Ρητορικός Λόγος Β ... -...

528
Μ. ΕΛ. ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Επίτοµο ΛΥΣΙΑ υπέρ Μαντιθέου ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ υπέρ της Ροδίων Ελευθερίας ΙΣΟΚΡΑΤΗ περί Ειρήνης Β΄ Ενιαίου Λυκείου Θεωρητικής κατεύθυνσης ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗ

Transcript of Ρητορικός Λόγος Β ... -...

 • . .

 • COPYRIGHT: O 41 &

  .: 210.36.08.065-210.36.08.197, FAX: 210.36.08.197

  : - . 210 3616596

  ,

  ,

  ISBN: 960-381-256-0

 • .........................................................................................................................5

  ....................................7

  ......15

  1-2 ........................................................................................................17

  3..............................................................................................................31

  4-5 ........................................................................................................44

  6-7 ........................................................................................................56

  8..............................................................................................................71

  9..............................................................................................................86

  10............................................................................................................95

  11-12 ..................................................................................................104

  13..........................................................................................................118

  14..........................................................................................................132

  15-16 ..................................................................................................141

  17..........................................................................................................157

  18-19 ..................................................................................................170

  20-21 ..................................................................................................184

  ^

  ............................................................................................203

  1-2 ......................................................................................................205

  3-4 ......................................................................................................223

  17-18 ..................................................................................................237

  19-20 ..................................................................................................252

  3

 • 21..........................................................................................................269

  22-23 ..................................................................................................278

  24..........................................................................................................296

  34-35 ..................................................................................................314

  ..............................................................................................335

  1-2 ......................................................................................................337

  14..........................................................................................................350

  15-16 ..................................................................................................360

  63-64 ..................................................................................................379

  65-68 ..................................................................................................395

  69-70 ..................................................................................................417

  133-135 ..............................................................................................433

  136-138 ..............................................................................................451

  139-141 ..............................................................................................465

  142-144 ..............................................................................................483

  145........................................................................................................504

  ................................................................................521

  4

 • O O

  fi fi [: , ^ \ ]. fi , fi.

  fi fi , fi fi .

  fi, , [ - fi ],, fi .

  fi fi .

  fi fi , fi fi , fi .

  -fi .

  fi fi fi .

  5

 • E P T H E I THN EIAH TOY XOIKOY BIBIOY

  E

  H PHTOPIKH THN APXAIA EAA

  A H YIKH PHTOPEIA

  E 1 : T ;A :

  B. fi , . 9, 2 (O B I . 212-277).

  E 2 : T ;A :

  B. fi , . 9-10 ( fi ).

  B H ENNHH TH YTHMATIKH PHTOPEIA

  E 1 : T ;A :

  B. fi , . 10 (Y ).

  PHTOPEIA KAI OITIKH

  E 1 : A fi- ;

  A :B. fi , . 12 1 (A

  fi).

  E 2 : -;

  A :B. fi , . 12 2-4 (E fi -

  ).

  E 3 : fi;A :

  B. fi , . 12-13 ((A) fi - fi ).

  7

 • E 4 : I ;

  A :B. fi , . 13 ( fi

  ).

  OI ATTIKOI PHTOPE KAI H EHNITIKH KAI XPITIANIKH YNEXEIA

  E 1 : T fi A -fi;

  A :B. fi , . 12-14. (O fi -

  ).

  E 2 : T A fi -;

  A :B. fi , . 15 (H fi -

  ( - )).

  E 3 : E fi;

  A :B. fi , . 15 (T

  A ).

  E TA EIH TOY ATTIKOY PHTOPIKOY OOY

  E 1 : T fi E ;

  A :B. fi , . 15-17 (O fi -

  ).

  E 2 : fi fi A; T fi ;

  A :B. fi , . 17 ( fi H ).

  E 3 : T A;A :

  B. fi , . 17-18 (E fi fi fi ).

  E 4 : T fi;A :

  B. fi , . 18 (E fi ).

  8

 • T TA MEPH TOY PHTOPIKOY OOY

  E 1 : T fi fi;A :

  B. fi , . 18-19 ( - ).

  E 2 : T fi fi;A :

  B. fi , . 19 ( . fi - ).

  E 3 : T fi fi;A :

  B. fi , . 19 ( (fi) fi - ).

  E 4 : ;A :

  O , : 1. T, 2. , 3. , 4. , 5. .

  E 5 : T ;

  A :B. fi , . 19-20 (1. T , -

  fi [fi ].

  E 6 : T - ;

  A :B. fi , . 20 (2. T . E fi -

  ).

  E 7 : T fi fi-;

  A :B. fi , . 20 (4. T . H fi

  fi fi).

  E 8 : T - fi fi;

  A :B. fi , . 20 (5. T . E fi [-

  ]).

  E 9 : ;A :

  B. fi , . 20 (. E. M ).

  9

 • Z TA POONTA TOY PHTOPA

  E 1 : N fi, fi fi .

  A :B. fi , . 21-22 ( fi fi -

  ).

  H H IAKAIA TH PHTOPIKH

  E 1 : T B - ;

  A :B. fi , . 22 ( B

  !).

  E 2 : ;A :

  B. fi , . 23 ( fi fi -).

  HMAIA KAI TPOO MEETH TN PHTOPIKN KEIMENN HMEPA

  E 1 : fi fi ;

  A :B. fi , . 24-25 (H fi fi

  ).

  E 2 : - fi ;

  A :B. fi , . 25 ([B] fi -

  .. I).

  E 3 : ;A :

  B. fi , . 25-26 (H fi fi fi -).

  10

 • E

  E 1 : A B.

  1. . - fi

  2. Kfi T .

  3. N .

  4. . 5. . -

  6. .

  A :1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 .

  E 2 : A fi , - :

  fi ) H

  A 5 . .X. fi ( , , fi, fi fi- A, )

  ) , , fi fi

  ) H B E , fi fi fi ,

  A :fi: , , : .

  E 3 : N :I. H E A:. fi fi fi fi .. fi 6.000 fi 1000 -. fi , fi -, , ..II. O E :.

  11

 • . H. III. T fi A :. H. A.

  A :II , II , III .

  E 4 : A B.

  1. . 2. . -

  fi

  3. . -

  4. . - fi

  5. fi . -

  A :1 , 2 , 3 , 4 , 5

  E 5 : A B.

  1. . - -

  2. . -

  3. . , fi

  4. . () ()

  5. .

  A :1 , 2 , 3 , 4 , 5 .

  12

 • 13

 • E P T H E I THN EIAH TOY XOIKOY BIBIOY

  E 1 : , , fi ;

  A :B. fi , . 29 ( A fi A-

  ).

  E 2 : ;

  A :B. fi , . 29 (T -

  ).

  O BIO TOY YIA

  E 1 : T fi , - A 404 .X.

  A :B. fi , . 31 (O fi -

  ).

  E 2 : T fi 404 .X. fi 380 .X.;

  A :B. fi , . 31-32 (T 404 .X. -

  fi ).

  EPO TOY YIA

  E 1 : T ; T fi- fi ;

  A :B. fi , . 32 (O fi -

  fi ).

  15

 • H AIA TOY EPOY

  E 1 : fi fi ;A :

  B. fi , . 32 (T fi).

  E 2 : ;A :

  B. fi , . 32-33 (Afi fi -fi fi).

  EPTHEI THN EIAHTOY Y M

  E 1 : T A;A :

  B. fi , . 79 (Bfi fi - [A. A. . 55, 2 45, 3 . . 90].

  E 2 : M fi ;

  A :B. . , . 79 (O M fi fi -

  ).

  E 3 : Y M fi - fi ;

  A :B. fi , . 79-80 (O fi 392-

  389 ..).

  E 4 : Afi fi Y M;A :

  B. fi , . 80 (O fi Y M fi fi).

  E 5 : N Y M fi.A :

  B. fi , . 80 (A. POOIMIO 1-3 M ).

  16

 • 1-2

  .

  [ fi . .]

  1. o , F, , , fi fi fi fi fi , , r r fi , , fi , fi . .2. \ fi fi, fi , fi fi fi [] fi fi fi, fi fi [ ], [ ] [ ]fi , , F fi . .

  17

 • fi fi

  [: fi] = .F: . . . = . : -

  . , . F F, . . . , fi. , . , . .: , , fi, , .: , , , , , .: .

  : . . , . fi. - = , .

  fi: . . . . - fi= , .

  : . . . . =, , . : . fi fi, . ., . fi. , . .: , , , , .

  fi: . . . fi fi . , , = fi.

  : , , .: . fi = , : . / , .

  / .: . . . . . : , , [y] = ,

  []: . .: . . . - = , , -

  . : . , . fi. , . - , . q. :, , fi, fi, fi, .: , , , , .

  : , .: . . . . = . : .

  , , , . , , fi ,. , -, -.

  18

 • : fi fi ) fi , ) fi fi ,fi fi , - [: -] - .

  : . . . . fi, , fi = -fi, , fi.

  : . . . fi . = -, , . : , , , t -, , , , .

  r: . . . = , , . : .r, . , fi. , . .

  : . : , - . fi : , -, - .. fi . : fi, fi : -. : ,, , , fi, , , . :, , , .

  = .: . . . . . y, y, = fi.: fi, . . . . -

  : t y t .: . . . - = , ,

  . : . , . . , . fi. - . , . . : , ,, , , , . : , ,fi, .

  : fi = .: fi fi

  fi.: . . . . -

  = , . : . fi, .. . . , fi. fi, ., . . : , fi, -, , , fi, , fi. : , ,, , .

  r: . . = , . :

  1-2

  19

 • . q q, . , fi. fi, . , . fi- fi [ ].

  : . . . fi . -: , , , . : , , .

  : . . . . . =. : , , , . , , fi ,. , -, -.

  : . . . fi . fi, -, - = -fi, : . , , fi / , fi / , fi / , , fi , . , -, - / , -, - / , -, - / , -, -.

  : . . . fi . , , = -, , .

  : . . . . . , , , = -, .

  : fi = .: . . . = , -

  . : . , . , fi. , ., . . : , fi, -fi, fi. : , , .: .

  : fi = , , .: . . . . , - = .: . . . . fi

  - = , .: -

  .: . . [fi fi] -

  = , . : . , . . - . , . fi. . , fi. . . , . fi. , . ,. . : , fi, ,fi, , , , fi, . : -, , , , .

  : . . . . . . : , , [y] = , [].

  : . fi = fi fi, .fi: . fi = , , .

  20

 • : . . . , . . . - [ .], - [ .], - [ .] = , , .

  : fi .: . . . = , .

  : . , . , fi. , . -. : , , . : ,. : .

  [: ]: fi = .: . . . = , . :

  . , fi. . : , , -fi, fi. : , , .: , .

  : . . . . . [: . .], = .fi: fi = , , .: . . [ ] . . . . , [y].: . . . = , .

  : . , . , fi. , . ,. q. : , , fi, ,, fi. : fi, .: , , , .

  : . fi = , .: fi = .: . . . =

  , . : . , . .: . .

  . . : , , -, fi.

  : fi = fi, .: . . . . = , .

  : . , . , fi. r [ fi- ] . r, . , . - q. : , fi, fi, , , fi,, , , . : , , , .

  F: . . . = , . : ., . , fi. , . , . fi, fi- q. : , , fi, , .: , , . : .

  1-2

  21

 • : fi = .: . . . . -

  . : . fi, . . . . -, . fi. . fi. , . , .. : , , , , fi,. : , , , . :, , . : .

  : . . . fi = , . : . , . , fi. -, . , . . : -, , , . : , ,, , . : , , .

  : . = : . , . .: . . [ ] . . . fi. -

  . : , , fi = [ , -, -] fi- . : . fi, -, -fi, . , -, -.

  = .

  fi: . . . fi . fi, -, -fi = fi-.

  fi: . . . . fi - fi = fi, ,fi .

