Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ...

of 39 /39
Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ CONTACT ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑ ΦΛΕΤΟΡΙ∆ΟΥ ΕΠΙ 20 ΕΤΗ ΤΑΜΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ A.P.F. fu ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2010 -2011 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ 1 – 53 CONTACT 1 MARS 1998 1. 3ème Congrès National: ''Enseigner le français à l'aube de l'an 2000''. 2. Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθηµάτων. ∆ευτέρα 7-7-1997. 3. Réseau Vidéo Correspondance. D'Allemagne, D'Argentine... 4. IFA: Le Bureau jeunesse et sports. 5. Pour apprendre et se former avec des stages en France: CÉLA, CLA, IMEF, CAREL, TARN et CAMPUS. 6. Προκήρυξη του έργου των ΣΕΠΠΕ, ΕΠΕΑΕΚ/Ενέργεια 1.1.α. 7. “Σχολεία Εφαρµογής Πειραµατικών Προγραµµάτων Εκπ/σης''. 8. Προκήρυξη για την υποβολή των προτάσεων επιµόρφωσης για στελέχη της Εκπαίδευσης. Αγλαΐα Γαλανοπούλου 9. PCE ''Pédagogie différenciée'' Anna Triantaphyllou 10. Courrier des lecteurs. 11. La Fonction du mot isolé dans l'enseignement/apprentissage des Langues-Cultures Étrangères. Catherine Kiyitsioglou-Vlachou 12. Langues vivantes: toutes les raisons d'agir. Denis Paget 13. Parents, quelle(s) langue(s) vivante(s) choisir? 14. Le Texte: Outil de travail-Démarche d'enseignement, M. Pateli 15. Les Nouvelles Technologies au service des enseignants. Maria Damaskou 16. ''Coupe du Monde''- Propositions d'exploitation pédagogique. Mireille Voyatzi 17. ''Coupe du Monde''- Fiche pédagogique. Sophie Efthymiadou 18. Pédagogie-Didactique: Lire en français avec la collection ''Lecture facile des éditions Hachette'' proposé par M. Grigoriou. CONTACT 2 JUIN 1998 1. Activités. 2. 3o ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ( Αθήνα 1- 4 /10/1998) 3. Nouvelles Éditions. Explolangues. 4. IFA: Nouvelle Formation Commerciale Universitaire. 5. IFA: 2ème Concours d'Écriture pour adultes. 6. H Eπιµόρφωση των εκπ/κών στα κράτη της ευρωπαϊκής Ένωσης. Σεµινάριο Συνδέσµου 3-8/11/1997. Μαρία Ηλιάδου 7. Αναλυτικό Πρόγραµµα και Προγράµµατα Κινητικότητας. Γ. Μπαγάκης

Embed Size (px)

Transcript of Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ...

Page 1: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ CONTACT ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑ ΦΛΕΤΟΡΙ∆ΟΥ

ΕΠΙ 20 ΕΤΗ ΤΑΜΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ A.P.F. fu ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2010 -2011

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ 1 – 53

CONTACT 1 MARS 1998

1. 3ème Congrès National: ''Enseigner le français à l'aube de l'an

2000''. 2. Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθηµάτων. ∆ευτέρα 7-7-1997. 3. Réseau Vidéo Correspondance. D'Allemagne, D'Argentine... 4. IFA: Le Bureau jeunesse et sports. 5. Pour apprendre et se former avec des stages en France: CÉLA,

CLA, IMEF, CAREL, TARN et CAMPUS. 6. Προκήρυξη του έργου των ΣΕΠΠΕ, ΕΠΕΑΕΚ/Ενέργεια 1.1.α. 7. “Σχολεία Εφαρµογής Πειραµατικών Προγραµµάτων Εκπ/σης''. 8. Προκήρυξη για την υποβολή των προτάσεων επιµόρφωσης για

στελέχη της Εκπαίδευσης. Αγλαΐα Γαλανοπούλου 9. PCE ''Pédagogie différenciée'' Anna Triantaphyllou 10. Courrier des lecteurs. 11. La Fonction du mot isolé dans l'enseignement/apprentissage des

Langues-Cultures Étrangères. Catherine Kiyitsioglou-Vlachou 12. Langues vivantes: toutes les raisons d'agir. Denis Paget 13. Parents, quelle(s) langue(s) vivante(s) choisir? 14. Le Texte: Outil de travail-Démarche d'enseignement, M. Pateli 15. Les Nouvelles Technologies au service des enseignants.

Maria Damaskou 16. ''Coupe du Monde''- Propositions d'exploitation pédagogique.

Mireille Voyatzi 17. ''Coupe du Monde''- Fiche pédagogique. Sophie Efthymiadou 18. Pédagogie-Didactique: Lire en français avec la collection ''Lecture

facile des éditions Hachette'' proposé par M. Grigoriou.

CONTACT 2 JUIN 1998

1. Activités. 2. 3o ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ( Αθήνα 1- 4 /10/1998) 3. Nouvelles Éditions. Explolangues. 4. IFA: Nouvelle Formation Commerciale Universitaire. 5. IFA: 2ème Concours d'Écriture pour adultes. 6. H Eπιµόρφωση των εκπ/κών στα κράτη της ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σεµινάριο Συνδέσµου 3-8/11/1997. Μαρία Ηλιάδου 7. Αναλυτικό Πρόγραµµα και Προγράµµατα Κινητικότητας.

Γ. Μπαγάκης

Page 2: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

8. Le Reportage du journal télévisé en vue de son intégration - exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi

9. De certaines façons – anciennes et nouvelles – de faire du théâtre avec les enfants au milieu scolaire. Ηélène Beauchamp

10. Colloque international 25-26/6/1998 de la FIPF. Pré – programme. 11. Fiche pratique: Le débutant et les monuments. Νeela Rao 12. Fiche pratique: Le débutant et les français. Νeela Rao 13. Initier les élèves à la lecture de la presse française avec ''Okapi''.

Anna Grzegorowska 14. Enseigner avec TV5. Monique Zouberis et Gisela Kubel 15. La Créativité lexicale en français. Henriette Walter 16. Courrier des lecteurs.

CONTACT 3

SEMPTEMBRE 1998

1. Activités. 2. Des Manifestations socio-culturelles au cours du FLE. Traiter des

dimensions psycho-sociales des expressions de nuptialité et de modes de vie commune. Argyro Proscolli

3. Enseigner avec TV5, 8 fiches pédagogiques. Teresa Capece et Véronique Le Dreff

4. La Notion de besoin dans l'enseignement du français sur objectifs spécifiques (F.O.S.) aux établissements supérieurs grecs.

Anna Alikioti, Thérèsa Fotiadou. 5. Mots préférés. 6. Programme du 3e Congrès des Professeurs de français

''Enseigner le français à l'aube de l'an 2000'' 1- 4 Octobre 1998. 7. Courrier des lecteurs. 8. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – Tετάρτη 1 Ιουλίου 1998. 9. Νouvelles Éditions. 10. Femmes aujoud'hui et Portraits de Femmes. Alain Kimmel 11. Εκµάθηση γαλλικής σε σχολικό περιβάλλον µε αυξηµένο

ποσοστό σχολικής αποτυχίας – Παρουσίαση αποτελεσµάτων του Προγράµµατος Κινητικότητας που υλοποίησε ο Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. 3 – 8/11/1997.

Αγλαΐα Γαλανοπούλου 12. Réforme 2000 – Élaboration des situations d'évaluation pour les

apprenants. Catherine Kiyitsioglou-Vlachou 13. Comment enseigner la traduction – Une approche didactique.

Maria Pateli, Maître de Conférence 14. Auto Formation des Adultes – Techniques de la lecture de

documents pour la recherche. Eυαγγελία Καγκά

CONTACT 4 DÉCEMBRE 1998

1. Activités. 2. 3ème Congrès: Enseigner le français à l'aube de l'an 2000''. 3. Paris 2000 – Xe Congrès de la FIPF. Annie Monnerie-Goarin

Page 3: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

4. ΠΟΚΑΞΕΓ : Σεµινάριο 16-1-1999. 5. Nouvelles Éditions. 6. Θέµατα Πανελληνίων Εξετάσεων Γαλλικής Γλώσσας Ioνίου

Πανεπιστηµίου ( Αθήνα 17-9-1998 ). 7. Le Débutant et la Mode – Fiche pratique. Neela Store Rao 8. Francophonie: Textes des apprenants (1997 – 1998). 9. Allons en France 1998. Sophie Efthymiadou 10. Enseigner avec TV5 – ''À la manière de funambule''. D. Martineau 11. L'Art d'enseigner. Danièle Sallenave et Philippe Meirieu 12. Évaluer, c'est former. André de Peretti 13. Υπολογιστικές και ∆ικτυακές Τεχνολογίες για την εκπ/ση. Η

περίπτωση του πιλοτικού προγράµµατος “Ο∆ΥΣΣΕΑΣ”. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος

14. IFA: Formation continue pour les professeurs de français. 15. Courrier des lecteurs.

CONTACT 5 MARS 1999

1. Activités. 2. Le français à l'aube de l'an 2000. Jacques Pécheur 3. ''Dictionnaire de noms de marques courants''. 4. Essais de LEXICULTURE ordinaire. Robert Galisson 5. Échanges Enseignants. 6. Nouvelles Éditions. 7. Profession Lycéen. Sébastien Langevin, FDLM 302. 8. Nouvelle école, vieilles angoisses. Didier Kunz 9. Zinédine Zidane le rassembleur. Karim Nedjari 10. Rencontrer la musique française d'aujourd'hui : Fiches et

Démarches pédagogiques. Michel Boiron 11. 20 Mai 1999: le bicentenaire de naissance d'Honoré de Balzac.

Anna Cavoura 12. Réflexions et chantiers de recherche sur l'interlangue.

Georges Androulakis 13. Pratiques de classe multimédia Internet au service des

professeurs de français. Carmen Vera Perez, FDLM 300. 14. L'Intégration de l'outil informatique dans l'acte didactique

provoque-t-il un changement d'habitudes dans l'enseignement – apprentissage d'une langue étrangère? Maria Damaskou

15. Le Journal de jeunesse de Delacroix: Dante et Byron en Abyme. Dr E. Kanga

16. Courrier des lecteurs. 17. Résultats du concours de la Francophonie.

CONTACT 6 JUIN 1999

1. Activités. 2. Le défi du traducteur. Constantin Tégos 3. Réussir la synthèse (B3 – DALF). Elisabeth Polychronidou

Page 4: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

4. Astérix: Film, Mythe et Histoire : Fiche pédagogique. Françoise Ploquin

5. L'art comme moyen d'enseignement d'une langue étrangère. Vassiliki Coraka

6. Interview avec Gérard Klein en Auvergne. 7. Cahier de vacances. 8. Le dessin humoristique dans la classe de langue. Th. Tsolka 9. Bonjour, ça va? - Apprendre et créer. Poly Rentzetopoulou 10. Courrier des lecteurs. 11. Delf A1 ( -16, +16 ans ). 12. Nouvelles Éditions.

CONTACT 7

SEPTEMBRE 1999

1. Activités. 2. La porte de l'école est-elle ouverte? Vera Dilari 3. Η Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: Κατακτήσεις και

προοπτικές. Αναστασία Κωστάκη 4. Θέµατα Ιονίου Πανεπιστηµίου ( Αθήνα 23-9-1999). 5. Le DICO, L'autre...dictionnaire français. C. Tégos 6. Nouvelles Éditions. 7. Descriptif de la préparation du cours sur l'unité: 5.2 8. Prise dans la méthode: Allô France 2, éd. Larousse. M. Mastora 9. Xe Congrès de la FIPF : du 17 au 22 Juillet 2000. 10. La rédaction ou la génèse de la réfléxion. Flore Bonnell 11. Ευρωπαїκά προγράµµατα: Η συµβολή τους στη δηµιουργία

εκπ/κής και επιστηµονικής κινητικότητας. Α. Γαλανοπούλου 12. Dans quel sens entendez-vous le mot de Zola selon lequel l'œuvre

de Balzac est une ''zoologie humaine?''. E. Polychronidou 13. Courrier des lecteurs.

CONTACT 8

DÉCEMBRE 1999

1. Activités. 2. Francophonie 2000. 3. IFA – Formation continue pour les professeurs de français. 4. À mi-chemin entre l'utopie et la réalité. Alain Bouvier 5. Synthèse DALF B1/B3. Varvara Stylianou et Nicole Mobillotte 6. DELF: Tableau descriptif des épreuves à compter de Mai 2000 7. Θέµατα Πανελληνίων Εξετάσεων (∆ευτέρα 12 Ιουλίου 1999). 8. Hommage à Gisèle Vivier. Elisabeth Polychronidou 9. ∆ιαπολιτισµικές ∆ιδακτικές Προσεγγίσεις. Χριστίνα Βέικου

ΑCTIVITÉS DE NOËL 10. L'ABC de Noël, Noël – info, Jeux de Noël I, Άγια Νύχτα (Κώστας

Κωνσταντίνου), Vive le vent (chanson), Jeux de Noël II, Les lettres du père Noël, Sablés de Noël (recette), La Bûche de Noël (recette), Carte de Noël (brico), Noël au pays de Jésus – texte et

Page 5: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

compréhension écrite, Brico: Un Théâtre d'ombres, Οδηγίες: Patrons, Rebus – Astuces. Επιµέλεια Σοφία Ευθυµιάδου

11. Απόηχοι του προγράµµατος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας ''Pédagogie Différenciée''. Άννα Τριανταφύλλου

12. ERMIS: Programme d'Éducation sur l'intégration des Nouvelles Technologies à l'apprentissage des langues. Alex. Kouroutaki

13. Υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας στο ελληνικό δίκτυο σχολείων. Γιώργος Παπαδόπουλος – Μιχάλης Καραµάνης

14. Pour une lecture plurielle de Baudelaire en classe de langue: ''La Beauté''. Ioanna Papaspyridou

15. Le compte rendu: Comment réussir à l'épreuve de compte rendu. Constantin Tégos

16. L'Intérêt de choisir ''Ça Va'' ! Isabelle Normand 17. Méthode : Bien Joué 1 ! Considérations générales sur la méthode

et exploitation pédagogique d'une unité. Marianthe Grigoriou

CONTACT 9 MARS 2000

1. Activités. 2. Application didactique de l'Internet. Carmen-Vera Perez 3. Fiche pédagogique (multimédia). Maryse Baeza 4. La chose et le mot. FDLM 304, Pierre-Yves Roux 5. L'Exposé : Unité B4-DALF. C. Tégos 6. Dossier – Exemple : La Violence à l'école.

