ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ...

Click here to load reader

 • date post

  19-Mar-2018
 • Category

  Documents

 • view

  237
 • download

  10

Embed Size (px)

Transcript of ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ...

 • e-mail: dimitheo@aegean.gr

  2010

 • 2

  , , -

  . M Laplace :

  .

  ( ) ,

  .

  . 1000

  .

  . ,

  , , , , ,

  . .

  tests.

  , .

  3000 .. , ,

  .

  1600 .. 7 10 ..

  ().

  .

  Pascal (1623-1662) Fermat (1601-1665)

  1650 .. .

  Pascal Fermat Chevalier

  de Mere. .

  . . On calculations in

  Games of Chance Christian Huyghens (1629-1695).

  , , James Bernoulli (1654-1705), Abraham de

  Moivre (1667-1754), Pierre Simon Laplace (1749-1827), Simeon Denis Poisson (1781-1840) Karl Friedrich

  Gauss (1777-1855). Pafnuty Chebyshev (1821-1894), Andrei Markov (1856-1922),

  Richard Von Mises (1883-1953) Andrei Kolmogorov (1903-1987).

 • 3

  .

  .

  .

  .

  , .

  .

  .

  .

  , , ,

  :

  [1]. . , , : , , 1994.

  [2]. S. M. Ross, A First Course in Probability, Second Edition, Macmillan Publishing Company, 1984.

  [3]. P. Hoel, S. Port, C. Stone, , : A ,

  , 2002.

  [4]. . , , , , .

  , , 2004, , 2005.

  [5]. G. Roussas, A Course in Mathematical Statistics, Second Edition, Academic Press, 1997.

  [6]. . & . , : , ,

  , , 1999.

  [7]. R. M. Spiegel, , : . , McGraw-Hill, New York,

  , , 1977.

  [8]. . & . , , 3 , ,

  1993.

  [9]. . . , , , , 1990.

  [10]. . , , , , 2000.

  [11]. S. M. Ross, , :

  , 1 , , , 2012.

  [12]. . . , , , , 2012.

 • 4

  1:

  1.0

  . .

  ( )

  ,

  . .

  .

  1.1

  :

  () k

  .

  ()

  .

  .

  . 1a 1v

  1a 2a 2v

  , ..., ,1a ...,,2a ,1ka ka kv

  , ,1a ...,,2a ka

  , kvvv 21 .

  1 ( ). T , 21 ,TT 3T

  3,2,1, =iTi i . 1 .

  2 . 3 .

  2 3222 =

 • 5

  . n

  .2n

  2 ( ). T 21 ,TT 2,1, =iTi

  i . 1

  2 .

  26 . n

  .6n

  3 , .

  ;

  . . 30235 = .

  4 }.,...,,{ 21 NsssJ = J

  ;

  . .1s

  J . .,...,2 Nss

  .22222 N=

  1 .

  -;

  . .1501015 =

  2

  ;

  .

  . .1382400001024 43 = .6120576078910222324 =

 • 6

  1.2

  n . k n (

  ).k n . k n

  (sampling). :

  () . k

  .

  () .

  . :

  () . k .

  () -. .

  . 1.1

  1.2.

  1.1 ( -). k

  (i) ( )

  ,),1()1()(, nkknnnn kkn +== L

  ,nk =

  .321!)(, nnn nnn L===

  (ii) ( ) .kn

  . (i) 1 n , 2 )1( n ,

  ..., k ))1(( kn .

  k ( )

  .)())1(()2()1( ,knknknnnn = L

  (ii) 1 n , 2 n , ..., k

  n .

  k ( ) .knnnn = L

  1.2 (- -). -

  k

 • 7

  (i) ( ) knk

  n,=

  .)!(!

  !, knk

  n

  k

  nkn ==

  (ii) ( ) ),( knN

  .1

  ),(

  +=

  k

  knN kn

  . (i) M . k

  .,kn k !k

  .k - .!,

  kkn

  - .

  k .n k

  .

  =

  k

  nv1

  !2 kv =

  .

  !21 kk

  nvv

  = . , .

  !! ,,,21 kk

  nk

  k

  nvv knknkn

  =

  =

  = ,

  !)(21

  ])1()1[()](21[

  !

  )1()2()1(

  !,

  kkn

  nnknkn

  k

  knnnn

  kM kn

  +

  =+

  =

  =L

  LLL

  .)!(!

  !

  =

  =

  k

  n

  knk

  n

  (ii) [1], . 48-49.

  ,10

  =

  =

  n

  nn ,

  =

  kn

  n

  k

  n .11 nk !n n

  Stirling : ,2! ne

  nn

  n

  e Euler,

  ...).72.2=e

 • 8

  3 .

  . ;

  ;

  . . 1T .

