P6 t1 community+188

19
661 ·ºπ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√⟿“…“μà“ߪ√–‡∑» ™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë 6 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 ªï°“√»÷°…“ 2554 Àπ૬°“√‡√’¬π√âŸ∑’Ë 2 ‡√◊ËÕß Community 1. ¡“μ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ¡“μ√∞“π μ 1.1 ‡¢â“„®·≈–μ’§«“¡‡√◊ËÕß∑’Ëøíß·≈–Õà“π®“° ◊ËÕª√–‡¿∑μà“ßÊ ·≈–· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπÕ¬à“ß ¡’‡Àμÿº≈ μ—«™’È«—¥ ª. 6/1 ªØ‘∫—μ‘μ“¡§” —Ëß §”¢Õ√âÕß ·≈–§”·π–π”∑’Ëøíß·≈–Õà“π ª. 6/2 Õà“πÕÕ°‡ ’¬ß¢âÕ§«“¡ π‘∑“π ·≈–∫∑°≈Õπ —ÈπÊ ∂Ÿ°μâÕßμ“¡À≈—°°“√Õà“π ª. 6/3 ‡≈◊Õ° √–∫ÿ ª√–‚¬§ À√◊Õ¢âÕ§«“¡ —ÈπÊ μ√ßμ“¡¿“æ  —≠≈—°…≥å À√◊Õ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬∑’ËÕà“π ª. 6/4 ∫Õ°„®§«“¡ ”§—≠·≈–μÕ∫§”∂“¡®“°°“√øíß·≈–Õà“π∫∑ π∑π“ π‘∑“πßà“¬Ê ·≈–‡√◊ËÕ߇≈à“ ¡“μ√∞“π μ 1.2 ¡’∑—°…–°“√ ◊ËÕ “√∑“ß¿“…“„π°“√·≈°‡ª≈’ˬπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ · ¥ß§«“¡√Ÿâ ÷°·≈–§«“¡ §‘¥‡ÀÁπÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ μ—«™’È«—¥ ª. 6/1 查/‡¢’¬π‚μâμÕ∫„π°“√ ◊ËÕ “√√–À«à“ß∫ÿ§§≈ ª. 6/2 „™â§” —Ëß §”¢Õ√âÕß ·≈–„À⧔·π–π” ª. 6/3 查/‡¢’¬π· ¥ß§«“¡μâÕß°“√·≈–¢Õ§«“¡™à«¬‡À≈◊ÕμÕ∫√—∫·≈–ªØ‘‡ ∏°“√„À⧫“¡™à«¬‡À≈◊Õ„π  ∂“π°“√≥åßà“¬Ê ª. 6/4 查/‡¢’¬π‡æ◊ËÕ¢Õ·≈–„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’ˬ«°—∫μπ‡Õß ‡æ◊ËÕπ §√Õ∫§√—« ·≈–‡√◊ËÕß„°≈âμ—« ª. 6/5 查/‡¢’¬π· ¥ß§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßμπ‡Õ߇°’ˬ«°—∫‡√◊ËÕßμà“ßÊ „°≈âμ—« °‘®°√√¡μà“ßÊ æ√âÕ¡∑—Èß„Àâ‡Àμÿº≈  —ÈπÊ ª√–°Õ∫ ¡“μ√∞“π μ 1.3 𔇠πÕ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ §«“¡§‘¥√«∫¬Õ¥ ·≈–§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π‡√◊ËÕßμà“ßÊ ‚¥¬°“√查 ·≈– °“√‡¢’¬π μ—«™’È«—¥ ª. 6/1 查/‡¢’¬π„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’ˬ«°—∫μπ‡Õß ‡æ◊ËÕπ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„°≈âμ—« ª. 6/2 ‡¢’¬π¿“æ ·ºπº—ß ·ºπ¿Ÿ¡‘ ·≈–μ“√“ß· ¥ß¢âÕ¡Ÿ≈μà“ßÊ μ“¡∑’Ëøíß·≈–Õà“π ª. 6/3 查/‡¢’¬π· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕßμà“ßÊ „°≈âμ—« ¡“μ√∞“π μ 2.1 ‡¢â“„®§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß¿“…“°—∫«—≤π∏√√¡¢Õ߇®â“¢Õß¿“…“·≈–𔉪„™â‰¥âÕ¬à“߇À¡“– ¡ μ—«™’È«—¥ ª. 6/1 „™â∂âÕ¬§” πÈ”‡ ’¬ß ·≈–°‘√‘¬“∑à“∑“ßÕ¬à“ß ÿ¿“æ‡À¡“– ¡