DOSSIER : FEMMES 7. Françaises: Liberté, Égalité, Différences. Introduction, Portraits de

Femmes, Sartre et les cas d'hystérie féminine dans ''Le scénario Freud''(Ritsa Tromaridou), L'image de la femme dans la sculpture de Salvador Dali (H. Boucouvala), Toulouse Lautrec – Présenté à Athènes, présent dans nos cœurs (Vicky Lyga), La comédie Humaine du savoir (Elisabeth Badinter), Les mystères de la pucelle (Michel Peyramaure), Henry de Montherlant (Maria Fletoridou), Η γυναίκα µέσα απ' τη λογοτεχνία (Lojka Avayanos).

8. Χτίζοντας την Ενωµένη Ευρώπη. Νίκη Παππά 9. Κέντρο Ερευνών για θέµατα ισότητας. 10. Προώθηση της ισότητας µεταξύ των δύο φύλων στην

εκπαιδευτική διαδικασία. 11. Γενική Γραµµατεία Ισότητας. 12. Les Centres de ressources de langues: Comment passer d'une

logique de l'enseignement à une logique de l'apprentissage. 13. Aικατερίνη Κιγιτσιόγλου-Βλάχου, Σχ. Σύµβουλος Ν. Πειραιά. 14. Πειραµατικά Προγράµµατα Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο του

έργου ΣΕΠΠΕ. Άννα Τριανταφύλλου 15. Les Personnages sympathiques dans les comédies de Molière.

Elisabeth Polychronidou 16. Courrier des lecteurs.

Page 6: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

CONTACT 10 JUIN 2000

1. Activités. 2. L'Ambition dans les tragédies de Pierre Corneille.

Elisabeth Polychronidou 3. La question de la série en peinture. Oυρανία Aυγουλέα 4. Pédagogie différenciée et enseignement des langues vivantes.

Aργυρώ Πρόσκολλη 5. La Pédagogie différenciée: Una application dans le cadre de

l'enseignement public. Bασιλική Λύγκα 6. EVLANG: S'ouvrir aux langues. Eυαγγελία Kαγκά 7. Προκήρυξη και Θέµατα ΑΣΕΠ 1998. 8. Le groupe théâtral du Département d'Études Françaises.

Πηγή Kουτσογιαννοπούλου DOSSIER : MUSIQUE

9. Parcours historique de la musique française et Panorama des compositeurs classiques français (Ηélène Βοucouvala), Auteurs-Interprètes français d'autrefois et d'aujour'hui (Ritsa Tromaridou), Le tour de France des Festivals de l'été, ''La fête de la musique'' Qu'est-ce que c'est ?, La chanson timbrée (Louis-Jean Calvet - FDLM 235), De twist en rap (Patrice Julien – FDLM 257), Le monde vu à travers les instruments de musique et Un petit génie nommé Mozart (Sophia Efthymiadou).

10. Présentation d'un modèle de plan de cours : Bien Joué 1, Unité 4. Marianthi-Elisabeth Mastora

11. Comment rédiger une lettre de réclamation et de motivation. Unité A3 Delf I – 2ème écrit. Constatin Tégos

12. La préposition ''avec'' et sa restitution en grec dans le cadre d'une approche contrastive. M. Pateli

13. Courrier des lecteurs.

CONTACT 11 OCTOBRE 2000

1. Activités. 2. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, Πέµπτη 29 Ιουνίου 2000. 3. Θέµατα εξετάσεων Ιονίου Πανεπιστηµίου, Πέµπτη 21-9- 2000. 4. Échanges scoraires. 5. Eveil aux langues comme facteur de développement des

stratégiesd'apprentissage des langues vivantes. E. Kanga Formation à l'intervention en pédagogie différenciée dans les classes de langues. Anna Triantafyllou

6. “Κάποιες σκέψεις αναφορικά µε τις έννοιες της καινοτοµίας και της διεπιστηµονικότητας στη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών”. Αγλαΐα Γαλανοπούλου

7. L'autonomie dans l'apprentissage-enseignement des langues vivantes en milieu scolaire. Jana Cepcanyova

8. À la recherche du temps perdu. Λέλη Μπέη 9. La série dans l'œuvre de Claude Monet. Ourania Avgoulea

Page 7: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

10. Le célibataire dans l'œuvre de G. de Maupassant. C. Sideri 11. Hommage à Pétros Papadopoulos. Ioanna Papaspyridou 12. Présentation d'un modèle de plan de cours. Méthode: ''Bien Joué

1'', Unité 4 :''On parle de l'école''. M-E. Mastora 13. Piège de multimedia: L'illusion de l'efficacité. Boris El Alaoui et

Elisabeth Polychronidou 14. La Grèce bouge!!! Poly Rentzepopoulou 15. Ludothèque. Jeux. Sophia Efthymiadou 16. Courrier des lecteurs.

CONTACT 12

DÉCEMBRE 2000

1. 1. Activités. 2. Annonces. 3. Français sur objectifs spécifiques: Présentation et compte rendu

d'un atelier. Mania Tsitsa 4. Simulation globale: L'Hôtel (1ère partie). Michèle Bourdeau 5. Παρουσίαση εµπειρίας από τη διδασκαλία Γαλλικών σε ΤΕΕ. 6. Français de Specialité (FOS). Μαριλένα Γύπαρη 7. Pour une approche communicative du réseau Internet et de

l'apprentissage-enseignement du FOS. Maria Damaskou – Jean Charitos

8. Morphologie du français: Le préfixe ''re-'' et ses variantes. Ourania Avgoulea

9. Le camembert, Sainte Catherine, Saint Nicolas. Pierre Janin 10. Approche pédagogique du questionnaire de l'adolescence.

Myrsini Kalogeropoulou 11. ΑΣΕΠ, Κλάδος ΠΕ 05 ( Kυριακή 1 Οκτωβρίου 2000). 12. Enseignement des langues vivantes en Grèce (Syndicat ΟΛΜΕ).

Mireille Breton 13. Transposer – Transcrire - Traduire: Moyens d'approche

comparatiste des contextes et d'apprentissage des langues. ( Xe Congrès Mondial, Paris). Constantin Tégos

14. TV5 invite les classes du monde entier à participer au grand concours ''Paroles de Lecteurs''. Michel Boiron

15. Francophonie 2001. Concours: ''Un album-photo, une bouteille à la mer''. Ambassade de France – IFA.

16. Ευρωπαïκό έτος Γλωσσών 2001. 17. Colloque Jean Racine: ''Présence de Racine''. V. Coraka 18. Dieu, le diable et l'abbé chez Prévert. E. Constadakopoulou 19. Un merveilleux instrument didactique: Perspectives grammaticales,

textuelles et civilisationnelles. Nicole Poirié 20. Courrier des lecteurs.

CONTACT 13 MARS 2001

1. Activités. 2. Poèmes. C. Dima, M. Aθανασιάδου

Page 8: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

3. Les symboles de la République française: la Marseillaise. Pierre Janin

4. La Révolution française en 30 questions. C. Servou 5. Simulation globale : L'Hôtel (suite et fin). M. Bourdeau 6. Enseigner la peinture dans une salle de classe. V. Coraka

DOSSIER : NOUVELLES TECHNOLOGIES 7. En classe, plus rien ne sera comme avant. L. Bronner 8. Travailler le français avec canal rêve. B. Cord, C. Ollivier 9. Forums sur Internet, Le plaisir du Net , Internet en 9 questions,

Les sites à ne pas manquer, On se dit tout ! 10. Exploiter les ressources de l'Internet en utilisant Internet.

C. Vera Perez 11. FLL : Λογισµικό και εκπ/κές δραστηριότητες για το µάθηµα των

ξένων γλωσσών. Μόνικα Γαβριηλίδου 12. Fiche pédagogique : Cuisinons grâce à Internet. 13. Fiche pédagogique : Visitez le château de Versailles. 14. Les Jappeurs. 15. Diversité en milieu scolaire. J. Cepcanyova 16. 4ème Congrès National des Professeurs de français. 17. Colloque International pour les Nouvelles Technologies. 18. Courrier des lecteurs.

CONTACT 14

JUIN 2001

1. Activités. 2. Le Document authentique dans une optique de renouvellement .

Aglaé Katraki 3. La Bande Dessinnée. 4. Une chanson en classe de langue. C. Servou 5. Ελληνογαλλική Σύµπραξη για τη γαλλική γλώσσα και τον

πολιτισµό. Γ. Στεργίου 6. La Formation en question.

DOSSIER : AMOUR 7. Séduire : 10 ruses qui marchent. N. Papatheodossiou 8. La femme aimée sous son double aspect dans la poésie de

Charles Baudelaire. 9. Les pages 24-42 forment le matériel pour le concours et ont été

récueillies par Sophia Efthymiadou 10. Le Matériel proposé dans Okapi No 620, 622, 630, 636, 654, 676.

Les clés de l'Actualité Junior No 280, 363, 434, 435. 11. Diversité en milieu scolaire. J. Cepcanyova 12. La Vision du monde chez Pascal. Dimitra Hadjiaghelaki 13. Επιµόρφωση για τη διαφοροποιηµένη παιδαγωγική στη

∆ιδακτική των γλωσσών. Άννα Τριανταφύλλου 14. Année Européenne des Langues 2001. 15. Séminaire de Septembre 2001.

Page 9: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

CONTACT 15 SEPTEMBRE 2001

1. Activités. 2. Η Εκπ/ση εκπαιδευτών καθηγητών ξένων γλωσσών – ΕΑΠ. 3. Ευρωπαϊκό Συµπόσιο.Canal Rêve. 4. Vous avez dit objectifs? Lester Jao 5. L'Enseignement la la phonétique : nécessité ou outopie?

Maria Pateli 6. Εικονικές εκπαιδευτικές διακοπές στη Νίκαια της Γαλλίας.

Α. Κοσσυβάκη, Κ. Καραµανώλη 7. Εnseigner les futurs. A. Sailler 8. Situations globales et productions romanesques. J.-M. Caré 9. En mémoire d'Andréas Embeirikos. Ioanna Papaspyridou 10. Η Φοινικιά – Από τον Όµηρο στον Αndré Chénier.

Φάνης Κωστόπουλος 11. Molière, comédien du Grand Siècle et sa pièce.

Constantin Voulgaridis 12. Comparaison entre deux personnages d'Ingénues.

Elisabeth Polychronidou 13. La Vision du monde chez Pascal (suite et fin).

Dimitra Hadjiaghelaki 14. Une note de synthèse. Vassiliki Coraka 15. Courrier des lecteurs.

CONTACT 16

DÉCEMBRE 2001

1. Activités. 2. Ευρωπαϊκό Συµπόσιο. Νάντια Παπαθεοδοσίου. 3. Le texte littéraire comme support en classe de FLE. A. Katraki 4. Le scénario: une nécessité pour l'exploitation pédagogique

efficace des multimédias. Maria Damaskou 5. Confession d'un album de photos légendées, souvenir de votre

voyage aux îles Marquises. 6. Σχέδιο µαθήµατος. Θεοδώρα Λεονταρίδου

DOSSIER : THÉÂTRE 7. Charte du jeune spectateur au Nouveau Théâtre d'Angers.

Françoise Deroubaix 8. Pourquoi utiliser le théâtre en classe des langues? Efi Calamara 9. Paroles d'enseignants, paroles de comédiens, paroles d'élèves. 10. La classe-spectacle ou la leçon mise en scène.

Pighi Koutsoyannopoulou 11. L'Évolution du lieu théâtral. Sophia Efthymiadou 12. H Θεατρική πράξη στα γλωσσικά µαθήµατα.

Αγλαΐα Γαλανοπούλου 13. Tous en scène. 14. Le plaisir du texte théâtral. M. Mégevand 15. Au plaisir d'Arlequin. 16. L'Exploitation d'un dialogue théâtral. Dr Maria Fletoridou

Page 10: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

17. Fiche pédagogique ''À l'école du théâtre''. J.-M. Caré 18. Jouer une comédie d'Aristophane en français: Une expérience

scolaire. M. Kontzageorgi 19. Jean Gireaudoux au théâtre. Dimitra Hadjiaghelaki 20. Approche au théâtre cornélien. E. Polychronidou 21. C'est toujours le voyage qui polit un art. Ariane Mnouchkine 22. Βιβλιοπαρουσίαση : Vers une classe active, Dans une classe

active. Ioanna Kritikou-Antoniou 23. Courrier des lecteurs.