  : . . . . . - = -. .

  : , , , , -. : , , fi, , . :, , , fi, , fi, , -. : , , , , , -, , , , , , -, , , . : , , , -fi, , fi. : , , , , ,, , , , , , , , ,,. : , , , , -fi, , , fi, , fi, , , , fi-. : , , , , , -

  22

 • , , , , . : ,, fi, , , , , , , -. : , , , fi, fi, , , , -, fi, , fi. \: , , -, , , , , fi, .

  : [.] . F / F, . / , fi. , . , . .

  : [.] . , fi. , . , : [.] . , fi. , . .: [.] . r, . / , fi. , . .: [.] . , . , fi. / , .

  . [.] . , . , . , . , ., . , -, -.

  : [.] . / , fi. - / , . .

  : [.] fi. , . fi t. [.] -. , . , . , . fi- / , . , . , -, -.

  : [.] . , . / ,fi. / , , fi. -.

  : [.] . , . , fi. , . -. [.] . , . , . , , . -, . , -, -.

  : [.] . , fi. . [.] . , ., . , . , . , . , -, -.

  : [.] . [], ., fi. [], . -[], . q. [.] . , . F, ., . , . , . , -, -.

  : [.] . fi.: [.] . / , fi. , fi. fi,

  fi. F [: .]: [.] . F, fi. F, . fiF / Fq.

  [.] . [], . F, . / [], ., . . , -, -.

  1-2

  23

 • : [.] . / , fi. /, . .

  : [.] . , fi. , . .: [.] . , fi. / , . .

  [: + r], [: + ], [:fi], [:], [: ], [: + ], [: ], - [: ], [: + ], [: y], fi [: -fi], [: ], [: ], [: ], [: +], [: + ], [: + ], [: ], fi[: : . . -- . .].

  fi1. F, t , fi fi fi

  : . . fi. [: .] . F. fi-: . F . . : . . fi F. : fi . . . . [ fi-: .]: . [: ]. : . . fi.: . . fi: fi. . fi. fi: .. fi. t : .

  2. r : . fi. [: .]:. r [: fi]. : . . :. r. : . : . . . : . . . r .

  F [: fi.] - r [: fi.]: fi fi fi.

  3. ^ r : . fi. [: .]: . . r: fi . . . : . r [: ]. : . . : . [ fi -] fi . : . . . [: ]: . . . . :. . . : . . fi.

  24

 • 4. -: . fi. fi []. : . [: fi]. : . . : . .. . : . [: ]. : fi. . . : . . . . . : . . . : . - fi . [: fi].

  [: ]: fi. - r [: fi.]: - fi fi fi fi fi fi fi .

  5. \ fi : . fi. [: .]: . -. : . . : . . . fi:. . .

  6. fi fi fi: . . fi. [], - fi. [: ]: . . - : . . . [: -]: . fi . : - . []: -. . . . : . . . fifi: fi. . . fi fi: . . fi.

  : , , fi, - fi [: = , = , = , = ] . , , fi

  fi [ fi ], .

  + fi .7. fi [ ] : . -

  fi. : . . : . . fi . fi : fi. . . : . .fi fi fi . [ ]: . . fi fi fi .

  : [ fi fi , . fi , .].

  1-2

  25

 • 8. F : . - fi. . [: .]: . F [: - fi]. : . F . . : -. . fi F [: fi]. : fi.. . : . . . . [: .]: -fi .

  F: [: fi.] [: fi.]: fi fi fi fi - .

  P

  1. : . 5 . .. , fi . - . fi . , fi , , fi . - . fi fi fi , fi-, fi .

  2. : fi .fi fi fi . -, fi . - fi , fi- .

  3. : fi fi fi - , , fi fi . - , fi , fi fi - .

  4. \: fi fi fi - . fi - .

  5. : fi, fi. fi,

  26

 • . fi , fi -fi . [ 1-3].

  6. o : fi . , fi , . fi fi fi - 500 , 50 fi fi 10 . 30fi , , -. fi fi- fi fi , fi fi . fi . , fi fi . . - , fi, - . fi fi , 4 . .. fi 5 . - . - fi fi - .

  7. fi: , fi - , , fi - . fi fi , - fi.

  8. r: fi fi, fi fi. fi fi fi fi- - , - . fi .

  9. : 3 : , , fi .

  10. ^ r :

  1-2

  27

 • fi, - fi fi , - . fi - fi.

  11. fi : -, fi fi fi .

  12. \ [ ] , F -, fi fi fi: fi , fi fi - . :) fi

  .) fi -

  fi .

  A I H T I K

  1. : o , t .2. : \.3. : , .4. fi: r.

  fi fi fi fi .

  5. fi: . , .

  6. : , .7. : \.8. : .

  fi

  E 1 : F . fi fi- ;

  E 2 : ;

  28

 • E 3 : F : - fi .

  E 4 : x :fi

  ) fi: F

  ) : ) fi: fi fi

  fi ) :

  E 5 : : .

  E 6 : x :fi

  ) F: .

  ) : ,

  ) : , fi, -, -fi

  ) : . fi-

  E 7 : F, , : fi - .

  E 8 : .

  1. . 2. . 3. . 4. . 5. .

  N O H M A T

  fi - , - fi . - : fi fi - fi .

  fi - .

  1-2

  29

 • A 1: fi fi

  . fi fi - fi , fi . fi fi fi fi fi.

  2: H A fi 500 (50 fi fi 10 ). O 30 fi . , - , fi - fi. - ( ), fi, . O - fi, 4 5 .

  3: fi .F: , (.): . . , : . . F . . . : . fi . F ( -fi), : fi. . , : . . .

  4: fi: , , : .

  5: . , . , . . , fi. -, fi. , . fi. , . -.

  6: fi: , . : .

  7: F: fi, , : , , : , -.

  8: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 .

  30

 • 3

  [ fi . .]

  \ , t , , , fi , fi fi, fi . fi fi fi , , r fi [] fi fi [ ] [] [fi ] fi fi fi , , , . fi fi []. - fi fi fi . fi [. fi].

  31

 • fi fi

  : . . . fi - = , .: . , . , fi. , . .: , fi, , , , .: , .

  : fi .fi: . . . fi . fi, -, - = fi.: . . . , . . . , [y = ] =

  , []. . 1 2.: fi. . . = -

  , , . : . ,. , fi. , . . : , fi-, , , , , , . :, , .

  : fi = fi.: fi, fi, fi

  fi .: . . . fi . ,

  , fi = fi, . : . , -, -, . , -, -.

  fi: . . . . -. . 1.

  : . . . , . - =, fi. fi = fi .

  : . . =, -. : . fi, . . , .fi. , . . : , -fi, fi, fi. : , , -. : .

  : . . . = , . . , . , fi. . [. : .]. : , , .

  32

 • : . . . fi . , -, = , , .

  : [: fi ] = fi, .: . . . . , . =

  . : . , , , . , , fi , . , -, -.

  : . . = . :. fi, . . . . , . fi. - . fi. , . . :, , fi, , , , ,. : , , , .

  : . fi = fi, .: . . . . . -,

  . , . , fi. , . .fi: . . . , . fi - fi = , .: . . . fi . fi = fi, -

  : . fi, -, -fi, . , , fi , ., -, -.

  : . . = , . : . -fi, . . , . fi. [ ], . -. : , , , . : ,, .

  : . . . = , .: . , . , fi. , . [fi]-. : , , , -fi, . : , , , .

  : . . . . . y, , = fi.: fi, . . . . .: . . . . . - =

  , , . : . , . . ,. fi. . , . . : -, , , , , , . :, , fi, .

  : . . [: : ] . . fi . fi. : . fi, -, -fi, . , -, fi , . , -, -.

  : . . . = -, . : . , . -

  3

  33

 • , fi. , . . : , , ,, , , . : , , .

  : : fi fi = . [ : , fi fi : fi :fi : fi .

  : . . . = fi. :. , . , fi. , . [ - ]. : , , , fi,.

  [: ]: fi = .: . . . - = -

  . : . , . , fi. , .. : , fi. : -, , , . : , , .

  : fi fi = .: . . . . .fi: . fi = fi.: . . . , . - = -

  .

  \: , fi, , , , . -: , , , , , fi,fi, , , , fi, . : fi,, fi, , , , , -fi. : , fi, fi, , , , ,. : , , , , , -, fi, , , , . : , fi,fi, , fi, , , fi. -: , , , , fi, , -, , , fi, .

  \: [.] . , . , fi. , . , . [.] . , . , . /, . ,. , . , -, -.

  34

 • / : [.] fi. , . t. [.]. , . , . , . , . ,. , -, -.

  : [.] . / , fi. -, fi. / , . fi / .

  : [.] . fi, . , fi. -, . [.] . , . t, -. , . , . , . , -, -.

  : [.] . / , fi. , . -.

  r: [.] . , fi. , . .: [.] fi. , fi. , fi. , .

  t / t. [.] . , . , . -, . , . , . fi -, -.

  : [.] . fi, fi. , . .: [.] . fi, . , fi. , . .

  [.] . , . , . . , . ,. fi, -, -.

  : [.] . , fi. , . .: [.] . , fi. / , ..: [.] . / , . , fi. -

  , . . [.] [. .]: , . , . -, . , . , . , -, -.

  : [.] . , . , fi., . .: [.] . , , . .: [.] . , . / , fi. ,

  . . [.] . , . , .,. , . , . , -, -fi.

  \ [: ], \ [: + ], [: s + ], [: + ], [: ], \ [: ], [: + ], [: + ], [: ], fi [: -], fi [: -], \fi [: , -], [: fi], [:], \- [: fi + ], ^[: ], \ - [: : +], [: ].

  3

  35

 • fi

  1. \ , t , r: . fi. [: .] . [: fi]. r: . . . . [:]: . r [: ]. : . . .: fi r. t : .: [fi fi fi] . . fi.

  2. fi : . . fi. [: .]: . - [: fi]. [: .] - [: .]: . fi [: ] . . .

  [: fi.] - r [: fi.]: fi fi fi fi fi fi r .

  : [ ] fi fi, - fi , , , , [=], , , , fi . , fi fi, fi fi- fi [ ] , . - . . . 385].

  3. fi : . . fi. . fi. [: .]: . [: fi-]. : . . : . . . . fi: . . . . -.

  4. : . . fi. - , fi . [: .]: . - [: fi] [: ]: .. . . : . . . - - : . [ fi ].

  5. fi fi : . . fi. [: .]: . [: fi] . : . . fi

  36

 • . : fi. . . : .. fi. : . . . fi - fi-: fi . . [ : .]: . . fi-. : . . fi. [ ]:. . fi [ ].

  6. , r: . fi.[: .]: . [: fi]. - [:. .]: . [: .]: . [:]. : . . : . . . fi . [: . .] [: ]. r:fi . . . : . r [: -]. : . r.

  \ [: fi.] - - [: fi.]: -fi fi fi fi [: - ].

  7. : . fi. [: .]: . [: fi]. : . . fi .

  8. [ ]: . . fi. . fi. [: .]: . [: fi]. : fi. . .

  9. [] []: . . fi. . , fi . [: .]: . [: fi]. : fi. . .

  10. [] fi : . . fi. . . [: .]: . [: fi]. : . . fi: . . . fi- [ ]: . . fi.

  : , fi fi, fi fi fi , fi -fi fi.

  P

  1. T fi : fi M fi fi. fi fi- fi fi

  3

  37

 • fi fi, fi B -. fi T .

  2. T : O M , fi . -fi .

  3. fi : O M fi, , - , .

  4. , r: O M- fi - fi. , fi , fi.

  5. O , fi -: O M , : fi T , fi fi A T .

  6. O : A M , fi - A fi .K fi , fi fi 300 -.

  7. O : O M fi fi T fi A.

  8. : A T . fi- 30 A A- .

