ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ … · 35...

of 23 /23
----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπα Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρού Ιστοσελίδα: www.minedu. Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδ Β. Πελώνη Τηλέφωνο: 210-3443422 ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή τ Το Ινστιτούτο Εκπαι διεξαγωγής της ∆ιεθν Student Assessment), π Οικονοµικής Συνεργασί Η έρευνα διεξάγεται ικανότητα εφαρµογής επίλυση προβληµάτων διερευνώνται είναι τα Κειµένου και η Συνεργα Στη χώρα µας η έρε και 3 Απριλίου 2015 Γυµνάσια, Γενικά Λύκει Τα σχολεία αυτά έχουν Η συµµετοχή των σχο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ Θ ----- ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚ ∆ΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΠΡΟΓ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ανδρέου 37 ύσι .gov.gr δου της ∆ιεθνούς Έρευνας PISA 2015 ιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) έχει αναλάβ νούς Έρευνας PISA (Programme for που πραγµατοποιείται υπό την αιγίδα του ίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). ι σε περισσότερες από 70 χώρες και των γνώσεων και δεξιοτήτων των µ ν της καθηµερινής ζωής. Τα γνωστικ Μαθηµατικά, οι Φυσικές Επιστήµες, ατική Επίλυση Προβλήµατος. ευνα θα πραγµατοποιηθεί από 2 Μαρτί 5 και θα συµµετάσχουν 231 δηµόσια ια και Επαγγελµατικά Λύκεια του συνηµµ επιλεγεί µε τυχαία δειγµατοληψία. ολικών µονάδων στην έρευνα είναι υποχρ Βαθµός Ασφα Να διατηρηθε Βαθµ. Προτερ Αθήνα, Αρ. Πρωτ. ∆ιευθύνσεις /θ Σχολικές µονάδ του συνηµµένο των /νσεων ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΟΚΡΑΤΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Περιφερεια Γρ. Σχολικ των Περιφ Εκπ/σης) Ινστιτούτο Πολιτικής Αν. Τσόχα 11521 Αθή ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΒΑΘΜΙΑΣ ΗΣ βει την ευθύνη International υ Οργανισµού διερευνά την µαθητών στην κά πεδία που η Κατανόηση ίου 2015 έως α και ιδιωτικά µένου πίνακα. ρεωτική. αλείας: εί µέχρι: ραιότητας: 09-12-2014 200183/2 θµιας Εκπ/σης δες /θµιας Εκπ/σης ου πίνακα (µέσω /θµιας Εκπ/σης) ακές /νσεις Εκπ/σης κών Συµβούλων (µέσω φερειακών /νσεων ο Εκπαιδευτικής α 36 ήνα

Embed Size (px)

Transcript of ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ … · 35...

 • ----- Ταχ. ∆/νση: Ανδρέα ΠαπανδρέουΤ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜαρούσιΙστοσελίδα: www.minedu.Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου Β. Πελώνη Τηλέφωνο: 210-3443422

  ΘΕΜΑ: ∆ιεξαγωγή της

  Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής

  διεξαγωγής της ∆ιεθνούς

  Student Assessment), που

  Οικονοµικής Συνεργασίας

  Η έρευνα διεξάγεται σε

  ικανότητα εφαρµογής των

  επίλυση προβληµάτων

  διερευνώνται είναι τα Μαθ

  Κειµένου και η Συνεργατική

  Στη χώρα µας η έρευνα

  και 3 Απριλίου 2015

  Γυµνάσια, Γενικά Λύκει

  Τα σχολεία αυτά έχουν επ

  Η συµµετοχή των σχολικών

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-----

  ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝΠ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

  ∆ΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

  Ανδρέα Παπανδρέου 37 Μαρούσι

  .gov.gr Πασχαλίδου

  ιεξαγωγή της ∆ιεθνούς Έρευνας PISA 2015

  Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) έχει αναλάβει την

  ∆ιεθνούς Έρευνας PISA (Programme for

  ), που πραγµατοποιείται υπό την αιγίδα του Οργανισµού

  Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

  διεξάγεται σε περισσότερες από 70 χώρες και διερευνά

  εφαρµογής των γνώσεων και δεξιοτήτων των µαθητώ

  προβληµάτων της καθηµερινής ζωής. Τα γνωστικά πεδία

  είναι τα Μαθηµατικά, οι Φυσικές Επιστήµες,

  Συνεργατική Επίλυση Προβλήµατος.