CONTACT 17 MARS 2002

1. Activités. 2. Le e-Groupe. Objectifs et applications pédagogiques.

K. Karamanoli, A. Kossyvaki 3. Bιβλιοπαρουσίαση. 4. L'Interculturel en classe du FLE. A. Anguelopoulou, C. Chra 5. L'Euro : la monnaie des Européens. Bianka Stiastna 6. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2001.

DOSSIER : JEUX 7. Jeux d'écriture en classe de FLE. M.-C. Anastassiadi 8. Ballade sur Athènes. Sophie Efthymiadou 9. Apprendre en jouant ! Pourquoi pas ? Vera Dilari, V. Lyga 10. Mots croisés et jeux de mots. M. Corbellari 11. Bιβλιοκριτική. 12. Le bulletin météorologique télévisé. Marina Arghyroudi 13. Tours et les châteaux de la Loire 14. Une chanson en classe de FLE. C. Servou 15. Courrier des lecteurs.

CONTACT 18

JUIN 2002

1. Activités. 2. Stages – Septembre 2002. 3. L'Amour. A. Anguelopoulou, C. Chra 4. L'Interculturel. M. Alexandridou 5. Entretien avec Pierre Bourdieu. L. Porcher 6. Peut-on lutter contre la mondialisation? D. Rolland 7. La francophonie contre les inégalités. M. Dupuis 8. Eυρωπαϊκό έτος γλωσσών – Ερωτηµατολόγιο για τη γνώση και τη

χρήση ξένων γλωσσών στο ∆ήµο Αγ. Βαρβάρας. 9. Rentrée. 10. Victor Hugo. M. Agulhon 11. Le flâneur des deux rives de G. Apollinaire. D. Hadjiaghelaki 12. Pour analyser un site internet. D. Elder 13. Le karaoké grâce à l'internet. C.V. Perez 14. Aπόπειρες ορισµού της γαλλικής γλώσσας ως γλώσσας

ειδικότητας ( Langue de spécialité ). Θηρεσία Φωτιάδου

Page 11: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

CONTACT 19

SEPTEMBRE 2002

1. 1. Activités. 2. To Porfolio γλωσσών και οι δυσκολίες στην εκτίµηση των

επιπέδων της γλωσσικής επικοινωνιακής ικανότητας. Αργυρώ Πρόσκολλη

3. Η Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση µέσα από την πραγµατοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Ε. Καγκά

4. Για τη διδασκαλία-εκµάθηση της ξένης γλώσσας στο δηµοτικό. Μαριάνθη Γρηγορίου

5. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2002. 6. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΕΠ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000. 7. Écriture créative en ligne : un roman par courriels.

F. Durel – K. Winnicka 8. Enseignant et multimédia : le partage des rôles. Y. Loiseau 9. Pour une réfléxion sur la dyade : textes littéraires et

communication didactique. Aglaé Katraki 10. Το 2ο Γ/σιο Αγ. Βαρβάρας στα βήµατα της Ευρώπης µε όχηµα τη

Γαλλική Γλώσσα. Παιδαγωγική Οµάδα Εκπαιδευτικών 11. Bicentenaire de la naissance de Victor Hugo.

N. Tassopoulou. A. Kalyva 12. Fiches pédagogiques. 13. Le flâneur des deux rives de G. Apollinaire (suite et fin).

Dimitra Hadjiaghelaki 14. La notion et le rôle de la morale au XVIIIe siècle. E. Polychronidou

CONTACT 20

DÉCEMBRE 2002

1. Activités. 2. Le système de la négation en français moderne. K. Forakis 3. Produire une suite de texte. Y. Canier

DOSSIER : CINÉMA 4. Le septième art. E. Polychronidou 5. Le septième art : le cinéma. N. Mobillotte, B. Stylianou 6. Comment un film devient un concours pour la télé. D. Cornaviera 7. Film et recherche. Anna Triantafyllou 8. Des films français dans les classes de FLE; Deux ans

d'expérience. Elisabèthe Stamati 9. Aφιέρωµα στον Βίκτορα Ουγκώ. Κ. Καραµανώλη 10. ∆ιαγωνισµός ΑΣΕΠ 2002 11. Lettre appel au volontariat. 12. Les Fleurs du mal. Fanis Costopoulos 13. De la morale au XVIIIe siècle. Jean Nicolopoulos 14. BΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.

Page 12: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

CONTACT 21 MARS 2003

1. Activités. 2. Journée pédagogique. 3. Ενηµέρωση για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας (ΚΠΓ). 4. Des objectifs aux compétences. Argyro Proscolli 5. L'Interculturel dans les manuels français d'apprentissage du FLE.

Blanca Stiastna 6. Corrigé du Concours d'AΣEΠ élaboré par C. Voulgaridis. 7. L'épreuve de langue au Sorbonne 1er degré. K. Forakis 8. Emile Zola, Homme Libre. Dimitrios Roboly 9. Marcel Aymé : To θεατρικό έργο του και η εποχή του (A' Mέρος).

Xρυσούλα Mηναΐδη 10. Marcel Proust : L'Amour du narrateur pour Albertine.

Nicolas Christodoulou 11. Courrier des lecteurs.

CONTACT 22

JUIN 2003 1. Activités. 2. Πολιτισµική και διαπολιτισµική δεξιότητα: µερικές παρατηρήσεις.

Άννα Τριανταφύλλου 3. De la langue de spécialité à la situation de communication.

G. Mercelot 4. 1er Prix au concours ''Francophonie 2003''. 5. 2ème Prix au concours ''Francophonie 2003''. 6. IFA: SEMINAIRE DE SEPTEMBRE. 7. Kρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας ( ΚΠΓ ). 8. Ηοmmage à Mme Gisèle Vivier. E. Polychronidou 9. Congrès Mondial à Atlanta. 10. Figures de maître. F. Cicurel 11. Technique du Compte Rendu. C. Voulgaridis 12. L'Impréssionisme et la série dans la littérature. O. Avgoulea 13. La vision de la femme dans ''Les fleurs du mal''. D. Hadjiaghelaki 14. Marcel Aymé : To θεατρικό έργο του και η εποχή του (Β΄Μέρος).

Xρυσούλα Mηναΐδη 15. Comment Balzac a-t-il réalisé dans ''Le père Goriot'' son dessein

de créer des individus typiques. E. Polychronidou 16. Κατανόηση κειµένου πολιτιστικού ενδιαφέροντος: Όλιβερ Τουίστ.

Σοφία Ευθυµιάδου 17. Courrier des lecteurs.

CONTACT 23

SEPTEMBRE 2003 1. Activités. 2. Xème Salon du Livre. E. Polychronidou 3. Les coins lumineux d'Athènes et de Paris.

K. Karadimou, H. Stamataki ( Varvakion )

Page 13: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

DOSSIER : ACTES

4. Pour une grammaire du sens ou une approche notionnelle et fonctionnelle de la grammaire. R. Gevaert

5. Paris en poésie – De l'écriture à la lecture et de la lecture à l'écriture. R. Gevaert

6. La perspective interactive dans l' enseignement de l'oral: du message mixte au jeu de rôle. M. Arghyroudi

7. La littérature en classe de FLE, moyen ou objectif? C. Voulgaridis 8. Projets de télécollaboration; un défi pour le professeur de FLE.

Diana Kakari. 9. Écrits créatifs: pistes d'écriture créative en classe de FLE.

Aglaé Katraki 10. L'ordinateur au service de l'enseignement. Maria Papaioannou 11. Interdisciplinarité et pédagogie de projet. Th. Fotiadou

CONTACT 24

DÉCEMBRE 2003 1. Activités. 2. Quelle grammaire pour un spécialiste du français? K. Forakis 3. Comment aborder l'interculturel ou bien L'interculturel en classe

de langue. Jana Cepcanyova DOSSIER: TOUCHES DE LITTÉRATURE

4. Constance Dima, Yannis Yfantis, Mελίτα Τόκα, V. Papayanni, Αγλαΐα Κατράκη, Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Μετάφρασης και Μεταφρασεολογίας, Μαρίνα Αργυρούδη.

5. Οι διαδοχικές αναστάσεις του οραµατιστή Βίκτορος Ουγκώ και η “αρσενική” του ιδιοφυΐα. Α. Βλαβιανού

6. Paul Eluard: Poésie de combat. Marianthe Bella 7. Littérature et Enseignement ludique. Découvrir la richesse du

monde littéraire de façon ludique. A. Kalyva 8. To Iντερνέτ στη διδασκαλία των Γαλλικών. Μ. Μαλούτα 9. Fiche pédagogique: Gastronomie spéciale. Σ. Τριανταφύλλου 10. En mémoire d'Octave Merlier. Irène Stouki-Papaspyridou 11. Πρόταση διαθεµατικού σχεδίου εργασίας για την Ευέλικτη Ζώνη.

Ιωάννα Αντωνίου-Κρητικού 12. La comparaison de l'ancien et du nouveau. ''Programme

analytique'' pour l'enseignement du FLE au lycée. Dimitra Hadjiaghelaki

13. Conférence Ministerielle à Athènes. 14. Courrier des lecteurs.

CONTACT 25 MARS 2004

1. Activités. 2. La pédagogie de l'oral. Maria Pateli 3. La dimension européenne de la culture. M. Vogopoulou 4. Écrits créatifs: Approches en classe de FLE. Aglaé Katraki 5. Genre et culture. Loukia Ethymiou 6. L'élaboration d'un journal dans le cadre d'un projet pédagogique.

Ch. Galani

Page 14: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

7. Fiche pédagogique: Jacques Brel. 8. Η θέση των ιατρών µέσα από “την αναζήτηση του χαµένου

χρόνου”. Ν. Χριστοδούλου 9. L'affaire Dreyfus (1ère partie). E. Polychronidou 10. Internet envahi. O. Ambry 11. Gouverner l'internet. O. Ambry 12. Courrier des lecteurs.

CONTACT 26

AVRIL – MAI - JUIN 2004 1. Activités. 2. Méthode: C'est clair. 3. Aνακοίνωση Tύπου. 4. Annonces. 5. Marche aux flambeaux 2004. Poly Retzepoloulou 6. Des clips vidéo en classe de FLE. A. Triantafyllou 7. Les premiers Jeux Olympiques modernes à Athènes à travers la

presse française. Z. Markopoulou 8. Van Gogh: Son art, sa maladie. O. Avgoulea 9. Molière: L'école des femmes. V. Louri – Limniati 10. Voltaire: L'ingénu. D. Lambridou – Nigault 11. Honoré de Balzac: Eugénie Grandet. N. Christodoulou 12. Ionesco: Rinocéros. C. Voulgaridis 13. J. Kessel: Le lion. K. Forakis 14. L'affaire Dreyfus (suite et fin). E. Polychronidou 15. Traduire au XXIème siècle: Tendances et perspectives.

Constantin Tégos 16. Courrier des lecteurs.

CONTACT 27

JUILLET – AOÛT - SEPTEMBRE 2004

1. Activités. 2. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2004. 3. ∆ραστηριότητες Πειραµατικού Λυκείου Βαρβακείου. Α. Κατράκη 4. Tous en réseau, La machine à remonter le temps, Les aventures

pédagogiques des ''cités du monde''. FDLM 333. 5. Οι άνθρωποι και η θάλασσα.

Εργασία 2ου Γυµνασίου Π. Φαλήρου. 6. Activités communicatives dans le cadre d'un cours de niveau

faux-débutants. Dimitra Hadjiaghelaki 7. Extrait de communication au congrès de Chypre. 8. Constantin Voulgaridis 9. Ολυµπιακό πνεύµα και εµπνεύσεις

Εργασία 3ου Γυµνασίου Αιγίου. 10. Les coins lumineux d'Athènes. K. Karadimou 11. Ο µύθος του ∆ον Ζουάν στο Ευρωπαϊκό Θέατρο. Μ. Μαρή 12. Colette: Un demi siècle de sa mort. Sophie Tsirigoti 13. Étude d'une œuvre: ''Isabelle Bruges''. Agnès Matrahji 14. Courrier des lecteurs.

Page 15: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

CONTACT 28

OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2004

1. Activités. 2. ∆ιαπολιτισµική Εκπ/ση. Μαρία Μαλούτα 3. Quatre points de repère pour l'examen de la Certification en

Langue Française – Niveau B2 – organisé par le Ministère de l'Éducation Nationale. C. Tégos

4. Harmonisation du DELF et du DALF avec le cadre européen commun de référence pour les langues.

5. Μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη του Γάλλου Πρέσβη κ. Bruno Delaye στον Dimitri Béco.

6. Les coins lumineux d'Athènes – Solutions. K. Karadimou 7. L'illusion de l'erreur. C. Tégos 8. Quelques réflexions au sujet de la compétence interculturelle.

Blanka Stiastna 9. Organiser une activité de méditation culturelle en classe de FLE.

C. Voulgaridis 10. Jeux éducatifs: Création des cartes de Noël. S. Skartsiouni 11. Proust et sociologie du roman. N. Christodoulou 12. Le soulier de satin. E. Polychronidou 13. Trasposition des ''Salomé'' de G. Moreau dans le roman de J.K.

Huysmans A Rebours. Ourania Avgoulea 14. Scénarios pédagogiques.

CONTACT 29

JANVIER – FÉVRIER - MARS 2005

1. Activités. 2. 5ème Congrès Panhellenique des professeurs de français.

Christian Louédec 3. Résultats du concours de la francophonie 2004. 4. Le français vu par les élèves grecs. C. Tégos 5. Les grammaires de la liberté. Pour le droit à la langue.