  A A 404 .X. , , fi, - . T fi 403 .X. fi . T : , K, Mfi-, Ifi, E, I, M, X, , A-, , , X, A, , , E-, X, O, , A, , K,

  38

 • E, , , E, A, Ifi,M.

  A I H T I K

  1. M: o t .2. : \E

  fi [] fi. O fi .

  3.: \E.4. A - : \E

  , r.5. E - - : ^

  , fi .

  N O H M A T

  M fi, fi , fi fi . fi fi fi - fi . - fi, , fi fi . T fi fi fi , fi T- .

  fi

  E 1 : :fi

  ) fi : fi

  ) , fifi fi fi

  3

  39

 • ) fi : .

  E 2 : , r:N fi.

  E 3 : N :I. H fi fi :) . fi. .) fi .) . fi \A r.II. , r: , -

  : ) . .) . . .) . .

  E 4 : N fi: , ,, , .

  E 5 : : N .

  E 6 : N fi, fi , -, fi : , , -, .

  E 1 : , fi [] -

  [fi]. fi -;

  A : fi, fi, -

  . O -fi fi fi fi fi . O , fi fi, fi , - fi - fi. -fi fi fi , fi fi . E fi M, fi fi .E, fi fi M -, A . T-,

  40

 • , fi fi fi .

  E 2 : T ;A :

  fi fi fi fi A.

  O , fi fi fi , A , fi , - , , fi fi fi .

  O - . E fi fi ,fi fi. , fi fi , fi .E fi fi H .

  E 3 : , fi . N .

  A :I fi [B

  YNTAKTIKO E. K. B . 196] . E - fi fi fi [BYNTAKTIKO E. K. B . 232].

  \A fi , -fi fi .

  E 4: N fi .A :) E F [: fi.] - r [: fi.]: Yfi fi -

  fi.) [: ]: fi. - r [: fi.]:

  [fi] fi fi fi fi - fi . , fi fi fi fi fi fi, , fi . [B - 1-2].

  ) \E [: fi.] - r [: fi.]: fi fi fi fi fi fi r -. [ fi fi - 1-2 YNTAKTIKO AE E. K. B . 385].

  3

  41

 • ) \E [: fi.] - - [: fi.]: fi fi- fi fi - [: - - ].

  POEE fi - fi fi - [].Efi fi fi fi fi - fi.

  E 5 : N : H : ) , ) fi.

  A : F.

  fi, fi fi , - [B YNTAKTIKO E. K. B. 236].

  E 6 : T .A :

  T : , , , -, fi, , , .

  ETIKO YKPITIKO YEPETIKO - fi fi - fi / -

  :) :

  - - , -

  ) : - .

  E 7 : F, : ) T - fi fi fi ) - fi ..

  A :) F, F F, F F - F

  F, F F, F F.

  42

 • ) [ . .] , F, , . [ . .] ,, , fi .

  ) Ofi .. . [ . r]: , , -.

  Ofi .. . [ . ]: , , , -fi, , , fi , , , , fi.

  A 1 : fi: , , : .

  2 : : , (.): . . , : . ,: fi . . , : (): . (), : . , : fi. . , (.): . (-), r: fi . , : r,: .

  3 : I) , II) .

  4 : : , : s, : , : fi, : - .

  5 : Efi: , , , , , . fi: - , fi, , , .

  6 : : , fi, : , , : , -, : , .

  3

  43

 • 4-5

  [ fi . .]

  4. ^ [] fifi fi [] .

  ^fi, , [ fi ] ,fi fi [] fi, [ ], fi , fi fi , [ fi], [ ] fi , fi fi fi [ F F [ ]. ].5. fi q fi , [ ] fi, [ ] , [. ]

  44

 • , fi fi

  , , fi

  [ ]fi . fi .

  fi fi

  : . . . fi. . . , [y] = , ,[] . .

  [: fi] = fi, .: fi fi -

  fi.: . . . fi fi .

  .= . : , fi, , , , -, [], , .

  fi: fi = [fi], .: fi = . : . fi

  . fi.: . . . , . - = .fi: . . . . fi - fi = fi-

  .: . . . .

  - = , . : . F, . . ,. fi. []F, . fi. F, . F, .

  4-5

  45

 • []F [ fi fi.]. : , , , -fi, . : , , .

  : fi. . . = , .: . , . , fi. , . ,. fi q. : , , -fi. : , .

  : . . , fi . - = .

  : . . . . - - = , . : . F,. . , . . , . fi. fi,F, . F, . F. : , -fi. : , .

  : . . . - = - . : . , . , fi. , .. : , fi. : ,, , . : , .

  : . . . . =, . : . , . . . , . fi. . , fi. . . , . fi. , . , . . : , , fi, , fi, -, , , fi. : , , .

  : . . . , . - = -, fi , .

  [: ]: fi = .: fi. . . = . : . Fq

  F fi, . r, fi. q, . , . q. : , fi, fi, fi, , fi.: , , , .

  : fi = , .: . . . , . - =.: . . . , fi .

  : , , , , .: . fi. [ + ] = , -

  . [ ].fi: . fi, . = : . [fi],

  . .

  46

 • [: ]: fi . = .: . . . , . - = .: fi = fi, , .fi: . . . . . fi

  = fi. : [. ]: , [. .]: .

  : . . . , . . , , [] = , .

  fi: . . . , . fi - = , -.

  : . . . - =. : . , . . , fi. fi,. , . . : , , .: , , . : .

  : . . . - = , .: . , . , fi. , . -. : , fi, . :, , , , . : , .

  : . . . = , .: . , . , fi. , .. : , , .

  : . . . fi . fi, -, - = -.

  : . . = , .: . fi, . . , . fi. - . fi. , . . :, fi, , , , , .: , , , .

  : . . . . . [. ].: . . . . . = , ,

  . : . r, . , fi. , . -. : , , , , , fi, .: , , , .

  : fi = .: . . . . - == -

  fi . : . , . ,fi. , . . : , -fi. : , . : ,

  4-5

  47

 • : . . . . . , , = -.

  : . . . . . - = . : . , . -, fi. , . , . .: , , , . :, , . : , , .

  fi: . . . = .: . , . , fi. . -, . q. : fi, -, , fi, fi, . : , , -. : , , .

  : . . = fi : . , ..

  : . . . = -. : . , . , fi. , . .: fi, , . : ,, , . : .

  : . . . . . - = . : . , . -, fi. , . . .: , fi, , , ,. : , .

  : . . . , . - = fi -.

  : , , , , , , -, , , , , , fi. -: fi, , , , fi, , -. -: , , , , ,, , , , . : fi, ,, , , , , , -, , , fi, fi, fi. : , ,, , , fi, fi, fi, .: , , , fi, . -: fi, , , fi, , , , -

  48

 • , , fi, , fi, fi, fi, fi. -: , , , , , , , ,fi, .

  : [.] . / , fi. - / , . F.

  : [.] . , . , fi. , . ,. fi. [.] . , . F, . /-, . , . , . -, -.

  : [.] . / , fi. - / , . F.

  : [.] . , . , fi. ,. .

  : [.] . / , fi. -, fi. / , . / .

  : [.] . Fq, . , fi. , . , . -. [.] . , . , . , . ,. , . , -, -fi.

  : [.] . , fi. , . .[]: [.] . q, . , fi. , . , . fi.: [.] . , fi. , . -

  .: [.] . , fi. , . .: [.] . / , fi. , . .: [.] . , . / , fi. ,

  fi. / , . [] / [], . q. [.] . , . , . ,. , . , . fi, -, -.

  : [.] . / , fi. fi, . fi. : [.] . , fi. , . -

  fi.: [.] . , fi. , . -

  fi.fi: [.] . , fi. , . .[]: [.] . , . [] fi. , . -

  .

  4-5

  49

 • : [.] . , fi. , .fi.

  ^ [: + fi], [: : + ], - [: ], \ [: + ], - [: + - -], \ - [:: + ], [: + -], [: ], [: + ], [: + ],fi [:], \ - [: fi + -], \ - [: + fi], [: + ], \fi [: ], [: [-. . ], \ -[: fi: fi + ], [: + ], \ [: + ], [: + ], \- [: . + -], [ + + ].

  fi

  1. ^ fi ^fi fi fi : . fi. : . [: fi]. : . . . -: . . fi . : fi. . - fi. fi fi: . fi: fi. . fi. fi : fi. .fi. ^fi: fi. . fi. ^fi[ ]: . . .

  [: , , r, , ..], fi fi- fi .

  fi fi , fi fi , : = , .

  2. [], : fi. [: .]: . [: fi]. : fi, . : . . . : . . : fi, .

  50

 • 3. fi : . fi. [: .]: . - [: fi]. fi: . . fi. : .. : . fi fi.

  4. fi fi : . . fi.: [: ], fi [ ] [ ]. fi : . : . - . fi [ ]: fi. . fi fi. fi : fi. . fi.

  5. fi q fi : . fi. : . . . fi fi q [: fi]. : . - [: ] : . . . -. : . . : . . -: . . [: .]: . . . fi:fi. . fi. : . . fi.

  6. : . fi. : . [: fi] . : . . fi . : . . . : . . .

  7. fi -: . . fi. . . fi, fi fi fi. [: .]: . -fi: . . . - -: . . fi. : . fi. : . . [: -]: . . .

  : fi(fi fi) , fi -fi fi fi fi fi fi - fi. . . . 347.

  8. fi : . fi. - fi - fi: [ ]. [: .]: . [: fi]. : . . . :. . . . : . . fi : . .

  4-5

  51

 • P

  1. : H fi M fi -fi , fi fi .

  2. Afi: T fi M - fi .

  3. ^H: O M fi fi .4. fi \Efi : fi

  fi fi fi Afi -, fi 405 .X. O A fi fi , fi fi , fi fi , fi .

  5. : O fi - M.

  6. fi : fi K fi M A. T 6 . .X. M ,fi , Afi, K, K, T -. T fi 115 .X.

  7. : O M fi fi , fi A, fi A T. E fi . fi fi M fi fi A. [B. 3 ].

  8. T : fi A . E 7.000 fi fi 184 . [404 .X.] , 393 .X. fi Kfi.

  9. M : fi T A 404 .X.

  10. : A . E - fi fi fi A -. T 403 .X. fi A fi ,

  52

 • T , - T .

  11. : fi . Bfifi . fi fi. - M A, , -, M K, Z Z fi fi fi A M. K fi- , 5 . .X. fi fi- A . T 458/ 457 .X. fi - fi M T.

  12. fi : O M - A , fi . fi M fi fi A- T . [B. 3 ].

  13. E fi: fi - T , M .

  14. T : O M fi T -, fi , fi fi fi - T . fi M T fi .

  15. O fi : T , fi A , fi.

  16. \A fi : O T fi fi , fi . fi fi , fi T, - fi - fi K, T. A , .

  4-5

  53

 • A I H T I K

  1. : K - fi. O fi .

  2. B: T fi . F [ Ffi ].

  3. : K fi q fi - . O fi .

  4. : K . O fi .

  5. A : Mfi , fi .

  fi

  E 1 : N A B.

  A B1. H Afi .

  A 404 .X. 2. H - . 403 .X

  A3. H .

  A fi.4. H .

  A - 404 .X.

  E 2 : N fi: ,, , , .

  E 3 : H fi fi : ) , ) -, ) .

  E 4 : : N .

  E 5 : fi ;) : . . , .) : . . . -.) : . .) : . . . .

  E 6 : N fi fi fi : , , , .

  54

 • N O H M A T

  fi M fi fi, fi fi T, fi fi . fi, fi A Afi -, fi fi -, fi. fi fi fi fi fi fi fi fi T T. fi A, fi . E fi T T, -. A T, fi fi, - fi fi fi fi , - fi .

  A 1 : 1 , 2 , 3 , 4 .

  2 : : . fi . , : . - fi, : . , : - . fi, : . ..

