ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ … · 35...

23
----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπα Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρού Ιστοσελίδα: www.minedu. Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδ Β. Πελώνη Τηλέφωνο: 210-3443422 ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή τ Το Ινστιτούτο Εκπαι διεξαγωγής της ∆ιεθν Student Assessment), π Οικονοµικής Συνεργασί Η έρευνα διεξάγεται ικανότητα εφαρµογής επίλυση προβληµάτων διερευνώνται είναι τα Κειµένου και η Συνεργα Στη χώρα µας η έρε και 3 Απριλίου 2015 Γυµνάσια, Γενικά Λύκει Τα σχολεία αυτά έχουν Η συµµετοχή των σχο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ Θ ----- ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚ ∆ΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΠΡΟΓ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ανδρέου 37 ύσι .gov.gr δου της ∆ιεθνούς Έρευνας PISA 2015 ιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) έχει αναλάβ νούς Έρευνας PISA (Programme for που πραγµατοποιείται υπό την αιγίδα του ίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). ι σε περισσότερες από 70 χώρες και των γνώσεων και δεξιοτήτων των µ ν της καθηµερινής ζωής. Τα γνωστικ Μαθηµατικά, οι Φυσικές Επιστήµες, ατική Επίλυση Προβλήµατος. ευνα θα πραγµατοποιηθεί από 2 Μαρτί 5 και θα συµµετάσχουν 231 δηµόσια ια και Επαγγελµατικά Λύκεια του συνηµµ επιλεγεί µε τυχαία δειγµατοληψία. ολικών µονάδων στην έρευνα είναι υποχρ Βαθµός Ασφα Να διατηρηθε Βαθµ. Προτερ Αθήνα, Αρ. Πρωτ. ∆ιευθύνσεις /θ Σχολικές µονάδ του συνηµµένο των /νσεων ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΟΚΡΑΤΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Περιφερεια Γρ. Σχολικ των Περιφ Εκπ/σης) Ινστιτούτο Πολιτικής Αν. Τσόχα 11521 Αθή ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΒΑΘΜΙΑΣ ΗΣ βει την ευθύνη International υ Οργανισµού διερευνά την µαθητών στην κά πεδία που η Κατανόηση ίου 2015 έως α και ιδιωτικά µένου πίνακα. ρεωτική. αλείας: εί µέχρι: ραιότητας: 09-12-2014 200183/2 θµιας Εκπ/σης δες /θµιας Εκπ/σης ου πίνακα (µέσω /θµιας Εκπ/σης) ακές /νσεις Εκπ/σης κών Συµβούλων (µέσω φερειακών /νσεων ο Εκπαιδευτικής α 36 ήνα

Transcript of ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ … · 35...

Page 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ … · 35 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

----- Ταχ. ∆/νση: Ανδρέα ΠαπανδρέουΤ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜαρούσιΙστοσελίδα: www.minedu.Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου Β. Πελώνη Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: ∆ιεξαγωγή της

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής

διεξαγωγής της ∆ιεθνούς

Student Assessment), που

Οικονοµικής Συνεργασίας

Η έρευνα διεξάγεται σε

ικανότητα εφαρµογής των

επίλυση προβληµάτων

διερευνώνται είναι τα Μαθ

Κειµένου και η Συνεργατική

Στη χώρα µας η έρευνα

και 3 Απριλίου 2015

Γυµνάσια, Γενικά Λύκει

Τα σχολεία αυτά έχουν επ

Η συµµετοχή των σχολικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-----

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝΠ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

∆ΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Ανδρέα Παπανδρέου 37 Μαρούσι

.gov.gr Πασχαλίδου

ιεξαγωγή της ∆ιεθνούς Έρευνας PISA 2015

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) έχει αναλάβει την

∆ιεθνούς Έρευνας PISA (Programme for

), που πραγµατοποιείται υπό την αιγίδα του Οργανισµού

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

διεξάγεται σε περισσότερες από 70 χώρες και διερευνά

εφαρµογής των γνώσεων και δεξιοτήτων των µαθητώ

προβληµάτων της καθηµερινής ζωής. Τα γνωστικά πεδία

είναι τα Μαθηµατικά, οι Φυσικές Επιστήµες,

Συνεργατική Επίλυση Προβλήµατος.