André Malraux. N. Christodoulou 6. L'avenir des langues. Repenser les Humanités. C. Louédec 7. Les médias sur Internet. 8. Les âmes errantes de Agios Pantéleimonas. Irini Drakoula 9. L'innovation en question(s). Michel Boiron. 10. Des incidents familiaux. Stavroula Skartsiouni 11. Courrier des lecteurs.

CONTACT 30

AVRIL – MAI - JUIN 2005

1. Activités. 2. Organisation International de la Francophonie. Abdou Diouf 3. Des Grecques au Xième Congrès mondial des professeurs du FLE

à Atlanta. Elissavet Stamati 4. Hµερίδα: ''Τα γαλλικά από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο,15-04-2005''. 5. Palmes académiques 2005.

Page 16: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

6. Επιστολή των Σχολικών Συµβούλων προς την Υπουργό Παιδείας κ. Μαριέττα Γιαννάκου.

7. Séminaire du 5 au 9 Septembre 2005 à l'IFA. 8. Interview de Mme Efi Drylleraki avec M. Constantin Tégos. 9. ''II y a un besoin de français dans les pays francophones'':

Interview avec M. Abdou Diouf, secrétaire général de l'OIF. 10. Γαλλοφωνία στη Μυτιλήνη. Σοφία Τσιριγώτη 11. Francophonie 2005: ''Solidarité – emblème de jeunesse''. 12. L'Europe au quotidien. Label France, No 53, Janvier 2004. 13. FP: Les aventures pédagogiques des ''Cités du monde''– FDLM 333 14. FP: Paris, ville lumière...Balade virtuel - FDLM 333 15. Θέµατα για τα ...θέµατα. Χρυσάνθη Ινάχογλου, Σχ. Σύµβουλος. 16. Το λουλούδι που µιλούσε µόνο γαλλικά. Έφη Μαυροµατίδου 17. Quelques réflexions sur l'analyse théorique de l'étude d'un extrait

d'interview télévisée. Stavroula Skartsiouni 18. Le bilinguisme: une option éducative. François Weiss 19. ∆ειγµατική διδασκαλία στο µάθηµα της γαλλικής γλώσσας:

''L'Imparfait à travers la chanson''. Βασιλική Βαφάκου 20. Le Spleen de Paris. Ioanna Papaspyridou 21. Jean Racine: ''Andromaque''. V. Limniati 22. Journal scolaire francophone du Collège artistique de Gérakas. 23. Dramatisation d'une scène de la pièce de Molière Le Bourgeois

Gentilhomme. Efrossyni Signori 24. Courrier des lecteurs.

CONTACT 31

JUILLET – AOÛT - SEPTEMBRE 2005

1. Activités. 2. Événement: Adieu Jacques ( Lacarrière ). 3. Concours de la Francophonie hellène 2006. 4. Séminaire de Septembre 2005. 5. Salon du livre FLE . 6. Des collègues sabotent la création des cours de français aux

lycées. 7. Rencontre avec Virgile Tanase. 8. ''Silence! Silence! Ça commence!''. Efrossyni Signori 9. La toque d'or. Elpida Papanikolaou 10. Initier les apprenants du secondaire à l'éducation aux médias

(extrait filmique). Catherine Chra 11. La compétence argumentative. Irène Karatsioli 12. ''Un petit livre bien utile''. Christian Louédec 13. Quel manuel pour l'enseignement de la traduction dans un

contexte universitaire? État des lieux et propositions. 14. Marie-Christine Anastassiadi et Maria Papadima 15. L'enseignement de la phonétique dans le cadre de la formation

initiale: état de choses. Quelles perspectives? Maria Pateli

Page 17: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

CONTACT 32 DÉCEMBRE 2005 – JANVIER - FÉVRIER 2006

1. Événement: Séminaire de formation à Chios. 2. La dictée de Pivot au Mégaron. 3. Remise des Prix aux Lauréats du Concours de la Francophonie

hellène 2005. 4. Création du Prix Gisèle Vivier. 5. Hommage à Jacques Lacarrière. 6. Activités de notre Association.

ACTES DU SÉMINAIRE 7. Les dimensions francophones en contexte plurilingue dans la

programmation 2006-2009 de l'agence intergouvernementale de la Francophonie. Patrick Klein

8. Technologies de l'information et de la communication et auto-apprentissage. Evelyne Paquier

9. L'Écrit dans le cadre européen commun de référence pour les langues. Evelyne Berard

10. La Compréhension orale en classe de français avec RFI. Mathilde Landier et Lidwien van Dixhoorn

11. L'Enseignement du français langue seconde à partir de 9/10 ans. C. Tégos

12. Atelier 302, Entraînement à l'exposé (Niveau C1). Nicole Mobillotte et Barbara Stylianou

13. L'Apport d'Internet dans l'enseignement du FLE. Maria Papaioannou

14. Des Compétences aux performances dans les apprentissages en Lé à l'école primaire. Argyro Proscolli

15. Créativité littéraire par les voies pédagogiques. Aglaé Katraki 16. Les Documents authentiques oraux et leur utilisation en classe de

FLE. Efie Calamara 17. Les TIC dans le processus d'enseignement du FLE.

Nicole Mobillotte et Stélios Markantonakis 18. Atteindre des compétences languagières selon les descripteurs

du CECR par le biais des TIC. Charis Kakogianni POINTS DE VUE

19. La banlieue parisienne bouge. Poly Rentzepopoulou 20. De deux parutions relativement récentes en matière de grammaire

française. Kyriakos Forakis 21. Bιβλιοπαρουσίαση. Μαριάνθη Μπέλλα. 22. Grand Séminaire de Formation continue à Sparte. 23. Aide aux collègues qui enseignent en Sorbonne 1.

CONTACT 33

MARS – AVRIL - MAI 2006

1. Événement : Séminaire de formation à Sparte. 2. Message à l'occasion de la journée internationale de la

francophonie. 3. Le premier prix de la dictée francophone à l'école ''Jeanne d'Arc''.

Page 18: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

4. Message du Bureau de l'APF. 5. ''L'Arme pour combattre mes adversaires c'est la langue

française; ce n'est pas un fusil''. 6. Bιβλιοκριτική. Καλλιόπη Καλιαµπέτσου 7. Activités régionaux et de notre Association. 8. Séminaire Annuel – Septembre 2006. 9. Le 13e salon FLE. 10. Présentation pédagogique d'un site du Moyen-Âge. C. Aubert 11. Le document audiovisuel-télévisé en classe de FLE.

Hélène-Sophie Masmanidou 12. Projet de simulation globale. C. Martin, S. Efthymiadou, M. Noyelle 13. Entretien avec Mme Cerdan. Argyro Kokkinidou 14. Entretien avec M. S. Parliaros. E. Polychronidou 15. ''Au bonheur des Dames'', Emile Zola. Despina Nigault 16. La science conçue comme langage universel dans le Micromégas

de Voltaire. Tefcros Michaelides 17. H εξουσία παραµένει “γένους αρσενικού”;

Μαρία Μενεγάκη, Λουκία Ευθυµίου.

CONTACT 34 JUIN – JUILLET - AOÛT 2006

1. Événement la Langue Vivante 2 aux classes de 5e du Primaire. 2. Échanges de jeunes – Palmes Académiques. 3. Concours: Visions d'Europe 2006. 4. Publications – Congès, Colloque et Séminaires. 5. Vienne 2006. 6. Association periscope. 7. Activités régionales. 8. La Sorbonne – Années : 1257 – 1977 – 2007. Paule Rossetto 9. Théâtre du jour: Le Médécin malgré lui de Molière. A. Montzoli 10. Le français dans l'enseignement scolaire grec. D. Angelopoulou 11. L'interview de IIias Mamalakis. Zoé Polymeropoulou 12. L'interview d'Eric Vincent. Georges-Nectarios Constantinidis 13. Gérard de Nerval: poète et romancier. Ioanna Papaspyridou 14. Une année thématique ou ''Le Petit Prince'' pluridisciplinaire.

Maria Serveta 15. Kείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Γαλλική Γλώσσα: µια

διαθεµατική συνάντηση στη Β' Γ/σίου. Μαρίνα Βήχου 16. Schéma Heuristique: H χρήση του εννοιολογικού χάρτη στη

διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας. Μόνικα Γαβριηλίδου 17. Charades. François Weiss 18. Aπο-λογισµοί ou Bilan de Vie d'un/une enseignant/e du FLE.

Χριστίνα ∆ρακοπούλου, Λίλιαν Γαζή. 19. La chronique de Jojo Dudard.

Page 19: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

CONTACT 35 SEPTEMBRE – OCTOBRE - NOVEMBRE 2006

1. Événement: XIe Sommet de la Francophonie. 2. Inscrivez-vous dans la nouvelle banque d'expertise de la FIPF. 3. Séminaires de rentrée 2006. 4. Échanges scolaires – 1200 visiteurs au Salon du livre. 5. Association periscope. 6. Σχολείο και πολιτισµός: οι απόψεις και προτάσεις του Pierre

Bourdieu. Μαριάνθη Μπέλλα 7. Roger Milliex : Grande Philellène. Irène Stouki-Papaspyridou 8. Hommage à Nikos Kavadias. Ilias Papadimitrakopoulos 9. Chemins de traverses du ''Grand Meaulnes''. Jean Maiffredy 10. Thèmes flaubertiens dans ''Madame Bovary''. I. Papaspyridou 11. Exploiter les ressources Internet et créer une motivation pour la

communication: une proposition didactique. Sophia Lahlou 12. Didactiser un texte littéraire. A. Proscolli et C. Voulgaridis 13. Planifier son enseignement en classe de langue à partir d'un

document authentique. A. Proscolli et C. Voulgaridis 14. Elaborer un scénario didactique portant sur le document analysé

dans l'article de la page 49. C. Voulgaridis 15. Fiche pédagogique-phonétique. Maria Pateli

CONTACT 36

DÉCEMBRE 2006 – JANVIER - FÉVRIER 2007

1. Événement. 2. Assemblée Générale des Associations de la CEO et de la CECO. 3. Déclaration de Vienne. 4. Lettre de la FIPF. 5. Séminaire de didactique spécifique. 6. Jean-Pierre Vernant est mort. 7. Έσβησε η ακριβή Σοφία (Κουρκουτίδου). Dr Maria Fletoridou 8. Activités de l'Association. 9. Innovation Pédagogique: Concours.

ACTES DΕ SÉMINAIRE DE RENTRÉE 2006 10. AVANT PROPOS. 11. Axe I - Le texte littéraire et la Cadre européen commun de

référence: 12. La littérature comparée et la reconnaissance de l'interculturalité.

Jean-Claude Laborie 13. Approche référentielle, énonciative et discursive d'une œuvre

littéraire appliquée au Chapitre premier du Don Quichotte de Miguel de Cervantes. Jean-Claude Laborie

14. Méthodologie pour une approche active d'une œuvre littéraire au niveau C2/Sb II; ''Thérèse Desqueyroux''. Vassiliki Limniati

15. Travailler sur le texte littéraire en classe de langue au niveau C1. Ioanna Papaspyridou

16. Approche interprétative du ''Grand Meaulnes'' d'Alain Fournier. Hélène Tatsopoulou

17. Axe II – De l'enseignement à l'apprentissage du FLE:

Page 20: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

18. Approche didactique pour l'exploitation d'une publicité extraite d'un magazine. Dr Maria Fletoridou

19. Français sur objectifs spécifiques et Cadre Européen Commun de Référence: de l'élaboration d'un programme de formation à l'évaluation des apprentissages. Philippe Guillien

20. Activités ludiques pour la classe de FLE: pratiques qui favorisent les échanges authentiques. Chrysanthi Inachoglou

21. Créer des exercices interactifs (QCM, exercices à trous, appariement...) adaptés à tous les niveaux du CECRL en utilisant des logiciels tels que HOT POTATOES et QUESTY. N. Mobillotte

22. Les TICE au service de l'apprentissage du FLE: élaboration de fiches pédagogiques. N. Mobillotte et B. Stylianou

23. L'enseignement de la phonétique en classe de FLE: nineau B1/B2. Maria Pateli

24. Axe III – La motivation et la dimension francophone: 25. Le français, une langue à vivre et à partager. M. Boiron 26. Integrer les TICE dans l'enseignement-apprentissage des langues

étrangères. Régis Christin 27. Sept jours sur la planète, un dispositif interactif multimédia pour

apprendre le français avec TV5 MONDE. M. Boiron, Isabelle Morieux

CONTACT 37

MARS – AVRIL – MAI 2007

1. Événement : Mémorandum en faveur de la promotion de la langue française.

2. L'Union européenne fête son 50e anniversaire. 3. Plein succès de la fête de la Francophonie hellène à Athènes. 4. L'apôtre des sans-logis, l'Abbé Pierre est mort. 5. Concours ''Innovation Pédagogique 2007''. 6. Enseigner ''l'Union Européenne'' différemment. 7. 6o CONGRÈS PANHELLÉNIQUE des Professeurs de français. 8. Activités de l'Association. 9. Le français voyage en Grèce. 7e Collège de Kavala. 10. Manifestations à Kavala – Drama – Xanthi 11. L'APF de Lesvos se mobilise. 12. Un jour de fête à Mytilène. Catherine Chra 13. Manifestation pour la Francophonie à Mytilène. 14. Célébration de la Journée Internationale de la Francophonie à

Trikala. 15. La Canée: mieux que l'année passée. 16. Message de M. Abdou Diouf pour le 20 Mars: ''VIVRE ENSEMBLE,

DIFFÉRENTS''. 17. Allocution du Président de l'APF - fu à la fête de la Francophonie

hellène. 18. L'Organisation internationale de la Francophonie: une structure

rénovée. 19. ''Le Costume'' de Can Themba, à Athènes. N.-G. Konstantinidis,

Sotigui Kouyaté.