  έρευνα θα πραγµατοποιηθεί από 2 Μαρτίου

  5 και θα συµµετάσχουν 231 δηµόσια και

  Γενικά Λύκεια και Επαγγελµατικά Λύκεια του συνηµµένου

  αυτά έχουν επιλεγεί µε τυχαία δειγµατοληψία.

  συµµετοχή των σχολικών µονάδων στην έρευνα είναι υποχρεωτική

  Βαθµός ΑσφαλείαςΝα διατηρηθεί µέχριΒαθµ. Προτεραιότητας Αθήνα, Αρ. Πρωτ.

  • ∆ιευθύνσεις ∆/θµιας• Σχολικές µονάδες

  του συνηµµένου πίνακατων ∆/νσεων ∆ θµιας

  ΠΡΟΣ:

  ΚΟΙΝ.:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  • Περιφερειακές• Γρ. Σχολικών

  των ΠεριφερειακώνΕκπ/σης)

  • Ινστιτούτο ΕκπαιδευτικήςΠολιτικής Αν. Τσόχα11521 Αθήνα

  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

  ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

  έχει αναλάβει την ευθύνη

  International

  αιγίδα του Οργανισµού

  χώρες και διερευνά την

  των µαθητών στην

  γνωστικά πεδία που

  η Κατανόηση

  Μαρτίου 2015 έως

  δηµόσια και ιδιωτικά

  του συνηµµένου πίνακα.

  είναι υποχρεωτική.

  Βαθµός Ασφαλείας: διατηρηθεί µέχρι:

  Προτεραιότητας:

  Αθήνα, 09-12-2014 200183/∆2

  ∆ιευθύνσεις ∆/θµιας Εκπ/σης Σχολικές µονάδες ∆/θµιας Εκπ/σης

  συνηµµένου πίνακα (µέσω νσεων ∆/θµιας Εκπ/σης)

  Περιφερειακές ∆/νσεις Εκπ/σης Σχολικών Συµβούλων (µέσω

  των Περιφερειακών ∆/νσεων

  Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής

  Αν Τσόχα 36 Αθήνα

 • http://didefth.gr

  2

  Η έρευνα που αποτελείται από ένα γνωστικό τεστ και ένα ερωτηµατολόγιο

  θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και

  Εφαρµογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των σχολικών

  µονάδων.

  Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (τηλ. 210-3319726, εσωτ. 429 και

  430) θα επικοινωνήσει µε τους ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων του

  συνηµµένου πίνακα προκειµένου να τους ενηµερώσει σχετικά.

  Συνηµ.: 20 σελ.

  Εσωτ. ∆ιανοµή ∆/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης ∆.Ε. Τµήµα Α

  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑ∆ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

 • http://didefth.gr

  3

  Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην

  Έρευνα PISA 2015

  ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

  1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

  2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

  3 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

  4 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

  5 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ

  6 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

  7 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ

  8 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

  9 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

  10 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

  11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

  12 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

  13 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗ - ΑΞΙΟΝ

  14 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΡΟΔΟΠΗΣ

  15 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

  16 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  17 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ

  18 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

  19 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

  20 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

  21 ΑΤΤΙΚΗΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

  22 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟ

  23 ΑΤΤΙΚΗΣ 13ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

  24 ΑΤΤΙΚΗΣ 14ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

  25 ΑΤΤΙΚΗΣ 15ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  26 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