έρευνα θα πραγµατοποιηθεί από 2 Μαρτίου

5 και θα συµµετάσχουν 231 δηµόσια και

Γενικά Λύκεια και Επαγγελµατικά Λύκεια του συνηµµένου

αυτά έχουν επιλεγεί µε τυχαία δειγµατοληψία.

συµµετοχή των σχολικών µονάδων στην έρευνα είναι υποχρεωτική

Βαθµός ΑσφαλείαςΝα διατηρηθεί µέχριΒαθµ. Προτεραιότητας Αθήνα, Αρ. Πρωτ.

• ∆ιευθύνσεις ∆/θµιας• Σχολικές µονάδες

του συνηµµένου πίνακατων ∆/νσεων ∆ θµιας

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

• Περιφερειακές

• Γρ. Σχολικώντων ΠεριφερειακώνΕκπ/σης)

• Ινστιτούτο ΕκπαιδευτικήςΠολιτικής Αν. Τσόχα11521 Αθήνα

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

έχει αναλάβει την ευθύνη

International

αιγίδα του Οργανισµού

χώρες και διερευνά την

των µαθητών στην

γνωστικά πεδία που

η Κατανόηση

Μαρτίου 2015 έως

δηµόσια και ιδιωτικά

του συνηµµένου πίνακα.

είναι υποχρεωτική.

Βαθµός Ασφαλείας: διατηρηθεί µέχρι:

Προτεραιότητας:

Αθήνα, 09-12-2014 200183/∆2

∆ιευθύνσεις ∆/θµιας Εκπ/σης Σχολικές µονάδες ∆/θµιας Εκπ/σης

συνηµµένου πίνακα (µέσω νσεων ∆/θµιας Εκπ/σης)

Περιφερειακές ∆/νσεις Εκπ/σης Σχολικών Συµβούλων (µέσω

των Περιφερειακών ∆/νσεων

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής

Αν Τσόχα 36 Αθήνα

Page 2: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ … · 35 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

http://didefth.gr

2

Η έρευνα που αποτελείται από ένα γνωστικό τεστ και ένα ερωτηµατολόγιο

θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και

Εφαρµογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των σχολικών

µονάδων.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (τηλ. 210-3319726, εσωτ. 429 και

430) θα επικοινωνήσει µε τους ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων του

συνηµµένου πίνακα προκειµένου να τους ενηµερώσει σχετικά.

Συνηµ.: 20 σελ.

Εσωτ. ∆ιανοµή ∆/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης ∆.Ε. Τµήµα Α

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑ∆ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Page 3: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ … · 35 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

http://didefth.gr

3

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην

Έρευνα PISA 2015

ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

3 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

4 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

5 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ

6 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

7 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ

8 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

9 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

10 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

12 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

13 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗ - ΑΞΙΟΝ

14 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

15 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

16 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

17 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ

18 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

19 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

20 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

21 ΑΤΤΙΚΗΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

22 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟ

23 ΑΤΤΙΚΗΣ 13ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

24 ΑΤΤΙΚΗΣ 14ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

25 ΑΤΤΙΚΗΣ 15ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

26 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

27 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ

28 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

29 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

30 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

31 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

32 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

33 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

34 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

35 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

36 ΑΤΤΙΚΗΣ 39ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

37 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑΣ

38 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

39 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

40 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Page 4: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ … · 35 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

http://didefth.gr

4

ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

41 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

42 ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

43 ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

44 ΑΤΤΙΚΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

45 ΑΤΤΙΚΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

46 ΑΤΤΙΚΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

47 ΑΤΤΙΚΗΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

48 ΑΤΤΙΚΗΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

49 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

50 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ.

ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

51 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑ

ΣΜΥΡΝΗ

52 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

53 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

54 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

55 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

56 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ -

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

57 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ -

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ

58 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟ - ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ

59 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΗΣ Γ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ

60 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΗΣ

61 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

62 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

63 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

64 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

65 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

66 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

67 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

68 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΕΠΑ.Λ ΑΧΑΡΝΩΝ

69 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ

70 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ -

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ

71 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ -

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ

72 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ -

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΑΓΕΑ ΣΑΒΒΑ

Page 5: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ … · 35 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

http://didefth.gr

5

ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

73 ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

74 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

75 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

76 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

77 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

78 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

79 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

80 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

81 ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

82 ΑΤΤΙΚΗΣ 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

83 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΙΝΙΑ

84 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

85 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

86 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΙΚΑΙΑΣ

87 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

88 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

89 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ ΣΑΜΟΥ

90 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

91 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

92 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

93 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

94 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΜΠΕΣΟΥ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

