Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

40
ERASMUS+ το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Ανδρούλα Παπαναστασίου, ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Μαρία Καζαμία Κωσταρά, Ο.ΝΕ.Κ. 1

Transcript of Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Page 1: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

ERASMUS+το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό

(2014-2020)

Ανδρούλα Παπαναστασίου, ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης

Μαρία Καζαμία Κωσταρά, Ο.ΝΕ.Κ.

1

Page 2: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Ιστορική αναδρομή σταΕυρωπαϊκά Προγράμματα Εκπαίδευσης,

Κατάρτισης και Νεολαίας

• Το πρώτο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα στον τομέα της Εκπαίδευσης – 1976

• Το Πρόγραμμα Comett – 1986

• Το Πρόγραμμα Erasmus – 1987

• Το Πρόγραμμα Youth for Europe – 1988

• Τα Προγράμματα Socrates and Leonardo da Vinci – 1995

• Τα Προγράμματα Lifelong Learning και Youth in Action – 2007

Προγράμματα συνεργασίας με τρίτες χώρες: Erasmus Mundus, Tempus, Alpha, Edulink, Bilateral Programmes

2

Page 3: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Η ανάγκη για ένα νέο Πρόγραμμα

Σύγχρονες πραγματικότητες:

•Η οικονομική κρίση και το ψηλό ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων•Η αυξανόμενη ζήτηση θέσεων εργασίας για άτομα με υψηλές δεξιότητες – η αναντιστοιχία δεξιοτήτων•Η τεράστια προσφορά ευκαιριών μάθησης μέσω της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας•Η συμπληρωματικότητα μεταξύ τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης •Η ανάγκη για δημιουργία στενότερων δεσμών μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας•Η ανάγκη για σύνδεση των Ευρωπαϊκών πολιτικών, στρατηγικών και πρωτοβουλιών με τα χρηματοδοτικά προγράμματα

3

Page 4: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Προσδοκίες του νέου προγράμματος

•Μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία

•Μεγαλύτερη επίδραση στους συμμετέχοντες, άτομα, οργανισμούς, συστήματα

•Απλοποίηση των διαδικασιών για τους δικαιούχους – λιγότερες προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, πιο φιλικό για τους χρήστες πρόγραμμα, απλοποιημένη οικονομική διαχείριση

•Συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τομέων εκπαίδευσης/ κατάρτισης/Νεολαίας

•Αποφυγή των υπερκαλύψεων μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων

•Συνέργεια με άλλους μηχανισμούς χρηματοδότησης4

Page 5: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Η δομή του νέου Προγράμματος

Existing Programmes A single integrated programme

with 3 key Actions

Specific activities: - Jean Monnet

- Sport

Lifelong learning ProgrammeComenius, Erasmus, Leonardo, Grundtvig

Youth in Action Programme

International HE ProgrammesErasmus Mundus, Tempus,

Alpha, Edulink, Bilateral Programmes

1.Learning Mobility

3.Policy

Support

Erasmus+

2.Co-operation

projects

5

Page 6: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Βασική Δράση 1:Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων

Δικαιούχοι:

• Προσωπικό: εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, διευθυντές σχολείων και άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (youth workers)

• Σπουδαστές: Σπουδαστές τριτοβάθμιας (including joint/double degree students) και τεχνικής/επαγγελματικής Εκπαίδευσης

• Σπουδαστές Επιπέδου Masters: Θα μπορούν να επωφεληθούν από εγγυημένο δάνειο για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους

• Νέοι από ΜΚΟ, τοπικούς φορείς και άτυπες ομάδες: εθελοντισμός και ανταλλαγές νέων

• Διεθνής διάσταση: Κινητικότητα μεταξύ Ευρωπαϊκών τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων και Ιδρυμάτων από χώρες εταίρους (τρίτες χώρες).