  27 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ

  28 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

  29 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  30 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

  31 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

  32 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

  33 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

  34 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

  35 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

  36 ΑΤΤΙΚΗΣ 39ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  37 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑΣ

  38 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

  39 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

  40 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

 • http://didefth.gr

  4

  ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

  41 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

  42 ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

  43 ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

  44 ΑΤΤΙΚΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

  45 ΑΤΤΙΚΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

  46 ΑΤΤΙΚΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

  47 ΑΤΤΙΚΗΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  48 ΑΤΤΙΚΗΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

  49 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

  ΑΤΤΙΚΗΣ

  50 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ.

  ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

  51 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑ

  ΣΜΥΡΝΗ

  52 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

  53 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

  54 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

  55 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

  56 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ -

  ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

  57 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ -

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ

  58 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟ - ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ

  59 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΗΣ Γ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ

  60 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΗΣ

  61 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

  62 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

  63 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  64 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

  65 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

  66 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

  67 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

  68 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΕΠΑ.Λ ΑΧΑΡΝΩΝ

  69 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

  ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ

  70 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ -

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ

  71 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ -

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ

  72 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ -

  ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΑΓΕΑ ΣΑΒΒΑ

 • http://didefth.gr

  5

  ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

  73 ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΛΗΣ

  ΑΤΤΙΚΗΣ

  74 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

  75 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

  76 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

  77 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

  78 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

  79 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

  80 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

  81 ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

  82 ΑΤΤΙΚΗΣ 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

  83 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΙΝΙΑ

  84 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

  85 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

  86 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΙΚΑΙΑΣ

  87 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

  88 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

  89 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ ΣΑΜΟΥ

  90 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  91 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

  92 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

  93 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

  94 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΜΠΕΣΟΥ

  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  95 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  96 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

  97 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 10ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑ

  98 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 16ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  99 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

  100 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  101 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑ

  102 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

  103 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑ -

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΩΤΗΡΧΟΠΟΥΛΟΥ

  104 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

  105 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

  106 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

  107 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ

  108 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  109 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

  110 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

  111 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

  112 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

 • http://didefth.gr

  6

  ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

  113 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

  114 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

  115 ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΤΙ

  116 ΗΠΕΙΡΟΥ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

  117 ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΕΖΑΣ ΑΡΤΑΣ

  118 ΗΠΕΙΡΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

  119 ΗΠΕΙΡΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

  120 ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  121 ΗΠΕΙΡΟΥ 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  122 ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΖΩΣΙΜΑΙΑ

  ΣΧΟΛΗ

  123 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  124 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  125 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 14ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

  126 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

  127 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ

  128 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

  129 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ

  130 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

  131 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

  132 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

  133 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  134 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

  135 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  136 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  137 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  138 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

  139 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  140 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ

  141 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  142 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  143 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  144 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -

  ΑΝΑΤΟΛΙΑ

  145 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΛΥΚΕΙΟ

  146 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

  147 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑ

  148 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

  149 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ

  150 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  151 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 • http://didefth.gr

  7

  ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

  152 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ

  153 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗ

  154 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  155 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  156 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑ ΜΑΔΥΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  157 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ

  158 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  159 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΣ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  160 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  161 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  162 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  163 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  164 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΥΡΟ

  165 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  166 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  167 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

  168 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ

  169 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ

  170 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

  171 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΞΟΥ

  172 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ

  173 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ

  174 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ

  175 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

  176 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΛΥΚΕΙΟ

  177 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

  178 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

  179 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

  180 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ

  181 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ

  182 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

  183 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

  184 ΚΡΗΤΗΣ 13ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  185 ΚΡΗΤΗΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  186 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΥΡΝΕΣ ΔΗΜΟΥ

  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 • http://didefth.gr

  8

  ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

  187 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΛΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  188 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  189 ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  190 ΚΡΗΤΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  191 ΚΡΗΤΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΛΑΣΙΘΙΟΥ

  192 ΚΡΗΤΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  193 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  194 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

  195 ΚΡΗΤΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

  196 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ

  ΧΑΝΙΩΝ

  197 ΚΡΗΤΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ

  198 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ

  199 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

  200 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ

  201 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΥΜΗ

  202 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΗΛΟΥ

  203 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΕΑΣ

  204 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ

  205 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

  206 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

  207 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑ -

  ΑΡΓΟΥΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.

  ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

  208 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

  209 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

  210 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

  211 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

  212 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

  213 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

  214 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΜΕΑΣ

  215 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

  216 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

  217 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

  218 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

  219 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΘΩΝΗΣ

  220 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΗΘΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

  221 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ

  222 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

  223 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

  224 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

  225 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

 • http://didefth.gr

  9

  ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

  226 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

  227 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

  228 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

  229 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 1ου ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

  230 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑ

  231 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΣ

 • http://didefth.gr

  10

  Κατάλογος Αναπληρωματικών Σχολείων για την Έρευνα PISA 2015

  ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

  1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

  2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

  3 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

  4 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

  5 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

  6 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ

  7 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΚΑΙΑ ΕΒΡΟΥ

  8 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

  9 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

  10 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

  11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

  12 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

  13 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

  14 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑ

  15 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

  16 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

  17 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΑΥΚΗ ΞΑΝΘΗΣ

  18 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ

  19 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  20 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

  21 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ

  22 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

  23 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

  24 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ

  25 ΑΤΤΙΚΗΣ 17ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

  26 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

  27 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΗΣ

  28 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

  29 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

  30 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

  31 ΑΤΤΙΚΗΣ 48ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  32 ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

  33 ΑΤΤΙΚΗΣ 50ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  34 ΑΤΤΙΚΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  35 ΑΤΤΙΚΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

  36 ΑΤΤΙΚΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

 • http://didefth.gr

  11

  ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

  37 ΑΤΤΙΚΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

  38 ΑΤΤΙΚΗΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

  39 ΑΤΤΙΚΗΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

  40 ΑΤΤΙΚΗΣ 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

  41 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

  42 ΑΤΤΙΚΗΣ 12ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  43 ΑΤΤΙΚΗΣ 16ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  44 ΑΤΤΙΚΗΣ 19ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  45 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

  46 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

  47 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

  48 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ

  49 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

  50 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

  51 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

  52 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

  53 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

  54 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

  55 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

  56 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ

  57 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

  58 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

  59 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

  ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

  60 ΑΤΤΙΚΗΣ 21ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  61 ΑΤΤΙΚΗΣ 22ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  62 ΑΤΤΙΚΗΣ 24ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  63 ΑΤΤΙΚΗΣ 26ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  64 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

  65 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ

  66 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

  67 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

  68 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

  69 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ

  70 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

  71 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  72 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ

  73 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 • http://didefth.gr

  12

  ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

  74 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

  75 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

  76 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

  77 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ

  78 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

  79 ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ

  80 ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

  81 ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

  82 ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

  83 ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

  84 ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

  85 ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

  86 ΑΤΤΙΚΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

  87 ΑΤΤΙΚΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

  88 ΑΤΤΙΚΗΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

  89 ΑΤΤΙΚΗΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

  90 ΑΤΤΙΚΗΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

  91 ΑΤΤΙΚΗΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

  92 ΑΤΤΙΚΗΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗ

  93 ΑΤΤΙΚΗΣ 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

  94 ΑΤΤΙΚΗΣ 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  95 ΑΤΤΙΚΗΣ 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

  96 ΑΤΤΙΚΗΣ 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

  97 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΕΑ ΑΘΗΝΑΣ

  98 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΥΚΕΙΟ

  99 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ

  100 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΔΑΦΝΗΣ

  101 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

  102 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

  103 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ

  104 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

  105 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΕΠΑ.Λ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

  106 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ - ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