Transcript of P6 t1 community+188

Page 1: P6 t1 community+188

661

·ºπ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√⟿“…“μà“ߪ√–‡∑»

™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë 6 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 ªï°“√»÷°…“ 2554

Àπ૬°“√‡√’¬π√âŸ∑’Ë 2 ‡√◊ËÕß Community

1. ¡“μ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ

¡“μ√∞“π μ 1.1 ‡¢â“„®·≈–μ’§«“¡‡√◊ËÕß∑’Ëøíß·≈–Õà“π®“° ◊ËÕª√–‡¿∑μà“ßÊ ·≈–· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπÕ¬à“ß

¡’‡Àμÿº≈

μ—«™’È«—¥

ª. 6/1 ªØ‘∫—μ‘μ“¡§” —Ëß §”¢Õ√âÕß ·≈–§”·π–π”∑’Ëøíß·≈–Õà“π

ª. 6/2 Õà“πÕÕ°‡ ’¬ß¢âÕ§«“¡ π‘∑“π ·≈–∫∑°≈Õπ —ÈπÊ ∂Ÿ°μâÕßμ“¡À≈—°°“√Õà“π

ª. 6/3 ‡≈◊Õ° √–∫ÿ ª√–‚¬§ À√◊Õ¢âÕ§«“¡ —ÈπÊ μ√ßμ“¡¿“æ  —≠≈—°…≥å À√◊Õ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬∑’ËÕà“π

ª. 6/4 ∫Õ°„®§«“¡ ”§—≠·≈–μÕ∫§”∂“¡®“°°“√øíß·≈–Õà“π∫∑ π∑π“ π‘∑“πßà“¬Ê ·≈–‡√◊ËÕ߇≈à“

¡“μ√∞“π μ 1.2 ¡’∑—°…–°“√ ◊ËÕ “√∑“ß¿“…“„π°“√·≈°‡ª≈’ˬπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ · ¥ß§«“¡√Ÿâ ÷°·≈–§«“¡

§‘¥‡ÀÁπÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

μ—«™’È«—¥

ª. 6/1 查/‡¢’¬π‚μâμÕ∫„π°“√ ◊ËÕ “√√–À«à“ß∫ÿ§§≈

ª. 6/2 „™â§” —Ëß §”¢Õ√âÕß ·≈–„À⧔·π–π”

ª. 6/3 查/‡¢’¬π· ¥ß§«“¡μâÕß°“√·≈–¢Õ§«“¡™à«¬‡À≈◊ÕμÕ∫√—∫·≈–ªØ‘‡ ∏°“√„À⧫“¡™à«¬‡À≈◊Õ„π

 ∂“π°“√≥åßà“¬Ê

ª. 6/4 查/‡¢’¬π‡æ◊ËÕ¢Õ·≈–„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’ˬ«°—∫μπ‡Õß ‡æ◊ËÕπ §√Õ∫§√—« ·≈–‡√◊ËÕß„°≈âμ—«

ª. 6/5 查/‡¢’¬π· ¥ß§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßμπ‡Õ߇°’ˬ«°—∫‡√◊ËÕßμà“ßÊ „°≈âμ—« °‘®°√√¡μà“ßÊ æ√âÕ¡∑—Èß„Àâ‡Àμÿº≈

 —ÈπÊ ª√–°Õ∫

¡“μ√∞“π μ 1.3 𔇠πÕ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ §«“¡§‘¥√«∫¬Õ¥ ·≈–§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π‡√◊ËÕßμà“ßÊ ‚¥¬°“√查 ·≈–

°“√‡¢’¬π

μ—«™’È«—¥

ª. 6/1 查/‡¢’¬π„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’ˬ«°—∫μπ‡Õß ‡æ◊ËÕπ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„°≈âμ—«

ª. 6/2 ‡¢’¬π¿“æ ·ºπº—ß ·ºπ¿Ÿ¡‘ ·≈–μ“√“ß· ¥ß¢âÕ¡Ÿ≈μà“ßÊ μ“¡∑’Ëøíß·≈–Õà“π

ª. 6/3 查/‡¢’¬π· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕßμà“ßÊ „°≈âμ—«