6

Page 7: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Βασική Δράση 2:Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών

Πρακτικών Επιχορηγούμενες δραστηριότητες:

• Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ Ιδρυμάτων εκπαίδευσης/ κατάρτισης ή μεταξύ οργανώσεων νεολαίας και/ή άλλων σχετικών φορέων

• Μεγάλης κλίμακας συνεργασίες μεταξύ Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας / επαγγελματικής εκπαίδευσης και εταιρειών, ονομαζόμενες ‘Knowledge Alliances’ (HE) και ‘Sector Skills Alliances’ (VET)

• IT support platforms, όπως eTwinning, EPALE, EYP

• Διεθνής Διάσταση: Συνεργασία με τρίτες χώρες, με έμφαση στις γειτονικές χώρες

7

Page 8: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Βασική Δράση 3:Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής

• Υποστήριξη της προώθησης των Ευρωπαϊκών πολιτικών (ET 2020, EU youth strategy, Bologna and Copenhagen processes and EU 2020 strategy) μέσω της «Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού (Open Method of Coordination)»

• Υποστήριξη των Ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας (ECTS, ECVET, EQF, Europass, ENQA, ENQAVET, EQAR, NARIC, Eurydice, Euroguidance etc.)

• Υποστήριξη του διαλόγου με Φορείς ενδιαφερόμενους για την εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία

• Διεθνής διάσταση: Υποστήριξη του διαλόγου με τρίτες χώρες και με διεθνείς οργανισμούς

8

Page 9: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Προϋπολογισμός του Erasmus+ (1/2)Συνολικός Προϋπολογισμός για όλη την περίοδο 2014-20:

14.7 δισεκατομμύρια Ευρώ

Προϋπολογισμός για το 2014 για όλους τους τομείς για την Κύπρο: € 8.084.635

Προϋπολογισμός ανά κεφάλαιο:1.Εκπαίδευση και Κατάρτιση: 77,5%

2.Νεολαία: 10%

3.Εγγυήσεις για σπουδαστικά δάνεια: 3,5%

4.Χρηματοδότηση των Εθνικών Υπηρεσιών: 3,4%

5.Έξοδα διαχείρισης: 1.9%

6.Jean Monnet: 1,9%

7.Αθλητισμός: 1,8% 9

Page 10: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Προϋπολογισμός του Erasmus+ (2/2)

Καταμερισμός προϋπολογισμού ανά δράση (ελάχιστα ποσοστά):1.ΚΑ1: 63%

2.ΚΑ2: 28%

3.ΚΑ3: 4,2%

Καταμερισμός προϋπολογισμού ανά τομέα εκπαίδευσης/ κατάρτισης (ελάχιστα ποσοστά):1.Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: 43%

2.Επαγγελματική Εκπαίδευση και κατάρτιση: 22%

3.Σχολική Εκπαίδευση: 15%

4.Εκπαίδευση Ενηλίκων: 5%10

Page 11: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Αλλαγές – καινοτομίες που εισάγει το Erasmus+ (1/2)

• Έμφαση στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και στον αντίκτυπο στα ιδρύματα/οργανισμούς/συστήματα

• Πλήρης κατάργηση της διαδικασίας χορήγησης ατομικών υποτροφιών – όλες οι αιτήσεις, για όλες τις δράσεις, υποβάλλονται από το ίδρυμα/οργανισμό

• Κατάργηση των ιδιαιτεροτήτων κάθε τομέα – κοινοί κανονισμοί συμμετοχής για όλους του τομείς

• Κατάργηση της συγχρηματοδότησης στις πλείστες δράσεις

• Κατάργηση των Εθνικών πρωτοβουλιών στο τομέα της νεολαίας με σκοπό την ενίσχυση των διακρατικών πρωτοβουλιών

• Προώθηση της διατομεακής συνεργασίας και της συνεργασίας με τον κόσμο των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας 11

Page 12: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Αλλαγές – καινοτομίες που εισάγει το Erasmus+ (2/2)

• Προώθηση της Διεθνούς συνεργασίας με τη συμμετοχή Ιδρυμάτων/οργανισμών από χώρες εταίρους (τρίτες χώρες)