95 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

96 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

97 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 10ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑ

98 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 16ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

99 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

100 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

101 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑ

102 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

103 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑ -

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΩΤΗΡΧΟΠΟΥΛΟΥ

104 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

105 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

106 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

107 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ

108 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

109 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

110 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

111 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

112 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

Page 6: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ … · 35 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

http://didefth.gr

6

ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

113 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

114 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

115 ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΤΙ

116 ΗΠΕΙΡΟΥ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

117 ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΕΖΑΣ ΑΡΤΑΣ

118 ΗΠΕΙΡΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

119 ΗΠΕΙΡΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

120 ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

121 ΗΠΕΙΡΟΥ 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

122 ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΖΩΣΙΜΑΙΑ

ΣΧΟΛΗ

123 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

124 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

125 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 14ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

126 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

127 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ

128 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

129 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ

130 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

131 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

132 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

133 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

134 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

135 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

136 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

137 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

138 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

139 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

140 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ

141 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

142 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

143 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

144 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -

ΑΝΑΤΟΛΙΑ

145 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΛΥΚΕΙΟ

146 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

147 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑ

148 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

149 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ

150 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

151 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Page 7: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ … · 35 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

http://didefth.gr

7

ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

152 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ

153 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗ

154 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

155 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

156 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑ ΜΑΔΥΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

157 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ

158 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

159 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

160 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

161 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

162 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

163 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

164 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΥΡΟ

165 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

166 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

167 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

168 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ

169 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ

170 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

171 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΞΟΥ

172 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ

173 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ

174 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ

175 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

176 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΛΥΚΕΙΟ

177 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

178 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

179 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

180 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ

181 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ

182 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

183 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

184 ΚΡΗΤΗΣ 13ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

185 ΚΡΗΤΗΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

186 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΥΡΝΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Page 8: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ … · 35 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

http://didefth.gr

8

ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

187 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΛΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

188 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

189 ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

190 ΚΡΗΤΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

191 ΚΡΗΤΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

192 ΚΡΗΤΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

193 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

194 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

195 ΚΡΗΤΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

196 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ

ΧΑΝΙΩΝ

197 ΚΡΗΤΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ

198 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ

199 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

200 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ

201 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΥΜΗ

202 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΗΛΟΥ

203 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΕΑΣ

204 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ

205 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

206 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

207 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑ -

ΑΡΓΟΥΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

208 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

209 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

210 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

211 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

212 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

213 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

214 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΜΕΑΣ

215 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

216 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

217 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

218 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

219 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΘΩΝΗΣ

220 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΗΘΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

221 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ

222 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

223 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

224 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

225 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

Page 9: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ … · 35 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

http://didefth.gr

9

ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

226 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

227 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

228 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

229 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 1ου ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

230 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑ

231 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΣ

Page 10: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ … · 35 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

http://didefth.gr

10

Κατάλογος Αναπληρωματικών Σχολείων για την Έρευνα PISA 2015

ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

3 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

4 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

5 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

6 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ

7 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΚΑΙΑ ΕΒΡΟΥ

8 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

9 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

10 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

12 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

13 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

14 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑ

15 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

16 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

17 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΑΥΚΗ ΞΑΝΘΗΣ

18 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ

19 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

20 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

21 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ

22 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

23 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

24 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ

25 ΑΤΤΙΚΗΣ 17ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

26 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

27 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΗΣ

28 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

29 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

30 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

31 ΑΤΤΙΚΗΣ 48ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

32 ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

33 ΑΤΤΙΚΗΣ 50ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

34 ΑΤΤΙΚΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

35 ΑΤΤΙΚΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

36 ΑΤΤΙΚΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Page 11: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ … · 35 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