  3 : .

  4 : . , . , . , . . ,. . , fi. , . fi. , . fi. , .() ().

  5 : fi: , : , , ..

  6 : : , , , : , , fi,: , , , : fi, , fi.

  4-5

  55

 • 6-7

  [ fi . .]

  6. fi [] fi fi [. ] , fi fi, fi . fi

  .\ [. ] fi , fi

  fi , [ ] , , . [ ].7. fi fi fi [] fi [ ], fi fi fi fi . fi .

  56

 • fi [] fi [] fi , fi, q fi fi, .

  [ ]. fi fi

  [ ] fi

  [. fi ] q , fi [.

  ] fi q fi fi fi . fi.

  fi fi

  : . fi = .: . . . . = , -

  .: . . . , fi. . =

  fi. : . , . , fi. ,. [ ]. : ,, , fi, .

  : . . . - = , .

  6-7

  57

 • : . fi, . , fi. , . ,. . : fi, fi, fi, fi-. : , , , , , -, .

  : fi fi , fi .

  : . . . fi fi ., , -, fi = fi, fi, fi.

  : . . . . . y, , = fi.: . . . . =

  : . , , , . , , fi . , -, -.

  : . . . . - =, . : . fi, . , fi.fi, . fi, . . : ,fi, , , fi, .: , , , . : fi-, , .

  : . . . . . 6.: . . = . : . , .

  , fi. fi, . , . fi -fi. : , , , . : , ,.

  : . . . . . , -, - [fi .]= , .

  : . . . - = . : . , . , fi., . . : , fi.: , , , . : ,.

  : . fi . = . : . fi, . . . . , . fi. .fi. , . , . - q. : , , , fi, fi,, , , fi, . : -, , .

  : . . . . . , , .

  58

 • : . . . = , . : . q q,. , fi. fi, . , . fi fi.: , , , . : , ,.

  : fi., ., . fi . : . . . , . = fi.: . . . , . -

  = . : . , , , . , , fi, . , -, -.

  []: fi = fi.: fi = fi, .: fi. . . [ + ] = -

  , .: fi. . = . :

  . fi, . . . . , .fi. . fi. , . , . - q. : , , , -, , , . : , , .

  : . . . , . = , -fi .

  : . fi. . = , - . : . , . , fi. - fi. , . , . fi.: , , , , fi, , , -, , . : , , , , -, , .

  : . , 6.: fi = .: . . . , . - -

  = .: fi. . . = .

  : . , . , fi. , . - [.] [.], . [.] - [.]. : , , , ,, , fi, , . : ,, , . : , , .

  : . . . . fi, -, -fi.

  6-7

  59

 • : . . . . . . , , [y] = .: .: fi = fi, , fi.: . . . fi . ,

  , = , .: fi fi = , + fi.: fi. . . . -

  = . : . , . -, fi. , . . : , fi-, , , , , , . :, , .

  : . . . . =. : . fi, . . . . , . fi. . fi. fi. fi, . , . -. .. .

  fi: fi = fi. , , .: . . . .

  = . : . fi, . . . . , . fi. fi . fi. fi,. , . fi. : fi, -, fi, fi, fi, . : , , -. : , , .

  : . . . fi . , , fi - = fi . - - = .

  fi: . . . fi. . - = . : . , . ,fi. , . , . . :, fi, , , fi, , fi.: , , , , .

  : fi = fi, , , .: . . . fi fi . , ,

  = fi. , , fi .

  : . . . . , , = -. : . , , fi , . , -, -.

  : . . . . . y, , = fi.

  60

 • : . fi. . = , .: . , . , fi. , . ,. . : , , , fi, ,. : , , , , -, r. :

  : fi = fi. .: . . . fi . , -,

  - = . : . fi, -, -, . fi-, -, -.

  : . . . . 6.: 6, 7.: fi = . .: . . . . , 7.: . . . . . = , -

  , . : . r, . , fi. , .. : , , , , , fi, .: , , , .

  : . . . . . fi, -, -fi = fi.: . . fi - =

  fi. : . , . . . . -, . fi. , . , . .: , , , , . :, , . : , , ,.

  : fi = . .: . = : . , . .fi: . fi . = : . ,

  . fi. fi = . fi.

  : . . . . . , -, - = .: . . . , . - =

  , . . = [ -].

  : . . . . . y, , = fi.: . . . = . :

  . , . , fi. , . .: , fi, . : -, . : .

  6-7

  61

 • : . . . . , 6-7.

  q: . . . . . 6, 7.: . . . = .

  : . fi, . . . . -, . fi. , . fi. , . [ fifi] . : , ,, , . : , .

  : . . . . =. : . fi fi, . . , .fi. , . . : ,, , fi. : , , , -, .

  q: . . = . . , 7.: . . . 7.

  : , , , , , ,, , , , , , , -, fi, , . : , , -, fi, fi, fi, , fi, , , -, , , . : , , fi,, , . : , , ,fi, , fi, fi, , fi.^: , , , fi. \:, , , , , .

  : [.] . , fi. , . fi.: [.] . , fi. , . .: [.] . q, . , fi. , . , . fi.

  [.] . , . Fq, . , . , . r, . ,s, .

  : [.] . fi, fi. , . -fi.

  : [.] . , fi. , . .

  62

 • : [.] . , . , fi. , . fi-[], . fi. [.] . , . , . / , . fi / / , . , . , -,-fi.

  : [.] . fi, fi. , . -fi.

  : [.] . , . / ,fi. , . fi. , . [],. q. [.] . , . - t[], . r, . ,. , . , -, -.

  : [.] . F, . , fi. , ., . . [.] . , . ,. , . , . , . , -, -fi.

  : [.] . , . , . . ,fi. , . fi. , . , . .[.] . , . , . , . -, . , . , -, -.

  [.] . , fi. , . : [.] fi. , . fi q / -

  , fi q . [.] . , ., . , . , . , ., -, -.

  : [.] . , fi. , . - / . [.] . , . F, . , . , . , . -, -, -.

  fi: [.] . fi / fi / fi,fi. / , . .

  fi: [.] . fi / fi, fi. -fi / , . .

  : [.] . , fi. fi, . -fi.

  : [.] . fi. , . . : [.] . q, . , fi. , . , . fi. : [.] . , fi. / , .

  fi r / . [.] . , .[], . / , . -

  6-7

  63

 • , . , . , -, -.: [.] . / , fi. fi, . fi. : [.] . / , fi. , .

  . : [.] . , fi. , . fi

  r / . [.] . , . , . -, . , . , . , -, -.

  : [.] . / , fi. /, . .

  : [.] . , fi. , . .: [.] . , fi. , . fi. : [.] . / / , fi.

  / , . .

  [: ], ^ [: ], [: s + q], ^ - [: fi-: + fi], [: + ], [: + ], \ - [:fi: fi + ], \ [: +], [: ],\ [: + ], [: + ], [: ], - [: + ], \ [: fi + ], [: : - + ], \ [: + ], [: + ], [: +x], \ [: fi + ], [: + ]. [: + ], [: + ], [: + ], \ [: -], fi - [: ], [: ], fi [: ], - [: ], [: ], \ [: - + ].

  fi

  1. : .fi. : . . . fi [: fi]. [: .]: . [: ]. : fi. . . : . . fi. : . . . . : . . -.

  2. [ ] -

  64

 • : . fi. : . [: fi]. : . . . : . . [: ] . . . . . : fi. . fi.

  : fi [, - .], fi , fi fi fi , fi [ fi ].

  3. : . fi. : . [: fi]. : . . fi . : . . .

  4. : . fi. : . [: - fi]. : . . : . .

  : [ fi -fi , [: fi ], fi . fi . . . - . 428.

  5. : . . fi. [: -], fi fi fi. [: .]:. [: fi].

  6. : . fi. [:.]: . [: fi]. : .. . . : . [: -]. [: . . .] - [: .: ..]: .

  7. : . . fi. - fi fi fi [: ], , [: -] fi. [: .]: . [: fi]. : . . :fi. . .

  : , fi fi fi fi, - , fi, fi fi fi -fi fi ( fi fi). . . 343.

  6-7

  65

 • 8. \ fi fi: . fi.: . [: fi . ]. :. . . - - - fi: . fi fi fi : fi . . : . . . :. . fi.

  9. fi [] : . fi. : . .. fi fi []: fi. :. . fi . []: . . [: -]: . .

  10. q : . . fi. - fi. : . . . fi q [: fi]. [ :.]: . [: ]. : . - fi q. : . . .

  11. : . . fi. [ -: . .]: [: fi]. -: . . . . : . . . : . .

  [: fi.] - [: fi.]: . fi,fi q fi . fi fi : [: fi.] - [: fi].

  : . fi - fi, fi fi fi q.

  12. fi :. fi. [: .]: . [: fi, . ]. : . . - : fi fi - fi fi: . . fi. : .. . [ fi fi - [] ].

  : , fi fi fi fi - , , fi fi

  66

 • . - , , - : , fi, fi.

  13. q : . fi. .: . . . fi q [: - fi]. [fi fi: .]: . [: -]. : . . . . fi [- fi ]. : fi.. fi fi.

  14. q fi -: . fi. : . . . fi q [: fi]. : . . . [: ]. fi : fi fi . : fi. . fi.

  P

  1. T : T fi - , fi fi , -. fi M , . fi fi fi .

  2. \E , : O M - fi .

  3. T : fi . O fi - 10 , , fi -. 2 , , fi fi.

  4. T : E M fi , fi , fi.

  5. I : H fi fi fi fi,

  6-7

  67

 • fi . T , -, .

  6. \E fi fi: O M - fi -fi fi fi. fi .

  7. T : fi , . -, fi. E fi . M -, T , , . fi fi fi .

  8. fi :fi fi M, fi fi , - ,.

  9. T : fi , T - fi fi . A fi - fi. fi fi - fi .

  A I H T I K

  1. A . , : . T . \E . \E q -.

  2. : \E . H [. ] fi [. ], [. ].

  3. : \E.

  68

 • 4. : O fi fi. O fi - .

  fi

  E 1 : A B.A B

  1. O . fi

  2. O .

  3. A fi .

  4. O fi . fi fi

  E 2 : N fi: .

  E 3 : fi ;) : fi fi .) : .) : .) : fi fi .) : fi fi fi.

  E 4 : : N .

  E 5 : , : N fi -.

  E 6 : , , fi, : N fi-, , .

  E 7 : N A B.

  A B1. . 2. . 3. . 4. . 5. . .

  6-7

  69

 • N O H M A T

  M - fi fi T T, fi . T M fi fi fi - fi , fi fi fi. A-, M, fi- fi , - fi . H fi fi , - fi . K fi - fi , fi fi, . T fi fi fi M fi fi, fi - , fi .

  A 1 : 1 , 2 , 3 , 4 .

  2 : : , : . . , : . , : . . , : fi.,. . , (.: ): . ., . , : fi . fi.

  3 : fi: , . : , , .

  4 : Efi: fi , , , fi , t . fi: , , , , t .

  5 : O. , . Fq, . , . , . r, . , s, .O. , . (), . , . - , . , . , -, -.

  6 : : , fi, fi, : , fi, , -fi: fi, , , : , , .

  7 : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 .

  70

 • 8

  [ fi . .]

  , t , fi fi, , , fi, q [] fi fi, , [] , fi fi [] . fi .^ fi F F F , [] fi [] fi fi fi, , fi . . fi fi fi, , fi fi [ ] . .\ [ ] . .

  71

 • fi fi

  . = fi, .: fi = [: fi fi]

  .: fi. . . = fi. :

  . , . , fi. , . [ - ]. : , , , fi,.

  q: . . [ ] . .: . . . , , fi

  = fi . [: fi ] = .

  .fi: . . . fi . fi, -, -fi =fi.: . . . . . [: . .], = .: . . . . . -

  = . : . , . , fi. , . -, . . :, , fi, fi,fi, . : , , .