• Σχεδόν πλήρης κατάργηση επιχορηγήσεων με βάση τα πραγματικά έξοδα (εκτός στη περίπτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες) – εισαγωγή του μοναδιαίου κόστους (unit cost) για όλες τις κατηγορίες εξόδων

• Ηλεκτρονική υποβολή όλων των προτάσεων – κατάργηση της υποβολής εντύπων – αιτήσεις φιλικές προς το χρήστη – μια ημερομηνία υποβολής κάθε χρόνο (εκτός από τον Τομέα της Νεολαίας που θα υπάρχουν τρεις καταληκτικές ημερομηνίες)

• Εισαγωγή διαφόρων ηλεκτρονικών εργαλείων που θα υποστηρίζουν όλη τη διάρκεια ζωής των σχεδίων 12

Page 13: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Αποκεντρωμένες Δράσεις

Διαχείριση από τις Εθνικές Υπηρεσίες. Στην Κύπρο:

-ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης (για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης)

-Οργανισμός Νεολαίας (για τον τομέα της Νεολαίας)

•ΚΑ1 – Κινητικότητα για σκοπούς Εκπαίδευσης/ Κατάρτισης (σε όλους τους Τομείς)

•ΚΑ2 – Στρατηγικές Συμπράξεις (σε όλους τους Τομείς)

•ΚΑ3 – Διαρθρωμένος Διάλογος (στον Τομέα της Νεολαίας)

13

Page 14: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Βασική Δράση 1Βασική Δράση 1

Μαθησιακή κινητικότητα ατόμωνΜαθησιακή κινητικότητα ατόμων

14

Page 15: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Διαχειριστικές πρόνοιεςγια την κινητικότητα

• Υποβολή μιας αίτησης από κάθε Ίδρυμα/οργανισμό για όλες τις μορφές κινητικότητας (εκπαιδευόμενους – όπου ισχύει – και προσωπικό)

• Δικαίωμα συμμετοχής στην κινητικότητα έχουν μόνο εκπαιδευτικοί/ εκπαιδευτές, άτομα που σπουδάζουν ή βρίσκονται σε αρχική επαγγελματική κατάρτιση (με εξαίρεση τους αποφοίτους κατά τον πρώτο χρόνο μετά την αποφοίτησή τους), νέοι, εθελοντές και εργαζόμενοι στον τομέα της Νεολαίας (Youth Workers)

• Στην αίτηση θα αναφέρεται ο αριθμός κινητικοτήτων, οι χώρες προορισμού και η διάρκεια της κινητικότητας για κάθε χώρα. Το αιτούμενο ποσό θα υπολογίζεται αυτόματα. Ελαστικότητα όσον αφορά αλλαγές στις χώρες προορισμού και τη διάρκεια των κινητικοτήτων.

15

Page 16: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Διασφάλιση της ποιότητας στην Κινητικότητα

• Σχολική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Υποβολή Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάπτυξης στα πλαίσια της αίτησης

• Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Συμμετοχή κατόχων Erasmus Charter

• Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Διαπίστευση ιδρυμάτων/οργανισμών, που θα δικαιούνται να υποβάλλουν απλοποιημένη αίτηση συμμετοχής (από το 2015 – πρόσκληση για διαπίστευση μέσα στο 2014)

• Νεολαία (EVS): Η διαπίστευση οργανισμών στα πλαίσια του Youth in Action θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2014

• Πρόνοιες για πλήρη αναγνώριση των αποτελεσμάτων (εκπαίδευση/κατάρτιση) της κινητικότητας

16

Page 17: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Επιχορήγηση για κινητικότητα

• Έξοδα ταξιδίου: Μοναδιαίο κόστος (unit cost) ανάλογα με την απόσταση (distance bands – European rates)

• Έξοδα διαβίωσης: Μοναδιαίο κόστος ανάλογα με τη διάρκεια (μέρες ή μήνες – National rates: Η Εθνική Υπηρεσία δικαιούται να μειώσει το Ευρωπαϊκό maximum rate στο ποσοστό που επιθυμεί ανάλογα με τη ζήτηση)