Page 21: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

20. Comment envisager l'introduction de la seconde langue étrangère au primaire? C. Tégos

ACTES DE SÉMINAIRE DE RENTRÉE 2006 21. Plaisir de lire, plaisir d'écrire. Michel Boiron 22. Gustave Flaubert ''Mme Bovary'': Approche pédagogique.

Nicolas Christodoulou 23. La créativité littéraire. Aglaé Katraki 24. Planification d'un cours à visée communicative et Techniques

d'enseignement-apprentissage du vocabulaire. Sophia Lachlou 25. Internet et autonomie de l'apprenant. C. Ollivier, M. Papaioannou 26. ASEP 2006: Corrigé du sujet de Didactique. 27. La dimension de l'imaginaire dans Surprends l'instant et Diamant

aux feux obscurs d'Yves Frontenac. Triantafyllia Kadoglou 28. Texte littéraire et compétence interculturelle. Théodora Kavaratzi 29. Trois contrats pour l'école. Jean-Pierre Astolfi

CONTACT 38

JUIN – JUILLET – AOÛT 2007

1. Événement: Notre matériel pédagogique et promotionnel. 2. L'IFA fête ses 100 ans. 3. XIIe Congrès mondial de la FIPF. 4. Disparition de Claude Brialy. 5. Le tramway sifflera trois fois. 6. Un nouveau quartier scientifique à Paris. 7. La dernière cigarette. 8. Les Justes de France au Panthéon. 9. Palmes Académiques 2007. 10. 100 ans de Lycée Léonin. 11. Hommage à Roger Milliex. 12. Christophe Farnaud, nouvel Ambassadeur de France en Grèce. 13. Le message du Président de l'APF fu. 14. Le mandat de nos amis français a touché à son terme. 15. Rencontre avec le Président de ASEP. 16. Activités de l'Association. 17. 2e Congrès International de l'IUT d'Epire. 18. 2e Collège de Koropi. 19. Mytilène participe aux festivités pour les 100 ans de l'IFA. 20. Association Franco-hellénique de la Canée. 21. COMENIUS : 9e Collège d'Acharnes. 22. 1er Collège de Pallini. 23. La Francophonie est une chance pour la mondialisation. 24. Les vacances, c'est pour lire aussi ! 25. Fiches pédagogiques: 1. Abricot, amour, clown. 2. Bijou. 3.

L'Amour hier et aujoud'hui. 4. Les 10 mots. 5. Amour. 26. WEB 2.0: Un tournant dans l'histoire du Web ? 27. Wikipedia: le rêve de Diderot ? 28. Vers une économie de papier ? 29. Trucs et astuces. - Sites intéressants !

Page 22: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

30. Graticiels: Profitez-en, c'est totalement gratuit et c'est en français!

31. Création et partage des documents: Adieu les pièces jointes! Florence Devouard cultive sa toile.

CONTACT 39 SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE 2OO7

1. Événement: La Grèce se retrouve à Thessalonique (22-24/9/2007). 2. Rentrée 2007: problèmes et perspectives. 3. Le message de M. C. Voulgaridis, président de l'APF fu. 4. Chanson française: ''La Nouvelle Vague''. Christophe Conte 5. Presse écrite, le défi du numérique. Olivia Marsaud 6. Le roman français est-il en déclin? Tirhankar Chanda 7. Trasports gratuits pour les revenus modestes. Audrey Levy 8. Chambéry, capitale du soleil. Emmanuel Thévenon 9. Caen croit en la coccinelle. Emmanuel Thévenon 10. Mulhouse: le premier tram-train de France. Nadia Khouri-Dagher 11. Activités de l'Association. 12. Traduire ARKAS en français. Sophie Léontopoulou 13. Un voyage, mille expériences !!! Sophie Tsirigoti 14. Et si on jouait la comédie – ARSAKEIO. Nitsa Papadopoulou 15. Le Collège de Rhodes célèbre la Francophonie. Catherine Chra 16. École ''Saint Joseph'' 150 ans de présence et de contribution.

Roselyne Chatzithéodorou, Marie Lamari HOMMAGE

17. Vernant et Vidal-Naquet: deux grandes figures d'un humanisme de notre époque. Christian Louédec

18. Jean-Pierre Vernant: Une nouvelle approche des mythes grecs. Anastasia Koraki

19. Pierre Vidal-Naquet: pour une nouvelle lecture de l'Antiquité grecque. Ioanna Papaspyridou

20. Pierre Vidal-Naquet: Un ''historique-citoyen''. Ses combats contre la torture, le négationisme et l'antisémitisme. Claire Charnet

21. Biographie: Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet. Sophoklis Tsakagiannis

FRANCOPHONIE 22. Pour une anthropologie des échanges interculturelles.

Ethnographie filmique de rencontres entre jeunes européens. Anna Triantaphyllou, Conseillère scolaire.

23. Les grands rendez-vous de la FIPF. 24. Prix des cinq continents de la Francophonie.

FICHES PÉDAGOGIQUES 25. Fiche 1: À la recherhe du mot Bachi-bouzouk. Hélène Ioannidou 26. Fiche 2: Suite d'activités fabriquées (Le mot migrateur:''chic'').

Maria Economidou ACTES DE SÉMINAIRE DE RENTRÉE

27. Les cours de civilisation dans l'enseignement du FLE. M. Trapali 28. Le Blog pour quoi faire?

Page 23: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

29. Le Blog : Un outil de communication et de collaboration. Argyro Proscolli, Stelios Markantonakis

30. Sites intéressants – Nos sélections de mois! 31. Le lexique du blogue. Sophoklis Tsakagiannis 32. Comment didactiser la presse au secondaire afin de développer la

compétence de communication interculturelle. Th. Kavaratzi 33. Les sentiments et leur expression en tant que facteur de

motivation. Elisabeth Sponta. 34. Salammbô de Gustave Flaubert: Un roman mythique entre

Homère et Hérodote. Dr Anastasia Koraki

CONTACT 40 DÉCEMBRE 2007- JANVIER - FÉVRIER 2008

1. Événement: Colloque ''Enseignement du français et TIC pour une

prise de conscience inter-culturelle au Collège St-Paul au Pirée. 2. Michel Déon docteur honoris causa 3. Le message du président de l'APF fu. 4. Centenaire de la mort de Joris-Karl Huysmans. I. Papaspyridou 5. Centre Pompidou, 30 ans d'audace et de créativité. F. Raynal 6. Parler du jour ''Ouverture''? Louis-Jean Calvet, FDLM No 354. 7. ''Toulouse Lautrec et la Belle Époque à Paris et à Athènes''. 8. 150e anniversaire des Fleurs du mal. 9. Rita Mitsouko: ce qui est rare est cher. Jean-Claude Demari 10. Nantes, une usine à culture. Mélina Gazsi 11. Activités de l'Association. 12. APF de Lesvos: 5 ans d'action 5 ans d'offre! S. Tsirigoti 13. Bonjour de Crète! Maria Sergaki 14. La Bataille Navale de Navarin. E. Polychronidou 15. Excursion pédagogique à Grenoble. Despina Lambri 16. Larissa en fête. Christine Tloupa 17. ''Dictée des Amériques 2008'' – Corrigé. 18. Résultats du Pré-test. 19. Le balcon de Spetsai de Michel Déon. Maria Malkoyanni 20. Pour une lecture plurielle des Poneys sauvages de Michel Déon.

Ioanna Papaspyridou, Docteur ès lettres. 21. Pierre de Ronsard, poète de l'amour. France Matrahji 22. Le Cocu Magnifique de Fernand Crommelynck. N. Konstantinidis 23. La Francophonie (OIF) participe à la 1ère réunion du Comité

intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

24. Droits de l'Homme: Communiqué du Secrétaire général A. Diouf. 25. Hommage au Pirée. 26. ''Les éphémères'', Théâtre du soleil, Interview de Shaghayegh

Beheshti à Maria Mari. 27. Les Blogues: Utilisation pédagogique en classe de langue.

Sophoklis Tsakagiannis 28. Audioblogues et Vidéoblogues: Exploitations possibles en FLE.

Sophoklis Tsakagiannis 29. Persepolis: Une B.D. Autobiographique. Marjane Satrapi

Page 24: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

30. Fiche 3: Une activité communicative sur les mots migrateurs. Catherine Coutayar, 6e collège de Corfou.

31. Fiche 4 : Jeu des 10 familles. Stéphane Frattini, Fréderic Pillat

CONTACT 41 MARS - AVRIL - MAI 2008

1. Événement: Assemblée Générale Annuelle Ordinaire. 2. En mémoire d'Aris Alexakis. Ioanna Papaspyridou 3. Le message de C. Voulgaridis, président de l'APF fu. 4. Les français et l'amour des livres. Nadia Khouri-Dagher 5. ''Point barre!''. Louis-Jean Calvet 6. Festival d'Angoulême. Sophoklis Tsakagiannis 7. Vélib': la petite reine de Paris. Julien Nessi 8. La folie chocolat. Gilles Castro 9. Strasbourg a toujours un train d'avance. Mélana Gazsi 10. La nouvelle métamorphose des Halles de Paris. Pierre Langlais 11. Activités de l'Association. 12. Entretien avec Vassilis Alexakis. F. Ploquin, FDLM No 355. 13. Interview de Michel Déon. E. Polychronidou 14. Une activité interactionnelle à partir d'un document sonore: une

chanson. Efi Mavrommati, Conseillère scolaire. 15. L'enseignement du Français Langue Étrangère en Grèce.

Dimitra Hadjiaghelaki 16. Astérix et la Zizanie. Vassiliki Kontou, Maria Serveta 17. Les multiples visages de Stendhal. Hélène Tarla 18. Éduquer au plurilinguisme: un enjeu pour la reconnaissance de l'

altérité. Anna Triantaphyllou, Conseillère scolaire. 19. L'Interculturel en didactique du FLE. Catherine Chra 20. École Jeanne d'Arc: ''L'Enseignement du français: de la théorie à

la pratique''. 21. M.E.N. (YPEPTH) – APF fu: ''Les TICE et l'enseignement des

''langues étrangères'': de l'Information à la Communication''. 22. Centre d'Études et de Documentation (KEMETE) – Fédération des

Enseignants du Seconde Dégrès (OLME): 1er Colloque panhellénique de langues étrangères: ''Les langues étrangères à l'école du 21e siècle''. Allocution du Président de l'APF fu.

23. La fête de la Francophonie à Lesvos. 24. Les nouvelles de Larissa. 25. En direct du Collège ''Saint-Paul'' au Pirée. 26. La Francophonie hellène à Athènes 20-3-2008.

C. Voulgaridis 27. Palmarès du concours de la Francophonie 2008. 28. Faire vivre les identités francophones. F. Ploquin, FDLM No 356. 29. 40e anniversaire des événements de mai 68. S. Tsakagiannis 30. Stratégie de la persuasion du message publicitaire: application du

schéma de la communication de Roman Jakobson. Ioanna Assargiotaki

31. Aimé Césaire: Le poète de la négritude est parti. S. Tsakagiannis

Page 25: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

CONTACT 42 JUIN – JUILLET - AOÛT

1. Événement. 2. Le message du Président de l'APF fu. 3. ''Les modes passent, le style est éternel'': Hommage à Yves Saint

Laurent. Ioanna Papaspyridou 4. Activités de l'Association. 5. Le 2e collège de Paléon Faliron en voyage. Αγγελική Ναλµπάντη 6. ''La poésie de l'école''. Assimina Néologou

HOMMAGE À SIMONE DE BEAUVOIR 7. Actualité de Simone de Beauvoir. Ioanna Papaspyridou 8. Simone de Beauvoir: Pour une morale existentialiste positive.

Anastassia Koraki 9. La rencontre de Simone de Beauvoir et de Mai 68. D. Vidaud 10. Citations, biographie, bibliographie. S. Tsakagiannis

ACTES DU SÉMINAIRE DE DÉCEMBRE 2007 11. Préface. A. Proscolli 12. Intégrer les TICE dans l'enseignement: un double enjeu. R. Cristin 13. Scénario pédagogique d'intérêt interculturelle à supports scripto-

audiovisuels, conçu pour le primaire. Marina Argyroudi, Stelios Markantonakis

14. Didactique à la portée de toutes les oreilles. Efie Kalamara 15. Découverte du logiciel Hot Potatoes et conception d'exercices

interactifs. Nicolle Mobillotte 16. Fiche pédagogique: Intégation des TICE dans l'enseignement du

FLE. Nicolle Mobillotte 17. À propos de la compétence de communication interculturelle:

essai de définition et quelques pistes de travail. François Weiss 18. Le blogue: définition, utilité pédagogique, techniques de

construction. S. Tsakagiannis 19. Fiche pédagogique: Projet de classe: Création d'un blogue de

classe. S. Tsakagiannis 20. Le podcasting: définition et exploitation pédagogique en classe

de FLE. S. Tsakagiannis MATINÉES LITTÉRAIRES 2008

21. Saint-Exupéry: Terre des hommes. C. Voulgaridis 22. Marivaux: L'île des esclaves. V. Limniati 23. Beaumarchais: Le mariage de Figaro. I. Papaspyridou 24. Prosper Mérimée: Colomba. Dimitrios Roboly 25. Albert Camus: L'étranger. N. Christodoulou

CONTACT 43

SEPTEMBRE – OCTOBRE - NOVEMBRE 2008

1. Événement : Plein succès du Grand Séminaire de Rentrée 2008. 2. Le message du Président de l'APF fu. FDLM, No 359. 3. Et le deuxième prix va...S. Tsakagiannis 4. Une championne! V. Limniati 5. 23e Festival international du Film de Namur. W+B No 101. 6. Au clair de la lune. Gilles Castro - FDLM, No 358.

