ΤΕΧΝΙΚΕΣ...

Click here to load reader

 • date post

  13-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  13
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΤΕΧΝΙΚΕΣ...

 • Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ (Κ.Ε.Υ.Δ.) ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 • Σελίδα 2

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση διακοσίων (200) θέσεων εργασίας, εκατόν τριάντα (130) διαχωριστικών, τριάντα (30) τραπεζιών συνεδριάσεων, τριακοσίων είκοσι (320) καρεκλών και διακοσίων (200) ερμαρίων. Υποχρέωση του αναδόχου, πέραν από την πώληση των προαναφερόμενων ειδών είναι η εγκατάσταση αυτών στα κατά τόπους Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) και εν γένει η παράδοση αυτών σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.

  Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

  CPV: 39130000-2 Έπιπλα γραφείων

  CPV: 39141100-3 Ερμάρια και ράφια

  CPV: 39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού

  CPV: 39100000-3 Έπιπλα

  Η Αναθέτουσα Αρχή υποδιαιρεί την προμήθεια σε πέντε (05) Τμήματα για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής συμμετοχής των ενδιαφερομένων στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και την ανάπτυξη συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων. Τα εν λόγω Τμήματα παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα και αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι’ της παρούσας. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική ζητούμενη ποσότητα κάθε Τμήματος. Επισημαίνεται ότι θα γίνονται δεκτές προσφορές που υποβάλλονται για ένα, δύο, τρία, τέσσερα ή και όλα τα Τμήματα, εφόσον υποβάλλονται με σαφή διάκριση ανά τμήμα και καλύπτουν τη ζητούμενη ποσότητα κάθε Τμήματος. Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε ένα προσφέροντα ορίζεται σε πέντε τμήματα.

  ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

  ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

  ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

  ΕΡΓΑΣΙΑΣ (γραφείο, τροχήλατη καρέκλα,

  συρταριέρα)

  200 50.483,87 € 62.600,00 €

  ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ

  130 19.919,36 € 24.700,00 €

  ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

  30 4.596,77 € 5.700,00 €

  ΤΜΗΜΑ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

  320 20.645,16 € 25.600,00 €

  ΤΜΗΜΑ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  ΕΡΜΑΡΙΩΝ 200 21.370,97 € 26.500,00 €

 • Σελίδα 3

  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #145.100,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. #117.016,13 €#, Φ.Π.Α.:#28.083,87 €# ) Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεν θα υπερβεί τους τέσσερεις (04) συνολικά μήνες από την υπογραφή της. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για κάθε τμήμα.

  Ο ανάδοχος εκάστου τμήματος υποχρεούται να παραδώσει και εγκαταστήσει τον εξοπλισμό εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ενημέρωση του από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το εγκριθέν από αυτή χρονοδιάγραμμα. Η έγγραφη ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες και τον προγραμματισμό της αναθέτουσας αρχής για έκαστο ΚΕΥΔ. Η τμηματική παράδοση στα κατά τόπους Κ.Ε.Υ.Δ., θεωρείται αναγκαία καθώς συνδέεται με τη διαμόρφωση του χώρου του αντίστοιχου ΚΕΥΔ όπου προγραμματίζεται η εγκατάσταση του συγκεκριμένου εξοπλισμού.

  Πιο συγκεκριμένα η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί ως κάτωθι :

  ΚΕΥΔ - ΠΟΛΗ Ποσότητα

  Θέσεων εργασίας

  (γραφείο,

  καρέκλα)

  Ποσότητα

  ερμαριών

  Ποσότητα τραπεζιών

  συνεδριάσεων

  Ποσότητα

  καρεκλών

  (επισκεπτών)

  ΑΘΗΝΑ 10 10 1 14

  ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6 6 1 10

  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 6 6 1 10

  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ 6 6 1 10

  ΧΑΛΑΝΔΡΙ 6 6 1 10

  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 6 6 1 10

  ΓΛΥΦΑΔΑ 6 6 1 10

  ΚΑΛΛΙΘΕΑ 6 6 1 10

  ΑΧΑΡΝΑΙ 6 6 1 10

  ΦΥΛΗ 6 6 1 10

  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10 10 1 14

  ΧΑΛΚΙΔΑ 6 6 1 10

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ 6 6 1 10

  ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 6 1 10

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10 10 1 14

  ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  6 6 1 10

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 6 6 1 10

  ΚΑΒΑΛΑ 6 6 1 10

  ΒΕΡΟΙΑ 6 6 1 10

  ΣΕΡΡΕΣ 6 6 1 10

  ΚΟΖΑΝΗ 6 6 1 10

  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 6 6 1 10

  ΛΑΡΙΣΑ 6 6 1 10

 • Σελίδα 4

  ΒΟΛΟΣ 6 6 1 10

  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 6 6 1 10

  ΠΑΤΡΑ 10 10 1 14

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6 6 1 10

  ΡΟΔΟΣ 6 6 1 10

  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 10 10 1 14

  ΧΑΝΙΑ 6 6 1 10

  Σε ότι αφορά στο Τμήμα 2: Προμήθεια και εγκατάσταση διαχωριστικών, η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώσει τον προμηθευτή για την ποσότητα διαχωριστικών που θα παραδώσει και θα εγκαταστήσει σε έκαστο ΚΕΥΔ ανάλογα με τις απαιτήσεις και τη διαμόρφωση του χώρου των ΚΕΥΔ.

  Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του χώρου κάποιου από τα ΚΕΥΔ, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο εκάστου τμήματος, την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών είτε σε άλλο κτίριο δημόσιου φορέα αλλά εντός των ορίων των Δήμων που έχουν οριστεί ως έδρες των ανωτέρω Κ.Ε.Υ.Δ., είτε στην έδρα της κεντρικής υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αττική).

 • Σελίδα 5

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  ΜΕΡΟΣ Α- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Κυβερνητ