• Οργανωτικά έξοδα: Μοναδιαίο κόστος ανάλογα με τον αριθμό κινητικοτήτων (European rates)

• Γλωσσική προετοιμασία: Μοναδιαίο κόστος ανάλογα με τον αριθμό συμμετεχόντων (μόνο για μεγάλης διάρκειας κινητικότητα εκπαιδευομένων Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και εθελοντών στον τομέα της Νεολαίας)

• Τέλη σεμιναρίου: Μοναδιαίο κόστος ανάλογα με τις μέρες (μόνο για Σχολική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων)

17

Page 18: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Γλωσσική Προετοιμασία

• Υποστήριξη για γλωσσική προετοιμασία μόνο για κινητικότητα διάρκειας πέραν των 2 μηνών – πέραν του 1 μηνός για τους εκπαιδευόμενους της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης/ Κατάρτισης

• Υποστήριξη για τη γλώσσα διδασκαλίας/εργασίας (όχι της χώρας)

• On-line language courses μόνο για πέντε γλώσσες (EN, FR, DE, ES, IT). Για τις υπόλοιπες θα καταβάλλεται επιχορήγηση με βάση μοναδιαίο κόστος (μόνο στην ΕΕΚ και Νεολαία)

• Για τα οn-line language courses, θα παραχωρούνται «άδειες» συμμετοχής, τις οποίες η Εθνική Υπηρεσία θα κατανέμει στα ιδρύματα (θα ζητούνται κατά την υποβολή αίτησης)

• Θα γίνεται αξιολόγηση πριν και μετά την κινητικότητα για να παρακολουθείται η πρόοδος των συμμετεχόντων

18

Page 19: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Εγγυημένο Δάνειο για σπουδές

επιπέδου Master

•Αφορά σπουδές επιπέδου Master στο εξωτερικό (σε χώρες του προγράμματος) για όλη τη διάρκεια των σπουδών•Εγγυημένο δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με επιτόκιο χαμηλότερο από αυτό της αγοράς•Το ύψος του δανείου για 1 χρόνο είναι μέχρι 12,000 ευρώ και για 2 χρόνια 18,000 ευρώ•Παρέχεται περίοδος χάριτος μέχρι 2 χρόνια από τη στιγμή ολοκλήρωσης των σπουδών, επιτρέποντας στον απόφοιτο να εργοδοτηθεί πριν αρχίσει την αποπληρωμή•Η αίτηση υποβάλλεται σε τράπεζα ή χρηματο- οικονομικό οργανισμό που συμμετέχει στο σχέδιο, στη χώρα του φοιτητή ή σε άλλη χώρα του προγράμματος•Αναμένεται ότι ο μηχανισμός θα είναι έτοιμος το Σεπτέμβριο 2014 για τα πρώτα δάνεια, για τη χρονιά 2014-15

19

Page 20: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Βασική Δράση 2Βασική Δράση 2

Συνεργασία για την Καινοτομία και την Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

20

Page 21: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Διαχειριστικές πρόνοιεςγια τις Στρατηγικές Συμπράξεις

• Στοχεύουν στη συνεργασία και δικτύωση, στην ποιότητα και καινοτομία, στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, στην ανάπτυξη, αναγνώριση και επικύρωση δεξιοτήτων, στη επιχειρηματικότητα κλπ.

• Μπορεί να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός συγκεκριμένου τομέα ή να είναι διατομεακές

• Είναι απαραίτητη η συμμετοχή 3 ιδρυμάτων/οργανισμών/φορέων από 3 διαφορετικές χώρες. Στη Σχολική Εκπαίδευση και στον τομέα της νεολαίας επιτρέπεται και η συμμετοχή μόνο 2 ιδρυμάτων / οργανώσεων από δύο χώρες

• Προβλέπεται κινητικότητα για διδασκαλία και κατάρτιση, η οποία πρέπει να εντάσσεται στους στόχους της σύμπραξης

