Καταστατικός Χάρτης 590 77 ( Ιούνιος 2014)

of 40 /40
www . efimerios . gr Ν. 590/77 (ΦΕΚ Α 146) : Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος Έκδοση Ιούνιος 2014 Ν. 590/77 (ΦΕΚ Α 146) : Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α : ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 : 1. Η Εκκλησία της Ελλάδος, ούσα θείον καθίδρυμα έχουσα κεφαλήν τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, είναι αναποσπάστως ηνωμένη δογματικώς μετά της εν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης και πάσης άλλης Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας, στοιχούσα τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής και τηρούσα απαρασαλεύτως, ως και πάσαι αι λοιπαί Ορθόδοξοι Εκκλησίαι, τα δόγματα, τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνας και τας ιεράς παραδόσεις. 2. Η Εκκλησία της Ελλάδος είναι αυτοκέφαλος αυδιοικείται δε , εν τω πλαισίω των περί θρησκείας άρθ., του Συντάγματος δια των εν ενεργεία Μητροπολιτών αυτής. 3. Η Εκκλησία της Ελλάδος περιλαμβάνει τας Μητροπόλεις της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος , συμφώνως προς τον από 29ης Ιουνίου 1850 Πατριαρχικόν και Συνοδικόν Τόμον και τας από Ιουλ. 1866 και Μαίου 1882 Πατριαρχικάς Συνοδικάς Πράξεις και τας Μητροπόλεις των Νέων Χωρών, συμφώνως προς την από 4ης Σεπτεμβρίου 1928 Πατριαρχείου και έχει ως μέλη πάντας τους κατοικούντας εν τη περιοχή αυτών Ορθοδόξους Χριστιανούς. 4. Κατά τας νομικάς αυτών σχέσεις η Εκκλησία της Ελλάδος αι Μητροπόλεις, αι Ενορίαι μετά των Ενοριακών αυτών Ναών, αι Μοναί, η Αποστολική Διακονία, ο ΟΔΕΠ , το ΤΑΚΕ, το Διορθόδοξον Κέντρον της Εκκλησίας της Ελλάδος, είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. το Εκκλησιαστικόν Ορφανοτροφείον Βουλιαγμένης , ως και τα λοιπά Εκκλησιαστικά Καθιδρύματα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των Μητροπόλεων, τα λειτουργούντα μέχρι της ισχύος του παρόντος και κεκτημένα νομικήν προσωπικότητα, είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου [Αρχή Τροποποίησης]«όπως και τα Ιερά Προσκυνήματα, τα εκκλησιαστικά Ιδρύματα και εκκλησιαστικά Μουσεία» - ΠΡΟΣΘ. ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΜΕΣΑ ΣΕ “” ΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 (4) ΤΟΥ ΑΡΘ. 68 ΤΟΥ Ν. 4235/14, ΦΕΚ-32 Α/11-2-14 [Τέλος Τροποποίησης] λειτουργούν δε επί τη βάσει των υφισταμένων μέχρι σήμερα οργανισμών αυτών, οίτινες δύνανται να συμπληρώνται και να τροποποιώνται εφ εξής δια κανονιστικών αποφάσεων, εκδιδομένων υπό [Αρχή Τροποποίησης]«της Ι.Σ.Ι. Ή της Δ.Ι.Σ. Κατόπιν προτάσεως» - ΠΡΟΣΘ. ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΜΕΣΑ ΣΕ “” ΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 (4) ΤΟΥ ΑΡΘ. 68 ΤΟΥ Ν. 4235/14, ΦΕΚ-32 Α/11-2-14 [Τέλος Τροποποίησης] του οικείου Αρχιερέως, δι'ων θα ρυθμίζονται τα της διοικήσεως, διαχειρίσεως ελέγχου και εν γένει λειτουργίας αυτών, ως και τα της υπηρεσιακής εν γένει καταστάσεως του προσωπικού αυτών. (Με την παρ. 7 Του άρθρου 38 του Ν. 3986/11, ΦΕΚ- 152 Α/1-7-11, όπως αυτή τροποποιήθηκε, ορίζεται ότι : “7. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α΄ 146) και του ν. 4149/1961 (Α΄ 41), οι Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου (Ρόδου, Κω και Νισύρου, Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας, Καρπάθου και Κάσου και Σύμης) και οι Ενορίες και οι Μονές τους, οι Πατριαρχικές και Σταυροπηγιακές Μονές στην Ελλάδα, καθώς και η Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου δεν υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 1611/1950 (Α΄ 304), του άρθρου 13 του ν. 1902/1990 (Α΄ 138), του άρθρου 14 του ν. 2042/1992 (Α΄ 75), του άρθρου 3 του ν. 2216/1994 (Α΄ 83) και του άρθρου 15 παρ. 11 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38).”). (Με το άρθρο 25 του Ν. 4024/11, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 15 του άρθρου ενάτου του Ν. 4057/12 και την παρ. 4 του άρθρου 44του Ν. 4071/12, ορίζεται ότι : “«Οι υπάλληλοι που Σελίδα 1 από 40
 • date post

  23-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  710
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Καταστατικός Χάρτης 590 77 ( Ιούνιος 2014)

www.efimerios.gr . 590/77 ( 146) : 2014. 590/77 ( 146) :

:

1 : 1. , , , , , , . 2. , ., . 3. , 29 1850 . 1866 1882 , 4 1928 . 4. , , , , , , , . , , , [ ] , - . . 1 (4) . 68 . 4235/14, -32 /11-2-14 [ ] , , [ ] ... ... - . . 1 (4) . 68 . 4235/14, -32 /11-2-14 [ ] , ' , , . ( . 7 38 . 3986/11, -152 /1-7-11, , : 7. 1 . 4 . 590/1977 ( 146) . 4149/1961 ( 41), (, , , , ) , , .. 1611/1950 ( 304), 13 . 1902/1990 ( 138), 14 . 2042/1992 ( 75), 3 . 2216/1994 ( 83) 15 . 11 . 2469/1997 ( 38).).( 25 . 4024/11, . 15 . 4057/12 . 4 44 . 4071/12, : , ...., .... ... . 1.1.2012 .. 351/1991 ( 121), , .. 63/2005 ( 98), 60 . 590/1977 , 36 . 849/1978 ( 232) . 3691/2008 ( 166) . 3932/2011 ( 49) , . 1 . 4, 60 . 590/1977 ( 146), 26 . 3432/2006 ( 14), 44 . 3848/2010 ( 71) 25.1/13.2.1843 ( 4) . , , 14 6 . 1674/1986 ( 203), 2 46 . 2413/1996 ( 124), 14 8 . 3194/2003 ( 267) 25 . 3577/2007 ( 130). 1.1.2012.)( . 4 5 . 4146/13, -90 /18-4-13, 70 . 4155/13, : 4. . 3894/2010, , . 4 1 . 590/1977 (146), , . , , , () .).( . 1(3) 68 . 4235/14, -32 /11-2-14, : 3. 1 . 4 . 590/1977 ( 146) . 4149/1961 ( 41), 1 . 349/1976 ( 149), (, , , , ) , , , 1 . 2456/1920 ( 173) 1 .. 301/1969 ( 195) 1 .. 29.3.1949 ( 79) , , , . , , , , , . , , ).5. , , , .

2 : , , , , , , , .

3 : 1. (..) , , , , (..) . 7 . . 2, , .

:

4 : .. . : ) , , . ) . ) , . ) , . ) , , . ) ... , , . ) . ) , . 10 . 5 . ) . ) , , , . ) .... ) . ) . 21 . 3 .

5 : ... . , .

6 : 1. ... 1 , ) , ) ... ) 1/3 , . . 1 ' ' 20 . . ' ...., ' , ... ' 20 ... ' , . , ' , 20 . ... . . 2. ... . ... . . , . .... . . ... . ... . ... , . . 3. . . ... . ... . , ' , 2/3 . 4. ... , ' , . ... , , ' . 5. ... ' , .

:

7 : 1. ... , , , , . ... , , , . 2. , ' . 3. ... . 4. ... , .

8 : 1. , 1 31 . 2. , ... . , . ... . , .

9 : 1. ... , : ) ... ) ... . ) . ) . ) . ) , . ) , , , , ' , , , . ' , ... , . ) . ) . ) ' . ) , , , , , ..., . , . 19 . 2, 21 . 1 39 . 4 2. ... ... , , . 4 , , , , ., , ' ... ... . 3. ... , ' . 4. ... ' .

:

10 : 1. ... ... , (), : ) , ) . ) , ) ) , ) , ) , ) , , ) , ) ) . 2. , , , , , . , ... , ... . ' , ... . , , , , , . ... . 3. ' , . 4. , ' ... . 5. ' ... . 1 ., .

:

11 : 1. : . : ) , ) , ) , ) , ) , ) , ) , ) , ) , ) , ) , , ) , ) , , ) , ) , ) , ) , ) , ) , ) , ) , ) , ) , ) , ) , ) , ) , ) , ) , ) , ) , ) , ) , ) , ) , , , ) , ) ) , , ) , ) ) . . : ) , , ) , [ ]) , - ' . 4432/2823/10, -244 /30-12-10, , [ ] ) , ) , , ) , , ) , ) , ) , ) , ) , , ) , ) , ) , ) , ) , ) [ ] - ' . 8/10-5-12, -120 /10-5-12 [ ], ) , ) , ) , , ) , ) , ) , ) , ) , , ) , ) , ) , ) , ) , ) , ) , , ) , ) , . 2. , , ' ... , . , , , . 3. .

:

12 : 1. , ' '. 2. ... , ' , ... , 20 , . 3. , , .

13 : 1. , , 48 . , . , . 2. ... , 2/3 . ... , .

14 : 1. , , , , . 2. , ' , , ' ' . 3. , , . ' , , ' , ' , ' , ' . , . , ., , . 4. , , , , . , , , , ' .

15 : 1. , , ' . . 2. . , , . ' . 3. , . . 4. , , . . ' , . 5. , ... , , , , ' , . 6. , ... , / .

16 : 1. /, , ... : . 2. .

:

17 : 1. ... . 2. . 3. ., , . .

18 : 1. : ) , . ) , . ) . ) , . 29 / . ) . ) . ) , , , , , . 18 . 2 . 1811/51 . ' . ' . 2. ., . . : ) . ) . ) , . ) , . ) , ) , . . : ) , . . . 3. ... . 4. ... ' , , . 5. ., ., .

19 : 1. ... , . . 15/ , ., ' , ' ...2. , , , , . 3. 15 .

20 : 1. ' , , , . ' . , , ' . 3 . 17 ... . 2. ... ' , , , , . ' ... , ..., ' , .

21 : 1. ... , ' , ' ' ,