Ο Χάρτης του ISIS στο Ιράκ (Φεβρουάριος 2016)

download Ο Χάρτης του ISIS στο Ιράκ (Φεβρουάριος 2016)

of 7

Embed Size (px)

Transcript of Ο Χάρτης του ISIS στο Ιράκ (Φεβρουάριος 2016)

 • 7/25/2019 ISIS ( 2016)

  1/7

  ISIS

  ( 2016)

 • 7/25/2019 ISIS ( 2016)

  2/7

  ! !"# $%&' $' I'*$&$+$, -./

  $%, S$+ .- / 3!45 78 9 ISIS

  : ;! 7 ISIS 7 8 !4 7: A # 3:

  1 (BC2C2016)

  %$$D ECC &*F/,*,/G% :H.J*D.$ :J/ C2016C02C &/K L G.'$/. L .- L $,//&' L MD L -,H/+/ L

  N:%$M O +$M P *.+/G, Q I/K R .'$/. R .- R T,//&' R UD E

  http://iswresearch.blogspot.gr/2016/02/iraq-control-of-terrain-map-february-9.html?utm_source=Iraq+Control+of+Terrain+Map:+February+9,+2016&utm_campaign=Russian+Airstrikes+in+Syria:+January+29+-+February+7,+2016&utm_medium=emailhttp://iswresearch.blogspot.gr/2016/02/iraq-control-of-terrain-map-february-9.html?utm_source=Iraq+Control+of+Terrain+Map:+February+9,+2016&utm_campaign=Russian+Airstrikes+in+Syria:+January+29+-+February+7,+2016&utm_medium=emailhttp://iswresearch.blogspot.gr/2016/02/iraq-control-of-terrain-map-february-9.html?utm_source=Iraq+Control+of+Terrain+Map:+February+9,+2016&utm_campaign=Russian+Airstrikes+in+Syria:+January+29+-+February+7,+2016&utm_medium=emailhttp://iswresearch.blogspot.gr/2016/02/iraq-control-of-terrain-map-february-9.html?utm_source=Iraq+Control+of+Terrain+Map:+February+9,+2016&utm_campaign=Russian+Airstrikes+in+Syria:+January+29+-+February+7,+2016&utm_medium=emailhttp://iswresearch.blogspot.gr/2016/02/iraq-control-of-terrain-map-february-9.html?utm_source=Iraq+Control+of+Terrain+Map:+February+9,+2016&utm_campaign=Russian+Airstrikes+in+Syria:+January+29+-+February+7,+2016&utm_medium=email
 • 7/25/2019 ISIS ( 2016)

  3/7

  R V,H/+/ RN?R2016W +$M P GMD&J' Q X+**&' R Y&/*$/&,* R &' R S/& E

  R Z'+/ R2NRLR V,H/+/ R[?R2016W +$M P M,&+M Q ,M&

  A @ ! 7 78 ISIS?

  7 78 ! [email protected] 7 [email protected]: A 74

  7 \" "!? 78! [email protected]

  7 \@ ]47 (7 !

  7 ! ): A ! 4! 7 >4 ^

  ? ! 7_34 9 ! #4 ! `a !_! !

  >!? 4 78! [email protected] 7 [email protected]

  ! b8" 77 ! 9 @! !:

  >! c',/J I'-./M$&.' YM&'&*$/$&.' 7

  8 74 4 : [email protected]

  4! ! ! (@! !)? ! 9 [email protected] ! b8"?

  ! b ([email protected]? \@? ]47): A ! ! 7

  [email protected] 74 : b7 "4

  798! 4 ! d4 ! a \7:

  2 \ a74 4

  http://iswresearch.blogspot.gr/2016/02/iraq-control-of-terrain-map-february-9.html?utm_source=Iraq+Control+of+Terrain+Map:+February+9,+2016&utm_campaign=Russian+Airstrikes+in+Syria:+January+29+-+February+7,+2016&utm_medium=emailhttp://iswresearch.blogspot.gr/2016/02/iraq-control-of-terrain-map-february-9.html?utm_source=Iraq+Control+of+Terrain+Map:+February+9,+2016&utm_campaign=Russian+Airstrikes+in+Syria:+January+29+-+February+7,+2016&utm_medium=emailhttp://iswresearch.blogspot.gr/2016/02/iraq-control-of-terrain-map-february-9.html?utm_source=Iraq+Control+of+Terrain+Map:+February+9,+2016&utm_campaign=Russian+Airstrikes+in+Syria:+January+29+-+February+7,+2016&utm_medium=emailhttp://iswresearch.blogspot.gr/2016/02/iraq-control-of-terrain-map-february-9.html?utm_source=Iraq+Control+of+Terrain+Map:+February+9,+2016&utm_campaign=Russian+Airstrikes+in+Syria:+January+29+-+February+7,+2016&utm_medium=email
 • 7/25/2019 ISIS ( 2016)

  4/7

  %$$D* ECC FFF :,& :J.e CH,$ C&'$,/'$&.' C'*&* P &'G+,* CG.+'$/&,* P .'J CI/K

  C&MJ,* C&/K P MD :D'J

  >! *%&'J$.' f.*$ 7 g

  4! ? ? ! \"! !