• Διάρκεια: 2-3 χρόνια (με εξαίρεση τον τομέα νεολαίας όπου η διάρκεια είναι από 6 μήνες – 2 χρόνια) – μέγιστη χρηματοδότηση: 150 χιλιάδες/χρόνο

• Μόνο ιδρύματα/οργανισμοί/φορείς/ομάδες που εδρεύουν στις χώρες του Προγράμματος μπορούν να υποβάλουν πρόταση (ως συντονιστές). Μπορεί να συμμετάσχουν και ιδρύματα/οργανισμοί/φορείς/ομάδες από χώρες εταίρους αν η συμμετοχή του κριθεί ότι θα προσφέρει αξία στη σύμπραξη. 21

Page 22: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Επιχορήγηση για Στρατηγικές Συμπράξεις (1/2)

• Διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος: μοναδιαίο κόστος ανά Ίδρυμα/Οργανισμό/Φορέα/Ομάδα ανά μήνα (το συντονιστικό ίδρυμα δικαιούται διπλάσιο ποσό από τους εταίρους) με μέγιστο συνολικό ποσό ανά Σύμπραξη. Το μέγιστο συνολικό ποσό ανά Σύμπραξη για τα διαχειριστικά έξοδα υποδηλοί μέγιστο αριθμό εταίρων το 10

• Συμμετοχή σε project meetings: μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα, με μέγιστο συνολικό ποσό ανά Σύμπραξη. Προβλέπονται δύο ποσά, ένα για μικρές αποστάσεις, κάτω των 2000km, και μεγαλύτερο ποσό για μεγαλύτερες αποστάσεις

• Κόστος για intellectual outputs: επιχορήγηση για το κόστος προσωπικού που θα τα αναπτύξει (μοναδιαίο ημερήσιο κόστος ανά κατηγορία προσωπικού, κατά βάση όχι διευθυντικού) 22

Page 23: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Επιχορήγηση για Στρατηγικές Συμπράξεις (2/2)

• Κόστος για multiplier events (συνέδρια/σεμινάρια/εκδηλώσεις): μοναδιαίο κόστος για την οργάνωση, με βάση τον αριθμό συμμετεχόντων (μόνο αν υπάρχουν intellectual outputs)

• Κόστος κινητικότητας για διδασκαλία και μάθηση (μικρής ή μεγάλης διάρκειας κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού στα πλαίσια της Σύμπραξης): μοναδιαίο κόστος για ταξίδι με βάση την απόσταση και για διατροφή ανά συμμετέχοντα με βάση τη διάρκεια

• Κόστος Γλωσσικής προετοιμασίας για μεγάλης διάρκειας κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού: Μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα

23

Page 24: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Βασική Δράση 3Βασική Δράση 3

Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων ΠολιτικήςΥποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής

24

Page 25: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Διαρθρωμένος Διάλογος -Συναντήσεις νέων με φορείς χάραξης πολιτικής στον

τομέα της Νεολαίας

Παρέχει υποστήριξη στο διάλογο μεταξύ νέων και φορέων που χαράζουν πολιτική στον Τομέα της Νεολαίας, σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό Επίπεδο.

Κύριες δραστηριότητες: •Εθνικές και διακρατικές συναντήσεις ανάμεσα σε νέους και φορείς χάραξης πολιτικής στα θέματα του Διαρθρωμένου Διαλόγου και της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή •Δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας που προωθούν το διάλογο σε θέματα πολιτικής για τη νεολαία•Δραστηριότητες προσομοίωσης της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών και των φορέων χάραξης πολιτικής

25

Page 26: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Διαρθρωμένος Διάλογος -Συναντήσεις νέων με φορείς χάραξης πολιτικής στον

τομέα της Νεολαίας

Επιλέξιμοι φορείς: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και τοπικοί φορείς συμμετεχουσών χωρών

Συμμετέχουσες χώρες: Χώρες του Προγράμματος και χώρες εταίροι που γειτονεύουν με την ΕΕ

Διάρκεια σχεδίων: 3-24 μήνες

Υποβολή αίτησης: Μόνο από οργανισμούς χωρών του Προγράμματος, στην Εθνική Υπηρεσία του αιτούντα