Page 26: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

7. Bienvenue chez les Ch'tis.Un film de Dany Boon. Bérénice Balta 8. Lancement de la bande dessinée AGAGUK. 9. Lire en fête 2008. 10. Activités de l'Association. 11. Un séjour de formation à Besançon. Frossy Siniori 12. ''Ma Francophonie'': le journal francophone des écoles de

l'Attique de l'Est. 13. Chypre: L'APPF toujours en mouvement. Maria Constantinou 14. Lettre de Canée, Association Franco-Hellénique. Aθηνά Γαλανάκη 15. L'Association de l'amitié franco-Hellénique: ''La maison

d'Antoinette. Catherine Mavromara 16. APF de Lesvos: Activités éducatives et culturelles 2008-09.

Sophia Tsirigoti 17. LES BRÈVES DE LA FRANCOPHONIE. 18. XIIe Sommet de la Francophonie, Québec 17-19 Octobre 2008. 19. Langues en fête et Présidence française de l'Union européenne:

Paris aux couleurs de l'Europe. 20. Concours de la Francophonie 2009: Le français, langue de

l'avenir: ''Les mots pour dire demain''. 21. Enseignement du FLE et TICE pour une prise de conscience

interculturelle dans l'Enseignement Supérieur Technologique. Alexandra Kouroutaki, TEI de Crète.

MALLETTE POUR LE PRIMAIRE 22. Lettre du Service de coopération éducative de l'Ambassade de

France en Grèce. 23. Introduction. Muriel Piquet. 24. Enseignement du FLE aux jeunes enfants: sept constats pour

réussir. Hugue Denisot et Muriel Piquet. 25. Liste de sites pour l'enseignement du FLE au primaire.

Nicolle Mobillotte 26. Prix Nobel de Littérature: Jean-Marie Gustave Le Clézio. J. Garcin 27. PANHELLÉNIQUES 2008: Sujets et Corrigés.

QUÉBEC 2008 28. 12e Congrès Mondial de la FIPF au Québec. C. Voulgaridis 29. Débattre: Une question d'avenir. FDLM, No 359. 30. Bonne chance à Jean-Pierre Cuq. C. Voulgaridis 31. Déclaration de Québec. Hélène Cajolet-Laganière, FDLM, No 358. 32. Souvenirs en photos. Chara Politi 33. Bilan. Zoé Polymeropoulou 34. Impressions de Québec. Irène Spanoudaki 35. Nos chers collègues ont brillé. Sophie Tsirigoti 36. ''Les professeurs de français: fer de lance de la Francophonie''.

Alain Joyandet SCIENCES DE L' ÉDUCATION

37. Pro-jet ou Post-jeu ? Catherine Mavromara 38. Mieux gérer l'affectivité en classe de langue. Christine Arnaud 39. Séminaire de Janvier 2009 au Collège Saint-Paul : ''Organiser l'

enseignement-apprentissage du Français : Des contenus d'enseignement aux approches méthodologiques''.

Page 27: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

40. TICE: Les Plates-formes: Quelle place pour l' enseignement - apprentissage du FLE? Stelios Markantonakis

CONTACT 44

DÉCEMBRE 2008 – JANVIER - FÉVRIER 2009

1. Événements: 2. - Constitution du nouveau Bureau de l'APF fu 3. - Magnifique succès pour le Séminaire de didactique du FLE au

Collège ''Saint-Paul'' au Pirée. 4. Le message du Président sortant de l'APF fu. C. Voulgaridis 5. Deux mots du fond du cœur d'une ex-vice-prés(id)ente mais

néanmoins toujours présente. Zoé Polymeropoulou 6. Le poète de la grécité: Yannis Ritsos (1909-1990). S. Tsakagiannis 7. Claude Lévi-Strauss. S. Tsakagiannis 8. Olivier Messiaen aurait eu 100 ans. S. Tsakagiannis 9. La Légion d'honneur fête son bicentenaire. S. Tsakagiannis 10. Décorations à l'occasion du Bicentenaire des Palmes

Académiques. S. Tsakagiannis 11. Année Mondiale de l'Astronomie. S. Tsakagiannis 12. Le cinéma français s'exporte mieux que jamais! S. Tsakagiannis 13. Culture...européenne ''conte-attaque'': Europeana. S.T. 14. Expolangue 2009. Constantin Mytaloulis 15. ''L'École des femmes'' à Athènes. S. Tsakagiannis 16. Activités de l'Association.

ACTES SÉMINAIRES SEPTEMBRE 2008 17. 17. L'Interculturel; pour quoi faire en classe de langue-cultures.

Popi Calliabetsou-Coraca. 18. Élaborer un cours de FLE. Argyro Proscolli 19. L'Enseignement de la littérature, une formation à la culture de

l'Autre. Isabelle Gruca, Université de Nice. 20. Approche d'une œuvre littéraire: parcours et lecture: Le Mariage

de Figaro. Ioanna Papaspyridou 21. Développer l'oral pour entrer dans l'écrit, à l'école primaire. 22. Lydia Devos, Institût Universitaire de Formation des Maîtres. 23. Les TIC au service de l'apprentissage du FLE: Planifier un cours à

partir d'un site d'intérêt général. Elaboration de fiches pédagogiques. Nicole Mobillotte

24. Travailler l'implicite de la BD pour le développement de la compétence socioculturelle en classe de FLE. K. Bakopoulou

ACTES JANVIER 2009 – 1e PARTIE 25. De l'approche communicative à la perpective actionnelle.

Christian Puren, Professeur à l'Université Jean Monnet 26. Élaborer un cours de FLE: des principes théoriques aux mises en

application de la planification de l'enseignement. A. Proscolli 27. Conception d'une démarche pédagogique visant l'acquisition de

la compétence réceptive à partir d'un document sonore. M. Patéli 28. Document d'actualité: Analyse des idées, réponses à un

questionnaire, correction linguistique. Nicole Mobillotte 29. Le Prix Goncourt. S. Tsakagiannis 30. Mauriac Polémiste. Étude de style. Thèse de doctorat. S. Sophiou

Page 28: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

31. Molière, Le Malade imaginaire, Approche pédagogique. Elisabeth Polychronidou

32. TICE: Les wikis: pour quelles utilisations pédagogiques (1e partie). Sophoklis Tsakagiannis

33. ASEP 2009 – ÉPREUVE DE DIDACTIQUE 34. Corrigés. C. Voulgaridis et S. Markantonakis 35. Dictée des Amériques: Résultats du Pré-Test. 2e de couverture. 36. Stage CLA: Renseignement importants. 3e de couverture

CONTACT 45

MARS – AVRIL – MAI 2009

1. Événement: Journée Internationale de la Francophonie. 2. Le message du Président M. S. Tsakagiannis de l'APF fu. 3. VIe jeux de la Francophonie. 4. 9 Mai, journée de l'Europe. 5. La ''Rue de Valois'' fête ses 50 ans. 6. 2009, Année Charles Darwin. 7. ''Séraphine'', un film de Martin Provost. 8. Musiques, un son brut pour les cités. 9. FFF10, ou le 10e Festival du film francophone de Grèce. 10. Karaghiozis est orphelin aujoud'hui. 11. Activités de l'Association. 12. Manifestations pour la francophonie à la Maison d'Antoinette. 13. Manifestations pour la francophonie à Céphalonie. 14. Angélique Ionatos célèbre la francophonie à Mytilène. 15. Journée d'information culturelle à la Canée. 16. Semaine de la francophonie: L'APF fu était au rendez-vous. 17. Célébration de la journée Internationale de la francophonie à la

Canée. 18. L'esthétique du comique dans les œuvres En ménage et A vau-

l'eau de Huysmans. Marie Zani 19. Colomba de Mérimée: une esthétique et une éthique de

l'exotisme. Anastasia Koraki 20. La mentalité bourgeoise et la mentalité aristocratique dans le

théâtre de Molière. Evanthia Michou, Conseillère scolaire. 21. La pédagogie du projet au collège public en Grèce.

Catherine Mavromara 22. L'organisation de la planification de l'enseignement et de

l'apprentissage. Nikoleta Sotiraki 23. Métalexicographie et lexicographie bilingue et grecque.

Athéna Délaki 24. Ouvrages, articles et conférences en accès libre sur Internet.

Christian Puren 25. Rhigas et Coray, figures emblématiques de la Révolution et des

Lettres Grecques. C. Mytaloulis 26. Palmarès du Concours de la Francophonie. 27. Le Concours de la Francophonie dans les écoles de Grèce. 28. Le français, langue de travail et de communication. Suzy Jessua 29. ''Les libertés des femmes sont toujours en danger''.

Benoîte Groult

Page 29: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

30. TICE: Les wikis: pour quelles utilisations pédagogiques (2e partie). S. Tsakagiannis

31. Adresses FLE pratiques. S. Tsakagiannis 32. Ressources FLE ''vertes''. Jean Zorbas 33. Le choix des libraires – Nouvelles parutions. C. Makrogkika

CONTACT 46

JUIN – JUILLET - AOÛT 2009

1. Événement: Grand Séminaire de Rentrée 2009. 2. Le message de M. S. Tsakagiannis, Président de l'APF fu. 3. La lune, muse de la littérature et de la culture françaises, était

conquise par l'homme il y a 40 ans déjà. Jean Zorbas 4. L'APF fu sur le net. 5. Les grandes expositions parisiennes de la rentrée 2009. 6. La France honore nos collègues. S. Tsakagiannis 7. ''Bon voyage'' chère amie Dépy Lampridou-Nigault. V. Limniati 8. Activités de l'Association. 9. Réunion de la Commission de l'Europe de l'Ouest. C. Oliveira 10. Commémoration du 40ème anniversaire de la FIPF. C. Avelino 11. Dictée des Amériques. Sophie-Marie Galiatsatou 12. www.francparler.org : Fiches pédagogiques. 13. Je ne veux jamais l'oublier de Michel Déon, amateur de Stendhal

ou l'éros et la beauté. Maria Zani 14. La Pédagogie différenciée: une ''recette miracle'' ou une panacée?

Catherine Tsichli 15. Proposition d'exploitation d' une Bande dessinnée en classe de

FLE. Konstantina Bakopoulou 16. De l'Interculturel. Stamatina Foutri 17. Πέµπτη 18 – 6 – 2009 - JOURNÉE D'INFORMATION: 18. a) Ευρωπαϊκά Προγράµµατα: COMENIUS / Εγκάρσιο Πρόγραµµα.

Αικατερίνη Τσιχλή 19. b) Πρόγραµµα GRUNDTVIG & LEONARDO DA VINCI.

Αικατερίνη Μακρογκίκα 20. c) Προγράµµατα Σχολικών ∆ραστηριοτήτων. Αικ. Τσιρακοπούλου 21. d) Eργασιακά. ∆έσποινα Μαυροµατάκη 22. e) ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠAI∆EYΣΗ (Web Βased Τraining) : Μια Νέα

Προοπτική στην Επιµόρφωση των εκπ/κών. Μελέτη περίπτωσης: ''Τα ∆ιαθεµατικά Σχέδια Εργασίας και η ∆ράση e-Τwinning''. Ιωάννα Κοµνηνού

23. 1er Prix multimédia, francophonie 2009. Kanellina Ménouti 24. 2ème Prix vidéo, francophonie 2009. Evangelia Koutsou 25. Concours 2010:''Créativité et Innovation en classe de FLE''. 26. Jean Calvin ''La pire des pestes est la raison humaine''.

S. Tsakagiannis 27. Simone Weil : Une grande dame de la philosophie française.

Anastasia Koraki, Dr ès Lettres 28. Lecture critique de: Lorsque les femmes de France se battaient

pour le nom...Ou pourquoi la langue les voulait invisibles ( Maria Menegaki & Loukia Efthymiou). Kyriakos Forakis

Page 30: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

29. Romans historiques – Vivre dans l'Histoire. 30. TICE : Le tableau blanc interactif (TBI) et son utilisation en classe

de FLE. Annick Hatterer

CONTACT 47 SEPTEMBRE – OCTOBRE – NOVEMBRE 2009

1. Événement: L'anthropologue français Claude-Lévi Strauss est

mort. S. Tsakagiannis 2. Eric Rohmer, le littéraire du cinéma français s'est éteint. S. T. 3. Le message du Président de l'APF fu. 4. Bistrot : au son du jazz manouche. Jean-Philippe Von Gastrow 5. Fête des lumières à Lyon. S. Tsakagiannis 6. Réchauffement climatique. S. Tsakagiannis 7. Les restaurants du cœur. S. Tsakagiannis 8. Activités de l'Association. 9. Alfred de Musset: ''l'enfant du siècle''. Anastasia Koraki 10. Berlin, 9 novembre 1989: la fin du ''Mur de la honte''. A. Koraki 11. Bruxelles fête le 80e anniversaire de Tintin. S. Tsakagiannis 12. Astérix fête ses 50 ans avec un 34e album. S. Tsakagiannis 13. Enseignement de soutien : les deux aspects d'un institution

éducative. Marie Capella 14. Les actions de l'Association de l'amitié franco-hellénique. 15. École ''Jeanne d'Arc'' du Pirée, un anniversaire, une exposition.

