Επάγγελμα «Community Manager»

18
1 www.facebook.com/TOATOMOCONSULTING * www.toatomo.info

description

Η παρουσίαση μου στο 1ο Συνέδριο Social Media World & e-Business World 2012 (Αθήνα, 26.06.2012) - My presentation (in greek) titled «Profession: Community Manager» for the 1st Social Media World & e-Business World 2012 Conference (Athens. Greece, 26.06.2012)

Transcript of Επάγγελμα «Community Manager»

Page 1: Επάγγελμα «Community Manager»

1

ww

w.fa

cebo

ok.c

om/T

OA

TOM

OC

ON

SULT

ING

* w

ww

.toa

tom

o.in

fo

1

ww

w.fa

cebo

ok.c

om/T

OA

TOM

OC

ON

SULT

ING

* w

ww

.toa

tom

o.in

fo

Page 2: Επάγγελμα «Community Manager»

2

ww

w.fa

cebo

ok.c

om/T

OA

TOM

OC

ON

SULT

ING

* w

ww

.toa

tom

o.in

fo

ΟΧΙ θέλω να πω πως

ο community manager είναι ένας

κανονικός άνθρωπος που κάνει µία

κανονική δουλειά

θέλεις να πεις πως ο community manager είναι κανονική δουλειά

ΝΑΙ ?

Page 3: Επάγγελμα «Community Manager»

3

ww

w.fa

cebo

ok.c

om/T

OA

TOM

OC

ON

SULT

ING

* w

ww

.toa

tom

o.in

fo

ένας άνθρωπος

πέντε πρόσωπα

Πηγή:

«The Five Faces of Community Management» presentation by Amber Naslund (radian6)

Page 4: Επάγγελμα «Community Manager»

4

ww

w.fa

cebo

ok.c

om/T

OA

TOM

OC

ON

SULT

ING

* w

ww

.toa

tom

o.in

fo

Page 5: Επάγγελμα «Community Manager»

5

ww

w.fa

cebo

ok.c

om/T

OA

TOM

OC

ON

SULT

ING

* w

ww

.toa

tom

o.in

fo

5

ww

w.fa

cebo

ok.c

om/T

OA

TOM

OC

ON

SULT

ING

* w

ww

.toa

tom

o.in

fo

Page 6: Επάγγελμα «Community Manager»

6

ww

w.fa

cebo

ok.c

om/T

OA

TOM

OC

ON

SULT

ING

* w

ww

.toa

tom

o.in

fo

Page 7: Επάγγελμα «Community Manager»

7

ww

w.fa

cebo

ok.c

om/T

OA

TOM

OC

ON

SULT

ING

* w

ww

.toa

tom

o.in

fo

Page 8: Επάγγελμα «Community Manager»

8

ww

w.fa

cebo

ok.c

om/T

OA

TOM

OC

ON

SULT

ING

* w

ww

.toa

tom

o.in

fo

Page 9: Επάγγελμα «Community Manager»

9

ww

w.fa

cebo

ok.c

om/T

OA

TOM

OC

ON

SULT

ING

* w

ww

.toa

tom

o.in

fo

25% 40%

20% 15%

Page 10: Επάγγελμα «Community Manager»

10

ww

w.fa

cebo

ok.c

om/T

OA

TOM

OC

ON

SULT

ING

* w

ww

.toa

tom

o.in

fo

Page 11: Επάγγελμα «Community Manager»

11

ww

w.fa

cebo

ok.c

om/T

OA

TOM

OC

ON

SULT

ING

* w

ww

.toa

tom

o.in

fo

Page 12: Επάγγελμα «Community Manager»

12

ww

w.fa

cebo

ok.c

om/T

OA

TOM

OC

ON

SULT

ING

* w

ww

.toa

tom

o.in

fo

Page 13: Επάγγελμα «Community Manager»

13

ww

w.fa

cebo

ok.c

om/T

OA

TOM

OC

ON

SULT

ING

* w

ww

.toa

tom

o.in

fo

Page 14: Επάγγελμα «Community Manager»

14

ww

w.fa

cebo

ok.c

om/T

OA

TOM

OC

ON

SULT

ING

* w

ww

.toa

tom

o.in

fo

Page 15: Επάγγελμα «Community Manager»

15

ww

w.fa

cebo

ok.c

om/T

OA

TOM

OC

ON

SULT

ING

* w

ww

.toa

tom

o.in

fo

TOOL ACTION

E-Mail (E-Mail Client) LISTEN

Physical Meetings LISTEN

Chat (Skype, MSN) LISTEN

Newsletter INFORM

Forum LISTEN / INFORM / ENGAGE

Blog INFORM / ENGAGE

Facebook Page LISTEN / REACH / ENGAGE

Facebook Group REACH / INFORM

Twitter LISTEN / REACH / INFORM

Invitation System REACH

Mass CRM LISTEN / REACH /INFORM / ENGAGE

Page 16: Επάγγελμα «Community Manager»

16

ww

w.fa

cebo

ok.c

om/T

OA

TOM

OC

ON

SULT

ING

* w

ww

.toa

tom

o.in

fo

Page 17: Επάγγελμα «Community Manager»

17

ww

w.fa

cebo

ok.c

om/T

OA

TOM

OC

ON

SULT

ING

* w

ww

.toa

tom

o.in

fo

Page 18: Επάγγελμα «Community Manager»

18

ww

w.fa

cebo

ok.c

om/T

OA

TOM

OC

ON

SULT

ING

* w

ww

.toa

tom

o.in

fo