  [: ]: fi = .: . . . fi - = . :

  . , . , fi. , . . : -, fi, . : , .

  : . . . . . - . : . , ., fi. , . . : , fi-, , , , , , . :, , .

  : . . . fi . ,, = , .

  : . . . , fi. [. t ] =.

  72

 • [: . fi fi fi] = , : -. / , . / .

  : . . . = . : ., . , fi. , . , . fi q. : , , , , -fi. : . : , , .

  : . . = . : . fi, . . -, . fi. , . fi. , . -. : , , , fi,. : , .

  : . . . - = , . : ., . , fi. r, . fi ,. . : , , fi, fi, fi-, fi, r, , , , , fi. :, , , , . : , .

  : . . . , . . . , , [y: ] =, , [] . .

  F: . . . . . y, , = fi.F: . . . , . = , .: . . . . -

  = . : . , . , . fi. -, . fi. , . , . . :, , , , fi, , fi, , -. : , , .

  : . . . . , , = .: . , , fi , . ,-, -.

  fi [: fi] = fi.: . . . . . . -

  .: . . . , . . =

  . : . , . , fi. ,. , . . : , ,, , . : , -, , ,

  : .: . . . . fi, -, -fi = fi.

  8

  73

 • : . . . , . fi = fi.: . . . , . = , -

  .: . . . . -

  - = . : [., . . , . . , .fi. ], . fi. , . fi,. . : fi, fi, -. : , , .

  : fi = .: . . . fi . . , , -

  = . [: ]: fi = .: . . . fi . . , , =

  .: . . [ ] . . . . , [y: -

  ] = , , [] .: . - = fi . : .

  , . . , . fi. . , .. : , , , , , -. : , , .

  : . . . . . y, , = fi.: . . - = . :

  . , . . , . . [], . fi., . fi. , . , . .: , , fi, fi, fi, -. : , , , , .

  : . . . , . - =.

  : fi = .: fi = , .: fi = , .fi: . . . - = . : .

  fi, . , fi. fi, . fi. : fi-, fi,. : , , -, , . : , , , .

  : . . [ ] . . . . , , [y: -] = , [].

  74

 • : . . = ,. : . fi, . . , . fi. - . , . , . . :, , , . : , -. : , .

  : fi fi. . . = .: . , . , fi. , . -, . . : , , , ,, , , . : , , ,, .

  : . . [ ] . . . . .: fi fi. . . - = -

  , . : . , . -, fi. , . , . .: , , , , -. : , , , , .

  \fi-: , , , fi. \: ,, , , , fi, fi, ,, , fi, , . : , ,, , , , fi, fi, , ,, fi, , fi. ^: fi, fi, fi, fi,fi, , fi, , , , fi, , -. : , fi, , , -, , , , fi, .-: , , fi, fi, fi, ,, fi. \: , , , , fi-, , fi, , , fi, , , .

  : [.] . , . , fi. , . .[.] . , . , . , . , ., . , -, -.

  : [.] . q / q, . , fi. fi, . , .fi.

  8

  75

 • : [.] . , . , fi. , . .: [.] . , fi. , . .: [.] . , fi. , . .: [.] . , . , fi. , . ,

  . fi. [.] . , . Fq, . , . , . , . , -, -fi.

  : [.] . , fi. / -, . .

  : [.] . , . , fi. r, . / fi /, . . [.] . , . , . , . , . , . , -, -.

  : [.] . , fi. / , . -.

  fi: [.] . fi, fi. , . fi.: [.] . , fi. , . fi.: [.] . [] / [],

  fi. [] / , . [: ] [.] fi. / , . . [.]

  . , . , . , . , . ,. , -, -.

  : [.] . / , fi. / -, . .

  []: [.] . fi, . , fi. fi, . -. [.] . fi, . , . / -, . / -, . , . , -,-.

  : [.] . / , fi. - / , . .

  : [.] fi. , . . [.] . ,. F, . , . , . , . ,-, -.

  [: ] [.] fi. , . .[.] . , . F, . , --, . , . , . , -, -.

  [: + ], ^ [: ], [: : () + ],

  76

 • fi [: ], \fi - [: ], \ [: fi + ], [: + x], [: fi], [: fi], [: fi], [: (. . )], [: ], fi [: fi +], [: + ], - [: fi: + -], [: + ], \ [: : fi: fi + fi], - [: ], [: + ], \ [: + -], - [: , ].

  fi

  1. , t , q [fi ], fi :. fi. : . [: .]: . q [: fi, . ] . : . . - . : . . fi. t : . [: .]: . q . fi:. . : []: . . .

  2. [], : . fi. fi fi .[: .]: . [: fi, . ] [: ]: . . . . : .

  \ [: ]: fi. - []: fi.: fifi fi.

  : fi -, fi fi fi fi fi .

  3. : . . fi. . . fi. : . [: fi]. : . . fi . : . . fi. : fi [: -].

  4. : . . fi. [: .]: . [: fi].

  [: fi.] - q [: fi.]: fi fi fi.

  8

  77

 • 5. ^ F F F : . fi. [: .]: . [: fi]. : . . :. . fi . F F: . . . F: .. F F.

  : - fi fi fi fi -. fi F fi fi.

  6. [] fi : . fi. fi -fi . [: .]: . [: fi].: . . . : . . fi . : . . . . fi . : . . fi: . . , fi [ ]: . . fi.

  7. [] : .fi. -fi . [: .]: . [: fi].: . . . : . .fi . : . . fi . - : - . -.

  : 5, 6, 7 fi.8. : . -

  fi. [: .]: . [: fi-]. : . . . . : . [:]. : . . : . -. : fi. . . : . . .

  : , fi 6-7,fi fi fi - fi . , fi fi fi fi , [fi ] [fi , , , fi, , y, ]. . . . 349, 362, 407.

  9. fi : . . fi.

  78

 • fi fi fi fi. [: .]: . fi [: fi] - [: ]: . . . fi. :. . : . . fi.

  10. \ : . fi. [: .]: . [: fi-]. : . .

  11. : . fi. [: .]: . [: fi].

  P

  1. E , t , , q fi , , , -: O M fi , fi T , fi . T fi fi . T M, , fi -, fi T, fi - fi.

  2. fi fi : T fi , - fi .

  3. : fi fi, , , fi fi. - 10 A . O 10 [ fi A] [fi ] , fi . A B, fi fi -. T fi fi .

  4. ^I: fi . O - 10 [B. , 8,]. O , fi , fi .

  5. , - fi : O M fi, fi fi

  8

  79

 • T - fi . X fi .

  6. \A : O M fi .

  7. \A: O fi fi fi , .

  8. M: O M - fi A -- T [B. 4, fi ].

  A I H T I K

  1. M: o t .2. fi []: o .3. A fi [: ]: O q

  fi , .4. fi: ^ . A

  .5. fi []: K .6. E : K fi

  , .7. fi []: .

  N O H M A T

  M fi, fi - , - fi , - fi. A fi fi , , T fi fi fi fi fi , fi - . fi M fifi fi

  80

 • fi . fi fi .

  fi

  E 1 : T A;

  E 2 : N A B .A B

  1. . 2. . fi 3. . . . fi4. . 5. . . 6. ( ) .

  E 3 : T -;. fi fi. (.). .

  E 4 : fi: N .

  E 5 : N A B.A B

  1. . 2. . 3. . 4. . 5. fi . 6. . .

  E 6 : H fi : . fi, . , . -.

  E 7 : N fi: , fi, fi, fi, -, .

  E 1 : ;A :

  . fi , - fi fi fi . ,

  8

  81

 • , , fi . fifi fi , - fi fi - . fi fi - . fi .

  E 2 : -; ; .

  A : fi fi -

  fi fi . fi - , fi fi fi fi. - . - . - 4-8 :

  ) fi fi - fi . - fi fi . , fi - fi -fi , fi fi fi .

  ) fi - .

  ) fi fi - . , fi .

  ) fi fi .

  ) fi fi fi . fi fi fi fi fi , fi fi fi .

  ) fi fifi fi fi fi , . fi . fi fi, - fi fi.

  82

 • ) fi fi fi fi , fi- fi fi . - fi fi fi fi, fi , .

  fi fi , fi fi fi fi fi fi . , fi fi . fi fi fi .

  E 3: : fi -fi fi fi ;

  A:) (415-413 ..) -

  . 411 .. fi , fi . 500 400 fi . fi . fi . fi . - , , fi fi.

  ) (1967-1974). fi, fi - -.

  E 4 : , , : .A :

  : fi, fi fi [fi fi fifi fi . fi fi fi].

  : : . fi -

  . . . 257.: . fi. : F ( ) fi

  . . . 257.: fi. : . fi-

  . . . 256.

  8

  83

 • E 5 : : ) fi fi ) .

  A :) fi , -

  fi . [ - ].

  : [] - fi.

  ) [ ]. : .

  . . . 182.

  E 6 : .. fi : fi - fi, fi .

  A: : fi

  fi, .

  E 7: .. fi -: , , , , ,, , .

  A:) : , fi, fi, , ) : , , , fi) : fi, , fi, ) : , ) : , , fi, fi, ,

  ) : , , fi, , , ) : fi, , ) : , , fi, fi, , , , -

  , fi.

  E 8 : , fi: ) ) fi fi fi .

  A :) , , , , , -

  .fi, , , .) []: , F, , , , , -

  , .[fi ]: , F, , , , , -

  , .

  84

 • A 1 : A

  . O -, fi , , fi, ( , fi ). E , fi . T - fi fi fi fi .

  2 : 1 , 2 , 3 , 4 , , 6 .

  3 : .

  4 :. , . fi, . , fi. fi, . -.

  5 :1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 .

  6 : .

  7 : fi, fi , fi , fi , , .

  8

  85

 • 9

  fi

  [ fi . .]

  fi

  r , fi

  fi

  , t , , ,

  fi []

  fi fi ,

  ,

  fi [

  ]

  [ ] r [ ] fi

  fi fi fi []

  fi . fi [].

  s fi

  . .

  []

  fi

  . .

  86

 • fi fi

  : fi = . [: fi, fi

  fi] = fi, , fi.: . . . fi, , fi = fi.: . . . , . = .r [: r]: . . . r = , . :

  . F F, . . . , fi. ,. , . . : , , fi,, , . : .

  : fi , - fi .

  [ ,]: . . . . . , , , = fi.: . . . fi. = . : . ,

  . , fi. , . . : , , -, . : , , .

  : . . [ ] . . . : . , , , . , , fi , . , -, -.

  : . . . = . : . ,. , fi. r [ fi ] fi. r, . , . q. : ,fi, fi, , , , fi, , ,. : , , , , , .

  : . .. . fi. [] = .: . fi, . fi, fi. , . , . -. : fi, , , fi, fi, fi, -, , , , fi. : , ,, , r, , , .

  : . . [ ], . . . . , , [y:] = , , [].

  : . . . fi . , , = .

  9

  87

 • : . . . fi . - =.

  : . . . . fi, , fi = fi.fi: . . . fi . fi, -, - = fi.: . . . . -

  - = . : . , . ., . fi. , . fi. :fi, . : , , , -. : , .

  = .: . . . fi. fi

  = . : . q. : -fi, fi, .

  : . . - = -. : . , . . , . fi. . fi. , . fi. :, , fi, fi. : -, , .: , , , .

  : . . . , . = , .

  : . . . fi . , -, - =.

  r: . . . = , . : .q q,. , fi. fi, . , . fi fi.

  : fi., . . fi .: , , , . : , , -.

  r: . . = .fi: . . . fi . , , = fi.: , , fi

  fi .: . . . , . =.fi: . . . , . fi = fi.fi: . . . = . : . -

  , . , fi. , . q. :fi, fi, fi, , fi, , fi. :, , . : , , .

