Φεβρουάριος 2005

of 8/8
ÔÇÓ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÉÃÉÁËÅÉÁÓ * ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÅÎÕÐÇÑÅÔÇÓÇÓ ÓÕÌÖÅÑÏÍÔÙÍ ÔÙÍ ÔÏÐÉÊÙÍ ÄÇÌÙÍ * ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2005 ×ÑÏÍÏÓ 24ïò Áñéè. Öýëëïõ 256 ÔéìÞ: 0,70 www.sitemaker.gr/froyros/ ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ Ôá÷õäñïìåßï ÁÊÑÁÔÁÓ ÁÉÃÅÉÑÁÓ Áñ. Áäåßáò Êùäéêüò Êýñéå ÍïìÜñ÷ç, Êýñéå Ìðåêßñç, ðáñáêáëþ ôçí ôïðïèÝôçóÞ óáò óôï åîÞò èÝìá: Ç Åöçìåñßäá Öñïõñüò Áíáôï- ëéêÞò Áéãéáëåßáò, ôá ôåëåõôáßá 8 ÷ñüíéá Ý÷åé áó÷ïëçèåß äéåîïäéêÜ ìå ôï èÝìá ôçò ÷Üñáîçò ôçò ãñáììÞò. Ôïí Áðñßëéï ôïõ 2004 ìå ïëïêëç- ñùìÝíï ñåðïñôÜæ Ýöåñå óôï öùò ôçí áðüöáóç ôïõ Íïìáñ÷éáêïý Óõìâïõëßïõ Á÷áÀáò (14 Áðñéëßïõ 2004, ÐÑÁÊÔÉÊÏ 6, ÈÅÌÁ 4) óôçí ïðïßá ôï Í.Ó. ÏÌÏÖÙÍÁ ÁÐÏÖÁ- ÓÉÆÅÉ Åãêñßíåé ôçí ÌåëÝôç ðåñé- âáëëïíôéêþí åðéðôþóåùí ôçò íÝáò óéäçñïäñïìéêÞò ãñáììÞò Êïñßíèïõ – Ðáôñþí óôï ôìÞìá áðü ÷éëéïìå- ôñéêÞ èÝóç (÷.è. 47+600 Ýùò ÷.è. 59+068 – ðåñéï÷Þ Äåñâåíßïõ) ìå ôçí ðñïûðüèåóç ðñïóèÞêçò ìéáò áêüìá êÜôù äéÜâáóçò åíôüò ôïõ ïéêéóìïý Áéãåßñáò êáé óõãêåêñéìÝíá åðß ôçò êåíôñéêÞò ïäïý óôïí ¢ãéï ÐáíôåëåÞìïíá. ¸÷ù èÝóåé åðáíåéëçììÝíá ìÝóá áðü ôçí åöçìåñßäá ôï åñþôçìá êáé äåí Ý÷ù ëÜâåé êáìßá áðÜíôçóç: Ãéáôß ôüôå (10 ìÞíåò ðñéí) üëá Ýâáéíáí êáëÜ, üðùò äåß÷íåé ç ðá- ñáðÜíù áðüöáóç ôçí ïðïßá ðñï- óõðÝãñáøáí ïé Íïìáñ÷éáêïß Óýì- âïõëïé: 1) Áâñáìüðïõëïò ÁíäñÝáò 2) Áèáíáóüðïõëïò Ãåþñãéïò 3) Áðïóôïëüðïõëïò Ãéþñãïò 4) Áóç- ìáêüðïõëïò ÄçìÞôñéïò 5) Áóðñïý- ëéáò Âáóßëçò 6) ÂáêÜëïãëïõ Áë. 7) Âãåíüðïõëïò Ã. 8) ÂÝññáò Äçì. 9) Ãåùñãáêüðïõëïò ¢ããåëïò 10) Ãå- ùñãáêïðïýëïõ-ÌðÜóôá Äçì. 11) Êáñáíôþíçò Ê. 12) Êßêêéíáò Âáóßë. 