¡“μ√∞“π μ 2.1 ‡¢â“„®§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß¿“…“°—∫«—≤π∏√√¡¢Õ߇®â“¢Õß¿“…“ ·≈–𔉪„™â‰¥âÕ¬à“߇À¡“– ¡

μ—«™’È«—¥

ª. 6/1 „™â∂âÕ¬§” πÈ”‡ ’¬ß ·≈–°‘√‘¬“∑à“∑“ßÕ¬à“ß ÿ¿“æ‡À¡“– ¡

Page 2: P6 t1 community+188

662

¡“μ√∞“π μ 2.2 ‡¢â“„®§«“¡‡À¡◊Õπ·≈–§«“¡·μ°μà“ß√–À«à“ß¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡¢Õ߇®â“¢Õß¿“…“ °—∫

¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ·≈–π”¡“„™âÕ¬à“ß∂Ÿ°μâÕ߇À¡“– ¡

μ—«™’È«—¥

ª. 6/1 ∫Õ°§«“¡‡À¡◊Õπ/§«“¡·μ°μà“ß√–À«à“ß°“√ÕÕ°‡ ’¬ßª√–‚¬§™π‘¥μà“ßÊ

¡“μ√∞“π μ 4.1 „™â¿“…“μà“ߪ√–‡∑»„π ∂“π°“√≥åμà“ßÊ ∑—Èß„π ∂“π»÷°…“ ™ÿ¡™π ·≈– —ߧ¡

μ—«™’È«—¥

ª. 6/1 „™â¿“…“ ◊ËÕ “√„π ∂“π°“√≥åμà“ßÊ ∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ„πÀâÕ߇√’¬π·≈– ∂“π»÷°…“

¡“μ√∞“π μ 4.2 „™â¿“…“μà“ߪ√–‡∑»‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õæ◊Èπ∞“π„π°“√»÷°…“μàÕ °“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ ·≈–°“√

·≈°‡ª≈’ˬπ‡√’¬π√Ÿâ°—∫ —ߧ¡‚≈°

μ—«™’È«—¥

ª. 6/1 „™â¿“…“μà“ߪ√–‡∑»„π°“√ ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈μà“ßÊ

2.  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ

çCity, Town and Countryé

› We live in a community

› A Rural Community

› Bangkok

› Hua Hin

3. ®ÿ¥ª√– ß§å°“√‡√’¬π√Ÿâ

1. øíß æŸ¥ Õà“π ‡¢’¬π · ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫‡¡◊Õß·≈–™ÿ¡™π‰¥â

2. ‡¢’¬πº—ߧ«“¡§‘¥ ·≈–Õ¿‘ª√“¬‡°’ˬ«°—∫‡¡◊Õß·≈–™ÿ¡™π‰¥â

3. ∑”‚§√ßß“π ‡¢’¬π√“¬ß“π‡°’Ë¬«°—∫‡¡◊Õß·≈–™ÿ¡™π‰¥â

4. ·μà߇√◊ËÕß —È𠮥À¡“¬ Õà“π ‡¢’¬π §”§≈âÕß®Õß √âÕ߇æ≈ß ‡≈àπ‡°¡ μ“¡‡√◊ËÕß∑’ˇ√’¬π‰¥â

5. ®—¥∑” ¡ÿ¥‡≈ࡇ≈Á° ‡√◊ËÕß∑’ˇ√’¬π ·≈–®—¥ªÑ“¬π‘‡∑»‰¥â

6. ‡¢’¬π§”»—æ∑å ·μàߪ√–‚¬§ ·≈–„™â¿“…“‰¥â∂Ÿ°μâÕß

Page 3: P6 t1 community+188

663

°‘®°√√¡‚√߇√’¬πμâπ∑“ß °‘®°√√¡‚√߇√’¬πª≈“¬∑“ß

1. Sing the song çSusannaé (Mrs. Alice Price) to recall about the

town:- çSusannaé

I come from Alabama with a banjo on my knee; Iûm going to

Lou-si-a-na my true love for to see. Oh! Susanna, Oh donût you cry

for me. I come from Alabama with a banjo on my knee.

It rained all night and the day I left, the weather it was dry;

The sun so hot I froze myself,

Susanna, donût you cry.