Επιχορήγηση: Ταξιδιωτικά έξοδα (μοναδιαίο κόστος με βάση την απόσταση, ανά συμμετέχοντα), οργανωτικά έξοδα (μοναδιαίο κόστος με βάση τον αριθμό ημερών της δραστηριότητας ανά συμμετέχοντα), κόστος συμμετοχής ατόμων με ειδικές ανάγκες (100%), exceptional costs 26

Page 27: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Κεντρικές Δράσεις

Διαχείριση από την Εκτελεστική Υπηρεσία της Διεύθυνσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός (EACEA) στις Βρυξέλλες

•Συμμαχίες Γνώσης (Knowledge Alliances), στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

•Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων (Sector Skill Alliances), στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

•Κοινές Μεταπτυχιακές Σπουδές (Joint Master Degrees), στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

•Ανάπτυξη Ικανοτήτων (Capacity Building), στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Νεολαίας

•Jean Monnet, στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

•Sport, στον Τομέα του Αθλητισμού 27

Page 28: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Συμμαχίες Γνώσης (Knowledge Alliances) (HE)

• Στόχοι: η προώθηση της συνεργασία μεταξύ τριτοβάθμιων ιδρυμάτων και εταιρειών και η συν-δημιουργία γνώσης, καθώς και η δημιουργία καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης

• Απαιτείται η συνεργασία τουλάχιστον 6 ιδρυμάτων/οργανισμών από 3 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες. Οργανισμοί από τρίτες χώρες είναι δυνατόν να συμμετέχουν αν θα προσθέσουν αξία στο σχέδιο

• Απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 2 τριτοβάθμιων ιδρυμάτων και 2 επιχειρήσεων

• Διάρκεια: 2-3 χρόνια – Επιχορήγηση 700Κ – 1Μ Ευρώ

28

Page 29: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Τομεακές Συμμαχίες δεξιοτήτων (Sector Skill Alliances) (VET)

• Στόχοι (όσον αφορά συγκεκριμένο τομέα): – Εκτίμηση των αναγκών για απαιτούμενες δεξιότητες

– Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων επαγγελματικής κατάρτισης

– Προσέγγιση της επαγγελματικής κατάρτισης και αγοράς εργασίας

– Επίτευξη συστημικής επίδρασης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

• Δραστηριότητες: – Προσδιορισμός προτύπων ικανότητας και χασμάτων (gaps) όσον αφορά

επαγγελματικές δεξιότητες

– Σχεδιασμός, εφαρμογή και διάδοση νέων αναλυτικών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης

• Συνιστάται η συνεργασία οργανισμών κατάρτισης με ειδικούς του τομέα και φορείς πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.

• Διάρκεια: 2-3 χρόνια – Επιχορήγηση 700Κ – 1Μ Ευρώ 29

Page 30: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Κοινές Μεταπτυχιακές Σπουδές (Joint Master degrees)

• Συνέχεια του Erasmus Mundus Αction 1

• Το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να είναι πλήρως ανεπτυγμένο τη στιγμή της υποβολής της αίτησης

• Απαιτείται η συνεργασία 3 Ιδρυμάτων από 3 Ευρωπαϊκές χώρες

• Ενθαρρύνεται η συμμετοχή Ιδρυμάτων από τρίτες χώρες ως πλήρεις εταίροι

• Περίπου 80% των φοιτητών πρέπει να προέρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης και 20% από την Ευρώπη

• Επιχορήγηση: διαχειριστικά έξοδα για ένα χρόνο προετοιμασίας και μέχρι τρεις εισαγωγές φοιτητών (τρία συνεχόμενα χρόνια), καθώς και υποτροφίες 13-20 φοιτητών ανά εισαγωγή (ταξιδιωτικά και έξοδα διαβίωσης)

30

Page 31: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων (Capacity Building) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

• H δράση αυτή θεωρείται διάδοχος των προγραμμάτων Tempus, Alpha και Edulink

• Στοχεύει στην βελτίωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των τρίτων χωρών