13) ÊïôôÜò 14) Êõñéáêüðïõëïò Áè. Ã. 15) ÌÜêáò É. 16) Ìáñãáñßôçò Ë. 17) Ìðáêüðïõëïò ×. 18) Ìðá÷ñÜò Á. 19) Ìðåêßñçò Â. 20) ÌðéíéÝñçò Ãåþñ. 21) Ìðïõ÷Üãéåñ Áñ. 22) ÍôÜ- ôóéêá à 23) Ðáíáãüðïõëïò Íéê. 27) Óôáèïðïýëïõ È. 28) Ôáðåéíüò Ãéáí. 29. Ôñéáíôáöõëëüðïõëïò Á. 30) Öé- ëéððÜôïò Äçì. Ôß Üëëáîå ôþñá êáé üëïé áíáêÜëõ- øáí ôçí “ëáíèáóìÝíç” ÷Üñáîç áõ- ôïý ôïõ óçìáíôéêüôáôïõ Ýñãïõ, ðïõ äõóôõ÷þò ìüíï áðü ôïí Öñïõñü êáôáãñÜöçêå óå üëç ôç äéÜóôáóÞ ôïõ, üóïí áöïñÜ äçë. ôçí åßóïäï ôïõ ôñáßíïõ óôçí Á÷áÀá; Åõ÷áñéóôþ Êþóôáò Ñüæïò Åêäüôçò Åöçìåñßäáò “Ö” Áéãåßñá 24 Öåâñïõáñßïõ 2005 Ôï åñþôçìá ôïõ “Ö” Ç ðáñÜôáîç ôçò ìåßæïíïò áíôé- ðïëßôåõóçò óôï íïìáñ÷éáêü óõì- âïýëéï Á÷áÀáò ìå áñ÷çãü ôçò ôïí Âáóßëç Ìðåêßñç Ý÷åé ðáñáêïëïõ- èÞóåé ôçí “÷Üñáîç ôçò óéäçñïäñï- ìéêÞò ãñáììÞò Êßáôïõ – ÐÜôñáò” ðïõ åßíáé Ýíá Ýñãï ôï ïðïßï Ý÷åé ýøéóôç áíáðôõîéáêÞ áîßá ãéá ôçí Á÷áÀá êáé ôç äõôéêÞ ÅëëÜäá, êé Ý÷åé âñåèåß óôï ðëåõñü ôùí êáôïßêùí ôçò Á÷áÀáò êáôÜ ìÞêïò ôçò ðáñá- ëéáêÞò ãñáììÞò, ïé ïðïßïé èåùñïýí üôé âñßóêåôáé óå åîÝëéîç Ýíá ó÷Ýäéï ðïõ èá êüøåé óôá äýï ìéá Üêñùò ôïõñéóôéêÞ æþíç êáé èá åðçñåÜóåé áñíçôéêÜ ôçí ïéêïíïìéêÞ æùÞ. Ãéá ôï ëüãï áõôü ìå ðñùôïâïõëßá ôçò Ýöåñå ôï èÝìá îáíÜ ãéá óõæÞ- ôçóç óôï íïìáñ÷éáêü óõìâïýëéï ãéáôß ðéóôåýåé áêñÜäáíôá üôé ÷Üèçêå ðïëýôéìïò ÷ñüíïò êé üôé ïé öïñåßò ôçò Á÷áÀáò äÝêá ÷ñüíéá ðïõ åß÷å ãßíåé ãíùóôÞ ç “ðñïìåëÝôç” ôïõ Ýñ- ãïõ áäñáíåßò áí ìå áðïôÝëåóìá íá öèÜíïõìå ôþñá óôï “ðáñÜ ðÝíôå” ôçò äçìïðñÜôçóçò ôïõ Ýñãïõ. Åßíáé óçìáíôéêü ëïéðüí ôþñá üôé üëïé áíáãíùñßæïõí üôé ðñÝðåé íá ãßíïõí ðñïóðÜèåéåò ãéá “âåëôéþ- óåéò” Üìåóá êé üðïõ åßíáé äõíáôü ç íÝá óéäçñïäñïìéêÞ ãñáììÞ íá ðáñáêÜìøåé ôïõò ðÜëé áêïýóåé ïéêéóìïýò ôçò Áéãéáëåßáò óôï êïì- ìÜôé ôïõ Ýñãïõ ÊéÜôï – ÑïäïäÜöíç, äåäïìÝíïõ üôé ôï Ýñãï Ý÷åé ÷ñïíéêü ïñßæïíôá õëïðïßçóçò ôï 2008 êáé íá áðïöýãïõìå ôï åíäå÷üìåíï áðÝíôáîçò êáé ìáôáßùóÞò ôïõ, êáé ôï äåýôåñï êïììÜôé ÑïäïäÜöíç – ÐÜôñá, ãéá ôï ïðïßï ïé ìåëÝôåò äåí Ý÷ïõí ïëïêëçñùèåß, ÷ñïíéêüò ïñßæïíôáò õëïðïßçóçò ôï 2012, íá åíôá÷èåß óôç ÷ñçìáôïäüôçóç áðü ôï Ä’ ÊÐÓ êáé íá åîåôáóèåß ðÜëé ç ÷ÜñáîÞ ôïõ, êáèþò êáé ç èÝóç ôïõ åìðïñåõìáôéêïý êÝíôñïõ. Ç Íïì. Óýìâïõëïò Èåþíç Óôáèïðïýëïõ (Åê ìÝñïõò ôçò ðáñÜôáîçò Âáóßëç Ìðåêßñç) ¼ðùò êáëÜ ãíùñßæåôå, ï ÄÞìïò Áé- ãåßñáò ìáæß ìå ôïí ÄÞìï Åõñùóôßíçò äéåêäéêïýóáí ôçí õðïãåéïðïßçóç ôçò íÝáò óéäçñïäñïìéêÞò ãñáììÞò Êïñßíèïõ- Ðáôñþí, óôéò ïéêéóôéêÝò ðåñéï÷Ýò. Ðñüóöáôá, ìå ðáñÝìâá- óç ôïõ Õðïõñãïý Äéêáéïóýíçò ê. Ðáðáëçãïýñá, êáèþò êáé Üëëùí ðïëéôéêþí ðáñáãüíôùí, åðéëÝ÷èçêå ç ëýóç ôçò õðïãåéïðïßçóçò ãéá ôïí ÄÞìï Åõñùóôßíçò Êáôüðéí ôïýôùí, êáé ìå äåäïìÝíï üôé äåí ôçñïýíôáé ôá ßäéá ìÝôñá êáé ôá ßäéá óôáèìÜ, ÷ùñßò íá ìáò äßíïíôáé ãéá áõôü óá- Ïé áðáíôÞóåéò Ï ÍïìÜñ÷çò ÄçìÞôñçò Êáôóéêüðïõëïò Ãéá ôï ëüãï áõôü ôï íïìáñ÷éá- êü óõìâïýëéï óôéò ç 23/2/2005 áðïöÜóéóå ïìüöùíá íá åðéäéþîåé ñáíôåâïý ìå ôïí õðïõñãü ìåôá- öïñþí Ìé÷Üëç ËéÜðç, üðïõ èá óõììåôÝ÷ïõí üëïé ïé öïñåßò ôçò Á÷áÀáò, ðñïêåéìÝíïõ íá äéåñåõíÞ- óïõí ôéò ðéèáíüôçôåò “âåëôßùóçò” ôçò ÷Üñáîçò ðñïáóðßæïíôáò ôçí ïéêéóôéêÞ, ÷ùñïôáîéêÞ êáé ôïõ- ñéóôéêÞ áíÜðôõîç ôùí ðåñéï÷þí ôçò Á÷áÀáò, ôçñïõìÝíùí ôùí óõì- âáôéêþí õðï÷ñåþóåùí ôçò ÷þñáò áðÝíáíôé óôçí Å.Å., áöïý ôï Ýñãï ÷ñçìáôïäïôåßôáé êáôÜ 50% áðü ôï ôáìåßï óõíï÷Þò. ÓõìðáñÜôáîç ãéá ôçí Á÷áÀá” Óôáèïðïýëïõ Èåþíç ÃñáììáôÝáò Íïìáñ÷éáêïý Óõì- âïõëßïõ öåßò áðáíôÞóåéò Þ Ýóôù ðåéóôéêÝò äéêáéïëïãßåò, äéåêäéêïýìå êáé ãéá ôïí ÄÞìï Áéãåßñáò ßóç áíôéìåôþðéóç êáé âåëôßùóç