  107 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ

  ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 • http://didefth.gr

  13

  ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

  108 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΟΥΣΙ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ

  ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

  109 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑ - ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ

  110 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΟΙΞΗ - ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ

  ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ

  111 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕ.Λ. ΨΥΧΙΚΟΥ

  112 ΑΤΤΙΚΗΣ Β' ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕ.Λ. ΨΥΧΙΚΟΥ

  113 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑ - ΣΥΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΕΣΗ

  114 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ -

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΝΤΑ

  115 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ

  116 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΣΑKEIO ΓΕ.Λ. ΨΥΧΙΚΟΥ - ΙΣΟΤΙΜΟ

  117 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ

  ΨΥΧΙΚΟΥ

  118 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟ - ΚΟΛΛΕΓΙΟΝ

  ΑΘΗΝΩΝ

  119 ΑΤΤΙΚΗΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

  120 ΑΤΤΙΚΗΣ 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

  121 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

  122 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

  123 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

  124 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

  125 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

  126 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

  127 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ

  128 ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 1ου ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

  129 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

  130 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

  131 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

  132 ΑΤΤΙΚΗΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

  133 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΗ

  134 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

  135 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑ

  136 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

  137 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΛΥΚΕΙΟ

  138 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

 • http://didefth.gr

  14

  ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

  139 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

  140 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟ - ΣΧΟΛΗ

  Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

  141 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

  142 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  143 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

  144 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

  145 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

  146 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

  147 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

  148 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

  149 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

  150 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΖΑΝΝΕΙΟ

  151 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

  ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

  152 ΑΤΤΙΚΗΣ 10ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

  153 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

  154 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

  155 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

  156 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

  157 ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

  158 ΑΤΤΙΚΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

  159 ΑΤΤΙΚΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

  160 ΑΤΤΙΚΗΣ 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

  161 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

  162 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ

  163 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

  164 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

  165 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

  166 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ -

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ ΑΕ

  167 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΑΘΗΝΩΝ

  168 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ

  169 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

  170 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

  171 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ

  172 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΑΧΩΝ

  ΙΚΑΡΙΑΣ

 • http://didefth.gr

  15

  ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

  173 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ

  174 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

  175 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΜΠΕΣΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  176 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ

  177 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  178 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  179 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

  180 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  181 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΟΥ

  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  182 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑΣ

  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  183 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟ

  184 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

  185 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

  186 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

  187 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ

  ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ

  188 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 19ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  189 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  190 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  191 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 11ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  192 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

  193 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  194 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

  195 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑ

  196 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  197 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ ΑΧΑΪΑΣ

  198 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

  199 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  200 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ

  201 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ

  202 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 9ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑ

  203 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ

  204 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

  205 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

 • http://didefth.gr

  16

  ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

  206 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

  207 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΣ

  208 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ

  209 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  210 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΑ

  211 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

  212 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

  213 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

  214 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗ

  215 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

  216 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

  217 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

  218 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

  219 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

  220 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΙΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

  221 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

  222 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

  223 ΗΠΕΙΡΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

  224 ΗΠΕΙΡΟΥ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

  225 ΗΠΕΙΡΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

  226 ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΔΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  227 ΗΠΕΙΡΟΥ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  228 ΗΠΕΙΡΟΥ 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  229 ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  230 ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ

  231 ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΔΙΝΗΣ

  232 ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΛΥΚΕΙΟ

  233 ΗΠΕΙΡΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

  234 ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΖΑΛΟΓΓΟΥ

  235 ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΓΑΣ - ΔΕΣΚΕΙΟ

  236 ΗΠΕΙΡΟΥ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  237 ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  238 ΗΠΕΙΡΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

  239 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  240 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  241 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  242 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 • http://didefth.gr

  17

  ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

  243 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

  244 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ

  245 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

  246 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 11ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

  247 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

  248 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

  249 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

  250 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

  251 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

  252 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ

  253 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

  254 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

  255 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

  256 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

  257 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΥΚΕΙΟ

  258 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

  259 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

  260 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  261 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  262 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  263 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ

  264 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  265 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  266 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  267 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ -

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑ

  268 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

  269 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

  270 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  271 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  272 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  273 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  274 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  275 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ

  ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  276 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

 • http://didefth.gr

  18

  ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

  277 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΣΤΡΑ

  278 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

  279 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

  280 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

  281 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

  282 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

  283 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  284 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  285 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

  286 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  287 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  288 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  289 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  290 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  291 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  292 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 11ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  293 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  294 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 19ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  295 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  296 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  297 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  298 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  299 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  300 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  301 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  302 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  303 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  304 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 • http://didefth.gr

  19

  ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

  305 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ

  306 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  307 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

  308 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

  309 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 30ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  310 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 31ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  311 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  312 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  313 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  314 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

  315 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  316 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  317 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑ ΜΑΔΥΤΟΣ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  318 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  319 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  320 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗ

  321 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  322 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  323 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

  324 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ

  325 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑΔΑ

  326 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

  327 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

  328 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

  329 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

  330 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ

  ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙ

  331 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

  332 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

  ΚΟΛΛΕΓΙΟ

  333 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

 • http://didefth.gr

  20

  ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

  334 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -

  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  335 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

  336 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΕΡΣΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

  337 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ

  338 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

  339 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

  340 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ

  341 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΔΕΣΣΑΣ

  342 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

  343 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

  344 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

  345 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ

  346 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

  347 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

  348 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

  349 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

  350 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

  351 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

  352 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

  353 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ

  354 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΕΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ

  355 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

  356 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

  357 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

  358 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

  359 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

  360 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΗΜΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  361 ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ

  362 ΚΡΗΤΗΣ 10ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  363 ΚΡΗΤΗΣ 11ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  364 ΚΡΗΤΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  365 ΚΡΗΤΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  366 ΚΡΗΤΗΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  367 ΚΡΗΤΗΣ 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 • http://didefth.gr

  21

  ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

  368 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝΑΣ

  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  369 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ

  370 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  371 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΕΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  372 ΚΡΗΤΗΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  373 ΚΡΗΤΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

  374 ΚΡΗΤΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

  375 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

  376 ΚΡΗΤΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  377 ΚΡΗΤΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

  378 ΚΡΗΤΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  379 ΚΡΗΤΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

  380 ΚΡΗΤΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

  381 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΡΑΤΣΟΣ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

  ΧΑΝΙΩΝ

  382 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

  383 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

  384 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

  385 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

  386 ΚΡΗΤΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ

  387 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

  388 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

  389 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

  390 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

  391 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

  392 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

  393 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

  394 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΜΟΣ

  395 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΩ

  396 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ

  397 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

  398 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ

  399 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΝΟΥ

  400 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΑΓΑΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

  401 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

  402 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 • http://didefth.gr

  22

  ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

  403 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

  404 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

  405 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

  406 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΣ

  407 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ

  408 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

  409 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟ

  410 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

  411 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

  412 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

  ΚΟΡΙΝΘΟΥ

  413 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

  414 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΣ -

  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

  415 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ -

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ

  416 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

  417 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

  418 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  419 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  420 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  421 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

  422 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

  423 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

  424 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ

  425 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ

  426 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

  427 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΛΥΚΕΙΟ

  428 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

  429 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

  430 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΠΙΩΝ

  431 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΑΥΛΕΙΑΣ

  ΒΟΙΩΤΙΑΣ

  432 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

  433 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ

  434 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

  435 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΝΗΘΟΥ - ΧΑΛΚΙΔΑ

  436 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

  437 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

 • http://didefth.gr

  23

  ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

  438 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ

  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

  439 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑ

  440 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΩΛΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

  441 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑ

  442 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

  443 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

  444 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

  445 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ

  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

  446 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ

  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

  447 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

  448 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

  449 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

  450 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