• Δύο ειδών projects: Joint projects (αντίκτυπος στο Ίδρυμα), και Structural Projects (αντίκτυπος στο εκπαιδευτικό σύστημα)

• Υπάρχει πρόνοια για κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και για κατάρτιση, καθώς και κινητικότητα προσωπικού

• Απαιτείται η συνεργασία τουλάχιστον 3 Ευρωπαϊκών χωρών (με τουλάχιστον 1 ίδρυμα στην κάθε μια) και μιας τρίτης χώρας (με τουλάχιστον 2 ιδρύματα)

• Διάρκεια: 2 – 3 χρόνια 31

Page 32: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων (Capacity Building) στον τομέα της Νεολαίας

Στόχοι: • Ανάπτυξη συνεργασιών και ανταλλαγών ανάμεσα σε χώρες του Προγράμματος και χώρες εταίρους από όλο τον κόσμο• Βελτίωση της ποιότητας και αναγνώριση της εργασίας των νέων και

της άτυπης μάθησης • Ενθάρυνση της συμμετοχής νέων με λιγότερες ευκαιρίες στα κοινά

Δομή συνεργασιών: Απαιτείται η συνεργασία τουλάχιστον 3 οργανισμών από 3 διαφορετικές χώρες, η μία τουλάχιστον από τις οποίες να είναι χώρα του Προγράμματος και η μία χώρα εταίρος

Διάρκεια: Από 9 μήνες μέχρι 2 χρόνια

Χρηματοδότηση: Μέχρι 150,000 Ευρώ το σχέδιο32

Page 33: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων (Capacity Building) στον τομέα της Νεολαίας

Κύριες δραστηριότητες:• Στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ οργανώσεων νεολαίας και τοπικών αρχών

από τις χώρες εταίρους

• Συνεργασία μεταξύ οργανώσεων νεολαίας και οργανώσεων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, όπως επίσης και εκπροσώπων από το χώρο των επιχειρήσεων και της εργασίας

• Ανάπτυξη των δυνατοτήτων των Συμβουλίων Νεολαίας, των πλατφόρμων για τη νεολαία και των εθνικών και τοπικών αρχών που ασχολούνται με τη νεολαία σε χώρες εταίρους

• Ενίσχυση της διαχείρισης των οργανώσεων νεολαίας, της ανάπτυξης καινοτομίας και της διεθνοποίησης τους

• Εφαρμογή και έλεγχος των πρακτικών που πραγματοποιούνται από τα άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας

• Υλοποίηση σχεδίων κινητικότητας από/προς χώρες εταίρους (Ανταλλαγές νέων, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα νεολαίας) 33

Page 34: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Jean Monnet• Πρωτολειτούργησε το 1989 και σήμερα έχει επεκταθεί σε 76 χώρες

• Προωθεί το Ευρωπαϊκό μοντέλο συνεργασίας σε όλο τον κόσμο

• Νέος στόχος: η συμπερίληψη στοιχείων Ευρωπαϊκού περιεχομένου σε όλα τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών που πιθανόν να επηρεάζονται από Ευρωπαϊκές νομοθεσίες (π.χ. ιατρική)

• Επιχορηγεί διάφορες δράσεις διδασκαλίας και έρευνας που σχετίζονται με τις Ευρωπαϊκές σπουδές, όπως:– Σχέδια που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση– Κέντρα Αριστείας– Έδρες Jean Monnet– Ευρωπαϊκές Ενότητες

• Ένα ίδρυμα μπορεί να υποβάλει αυτόνομα πρόταση χωρίς τη συνεργασία άλλων ιδρυμάτων

34

Page 35: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Αθλητισμός (Sport)

Στόχοι:•Αντιμετώπιση διεθνών προβλημάτων του Τομέα όπως το στήσιμο αγώνων, η χρήση απαγορευμένων ουσιών, η βία, ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία, ιδιαίτερα στον μαζικό αθλητισμό•Υποστήριξη της καλής διακυβέρνησης στον αθλητισμό και της διπλής καριέρας για τους αθλητές•Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της υγιεινής ζωής μέσα από τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες

Επιχορηγούμενες δραστηριότητες: •Υποστήριξη Συμπράξεων•Υποστήριξη μη κερδοσκοπικών Ευρωπαϊκών Αθλητικών διοργανώσεων

Έμφαση: Στο Βασικό Αθλητισμό 35

Page 36: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Αθλητισμός (Sport)Επιχορηγούμενες δραστηριότητες - Συμπράξεις:•Δίκτυα, με τη συμμετοχή 5 τουλάχιστον Ευρωπαϊκών χωρών•Εγχειρίδια που περιλαμβάνουν καλές πρακτικές, οδηγίες, εισηγήσεις σε συγκεκριμένο τομέα•Συνέδρια, εργαστήρια κλπ. για την ανταλλαγή καλών πρακτικών•Ενότητες Κατάρτισης στα πλαίσια του συγκεκριμένου Σχεδίου

Επιχορηγούμενες δραστηριότητες - Μη κερδοσκοπικές διοργανώσεις:•Συναντήσεις κατάρτισης για αθλητές και εθελοντές•Αθλητικοί αγώνες στους οποίους συμμετέχουν τουλάχιστον 12 Ευρωπαϊκές χώρες•Συνέδρια και εργαστήρια που διοργανώνονται σε συνδυασμό με τους αγώνες

Επιχορήγηση: 80% των επιλέξιμων εξόδων36

Page 37: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Καταληκτικές ΗμερομηνίεςΑποκεντρωμένες Δράσεις

Βασική Δράση 1 Καταληκτική ημερομηνία

Κινητικότητα των ατόμων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας (όλοι οι τομείς)

17 Μαρτίου 2014

Κινητικότητα των ατόμων μόνο στον τομέα της νεολαίας 30 Απριλίου 20141 Οκτωβρίου 2014

Βασική Δράση 2  

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας (όλοι οι τομείς)

30 Απριλίου 2014

Στρατηγικές συμπράξεις μόνο στον τομέα της νεολαίας 1 Οκτωβρίου 2014

Βασική Δράση 3  

Διαρθρωμένος Διάλογος μεταξύ των νέων και των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας

30 Απριλίου 2014 1 Οκτωβρίου 2014

37

Page 38: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Ημερίδες Ενημέρωσης ανά τομέα

ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης•6 Φεβρουαρίου 2014: Σχολική Εκπαίδευση (3:30μμ, Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία)

•10 Φεβρουαρίου 2014: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων (3:30μμ, Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία)

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου•1 Φεβρουαρίου 2014: (5:00μμ, ΚΕΠΛΗ Αγρού)

•12 Φεβρουαρίου 2014: (4:30μμ, γραφεία Ο.ΝΕ.Κ. Λευκωσίας)

•17 Φεβρουαρίου 2014: (5:00μμ, Λεμεσός)

38

Page 39: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Χρήσιμες Πληροφορίες

• Πρόσκληση της ΕΕ για υποβολή προτάσεων 2014

• Οδηγός του Προγράμματος (Programme Guide)

• Οδηγός για αξιολόγηση των σχεδίων (Guide for Experts)

(τα πιο πάνω δημοσιεύονται/θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της ΕΕ και στις ιστοσελίδες των Εθνικών Υπηρεσιών)

• Ιστοσελίδα της ΕΕ: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

• Ιστοσελίδες των Εθνικών Υπηρεσιών: www.llp.org.cy και www.youth.org.cy και σύντομα www.erasmusplus.cy

• Τηλέφωνα Εθνικών Υπηρεσιών: 22448888 (ΙΔΕΠ) και 22402644 (Ο.ΝΕ.Κ)

• Facebook των Ε.Υ.: www.facebook.com/diavioumathisis www.facebook.com/groups/148837298473930/

39

Page 40: Τελετή Έναρξης - Παρουσίαση Erasmus+

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!

Ερωτήσεις;

40