  88

 • : . . =.: . fi, . . , . fi. [ ], . . : , , , .: , , , .

  s: fi fi = fi.: . . . . . . , , [s] = , ,

  []. [: ]: fi = .: . . - =

  . : . , . . , . fi. -. : fi, fi, , , -. : , .

  : . . [ ] . , . . . , , [y] .: . . - = . :

  . , . . , . . [], . fi., . fi. , . , . .: , , fi, fi, fi, -. : , , , , .

  : fi = fi.: . . = . : . -

  , . . , . fi. , . . : , , fi,, , fi. : xfi , fi , - . : , .

  [: fi = -.

  [. fi]: . . . . = . : . , -, -, . , -, -, . , -, -.

  \: , , , , , -, , fi, fi, fi, fi,fi. : , , fi, fi, , , ,. : , , , , -, fi, . fi: , , , fi,fi, fi, , , fi, , fi-

  9

  89

 • , . : , , , fi, -, , , , , , .: , , , , fi,fi, .

  r: [.] . F / F, . / , fi. , . -, . . [.] . r, ., . , . ,. , . , , fi.

  : [.] ., . , fi. , ., . .[.] . , . F, . , . , . , . .

  : [.] . / , fi. , fi. , . .: [.] . fi, . fi, fi. , . , . -

  . [.] . , . F, . / , . -, . , . , -, -.

  : [.] . , fi. ,. .

  : [.] fi.: [.] . , fi. / -

  , . . r: [.] . , fi. , . .fi: [.] . , fi. , . . : [.] . fi, . , fi. , . .

  [.] . , . , . , . , . ,. fi, -, -.

  : [.] . , fi. . : [.] . , . / , fi. -

  / , . , . . [.] . -, . , . , . , . , . fi,-, -.

  : [.] fi. / , . t. [.] ., . , . , . , . , . -, -, -.

  [: + ], - [: : + ], -

  90

 • [: fi + ], \ - [: fi: fi + fi], - [: : fi], [: ], fi [:], [: s +],\ [: ], [: + ], \ [: :fi: fi + fi].

  fi

  1. r: . fi. [: .] . r [: fi]. : fi. . .: . . .

  2. , : . . fi, , . r: fi. : . . . fi [: fi]. [: .]: . [: -]. [: fi]: . . . , [: ]: - .

  3. , t , fi - : . fi. : . . fi [: fi]. : . . . . -: . . . fi . . [: .]:. [: ]. : fi-. . . - fi: . . -. : fi. . fi. : . . . t : .

  fi , fi [: fi = - fi , fi. . . . 98.

  4. [ ] r fi fi fi-: . fi. [: .]: fi . [: .]: . . r: . . [: fi ] . . -fi: . . . fi r. -: fi. . fi . [: .]: . fi- []. fi: . fi. fi: . . : . fi.

  9

  91

 • 5. s : . fi. [: .]: . [: fi]. [ .] - [:. . .]: . [: .]: . [: ]. : fi. . fi. :. .

  6. : . fi. [: .]: . [: fi]`. : . .

  7. : . . fi. fi. [: .]: . [: fi]. -: fi. . fi.

  P

  1. : fi fi fi fi - fi , fi -.

  2. \ : fi fi .

  3. \ r fi fi fi: fi fi, . fi fi - . - fi , fi fi, -, fi.

  fi fi fi fi fi -fi fi fi . fi: ) , . .) , [ ], [ - ]. ) fi fi -fi fi.

  fi -, fi fi fi -

  92

 • . fi. fi . fi fi , fi . fi fi -fi.

  4. s : fi fi - , fi - fi .

  5. : , - fi - .

  A I H T I K

  1. fi []: fi fi: . 2. fi []: : .3. fi :

  fi , fi- .

  fi

  E 1 : T A;

  E 2 : H fi , :. . .

  E 3 : N fi : , , , .

  E 4 : N : , , -, fi, , .

  E 5 : : N - .

  9

  93

 • E 6 : H fi :. . .

  E 7 : N fi : r, , , fi-, , .

  N O H M A T

  fi - , , fi fi , fi . fi fi- .

  A 1 : fi

  A . fi , , fi . fi - ( fi ), - ( ) ( - ).

  O fi - , , . fi, fi fi fi -fi, fi .

  2 : .3 : : . . , : fi. . fi,

  : fi. . fi, : fi. . fi.4 : : , . , . . - , - -

  , : , . , , fi. , : .. , . , -, -. fi: . . , ., : . . , . -, : . . . . , -, -.

  5: . , . , . , . , . fi, -, -.6 : .7 : r: , , : fi, , : fi, fi, -

  fi: fi, , : , fi, : , .

  94

 • 10

  [ fi . .]

  \ ,

  fi []

  fi, fi [],

  ,

  , ,

  fi fi fi fi

  [ ] [ ] ,

  fi fi fi

  , fi ,

  fi fi

  [],

  fi

  fi [ ]. [fi ].

  95

 • fi fi

  : . . . . . . , , [y: ]= .

  : fi = fi, .: . fi . = : . fi [: fi],

  . fi, . .: . . . , . , = .: . . [ ] . . . . , , [y].: . . . . = : -

  . , , fi , . , -, -.: . . . fi. -

  = . : . fi, .. , . . , . fi. fi,. fi. , . , . .: , , , , , fi,. : , , .

  : . . . . = , -.

  fi: . . . fi . . : , fi, , fi , t -, , , , t .

  fi: . . . fi . fi.: . , . fi .

  : . , . , . , . . . . . . 137.

  : fi. . . = . : ., . , fi. , . , . -. : fi, fi, fi, , fi, , -fi. : , , . : ,, .

  : . . . , fi. . - = . : . , . , fi. -

  96

 • , . , . . : . - .

  : fi . . = .: . . . , . = , [-

  fi 100 ]. : , , F , , t , , , , t .

  : . . . fi . . , -, - = fi .

  : . fi = fi = fi.: fi. . = . : .

  fi, . , . fi. , . fi. , . -, . . : , , , -, , fi, fi, fi, . : , -, , , fi, .

  [: ]: fi = .: . . . . . , -, - = .: . . . . .

  : .: . . . - = .

  : . fi, . , fi. fi, . -fi, . . : , , -, fi, . : , , -, , . : fi, , .

  : . . . = , , . :. r, . , fi. , . . :, , , , , fi, . : , ,.

  : . . . . . . , , [y: ] = .: . . . fi . , -, - =

  fi. [ fi] = .: . . . fi . . , -, - = : . . . fi fi . , -

  , = fi.: . . . - = ,

  . : . , . , , fi. ,. . : , , , , , -, fi. : , . : F.

  : . fi = .

  10

  97

 • : . 10.: . . . fi . . x, , = . :

  : x, fi, , : , , , : ,fi, , .

  : . . . fi . . , , - = .

  : . . . . - = -, fi.

  : . . = .: . fi, . . , . fi. fi, . , . fi q q. : , , , fi,, , fi, , , . : ,, , .

  : , fi, , , , , fi-, , , , , , -, , . : , , ,, , , , , , , -, , fi, . : , , , , -, , , , , , , , ,, , , , . : , , -fi, , , fi, fi. : -, , fi, fi, fi, , , , fi, -, fi, fi.

  : [.] . / , fi. / , . .

  : [.] . , . , fi. , . -, . . [.] . , . , . -, . , . , . , -, -fi.

  : [.] . , fi. , . .: [.] . fi, . , fi. / ,

  . , . . [.] . , . -

  98

 • , . , . , . , . , -, -.: [.] . , fi. , . .: [.] . / , fi. , . .: [.] . , . / / , fi. , . -

  . [.] . , . t, . , -. , . , . , -, -fi.

  : [.] . , fi. , . / -.

  [: ], [: ], [: + ], [: : + ], \ [: + ], \ [: + ],^ - [: fi: + fi], [: ], [: - + + ], [: + ], [: + ], [: -: + -].

  fi

  1. \ , fi fi, : . fi. : . [: fi]. . : . . : . . :. . . [: .] - [: .]: . . : . . . : . . : . fi . . : . . . : . . . : fi.. . : . . fi. fi - fi-: . . fi - fi [ ]: .

  fi , fi, . - fi [ , fi..] fi fi fi.

  2. fi fi fi : . fi. [: .]: . -

  10

  99

 • : fi.[ : .]: . . fi fifi: fi. . . : . . fi.

  3. : . . fi. fi [: ] - fi fi. : . . .: . [: ]: . .. . : . . : . . [: fi -] fi [ fi ] fi. . : . .

  4. fi : . fi. [: .]: . [: fi]. fi : fi. . - . : . . . : .. fi.

  5. fi : . -. fi. . [: ] - fi fi. [] : fi - . : . . : . . : .. fi . : . . fi. fi :fi. . .

  , [ fi fi ], fi, fi . fi , - . fi [ fi] .

  P

  1. fi fi: E fi fi fi fi fi A Afi , - A .

  O A fi, - - . E M, Afi , fi .

  M fi

  100

 • , . O - fi .

  2. : H fi fi . T fi, fi, , . H , -, fi fi , fi .

  3. \E : fi M , - , - [30 40 ]. Afi fi, - fi, fi .

  4. fi fi fi : - fi fi,fi . fi fi fi. T fi fi M - fi fi , fi - .

  5. fi : T fi fi , , fi fi .

  A I H T I K

  1. : \E.2. fi: O .3. : K fi fi. O fi

  .4. : \E. O M fi .5. fi: . A fi -

  .6. E - : M fi

  .

  10

  101

 • fi

  E 1 : fi M ;

  E 2 : N 10, - .

  E 3 : N fi: , fi, fi fi fi, .

  E 4 :, : N .

  E 5 :. fi, . fi, . , . : N - .

  E 6 : N A B.

  A B1. . 2. . fi3. . 4. . 5. fi . 6. .

  E 7 : N fi, fi , - fi : , , ,, .

  N O H M A T

  , fi fi fi fi , A, , fi, fi fi fi fi , fi - fi fi M.

  A fi fi -, fi fi.

  102

 • A 1 : O M

  fi fi fi - . T fi fi -, fi fi fi - . Afi, fi fi - fi fi M fi , fi .

  2 : : . . fi () fi fi.

  fi : . - . fi () fi fi.

  3 : : , fi, fi: -fi . , fi fi fi: fi . ,: fi . fi.

  4 : . , . , . , fi. , . ,. q / . , . , fi. , ..

  5 : . - , . fi - fi, . F - , . - -.

  6 : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 .

  7 : : , , : fi, , : ,, : , , : , .

  10

  103

 • 11-12

  fi

  [ fi . .]

  11. fi [] fi fi , fir [] [fi], fi . fi fi fi fi fi fi [] [] , , fi fi fi , , [] fi [ ] fi [] [ ] . fi [

  ]. fi [] fi fi r fi , , . [].

  104

 • 12. , t , fi, , fi [ ] fi

  fi fi fi . .fi fi fi x fi F fi. fi.

  fi fi

  : . . . fi . , -, - = -fi . . = .

  : . fi = .: . . . - = . : .

  , . , fi. , . , : -, , . : , , .

  [: fi] = , .: . . . fi . fi, -, -fi = fi,

  fi . . = fi .: . . . . . = -

  . : . , , , . , , fi ,. , -, -.

  : . . . . . - = -, . : . , . . , . fi.

  11-12

  105

 • . , . . : , -, , , , . : , ,fi, .

  : . . . . = fi.r: . . . = , . : . q q,

  . , fi. fi, . , . fi fi.: fi,

  fi . : , , , . :, , .

  : . . . . . . fi, , fi = fi .: . . . , . = fi.: fi = fi.: . . . . fi . .

  : . , -, -, . , -, -, . , -, -.

  : . . . . . , -, - = fi.: . . . . = .fi: . . . . fi = fi, .: . . . , . = .: . . . = [ . .

  = ]. : . , . , fi. ,. , . q. : , , ,fi. : , . : -, , , .