ôçò õðÜñ÷ïõóáò ÷Üñáîçò , ìå âÜóç ôéò ðñïôÜóåéò ôùí ÄçìÜñ- ÷ùí ôçò ðåñéï÷Þò. Ãéáôß ôïí Áðñßëéï 2004 ïé Íïìáñ÷éáêïß Óýìâïõëïé åíÝêñéíáí ôçí “ùò Ý÷åé” åßóïäï ôïõ ôñáßíïõ óôçí Á÷áÀá Äåí ðÞñáìå áðÜíôçóç óôï åñþôçìá: ; { Ôç óôéãìÞ ðïõ ôï Ýñãï ÷Üñá- îçò ôçò íÝáò óéäçñïäñïìéêÞò ãñáììÞò ÊéÜôïõ - ÑïäïäÜöíçò ìðáßíåé óôçí ôåëéêÞ åõèåßá õëï- ðïßçóçò (Ýíáñîç äéáäéêáóßáò áðáëëïôñéþóåùí, óõíÜíôçóç ôùí Á÷áéþí ìå ôïí áñìüäéï õðïõñãü Ìé÷Üëç ËéÜðç ê.ëð. âë. ÓÅË. 5), ç åöçìåñßäá ìáò èÝëïíôáò íá êëåß- óåé ôï ðñþôï êýêëï åíçìÝñùóçò ðÜíù óå áõôü ôï óçìáíôéêüôáôï èÝìá - êýêëï ðïõ îåêéíÞóáìå ôïí ÄåêÝìâñéï ôïõ 1996, óõíå÷ßæåé ôï ðñùôïóÝëéäï ôïõ ðñïçãïýìå- íïõ ìÞíá “Êñïêïäåßëéá äÜêñõá Þ óôñïõèïêáìçëéóìüò” êáé áðåýèõ- íå Ýíá ïõóéáóôéêü åñþôçìá ðñïò ôéò äýï ðáñáôÜîåéò ôïõ Íïìáñ- ÷éáêïý Óõìâïõëßïõ Á÷áÀáò, ãéá ôï ãíùóôü äçë. èÝìá ôçò Ýãêñé- óçò ìåëÝôçò ðå- ñéâáëëïíôéêþí åðéðôþóåùí ôçò ãñáììÞò óôï ýøïò ôçò Áéãåßñáò ôïí Áðñßëéï ôï 2004. ÑùôÞóáìå ëïéðüí, ôïí ÍïìÜñ÷ç Á÷áÀáò ê. ÄçìÞôñç Êáôóéêüðïõëï êáé ôïí Áñ÷çãü ôçò ìåßæïíïò áíôé- ðïëßôåõóçò ê. Âáóßëç Ìðåêßñç. Ç áíôáðüêñéóç êáé ôùí äýï Þôáí Üìåóç. ÌÝóá óå ëßãåò þñåò ôï ãñáöåßï ôýðïõ ôïõ ÍïìÜñ÷ç, ìáò Ýäùóå ôçí áðÜíôçóÞ ôïõ. ÁëëÜ êáé ï áñ÷çãüò ôçò ìåßæï- íïò áíôéðïëßôåõóçò, åîïõóéïäü- ôçóå ôçí ê. Èåþíç Óôáèïðïýëïõ ç ïðïßá ìáò Ýóôåéëå ôçí Üðïøç ôïõ Óõíäõáóìïý “ÓõìðáñÜôáîç ãéá ôçí Á÷áÀá” ãéá ôç íÝá óéäçñï- äñïìéêÞ ãñáììÞ. Ç åöçìåñßäá áöïý åõ÷áñéóôÞóåé êáé ôéò äýï ðëåõñÝò ãéá ôçí áíôá- ðüêñéóÞ ôïõò, ïöåßëåé íá ôïíßóåé üôé óå êáìßá áðü ôéò áðáíôÞóåéò äåí ðåñéÝ÷åôáé ï êåíôñéêüò ðõñÞ- íáò ôçò åñþôçóçò ðïõ áöïñïý- óå ôçí ìåëÝôç ôçò Áéãåßñáò êáé ðáñáèÝôåé áõôïýóéåò, ôüóï ôçí åñþôçóç, üóï êáé ôéò áðáíôÞóåéò.
 • date post