  ! @! \@" d4 (fhh) ! !8

  d : a77 3 7 [email protected] 4! 784

  >! ! ! @! \@" b ? [email protected]

  8 !! ! =:

  i ` j

  https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Iraq/images/iraq_map.pnghttps://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Iraq/images/iraq_map.pnghttps://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Iraq/images/iraq_map.pnghttps://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Iraq/images/iraq_map.png
 • 7/25/2019 ISIS ( 2016)

  5/7

  %$$DECCFFF:F*%&'J$.'D.*$:G.MCFDL*/eC&'$C&MJ,*C&/K/$CMDPD,.D,:J&-

  ; 7 ! k,F l./ X,e&,F .- m..*? ! 9 >4 !

  4 8 ! 9 ! 88

 • 7/25/2019 ISIS ( 2016)

  6/7

  %$$DECCFFF:'H..*:G.MCFDLG.'$,'$C+D.*C201iC0NC*/&LMDL

  10101i:D'J

  o = 4 `a ! 45! >4

  ^ (! )? `a 45! 4 \@"

  b4 : [email protected] ^ 45! >!4

  ^ [email protected] : "! 4! >4 ^ !

  74 77! ! 9! >!4 d4

  [email protected] \7? ! 4 @! ! #9! [email protected]

  3! [email protected] !:

  http://www.nybooks.com/wp-content/uploads/2013/09/syria-map-101013.pnghttp://www.nybooks.com/wp-content/uploads/2013/09/syria-map-101013.pnghttp://www.nybooks.com/wp-content/uploads/2013/09/syria-map-101013.pnghttp://www.nybooks.com/wp-content/uploads/2013/09/syria-map-101013.png
 • 7/25/2019 ISIS ( 2016)

  7/7

  pI/K .'$/. .- T,//&' UDE V,H/+/ N? 2016q? 2016

  %$$DECC&*F/,*,/G%:H.J*D.$:J/C2016C02C&/KLG.'$/.L.-L$,//&'LMDL-,H/+/L

  N:%$MO+$MP*.+/G,QI/KR.'$/.R.-RT,//&'RUDE

  RV,H/+/RN?R2016W+$MPGMD&J'QX+**&'RY&/*$/&,*R&'RS/&E

  RZ'+/R2NRLRV,H/+/R[?R2016W+$MPM,&+MQ,M&

  pI/Kq

  %$$D*ECCFFF:,&:J.eCH,$C&'$,/'$&.'C'*&*P&'G+,*CG.+'$/&,*P.'JCI/K

  C&MJ,*C&/KPMD:D'J

  http://iswresearch.blogspot.gr/2016/02/iraq-control-of-terrain-map-february-9.html?utm_source=Iraq+Control+of+Terrain+Map:+February+9,+2016&utm_campaign=Russian+Airstrikes+in+Syria:+January+29+-+February+7,+2016&utm_medium=emailhttp://iswresearch.blogspot.gr/2016/02/iraq-control-of-terrain-map-february-9.html?utm_source=Iraq+Control+of+Terrain+Map:+February+9,+2016&utm_campaign=Russian+Airstrikes+in+Syria:+January+29+-+February+7,+2016&utm_medium=emailhttp://iswresearch.blogspot.gr/2016/02/iraq-control-of-terrain-map-february-9.html?utm_source=Iraq+Control+of+Terrain+Map:+February+9,+2016&utm_campaign=Russian+Airstrikes+in+Syria:+January+29+-+February+7,+2016&utm_medium=emailhttp://iswresearch.blogspot.gr/2016/02/iraq-control-of-terrain-map-february-9.html?utm_source=Iraq+Control+of+Terrain+Map:+February+9,+2016&utm_campaign=Russian+Airstrikes+in+Syria:+January+29+-+February+7,+2016&utm_medium=emailhttps://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Iraq/images/iraq_map.pnghttps://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Iraq/images/iraq_map.pnghttp://iswresearch.blogspot.gr/2016/02/iraq-control-of-terrain-map-february-9.html?utm_source=Iraq+Control+of+Terrain+Map:+February+9,+2016&utm_campaign=Russian+Airstrikes+in+Syria:+January+29+-+February+7,+2016&utm_medium=emailhttp://iswresearch.blogspot.gr/2016/02/iraq-control-of-terrain-map-february-9.html?utm_source=Iraq+Control+of+Terrain+Map:+February+9,+2016&utm_campaign=Russian+Airstrikes+in+Syria:+January+29+-+February+7,+2016&utm_medium=emailhttp://iswresearch.blogspot.gr/2016/02/iraq-control-of-terrain-map-february-9.html?utm_source=Iraq+Control+of+Terrain+Map:+February+9,+2016&utm_campaign=Russian+Airstrikes+in+Syria:+January+29+-+February+7,+2016&utm_medium=emailhttps://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Iraq/images/iraq_map.pnghttps://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Iraq/images/iraq_map.png