  : . . . , . = , - fi.

  : . . . - -. : . , . . , . . [-], . fi. , . fi. , . ,. . : , , fi, fi,. : , , , .

  : fi .: . . . fi ,

  , = = fi [ fi].: , , [: fi].: . . . . . fi, , fi = fi.: . . . - = . : . ,

  . , fi. r, . fi , . -

  106

 • . : , , fi, fi, fi, fi-, r, , , fi. : , , ,, . : , .

  fi: . . . fi . , -, - =fi.

  : . . . . . .: . . . , . =

  . : . , , , . , , fi , . , -, -.

  : . . . . . y, , = fi.: . . . . . -

  - = . : . , . -, fi. . : .

  : . . . . = . : . fi, . . , . fi. - . , . , . . :, , , . : , -. : , .

  [: fi] = fi, , .: . . . fi . , -, - = -

  fi. [: fi] = . .: . . . . . fi, , fi = fi.: . . . - = , .

  : . , . , fi. , . -. : , fi, . :, , , . : , .

  : . . . . . , , [] =, .

  : . . . . = .r: . . . . : . r, .

  , fi. , . . : , , , ,, fi, . : , , .

  : . = fi, .: . . . fi . . , ,

  =.: . . = -

  . : . , . , fi.

  11-12

  107

 • , . . : fi, , , ,, . : , , .

  : . . = . : . - , . . , . fi. , . . : , fi, , -, fi. : xfi , fi , .: , .

  : fi = .: . . . , . = , fi .: . . . , . =

  fi .: . . . , fi. =

  fi .: : , ,

  fi 11-12.: . . . . = .

  : . fi, . . , . fi. fi, . , . fi q q. : , , , fi,, , fi, , , . : ,, , .

  : fi = fi, , .: . . . . , , =

  [ ].: . . . -. 11.: . fi = . : . , . -

  , . .: . . . . . , , []

  = , .: . . . fi fi . = .fi: . . . . . ,

  = . : . -, . . . , . fi. ., fi. . . , . fi. ,. , . . : ,fi, , fi, , , fi, . :, , , .

  fi: fi = .

  108

 • : fi = fi, .: . . . , . = .: . . . . = .: . . . fi . , -, - =

  fi.: fi. . - = -

  . : . fi , . . , .fi. , . , . . : ,fi, fi, fi. : , , -, .

  x: . . . . . x, , x = .: , fi

  , . x - fi , fi. . . 368.

  fi: . . . . . . , [: fi.], - [: fi.], - [: fi.] = , , .

  : fi .: . . . = , -

  fi = . : . , . -, fi. , . . : , , ,, , fi, . : , , .

  fi: . . . , fi . fi - fi= fi.

  : fi, fi, , , fi, , -, fi, , fi, , fi, -, fi, . : , , , , -, . \ -: , , fi, , -fi. [= fi] , , , , , -, fi, fi. : , fi, , -, , , fi, fi. [= - fi ]: , , , ,, , , fi, . : fi,

  11-12

  109

 • , fi, , , , ,fi, , , , .

  : [.] . , . , fi. , . ,. . [.] . , . t / , -. / , . , . , . , -, -fi.

  : [.] . , . , fi. / , .. [.] . , . , . , . , ., . , -, -.

  r: [.] . , fi. , . .: [.] . , . , fi. , . -

  , . fi q. [.] . , . -, . , . fi / , . -, . , -, -.

  : [.] . fi / fi, fi. / -, . .

  : [.] . , . , fi. , . / -, , . . [.] . , . , . -, . , . , . fi, -, -.

  : [.] . , fi. , . fi.: [.] fi. .: [.] . , fi. / , .

  .: [.] . , . , fi. -

  , . , . .[]: [.] . r, . [], fi. , . [].: [.] . , fi. , . .: [.] . , fi. / , .

  . [.] . , . , . , . ,. , . , -, -.

  : [.] . , fi. , . /.

  : [.] . , . , fi. , . / -, , .. [.] . , . , ., . , . , . , -, -.

  110

 • : [.] . / , fi. -, fi. / , . fi /

  : [.] fi. , . . [.] ., . , . , . , . -, . , -, -.

  : [.] . , . / , fi. ,. . [.] . , . , . ,. , . , . , -, -.

  [: + -], [: ], fi [: ], \[: fi: . + ], [: : + ], [:: + ], [: ], [: fi: fi + -], [: + ], \ [: + fi], [: : .. ], [: + x], \ [: fi + / -], [: ], [: : + ], [:], [: + ], [: + ], [: -], [: + ].

  fi

  1. : . fi. [: .] . [: fi]. : . . : . . fi-.

  2. r -: . fi. [: .]: . [: fi]. r:. . . . [: .]: . r [: -]. : . []. : . . .: . . r. : . . : . . fi . : fi. ..

  -, . fi -

  11-12

  111

 • , r fi, fi. . . . 95.

  3. fi : . . fi. [] fi. [: .]: . [: fi]. : . . :. . . : . . fi fi -. fi: . [: . . ]. : . . fi.

  4. [ ] :. . fi. fi, fi . [: .]: . [-: fi .]. : . . - - : . fi [: -fi]. : . . . - . - : fi. . .

  5. fi [] - : . . fi [: ] fi.: . [: fi] . :. . fi . : . . . - - [] fi - [] : fi . -. : . . . : . . fi fi , .

  6. fi []: . fi. fi : fi .7. r : . . fi. . fi-

  fi fi. [y: .]:. r [: fi, . ]. :. . : . r. : fi. ..

  8. : . . fi. [: .]: . - [: fi]. : . .

  [: fi.] - r [: fi.]: fifi fi fi fi fi -fi.

  9. , t , : . fi. : . [: fi, . ] [: -

  112

 • ]: . . . . - - : . . . .fi . : . . . : fi. .. t : .

  10. fi: .fi. [: .]: . [: fi]. : . . . fi: . . fi [: fi]. : fi. . . - . fi [ fi] fi . . : . . . : . . .

  : fi fi , fi fi-.

  11. fi fi -: fi. [: .]: . [: fi-]. fi - [fi] : fi. . -. fi : . . . fi [ ]: fi. . .

  12. x fi F fi: . . fi. ,. fi. [: .]: . [: fi]. fi [: .] - F fi [: .]: . x: . fi .

  : - , fi: [= ], [= , . ], , , , , , .. fi x fi.

  P

  1. r -: fi fi -fi .

  2. fi - : H fi-

  11-12

  113

 • , , fi , - . A , .

  3. : M fi fi . - fi M .

  4. E , r : - [fi . ], fi . E M- fi -, fi . fi fifi . E fi , fi - fi .

  5. : fi A . . fi , fi fi fi fi, .. -, , , .

  6. : fi A fi , fi . , fi , -, , [ , , -, , , , , ..]. Ofi . O A .

  7. E: fi A -fi fi , fi A . E fi fi fi- . - fi - fi [.. ]. H fi B fi fi . T fi B 500 .

  114

 • E fi -, fi fi E H. fi , fi fi .

  8. O : O A fi- fi . fi -. A fi fi fi, .H fi - fi - . fi fi ,fi Y, , I ..

  A I H T I K

  1. A fi - : K - .

  2. : fi [] . O fi- fi .

  3. fi []: T fi.4. : . O -

  .5. A: - . = = fi .

  fi

  E 1 : : . A fi

  .. H .. H fi -

  fi, fi .. -.

  E 2 : T A;

  E 3 : N A - B.

  11-12

  115

 • A B1. . fi.

  fi . .2. . fi,

  fi fi . .

  3. . fi, r

  fi.4. x fi F fi . fi, -

  (. .

  E 4 : fi ;. : (.) . : fi . . : fi . . : r. : fi (.) . : fi .

  E 5 : , , , : N .

  E 6 : , : N - fi.

  E 7 : M - fi; fi, , , , , -.

  8 : N : , , ,, , .

  N O H M A T

  fi . fi fi fi . I fi fi fi , , fi . A M fi fi, - , , fi .

  116

 • E fi fi fi fi , fi .T, fi- fi .

  A 1 : . , , . , . .

  2 : O A fi. K , - . A A - fi fi, . H fi fi fi - fi , Y, , I ..

  3 : 1 , 2 , 3 , 4 .

  4 : , , .

  5 : - - , - - , - - ,fi - - .

  6 : . , . , . , . fi , . , - , -.. , . , . , . , . ,. , -, -.

  7 : fi , , , , , , .

  8 : [: ], [: fi: . + ], [:, + ], [: + fi], [: ]. [: -, + ].

  11-12

  117

 • 13 fi

  [ fi . .]

  , , fi fi [] [fi] , , fi \ fi fi, fi, fi r fi , fi , [r ] fi fi [ ] , fi , fi fi fi fi , , , \ fi fi, fi [ ], fi r fi ,

  118

 • fi ,

  fi . . , \fi. , fi

  [ ].

  fi fi

  : . fi . = : . [fi], .fi, . .

  : fi = fi.: fi. . -. : .

  , . . , . . [], . fi. -, . fi. , . , . .: , , fi, fi, .: , , , .

  : . . . . fi = -, fi.

  ^: . . . , . ^ = [fi- ].

  : . . . . = . : . ,. , fi. , . . : , , -, , . : , , .

  : . . . - = , -. : . , . , fi. , . -, . q. : , -, fi, . : , , , -, , .

  fi: fi = fi.\: . . . , . \fi - \-

  = fi [ ].: . . . . =

  13

  119

 • fi. : . fi, . . -, . . , . fi. , . fi. ., . fi. , . , . - q. : , , . : ,, .

  : . . . = fi.: . , . , fi. , . [- ]. : , , ,fi, .

  : fi = , .: . . . fi ,

  , = . [ fi = fi].: . . . - = . : . ,

  . , fi. r, . fi , . -. : , , fi, fi, fi, fi-, r, , , fi. : , , ,, . : , .

  : . . . . . . ..

  r: . . . = , . : . q q,. , fi. fi, . , . fi fi.

  : . , . . fi .: , , . : , , .

  : . . . . . 13.: . . . . . = -

  , . : . fi, . , fi. fi,. fi. : fi, fi, , fi.: , , , , /r, .

  : . . . , . - [.. ] = .

  : . . . . - = , . : . , . . ,. fi. . , . . : ,, , , , . : , -, fi, .

  : . . . fi . , , = .

  : . . . fi. .

  120

 • = , . : . , . ,fi. , . , . . : -, , , , , , . : -, , , , , .

  : . . . . = .: . . . fi . , , -

  , = fi . [: fi] fi fi = .: . . . . . . , , [y] = .: . . . fi. . -

  = . : . F , . fi-, fi. , . , . .: , , fi, fi, . :, , , .

  : . . = . : . , . , fi., [ . ]. : , ,, , fi, . : , , ,. : fi, .

  \: . . . , 13.: . . . = . :

  . , . , fi. , . .: , , , .: , .

  : . . . . -. .

  fi: . . . fi . fi = -fi. fi = . : . fi, -, -fi, . , , fi , . , -, -.

  r: . . . . . , 13.: . . . . - -

  = , .: . . . . . = -

  , fi. : . , . , fi.. : , , fi, , -. : , , , .

  : . . . = .: . , . , fi. , . -. : , , , -

  13

  121

 • . : , , . : , .

  : . . . , . = .: . . . . . . ,

  [ .], - [ .], - [ .] = , , .

  : fi .: . . . . . -

  = . : . , . ,fi. , . , . .: , , , -fi, fi. : , , F .

  : fi .: . . = .

  : . fi, . . , . fi. -, . , . . : ,, , , , .: , , , . : .

  : . . [ ] . . . . , , [y].: fi . . . . . , 13.\fi: . . . , 13.

  : , , , , , -, , , , fi, -fi. ^: , , , fi, fi, , fi,fi, , . ^: , , ,fi, fi, fi, fi, fi, , ,, , fi, . fi: -, , , , , ,fi, fi, , fi, fi. : -, , , . : ,, , , , , ,, , fi, fi, , , -fi, , fi.