Marie-Hélène Tsialta 16. Hommage à Claude-Lévi Strauss: une vie, une œuvre. Ioanna

Papaspyridou, R. Serfiotou, Anna Triantaphyllou, C. Voulgaridis ACTES JOURNÉE LITTÉRAIRE

17. Exploitation d'un extrait littéraire: ''Colomba'' de Prosper Mérimée. Dr Nicolas Christodoulou

18. Planifier l'enseignement du FLE selon une approche fondée sur les tâches. Argyro Proscolli

19. Le concours ASEP. Ioanna Papaspyridou 20. Traiter un texte de civilisation en termes linguistiques, discursifs

et textuels. Maria-Eleftheria Galani 21. Le manuel scolaire. Constantin Mytaloulis 22. TICE: Formation ouverte et à distance. Panagiotis Dagkoloulos 23. Le choix des libraires – Nouvelles parutions. C. Makrogkika 24. Bibliocritique: Dans le jardin des mots de Jacqueline de Romilly.

Paraskevi Kanari 25. Présentation des nouvelles éditions. C. Voulgaridis 26. Les ancêtres des Français: des mythes à l'histoire. C. Galani 27. Le monde en français et le français dans le monde. C. Tsichli

CONTACT 48

DÉCEMBRE 2009 – JANVIER – FÉVRIER 2010

1. Succès pour la Matinéée de Formation et L'Assemblée Générale Ordinaire. S. Tsakagiannis

2. Marie Ndiaye: Prix Goncourt 2009. S. Tsakagiannis

Page 31: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

3. Le message du Président de l'APF fu. S. Tsakagiannis 4. Le Prix Européen de Littérature 2010: Kiki Dimoula. M. Volkovitch 5. Pierre Dhainaut. S. Tsakagiannis 6. 37e Festival International de la BD d'Angoulême. S. Tsakagiannis 7. Le 1er Mars ''La journée sans immigrés: 24 heures sans nous''. 8. Paris, il y a 100 ans. S. Tsakagiannis 9. ''La journée internationale des droits de la femme'' fête son

centenaire. S. Tsakagiannis 10. Activités de l'Association. 11. TICE: e-Twinning και η ∆ιδασκαλία των Ξένων Γλωσσών.

Marie Frentzou 12. Planifier l'enseignement du FLE selon une approche fondée sur

les tâches. Argyro Proscolli 13. Ηοmmage à Costas Axelos, le philosophe, le guerrier.

Despina Mavromataki SÉMINAIRE SEPTEMBRE 2009 : ACTES

1er PARTIE Axe 1

14. Quelle place donner à la grammaire dans une classe de jeunes apprenants? Catherine Macquart-Martin

15. Les fables et les contes en classe de FLE au primaire. Théodora Nikou, Conseillère scolaire en Thessalie.

16. Le jeu théâtral au primaire. Pourquoi? Une approche psychopédagogique. Angélique Cofidou, Conseillère scolaire.

17. Actions culturelles à but humaniste à l'école primaire: Un exemple pour illustrer la théorie. Hélène Ioannidou

Axe 2 18. L'enseignement de langue-culture en contexte institutionnel face

aux notions-clés de l'approche communicative. Pénélope Calliabetsou, Professeur émérite.

19. Concevoir des activités d'apprentissage du FLE dans le cadre d'une approche fondée sur les tâches.

Argyro Proscolli, Stelios Markantonakis 20. Les élèves ont écrit. Annick Hatterer 21. 2e Collège de Paléon Faliron. Angélique Nalbanti 22. Professeurs de Français de Lesvos. 23. Eυρωπαïκό Πρόγραµµα COMENIUS. Marie Capella 24. Nos slogans écolos pour le Sommet de Copenhague.

Frossy Syniori

CONTACT 49 MARS – AVRIL – MAI 2010

1. Soixantième anniversaire de la déclaration Schuman. 2. La prémière application iPhone ''7 jours sur la planète'' est lancée

par TV5 MONDE. 3. II y a 30 ans, M. Yourcenar franchissait l'entrée de l'Académie

Française. S. Tsakagiannis 4. Le message du Président de l'APF fu. S. Tsakagiannis 5. Le Palmarès 2010.

Page 32: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

6. www.fdlm.org : Un nouveau magazine – site 7. Expositions parisiennes de l'été. Annick Hatterer 8. La BD africaine. S. Tsakagiannis 9. Activités de l'Association. 10. Exploitation pédagogique des documents authentiques et mise

en place des activités créatives en classe de FLE – projet de recherche transversale. Maria Katsantoni

11. TICE: Le TBI en classe de FLE. Annick Hatterer 12. Le projet Babelweb. Maria Papaioannou

SÉMINAIRE SEPTEMBRE 2009 : ACTES 2e PARTIE

Axe 2 : Techniques de classe 13. Exploiter Internet: cybertâches, cyberdiscours, cyberprojet.

François Mangenot 14. Le projet Babelweb – Approche interactionnelle et didactique

invisible sur le web 2.0. Christian Ollivier 15. ''La prophétie des grenouilles'' ou comment exploiter la vidéo en

classe de langue. C. Tsichli, David Gauduchon 16. Travailler les éléments culturels d'une BD en classe de FLE.

Konstantina Bakopoulou 17. Faites entrer l'art en classe: Une approche interdisciplinaire

multidimensionnelle sur la base de la pédagogie de projet. Nineta S. Sotiraki

Axe 3 : Psychopédagogie 18. Enseigner le français langue étrangère aux élèves ayant des

troubles d'apprentissage. D. Mavromataki, Zoé Polymeropoulou 19. Μαθησιακές δυσκολίες στο δηµοτικό σχολείο και κατάρτιση

προγραµµάτων παρέµβασης. Καλλιόπη Παπουτσάκη 20. Πλαίσια Υποστήριξης των µαθητών µε ειδικές εκπ/κές ανάγκες

στο γενικό σχολείο, σύµφωνα µε το Ν. 3699/2008. Αλίκη Λαδά 21. Μόνος σε ένα Γαλλικό σχολείο. Βιωµατικό εργαστήριο. Μια

εφαρµογή από το Παιδαγωγικό Θέατρο. Ζωή Σαρίδου 22. FRANCOPHONIE:''Questions pour un champion''. A. Mansola 23. Que fêtent les Français le 14 juillet? Chryssoula Galani 24. Programme Européen COMENIUS. Marie Capella 25. A la Canée...on bouge!

CONTACT 50

JUIN – JUILLET – AOÛT 2010

1. Événement 2. Un festival que nous avons manqué. S. Tsakagiannis 3. Ça va pas le faire! Louis-Jean Calvet, FDLM No 367. 4. Face à Facebook. Jacques Pecheur, FDLM No 368. 5. Création da la première ''webtélé'' consacrée à l'Afrique ''TV5

MONDE + Afrique''. 6. Médecins du Monde fête ses 30 ans et Médecins-Grèce ses 20

ans. S. Tsakagiannis 7. Activités de l'Association.

Page 33: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

8. La théorie des intelligences multiples de Howard Gardner. Ourania Lampou

9. 4e Lycée de Veria. Anna Kyriakidou 10. La francophonie à travers le temps. Maria Mari 11. BIBLIOCRITIQUE: Le premier homme ou le chant profond d'Albert

Camus. Jean-Louis Saint-Ygnan HOMMAGE À ALBERT CAMUS

12. Sa vie. D. Mavrommataki, C. Tsirakopoulou 13. Un auteur exceptionnel. Catherine Pouli. 14. ''Caligula, un personnage entre deux auteurs: Camus et Suétone''.

Paraskevi Kanari 15. Le Mythe de Sisyphe d'Albert Camus et le mythe ''décisif'' de sa

fille Catherine Camus. Marie Kapella 16. Problématique de l'étrangeté chez Camus et Baudelaire.

Ioanna Papaspyridou 17. L'Étranger, foudroyant réquisitoire contre la justice.

Antoine Damianos 18. Albert Camus, l'homme de la vie et de la liberté. Anastasia Koraki 19. Albert Camus, quelle révolte? Claire Charnet 20. Albert Camus et la révolte: l'itinéraire de L'Homme révolté.

Christos M. Nikou 21. Le paysage méditerranéen dans les ouvrages de Camus.

Evanthia Michou. Conseillère scolaire. 22. La Grèce d'Albert Camus. Jean-Louis Saint-Ygnan 23. Albert Camus – René Char : Correspondance 1946-1959.

Lydia Devos, Université de Cergy-Pontoise. 24. Le religieux et le politique: filiations et divergences dans Les

Justes. Dora Leontaridou 25. 50e anniversaire de la disparition d'Albert Camus. C. Makrogkika 26. EXAMENS PANHELLÉNIQUES: Sujets et Corrigé 27. La poétique de Takis Théodoropoulos ou mythe et réalité (1e

partie). Maria Zanni 28. Approche didactique d'un poème de Jacques Prévert. K. Diamesi

CONTACT 51

SEPTEMBRE – OCTOBRE – NOVEMBRE 2010

1. Événement: Succès pour le 7e congrès panhellénique et international des professeurs de français. S. Tsakagiannis

2. Lettre de Mme Anna Bondarenco, Présidente de l'APF de Moldavie 3. Nouveau conseil d'administration de l'Association. 4. Le tunnel sous la Manche a 20 ans! S. Tsakagiannis 5. Jacqueline de Romilly est partie à l'âge de 97 ans. S. Tsakagiannis 6. Après une carrière cinématographique de 50 ans. Claude Chabrol

est mort. S. Tsakagiannis 7. Du texte écrit au texte filmique. S. Tsakagiannis 8. Un logiciel pour la diversité. Louis-Jean Calvé 9. Activités de l'Association. 10. Correspondance.

Page 34: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

11. Dans quelle mesure les représentations et les stéréotypes des enseignants peuvent-ils contribuer à une ouverture vers un enseignement à visée interculturelle? Dimitra Hadjiaghelaki

12. Difficultés d'apprentissage et enseignement dans le secondaire. Trifon Nikolopoulos

13. 7e Congrès panhellénique et international des Professeurs de français – Athènes 2010 : Communiquer, Échanger, Collaborer en français dans l'espace méditerranéen et balkanique. A. Proscolli

14. La poétique de Takis Théodoropoulos ou mythe et réalité (2e partie). Maria Zanni

15. Dictionnaire des racismes, de l'exclusion et des discriminations (Sous la direction d'Esther Benbassa). S. Tsakagiannis

16. Entretien avec Esther Benbassa. S. Tsakagiannis 17. Prix Goncourt 2010 : Réflexions critiques sur la Carte et le

territoire de Michel Houellebecq. Ioanna Papaspyridou 18. Les Proverbes: Moyen d'enseignement de FLE à visée

interculturelle. Vassiliki Kouza HOMMAGE

19. Beat Generation: il y a 60 ans. S. Tsakagiannis 20. Centenaire de Jean Genet. S. Tsakagiannis 21. Denis Guedj. S. Tsakagiannis 22. FRANCOPHONIE: 2e Congrès des professeurs de français.

Prague 8 – 11 Septembre 2011: ''Vers l'éducation plurilingue en Europe avec le français. De la diversité à la synergie''.

23. XIIIe Sommet de la Francophonie à Montreux. 24. Le réseau mondial de la FIPF et ses projets européens CECO-CEO 25. L'aventure Dréros ou comment par une belle journée d'été, des

élèves de l'école de français d'Agios Nikolaos et de Néapoli se sont mis en route pour tourner un ''mini-film'' sur le site des fouilles de l'antique Dréros. Despina Lampri

26. Journée internationale de la Francophonie: la place du français à Chypre et au monde. Stella Georgiou

27. Astérix à Koropi. Poly Rentzepopoulou 28. Un-deux projets en l'air. 2e collège de Paléon Faliron.

Angélique Nalmbanti

CONTACT 52 DÉCEMRE 2010 – FÉVRIER – MARS 2011

1. Le billet de la Présidente. Despina Mavromataki 2. Événements: Assemblée Générale Ordinaire 2011 et les Élections.

9e Congrès Éducatif de la Fédération de Professeurs de l'Enseignement secondaire.

3. ''Voyage en France'' d'Eric Dupin. Aglaé Galanopoulou 4. Alain Badiou et Les Citrouilles à Athènes. Aglaé Galanopoulou 5. Sites Internet et blogs, le point sur les droits...et les devoirs. 6. Le facebook du FLE: www.flebook.com FDLM, no 373. 7. Paris 1900: Art Nouveau et Modernisme. Frossy Syniori 8. Activités de l'Association. 9. Correspondance.

Page 35: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

10. L'Ennui (de l'élève). Claire Charnet 11. Vif succès pour la fête de la Francophonie 2011! (AFP). 12. Palmarès du concours hellénique de la francophonie 2011. 13. Concert du rapeur français MC Solaar à l'IFA – 19 mars 2011 .

Frossy Syniori 14. Lorsque la musique nous inspire: le TOP 50 des chansons

françaises au service du FLE. Catherine Tsichli 15. Colloque International : ''Imitation et Simulacre dans l'espace

francophone'', 28-30 Septembre 2011, Université de Valladolid. 16. Le français, deuxième langue au rayonnement international.