http://didefth.gr

11

ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

37 ΑΤΤΙΚΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

38 ΑΤΤΙΚΗΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

39 ΑΤΤΙΚΗΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

40 ΑΤΤΙΚΗΣ 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

41 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

42 ΑΤΤΙΚΗΣ 12ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

43 ΑΤΤΙΚΗΣ 16ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

44 ΑΤΤΙΚΗΣ 19ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

45 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

46 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

47 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

48 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ

49 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

50 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

51 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

52 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

53 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

54 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

55 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

56 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ

57 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

58 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

59 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

60 ΑΤΤΙΚΗΣ 21ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

61 ΑΤΤΙΚΗΣ 22ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

62 ΑΤΤΙΚΗΣ 24ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

63 ΑΤΤΙΚΗΣ 26ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

64 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

65 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ

66 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

67 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

68 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

69 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ

70 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

71 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

72 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ

73 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Page 12: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ … · 35 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

http://didefth.gr

12

ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

74 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

75 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

76 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

77 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ

78 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

79 ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ

80 ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

81 ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

82 ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

83 ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

84 ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

85 ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

86 ΑΤΤΙΚΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

87 ΑΤΤΙΚΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

88 ΑΤΤΙΚΗΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

89 ΑΤΤΙΚΗΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

90 ΑΤΤΙΚΗΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

91 ΑΤΤΙΚΗΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

92 ΑΤΤΙΚΗΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗ

93 ΑΤΤΙΚΗΣ 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

94 ΑΤΤΙΚΗΣ 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

95 ΑΤΤΙΚΗΣ 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

96 ΑΤΤΙΚΗΣ 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

97 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΕΑ ΑΘΗΝΑΣ

98 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΥΚΕΙΟ

99 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ

100 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΔΑΦΝΗΣ

101 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

102 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

103 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ

104 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

105 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΕΠΑ.Λ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

106 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ - ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

107 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ

ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Page 13: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ … · 35 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

http://didefth.gr

13

ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

108 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΟΥΣΙ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

109 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑ - ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ

110 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΟΙΞΗ - ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ

ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ

111 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕ.Λ. ΨΥΧΙΚΟΥ

112 ΑΤΤΙΚΗΣ Β' ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕ.Λ. ΨΥΧΙΚΟΥ

113 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑ - ΣΥΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΕΣΗ

114 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ -

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΝΤΑ

115 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ

116 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΣΑKEIO ΓΕ.Λ. ΨΥΧΙΚΟΥ - ΙΣΟΤΙΜΟ

117 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ

ΨΥΧΙΚΟΥ

118 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟ - ΚΟΛΛΕΓΙΟΝ

ΑΘΗΝΩΝ

119 ΑΤΤΙΚΗΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

120 ΑΤΤΙΚΗΣ 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

121 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

122 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

123 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

124 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

125 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

126 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

127 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ

128 ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 1ου ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

129 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

130 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

131 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

132 ΑΤΤΙΚΗΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

133 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΗ

134 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

135 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑ

136 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

137 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΛΥΚΕΙΟ

138 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Page 14: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ … · 35 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

http://didefth.gr

14

ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

139 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

140 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟ - ΣΧΟΛΗ

Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

141 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

142 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

143 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

144 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

145 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

146 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

147 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

148 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

149 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

150 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΖΑΝΝΕΙΟ

151 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

152 ΑΤΤΙΚΗΣ 10ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

153 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

154 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

155 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

156 ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

157 ΑΤΤΙΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

158 ΑΤΤΙΚΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

159 ΑΤΤΙΚΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

160 ΑΤΤΙΚΗΣ 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

161 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

162 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ

163 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

164 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

165 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

166 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ -

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ ΑΕ

167 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΑΘΗΝΩΝ

168 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ

169 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

170 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

171 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ

172 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΑΧΩΝ

ΙΚΑΡΙΑΣ

Page 15: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ … · 35 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

http://didefth.gr

15

ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

173 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ

174 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

175 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΜΠΕΣΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

176 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ

177 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

178 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

179 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

180 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

181 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΟΥ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

182 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

183 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟ

184 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

185 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

186 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

187 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ

ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ

188 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 19ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

189 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

190 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

191 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 11ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

192 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

193 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

194 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

195 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑ

196 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

197 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ ΑΧΑΪΑΣ

198 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

199 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

200 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ

201 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ

202 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 9ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑ

203 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ

204 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

205 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Page 16: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ … · 35 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

http://didefth.gr

16

ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

206 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

207 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΣ

208 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ

209 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

210 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΑ

211 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

212 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

213 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

214 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗ

215 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

216 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

217 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

218 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

219 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

220 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΙΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

