάση

την ωριμότητα των φρούτων όταν τοποθετούνται στις συσκευασίες, τη θερμοκρασία ψυγείου

Οι δοκιμές του πειράματος πρέπει να εκτελεστούν την ίδια μέρα για να έχουν οι φράουλες την ίδια φρεσκάδα

Τις αφήνουμε στις συσκευασίες για μία ολόκληρη μέρα χωρίς να τις πειράξουμε. Την επόμενη μέραελέγχουμε τις φράουλες στις συσκευασίες τους και καταγράφουμε τις παρατηρήσεις μας σχετικά με τις συνθήκες συντήρησής τους

Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία τις επόμενες ημέρες. Σημειώνουμε τον αριθμό των μουχλιασμένων φρούτων και αυτών που είναι καθαρά, αυτών που έχουν αλλάξει χρώμα ή έχουν άσχημη μυρωδιά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

31

Page 35: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

Σε αυτό το πείραμα παρατήρησα το χρονικό διάστημα που χρειάζονται οι φράουλες για να αλλοιωθούν ανάλογα με τη συσκευασία συντήρησής τους.

Μετά από 8 ημέρες, αφού παρατήρησα τα δείγματά μου, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το δείγμα το οποίο διατηρήθηκε πιο φρέσκο είναι οι φράουλες που είχα φυλάξει στο δοχείο έξυπνης ψύξης Tupperware.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το πείραμα η αρχική μου υπόθεση επαληθεύεται, διότι από την αρχή πίστευα ότι οι φράουλες στο δοχείο της Tupperware θα διατηρηθούν περισσότερο.

Συγκεκριμένα, από το πείραμα που έκανα διαπίστωσα ότι1) Το κάθε είδος συσκευασίας επηρεάζει τη συντήρηση της καλής ποιότητας των φρούτων2) Το δοχείο της Tupperware βοηθάει στο να διατηρούνται οι φράουλες περισσότερο καιρό φρέσκες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΜΕΛΛΟΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

32

Page 36: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

Στην έρευνά μου ανέλυσα το κατά πόσο η συσκευασία επηρεάζει την ποιότητα συντήρησης των φραουλών.

Μία συμπληρωματική έρευνα που μπορεί να διεξαχθεί σε σχέση με τη δική μου είναι

έρευνα για τη συμπεριφορά άλλου είδους φρούτου, ή έρευνα με άλλα υλικά συσκευασίας

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

33

Page 37: Καθηγητής : κος Β. Σιάφηςusers.sch.gr/siafisb/openeclass/modules/document... · Η συσκευασία των φρούτων και γενικά όλων των

Wikipedia http://www.irantousis.gr/06_TEXNOLOGIA_G_TAKSIS/15_parad_grap_ergas http://www.irantousis.gr/ sites.google.com/site/kamarianouelene/technologia-1/technologia-g-gymn https://kokkinouevan.blogspot.gr/2015/10/blog-post.html http://www.gymnalik.gr/site/texnologia/g-taksis/389-erevna-kai-

peiramatismos1 https://www.organiclife.gr/health/ http://www.vita.gr/diatrofi/article/ http://www.foodtech.gr http://www.econews.gr http://medlabgr.blogspot.com http://packaging.tsavdaridisgroup.gr/ http://kouzinakaiygeia.blogspot.gr/

34