  122

 • : [.] . , . / , fi. - / , . , . . [.] . -, . , . , . , . ,. , -, -.

  : [.] . , . , fi. , . .: [.] . , fi. , . .fi: [.] . fi / fi, fi. -

  / , fi. , . .: [.] . , fi. , . .: [.] . , . , fi. r, . / fi /

  , . .r: [.] . , fi. , . .: [.] . , fi. , . .: [.] . , fi. , . fi.: [.] . , fi. / , . -

  .fi: [.] . , fi. , . fi-

  .: [.] . , fi. , . .: [.] . , . , fi. .: [.] . , fi. , . .: [.] . fi, fi. / , . .: [.] . , fi. .: [.] . , fi. , . -

  .: [.] . , fi. , .

  fi.: [.] . , fi. [-

  ], . .: [.] fi. , . . [.] . -

  , . F, . , . , . , . -, -, -.

  13

  123

 • [: ], [: : + ], - [: fi: + ], [: + ], ^ [: ], \ [: + ],\ [: ], ^ [: ], \ [: + ], fi [:], [: fi + ], \ [: () + ], - [: : + ], fi [: r], [: ], - [: ], [: ], [: : + ], [: ].

  fi

  1. fi \ , fi fi \- fi, fi r : .fi. : . [: fi] . [:. .] - [ : . .] - [: . .] [: ]: . fi . - [ fi - ]. \- [: . . .]: . [fi \fi-: ]: . [: ]. : . . fi: fi. . fi fi [ - ]. [ : .]: . fi.fi r: . . [: fi ]: . . .: . . . fi fi r.[: .]: . [: ] . -: . [: .] - [: .]: - . . : . . - fi, . . : . . . . . [: .]: . [: ]. fi \: -fi . . : . . : .fi, . . : . . fi fi . . : fi. . fi. fi fi-: fi. . . : . . fi.

  124

 • : fi fi , fi r, , ,, , . fi , fi, fi, fi fi.

  2. fi [] : . . fi. [:.]: . [: fi]. : . . fi [] : fi. . .

  3. [] ^ : . . [:], fi fi fi, - fi . : . . . fi [: fi-]. [: .]: . [: ]. [ . .]:. . ^: fi. . fi.

  4. r , : . . fi. [: .]: . [: fi]. : . . . : . fi [: fi]. : . . . . .r: fi . . fi . : . r[: ]. [: . .] : . - r. [r : .]: fi fi . . . . : . [r ]: .

  : fi , fi [r ] fi-, fi fi fi - , fi-, . -fi fi fi fi fi fi fi.

  5. \fi: . fi. , -: [ fi] [: .] . . : .. . \fi: .

  : , fi fi-, fi [ ] [ ] fi .

  .

  , fi fi

  13

  125

 • , , fi [ . . . 97].

  P

  1. fi B: H 395.X. A B .O - .

  2. E A: A fi B K. E 395 .X. fi B. O A-, , fi , B, - fi fi . O B- fi - [1.000 fi , -].

  3. ^Yfi \O: O Ofi A M. fi- fi, fi fi fi.

  4. T r , - : O fi, fi, fi fi . -fi fi fi [ A] fi fi fi . A fi fi .

  5. fi fi: O fi fi . , fi . - . K fi fi- fi B, . fi B-, fi. O fi fi fi - , , , - fi - .

  126

 • 6. E \O fi, fir : M , - fi -. A M fi fi fi , , fi, , fi. O fi - - fi.

  A I H T I K

  1. A: - . O M fi fi .

  2. fi []: .3. : N, . O -

  .4. A: T - . ^I = -

  fi = fi. H - . - .

  5. : \E.

  N O H M A T

  K fi M fi fi - fi. fi fi - . Y fi fi fi fi fi , Ofi, , fi fi, fi , - , fi fi , - fi fi, fi .

  M fi , fi

  13

  127

 • fi fi , . fi M Ofi fi .

  fi

  E 1 : :. O A

  .. O A B fi

  fi .

  . fi -.

  E 2 : T ;. . . . . .

  E 3 : N : fi B \A .

  E 4 : , : N .

  E 5 : , , , : N . fi .

  E 6 : N fi : -, , , fi.

  E 7 : N A B.

  A B1. . 2. . 3. . 4. . 5. .

  E 1 : fi ;A :

  fi , fi -

  128

 • fi . , fi fi, - -fi fi fi .

  E 2 : fi -fi fi;

  A : fi fi ,

  . fi fi fi . fi - . fi fi , fi -fi fi -, , , fi - fi fi .

  E 3 : fi . -.

  A : fi fi :) fi , -

  fi fi fi fi . - , fi - .

  ) fi fi , fi fi fi fi -. fi fi fi .

  ) , fi - fi-. , -fi.

  ) , fi , , fi , fi fi , - . fi fi , fi .

  ) , fi . fi fi- fi fi. - fi fi - .

  ) fi . - , fi fi, -

  13

  129

 • fi fi fi fi,fi fi , fi, fifi . fi fi fi , fi. fi fi fi fi.

  E 4 : fi .

  A :) : fi . fi . . [: -

  ].) : fi . . fi . fi -

  . .) : fi . . fi . . -

  [: ].) r: fi . . . fi . fi

  . fi.) fi: fi . . fi r .

  . .) : fi . . . . .) : fi . fi-

  . .) : fi . . . . .) : fi . -

  . . .) r: fi . . . . .) : fi . . . . [: -

  ].) : fi . . fi . . [-

  ]) : . [ ] . . [: -

  ].) r: fi . . fi . [: -

  ].) : fi . . . r.) : fi . . . . fi \Ofi-

  [: ]) fi r: fi . . . . -

  [: ]) : fi . . . . . fi

  [: ].) : fi . . fi fi r

  . . [: ].

  E 5 : \Ofi fi: N - fi .

  130

 • A :O fi: [\Ofi], fi fi.

  E 6 : fi ;A :

  ) : . fi .) : . . .) : . fi .) : . r.) fi : . fi.) : . .

  E 7 : , , : N fi .A :

  Efi fiO. . w . Fw FA. K. t

  fi fiO. . z fi . x[] [] A. K. t

  E 8 : , : N :A :

  ) : , , - , , , .

  ) : , , - , F, , .

  A 1 : . Ofi, . , , . .

  2 : .

  3 : T fi B \A -.

  4 : . fi, . , fi. , . fi. . , . , fi. , . .

  5 : fi, fi, -, fi.

  6 : : , , : fi, fi, -: fi, , fi: , .

  7 : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 .

  13

  131

 • 14fi

  [ fi . .]

  14. fi fi

  fi fi, fi , fi [] fi [ fi

  ], fi , fi fi [ ],r fi fi . . fi , fi , fi , , , fi , fi . . .

  [ ].

  132

 • fi fi

  : . .. fi. =. : . fi, . . , .. , . fi. , . fi. -, . fi. , . , . q. : , , , . :, , , .

  : fi = fi, , fi.: . . . , . fi [. . fi-

  ] = fi.fi: . . . , . - fi =.: . . . . . r = -

  ,. : . F F, . . . ,fi. , . , . . : , -, fi, , . : , ,, , . : .

  : . . . . . fi, , fi = fi.: . . . fi. . , , [fi .]

  = .: . . . fi . fi, -, -fi = -

  , fi.: . . . . . = , .

  : . q q, . , fi. fi, . , .fi fi. : , , . : -, , .

  : fi., . . fi .: . . . fi . fi = fi-

  .: . , fi, fi fi, . fi, -,-, . fi, -, -.

  : . . . . fi fi - fi fi = fi, [fi fi].

  1 4

  133

 • : . . . . . -= , . : . fi, . , fi. fi-, . fi. : fi, fi, .: , , . : , .

  r: fi. . . = . : . , . , fi. r [ fi .] . r, . , . q. : , -fi, fi, , , fi, , , .: , , , , .

  : fi = fi.: . . . . = , . :

  . , . , fi. . : , ,fi . : fi, , , , .

  : . . . . . = .: . r, . , fi. , . .: , , , . : , ,, .

  : . . = , . .: . . . fi . =

  , [fi . = ]. fi,fi fi.

  fi: . fi = fi = .: . . . = -

  . : . , . . fi - = fi

  fi - .: . . . . . y, , = fi.: . . . = ,

  . : . , . , fi. -, . , . . :, , , . : ,, .

  : . . . fi . . , , = .

  : fi = .fi: . . . . . fi, , fi = .: fi. . . = . : . ,

  . , fi. , . , . . : -

  134

 • fi, , fi, fi, fi, . : ,, . : , , .

  : . fi . . = .: . fi fi

  . - fi = . = .: fi .: fi . . = .: . . . , . = .: . . . fi . . , -, - =

  fi .: = fi . = fi

  .: . . . . = :

  . , , , . , , fi ,. , -, -.

  : . . . , . . - = . : . , . . , .fi. , . fi. , . , . - q. : , , fi, .: , , . : ,fi.

  : fi = .: . . . , fi. - -

  = , fi.: . , 14.: . , 14.: fi. . = .

  : . fi, . . , . fi. fi ,. , . fi - q q. : ,, , fi, , , , , fi, , -, fi, . : , , , .

  : . . [ ] . , . . . , , [s].: fi. . . = .

  : . , . , fi. , . -, . . : , , , .: , , , , , .

  1 4

  135

 • : , fi, , , , , -, , , . : fi, , fi, fi, -, fi, , fi, , fi.\: , , , fi. -: , , fi-, fi, , , fi, , -, fi. : fi, , , fi, fi,, , , , , , .

  : [.] . / / -, fi. / , . .

  : [.] . fi / , fi. , . . : [.] . , fi. , . fi. : [.] . , fi. , . fi. : [.] . , . / , fi. r / r/ , .

  , . . [.] . r, . , . , -. , . , . , -, -fi.

  : [.] . / , . , fi. .[.] . / , . F / Fq, . , . , . / r, . .

  : [.] . / , fi. fi, . fi.: [.] . / , fi. , . -

  .: [.] . .: [.] . , . , fi. -

  , . , . .: [.] . , . , fi. , . , .

  . [.] . , . , . , . , ., . , , fi.

  : [.] . fi, fi. / , . / .

  : [.] fi. , . fi Fq / Fq / fi Fq [ ]. [.] . , . , ., . , . , . fi, -, -.

  136

 • [: ] [.] fi. , . fi .[.] . , . , . / , ., . , . , -, -.

  [: + ], fi [: ], [: () + fi: -], [: + ], [: fi], fi [: -], fi [:fi + fi], \fi [: fi: +fi], \ [: : . + fi], [: + ], \ [:: , ], \fi [:: . + fi], [: + ], [: + -], [: []], [: : + -], \ [: + ].

  fi

  1. fi fi, [], ,r: . fi. . [: .]: . r [: fi] . : . . : . . : .fi, . . fi fi: fi. . fi. : . . . . - : .fi . . : . . fi . - : . : . - . [: .]: . . . : . . [ ].

  2. fi : .. fi. . r fi. : . .. fi [: fi]. : . .. [: ]. [: .] - [: . . .]: . :. . . fi: . . fi. fi [ ]: . . .

  3. fi : . fi. [: .]: . [: fi]. [: .] -

  1 4

  137

 • [: .]: . fi: . . .

  4. fi , : . fi. fi: . [: fi-] . : . . . [: .] - [: .]: .: . . . : . . : -: . : . . . -.

  : fi .5. : . fi. ,

  fi fi fi [: ], fi, . fi , . . fi-, . fi : fi fi. : . : . [: fi fi]. : . . fi .

  : , fi fi fi fi, - , fi fi , fi, fi fi fi fi fi[ fi fi].

  6. : . fi. [: .]: . [: fi]. : . .