221 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

222 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

223 ΗΠΕΙΡΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

224 ΗΠΕΙΡΟΥ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

225 ΗΠΕΙΡΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

226 ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΔΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

227 ΗΠΕΙΡΟΥ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

228 ΗΠΕΙΡΟΥ 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

229 ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

230 ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ

231 ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΔΙΝΗΣ

232 ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΛΥΚΕΙΟ

233 ΗΠΕΙΡΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

234 ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΖΑΛΟΓΓΟΥ

235 ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΓΑΣ - ΔΕΣΚΕΙΟ

236 ΗΠΕΙΡΟΥ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

237 ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

238 ΗΠΕΙΡΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

239 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

240 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

241 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

242 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Page 17: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ … · 35 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

http://didefth.gr

17

ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

243 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

244 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ

245 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

246 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 11ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

247 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

248 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

249 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

250 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

251 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

252 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ

253 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

254 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

255 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

256 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

257 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΥΚΕΙΟ

258 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

259 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

260 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

261 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

262 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

263 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ

264 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

265 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

266 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

267 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ -

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑ

268 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

269 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

270 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

271 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

272 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

273 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

274 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

275 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

276 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Page 18: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ … · 35 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

http://didefth.gr

18

ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

277 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΣΤΡΑ

278 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

279 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

280 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

281 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

282 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

283 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

284 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

285 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

286 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

287 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

288 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

289 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

290 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

291 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

292 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 11ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

293 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

294 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 19ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

295 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

296 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

297 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

298 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

299 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

300 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

301 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

302 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

303 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

304 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Page 19: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ … · 35 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

http://didefth.gr

19

ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

305 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ

306 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

307 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

308 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

309 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 30ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

310 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 31ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

311 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

312 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

313 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

314 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

315 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

316 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

317 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑ ΜΑΔΥΤΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

318 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

319 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

320 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗ

321 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

322 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

323 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

324 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ

325 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑΔΑ

326 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

327 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

328 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

329 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

330 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ

ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙ

331 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

332 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ

333 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

Page 20: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ … · 35 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

http://didefth.gr

20

ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

334 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

335 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

336 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΕΡΣΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

337 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ

338 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

339 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

340 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ

341 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΔΕΣΣΑΣ

342 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

343 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

344 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

345 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ

346 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

347 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

348 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

349 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

350 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

351 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

352 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

353 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ

354 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΕΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ

355 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

356 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

357 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

358 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

359 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

360 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΗΜΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

361 ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ

362 ΚΡΗΤΗΣ 10ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

363 ΚΡΗΤΗΣ 11ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

364 ΚΡΗΤΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

365 ΚΡΗΤΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

366 ΚΡΗΤΗΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

367 ΚΡΗΤΗΣ 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Page 21: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ … · 35 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

http://didefth.gr

21

ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

368 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

369 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ

370 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

371 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΕΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

372 ΚΡΗΤΗΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

373 ΚΡΗΤΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

374 ΚΡΗΤΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

375 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

376 ΚΡΗΤΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

377 ΚΡΗΤΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

378 ΚΡΗΤΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

379 ΚΡΗΤΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

380 ΚΡΗΤΗΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

381 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΡΑΤΣΟΣ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

ΧΑΝΙΩΝ

382 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

383 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

384 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

385 ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

386 ΚΡΗΤΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ

387 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

388 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

389 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

390 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

391 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

392 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

393 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

394 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΜΟΣ

395 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΩ

396 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ

397 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

398 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ

399 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΝΟΥ

400 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΑΓΑΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

401 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

402 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Page 22: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ … · 35 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

http://didefth.gr

22

ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

403 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

404 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

405 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

406 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΣ

407 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ

408 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

409 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟ

410 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

411 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

412 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

413 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

414 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΣ -

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

415 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ -

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ

416 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

417 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

418 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

419 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

420 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

421 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

422 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

423 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

424 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ

425 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ

426 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

427 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΛΥΚΕΙΟ

428 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

429 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

430 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΠΙΩΝ

431 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΑΥΛΕΙΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

432 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

433 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ

434 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

435 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΝΗΘΟΥ - ΧΑΛΚΙΔΑ

436 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

437 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Page 23: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ … · 35 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

http://didefth.gr

23

ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

438 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

439 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑ

440 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΩΛΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

441 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑ

442 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

443 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

444 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

445 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

446 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

447 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

448 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

449 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

450 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