I had a dream the other night when everything was still,

I dreamed I saw Susanna a-coming down the hill.

A red, red rose was in her check,

A tear was in her eyes;

I said to her, çSusanna girl,é

Susanna donût you cry.

Discuss about the song. Can see the map and answer these

questions:-

(1) Where is Alabama?

(2) Where is Lou-si-a-na?

(3) Who is Susanna?

etc.

2. Pupil consider how to live in the community.

Pupils brainstorm about how to live in the community.

And write sentences in books and on board.

A community is a place where people live and work.

People or pupils live in different kinds of communities.

A community is a certain place.

A community is partly buildings.

They are stores, schools, temples, factories, offices and homes, etc.

If the schools are far from homes, pupils come to school by car,

bus or school-bus. Pupils cannot come to school on foot.

3. Pupils discuss about çCommunities are differenté and draw the Web

of Community. Example:-

4. °√–∫«π°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ

›  π∑𓇪ìπ¿“…“Õ—ß°ƒ…‡°’ˬ«°—∫™ÿ¡™π ‡¡◊Õß ∂“π∑’Ë∑’Ëπ—°‡√’¬πÕ“»—¬Õ¬Ÿà

› ·μà߇√◊ËÕß ç™ÿ¡™π¢Õ߇√“é

› ·μàß Rhyme ·≈–‡æ≈ßßà“¬Ê‡°’ˬ«°—∫™ÿ¡™π¢Õ߇√“

Page 4: P6 t1 community+188

664

°‘®°√√¡‚√߇√’¬πμâπ∑“ß °‘®°√√¡‚√߇√’¬πª≈“¬∑“ß

Discuss:-

Pupils who live there know the difference. They help to draw the

web and the map of their own community to show the class.

Hua Hin

Night Braza

beach

The marketsThe hotels

The Railway Station

Wang Klai Kang Won

School and CollegeThe Wang Klai Kang Won Palace

Cha-Am

Pranburi

4. Pupils make up the story about the community and draw the picture

and paint to show on the board.

5. Social Studies Activity.

Materials: the road maps of Thailand

Recall with students that they have learned about two kinds of

maps›physical maps and political maps. Explain that another kind

of map is a road map. Point out that every town or city should

have a map showing major roads and highways. (Show the Bangkok

road map.)

Page 5: P6 t1 community+188

665

°‘®°√√¡‚√߇√’¬πμâπ∑“ß °‘®°√√¡‚√߇√’¬πª≈“¬∑“ß

Review each symbol in the map key. Have pupil locate and point

out each symbol on the map.

Ask pupils to pretend that a friend from another city is coming

to visit them. Their job is to provide the directions that will allow

the friend to get to your city or town.

Prepare strips of paper with the names of cities or town in

Thailand. Have the pupils select one, and use road maps to write

the directions for the friend.

6. Pupils discuss how people live in a community.

Pupils share ideas about the community.

such as:-

Communities are people and places.

What make up a community?

Communities are different.

Small communities and large communities.

Communities around a city.

Why are people the most important part of community?

7. Pupils consider a rural community.

Pupils bring in for a classroom display drawings or pictures of

Hua Hin, a rural community, they are very beautiful and many

places.

Pupils draw and paint pictures.

Pupils share photographs from books and magazines of beautiful

landscapes around Hua Hin.

8. Pupils make up rhymes and poems and short story about beautiful

places and the nature village in books and on board. Example:-

Have you been to Hua Hin?

The beautiful sun sand and sea.

Look! Blue sky and white boats.

Big mountain and wide sea

Green trees and field,

How beautiful they are!

P.W.

› · ¥ß∫∑∫“∑ ¡¡μ‘‡°’ˬ«°—∫∫ÿ§§≈„π™ÿ¡™π¢Õ߇√“

› Õ“™’æ› ™◊ËÕ ∂“π∑’Ë› ∑’Ë∑àÕ߇∑’ˬ«›  ∂“π∑’Ë ”§—≠Ê

œ≈œ

Page 6: P6 t1 community+188

666

°‘®°√√¡‚√߇√’¬πμâπ∑“ß °‘®°√√¡‚√߇√’¬πª≈“¬∑“ß

Sing a song:- çSkye Boat Songé

Scotch Song. ›(Mrs. Alice Price)

Speed bonnie boat, like bird on the wing;

On ward the sailors cry;

Carry the lad thatûs born to be King,

Over the sea to Skye.