  . 2T .

  3

  5

  . .3

  51

  , ,

  .3

  1361

  +

  4 .

  (i) ; (ii) ; (iii) ;

  . (i)

  10

  52 .

  10

  48 . ,

  10

  48

  10

  52

  .

  (ii) .

  1

  4

  ( ).1T 2T .

  9

  48 .

  .9

  48

  1

  4

  (iii)

  ,

  . .10

  48

  9

  48

  1

  4

  10

  52

 • 9

  1.3

  k n .

  n k .

  1.3 ( ). n

  k

  (i) nk .

  (ii) ,!!!

  !,...,,;

  2121 knnnn

  knnn

  n

  L j jn ,

  kjn j ,...,2,1,0 = .1

  nnk

  jj =

  =

  . (i) ,21 knnn n ==== K

  n k .

  (ii)

  1n

  n 1n ,

  2

  1

  n

  nn

  2n , ...,

  k

  k

  n

  nnnn 121 ... kn .

  )!(!

  )!(

  )!(!

  )!(

  )!(!

  !...

  11

  11

  212

  1

  11

  121

  3

  21

  2

  1

  1 kkk

  k

  k

  k

  nnnnn

  nnn

  nnnn

  nn

  nnn

  n

  n

  nnnn

  n

  nnn

  n

  nn

  n

  n

  =

  K

  KLL

  .!!

  !

  1 knn

  n

  L=

  5 .

  ;

  . 1.3(ii) 8=n 4=k

  24321 ==== nnnn . .)!2(

  !8

  !2!2!2!2

  !84

  =

 • 10

  6 . ()

  ; ()

  ;

  . () 1.3(ii) 52=n 4=k

  134321 ==== nnnn . .)!13(!52

  4

  () . 1T

  . !1!1!1!1

  !4

  . 2T

  ( ).

  .!12!12!12!12

  !48

  !1!1!1!1

  !4.

  )!12(

  !48!4

  !12!12!12!12

  !484

  =

  1.4

  1. .

  () ; () ; ()

  ; () ;

  . () .

  5

  13 .

  () .

  1

  4 .

  5

  13 . ,

  5

  13

  1

  4 .

  () .

  2

  4 .

  ..

  . ,

 • 11

  .5

  13134

  1=

  k kk ,

  =

  4

  1 5

  1313

  2

  4

  k kk .

  () . 1T

  .

  1

  4 . 2T

  . 2T

  2

  13 .

  43 ,TT 5T .

  43 ,TT 5T

  1

  13 .

  1

  13

  1

  13

  1

  13

  2

  13

  1

  4 .

  2. ,)(0=

  =+

  n

  k

  knkn yxk

  nyx yx, n ()

  () .

  . () . 1=n .1

  1

  0

  1 0110 yxyxyxyx +=

  +

  =+ ,rn =

  =

  =+

  r

  k

  krkr yxk

  ryx

  0

  .)( ,1+= rn

  +

  =

  ++

  +=+

  1

  0

  11 .1

  )(r

  k

  krkr yxk

  ryx

  ,rn =

  krkr

  k

  rr yxk

  ryxyxyxyx

  =

  +

  +=++=+

  0

  1 )())(()( 10

  1

  0

  +

  =

  +

  =

  +

  = krk

  r

  k

  krkr

  k

  yxk

  ryx

  k

  r

  .210110

  121112 yxr

  ryx

  rxy

  ry

  rx

  r

  ryx

  r

  ryx

  rxy

  r rrrrrrrr

  ++

  +

  +

  +

  +

  ++

  +

  = ++ KK

 • 12

  1,,2,1,1

  1=

  +=

  +

  rj

  j

  r

  j

  r

  j

  rK

  )!1(!

  )!1(

  )!1(!

  )1(!

  )!1(!

  )1(!

  )!1(!

  !

  )!(!

  !

  )!1()!1(

  !

  1 jrj

  r

  jrj

  rr

  jrj

  jrr

  jrj

  jr

  jrj

  r

  jrj

  r

  j

  r

  j

  r

  ++

  =++

  =++

  ++

  =

  ++

  =

  +

  .1

  +=

  j

  r ,1

  0=

  =

  r

  rr

  .1

  2

  1

  1

  1)( 11211 +++ +

  +++

  ++

  ++=+ rrrrrr xyx

  r

  ryx

  rxy

  ryyx K

  : +

  =

  ++

  +=+

  1

  0

  11 .1

  )(r

  k

  krkr yxk

  ryx

  ,1+= rn ,

  - .n

  () . ),()()()( yxyxyxyx n +++=+ L n ,

  nyx )( + yx, yx +

  x y . x k ,

  nk ,,1,0 K= y kn

  .,,1,0, nkyx knk K= x