  24-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  0

Embed Size (px)

description

febrouarios 2005

Transcript of Φεβρουάριος 2005

 • 1 2005

  * *

  2005 24 . 256 : 0,70

  www.sitemaker.gr/froyros/

  .

  , ,

  :

  , 8 .

  2004 (14 2004, 6, 4) .. (.. 47+600 .. 59+068 ) .

  :

  (10 ) , : 1) 2) 3) 4) 5) 6) . 7) . 8) . 9) 10) . 11) . 12) . 13) 14) . . 15) . 16) . 17) . 18) . 19) . 20) . 21) . 22) 23) . 27) . 28) . 29. . 30) .

  , , . ;

  24 2005

  , , .

  .

  , 2008 , , , 2012, , .

  . ( )

  , , . , .

  , , , ,

  23/2/2005 , , , , .., 50% .

  , , .

  2004

  :;{

  ( , .. . . 5), 1996, ,

  . 2004.

  , . . .

  . , .

  , .

  .

  , , , .

 • 2 2005

  . 2067

  .. 25010 ./FAX: [email protected]

  : : .() :

  .

  : 8,00:

  30 $ USA, 47 $ AUSTRALIA ...

  .. (29951601037) . :

  : 2610341515

  :

  . 2104924479

  , .

  ( 20 23 ) (12 15 ), , , 17 .

  , , ,

  ( ).

  .

  , , .

  . . .

  , .

  18 19 2005, , . .

  .

  : , , , .., .

  . .

  . , .

  . , , , .

  A

  9

  .

  . , , , , , . 1 , 2 Alegro 3 .

  cd . dj (Sakis, Chris Nicklovesfreedom) .

  27 ( ), 2 .

  . . 4 . . 6 . 3 , .

  , .

  !!!

  , , . . , , , .

  : 2002/98/ 27 2003 , , , , .

  .

 • 3 2005

  : 1) . .

  2) . .: 1) 2) 3) . 4) / . . .

  ,

  , , , , .

  , ( ) , , , 5 . (1,5 . ), ( ) .

  ,

  . . 8429/04 / . , .

  , , , , , , , , .

  , , , , , / . , ( ) .

  , , .

  , 30.9.2004 ( ) , , 23.000.000 (8 . .) .

  , ,

  3 2 , , .

  , , , , ( 2004)

  , , 10 , .

  . .

  , , ;

  ,

  , , .

  , .

  , , , , , .

  , , , , !

  ( ) , , , .

  . .

  . 2696032178 . . . 6946507987

  X -

  . . ....

  , (....), .

  21 ...., .

  , , .

  .. .... : . ( ) . ( ), . ( ) . ( ) : . . ( ), . . ( ), . . ( ), . . ( ), . . ( ).

 • 4 2005

  . / , , , 10 .

  . , , .

  , , , .

  , . . .

  , . , , : . , , , . .

  1958 8 2005

  /

  , . , 1958 , 9 , .

  , 10%.

  , . , , , . , .

  , , , .

  . , . .

  , . , . , . , . , . , . , . , ,

  , , , ..

  . 17 2005, , , .

  , , , .

  , .

  , .

  , . , . , .

  , , , .

 • 5 2005

  :

  (;)

  , 23 , , . , 15 , .

  , . ., , , , .

  , , . , , , , .

  . , 9 , .. , . , , . , , . , , .

  . , , . .

  . , , . . . , . . , , . .

  , .

  . , , . . , ! , , , . , , . ! , . . , , , . .

  , . , , ,

  .

  , 400 . 850 . . , ( ) , , . , 500 . , 134 . . , 2007. ....

  , , . , , , .

  22 7.30 .. , . , . . , ,

  , . . , .

  15 , ( , , ), .

  . . .

  28

  27 .779, 78 .. , . , .

  . 28 , 22 ( , , ). 6 ( ..).

  , .

  , .

  , 300 . , , .

 • 6 2005

  . , .

  3 : .

  ,

  , . , , . ,

  , (29) 1850 4

  -

  1928.

  , , , . .

  , .

  , , .

  , , , .

  , .

  .

  26/1/2005 , ( ).

  15 , .

  , .

  . , .. ,

  . : : ,

  : , , , , .

  ..

  , 20/2/2005, 40 .

  .

  20 . ,

 • 7 2005

  61 , , , *, .

  , .

  ,

  :

  , , , .

  . , ,

  , .

  . . . ,

  , .

  , .

  , . , , , , .

  * .

  ,

  ...

  ( (322005) )

  , , , . , .

  .. .

  1989. . , . . , 80% . . . .. ,

  : ( ) 45% . .

  . , . , .

  . , . . , , . 33%. . , .

  ;

  , , .

  , , .

  ,

  .

  . .

  6 7 , . , ( ) 3 4 .

  :

  : 00 : 20

  :

  56 55 49 43 37 36 33 32 31 31 27 24 21 20 19 . 16 13 9

 • 8 2005

  ...

  8

  13 5.00 ..

  , . , .

  .

  .

  5 . 11 M .

  1232005 8.00 . , . , .

  13 5.00 .. , .

  10 . , . : , , , lsoi Ballets , , , Sexy Santa,

  , , ..

  , , , , .

  , .

  , .

  , . .

  8 , 9 .

  .: 2696031140,

  : 6973535091

  :

  2004

  , 28 , , .

  , , .

  , , . ,

  300 .

  75% , , 100% , .

  , , , . , . , . .

  . . . , . , , . . ;

  . .

  .. , !