Loud the winds howl, loud the wave roar;

Thunder clouds rend the air;

Baffled, our foes stand by the shore;

Follow they will not dars.

etc.

Discuss about the song compare to Hua Hin:- the sea, beach, sand,

sun and etc.

Pupils try to make up songs and rhymes by themselves.

9. Pupils discuss how people live in a community.

Pupils share ideas about the community where they live:-

The community (Hua Hin) in front of the moutain along the

beach.

And the community (Hua Hin) behind the mountain or the hills.

10. Pupils learn about çTown and Country and Cultureé

Some peoples call their town a farming community. Some call a

fishing community.

Pupils learn about the community cultures. The farmers are

important to Thailand. Pupils tell about their parentsû works, dialects,

and clothing, and show the class about the pictures.

Pupils discuss about the town and the country in many ways, and

write in books.

The sea and the beach are very important to Hua Hin, too.

Because many tourists come to see and enjoy them. But the hills,

valleys, fields and the forest are very important to us too. If we

have the forest, many trees behind the hills, we can have rains and

water. The farmers can plant many fruits and to be better life.

Page 7: P6 t1 community+188

667

°‘®°√√¡‚√߇√’¬πμâπ∑“ß °‘®°√√¡‚√߇√’¬πª≈“¬∑“ß

11. Pupils read and write rhymes, songs and sing songs about their

communities together.

Rhymes

Little Wind At Hua Hin

Little wind, blow gently on the hill top,

Little wind, blow softly on the plain,

Little wind, blow gaily on the flowers,

Little wind, blow lightly on the grain,

Little wind, blow safely on the houses,

Little wind, blow quickly on the train.

P.W.

To School At Hua Hin

Look at the sea and sand,

The sunûs warm and friendly,

The seaûs blue and grand,

The wind blows cool and softly,

Gay children who sit and stand,

Run to school happily

P.W.

Dream Island

(The King)

In a dream Like old time,

Iûm on a desert island Weûd listen to the sea

Waiting for you, Which is like music,

Hoping youûre not forgotten Leading to ecstasy.

How happy Though knowing

I would be to see you near It is to use to be blue,

And how sorry, I keep dreaming;

If you donût appear It may well come true.

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«œ ∑√ßæ√–√“™π‘æπ∏委√âÕ߇ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ…

·≈–∑”πÕߥ⫬æ√–Õߧå‡Õß ·ª≈‡ªìπ‰∑¬«à“ 燰“–„πΩíπé

12. Pupils examine how things in nature are used to make useful

products.

The class takes a field trip to the beach (1) To see how used-

water is cleaned already into the sea. (2) How the buildings are built

in the sea? (3) Who are responsible for these problem? (The people

who live in the community.)

› „Àâπ—°‡√’¬π™à«¬°—π·μàßRhyme ‡°’ˬ«°—∫∫â“π™ÿ¡™π ‡¡◊ÕߢÕ߇√“

Page 8: P6 t1 community+188

668

°‘®°√√¡‚√߇√’¬πμâπ∑“ß °‘®°√√¡‚√߇√’¬πª≈“¬∑“ß

Pupils take a field trip to the Khao Sam Roi Yot National Park

to study about plants trees and animals, how the people live together

with the elephants and big trees, etc.

13. Story Vocabulary.

Remind children that the community is interesting and that there are

many words that can be used to describe. Create a sematic map with

the word çcommunityé in the center. Ask children to suggest as

many words as they can that describe çcommunityé

Communityplaces people

After the map is complete, discuss the meaning of each word.

14. Comprehension:

Define and identify topic of selection.

Draw the following chart on the board.

Topic :

Main Idea :

Details

Point to topic and explain that this is what the author is writing

about.

Yojang lived near the woods but spent many hours in the pet

shop in town. She always looked at the furry white rabbits. How

small they were, how soft their fur! Sometimes she thought of how

she would feel if she were kept in a metal cage, like the rabbits.

Mostly, though, she just longed for one. But Yojang had no money.