Alice Tillier, FDLM, no 373. 17. L'acclimatation du français en Afrique. Louis- Jean Calvet 18. Le coin du livre par Aglaé Galanopoulou : Sociologie de la mode.

Frédéric Godart 19. Autrement Capables – École. Emploi, Societé: Pour l'inclusion des

personnes handicapées. Éric Plaisance 20. Le roman français au tournant du XXIe siècle.

B. Blackeman, A. Mura-Brunel, M. Dambre 21. ''Les femmes ont-elles une histoire littéraire?'' Dossier de la

Revue LHT Fabula: www.Fabula.org/Ιht 22. ''Devenir soi avec les autres. Identité et altérité dans les

littératures francophones au Canada'': www.revue-analyse.org 23. Jacqueline de Romilly – Monique Trédé Petites leçons sur le grec

ancien. Mary Ioannou 24. ''Φρεναπάτη'' ou l'Illusion comique de Pierre Corneille: la

modernité du théâtre. Anastasia Koraki 25. Astérix chez les Bretons. Elena Sakellari 26. Mon plus beau Noël. Nadia-Ioanna Papatheodossiou-Benassis 27. Approches didactiques sur l'enseignement du FLE au Primaire:

La créativité des enfants au service de l'apprentissage. F. Syniori 28. Des mélodies francophones-TOP 50. Frossy Syniori 29. Programme Européen Comenius: Assistanat Linguistique

''Bienvenue mademoiselle!'' Marie Kapella 30. ''La maison d'Antoinette'' Histoire – Activités. C. Mavromara

CONTACT 53 MARS – AVRIL – MAI 2011

1. Éditorial. Aglaé Galanopoulou 2. Le billet de la Présidente. Despina Mavromataki 3. Événement : Nouveau Conseil, nouveaux bureaux! F. Syniori 4. Remerciements, à l'occasion de leur départ, madame Catherine

Suard, Conseillère de coopération et d'action culturelle, directrice de l'IFA, ainsi que M. Pascal Moulard, Attaché de coopération culturelle pour la promotion du français en Grèce. C. Tsichli

5. Atelier de formation de formateurs – ''Personnes Ressources'' 6. Séminaires de Formation Continue 1- 4 septembre 2011: Appel à

Communication. Programme Prévisionnel 7. Ευχαριστήρια επιστολή στη φίλη, συνάδελφο και Σχολική

Σύµβουλο Μαρία Φλετορίδου. Αγλαΐα Γαλανοπούλου

Page 36: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

8. Επιστολή παραίτησης της Σχ. Συµβούλου ∆ρ Μαρίας Φλετορίδου 9. Activités de l'Association. 10. Actions APF-fu. Catherine Tsichli 11. Profession: Indignés. Recueil d'articles pris dans les médias

européens sur le mouvement des ''indignés''. Frossy Siniori 12. Réunion d'été de la Commission de l'Europe de l'Ouest (C.E.O.)

de la FIPF du 27 au 28 juin 2011 à Berlin. D. Mavromataki 13. Du réinvestissement des acquis au complètement des manuels:

Quelles activités? Quels matériels? Quels supports? J. L. Satre 14. La place de la LV2 dans le cadre de la politique éducative actuelle

en Grèce: enjeux et perspectives (1ère partie). Aglaé Galanopoulou et D. Mavromataki (Athènes, I.F.A., 18 juin 2011)

15. Politiques éducatives et politiques de l'éducation. D. Mavromataki 16. Interview avec Dr Christophe Galfard. Aργυρώ Oικονόµου 17. Une lettre inédite de Marcel Pagnol. Photini Reïssi 18. Le coin du livre. Propositions de lecture par Aglaé Galanopoulou

a) Marie Ndiaye: Romans et Nouvelles, Théâtre, Romans jeunesse b) Pierre Jourde . La Littérature sans estomac. Agora, 2002. c) Lise Demailly. Évaluer les politiques éducatives. Sens, enjeux, pratiques. Bruxelles, De Boeck Université, 2001. d) Agnès van Zanten. L'école de la périphérie. Scolarité et ségrégation en banlieue. Paris, PUF, 2001. e) Marie-Claude Grandguillot. Enseigner en classe hétérogène. Paris, Hachette, Nouvelles Approches, 1993. f) Halina Pyzesmycki. Pédagogie Différenciée. Paris, Hachette, Nouvelles Approches, 1991. g) Philippe Meirieu. Faire l'école, faire la classe. Paris, ESF, 2004. h) Philippe Perrenoud. Dix nouvelles compétences pour enseigner. Paris, ESF éditeur, 1999. i) Alain Maingain, Barbara Dufour. Approches didactiques de l'interdisciplinarité. Bruxelles, De Boeck Université, 2002. j) Jean-Noël Demol. Didactique et transdisciplinarité. Paris, L'Harmattan, Alternances, 2003. k) Sophie Devineau. Les projets d'établissements. Paris, PUF, 1998.

19. Hommage à Jean Genet. Frossy Syniori 20. Écrire, c'est lever toutes les censures. Natacha Madentzoglou 21. Γαλλικά, µια γλώσσα από την...Ελληνική. Μιλάς ελληνικά; Μιλάς

γαλλικά!!! Σοφία Τσιριγώτη 22. Éducation Francophone de la Canée. Dalie Aligizaki-Koutsoupaki 23. 3ème Collège de Maroussi. Prix de la Francophonie 2011.

Solidarité à la catégorie Diaporama. Maria Mari 24. Η φυσική πρέσβειρα του Ελληνικού Πολιτισµού: Μελίνα

Μερκούρη. Αικατερίνη Σταµάτη 25. Professeurs de Français de Lesbos. Francophonie 2011 –

Concert de jazz. Un style musical qui sait accomoder, comme nul autre, tradition et modernité. Sophie Tsirigoti

26. En Direct des Régions. CONTACT 54 JUIN – JUILLET – AOÛT 2011

Page 37: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

1. Éditorial. Aglaé Galanopoulou 2. Le billet de la Présidente. Despina Mavromataki 3. Événement : Souvenirs de Prague. 2e Congrès de la FIPF. Vers

l'éducation plurilingue en Europe avec le français. De la diversité à la synergie. Frossy Syniori et Despina Mavromataki

4. De centaines de visiteurs à la 17e journée du livre FLE ! Argyris Diagoumas

5. Bon voyage chère Olia Kouroupou. D. M. 6. Le retour de Nicostratos le pélican de Sifnos. Maria Trapali 7. Nikos Hadjikyriakos-Ghikas. Natacha Madentzoglou 8. Odysseus Elytis présenté et mis en musique par...Angélique

Ionatos le 3 Novembre 2011 à l'IFA. 9. Concours Vidéo CEO 2011-2012. Je dis non...(et/ou je dis oui...) 10. ∆ράσεις του APF. Επιστολές – Έγγραφα:

α) ∆ιαµαρτυρία για τον ύπουλο εξοστρακισµό των ξένων γλωσσών από το ''Νέο Λύκειο''. β) Ανοικτή επιστολή διαµαρτυρίας στην Υφυπουργό Παιδείας κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου για τα προβλήµατα στη λειτουργία των σχολικών µονάδων Α/θµιας και ∆/θµιας Εκπ/σης. γ) Αίτηµα παροχής στοιχείων χαρακτηρισµού Γαλλοφώνων / Γερµανοφώνων σχολείων από Περιφερειακούς ∆ιευθυντές. δ) Επιστολή στην Υπουργό Παιδείας κ. Άννα ∆ιαµαντοπούλου σχετικά µε την κατάργηση οργανικών θέσεων ΠΕ05.

11. Le Surréalisme et la peinture. Les axiomes posés par André Breton, l'automatisme pictural et le rôle prodrome de la peinture métaphysique. Alexandra Kouroutaki et Jean-Michel Devésa, Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3.

12. Jacqueline de Romilly: Πόσο επίκαιρη είναι η Αθηναïκή ∆ηµοκρατία σήµερα; Παρουσίαση Konstantina Kamarinou.

13. Apprendre dans une perspective actionnelle. Élaboration d'un projet pédagogique en FLE: ''Multi-exposition sur la mode''. Catherine Mavromara – Lazaridou

14. L'enseignement du FLE en Grèce: exigence impérative de formation continue? Alexandre Perdikis

15. L'École Supérieure Féminine (1921-1923). une institution universitaire libre en Grèce de l'entre-deux-guerres. M. Bella

16. De ''l'enseignement 'décloisonné' '' et de ''la liberté de travail et d'action des élèves'' des Écoles Libertaires du début du XXe siècle à l'Éducation Nouvelle et la Pédagogie de Projet du Travail Créativif Synthétique et des Projets de l'époque actuelle...

Zoé Polyméropoulou 17. Mαθησιακές δυσκολίες: Μελέτη Περίπτωσης - Αξιολόγηση και

Τεχνικές παρέµβασης. Κ. Παπουτσάκη 18. Le potentiel des médias sociaux dans la formation à distance: Le

cas de l'Université Ouverte Hellénique. Maria Saloniki 19. Le coin du livre. Aglaé Galanopoulou 20. Barbery Muriel : L'élégance du hérisson. Paraskevi Kanari 21. Jean Genet et son double. Claire Charnet

Page 38: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

22. Ιδιωτική ή ∆ηµόσια Παιδεία; Η κρίση και το στοίχηµα των καιρών. Ελληνο-γαλλικός Σύλλογος Ιωαννίνων

23. ΙΙ était un navire qui s'appelait ''Le FrenchShip''. Sophia Pascaloudi

24. 9ème Festival International du Théâtre d'enfants et de jeunes. Sardent 2011. Félicitations à nos acteurs Lasalliens!!! CONTACT 55 SEPTEMBRE – OCTOBRE – NOVEMBRE 2011

1. Colloque international IDFLE. Innovations didactiques en français langue étrangère. 18-19-20 octobre 2012 à l'IFA.

2. Éditorial. Aglaé Galanopoulou 3. Le billet de la Présidente. Despina Mavromataki 4. Formation des ''personnes ressources'': 4-5 Novembre 2011 5. Le nouvel Ambassadeur de France en Grèce se présente aux

enseignants de FLE. 6. Concours Vidéo CEO 2011-2012. Je dis non...(et/ou je dis oui...) 7. Adieu à Maria Kyrikou 8. Adieu à Joseph Roboly 9. ∆ιαγωνισµός γαλλοφωνίας 14-20 Μαρτίου 2012 : Ευτυχισµένος

όποιος σαν τον Οδυσσέα... 10. Projet ''Bonjour de France'' – FIPF. Madeleine Rolle-Boumlic et

Yann Librati 11. ∆ράσεις του APF. Επιστολές :

α) Κατάργηση οργανικών θέσεων. β) Κοινή επιστολή Συνδέσµων Καθηγητών Γαλλικής και Γερµανικής στην Υφυπουργό κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου. γ) Πρακτικά συνάντησης µε την Υφυπουργό. δ) Ψήφισµα της Γ. Σ. των µελών του Συνδέσµου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. ε) Τοπικές Επιτροπές. στ) Επιστολή στην Υπουργό Παιδείας κ. Άννα ∆ιαµαντοπούλου για τα κενά στα σχολεία. ζ) ∆ελτίο τύπου Συνδέσµων ΠΕ05 και ΠΕ07 για τις υπουργικές αποφάσεις.

12. De la poésie à la peinture: Baudelaire – Monet – Gauguin - Van Gogh: Une quête intérieure qui aboutit à la créativité.

Katerina Stamati 13. Facteurs infuençant l'apprentissage d'une langue étrangère.

Constantina Stavropoulou 14. L'interculturel à travers le DVD dans la classe de FLE: Une

proposition. Irène Voïdakou 15. Fiche d'exploitation interculturelle: Lucky Luke. 16. La promotion de l'éducation cinématographique et de l'échange

culturel à travers e-twinning et l'enseignement du FLE. P. Kanari 17. Συγγραφή άρθρων στη Βικιπαίδεια. Ευγενία Αµαξίδου 18. Βοήθεια µορφοποίησης κειµένου 19. ''Αpprendre le français à travers l'art''. Eleni Papadopoulou

Page 39: Η ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ...apf.gr/assets/APODELTIOSH_NEAS_SEIRAS_CONTACT_1-55-1.pdf · exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi ... (chanson),

20. Le CRL à l'école: le renversement de la tradition en faveur l'autonomie pédagogique. Martha Voudouri

21. Interdisciplinarité à l'école primaire: difficultés de la mise en place des innovations à travers un exemple concret. Anna Kalyva

22. Les manuels scolaires en Grèce: 1830-2010. A. Galanopoulou Eισαγωγή, Τα βιβλία: δεξαµενές αποθησαύρισης του ανθρώπινου πολιτισµού, Eκπαίδευση και µετάδοση πολιτισµικών στοιχείων µέσω των σχολικών βιβλίων, Εκπαιδευτική Πολιτική-Αναλυτικό Πρόγραµµα, Τα σχολικά βιβλία, Ένα και µοναδικό σχολικό εγχειρίδιο ανά τάξη και µάθηµα ή πλουραλιστική προσέγγιση; Τα σχολικά εγχειρίδια των Ξένων Γλωσσών. Βιβλιογραφία.

23. Let's School UP the World ! ∆ρ Μαρία ∆. Φλετορίδου Επίτιµη Σχ. Σύµβουλος ΠΕ05 Οfficier des Palmes Académiques