In the summer, wild rabbits came to eat the new grass in the

yard behind her home. One day, she found a baby rabbit stuck in

the fence. çA rabbit of my very own,é thought Yojang. She looked

at the rabbit. Itûs eyes were sad, so sad that Yojangûs own eyes filled

with tears. She touched the soft fur, and the wild rabbit drew back

in fear. Yojang pulled back the fence slate and let the rabbit go.

1. Why does Yojang spend so much time at the pet shop?

2. How do you think Yojang felt about keeping a rabbit in a cage?

3. Why did Yojang let the wild rabbit go?

etc.

Page 9: P6 t1 community+188

669

°‘®°√√¡‚√߇√’¬πμâπ∑“ß °‘®°√√¡‚√߇√’¬πª≈“¬∑“ß

15. Teaching Vocabulary:

(1) glistened

Pornsiri liked the way the sun glistened on the water when she

played on the beach in the morning.

(2) handsome

With her fatherûs help, Pornsiri built a very handsome sand

castle.

(3) blister

Pornsiri liked to dig holes in the sand, even though she often

got a blister or two on her hands.

(4) shallow

Sometimes she dug deep holes, and sometimes she dug shallow

holes.

(5) channel

Once she dug two holes, filled them with water, and then dug

a channel between them.

16. Comprehension:-

Yojang was saving for a special telescope she had seen in a store.

She loved to look at stars, but she could not see enough with just

her eyes. She did chores and odd jobs. She dreamed about looking

through the telescope. Finally, she saved enough to buy it.

Yojang put her money in a bag. She walked to the store.

Something was wrong, though. The telescope was no longer in the

window.

çExcuse me,é she said to the store owner. çWhere is the

telescope that used to be in the window?é

çIûm sorry,é the owner replied, çbut we sold the very last one

yesterday.é

çI see,é Yojang said. His shoulders slumped.

(1) Why did Yojang want a telescope?

a. She wanted to study the stars.

b. She wanted to give it to his father.

c. She needed it to read with.

(2) When she learned the last telescope had been sold, how did

Yojang probably feel?

a. angry b. joyful

c. disappointed d. embarrassed

› ·μà߇√◊ËÕß —ÈπÊ ßà“¬Ê‡°’ˬ«°—∫‡Àμÿ°“√≥姫“¡‡ªìπ‰ª„π™ÿ¡™π¢Õ߇√“

Page 10: P6 t1 community+188

670

°‘®°√√¡‚√߇√’¬πμâπ∑“ß °‘®°√√¡‚√߇√’¬πª≈“¬∑“ß

17. Vocabulary:

(1) herbs

Abbeyûs grandmother likes to use fresh herbs from her garden

when she cooks.

(2) salad

She grows lettuce, vadishes, and tomatoes for salad

(3) lavender

She grews pretty red roses and lavender flowers in her garden

too.

(4) disobedient

Grandma told Abbey not to pick her roses, but Abbey was

disobedient and picked one anyway.

18. Base Words

retell likely fearless

telling dislike feared

tells liked fears

liking fearful

regrain disobey recall

gained obeying calls

gaining obeys called

gainful calling

Make the sentences

19. Draw Conclusions:

From where he stood on the hill top of Had Sai Noi, Hua Hin,

John could see water in every direction. To his left and right there

were rocky coves and inlets. Behind him, if he squinted, he could

see the outline of the mainland. A head of him, the ocean stretched

forever.

Where is John?

a. in the mountains b. on an island

c. at the seashore d. on a boat

Pornsiri stood on the ferry deck. She watched the Lanta Island,

Krabi, as the boat moved away. Thinking of her familyûs summer

cottage, she felt sad. But when the island was out of sight, she

began to think of home. Soon she would see her best friend, Pasara.

They would start the class together in just a week.

Why is Pornsiri leaving the island?

a. Her parents must go back to work.

b. It has rained too much.

c. The family has run out of food.

d. The summer is over.

› ·μà߇√◊ËÕ߇°’ˬ«°—∫ ∂“π∑’Ë∑’˪√–∑—∫„®„π™ÿ¡™π¢Õ߇√“

Page 11: P6 t1 community+188

671

Page 12: P6 t1 community+188

672

Page 13: P6 t1 community+188

673

Page 14: P6 t1 community+188

674

Page 15: P6 t1 community+188

675

Page 16: P6 t1 community+188

676

Page 17: P6 t1 community+188

677

Page 18: P6 t1 community+188

678

Page 19: P6 t1 community+188

679